IWE KINI MOSE

,
TIANFENI

GENESISI
ORI
1

ami, ati fun akoko, fun pdun:

ati

fun pjp,

ati

LI aiye.
-/

atetekp$e
si

Qlprun da prun on

2 Aiye

wa

nkun

si

wa

ni jiiju, o si loju ibu: pmi

nrababa loju omi. 3 Qlprun si wipe, Ki imple ki o wa: imple si wa. 4 Qlprun si ri imple na, pe o dara: Qlprun si pala si agbedemeji imple on dkunkun. 5 Qlprun si pe imple ni Qsan, ati dkunkun ni Oru. Ati a§ale ati owurp o di pjp kini. 6 Qlprun si wipe, Ki ofurufu ki o wa li agbedemeji omi, ki o si ya omi kuro lara omi. 7 Qlprun si $e ofurufu, o si ya omi ti o wa nisale ofurufu kuro lara omi ti o wa loke ofurufu: o si ri b$. 8 Qlprun si pe ofurufu ni Qrun. Ati a$ale ati owurp o di pjp keji. 9 Qlprun si wipe, Ki omi abe prun ki o wpjp pp si ibi kan, ki iyangbe ile ki o si han: o si ri b$. 10 Qlprun si pe iyangbe ile ni lie; o si pe iwpjppp omi ni Okun: Qlprun si ri pe o dara. 11 Qlprun si wipe, Ki ile ki o hu
eleso

15 Ki nwpn ki o si j£ imple li ofurufu prun, lati mple son ile: o si ri b?. ?ofo; 6ku16 Qlprun si da imple nla meji; Qlprun si imple ti o tobi lati §e akoso psan, ati imple ti o kere lati §e akoso oru: o si
li ofurufu prun, lati ma tan imple son ile, 18 Ati lati §e akoso psan ati akoso oru, ati lati pala imple on dkunkun:

da awpn irawp pelu. 17 Qlprun si sp wpn Ipjp

Qlprun

si ri

pe o dara.

19 Ati a§ale ati

owurp o di pjp kerin.

o ni gbogbo ti nrakb lori ile ni iru tir£: irugbin ninu lori ile: o si ri b<?. Qlprun si ri pe o dara. 12 He si su koriko jade, eweko ti 26 Qlprun si wipe, Je ki a da enia li nso eso ni iru tire, ati igi ti nso eso, ti aworan wa, gege bi iri wa: ki nwpn ki o ni irugbin ninu ni iru tir$: Qlprun si o si jpba lori eja okun, ati lori eiye ri pe o dara. oju-prun, ati lori eranko, ati lori 13 Ati a§ale ati owurp o di pjp gbogbo ile, ati lori ohun gbogbo ti keta. nrako lori ile. 14 Qlprun si wipe, Ki awpn imple ki 27 B§li Qlprun da enia li aworan r£, o wa li ofurufu prun, lati pala psan li aworan Qlprun li o da a; ati akp ati on oru; ki nwpn ki o si ma wa fun abo li o da wpn.
ti

oko, eweko ti yio ma so eso, ti yio ma so eso ni iru tire,

i, e si ma r?, ki e kun inu omi li okun, ki eiye ki o si ma r£ ni He. 23 Ati a§ale ati owurp o di pjp karun. 24 Qlprun si wipe, Ki ile ki o mu eda alaye ni iru r£ jade wa, eran-psin, ati ohun ti nrakp, ati eranko ile ni iru r£: o si ri b$. 25 Qlprun si da eranko ile ni iru

20 Qlprunsiwipe,Kiomikiokunfun ppplppp eda alaye ti nrakd, ati ki eiye ki o ma fo loke ile li oju-ofurufu prun. 21 Qlprun si da erinmi nlanla ati eda alaye gbogbo ti nrakd, ti omi kiin fun li ppplppp ni iru wpn, ati eiye abiye ni iru r?: Qlprun si ri pe o dara. 22 Qlprun si sure fun wpn pe, £ ma
bi si

ati igi

tir£, ati

eran-psin ni iru

tir$, ati

ohun

ORI 2 19 Lati inu ile li Oluwa Qlprun si ti da eranko igbe gbogbo. nwpn ko si oniruru igi hu jade wa. 5 ma bi si Qlprun i. 16 Oluwa Qlprun si fi a§e fun pkp30 Ati fun gbogbo eranko ile. 4 Itan prun on aiye ni wpnyi nigbati a da wpn. 6 $ugbpn ikuku a ti ile wa. ma $e onje fun. ti i$e alaye. o si mu wpn tp Adamu gbo ogun wpn. o si mu u tp pkpnrin na wa. 29 Qlprun si wipe. li pj<> ti Oluwa Qlprun da aiye on prun. Ninu gbogbo igi pgba ni ki fun gbogbo eiye oju-prun. igi iye pelu larin pgba na. ki e si gbile. 17 $ugbpn ninu igi imp rere ati ni mo fi eweko tutu gbogbo fun li onje: bururu ni. 3 ma r$. eyiti i$e igi eleso ti nso. ko si si enia kan lati ro ile. Eyiyi li egungun ninu egungun mi. Qlprun si busi ijp keje. ko dara Ati a§ale ati ki pkpnrin na lei o nikan ma gbe. oju-prun. ati eiye ojuli a pari prun on aiye. on li orukp si r£. ati olukuluku eweko igbe ki nwpn ki o to hu: Oluwa Qlprun ko sa ti rpjo si ile. kiye si i. wiwo. 2 Ni ijp keje Qlprun si pari i§e r£ ti wa lati wo orukp ti yio sp wpn orukpo ti n§e o si simi ni ijp keje kuro ninu korukp ti Adamu si sp olukuluku eda . o §e oluranlpwp ti o dabi r£ fun u. si kiyesi i. Ati odd kerin ni Euferate. ati fun ohun iwp ki o ma je gbogbo ti o nrako lori ile. 21 Oluwa Qlprun si mu orun ijika kun Adamu. 5 Ati olukuluku igi igbe ki o to wa ni ile. nibiti wura 2 Obirin na si wi fun ej6 na pe. ati lori 28 Qlprun si sure fun wpn. o si mi emi iye si iho imu r£. wi fun wpn pe. daradara ni. wipe. ati eran~ara ninu erarin oju ile gbogbo. enyin ni yio ati lati ma $p p. 24 Nitori na li pkpnrin yio $e ma fi 8 Oluwa Qlprun si gbin pgba kan baba on iya r£ sile. ati eranko igbe gbogbo. ati nrin na pe. 18 Oluwa Qlprun si wipe. o si di si wi fun obirin na pe. ati gboprun gbogbo. ninu r$ li o simi kuro ninu i§e r£ gbogbo ti o ti b$re si i§e. 7 Oluwa Qlprun si fi erupe ile mp nara mi: Obirin li a o ma pe e. ati lori eiye oju-prun. EjC) O wa. £nyin ko gbpdp je gbogbo eso igi 11 Orukp ekini ni Pisoni: on li eyiti pgba? o yi gbogbo ile Hafila ka. rin pgba na. lati ib£ li o gb6 ya. o si ya a si mimp. o si fi eran di ipo r^ 22 Oluwa Qlprun si fi egungun-iha ti o mu ni iha pkpnrin na mp obirin. ohun alaye gbo14 Ati orukp odo keta ni Hiddekeli on li eyiti n$an lp si iha iha-orun Assiki e si bedeliumu (ojia) wa ati Orukp odd keji si ni gbogbo ti o ti n§e. 20 ati Adamu eiye sp eran-psin gbogbo. ki e si ma jpba lori eja okun. Awa buburu. pkpnrin na ti o ti mp si. 12 13 Wura ile na si dara: nibe ni BE 3 ti nrako lori ile. ti a mu u jade lati ara pkpnrin wa. ati 9 Lati inu ile li Oluwa Qlprun mu pkpnrin na ati obirin r£. eweko gbogbo ti o wa lori ile gbogbo ti Oluwa Qlprun si mu pkpnrin na. nib$ H o si fi r£: nwpn o si di ara kan. ki e si §e ikawp r^. o si sun: o si yp pkan ninu egungun-iha r£. . iwp ko gbpdp je ninu r£: nitoripe li pjp ti iwp ba je ninu r£ kiku o si ri b§. ati igi gbogbo ninu o si fi i sinu pgba Edeni lati ma ro o. enia si di alaye pkan. ni iwp o ku.5 : : : GENESISI si 2. emi owurp o di pjp kefa. a si ma i§e r£ alaye. otp li Qlprun ipa ori merin. ati igi imp rere ati ORI 3 sa §e arakereke ju eranko igbe 10 Odd kan si ti Edeni $an wa lati iyoku lp ti Oluwa Qlprun ti da. nitori enia. nitori pe. §ugbpn fun Adamu a ko ri oluranlpwp ti o dabi r£ fun u. Gihoni: on na li eyiti o yi gbogbo ile Ku$i ka. yio si fi ara mp aya niha ilaorun ni Edeni. a ma je ninu eso igi pgba: . ti o dara ni tiju. 31 Qlprun si ri ohun gbogbo ti o da. gbo okuta oniki. 23 Adamu si wipe. Mo fi ria. 1 nso eso fun nyin. li orukp. ti o si dara fun onje. 25 Awpn mejeji si wa ni ihoho.

nwpn si gan Qkpnrin na dabi pkan ninu wa lati m<) ewe ppptp pp. enyin o si dabi Qlprun. ki o si j^. je ninu r£ li pjp aiye r$ gbogbo. on li o fun mi ninu eso igi si j$. iwp o si rere ati bururu. o si fi wp on si jf wpn. iwp o si ma j$ eweko igb$: Enyin ki yio ku iku kikii kan. 4 Ejo na si wi fun obirin na pe. 22 Oluwa Qlprun si wipe. o nrin ninu pgba ni itura pjp: 23 Nitorina Oluwa Qlprun 16 e jade Adamu ati aya r$ si fi ara wpn pamp kuro ninu pgba Edeni. mo si j$. £ru si ba mi. pada di erup^. igi na 20 Adamu si peorukp aya r^niEfa. ki $nyin ki o ma ba ku. Mo gbp ohun r§ ninu iye na. Nibo ni iwp wa 7 10 O si wipe. $nyin ba }§ ninu r$. ati nitori on ni i§e iya alaye gbogbo. Obirin ti iwp p$lu mi. 5 Nitori Qlprun mp pe. ni ippnju ni iwp o ma bimp. nwpn si da ibant$ fun rere ati bururu: nj$ nisisiyi ki o ma ba na pwp r^ ki o si mu ninu eso igi iye ara wpn. : GENESISI §ugbpn ninu eso igi ni ti o wk ninu eso igi na. erup? il$ ni iwp o ma j$ li pj$ aiye r$ Ejo Ewo gbogbo. yio ma hu jade 18 pgun on o?u$u fun p. inu r$ ni iwp o ma fi wp. Corrected 1959 O © U. 16 Fun obirin na li o wipe. iwp kd gbpdp j$ ninu r$. ni li iwp §e yi ? Obirin na si wipe. Reprinted from the Edition of 1900 N. 15 Emi o si fi pta sarin iwp ati obirin na. 3 larin m pgba. o si fi pgba. o si dara fun oju. ati sarin iru-pmp r$ ati iru-pmp r£ on o fp p li ori. Oluwa Qlprun da ewu awp. 7 Oju awpn mejeji si la. Emi o sp ippnju ati iloyun r$ di pupp.T. nitori ti mo wa ni ihoho. 24 Bfli o le pkpnrin na jade. 1 na. ni ippnju ni iwp o ma fpwpkan a. nitori ti iwp ti §e eyi. on ni yio si olori r$. nwpn si mp pe nwpn wa ni ihoho. li pjp ti 19 Li ogun oju r$ ni iwp o ma jeun. igi ti a if$ lati mu ni gbpn. run.S. 6 Nigbati obirin na si ri pe. ki o si yd titi lai. o awpn kerubu ati ida ina dt iha ila-orun Edeni ti nju kakiri. lati ma $p pna igi si wi fun u pe. o mu ninu 21 Ati fun Adamu ati fun aya r? li eso r$ o si j$. a fi iwp bu ninu gbogbo $ran ati ninu gbogbo eranko igb?. mo si fi ara pamp. ninu eyiti mo ti pa§$ pgba Qlprun ti wipe. 9 Oluwa Qlprun si kp si Adamu. Tali o wi fun p pe iwp wa ni ihoho ? iwp ha 3$ ninu igi ni. iwp o si pa a ni gigis$. lati ma ro il? kuro niwaju Oluwa Qlprun larin igi ninu eyiti a ti mu u jade wa. ninu eyiti mo pa§$ fun p pe iwp ko gbpdp Je? fi 12 Qkpnrin na si wipe.B. si wi fun Adamu pe. bfli $nyin ko gbpdp il$ bu nitori r$. pnyin k6 fun p pe. ti iwp si j$ THE HOLY BIBLE IN YORUBA ma O. nitori inu r$ li yio la. erni Oluwa Qlprun si bi obirin na pe. 8 Nwpn si gbp ohun Oluwa Qlp~ Pflu. o tan mi. lpdp pkp i§ §e ni if9 r$ yio ma fa si. 1960 EPF-BFBS-1991-70M-OV53 . 11 O si wi pe. dara ni jij$. o si fi fun pkp r$ p$lu r£. ati pe. Nitoriti 17 iwp gba ohun aya r$ gbp. nigbana li oju nyin titi iwp o fi pada si il$. erup$ sa ni iwp.3 . 14 Oluwa Qlprun si wi fun ejo na pe.T. a fi gbpdp jf ninu r$. W6 o. e o mp a ti mu p wa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful