Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competiti ităţii sectorului agricol şi sil ic” şi are ca o!iecti gen eral creştereacompetiti ităţii sectorului agricol printr"o utilizare mai !ună a resurselor umane şi a #ac$torilor de producţie şi îndeplinirea standardelor n aţionale şi a standardelor comunitare% O iectivele speci!ice se re!eră la" 1% Introducerea şi dez oltarea de te&nologii şi procedee noi' di ersi#icarea producţiei' a(ustarea pro#ilului' ni elului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei' inclusi a celei ecologice' precum )i producerea şi utilizarea e nergiei din surse regenera!ile* 2% Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare* +% Creşterea eniturilor exploataţiilor agricole spri(inite* ,% -pri(inirea mem!rilor grupurilor de producători sau ai altor #orme aso ciati e în ederea încura(ării #enomenului de asociere% O iectivele operaţionale se re!eră la" .romo area in estiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul egetal )i de creşte$re a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor a#erente' ac&iziţionarea de maşini şi utila(e noi' în#iinţarea de plantaţii etc% #ine poate ene!icia de !onduri neram ursa ile "

0ene#iciarii eligi!ili pentru spri(inul acordat prin Măsura 121 sunt #ermi erii de#i$niţi con#orm .123 ca #iind persoane #izice sau (uridice' care practic ă în principal acti i$tăţi agricole acti itate principală con#orm Certi#icatului d e 4nregistrare eli!erat de 5#iciul 3egistrului Comerţului a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării' are o dimensi$une cuprinsa intre 2 67 8291' )i care este înregistrată în 3egistrul unic de identi#icare / 3egistrul agricol%

entru a demonstra că practică în principal acti ităţi agricole' in cazu l unei acti i$tati existente' solicitantul tre!uie să #acă do ada că eniturile din acti ităţile agricole re$prezintă cel puţin 67.ersoana #izica autorizată <în#iinţată în !aza 58= nr% .ersoana #izică * ../ 1> aprilie 2 77?@ cu mo$di#icările )i completările ulterioare* Intreprinderi indi iduale <în#iinţate în !aza 58= nr% .. din total enituri din expl oatare% #ategoriile de sa ile sunt" • • • • • • • • • ene!iciari eligi ili care pot primi !onduri neram ur • ..Ast#el' pentru a !ene#icia de spri(in prin :9A23 un solicitant tre!uie s ă ai!ă ca o!iect principal de acti itate domeniul agricol' con#orm Certi#icatului de înr egistrare eli$!erat de 5#iciul 3egistrului Comerţului' respecti codul CA91 71xx% . pri at* " capitalul/ acţionariatul solicitantului eligi!il poate #i atDt integral din 3om Dnia cDt şi . cu modi#ic ările )i completările ulterioare@' doar cu condiţia ca in estiţiile realizate să deser ească interesele propriilor mem!ri % $olicitantul tre uie să respecte următoarele" " să #ie persoană #izică sau (uridică romDnă cu capital 177 ./ 1> aprilie 277 ?@ cu mo$di#icările )i completările ulterioare* Intreprinderi #amiliale <în#iinţate în !aza 58= nr% ./ 1> aprilie 277?@ cu modi#i$cările )i completările ulterioare* -ocietate pe acţiuni – -A <în#iinţată în !aza Aegii nr% +1/ 1BB7' cu modi#icarile şi completările ulterioare@* -ocietate cu răspundere limitată -3A <în#iinţată în !aza Aegii nr% +1/ 1BB7' cu mo$di#icările şi completările ulterioare@* -ocietate agricolă <în#iinţată în !aza Aegii nr% +>/ 1BB1@ cu modi#icările şi completările ulterioare* -ocietate cooperati ă agricolă <în#iinţată în !aza Aegii nr% 1/ 2776@ cu modi#icările )i completările ulterioare* =rup de producători constituit con#orm 5= nr% +C/2776' cu modi#icări le )i com$pletările ulterioare' doar cu condiţia ca in estiţiile realizate să deser ească interesele propriilor mem!ri* Cooperati ă agricolă <în#iinţată în !aza Aegii nr% 6>>/ 277.

% Construirea şi/ sau modernizarea serelor' inclusi a centralelor termi ce )i instala$ţiilor de irigat'asigurarea utilităţilor în ederea respectăr ii condiţiilor de mediu* 6% Ac&izitionarea sau ac&izitionarea in leasing de tractoare noi ' com!ine de recoltat ' masini utila(e ' instalatii ' ec&ipamente si accesorii ' ec&ipamente si so#tGare specilaizate ' identi#icate ca necesare prin -tudiul de :eza!ilitate sau Memoriu Fusti#icati * Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru prod .mixt sau integral străin* " să acţioneze în nume propriu* " să asigure surse #inanciare sta!ile )i su#iciente pe tot parcursul implemen tării proiectu$lui% %ipuri de investiţii &i c'eltuieli eligi ile " 4n cadrul Măsurii 121 sunt spri(inite in estiţiile la ni elul întregului ter itoriu al 3omDniei% 8n proiect poate cuprinde atDt c&eltuieli eligi!ile cDt şi c&eltuieli neeligi!ile% :ondurile neram!ursa!ile or #i acordate doar pentru decontarea c&eltuielilor eligi!ile' c&eltuielile neeligi!ile urmDnd a #i suportate de !ene#iciarul proie ctului% :ondurile neram!ursa!ile or #i acordate !ene#iciarilor eligi!ili pentru in e stiţii cor$porale şi/sau necorporale' con#orm următoarei liste indicati e a c& eltuielilor eligi!ileE 1% ucţia agricolă la ni el de #ermă' incluzDnd in estiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depo zitarea îngrăşămintelor* 2% Construirea şi/ sau modernizarea in#rastructurii rutiere interne sau d e acces din domeniul agricol' inclusi utilităţi )i racorduri identi#icate ca necesare prin -tudiul de :eza!ilitate sau Memoriul Fusti#icati * +% Construirea şi/ sau modernizarea #ermelor de taurine pentru producţia de lapte' ca de exempluE ec&ipamente pentru producerea de #ura(e' instalaţii de muls' linii te&nologice de prelucrare şi am!alare a produselor' dotări te&nice în scopul asigurării controlului calităţii la ni el de #ermă etc%* .

în cazul în care proiectul nu pre ede realizarea construcţiilor@* Hor #i considerate c&eltuieli eligi!ile' mi(loacele de transport specializ ate care transportă numai un anumit tip de materii prime/măr#uri adec ate acti ităţ ii descrise înproiect' următoareleE • • Autocisterne' Autoizoterme <pre ăzute cu izolaţie termică a pereţilor' dar #ără agreg at #rigori#ic' #iind #olosite pentru transportul măr#urilor alimentare@* • Autoizoterme cu #rig <transport produse perisa!ile sau cu temperaturi c ontrolate@* • Mi(loace de transport animale * • Mi(loace de transport al!ine% C&eltuielile cu orice alt mi(loc de transport nu sunt considerate eligi!ile% (aloarea maximă a !ondurilor neram ursa ile )intensitatea s pri*inului+ Intensitatea spri(inului este di#erenţiată în #uncţie de anii de #inanţar e după cum urmeazăE . din aloarea totală eligi!ilă aproiectului' dacă pr oiectul pre ede şi construcţii şi maxim +.entru perioada 2717 – 271+E .>% Ac&iziţionarea sau ac&iziţionarea în leasing de noi mi(loace de transport specializate'necesare acti ităţii de producţie' identi#icate ca necesar e prin -tudiulde :eza!ilitate sau Memoriul Fusti#icati * C% In estiţii pentru procesarea produselor agricole la ni elul #ermei'cupr inzDnd ec&ipamente pentru Dnzarea acestora' inclusi depozitare' răcire et c%* ?% Costurile generale ale proiectului' con#orm articolului nr% 66 din 3egu lamentul <C9@ nr% 1BC./ 277>' cum ar #iE taxe pentru ar&itecţi' ingineri şi consu ltanţi' studiide #eza!ilitate' taxe pentru eli!erararea certi#icatelor' a izelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor' aşa cum su nt ele menţionate în legislaţia naţio$nală' ac&iziţionarea de patente ) i licenţe <maxim ?.

7. " pentru in estiţiile realizate de tinerii agricultori1+ cu Drsta su! . " pentru in estitiile a and drept scop implementarea noilor pro ocari prin urmatoarele tipuri de operaţiuniE „îm!unătăţirea e#icienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”' „instalaţii pentru tratamentul apelor rezi$duale în exploatatii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”% Această ma(orare se aplică exclusi la partea din proiect destinată in estiţiilor în aceste două tipuri de operatiuni* • Ast#el' ponderea spri(inului neram!ursa!il poate #i de maxim C7.entru aceste sectoare spri(inul neram!ursa!il se a putea ma(ora cuE • • 17. " pentru in estiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu &andicap natural1.entru proiectele care nu includ in estiţii pentru producerea )i utiliza rea energiei regenera!ile )i nu sunt #orme asociati e% • .1 ”-pri(inirea #erm elor agricole de semi"su!zistenIă” care au semnat decizia de #inanIar e aloarea maximă eligi!ilăa unui proiect nu a depăşi 126%777 9uro' ponderea spri(inului neram!ursa!il a #i de . <reprezentDnd 67%777 9uro@% • • . <reprezentDnd 67%777 9uro@% .' în zone cu &andicap natural şi în arii naturale pr ote(ate înca$drate în reţeaua 1atura 2777<con#orm 3egulamentului C 9 nr%1>B?/2776' art% +>' litera a' punctele i' ii şi iii@* 17.7.' repreze ntDnd ?C%6779uro% . <reprezen$tDnd 67%777 9uro@% .entru sectorul egetal la care aloarea maximă eligi!ilă a unui proi ect nu a depăşi 126%777% 9uro' ponderea spri(inului neram!ursa!il a #i de ..7.entru sectorul zoote&nic la care aloarea maximă eligi!ilă a unui pr oiect nu a depăşi 126%777 9uro' ponderea spri(inului neram!ursa!il a #i de .7 ani' la data depunerii Cererii de :inanţare* 17.entru proiectele depuse de !ene#iciarii măsurii 1.