You are on page 1of 1

International Tiancai Chenjiagou Taijiquan Federation (ITCTF)

Traditional Chenjiagou Taijiquan 9 Levels of certification (Jiu Ji Duan Wei)


Empty hand Forms 18 - Qigong Exercise Lao Jia Yi Lu 13 Lao Jia Yi Lu 72 Taiji Jian Lao Jia Er Lu Xin Jia Yi Lu 13 + 83 Xin Jia Er Lu 72 Taiji Dao One long weapon One long weapon One long weapon One long weapon Other Single One Double weapon One Double weapon One Double weapon

Single Weapon

Double Weapon

Pushhands / Qinna

Basics Ru Man Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

Pushhands 1-5 / Qinna

Level 7 Level 8 Level 9

42 Fajing Small Frame Other Form

Testing Requirement: Previous level certification should be achieved before proceeding to the next level. Short weapons Dan Jian Dan Dao Single Straightsword

Long weapons Da Gan Qiang Guan Dao Shen Feng Kun Long Staff Spear Falcion Whirlwind Staff

Single Broadsword Double Shuang Jian Straightsword Shuang Dao Double Broadsword Shuang Jieh Double short club Taiji Shan Chen Taiji Fan 5 Methods of Pushhands & Qinna 1. Ruan Hua Dan/Shuang Tui Shou 2. He Bu Shuang Tui Shou (Ding Bu) 3. Shun Bu Shuang Tui Shou (Huo Bu) 4. Da Lu Shuang Tui Shou 5. Luang Cai Hua (Hwa Jiao Bu)

Two-men set Da Gan Shao Gan dui lian (Long Staff 2-men training)

Single and Double Arm Pushhands Forward stance Double Arms Pushhands Oblique stance Double Arms Pushhands Large Neutralizing Double Arms Pushhands Free steps Pushhands