You are on page 1of 2

Jurnal Reflektif Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh / Peristiwa /Kejadian Tajuk Jurnal 1.

Masalah / Peristiwa : : : : 12 / 12 Keduabelas 14 Julai 2 1! " 1# Julai 2 1! Masalah Pengurusan Masa

Pada minggu ini sa$a menghada%i masalah %engurusan masa& Ban$ak kerja' kerja berkaitan %raktikum $ang sa$a tangguhkan kerana terlibat se(ara langsung dengan %r)gram %eningkatan %elajar Tahun *& +a$a tidak sem%at membuat reflektif mingguan dan %)rtf)li) %ada hari diteta%kan kerana %ada hari (uti sa$a terlibat dengan %r)gram tersebut& ,al ini tidak se%atutn$a berlaku& 2. Analisis Masalah ini timbul kerana sa$a tidak bijak dalam menguruskan masa& +a$a ter%aksa mengutamakan kerja'kerja $ang dikehendaki %ihak sek)lah berbanding %erkara'%erkara berkaitan %raktikum&Terlalu ban$ak kerja'kerja $ang %erlu diselesaikan segera $ang dikehendaki )leh %ihak sek)lah& Pada minggu terakhir ini juga sa$a %erlu menghadiri satu kursus berkaitan Pemanta%an -P+R&.leh itu/ sa$a menjadi terlalu sibuk untuk membahagikan masa dalam melakukan bebera%a tugas dalam satu'satu masa& 3. Cadangan Tindakan Susulan +a$a seharusn$a membahagikan masa untuk melakukan kerja'kerja $ang %erlu untuk sek)lah dan juga untuk %raktikum& Justeru/ sa$a akan men$usun semula kerja'kerja sa$a $ang %erlu diutamakan& +a$a akan men$enaraikan semua %erkara $ang %erlu dilakukan mengikut keutamaan& +eterusn$a sa$a akan menjalankan dan melaksanakan %erkara'%erkara tersebut mengikut keutamaan satu %ersatu bagi mengelakkan %enangguhan kerja $ang terlalu ban$ak& 4. Tempoh Masa Tindakan Susulan +a$a akan (uba men$elesaikan masalah ini dalam minggu ini juga agar tidak mengganggu urusan'urusan lain $ang %erlu sa$a laksanakan& 0isemak )leh 1uru Pembimbing 0isahkan )leh Pens$arah Pen$elia

Tandatangan : 2ama Tarikh : :

Tandatangan : 2ama Tarikh : :