You are on page 1of 1

B GIO DC V O TO

TRNG I HC NGOI THNG

-------S: 596/Q-HNT-QLT

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
------H Ni, ngy 12 thng 4 nm 2012
QUYT NH

V/v: Quy nh mc im lm kho lun tt nghip i vi h o to chnh quy theo h thng tn ch


-----------------------HIU TRNG TRNG I HC NGOI THNG
Cn c Quyt nh s 53/2010/Q-TTg ngy 22/09/2010 ca Th tng Chnh ph v vic
ban hnh iu l trng i hc;
Cn c Thng t lin tch s 07/2009/TTLT-BGDT-BNV ngy 15/04/2009 ca B Gio
dc v o to, B Ni v hng dn thc hin quyn t ch, t chu trch nhim v vic thc hin
nhim v, t chc b my, bin ch i vi n v s nghip cng lp gio dc v o to;
Cn c quyt nh s 43/2007/BGDT ngy 15/8/2007 ca B Gio dc v o to ban
hnh quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo h thng tn ch;
Cn c Quyt nh s 409/Q-HNT-QLT ngy 8/5/2009 ca Hiu trng Trng i
hc Ngoi thng quy nh v o to i hc v cao ng h chnh quy theo h thng tn ch ti
trng i hc Ngoi thng;
Cn c Quyt nh s 1660/Q-HNT-QLT ngy 01/12/2011 ca Hiu trng Trng
i hc Ngoi thng quy nh v iu kin tt nghip, thc tp v kho lun tt nghip i vi h
o to chnh quy theo h thng tn ch ti trng i hc Ngoi thng;
Cn c vo kt lun ca Hi ng Khoa hc v o to Nh trng ti cuc hp ngy 2
thng 3 nm 2012;
Xt ngh ca ng Trng phng Qun l Khoa hc v B Trng phng Qun l o to,
QUYT NH:
iu 1: Sinh vin h o to chnh quy theo h thng tn ch c php ng k lm kho lun tt
nghip khi c im trung bnh chung tch lu ca ton b cc hc phn trong chng trnh
o to (tr hc phn tt nghip) t t 7,5 tr ln (theo thang im 10).
iu 3: Quyt nh ny c hiu lc p dng i vi sinh vin lm kho lun tt nghip cng t t
kho 48 tr v sau. Cc quy nh v mc im lm kho lun trc y tri vi quy nh
ny s khng cn hiu lc.
iu 4: Trng cc Khoa, Phng, B mn v cc n v c lin quan chu trch nhim thi hnh
Quyt nh ny.
HIU TRNG
Ni nhn: - BGH,
- Nh iu 2
- Lu VT, P.QLKH, P.QLT

GS,TS Hong Vn Chu