You are on page 1of 1

BAI THC HANH EXCEL

BANG IEM HOC KY I


STT HO VA TEN T TOAN VAN NNG TB THEM MIN TBHK LOAI HANG

Bch Lan 1 9 10 7 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Hong Yen 1 5 7 10 Tran Hai 2 8 6 8 Le Thu 3 4 6 5 Nguyen An 2 5 4 5 Le Tuan 2 7 8 4 Pham Xuan 3 7 4 6 Dng Tung 1 8 5 10 Bao Chau 1 4 6 4 Hong Ngoc 3 3 7 6 .TRUNG BNH (g) .CAO NHAT (h) .THAP NHAT(i) Giai thch: T : Hoc sinh thuoc oi tng nao 1, 2, hay 3? NNG, TB, THEM, TBHK la cac cot iem Ngoai ng, iem trung bnh, iem cong them va Trung bnh ca hoc ky. Yeu cau tnh toan: (a) : TB = ( 3* TOAN + 2* VAN + NNGU) / 6 (b) : THEM : oi tng 1: iem them la 0.5, oi tng 2 : iem them 0.3, con lai: .them 0 (c) : MIN : La iem nho nhat trong ba iem TOAN, VAN, NNG cua moi ngi (d) : TBHK : Neu TB >=5 th TBHK = TB, nhng lam tron lay mot so le.( TBHK = Round (TB,1) ) Ngc lai, neu TB < 5 th TBHK = MIN(5, Round (TB + THEM,1) ). (Ngha la: khi TB < 5 th ta vt bang cach cong them THEM vao TB, nhng neu cong them ma vt qua 5 th ch lay toi a en 5) (e) : Phan loai nh sau : LOAI = Gioi neu TBHK >= 8 = Kha neu 6.5 <= TBHK < 8 = Bnh neu 5 <= TBHK < 6.5 = Kem neu TBHK < 5 M rong (e) : phan loai nh sau: Neu TBHK >= 8 va khong co iem nao < 7 : loai gioi, co iem mot mon < 7 th loai kha. Neu 6.5 <= TBHK < 8 va khong co iem nao < 5 : loai kha, co iem mot mon < 5 th loai trung bnh. Neu 5 <= TBHK < 6.5 va khong co iem nao < 3 loai trung bnh, co iem mot mon < 3 th loai kem. Neu TBHK < 5 th loai kem. Sap xep bang tnh theo th t giam cua TBHK. (Lenh Data / Sort) S dung chc nang Fill Handle ien so th t vao cot STT cho danh sach. (f) : Xep hang cho hoc sinh theo iem TBHK. (Hd : - Dung ham Rank vi tham so tuy chon cach xep th hang order = 0. - Hoac dung ham IF. Ngoi au tien hang 1, ngoi sau neu co iem TBHK bang vi ngoi trc th cung hang vi ngi trc, ngc lai hang bang STT cua chnh ngi o.) (g), (h), (i) la iem trung bnh cong, iem ln nhat, nho nhat cua cac cot TOAN,... TBHK.