You are on page 1of 1

BI THC HNH EXCEL

Bit k t bn phi ca M hng l Loi hng, yu cu: 1. S dng chc nng Advanced Filter: a. Lc ra danh sch cc mt hng Loi 1. b. Lc ra danh sch cc mt hng c Nhp Kho >=500 v Tn Kho>400. c. Lc ra danh sch cc mt hng l Tm hoc c Tn Kho>=600. d. Lc ra danh sch cc mt hng c NhpKho, Xut Kho v Tn Kho<500. e. Lc ra danh sch cc mt hng c Xut Kho trong thng 5 hoc thng 10. f. Lc ra danh sch cc mt hng c k t u m hng l C hoc B v xut kho t ngy 1 n ngy 15. 2. Hon thnh bng thng k sau: a. C bao nhiu mt hng c M Hng bt u bng ch T? b. C bao nhiu mt hng Loai 2 ? c. Tng Nhp Kho ca cc mt hng Loai 3 l bao nhiu? d. Tng Xut Kho ca cc mt hng Tm l bao nhiu? e. Gi tr nh nht Tn Kho ca cc mt hng Loai 2 l bao nhiu? f. Gi tr ln nht Xut Kho ca mt hng Mc l bao nhiu? g. Tng Tn Kho ca cc mt hng Loai 1 v Loai 2 l bao nhiu? h. Tng Nhp Kho v Xut Kho ca cc mt hng Loai 3 l bao nhiu? i. Tng Tn Kho ca mt hng Bo Ng v Nghu l bao nhiu? j. Tng Xut Kho ca mt hng Tm Loai 1 v Mc Loai 3 l bao nhiu? k. Gi tr Nhp Kho nh nht ca cc mt hng c Tn Kho >=500 l bao nhiu? l. Tng Tn Kho ca cc mt hng c Nhp Kho <500 hoc Xut Kho >=200 l bao nhiu? m. Tng Xut Kho ca cc mt hng Loi 1 trong thng 10 l bao nhiu? n. Tng Nhp Kho v Xut Kho ca cc mt hng trong ngy Th By v Ch Nht l bao nhiu? 3. Hon thnh bng thng k sau v v th dng Column minh ho: