You are on page 1of 3

ASTAGHFIRULLAH Astaghfirulloh Robbal Baroya Astaghfirulloh Minal Khothoya Duh gusti Allah, nyuwun nga uro s!

"oyo "uso sa#ing #awulo Duh gusti Allah, nyuwun nga uro s!"oyo "uso tiyang s! ah #ulo Astaghfirulloh Robbal Baroya Astaghfirulloh Minal Khothoya $a Allah Gusti, nyuwun anga#sa%i sa% un "angu #ulo ninggal#! aga%i Infa& sho"a&oh lan #itab su'i, (yuwun tuntunan Ilahi Robbi Astaghfirulloh Robbal Baroya Astaghfirulloh Minal Khothoya $a Allah Gusti Kang ga"ah )aga", #athah bilahi #awulo sa%bat *uno o 'ubo, uno o la#nat, istu #ulo sa%bat, %aos sholawat Astaghfirulloh Robbal Baroya Astaghfirulloh Minal Khothoya $a Allah Gusti Kang Moho Tartil, aringo i%an )u)ur lan a"il (!goro a%an song#o wong )ahil, ago%o a"oh a#al! #an'il Astaghfirulloh Robbal Baroya Astaghfirulloh Minal Khothoya $a Allah Gusti Kang Moho +u""us aringo a%an, t!ntr!% lan bagus Bongson! a"oh song#o wong ra#us, la#un! olo #oyo #!wan ti#us

SH,LLI -A SALLIM
Sholli wa salli% "a i%an alh%a"a . / -al aali wal ashaa bi %an &o" waha"a . / Sayang s!ribu sayang #ita ga tau #!%ana !rgi Ta# sanggu #ita "!ngar#an suara hati yang s!)ati Lang#ah #ita %!ngab"i a"a nafsu s!n"iri $ang bisa #ita an"ang hanya #! !ntingan s!n"iri Sayang sayang sayang orang intar ga %au nga)i #! ala t!nga"ah %!rasa b!nar s!n"iri S!%ua "itu"ing0tu"ing "an "i'a'i %a#i $ang lainnya salah hanya "ia yang su'i Sayang sayang sayang orang h!bat tinggi hati ,%ong "!%o#rasi i"ato b!ra i0a i T!rnyata #ar!na %!ngingin#an #ursi S!%!ntara ra#yat #!r! otan 'ari nasi Loyang "isang#a !%as, !%asnya "ibuang0buang Kita %a#in buta %ana utara %ana s!latan $ang #!'il "ib!sar#an, yang b!sar "ir!%!h#an $ang !nting "is! !l!#an, yang s! !l! "iuta%a#an

Allah Allah Allah b!ta a busu# hi"u #a%i Dan %asih t!rus a#an l!bih %!%busu# lagi B!ta a g!la nya hari "i "! an #a%i Mohon ayo%ilah #a%i yang #!'il ini1 Allah Allah Allah b!ta a susah hi"u #a%i Dan %asih a#an l!bih susah lagi B!ta a s!ngsara hari "i "! an #a%i ,l!h ulah0ulah tangan yang ta# b!rhati