You are on page 1of 2

Modul 2 Predispit 2/1 Ovo je predispit za Modul 2 Korienje raunara i upravljanje datotekama u kojem se od vas trai da odgovorite na pitanja

ja vezana za rad na raunaru. Od vas e se traiti da kreirate strukturu foldera koja e pomoi organizovati datoteke u vaem badminton klubu i da izvedete nekoliko radnji povezanih sa upravljanjem datotekama i folderima unutar te strukture mapa. 16 bodova Mogue Ostvareno bodova bodova 2 2

1. 2.

3.

Potraite mapu odgovor na vaoj ispitnoj disketi. Otvorite datoteku odgovori.doc koja se nalazi u folderu odgovor. Upiite svoje ime i prezime u prostor predvien u prvom redu tabele i sauvajte promene u datoteci odgovori.doc na vau ispitnu disketu. ta je od navedenog ispravno ime za sliku ispod? Upiite svoj odgovor (a, b, c, ili d) u datoteku odgovori.doc u prostor predvien za tree pitanje.

4.

5.

6. 7.

a) Naslovna traka b) Klizna traka c) Statusna traka d) Traka menija Koji od sledeih tipova datoteka se esto koristi za obradu teksta? Upiite svoj odgovor (a, b, c, ili d) u datoteku odgovori.doc u prostor predvien za etvrto pitanje. a) .xls b) .mp3 c) .doc d) .gif ta je od navedenoga prednost antivirusnog softvera? Upiite svoj odgovor (a, b, c, ili d) u datoteku odgovori.doc u prostor predvien za peto pitanje i sauvajte promene. a) Pomae irenju virusa b) Ubrzava rad raunara c) Otkriva i uklanja viruse d) Spreava kopiranje softvera U folderu ecdltest pronaite datoteku roba.doc i preimenujte je u skladite.doc. Na vaoj ispitnoj disketi napravite ikonu preice do foldera ecdltest.

1 1

8.

Pronaite folder badminton na vaoj ispitnoj disketi i napravite strukturu podfoldera kao na dijagramu ispod.

Datoteke lanarine.xls i ensko lanstvo.doc iz foldera ecdltest kopirajte u podfolder female. 10. Datoteci badminton izvetaj.doc u folderu ecdltest promenite atribut u samo za itanje (Read-only). 11. Prebrojite datoteke (ukljuujui sve datoteke u podfolderima) koje se nalaze u folderu ecdltest. Upiite svoj odgovor u datoteku odgovori.doc u prostor za pitanje broj 11 i sauvajte promene. 12. Odtampajte jednu kopiju datoteke odgovori.doc, ukoliko je tampa dostupan, ili u ispisnu datoteku u folderu odgovor. Za ispisnu datoteku upotrebite ime printfile.prn. 9.

1 1 2

Ukupno bodova:

Datum ispita:

______________________________________________

Ime i prezime kandidata: ______________________________________________ Potpis kandidata: ______________________________________________

Ime i prezime ispitivaa: ______________________________________________ Potpis ispitivaa: ______________________________________________