Dr. Albert D. Pastore Phd.

Čudnije od Fantazije

SADRŽAJ

INTERNET VER IJA ori!inalna "erzija te#sta $Stran!er Than Fi%tion$ &renesena sa'

htt&'(())).a&*n.or!(a&*n(+T,-STF.ht.

/0"o P123AV3JE' 4V1D 50!o P123AV3JE' Veseli Izrael%i 607e P123AV3JE' ,ioniza. i Pr"i S"jets#i Rat 80to P123AV3JE' ,ioniza. i Dru!i S"jets#i Rat 90to P123AV3JE' Do:ao red i na Veli#u ;ritaniju da bude &re"arena <0to P123AV3JE' A.eri#a &ostaje !la"na %ionisti=#a &rostitut#a >0.o P123AV3JE' ,ionisti=#a stru#tura .o7i u A.eri%i ?0.o P123AV3JE' @esar Sharon A0to P123AV3JE' Prethodna u&ozorenja /B0to P123AV3JE' Ples //0to! se&te.bra //0to P123AV3JE' Co je st"arno &ilotirao oni. a"ioni.aD /50to P123AV3JE' Co je obezbjedio za:titni &ara"an za 1&era%iju BA0//D

/60to P123AV3JE' @isteriozni #ola&s tornje"a ST,0a i z!rade br. 7 /80to P123AV3JE' Čuda Eje"rejs#o!F &razni#a Pasha /90to P123AV3JE' 3aGna o&tuGba ;in 3adena /<0to P123AV3JE' Stotine @ossad0o"ih a!enata di"ljaju &o A.eri%iH />0to P123AV3JE' 4zbunji"a=iI 4zbunji"a=iI 4zbunji"a=i /?0to P123AV3JE' FoJ0.ano"i naj&oznatiji la#eji /A0to P123AV3JE' Antra#s &is.a' Jo: jedna laGna o&tuGba Ara&a 5B0to P123AV3JE' Pra7enje laGnih tra!o"a' Dedu#ti"na lo!i#a ot#ri"a &ra"e "ino"ni#e 5/0"o P123AV3JE' ,ionisti &o#u:a"aju da na"edu A.eri#u na Tre7i S"jets#i Rat 550!o P123AV3JE' Da li A.eri#a &ostaje &oli%ijs#a drGa"aD 5607e P123AV3JE' a"r:ni ar!u.enti BIBLIOGRAFIJA

Čudnije od Fantazije

Pr"o Po!la"lje

4"od Dame i gospodo porotnici, stari grčki filozof Sokrat čio !e s"o!e čenike da se potrag za istinom mo#e kren ti samo onda kad se do"ede pitan!e i analizira s"ako "!ero"an!e ko!eg smo se do tada č"rsto dr#ali$ Ako odre%eno "!ero"an!e pro%e s"e testo"e e"idenci!e, ded kci!e i logike onda ono mo#e da & de zadr#ano$ A ako ne, onda se ono mora od&aciti a mislilac se mora tako%e da zapita za'to !e on do tada "!ero"ao tako, kao i ko ili 'ta ga !e i za'to na"elo na to$ (imalo ne iznena% !e 'to se o"aka" način čen!a nimalo ni!e s"id!eo "lada! )o! eliti Grčke dr#a"e$ *nogi politički lideri od "i!ek s pok 'a"ali da za"ara"a! narodne mase iz raznorazni+ ,do&ri+- i ,lo'i+- razloga$ Sokrat se s dilo za s &"erzi! i kor pci! omladine$ (akon toga nat!erali s ga da popi!e ča' otro"a i tako si od zme #i"ot$ (ikada ni!e &ilo lako onima ko!i s neza"isno razmi'l!ali. Danas, na' "lada! )i kompleks "lade i medi!a ne &i!a one ko!i traga! za istinom /dod 'e, !o' "i!ek ne0$ Oni i+ !ednosta"no etiketira! ekstremistima ili paranoicima, a sp t im ni'te kako kari!er , tako i rep taci! $ 1a mnoge !e !edna tak"a s d&ina gora nego popiti ča' otro"a$ S"aka informaci!a na ko! )ete nai)i o"om na čnom rad mo#e se "eoma lako "erificirati$ O"a! dok ment predsta"l!a 23 m!eseci pa#l!i"og i m kotrpnog istra#i"an!a, detal!ni+ analiza, "erifikaci!e iz"ora i logičke ded kci!e$ S"aki doga%a! i na"od predsta"l!en o"d!e, stopostotno !e tačan$ 4 !e na"edeno I preko 356 f snota i !a &i+ #elio da "as o+ra&rim da i+ sami istra#ite i "erifik !ete$ Ova Internet verzija dokumenta omogučiti će vam da brzo provjerite svaku od referenci koje su navedene na kraju dokumenta, tako sto ćete jednostavno kliknuti na link. Ostale reference mo#ete !ednosta"no potra#iti preko Google$com$ ili 7a+oo "e&sa!ta$ 1&og "eoma do&ro organizo"ani+ napora da se zata'ka! o"i podaci, neki od linko"a misteriozno i'čeza"a! čak i o"og momenta kad pričam o tome$ (a sre) , mnogi "e&sa!to"i s "e) pok pili do&ar dio ti+ informaci!a i tako i+ za'titili

od cenz re$ Ako neki linko"i ne & d f nkcionisali, !os "i!ek )e te mo)i da nad!ete orginalne teksto"e koriste)i Google$ O"i linko"i )e "as od"esti do "i!esti ko!e s o&!a"ile poznate informati"ne agenci!e iz ci!elog s"i!eta a ot"ori)e i "rata s"i!eta znan!a i informaci!a ko!e s do sada &ile sakri"ene od "as$ 8ad sam kompletirao o"a! rad, nam!erno sam koristio 'to !e mog )e "i'e "i!esti od ofici!alni+ nacionalni+ i internacionalni+ agenci!a (CBS, ABC, NBC, CNN, FOX News, Washington Post, New York Times, Time, Newsweek, Jerusalem Post, a!Aret" (#srael$, PBS, BBC, %on&on Telegra'h, et(), kao i nekih o& lokalnih ameri(kih no*ina i tele*i"i+skih stani(a)$ Nisam htio da dopustim onima koji prate zvanične medije da me optu e kako sam koristio !dubiozne" izvore informisanja. (ačin na ko!i se o"e neo&ične "i!esti po!a"l! ! "i!ek !e skoro isti$ 9r"o neki radoznali reporter, neke od "e)i+ medi!ski+ agenci!a, o&!a"i eksplozi"n "i!est$ Onda nakon 'to se priča po!a"ila na medi!sko! sceni, oni ko!i se nalaze na "r+ )e !e &rzo zapaziti i odma+ odstraniti, kako ne &i do&ila "e)i p &licitet$ : nekim sl ča!e"ima to se čini pomo) na!o&ični!e cenz re, dok dr gim, priča se p sti da ,od mre- time 'to se "i'e ni'ta na t tem ne pomin!e$ (eprestano pona"l!an!e !e &aza sp!e'nog reklamiran!a i marketinga, stoga priča ko!a !e o&!a"l!ena samo !edanp t ili d"ap t, &ez o&zira koliko senzacionalna, &rzo )e i'čezn ti iz memori!e p &like, pri!e nego 'to & de stan! da osta"i !ak i d gotra!an tisak$ Samo pomo) s"akodne"nog prekopa"an!a i analiziran!a gomile "i!esti i podataka, spio sam da prona%em i iz"adim o"e ,&isere- iz ,pra'ine- i organiz !em i+ !edan ko+erentan zorak i logičan dokazni materi!al$ Sa samo malo zdra"e logike i z nekoliko kliko"a pomo) mi'a Google i 7a+oo )e omog citi s"akome ko !e imalo radoznao da postane ;erlok <olms$ O"a! materi!al ni!e izraz mo!i+ lični+ sta"o"a, nego sk p zata'kani+ nepo&itni+ čin!enica, doga%a!a i na"oda, ko!e same, kad se sk pe na !ednom m!est , do"ode do s"o!i+ "lastiti+ zakl! čaka$ Sklapa! )i o"a! mo! istra#i"ački rad !edn sek"enci!aln i logičn form , neprestano sam se tr dio da s"aki d!eli) informaci!e pot"rdim ne samo !ednom, nego d"a, tri pa i "i'e p ta$ S"e d &iozne podatke ko!e nisam sam mogao da "erificiram, !a sam od&acio$ 9a#l!i" čitalac )e s+"atiti da o"a! materi!al zado"ol!a"a s"e standarde na!oz&il!ni!eg na čnog rada$ Ako s"ak od o"i+ priča, na"oda ili doga%a!a zmemo o&zir samo indi"id alno, I tom sl ča! one )e da zaintrigira! čitaoca i ispro"ocira! ga na razmi'l!an!e$ (a kolekti"no! &azi, o"o &rdo čin!enica )e da nam odslika !edn istin , ko!a )e &iti stan! da potrese i na!skeptični!eg čitaoca$ 9osto!e nara"no i oni ko!i s pop stili pod tica!em tele"izi!ski+ i dr gi+ eksperata i pali +ipnotički trans, !er smatra! o"e za a toritete ko!ima tre&a "!ero"ati$ (ena"ikn tim na to da sami razmi'l!a! s"o!om gla"om, ne posto!i istina ko!a mo#e da nar 'i n!i+o"a pred &!e%en!a i kondicionirane reakci!e$ #akvi će čak negirati i ono $to vide svojim vlastitim očima. Indi"id e ko!e s tako kondicionirane mog samo da kao papaga!i pona"l!a! mi'l!en!a ko!a s im s gesti!ama spol!a, implantirana n!i+o" s"i!est$ 9osl!edica toga !e da s milioni mozgo"a Amerikanaca danas red cirani na intelekt alni ni"o !ednog =D ple!era ko!i "rti !edan implantirani disk, diza!niran od "an!ski+ sila ko!i+ o"a! op'te ni!e ni s"!estan$ Oni onda posta! #rt"e psi+olo'kog stan!a poznatog kao ,Leming Sindrom-$ Leminzi s mali glodari poznati po tome 'to prate !edan dr gog kad se stro"al! ! sa planinski+ litica am&is$ Lemingarst"o !e !edan podm kli psi+ički fenomen ko!i !e pris tan kod "e)ine sisara, a mo#e se prim!etiti kako kod o&ični+ l! di tako i kod na!o&razo"ani!e intelekt alne elite$ Lemingarst"o ni!e intelekt alni fenomen > nego psi+olo'ki, i z&og toga ni !edna socio?ekonomska klasa ni!e sp!ela da ostane im na n!ego"om zada"l! ! čem efekt $ :ni"erzitetski profesor mo#e da & de leming isto toliko koliko i modom ops!edn ta tine!%erka$ 9r"i sli!epo prati posl!edn! teori! ko!a !e , trend -, dok o"a dr ga samo prati posl!edn!i modni stil$ Da li ima neke razlike@ (i!edno od n!i+ d"o!e ne mo#e da se od&rani od sile prirode$ Sila stapan!a po!edinca sa s"o!om soci!alnom sredinom mo#e da & de nesa"ladi"a$ %a čovjeka & leminga, logika koja stoji iza neke misli nije bitna toliko koliko je bitan autoritet ili popularnost onoga ko ju iznosi. Ao"!ek se kao i leming soci!alno pona'a, a dr gači!e ni ne mo#e$ 9rirodno, s"aka indi"id a mora da ima t oso&in , !er s protnom ne &i se mogao pod zeti ni na!man!i korak prema l! dsko! ci"ilizaci!i$ Lemingarst"o !e !edna potre&na sociolo'ka oso&ina za oč "an!e dr 't"a, !edan ro%eni instikt kod "e)ine l! di$ *e% tim, kao kod s"i+ prirodni+ fenomena i ta! se mo#e koristiti 'tetne s"r+e$ Isti leming efekat ko!i omog )a"a masama

do"oljan broj ne&ri#osno"enih do#aza #oji 7e zau"ije# da uni:te bes. te#stu ja i. moram da priznam na mo! moti" ni!e čisto altr istički. ko!ima n!i+o" intelekt alni kapacitet !ednosta"no ne doz"ol!a"a da se oslo&ode o"og fenomena.strani$ Leminzi !ednosta"no ne mog da podnes teret odgo"ornosti.!ednom pra"ednom dr 't"enom sistem da napra"e !edan za!ednički napredak.s#ih .islitiI #ad su o"e &resentirane od strane "lade i reGi.inzi #oji is. "rlo s !aki i "eoma i+ !e te'ko raskin ti$ Sa ograničenim sredst"ima ko!a s nam tren tno na raspolagan! skoro !e nemog )e nat!ecati se sa z"aničnim medi!ima. Sama ta ide!a !e sm!e'na. na. ili nelagodnost dr 't" . SO8RA4 :1I*A AA. a i s"i!et op'te$ 8ad & dete tolikim go"nima kad "i'e ne)ete mo)i ni da di'ete.edijaH *i )emo pok 'ati da ot"orimo s"i!est leminzima i oslo&odimo i+ sl!epila ko!eg s sami se&i nametn li. Imate li "i #el! i snag da se oslo&odite i prestanete da & dete leming@ Ako imate. f ndamentalni od&ram&eni me+anizam ko!eg oni koriste ne samo radi s"o!e za'tite od ne godne st"arnosti. LI SBOJO* GLABO*CC$ ILI SI LD*I(G@ . me% tim plemenitost karaktera !e kad se samom se&i mo#e priznati da smo do sad &ili pre"areni. ko!a ide za!edno sa tim kad čo"!ek počne da razmi'l!a neo"isno od ostali+$ Oni s !edino sposo&ni da pona"l!a! ono 'to č ! na tele"izi!i ili pročita! no"inama$ Leminzi ne samo da )e koristiti s" s"o! energi! da se za'tite od tica!a ko!i mog da prom!ene n!i+o"e dogme. !er p &licira! )i o"a! mo! rad #elim i samog se&e da oslo&odim &ilo kak"e odgo"ornosti da nisam ni'ta pod zeo da spri!ečim katastrof ko!a ce skoro da zadesi Amerik . nemo!te mene da kri"ite$ Ja sam pok 'ao da "as pozorim.jeru da iznese. milioni zom&i patriota s st"arno pri+"atili o" fantastičn &a!k kao istin .islenije teorije #oje se . ali z pomo) &ara#e gl posti ko!o! nas !e izlo#io kompleks "lade i medi!a. ara&s#ih &olu0utreniranih u=eni#a &ilotiranjaI or!anizo"ao najso*isti%iraniju teroristi=#u o&era%iju u s"jets#oj istoriji. mada se ni!e nimalo lako &oriti proti" sila ko!e s posl!edica kondicioniran!a. zato 'to !e za leminge negiran!e i nipoda'ta"an!e. !a ipak o&!a"l! !em o"a! materi!al nadi da )e pomo)i makar nekima da se oslo&ode efekata ispiran!a mozga i dr#a"no sponzorisani+ la#i$ *e% tim. onda !e to kra!n!i stepen lemingarst"a$ Ima p no oni+ me% nama.LJA. da čini mase nesposo&nim za o&!ekti"no ras %i"an!e$ O"a! materi!al sig rno ne)e &iti leminzima ni od kak"e koristi.a. mog da ka#em sl!ede)e' 4 o"o. mo#e isto"remeno !ednom nepra"edno "o%enom dr 't" . nego se ne)e li&iti ni da napadn one ko!i do"ode pitan!e n!i+o"a "!ero"an!a$ Leminzi se #asa"a! od pomisli da i+ neko nazo"e ekstremistima ili teoretičarima konspiraci!a$ 1no sto je ironi=noI isti ti le. 9a"l!o"l!e"og refleksa i l! dske prirode$ Lanci ideolo'kog konformizma ko!ima !e čo"!ek sp tan.islenu teoriju da je jedan saudijs#i &e7ins#i =o"je#I sa !ru&o. onda nasta"ite sa čitan!em. nego istini sel!aka$ Bez o&zira na to. ko!i s "e) sada mo#da &eznade#no zastranili. a n tra'n!a snaga !e s oča"an!e sa čin!enicom da smo zat"orenici !ednog glo&alnog azila nam!en!enog za l dake$ One indi"id e ko!e mog da se moralno i mentalno +"ate ko'tac sa o"om čin!enicom &i)e spremne da pri+"ate istin kad se ona presentira čistom i logičnom stan! $ Onima ot"orenog ma i sposo&nim da neza"isno razmi'l!a! . nego i da pot"rde s"o! lo!alnost s"o!im pretposta"l!enima$ (!i+o"a "!ero"an!a i sta"o"i mora! po s"ak ci!en da & d na . neki od nas mora! da čine napor da se sposta"i makar !edan temel! na kome )e mo#da nekada & d )nosti mo)i da nikne istina$ Biti neinformisan ne znači isto"remeno &iti leming$ S"ako mo#e &iti pre"aren$ Ao"!ek ne tre&a da se stidi koliko !e pogre'no informisan$ Ali perzistiran!e na pogre'nom način razmi'l!an!a i dono'en! zakl! čaka.ija"aju s"e #ons&irati"ne teorije su &r"i #oji &ro!utaju najbes.pra"o!. čak i sl ča! kad smo izlo#eni nepo&itnim dokazima i logici.o!u za.: O4ROBA$ RA1*I. ma!storima leminiziran!a narodni+ masa$ Leminzi s "e) oda"no programirani da se klan!a! medi!skim a toritetima i "lada! )o! eliti$ 1&og toga se "i!ek "i'e "!ero"alo la#ima imperatora. na način ko!i se grani)i sa maso"nim l dilom$ 8ao !edan mali gra%anski doprinos mo!im s gra%anima.

(eH JerseI? .il+e4ili su tako7e i . i ko!i prima! milione dolara s"ake godine kroz finansi!sk i "o!n pomo). e"ropski paso'i i MN66 O ke' $ /50 1a'to s o"i Izraelci &ili toliko od 'e"l!eni o"im #asnim masakrom. ko!i !e odma+ s dr ge strane ri!eke$ Ste"en Gordon !e ad"okat ko!i !e kao "olonter &ranio o" gr p Izraelaca$ D"o 'ta !e on rekao kad s ga no"inari !e"re!skog lista 7ediot America pitali za'to s o"i izraelski gra%ani +ap'eniJ .ila u "gra&i i"na& 'arkirali/ta 'os*+e&o0ila +e &a ih +e *i&+ela kako 'le/u i grle +e&an &rugog) On&a su ona i +o/ +e&an sus+e& 'o"*ali 'oli(i+u i rekli im kako nekoliko l+u&i igra na kro*u kom.o&era ali u s*akom slu0a+u 1otogra1isali su ru/e*inu o&mah nakon toga) Je&an o& kom/i+a 'o"*ao +e 'oli(i+u t*r&e-i &a ih +e *i&io kako 'o"ira+u. nego !e kod n!i+ !o' prona%eno par skalpela. igra+u i smi+u se.o&era i on&a su na'ra*ili nekoliko 1otogra1i+a) Je&na 4ena ko+a +e . kako +e re0eno. nis &a' s"i s"!edoci o"og septem&arskog doga%a!a &ili t #ni i poti'teni$ Jedanaestog septem&ra.50!o Po!la"lje Izrael%i i!raju 8ao i "e)ina Amerikanaca. 9rema rez ltatima !edne ankete F5G američki+ gra%ana !e plakalo 22?tog septem&ra$ /20 *e% tim. !e o&!a"io 23 Septem&ra 3662?"e godine da s Izraelci pr"i p t "i%eni park Li&erI State 9ark. &ok su gorili torn+e*i u n+iho*o+ 'o"a&ini2) .i i oti/li n+ime &o +e&nog 'arkirali/ta.i. t g . dok s isto"remeno fotografisali r 'en!e S"!etskog 4rgo"inskog =entra iz (eH JerseI?a. i kako su *ikali. iz (eH JerseI?a$ List. /to +e . "ri!eme pr"og dara a"iona zgrad S4=?a$ 1a one ko!ima ni!e poznat (7?(J region. 22 Septem&ra 3662?"e g$ 9osmatran!e maso"nog &ist"a +il!ada ned #ni+ gra%ana &io !e !edan od na!gori+ do#i"l!a!a mome #i"ot $ Je li op'te mog )e da se iko normalan ne raz&!esni kad "idi tak"o ne'to@ 9a i kad čitamo o nekom da"nom i dalekom genocid no"inama ili neko! kn!izi. ga%en!e i &i!es kad sam posmatrao na tele"izi!i #asni teroristički akt.Na &an nesre-e. da !a"no sla"e dok ned #ni l! di strada! po#ar ili skač )i sa 226?tospratni+ ne&odera / kl! č ! )i me% n!ima i američke !e"re!e0 Da li !e mog )e da s o"i razdragani &i"'i pripadnici izraelske armi!e na neki način ? "ezi sa o"im teroristickim aktom@ :pra"o !e to ono 'to s z"anični sl #&enici ko!i s čest"o"ali istrazi i rekli reporterima lista 4+e Bergen Record. ne samo 'to s se o"a petorica s mn!i"o pona'ala.i imali . na n!ima se "id!elo kako se oni smi! . do"ol!no !e da se čo"!ek nepri!atno os!e)a$ *e% tim. dok !e n!i+o"o! pozadini gorio S"!etski 4rgo"inski =entar$ /M0 9rema AB=? .ro+ ta. !ed"a da sam spio da spa"am i imao sam stalne no)ne more$ 9ok 'ao sam da zamislim kako &i to izgledalo da sam !a morao da se !a"im s"o!o! famili!i telefonom pri!e nego 'to skočim sa nekoliko stotina metara "isokog ne&oderaE ostati raz&i!en kao !a!e na n! !or'kom pločnik $ 8aka" #as. i odatle se pr #a . ko+e +e lo(irano na nekih 3 minuta o& n+iho*e 1irme) Parkirali su kom. ko!i se pra"o &io od"i!ao pred n!i+o"im očima@ 8aka" to toliko zao d + mo#e da ops!edne l! de ko!i &i tre&alo da & d američki sa"eznici. do#i"io sam "eliki 'ok. tort ri kao i da s i+ dr#ali samicama$ 8ada s n!i+o"e fotografi!e &ile raz"i!ene.ilo inter'retirano kao. 2 u"*i(i ushi-en+a i ra&osti2) /L0 Agenci!a <aKaretz !e onda opisala kako s FBI agenti pod"rgli o" petoric &r talnim ispiti"an!ima tok od nekoliko dana.ol+i *i&ik 'oru/enih ne. tro+i(a o& o*ih 'et momaka 'o'ela su se na kro* "gra&e u ko+o+ +e . &iti s!edok &ist"a +il!ada ned #ni+ l! di. Li&ertI State 9ark !e lociran direktno sa dr ge strane ri!eke. stra+. 'o'eli sa na n+ego* kro* &a . to !e tak"a tra ma da ti srce stane$ Ja nekoliko no)i nakon toga. FBI !e +apsio petoric &i"'i+ pripadnika izraelske armi!e nakon 'to i+ !e nekoliko s"!edoka "id!elo kako igra! . &a su o*i uh*a-eni kako snima+u kamerom nesretni &oga7a+.li(a n+iho*og *o"ila)2 /30 Izraelska no"inska agenci!a <aKaretz !e onda o&!a"ilaJ 89inistarst*o #nostranih Poslo*a ka4e &a +e in1ormisano o& strane kon"ulata u New York5u &a +e FB# uha'sio o*u 'etori(u u *e"i 80u&nog 'ona/an+a2) :a"log "a ha'/en+e +e.On&a su n+ih tro+i(a u"eli +e&an kom. tap'a! !edan dr gog i sla"e.ila kan(elari+a n+iho*e kom'ani+e) Nisam siguran &a li su *i&+eli samo ru/en+e ne. 4+e Record.i+a i &a ima+u sre&n+o5 isto0n+a-ki i"gle&) 6a.

=ionist.9etorica +ap'ena kao os mn!i)eni organizatori-. Che*rolet ?@@@ sa nat'isom o&o"a&a 8Ar. I Pr"i S"jets#i Rat : dr go! polo"ini 2P?tog "i!eka D"ropi !e nastao pokret poznat kao =ionizam$ =ionizam !e pr"o&itno imao za s"o! cil! osni"an!e !e"re!ske dr#a"e na podr č! 9alestine$ Danas se o"a! po!am odnosi na one Je"re!e ko!i #ele da pro'ire sada'n! dr#a" i na okolne prostore ko!i s tren tno "lasni't"o 9alestinaca$ : s"om 'irem značen! .okC$$ B!esC$ 4 ga$ :QAS(:4I SBJDDO=I 4DRORIS4IA8OG A84A (A 1GRAD: S4=?a A me7u*remenuCC K4z"i%i "eselja 0 i &odru!i"anjeHL DO8 S: SD 9D4ORI=A :<A9.ertB State 'arku u *ri+eme u&ara 'r*og a*iona u "gra&u STC5a) . mogli da posta"e. /M0. čin!enica !e da odre%eni elementi izraelsko! "ladi kao i Internacionalni cionistički pokret "e) "eoma d go organiz ! razne terorističke napade. sm!e'nom ili paranoidnom. s"r+ ost"ari"an!a s"o!i+ "lastiti+. a onda za n!i+ opt # ! Arape. &esmislenom. <enrI *akoH /N0. neke od na!ači+ os da =ionizma pra"o dolaze od strane po!edini+ Je"re!a$ 9osto!i mnogo anti?cionistički+ kn!iga i r kopisa pisani+ od strane znača!ni+ !e"re!ski+ pisaca.an 9o*ing SBstems2 *i7eno u %i.Tri li(a *i7ena kako sla*e 'ore& kom. Jews Anite& Against 6ionism2 (A+e&in+eni Je*re+i Proti* Cioni"ma$$ /P0 1&og s"o!i+ +ra&ri+ ist pa. po!am . &a im se u"mu otis(i 'rsti+u i &a se "a&r4e u s*rhu istrage).=ionističke mafi!e.<= u+utro. tako sta"l!a! )i s"o!e "lastite interese ispred interesa naroda dr#a"e ko!o! &ora"e$ Belika !e gre'ka "!ero"ati da s s"i Je"re!i po&ornici .Be On %ookout. samo par n!i+ o"d!e na"odimo$ 9osto!i tako%e !e"re!ska "!erska gr pa ko!a se nazi"a . da &i nesmetano "id!eli ci!eli doga%a!$ : tekst J .u&i na o're"u 'rim) 're*)$ 'oslan u <.ili zago"ornici !e"re!ske s periornosti$ : st"ari. nemog )e !e raz m!eti istin $ 1ato. /F0 Bez o&zira 'to "am se o"om moment ide!a o izraelskom če') organizaci!i o"og terorističkog akta mo#e činiti ne"!ero"atnom.e i" n+ega 'ri*e&u./20 Alfred Lilient+al /30 (oam =+omskI. Jack Bernstein.. /F0. 4+e Bergen Record !e o&!a"io sl!ede)eJ . manip laci!e Amerike /kao i dr gi+ naci!a0.>o"ilo u mogu-o+ *e"i sa teroristi0kim na'a&om na New York) B+eli. se&ični+ cil!e"a$ Bez osno"nog raz m!e"an!a istori!e o"e manip laci!e.ioniza. sta"ite sada na stran s"a s"o!a pred &!e%en!a. (8. istoričara i no"inara kao 'to s Jo+n Sack./50 .D(I< *OSADOBI< AGD(A4A BDSDLILI /Li!e"o0 60ME P123AV3JE . Ben!amin Freedman.#"*ori ka4u &a +e "nak 'o+a0anog o're"a "a FB# agente 'o"nat kao. i &a +e glasio. BO%O ili .se odnosi i na odre%ene elemente iz !e"re!ske za!ednice ko!i "!er ! tz"$ !e"re!sk s periornost nad ostalim narodima.na!&ol!i mog )i direktan pogled na S4=$ 4o !e na!&ol!e m!esto gde &i se oni ko!i s napred znali 'ta )e se dogoditi.Neturei Darta. neop+odno !e da sagledamo istori!ske aspekte izraelske i cionističke. kako &i do&ili podr'k od strane Amerike i me% narodne !a"nosti$ 9ri!e nego 'to počnemo da kompletiramo ci!el slik onoga 'to se st"arno dogodilo 22?6P?og. "rlo podm kle. o"i l! di s morali da podnes mnoge #estoke darce cionistički+ kle"etnički+ gr pa kao 'to s t+e Anti . . i zakoračite sa mnom malo pro'lost$ ./L0 Israel S+a+ak.i+a nakon 'r*og u&ara i eks'lo"i+e) FB# Newark Fiel& O11i(e "aht+e*a &a se o*o *o"ilo lo(ira i s*e oso. i Bictor Osto"skI /R0 .

ko+om se slu4ite &a u/utkate one ko+i 'oku/a*a+u &a o. ko! s smatrali s"o!im "lasni't"om. korist e"ropski+ cionista$ Beoma malo !e"re!a !e to do&a #i"!elo na podr č! 9alestine. i to "ri!eme 4 rcima ni!e ni na pamet padalo da se odrekn tog komada teritori!e. on&a se slu4ite &rugom taktikom. *i +u o&mah 'roglasite 8anti5semitom2 /to +e samo +e&na &imna "a*+esa ko+a *am slu4i "a sakri*an+e *a/ih 'rl+a*ih ra.ota) 9e7utim.ro+ oso. da Bernstein?o" izazo" nikada ni!e &io pri+"a)en$ *e% tim.a ko+i su anti5(ionisti.+asniti i o. &raga mo+a (ionisti0ka .u) >i nika&a niste 'oku/ali &a &oka4ete &a +e sama in1orma(i+a neta0na) Tako.Rata 9roti" 4erorizma-.ra-o. sa dr ge strane$ Da &i se zadr#ali na temi septem&arskog doga%a!a i . on&a +u *i 'oku/ate &a ismi+ete kao i oso.li(i &a +e u st*ari s*e o*o /to sam na'isao5 istina) /260 (e moramo ni da ka#emo. on&a -ete se *i 'otru&iti &a *e.+elo&ane *a/e su. koriste)i s"o!e tica!ne "eze. sa !edne strane. cionistima skra!a 2P > "i!eka !edna od prepreka 'emi pre ziman!a 9alestine &ila !e ta 'to !e 9alestina to "ri!eme &ila pod 4 rskom Otomanskom Imperi!om. ignori/ete o'tu4.a ni+e +e*re+ske na(ionalnosti. tako da )e onda o"i mo)i da slome .Arapi i Je"re!i "i!eko"ima &ore oko o"e teritori!e-$ . proti" Dngleske. i Je"re!i inače nis ni imali kontrol nad tim prostorima s"e od "remena Rimske Imperi!e$ 4o !edno i potire mit kako se . A stro?:garske i 4 rske.a ko+a *as ra"otkri*a Je*re+.e. E Pr*o. *i -ete on&a time samo &a 'ot*r&ite ameri0ko+ 'u.u ko+a +u 'romo*i/e) EAko ni o*o ne ra&i. +a *am nu&im +e&an i"a"o*. 'ro5ameri0ki nastro+eni +e*re+i i s*+e&o(i) On&a -e Cionisti i Anti5Cionisti o. ne)emo laziti analiz razloga i podloge za 9r"i S"etski Rat$ Ono 'to moramo da raz mi!emo !e da s cionisti odigrali "eoma "azn log "lačen! :SA o"a! kr"a"i e"ropski s ko& ? rat kome :SA nis imale apsol tno nikak"og "italnog interesa da čest" ! $ Sit aci!a !e &ila o"ak"a$ Do 2P2F?te godine (!emci. ako ono /to sam +a na'isao ni+e istina) Ali ako se 'ono*o *ratite na staro "a'omagan+e 8%a4i. Franc ske i R si!e.sl ča!em. a on&a mogu &a ras'ra*l+a+u o o*o+ kn+i"i i s*om materi+alu u *e"i sa n+om F a o*a &e. kle"etan! i 'pi! niran! $ 9isac Jack Bernstein na!&ol!e !e opisao prl!a" prirod ADL?a o"akoJ 89eni +e *eoma 'o"nata *a/a taktika.ro+ +e*re+a Cionista i s*+e&oka ko+i -e "astu'ati *a/e sta*o*eG a +a -u sku'iti isti .cionističko! mafi!i se skoro kazala i !edna "elika prilika$ Do'la !e 2P2M?ta godina i počeo !e "eliki rat izmed (!emačke. 'ri+e nego /to "a'o0nete s*o+e na'ore &a me u/utkate.ata -e se o&r4ati u tele*i"i+skom stu&i+u) a+&e &a 're"entiramo s*e in1orma(i+e o. ko!i s postali "eoma tica!ni mnogim e"ropskim zeml!ama (ekim .ačica arapski+ Je"re!a ko!a !e to "ri!eme #i"!ela 9alestini "rlo se li!epo slagala sa * slimanima i ni!e izra#a"ala nikak" #el! da z&aci s "lasti otomanske "ladare i osni"a izraelsk dr#a" $ Inici!ati"a od"a!an!a 9alestine od Otomanske Imperi!e do'la !e direktno od strane e"ropski+ cionista.e+u strana i &a 'ustimo ameri0ku 'u. čo"!ek ko!i )e kasni!e postati pr"im preds!ednikom Izraela$ =ionisti s o&ečali da ce " )i rat mo)n :SA na strani Britani!e. *i se on&a ne-ete li. A stri!anci i 4 rci s skoro do&ili ta! rat$ R si!a !e &ila +aos i skoro da & de kompletno prog tana kom nističkom re"ol ci!om$ Franc ska !e imale stra'ne g &itke a Britani!a !e &ila opkol!ena n!emačkim podmornicama$ (!emačka !e pon dila Britani!i prekid rata z slo"e ko!i s tada odgo"arali Britani!i$ Ali s Britanci kao i internacionalni cionisti imali !o' !edn igrač kart $ Britanska "lada i cionistički lideri napra"ili s !edan prl!a" dogo"or$ =ioniste !e "odio =+aim Seizmann. >i kao (ionisti sku'ite o&re7en . s*e su o*o la4iI2.*er"i*ne ra&n+e) Ako ta oso.e na&a+u-i se &a se in1orma(i+a o tome ne-e &aleko 'ro/iriti E Ako se in1orma(i+a 'ro/iri. on&a +e *as i&u-i korak F atentat na li0nost) Ako 0o*+ek ni+e imao skan&ala i"a se.i"mislite neki) EAko ni/ta o& o*oga ne &onese 4el+eni e1ekat.ra"lo4iti s*o+e sta*o*e.Defamation Leag e /ADL0 > organizaci!a ko!a se speci!alizo"ala &la)en! . ako +e oso.liku &a sama o&lu0i sta +e istina a /ta ne) 6ar o*o ni+e 'o/ten 'ri+e&logH >i -ete s*akako ra&o 'rih*atiti o*a+ 'ri+e&log.iti ni 1i"i0kog na'a&a na tu oso.

Je"re!a ko!i mrzi samog se&e. ali imam &okumente ko+ima mogu &a &oka4em s*e /to t*r&im F i rekli su. ko+i su 're&sta*l+ali (ioniste isto0ne J*ro'e. z pomo) re#iranog incidenta sa američkim &rodom . pret"orila n!emačkog ka!zera i n!ego" narod .kr"o#edne < ne-. "e)inom kontrolisana od strane cionista./potopl!en od strane Britani!e. A stri!a i 4 rska nis pora#ene i n!i+o"e mape prekro!ene od strane po&!ednički+ sila. mada !e ona &ila pripreml!ena !os 36 m!eseci pri!e. kome !e opisao o"e sile i pozadin laska Amerike 9r"i s"!etski Rat J 8N+ema0ki (ionisti. e"ropskim !e"re!ima )e &iti doz"ol!eno da !e nasele "elikom &ro! . kao i cionistički+ manip laci!a Americi$ 9rema Freedman? . a za z"rat Britani!a )e n!i+ nagraditi pre ziman!em 9alestine od pora#eni+ 4 raka. a opt #ili (!emačk 0 'li rat na strani Britani!e. i kn!ige na o" tem .osig ra"an!a demokrati!e ci!elom s"i!et -$ 8Pot'ra/imo uneI2 glasio +e 'o"nati 'ro'agan&ni 'oster Freda Strot+man?a. Bersa!skim 9aktom /4reatI of Bersailles0.(o"a Slo&oda. i #i"ota. mnogi l+u&i su mi 'ri*atno 'o*+era*ali s*o+e ta+ne i sta*o*e) Neke o& na+*e-ih li0nosti ASA na 'ol+ima trgo*ine i in&ustri+e se 'la/e ne0ega) Oni *+eru+u &a 'osto+i +e&na tako mo-na.inet i F .L sitania. nis mogli ni'ta da čine kako &i za sta"ili talas !e"reski+ imigranata$ 4o !e &io pr"i korak kreiran!a onoga 'to )e postati izraelska dr#a"a. či!i s "lasnici ma+om &ili Je"re!i$ 4ako%e. &a samo sa /a'atom mogu o n+o+ &a go*ore2/220 : me% "remen (!emačko!. odl čne da po s"ak ci!en ni'te zapadn ci"ilizaci! $ 4ako s :SA 2P2F?te godine. i dr gi odma+ s počeli sa o&radom američkog pres!ednika SoodroH Silson?a$ 9reko no)i !e američka stampa. predsta"l!a! o&a"ezn literat r (ukoliko ih us'i+ete 'rona-iI$$ Jedan od lidera Anti Defamation Leag e ? Arnold Forster ? okarakterisao !e Freedman?a kao . z o&e)an!e za'tite pra"a Arapa$ Arapi ko!i s #i"!eli 9alestini. =ionisti s imali i s"o! "lastit delegaci! tamo./2M0 O"d!e !e !edan kratak iz"od iz go"ora ko!eg !e Freedman odr#ao 2PF2?"e godine Sillard <otel? . s*eo. i tako osn ! s"o! dr#a" $ =ionistički mo)nici kao Bernard Bar c+. oti/li su u Britanski :atni Da. kad se rat za"r'i$ Britanci s pret+odno +t!eli da da! cionistima neka podr č!a Africi. godin dana pri!e n!emačke kapit laci!e. i engleskim i američkim od!el!en!ima ko!a s sp!ela da " k Amerik rat.(!emačk i 4 rsk . ni!e pro'lo d go dok (!emačka. !edan američki cionista. za formiran!e !e"re!ske dr#a"e.i-u kratak 'o/to +e o*o &uga0ka 'ri0a. ali =ionisti s &ili stra!ni s"om za+t!e" za 9alestinom$ 4ako. raz"odn!en pomo) medi!a. Lo is Brandeis. z Seizmann?o" inici!ati" $ /230 Deklaraci!om se doz"ol!a"ala maso"na imigraci!a Je"re!a 9alestin . razotkri"an! istina "ezi o&a s"!etska rata. Sas+ington D=. po imen Ben!amin Freedman prekin o !e s"e s"o!e "eze sa o"om organizaci!om. ? ta! slogan !e postao i ratni poklič s"i+ američki+ patriota$ SoodroH Silson !e &io zatečen !akom i č dnom silom ko!a !e &ila iz"an n!ego"e kontrole > silom ko! !e on sam "e) pok 'ao da opi'e s"o!o! kn!izi . i okren o se proti" n!e$ Freedman !e &io "lasnik kompani!e t+e Sood& rI Soap =ompanI i !edan od monogi+ cionista ko!i s pris st"o"ali Bersa!skom Sporaz m $ Imao !e "rlo do&re "eze kl! č ! )i i nekoliko američki+ preds!ednika$ Freedman? se sm čilo kriminalno pona'an!e cionističke mafi!e I tako !e pos"etio "e)i dio s"og &ogatst"a. 9a l Sar& rg (osni*a0 Ameri0ke Banke Fe&eralnih :e"er*i$. sa parolom .+e&l+i*a sila. nis po"!ero"ali o"a o&e)an!a$ *ada s #estoko protesto"ali.intrigira! )im ri!ečimaJ . marksističke i !e"re!ske "o%e radnički+ sindikata počeli s organizo"ati radničke 'tra!ko"e n!emačkim fa&rikama or #!a$ 4ako sa n!emačkim od!el!en!em internacionalne cionističke mafi!e ko!e !e podri"alo (!emačk izn tra. 're're&ena. Silson?a s =ionisti ci!enili !a"nom o&!a"om !edne n!ego"e "an&račne "eze za "ri!eme dok !e &io preds!ednik 9rinceton :ni"ersiteta$ /2L0 Freedman?o"a opse#ni (# sakri*eni$ ruko'isi. 36 godina kasni!e$ (ekoliko godina nakon rata. milioner. 8Slu/a+te) Jo/ u*i+ek mo4ete &a &o.Otkako sam u/ao u 'oliti0ke *o&e. ? gd!e s cionističke snage tako%e imale stra+o"ito "eliki tica! na 'tamp i ind stri! > ratni ent zi!azam !e od!ednom splasn o. tako organi"o*ana. Jaco& Sc+iff. kad se 9alestina na%e pod &ritanskom kontrolom.i+ete o*a+ rat) Ne morate &a se 're&ate) Ne . go"ori. 2P2R?te godine$ :z mnoge cionističke &ankare ko!i s pris st"o"ali i ticali na Bersa!ski Sporaz m.uh*atna i u. ko! !e pred"odio =+aim Seizmann$ Belika Britani!a !e izdala Balfo r?o" Deklaraci! (o"em&er 2P2N?te godine.

a o. isto koliko . nego i &r talnim no"čanim reparaci!ama ko!e s im &ile nametn te od strane po!edini+ cionistički+ .e-an+e. misle da !e to &io samo gla"ni dodatni faktor$ *e% tim. ono oko čega se mo#emo slo#iti !e čin!enica da > =ionistima ni!e ni malo smetalo da Amerikanci gin z&og n!i+o"i+ se&icni+ interesa$ Aak i Dnciklopedi!i Britanici.( -.Bal1our Ke(laration$ 'ot*r7u+e se o*a 0in+eni(a) O*&+e +e +e&an i"*o&. Dao re"ultat o*e &eklara(i+e. .ilo kog ra"loga) A'solutno +e a'sur&no &a *elika Britani+a. ASA ko+a +e .ile u ratu u to *ri+eme) 9i smo ta&a . &ogo*orili su se) Jngleska +e imala toliko 'ra*a &a o.ru =L=N)5te go&ine./)(+(0I1(.2vrha ovog dokumenta je bila da se zadobije podr$ka 1evreja kako iz zaraćenih dr ava.morate &a 'rih*atite miro*ne uslo*e ko+i su *am 'onu7eni o& strane N+ema0ke) >i -ete &o.a*e"ao .e-ate Palestinu nakon /to 'o.ioniza.ilo kak*a 'ra*a na 'o&ru0+u 'alestinske teritori+e.i imale 'ra*a ASA &a o. i Golfskog Rata$ SDI1*A(( ?????? BRA(DDIS ?????? BAR:=< ????????? SARB:RG AD4BORI=A =IO(IS4A 8OJA S: (AGOBORILA SOODROS SILSO(?a /desno0 na 2?"i S"!etski Rat 80Po!la"lje . kao i Freedman. ula"i u rat kao .ritanske *la&e (ionistima "a osni*an+e na(ionalne &r4a*e Je*re+a na 'o&ru0+u Palestine)2 Kokumenat +e o. o& strane Arthur5 a James5a Bal1our5a. ta&a/n+eg ministra inostranih 'oslo*a Britani+eC&okumanat +e s'e(i1i0no i"ra"io 'o&r/ku . kao i !a.ila totalno 'ro5n+ema0ki nastro+ena u to *ri+eme.e-a*a Palestinu . ko+a nika& ni+e imala interese niti . tako i (merike. kao i *S Dncarta / tra#i podJ .e-a+u n'r) Ja'an F #rsko+.ru =L=M)5te go&ine) >rlo kratko nakon toga. &a nu&i Palestinu kao "alog ko+im -e 'latiti Cionistima u*la0en+e Amerike u rat) 9e7utim. kao *a/ sa*e"nik) ASA nisu . i" .ili s*+e4i. "!er ! da !e to &io i !edini razlog za lazak Amerike ta! rat$ Dr gi. oni su &ali to o.ogati i mo-ni) :ekli su Jngle"ima. marionetska kral!e"ina &ogata naftom.9i *am garantu+emo &a -emo u*u-i ASA u rat kao *a/eg sa*e"nika.i naru/ilo 'ra*a 'osto+e-e ne5+e*re+ske "a+e&ni(e u Palestini)2 . . formiran !e ods!ecan!em ! #nog o&alnog di!ela od dr#a"e ko!a !e danas poznata kao Irak$ 8ao rez ltat tog akta prekra!an!a mape o"og regiona. pisac o"og teksta. ne "nam koliko *as se toga s+e-a.Bal1oro*a &eklara(i+a +e &okumenat sa0in+en u martu =L=M F te go&ine. u okto.iti o*a+ rat ukoliko S+e&in+ene Ameri0ke Kr4a*e u7u u n+ega. '()*O+O. ako nam *i o. =LOP)5me go&ine &o/lo +e &o osni*an+a #"raela kao ne"a*isne &r4a*e.ritansku *la&u &a u0ini s*e na'ore u ost*aren+u o*og "a&atka2 u" &o&atak &a se mora +asno &a ra"umi+e &a se ne smi+e ni/ta u0initi /to . .+e&ite u ratu2) Krugim r+e0ima. na na"na-eno+ teritori+i2) /2F0 4ako%e !e "ri!edno pomena da !e Britani!a nakon 2?og S"!etskog Rata rasc!epkala Otomansk Imperi! mnogo man!i+ dr#a"a$ 8 "a!t. mla&i. kreiran !e stalni konflikt izmed Iraka I 8 "a!ta$ Irak !e od "i!ek smatrao 8 "a!t s"o!om ! #nom pokra!inom$ 4o !e na kra! do"elo i do iračke in"azi!e na 8 "a!t 2PP2?"e godine. i Dru!i S"jets#i Rat Sada )emo se "ratiti na rane L6?te godine 36?tog "i!eka$ (e)emo ni o"a! p t analizirati s"e detal!e "ezi zroka i doga%a!a Dr go S"!etskom Rat $ Qelim samo da il str !em !o' !edn cionističk agitaci! da Amerikaci % rat$ (!emci s &ili ogorčeni ne samo cionističkom logom n!i+o"om poraz 9r"om S"!etskom Rat .ritanski sa*e"nik) /250 *i mo#emo samo raspra"l!ati ko!o! m!eri !e o"a! prl!a"i dogo"or izme% Britanaca i =ionista doprin!eo "lačen! i pogi&i!i američke d!ece o"om kr"a"om e"ropskom s ko& $ *nogi. "a *ri+eme Pr*og S*+etskog :ata.+a*l+en u no*em.ilo kome.

S*e Je*re+ske "a+e&ni(a /irom s*i+eta *e. i i" ra"loga ko+i nisu ameri0ki. ko!i s ostali me% "remen &ez "e)eg di!ela s"o!i+ teritori!a. ko!i s do tada &ili pod kontrolom "eoma tica!ni+ =ionista$ Skoro isto"remeno. Bersa!skim :go"orom iz 2P2R$ 9od izgo"orom za'tite 9ol!ske. J de!a O&!a"l! !e Rat (!emačko!$ Je"re!i S"i+ 1emal!a :!edinite se 1a!edničko! Akci!i-$ /20 9riča sa naslo"ne strane !e glasila da s cionisti pokren li napore 'irom s"i!eta da izol ! (!emačk .or. &ritanski list DailI DTpress nosio !e na s"o!o! naslo"no! stranici proglasJ . FDR !e za!edno sa s"o!im cionističkim manip latorima imao dosta pro&lema da " če :SA o"a! e"ropski rat$ Onda !e do'lo do č "enog . /L0 : septem&r 2PLP. =ionisti s počeli s"o! agitaci! proti" (!emačke. nadi da )e to ispro"ocirati Japan da napadne 9earl <ar&or$ : "ladinim . posli!e 9r"og S"!etskog Rata$ (!emci. i ni"erzitetima.@@@ n+ema0kih Je*re+a &o/lo +e u Jnglesku) Oni sa&a 'o&u"ima+u s*e &a ne &o7e ni &o kak*og &ogo*ora sa N+ema0kom) Je*re+i su "au"eli na+*i/e 'o"i(i+e u /tam'i o*&+e) Oni sa&a koriste s*o+ 'oliti0ki uti(a+ &a nas gurnu u rat). 'oku/a*a+u &a nas u*uku u rat) 8 /M0 1&og "eoma !akog anti?ratnog raspolo#en!a. &ritanski no"inski magnat o&!a"l! !e i pozoren!e cionističkog tica!a na &ritansk 'tamp $ Bea"er&rook pozora"aJ "ezi . &ankama.Oko ?@.incidenta9earl <ar&or? . 2PLM g$ 4o !e nat!eralo (!emce da koriste lako zapal!i"i "odonik za pogon n!i+o"i+ č "eni+ cepelina$ :skoro cepelin in&en.urg do#i"l!a"a katastrof . D gene *Ier. počeli s da sti# iz cionistički+ kr go"a$ D"adeset čet"rtog marta 2PLL$ g$ /F godina pri!e početka 3?gog S"!etskog Rata0. toliko ne'rih*atl+i*i sa na/e. <olandi! i Belgi! . gla"na igra !e ostala ista$ Bar c+ !e !os "i!ek tada " kao preds!edničke konce.u 'roti* N+ema0keC9i moramo 'okrenuti &uho*ni i 1i"i0ki rat 'roti* N+ema0ke) Na/i +e*re+ski interesi nam nala4u 'ot'uno uni/ten+e N+ema0ke) /30 (ekoliko godina kasni!e. rat 1apadno! D"ropi !e počeo napadom (!emačke na (or"e'k . tada'n!i Secretar za n tra'n!e poslo"e FDR?a. prim!etili s to i pok 'ali da pozore američke gra%ane da =ionisti pok 'a"a! da i+ " k rat koriste)i s"o! medi!ski tica!$ Lind&erg+ !e rekaoJ 8Ja ne na'a&am +e*re+ski naro&)Ono sto ho-u &a ka4em +e &a li&eri .sa"!etnicima. za!edno sa dr gim cionističkim . cionistički politički lider Bladimir Ja&otinksI !e pisaoJ . ali &ez odgo"ora$ Sa"eznici s počeli sa maso"nim nagomila"an!em snaga d # n!emačke zapadne granice$ : prol!e)e 2PM6. 2PLN?me 'to !e &ila !ednim d!elom i .ritanskog i +e*re+skog naro&a. sa ra"lo"ima ko+i su koliko ra"uml+i*i sa n+iho*e ta0ke gle&i/ta. 'to !e značilo.zasl ga.m+ese(ima *o&e . 2PM2g$ Japan i (!emačka s &ili "ezani za!edničkim od&ram&enim go"orom. Konal& Qraham &r4i o*a+ list $ Ickes.kao sto s <enrI *orgent+a . (!emačka i 9ol!ska laze rat oko teritori!e ko!a !e od zeta (!emačko!. Belika Britani!a i Franc ska odma+ o&!a"l! ! rat (!emačko!$ (ignori/u-i 0in+eni(u &a +e i So*+etski Sa*e" tako7e na'ao Pol+sku$) (!emačka !e apelo"ala na Britani! i Franc sk da po" k s"o! odl k o o&!a"i rata. poslo"ni partner sa Bar c+?om. kao npr$ poznati pilot =+arles Lind&erg+. i sa te'kom pri"rednom sit aci!om. to "ri!eme$ (&anas 9Ber5 o* unuk. za&ran! !e iz"oz +eli! ma (!emačk . i okren dr ge naci!e proti" n!e$ Sl!ede)e godine.&ankara ko!i s doprin!eli kreiran! Bersa!skog :go"ora. i <arold Ickes$ *Ier. cionistička mafi!a !e počela da o&ra% !e američkog preds!ednika$ *ada s se imena gla"ni+ igrača prom!enila. rat sa Japanom &io !e i !edno rat sa (!emačkom$ FDR !e &ila sposta"ila em&argo na !apanske naftne zali+e. Lord Bea"er&rook. &ira! <itlera za kancelara 2PL3?ge godine$ <itler i (acistička 9arti!a skoro pre zima! kontrol nad n!emačkim medi!ima. od&ac ! )i &ritanske i franc ske snage do &elgi!ske o&ale$ Bea"er&rook?o"o pred"i%an!e se ost"arilo$ : :SA. k p !e list Sas+ington 9ost.<arold?a Ickes?a$ Sad !e &io red na Franklin?a Delano Roose"elt?a da ispor či Amerikance !o' !edan D"ropski rat$ Američki patrioti. po ci!elom s"i!et $ Bo!kot n!emačke ro&e !e st pio na snag i pozi"i Britani!i i Americi da odma+ pod zm m!ere proti" (!emačke.

i da li s ili ne :SA tre&ale da čest" ! . /F0 Bez o&zira na "a'e poglede "ezi Dr gog S"!etskog Rata.DesnoJ =IO(IS4 JABO4I(S87J U*I VD*O 9O8RD(:4I RA4 9RO4IB (JD*AA8DU Li!e"oJ LI(DBDRG< !e pozora"ao na cionistički tica! =D(4ARJ FDR Sa"!etnik I=8DS$ (!ego" anti?n!emački fanatizam !e doprin!eo katastrofi cepelina <I(DD(B:RG DesnoJ FDR Sa"!etnik *ORGD(4<A: se "ozi sa 9reds!ednikom /ko!i !e &io n!ego"a marioneta0 /A/> !-O)(%.)1 90T1 P123AV3JE Do:ao Red i Na Veli#u . am&asador Joe 8ennedI.(N1(.7+I1(#. Bea"er&rook. neza+"alni cionisti s iskoristili 'ans . tako da &i imao razlog za "lačen!e :SA rat$ /50 8ao sto !e &io sl ča! 9r"om S"!etskom Rat . =L<L5te go&ine) N+ega su 4el+eli i is'ro*o(irali interna(ionalni &r4a*ni(i +e*re+skog 'ori+ekla ili oni ko+i su ra&ili "a +e*re+ske interese) Niti sam ika&a 4elio &a nakon u4asnog =5og S*+etskog :ata.)1(5 %). N(2 2 -+49. L6 aprila 2PM5g$ <itler !e izdiktirao s"o! testament i n!em opt #io cionističk mafi! da !e &ila odgo"orna 'to !e do tog rata i do'lo$ (i!e "eliko iznena%en!e da <itler t"rdi tako ne'to$ *e% tim.#(. I2#( 2#(+( #(/#I/( %(7)(:I. 9r"i *inistar (e"ille =+am&erlain.. ika&a &o7e &o rata sa Jngleskom ili Amerikom.Ni+e ta0no &a sam +a ili . da o"i gin za n!i+o"e "lastite interese$ Li!e"oJ (aslo" iz &ritanski+ no"ina /2PLL0 . paralelno !e i sa t"rdn!ama ličnosti kao 'to s Ja&otinskI. ono 'to !e s 'tinsko o"d!e i 'to se ne mo#e od&aciti !e da cionisti godinama pri!e nego !e ta! rat počeo nis nimalo okli!e"ali manip laci!i Amerikanaca. O8I 2#+(NO9 '(4/( 7+(#. 7ON(.. <itler !e napisaoJ . ko!i )e !ednog dana postati i preds!ednik Izraela.. Lind&erg+.J:DDJA OBJABLJ:JD RA4 (JD*AA8OJ.ilo ko &rugi u N+ema0ko+ 4elio rat. pod "odst"om *enac+em?a Begin?a.ude Pre"arena (ekoliko godina nakon Dr gog S"!etskog rata cionistički plan osni"an!a izraelske dr#a"e na podr č! 9alestine. /4ako%e do&itnik (o&elo"e (agrade za *ir0 . lazak :SA rat do"eo !e do !os !ednog poraza (!emačke$ (ekoliko sati pri!e nego sto !e počinio samo &ist"o.. 2#+(N.I1. 642)I6(NI5" I2#O+I1( 2. i mnogi dr gi$ : s"o!o! posl!edn!o! !a"no! por ci. 34NI 5" /A85 !-O)(%..ritaniju Da . -+49I N. te s stalnim terorističkim aktima sp!eli da ist!era! Britance iz 9alestine$ (a!notorni!a cionistička teroristička gr pa &ila !e ? Irg n. 2.dok mentima ima mnogo neprikosno"eni+ dokaza da !e FDR napri!ed znao o !apanskom napad i doz"olio da se to dogodi. n!ego"o &acan!e kri"ice na Je"re!e. konačno se ost"ario$ 9ret+odno s &ritanski zastitnici 9alestinaca ist!erani terorističkim aktima neza+"alni+ cionistički+ terorista$ Britanci s &ili ti ko!i pre zeli 9alestin iz arapski+ r k i doz"olili e"ropskim Je"re!ima da se tamo nasele$ Ali po'to !e Britani!a &ila dosta osla&l!ena od rata a i "eoma zad #ena. N(0I2#I5" 5BB/ !-O)(%.

teroristi s akti"irali detonatore i po&!egli$ Dksplozi!a !e razorila dio +otela i smrtila P2?og čo"!eka$ Be)ina #rta"a &ili s Britanci. &!e#e)i od terora$ Do 2PMR. Britani!a i :SA s priznale izraelsk dr#a" 2PMRg$ Izraelska "lada !e odma+ doni!ela .ko!i da!e s"akom Je"re! s"i!et pra"o da se doseli Izrael i postane dr#a"l!anin$ (ara"no. 'to go"ori da radikalni cionisti ne preza! ni od &i!an!a s"o!e &ra)e Je"re!a. ! tro P?tog aprila. niti razloga da se za"a%a! s n!ima$ 1a cioniste da &i odr#ali i pro'irili podr'k ko! s imali od :SA.p te"ima pre"are ti tre&a' rato"ati. a i 25 ned #ni+ Je"re!a !e tako%e stradalo. naroda či!i s "ladari pre'li na ! daizam negd!e oko R66?te godine no"e ere$ /L0 8azari nikada nis nogom kročili 9alestin $ Br talne i kriminalne okolnosti pod ko!ima !e Izral osno"an. &ila !e i !a"no o&!elodan!ena$ Gr pa izraelski+ agenata ko!i s se pret"arali kao Arapi. do'lo !e do p cn!a"e.: zor 33 ! la. +otel 8ing Da"id Jer salem $ Isto"arili s 335 kilograma eksplozi"a ko!i !e &io sakri"en konte!nerima za mli!eko$ /20 : 8ing Da"id +otel !e &ilo s!edi'te Sekretari!ata 9alestinske Blade kao i Gla"ni ./. da &i i+ zastra'ili i prot!erali sa n!i+o"e zeml!e$ (a!č "eni!i od o"i+ mnogo&ro!ni+ masakara dogodio se m!est Deir 7assin.=> /20 2P55?te godine. +"a)ena !e dok !e iz"odila seri! &om&a'ki+ napada na američka postro!en!a Dgipt $/30 8ad se o"a za"!era otkrila. <a. &r talno !e izmasakrirano od strane *enac+em?a Begin?a i n!ego"e &ande$ /30 Izraelci s onda pre zimali sela nakon 'to s i+ Arapi nap 'tali. pali s . :BIJD8 : SJDVA(J:$ 9O*D( QR4BA*A BDGI(?OBOG *ASA8RA. 25?36 terorista iz gr pe Irg n. o& čeni arapske no'n!e.b. of deception thou shalt do <ar. sada !e &ilo &itno da Arapi i Amerikanci postan nepri!atel!i$ Da li se st"arno cionisti mog toliko nisko da sroza! @ 1a'to da ne@ Bid!eli smo 'ta s "e) do tada radili$ *oramo zapamtiti da !e z"anični moto *osada /izraelske o&a"!e'ta!ne agenci!e0 . :!edin!ene (aci!e. 2PMR g$ "i'e od 266 Arapa. 2PMF. Britancima !e &ilo dosta 9alestine$ 9od intenzi"nim cionističkim pritiskom. kl! č ! )i #ene i d!ec . !edna od ti+ n!i+o"i+ podm kli+ operaci!a.ta& Britanski+ Snaga 9alestini$ 8ad !e !edan &ritanski oficir pos mn!ao 'ta se doga%a.Afera La"on-$ .!e 'to "e)ina dana'n!i+ Je"re!a nema nikak"i+ predački+ "eza sa Je"re!ima Starog 4estamenta$ Be)ina !e"re!skog naroda poti)e od 8azara. opasn i &r taln prirod internacionalnog cionizma danas$ 4DRORIS4 *D(A=<D* BDGI( I 4<D 8I(G DABID <O4DL. (JDGOBO 8RBABO DJDLO DDIR 7ASSI( JO. mo#emo mnogo lak'e da raz mi!emo s" podm kl .1akona o 9o"ratk . sada s dio pro'losti$ Bečini Arapa !e oda"no !asno da Izraelci nema! nam!er da nap ste te prostore$ Ali sagleda"an!em realni+ istori!ski+ doga%a!a.I1NISTIČCA PR1STIT4TCA :pra"o smo sagledali način kako s =ionist iskoristili a onda od&acili (!emačk $ Bid!eli smo kako s iskoristili i od&acili Belik Britani! $ 9osli!e Dr gog S"!etskog Rata. kad !e pitan! ost"aren!e n!i+o"i+ cil!e"a$ 4eroristička &anda Irg n !e tako%e stalno napadala i na arapske ci"ile. &ilo !e !asno da s :SA na!"e)a s"!etska sila$ S!edin!ene Američke Dr#a"e nis imale tada ni'ta sa arapskim narodom. to !e do"elo do toga da !e izraelska "lada morala da podnese osta"k $ O"a! da"no za&ora"l!eni skandal &io !e poznat kao . Arapi se nis nimalo o"im od 'e"ili$ (ekoliko rato"a !e sli!edilo$ Izraelci s z pomo) n!i+o"og arsenala na!&ol!eg američkog or #!a spri!ečili Arape da po"rate s"o! teritori! $ Arapi nis nikada mogli da parira! izraelsko! ratno! ma'ini$ (a!"e)a ironi!a . A9RIL 3663.1akon o 9o"ratk . =R8BA SBD4OG JOBA(A <0T1 P123AV3JE A@ERICA P1STAJE 23AVNA .

+a*l+en *i/e o& go&inu &ana 'ri+e ameri0kog na'a&a na #rak 'rim)'re)$ L$ *OSSAD !e napri!ed znao za arapski napad na američke marince.-$ A razlog za'to Franc ska ni!e +t!ela da ima "eze sa o"im smrtonosnim američkim &om&ardo"an!em. izraelski patrolni čamci i &or&eni a"ioni nam!erno s napali američki &rod :SS Li&ertI. ko!a !e sama d go trilione dolara. 2PRLg$ &azirane Li&an $ :m!esto da pozori s"o!e sa"eznike. a onda da za to opt #e Dgip)ane$ Izraelci s na kra! za sta"ili napad kad s pomislili da američki &or&eni dolaze pomo)$ Izrael !e negirao da !e o"a! napad &io nam!eran iako s"!edočen!e pre#i"!eli+ američki+ mornara po&i!a o" t"rdn! $ -o dana$njeg dana američki kongres nikada nije poduzeo istragu ovoga masakra. a2N6 ran!eno d gotra!nom napad ko!i se od"i!ao po &i!ela dana./stid me !e da priznam.Spa'a"ali smo te Franc ze d"a p ta.Onda opet. 2$ Israelski agenti s "eoma "!e'ti pret"aran! . da sam i !a tada &io me% n!ima0 "ri'tali s J . . *ossad !e nam!erno doz"olio da 366 američki+ marinaca izgine o"om iznenadnom &om&a'kom napad $ M$ Bogati američki cionisti poma# *osad iz"oden! n!ego"i+ misi!a$ Sas+ington 4imes !e 3662?"e godine o&!a"io na čn st di! . od ko!e !e pogin lo nekoliko američki+ "o!nika /M0 4o !e &io i zrok američkog &om&ardo"an!a Li&i!e.patriota. Izraelci s !o' !ednom sp!eli da s"ale kri"ic na Arape da &i razl! tili Amerikance$ Bi"'em agent *osada.ignoram si. : 2PR6?to! godini. West Bank5a) Po"nat 'o tome &a ne mari "a interna(ionalne "akone ka& ho-e ne/to &a ost*ari2 /F0 (a tem *ossad?a.BB WaB o1 Ke(e'tion2. koliko &i one odr#a"ale mir izme% Izraela i 9alestine$ O"d!e !e na"edeno sta !e rečeno o izraelsko! "o!no! ma'iniJ 8?3@kg te4ak gorila u #"raelu) Ko. ko!i !e 2PP6 godine rekao s"e o"o s"o!o! kn!izi.kole za (apredna Bo!na Istra#i"an!a$ 4a st di!a !e &ila rez ltat rada F6 američki+ "o!ni+ oficira i imala !e za cil! odre%i"an!a mog )i+ posl!edica za američke miro"ne snage.Arape- 3$ 6ossad ima elaboriran plan da okleveta Irak a onda iskoristi (meriku za napad na njega. se toliko sm čilo kriminalno pona'an!e s"o!e "lastite "lade da !e nap stio *osad$ Ostro"skI !e pok 'ao da pozori Amerikance na o" &itačno opasn organizaci! $ On !e takode i otkrio kako s Izraelci iscenirali li&i!sk kri"ic "ezi sa eksplozi!om n!emačkom no)nom kl & .u0en) O'eri/e na 'o&ru0+u Qa"e. i sa :SA zasta"om "eoma !asno "idl!i"om.ro naoru4an i o. kome !e pogin la čet"orogodisn!a k)erka li&i!skog preds!ednika * amer?a Gadafi!a$ Franc ska !e od&ila da doz"oli :SA &om&arderima da prelete preko n!enog zračnog prostora na s"om p t za Li&i! $ Odma+ se talas anti?franc skog raspolo#en!a pro'irio po ci!elo! Americi$ Jo' "i!ek se s!e)am demonstraci!a l! ti+ američki+ . za "ri!eme rata sa Arapima 2PFN godine. oficiri ka# J 8Ki*l+i) Be"o0an i 'o&ao) S'oso. a &a s*e i"gle&a kao +e na'a& i"*e&en o& strane Ara'a)2 /N0 1a'to Amerika. zapao !e nemilost *osada i postao cil! mnogi+ napada i pretn!i$ /50 Jo' neka od n!ego"i+ otkro"en!aJ 6ossad često regrutuje i (rape za izvo?enje svojih misija. &io !e ? da !e franc ska o&a"!e'ta!na agenci!a znala da s Izraelci &ili pozadini o"og terorističkog akta$ Ostro"skI. ko!i ni!e &io naor #an$ /L0 4rideset pet američki+ mornara !e &ilo &i!eno. da!e pare s"o!i+ poreski+ o&"eznika strano! dr#a"i či!a "o!ska nar 'a"a me% narodne zakone a ta!na sl #&a /*osad0 &i!a američke "o!nike da &i kri"ic za to mogla da s"ali na Arape@ Jesmo li mi pol dili@ .an &a na'a&ne ameri0ke snage. Bictor? Ostro"sk?om.kako &aca! na smetl!i'te franc ska "ina kao i radio komentatora ko!i nago"ara! sl 'aoce da &o!kot ! franc sk ro& $ Americki . iz d"a rata i e"o kako nam sada za+"al! ! . na o"om &rod $ (am!era im !e &ila da pot k s"e Amerikance. (o*a+ materi+al +e o.

u&e 'oslu/an).ran. l+u&i ko+i ima+u 8'ro/lost2. oni *e. o&mah -emo 0uti o 8skan&alima2. "ladi. ra&i+om.Dongres S+e&in+enih Ameri0kih Kr4a*a +e teritori+a 'o& i"raelskom oku'a(i+om2 /50 Američki "!erski lider BillI Gra+am i 9resident Ric+ard (iTon !ednom prilikom s imali sl!ede) telefonsk kon"erzaci! .i se &igli na oru4+e) Na/i gra7ani st*arno 'o+ma nema+u sta se &oga7a.i+u ono /ta 4ele) Da& .i tre. /L0 8ad !e gosto"ao emisi!i AB=?a . ne samo da ti) na američk politik > oni dominira! n!ome$ 4a dominaci!a im i omog )a"a iz"oden!e monstro zni+ kriminalni+ radn!i.Je"re!ska opsada medi!a mora se za sta"iti. 9i .i on 'restao &a .Nika&a nisam *i&io ni+e&nog o& na/ih 're&s+e&nika &a im se us'roti*io (#"rael(ima$) To normalan 0o*+ek ne mo4e &a sh*ati) Oni u*i+ek &o.iti lako sloml+eni ra"nora"nim kam'an+ama re4iranim tako &a ih iskom'romitu+u) Riroko +e 'o"nato &a Je*re+i *eoma *+e/to mani'uli/u i ameri0kim i".i0no.ima+u &o*ol+no materi+ala 'roti* n+ega &a ga &iskre&itu+u.ali &a se malo *i/e .. ni"erzitetima.e" o"ira ko+i kan&i&at +e i"a. su 0esto me7u na+'oslu/ni+ima.Li!e"oJ 4DS8O O. ako se ne i"ra"i 'oslu/nost +e*re+sko+ kontroli.6 7+. &ok -e i oni na+'o/teni+i . . /tam'om.: +(#O.i ameri0ki gra7ani "nali kak*u mooni ima+u na& na/om *la&om.S sret s (arodom-. #I @. i na/om *la&om2) /30 Admiral 4+omas *oorer.o Po!la"lje .(#I". i isto"remeno n!i+o"o sakri"an!e od oči! !a"nosti$ O"a prim!ed&a. Silliam F l&rig+t ? :S Senator i 9reds!ednik 8omiteta za Inostrane 9oslo"e > rekao !e !ednom ispred nacionalnog a ditori! maJ =Izrael kontroli$e američki 2enat.orima) Na kra+u. /20 =+arles Lind&erg+ !e rekaoJ 8Na+*e-a o'asnost "a o*u "eml+u le4i u +e*re+skom *lasni/t*u na& 1ilmskom in&ustri+om. o&mah . >0. 9reds!ednik :S Joint =+iefs of Staff > za "ri!eme Ronald?a Reagan?a. rekao !e sl!ede)eJ . ukoliko . ina)e ce o"a dr#a"a za"r'iti septičko! !ami-$ američkim medi!ima. !o' ne'to moramo da raz mi!emo pri!e nego se "ratimo na one Izraelce ko!i s igrali park za "ri!eme terorističkog napada na S"!etski 4rgo"inski =entar$ Aak ni sami =ionisti nis nikada negirali s"o! d gogodi'n!i tica! Americi$ Ono 'to mora da nam & de !asno !e da oni.rinemo interesima S+e&in+enih Kr4a*a) /M0 Bi"'i preds!ednički kandidat 9atrick B c+anan !e rekaoJ .I1NISTIČCA STR4CT4RA @1MI 4 A@ERI.ora 'o+e&in(a ili gru'e. da cionisti dominira! "rlo lako se mo#e i dokazati$ <enrI Ford !e rekao o"oJ .I Sada "e) donekle mo#emo da raz mi!emo &eskr p lozn prirod američkog cionizma$ *e% tim.(+. <oli" d itd$ .Posli+e i". kao !e &ilo sniml!eno na magnetofonsko! traciJ GRA<A*J .2 istragama2 it&) ko+i -e 'oslu4iti "a o&stran+i*an+e ne'oslu/nih) O.4DVD(I A*DRIA8I BROD :SS LIBDR47$ :BIS4BO S (A*JDRO*$ =D(4ARJ *D*ORIJAL (A GROBLJ:? ARLI(G4O( (A4IO(AL =D*D4DR7 DDS(OJ *O4O > *OSSAD?A$ (A <DBRDJS8O*J !74#.

g&+e +o/ u*i+ek ni+e ka4n+i*o 'osta*l+an+e 8&ru/t*eno ne'rih*atl+i*ih2 'itan+a. A. a z to "eoma do&ro i finansi!ski potko"ane. i !a isto$ Ja nikad ne smi!em to !a"no da ka#em."lad . či!a ad"okatska kancelari!a ima s"o!e ekspozit re Izrael $ 7erleCova pentagonska cionistička grupa. #"rael(i su 'o0inili st*ari ko+e se ni +e&na &ruga na(i+a ne. 8ari!eristički nitko"i i podlaci kao =ondoleeza Rice i Donald R msfeld s ili pod n!i+o"im tica!em. s*aka +a*na li0nost ko+a to u0ini 'o&*rga*a se o&mah. V3ADA' AI9A= ( #"raelska lo.rams."ir uti(a+ i"raelskog lo. a &a 'ro7e neka4n+eno) Sak ni o*&+e.Rata 9roti" 4erora-$ (otorni i rato&orni 9erle. Dolfo<itz . =ionistička Agenci!a Amerike (6ionist Organi"ation o1 Ameri(a$. a da ne bude za$tićen od kritike 2jedinjenih -r avaA Ako 'osto+i.To +e st*arno u4asno. an& AJC. 'ri+e n+ih) Ali ka& u"mete u o. =((.Strast*ena >e"a =7ostoji li i jedan kriminalni akt da Izrael mo e da učini. o& strane Je*re+skih organi"a(i+a i n+ima ser*ilnih me&i+a. Do glass Feit+. :S (eHs i Sorld Report. i !o' "i!ek ima famili! ko!a tamo #i"i$ 9odsekretar za od&ram&en politik . i *eith. (eHsHeek. +ad!e da sada sami pogledamo neke čin!enice cionističke kontroleJ @EDIA' AB=. !e cionističko "lasni't"o ili pod cionističkom pra"om$ /R0 Jeste li prim!etili kako +oli" dski filmo"i stalno portretira! (!emce i Arape kao fanatike i teroriste$ Sada znate i za'to. :$S$ Brigadni General James J$ Da"id..la-en+a.i+e &a is'uni n+iho*e "aht+e*e) >e-ina kongresmena o. cionističke gr pe kao npr$J JI(SA. kao i ADL.Pritisak o*ih gru'a +e st*arno nemilosr&an). n+ego*e komitete "a 'oliti0ku ak(i+u i *i/e o& O= milion &olara ko+e su &ali Dongresu i B+elo+ Du-i.ilo kak*e sramote2H A ne/to *i/e o& 3O go&ine. u Ameri(i.isti0kih agen(i+a) . kao i &ez&ro! dr gi+ medi!ski+ i +oli" dski+ kompani!a. !o' !edan cionistički fanatik ko!i !e kao tine!%er #i"io Izrael . gospodine$U (IWO(J U:+.ilo kog ministra ili senatora ko+i o&.@@@ 0lano*a 'osi'a+u 0lano*e Dongresa milionima &olara) Sak se i no*inske ku-e kao n'r) the Ne< Bork #imes . A&elman.krticapred"o%eni+ mani!akalnim Ric+ard?om 9erle?om$ =i"ilni Sa"!et za Od&ram&en 9olitik /Defense 9olicI Board0 ima "e) kontrol nad "o!nim esta&li'mentom nego Sekretar za Od&ran ili generali i admirali$ : o"a! Sa"!et s kl! čeni i dr gi cionisti kao npr$ Dissinger. 4+e (eH 7ork DailI (eHs. intimi&a(i+e kao 'oku/a+u uni/ten+a n+iho*e kari+ere i re'uta(i+e)2 /N0 Do"ol!no smo na"odili dr ge. ka4e &o'isnik +e&nog tako7e *elikog &ne*nog lista) . (B=. +e na'isaoJ !ednom člank s naslo"omJ .isti0ka agen(i+a$. =BS. 4+e (eH 7ork 4imes. Ameri0ki Je*re+ski Dongres (Ameri(an Jewish Congress)$ Dako i sami 'ri"na+u.e+u 'oliti0kih 'arti+a &o. o*e gru'e su u stan+u &a ". ni ko& Dlintono*e i ni ko& i+e&ne &ruge. !e 9a l SolfoHitz.i strane 'olitike u Washington5u) N+ego*ih M@.i*a+u 'rili0no *isoke &ona(i+e o& A#PAC5a) Pi/u-i "a 8Na(ionalni 9aga"in2. ko!eg zo" i U9rincom 4ameU.i usu&ila &a 0ini. 4ime *agazine. 1OA. zauzimaju E od F najvi$e civilne pozicije u američkim oru anim snagama. ali i !a tako mislim-$ /F0 (e tako da"no. +e li ikak*o 0u&o on&a /to +e #"rael "a/ti-en o& . :9(. a ima i &osta ne5+e*re+ski+ člano"a ko!i podr#a"a! Izrael i ekspanzi! . 9eople *agazine. Cohen.a(e sa 'olo4a+a .o+e o*ih +e*re+skih lo. Je"re!ski Instit t za 9oslo"e (acionalne Sig rnosti (Jewish #nstitute 1or National Se(uritB A11airs$. kam'an+i .. 4+e Sall Street Jo rnal. 4+e Sas+ington 9ost.i+a. sa #"raelom. no*inar *ic+ael *assing o&!a'n!a"aJ 8A#PAC +e /iroko 'o"nat kao na+mo-ni+i lo. /P0 PENTA21N' 9entagon !e pod kontrolom t"rdokornog !ezgra gr pe cionistički+ . +a to on&a nisam *i&+eo) # nisam to *i&+eo ni ko& Bu/o*e a&ministra(i+e. !e 9reds!ednik o"og Sa"!eta$ /260 9erle !e takode &i"'i direktor lista 4+e Jer salem 9ost i sa"!etnik nekoliko izraelski+ kompani!a$ 9odsekretar za Od&ran . !e cionistički zasl #nik.(IWO(J USt"arno "!er !e' to@U GRA<A*J UDa. ili nema! "ol!e da se s prosta"e n!i+o"im naporima za izazi"an!e 4re)eg S"!etskog Rata$ 9erle ? SolfoHitz?Feit+ &anda čini fanatičn ratno+ 'ka)k . s na!zloglasni!e organizaci!e po "r'en! političkog pritiska Sas+ington? D=$ 4e'kim političkim pla'tom s tako%e zaogrn te. S(hlessinger.

ama n+iho*a sela. i tako zado&i! politički tica!. iz &i&li!sog Starog 4estamenta$ O"a priča go"ori plan #ene po imen <adassa+ i n!enog !aka *ordecai?!a da se infiltri!a! kod perzi!skog kral!a WerTes?a.> > "ladi-$ 1a!edno sa o"im pentagonskim kospiratorima ist ekip spada! i ortodoksni !e"re!ski cionisti kao i & d )i kandidat na preds!edničkim iz&orima 366M?te g$. t"rdi "ode)em izraelskom magazin <aXaretz. senator Jo+n *c=ain /R?A10. ka&a imamo A#PAC (i"raelski lo. pra"da"a! )i &ezočno pona'an!e s"o!e "lade prema 9alestincima. S(hwa.1S1VIJ L?DJ S:*(DR RDDS4O(D /BIA=O*?=BS? *4B?:9(? BD40.JA BI< SD BORIO I :*RO 1A ISRADL- =IO(IS4IA8A *DDIJAE . akademskim instit ci!ama."esele Izraelce-$ Jesam li "e) do sada o&!asnio 'to sam +tio da ka#em@ LIJDBO DO =D(4RAJ 9DRLD. i medi!ski+ ličnosti. &a 4i*ote Ara'a ne-emo ra0unati kao na/e) N+iho*a se kr* ne ra0una kao na/a) 9i tako7e *+eru+emo sa a'solutnom sigurno/-u &a sa&a.urg it&)$. Qol&man.i$ i J&gar5a Bron1man5a i Anti5Ke1amation %eague. 'tamparskim agenci!ama. intelekt alaca i političara pla'i da priča o o"im st"arima@ Da li !e onda ikak"o č do 'to )e &i"'i preds!ednik Bill =linton. Ari S+a"it. #elio &i+ da se "ratim na one . *I=<ADL DIS(DR /DIS(D7?AB=0$ (OR* 9DARLS4I(D /4I*D0$ SAL4 ISAA=SO( /=(( (DSS0 A(D7 LA=8 /(B= (DSS00 JO. SOLFOSI41. Senator Josep+ Lie&erman /D? =40. gra&o*e i s*a nasel+ena 'o&ru0+a) 9i imamo 'ra*o &a u. ja ću lično uzeti pu$ku. kao i masa dr gi+ cionista. (Simon T S(huster.i+emo .e" ikak*e kri*i(e) /220 I s"e o"o !e kad samo malo zagre&emo sa po"r'ine cionističke mo)i$ :op'te nismo ni pomen li mo)ne cionističke elemente ko!i dominira! finansi!ama (Qreens'an. sl!ede)eJ . kongresmena. ko!i s onda iskoristili za ni'ten!e !e"reski+ nepri!atel!a$ Ja &i+ o"d!e mogao da napi'em !o' mnogo toga o cionističko! mo)i &ankarst" . (D8I OD BOSOBA =IO(IS4IA8I< *DDIJAJ L?D AR4 S:L1BDRGDR /(7 4I*DS0 *OR4 1:=8DR*A( /:$S$ (DSS A(D SORLD RD9OR4 Y (7 DAIL7 (DSS0 (DDAB(O 9RD*I(:LA 8A4<DRI(D *D7DR GRA<A* /SAS<I(G4O( 9OS40 9D4DR 8A(( /SALL S4RDD4 JO:R(AL0 S4DBD( S9IDLBDRG /<OLIB:DS8I RD1ISDR0 .@@@ Palestina(a &a "a P sati na'uste s*o+e &omo*e) 9i tako7e imamo 'ra*o &a "as'emo . Sa(hs. Newhouse Pu. 'tampan! kn!iga. 9i *+eru+emo sa a'solutnom sigurno/-u. ko!i s pod n!i+o"om kontrolom$ Jedan izraelski no"inar po imen .om. mi imamo istinsko 'ra*o &a nalo4imo O@@. da li !e op'te ikak"o č do 'to se toliki &ro! američki+ no"inara. sa&a ka&a su B+ela Du(a i Senat u na/im rukama "a+e&no sa Pentagonom i New York Times5om. Soros.#"rael(i "na+u &a ukoliko ira0ka ili iranska armi+a 're7e ri+eku Jor&an. me% tim. n!ego" partner kriminalnim radn!ama. ući u rov i boriti se do svoje smrti" /230 (i!e nikak"o č do 'to !e Bill =linton o"o iz!a"io prilikom prired&e organizo"ane od strane #enske cionističke do&rot"orne fondaci!e po imen 3adassah Fo ndation$ <adassa+ (tako7e 'o"nata kao Jsther$ !e #ena +ero! iz kn!ige Book of Dst+er. FDI4<$ RA4(I <:S8A=I 8OJI 8O(4ROLIS: B:S<?OB 9D(4AGO($ DDS(OJ BILL =LI(4O(J . :oths(hil&. War. gmi# )i ispred !ednog !e"re!skog a ditori!a patetično iz!a"iti sl!ede)eJ . senatora.li(ations et()$ i akademskim s"i!etom$ 8od o"ak"e ne"!ero"atne mo)i kontrole i zataska"an!a doga%a!a..

Ono čem se 9alestinci danas s prosta"l!a! ni!e konfiskaci!a n!i+o"e zeml!e 2PMR?godine.NRIS +A33A. SD(A4OR F:LBRIG<4. Ro&ert R &in (Sekretar Kr4a*ne Blaga+ne$ i Silliam =o+en (Sekretar "a O&. *adeline Al&rig+t (Sekretar Kr4a*e$. 9AS4OR GRA<A*.ALI DA :9O1ORD A*DRI8A(=D O =IO(IS4IA8OJ 8O(4ROLI *DDIJA I BLADDJ S LIJDBA (A DDS(OJ <D(R7 FORD. moramo da pre%emo !o' !edn lekci! ko!a !e "rlo &itna. 9A4 B:=<A(A( ?0Po!la"lje K@ESARL SNAR1N 1nam$ 1nam$ <o)ete da se "ratimo na ono "esel!e Izraelaca 22?tog septem&ra$ *e% tim. GHFIg.I1NISTI0@I3I1NERI AAR1N . a i n!ego" ka&inet !e &io isp n!en prominentnim cionistima kao 'to s SandI Berger (Sa*+etnik "a Na(ionalnu Be".po &o#!em nalog . "e)ina Izraelaca !e takode podr#a"ala prestanak ok paci!e i pritiska na tim teritori!ama$ 7itzak Ra&in !e kao 9reds!ednik s"o!e "ri!eme činio "i'e napora nego &ilo ko!i dr gi preds!ednik pri!e n!ega da do%e do konačnog miro"nog dogo"ora$ 2PP6?te s &ile mirne godine Izrael $ 9alestinski preds!ednik 7asser Arafat i izraelski ? Ra&in skoro s ost"arili miro"ni dogo"or.EI TED C1PPE3I .AR. i !o' "i!ek izraelska armi!a nasta"l!a sa poni#a"a! )om ok paci!om o"i+ palestinski+ teritori!a$ #e teritorije nisu dio onih koje je Izrael posjedovao kad je ta dr ava osnovana i zvanično priznata od 4N. kome !e Bill =linton imao log medi!atora$ O"o se ni!e s"id!elo t"rdokornim cionistima či!i !e kra!n!i cil! ekspanzi!a izraelski+ granica$ (ade za d gotra!ni!i mir s pokopane atentatom na izraelskog preds!ednika Ra&ina.DR42I NAČAJNIJI @EDIJSCI .R1+NI +13F .ARA +A3TERSI JEFF 2REENFIE3DI . 'to !e &ilo malo pre"i'e za cionističke paranoike$ D"i!e godine nakon Ra&ino"og &ist"a. nego izraelska ok paci!a nakon 2PFN?me godine$ 4a ok paci!a podstiče o"a! dana'n!i konflikt$ 9ri!e iz&i!an!a sada'n!i+ nemira.3IT ERI @ICE +A33A.EI @1R3EO SAFERI 3ARRO CIN2I +I33IA@ CRIST13 STRIP' ISPIRANJE @1 2A 4 A@ERI. 2PP5?te godine$ Ra&ina ni!e &io Arap. nego cionistički fanatik po imen 7igal Amir$ Amir !e &io st dent pra"a na izraelskom Bar?Ilan ni"ersitet $ On !e kasni!e rekao istra#nim organima da !e d!elo"ao . čak naproti"$ =linton?o"i pri!edlozi i slo"i &ili s "i'e korist Izraela. da &i do&ili kompletn slik $ 1a "ri!eme rata 2PFN?me Izrael !e ok pirao palestinske teritori!e Sest Bank i Gaz $ 4rideset pet godina !e pro'lo odkako se ta! rat za"r'io. 'to !e to činio$/20 Amir.+e&nost$.i z&og toga nimalo ne #ali. cionističke neo? konzer"ati"ne snage s sp!ele da iz&ace iz kolos!eka miro"ni proces.Cne. =linton !e &io "eoma poran. inteligentni st dent pra"a.I O(I S: 9O8:. kada !e o"a! pris st"o"ao !ednom miro"nom sk p . AD*IRAL *OORDR. #rt"o"ao !e s"o! ličn & d )nost s"r+ isp n!en!a cionistički+ cil!e"a$ (Dasni+e ne/to *i/e o tome$ Iako !e Ra&in &io mrta". tako 'to s osla&ili 8lintono" preds!edničk pozic ! pokretan!em post pka za opozi" "ezi seks alnog skandala sa *onikom LeHinskI$ S"e o"o se odigra"alo re#i!i prominentne cionistkin!e iz n! !or'ki+ kr go"a L cianne Gold&erg$ .ranu$) *e% tim s"om se&ičnom I egomaničnom po+od na (o&elo" nagrad za mir. =linton !e nasta"io sa pritiskom na Israel da se napra"i miro"ni dogo"or sa Arafatom$ O"o nimalo ne s gerira da !e =linton &io anti?cionista.

ko!i !e iznenada postao toliko preok piran sa"lada"an!em o"og skandala.8ral! Arik-. ne smi!e se s diti da !a"no ka#e o"ako ne'to$ Da !e rekla. Silliam 8ristol. kao npr$ Silliam Safire.desničarska konspiraci!a-. kra!em 3662 i početkom 3663?ge godine$ 8ratko pri!e nego sto s tre&ali da s"!edoče.klet"e-.Gold&erg?o"a !e izmanip lisala Lind 4ripp nago"ori"'i !e da ta!no snima s"o!e pri"atne kon"erzaci!e sa *onikom LeHinskI$ 8ada s !a"no o&!a"ili magnetofonske snimke. ko!i s se sada os"etili =linton? 'to se s dio da primi palestinskog lidera 7asser?a Arafat?a Bi!el 8 ) . iako nis znali ko!e s snage pozadini s"ega o"oga. tako da se "i'e ni!e mogao koncentrisati na Sredn!i Istok$ Rep &likanci. istom čo"!ek ko!i !e nam!erno i započeo to nasil!e$ 4ako !e Ariel S+aron postao 9reds!ednik Izraela$ . inicirali s odma+ .konspiraci!om desničara. istrazi proti" n!ega na osno" opt #&e 9a le Jones. ko!a !e &ila ran!ena i silo"ana. gd!e !e po&ila "i'e od 2. a kod Arapa !e poznat kao mesar. S+aron se po!a"io sa gr pom "o!nika ispred +rama *o nt /50 > m!esta ko!eg i * slimani i Je"re!i smatra! s"etim$ 4o !e &ila nam!erna pro"okaci!a$ 8ad s * slimani počeli da protest ! . nego . <ilarI =linton !a"no !e naz"ala s"e o"o . and JJ Gold&erg (sin %u(ianne Qol&. dok !e &io izraelski *inistar Od&rane$ 4ad !e &io primoran od strane sami+ izraelski+ gra%ana da podnese osta"k $ S+aron?o"e tr pe s &lokirale izlaze iz iz&!eglički+ logora Sa&ra i S+attila kada !e li&anska milici!a. ona ni!e iza&rala pra"i termin. na+r pile s izraelske tr pe$ 8amen!e !e počelo da leti. neko ko !e na pozici!i gospo%e <ilarI. nikada ne &i &ila iza&rana za gradonačelnika neH 7ork?a.ergI$. progla'a"a! )i ga nemoralnim.ko!a ima za cil! da s"rgne n!enog m #a s "lasti$ *ada !e to &ilo s stini tačno. S+aron se "ra)a okto&r 3666 zada! )i posl!edn!i darac miro"nom plan $ 1na! )i koliko ga 9alestinci mrze z&og n!ego"e loge masakr 2PR3?ge godine. !er to ni!e &ila . "rlo &rzo s se sna'li i pridr #ili &andi za linčo"an!e kor mpiranog i sada ran!i"og preds!ednika. isprepadano i izmanip lisano izraelsko stano"ni't"o okre)e se prema S+aron potrazi za za'titom. 3666?te godine$ 8ad se o"a t #na priča konačno za"r'ila.566 nenaor #ani+ palestinski+ ci"ila i silo"ala mnoge palestinske #ene$ /L0$ Iako s li&anska milici!a &ili oni ko!i s &i!ali. me% tim senatoro" gla"ni moti" &io !e da osla&i =linton?o" pozici! $ 8o !e &io senator ko!i !e pok 'ao da osramoti s"og parti!skog lidera@ (iko dr gi nego ortodoksni Je"re! i cionista. na s!ednici Senata$ Rep &likanci s odma+ po+"alili o"og senatora za sta"l!an!e moralni+ principa na pr"o m!esto. =linton !e ostao dosta osla&l!en. tako da !e skoro ostala &ez posla a zamalo ni!e i zat"or za"r'ila$ Jedini po&!ednici na kra! s ostali L cianne Gold&erg i izraelski glasnogo"ornici. s"a tro!ica s &i!ena$ *ossad !e nara"no negirao s"ak "ez sa o"im atentatima$ /M0 (akon skoro 36 godina političkog egzila. Amerika osramo)ena a !adna izmanip lisana Linda 4ripp postala !e cil! =linton?o"e . otkako !e George B s+ pre zeo preds!edničk f nkci! .potpomogn ta gr pom rep &likanski+ poltrona$ (ara"no. okto&ra 3666?te godine$ (!eno ime !e Ariel S+aron$ S+aron !e &io ona! ko!i !e rani+ R6?i+ organizo"ao nemilosrdno ni'ten!e nekada "eoma li!epe li&anske pri!estonice Beir t?a$ (!ego"e fanatične pristalice Izrael nazi"a! ga . Ariel S+aron !e &io ta! ko!i !e n!ima komando"ao dok s izraelski "o!nici &lokirali izlaze i tako nam!erno omog čili da se o"a! pokol! dogodi$ Jedna od pre#i"!eli+ oso&a. terorista i ratni zločinac$ Bilo !e momenata kada se činilo da !e S+aron pao nemilost i kad se n!ego"a kari!era činila da !e na izmak $ (!ego"a izolaci!a &ila !e rez ltat masakra 9alestinaca ko!eg !e S+aron organizo"ao 2PR3?ge godine.cionistička konspiraci!a. kao počasnog gosta$ 4ako !e o"a! miro"ni proces kren o p tem propasti$ (a čel izraelska "lade danas s!edi !edna &r talna oso&a ko!a !e &ila stalni počasni gost Bi!elo! 8 ci. /30 :tica!ni cionistički neokonzer"ati"ni no"inari. =+arles 8ra t+ammer.lo"ačk . da ! !e seks alno gro#a"ao$ Onda se !ednim "eoma neo&ičnim potezom !edan od tica!ni+ senatora Demokratske parti!e distancirao od =linton?a. isposta"ilo se da !e =linton lagao s"om s"!edočen! ko!e !e pret+odno dao pod zaklet"om.+a!k na =linton?a. ko!i se "i!ek do tada činio nedodirl!i"im. iako !e on i pri!e imao če')a mnogo oz&il!ni!im kriminalnim akti"nostima nego 'to !e afera sa *onikom$ 9r"a dama. sa"ez sa izraelskom "o!skom pala o"e logore. do'lo !e do s ko&a i p cn!a"e$ 1a samo par min ta S+aron !e spio da ni'ti res ltate d gogodi'n!eg napora da se sposta"i mir$ 8ad s iz&ili neredi. Joe Lie&erman. oti'la !e Belgi! i opt #ila S+aron?a za ratni zločin$ 4ri &i"'e "o%e li&anske milici!e s se sk pili da s"!edoče proti" S+arona.

spreča"a am& lantna kola da pomogn ran!enima. 'to &om&amaE nadal!e da ni'ta"a maslino"a sta&la. i to z&og nekog na"oda Starom 4estament $ O"i tragikomični . S+aron do&i!a no"i razlog za ok paci! no"i+ teritori!a$ Crajnji &lan o"e %ionisti=#e i!re je da na #raju istjeraju s"e Palestin%e sa &odru=ja +est .za "ri!eme !edne "ečern!e ceremoni!e 2PR2?"e godine$ Očigledno o"i č dni .Bladimir Ja&otinskI. kad se "rati. &om&ard !e &olnice. Ao"!ek &i mogao da se zapita da li *ossad zna ne'to o kak"im slatkim seks alnim ta!nama o"i+ +ipokritični+ propo"!ednika > m ltimilionera. kao 'to !e JerrI FalHell.mentalisti.nis "!ero"atno imali "remena da pročita! (o"i 4estament gd!e Is s <rist priča o mir .petici! . milosrd i &ratst" me% l! dima . po!a"l! ! se kontekst samood&rane od &r talni+ napada ko!ima s rani * slimani &ili izlo#eni od strane paganski+ arapski+ kral!e"a$ Ali m!esto da koriste na!"e)i &o#!i dar.mentalisti. da &i se kl! čila :SA rat. emit ! pornografske emisi!e nakon 'to pre zm palestinsk 4B.samood&rane-$ (aor #an i finansiran z pomo) izraelski kontrolisanog američkog kongresa i z podr'k američke !a"nosti ko!o! !e mozak do&ro ispran z pomo) cionistički kontrolisani+ medi!a. l! &a"i. !edino 'to 9alestinci mog iz oča!an!a da pod zima! . spasiti direktnom ispor kom ne&o.On )e nas &lagoslo"iti ako mi &lagoslo"imo Izrael-$ *ilioni FalHell?o"i+ i Ro&ertson?o"i+ ro&ota st"arno sli!epo "!er ! da koliko pomogn Izraelce.9ozornica !e tako posta"l!ena za no"i "eliki rat$ Jedino 'to !e falilo. p ca na strane no"inare.e". maltretira! tr dne #ene na kontrolnim tačkama. američki političari. ko!i &ez slo"no podr#a"a! o" izraelsk terorističk kampan! . Is s )e i+. i gn 'a! se S+arono"e &r talnosti$ /F0 (eki od ti+ "o!nika s za"r'ili i na l!ečen! sl!ed psi+ički+ tra ma nastali+ kao posl!edica gri#e sa"!esti "ezi počin!eni+ ned!ela nad 9alestincima$ S o&zirom na s"a o"a ned!ela. islamsk S"et 8n!ig $ B!ero"atno &i se 'okirali kad &i "id!eli daJ 2$ * slimani smatra! Is sa S"etim 9rorokom ro%enim od D!e"ice *ari!e ("a ra"liku o& +e*re+skog Talmu&a. to !e ga%an!e kamen!em i . tokom mnogih *+eko*a$ L$ 9ogre'no interpretirani termini kao 8&4iha&. doktore i miro"ne akti"iste. ? nis se op'te oglasili$ (a!gori od s"i! s mentalno dearan#irani Američki <ri')anski F ndamentalisti.mo#da ne &i &ilo na odmet da pročita! i 8 ran. ko!i inače mrze katolike.an#0a i 2azeI &a' kao 'to s masakrima terorističke gr pe Irg n.&o#!im l! dima. #erorista 6enachem 'egin je čak poklonio 1err. ko!o! razotkri"a! mnoge la#i "ezi rata 9alestini. terorizira! s"e'tenike i časne sestre.samo &ilačko &om&a't"o-$ Sa s"akim o"im samo &ilačkim aktom.doz"ol!a"a! da !edan cionistički poltron. mnogo toga$ 4a! teror !e toliko #asan. ko+i ga kle*e-e$) 3$ 8 ran tako%e nazi"a +ri')anske i +e&re!ske narode . kor mpirano s"e'tenst"o i no"inari.tu(i ."!er ! da sam Bog #eli da Je"re!i pos!ed ! 9alestin i . razmi'l!a m!esto n!i+$ 9roti" američki sponzorisane izraelske ratne ma'ineri!e. posta"l!a! eksplozi"ne zamke za palestinsk d!ec .o4nike. . *al<ellCu mlazni avion GH7HCte g. S+aron !e odma+ počeo da &r talno terorizira palestinsko stano"ni't"o pod izgo"orom .i nala#e da se da se n!i+o"e za!ednice za'tite i respekt ! po islamskim zakonima$ (tako +e st*arno i .9earl <ar&o r-. da !e mnogo izraelski+ "o!nika ko!i s imali sa"!est nap stilo armi! iz protesta ili od&ilo da zme če')a o"o! opresi!i$ Bi'e od M66 izraelski+ "o!nika !e potpisalo tz"$ . t k one ko!i se opir ok paci!i. manip li' o"im e"angelističkim l dama. prekida! sna&d!e"an!e "odom palestinski+ d!elo"a teritori!e. nat!erali Arape da nap ste Deir . na' mog )nost da razmi'l!amo s"o!om gla"om.ilo u (i+elo+ Otomansko+ #m'eri+i.mentalisti.<ra&rost Od&i!an!a. &i!a! P5?godi'n! staric . tako da o"a smatra Izrael !adnom #rt"om 9alestinaca.*entalistima. i !o' mnogo. &i!a d!ec .@ A dno !e i kako cionisti. 'to & ldo#erima. i . na strani Izraela$ 8ao 'to m i priliči.5 /N0 Organizator &om&a'kog napada na +otel 8ing Da"id i masakra Deir 7assin? ('ogle&a+ 35to Pogla*l+e$ kasni!e !e nagradio FalHell?a nagradom . to !e &io neki incident. . izraelska ratna ma'ina počela !e sa sra"n! !e sa zeml!om palestinske k )e.

7assin i mnoga dr ga arapska sela$ O"a 'ema !e poznata pod imenom . DO8 =LI(4O( 9OSRDD:JD$ DDS(OJ =IO(IS4A 7IGAL A*IR$ UBOG GA JD (AGOBORIO DA :BIJD RABI(?aU$ 9RDDSJDD(I8 =LI(4O( JD 4A8O[D 9LA4IO 8A1(: 1A SBOJD *IROB(D (A9ORD$ OD LIJDBA?(A DDS(OJ L:=IA((D GOLDBDRG. (JD( (AIB(I 9IJ:( LI(DA 4RI99. BILL I *O(I=A (A (ASLOB(OJ S4RA(I 4AJ*A$ GORDJ ARIDL .4A (D AI(D$ OBAJ (DBAS9I4A(I DJDAA8 VD JDD(OG DA(A BJDROBA4(O BI4I DOBAR *OSSAD?o" AGD(4$ DDS(OJ 9AS4OR JDRR7 FALSDLL UBOQD BLAGOSLOBI I1RADL /i mo! mlazni a"ion. palestinska &or&a za oslo&o%en!e zado&ila !e simpati!e mnogi+ l! di ci!elom s"i!et $ 3$ ? *o) izraelskog !a"nog mnen!a$ Be)ina Izraelaca !e &ila proti" L5? togodi'n!e ok paci!e palestinski+ teritori!a L$ ? (aftom &ogati Irak.S<ARO(. R:8:JD SD SA SBOJO* *ARIO(D4O* B:S<?O*$ DR:GOJ 9ALDS4I(S8D QR4BD I1RADLS8D AR*IJD 1V1 NEMETE VIDJETI NA .*DSAR. -a li vam je sada jasno za$to se onih J Izraelaca veseliloA 2kupo rukovanje5 LIJDBOJ 9RDDSJDD(I8 RABI( 9OS4IQD *IROB(I DOGOBOR SA JASDRO* ARAFA4O*.I(=IDD(4-.transfer-$ (a p t za ost"aren!e o"og plana &ile s tri preprekeJ 2$ ? *o) s"!etskog !a"nog mnen!a$ 9ri!e 22Z6PZ3662.9earl <ar&o r-. ko!i !e od "i!ek pr #ao podr'k 9alestincima n!i+o"o! &or&i za oslo&o%en!e$ Izrael !e do#i"l!a"ao Irak kao trn s"om ti!el $ 8ako &i samo &ilo cionistima korisno kad &i se dogodio neki . Saddam?a < ssein?a. I dogodio se CC22Z6PZ3662?"e godine. ko!i &i naglo okren o američko i s"!etsko mnen!e proti" Arapa i na kra! " kao Amerik rat proti" izraelski+ nepri!atel!a$ 8ad &i se samo mogao opet da dogodi !edan .NN0uH LIJDBOJ =IO(IS4IA8A R:LJA (A9ADA ARA98I(J: DO8 I1RADLS8I BOJ(I=I (I.tako%eI$U .

AS an& ruske 'lano*e "a .iti "a&n+a o'(i+a.I(=IDD(4-. !edino 'to !e falilo to !e &io neki .a*+e/ta+ne slu4.Rat 9roti" 4erorizma.+o/ &*i+e a"i+ska "eml+e.+e4na)2 /20 O"a "!est o američkom "o!nom anga#o"an! Afganistan o&!a"l!ena m!esecima pri!e septem&ra 3662?"e godine indi!skim /30 i &ritanskim /L0 p &likaci!ama. A0to Po!la"lje PRETN1DNA 4P1 1RENJA Dani ko!i s pret+odili 22?tom septem&r .Afganistan $ O"d!e na"odimo samo par pozoren!a ko!a s pret+odila tom terorističkom akt J London DailI 4elegrap+ !e o&!a"io sl!ede) "i!est 2F septem&ra 3662J . ka#eJ 8#n&i+a i #ran -e . /FA10 !edan od na!poznati!i+ n!emački+ listo"a !e citirao n!emačke o&a"!e'ta!ne iz"ore ko!i s rekli da !e Dc+elon elektronska 'pi! nska mre#a p tila američkim i izraelskim o&a"!e'ta!nim agenci!ama nekoliko pozoren!a da se priprema otmica a"iona i samo &ilački napad na cil! :SA$/50 Dc+elon !e stan! da prati s"e elektronske kom nikaci!e s"i!et $ :z pomo) od oko 236 satelita. Bin Laden o"o priprema saradn!i sa Sadamom. o s"o!o! nam!eri da "o!no inter"eni' Afganistan $ D"adest 'estog ! na 3662?"e godine.i se lini+e Tali.oriti sa Tali.@ Franf rter Allgemeine 1eit ng.S. u" 'omo.(eHs Insig+tčlank Indi!a Reag !e.e. #"raelske *o+ne o. t+) na 3@ km o& m+esta 9a"ar5e5Sharie1 u s+e*ernom A1ganistanu) >o+na inter*en(i+a -e . 1R4 JAH BO1I= 3663$ OAAJ(I 9ALDS4I(S8I <RISVA(I 8O(FRO(4IRA(I : BD4LD<D*: SA (AOR:QA(I* I1RADLS8I* O8:9A4ORO* IS9RDD (JI<OBD =R8BD.iti nei".4A (IJD SBD4O. &ili s okarakterisani seri!om pozoren!a o sl!ed ! )em terorističkom napad z pomo) komerci!alni+ a"iona$ O"d!e !e "ri!edno i pomen ti da s :SA nekoliko m!eseci pri!e septem&arskog doga%a!a. &i"si 9reds!ednik kaliforni!ske sk p'tine.ile =LLP5me go&ine.ana 'omakle na"a& g&+e su . 'roti* Tali.ograni0enu *o+nu inter*en(i+u. iako s se oni me% so&no od "i!ek mrzili. me7utim oni su 'o*e"ali o*u "a*+eru sa Osamom Bin %a&enom a rekli su i ameri0kim "*ani0ni(ima &a 'osto+e *elike sumn+e &a +e #rak tako7e um+e/an u to2 /M0 Da li "am s"e o"o "e) miri'e na nam!e'tal!k @ 8ako !e mog )e da !e *osad znao za posto!an!e gr pe od 366 terorista.'ot'omo-i. 'os+etila Washington u augustu.anom.sa&a se *i&i &a -e ona . ko!i s pripreml!eni !o' pri!e ! na 3662?"e godine. indi!ski list . =IO(IS4I*A (I. Dc+elon !e diza!niran da sisa enormn količin podataka koriste)i se te+nikom kl! čni+ ri!eči$ /F0 List San Francisco =+ronicle !e iz"!estio 23 septem&ra da !e Gradonačelnik San Franciska.Telegra'h sa"na+e &a su &*o+i(a *isokih eks'erata 9ossa&a.an5a ako *e. a da ni!e mogao da imen !e niti locira i!ednog od n!i+@ I da pogodnost & de "e)a. ko+a trenutno 'ri'rema neku *eliku o'era(i+u) Nisu imali &etal+ni+ih in1orma(i+a o tome /ta ta0no o*i 'lanira+u &a ura&e. tako da se do&i!e opra"dan!e za "o!n akci! .. &a .&ogo*orene no*e stroge ekonomske sank(i+e ne omek/a+u a1ganistanski 1un&amentalisti0ki re4im) #n&i+ski "*ani0ni(i ka4u &a -e #n&i+a i #ran igrati ulogu 8katali"atora2 &ok -e se AS i :usi+a &irektno . Ta+ikistan an& A". o&a"!estile neke od s"o!i+ sa"eznika.IPE3A@A PR1TIV 4. &a u'o"ore FB# i C#A5u o 'osto+an+u +e&ne teroristi0ke 0eli+e o& na+man+e ?@@ 'ri'a&nika.ekistan. Sillie BroHn o&a"!e'ten R sati pri!e napada da & de "eoma oprezan "ezi s"akog p to"an!a a"ionom 22?tog septem&ra$ /N0 . odnosno . nikada ni!e &ila pomen ta američkim medi!ima$ :z "o!ne plano"e. me7utim *e.

eni(i 8instant5messaging2 kom'ani+e O&igo.o&ere)2 /P0 (eposredno nakon napada.ru/ili a*ione na o*e 'o"nate n+u+or/ke ne.o+e (ionisti0ke ma1i+e C Sa"nali smo i to &a +e nekoliko l+u&i .ne &i &ili &a' toliko &ri#ni da 'al! pozoren!e o s"om napad sl #&enicima neke &ez"ezne izraelske kompani!e. (=$ Ne samo &a su o*i na'a&i 'roi"*eli &osta 'o&r/ke i sim'ati+e "a #"rael.: s"om izdan! 3M septem&era. 3662. Na sam &an na'a&a.roC)ali o*o -e 'roi"*esti &osta 'o&r/ke i sim'ati+e ("a #"rael$. ka&a su 'itali . 8To +e *eoma &o. o0igle&no i" sigurnosnih ra"loga))8) /R0 A+a. ako s "e) znale o o"o! pretn!i@ 4ako%e. 3N septem&ra. on +e . o ko!ima smo "e) rani!e pričali@ Ako s o"i z"aničnici &ili do"ol!no pla'eni da ne lete tog dana. mo#da oni cionistički direktori Sa"!eta za Od&ram&en 9olitik /Defense 9olicI Board0.arski na'a& na STC .r"o "ata/ka+u) Sa&a. (eHsHeek otkri"a sl!ede)eJ 8Pri+e tri se&mi(e . 4+e Sas+ington 9ost !e o&!a"io da s d"a sl #&enika izraelske kompani!e 1di!o (ko+a ima s*o+a 're&sta*ni/t*a tako7e u New York5u$ primila pozora"a! )e por ke /. ka& se ra&i o 'rote4iran+u n+iho*ih (il+e*a) At*r&ili smo i to &a su Cionisti u 'ro/losti 0esto na'a&ali Amerikan(e &a . radnici kompani!e Odigo s o&a"!estili s"o! pra" o por kama ko!e s do&ili$ Izraelska sl #&a o&ez&!e%en!a kao i FBI s odma+ informisani$ (i'ta "i'e se o o"ome dogada! kasni!e ni!e pomen lo$ *islim da se sa sig rno') mo#e re)i da.rutalna "lo&+ela i geno(i&) At*r&ili smo &a se ameri0ki 'oliti0ari .Islamski 4eroristi. *i&+eli smo i to &a ako neka o& ne*+ero*atnih *i+esti i ugle&a s*+etlost &ana Cionisti su u stan+u &a +u *eoma . Da li s mo#da neki od o"i+ neimeno"ani+ "r+o"ni+ sl #&enika 9entagona. .riga /to Amerikan(i (i &rugi$ ginu. LIJDBOJ GRADO(AADL(I8 SA( FRA(=IS8A BROS( JD BIO O9O*D(:4 =D(4ARJ (DSSSDD8?OB (OBI(AR DBA( 4<O*ASJ U9D(4AGO(OBI SL:QBD(I=I S: O48A1ALI LD4 22?OG SD94D*BRAU DDS(OJ ODIGOBI SL:QBD(I=I 9RI*ILI 9OR:8D :9O1ORD(JA /B 0 to Po!la"lje 2eptembarska Kurka Ka se sa&a malo 'o&s+etimo /ta smo &o sa&a sa"nali) Jasno smo ut*r&ili &a su (ionisti imali kl+u0nu ulogu u u*la0en+u Amerike u ? s*etska rata) Jasno smo ut*r&ili &a (ioniste ni+e . za'to 9entagon ni!e z& nio "azd +oplo"ne snage@ 1a'to so "azd +oplo"ne snage tako sporo reago"ale 22?tog septem&ra.ilo +e +o/ +e&no u'o"oren+e o iminentnom teroristi0kom na'a&uC =@ se'tem.ila onako sretna. ? sata 'ri+e nego /to su teroristi o. 7alestince i ostale (rape. &anas su 'ot*r&ili &a su &*a n+iho*a ra&nika &o. lako mo4emo i &a "akl+u0imo "a/to su ona 'etori(a #"raela(a ko+a su 'rosla*l+ala se'tem. oni su &o*eli i &o naglog 'orasta mr4n+e Ara'a i 9uslimana) A &anima ko+i su usli+e&ili &ogo&ilo se mnogo na'a&a na .ro C))9islimC)ni+e &o.instant message Harnings-0 samo 3 sata pri!e napada$ O"d!e !e !edan iz"od iz tog listaJ 8Slu".ilo u'o"oreno na ona+ teroristi0ki akt 'ri+e nego /to +e on i"*e&en) # /to +e na+*a4ni+e o& s*ega. oni su znali da će sada (merikanci pruziti bezuslovnu podr$ku Izraelu i da ce početi fanatično da mrze 6uslimane.i*/eg 're&s+e&nika #"raela Ben+amin NetanBahu5a kak*e -e im'lika(i+e o*a+ teroristi(ki akt imati na o&nose i"me7u ASA i #"raela. ka&a smo s*+esni s*ih o*ih 0in+eni(a.r"o o&go*orio. Newsweek +e sa"nao &a +e gru'a 'entagonskih "*ani0nika i"nena&a otka"ala 'lano*e "a 'uto*an+e sl+e&e-eg +utra.ra.ila tekst5 'oruke5u'o"oren+a u *e"i na'a&a na S*+etski trgo*inske Centar.i "a to o'tu4ili Ara'e) At*r&ili smo i &a su Cionisti s'remni &a 0ine neo'isi*o .

2eptember GN.om.om.erg$ 'ro".li4io ram'i na mostu) 6*ani0ni organi sumn+a+u &a su teroristi nam+era*ali &a &ignu u "rak gla*ni 'rela" i" New JerseB5a u New York.i sa 8*eselim #"rael(ima2 . #"raelske Na(ionalne No*osti (#sraeli National News.ilo +e.e 8sre&n+oisto0n+a-kog2 i"gle&a su uha'/ene i 'ri*e&ene na saslu/an+e) 9o4ete samo "amisliti kako su 'oli(i+ski slu4.i se kre-e 'rema ollan& tunelu. Obučen je u arapsku no$nju.+a*io kako +e +e&an . .+e&nosti "austa*ile su 'ro/le no-i *o"ilo5 .r) <. i strane 'aso/e) Poli(i+a tako7e i"+a*ila "a Bergen :e(or& &a su 'si trenirani "a otkri*an+e eks'lo"i*a tako7e &o*e&eni &o kom.+eli kom. *i&io sam 0o*+eka kako sasta*l+a neku s'ra*u ko& aero&roma u Newark5u.io i gla*ni ra"log "a/to +e 'oli(i+a i"&ala "nak u'o"oren+a (8Be5on5the5 %ookout2$ i 'ot+erni(u "a .ili i"nena7eni ka&a se is'osta*ilo &a su o*e oso. 'r*o /to +e n+ego* *o"a0 (Si*an Dur".9i smo #"rael(i) 9i nismo *a/ 'ro.i+em /to 'rosla*l+a+u i snima+u nesre-u) S*+e&o(i su ih *i&+eli kako sla*e u %i. sumn+i*e oso.ile 5 #"rael(iI Prema ABC5u ?@U?@.u) Poli(i+a +e 'rimila nekoliko tele1onskih 'o"i*a o& l+utih gra7ana New JerseB5a ko+i su se 4alili na l+u&e 8sre&n+o5isto0n+a-kog i"gle&a$ sa . alo.i.i+elim kom.orio .u0enH Oso. Arut" She*a$ (L$ . 8Ameri0ke snage . Dako +e o.lemi su na/i 'ro.i+a) Slu/ao(ima +e osta*l+eno &a sami "akl+u0e kako se +e&ino moglo &a ra&i o Ara'ima) Ono /to *eoma intrigira +e &a su ABC!s ?@U?@. izgledaju kao 7alestinci i *o"e se oko "gra&e) Dom.i "austa*l+en.i+em ko+i se kretao i" New JerseB5a 'rema gra&skim mosto*ima i tunelima) Da& su "austa*ili kom. ka&a se 'ri.io "austa*l+en o& strane 'oli(i+e.i+a i da su se pona$ali kao da su nanju$ili eksploziv) (O$ #"raelski *o+ni ra&io +e tako7e o.u0en +e kao /eik) Kis'e0er. i o.ili 7alestinciH Dako +e ona mogla to &a "naHPalestin(i se o.e . 0ak su i"*eli i +a*nu 'rire&.i+eli kom.i*/i 'ri'a&ni(i i"raelske armi+e (9ossa&$ . ra&io ni+e otkrio ko+e su naro&nosti .i ko+i +e u'ra*o o&go*arao o'isu .ertB State 'arku) Ne/to kasni+e. armijski radio +e i"*+estio)2 LJ> 1erusalem 7ost. (M$ the New York Post.a s'e(i1i0no naglasila &a su o*i 8Ara'i2 . NOOG. (?$ (6a/to +e o*a anonimna oso. JerseB CitB 'oli(i+a) Oso. (N$ i the New JerseB Bergen :e(or& (P$ +asno i ne&*osmisleno o.+a*io =? se'tem.i*/ih 'ri'a&nika i"raelske armi+e (9ossa&$.ra ?@@=. ON@@V u ke/u sakri*ene u (ara'i.la0e u "a'a&n+a0kom stilu i ne nose 8/ei-ke o&ore2$) O*a+ tele1onski 'o"i* +e .lemi) 7alestinci su *as 'ro. +er su . ko+a *o&i &irektno &o )incoln tunela) Kok su #"raelski Armi+ski :a&io i Jerusalem Post ('ogle&a+ W 3$.eni(i . 0ar 'omb found on 9eorge Dashington 'ridge #"raelski Armi+ski :a&io +e *+ero*atno "nao o o*o+ "a*+eri.lem) >a/i 'ro.e".ila osumn+i0ena li(a i" kom.u na 9ostu Qeorge5a Washington5aC 8Dom.li4io mostu (Qeorge Washington Bri&ge$ i &a +e u n+emu 'rona7ena .a) O*&+e +e ono /to +e Jerusalem Post o. *i&im bijeli kombi sa &*i+e ili tri oso.i+elim kom.i-no o.a. +o/ neki s*+e&o(i su +a*ili kako su *i&+eli o*e kako sla*e na kro*u +e&ne "gra&e u Weehawken5u) Je&an misterio"ni anonimni tele1onski 'o"i* na*eo +e organe *lasti i &a "at*ore s*e n+u+or/ke mosto*e i tunele) (nonimna osoba je javila dispečeru centrale Lna telefonM HCGCG> da grupa 7alestinaca upravo sastavlja bombu u jednom bijelom kombiju ii kreće se prema tunelu !3olandija". (=@$ o.+a*ili &a +e . naslini i neo&go*orni ameri0ki lemin"i na'a&ali su 0ak i in&i+ske in&useI Petori(a . "austa*l+en +e ka&a se 'ri.i sa #"rael(ima "austa*l+en ko& ram'e na ruti .a. ka&a +e kom. (<$ Poli(i+a i FB# agenti su 'ostali sumn+i0a*i ka&a su 'rona/li skal'ele "a re"an+e kartona (iste onak*e kak*e su na*o&no koristili otmi0ari a*iona$.lem). Kis'e0er. O*&+e +e originalni transkri't o& NBC News.+a*ili tako7e +asno i .ne&u4ne 9uslimane (o& ko+ih su neki imali *eoma tragi0an isho&I$) 9r4n+om "a'al+eni u" 'omo(ionisti0kih me&i+a. pun eksploziva. i Ye&iot Ameri(a.ili oni ko+i su o*o i organi"o*ali) Nara*no. auto'uta.e unutra.

ko!i s &ili "ezi sa o"om istragom.an 9o*ing SBstems2) Je&an ameri0ki ra&nik ko+i +e ra&io "a o*u kom'ani+u i"+a*io +e "a Bergen :e(or& &a su *e0ina ra&nika kom'ani+e #"rael(i i &a su s*i mahom ".+egao u #"rael) On +e . 0ak i &a su u*ri+e7eni /to BritneB S'ears *r(ka s*o+im &u'etom i sisama g&+e go& stigneI Ne*+ero*atno ali istinito. naz"ao !e polici! i pri!a"io . /to mi +e st*arno smetalo). 'ri+e nego /to su ih ot'ustili. nego i to kako +e toliko mnogo s*+e&oka *i&+elo o*e &a sla*e na nekoliko ra"li0itih m+esta) To tako7e o.ru/ila kao 'o koman&i.i+eg o*e 'etori(e terorista) O*&+e 'rim+e-u+emo i &a su o*i kom. *osado"i agenti s kren li prema most George?a Sas+ington?a.u&e Sherlo(k olmes &a .an 9o*ing SBstems2. #"raela(. "ezi kr'en!a imigracionog zakona$ \ F$ : tok id )i+ nekoliko m!eseci "r+ 'ka *inistarst"a 9ra"de i FBI?!a postepeno odg r !e stran FBI agente ni#eg ranga.e a on&a to kasni+e 'rom+enuli u uku'no 3 oso. (==$ Nekoliko &ana nakon teroristi0kog na'a&a.e" ikak*e . oni su ". u st*ari . &ok . ku&a +e 'r*i anti5'alestinski anonimni 8&o+a*l+i*a02 'oku/ao &a na*e&e 'oli(i+u) Dlasi0an na0in &e"in1ormisan+a) O&a*&+e.i &a na'usti Ameriku.uke) Neke o& n+ih su &r4ali i u sami(ama oko O@ &ana) (=O$ So*+ek ne mora &a .io &a ka4e s*o+e ime rekao +e.ila u 'itan+u.a) Na+*ero*atni+e +e kom. &ez ikak"e & ke. . ko+i +e 'ri'a&ao n+ego*im mu/teri+ama. "at*orio +e kom'ani+u i 'o.i &rugi slu4io "a .+a/n+a*a "a/to su the New York Post i Ste*e Qor&on (a&*okat 'etori(e #"raela(a$ 'r*o. gd!e s tre&ali da osta"e kom&i sa eksplozi"om i po&!egn sa dr gim kom&i!em. nakon koga sl!e% !e M6?to dne"na istraga$ \ 5$ Da &i zata'kalo o"a! doga%a!.o&u i &emokrati+u) Ka nam 9uslimani "a*i&e na na/em . .ili 'rili0no &aleko o& trans*er"ale ko+a 'rola"i kro" ollan& tunel.ogatst*u i &a nam +o/ u*i+ek nisu o'rostili "a Drsta/ke :ato*e.io u toliko+ 4ur.+a/n+a*a samo o're0ne i"*+e/ta+e u *e"i ta0ne loka(i+e g&+e su o*i uha'/eni.palestinske teroriste kako priprema! &om& &!elom kom&i! .ra0a+ni(a) O*o ne o. s*aki "austa*l+en na +e&no+ o& o*ih sao. (i+ela o*a 'ri0a 'osta+e +os sumn+i*i+a) O*i #"rael(i su ra&ili "a +e&nu trans'ortnu kom'ani+u i" Weehawken5a. na Bin %a&ena) Tele*i"i+ski komentatori F 8eks'erti2 .ilo 'ot*r7eno &a su o*a 'etori(a .itno 'omenuli ha'/en+e tri oso. 'o& imenom 8Ar. Američko *inistarst"o 9ra"de opkol!a"a i +apsi 2666 Arapa "ezi &espra"nog &ora"ka zeml!i$ 4ako se od"lači pa#n!a sa +ap'eni+ Izraelaca. i ti+o. 2$ .ao &a ostane 'arkiran na mostu. oni posta! man!e s mn!i"i !er "lada i medi!a mog sada da o&!asne kako s o"i +"a)eni gre'kom ist mre# za!edno sa Arapima.ne&*osmisleno &a +e . *asnik kom'ani+e 8Ar. do"odi do +ap'en!a n!ego"i+ agenata.i+a .Kok sam +a 'lakao.i+ali /ale. polici!a !e m dro reago"ala zat"aran!em s"ih mosto"a i t nela. p 'ta na slo&od izraelske agente$ Cionisti0ki kontrolisana me&i+a su o& samog 'o0etka ignorisala o*u 8i"raelsku *e"u2) O&mah nakon se'tem. &a +e osta*io nam+e/ta+. "akl+u0an u maga(inu 1irme) (=?$ Dasni+e +e .i 'o*e"ao s*e o*o u *e"i 'onasan+a 9osa&o*ih agenata) O*o +e na+logi(ni+i s(enario.i*/ih 'ri'a&nika i"raelske armi+e. me&i+a su se o. ili neki od n!i+o"i+ saradnika.i+eli kom. ko+i se nala"i nekoliko mil+a s+e*erno o& %in(oln tunela) Sini se &a su u st*ari uku'no ? . 'o0eli su ne'restano &a hrane kontu"o*anu ameri0ku 'u.i sa #"rael(ima "austa*l+en na ram'i auto'uta ko+i *o&i 'rema 9ostu Qeorge5a Washington5a. Komini(k Suter.i+ali /ale na temu o*og teroristi0kog na'a&a) :a&nik ko+i +e o&. a ne samo <olland t nela$ O"a! potez polici!e neočeki"ano spre)a"a ost"aren!e *osado"og plana.i sa eks'lo"i*om tre.i krec se prema <oland t nel $ \ L$ (akon 'to s tako o"im telefonskim pozi"om "e) napri!ed okri"ili 9alestince.i+ela kom. ko!i !e tako%e pripadao firmi :r&an *o"ing$ \ M$ *ed tim. milioni me&i+ima o's+e&nutih Amerikana(a su 'rogutali o*u teori+u .liku 'ro'agan&om na+ni4e *rste) :e0eno nam +e &a nas +e Bin %a&en na'ao +er on mr"i slo.i+i .izraelske transportne kompani!e "eselili s se !er s prosla"l!ali sp!e'no iz"r'en!e !edne od na!"e)i+ 'pi! nski+ operaci!a iz"edeni+ s"!etsko! istori!i$ \ 3$ Jedan od n!i+.arskog na'a&a.Radnici.ili "a&r4ani u "at*oru nekoliko m+ese(i.ili 9osa&o*i agenti) (=<$ Oni su .

i čin!enica !e da pra"i identitet otmičara !o' "i!ek osta!e misteri!a$ : danima ko!i s sl!edili nakon o&!a"e imena i fotografi!a .i n!i+o"a lica s &ila odma+ izlo#ena na s"im tele"izi!skim ekranima$ A onda. z"anična priča posta!e !os sm!e'ni!a$ 9aso' na"odnog "o%e o"e gr pe.=D(4ARJ (D4A(7A<:J . 'osto+i . ko!i !e zletio sa aerodroma Logan. kao scenari! nekog lim nada 'pi! nskog filma na!ni#eg ranga. na arapskom !ezik . . orkestriran o& strane Cionista) BBC +e o. u 'aketuI 9e7utim. o"a! Udokazni materi!alU !e podmetn t od strane entiteta ko!ima !e &io cil! da kri"ic za o"a! napad s"ale na Osama Bin Laden?a$ 8ako !e mog )e da arapski st denti ko!i nikada nis pilotirali a"ionima.o s mn!i"om a tomo&il ko!i !e osta"l!en na parkirali't &ostonskog aerodroma Logan$ 9rir čnik za pilotiran!e a"ionom. !e prona%en o"om "ozil $ /30 8ak"a sre)a za istra#itel!e da otmičari za&ora"e 8 ran i prir čnik za leten!e da pones sa so&om.+a*io Bin %a&en5o*u i"+a*u.dokazne materi!ale-. posli!e samo !ednog kratkog k rsa na sim lator leten!a. *o+ammed?a Atta?e. i &i"a prona%en neposredno! &lizini S4=?a.e same. 1a samo par dana s"i+ 2P otmičara a"iona !e . prona%ena kn!iga 8 ran.(A9ADI VD S4BORI4I 9ODR.Ja nisam u0est*o*ao u se'tem.r&o &oka"a ko+i na*o&e na to &a +e (ionisti0ka ma1i+a u 'unom 'ogonu 'o&metan+a kri*i(e Ara'ima "a teroristi0ke akte na 'o&ru0+u Amerike) LIJDBOJ BI( LADD( . ni man!e ni "i'e nego N arapski+ gra%ana !e protesto"alo 'to s nepra"edno opt #eni za d!elo s ko!im nis imali nikak"e "eze$ /50 . prir čnik za pra"l!an!e a"ionom i kalk lator za izrač na"an!e potro'n!e gori"a$ /20 1"anični organi s tako%e primili . ko+ima +e na 'r*om m+estu #"rael./L0 9ar dana kasni!e. kada oni nis &ili ni potre&ni za leto"e na doma)im lini!ama@ Očigledno. (=3$ Jeste li o*u Bin %a&eno*u i"+a*u ika&a imali 'rilike &a 0u+ete na *e0ern+im *i+estimaH Ko &an &anas +e&ini &oka" 'roti* n+ega +e +e&na *eoma sumn+i*a i sa +e&*a 0u+nim tonom *i&eo traka.arskom na'a&u na ASA. !o' !edan paso' &i"a prona%en na m!est gd!e !e pao a"ion /let &r$ PL0 9ennsIl"an?i!i$ 4a! paso' !e pripadao dr gom otmičar po imen 1iad Jarra+/M0 1a'to s otmičari op'te nosili paso'e sa so&om. #areni pakao kome ni crne k ti!e a"iona nis sp!ele da opstan čita"e.do!a" .identificirano.JA (ISA* :ADS4BOBAO$. Bin %a&en +e o&lu0no o&. &oka"a "a *e"u i"me7u Al Xae&a5ine 8teroristi0ke mre4e2 i tog teroristi0kog akta F nemaG s &ruge strane.aD Samo nekoliko sati nakon terorističkog napada. nekim č dom pre#i"l!a"a eksplozi! . a ne Amerika) .io &a ima ikak*og u&+ela u o*om na'a&u i o&mah +e sugerisao &a +e na'a& na STC. pilotira! d#am&o?d#et a"ionima sa onak"om precizno') kak" mog da ost"are samo "r+ nski piloti@ 4o nara"no ni!e mog )e. me7u l+u&ima ko+i 4ele &a na'ra*e o& o*og *i+eka 5 *i+ek suko. a"ioni.o nekom 8su&aru (i*ili"a(i+a2I %emin"i se nisu 0ak ni 'otru&ili &a makar malo 'ro4*a-u o*o (ionisti0ko sran+e.8: 1A I1RADL$DDS(OJ *OS4 GDORGD?A SAS<I(G4O(?A$ *OSSAD?OB =ILJ@ // 0 &o!la"lje Co je st"arno u&ra"ljao oni.a i"me7u #slama i hri/-anst*a) Pita+te s*o+u ta+nu *la&u ko +e 'o0inio ta+ na'a&Cameri0ki sistem +e 'o& totalnom kontrolom Je*re+a.a &a 'otra4i 'o0inio(e o*oga akta unutar se. nego su s*e to sku'a o&+e&nom 'rogutali. s +e&ne strane. na ko+u +e (ionisti0ko &ominirani Pentagon 0isto slu0a+no natra'ao u A1ganistanu) Dak*a sre-aI Kok.otmičara-. == se'tem. niti sam i/ta "nao o tome) A ASA 'osto+i *la&a unutar *la&e) Amerika tre.ra. z"anični organi s počeli da nalaze . ko!i s &ili osta"l!eni na !edan "eoma pogodan način da se na n!i+ lako na&asa$ List 4+e Boston Glo&e !a"io !e da !e prtl!ag ko!i !e tre&ao da & de to"aren !edan od oteti+ a"iona.

Da. pilot sa di!ske a"ionske kompani!e Sa di Airlines &io !e to "ri!eme na !ednom trening k rs 4 nis $ 1"aničnici kompani!e Sa di Airlines iz!a"ili s kako . a ne recimo !ednog Grka.Identitet po!edini+ otmičara !o' "i!ek nepoznato&!a"ioJ . pod naslo"omJ Otkri"enoJ L! di pokradenog identitetaJ . *inistarst"a 9ra"de$ UOtrmičari "!ero"atno nis ni me% so&om znali pra"a imena ostali+$U /260 O"o ot"ara !edn pandorin k ti! .U rekao !e Jo+n *artin. 4+e 4elegrap+. 4 rčina@ 1ar ni!e mnogo logični!i zakl! čak da oni ko!i s organizo"ali o" akci! i koristili la#na imena > nis op'te Arapi. p n neodgo"oreni+ pitan!a$ 9r"o i na!"a#ni!e. Brazilca. da &i prikrio s"o!e trago"e@ Do&ro$ Id )e pitan!eJ za'to &i čo"!ek iz Sa di!ske Ara&i!e. !e pod naslo"om . za'to &i Osama Bin Laden. na američkom podr )! $ UO"a operaci!a !e iz"edena na!"e)o! ta!nosti.!e #i"o i zda"o$ Oni s &ili #rt"e kra%e identiteta. !e pr"i inter"! isao o"e l! de posli!e n!i+o"og saznan!a da se nalaze na listi otmičara ko!i s pogin li prilikom dara a"iona (eH 7ork? . tako da &i se kri"ica mogla da s"ali na o"e@. penzionisani preds!ednik Od!el!en!a za :n tra'n! sig rnost. Sas+ington? . nekima od n!i+ paso'i s &ili kradeni$ (!i+ !e inter"! isalo nekoliko no"inski+ agenci!a kl! č ! )i engleski 4elegrap+$ O"d!e !e !edan iz"od iz članka Da"id <arrison?a 4elegrap+? . ko!i pok 'a"a da zametne s"o!e trago"e krao identitet &a' od s"o!i+ s narodnika. 8oliko !e 'ef FBI. op'te krao ili falsifiko"ao imena@ 8a#ete. ni!e ni'ta činio da spre)i medi!e da pona"l!a! ci!elo "ri!eme !edn te ist la# kako se zna ko !e iz"r'io ta! akt@ 1a'to i+ ni!e ispra"l!ao@ *alo "i'e o l!iga"om *r$ * eller? )emo kasni!e.1"aničnici FBI?a ! če s iz!a"ili da s neki od 2P terorista ko!i s pro'le sedmice iz"eli napad na (eH 7ork i Sas+ington.raz&!esnila. kao i prilikom pada čet"rtog a"iona 9ennsIl"ani?!i$ S"a čet"orica s iz!a"ila kako i+ !e . . "!ero"atno krali identitet dr gi+ l! di. nego s američka "lada i medi!a !ednosta"no ignorisala o"e čin!enica i neprestano pona"l!ali monstro zn la# kako s imena otmičara do&ro poznata i kako !e 25 n!i+ pori!eklom iz Sa di!ske Ara&i!e$ =(( !e o&!a"io i to da !e director FBI. zima! o&zir pokretan!e s dskog post pka proti" FBI z&og "eoma oz&il!nog nar 'a"an!a rep taci!e o"e kompani!e i n!eni+ pilota$./F0 O"a priča o kradi identiteta &ila !e "rlo kratko pomen ta i od strane AB=?a /N0 i BB=?a /Dngleska0 /R0$ FBI ni!e negirao o"o !er niko ne negira čin!enice ko!e se lako mog "erificirati. 4+e Sas+ington 9ost. tako da s n!i+o"a pra"a imena !o' "i!ek nepoznata$ 9redsta"nici sa di!ske "lade ! če s iz!a"ili kako s na!man!e d"o!ica terorista koristila imena po'teni+ sa di!ski+ dr#a"l!ana$ Ostali otmičari s tako%e mogli da ima! la#ni identitet$U O"a nesig rnost na!&ol!e ocrta"a čin!enic kako !e te'ko da se ikada sazna identitet oni+ ko!i s čest"o"ali na!smrtonosni!em akt nasil!a. ot"oreno priznao da s neka od identificirani+ imena pod znakom pitan!a z&og kra%e identiteta$ /P0 List. i s"i s #i"o i zdra"o s"o!o! ro%eno! domo"ini$ List. tačno. Ro&ert * eller. Sedam od 2P . čo"!ek ko!i se "rzmao po pe)inama Sa di!ske Ara&i!e. kor mpiran na!&ol!e go"ori čin!enica da iako !e ot"oreno priznao da s oso&e la#nog odnosno nepoznatog identiteta čest"o"ale akci!i 22 septem&ra. ! če s nam o"a M ne"ina čo"!eka o&!asnila kako im !e kraden identitetC O"i l! di > s"i iz Sa di!ske Ara&i!e > ispričali s kako s do#i"!eli 'ok kad s gre'kom imeno"ani od strane FBI kao otmičari?samo &ice$ (i!edan od o"e čet"orice ni!e &io :SA 22 septem&ra. tako da i kori'ten!e la#ni+ imena "!ero"atno &ilo planski organizo"ano.otmičara."i!est da s identificirani kao teroristi$ Jedan od n!i+ nikada ni!e ni &io Americi a dr gi.(!i+o"a imena se pomin! po ci!elom s"i!et kao imena otmičara?samo &ica ko!i s iz"eli napad na Amerik $ *e% tim. * eller.

preko no)i da se pret"ori .m slimanski+ +odočasnika. sada s isti oni klo"no"i ko!i .U iz!a"io !e o"a! z"aničnik$. tako s krali paso' i Atti. o&!a"l! !eJ Sas+ington. pisao se !edn letačk 'kol Floridi 3662?"e g$ a onda prekin o s"o! o& k z isprik da mora da p t !e za Boston$ : okto&r 3662 g$ preds!ednik o"e pilotske 'kole.o&!esn #i"otin! ko!a pi! )i "otk trči za #enama-.izraelske nacionalnosti. ili neko ko !e samo koristio n!ego" identitet..m slimanski+ +odočasnika. pa 'ta !e o"i+ 22 izraelski+ agenata nam!era"alo da ost"ari. na nekoga@$$$"eoma mog )e$ Ono 'to mora da se raz mi!e !e.senziti"n organizaci! . 2PPP?te godine$ /2M0 /isti ona! paso' ko!i !e skoro neo'te)en č dno"ato pre#i"io eksplozi! i r 'en!e S"!etskog 4rgo"inskog =entra@0$ Atta !e &io poznat kao srame#l!i" i po" čen momak ko!i se dosta nelagodno os!e)ao pris st" #ena$ /250 4a! st dent ar+itekt re "isine oko 2F6 cm i te#ine F6kg.ta !e sad o"o@. kako s nam ga medi!a predsta"ila$ O"o se mo#e s"rstati na!"e) prekono)n prom!en mentaliteta otkako !e o&!a"l!eno klasično literalno d!elo./220 1a&oga dragog. !er o&e "lade mrze m slimane iz 9akistana$ /2L0 A sada o ? *o+amed Atta?i.FBI ko st"arno sto!i iza otmice a"iona potre&l!eni+ napad 22?tog septem&ra@. Jeste li o"o raz m!eli@ Indi!ski o&a"!e'ta!ci ko!i s gre'kom od izraelski+ agenata mislili da se radi o pripadnicima organizaci!e Al ]aeda.A sada ) st"arno da prodrmam temel!e "a'eg la#nog "!ero"an!a z"aničn "erzi! priče o 22 septem&r $ : fe&r ar 3666?te godine. saop'tio !eJ .informi' . 2L?tog aprila. Od o"oga nam se počin!e "rtiti gla"i. Indi!ski "ode)i nedel!ni magazin."odi gr pe-$ : to! priči tako%e ima p no nekonzistentni+ detal!a$ 8ao i 'to s i ono! sedmorici sa di!ski+ gra%ana dok menti &ili kradeni. *oramo imati na m da !e idi!ska o&a"!e'ta!na sl #&a "eoma do&rim odnosima sa *osad?om.23?tog !an ara. tamo s se predsta"l!ali kao Afganistanci$$Cpripadnici indi!ske o&a"!e'ta!ne sl #&e &ili s "eoma iznena%eni nacionalnim profilom o"e !edanaestorice$ UOni t"rde kako s propo"!edali islam posledn!a 3 m!eseca Indi!i. da s se čak neki po!edinci str ča"ali da pi! ili ops ! ne'to n!ego"om dr 't" $ 8ako o"a! &lag. L AprilJ Indi!ske o&a"!e'ta!ne sl #&e pomogle s :SA da se identifik ! otmičari ko!i s iz"eli smrtonosni teroristički napad 22 septem&ra. nazad 3666?to! godini. me% tim oni s Izraelci. R di Dekkers. &io !e čini se toliko do&rod 'ne prirode. a kad s pret+odno &ora"ili Iran . citira! )i t+e 9ress 4r st of India. ko!i !e let!eo za D+aka? $ Oni s +ap'eni pod s mn!om da s nam!era"ali da organiz ! otmic o"og a"iona$ S"aki od o"i+ 22 . Dr$ JekIll and *r$ <Ide$ Atta. List DTpress India. 3663.otmičara-. apolitičan mamin sin iz do&re egipatske porodice. 4+e Seek. indi!ska o&a"!e'ta!na sl #&a +apsila !e gr p od 22 oso&a za ko! s pr"o mislili da s pripadnici Al ]aeda terorističke organizaci!e pok 'a! otmice a"iona$ Onda se pokazalo da !e o"i+ 22 .imao !e izraelski paso'. pret"ara! )i se da s m slimanski otmičari@ Infiltraci!a@$$$mo#da$ S"al!i"an!e kri"ice za ne'to. iz!a"io !e predsta"nik Indi!ske =entralne O&a"!e'ta!ne Sl #&e$ On !e tako%e pot"rdio da !e 4el A"i" U potre&io "eliki pritisakU na Del+i kako &i se o"i 'to pri!e oslo&odili$ UAini se da s oni radili za nek izraelsk . onom tz"$ . "e) znate. sa Sest Bank?a-. !e prilikom inter"! a iz!a"io no"inar AB=?a da ta! k rs ne osposo&l!a"a nikoga za leten!e a"ionima tipa ! m&o?!et$ /2F0 On !e tako%e opisao Att kao !ednog o&ičnog . 23 pripadnika indi!ske o&a"!e'ta!ne organizaci!e =alc tta?i pri"elo !e na sasl 'an!e 22 strani+ gra%ana pri!e nego 'to s se o"i krcali na a"ion kompani!e Banglades+ Biman. pogoto"o nakon 'to smo saznali za "i!est kako !e Indi!ska O&a"!e'ta!na Sl #&a pomogla Amerikancima da "eoma &rzo identificira! s"i+ 2P .i da s tre&ali da o&a"e nek misi! Banglades+? . na (eH 7ork i Sas+ington$ /230 .gl pana-$ /2N0 Jedan dio razloga za'to se Dekker? Atta ni!e s"id!eo poti)e iz !ednog neo&ičnog incidenta ko!i se dogodio odma+ na početk k rsa$ D"o di!aloga izmed reportera AB=?a ] entin?a *cDermott?a i Dekkers?aJ . izraelski agenti s "e) !ednom +"a)eni preo& čeni m slimane sa nam!erom da otm a"ion.

4+e *innessota Star 4ri& ne iz"!estio !e 32 decem&ra 3662J . odnosno istom grad gd!e !e i Ata &ora"io. kad !e Atta &io o"d!e i kad sam "id!eo n!ego"o lice nekoliko p ta.d#et. čisto onako smisl da i+ pitam kako s . atentatora ko!i &i!a! izraelske preds!ednike ispred oči! polici!e. i da li !e zado"ol!an k rsom ? a on me !e samo +ladno pogledao op'te ne reag ! )i na mo!a pitan!a. odakle s itdC tako sam i sa n!im pok 'ao da kom niciram$ A o sam od dr gi+ da !e #i"io <am& rg pa po'to i sam go"orim n!emački. ko!i !e na"odno tre&ao da & de n!ego" matern!i !ezik$ List. kako im ide. da li #eli kaf .U$ 8o &i onda./2P0 St"arno !e ne"!ero"atna sl ča!nost da s o&o!ica Ata and *o ssao i. ni to ni!e za od&aciti$ /9ogoto"o z dana'n!e te+nike ispiran!a mozga i programiran!a ma l! di.+ap'ena !e "ri!eme iz"o%en!a neke ta!ne operaci!e <ollIHood? . Goldstein !e 'ao arapsk d#ami! p n l! di. 9osto!i "eliki &ro! alternati"ni+ scenari!a$ Da li &i neki od Izraelaca mogli da & d do"ol!no fanatični da "olontira! !edno! o"ak"o! akci!i@ Iako o"o mo#e č dno da z" )i. on ni!e imao po!ma ni o &azičnim elementima leten!a.*o ssao i !e pr"i p t izaz"ao s mn! kad !e prilikom pozna"an!a iz!a"io da !e iz Franc ske.2P Arapa. dok !e &ro! ran!eni+ &io mnogo "e)i$ Goldstein. prim$pre"$0 Ain!enica !e tako%e da s t"rdokorni cionistički ekstremisti "e) oda"no dokazali da mog da & d isto toliko fanatični kao i arapski ekstremisti /a mo#da čak i "i'e0$ (aci!a ko!a s"om okril! ima +il!ade kr"o#edni+ cionistički+ ekstremista.a"ionima$. Floridi. zakl! čao "rata i ot"orio "atr iz a tomatske p 'ke &i"'i tako 3P l! di. inače otac čet"oro d!ece. dan posli!e napada$ /360 Da li !e gr pa agenata otela i &ila pra"og At neko "ri!eme nakon napada na S4=@ Gr pa *osado"i+ agenata ko!i s se pret"arali kao . na kra! !e &io sa"ladan i &i!en od strane raz!areni+ Arapa$ S o&zirom da !e tada d#ami!i &ilo preko R66 "!ernika.ta se onda dogodilo sa pra"im *o+ammed?om Atta?om@ (!ego" otac !e na o"o pitan!e #asn to odgo"orioJ U9ita!te *ossad. on se tako%e iznenadio kad ga !e !edan istr ktor za leten!e odma+ na početk k rsa *inesoti pitao ne'to na franc skom !ezik . !er nis znali$ (!i+o"a misi!a !e &ila da izigra"a! Arape i tako s"ale kri"ic na n!i+ za ono 'to )e sli!editi$ Oso&a ko!a se predsta"l!ala kao Ata koristila !e isti ona! paso' ko!i !e kraden pra"om Ati 2PPP. zakl! čio sam da !e on !edan od redo"ni+ čenika. a za+t!e"ao !e trening na "eoma naprednom sim lator za pilotiran!e komerci!alnim . kriminalaca iz Irg nskog Rata.st denti m!etnosti. *osado"i+ terorista ko!i di# zrak nasel!ene zgrade. 4+e Boston Glo&e !e o&!a"ioJ .ide! -$ O"a teori!a posta!e !o' "!ero"atni!a ako imamo na m da !e !edino pilotima tre&alo da & de poznato da s o"i a"ioni &ili samo &ilačko! misi!i$ Jo' "i!ek ne mo#ete zamisliti da !e Izrael stan! da st"ori teroriste samo &ice@ Jeste li za&ora"ili sl ča! doktora Bar c+?a Goldstein?a@$ Goldstein !e &io n! !or'ki doktor ko!i se naselio Izrael $ D"adesetpetog fe&r ara 2PPM$g$. a onda ni!e ni'ta raz m!eo kad m se !edan od instr ktora o&ratio na franc skom$ On se onda !o' i nal! tio 'to ga op'te pita! o n!ego"im pri"atnim st"arima$ Da st"ar & de gora. /320 . i to isti ona! paso' ko!i !e prona%en 22 septem&ra &lizini sr 'enog S"!etskog 4rgo"inskog =entra$ 8ad zmemo o&zir s"e o"o onda mo#emo "!ero"ati i * +amedo"om oc ko!i !e iz!a"io da !e pričao telefonom sa s"o!im sinom 23 septem&ra. okren o se? i oti'ao$ 4ako !e to &ilo kad smo se tada sreli$ /2R0 Slična st"ar !e &ila i sa tz"$ 36?tim otmičarem 1ac+arias?om *o ssao i.mogao da & de onim a"ionima@ 4o !edno . imali č dn s d&in da ima! instr ktore ko!i s go"orili n!emački i franc ski$ Aak ni sla"ni *ossad ni!e mogao da pred"idi o"ak" koincidenci! $ 9ra"i Atta &i sig rno &io stan! da odgo"ori s"om instr ktor na n!emačkom a tako%e i pra"i *o ssao i &i mogao da popriča na s"om matern!em !ezik sa s"o!im instr ktorom$ (i!edan od n!i+ ni!e odgo"orio na pitan!a. o&ratio sam m se na n!emačkom pita! )i ga kako !e. &ice pomračenog ma ko!e masakrira! arapske #ene i d!ec E sa sig rno') mo#emo re)i da !e !edna tak"a naci!a sig rno stan! da regr t !e nekolicin fanatika ko!i )e se #rt"o"ati za .milion dolarapitan!e.*cDermottJ 1a'to ka#ete da !e Atta &io gl pan@ DekkersJ 1nate. pa tako imam o&iča! da sa n!ima malo i popričam. ako ne o"i+ . !er sam +olandski gra%anin. on sig rno ni!e ni očeki"ao da ce #i" iza)i napol!e$ 4o !e sig rno &io !edan samo &ilački napad$ A 'ta !e Goldstein?o"a ma!ka rekla o o"om d!el s"og sina@ List.

opisana !e o"a kr"a"a pričaJ UCI niko ne moga'e sta!ati pred n!imaE !er stra+ od n!i+ popade s"e narode /ni danas ni!e p no dr gači!e0$ Dal!eEC i s"i knezo"i zemal!ski. decem&r 3662$g$ kad !e pok 'ao da digne zrak !edn m slimansk d#ami! kao i kancelari! !ednog američkog kongresmena arapskog por!ekla$ 8asni!e !e R &in počinio samo &ist"o zat"or . iz!a"ila !e kako se ponosi d!elom s"og sina i reklaJ U:"i!ek sam se pitala. o"a gro&nica !e postala m!esto +odoča')a$ *nogi l! di iz ci!elog s"i!eta dolaze o"amo da se pomole i izraze po'to"an!eC$ /3L0 Dan ko!i !e Dr$ Goldstein iza&rao za iz"o%en!e s"og genocidnog samo &ilačkog napada ima speci!alno značen!e za s"e t"rdokorne =oiniste$ 4e godine /2PPM0. s"ake godine$ 4ako se ta! !e"re!ski praznik F rim. !er i+ popade stra+ od *ardo+e!a$ Jer "eliki &i!a'e *ardo+e! dom care" . i o&!esi'e deset sino"a Amano"i+$$$i &ili s L66 l! di S zan $ UA ostali J de!ci ko!i &i!a+ po zeml!ama care"i!em sk pi'e se$$$$i po&i'e N5666 nena"idnika s"o!i+$U 8asni!e sazna!emo da *ardo+e! izda!e dekret ko!im se nala#e da Dsterina genocidna kampan!a 9erzi!i tre&a da se prosla"l!a redo"no. &i!a! )i 3P m slimana. i sla"a n!ego"a prola#a'e s"e zeml!e. ma!ka Bar c+?a Goldstein?a. na ta! dan. i Dstera /<adassa+0 Lie&erman kao $$$$$Dstera /<adassa+0.. nam!esnici i pra"itel!i i ko!i pra"l!a+ poslo"e care"e. da)e ti se-$ A Dstera rečeJ . George B s+ kao kral! As"er. !e"re!skog nasel!enika ko!i !e masakrirao oko M6 9alestinaca +e&ronsko! d#ami!i pro'le sedmice. !o' !ednog porodičnog čo"!eka i &i"'eg 'efa Je"re!ske Od&ram&ene Lige$ R &in !e za!edno sa nekoliko pomaga)a +ap'en 8aliforni!i. kada )e neko napokon da se odl či i čini o"ako ne'to. 8n!izi o Dsteri. i čini'e 'ta +t!edo'e od nena"idnika s"o!i+$$$$$$: ona! dan kad !a"i'e car &ro! po&i!eni+ S zan carskom grad reče car Dsteri cariciJ . Da to !e tačno.*iriam Goldstein.. prereza"'i "rat samom se&i@.f rimani!aka. to !e &io mo! sin$. pod pira+ J de!ce. da se dop sti J de!cima S zan i s! tra da čine po dana'n!o! nared&i.@ /3M0 9osto!i !o' !edna interesantna sitnica ko!a &i mogla da ima neko značen!e$ Jedan od d"o!ice Izraelaca ko!i s pogin li otetim a"ionima &io !e Daniel LeHin > on !e &io pr"om a"ion ko!i !e dario . a osno"ali s i "e&sa!t. i na kra! .ta #eli'. dok s se o"i molili d#ami!i. 9ogleda!te 'ta s o"i fanatici o&!a"ili na Goldsteino"om "e&sa!t J . senator /"!ero"atno & d )i preds!ednik@0 Joe Lie&erman ima #en /& d )a 9r"a Dama@0 ko!a se pra"o i zo"e ? Dstera /<adassa+0. s"e o"o čast n!ego"og zločina./330 Ono 'to normalnog čo"!eka t!era na po"ra)an!e !e i to 'to !e Bar c+ Goldstein postao i narodni +ero! za izraelske nasel!enike ko!i s ok pirali Sest Bank$ Oni s pret"orili i Goldsten?o" gro&nic memori!alni centar. Ao"!ek ne mo#e a da ne prim!eti sličnosti izme% o"e priče o F rim i dana'n!e sit aci!e$ F rim 3663$g$ gla"nim logama Saddam < ssein kao Aman.Dr Goldstein?a pilotirali onim a"ionima 22$ septem&ra@ Onda imamo i sl ča! Ir"?a R &in?a. i deset sino"a Amano"i+ da o&!ese na "!e'ala-$$$$$$$I zapo"!edi car da & de tako. Ric+ard 9erle kao :!ak *ardo+e!. 4ak se čo"!ek mo#e I da zapita da li s neki od o&o#a"aoca .anti?semita.4okom pro'li+ godina. sla"i od strane ortodoksni+ Je"re!a do dana'n!eg dana$ 4ako !e i Dr$ Goldstein !e prosla"l!ao Dsterin &r talnost. !er ta! čo"!ek *ardo+e! &i"a'e s"e "e)i i "e)iC S zan carskom grad po&i'e i potr'e J de!ci pet stotina l! di$UI tako po&i'e J de!ci s"e nepri!atel!e s"o!e mačem i potr'e i istri!e&i'e. !e"re!ski praznik F rim /pogleda! 8n!ig o Dsteri Starom 4estament 0 padao !e na 35 fe&r ar$ (a ta! praznik Je"re!i prosla"l!a! maso"n lik"idaci! n!i+o"i+ perzi!ski+ nepri!atel!a$ Qena +ero! iz o"e priče zo"e se Dstera /<adassa+0$ Dstera /<adassa+0 i n!en !ak *ardo+e! zado&i!a! kral!a As"era /8sereksa0 pod s"o! tica! i koriste ga da spas Je"re!e od progona ko!em i+ !e izlo#io omrzn ti "ezir Aman$ Dstera /<adassa+0 i *ardo+e! nago"ara! kral!a As"era da o&!a"i dekret o eksterminaci!i Amana i .Ako !e godno car .9erzi!i$ 9od "odst"om !aka *ardo+e!a i z &lagoslo" kral!a As"era !e"re!i iz 9erzi!e iz"r'a"a! maso"ni pogrom perzi!anaca$ : P$ pogla"l! Starog 4estamenta.

AL?*I<D<AR ? la#no opt #ene #rt"e kra%e identiteta. agentima o&ično ni!e poznata ci!ela operaci!a nego samo ona! fragment ko!eg oni tre&a da iz"r'e a malo ko !e danas stan! da iz"ede tako ne'to ? &ol!e od *osada. a nikako Boeing?om NFN$ /GoogleJ 9entagon J < nt t+e Boeing. grani američki+ "azd +oplo"ni+ snaga ko!a !e zad #ena za osmatran!e i od&ran američkog zračnog prostora 3M sata na dan$ (ORAD pos!ed !e 'irok spektar radarski+ sistema i lo"ačke a"ione ko!i s stalno! pripra"nosti za sl ča! &ilo kak"e krize. mane"ar Upikiran!aU nakon koga !e pogo%en 9entagon ni!e mogao da iz"ede neko nakon nekoliko lekci!a na "ideo sim lator $ O"d!e se "idi tra"n!ak ispred pentagona op'te ni!e o'te)en.1a&ora"ismo 8 ran na aerodrom . niti ima kak"i+ di!elo"a raspadn tog Boinga$ O"ak"a preciznost mo#e se ost"ariti samo nekim "rstama na"o%eni+ raketa.edija Po!la"lje /5 C1 JE P1CRIVA1 SEPTE@. to !e daJ otmičari nis &ili oni+ 2P l! di či!a smo imena i lica imali prilik da "idimo na tele"izi!skim ekranima.zgrad S4=?a$ List.ARSC4 1PERA. 2PPP. 4+e <a^aretz (eHs Ser"ice. odnosno gro#a"an!a američkog zračnog prostora$ O"i lo"ci s pratili SteHart?o" a"ion s"e dok se on ni!e . ko!i s "!ero"ali da )e !ednim o"ak"im aktom da sr 'e zapadni kapitalizam$ *og )e !e da s me% n!ima &ili i nai"ni Arapi ko!i nis &ili s"!esni ko s n!i+o"i istinski nalogoda"ci. AL G<A*DI.IJ4D D"adeset'estog okto&ra. ."r&o"ana cil! iz"o%en!a o"e operaci!e$ 4o &i mogli da & d i ko!ekak"i zal %eni anar+isti ili marksisti.- Da li !e čenik pilotske 'kole mogao o"o da čini@@@ (e"!ero"atno precizan. O"o se ne)e nimalo s"id!eti Osami. iz Izraela. odnosno kaka" !e kra!n!i cil! o"e akci!e$ : mračnom s"i!et ta!ni+ operaci!a. elitn komandosk !edinic Izraelski+ Od&ram&eni+ Snaga$ /350 9osto!i i mog )nost da !e neka dr ga gr pa . S:I=IDAL(I =IO(IS4IA8I 4DRORIS4SI DR$ BAR:=< GOLDS4DI( /Li!e"o0 i IRB R:BI( /Desno0 posta! +ero!i za neke cioniste Jo' "i!ek #i"i i zdra"i. poznati golf igrač 9aIne SteHart krcao se s"o! pri"atni d#et a"ion Floridi i poletio prema 4eksas $ Brlo kratko nakon zletan!a. o"ak"a scenari!a !es 'pek lati"ne prirode. AL (A*I. Utop?g nU.. o&!a"io !e da !e LeHin nekada radio za SaIeret *atkal. (a dn J OO9S. AL S<D<RI. SteHart?o" a"ion !e naglo skren o s k rsa i p tio se prema s!e"eroistok $ S"aki kontakt sa kontrolom leten!a &io !e izg &l!en$ 1a samo petnaest min ta nakon 'to !e skren o s k rsa o"a! a"ion !e &io presretn t od strane američki+ "o!ni+ lo"ački+ a"iona$ S"i p tnici a"ion "!ero"atno s &ili mrt"i sl!ed naglog g &itka pritiska$ O"i lo"ački a"ioni pripadali s (ORAD? . me% tim ono 'to ni!e 'pek lati"no. ? i ni#ada nije bila &ri#azana od strane . AL O*ARI. (ara"no.#rt"eni+ !agn!adi.. 0 O"a fotografi!a napra"l!ena !e pri!e nego 'to se sr 'io zid.

lo*a0ki a*ioni o&mah &o. ko!i !e pogodio (eH 7ork letio !e iz"an s"og normalnog k rsa &ez ikak"e kom nikaci!e "i'e od M6 min ta$ (a s"om p t prema (eH 7ork? . podr č!e ko!e se mo#e naz"ati političkim i ekonomskim srcem naci!e.. moglo &i se zakl! čiti da !e neko iz "o!ne "r+ 'ke inter"enisao smisl zadr#a"an!a odnosno od go"lačen!a inter"enci!e lo"ački+ a"iona$ 1apamtite da !e pentagono" Sa"!et za Od&ram&en 9olitik pod direktnom pra"om cioniste Ric+ard?a 9erle?a i n!ego"e &ande ratno+ 'kački+ lake!a$/30 O"i ci"ili iz tog Sa"!eta ima! mo) da promo"i' generale i admirale ko!i pate za kari!erom$ Da li !e st"arno te'ko za po"!ero"ati da !edan od "isoki+ z"aničnika ne &i mogao kola&orirati sa istinskim planerima o"og terorističkog akta@@ Ono 'to čini o" spor reakci! "azd +oplo"ni+ snaga !o' s mn!i"i!om !e pret+odno pomen ti članak iz (eHsHeek?a. trans'on&eri nisu ra&ili i ni+e . ukoliko niko ne o&go*ori na #FF 'o"i*. &i"'i 'ef 9akistanske O&a"!e'ta!ne Sl #&e o"ako !e prokomentarisao o"a! doga%a!J 8Na'a&i na New York i Washington .i)2 /50 O"o !e na"elo no"inara ko!i !e odr#ao inter"! da nazo"e B loH?a .o&er STC5a *e.o*ih s*ire'ih na'a&a.Na'a&i su 'o0eli u P.sr 'io. &ilo !e kasno$ Da li !e s"e o"o &ilo sl!ed (ORAD?o"e nespretnosti. 'oliti0ki is'ra*nu lini+u) Sak i onim no*inarima ko+i sami istra4u+u o*u st*ar.enu PolitikuH$ otkazalo s"o!e leto"e planirane za 22 septem&ar.e" +e&ne 'o&r/ke &r4a*nih o. /M0 (!emački list. &i"'eg načelnika parlamentarne komisi!e ko!a nadgleda akti"nosti n!emačke o&a"!e'ta!ne sl #&e$ Bon B loH !e tada iz!a"ioJ 8Planiran+e o*ih na'a&a +e +e&no ma+storsko ost*aren+e u tehni0kom i organi"a(ionom smislu F oteti O ogromna a*iona u ok*iru 'ar minuta i na*esti ih na n+iho*e mete *eoma kom'liko*anim leta0kim mane*rima) Tako ne/to +e ne"amisli*o .ili su organi"o*ani o& strane #"raela(aC2 . ostalo kompletno neza'ti)eno@ Dr gi a"ion. od (ORAD?o"i+ a"iona ni!e &ilo ni traga ni glasa$ 8ako !e mog )e da !e zračni prostor izme% Bostona i Sas+ington?a. "a'a&ne &emokratske "eml+e su 'o&*rgnute +e&nom 'ro(esu is'iran+a mo"ga) #mi&4 komunista kao ne'ri+atel+a ni+e *i/e u mo&iG sa&a se on mi+en+a imi&4om .io +e&an akt organi"o*an i"nutra) Ka li -e se i o*o "ata/kati isto kao i realni 'o0inio(i atentata na Dene&i+aH.konspirati"nim teoretičarem-. iz &ez&!edonosni+ razloga$ /L0 Bilo !e t !o' pozora"a! )i+ signala. Der 4agesspiegel. na 'ta !e Bon B loH kasni!e odgo"orioJ 8Neka) Neka) S*e to &ola"i o& strane onih ko+i *ole &a 'rate "*ani0nu. ser*ira+u 'ro'agan&u i &e"in1orma(i+e) Do go& sumn+a u "*ani0ne 8istine2 na"i*a se lu&akom)2 8A" 'omo.io 'ogo7enI 8ako !e mog )e da !e Sas+ington D= osta"l!en neza'ti)en (&ugo nakon na'a&a na New York$ kada !e AndreHs Air Force "o!na &aza na distanci ko!a se i a tom&ilom mo#e &rzo dosti)i@ 8ada s se napokon lo"ački a"ioni po!a"ili.ram.i+a+u nalog "a 'oli+etan+e) O*&+e se +asno *i&i &a +e to . inter"! isao !e Andreas?a "on B loH?a. on !e proletio na nekoliko mil!a dal!enosti od *cG ire Air Force "o!ne &aze (eH JerseI? .@@) :a&ari su ometani. 22Z6PZ3662.ilo #FF (8 1rien& or 1oe2$ i&enti1iki(a+e (s'e(i+alna *rsta 'ro*+ere &a se ustano*i &a li +e a*ion u rukama 'ilota ('ri+atel+$ ili otmi0ara (ne'ri+atel+$ 'rim)'re*)$ A Pakistanu. 0etiri a*ionska leta . kada !e ostao &ez gori"a$ O"a &rza reakci!a i preciznost s ko!om !e (ORAD presreo i pratio SteHart?o" d#et !e pra"o ono 'to se i očeki"alo od na!"e)e "o!ne sile s"etsko! istori!i$ /20 *e% tim.O3. za'to (ORAD i n!ego"a armada lo"ački+ a"iona nis &ili na !ednom "i'em stepen &or&ene pripra"nosti@ 9osto!i samo !edan logičan odgo"or na o"a pitan!aJ Odre%ene star!e'ine n tar 9entagona znale s za o" operaci! $ (eki "isoki o&a"!e'ta!ni oficiri s"i!et do'li s do pra"o istog zakl! čka$ General <amid G l. ko!e smo pomen li rani!e$ : "ezi s"i+ o"i+ pozoren!a.a*+e/ta+nih slu4. ili !e poli!etan!e lo"ački+ a"iona &ilo nam!erno od go"lačeno da &i se omog )ilo do"ol!no "remena počiniocima o"og napada$ S o&zirom na (ORAD?o"e impresi"ne reakci!e iz pro'losti. ko!i nam !e otkrio da !e nekoliko gla"e'ina iz 9entagona (i" Sa*+eta "a O&.ila su skrenuta sa n+iho*e 're&*i7ene "ra0ne rute i ni+e&an *o+ni lo*a0ki a*ion ni+e 'oletio &o =@. nakon /to +e 'r*i ne.

st*orili samou. Da li o"d!e posto!i neka "eza@ Da li s se agenti infiltrirali na Logan aerodrom preko o"e kompani!e. B s+ ne toleri'e nikak"e .l+u&i islamske *+erois'o*+esti) Sa&a n+ih o'tu4u+u kako su oni. list <aKaretz /Israel0 o&!a"io !e prič pod naslo"omJ 8 akeri koristili #"raelsku kom'+utersku mre4u "a na'a& na Pentagon2J <aKaretz !e iz"!estioJ 8Je&an i"raelski #nternet sa+t koristi se o& strane interna(ionalnih kom'+uterskih hakera kao . 8ennedI ili La G ardia@ Ili pak (eHark? . obezbje?enjem bostonskog )ogan aerodroma upravljala je kompanija kontrolisana od strane Izraelaca.ila0ki terori"am)2 /F0 O&o!ica. no"em&r 3662$gJ . kompani!a ko!a se zo"e < ntleig+ :SA$ /R0 9ripadnici porodice neki+ od #rta"a o"og terorističkog akta. /N0 Raz ml!i"o.9i ne tre. &io &i neza sta"l!i"$ Aak &i a"ioni i sa filadelfi!iskog aerodroma &ili mnogo &li#e cil!e"ima.a"a "a elektronski na'a& na *la&u ASA i *o+ne kom'+uterske sisteme.arskog na'a&a F to su samo 'akosne la4i smi/l+ene &a skrenu 'a4n+u sa terorista. sig rnosne prop ste ispol!ene 22ZP$ /P0 8ompani!a < ntleig+ :SA !e otk pl!ena od strane kompani!e I=4S International 2PPP?te godine$ I=4S !e kompani!a kontrolisana od strane d"o!ice IzraelacaE Dzre <arel?a i *enac+em?a Atzmon?a$ /260 :kratko rečeno. 'rema 'o&a(ima 'entagonskih "*ani0nika ko+i su . oni s "rlo do&ro znali 'ta rade$ Oni s morali rač nati na potpor o"e operaci!e od strane nekoga ko !e "isoko komandi američki+ "azd +olo"ni+ snaga$ 1a'to &i inače iza&rali Boston@ :z o" za'tit ko! s planeri #i"ali od strane odre%eni+ elemenata iz "azd +oplo"ni+ snaga. čak s i t #ili o" kompani! za "eliki nemar. mnoga neodgo"orena pitan!a nič !edno za dr gim$ 9lanerima operaci!e 22ZP moralo !e zeti malo "i'e "remena da pro če neke aspekte proced re "azd 'ne od&rane :SA$ Oni s morali znati da &i napad na (eH 7ork =itI &ilo prilično te'ko iz"esti a"ionima ko!i &i &ili oteti Boston $ (eH 7ork !e dal!en oko L6 min ta leta a"ionom i d#am&o?d#et a"ioni s prilično spori pore%en! sa lo"ačkim a"ionima$ Aak i sa 25?36 min ta prednosti. pogoto"o ona! dr gi a"ion ko!i !e i'ao d #om r tom prema (eH 7ork i ko!i !e odst pao sa s"og k rsa za neki+ M6 min ta$ 1a'to !e &io iza&ran &ostonski aerodrom. posto!i !o' !edan razlog za'to se radilo o iz&or &ostonskog Logan aerodroma i a"iona ko!i s pripadali kompani!i :nited and American Airlines$ 1animl!i"o !e da kompani!a ko!a "r'i o&ez&!e%en!e &ostonskog Logan aerodroma a ko!a tako%e 'iroko sara% !e i sa a"ionskom kompani!om :nited and American Airlines. <amid G l i Andreas Bon B loH opt #ili s izraelski *ossad i elemente n tar :S. i tako do"edena pitan!e sig rnost o"e operaci!e@ 1ar ni!e &ilo sig rni!e oteti a"ione sa !ednog od n! !or'ki+ aerodroma. odnosno. me% tim. ko!i se nalazi samo s dr ge strane ri!eke$ Bilo ko!i a"ion. !e st"ari. Da li &i se neki od prop sta od&ram&enom sistem mogli pripisati cI&er napadima od strane komp! terski+ +akera@ (a'a od&ram&ena i o&a"!e'ta!na sl #&a s "eoma za"isne od te+nologi!e$ Jedan do&ro koordinisan napad na o"e sisteme mogao !e tako%e da tiče na na' sposo&nost za otkri"an!e i pre"enci! napada$ 9osto!i !edna gr pa ko!a se pra"o i speci!alizirala za napad na "o!ne komp! terske sisteme$ : J l 2PPP. sa st*arnih kri*a(a). 'ri+etn+a elektronskog na'a&a na ASA o& strane nekih stranih o. ko!a !e "lasni't"o Izraelaca@ 4o !e "rlo mog )e$ : period septem&arskog napada izraelski radnici o&ez&!e%en!a "rlo agresi"no s se promo"isali kako &i do&ili 'to "i'e poslo"a na o&ez&!e%en! aerodroma$ /220 Blago Amerikancima 'to ima! o"ak"e di"ne sa"eznike ko!i se toliko &rin o sig rnosti n!i+o"i+ aerodroma. (ORAD?o"i lo"ački a"ioni &i i+ mogli presresti &ez "e)i+ pote'ko)a. u st*ari. !e odgo"orio ispred :!edin!eni+ (aci!a. da s odgo"orni za doga%a! 22ZP$ (a o"e opt #&e George B s+.a*+e/ta+nih agen(i+a 're&sta*l+a +e&nu sas*im realnu o'asnost)2 /230 I !o' samo pogleda!te 'ta !e američko *inistarst"o 9ra"de o&!a"ilo 2PPR g$ s"o!o! iz!a"i za 'tamp J . otet sa !ednog od o"i+ aerodroma.ili na*e&eni +u0e u listu Washington Times)2 8Prema o*om listu (the Times$. nego oni iz Bostona$ 9laneri nis &ili l di.konspirati"ne teori!e-.a &a toleri/emo one u"nemira*a+u-e kons'irati*ne teori+e u *e"i se'tem.

ENTRA . ko!i !e &io str kt ralni in#en!er?pro!ektor.Ki"a+nirao sam o*e "gra&e tako &a su . S4= 3.IJE3E C4ME LIJDBOJ B:S<J 89i ne tre. > Lkoji uop$te nije bio ni pogo?en avionom5>$ O"a teori!a !e "eoma č dna iz "i'e razlogaJ 2$ Ar+itekti s"!etske klase. > E607i 8>0.etodi=no ru:enje nebodera br. tako%e perfektno sr 'ioJ HHH$H+atreallI+appened$comZHtcN$+tml . !edan od ar+itekata S4=?a okarakterisao !e n!i+o"o r 'en!e kao .ile u stan+u &a o&ole u&aru (Boinga$ N@N) Boing N@N ima ka'a(itet "a gori*o sli0an kao i Boing NMN). o.A I 2RADE SVJETSC12 TR21VINSC12 . ko!i s diza!nirali S"!etski 4rgo"inski =entar. #"raelskog gra7anina.nemog )e-$ /20 Lee Ro&ertson. Are&om "a S'e(i+alna #stra4i*an+a >a"&uho'lo*nih snaga i 9ornari0kim #stra4nim O&+el+en+em "a Driminal.ne"!ero"atno. kontrolisanim implozi!ama$ /O"d!e se mo#e "id!eti ri!etko prikazi"ani "ideo snimak. napra"ili s ga tako da on & de stan! da odoli direktnom dar komerci!alnog a"iona i "atri ko!a &i nastala sl!ed n!ega$ Aaron SHirskI.OBO JD BIO JDDA( AIS4I :(:4RA. u sara&n+i sa FB#. i ST.1DERA0. identična po način kako s iz"edena i "rlo slična po izgled kontrolisanim demolici!ama zgrada z pomo) eksplozi"a.a &a toleri/emo one u"nemira*a+u-e kons'irati*ne teori+e u *e"i se'tem. kl! č ! )i tako%e i &er*e#tno .3I ANA. gd!e se mo#e da "idi kako se L?)i ne&oder S4= N /S4= N0.os&ratni neboder #oji se sru:io i #oji nije uo&:te bio ni &o!oPen ne#i. > 1"anično odo&rena "erzi!a doga%a!a ko! smo do&ili od "ladeZmedi!a insistira na tome da !e "atra ko!a !e nastala nakon eksplozi!e a"ionskog gori"a n tar ne&odera S"!etskog 4rgo"inskog =entra.i .arskog na'a&a)2 =D(4ARJ B:S< (OSI (A GLABI JDBRDJS8: 8A9I=: I *OLI SD 9RDD 1IDO* 9LAAA$ DDS(OJ 9O49RDDSJDD(I8 =<D(D7 SA JDBRDJS8O* 8A9I=O* (A GLABI. pro zroko"ala topl!en!e čelični+ potporni+ elemenata 'to !e nadal!e pro zroko"alo totalni kolaps ne&odera. /30 3$ : ci!elo! istori!i !o' nikada se ni!e dogodilo da "atra pro zrok !e r 'en!e nekog ne&odera sl!ed topl!en!a čelične potporne konstr kci!e$ L$ O"o kompletno r 'en!e zgrada S4= 2.r. (A JDD(OJ I1RADLS8OJ =DRD*O(IJI$ P123AV3JE /6 INTERESANTAN C13APS NE. kao i stotinama &rugih komer(i+alnih i o.ra"o*nih sistema u ASA i &rug&+e) /2L0 Oko toga nema s mn!e$ Odre%eni elementi iz Izraela "e) d #e "ri!eme napada! na američki od&ram&eni sistem$ 4o &i mogao da & de samo !o' !edan od instr menata ko!i !e s"irao orkestr za "ri!eme koncerta iz"edenog 22?tog septem&ra$ LIJDBOJ GD(DRAL <A*ID G:LJ . od a"ionaHF &ilo !e perfektno metodično i simetrično$ S"a tri kolapsa &ila s "rlo temel!ita.WAS #NQTON.+a*ili su +u0e &a +e #"raelska Na(ionalna Poli(i+a uha'sila Jhu&5a Tene.(JI 9OSAODDS(OJ 9A7(D S4DSAR4$ (JDGOB DQD4 JD BIO *O*D(4AL(O 9RDSRD4(:4$ I RAE3SCE @ARI1NETE I .aum5a. K)C) F 9inistarst*o Pra*&e. odnosno. u *e"i ilegalnog 'ristu'a kom+uterima ko+i 'ri'a&a+u i"raelsko+ i ameri0ko+ *la&i. iz!a"io !eJ .

. jedino $to treba da uradimo to je da pregledamo eljezo. odnosno.i *rlo te/ko &a ne/to i" a*iona 'rou"roku+e ru/en+e sli0no o*ome) 9ora &a su relati*no male koli0ine eks'lo"i*a .magazin 0.o&erima) Je&an &io o*og 4el+e"a 're.rastopl!enog #el!eza.O"a! "ideo (originalno 'rika"an na CBS5u$ )e "as sig rno iznenaditi. dao !e !edan inter"! za magazin Al& _ er_ e Jo rnal$ Romero. za o"ak"e poslo"e$ Aak i pros!e)an čo"!ek ko!i nema mnogo znan!a "ezi s ekplozi"ima mogao !e li!epo to da "idi$ *e% tim. Jasno@ 9a do&ro.i detonaci!e z pomo) eksplozi"a spada st"ari ko!e se mog "eoma lako ri!e'iti$ Jedino 'to tre&a da radimo.ile 'osta*l+ene u "gra&i).Ja sam 're. neo'te)en$ Dan Rat+er !e "e) tada o&a"!estio gledaoce da !e . 'to ide prilog teori!i da s oni ne&oderi. s"o!o! "erzi!i na engleskom !ezik . s"i ostaci čelične konstr kci!e s reciklirani rekordnom "remen . i d gogodi'n!i l! &itel! Izraela. potpres!ednik kompani!e (eH *eTico 4ec+. /prema . !edino 'to tre&a činiti to !e zapaliti a"insko gori"o n!o!$ Bi'e nam ne tre&a! ni do&ro trenirani eksperti demolicioni+ kompani!a. /F0 8ineski Internacionalni Radio.ile 'osta*l+ene na strate/ka m+esta) Je&na o& st*ari 'o ko+ima su teroristi 'o"nati i +esu na'a&i ko+i skre-u 'a4n+u i sekun&arne eks'lo"i*ne na'ra*e). iznenada prom!enio stran i pridr #io se zago"ornicima teori!e . bomba je eksplodirala. ne morate da zadr#a"ate da+$ 4ako ne'to se ne)e nikada dogoditi$ 1a+"al! ! )i . i mnogi speci!alisti za ekplozi"e i str kt ralni in#en!ering tako%e s to prim!etili i prokomentarisali o"e inkonzistenci!e$ (akon 'to se S4= sr 'io.e .i mogli e*akuisati ra&nike) 7oslednji put kad smo i$li nagore.a(i*ao *atrogas(e gore na ?O s'rat li1tom.R dI Gi liani postarao se da se o"a! dokazni materi!al ni'ti na!&r#em mog )em rok $ Be)i dio #el!eza reciklirao se Americi. gradonačelnik (! !orka. st"ari.4ime. /L0 : istom inter"! Romero !e otkrio da !e &io Sas+ington? D= kad s se dogodili napadi$ On i n!ego"e kolege &ili s tamo "ezi disk si!e neki+ na čni+ pro!ekata "ezi od&rane. za n!ego" kompani! (eH *eTico 4ec+$ (ekoliko dana nakon inter"! a. R dI?! Gi liani?! .rastopl!enog čelika-$ Ima mnogo "i'e toga. Romero !e iznenada prom!enio mi'l!en!e i iz!a"io za magazin Al& _ er_ e Jo rnal kako on "i'e ne "!er !e da s oni ne&oderi &ili sr 'eni z pomo) &om&i$ /M0 4ako !e Romero. Ban Romero. od mog zdra"og rezono"an!a i Romero"e ekspertize. ukl+u0u+u-i Dinu i #n&i+u " /N0 . kako &i se on tamo reciklirao. pri!e nego 'to s istra#itel!i op'te do&ili 'ans da i+ pregleda! . /50 (a kra! . (eH 7ork$ =acc+ioli !e iz!a"io za magazin 9eople *agazine sl!ede)eJ . ko!i !e "e) oda"no pod kontrolom cionista.čo"!ek 3662?"e godine-. iz!a"io !e "eoma !asno kako !e kolaps S4=?a &io od"i'e metodičan i da s eksplozi"ne napra"e morale &iti posta"l!ene na kl! čnim tačkama o"im zgradama$ Romero !e rekaoJ .Bilo . 9i mislimo &a su . !e iz"!estioJ 8N+u+or/ka kom'ani+a 9etals 9anagement +e me7u onim 1irmama ko+e ra/0i/-a*a+u 4el+e"ne armature sa 8nultog 'o&ru0+a nesre-e2 (Qroun& 6ero$) O*a kom'ani+a +e ku'ila N@ @@@ tona 4el+e"nog materi+ala ko+i +e 'ri'a&ao sru/enim ne.=BS saznao. s"a o"a kontro"erza izme% scenari!a .kako se oček !e da )e se i o"a zgrada sr 'iti$ 8ratko nakon toga. ko!i se inače oslan!a na finansi!ska sredst"a 9entagona. podno#!e zgrade !e naglo propalo$ 4 idućih NCE sekunde cijela F7Cmo spratnica iznenada nestaje u jednom perfektnom pravolinijskom kolapsu5 9a ni!edna kompani!a za demolici! ne &i to mogla &ol!e da iz"ede$ Sada znamo da kad tre&a da se neka zgrada perfekno sr 'i. *edi!ski 'ampion. S4= N !e prikazan kompletno intaktan. kako .om. da bi rije$ili ovu dilemu. to )e in!#en!eri lako prim!etiti pregledom čelični+ 'ina$ Isto tako ako se čelik rastopio kao posl!edica goren!a a"ionskog gori"a. implodirali izn tra$ (ekoliko s"!edoka i pre#i"!eli+ iz!a"ilo !e kako s č li &om&e ko!e s eksplodirale n tra'n!osti ne&odera S4=?a$ Lo ie =acc+ioli !e "atrogasac iz "atrogasne &rigade Dngine MN iz <arlem?a. ekspert za eksplozi"e i demolici! . to !e da detal!no pregledamo ostatke čelične konstr kci!e$ Ako !e eksplozi" &io kori'ten izn tra.s"eti. dok !e ostatak od N6 666 tona prodan kompani!i *etals *anagement > &azirano! (eH 7ork? i na čel sa !e"re!skim direktorom po imen Alan Ratner$ Ratner !e onda pre&acio o"a! neispitani čelik 8in i Indi! .a0en +e 'reko Pa(i1ika u A"i+u. i to se mo#e lako stano"iti$ %nači.

DDS(OJ SBD4I R:DI RD=I8LIBAA (A JDD(O* 9RO?I1RADLS8O* S8:9:$ BIO JD 9ROGLA. ko+i ra&e na o*om slu0a+u.. pse do?na čn del zi! $ 4a teori!a o rastopl!enom čelik čini se da !e !o' samo !edna od monstro zni+ la#i$ . prim!etio !e i !edn "rlo č dn razlik izme% istrage o"og katastrofalnog po#ara zgradama S4=?a i dr gi+ "e)i+ po#ara n! !or'ko! istori!i$ *anning !e pisaoJ Ka li su .r"ina ko+om +e o*a+ *eoma *a4an &oka"ni materi+al o&stran+en i re(ikliran .IJA NE.ol+ih i na+u*a4eni+i in+4en+era i" "eml+e.0a / Q 5 .ila kori/tena "a i"a"i*an+e 'o4ara u &ru/t*enom klu. t+e (eH 7ork 4imes !e o&!a"io članak o fr straci!i neki+ od o"i+ in!#en!era ko!i s &ili poz"ani da istra#e zroke kolapsa ne&oderaJ 8#nter*+ui sa nekoli(inom 0lano*a tima.u 8Sretna 6eml+a2H)))To +e u'ra*o ono /to su sa&a ura&ili u slu0a+u STC5a) O*a &estruk(i+a i o&no/en+e &oka"nog materi+ala mora o&mah &a se "austa*i).ilo i nekoliko na+.e u *e"i mnogih . is'iti*an+e samog m+esta nesre-e. !edna priča iz magazina 4imes nam otkri"a !o' neke detal!e o R dI?! Recikli"a) $ %vaničnici iz gradonačelnikove kancelarije odbili su da odgovore na pismene i verbalne zahtjeve za komentarom o tome ko je odlučio da se čelik reciklira jer izra ena zabrinutost da će ovom odlukom istraga biti hendikepirana.9ogu &a ka4em &a +e .ila st*arno ne*+ero*atna). o"i al+emisti modernog do&a &ili s stan! da .= /R0 Oni s !a"no izrazili s"o! za&rin tost$ Bill *anning. PERFECTNA DE@13I.doka# .ta &i mogao da & de dr gi razlog za ni'ten!e . /260 Dr$ Frederick S$ *oHrer sa Fire Dngineering od!el!en!a :ni"erziteta *arIland iz!a"io !e za list (eH 7ork 4imesJ .a*l+an+a s*og 'osla) Bilo im +e onemogu-eno inter*+uisan+e s*+e&oka.irokratskih restrik(i+a na ko+e su naila"ili 'rilikom o.a0ena ona "akl+u0ana *rata ko& Triangle Shirtwaist 'o4araH Ka li su . mnogi in!#en!eri iz zeml!e s se & nili opt # ! )i Federaln Blad kako im ona zag ' !e istrag $ D"adesetpetog decem&ra. otkrili su n+iho*e 4al..1DERA ST. a na/e ruke su s*e"ane) Slano*ima tima 'ri+ete otka"om ukoliko .IJA. a istra#nim organima ni!e &ilo doz"ol!eno da pregleda! na!"a#ni!i dokazni materi!al ? čelik. (a!"e)a kriminalna istraga istori!i. 3662g$. 8OJI JD 4A8O[D 9OD =IO(IS4IA8O* :9RABO*$ T1TA3NA DESTR4C. )) /230 Brlo !e č dna o"a "rsta na ke ko!om se o"i+ dana &a"i na'a "lada. /220 (a kra! . editor 235 godina starog magazina za "atrogasce Fire Dngineering magazine.o(u ko+a +e . me7u ko+ima +e . kao i na čnici ko!i rade za n! $ Be" "rna 1i"i0kog &oka"a. u'u0enih 'oli(i+i i *atrogasa(ima.s"o! teori! da !e "atra &ila ta ko!a !e do"ela do r 'en!a S4= ne&odera$ O"o !e !edan klasičan sl ča! kada na čnici preskak ! )i &azične na čne metode pr"o sti# do #el!enog zakl! čka.D( 1A AOBJD8A GODI(D OD S4RA(D *AGA1I(A U4I*DU. ni+e im &o"*ol+eno ni saslu/a*an+e sniml+enih tele1onskih 'o"i*a u 'omo-.a(ili 'linsku .:ARJNJJ JJ B#%O P:J>#RJ 9JTOK#SNO). /P0 Jedan istra#itel! !e iz!a"io za (eH 7ork 4imesJ 8O*o +e skoro +e&an 8tim sno*a2 in+4en+era o*e &r4a*e.ili .i i"+a*ili ne/to "a no*ine) FJ9A s*e o*o kontroli/e.ila . a onda manip li' podatke kako &i se oni klopili n!i+o" predetrminisan . Dok s S"eti R dI Recikli"ač i Ratner t+e Rat /9aco"0 ni'ta"ali dokazni materi!al.1amislite to.rastopl!enog čelika-@ 9ita!te R dI?!a$ LIJDBOE D8S9DR4 1A DD*OLI=IJ: RO*DROJ .

nikako ne . &ok su isto*remeno 4i*ote i"gu. > PRIJE I P1S3IJE 8O*9LD4(O I *D4ODIA(O R:.+( 'r.r.&a .$ /220./260 8ompani!a 1im se preselila Birgini?! $ (adler !e dodao kako !e gla"ni razlog za o"o iznenadno presel!en!e &io . &io i znača!an &ro! izraelski+ dr#a"l!ana$ *e% tim. pripadnika preko R6 dr gi+ naci!a. to sig rno ni!e činio Osama Bin Laden iz s"o!e pe)ine Afganistan . to !e &i!eg zadn!i čas 366 sl #&enika kompani!e ko!a pripada izraelsko! "ladi i ko!a se zo"e 1im Israel (a"igational$ Sa flotom od neki+ R6 &rodo"a.dr#i "od -$ I to u pravo vrijeme5 8o !e o&a"!estio 1im@ 8o !e o&a"!estio Odigo@ 8o !e o&a"!estio pentagonske z"aničnike@ 8o !e o&a"!estio izraelske radnike (eH 7ork? @ *islim da ono 'to !e sig rno.D(JD MN?*OS9RA4(OG (DBODDRA P123AV3JE /8 Č4DA EJEVREJSC12F PRA NICA PASNA (is samo amerikanci &ili ti ko!i s pogin li 22?tog septem&ra$ Skoro 566 strani+ dr#a"l!ana.*i/e o& =<@ #"raela(a. 36620 Ka.I N. 1im (a"igational !e P?ta po "eličini transportna kompani!a s"i!et $ Samo N dana pred ona! napad.'O-. &ro! pogin li+ izraelaca &io !e s mn!i"o nizak. Bermu&a. Fili'ina it&) $ EEE(Po +e&an i"raelski gra7anin +e 'oginuo u s*akom o& ona &*a a*iona ko+i su u&arili u "gra&e STC5a) Ni +e&an ni+e 'oginuo unutar neke o& sru/enih "gra&a)$ Be) pri!e smo sazali da s sl #&enici izraelske kompani!e Odigo. 22 DD=D*BRA (A =DRD*O(IJI ODRQA(OJ : BIJDLOJ 8:VI$ ISRADLS8A 1AS4ABA OBABD1(O : 9O1ADI(I$ . B s+ !e &io ili pogre'no informisan ili !e nam!erno lagao$ Istinski &ro! pogin li+ Izraelaca zgradama S4=?a &io !e mnogo man!i od 2L6$ On !e &io i mnogo man!i od 266$ Bio !e mnogo man!i i od 56$ I od 35$ Bio !e man!i i od 26$ On !e &ioCC$nula. Li!e"oJ B:S< I (JDGOBA QD(A (A 8O*D*ORA=IJI SD94D*BARS8OG DOGA[AJA. (7 4imes. &ilo !e tako%e &i!eno tog dana zgradama S4=?a$ /20 S o&zirom da !e to &io centar s"!etske trgo"ine i finansi!a to i ni!e toliko zač d ! )e$ 4ako%e !e op'tepoznato da i mnogo Izraelaca radi na pol! internacionalne trgo"ine i finansi!a$ 1akon "!ero"atno)e nam ka#e da &i me% 566 mrt"i+ strani+ dr#a"l!ana. to +e ta0noI Ni+e&an o& i"raelskih gra7ana ni+e 'oginuo u "gra&ama STC5aE. mi smo se os+e-ali *eoma sretnim) S*im na/im 'oslo*ima u ASA mi smo u'ra*l+ali sa =M5tog s'rata STC5a)2 /P0. 1im (a"igational !e preselila s"o!e kancelari!e za!edno sa 366 sl #&enika$ /N0. seli kako &i 'tedila par dolara na kiri!i.ili 'ri'a&ni(i P@ &rugih na(i+a. kompani!a. kako !e izraelska am&asada Americi primila preko M666 telefonski+ pozi"a od strane za&rin ti+ člano"a izraelski+ porodica$ /30 George B s+ !e iz!a"io pred 8ongresom :SA kako i on lično #ali za pogin lim stranim dr#a"l!anima kl! č ! )i i . #rske. Dan (adler iz!a"io !eJ . 3 sata pri!e napada &ili anonimno o&a"!e'teni o onome 'ta )e se dogoditi$ /F0 Ono 'to !o' "i'e intrigira nego Odigo. /230 O"a t"rdn!a da se !edna od na!"e)i+ s"!etski+ transportni+ kompani!a. ukl+u0u+u(i 0ak i &r4a*l+ane mnogih siroma/ni+ih "emal+a kao n'r) Qrana&e.Da& smo gle&ali snimak &oga7a+a. 7AAA 2RADA ST. . /M0 /50.$ /L0 *e% tim. pogoto"o ako zmemo o&zir iz"!e'ta! ko!i !e o&!a"io izraelski list Jer salem 9ost 23 septem&ra. Septem&er 33. /R0 9redsta"nik za 'tamp o"e kompani!e. ko!a !e z to !o' potpomogn ta finansi!ama od strane s"o!e "lade.i se u/te&ilo na 'la-an+u kiri+e.

/30 4ali&an !e pon dio izr čen!e &in Ladena koliko :SA pr #i &ilo kaka" dokaz o n!ego"o! kri"ici.s"e prizna!e-. &io !e toliko nemaran da osta"i iza se&e nek "ideo trak na ko!o! on . me% tim. ko!e se op'te nis mogle č ti sa te trake.za terorizam počela !e da defil !e po tele"izi!skim ekranima t"rde)i kako !e to &ilo d!elo Osame &in Ladena$ 4ra matizirana američka p &lika prog tala !e o" dic za!edno sa olo"om i na!lonom. nis do"idila pitan!e$ Aak s i neke arapske no"inske i tele"izi!ske k )e morale da pot"rde kako se radi o !ednom a tentičnom "ideo snimk $ *e% tim. do"ol!no !e samo da sami poredimo crte lica oso&e prikazane na "ide . Američka cionistička medi!a pri+"atila s o"a! pentagono" pre"od i op'te ga. američka "lada tako%e ni!e &ila stan! da pr #i i!edan dokaz o kri"ici &in Ladena i .eksperata. &ez o&zira koliko p ta se ona sl 'ala$U /M0 (e moramo čak ni da sl 'amo 'ta e"ropska medi!a go"ore. sa crtama lica Osame &in Ladena$ S"aka fotografi!a &in Ladena pokaz !e da on ima izd #en i zak nos. od s"og samog pocetka$ Onda !e tali&anska afganistanska "lada do&ila ltimat m od :SA da izr či &in Ladena ili )e proti"nom Afganistan &iti napadn t /"e) pri!e smo "id!eli kako !e američka "o!na akci!a &ila planirana !o' od m!eseca ! na0$ /20 . kak"a ne"!ero"atna sl ča!nost$ Gla"ni planer i "oda terorističkog napada na S4=. dok !e nos oso&e na "ideo snimk kra)i i 'iri$ :poredite sami . n!emačka tele"izi!ska emisi!a *onitor pokaz !e da ne samo da ni!e tačno da se na o"om "ideo radi o nekom priznan! . pra"o kako s pra"i počinioci tog zločina i očeki"ali$ B 'o"a administraci!a t"rdila !e kako pos!ed !e dokaze ko!i !asno dokaz ! &in Ladeno" "ez s o"im napadima i kako )e i+ i !a"no o&!a"iti skoro! & d )nosti$ 4o se nikada ni!e dogodilo$ Isto kao 'to nikada nis imali ni dokaze da !e Al ]aeda digla zrak američke am&asade Africi 2PPN$ =i!ela opt #nica proti" Osame &in Ladena &ila !e &azirana ni na čem dr gom osim na stalno pona"l!ano! t"rdn!i kako !e on sta!ao pozadini napada na američke am&asade i torn!e"e S"!etskog 4rgo"inskog =entra.+-I -( 1.-( N( /I+I1I= 'I)( +(%)O9 %( 2. !er !e nakon onog incidenta ? mozak američkog naroda "e) &io temel!ito ispran$ 4ri m!eseca nakon terorističkog napada na S4= i !ek &om&ardo"an!a a"ganistanskog naroda. da ga čak ni Arapi nis mogli raz m!eti. parada političara i . i o"o !e &ila samo !o' !edna od &estidni+ la#i$ D"adesetog decem&ra. =4:#. 22 septem&ra 3662$ =i!eli o"a! sl ča! "ezi Bin Ladena.DDS(OJ 1I* (ABIGA4IO(AL SD ISDLIO I1 (DBODDRA S4=?a Br$ 2 SA*O N DA(A 9RIJD (A9ADA$ %I6 #. i to na !edan taka" način da ona mo#e "rlo lako do%e r ke amerikanaca.terorističko! mre#i. nego s se morali oslan!ati na pentagonski pre"od. &ilo !e !edno maso"no ispiran!e mozga. &ilo "ezi napada na američke am&asade Africi ili septem&arskog napada na S4=$ 4i dokazi nis nikada &ili prezentirani od strane američke "lade iz d"a razlogaJ 2$ (ikak"i+ dokaza ni!e ni &ilo$ 3$ Rat cil! sm!ene 4ali&ana američkom marionetskom "ladom a time i pre ziman!e kontrole o"e zeml!e od strane :SA "e) "eliko !e &io isplaniran$ Septem&arski teroristički napad sl #io !e kao perfektan po"od za ta! rat. nara"no. O"a "ideo traka !e &ila prikazana na "i!estima i &ila !e titlo"ana na engleskom !ezik $ Bin Ladeno" glas !e toliko nerazgo"!etan. 3662. nego i da !e sam "ideo podmentn t cil! manip laci!e$ /L0 Dr$ A&del Dl *$ < sseini i profesor Gernot Rotter neza"isno s pre"eli ono 'to !e rečeno na "ide i opt #ili pre"odioce iz Bi!ele 8 )e da s Unapisali mnogo st"ari ko!i s oni +t!eli da č ! . a i američko !a"no mnen!e !e sada podr#a"alo rat.n!ego"e organizaci!e Al ]aeda$ L! di iz dr gi+ zemal!a počeli s da posta"l!a! pitan!a$ I tako !ednog dana 9entagon !e o&!a"io kako !e !edan neimeno"ani iz"or prona'ao "ideo trak Afganistan $ B 'o"a &anda !e onda naznačila z pomo) medi!a kako se na o"om "ide st"ari radi o &in Laden ko!i se & sa prsa i prizna!e s"o! log onom terorističkom napad $ Blago nama.)I-'4 5 9OGLABLJD 25 LAQ(O O94:QIBA(JD BI( LADD(A Samo par min ta nakon napada.

direktori Ridge i * eller ka# da !e razlog za to "eoma do&ra organizo"anost . nismo sp!eli da prona%emo niti !edan dok ment > &ilo o"d!e ili iz materi!ala ko!i s do&a"l!eni iz Afganistana i dr gi+ zemal!a./N0? /Google s es enterJ feit+ zionist organization aHard0 Dto. . kad s &ili stan! da doz"ole da se ona! teroristički napad iz"ede$ Sam 9entagon prizna!e posto!an!e speci!alnog od!el!en!a či!i !e zadatak si!an!e la#ni+ priča po medi!ima s"r+ ost"aren!a odre%eni+ strate'ki+ interesa$ :pra"o !e cionistički i ratno+ 'kački list (eH 7ork 4imes o&!a"io !edn prič na t tem fe&r ar 3663 g$ ko!a otkri"a kako 9entagon ima plano"e za sna&d!e"an!e medi!a la#nim pričama kako &i to o&ez&!edilo podr'k n!i+o"o! politici$ 4ako !e 9entagon !e osno"ao Od!el!en!e za Strate'ki :tica! /Office of Strategic Infl ence ? OSI0 za o"e s"r+e$ 1a "o% o"og od!el!en!a kriminalne prirode iza&ran !e cionistički general "azd +oplo"ni+ snaga po imen Simon 9$ Sorden$ /F0 Sorden? o" 'ef !e Do glass Feit+. ? kome se pomin!e &ilo kaka" aspekt septem&arskog terorističkog akta$U /260 8ako smo i očeki"ali. !o' !edan odani cionista ko!i ima f nkci! podsekretara od!el!en!a Defense for 9olicI$ 8oliko !e Feit+ odan cionističkom pokret @ =ionistička Organizaci!a Amerike /1ionist Organization of America ? 1OA0 nagradila !e Feit+?a i n!ego"og oca na !edno! "ečeri speci!alno pripreml!eno! za t s"r+ 2PPP?te godine$ 9a +a!de da "idimo 'ta o Feit+? ka#e !edna 1OI?na o&!a"a za stamp J . 'to &i pro zroko"alo n klearni rat izme% m slimanskog 9akistana i pro?izraelske Indi!e.terorističke mre#e. &lago nama.organizaci!e Al ? ]aeda$ Ako ste do"d!e stigli čitan! o"og teksta. &i"'i s di!a Br+o"nog S da. niti !e spio da prona%e ikak" dok mentaci! n!ima$ List.L66 os mn!ičeni+ oso&a iz ci!ele Amerike. te kako &i o"i mogli pomisliti da se radi o n klearnom napad te tako i odgo"oriti. =ionistički "azd +oplo"ni general ko!i pra"l!a pentagono"im od!el!en!em za dezinformaci! medi!a direktno !e odgo"oran s"om 'ef . prominentni !e"re!ski filantropi i pro?izraelski akti"isti$ Dalck Feit+ )e primiti 1OA?in speci!aln nagrad .na ceremoni!alno! "ečeri. &io !e !edan od kl! čni+ cionistički+ mo)nika ko!i !e pomogao &!e%i"an! SoodroH Silson?a da %e 9r"i S"!etski Rat. 4+e London 4imes !e o&!a"ioJ "ezi s U<il!ade FBI agenata s do sada +apsili oko 2. ako ne "!er !ete.presti#ne. kao dio cionističko?&ritanskog sporaz ma /Balfo r0 ko!i smo rani!e pomen li$ 1apamtite o"o kad se sl!ede)i p t opet niotk da po!a"i neki "ideo ko!i implicira da s m slimani za ne'to kri"i$ Od s"ega o"oga se !ednom normalnom čo"!ek "rti gla"i$ 4ako%e &i tre&alo pamtiti !o' !edn od č dni+ priča ko! General Sorden ispričao pred američkim 8ongresnim 8omitetom$ On !e rekao kako &i !ednog dana neki asteroid mogao do dari 9akistan.O"ogodi'n!i do&itnici nagrada &i)e Dalck Feit+ i Do glas J$ Feit+. &i)e r čena na'a presti#na nagrada .=entennial AHard. &i"'em pomočnik Sekretara za Od&ran . FBI direktor Ro&ert * eller > isti ona! Ro&ert * eller ko!i !e s"o!e"remeno priznao kako !e identitet nekoliko otmičara !o' "i!ek pitan! z&og s mn!e o kra%i identiteta > iz!a"io !e sl!ede)eJ U4okom na'e istrage. Americi. /R0 9ro'la !e godina dana od septem&arskog napada.o"e d"i!e slike. me% tim nis sp!eli da prona% niti !edn Al?]aeda?din )eli! ko!a operi'e Americi$$$4om Ridge. a FBI ni!e spio da otkri!e niti !edn )eli! terorističke organizaci!e Al ]aeda. za n!ego"o d gogodi'n!e sl #en!e Izrael i i !e"re!skom narod $ (!ego"om sin Do glas J$ Feit+? .Lo is D$ Brandeis AHard$. t!$ !ednom dr gom pentagonskom cionisti ko!i !e do&itnik !edne . pa sami i odl čite da li se st"arno o"d!e radi o &in Laden $ Razlika izme% o"e d"i!e oso&e !e očigledna$ /50 Da li s pentagonski z"aničnici st"arno stan! da iz"ed !edn o"ak" pre"ar @ 1a'to da ne. onda "e) sada "!ero"atno "e) imate malo &ol! slik o s"em o"ome$ Razlog za'to :SA ni!e &ila stan! da prona%e ni tračak dokaza ko!i &i mogao po"ezati Al ]aeda? sa 22ZP &io !e ta! 'to$$$$Al ]aeda ni!e ni imala nikak"e "eze sa tim. direktor <omeland Sec ritI ni!e mogao da o&!asni za'to niko od n!i+ ni!e do sada +"a)en$U /P0 : April? 3663g$.nagrade ? Lo is Brandeis AHard$ Brandeis.

oni s imali sa so&om pi'tol!. 2M septem&ra$ *e% tim.transportn kompani! .o da se ja"i &ra"i 1SA@A .transportni+ radnika. t!$ natpis ko!i !e glasio U*o"ing SIstems IncorporatedU a onda !e poz"ao polici! $ 8ad !e polici!a spazila kamion. pa onda za to s"ali kri"ica na nekoga ko to ni!e počinio@ (a!"!ero"atni!e. psi+olo'ka tra ma . 9o*ing SBstems #n(or'orate&C 6O"ing SIStems IncorporAteDCC$6O22(Desetog okto&ra. d"a dr ga izraelca. =(( !e samo kratko pomen o kako s teroristi &ili spri!ečeni miniran! zgrade meksičkog parlamenta$ O&e)ali s i to kako )e kasni!e doni!eti !edan op'irni!i iz"!e'ta! o tome.I3 (9. me% tim o o"om icident se nikada "i'e Americi ni!e č lo$ *ed tim. 8ad !e "lasnik restorana pri'ao "ozač . ? Dominick S ter > iznenada nap stio s"o! . i da n!i+o" st"arni posao ni!e imao ničeg za!edničkog sa presel!en!em neči!eg nam!e'ta!a$ O"i izraelski 'pi! ni imali s tako%e i smisla za + mor$ Ime n!i+o"e kompani!e za preselen!e sadr#a"alo !e se&i ri!eč @1SSAD. me% tim.Rat 9roti" 4erorizma-$ (#li . &ili +ap'eni kad s nam!era"ali da dign zrak most t+e George Sas+ington Bridge$ 4ako%e smo "id!eli kako !e izraelski "lasnik kompani!e *o"ing SIstems. 6O2(-O.)1(14 7O (6./*osado"i+ agenata0 ko!i s &ili +ap'eni nakon prosla"e s"og sp!e'no iz"edenog terorističkog zadatka$ Oni s .NO /(/O -I.ol+e re0eno u 5 +at 7rotiv Neprijatelja Izraela$) *eksiko ni!e neka mo)na "o!na sila.kao i dr gi+ izraelski+ dr#a"l!ana či!e pona'an!e izazi"a oz&il!n s mn! $ Jo' s mn!i"i!e !e to kako se oni stalno ti+o otp 'ta! iz zat"ora i deportira! napol!e iz dr#a"e$ : okto&r 3662 g$. &ilo !e dosta "i'e izraelski+ .io materi+al sniml+en u Sikagu sa Sears Ne.IN 3ADENH LIJDBOJ 9D(4AGO(OB BIDDO SA UBI( LADD(O*U I (JDGOB IS4I(S8I I1GLDD DDS(OJ GD(DRAL SI*O( 9$ SORDD(J =IO(IS4IA8I GD(DRAL BA1D:<O9LOB(I< S(AGA 8OJI :9RABLJA 9D(4AGO(OBI* ODJDLO* 1A DD1I(FOR*A=IJD$ P123AV3JE /< 2#O#IN.transportni+ radnika.(@. ? AIelet Reisler i Ron 8atar počela s s mn!i"o da se pona'a! $ /30 9olici!a iz 9lImo t+?a !e onda pretra#ila kamion i prona'la !edn "ideo trak $ #"rael(i su . z&og n!i+o"og s mn!i"og pona'an!a$ O"i radnici !edne kompani!e za selid& &ili s prim!e)eni kako iz&ac ! nam!e'ta! &lizini konte!nera za sme)e ko!i !e pripadao !ednom restoran . Sal"ador Gerson S nke i Sar &en 1 i &ili s nara"no Je"re!i$ S nke !e &io meksički Je"re! a 1 i !e &io kapetan izraelski+ speci!alni+ snaga$ /*OSSAD0$ /R0 *eksički list Dl Diario de *eTico !e o&!a"io da s o"a d"o!ica cionistički+ terorista imali pakistanske paso'e sa so&om$ Da li se i o"d!e radilo o pok 'a! da se iz"ede !edan teroristički akt. !o' tro!ica izraelski+ transporni+ radnika &ila s za sta"l!ena 9lImo t+? . 9A. ko!i !e inače &ogat naftom. . ide!a !e &ila da se o"im aktom tako%e kl! či i *eksiko. priča se po!a"ila na naslo"nim stranicama s"i+ gla"ni+ meksički+ no"ina$ /50 a &ila !e tako%e o&!a"l!ena i na z"aničnom "e&sa!t meksičkog ministarst"a pra"de$ /F0 D"o!ica os mn!ičeni+ &ili s +ap'eni i spro"edeni !edan meksički zat"or /*eTican =+am&er of Dep ties0$ :+"a)eni na d!el . 3662.+I0I5 9ret+odno smo "e) dosta rekli o ono! petorici izraelski+ .o&erima u gro 'lanu) /L0 9olici!a !e &rzo pozorila FBI$ 4ako%e !e otkri"eno da s i n!i+o"i p tni nalozi &ili falsifiko"ani$ /M0 O"i transporni radnici nis čak &ili stan! ni da ka# ime kli!enta za koga rade niti s imali n!ego" &ro! telefona$ Aini se da s o"i izraelci &ili na nekom prl!a"om zadatk .N(#( 43.@oli. o"a! !e po&!egao$ 8asni!e se isposta"ilo da se radilo o !ednom izraelc pod imenom *os+e Dlmakias$ /20 Blasnik restorana !e zapisao podatke sa kamiona. P r čni+ granata i plastični eksplozi" tipa =?M (o&li0an "a &emoli(i+u "gra&aI$ /N0 1a samo par dana o"a senzacionalna priča !ednosta"no !e isparila iz meksičke 'tampe a o"i Izraelci su bili tiho pu$teni iz pritvora i deportirani5 O"a d"o!ica terorista.i po&!egao Izrael. &ok +e 'oli(i+a 'regle&ala 'rona7eni *i&eo) Na *i&eu +e .ili sta*l+eni u 'rit*or. st"ari.

4ransporni radnici. plano"i nafto"oda kao i !edne n klearne elektrane$ /260 Lokalna polici!a !e o&a"i!estila federaln polici! .po# riti-$ 9olici!a ni!e po"!ero"ala o" prič z&og toga 'to !e "e) &ilo kasno no)i$ Onda s do"eli psa treniranog za otkri"an!e eksplozi"a i pas !e otkrio pris st"o 4(4?a i RDW plastičnog eksplozi"a kamion /o"o s tako%e odlični eksplozi"i za raz"al!i"an!e zgrada.+e&nost uha'sile su gru'u 'alestina(a ra&i kola. &lizini "o!ne &aze t+e S+id&eI Island (a"al Air Station$ FoT (eHs !e iz"!estio da !e razlog za za sta"l!an!e o"og "ozila &ila prekom!erna &rzina i da se to desilo kratko nakon pono)i$ . =ionistički pipci dose# čak i do *eksika.FB# Sumn+a na #"real(e u >e"i Nuklearnog Terori"ma. a tako%e i n!ego"og partnera iz ADL?a. !o' !edan kamion za pre"oz nam!e'ta!a za sta"l!en !e Oak <ar&or? . !e o&!a"ila sl!ede)eJ . 3663$g$. Ro&ert?a * eller?a$ 4ako &i "!ero"atno na kra! o"i teroristi ionako &ili p 'teni$ : decem&r . či!e ime ni!e na"edeno$ 8od n!i+ s tako%e prona%eni skalpeli za ot"aran!e kartonski+ k ti!a. me% tim.a(ila u 'etu .ana) . ko+a +e sa&a 8u.o&ili) itan sastanak na *isokom ni*ou o&r4an +e i"me7u meksi0kog sekretara "a inostrane 'oslo*e Jorge Qutman5a. onda o"o "e) i ni!e neko iznena%en!e. /2M0 Ir" R &in i Darl 8r ger pripadnici organizaci!e JeHis+ Defense Leag e /JDL0 &ili s opt #eni za pok 'a! dizan!a zrak zgrade. ko+i +e &olet+eo u 9eYi(o CitB s'e(i+alno "a tu s*rhu) JlZas %u1 i" i"raelske am. morali s malo .) /220 Listo"i. s o&zirom da !e meksički Sekretar za Inostrane 9oslo"e tako%e !edan cionista po imen Jorge G tman. dne"ni list t+e Los Angeles 4imes o&!a"l! !e prič o dvojici jevrejskih terorista koji su se spremali da dignu u zrak kancelariju jednog američkog kongresmena arapskog porijekla C -arrell Issa L+C0(>. /P0 : no"em&r 3662g$.ila *eoma sna4ak 'ritisak kako .r"inu2.arapski+ terorista. i 'efa FBI.&ili izraelski dr#a"l!ani$ : decem&r ."!ero"atno &i i+ na"ela da &ar o&ez&i!ede "e)e količine !eftinog gori"a za s"o!e američke . Amerikancima &i &ilo k dikamo lak'e da presi!ek s"o!e "eze sa nekim naftom &ogatim arapskim zeml!ama. me7utim.iz kamiona rekli s polica!cima kako pra"o pre"oze neki nam!e'ta! i s o&zirom da kasne sa ispor kom. do grla kor mpirani FBI sig rno &i tom sl ča! pop stio pod pritiskom cionista iz *inistarst"a 9ra"de. odnosno.i se o*a &*o+i(a i"reala(a oslo. 4+e *iami <erald /230 i t+e 4imes of London /2L0 tako%e s preni!eli o" ne"!ero"atn prič i otkrili kako s z"aničnici iz FBI &ili &i!esni na one iz Od!el!en!a za Imigraci! z&og p 'tan!a na slo&od o"i+ terorista$ (ara"no. nakon +e&nog &u4eg *remena -utan+a) Rta se &oga7alo "a *ri+eme o*ih sastanaka na *isokom ni*ou ni+e nam 'o"nato. kao npr$. Ariel S+aron !e dao !edn ne"!ero"atn iz!a" ? da agenti Al?]aeda?e operi' n tar Izraela$ *e% tim. A strali!ski list SIdneI *orning <erald !e o&!a"ioJ 8Palestinske snage "a .I$ List. (o"inska agenci!a ? La Boz de Aztlan. z pomo) eksplozi"a$ O"a priča !e tako%e "eoma &rzo nestala iz dne"ne 'tampe$ Da li cionisti st"arno "ole da minira! zgrade i &i!a! ne"ine l! de@ : ma! 3663$g$.o&u).0$ I FoT (eHs /250 i list <aXaretz iz Izraela /2F0 o&!a"ili s da s o&a o"a . *ic+ael =+ertoff?a. a pose&no sa Sa di!skom Ara&i!om$ (i!e sl ča!no za'to s planeri septem&arskog terorističkog napada iza&rali 25 sa di!ski+ paso'a. kada s palestinske "lasti +apsile os mn!ičene. mnogima u 9eksiku +o/ u*i+ek nikako ni+e +asno "a/to su o*i teroristi 'u/teni na slo.ora(i+e sa #"raelom i 're&sta*l+an+a agentima al5Xae&a5ine terosti0ke mre4e.asa&a u'otri+e.e". 4+e Jer salem 9ost !e o&!a"io o" prič pod naslo"om . Sas+ington. !o' F izraelski+ terorista !e +ap'eno !edno! od dr#a"a :SA.asa&e.za'titnike-$ S meksičkim !eftinim gori"om.transportna radnika. identiteta$ *noge meksikance !e 'okiralo p 'tan!e na slo&od o"e d"o!ice izraelaca$ *e% tim. isposta"ilo se kako se radi o palestinskim izda!icama ko!i s se korist *ossad?a predsta"l!ači kao agenti Al?_aeda organizaci!e.%a >o" &e A"tlan sa"na+e &a +e i"raelska am. i"+a*io +e +u0e +e&an *isoki 'alestinski 're&sta*nik) ))O*a ha'/en+a su usli+e&ila samo ? &ana nakon /to +e i"raelski 'res+e&nik Ariel Sharon o'tu4io al5Xae&a5u "a n+eno o'erisan+e na 'o&ru0+u Qa"e i %i. i jednu kalifornijsku d amiju. 3662$g$. generala 9a(e&o &e la Con(ha5e i s'e(i+alnog i"aslanika Ariel5a Sharon5a. &anono-no +e ra&io kao i n+iho*a 're&sta*ni(a "a /tam'u ila Jngelhart. sl #&enici Od!el!en!a za Imigraci! s pre zeli st"ar i &ustili o"e na slobodu a da nisu ni oba"jestili F.nanesena od strane .

O*o se smatralo i"nena7en+em ".og toga /to +e 'o+as Qa"e *rlo &o.ro i"olo*an o& strane i"raelske *o+ske) #"raelski 're&s+e&nik +e tako7e i"+a*io &a 0lano*i o*e gru'e sara&u+u sa li.anskom mili(i+om i".ollah2 /2N0 1nate 'ta, da S+aron ni!e toliko opasan o"e n!ego"e gl pe iz!a"e mogle &i da & d i komične. 9rema FOW neHs agenci!i, od kra!a 3666$g$ i tokom 3662$g$, uku'no ?@@ i"raelskih /'i+una .ilo +e uha'/eno) /2R0 +adilo se o najvećem $pijunskom lancu koji je ikada bio otkriven u istoriji 42( $ 4+e Sas+ington 9ost !e !o' tako%e o&!a"io da s neki od o"i+ Izraelaca &ili +ap'eni "ezi sa istragom septem&arskog terorističkog napada na S4=$ /2P0 $ =arl =ameron, reporter telele"izi!ske stanice FOW (eHs radio !e odličn 4B emisi! M di!ela na o" tem $ *e% tim, FoT !e po" kao o" seri! nakon #al&i p )eni+ od strane nekoliko cionistički+ gr pa$ *OP je otisao čak toliko daleko da je skinuo sa svog vebsajta i transkripte ove serije5 (a n!i+o"o m!esto sta"ili s onda !edn !ezi" or"elo"sk por k ko!a glasiJ =Ova priča vi$e ne postoji.= /360 Sre)om, ime istori!e, o"e FoTo"e transkripte prekopiralo !e nekoliko "e&sa!to"a tako da s n!i+o"a s"a četiri di!ela !o' "i!ek dost pna onima ko!e to interes !e$ /pogleda! &il!e'ke$0 O"a FOW?o"a seri!a kao i "i!esti dr gi+ "e)i+ medi!ski+ iz"ora otkrili s kako s "e)ina o"i+ "eterana izraelske armi!e &ili str čn!aci r ko"an! s elektroničkim ure?ajima i eksplozivom$ *nogi od n!i+ tako%e nis pro'li test detektora la#i$ Agenti FBI s rekli FOW? kako s neka od n!i+o"i+ istra#i"an!a propala z&og toga 'to s os mn!ičeni &ili pozoreni od strane izraelski+ speci!alista za pra)en!e t!$ prisl 'ki"an!e telefonski+ kom nikaci!a$ 4ako !e i otkri"eno da izraelske kompani!e kao =om"erse i Amdocs ima! mog )nosti da prisl 'k ! američke telefone (o&li0no "a u(+en+i*an+e s*ih onih 'oliti0ara ko+i *ara+u s*o+e 4eneI$) FBI agenti s tako%e saop'tili FOW? kako oni "!er ! da s Izraelci napri!ed znali 'ta )e se z&iti 22ZP (/to *+ero*atno o.+a/n+a*a i "a/to ni+e&an o& #"raela(a ni+e 'oginuo u "gra&ama STC5a$) Jo' !edan :SA z"aničnik !e informisao FOW da s neki od +ap'eni+ Izraelaca &ili "ezi sa doga%a!em 22ZP, me% tim, on !e od&io da ka#e o kak"o! se "ezi radi$ 4a! sl #&enik FBI !e iz!a"io =arl? =ameron? , no"inar FoT?a, sl!ede)eJ =-okazi koji povezuju ove Izraelce sa doga?ajem GGQH su strogo povjerljivi. Ja *am o tim &oka"ima ne mogu ni/ta &a ka4em) Oni su strogo 'o*+erl+i*e 'riro&e), /320 4 !e !o' &ila i !edna mala armi!a izraelski+ Ust denata m!etnostiU ko!i s &ili +ap'eni z&og pok 'a!a da se " k strogo o&ez&!e%ene američke federalne zgrade, kao i z&og 'pi! niran!a LF mi!esta ko!a s pripadala *inistarst" za Od&ran $ (eki od o"i+ os mn!ičeni+ ,st denata m!etnosti- čak s se po!a"l!i"ali i na "ratima pri"atni+ k )a "ladini+ sl #&enika$ /330 Ron <atc+ett, !edan od analitičara ko!i radi za *inistarst"o Od&rane, iz!a"io !e za 22?ti 8anal, 8<O: neHs agenci!e kako on "!er !e da s o"i ^st denti m!etnosti- prik pl!ali podatke za & d )e terorističke napade$ O"d!e !e !edan iz"!e'ta! ko!eg !e na osno" s"og istra#i"an!a sasta"ila Anna Serner 2?"og okto&ra 3662$g$, za 8<O: agenci! J 8Ka li se mo4&a *la&ine "gra&e u +ustonu i &rugim gra&o*ima nala"e 'o& 'rismotrom stranih o.a*+e/ta+nih organi"a(i+aH To +e u'ra*o ono /to se neki eks'erti 'ita+u nakon onoga /to su neki slu4.eni(i agen(i+a "a o&r4a*an+e re&a i .e".+e&nosti o.+a*ili u *e"i *eoma 0u&nog na0ina 'ona/an+a gru'e l+u&i ko+i "a se.e t*r&e kako su stu&enti um+etnosti i" #"raela)2 8 at(hett +e rekao &a su oni ra&ili u'ra*o ono /to .i i on ra&io u slu0a+u &a +e terorista; ,Pr*o moramo &a sa"namo g&+e se nala"e s*i ula"i u o&re7enu "gra&u) On&a moramo &a *i&imo g&+e se s*e nala"e kamere "a o.e".+e7en+e "gra&e) 9oramo &a "namo koliko slu4.enika o.e".+e7en+a 0u*a o&re7enu "gra&u, ka&a su im 'au"e "a &oru0ak i ru0ak,) at(hett ka4e; O*&+e se ne ra&i o gru'i momaka ko+i 'ro&a+u um+etni0ka &+ela), 8O*a+ .i*/i slu4.enik 9inistarst*a "a O&.ranu *+eru+e &a o.a*+e/ta+ne gru'e sku'l+a+u 'o&atke "a i&u-i teroristi0ki na'a&) ,Neke organi"a(i+e, ima+u-i u *i&u mogu-nost "a 'oten(i+alnu os*etu ameri0ko+ *la&i mogle .i *e- sa&a &a i"*i7a+u 'oten(i+alne mete C o&nosno tra4e one mete ko+e su na+ran+i*i+e), Je&an &rugi i"*or t*r&i &a se ista o*a st*ar ni+e &oga7ala samo u ouston5u i Kallas5u, nego i u New York5u, Flori&i, i u M &rugih &r4a*a, a /to +o/ *i/e "a.rin+a*a, i <M &rugih sen"iti*nih o.+ekata

9inistarst*a "a O&.ranu) ,Je&an o.+ekat "a o&.ram.ene s*rhe .i se *e- mogao nekako o.+asniti,, ka4e at(hett, ,aliCC)) Tri&est /estH Tu se *e- ra&i o +e&nom organi"o*anom 'lanu), /3L0 Jedno od "ladinini+ saop'ten!a ka#e kako o"i ,st denti m!etnosti- "!ero"atno ima! nek "ez sa ,islamskim terorističkim gr pama-$ (a!"!ero"atni!e, t se i radilo o neko! UIslamsko! terorističko! gr piU. S!e)ate li se podmetan!a eksplozi"a +otel 8ing Da"id, 2PMF$g$ i kako s ,arapski teroristi&ili st"ari teroristi ko!i s pripadali izraelsko! Irg n terorističko! organizaci!i@ S!e)ate li se oni+ cionistički+ terorista ko!i s &ili +"a)eni *eksik sa arapskim paso'ima@ Da li se s!e)ate onog *osado"og mota > Pute*ima O.mana Tre.ate Ka :atu+ete$ Da li "am !e sada ci!ela o"a slika malo !asni!a@ : !ednom iz"!e'ta! ko!i !e sli!edio nakon par dana, 8<O: =+annel 22 !e o&!a"io kako !e i Dallas tako%e &io na metiJ ,== News +e o.+a*ila kako su l+u&i ko+i su se 're&sta*l+ali kao stu&enti um+etnosti i" #"raela 'oku/ali &a se u*uku u *la&ine "gra&e i o.+ekte "a o&.ram.ene s*rhe, i kako su ih osmatrali) Na+man+e +e&an o& eks'erata +e i"+a*io kako .i s*e o*o mogle &a .u&u 'ri'reme "a neki teroristi0ki na'a&) Sa&a, *la&ini i"*ori ne o&.a(u+u mogu-nost &a .i s*e o*o moglo &a .u&e i u *e"i sa teroristi0kim na'a&om == se'tem.ra, ".og sli0nih &oga7a+a i u +e&nom &rugom gra&u u Teksasu) A Kallas5u, tako"*ani stu&enti su 'o/etkom go&ine u/li u "gra&u FB#5a, u "gra&u Are&a "a Bor.u Proti* Kroge i u *la&inu Jarle Ca.ell "gra&u, g&+e su radnici obezbje?enja zatekli jednog od studenata kako $eta kroz hodnike s mapom zgrade u rukama.. Tako +e Kallas #NS &igao u".unu, 'rona/ao i uha'sio tih =3 l+u&i u martu m+ese(u) Trinaest o& n+ih su se 're&sta*ili kao #"rael(i a &*o+i(a kao Dolum.i+an(i) 9e7utim 'rema "*ani0nim i"*orima, n+iho*i 'aso/i su .ili kri*ot*oreni) #" +e&nog &rugog *la&inog i"*ora moglo se sa"nati kako su 'rona/li ko& nekih o& uha'/enih listu sa *la&inim slu4.eni(ima i n+iho*im ku-nim a&resama) S*i =3 ,stu&enata, .ili su &e'ortirani) Sa&a, otkako +e na/a 'r*a emisi+a .ila emito*ana u ne&el+u u*e-e, nekoliko gle&ala(a nam se *e- +a*ilo i sao'/tilo &a su .ili 'os+e-eni o& strane nekih oso.a ko+e su t*r&ile &a su i"raelski stu&enti ko+i 'ro&a+u um+etni0ka &+ela), /3M0 Od o"oga se st"arno normalnom čo"!ek "rti gla"i. 1a'to s se o"i eksperti za eksplozi" ko!i s se pret"arali da s st denti m!etnosti, motali po zgradama ko!e s pripadali američko! "ladi@ ;ta s izraelski armi!ski "eterani, naor #ani eksplozi"om i detonatorima tra#ili zgradi meksičkog kongresa@ ;ta s izraelski ,transportni radnici- radili kom&i! kome s prona%eni trago"i eksplozi"a@ Da li s se o"e ta!anst"ene oso&e tako%e o"ako m "ale po zgradama S4=?a, pri!e 22 septem&ra@ Da li s se oni "rzmali i oko američki+ am&asada Africi 2PPN$g$@ Ili s se tako%e 'etali po t rističkom odmarali't na ostr" Bali pri!e onog ko&nog terorističkog akta@ 1a'to nis 4B emisi!ama kao 'to s UF6 min tesU, U(ig+tlineU, U36Z36U, i ostatk cionisticki+ medi!a akti"ni!e pratili o" prič o izraelskim ,st dentima m!etnosti- i ,transportnim radnicima kompani!a za preselen!e-@ O"ome se ni!e prida"alo na medi!ima ni +il!aditi dio pa#n!e ko! se prida"alo progan!an! !ednog katoličkog s"e'tenika pedofila /interesantno da !o' nikada nismo č li o nekom !e"re!skom ra&in > pedofil 0$ (e'to gadno smrdi s"em o"ome. Od s"i+ američki+ tele"izi!ski+ mre#a, !edino !e FOW (eHs činio !edan man!i napor da se o"im misteri!ama pokloni malo "i'e pa#n!e, me% tim FOW !e &io "rlo &rzo i efekti"no ) tkan od strane cionista$ O"o !e !o' !edan dokaz n!i+o"e kriminalne akti"nosti. 9ri!e nego 'to !e &io ) tkan, reporter FOW?a, =arl =ameron iz!a"io !e sl!ede)eJ ,#ns'ektori organi"a(i+a kao /to su KJA, #NS, i FB# i"+a*ili su FOX5u &a se istra4i*an+e i"raelske /'i+unske akti*nosti, kao i .ilo kak*e sugesti+e &a se uo'/te ra&i o i"raelskom /'i+uniran+u F smatra+u samoubistvom vlastite karijere), /350 -a li ste razumjeli ovoA Ako se !edan federalni ispektor op'te s di da pomene izraelske 'pi! nske akti"nosti, on !e time a tomatski počinio , &ist"o s"o!e kari!ere-. A ako se !edan no"inar tipa =ameron?a s di da iznese o"a! skandal na s"!etlost dana, i n!ega se odma+ tako%e ) tka$ Ako oni i dal!e insistira! na o"ome, onda i+ se proglasi ,anti?semitima- > a to !e etiketa ko!a se smatra

,smrtonosnim pol! pcem- za s"ak kari!er $ 4o znači da 0ionisticka 6afija mo e da radi $ta god po eli, kad god po eli, i kako god po eli ? kl! č ! )i i orkestriran!e, finansiran!e, iz"o%en!e i zata'ki"an!e istinski+ doga%an!a na Bliskom Istok , masakra 22?tog septem&ra kao i organizo"an!e ,rata proti" terora- /odnosno, Rata 9roti" (epri!atel!a Izraela0$ Da li se !o' "i!ek s!e)ate onog *osado"og pozoren!a "ezi onoga kako se 366 ,agenata Al?]aeda organizaci!eU priprema da iz"ede !edan "eci teroristički napad na podr č! :SA@ /3F0 Do o"og momenta, kada pi'em o"a! tekst, pro'lo !e "e) godin dana na!"e)e istrage američko! istori!i, i do dan danas !o' "i!ek ni !edan od ti+ 366 ,terorista- ni!e otkri"en$ /3N0 *e% tim, ono 'to !e otkri"eno, to !e 366 izraelski+ 'pi! na, me% ko!ima i mnogo &i"'i+ pripadnika n!i+o"e armi!e, str čn!aka za elektronik , speci!alista za prisl 'ki"an!e kom nikaci!a, eksperata za eksplozi"e i demolici! "isoki+ zgrada$ /3R0 )ogika, kao i zdrav razum navode nas na zaključak da su one =NOOCne (l RaedaC inih terorista= u realnosti bili, NOO cionističkih terorista koji su poslani da izvedu terorističke napade, a onda za sve to da svale krivicu na (rape, kao i da uvuku (meriku u jo$ jedan rat. 9o pr"i p t od &ritanske in"azi!e i rata 2R23$g$, :nited States s napadn te od strane nečega 'to &i se na!precizni!e moglo naz"ati !ednom ne"idl!i"om stranom silom$ O"e izraelske "o!ne snage &ile s do&ro potpomogn te od strane n!i+o"i+ simpatizera ko!i s na "isokim polo#a!ima medi!ima i "ladi$ I ni!edan od +il!ade Amerikanaca ni!e tren tno s"!estan o"i+ doga%an!a. 22 decem&ra 3663, Senator Bo& Gra+am /D?FL0, vodeći član /omiteta 2enata za Obavje$tajne (ktivnosti L the 2enate Intelligence 0ommittee>, po!a"io se kao gost GHen?a Ifill?a, na 4B program 9BS (eHs+o r$ Gra+am !e iznenadio Ifill?a iz!a"om kako "!er !e da !e !edna strana "lada ili "lade finansirala i podr#ala one teroriste$ O"d!e !e !edan dio n!i+o"og razgo"oraJ #F#%%; ,>i t*r&ite kako ste sigurni u to &a +e +e&na strana &r4a*a .ila s'on"or na'a&a == se'tem.raH, Q:A A9; ,9islim &a 'osto+i &o*ol+na koli0ina &oka"a ko+a uka"u+e na to &a se .ar nekima o& terorista asistiralo ne samo u 1inansi+skom smislu F ma&a +e to .ilo samo &io toga F od strane jedne strane, suverene vlade i da smo mi ometani prilikom istra ivanja svega toga, u &u.l+em istra4i*an+u tog slu0a+a, kao i u tra4en+u &oka"a ko+i .i na*o&ili na na "akl+u0ak &a s*e o*o ni+e ta0no, o&nosno ko+i .i nas na*eli &a tra4imo neke &ruge ra"loge kao o&go*or na 'itan+e "a/to +e teroristima omogu-eno &a tako e1ekti*no 1unk(ioni/u na 'o&ru0+u ASA), #F#%%; ,Ka li mislite &a -e to ika&a .iti i +a*no o.+elo&an+eno), A !te sada o" &om&astičn Gra+am?o" iz!a" $$$$$$$$$J Q:A A9; =#o će biti javno objelodanjeno kada arhive postanu dostupne javnosti, ali to će biti tek za nekih NOCEO godina. 9i .i tre.ali &a imamo o*e in1orma(i+e &ostu'ne sa&a, +er su one rele*antne u *e"i 'ri+etn+i s ko+ima +e ameri0ki naro& &anas suo0en), /3P0 Senator Gra+am t"rdi da američka o&a"!e'ta!na sl #&a zna ko!a !e "lada pomogla teroristima, me% tim, na'a "lada )e nam to re)i tek za L6 godina. :zima! )i o&zir tren tn sit aci! "ezi sa anti?m slimanskom +isteri!om ko! promo"i' na'a "lada i medi!a, zdra" raz m nam go"ori da koliko &i se prona'lo da !e neka arapska "lada sponzorirala o"e teroriste, onda &i nam sig rno na'a cionistički kontrolisana medi!a pona"l!ala o" "i!est non?stop, dan i no)$ Samo o"o mo#emo zeti kao !edan od dokaza da ni!edna arapska "lada ni!e &ila "ezi sa septem&arskim terorističkim napadom$ 4o ni!e mogla da & de neka arapska "lada$ 1a'to &i neka arapska "lada sponzorirala UAl?_aeda? U, organizaci! ko!o! !e cil! s"rga"an!e kor mirani+ arapski+ re#ima ko!i s podr#a"ani od strane :SA@ 8o!a &i to arapska "lada imala razloga za napad na s"og na!&ol!eg k pca nafte@ 8o!a to arapska "lada ima sposo&nost da se za'titi od ekspozici!e :S medi!ima@ 8o!a &i to arapska "lada imala !edan taka" samo &ilački nagon, da ispro"ocira napad na se&e od strane na!"e)e n klearne sile na s"i!et @ 9a do&ro, ako se ne radi o neko! arapsko! "ladi, kao gla"nom sponzor onog terorističkog napada, o ko!o! dr go! "ladi &i se onda moglo da radi@ O&ratite opet pa#n! na o"o 'to !e "e) !ednom "eoma !asno rečenoJ

? S"!etskog 4rgo"inskog =entra$ Igrom ironi!e. kao !e on "!ero"ao. isto kao 'to !e to radila i "ezi 9erl <ar&o r?a$ 9ro&lem !e tome 'to to "ri!eme nikoga ne)e "i'e intereso"ati o"a! teroristički napad. a da isto"remeno ne počini &ist"o s"o!e kari!ere. ili im se prijetilo ili su ih otpu$tali s posla. ko!e operi' :SA$ /20 Ovaj agresivni i izra ajni Irac je cijelo vrijeme izra avao svoju frustraciju time $to su mu ruke bile vezane od strane njegovih pretpostavljenih. S"aki od o"i+ FBI agenata mislio !e da se nalazi na trag !edne arapske terorističke za"!ere i koliko nis pročitali o"a! tekst. kad =ionisti kontroli' i informati"n ind stri! @ =ionistička mafi!a. 1"dje "idi. akademi!e i &iznisa. agenti FBI ko!i s radili na teren otkrili s mnogo znako"a da se ne'to "eliko priprema$ (eki od o"i+ agenata postali s toliko alarmirani znako"ima ko!i s kazi"ali na od"i!an!e !edne terorističke za"!ere. &io !e 'ef FBI Od!ela za 8ontra?4erorizam.1. oni mora! da & d i "eoma. Ja *am o tim &oka"ima ne mogu ni/ta &a ka4em) Oni su strogo 'o*+erl+i*e 'riro&e).a Desno' F1R TV NE+S REP1RT 1 I RAE3SCI@ TRANSP1RTNI@ RADNI. "lade. da s na s"e načine pok 'a"ali da &i!ede s"o!e pretposta"l!ene da istra#e o" st"ar malo d &l!e$ Ove agente su ili ignorisali.io +e&an o& agenata F)B)#) 0i+a +e o'sesi+a . TRA21VI . magazin t+e (eH 7orker go"ori o OK(eill?o"o! opsesi!i istragom. kao i to da neko ni!e #elio da se da st"ar d &l!e ispita$ Jedan od oni+ ko!i !e predn!ačio me% n!ima. "eoma oz&il!ne prirode$ Samo ne'to 'to &i po s"o!o! prirodi moglo da & de i "eoma r #no. to !e da s o"i agenti &ili na trag nečega "elikog. koliko tra!e i ekonomsko propagandni program na nekim 4B kanalima$ Ako čak i toliko.4NJIVAČII 4 . kao i .ila. mnogi od n!i+ "!ero"atno !o' "i!ek to misle$ *i im samo mo#emo oprostiti na n!i+o"o! ignorantnosti ako oni !o' "i!ek nis s+"atili da oni ko!ima s 'li trag nis &ili nikak"i arapski teroristi. na pr"om m!est > mora! da posto!e. /L60 Da &i dokazi ko!i po"ez ! Izraelce s napadom 22 septem&ra postali strogo povjerljivi. i detonatori.U *og )e !e da o"a! do&ri senator sam ne zna ko!a !e dr#a"a &ila pletena$ Gra+am mo#e !o' "i!ek da & de pod il zi!om da se radi o neko! arapsko! "ladi$ Ili mo#da.= -okazi koji povezuju Izraelce sa doga?ajem GGQH su strogo povjerljivi.4NJIVAČII 4 .4NJIVAČI F. kao i n!eni kari!eristički d pelizci iz medi!a. Al Xae&a. ne)ete "!ero"ati. kao 'to !e to &io sl ča! sa mnogim anti?cionističkim političarima pro'losti$ Istori!a )e o&!elodaniti istin !ednog dana.Rat 9roti" 4erorizma-$ Američka pa#n!a ne mo#e da tra!e toliko d go$ Ona ne mo#e da tra!e ni "i'e od neki+ 36 min ta.o #a#o onu d"oji%u izraela%a iz"ode iz z!rade . "e) sada dr#e skoro s"e s"o!im r kama$ 3ije"o' Pr"a strana lista DIARI1 DE @ERI.I A2ENTI C1JI S4 P1C4SA3I DA SPRIJEME //0A Agenti FBI ko!i rade na teren s . mo#e da do&i!e stat s . On !e na kra! iz protesta podnio osta"k FBI i pri+"atio pozici! 'efa o&ez&!e%en!a. )eli!a Al ]aeda organizaci!e. Jo+n OK(eill$ : !ednom s"om člank pod naslo"om. OK(eill ni!e nikada . kao !edan ogorčen patriota pok 'a"a da na !edan s ptilan način ka#e kako &i Izrael mogao da & de pozadini s"ega toga. John O!Neill +e . Dr go. nego *osado"i agenti ko!i s se pret"arali da s arapski teroristi$ (kasni+e -emo malo *i/e o tomeI$ Ono 'to !e s 'tinska tačka.do&ri momci-$ Oni ko!i s kor mpirali o" agenci! s kari!eristi? &eskičmen!aci i lizice ko!i se nalaze na n!enom "r+ $ 4okom m!eseci i dana ko!i s pret+odili onom s d&onosnom doga%a! . oni.e#si=#o! Con!resaI na#on :to su bili uh"a7eni sa e#s&lozi"o. Istori!a se stalno pona"l!a$ Ali ko )e t istori! pod ča"ati američki narod.08 ECSP31 IVA S4 .stroge?po"!erl!i"osti-.I3I 1TCRIVENI 4 NJIN1V1@ CA@I1N4 P123AV3JE /> 4 .I@A 4NAPSENI@ 4 DRŽAVI VASIN2T1N.

u slučaju bilo kakvog njegovog dubljeg istra ivanja. . zar "am !a nisam rekao-$ 9ogin o !e zgradi S4=?a. RoHleI. program menad#era o&a"!e'ta!ni+ operaci!a ko!e pokri"a! Indi! . . oni napadi &i &ili pred pre%eni$ On !e opisao reporterima agenci!e AB= (eHs kako s ga n!ego"i 'efo"i spreča"ali istrazi. RoHleI se #alila z&og toga 'to !e agenci!a od&ila da reag !e na čin!enice ko!i s kazi"ale na priprem terorističkog napada$ Ona je izjavila kako je obstrukcija u okviru *'I bila toliko blatantna da su ona i njene kolege često u $ali komentarisali kako ključni personal *'ICja vjerovatno radi za Osamu 'in )adena5 /N0 Jedna od gla"ni+ st"ari z&og ko!e se ona #alila. !e #elio da pokrene istrag "ezi onoga 'to !e "!ero"ao da !e teroristička )eli!a Al?]aeda?ine organizaci!e$ On !e tako%e &io &lokiran od strane "isoki+ z"aničnika iz američkog *inistarst"a 9ra"de$ : "ezi o"oga.) /F0 : o"om s"om pism . 'osto+e sile ko+e su mnogo *e-e o& mene. #en ko!a !e tako%e radila kao agent FBI?a$ Ona !e. to !e ona! Franc z al#irskog pori!ekla ko!i ni!e znao ni !edn ri!eč na franc skom da progo"ori$ 9a onda imamo i agenta FBI.. Jo+n Bincent. tako%e !e podr#ao o"o 'to !e Srig+t rekao za AB= (eHs$ /M0 I dr#a"ni !a"ni t #ilac iz Aikaga. Ddmonds i mnogi dr gi ko!i s anonimno o o"ome go"orili. /30 Srig+t tako%e ka#e da koliko se n!em &ilo doz"olilo da nasta"i sa s"o!om istragom. &ila !e i ta 'to FBI ni!e +tio odma+ da +apsi 1ac+arias?a *o sso i. =ole..dmondsCova odbila. Si&el Ddmonds$ Ddm nds?o"a se !e &ila pre"odilac kod prisl 'ki"an!a kom nikaci!a$ Ona t"rdi kako !e !edan n!en kolega radio za *ossad i kako !e *ossad pok 'ao tako%e i n! da "r& !e smisl da da!e netačne pre"ode s"r+ ometan!a istrage$ /ada je . !#i neće$ otvarati nikakvu kriminalnu istragu.do&io prilik da ka#e. /L0 Speci!alni agent FBI?a. "eoma +ra&ro. 4+e 9ost !e o&!a"io kako ona i ona! tr gi pre"odioc poti) iz !edne .su'tilno i"*rtan+e 0in+eni(a. s n!i+o"om &lokadom tako%e se nasta"ilo i nakon 22ZP$ O"o zata'ki"an!e !e postalo toliko &latantno da s se i člano"i senato"og 8omiteta za . ko!eg tren tno zast pa !a"na pra"na firma J dicial Satc+$ Dright tvrdi kako su mu njegovi $efovi. 6ossad je odmah počeo da joj prijeti i ugro ava njenu bezbjednost5 /R0 8ada !e ona s"e o"o pri!a"ila s"o!im pretposta"l!enima. /50 Imamo i =oleen RoHleI. gd!e mo#emo da "idimo i kaka" odnos cionisti ima! prema ne"inim !e"re!ima$ 4 imamo i agenta FBI agent Jo+n *$ =ole.36?tog otmičara-. o&!a"l!eno !e i to kako !e =ole tako%e napisao !edno pismo 'ef FBI * eller? gd!e ga pozora"a na sig rnosne prop ste proced ri kod zapo'l!a"an!a pre"odioca$ /260 O"i odani agenti kao 'to s OK(eill. do&ila !e otkaz z&og ? . (e samo 'to s istra#ni organi &ili &lokirani pri!e 22ZP. Srig+t. ni+e .dr#a"a ko! t+e 9ost ni!e +tio da imen !e.A 9inistarst*u Pra*&e i FB#5u. 22?tog septem&ra$ Imamo tako%e i prim!er speci!alnog agenta FBI Ro&ert?a Srig+t?a.sredn!o? istočna.eto "idite. Flessner. Izrael$ (Ni+e *eliko i"nane7en+eI$ Si&el Ddmonds zasl # !e po'to"an!e z&og s"og od piran!a *osad? i alarmiran!a s"o!i+ pretposta"l!eni+$ :m!esto toga. . 9akistan i Afganistan$ : istom &ro! Sas+ington 9ost?a gd!e !e o&!a"l!ena priča o Ddm nds?o"o!.disr pci!e-$ 4+e Sas+ington 9ost !e kratko o&!a"io o" prič &ez pomin!an!a imena naci!e ko!a !e pok 'ala da "r& !e Ddmonds?o" $ *e% tim. 1a to zabranjujem svima vama..m slimanskim teroristima-$ Da to ni!e &ilo tako oni &i "!ero"atno na kra! do'li do otkri)a kako realnosti teroristi Al ]aede ni ne posto!e. i one +e&nosta*no nisu &o"*ol+a*ale 'okretan+e kri*i0nog 'ostu'ka) Tako &a on na kra+u. st"ari. nego se radi o *ossado"im agentima ko!i se pret"ara! da s m slimani. nakon 'to ga !e n!ego" za&rin ti čitel! leten!a pri!a"io FBI? z&og s mn!i"og pona'an!a$ Ako se s!e)ate.io ni 'okrenut). Flessner !e "rlo l! tito iz!a"ioJ . čak i nakon 'to im !e prezentirao dokaze o kriminalno! akti"nosti$ Srig+t !e rekaoJ . Ro&ert? * eller? kome !e ona opt #ila s"og "lastitog direktora za . ona !e z&og o"og s"og patriotskog pona'an!a &ila otp 'tena.i nećete pokretati nikakvu kriminalističku istragu u vezi bilo kojeg od ovih predmeta .sredn!oistočne. napisala i !edno pismo od 2L strana direktor FBI?a.Na&"ornik ko+i +e stigao i" gla*ne u'ra*e sta+ao +e nas'ram mene i *ikao. morali s &iti za sta"l!eni potrazi za . Bincent. *ark Flessner.dr#a"e$ /P0 Agent Si&el Ddm nds ni!e arapkin!a$ Ddmonds?o"a !e !e"re!ka$ Odatle znamo da !e ona . kao i neki iz 6inistarstva 7ravde stvarali nevolje i prijetili.

mo#e da po!a"i A"ganistan i na"odno pro"ede neko "ri!eme !ednom od Bin Ladeno"i+ kampo"a@ Ako !e .proma'a!o&a"!e'ta!ne sl #&e od onog fi!aska 1al!e" S"in!a 2PF2$g$. . =IA. i =ole rekli da im se dogodilo kad s pok 'ali da pokren istrag pri!e napada.odnosno. /220 4o !e pra"o i ono 'to s agenti FBI.izme% po!edini+ od!el!en!a o&a"!e'ta!ni+ organizaci!a$ 9lupost5 8ako to da se =IA i FBI nis mogle infiltrirati te UAl?]aedine )eli!eU a da se 32?no godi'n!i momak iz 8aliforni!e po imen Jo+n Salker Lind+. OX(eil. Ddm nds. ili I(S &io otp 'ten. : sl ča! direktora =IA?e George 4enet?a.rin+a*a 0in+eni(a /to 0I( i 6inistarstvo 7ravde onemogućavaju njihovu istragu na svaki mogući način Co*i istra4itel+i t*r&e &a su im se o*e agen(i+e is'ri+e0ile na 'utu).nekompetentne. DOJ. Srig+t.nekompetentni-@ 8o 'titi te . DRQAB(I 4:QILA= AS<=ROF4. /230 (apad 22ZP predsta"l!a na!"e)i .ef FBI.a*+e/ta+nih 'ro'usta u *e"i na'a&a ==UL "a. Allen5a Kulles5a =LM=)g) u'ra*o ". RoHleI. ko+a +e us'+ela &a "ata/ka mnoge 0in+eni(e u *e"i sa atentatom na Dene&i+a)$ 8ompleks "ladaZmedi!a insistira na na tome da s prop sti istrazi &ili rez ltat . kada ih rtvuje kako bi pokrila svoju guzicuA 1a'to se klo"no"ima kao 'to s * eller i 4enet doz"ol!a"a da !o' "i!ek o&a"l!a! s"o!e f nkci!e@ 1a'to medi!a nikada nis pok 'ala da identificira! one &irokrate ko!i s &ili . #enetova =nekompetentnost= kao direktora 0I(Ce je tolika da senatori #hompson L#N> i 2helb. L()> poku$avaju da iznude njegovu ostavku. I DIRD84OR FBI *:DLLDR S: 7AJDD(IA8* S(AGA*A BLO8IRALI IS4RAG: 9RIJD I 9OSLIJD 22 SD94D*BRA$ P123AV3JE /? F1R@AN0o"i 3ACEJI .nekompetentnost.og one katastro1e u 6al+e*u S*in+a) Kulles +e kasni+e ra&io "a Warren Commission.z"anične opomene. :zgred rečeno. degradiran.O&a"!e'ta!ne Akti"nosti direktno #alili direktor =IA?e George 4enet? i "r+o"nom dr#a"nom t zioc .&ila pitan! . i za'to@ Aini se da s z&og s"ega o"oga &ili otp 'teni ili pozoreni !edino oni agenti ko!i s pok 'ali da spri!e)e septem&arski tragični doga%a!. * eller. direktno !e odgo"oran =+ertoff? $ LIJDBOJ FBI AGD(4I SRIG<4 I BI(=D(4$ (JI<OBA IS4RAGA BILA JD (A*JDR(O BLO8IRA(A$ DDS(OJ =IO(IS4A *I=<ADL =<DR4OFF JD (AADL(I8 ODJDLD(JA 1A IS4RAG: 8RI*I(ALA. DIRD84OR =IA 4D(D4. B s+ ne smi!e da dirne George 4enet?a$ *o#da z&og toga 'to m !e "eoma do&ro poznato 'ta se dogodilo posledn!em američkom preds!ednik ko!i se s dio da da se konfrontira sa do&ro za'ti)enim direktorom =IA?e$ (John F) Denne&B +e ot'ustio &irektora C#A. general Jo+n? As+croft? $ Dne"ni list.&irokratske nekompetenci!e. ko!e pripada američkom *inistarst" 9ra"de$ . !e o o"ome iz"!estioJ . *I(IS4ARS4BA 9RABDD STA T1 1NI SACRIVAJ4 I AST1D S LIJDBA (A DDS(OJ B:S<. ili &ar !a"no opomen t z&og s"og nemara "ezi s"ega o"oga$ 9dje su oni rtveni jarci po kojima je na$a vlada već odavno postala poznata.nedostatka kom nikaci!e. ne znam da li sam "e) pri!e pomen o da !e FBI !e pod kontrolom !o' !ednog cioniste po imen *ic+ael =+ertoff@ =+ertoff !e direktor Od!el!en!a za Istra#i"an!e 8riminala. gd!e s onda .ko!e s tre&ale da se r če onim sl #&enicima ko!i s ignorisali pozoren!a@ Do dan danas nisam č o da !e i!edan sl #&enik FBI. i opet.&irokrate.>o7e istrage u *e"i o. t+e Los Angeles 4imes.

AK% +e u realnosti gru'a "a 'oliti0ke na'a&e s'e(iali"o*ana "a uni/ta*an+e kari+ere i re'uta(i+e . na !edno! "ečeri odr#ano! FoTman?o" častJ . nego nala#e piscima i političarima 'ta )e da pi' i koga )e da opt # ! za . i ona se on&a i"nena&a 'o+a*ila )))Ta ri+e0. st di!e. da se čo"!ek &i!e od m ke. o& ne'ro(+enl+i*e +e koristi "a FB#) Tako7e. A !te samo kako !e direktor =IA.T CC !ra.u 'roti* netr'el+i*osti. *e-ina nas se 'r*o "agr(nula o& smi+eha) 9e7utim. ko+u -ete organi"o*ati o*og m+ese(a na aka&emi+i FB#5+a)2 /L0 9a. to 'artnerst*o &ostiglo +e&an *eoma *isoki ni*o) ) ) ) 1a sam apsolutno odlučan da nastavim sa daljom izgradnjom te na$e me?usobne saradnje) 9i u FB#5+u *eoma (i+enimo *a/e 'ogle&e i 'artnerst*o sa nama) >a/e 'o"na*an+e kao i istra4i*an+e ekstremi"ma +e o& ne'ro(+en+i*e *ri+e&nosti "a nas. iz!a"io s"o! l! &a" direktor ADL?a. * eller?a.i! "na0i [mo+ u0itel+.e". ko!i !e tako%e pod kontrolom cionista i =ionističkim 8ongresnim Lo&i!em `t+e 1ionist =ongressional Lo&&I /AI9A=0a. +er ono .a(a +e&nu no*u s*+etlost na 'rom+enl+i*u 'riro&u teroristi0kih 'ri+etn+i s ko+ima se Amerika &anas suo0a*a) >a/a 'o&r/ka u na/o+ . ti ne samo &a 'ro'o*i+e&a/ eti0ka na0ela Tore (Torah5 'rim)'re*)$.terorističke napade-$ Lista politički+ "edeta ko!e FoTman nosi kao sitni' s"om %ep !e "eoma impresi"na$ 4o nam pokaz !e i o"a! patetični go"or direktora FBI?!a. A"i+i i J*ro'i 0uti na n+iho*om ra&i+u i tele*i"i+ii. r k pod r k . sada radi za Sa"!et za Od&ram&en 9olitik /Defense 9olicI Board0 ko!i !e tako%e pod cionističkom kontrolom i pra"om Ric+ard?a 9erle?a$ . sit aci!a ni!e ni malo &ol!a$ Aak !e i gora. to je upravo ono $to si ti meni. političari i novinari se odmah do grla ukake i upi$ke.or. i ne samo meni nego i mnogim drugima koji se nalaze u ovoj prostoriji. ni+e &ugo 'otra+alo &ok nismo "akl+u0ili &a se o*&+e ne ra&i ni o kak*om *i(u.*eoma &ugo (i+enim i 'o/tu+em ra& AK% organi"a(i+e i tako7e 'o"&ra*l+am *a/u &ugogo&i/n+u 'o&r/ku FB#5+u) Po"nato mi +e kako +e "a *ri+eme mog 'retho&nika. %ouis Freeh5a. ko+e su sa&a u 4i4i &oga7an+a.i na+.i 'roti* kriminala kao i teroristi0kim istragama. /M0 4enet?o" pret+odnik =IA.sa"!ete.ama kako su Je*re+i. i u'ra*o kao i najveći rabini.Ci+elo *ri+eme sam tra4io +e&nu gr0ku ri+e0 ko+a . ed kaci! i o& k .anti?Semitizam-. kao i 'ro0itati u no*inama .+e7u+ete "a FB# i &ruge organe "a o&r4a*an+e re&a i "akona nika&a nisu .o&a i "a . 9entagonom. te &a st*ar ni+e "a smi+an+e) Kanas mo4ete 'utu+u-i 'o ara'skim "eml+ama.ol+e i"ra"ila mo+a os+e-an+a. ti ih 4i*i/). A&e !e f riozno reago"ao sl!ede)om iz!a"omJ 8Da&a smo 'r*i 'ut 0uli o o'tu4. i" starogr0og +e"ika +e 5 Trabbi.ol+e nego ika&a 'ri+e. James SoolseI. #"rael i 9ossa&5a o&go*orni "a na'a& ==5tog se'tem. #i si meneU podučavao o antiCsemitizmu 'omogao si mi &a +a to sa&a ra"umi+em .esramne la4i ko+e se 're&sta*l+a+u kao istina F &a Je*re+i u"roku+u o&re7ene 'ro. ('ogoto*o u J*ro'i i na Sre&n+em #stoku$.i "a n+ih o'tu4i*ali &ruge) To +e +e&an klasi0ni anti5semiti"amI /30 8ada neko kao A&e FoTman počne da k ka i zapoma#e 8anti5semiti"amCanti5semiti"am2. FBI !e partnerst" sa cionističkim ADL?om i oslan!a se na n!i+o"e . ma! 3663$gJ 8Ja *e.1a!edno sa medi!ima ko!a s pod kontrolom cionista.ile o& *e-e *a4nosti nego /to su sa&a) To ukl+u0u+e i kon1eren(i+u na temu 'ri+etn+i ekstremista i terorista. George 4enet.or.! nego 5 !mo+ u0itel+)! I (be.ra. onda !e to o&ično !edna do&ra indikaci!a kako !e neka od"a#na d 'a sp!ela da pogodi pra" #ic s % ! )i se da ka#e istin o cionističko! mafi!i$ /ada *oSman i njegova banda uglas poviču !antiC semitizam". nalazi se i Anti?defamaciona Liga `Anti?Defamation Leag e /ADL0a ko!a !e tako%e po"ezana i sa *ossad?om$ #ako o*a organi"a(i+a 're&sta*l+a samu se.leme u s*om *lastitom interesu kako .ilo koga ko se usu&i &a kritiku+e (ioni"am i #"rael) 4ren tni direktor ADL?a. ko!eg !e on odr#ao 3M?to! Godi'n!o! 8onferenci!i ADL?a. A&e FoTman? .e organi"a(i+om "a "a/titu in&i*i&ualnih slo. trening i e&uka(i+a ko+u *i o.! ne samo !u0itel+. ADL ne samo da sam defini'e 'ta !e . 8 9reko p ta. A&e FoTman se "e) oda"no iz!asnioJ 8Anti5Cioni"am +e isto /to i Anti5Semiti"am)8 /20 (a rast )a naga%an!a 'irom s"i!eta o če') cionista organizaci!i septem&arskog napada. kod =IA..

!e rekao sl!ede)eJ 8A. As+croft.partner. dok za po'tene agente FBI?!a kao 'to s Srig+t. s"e dok oni ostan n!ima korisni. DIRD84OR ADLXa FOW*A(. Ddmonds i =ole. F1R I NJE21VI PI3IMI S LIJDBA (A DDS(OJ DIRD84OR FBI *:DLLDR. od ko!i+ !e "i'e od N5G ti+ informaci!a &ilo ilegalno do&i!eno od strane polici!e.e5u u ime gra7ana New York CitB5+a.e. Gi liani itd$ ' pl!i kari!eristi ko!ima !e poznato kako se ne isplati sta!ati na p t cionističko! mafi!i. da s tamo prona'li komp! terske dosi!ee "i'e od 26666 l! di iz ci!ele dr#a"e.I0ja$ Jer. =LI(4O($ B:S<. ti si tokom (i+elog s*og 4i*ota bio zvijezda vodilja za na$ narod.6ah*al+u+em se A.an i nje!o"a sabra7a iz @ossada obja"iti ne#e :#a#lji"e &odat#e o nji.D"o !o' malo iz!a"a l! &a"i i podr'ke poznatom kriminalc . 4enet. dosi!ei FBI?!a i data &anka "ozački+ doz"ola$A /P0 1ar oni nis &ili s"!esni da !e Br+o"nom S d San Franciska dod!el!eno O256. kao i s*e one ko+i se &anas u s*i+etu . =linton. B s+.FBI? @ 8ak" &i korist ADL imao od o"i+ FBI dosi!ea@ 1a'to l! di kao direktor FBI * eller. /i e"angelistički fanatik0 Jo+n As+croft. o"e kari!erističke prostit tke )e i dal!e &i"ati promo"isane od strane cionistički kontrolisani+ medi!a. Bill ? UJa?&i+ se &orio?i? mro?za?IzraelU? =linton." Da li s o"o ri!eči ko!ima se iskreno izra#a"a po'to"an!e nekome@ Ili s to ri!eči ponizni+ sl #&enika ko!i pok 'a"a! na ta! nacin da se dod"ore s"o!im strogim 'efo"ima@ Razmislite malo o tome$ Da li !e iko rekao o"im na'im "aznim dr#a"nim ličnostima podatak da kad !e FBI iz"r'io raci! kancelari!i ADL?a 8aliforni!i. 3662$g$ proizraelski generalni dr#a"ni !a"ni t #ilac. /50 S"eti R dI Recikli"ač !e tako%e dodaoJ . "ezi s o"om inter"enci!om FBI?!a@ /260 8o!a to dr ga gr pa Americi mo#e da pro%e &ez posl!edica za kra% dosi!ea ko!i pripada! FBI? Ldr avni prestup5>. tada'n!i preds!ednik Amerike. !8uvar savjesti čovječanstva. do#u. N(9+(-. tako%e se za+"alio ADL? J . nema nikak"e & d )nosti. jer 7e FoJ. George B s+ tako%e !e odao s"o!e po'to"an!e FoTman? J . I onda !o' da postane .a F. tajni. 4enet. dok se istovremeno oslanja na uputstva i savjete (-)CaA 1ato 'to s * eller. "a s*e ono /to +e u0inio C2./F0 B d )i preds!ednik. i preds!ednici =linton i B s+ ne o&ra)a! pa#n! na čin!enic da !e ADL !edna kriminalna gr pa ko!a !e od strane FBI?!a +"a)ena na d!el kako 'pi! nira američke gra%ane@@ %a$to 6ueller ignori$e otkrića i upute svojih agenata.Ci+ele o*e go&ine ti si .ore "a mir i 'ra*&u).enti. kao i u s*o+e li0no ime. \elim &a i"ra"im s*o+u li0nu "ah*alnost AK%5u "a 'o&r/ku ko+u mi 'ru4a)2 /R0 O&ratite malo "i'e pa#n!e na o"e komentare odozgo ) !7artner"U !6oj rabbi" U!%vijezda vodilja za na$ narod"U. I /(%N. . tada'n!i g "erner 4eksasa. director =IA.666 kako se ne &i pokren o post pak proti" ADL?a. la#o" i izraelskom agent FoTman? . od strane na!močni!i+ l! di Americi$ (a isto! "ečeri. DRQAB(I 4:QILA= AS<=ROF4$ 0IONI2#I8/.a #oji su bili &ronaPeni u oni. R:D7 GI:LIA(I. DIRD84OR =IA 4D(D4.ranio sa*+est 0o*+e0anst*a)2 /N0 (a konferenci!i ADL?a. RoHleI. "a naro& #"raela. Dr'a"ni Ja"ni 4 #ilac general As+croft.

neko !e poslao na adres FBI?!a !edno anonimno pismo opt # ! )i Dr$ Assaad?a da !e &ioterorista i da mrzi :SA$ /20 4o pismo !e &ilo poslano 35?tog septem&ra > 'ri+e nego /to +e 'r*i slu0a+ antraksa . &a sam se o&mah ras'lakao) /o god da je bila ta osoba. :#( +(-I#. onda )emo "!ero"atno saznati i to ko sto!i iza &ista"a antraksom$ Antraks pisma s &ila pisana na !edan taka" način da iz samog teksta čak i mentalno retardirano di!ete tre&a zakl! čiti kako se radi o arapsko?m slimansko! za"!eri$ O"o !e tekst pisma ko!eg !e Dasc+le primioJ .-NI/.o+iteH Smrt Ameri(i) Smrt #"raelu) Allah +e *eliki).-21. -( N(6 2#(N.RCVI' =2(6O 7+O'(1#.io &i+agnosti(iran) Agenti FBI?!a s &ili "!ereni da s anonimna pisma la#na i da se radi samo o pok 'a! nam!e'tal!ke$ Assaad !e oslo&o%en opt #&e i p 'ten na slo&od $ Assaad !e kasni!e iz!a"io za list 4+e <artford =o rant iz =onnectic t?aJ !8Bila mi +e tolika muka ka&a sam *i&io ta 'isma. N( 74#5= LIJDBOJ ABG:S4 3662$ 9ALDS4I(S8I LIDDR 7ASSDR ARAFA4. /A0to P123AV3JE ANTRACS PIS@A' J1S JEDAN P1C4SAJ ANTI0ARAPSCE NA@JESTA3JCE 4re)eg okto&ra.LIJDBOJ =IO(IS4IA8I DO*I(IRA(A *DDIJA 7(7.ilo 'o"nato da !e par pisama ko!a s sadr#a"ala se&i smrtonosne spore antraksa.8: :GROQD(I* 9ALDS4I(=I*A$ DDS(OJ *AR4ZA9RIL 3663J BRIJD*D 1A OSBD4:.elo*u nagra&u &a .-21.+I8/. (S#JA SA \JNA # KJJCA :#R]AN#$ 9OSJDV:JD 9A9: JO<(?a 9A:L?a II$ =IO(IS4I S: 9OBJDS(ILI 8ADA JD 9A9A I1RA1IO 9ODR.#.AS NAJ3JEPSE . /L0CC$i tekst iz pisma ko!eg !e primio BrokaHJ . !edno! istra#no! kancelari!i zgradi FBI.I1NISTIČCA @EDIJA CAT13IČC1J . /30 Ako &i saznali ko !e &io ta! ko!i !e pok 'ao la#no da opt #i Dr$ Assad?a lično.5 C1 I@A P1S3A S ARAFAT1@ NEME . 7+. 'to !e za američk po't st"orilo "elike g &itke$ *edi!a s ci!elo "ri!eme danono)no pričala samo o antraks i ni o čem dr gom$ 9olitičari i t" komentatori 'pek lisali s kako Osama Bin Laden ili Saddam < ssein "!ero"atno sto!e pozadini s"ega toga$ 1a'to !e FBI ispiti"ao Asaad?a@ 2amo malo prije nego $to su bila izvr$ena ova ubistva uz pomoć antraksa. I 7+.u&e laureat "a No. So*+ek ne mora &a .rao &*a i &*a). &ilo p )eno na adres no"inara tele"izi!ske agenci!e (B= 4om?a BrokaH?a i američkog senatora 4om?a Dasc+le?a$ 9et l! di !e mrlo z&og o"i+ pisama kontaminirani+ zročnikom antraksa ko!a s &ila poslana iz (eH JerseI?a$ *ili!arde pisama &ilo !e tako%e zadr#ano. (A9AD (A =IO(IS4IAI< *DDIJA (A 8A4OLIA8: =R8B: I2#O . i Arape generalno. Sas+ington D$=$ Ta&a +o/ ni+e .ITI PREDSTAV3JEN NA NAS31VN1J STRANI @A2A INAH .i sa.(KI I %( (6.>i nas ne mo4ete "austa*iti) 9i 'os+e&u+emo antraks) Sa&a -ete umri+eti) Ka li se . sa" #asn t.-NI0I 7+I7(%I#. ona je znala $ta će se dogoditi i tako poku$ala da stvori pogodnog rtvenog jarca za tu akciju. 3662$g$ Dr$ AIaad Assaad američki na čnik egipatskog pori!ekla s!edio !e.

p ko"nik Da"id? Franz? . &ila !e i !edna poema od R strana ko! !e on na'ao s"om po'tanskom sand čet !o' 2PP2$g$ 4a poema se sasto!ala od 3L5 redo"a a n!en sadr#a! !e &io "eoma "redl!i"e prirode po Assaad?a$ %ajedno s poemom. Assaad !e pokren o s dski post pak z&og diskriminaci!e i pro"okaci!a ko!ima !e &io izlo#en od strane neki+ s"o!i+ "eoma s mn!i"i+ saradnika$ 8ao !edan od dokaza ko!e !e podn!eo s d . Razmislite malo$ 8o !e ta! ko #eli da &aci kri"ic na Arape@ 8o !e ta! ko!i #eli da po"e#e interese :SA i Izraela na način impliciran o"im pismima@ S!e)ate li se afere La"on@ S!e)ate li se :SS Li&ertI@ S!e)ate li se oni+ "eseli+ izraelaca@ S!e)ate li se kad !e (etanIa+ iz!a"io kako !e septem&arski doga%a! do&ar za američko?izraelske odnose@ Jedno do&ro m!esto za potrag za dokazima !e američka la&oratori!a za &iolo'ka or #!a Fort Detrick? . nakon radnog vremena. poslali su mu i jednu gumenu kamilu za koju je bio zakačen veliki penis.. *D$ Ames tip antraksa.ta !e to n!ega toliko moti"isalo da čest" !e i pisan! one pro"okati"ne poeme@ 8aka" &i to moti" on imao za la#no opt #i"an!e Arapa "ezi &ista"a antraksom@ 9a do&ro. 4+e <artford =o rant !e o&!elodanio o"e čin!enice /260 isto kao 'to s i t+e 4oronto Glo&e and *ail.> s"e o"o nam sto!i na raspolagan! $ List.. &orac za za'tit prirodne okoline. %ackCa5 : "ezi neki+ st"ari ko!e nema! "eze s o"im. /P0 Istom onom 1ack? ko!i !e morao da podnese osta"k nakon pro"ociran!a i "ri!e%an!a Dr$ Assaad?a$ -va poena za -r. %ackCa5 Odakle ta netrpel!i"ost Dr$ 1ack?a i ostali+ prema Dr$ Assaad? @ . ako pod zmemo mal istrag "ezi samog prezimena U1ackU lako )emo otkriti kako se radi st"ari o "eoma o&iča!enom !e"re!skom prezimen ko!e !e pre zeto iz Starog 1a"!eta ? U1ac+ariasU$ Dr$ 1ack !e Je"re!. /230 i neke dr ge p &likaci!e$ 2amo činjenice objavljene u listu 3artford 0ourant trebale bi biti dovoljne za pokretanje optu nice protiv 7hilipCa %ackCa. !e"re!ka. mo#emo tako%e lako zakl! čiti da se radi o !ednom t"rdokornom cionisti$ #ri poena za -r.nap stio Fort Detrick. %ackCa5 S"e o"i na"edeni podaci s dost pni !a"nosti$ Assaad?o" s dski post pak ko!eg !e on pokren o 2PP6? ti+ godina. i s o&zirom na n!ego" fanatičn mr#n! Arapa. 9a za'to onda nismo "id!eli 1ack?o"o lice na tele"izi!i@ 1a'to se ni!e 1acka ispiti"alo z pomo) detektora la#i@ 8o!e to sile iz medi!a i "lade 'tite 1acka od ekspozici!e kao !ednog od gla"ni+ os mn!ičeni+@ =i!ela o"a za"!era sada do&i!a !edn no" dimenzi! $ Ja op'te nemam nam!er da o"d!e &latim ili "ri!e%am !e"re!ski narod$ Ali ne pomin!ati etničk pripadnost odre%eni+ s dionika o"o! fantastično! drami &ilo &i isto kao pisati !edan ekspoze o itali!ansko! mafi!i &ez pomin!an!a kako s gla"ni n!eni s dionici Itali!ani$ 1apamtite. /220 t+e Seattle 4imes. "odi pori!eklo iz Fort Detrick?a. nekoliko p ta prim!etila kako se neko &a"io istra#i"an!em antraksa nakon ra&nog *remena) /R0 8o !e to mogao da & de@ Dok mentaci!a istrage iz 2PP3$g$ pot"r% !e da !e !edna neo"la'tena oso&a sniml!ena od strane kamere za o&ez&!e%en!e kako lazi la&oratori! 36JM6. gd!e !e Assaad nekada radio dok ni!e &io otp 'ten 2PPN$ godine$ (akon 'to s ga otp stili iz Fort Detrick?a. !edan dr gi na čnik iz Fort Detricka. kratko nakon 'to !e Assaad pokazao 1ack?o" poem i kamil pra"i la&oratori!e$ /N0 1edan poen za -r.. Dr$ *arI Bet+ DoHns !e iz!a"ila "o!nim istra#iocima kako !e !an ar i fe&r ar 2PP3. 3L !an ara 2PP3$g$ /o je bila ta osoba koja se uvlačila u laboratoriju za istra ivanje biolo$kog oru ja. "ideo snimak Dr 1acka?a kako lazi la&oratori! Fort Detrick nakon godin dana 'osli+e n!ego"e . profesorica i politički akti"ista &ez ikak"og str čnog znan!a "ezi &iolo'ki+ agenasa) /2L0 Rosen&erg? ... o"a! ga !e iz&acio iz s"o!e kancelari!e. upravo u periodu kada se tamo sprovodilo istra ivanje antraksaA Isposta"ilo se da se radilo o potp ko"nik 9+ilip? 1ack? . s"!edočen!e Dr$ DoHn?a.osta"ke.O*o sli+e&i) A"mi 'eni(ilin sa&a) Smrt Ameri(i) Smrt #"raelu) Allah +e *eliki)..do&ro"ol!no. sada na scen st pa Bar&ara Rosen&erg. /M0 9a do&ro l! di. /F0 O"d!e se ne radi o pona'an! nedorasle d!ece$ O"o emocionalno nasil!e nad Assaad?om &ilo !e "r'eno od strane 'ro1esionalnih nau0nika ko!i s očigledno #el!eli da ist!era! Aassad?a s posla$ (a čnik ko!i !e &io "o%a o"e gr pe ko!a !e napadala Dr$ Assaad?a &io !e potp ko"nik Dr$ 9+ilip 1ack$ 9+ilip 1ack !e kasni!e . zar o"o ni!e do"ol!no@@@@. /50 4o !e &io !edan očigledan pok 'a! ismi!a"an!a Assaad?o"og arapskog etničkog pori!ekla$ Assaad !e iz!a"io da kada !e pokazao poem s"om 'ef .. neki od na!#e')i+ kritičara cionizma s pra"o Je"re!i$ Dr$ Assaad !e oslo&o%en s mn!e i onda s medi!a i FBi počeli pomalo s mn!ati na Dr$ 1ack?a$ *e% tim.

G.. 9+47. /2N0 *e% tim. Rosen&ergo"a !e počela na"oditi istrag prema Dr$ <atfill? (# time skretati 'a4n+u sa Kr) 6a(k5a0$ List.. 4+e Sas+ington 9ost !e pot"rdio kako !e Rosen&erg?o"a &ila ta ko!a !e pomogla da se z"anični organi okome na ne"inog Dr$ <atfill?a$ /2F0 <atfill?o"o ime !e počelo stalno da c ri iz medi!ski+ sredsta"a informisan!a dok se to !ednom moment ni!e pret"orilo popla" $ Dr$ <atfill !e postao predmet s"akodne"ne raspra"e.. kao i kari!er $ %a$to *'I nije nikada podvrgnuo -r. o"i fanatični cionisti (ko+i se u*i+ek &r4e "a+e&no ko&a ih +e neko 'ril+e'io +enog "a &rugogI$ nato"arili s medi!e i FBI na le%a !adnog Dr$ <atfill?a i sp t ni'tili n!ego" rep taci! . 0IONI2#I8/I #... i dal!e s nasta"ila sa s"o!om pot!erom <atfill?a$ Dr$<atfill ni!e nikada &io prit"oren.. ko!i !e ot"oreno pozi"ao na +ap'en!e američkog na čnika po imen Dr$ Step+en <atfill$ /250 4i+o iza scene. O-. 4A8O[D LAQ(O O94:QD( 5B0 P123AV3JE PRAMENJE 3AŽNIN TRA21VA =D(4ARJ DED4CTIVNA 312ICA 1TCRIVA ISTINSCE P1ČINI1..2#+(N. (JDGOBA 8ARIJDRA JD :(I... G #. *D[:4I*. 9+47( 'r...-.GGC#O9 2..... za ko! !e prema plan tre&alo #rt"o"ati Dr$ Assadd?a$ 8ada o"o ni!e palilo.o"a se od!ednom po!a"ila !a"nosti s t"rdn!om kako ona zna ko !e oso&a ko!a &i!a z pomo) antraksa$ /2M0 : s"em o"ome znatn podr'k !o! !e pr #io i !edan dr gi cionista iz agenci!e lista (eH 7ork 4imes...I1.D OS:*(JIAD(. "o%ena od strane Rosen&ergo"e i 8ristoff?a. %ackCa detektoru la iAAAA Pita+te to /e1a FB#5+a i 8'artnera2 AK%5aG :o. medi!a pod cionističkom kontrolom.+O+I2#I8/I N(7(...N O. N. I%... tako da !e morao !ednom moment da sazo"e konferenci! za 'tamp kako &io se pok 'ao od&raniti od o"i+ neosno"ani+ opt #&i$ (ikada ni!e posto!ao ni na!man!i dokaz proti" n!ega a on je čak pro$ao test *'ICja uz pomoć detektora la i..+O+I2#I s nam!erom da kazne :SA z&og n!i+o"e politike na Sredn!em Istok $ ili.. 9+47( 'r.ert5a 9ueller5aI A(4RA8S 9IS*AJ JO. no"inar po imen (ic+olas D$ 8ristof. 642)I6(N2/I #. 1.4ALJ8A ARA9I*A Li!e"oJ =IO(IS4A 8RIS4OF 8OJI JD LAQ(O O94:QIO (DBI(OG AOBJD8A DR$ <A4FILL$ (IJD BI..+O+I2#I s nam!erom da s"al! ! )i kri"ic na * slimane st"ore slo"e i po"od za če')e Amerike rat proti" arapsko?m slimanski+ zemal!a$ ...-N. me% tim n!ego" #i"ot i kari!era s ni'teni o"om &ezo&zirnom medi!skom kampan!om$ 9otp ko"nik 1ack se tako na'ao iz"an centra z&i"an!a i pa#n!e !a"nosti$ Ono 'to s o"i l di cionisticki na čnici i n!i+o"a medi!ska &ra)a činili Dr$ Assaad i Dr$ <atfill !e monstro zno iz"an s"i+ granica$ Jasno !e da s antraks?pisma tre&ala da & d !o' !edna nam!e'tal!ka Arapima.7#.. JDD(A OAIGLDD(A (A*JD.E 31ČINA )O9I8NI %(/)148(/ 'r..6'+( 'IO 1.4D(A DDS(OJ DR$ ASSAAD..

)I I2#+(KIO0. -( O2#(N4 N.+-I /(/O 1. E -( 'I I%'1. %)O8IN( N( ON..O 4/(%41. E I2#IN2/I 7O8INIO0I %)O8IN( K. 7+.+I14 )(KNI3 -O/(%(.N. Jednosta"nim o&rtan!em pra"ca prema ko!em o"a seri!a la#ni+ dokaza kaz !e. /O1I #O NI24 7O8INI)I. mo#emo logično ded cirati ko s &ili istinski počinioci$ Isto tako &ilo ko!a od o"e d"i!e gr pe na ko! ti dokazi s mn!i"og pori!ekla kaz ! .+I14 )(KNI3 !-O/(%(" #(/O -( 'I N(. )O9I8NI %(/)148(/ 'r. 7O2#O1I NI/O -+49I /O 'I 6O9(O 'I#I O-9O.O+(N %( O.+-I -( 1. F (/O 'I O#/+I)I /O 1.7O%N(#I.O+N( %( #(1 #. !e gr pa ko!a nema nikak" odgo"ornost "ezi sa tim zločinom$ 9rona%i seri! ti+ s mn!i"i+ dokaza i tako )e' na)i ko !e kri"$ :#O N(2 N(.O-I N(U )O9I8NI %(/)148(/ 'r. -O/ -+49( 9+47( #. 1. :to nas navodi naUU. -+49( 9+47( O-9O.+I1( -O/(%( 8I1.O-I N(U. O"o nam !e poznato !er !e Bin Laden odl čno opo"rgao t"rdn!e o tome kako on lično sto!i iza septem&arskog napada i s gerirao kako s cionisti istinski počinioci tog napada$ /20 : m slimanskom i arapskom di!el s"i!eta (0ak i u *e-em &i+elu J*ro'e$ op'te !e mi'l!en!e da s izraelski i američki elementi organizo"ali septem&arski napad kako &i napra"ili po"od za rat proti" islamskog s"i!eta$ =ionisti i Amerika odl čno od&ac ! o" t"rdn! i insistira! na tome kako m slimanski teroristi sto!e iza septem&arskog napada$ 4/+(#/O +. 7O+I1. i s o&zirom da o"e d"i!e gr pe opt # ! !edna dr g . (6. O"a! trik !e star koliko i sam kriminal$ Ono 'to !e !asno kao dan.).8. #O 'I N(6 O#/+I)O I /O 1.( 9+47( #. logično je za očekivati da su istinski počinioci zločina dali sve od sebe kako bi krivicu za to djelo svalili na druge.+O+I2#I8/I (/#.+O+I2#I8/I (/# :to nas navodi naUU )O9I8NI %()148(/ 'r./)O .. I2#IN2/I 7O8INIO0I %)O8IN( #+. 7+. 7O2I1(O 2.:N1. )O9I8NI %(/)148(/ 'r.(1 #.O6( 246N1I.'(14 -( 7O2I14 2. N( #O -( .+I/.( 9+47( #O 7O8INI)(. S o&zirom da &i Gr pa Br$ 2 i Gr pa Br$ 3 &ile oz&il!nim ne"ol!ama ako &i se otkrilo kako s oni počinioci tog d!ela. a time i skrenuli pa nju sa sebe. ta seri!a la#ni+ dokaza !e morala &rzo da ispli"a na po"r'in odma+ nakon operaci!e 22?tog septem&ra$ :#O N(2 N(. J 1..9)I /(%N4 +(%'1.). I2#IN2/I 7O8INIO0 #O9 %)O8IN(.-IN( 2.NO.

#N( O/O)NO2#5 M$ Istra#ni organi onda nalaze kofer ko!eg !e na"odno .@. 'to !e "!erilo mnoge kako !e Bin Laden st"arno kri"$ (ekoliko sedmica kasni!e.( 2+.24 642)I6(NI #I /O1I 24 /+I.+O+I2#I8/O -1. =(( se ispra"io i o&!a"io demant.7#.i dan danas !e #i"o i zdra"o..O6( 84-N.+O. istra#ni organi s primili iz"!e'ta! o s mn!i"om a t osta"l!enom na parkirali't &ostonskog aerodroma od strane gr pe sm 'eni+ Arapa$ Istra#itel!i s prona'li a t prir čnik za leten!e na arapskom !ezik $ /M0 N. kalk lator za potro'n! gori"a. istra#ni organi s prona'li pismo ko!e !e napisao !edan od otmičara$ /F0 S o&zirom da s i a"ion i p tnici kompletno sagorili na m!est nesre)e.priznan!em-$ O"d!e se tako%e moralo da radi o "eoma sretnim okolnostima. na'iroko !e o&!a"l!ena "i!est kako "lada pos!ed !e magnetofonsk trak na ko!o! se li!epo mo#e č ti kako !e Bin Laden poz"ao s"o! ma!k nekoliko dana pri!e napada i kako !o! !e saop'tioJ 8ne/to *eliko -e se uskoro &ogo&iti i *+ero*atno se ne-u +a*l+ati neko *ri+eme)8 O"a "i!est !e neprestano pona"l!ana od strane nekoliko različiti+ radio?tele"izi!ski+ mre#a. a neki od n!i+ s pri!a"ili da s im paso'i &ili kradeni !o' 2PPP$g$ /260 R$ (ekoliko sedmica nakon septem&arskog terorističkog napada. komad kičme l! dskog ti!ela d #ine 25 cm &ilo !e s"e 'to !e prona%eno od posmrtni+ ostataka p tnika$ /N0 *e% tim.()I N( 7O.sa di!ski+ otmičara-$ /R0 /(/. ko!i !e pod cionističkom kontrolom. 2$ 9ar sedmica pri!e 22?tog septem&ra.*o+ammed Atta.@(5 F$ (ekoliko dana nakon napada. mnogo man!e l! di !e č lo o"a! demant nego 'to !e č lo originaln dezinformaci! $ /L0 L$ (ekoliko sati nakon napada.6'+(.+O. i kao i to da n!ego"o! pozadini sto!e Osama Bin Laden i irački preds!ednik Sa&&am ussein$ (is otkrili ostale detal!e$/30 3$ (akon napada.(#NO 2+.I %( O. 4%.netačna i manip lati"na-$ /230$ Dr ge analize o"e "ideo trake s tako%e !asno pokazale kako se radilo o !o' !edno! "!e'to in#en!erirano! manip laci!i$ 26$ 8asni!e !e o&!a"l!eno kako s istra#ni organi na m!est nesre)e 9ensil"ani!i prona'li i !edn &iznis .(#NO 2+.1.7O2+. .."o%a gr peotmičara?samo &ica /"a/to .ila0ku misi+uH$ : kofer s prona'li 8 ran. i to tako da ona "eoma lako mo#e da padne r ke Amerikanaca$ (eza"isni pre"od o"og ne!asno raz ml!i"og materi!ala kasni!e !e pokazao kako !e američka "erzi!a pre"oda &ila .6O 4 O'%I+ I .-NO N(/ON GGC#O9 2.#N( O/O)NO2#5 N$ Direktor FBI?!a * eller !e čak priznao kako !e kra%a identiteta &ila "ezi s o"im terorističkim napadom$ /P0 Aak N od 2P . Antraks pisma s &ila 5 l! di$ 9isma s &ila napisana tako da se iz n!i+ !asno mo#e "id!eti kako iza tog napada tako%e sto!e * slimani$ 8Smrt Ameri(i) Smrt #"raelu) Allah +e *eliki)2 Oda"no !e "e) t"r%eno kako !e antraks stigao iz američke "o!ne la&oratori!e i da ni!e &io poslan od strane * slimana$ /220 P$ 9entagon.arapski+ otmičara. t!$ kako se radi o "i!esti ko!a nema nikak"i+ osno"a$ Iako !e o"a priča &ila opo"rgn ta od strane z"anični+ dr#a"ni+ medi!a. z"aničnici izraelske o&a"!e'ta!ne agenci!e *ossad dop to"ali s :SA gd!e s se sastali sa predsta"nicima FBI?!a i =IA$ *ossad i+ !e tada pozorio kako se pra"o priprema !edan teroristički napad na Amerik . -O/(%N.i neko 'ako*ao ko1er ako i&e u samou. da čo"!ek ko!i !e &io toliko inteligentan da smisli !edan onako "!e'to iz"eden napad iznenada postane toliko sm 'en da za&ora"i A"ganistan "ideo trak na ko!o! prizna!e s"o! kri"ic ..+I1().( N. 6(#. o"o pismo !e s"om tom pakl ostalo neo'te)eno$ /(/. i nekoliko prir čnika za leten!e na arapskom !ezik $ /50 /akvo sretno otkriće5 5$ (a m!est gd!e se sr 'io !edan od oteti+ a"iona 9ennsIl"ania. /O1I 24 I27)I.+:IN4 4 -(NI6( N. nedaleko od r 'e"ine S4=?a č desnom sre)om !e prona%en i !edan samo malo nagoren paso' !ednog od . opro'ta!no pismo. tako%e !e t"rdio kako !e prona'ao "ideo trak sa Bin Ladeno"im .1.za&ora"io.)O.O #.

aru) /2F0 Ovo je već za prvu nagradu5 9os"e)eni f ndamentalisti i islamski &orci ne samo 'to se napi!a! . pi!ana . (merika će uskoro vidjeti krvoproliće.armenom kao i +e&nom kono.ari(om.@(5 22$ (a istom m!est 9ensil"ani!i.ostala neo'te)ena &io !e napisan i &ro! telefona tz"$ . &a su Atta i n+ego*i ro7a(i 'ro*eli nekoliko sati u n+iho*om restoranu g&+e su 'o'ili mnogo alkoholnih 'i-a u*e0e 'ro/log 'etka) Atta +e 'latio oko OPV "a *o&ku ko+u su 'ili u toku < sata) Da&a +e u 'i+anom stan+u 'o0eo &a 'ra*i kon1likt i 'ro*o(ira. ko+i +e sigurno .a KaBtona Bea(h)2 .9ohamme& Atta.a*+estio i FB# &a su o*i 'otro/ili i"me7u V?@@ i V<@@ s*aki. tro!ica raskala'eni+ .a sa.=T rekao +e John Da'.o ne#oli#o sati &red susret sa Allaho.kart ko!a !e pripadala !ednom od otmičara$ (a pole%ini te kartice ko!a !e nekim .(+e&an o& n+ih 0ak i 8*o7a gru'e2 9ohamme& Atta$ pos!e) ! striptiz &ar Floridi gd!e nam!erno pra"e & k i !o' naglas pri!ete l! dima kako im se sprema teroristički napad$ Oni uz sve to i !zaboravljaju" jo$ jednu knjigu /urana u tom baru5 Agenci!a =BS (eHs iz"!estila !e 2M?tog septem&ra 3662$gJ 8Ta tri 0o*+eka su glasno i"ra4a*ala s*o+a anti5ameri0ka os+e-an+a u .'e+iti-. . koju je jedan od tih mladića ostavio kao i knjigu /urana koju su oni zaboravili da ponesu sa sobom & s*etu kn+igu #slama F osta*ili su u .otmičara. mena7er restorana Shu(kums OBster Bar an& :estaurant u 3O))BDOO-C4 (Flori&a$ ko+i se nala"i s+e*erno o& 9iami5+a.(i*ilni 'ilot. a on&a "a Boston$ i ako &i neki od ti+ a"iona kasnio sa poletan!em. m!esto da s Boston pred sam 22 septem&ar@ Da li im !e mo#da palo na pamet da mora! da pres!edn s !ednog a"iona na dr gi ('r*o &o 9aine. .u-en u Flori&i i ko+i +e na*eo a*ion kom'ani+e Ameri(an Airlines. prona%en !e !o' !edan č desno pre#i"!eli paso' ko!i !e pripadao . na 'les sa stri'ti"etama i 'i-e. 1otoko'irane *o"a0ke &o"*ole. "a+e&no sa n+ego*im .aru i 'ri0ala o skora/n+em kr*o'roli-u noć prije terorističkog napada na New York i Washington.= /250 1amislite. i"+a*io +e mena7er stri'ti" klu.otmičara. 4+e London 4elegrap+ (kao i mnogi &rugi i"*ori$ nam ka# J .1iad? Jarra+? $ /2M0 /(/. i +o/ +e&an Ara' "a ko+eg se *+eru+e &a +e .( 2+.armenu i nekom gostu klu.36?tog otmičara-. pri!e napada tri & čna. ?<.$ 4o !e "rlo slično onom način kako !e s"o!e"remeno rekao s"om instr ktor iz letačke 'kole da . 'la0a+u-i kre&itnim karti(ama) Da' +e i"+a*io kako +e &ao FB#5+u ra0une kre&itnih karti(a. oni samo sticajem okolnosti zaboravljaju u baru vizit katicu i /uran5 . Florida$ ("a&r4ite malo na umu o*a+ ollBwoo&.@(5 1a'to s o"i otmičari op'te nosili paso'e sa so&om kada oni op'te nis ni &ili potre&ni za leto"e na n tra'n!im lini!ama@ 23$ : petak.Stalno su 'ona*l+ali kako +e Amerika +e&no *eoma ru4no m+esto) :ekli su T2ačekajte samo do sutra. vizit kartu.io +e&an o& 'ilota o.= (tta mu je tada rekao.r) == &a u&ari u "gra&u STC5a. 0ini se &a su 'ro*eli 'ro/lu se&mi(u u raskala/enom sla*l+eni0kom ras'olo4en+u) TonB Amos. pi! "odk tri sata restoran .) 2L$ (o) pri!e napada.a)) C$8Da' +e rekao kako +e o. nego i i!raju sa !oli.io u stan+u &a 'ot*r&i.rat al5Shehhi5+a.i&e "a Boston.č dom. stri&tizeta. odani m slimanski "!ernici i f ndamentalisti. star << go&ine. to &i moglo da grozi ci!el operaci! @ I na kra! .( 2+. n+ego* ro7ak 9arwan al5 Shehhi. 9r Amos +e morao &a inter*eni/e) =Naravno da mogu da platim račun.io +e saslu/an o& strane FB#5+a i tako7e .@ I !este li prim!etili kako U*o+ammed AttaU nam!erno plasira informaci! mena%er restorana kako !e on .DHD O"i do&ro trenirani operati"ci gro#a"a! s"o! misi! tako 'to pri"lače pa#n! na se&e !a"no &late)i Amerik i pri!ete)i kr"oproli)em ko!e tre&a s tradan da se dogodi.@ I 'ta s to oni radili onda Floridi. u Flori&i$ List.pilot otmičar ./ *o+ammed Atta i &ra)a Al?S+e++i0 pra"e scen za pam)en!e !ednom restoran 3O))BDOO-C4. %et . mena7er the Pink PonB an& :e& JBe& Ja(k!s . =1a sam civilni pilot.ara) Da' +e rekao kako su oni s*e o*o 'ri0ali . 1ac+arias?a *o sso i?a$ /2L0 /(/.

ni!e &ilo ni 'estokraki+ Da"ido"i+ 1"i!ezda na m!estima nesre)e.g &i.ati u to+ samou.-N( . gdje je lociran apartman u kome je stanovao organizator terorističkog napada 6ohammed (tta. mogli da budu oni !6uslimani" koji su se napijali i ganjali ene po restoranima i barovima u *loridiA Jedan odličan članak =+ristop+er?a 8etc+am?a o&!a"l!en magazin Salon.+O+I2#I8/I6 (/#I6( 7+O#I.O. 2N Da li !a moram za "as sam da po"ez !em s"e o"e tačke.(.A 3O))BDOO-Cu.6'(+2/I6 #.ila"ili su &r4a*ne ure&e)))))) Niko ne "na "a/to F # kako se 0ini niko nije ni zainteresovan da sazna pravi razlog za to.za&ora"l!a. zar ne@ On .+O+I2#I8/I6 N(7(-O6.O-I N(UU.s"o! paso' 2PPP$g$. .7#..i s"o! prir čnik za leten!e na arapskom !ezik . N ma!a 3663$g$ nam tako%e da!e neke naznake$ : tekst pod naslo"om 89isteri+a #"raelskih Stu&enata Am+etnosti2..NI %( 2.ili u i &o. 1.6'(+2/I N(7(. 8ako !e ta! čo"!ek onda op'te mogao da & de elektronski in#en!er@ Dragi čitaoče.i kalk lator za potro'n! gori"a.za&ora"l!a.!o' !edan 8 ran Boston . (Flori&a$ nekoliko studenata je ivjelo na adresi FNNO 2heridan 2t.za&ora"l!a. sa jo$ trojicom drugih terorista.%4 I%+(.kofer neposredno pri!e iz"o%en!a terorističke akci!e (ili mu +e mo4&a u "a&n+i 0as 'alo na 'amet &a mu on ne-e ni tre. )O9I8NI %(/)148(/ '+. 2#+(N. ili ste stan! da "idite t slik @ 9rigodno !e &ilo i to 'to s o"i izraelski gl mci odigrali o" s"o! na!&ol! log grad ko!i se pra"o zo"e . W 642)I6(NI 24 )(KNO O7#4K.. . 0IONI2#( =ionisti i n!i+o"i pomagači iz američke "lade iz"eli s teroristički napad na S4= 22 septem&ra i napad z pomo) pisama kontaminirani+ sporama Antraksa$ Oni s isto"remeno posi!ali i la#ni dokazni materi!al s cil!em da se za ta teroristička d!ela opt #e Arapi i * slimani$ Da li posto!i neko dr go logično o&!a'n!en!e@ .ili su 'retho&no 'ri'a&ni(i i"raelske *o+ne o.)( 2( 2.za&ora"l!a. pa . ako ne 6ohammed (tta i njegovi prijatelji. itd$$ 6.4a! *o+ammed Atta st"arno mora da !e malo mentalno poreme)ena oso&a.a*+e/ta+ne slu4. !o' . . ako "am s"e o"o ni!e &ilo do"ol!no da "idite kako se o"d!e radilo o !ednom organizo"anom tim či!i !e zadatak &io da s"o!im la#nim predsta"l!an!em i nam!ernim skretan!em pa#n!e na se&e o&ez&!edi dokaze o arapsko! odgo"ornosti za ona! teroristički napad. !e"re!ska s"eta kn!iga. pa onda .. onda . tako%e ni!e &ila prona%ena nekom kofer . 8etc+am ka#eJ .-IN1.NO+6N( /O)I8IN( -O/(%( /O1I 4/(%414 N( .n!emački !ezik kada ga n!ego" instr ktor pok 'a"a da na"ede na mali razgo"or. 4ora. /(O I -+49I6 #. ni'ta 'to &i kazi"alo na kri"ic izraelaca i cionista ni!e &ilo prona%eno$ Je"re!ske kapice nis &ile osta"l!ene na aerodromima.7#.e a . niti misteriozni+ "ideo snimaka sa !e"re!skim Ra&inima ko!i pre zima! odgo"ornost za teroristički napad. a jedan je bio i tjelohranitelj jednog od načelnika izraelske armije. #O 1. 9nogi o& o*ih stu&enata. ? onda ste "i ili st"arno gl pi ili s"!esno sli!epi$ 7a ko bi onda.ro u'o"nati sa tehnikama elektronskog 'rislu/ki*an+aG jedan od njih je bio sin jednog izraelskog generala sa dvije zvjezdice. 21. ('ogle&a+ Pogla*l+e== $. stotine mladih Izraelaca koji su se la no predstavljali kao studenti umjetnosti o.Tokom skoro ? go&ine.2#+(N. O"o !e &ilo samo nekoliko od s mn!i"i+ dokaza ko!i s se po!a"ili odma+ nakon nakon 22 septem&ra$ 2 -+49. pa ni izraelski+ paso'a ko!i se po!a"l! ! &lizini S4=?a i dr gi+ mi!esta nesre)e.za&ora"l!a.za&ora"l!a.ila0ko+ misi+iI $. 'rema i"*+e/ta+u KJA.+I8/I3 -+K(. :#O N(2 N(.NI3 (6.V4#I6 ONO :#O 7O2#O1I.8 ran striptiz &ar Floridi. ollBwoo&. a to je udaljeno samo jedan blok od EEIH 2heridan 2t. pa opet .

*e-ina *a4nih st*ari ko+e se &oga7a+u u s*i+etu.I1NISTI ŽE3E DA NAVED4 A@ERIC4 NA TREMI SVJETSCI RATI SVJETSCA CRI AI I SVJETSCA V3ADA : !an ar 3662$g$. s*+etski mo0ni(i koriste #"rael kako .og toga /to ih *eoma sna4ne sile nam+erno u"roku+u.ina(i+a i"raelske *la&e i o&re7enih anglo5ameri0kih krugo*a to "a4eli) Ako oni to 'o4ele.ko!i mrze same se&e-$ 8Ti si to u0inioI2 8Nisam +a. /2R0 9rema A&e FoTman?o"o! i ADL?o"o! interesantno! logici.Je&an no*i glo. !edan "eoma poznati ekonomista i politička fig ra ko!a !e "ezi sa mnogim s"!etskim o&a"!e'ta!nim kr go"ima. mirno&o'ske na(i+e ko+a se nala"i usre& kr*o4e&nih Ara'a) Sama i&e+a &a ta &r4a*a ima ikak*e im'eri+alisti0ke am.ionisti=#o Corijenje Rata Proti" Teroriz. o"a prognoza &i tako%e "rlo lako mogla da & de .p n pogodak-$ Jedn !o' !ezi"i! prognoz dao !e 2PRM$g$ !e"re!ski pisac i anti?cionista Jack Bernstein$ Bernstein !e pozorioJ 8Cionisti ko+i u'ra*l+a+u #"raelom i Cionisti u Ameri(i 'oku/a*a+u &a i"mani'uli/u Ameriku &a stu'i u rat na Sre&n+em #stoku.Nasu'rot /irokom ras'rostiran+u ko+ekak*ih &+etin+ari+a. nego tiI2 *D(A[DR S4RI94I1 8L:BA JO<( 8A99E 8 JJ 9A A9JKJI >:AT# SJ. 6ABO:A>#O S# DA:ANI2 5/0"o P123AV3JE . /ta ako. = .ilo kog &o sa&a +e nei". i i"mi/l+ao +e 8o'asnosti2 kako . na strani #"raela) N+ima +e to skoro 'oslo "a rukom ka&a su ameri0ki .manuti) Je&an no*i rat na Sre&n+em #stoku. pred"id!eo !e sl!ede)eJ . a ne ". #"rael +e o&u*i+ek 'lanirao &a 'ostane &ominantna sila u tom regionu. mnogo *e-i o& . mora da !e o"a! *akoH !edan od oni+ Je"re!a . me% tim n!ego"e "eze sa o&a"!e'ta!nim kr go"ima s legitimne a mnoge od n!ego"i+ ekonomski+ i politički+ prognoza isposta"ile s se do sada tačnim$ Ima! )i "id ci!elok pn istori! kao i o"e na!no"i!e doga%a!e ko!e smo sagledali o"om kontekst . -e &a usli+e&i ukoliko se s'e(i1i0ni in(i&enti materi+ali"u+u) Ko rata -e &a &o7e ukoliko kom.og nekih t"*) so(iolo/kih ili nekih &rugih statisti0kih koin(i&en(i+a.arskog na'a&a. ukl+u0u+u(i i #"rael(e. onda će biti aran irani i odre?eni incidenti koji će !objasniti" izbijanje tog rata. kako se to o.alni rat na Sre&n+em #stoku. &oga7a+u se ". Dr$ <enrI *akoH.a E#he %ionist +oots of the Dar on #error>.Da4ete anti5semiti"am@ Onda mo#da #elite isto to da č !ete od nekog !e"re!skog na čnika$ : tekst pod naslo"omJ .alne uti(a+e ko+i trenutno *la&a+u) /20 Ao"!ek ko!i !e o"o pred"id!eo !e stalni preds!ednički kandidat LIndon Laro c+e$ Laro c+e se mo#da mo#e smatrati nekom "rstom k ltne fig re sa nekim malo č dnim interpretaci!ama istori!e.+e4an ima+u-i u *i&u glo. L m+ese(i 'ri+e se'tem.i *arao s*o+e gra7ane i 'ro*o(irao rato*e) CC 6ossadCovi otisci prstiju ostali su svuda oko septembarskog terorističkog akta. sa tako7e glo.i(i+e 0inila mi se . pi'eJ 8S*e &one&a*no imao sam sliku #"raela kao +e&ne o'kol+ene.alnim im'lika(i+ama.+a*l+u+e u (il+u 'ros*+e-i*an+a onih ko+e +e lako o. /to +e trenutno ne'o"nato mnogim l+u&ima.esmislenom) 9e7utim.i namakli No*i S*+etski Pore&akHCC) Israelov imid nedu nosti i ranjivosti je čista prevara.

A tom slu0a+u ameri0ki mla&i-i -e o'et ginuti ". no*og s*+etskog 'oretka.o&a*no 'ri'reml+en) On -e 'o&*rguti ameri0ki naro& &iktaturi t"*) s*+etske *la&e. sre. . i *+ero*atno ho-e.io *eoma o'asan. ko+a -e . nego F ka&a2) /50 O"d!e imamo !o' !edn ratno+ 'ka)k por k . ameri0ke ma+ke i o0e*i.ankara i +e*re+a (ionisti0ko5 .ili "a'osleni i"ra0una*an+ima n+iho*og 'ro1ita i" tih rato*a.og 're're&enih (ionista.i sa&a . n+ego*o o&lagan+e .ankari mogu.itni(i .ore "a mir i 'ra*&u) Je&ini 'o. ko+i +e u*o& u Tre-i S*+etski :at) Ci+eli s*i+et -e morati &a 'rih*ati . me7utim.Ono /to +e &anas &o*e&eno u 'itan+e. ko+i su isto tako . Ameri0ke Centralne Banke) Sa +e&ne tak*e 'o"i(i+e.og o*ih (ionisti0kih 're*aranataH /30 O"a! dio Brernstein?o"og pozoren!a "e) se desio$ Ono sto zapan! !e. ko!i podsti)e :SA da napadn IrakJ 8Na'a& na #rak .or. 0eli0nu *ol+u slo. sta"ile nam američk zasta" r ke i mar'ira! nas rat kako &i se &orili za n!i+$ :pra"o sam pročitao 'ta !e RaXanan Gissin > "i'i sa"!etnik i predsta"nik za 'tamp Ariel?a U*esaraU S+aron?a. (ionisti0ki . izraelskog ministra za inostrane poslo"e S+imon?a 9eres?a.ankari . ka&a ameri0ka *o+ska 'ostane &u. gla*ni gu.ili o&go*orni "a guran+e Amerike u Pr*i S*+etski :at.ra i haos na Sre&n+em #stoku uka"u+u na samo +e&nu st*ar F Tre-i S*+etski :at) 9i *e. april 3663$gJ 8Teroristi0ki na'a& ==5se'tem. Krugi S*+etski :at. ni+e ni/ta man+e nego sam o'stanak o*e na/e (i*ili"a(i+e)))) Ja sam 'ot'uno siguran &a ako mi kao gra7ani slo. to sa&a mo4e samo ."ira &a li se to nekome s*i7a ili ne) Ja sam u to siguran)!! /M0 D"o !o' !edan ratno+ 'ka)ki na"od. .itak n+iho*ih sino*a i .u.+e&ni(i .ol+se*i-ke or+enta(i+e)2 /L0 =ionisti (a tako7e i &rugi anglo5ameri0ki interna(ionalisti$ nimalo ne sakri"a! s"o! #el! za tre)im S"!etskim Ratom či!i &i kra!n!i is+od &io (o"i S"!etski 9oredak /S"!etska Blada0$ 4o s te sile ko!e s organizo"ale napad 22?tog septem&ra.lem ko+i &anas imamo ni+e 8&a li2. dr gi dio n!ego"e por ke !e !o' !ezi"i!i$ Bernstein !e tako%e rekaoJ 8A +e&nom momentu "a *ri+eme tog rata. 'a'irne no*0ani(e i metalni no*a( ne-e imati nikak*e *ri+e&nosti) Dao re"ultat kon1u"i+e ko+a -e nakon toga &a usli+e&i i nasto+an+a &a se &omogne hrane i &rugih 'otre'/tina.e" o. ni na 0emu o& neke *ri+e&nosti.iti 'o"nato trouglu New YorkU9osk*aUTel A*i* i samom Bogu) Da&a se s*e "a*r/i. o&nosno.oko uron+ena u ta+ rat i ameri0ki gra&ani 'o0nu &a se &emorali/u. *e% tim.ankari i Je*re+i (ionisti0ko5.*o&imo +e&an rat u 'osl+e&n+ih =P m+ese(i.anu +o/ u*i+ek ka'a s ruku i"raelskih i ameri0kih (ionista2) Ako *i/e Amerikana(a ne 'ostane s*+esno istine o (ionisti0kom #"raelu.iti 'o& kontrolom (ionisti0ki or+entisanih interna(ionalnih . ka&a su 'rou"roko*ali slom .ra-e) o-ete li i *i +e&nog &ana morati 4aliti "a *a/im sinom ili . sta*imo u 'ogon enormna i mo-na sre&st*a ko+a nam sto+e na ras'olagan+u.i-e. (ionisti0ki interna(ionalni .a"iran na "latu.o&nog s*i+eta. ? rekao !ednom inter"! za list Arizona DailI Star.o&nih .iti +o/ o'asni+e).i moglo . Pro. <@5tih go&ina 'ro/log *i+eka)2 8S o. 'o& *o7st*om 're&s+e&nika Bu/a.an =LP?)g) Dr* ?3@ ameri0kih marina(a ko+i su 'oginuli u %i. okren le nas anti?arapske fanatike. ameri0ki naro&) Ara'ski naro&) Oni Je*re+i ko+i se . (ionisti0ki or+entisani +e*re+ski interna(ionalni . isto kao /to su to u0inili =L?L)g). mo ete biti sigurni da će ti ateisti koji za sebe tvrde da su !'o ji Izabranici" prije ili kasnije uvući 42( u rat na 2rednjem Istoku protiv (rapa.ankari 'os+e&u+u *e-inu sre&sta*a Ameri0ke Banke Fe&eralnih :e"er*i. Bernstein !e o"o rekao !o' 2PRM$g$.ru. ameri0ki naro& -e 'rih*atiti 8No*i Kr4a*ni Asta*2 ko+i +e *e. kako !e to pren!eo list (eH 7ork 9ost pod naslo"om 8Kanas smo s*i mi Amerikan(i8.marin(i 'oslani u %i.i-e.ratom F ". o"a! p t od strane &i"'eg preds!ednika Izraela Ben!amin?a (etanIa+ ?a.er"e i ekonomsku &e'resi+u."irom &a no*0ani sistem ko+i se trenutno koristi u Ameri(i ni+e .iti isho& tog rata na Sre&n+em #stoku.ra-a i sestre o'laki*ali su su gu. .ankari -e 're&u"eti i&u-i korak) Posto+i mnogo in&ika(i+a &a u'ra*o ti . kao i rato*e u Dore+i i >i+etnamu) Kok su (ionisti0ki interna(ionalni . &a i"a"o*u ekonomski kola's Amerike.ol+se*i0ke or+enta(i+e) Daka* -e .

lem) >a/i 'ro. Yasser5a Ara1at5 a i Palestine i +o/ nekih &rugih ara'skih re4ima kao /to su n'r) Su&an) 6a . oni ga odma+ etiketira! . kao ni o& strane onih neo&go*ornih miro*n+aka ili ".iti o&*ra-eni o& s*o+ih sta*o*a Sa&amo*om /armantnom &i'lomatskom o1an"i*om.og ko+eka*ih sa*+eta ko+i &ola"e o& strane 'en"ionisanih generala).transportni+ radnika.+e&e na& terori"mom CTo su samo5o&. (etanIa+ .ram. #"rael +e o& s'ore&nog "na0a+a) Amerika +e n+iho* gla*ni (il+).Posto+i +e&na moralna ek*i*alen(i+a i &irektna *e"a i"me7u stalnih ameri0kih o'era(i+a 'roti* al Xae&a5e u A*ganistanu i .lem). !ednog od oni+ "eseli+ izraelski+ .ram. Irak i dr ge arapske naci!e tre&a slomiti tako da &i se napra"ilo do"ol!no prostora za Izrael i (o"i S"!etski 9oredak$ Aini se da se George B s+ odlično klapa isp n!a"an! #el!a o"e cionističke &ande cil! s"o!e lične politicke protekci!e i promoci!e.anti?semitom. /P0 9rim!e) !ete li kako S+aron.I *o#ete li sada da "idite kako s nas nasamarili o"i kr"o#edni pre"aranti@ 9osl 'a!te samo o"a! komadi) čiste +ipokrizi!e od strane preds!ednika Američkog Je"re!skog 8ongresa. Jack Rosen?aJ . Siri+e. to )e &iti d!eca narodni+ masa ko!e ma' zasta"ama.transportni radnici.a"irana na re4imima 5 #rana.koriste ist taktik &o"ezi"anja interesa 4SA sa interesi.l+u&i i mo.a IzraelaD Slična strategi!a kori'tena !e i onim antraks? pismimaJ .) Bidite li sada kako o"a cionistička kopilad igra! s"o! igr @ Oni pret"ara! s"o!e nepri!atel!e na'e nepri!atel!e dok se isto"remeno sami pret"ara! kako s na'i Usa"ezniciU$ Oni se smi! i sla"e kad +il!ade Amerikanaca gore i gin $ I kad se neko s di da ka#e istin o s"em tome.= /R0 Ariel S+aron !e koristio ist Utaktik spa!an!aU s"om go"or pred notornom cionističkom Anti? defamacionom LigomJ . izraelski .ilo ko+ih &rugih o'era(i+a i"raelskih o&.Ni na/ 're&s+enik niti .Smrt Ameri(iI Smrt #"raeluI.lemi su na/i 'ro.za izraelsko? američke odnose$ (aslo" članka list (eH 7ork 4imes kome !e prenesen ta! komentar glasio !eJ =7rosuta krv je veza koja privlači dvije nacije bli e jedna drugoj.9i smo #"rael(i) 9i nismo *a/ 'ro. /N0 S!e)ate li se (etanIa+ ?o"og komentara "ezi 22ZP kao s ti napadi &ili .ritanski 'r*i ministar ne-e . pentagono"og cionističkog fanatika Ric+ard?a 9erle?aJ .in %a&ene o*og s*i+eta.> p )eni+ polica!c ko!i ga !e +apsio 22?og septem&raJ . #raka.eni akti 'roti* sila "la i mraka ko+e su se urotile &a uni/te (i*ili"o*ano &ru/t*o).ili"iramo na/u kolekti*nu *ol+u &a iskori+enimo o*o "lo s li(a "eml+e))))Ta interna(ionalna teroristi0ka mre4a +e tako . Jack@ A 'ta cemo s onim Izraelcima ko!i s prosla"l!ali smrt +il!ada Amerikanaca@ 1a'to nisi i n!i+ pomen o@ Sada pročita!te o"a! na"od od 9rinca 4ame. /220 9erle ne samo da diktra političk lini! za B 'a. /F0 Da li ste prim!etili sličnost izme% o"i+ (etanIa+ ?o"i+ la#i i ri!eči Si"an?a 8 rz&erg > a. ko!e 9erle i n!ego"a &ra)a "ide kao ni'ta dr go nego topo"sk +ran $ 8ak" !e to pri!etn! Irak ikada predsta"l!ao za :SA@ (ikak" .lemi) Palestin(i su *a/ 'ro.enih snaga u (il+u 'o.i sm+eli 'ro-i neka4n+eno)2 /260 Da li !e to st"arno tako.9islim &a oni Palestin(i ko+i su 'rosla*l+ali smrt hil+a&a Amerikana(a ne ."rlo do&ri. oni tako%e predsta"l!a! i interese ind stri!e nafte kao i neki+ dr gi+ prirodni+ &ogasta"a$ 9lano"i za izgradn! nafto"oda ko!i &i tre&ali pre&aci"ati naft od 8aspi!skog &azena preko A"ganistana do pakistanski+ l ka s "e) oda"no . mada ni!e !asno koliko se on st"arno sla#e s n!ima$ B s+ i =+eneI mog na neki način da & d i pod nekom "rstom c!ene$ *e% tim. A*ganistana. nego i &ritanskog premi!era 4onI Blair?a$ I "idite kako on olako od&ac !e sa"!ete oni+ penzionisani+ generala ko!i misle kako !e rat proti" Iraka nepotre&an$ Ali za'to &i se 9erle op'te &rin o@ (!ego"a d!eca ne)e mirati$ 8ao i "i!ek.

ni !a lično se ne &i+ tog dana zadesio Ba'ington . a onda opet oti'ao. z s"esrdn podr'k cionistički+ medi!a$ *edi!a s pra"o odigrala kl! čn log demonizaci!i Iraka očima p &like$ 8ompleks "ladaZmedi!a isfa&ricirao !e s"e one la#i kako &i se opra"dale d gogodi'n!e sankci!e ko!e s do"ele do smrti na!man!e milion Iračana i ko!e s sl #ile za opra"dan!e stalnog &om&ardo"an!a Iraka$ Be)ina Amerikanaca op'te ni!e s"!esna "eličine o"og zločina ko!i !e iz"r'en na Iračkom narod na'e ime$ :m!esto toga.samo zato 'to spada! kari!eriste ko!ima !e do&ro !asno či!a i+ r ka na!&ol!e +rani$ Ja mislim da koliko B s+ ne de rat sa Irakom. ne znam za "as.g.>. tako mi se čini$ 6e?utim. i)i do kra!a i tako ispor čiti tre)i S"!etski rat cionističko! mafi!i@ : o"o "ri!eme kad pi'em o"a! tekst." 4ime *agazin !e o&!asnio st"ar 5 a"g sta 3663$gJ !Pri'reman+e "a go&i/n+i o&mor 'oneka& mora &a se o.ri).i) A'ra*o se tako i &ogo&ilo 'ro/le se&mi(e Qeorge5u W) Bush5u) Kok +e %aura Bush na'ustila Bi+elu Du-u rani+e kako . 9osto!i mnogo političara i no"inara ko!i . senator 1oe )ieberman će vjerovatno biti instaliran na mjesto predsjednika u NOOF. "ato /to "nam koliko smo mi &o. a njegov bliski drugar 1ohn 6c0ain će kao nezavisan kandidat imati zadatak u toj kampanji da odvuće glasove od 'usha. ali ako &i meni neko iz o&a"!e'ta!ne sl #&e rekao ne'to "ezi 'ta )e neki do#i"!eti odre%enog dana na odre%enom m!est . 're&s+e&nik se 4urio &a o. ci!elo to "ri!eme američki narod !e na ka'ičic do&i"ao dne"n doz la#i i gl posti kao npr$ ona! gl pi komentar George S$ B s+?a.Dao mnogo Amerikana(a.a*i u 4ur. gla nafte. na.s cionističke "odono'e. 22?tog septem&ra$ Da li ima o"o nekog znača!a@ Do&ro.napra"l!eni$ *e% tim.g. *-+ neposredno prije 7earl 3arborCa. i FDR /R z"elt. a na' preds!ednik s t pim izrazom na lic čita d!eci nek prič o malo! kozi@. 2PP2$g$ cionistička medi!a s podgri!a"ala anti? iračk +isteri! la#nim iz"!e'ta!ima o tome kako s irački "o!nici 8 "a!t "adili &e&e iz ink &atora i &acali i+ na pod. kako s to medi!a naz"ala !najdu em godi$njem odmoru u predsjedničkoj istoriji. Lkao $to je njegov otac GHHG. /230 (a'i gla"ni grado"i pod napadom. nakratko se "ratio do Bi!ele 8 )e. upravo i očekivao taj napad. Da li !e o"o reakci!a nekoga ko !e iznena%en nekom "i!e') @ Ili je ovo indikacija reakcije nekoga ko se osjeća na neki način krivim.g. onda će ga cionistička mafija zamjeniti )iebermanCom u NOOF. prim$pre"$0 Dr gom S"!etskom Rat . medi!a s sakrila realne podatke o &ro! &i!eni+ irački+ "o!nika kao i nisten! iračke infrastr kt re$ . a zatim i 4re)i S"!etski Rat proti" arapski+ dr#a"a.a*i s*e "aostale 'oslo*e)2 /2M0 B s+ !e pro"eo 4eTas? ci!eli a"g st.!e mo#da mnogo "i'e znača!ni!i za B s+Z=+eneI?!a nego cionistički cil!e"i$ Ono 'to !e !asno iz !a"no o&!a"l!eni+ informaci!a. B s+ !e stalno &io iz"an Sas+ington D=. kao $to je npr. da &i se na kra! na'ao ono! 'koli Floridi. 'to se kasni!e isposta"ilo kao notorna la#$ 8ada !e rat počeo. kada !e od strane !ednog no"inara &io pitan za'to Arapi toliko mrze Amerik $ B s+ !e tada odgo"orioJ . Da li )e i B s+. ta! pogled iz . to !e da !e preds!ednik imao "e) neko predznan!e o predsto!e)em terorističkom napad $ Da li se s!e)ate kako se B s+ č dno pona'ao kada s ga pr"i p t informisali o napad na S4=@ On !e pra"o tada čitao nek prič gr pi d!ece !edno! 'koli Floridi kad ga !e n!ego" 'ef personala AndI =ard o&a"!estio da !e dr gi ne&oder pogo%en a"ionom$ B s+ !e tada samo nakratko pogledao prema kameri i nasta"io sa čitan!em priče id )i+ 25 min ta.i 'ri'remila ran0 u Craw1or&5u. "a +e&nom+ese0ni o&mor (+e&an o& na+&u4ih u 're&s+e&ni0ko+ istori+i$. TeYas. ni +a ne mogu u to &a 'o*+eru+em. kao Silson 9r"om S"!etskom Rat ./250 Dok s se "r'ile pripreme za Rat Golfskom 1al!e" . ako se 'ush bude snebivao. St"arno !e t #no pomisliti koliko )e Iračana skoro &iti po&i!eno od strane cionističko?pentagonske ratne ma'ine. +il!ade l! di gore i skač s ne&odera 'to !e &ilo i #i"o preno'eno preko 4B.. te tako nije bio nimalo iznena?en kad se on dogodioA /2L0 9osto!i !o' !edna interesantna koincidenci!a "ri!edna pomena$ 1a "ri!eme ci!elog tog perioda kada s se o"i teroristički napadi očeki"ali.

550!o P123AV3JE DA 3I A@ERICA P1STAJE P13I. 3663$g$ ko!eg !e reporter Dan Rat+er napra"io sa iračkim ministrom 4ari_ Aziz?om.8AVD* 9A:L?O* SOLFOSI41? D* DDS(OJ SD(A4OR JO<( *==AI($ O( VD :VI : 9RDDSJDD(IA8: 8A*9A(J: : 366M$G$ DA BI 9O*OGAO LIDBDR*A(?:@ 1PSJEDN4TI RAT1VI@A 9RDDSJDD(I=I SOODROS SILSO(.ER@AN P1SJEM4JE .o&u niti sigurnost). da & de porotnik i da iz"r'a"a pres de. i cionističkim senatorima ko!i agitira! izn tra. I GDORGD B:S< :BLAAD A*DRI8: : BDS9O4RDB(D RA4OBD 8OJI SL:QD SA*O I(4DRDSI*A =IO(IS4A . o"a! !e iz!a"ioJ 8O*a+ rat ko+eg 'lanira Bu/o*a *la&a nimalo ne slu4i &ugoro0nim . FRA(8LI( ROOSDBDL4. pret ra! k )e i prate l! de &ez ikak"og pismenog naloga$ <omeland Sec ritI )e imati pra"o da s di. s"e isto "ri!eme ? $to je jedna antiteza svim onim temeljima na kojima je američka republika zasnovana$ Jedan od na!&ril!antni!i+ osni"ača Amerike.I1NISTA 3IE.a"i0nim interesima ameri0kog naro&a) To slu4i samo im'eri+alisti0kim interesima #"raela i (ionisti0kih gru'a ko+e ima+u trenutno *eliku ulogu u ameri0ko+ 'oliti(i)2 /2F0 8oliko !e t #no to da i Arapi zna! kako cionistička mafi!a dominira Amerikom dok tako ne'to ni!e poznato pros!e)nom Amerikanc $ A ko )e to da ka#e američkom narod .IJSCA DRŽAVA D Sa cionističkim medi!ima ko!a &rizga"a! narod redo"n dne"n doz stra+a iz "ana. mo#emo sa sig rno') pot"rditi da !e američka 9o"el!a 9ra"a /Bill of Rig+ts prim$pre"$0 efekti"no zao&i%ena stano"l!a"an!em o"og Od!el!en!a za Bez&!ednost Domo"ine /<omeland Sec ritI Department0$ O"o no"o Od!el!en!e za Bez&!ednost Domo"ine tren tno ima na raspolagan! !edn armi! od 2NN.Irak zna ko sto!i iza planiranog napada na n!i+o" narod$ : !ednom inter"! za =BSKs.666 federalni+ &irokrata ko!i s o"la'teni da +apse.Oni ko+i su u stan+u &a se o&reknu s*o+e istinske slo.I* OB: 9RIA: O *ALOJ 8O1IU =D(4AR LIJDBOJ (D4A(7A<:J U4I (A9ADI S: DOBRI 1A A*DRIA8O?I1RADLS8D OD(OSD$U =D(4ARJ JOD LIDBDR*A($ =IO(IS4IA8I 9RDDSJDD(I8 : 366M@ =D(4AR DDS(OJ B:S< SA =IO(IS4IA8I* 9D(4AGO(S8I* RA4(I <:. preds!ednik B s+ !e neda"no potpisao i tako ozakonio tz"$ <omeland Sec ritI Department Akt$ (arod !e rečeno da )e ga o"a agenci!a ko!a. kada cionisti tako%e kontroli' i medi!e@ LIJDBOJ B:S<J US4= VD *ORA4I *ALO DA 9RIAD8A DO8 (D 1ABR. /20 . potp no za'tititi$ Bez ikak"i+ pret!eri"an!a i +iper&ola.o&e u "am+enu "a malo 'ri*remene sigurnosti ne "aslu4u+u ni slo.I1NIST4 SNAR1N0a. kada !e !o' pri!e 366 godina rekaoJ 8. ko'ta nekoliko mili!ardi dolara. da"no nas !e pozorio na o"a! tip tirani!e. Ben!amin Franklin.

ali moram da ka#em da mo#ete &iti sig rne da &ilo kak"a .DFA 8O*ISIJD 1A IS4RAG: SD94D*BARS8OG (A9ADA =D(4ARJ B:D:VI 9RDDSJDD(I8 LIDBDR*A( JD SRD4A( S B:S<?o"im I1BORO* DDS(OJ SD(A4OR S9D=4DRJ :*JD4(I8 : 1A4A. s"aki magazin na ko!i se pretplatite i s"aki "e&sa!t ko!i pos!e) !ete$ /30 S"i ti podaci se po+ran! ! i analizira! od strane komp! tera ko!i s programirani da tra#e i prate odre%ene načine pona'an!a$ (ama !e rečeno kako )e nam o"o pomo)i otkri"an! i +"atan! .S(ientia Jst Potentia. i kada ekonomja krene nizbrdo.istrag 2 (ili . s"aki "a' telefonski pozi". Senator Lie&erman !e &io "eoma zaposlen za "ri!eme ci!ele o"e afere$ On !e &io i kl! čna fig ra iza osni"an!a one . <S i 4IA )e na!"!ero"atni!e za&raniti slo&od go"ora i sta"iti pod s"o! kontrol s"e anti?"ladine elemente$ 9a pogleda!te samo sim&ol 4IA?e. ako ste imalo o&ra)ali pa#n! . pa )e "am "al!da &iti !asno$ (ekada slika mo#e da ka#e "i'e nego 'to se mo)e re)i z pomo) +il!ad ri!eči$ S"e"ide)e oko na "r+ piramide /sim&ol il minati!a.ko!o! o"a! t"rdokorni cionista Joe Lie&erman čest" !e mo#e da rez ltira samo !ednim zata'ki"an!em pore%en! s ko!im )e se i ona! iz"!e'ta! Sarren?o"e komisi!e činiti po'tenim$ 'a$ me interesuje da li će oni izraelski !transportni radnici" i !studenti umjetnosti" ikada biti pozvani da svjedoče pred tom komisijomA Ao"!ek ko!eg !e B s+ iza&rao da "odi o" . Ric+ard?om 9erle?om$ 8issinger manip li'e američkom politikom "e) L5 godina$ Sta"l!an!e 8isin%era na m!esto "o%e istrage septem&arskog napada !e analogno posta"l!an! " ka na m!esto gla"nog istra#itel!a smrti na'i+ o"aca. ko!a pripada Od!el!en! za Od&ran $ 4IA.ereI$ !e &i"'i dr#a"ni sekretar i medi!ski mil!enik <enrI 8issinger$ /issinger je cionista koji je ro?en u Njemačkoj i vrlo dobar prijatelj (be *oSmanCa. /F0 8issinger tako%e radi za 9entagono"o Od!el!en!e za Od&ram&en 9olitik za!edno s 9rincom 4ame. odnosno.ol+e re0eno. me% tim. sa tako%e onom parolom na latinskom !ezik 8No*us Or&o Se(lorem2. da će biti mnogo onih (merikanaca koji neće vi$e moći da trpe te će se suprostaviti ratu i početi da postavljaju pitanja.istraga. 9ri!e neko 'to predsta"a počne. prim$ pre"$0$ /L0 Ispod piramide ona! moto na latinskom ka#eJ . #ena ko!e s ostale do"ice nakon terorističkog napada na S4=$ Drage mo!e dame.8IBA(J: A4D(4A4A (A 8D(DDIJA :ADS4BOBAO : OS(IBA(J: ORGA(I1A=IJD <O*DLA(D SD=:RI47 1AJDD(O SA LIDBDR*A(?om$ . C1NSPIRAT1RI LIJDBOJ *ARIO(D4A B:S< 9OS4ABLJA 8ISSI(GDR?a 1A . 'to &i pre"od značilo (o"i 9oredak O"og Do&a > (OBI SBJD4S8I 9ORDDA8$ D"o!ica američki+ senatora ko!i s smislili <omeland Sec ritI Akt s demokrat cionista Joe Lie&erman (na/ sl+e&e-i 're&s+e&nikH$ i rep &likanac cionista Arlen Specter /M0 (ona+ /to +e i"mislio 8teori+u magi0nog metka2 ko+a +e 'omogla Warren5o*o+ Domisi+i &a "ata/ka istinu u *e"i atentata na Dene&i+a)$) /50 A "i ste mislili da posto!e neke razlike izme% o"i+ n!i+o"i+ parti!a. 4o !e pra"o ona ista piramida ko!a sto!i na no"čanici od 2O. "rlo mi !e #ao. :pra"o si ti ta! koga oni prate. s"ak &anko"n transakci! . i kada do?e do mobilizacije vojske.komisi!e ko!a se &a"ila istra#i"an!em prop sta o&ez&!e%en! "ezi septem&arskog napada$ 4o !e &ilo samo kao odgo"or na pritisak !a"nosti. Ovi cionistički monstrumi vrlo dobro znaju da kad do?e do izbijanja #rećeg 2vjetskog +ata. $efa (-)Ca.m slimanski+ terorista-.Jedna od kancelari!a ko!a !e op nomo)ena <omeland Sec ritI Department Aktom !e i 4IA (O11i(e o1 Total #n1ormation Awareness$.neza"isne. ?? Uznan!e !e mo)$U 9arano!a ka#ete@ S"e"ide)e oko !e 4IA?in sim&olCni!e mo!. 0o*+ek ko+eg su Bush5u nare&ili &a ga i"a. mogli ste "e) oda"no s+"atiti kako o"e terorističke za"!ere nema! nikak"e "eze sa * slimanima$ 8oga onda <S i pentagono"a 4IA 'pi! nira! @ 9ogleda! ogledalo pri!atel! mo!. organizaci!a ko!a !e st"orena !an ar 3663$g$ sada omog ) !e cionističkom 9entagon da prati s"ak no"čan transakci! ko! ost"arite z pomo) kreditni+ kartica.

"a. s'oso. maso"na medi!a. 'ristu' STC5u.4DN1 @1TRI LIJDBOJ O8O 9OS*A4RA A*DRI8:$ 4IA?in SI*BOLCBD1 .arni . uh*a-eni u #n&i+i. 9entagon.a*+e/ta+na slu4.a(i*an+em agenata u strukture ameri0ke a&ministra(i+e.oti" & da se &r talno skr'i palestinski otpor pod pokro"om američkog rata proti" terorizma$ Bid!eli smo i koliko !e &ilo razni+ teroristički+ operaci!a pro'losti či!i !e cil! &io s"al!i"an!e kri"ice na Arape. it&)$ :t"rdili smo i to da cionisti ima! logističk s&osobnost T sredst"a T i &rili#u da orkestrira! !edn tak" operaci! ? (na+. eks'erti s eks'lo"i*om. ASS %i.. =D(4ARJ 9OGLDDAJ (OBAA(I=: OD JDD(OG DOLARA ?SI*BOL (OBOG SBJD4S8OG 9ORD48A DDS(OJ BD( FRA(8LI($ 5607e P123AV3JE AVRSNI AR24@ENTI Dame i gospodo porotnici. Flori&a ko+i nose Duran sa so.om u stri'ti" klu.a u s*i+etu.ora*l+i*i i raskala/eni #"rael(i u ollBwoo&5u. s cil!em zatro"an!a odnosa izme% Amerike i arapskog s"i!eta$ Saznali smo i o ne"!ero"atno! str kt ri cionističke "lasti i mo)i Americi.R1C @RŽNJE I PARAN1JE :#O N( /+(14 . čak ako s neke od ti+ priča inici!alno i sp!ele da se pro&i! kroz n!i+o"e &ari!ere$ . t"rdili smo kako !e cionizam !edna opasna geopolitička sila i kako s n!eni lideri od "i!ek sta"l!ali interese internacionalnog cionizma ispred interesa n!i+o"i+ "lastiti+ naci!a$ Demonstrirali smo kako =inistička *afi!a nimalo ne preza od toga da po'al!e nai"ne Amerikance rat kako &i se o"i &orili za n!ene interese$ Bid!eli smo kako s se&ično iskoristili (!emačk i Belik Britani! za isp n!a"an!e s"o!i+ "lastiti+ cil!e"a$ O&!elodanili smo kak" s log odigrali cionisti izazi"an! na!"e)i+ katastrofa 36?tog "i!ekaE kao 'to s 9r"i i Dr gi S"!etski Rat i Bersa!ski Sporaz m$ Saznali smo i o cionističkim masakrima ned #nog arapskog stano"ni't"a i cionističkim terorističkim d!elima iz"edenim na !edan taka" način kako &i se za n!i+ opt #ili Arapi.ertB.a*+e/ta+ne mre4e. 'ristu' %ogan Aero&romu.RAT .nost ometan+a istrage *+e/tim u.ol+a o. kl+u0ne 'o"i(i+e u u'ra*i Pentagona i ameri0ke o.ALD. it&)$ Odredili smo i to kako media pod cionističkom pra"om ima! s&osobnost da zata:#aju 'okantne čin!enice ko!e s na"edene o"om tekst .I1NISTIČCA @EDIJSCA PR1PA2ANDA' DNEVNI 1.O-I 4UUUUUUU VE3ICI . &ankarst"o itd$ Bid!eli smo i kako cionisti z pomo) n!i+o"og monopola nad medi!ima ima! mo) da zata'ka! i sakri! na!ne"!ero"atni!e doga%a!e iz pro'losti i sada'n!osti$ Odredili smo &ri.anski 'ri'a&ni(i.o*e.oti" > da se Amerika okrene naci! nepri!atel!a Arapa i po&ornika Izraela spremni+ da % rat proti" arapski+ nepri!atel!a cionizma$ Odredili smo i se#undarni . neograni0ena 1inansi+ska sre&st*a. 9ossa&5o*i agenti uh*a-eni s ara'skim 'aso/ima. ko!a se prote#e kroz 8ongres. i"raelski agenti ko+i se 'ret*ara+u kao tali. kao i mnoge sl ča!e"e kad s izraelski agenti gl mili arapske teroriste (A1era %a*on.

la4ni i ukra&eni 'aso/i.ora*l+eni2 ko1eri. dok o"om moment srl!amo prema am&is $ *e% tim. raste#emo. na!sm!e'ni!a od s"i+ . a i mnogo "i'e$ 9osto!i !edna pletora !o' stra'ni!i+ čin!enica ko!e z&og "remena i prostora nisam kl! čio o"a! materi!al.anti? semitsk konspirati"n teori! -$ *e% tim. Durani i 'riru0ni(i "a leten+e na ara'skom +e"iku osta*l+ani na m+estima g&+e -e mo-i *eoma lako &a &o7u u ruke agenata FB#5+a. izvo?ene i zata$kivane od strane snaga internacionalnog cionizma.$ Bid!eli smo kako s si!ali naokolo te la#ne dokaze proti" Arapa kako &i na"eli istrag na pogre'an p t (antraks5'isma. 8oliko god se o"o mo#e čininiti ne"!ero"atnim. preds!ednika. miniranje afričkih ambasada i bezbrojne druge terorističke zavjere.o7 da ru:e #arijere kongresmena.pilota sp!ela da nasamari američke istra#ne sl #&e i iz"ede na!&ol!e organizo"an 'pi! nsk operaci! s"!etsko! istori!i$ Bi mo#ete nasta"iti da "!er !ete to! &a!ci ako "am to poma#e da mirni!e spa"ate$ Ili )ete morati da sk pite s" s"o! moraln i intelekt aln +ra&rost da &i oslo&odili s"o! m od s"i+ o"i+ la#i.S"!esni smo i toga kako cionisti ima! . auti i 8"a. oni tako%e ima! mo) i da osig ra! sp!e'ne kari!ere s"im onim prostit tkama ko!e sl #e n!i+o"im interesima$ Bid!eli smo kako oni ima! sposo&nost i da blo#iraju istra!u ili da ju na"edu na stran&uti%u .!e pra"o ta da !e neki sa di!ski . Da li st"arno posto!i neko dr go logično o&!a'n!en!e@ Samo Gog zna 'ta s nam s"e oni !o' pripremili.i n!ego"a gr pa .pe)inski čo"!ek. no"inara itd$ (as prot tome. tele"izi!skim 'o programima i pra"iti se kako ni'ta od o"oga 'to ste č li ne posto!i$ 9 stite da tele"izi!ske .i podi!eliti o" stra'n istin s dr gima.z"i!ezde.konspirati"ni+ teori!a. senatora.ekstremistima. a mo#ete i kol tati očima i otp +i"ati na s"e 'to !e o"d!e rečeno$ : tom sl ča! mo#ete se "ratiti nazad s"o!im kontrolisanim iz"orima informaci!a."ideo?game. pri!e nego 'to se "ratite s"o!im omil!enim 4B programima i dne"nim no"inama. teroristi=#i. O s"ako! od n!i+ &io &i+ stan! da napi'em isto o"oliko. od prli se o"o! manip laci!i i pogledali istini oči. ma koliko ona &ila r #na$ Bi se mo#ete pridr #iti . sa"i!amo. ignori'emo i manip li'emo d!eli)e p zle ne &i li i+ mogli nekako klopiti$ Aak i pored o"og &rda logike i dokaza. eksplozija na ostrvu 'ali.razmi'l!a! m!esto "as. koliki !e i o"a! tekst$ Jedini logički zakl! čak do ko!eg !edna trez"ena i o&!ekti"na oso&a mo#e da do%e !e sl!ede)iJ #eroristički napad GGCtog septembra. 1akl! čili smo i to kako s cionisti !edini ko!i s se do&ro okoristili rez ltatima terorističkog napada na S4=. medi!skog magnata ko!i !e osno"ao =BS i pro"eo na n!ego"om čel skoro 56 godina$ 2vojim vlastitim riječima . 'aso/ otmi0ara ko+i 're4i*l+a*a *atreni 'akao /to ni+e 'o/lo "a rukom ni a*ionskim t"*) (rnim kuti+ama it&)$) :t"rdili smo i to kako !e > od /A ot. bile su planirane. lomimo. dok s Arapi oni ko!i s na!gore pro'li$ Otkrili smo mnoge la#i ko!ima se pok 'a"alo &o"ezati Ara&e s ti.i=ara Gi"o i zdra"o$ Saznali smo kako !e !edna mala armi!a *osado"i+ agenata +"a)ena dok !e &lanirala teroristi=#e na&ade Americi i *eksik $ *i smo mogli s"e to do sada da "idimo. &i)e mnogo oni+ ko!i )e radi!e odma+n ti gla"om pok sa"a! )i s"e o"o da negira! i ko!i )e olako od&aciti ci!eli o"a! materi!al kao !o' !edn l d . re irane. dop stite mi da na"edem 'ta !e rekao !edan od na!poznati!i+ speci!alista za pitan!a cionističke propagande. a#to. DdHard BernaIs$ BernaIs !e a tor kn!ige Pro'agan&a$ On !e &io ne)ak poznatog psi+oanalitičara Sigm nd?a Fre d?a i pomo)nik cioniste Silliam?a 9aleI?a. posto!i li &ilo kak"o dr go o&!a'n!en!e ko!e mo#e o"ako li!epo po"ezati s"e one Umisteri!e."ezi septem&arskog doga%a!a@ O"o !e !edini scenario ko!eg se mnogi d!elo"i p zle toliko li!epo klapa! da nam ni!e nimalo te'ko da "idimo n!en kompletn slik $ Sada to poredite s onom z"aničnom pričom o septem&arskom doga%a! ko!a za+t!e"a od nas da na sil prepra"l!amo. BernaIKs nam otkri"a kako se pra"l!a AmerikomJ . finansirane.

.relati*no malog . (o"em&er 3.ro+a l+u&i ))) ko+i ra"umi+u mentalne 'ro(ese i so(i+alno 'ona/an+e masa) Oni su ti koji povlače konce koji kontroli$u svijest javnosti. 3662$5 Israelis detained for bp zzling &e+a"iorX after S4= tragedI M$ JeHis+ Seek$ (o"em&er 3.I.Da&a ra"umi+emo mehani"am i moti*e gru'ne s*i+esti.ta )ete "i činiti@ O4A= *A(I9:LA=IJD JAB(OG *(D(JA DDSARD BDR(A7S /=D(4AR0 I (JDGOB 9O1(A4I :JA8.NAPTER 5 2$ At+ens Banner?<erald Decem&er 33.ilo &a se ra&i o s1erama 'olitike ili .21123E. po o"om pitan! $ Da pos dimo !o' !edan na"od *aTim s?a. +ero!a iz filma Qla&i+atorJ !Ono $to mi činimo u na$em ivotu.= /20 Dto.. 3662$ SteHart Ain$ Google sers enterJ ur. a da one toga uop$te nisu svjesne .NAPTER 6 2$ DIe For an DIe..)) A skoro s*akom as'ektu na/eg s*ako&ne*nog 4i*ota. ima svoj eho u beskonačnosti.an mo*ing #sraelis smiling took 'i(tures on L5== 5$ AB= (eHs36Z36$ AB=(eHs$com. onda je moguće da kontroli$emo i upravljamo masama onako kako nama to odgovara. .. ) Je&na s*+esna i inteligentna mani'ula(i+a organi"o*anim na*ikama i +a*nim mnen+em masa +e *eoma *a4an elemenat u &emokratskom &ru/t*u) Oni koji manipuli$u ovim nevidljivim dru$tvenim mehanizmom sačinjavaju jednu nevidljivu vladu i to je ona sila koja istinski vlada u na$oj dr avi. mi &ominiramo u" 'omo.an mo*ing L$ <aKaretz$ Septem&er 2N.1@ .3662$Google sers enter J white *an #sraeli s'ies F$ Bergen Record /(eH JerseI0$ Septem&er 23. BI Jo+n Sack$ Google sers enterJ +ohn sa(k eBe 1or eBe 3$4+e 1ionist =onnection$ BI Alfred Lilient+al Google sers enterJ al1re& lilienthal "ionist L$Fatef l 4riangle$ BI (oam =+omskI Google sers enterJ (homskB 1ate1ul triangle . J ne 32.i"nisa. 3662$ Google sers enterJ Be&iot ameri(a ur. 3662$ 9aolo Lima$ Google sers enterJ Bergen %ima 1i*e israelis ." . o"o "am !e stiglo direktno iz cionistički+ sta$ Oni nas dr e u $aci5 *i smo samo pi! ni n!i+o"o! "eliko! igri na glo&alno?političkom ni"o i samo !edno glo&alno otkri)e o"e n!i+o"e monstro zne za"!ere moglo &i da i+ za sta"i$ Iz&or !e na "ama$ Istori!a i "a'e potomst"o )e s diti onome 'ta ste "i lično činili > ili niste.3I12RAFIJA I C3J4ČNE RIJEČI A PRETRA24 NA OAN11 I3I +++. 3662$ Google sers enter t+ese HordsJ uni*ersitB (hi(ago 'oll ameri(ans (rie& 3$ 7ediot America /Israeli (eHspaper0. o na/em so(i+alnom 'ona/an+u ili eti0kom ra"mi/l+an+u. 9SI<OA(ALI4IAAR SIG*:(D FRD:D$ CAC1 ARAPSCI SVIJET VIDI A@ERIC4 CRAJ .

ea*er.c 2PRM 22$ 4+e (eH Freedom.s king &a*i& and also king &a*i& otel .iggest men a1rai& 23$ JeHis+ Birt al Li&rarI of t+e American?Israeli co?operati"e enterprise$ Google sers enterJ wei"mann .ergh Kes 9oines s'ee(h 5$ DaI of Deceit$ BI Ro&ert Stinnett$ Google sers enterJ &aB o1 &e(eit stinnett F$ From Adolf <itlerXs last Sill and 9olitical 4estament$ Google sers enterJ testament .rook +ews 'osition 'ress M$ =+arles Lind&erg+Xs Speec+ in IoHa$ Septem&er 22. 2PLM$ Google sers enterJ *la&imir +a.M$ Open Secrets$ BI Israel S+a+ak Google sers enterJ israel shaha(k o'en se(rets 5$4+e <idden 4IrannI$ BI Ben!amin Freedman$ Google sers enterJ . SoodroH Silson.otinskB and also +a.ing 3$ Deir 7assin Remem&ered$ Google sers enterJ &eir Yassin remem.ere& and also &eir Bassin L$ 4+e 8+azaria Information =enter$ Google sers enterJ kha"ars itler mB 'oliti(al . 2PM2$ Google sers enterJ %in&.om.NAPTER 9 2$ BritainXs Small Sars$ Google sers enterJ &resse& as Ara.otinskB mas(ha r+ets(h L$ Bea"er&rook papers$ <o se of Lords Records Ser"ice$ /Dngland0$ Google sers enterJ .al1our "ionist 2L$ Ben!amin FreedmanXs 2P55 speec+$ Google sers enterJ Ben+amin Free&man s'eaks and also Ben+amin Free&man 2M$ S_ are OneJ A *emoir$ BI Arnold Forster$ Google sers enterJ Arnol& Forster S^uare One$$$$or see amazon$com 25$ Same as 2P 2F$ *icrosoft Dncarta DncIclopedia$ refer to UBalfo r DeclarationU$ Google sers enterJ Bal1our 6ionism .en+amin 1ree&man F$ 4+e Life Of An American JeH In Racist?*arTist Israel$ BI Jack Bernstein. 2P2L Google sers enterJ new 1ree&om some o1 . 2PLL Google sers enterJ Ju&ea Ke(lares War on QermanB 3$ Bladimir Ja&otinskI$ *asc+a R!etsc+.c 2PRM N$ 4+e 1ionist Roots Of 4+e XSar On 4errorX IsraelXs 9olicI Of X=o"ert AggressionX $BI Dr$ <enrI *akoH$ HHH$sa"et+emales$com$ (o"em&er 3663 R$ BI SaI of Deception$ BI Bictor Osto"skI$ Google sers enterJ *i(tor osto*skB P$ (et rei 8arta$ JeHs :nited Against 1ionism$ Google sers enterJ neturei karta +ews against 6ionism 26$ 4+e Life Of An American JeH In Racist?*arTist Israel$ BI Jack Bernstein. Jan arI.NAPTER 8 2$ DailI DTpress$ /Dngland0 J dea Declares Sar on GermanI$ *arc+ 3M.

reprinted in (eH 7ork 4imes$ *aI 3N 2PPF$ Google sers enterJ so.B 26$Sa dis Las+ O t at X1ionistX :$S$ =ritics BI *arc 9erelman$ JeHis+ ForHard$ Google sers enterJ 1orwar& "ionist &e1ense 'oli(B .ran sha*it in our han&s 23$ B &&aJ IXd fig+t and Die for Israel$ (eH 7ork 9ost$ $BI AndI Geler$ A g st 3. 2PP5 Google sers enterJ ra.NAPTER > 2$ 4+e International JeH$ BI <enrI Ford$ Google sers enterJ 1or& international +ew 3$ JeHis+ Frontier$ Lind&erg+ and t+e JeHs$ BI <al Derner$ Google sers enterJ lin&.orough N$ I&id .NAPTER < 2$ Bictor Ostro"skI$ BI SaI of Deception$ Google sers enterJ mossa& motto 3$4+e G n and t+e Oli"e Branc+$ BI Da"id <irst$ Google sers enterJ la*on a11air L$ Assa lt on Li&ertI$ BI James * Dnnes Jr$ Google sers enterJ ennes uss li.ra Shatila . =linton SorrI for LeHinskI Affair.ertB M$ Ostro"skI$ <oH <oH *ossad got America to &om& Li&Ia and fig+t Ira_$ Google sers enterJ ostro*skB how mossa& got ameri(a 5$ Ostro"skI$ 4+e =ontrasting *edia 4reatment of Israeli and Islamic Deat+ 4+reats$ Google sers enterJ Ostro*skB &eath threats F$ 4+e Sas+ington 4imes$ ArmI St dI S ggests :$S$ Force of 36.right israel (ontrols senate 5$ 9atrick B c+anan on t+e *cla g+lin Gro p$ Google sers enterJ . 2PPR L$ 4+e Fatef l 4riangle$ (oam =+omskIXs Acco nt of t+e Sa&ra and S+atila *assacre$ Google sers enterJ ChomskB Sa. 3663$ Google sers enterJ (linton gra.in assassinate& 3$ BB= (eHs. Septem&er M.oggles min& M$ Senator Silliam F l&rig+t on AB=Xs Face t+e (ation$ Google sers enterJ 1ul.NAPTER ? 2$ =(($Ra&in Assassinated at 9eace RallI$ (o"em&er M.ergh +ews 'ress L$ 4+eI Dare to Speak O t$ BI 9a l FindleI$ Google sers enterJ a&miral moorer . 3662$ Google sers enterJ armB stu&B suggests sams rowan s(ar. a ri1le 1ight &ie .oar& 22$Ari S+a"it$ <aXaretz Israel..u(hanan israeli o((u'ie& territorB F$ Re"$ BillI Gra+am and Ric+ard (iTon$ =(( Google sers enterJ graham +ewish me&ia stranglehol& N$9assionate Attac+ment to Israel$ *edia *onitors (etHork$ BI$ General James J Da"id R$ S+o R les America@ BI Dr$ Silliam 9ierce$ Google sers enterJ +ewish me&ia (ontrol P$ 4+e Israel Lo&&I$ BI *ic+ael *assing$4+e (ation *agaazine$ Google sers enterJ massing israel lo.666$ BI RoHan Scar&oro g+$ Septem&er 26..

=ar Bom& fo nd on George Sas+ington Bridge F$ See dL .ush e*an thomas we!re at war P$ (eHs&ItesZSas+ington 9ost$ Instant message to Israel Harned of S4= attack$ Septem&er 3N. 9alestinians clas+ after S+aron "isits Jer salem sacred site$ Septem&er 3R. S+I He ref se to Fig+t$ BI Rami 8aplan$ *aI 3. 3663 GoogleJ H+I He ref se to fig+t rami kaplan N)Asia 4imes Online . 3663$ Google sers enterJ (nn a1ter sharon *isits sa(re& F$=o nterp nc+. 3662$ Google sers enterJ in&ia anti tali.1@@ENTAROE"an!eli%al . 3663.rown got earlB warning R$ (eHsHeek$ B s+J SeXre at Sar$ BI D"an 4+omas and *ark <osen&all$ Septem&er 3M. April 3N. J ne 32. 4+e Independent..3662$Google sers enter J white *an #sraeli s'ies M$ 4+e Bergen Record /(eH JeresI0$ Fi"e *en Detained as S spected =onspirators$ BI 9a lo Lima$ Septem&er 23. AndreH Ross$ Septem&er 23. Septem&er 23.an militarB 'lan 3$ I&id L$ JaneKs International Sec ritI (eHs$ /Dngland0 India !oins anti?4ali&an coalition$ BI Ra+ l Bedi$ *arc+ 25. 3662$ BI Brian *cSiliams Google seres enterJ instant messages #srael warne& atta(k .hristians and the Sharon lobbU BI Jim Lo&e .NAPTER A 2$India Reacts$ India in anti?4ali&an militarI plan$ J ne 32. 3662$ Google sers enterJ it will generate imme&iate sBm'athB 1or #srael 3$$ (B= (eHs$ DTcl si"eJ P22 4apes 4ell <orror Of PZ22 4apes Released For First 4ime :9DA4DDJ 5JMR p$m$ DS4 J ne 2N. 3662$ Google sers enterJ (hroni(le willie . 3662. 3662$ Google sers enterJ 'aulo lima 1i*e men &etaine& 5$ Jer salem 9ost. 3663 GoogleJ look like 9alestinians and going aro nd a & ilding$ L$$ AB= (eHs36Z36$ AB=(eHs$com.NAPTER /B 2$$ (eH 7ork 4imes$ Spilled Blood is Seen as Bond 4+at DraHs 3 (ations =loser$ BI James Bennet$ Septem&er 23.an (oalition :ahul Be&i M$ 4+e 4elegrap+$ /Dngland0 Israeli sec ritI iss ed rgent Harning to =IA of large?scale terror attacks$ BI Da"id Sastell in Sas+ington and 9+ilip Jaco&son in Jer salem$ Septem&er 2F. 3662$ Google sers enterJ telegra'h israeli se(uritB issue& urgent warning 5$ Biz Report /from Frankf ter Algemaine 1eit ng of GermanI0 Dc+elon Ga"e A t+orities Sarning Of Attacks$ BI (ed Stafford$ Septem&er 2L.M$ 4+ird former *ilitiaman Hit+ links to Sa&ra and =+atila m rdered$ BI Ro&et Fisk. 3662 Google sers enterJ in&ia +oins anti5tali. *arc+ 22. 3662$ Google sers enterJ newsweek .3662 Google sers enterJ 1isk 1ormer militiaman mur&ere& 5$ =(($ Israeli troops. 3662$ Google sers enterJ 6eitung o1 QermanB J(helon Qa*e Authorities Warning F$ i&id N$ San Francisco =+ronicle$Sillie BroHn got loH?keI earlI Harning a&o t air tra"el BI 9+illip *atier.

3662$Google sers enter J white *an #sraeli s'ies 25$:nmat /9akistan0$ From BB= *onitoring Ser"ice$ Septem&er 3R.NAPTER // 2$ S=BB 4B$ Boston =+annel$ FBI Agents Searc+ <otelsE Se"eral 9eople Detained $ Septem&er 23. 1light 3$ I&id L$ G ardian :nlimited$ /Dngland0 :ncle SamXs L ckI Finds$ BI Anne 8arpf$ *arc+ 2P. 3662$ 22$ 4+e Seek /India0 A&orted *ission$ In"estigationJ Did *ossad attempt to infiltrate Islamic radical o tfits in so t+ Asia@ BI S &ir B+a mik$ Fe&r arI F. J ne 32. 3662$ SpI R mors FlI on G+osts of 4r t+$ BI *arc 9erelman$ Google sers enterJ Americans 9ro&ing Reports of Israeli Dspionage 2M$ AB= (eHs36Z36$ AB=(eHs$com. (o"em&er 3. 3662$ BI Al G art$$$+ttpJZZHHH$H+atreallI+appened$comZforget$+tml R$ See dM P$Ar tz. 3662$ Google sers enterJ hi+a(k sus'e(ts ali*e an& well R$ BB= (eHs /Dngland0 <i!ack S spects ali"e and Hell$ Septem&er 3L. 3662$ Google sers enterJ adam lis&erg g Is Here !oking 23$ (eH JerseI Department of LaH and 9 &lic SafetI$ Di"ision of =ons mer Affairs$ Decem&er 2L. 3662$ Google sers enterJ state grante& a((ess to mo*ing 1a(ilitB 2L$ 4+e ForHard$ *arc+ 25. 3662$ Google sers enterJ (nn mueller i&entitB the1ts 26$ Sas+ington 9ost$ Some <i!acker Identities :ncertain$ BI Dan Dggen. 3662$ Google sers enterJ hi+a(kers still ali*e an& well and also telegra'h men with stolen i&entities hi+a(kers N$ AB=AB=(eHs$com$ Sa di 9rince saIs Se"en Sa dis on FBI list Innocent$ Septem&er 3L. 3663 Google sers enterJ n(le sam lu(kB 1in&s anne kar'1 and also atta 'ass'ort 1oun& M$ =(($com ? Septem&er 22 +i!acker _ estioned in Jan arI 3662 ? A g st 2. 3662$ Google sers enterJ hi+a(k sus'e(ts ali*e an& well P$ =(($ <i!ackers likelI skilled Hit+ fake IDs Septem&er 32.li^is mossa& . George Lardner Jr$ and S san Sc+midt$ Septem&er 36. Septem&er 2L.oston air'ort koran ara.N$(eH 7ork 9ost. Israeli (ational (eHs$ 26?3F?62 +ttpJZZHHH$H+atreallI+appened$comZforget$+tml 26$ 7ediot America /Israeli (eHspaper0. 3662$ Google sers enterJ Be&iot ameri(a ur. 3662 Google sers enterJ . 3663 $ BI Da"id Dnsor and S+eila *cBickers 5$ AB=(eHs$com$ Sa di 9rince saIs Se"en Sa dis on FBI list Innocent$ Septem&er 3L. 3662$ Google sers enterJ hi+a(k sus'e(ts ali*e an& well F$ 4+e 4elegrap+$ /Dngland0$ Re"ealedJ 4+e *en Sit+ Stolen Identities$ BI Da"id <arrison$ Septem&er 3L. 3666$ Google sers enterJ muslim ta.an mo*ing 22$4+e Bergen Record$ /(eH JerseI0 Fi"e +i!ack s spects +ad links to ($J$ BI Adam Lis&erg$ Septem&er 25.in la&en alrea&B sai& # am not in*ol*e& .3662$ Google sers enterJ .

3663$ Google sers enterJ #sraeli art stu&ents hollBwoo& 33$ Boston Glo&e$ *arc+ 5.NAPTER /5 2$ =(($ In"estigators Arri"e at 9aIne SteHart =ras+ Site$ Octo&er 3F. 3662$ Google sers enterJ star tri.aru(h gol&stein 3L$ Goldstein memorial He&site$ +ttpJZZHHH$neHkac+$orgZspecialZ&ar c+Z63$+tm Google sers enterJ . 3662$ Google sers enterJ newsweek .une eagan 1light trainer 36$ *S(B=$ <e (e"er D"en <ad a 8ite$ BI Alan 1arem&o$$ Septem&er 3M. 3662$ Google sers enterJ atta he ne*er e*en ha& kite 32$ 4+e Israeli Art St dent 9apers$ AntiHar$com$ BI J stin Raimondo$ *arc+ 32.oar& L$ (eHsHeek$ B s+J SeXre at Sar$ BI D"an 4+omas and *ark <osen&all$ Septem&er 3M.23$DTpress India$ Indian intelligence Hiretap identified PZ22 +i!ackers$ 9ress 4r st of India$ April L. 3662 Inter"ieH Hit+ General G l Google sers enterJ hami& gul u'i inter*iew .ush e*an thomas we!re at war M$ :9I :nited 9ress International$ Sep$ 3F.3663 Google sers enterJ in&ian intelligen(e wireta' i&enti1ie& LU== 2L$ JeHsHeek$ India$ IsraelKs (eH Best Friend@ BI Gil Sedan$ 4+e JeHis+ 4elegrap+ AgencI$ A g st 3663$ Google sers enterJ +ewsweek #srael new . 3662 Google sers enterJ ru&i &ekkers inter*iew 2N$ i&id 2R$ I&id 2P$ Star 4ri& ne$ Dagan Flig+t 4rainer SonKt Let :nease a&o t *o ssao i Rest$$ Decem&er 32. 3663 Google sers enterJ 1rontline atta shB timi& 2F$ AB= =+annel M$ /Florida0$ A *ission 4o Die For$ R di Dekkers inter"ieHed &I ] entin *cDermott$ Octo&er 32.3662$ Google sers enterJ 'erle "ionist &e1ense 'oli(B .est 1rien& 2M$ Sikipedia$com$ 4+e Free DncIclopedia$ *o+ammed Atta Google sers enterJ atta re'orte& 'ass'ort stolen 25$ Frontline$ 9BS$ Inside t+e 4error netHork$ Jan arI 2N. 2PPM Google sers enterJ .2PPP$ Google sers enterJ =(( 'aBne stewart (rash 3$ ForHard$ Defensi"e Sa dis Las+ O t at X1ionistX and :$S$ =ritics $ BI *arc 9erelman$ Decem&er 3R.aru(h gol&stein 3M$ JDLXs Ir" R &in Brain Dead After S icide Attempt$ BI Dan S+itcom&$ R eters$ 35$<aKaretz$ /Israel0 At least tHo Israelis dead in 4oHer attack $BI *azal * alem and S+lomo S+amir Google sers enterJ &aniel lewin elite (omman&o .

3662$ Google sers enterJ romero eY'losi*es 'lante& tower M$ Al& _ er_ e Jo rnal$ AB]!o rnal$com$ Fire. 3663 Google sers enterJ 1amilB mem. DTpert SaIs$ BI Jo+n Fleck$ Septem&er 32.ers lawsuit huntleigh L5== P$ I&id 26$ <oo"erKs Online$ 4+e B siness Information A t+oritI$ Google sers enterJ hoo*er online i(ts 22$ Associated 9ress$ DTperience. Aristei.ertson L$ Al& _ er_ e Jo rnal$ AB]!o rnal$com$ DTplosi"es planted in toHers. 2PPR Google sers enterJ israeli (iti"en arreste& israel ha(king . 3662$ Google sers enterJ *an romero 1ire not eY'losi*es 5$ 9eople *agazine$ 9eople$com :nited in =o rage$ Septem&er 23. Doomed B ildings. 3663$ Google sers enterJ worl& tra&e (enter s(ra' sails N$$=+inese Radio International$ Jan arI 3663$ Google sers enterJ (ri online worl& (entre tra&e s(ra' R$ (eH 7ork DailI (eHs$ Firefig+ter *ag raps PZ22 9ro&e$ BI Joe =alderone$ Jan arI M.ulow inter*iew F$ I&id N$ Fresno Bee$ AnalIsis ? =onspiracI 4+eories Arise From Septem&er 22 Attacks$ BI James Rosen *c=latc+I$ Sas+ington B rea 2?2L?3 ) Qoogle.($*$ 4ec+ DTpert SaIs$ BI Oli"er :Itte&ro ck$ Septem&er 22.%et us ne*er tolerate outrageous (ons'ira(B theories R$ 9ress release from LaH Firm of Ba m. p &lis+ed on Jan$ 2L.roa&er n^uirB towers 1all 22$ i&id .5$Former 4op German SpI SaIs :$S$ Srong A&o t Septem&er 22$ BI =+ristop+er BollIn$4+e American Free 9ress$ 3R Jan$ Iss e.ollBn . 3662$ Google sers enterJ swirskB (olla'se un. 3662$ Google sers enterJ 'eo'le louie (a((hioli 3= F$ Re ters (eHs Ser"ice$ Sorld 4rade =enter Scrap Sails for India.s lee ro.3663$ Google sers enterJ an&reas *on . #srael ha(kers 'entagon 2L$ :S Department of J stice 9ress Release$ *arc+ 2R. G ilford Y Sc+ia"o$ April 22. . Rep tation *ake Israelis <ot =ommodities for <omeland Sec ritI$ BI Jo+n 9$ *calpin$ *arc+ 32. =+ina$ BI 9ete <arrison and *an ela BadaHI $Jan arI 32.le 3$ American Free 9ress$ DIeHitness Reports 9ersis Of Bom&s At S4= =ollapse$ BI =+ristop+er BollIn$ Decem&er 23. 3663$ Google sers enterJ m(al'in eY'erien(e re'utation make israelis 23$ <aKaretz$ /Israel0 <ackers sing Israeli Xnet site to strike at 9entagon$ BI (itzan <oroHitz$ J lI L6 2PPP Google sers enter. 3663$ Google sers enterJ +oe (al&erone 1ire1ighter mag ra's P$ I&id 26$ (eH 7ork 4imes$ DTperts :rging Broader In_ irI In 4oHersK Fall$ Decem&er 35.elie*a. 3662$ Google sers enterJ . (ot DTtra DTplosi"es.:n&elie"a&le-$ BI *ic+ael *eIer and St art Siner$ Septem&er 23. 3663 _ oting from 4agesspiegel inter"ieH.NAPTER /6 2$ Jer salem 9ost$ S4= Arc+itectJ =ollapse . <edl nd.om. 3662$ Google sers enterJ times eY'erts urging .

3662 Google sers enterJ in&ia +oins anti5tali. 3662$ 4ranslated &I =raig *orris$ Google sers enterJ . 3662$ Google sers enterJ "im workers sa*e& if remo"ed trIJ "im sa*e& . 3662$ BI Brian *cSiliams Google sers enterJ instant messages #srael warne& atta(k N$ Jer salem 9ost Digital Israel$ 1im Sorkers Sa"ed BI =ost?= tting *eas res$ (o"em&er 23.irth'la(e 3$ Jer salem 9ost$ 4+o sands of Israelis missing near S4=.B mo*e to *irginia "im #srael na*igation R$ Bi&le Lig+t International$ 1im sa"ed &I a *o"e to Birginia$ J ne 3662 Google sers enterJ "im israel na*igation worl& tra&e (enter >irginia P$ Jer salem 9ost Digital Israel$ 1im Sorkers Sa"ed BI =ost?= tting *eas res$ (o"em&er 23. 3663$ Google sers enterJ +erusalem 'ost thousan&s israelis missing L$ (eH 7ork 4imes$ B s+ speec+ to :S =ongress$ Septem&er 33.B mo*e to *irginia "im #srael na*igation 23$Bi&le Lig+t International$ 1im sa"ed &I a *o"e to Birginia$ J ne 3662 Google sers enterJ "im israel na*igation worl& tra&e (enter >irginia .23$ I&id .B . 3662$ Google sers enterJ "im workers sa*e& if remo"ed trIJ "im sa*e& .NAPTER /9 2$India Reacts$ India in anti?4ali&an militarI plan$ J ne 32.an militarB 'lan 3$ JaneKs International Sec ritI (eHs$ /Dngland0 India !oins anti?4ali&an coalition$ BI Ra+ l Bedi$ *arc+ 25. 3662$ Google sers enterJ "im workers sa*e& if remo"ed trIJ "im sa*e& .in la&en translation mani'ulate& . 3663$ Google sers enterJ (ensus o1 se't) == *i(tims .NAPTER /8 2$(eHs India$ =ens s of Sept$ 22 Bictims &I Birt+place$ April 3F. 3662 F$ (eHs&ItesZSas+ington 9ost$ Instant message to Israel Harned of S4= attack$ Septem&er 3N.er == memorial 5$ (7 4imes$ Septem&er 33.an (oalition :ahul Be&i L$ Der Drste$/GermanI0 *onitor$ Aired Decem&er 36. 3662$ Google sers enterJ nor will we 1orget more than =<@ israelis M$ =(($ Septem&er 22$ A *emorial$ Google sers enterJ (nn se'tem.B mo*e to *irginia "im #srael na*igation 26$ Bi&le Lig+t International$ 1im sa"ed &I a *o"e to Birginia$ J ne 3662 Google sers enterJ "im israel na*igation worl& tra&e (enter >irginia 22$Jer salem 9ost Digital Israel$ 1im Sorkers Sa"ed BI =ost?= tting *eas res$ (o"em&er 23. 3662$ Google sers enterJ in&ia anti tali. 9entagon$ Septem&er 23.

a(tion re'ort *isual 'roo1 meYi(o and also mossa& terrorists meYi(o F$ *eTican Department of J stice$ /9GR0 9ress B lletin$ Octo&er 23.for German original transcripts enterJ monitor . 3662 Google sers enterJ 9er(urB ? 1oun& *i&eo sears tower 3$ i&id L$ i&id M$ i&id 5$ Diario de *eTico$ Bom&a en San Lazaro$ Octo&er 22. BI Ric+ard Stenger /=((04+ rsdaI. 3662$ . new Bork times simon wor&en osi N$ 1ionist Organization of America 9ress Release$ Octo&er 2L. 3662$ Go toJ HHH$!post$comZDditionsZ3662Z22Z62ZLatest(eHsZLatest(eHs$LNLP6$+tml /=ase sensiti"e$ enter loHer case and pper case letters eTactlI as s+oHn$ 0 or Google toJ Jerusalem 'ost FB# sus'e(t israelis nu(lear 22$ i&id 23$ *iami <erald$ ( clear plants tig+ten sec ritI FBI seeking F men seen in *idHest $ BI *artin *erzer. a(tion re'ort *isual 'roo1 meYi(o and also mossa& terrorists meYi(o R$ *eTican AttorneI General Releases 1ionist 4errorists$ La Boz de Aztlan$ BI Drnesto =ienf egos$ Octo&er 25. FB# Fails JY'ose al5Xae&a networks 26$ SIdneI *orning <erald$ /Reprinted from Los Angeles 4imes0 4+e 9lot t+ins as FBI + nts for e"idence$ *aI 2. 3662$ Google sers enter. 2PPN Google sers enterJ 6ionist organi"ation ameri(a 1eith awar& R$ =(($ GeneralJ Asteroid co ld start n ke Har. 3662 Google sers enterJ mossa& "ionist terrorists meYi(o P$ ArmI General and <ead of t+e 9GR Releases 4Ho Israelis Arrested Sit+ G ns and DTplosi"es Inside t+e *eTican =ongress BI Drnesto =ienf egos La Boz de Aztlan$ Octo&er 25.NAPTER /< 2$4+e *erc rI /9+iladelp+ia area neHspaper0 3 Fo nd Hit+ Bideo of SHears 4oHer$ BI *ic+elle *oHad$ Octo&er 2N.3662$ Qoogle users enter.in la&en *i&eo restle sieker M$ I&id 5$ Sam LaceI$ *ore Osama Bideo AnalIsis $ Google sers enterJ more osama *i&eo analIsis F$ 4+e (eH 7ork 4imes$ 9entagon =onsiders :sing Lies$ BI James Dao Y Dric Sc+mitt$ Fe&r arI 2R. 3662$ Google sers enter. Y LennI Sa"ino$ Octo&er L. 3663 Google sers enterJ 'lot thins as FB# hunts e*i&en(e . 3663 P$ 4+e 4imes /Dngland0$ FBI Fails to DTpose al?]aeda netHorks$ BI Daniel *cGrorI$ *arc+ 22. Google sers enterJ 9ossa& terrorists 'enetrate 9eYi(an (ongress N$ Diario de *eTico$ Bom&a en San Lazaro$ Octo&er 22. 3662 26$ Jer salem 9ost$ FBI s spect Israelis of ( clear 4errorism$ (o"em&er 2. = rtis *organ. 3663$ Google sers enter. Octo&er L. 3662$ B lletin FPNZ62 9GR & lletin can &e "ieHed in Spanis+.

sni11ing #sraeli tru(k 2F$ <aKaretz$ /Israel0 3 Israelis Hanted in :S After 4races of DTplosi"es Fo nd in 4+eir 4r ck$ *aI 2R.uil&ings 3L$ i&id 3M$ 8<O:. 3662 BieH t+is "erI strange postingC$ Google sers enterJ (arl (ameron this storB no longer eYists +ttpJZZHHH$foTneHs$comZstorIZ6. Footnotes d P and d26 3R$ FOW (eHs$ *assi"e Israeli SpI Operation Disco"ered in :S$ =arl =ameron In"estigates$ Fo r 9art series$ Decem&er 3662$ Google sers enterJ #sraeli s'B (arl (ameron ?L) 9BS (eH+o r. 3662 Google sers enterJ 1oY .om. Sus'e(te& o1 Casing Fe&eral Buil&ings 35$ FOW (eHs$ *assi"e Israeli SpI Operation Disco"ered in :S$ =arl =ameron In"estigates$ Fo r 9art series$ Decem&er 3662$ Google sers enterJ #sraeli s'B (arl (ameron 3F$ See =+apter P. Sa.in issa 25$ FOW (eHs$ 9olice Seize Rental 4r ck Hit+ 4(4 4races$ BI =arl =ameron$ *aI 2L. Footnote dM 3N$ See =+apter 25. 3663 6B. ru. 3663$ 9alestinians Arrest Israeli 9ose rs$ 2R$ FOW (eHs$ *assi"e Israeli SpI Operation3 Disco"ered in :S$ =arl =ameron In"estigates$ Fo r 9art series$ Decem&er 3662$ Google sers enterJ israeli s'B (arl (ameron in*estigates 2P$ Sas+ington 9ost$ F6 Israelis on 4o rist Bisas detained Since Sept$ 22$ BI Jo+n *intz$ (o"em&er 3L. +&l . 3662$ Google sers enterJ Hashington 'ost M@ #sraelis &etaine& 36$ FOW (eHs He&site$ =arl =ameron In"estigates$ 4+is StorI (o Longer DTists$ Decem&er 32. BI Anna Serner GoogleJ Fi1teen Peo'le Arreste& in 9ar(h in Kallas.66$+tml 32$ FOW (eHs$ *assi"e Israeli SpI Operation3 Disco"ered in :S$ =arl =ameron In"estigates$ Fo r 9art series$ Decem&er 3662$ Google sers enterJ israeli s'B (arl (ameron in*estigates 33$ 8<O:. S spected of =asing Federal B ildings .Google sers enterJ miami heral& israelis nu(lear 'ower 'lans 2L$ 4+e 4imes /Dngland0 FBI F rI as *en Hit+ ( clear 9lan Dscape$ BI 8attI 8aI in Sas+ington$ (o"em&er 2. Fifteen 9eople Arrested in *arc+ in Dallas. 3662$ Google sers enter.i nu(lear 'lan israeli 2M$ Los Angeles 4ime$ *ilitant JDL *em&ers Arrested &I FBI$ BI Linda De tsc+$ Decem&er 23.M6FRM. 3662$ Google sers enterJ israeli art stu&ents 1e&eral .3PLL.e as 5/ abo"e.om. =+annel 22 /<o ston0 Federal B ildings =o ld &e in JeopardI ? in <o ston and (ationallI Octo&er 2. Decem&er R. =<A94DR 2N 2$ (eH 7orker *agazine$ . 3662$ Google sers enterJ kattB kaB 1. 3663 Google sers enterJ ameri(an 'oli(e arreste& two #sraelis gear shi1t NJW) 2N$ SIdneI *orning <erald$ A strailia. Impro"ing Intelligence ?? Decem&er 22.

?@@? M$I&id 5$I&id F$ 4ime *agazine$ 4ime$com$ =oleen RoHleIXs *emo to FBI Director Ro&ert * eller$ *aI 32.4<D =O:(4DR?4DRRORIS4 &I LASRD(=D SRIG<4 Jo+n OX(eill Has an F$B$I$ agent Hit+ an o&sessionJ t+e groHing t+reat of Al ]aeda$ Iss e of 3663?62?2M 3$ (eHsmaT$ Scandal inside t+e FBIJ S+I did G?*en *iss t+e Boat on P?22@ BI Ses Bernon$ *arc+ 2M. *aI 2.er =L. ADL Report$ Google sers enterJ Ash(ro1t AK% %ea&ershi' Con1eren(e. 3662. 3663 . D= *aI N. 3663 Google sers enterJ 9ueller 1. Senators lo&&I for resignation of =IA Director. Old <atredJ SorldHide Anti?Semitism In Sake Of PZ22 &I A&ra+am <$ FoTman (ational Director of t+e Anti?Defamation Leag e GoogleJ 1oYman anti 6ionism is anti semitism 3$ I&id L$HHH$f&i$go" FBI *a!or Speec+es$ Anti?Defamation Leag eXs 3Mt+ Ann al (ational Leaders+ip =onference$ Sas+ington. P$ Ara& (eHs$ ADL Fo nd G iltI Of SpIing BI =alifornia =o rt $ BI Bar&ara Ferg son$ Ara& (eHs =orrespondent$ April 3N. 3663 Google sers enterJ ro. 3662 Google sers enterJ si.ar.ara Ferguson a&l guiltB 26$ I&id . 3663$ Google sers enterJ time rowleB memo mueller N I&id R$ 4+e Sas+ington 9ost$ 3 FBI H+istle&loHers Allege LaT Sec ritI. 9ossi&le Dspionage$ BI James B$ Grimaldi$ J ne 2R.i L$ AB=(DSS$com J FBI =alled off 4error In"estigations BB Brian :oss an& >i( Walter) Ke(em.el e&mon&s +ohn (ole P$ i&id 26$ i&id 22$ Los Angeles 4imes$ In_ iries of Intelligence fail res <its O&stacles$ BI Greg *iller$ Google sers enterJ times in^uirB intelligen(e 1ailures hits 23$DBO4D$=O* J 8eeping Score in t+e Great Game of 9olitics .ert wright 1.NAPTER /? 2$(eH DTc ses.i a&l s'ee(h M$ 3666 Ann al Report$ Anti?Defamation Leag e$ Google sers enterJ tenet a&l 5$ I&id F$ I&id N i&id R$ 4 esdaI.NAPTER /A . Septem&er 2L. 3663$ Google sers enterJ .

in la&en alrea&B sai& # am not in*ol*e& 3$ See =+apter P.i 'asse& lie &ete(tor test .e mail trail anthraY killer 23$ Seattle 4imes$ DeadlI specimens disappeared from ArmI researc+ la& in XP6s$ Reprinted from <artford =o rant$ Jan arI 32. 3662$ Google sers enter . 3663$ BI (ic+olas StiT Google sers enter kristo1 hat1ill l 2M$ 4+e 4imes of 4renton$ DTpertJ Ant+raT S spect IDKd$ BI Josep+ Dee$ Fe&r arI 2P. (ourant turmoil 'erilous 'la(e And also anthraY &owns "a(k F$ i&id N$ i&id R$ <artford =o rant$ Ant+raT *issing from ArmI La&$ BI Jack Dolan Y Da"e Altimari$ Jan arI 36. 3662$ Google sers enterJ (ourant anthraY missing armB la.erg hat1ill 2N$ Sas+ington 4imes$ Scientist SaIs FBI asked A&o t Set p$ BI G s 4aIlor$ A g st L. 3662$ Google sers enterJ glo.2$ 4+e <artford =o rant$ 4 rmoil in a 9erilo s 9lace$ AngrI Scientists Allege Racism at Bio?Harfare La&$ BI LInee 4 o+I Y Jack Dolan$ Decem&er 2P. 3663 Google sers enterJ seattle times anthraY "a(k 2L$ Insig+t *agazine$ *edia *an fact re =lo d of S spicion O"er <atfill$ A g st 2M. 3662$ Google sers enterJ hat1ill 1.3662$ Google sers enterJ .NAPTER 5B 2$$:nmat /9akistan0$ From BB= *onitoring Ser"ice$ Septem&er 3R. 3663$ BI (ic+olas StiT Google sers enter kristo1 hat1ill l 2F$ Sas+ington 9ost$ DT ArmI Scientist Denies Role in Ant+raT Attacks$ A g st 3663$ Google sers enterJ rosen. P$ i&id 26$ See footnotes 2F5 and 2FF$ 22$ Glo&e and *ail$ /=anada0$ On t+e 4rail of an Ant+raT 8iller$ BI 9a l 8oring$ *arc+ F.erg hat1ill 25$ Insig+t *agazine$ *edia *an fact re =lo d of S spicion O"er <atfill$ A g st 2M. 3662$ Google sers enterJ (ourant assaa& "a(k anthraY 3$ I&id L$ FBI$ HHH$f&i$go" Google sers enterJ anthraY letters M$ i&id 5$ 4+e <artford =o rant$ 4 rmoil in a 9erilo s 9lace$ AngrI Scientists Allege Racism at BioHarfare La&$ BI LInee 4 o+I Y Jack Dolan$ Decem&er 2P. Footnote dM . 3663$ Google sers enterJ rosen.

NAPTER 5/ 2$ DTec ti"e Intelligence Re"ieH$ LIndon Laro c+e$ Jan arI 3662$ Google sers enterJ larou(he mi&&le east war im'li(ations 3$ 4+e Life Of An American JeH In Racist?*arTist Israel$ BI Jack Bernstein.2F Septem&er. dF. BI 4om Jackman. See =+apter 22. and dN 22$ See =+apter 2R. :S Dditor. Footnote dR 23$ See =+apter 25. Salon *agazine. GoogleJ Sour(es &is'ute re'orts o1 Bin la&en 'hone (all mother M$BB= (eHs e A*DRI=AS e 4+e in"estigation and t+e e"idence FridaI. eTamines riddle of +i!acked !et as +e "isits cras+ site. GoogleJ salon maga"ine #sraeli art stu&ent mBsterB 2R$ Dr$ <enrI *akoH$ (o"em&er 2R. *aI N . /Dngland0 FBI tracks doHn t+e Florida lair of flIing sc+ool terrorists BI Ian Ball in *iami$ GoogleJ *o+ammed Atta "odka <ollIHood 2F$=BS (eHs e Foc s On Florida e Septem&er 2M. 3663$ Google sers enter. dM.L$=(($com ? So rces disp te reports of &in Laden p+one call ? Octo&er 3.BI S+eila *acBicar and =aroline Fara! 25$4+e 4elegrap+. and d5 2L$ Sas+ington 9ost. 3662 6RJ33JM2 BI Brendan Farrington **I 4+e Associated 9ress$ 2N$Salon$com (eHs e 4+e Israeli Uart st dentU mIsterI . gissin worl& war (oming like or not 5$ =(S (eHs$ Israel to :SJ DonXt Sait 4o Attack Ira_. 3662 GoogleJ BB= Gi liani +olds on to +ope P$ See =+apter 22 footnotes dR and dP 26$ See =+apter 22 footnotes d5. 3663. Septem&er 35. =(( (ational Sec ritI =orrespondent . 3662$ 4+e 1ionist Roots of t+e Sar on 4error$ HHH$sa"et+emales$ca . 3663. 3662. :S saIs =ard Links *o assao i. 3662 N$*irror /Dngland0 ? S<A4 DID <A99D( 4O FLIG<4 PL@ RI=<ARD SALLA=D. April 3N. Footnotes d2 and d3 F$AB=(DSS$com J <andHritten Letter Instr cted <i!ackers Sords of 4error .c 2PRM L$ I&id M$ Arizona DailI Star$ $SSIII Is =oming XS+et+er 4+eI Like It Or (otX ?4op S+aron Aide BI Step+anie Innes. Decem&er 3662 R$BB= (eHs e A*DRI=AS e Gi liani +olds on to +ope . <andHritten Letter Ga"e <i!ackers Religio s. BBC the in*estigation an& the e*i&en(e 5$ BB= (eHs. Report SaIs$ A g st 3663$ . BI =+ristop+er 8etc+ m.<i!ackers. Qoogle. 9ractical Instr ctions Sept$ 3R. 3663 2M$=(($com ? Septem&er 22 +i!acker _ estioned in Jan arI 3662 ? A g st 2. 5 Octo&er. 3662 BI Da"id Dnsor and Dileen OX=onnor. Footnotes dL.

loo& . 3662$ Google sers enterJ new Bork times s'ille& .ullet arlen s'e(ter F$ See =+apter 2N.on& &raws P$ =(($ S+aron =ompares Inc rsions to :$S$ Sar on 4error$ =(($com$ *aI N. 2PPP google sers enterJ J&war& BernaBs 1ather o1 s'in 2$ Sas+ingtonXs FareHell Address$ Google sers enterJ washington!s 1arewell a&&ress . 2N5P$ GoogleJ Ben+amin Frankliln essential li. 3662$ Google sers enterJ netanBahu to&aB we all ameri(ans N$ AB= (eHs36Z36$ AB=(eHs$com.3662$Google sers enter J white *an #sraeli s'ies R$ (eH 7ork 4imes$ Spilled Blood is Seen as Bond 4+at DraHs 3 (ations =loser$ BI James Bennet$ Septem&er 23. J ne 32. <istorical Re"ieH of 9ennsIl"ania. 3663 HHH$senate$go" 5$ +ttpJZZHHH$geocities$comZ! sticeHellZspecter$+tm 4<D 4R:4< ABO:4 ARLD( S9D=4DR &I *arI 4racI GoogleJ magi( . 3662$ Google sers enterJ ra&ler +ewish (ongress +a(k rosen 22$ 4elegrap+$ /Dngland0 B s+ Hill act alone if need &e. (o"em&er?Decem&er 3662 2F$ =BS (eHs$ 4ari_ Azis inter"ieH Hit+ Dan rat+er$ A g st 36. saIs 9erle$ BI 4o&I <arnden in Sas+ington.3663Z Google sers enterJ tari^ a"i" &an rather =<A94DR 33 2$ Ben Franklin.ush turne& som. 3662$ Google sers enterJ longest *a(ation in 'resi&ential historB 25$4argeting Ira_J :$S$ +IpocrisI and media lies$ &I S+aron Smit+$ International Socialist Re"ieH.ert stinnett 'earl har.er rea&ing 2L$ DaI of Deceit$ BI Ro&ert Stinnett$ /Simon and Sc+ ster 36620 Google sers enterJ ro.s(ure goat storB . Footnote d M . A g st P. o. J&war& %) BernaBs T the Birth o1 P:. 3663 Google sers enterJ Sharon s'ee(h a&l 26$ 4+e Jer salem 9ost$JeHis+ leaders stress 9alestiniansX s pport of attacks$ BI *elissa Radler$ Septem&er 2L.ertB 3$Silliam SafireJ 9ri"acIXs O t S+en 7o Are A S spect (eH 7ork 4imes 22?25?63 L$ See t+e logo at 4IAKs oHn He&siteCC$+ttpJZZHHH$darpa$milZiaoZ M$Statement of Senator 9atrick Lea+I.ush and also (ar& .Google sers enterJ 'eres ira^ atta(k F$ (eH 7ork 9ost$ 4odaI Se are All Americans$ BI Ben!amin (etanIa+ $ Septem&er 32. 3663$ Google sers enterJ 'erle .or 2M$ 4ime *agazine$ <oH George B s+ Darned <is S mmer Bacation$ BI James =arneI and Jo+n Dickerson$ A g st 5.NAPTER 56 2) The Father o1 S'in. 4+e <omeland Sec ritI Department Act T(o"em&er 2P.ush will a(t alone 23$ 4+e o&sc re goat storI of P?22$ ecclesia$org $ Google sers enter . ] arter.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful