P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Dec 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד ס םיחבז אבל דיתעל השדקו התעשל השדק

שר " ב דומע ס ףד םיחבז תכסמ י
לש הנושאר השודק רבסק יא תיב אבל דיתעל השדקו התעשל השדק - סד יכיה יכ " ץראה תשודקב ל
רוכבמ רשעמ טישפקו אל וא ךיהלא ינפל היב אנירק ימ היל יעבימקו .
ימנ רוכב וליפא - לכאיו בירקי רוכב וליפא רקמש היל תיא אבל דיתעל השדק היל תיאד ןאמ אהד יפ לע ףא ןיבי
תיב ןיאש הליגמב ןנירמאדכ ) י ףד .(

ב דומע ס ףד םיחבז תכסמ תופסות
אנת יאה רבסק יאמ - יא היל איעבמקו ץראה תשודקב אבל דיתעל השדק רבסק יא רשעממ יפט רוכב היל אטישפד
ה ינפל היב אנירק ' יפא אל יא ' ןיבירקמד רבסק השדק היל תיאד ןאמד לכאיו ברקי ימנ רוכב אתיאדכ תיב ןיאש יפ לע ףא
פ " הליגמד ק ) י ףד (. ליכאתימו תיבל ךירצ וניאד םושמ רשעמב היל איעבמו ץראה תשודק הלטבד השדק אל רבסק יאו
ה ינפל היב אנירק יא םילשוריב ' יפא אל יא ' ה יכב ןוגכ רשעמ ןיעכ יוהד אכיה יעבית ימנ רוכב " וברקש תיבל ךירצ וניאש ג
ה ברחו וירומיאו וימד שקתיאד םושמ רוכבב היל אטישפד אהו השדיק אל רבסקד קיסמו והולכאיש והמ םייק ורשבו תיב
סרהנשמ אלו םד תקירזל היוארה העשב אלא רשב ליכא אלו ומדל ורשב רמאת םאו ושוריפו סרטנוקה תסריג איה וז
יו ץראה תשודק הלטבד ןויכ אתיירואד ינש רשעמ תחכשמ יכיה השדק אל רבסק יא " יאד ל השדיק אל רבסק
סרטנוקב שריפש ומכ תיבה ינפב לדגש רשעמל היל ןנימקומ ] יבג [ ורשבו תיבה ברחו וירומיאו ומד וברקש רוכב
א םייק " יפא נ ' תורשעמו תומורתב ובייחתנו הלטב אל ץראה תשודק לבא תיבה תשודק ילימ ינה השדק אל רבסק
אנחכשאדכ ) ביק ףד ןמקל (: יבה תשודק הלטבש הליש ברחשכ ץראה תשודק הלטב אלו ת או " השדיק אלד ןויכ ת
יסרגד םירפסל לארשי ירע לכב לכאנ אהי תומבה ורתוהו ' פב ןמקל ' ארתב ) ביק ףד (: תומבה ורתוה ןועבגו בונל ואב
יו לארשי ירע לכב לכאנ רשעמ " םוקמ תאבהל קקזוהו תיבה ינפל לדגש רשעמב אלא אכה םקותמ אל אסריג התוא יפלד ל
לכאנ וניאו לארשי ירע לכב שה הילוכא גילפו השדק אל רמול אניברד היקחוד יאמ סרטנוקה שוריפל השקו " םיקד ס
רתיה הירחא ןיא םילשורי ןל ארתב קרפב ןנתדכ ) םש הז םג ( םגפנו ומד קרזנש רוכבו השדק רבסק םלועלד אמיל
חבזמה תמיגפב לכאנ ורשב ןיאד חבזמה היתישק אתיירבד אנשילד רמימל יצמ והימו ינפב אלא וניא רוכב המ ינתקד
םושמ חבזמ קר ךירצ ןיאו תיב ןיאש יפ לע ףא ןיבירקמ אלה תיב יל המל השדק יאו ךירצ שממ תיב עמשמד תיבה
ה לבא ומדל ורשב שקתיאד " חאו ומד קרזנד ןויכד השדק רבס יצמ םלועלד ה " םושמ ורשב ןילכוא ןיא ברח כ
ב ונייה תיבה ינפב יאה והימ ומדל שקתיאד רמאק שממ תיב ואלו חבזמ ינפ ימנ רוכב וליפא רמאק יאמ השק לבא
ה ינפל היב אנירק אל אטישפ השדק אלד ןויכ הברדא רשעמ יעבת אלו יעבית ' רוכבד דועו אתיירואד לוכאל הציחמד
םדו רשבד אשיקיה ללכ ךירצ המו השדק אלד ןויכ תוציחמ ולפנו תיבה ברחשכ אצויב ליספמד אטישפ שכ אמית יכו ברח
רמול המית והז ינש רשעמו םילק םישדק ןינעל התשודק הלטב אלו תמייק םילשורי תומוח לבא חבזמה סרהנו תיבה
הארנ ךכל אמייק םילשורי תשודקו לטבת תיבה תשודקש ןכתי ךיאו תיבה ליבשב אלא השדקתנ אל םילשורי אהד
שדק אל רבסק יאו ימנ רוכב וליפא השדק רבסק יא םירפסה תסריג ומכ םלועל אניבר רמא ימנ רשעמ וליפא ה
וכו השדק רבסק ' שריפש ומכ הרזע תמוח אלבו םילשורי תומוח אלב הל תחכשמ ימנ רוכב וליפא ךירפ יכהו
היל אטישפ חבזמ אלב לבא רשבה לכאיו םדה קורזיו חבזמה הנבי רמולכ תיב ןיאש יפ לע ףא םיבירקמד סרטנוקב
ירמאדכ בירקהל לוכי וניאד ' ליעל ) ףד טנ (. אל רבסק יאו הזה ןמזב ןכש לכו םייק תיבהש יפ לע ףא םימדב בר הדומ
רשעמו המורתב בייחתהל תמייק ץראה תשודק לבא םילשורי תשודק ןכש לכו חבזמה תונבל תיבה תשודק השדק
ןועבגו בונב ומכ פ ןמקל ןניסרג אלו םילשוריב רתיה ול ןיאד אטישפ לוספ אהי רשעמ וליפא ' ארתב ) ביק ףד (: ינש רשעמ
יאמאו ותולעהל בייח ןיאד אטישפ אהי ינש רשעמ וליפא ךירפ יכהד רמול ךירצ היל ןניסרג יאו לארשי ירע לכב לכאנ
םדא הלעי לוכי תרמאק ירע לכב לכאנ אהי השדיק אלד ןויכ אל וא םילשוריל ותולעהל בייח יא היל אקפסמד עמשמד
ןמקל ןנתדכ לארשי ) םש ( ל ישוקאל ךירצ יאמאו והלעמ וניא רשעמ ףא והלעמ וניא רוכב המד רוכב םלועל אניבר רמא
תליכאמ רשעמ תליכא ןניפליו אל וא הזה ןמזב ולכואל לוכי םא אלא האלעה תבוחב ללכ יריימ אלו השדק רבסק
לכאנ רשעמ םוש ןיאו חבזמ איעב רשעמ תליכא ףא ומדל ורשב שקתיאד םושמ חבזמ איעב רוכב תליכא המד רוכב
ןמזב הו אל ימנ רשעמ וליפא השדק אל יא יסרגד םירפס תיאו הזה " לכאנ אהי אל ימנ רשעמ וליפא פ רמולכ
א הזה ןמזב רשעמב תיעבקדמד " יעבק םוקמ תאבהל קקזוהש רשעמב כ ' ללכ בייחתנ אל אמש אוהה ןברוח רחאל לבא
מ ןועבגו בונב ומכ רשעמב בייחתנ וליפאו השדק אלד ןויכ רשעמב " לכאנד אטישפ מ ןמקלד אסריגה יפל לארשי ירע לכב
השדק רבסק םלועל אניבר רמא לכאנ וניאד אטישפ אוהו תיבה ברחו תיבה ינפב לדגש ותואב יעבק יכ אלא תישירפדכ
או ומדל ורשב שקתיאו םייק ורשב ןיידעו תיבה ברחו ןניקסע תיבה ןברוח םדוק ומד קרזנש רוכבבו " ביתכ אהו ת ) רבדמב
חי ( או קורזת םמד תאו ירמאו בלח תרטקהל ארק אוההב שקתיא אמלא ריטקת םבלח ת ' ןיריטקמ רקענש חבזמד ליעל
הו ומוקמב תרוטק " יו ןירומיא ה " לכל ףילי אשרד ךהמ אתשהו ומדל ורשב ןנישקמו ןנישקמ ארמוחל ארמוחו אלוקד ל
או ןילכאנ ןיא חבזמה םגפנ םאד םישדקה " רד אישק השדק סרגד וז אסריג יפל ת ' דא לאעמשי ר ' פ ןמקלד לאעמשי '
ארתב ) טיק ףד (. יפו הליש הלחנו החונמ הזו הז רמוא לאעמשי יבר אינת ' ס הפוג םילשורי תשודקבד סרטנוקב " אלד ל
פב אתיאדכ הלחנ היל ירק אלדמ רתיה הירחא שיו השדק " הליגמד ק ) י ףד (. הזה ןמזב וינוח תיבב ןיבירקמש יתעמש
לאעמשי יברכ ןנימקואו קד אל הזב והימ הליגמד איההד ושוריפב ) זג " ש ( יבר ןמקלד איההו יסוי יברב לאעמשי יבר
רד היתגולפ רב עשילא ןב לאעמשי " מ לבא ע " א הלישב הלחנד ארק יקומד ןויכד השדק אל רבסק ןיחרכ לע מ " כ
יו רתיה הירחא ןיא םילשוריד היל אנמ " בס לאעמשי יברד שרפמ םייח יבר ברהו אנירחא ארקמ היל אקפנ אמשד ל ר
רתיה הירחא ןיא הלישד ןניעומשאל אתא הליש הזו הז רמאקד יאהו השדק מכ אלד " םושמ ונייהו רתיה הירחא שי ד
ינתמא גילפו וזל וז ןיב רתיה ןתיל שירדק וקלחדמו םילשורי וז הלחנ הליש וז החונמ שירדד ' הירחא שי הליש ינתקד
www.swdaf.com 1
סב " ד ס םיחבז אבל דיתעל השדקו התעשל השדק
ןנתד רתיה ) ביק ףד ןמקל (: וכ ןועבגו בונל ואב ' רנ ןיאו אוה לאומש יבג תומבה ורתוה ןועבגו בונבד םיחיכומ ירהש ללכ הא
חבזה תא ךרבי ) ט א לאומש ( המב קוספב היל ירק םגו לבא יפאו תומבה ורתוה אל אמלע ילוכל םילשורי רחא ' ןאמ
רתיה הירחא ןיאד רבס יצמ השדק אל היל תיאד פ עמשמ ןכו " הליגמד ק ) זג " ש ( א " תיבב ןיבירקמש יתעמש קחצי ר
ח יא יאנתכ םתה רמאק אה היב רדה יאמאו רתיה הירחא ןיא םילשורי אינתד אהמ היב רדהד רמאקו הזה ןמזב וינו
מלד רבס ארקיעמ יאדו אלא רבס יאמ ףוסבלו רבס יאמ ארקיעמו השדק אל יא אבל דיתעל השדק " ורתוה השדק אל ד
פב ןמקלד ןיתינתממו הליגמד ןיתינתממ היב רדהו תומבה ' ארתב ) יק ףד ב (: ילוכל עמשמד רתיה הירחא ןיא םילשוריד
מל וליפא אמלע " שהד אטהיר אלא קחצי יברדא יאק אל השדק אלו השדקב םתה יתיימד יאנתו השדק אל ד " םושמ אוה ס
תשודקל ימדד המוח ירע יתבד אתגולפ יתיימו יאנתכ טיקנד אבל דיתעל השדקו התעשל השדק הנושאר השודק ירייאד
הא והל יוושמד ץראה פבו ידד " ןיכרעד ב ) בל ףד (: לוכי היה יאנת המכו עשוהי ימיב םתאיבל ארזע ימיב םתאיב שיקמ יבג
רו השדק אל היל תיאד אכיאו השדק היל תיאד אכיאד איבהל " פב מ " ןילוחד ק ) ו ףד (: יברו ןאש תיב יבג השדק אל רבסק
לרעה קרפב םלוע רדסד יסוי יברו אכהד לאעמשי ) בפ ףד תומבי (: או " מו ת םושמ השדק רבס ןנחוי יברד ןמקל היל אנ
פא השדק אל רבסד ךל אמיא םלועל הזה ןמזב הלעמ בייחמד " יפדכ רתיה הירחא ןיא ה ' יו " אל השדק אל יאד ל
וא וילע בירקיו ומוקמב חבזמ תונבל לוכיד וחדנ אל השדק יא לבא ירמגל וחדנד דעומ להא חתפל יואר וניאד בייחמ
ר יריימ ' לד תרטקב ןנחוי יפדכ חבזמ יעב א ' יפל תושקהל ןיאו ליעל ' לרעה ףוסבו השדק אל אכה סרגד סרטנוקה
) זג " ש ( יפדכ קוליח שיו םלוע רדסד אתיירבב השדקד יסוי יברל ןניעמש ' תשודק תיבה תשודק הלטב וליפאד ליעל
ןועבגו בונב ןחכשאדכ הלטב אל ץראה א " ןפוד אצוי קרפ רמימל יעבדכ היל רבס אלו ינת נ ) הדנ ומ ףד (: א " הידיד אה נ
או לאעמשי יברד הימשמ אכהד היברד אה " ר אה השדק סרגד יאמל ת " ס ל " יסוי יברד אבילא ל ) אפ ףד תומבי (. המורת
ןנברד הזה ןמזב יו " הלטב ץראה תשודק תיבה תשודק הלטב אל וליפא רשפאד ליעל תישירפדכ ל עשוהי יברד עדתו
יעמש ' פב הלוע ןילוגיעב לוגיע היל " בד ק הצי ) ד ףד (. לרעה ףוסבו ) אפ ףד תומבי (. רל חכומ " מל ל " המורת רבסק הלוע ד
תיב ןיאש יפ לע ףא םיבירקמש יתעמש רמאד יתכוד המכב עשוהי יברל היל ןניעמשו ןנברד הזה ןמזב רמול אוה המיתו
ריפש יתא אכפיא רמאד ליעל לבא המורתב בייחתי אלו המב אלב ןברק בירקהל תמייק תיבה תשודקש בונב ומכ
ןועבגו י אכהו " ס אלו רמאק לאעמשי יבר םושמ יסוי יברד ל " רמו ל ' י עשוהי " ו אלא שדקמ וניאד רבסד ל ' ןכל דבלב םירבד
רו ןילוגיעה ולעי " האמוטה תועידי קרפב היל אקפסמד א ) זט ףד תועובש (. פבו " הליגמד ק ) י ףד (. אל וא השדק רבס יא
יעמשו השדק ' פב היל " הגיגחד ק ) ג ףד (: היאר ןיא והימו השדק אל רבסקד תיעיבשב ינע רשעמ ןירשעמ באומו ןומע יבג
ר ירבדמ ואל םיכרכ הברהד םושמ " פ תישירפדכ א " תומביד ק ) זט ףד . ד " ןומע ה ( םידי תכסמב היתילו ) פ " מ ד " ג .(

א דומע בס ףד םיחבז תכסמ תופסות
תיב ןיאש יפ לע ףא ןיבירקמש דחאו - תעשל השדיק תיב תשודקד יקד ץראה תשודקל ימד אלו דיתעלו ה " ל
הלטבד פב חכומדכ " ןילוחד ק ) ו (: ןאש תיב יבג םהיניב קוליח שיש ליעל תישירפדכ ) אס . ד " יאמ ה .(

א דומע טי ףד תוכמ תכסמ ילבב דומלת
רבסק יאמו ? רבסק יא : אבל דיתעל השדקו התעשל השדק הנושאר השודק , יפא ' ימנ רוכב ! רבסק יא : השודק
הנושאר אבל דיתעל השדק אלו התעשל השדק , יעבת ימנ רוכב וליפא ! אניבר רמא , רבסק םלועל : התעשל השדק
אבל דיתעל השדק אלו , םייק ורשב ןיידעו תיבה ברחו תיבה ןברוח םדוק ומד קרזנש רוכבב אכהו , ומדל ורשב ןנישקמו ,
חבזמב ורשב ףא חבזמב ומד המ , רוכבל רשעמ שיקמו .

שר " ףד תוכמ תכסמ י א דומע טי
הנושאר השודק רבסק יא - ץראה תשודקב היל אריבסד יכיה יכ אבל דיתעל השדקו התעשל השדק תיב לש אקו
ה ינפל המוח אלב אתשה היב אנירק ימ היל איעבימ ' רוכבמ רשעמ טישפ אקו אל וא ךיהלא .
יפא ' ימנ רוכב - לכאיו ברקי ירקמ היל אריבס אבל דיתעל השדק היל תיאד ןאמ אהד עא םיב " תיב ןיאש פ ןנירמאדכ
תארקנ הליגמב / הליגמ ) / י ףד .(
ה " השדק אל רבסק יאו ג יעבית ימנ רוכב וליפא - רשעמב היל איעבימו הלטב תיבה תשודק רבסק יאו ליאוה
ה ינפל םילשוריב ליכאתמ יא תיבל ךירצ וניאו ' אל יא היב אנירק יפא ' רוכב ןוגכ היל יעבית אנווג יאה יכ ימנ רוכב
והולכאיש והמ םייק ורשב ןיידעו תיבה ברחו ומד קרזנש .
רבסק םלועל אניבר רמא אל אכהו השדק - רשעמד אימוד תיבל ךירצ וניאש רוכבב רוכבמ רשעמל היל טישפ אקד
או ביתכד ומדל ורשב שקתיאד םושמ ליכאתמ אלד היל אטישפד אהו ןניקסע וגו חבזמה לע קורזת םמד ת ' היהי םרשבו
וגו ךל ' חבזמה סרהנשמ אלו רשבה תא לכוא התא םד תקירזל היואר איהש העשב הינימ ףיליו .

א דומע טי ףד תוכמ תכסמ תופסות
רבס יאו אל השדק יעבית ימנ רוכב וליפא - שר תסרג ךכ " י ןברוח םדוק ומד קרזנו טחשנש רוכבב היל יקומד
ד יוה אוההד פדכ רשעמד אימו " ה או " הלטב ץראה תשודקד רשעמ הל תחכשמ אל ןכ םא השדק אל יא ת יו " יאדוד ל
תורשעמ ןינעל אבל דיתעל השדק ץראה תשודק לבא השדק אל תיב תשודק תיבה תשודק השדק אל יאד השק לבא
א םלועל " אילת אהב אהד תורתומ תומב כ הליגמב חכומדכ ) י ףד (. יו ינש רשעמ איבי ןכ םאו לארשי ירע לכב לכאנ אה
םיחבזב ןנירמאדכ ) ביק ףד (: ריעה לכב ןילכאנ ינש רשעמו םילק םישדקו תומבה ורתוה ןועבגלו בונל ואב יו " יריימד ל
www.swdaf.com 2
סב " ד ס םיחבז אבל דיתעל השדקו התעשל השדק
םוקמל ואיבהל קקזוהש תיבה ינפל לדגש אתיימק אישוק ימנ אחינ יכהבו אנווג יאהכ השדק אל םלועלד קיסמו לבא
וז אסריגל השק ד אנקסמל ןנירמאד רתוי םילשוריב הלעי אלד אטישפ הלעי לוכי ליעל יעבימ יאמ ןכ םא השדק אל
השדק אלד ןויכ תורייע ראשמ ומדל ורשבד אשקיה יל המל ימנ רוכב יבג ותו ליכאד אכיהד אשקיהה ואלבד היל קופית
ץוחב םישדק לכואכ היל יוהו השדק אלד ןויכ המוחל ץוחכ והל יוה השק דועו ק אלד םלועלו רמאקד וכ השד ' ןנישקמו
ישדק קרפ חכומ אהד השקו אשיקיה ךהמ ןניטעממ יוה אלו תיב אלב רוכב ליכאתמ השדק רמא יאד עמשמ ומדל ורשב
םישדק ) ס םיחבז (. חבזמ אכיל וליפא לכאנד השדקד יכיה אכה חכומ אה יאמאו םילק םישדק ןילכוא ןיא םגפנש חבזמד
השדק אלד אכה ינאשו ל סירגד רמול ךירצ ןכל רבס יאו ליע אל השדק ימנ רשעמ אל ימנ רשעמ וליפא אשוריפ יכהו
ה ינפל ללכ יוה אלד ןוידפ אלב ללכ םילשוריב ליכאתמ אהי ' תחכשמ אל ןכ םא השדק אל יא הומתל ןיאו ךיהלא
הלטב ץראה תשודקד רשעמ תורשעמ ןינעל אבל דיתעל השדק ץראה תשודק לבא השדיק אל תיב תשודק יאדוד
ה אילת אלו אהב א יונב ללכ חבזמה ןיאש יריימ אכה לבא סירגו אבל דיתעל השדק הנושאר השודק םלועל אמעטו
ורשב תליכא תעשב םייק חבזמה אהיש ןניעבד ומדל ורשב שקתאד םושמ אלא ץראה תשודק םושמ ואל רוכבד
אתיירב רמאת םאו ןוידפ אלב ליכאתמ אל ימנ רשעמ ליכאתמ אל רוכבד ןניפליד המכ לכ ךכלה וחיכוי םירוכב הרמאד
אה יאדוד רמול שיו והיינימ רשעמ ףלימל יעבד ברחו חבזמ לצא וחנוה םא חבזמ ןיאשכ ילכאתמ אל םירוכבד ןלנמ
שהל היה יאדובו ןברוח רחאל דע תיבה ינפב ללכ ואבוה אלש םירוכבב יריימ וחיכוי םירוכב אתיירבב ןנירמאד " בישהל ס
ל רשעמ תומדל ללכ ךייש אל ןכ םאד הליכא ליבשב אלו החנה ליבשב םג תיבל םיכירצו החנה םיכירצ ירהש ולא םירוכב
שה קוקזש המו אנקסמב ראשנ וניאש יפל היל שייח אלד אלא דבל הליכא ליבשב אלא תיבל ךירצ אל רשעמו דוחל " ס
ייסמ אנתד םושמ םירוכב ומכ תיבה רחא אבוהשכ ודימעמ וניאו תיבה ינפל ומד קרזנש רוכבב דימעהל שיקהד ארק ם
פדכ ןירומיאו םד ןתמ רסוחמ אהד רשעמל ללכ ימד אלש תיבה ירחא אוהש רוכבב דימעהל ןוכנ ןיאו בותכה " ךייש אלו ל
ה ינפלד הליכאה ליבשב אקוד אלא תיבל ךירצ רוכבה ןיאשכ אקוד אלא רוכבל רשעמ שיקהל ' רשעמד אימוד איוה אתשהו
בל רשעמ המוד תויהל לוכי ןתמו אשמב יאדוד ימנ רוכבו אנקסמב ראשנ אלד בג לע ףא תיבה רחא ואבוהש םירוכ
רשעמ ול תומדל ללכ ךייש אל אהד העוט היה אל זאש אלא תיבה רחאש רוכבב תויהל היה לוכי אתיירבה תלחתבש
םימד ןתמ ןועט ןיא ןכש ביתומד ונייהו .

וש " ד דלת ןמיס העד הרוי קלח רזנ ינבא ת " ז ה ( או " כ
ז ( או " שבד ןויכ כ " מלו המוח ירע תשודקל ץראה תשודק המדמ ןיכרע ס " הלטב ימנ המוח ירע תשודק הלטב ץרא תשודק ד
המוח ירעבש לארשי הנחמ תשודק הלטבו . ה " ה המוח ירע תשודק הלטבד ה " לארשי הנחמ תשודק הלטבד ה
םילשוריבש . במרהו " ם פ ףוס " תשודק ןיב םילשוריו שדקמ תשודק ןיב קליח הריחבה תיב תוכלהמ ו א ראש " י
וכ הלטב אל הניכשו הניכש םושמ םילשוריו שדקמ תשודקד ' ייע " ש . נעפלו " הנחמ אוהש םושמ םילשורי תשודק ד
נכו רבדמבש לארשי הנחמ ומכ לארשי " שמ ל " םיחבז ס ) נ ףד " ע ה " א ( או " םילשורי תשודק לטב לארשי ולגשכ כ :

במר " ו קרפ הריחבה תיב תוכלה ם
די הכלה
ב השענ אלש םוקמ לכ רומג שודק ןיא הזה רדסכו ולא לכ וישעמב אל השעש אוה ןורכז תודות יתש ארזע השעש הזו
םוקמה שדקתנ םימותו םירוא אלו ךלמ אל םש היה אלש , אוהש המלש השדקש הנושאר השודקב השדקתנ המבו
אבל דיתעל ןשדיקו ןתעשל םילשוריו הרזעה שדיק . /+ בארה תגשה " ד / המלש השדקש הנושאר השודקב . א " אלו וז איה ומצע תרבס א
ול ןיאמ יתעדי מגבו בקרי שדקמ ןיא םא הנשמב תומוקמ המכבו ' מל אמלא תוציחמ לופנד ורמא " אבל דיתעל השדק אל הנושאר השודק ד שדקמ ןיב קלח אל
א ראשל םילשוריל " י ל אלא רמא אל אבל דיתעל השדק היינש השודק רמאד יסוי יברל וליפאש רמוא ינאש אלא דוע אלו א ראש " שדקמלו םילשוריל לבא י
י דובכב ימלוע רחא שודיק שדקתהלו תונתשהל םידיתע םילשוריו שדקמהש ארזע עדוי היהש יפל רמא אל " ה דוסמ יל הלגנ ךכ םלועל י ' ךכיפל ויאריל
תרכ וב ןיא םש התע סנכנה +.
וט הכלה
עא ןלוכ תונברקה ןיבירקמ ךכיפל " יונב תיב םש ןיאש פ , ק ישדק ןילכואו עא הרזעה לכב םישד " הניאו הבירח איהש פ
תומוח םש ןיאש יפ לע ףא םילשורי לכב ינש רשעמו םילק םישדק ןילכואו הציחמב תפקומ השדק הנושאר השודקהש
אבל דיתעל השדקו התעשל .
זט הכלה
אובל דיתעל השדק הנושאר השודק םילשוריו שדקמב רמוא ינא המלו , א ראש תשודקבו " מו תיעיבש ןינעל י תורשע
אובל דיתעל השדק אל ןהב אצויכו , הלטב הניא הניכשו הניכשה ינפמ םילשוריו שדקמה תשודקש יפל , אוה ירהו
עא םימכח ורמאו םכישדקמ תא יתומשהו רמוא " םידמוע ןה ןתשודקב ןימומשש פ תורשעמבו תיעיבשב ץראה בויח לבא
טב םהידימ ץראה החקלנש ןויכו םיבר שובכ אוהש ינפמ אלא וניא שובכה ל תיעיבשמו תורשעממ הרותה ןמ הרטפנו
לארשי ץרא ןמ הניא ירהש , םוקמ לכ ךכיפלו הב וקיזחהש הקזחב אלא שוביכב השדק אל השדקו ארזע הלעש ןויכו
עאו םויה שדוקמ אוה היינשה ארזע תשודקב שדקתנו לבב ילוע הב וקיזחהש " תיעיבשב בייחו ונממ ץראה חקלנש פ
תורשעמבו איבש ךרדה לע המורת תוכלהב ונר .

ו קרפ הריחבה תיב תוכלה הנשמ ףסכ זט הכלה
מו " א ראשב ש " סב תומורת תוכלה שארב ראבתנ אבל דיתעל השדק אלש י " ד . מו " בארה ש " םא הנשמב תומוקמ המכבו ד
מל אמלא תוציחמ לופנד ורמא ארמגבו בקרי שדקמ ןיא " שדקמ ןיב קליח אל אבל דיתעל השדק אל הנושאר השודק ד
יו א ראשל םילשור " י י " ריכזה אלו אבל דיתעל השדקד רבס היתווכ אתכלהד עשוהי יברד ןניזחד ןויכד היאר םשמ ןיא ל
א ראשב אל ירמאק אקוד ינהבד עמשמל ןל תיא אליממ שדקמו םילשורי אלא " י תומוקמ ךנה ךא רבדל םעט וניבר ןתנו
www.swdaf.com 3
סב " ד ס םיחבז אבל דיתעל השדקו התעשל השדק
הש אתכלהכ אלד ותאד רמול ןיאו ושק בקרי שדקמ ןיא םא ינתקד פב ןכ קספ וניבר יר " צו ינש רשעמ תוכלהמ ז " ע .
מו " א ראשל אלא רמא אל אבל דיתעל השדק הינש השודק רמאד יסוי יברל וליפאש רמוא ינאש אלא דוע אלו ש " וכו י ' ינא
פעאד הבושת שי ןידל םאו לבקנ הלבק םא רמוא " ןברחה ןמזב אמש אבל דיתעל שדקלמ ארזע חינמ היה המל כ
קהל תושר ונל ןתוי ביר . מו " המת ינא תרכ וב ןיא םש התע סנכנה ךכיפל ש ףוסבו הרמא קפסמכד עמשמ ארקיעמד
היל אטישפד הארנ וירבד היאר איבהל ךירצ היהו אוה לודג שודיחו . מו " מ מ " וניבר ש תיעיבשב ץראה בויח לבא
וכו שוביכה לטב םהידימ ץראה החקלנש ןויכו םיבר שוביכ אוהש ינפמ אלא וניא תורשעמבו ' אל השדקו ארזע הלעש ןויכו
וכו הב וקיזחהש הקזחב אלא שוביכב השדק ' ןכ םג הקזחב רמאנ אל המלו שוביכ חכמ לודג הקזח חכ המ עדוי יניא
הקזח אפידע ימ וטא הקזח םש היה אל יכו שוביכב השדקתנש הנושארב ותו הקזח הלטב ונדימ ץראה החקלנשמ
לצו שוביכ םע הקזחמ שוביכ אלב " ע :

ר ' יח בי קרפ לבויו הטימש תוכלה יולה םי
במרה ירבד בטיה בשוימ הז יפלו " המוח ירע יתב ושדקי אובל דיתעלד ם , תומוקמ לע םג יאקד שרפנ םא ףא
ארזע שדיקש , תורשעמו תומורתו תולבויו תוטימש ןינעל ץראה תשורי םצעל ךייש אוה םכלוכ תאיבד ןידהד ןויכד ,
או " ןינעל ץראה תשוריד אצמנ אה כ ע תמלשנ תורשעמו תומורתו תולבויו תוטימש " דחי תושוריה ינש י , השוריד
ץראה תשודק םצעל אינהא הינש , אוהש לארשי לכ תאיבב הלש השורי ןידו התשודק םילשהל ינהת תישילש השוריו
הרותב רומאה םכלוכ תאיב הז , או " י כ " המוח ירע יתב שודיק ןינעל ןידה אוהד ל , לבויב ןייולת םהד ןויכ , לש הניד םצעו
ע אוה המוח ירע יתב תשודק " ץראה תשודק י , ץראב ןייולתה םירבדמ הז אוהו , א " םכלוכ תאיב ןיד םהב גהונד אליממ כ
לבוי ןינעל ץראה תשודק ומכ םתשודק םצעב , ג המוח ירע יתבה תשודק תמלשנו " ע כ " ץראה תשודקב דחי תושוריה יתש י
תולבויל הליעומה , יריימ ריפש ןכ לע רשא במרה " הינש השוריב ארזע שדקש תומוקמב םג ם , מו " דיתעלד קספ ריפש מ
המוח ירע יתב ושדקיו תולבויו תוטימש תונמל וליחתיו תורשעמו תומורתב ובייחתיו ץראה תא ושדקי אובל , עאו " ג
אובל דיתעל השדקש ארזע ימיב ןכ ושע רבכש קספ הנימ ליעלד הכלהבד , ע ןבויח השענ בישחקד ינה לכד ןויכ " יתש י
דחיב תושוריה , םלוכ תאיבב התשודקו ץראה תשורי המלשנ דחיב םהינשמד , ראבתנש ומכו .
בארה הנהו " פב ד " להמ א ' במרה לע קלוח םש תומורת " סו ם " אלו דבל הלחב אלא םכלוכ תאיב ךירצ ןיאד ל
תורשעמו תומורתב , ידידלו ' םכלוכ תאיב ךירצ ןיא תולבויו תוטימש םגד יאדו אה , ר ןייולתו דוחל ץראה תשודקב ק ,
או " הינש השוריב תולבוי וגהנ אלד אהד אליממ ירה כ , דוחל היבשוי לכד אמעט םושמ קר אוה , ללכ ךייש הז ןיאד
ץראה תשודקו תשורי םצעל , תוטימש ןינעל םגו תורשעמו תומורת ןינעל םג ארזע ימיב דוע הרמגנ ץראה תשודקו
המוח ירע יתבו תולבויו , עו " ימעטל כ ' ריפש אקוד ונייה אובל דיתעל המוח ירע יתב ושדקיד אהד בתכו אכה גישה
ארזע שדיק אלש תומוקמב , ירמגל המוח ירע יתבה תשודק רמגנ רבכ ירה ארזע שדיקש תומוקמבד , ות והב רסח אלו
ללכ שודיק םוש , אובל דיתעל השדקו התעשל השדק הינש השודקד ןויכ , ןויכ המוח ירע יתב שודיק דוע ךייש אלו רבכד
ץראה תשודק הרמגנ , ראבתנש ומכו בטיה בשוימו .


www.swdaf.com 4
סב " ד ס םיחבז אבל דיתעל השדקו התעשל השדקwww.swdaf.com 5
סב " ד ס םיחבז אבל דיתעל השדקו התעשל השדק

www.swdaf.com 6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->