P. 1
Killer

Killer

|Views: 5|Likes:
Published by Tuan Nguyen Manh
llll
llll

More info:

Published by: Tuan Nguyen Manh on Dec 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2014

pdf

text

original

Việt Nam không có hiệp ước dẫn độ tội phạm với Mỹ. Interpo ch!

có ch"c n#ng c$ng c%p inte igence &đi'$ tra( )*$ c+$ ,-t gi.( )*$ c+$ dẫn độ/ ch" không có ch"c n#ng ,-t gi.. Nhi'$ kh0 n#ng 1 không ,-t đư2c n3$ 45t th6 đ7 8$a) tr9 ại Mỹ. N3$ m$:n h1nh động như phim th; m%) ch< 45t th6 ph0i= >. ?em đư2c 4<ng v1o Việt Nam. @5i n1) không dA( nh%t 1 4<ng ch$)*n dBng. @ó thC 4D dBng công nghệ in EF đC in 4<ng không có ,ộ phGn kim oại. ?ạn th; có thC mang Ht n3$ khIo một tJ. Nhưng như th3 th; 4<ng không có ,ộ phGn h7m thanh. K. Lh:i h2p chMt chN đC ra ta) thGt gHn. Lh0i h1nh động nhanh( 1m c0 cBm khi có mMt c0 gia đ;nh nạn nhOn. E. Pa 4On ,a) nga) 4a$ khi thQc hiện Rong( kC c0 khi th%t ,ại. S%) vI đi > nước không có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam v1 có nhi'$ ch$)Cn ,a) &đTng đi Uc( Vr$ng W$:c( X1n W$:c( Yn ?ộ nhI v' Mỹ. /. Za) 8$a Vh5i San ch[ng hạn. \a$ khi đ3n Vh5i th; m$a vI 8$a)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->