You are on page 1of 105

Rijeĉ urednika

1

G.I.S.I br. 2 2012.

Udruga slijepih Istarske Županije

GODIŠNJI INFO SLIJEPIH ISTRE

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE Udruga 2

Izdavač: Udruga slijepih Istarske županije Urednik: Zlatko Kuftić Uredništvo: Jasna Guerin, Indira Hujdur Kosi Đina Tončić – Fonović Dizajn: Samuel Kuftić

Rijeĉ urednika

2

Sadrţaj
1 2 3 Rijeĉ urednika .................................................................................................................... 6 USIŢ – osobna iskaznica .................................................................................................... 7 Aktivnosti Udruge .............................................................................................................. 8 3.1 Knjiţnica slijepih Istre ............................................................................................... 8 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 4 Australija je uz nas ..................................................................................................... 8 Jednodnevni izlet na otok Krk .................................................................................... 8 Donatorska konferencija............................................................................................. 9 Istarski forum udruga osoba s invaliditetom .............................................................. 9 Susret slijepih Istre ................................................................................................... 11 Informacije i pitanja ................................................................................................. 11 Suradnja USIŢ sa drugim Udrugama i institucijama ............................................... 12 MeĊunarodna suradnja ............................................................................................. 14 Podruţnica Poreĉ ...................................................................................................... 15 Novi govorni dvojeziĉni elektronski pikado ............................................................ 16 Tandem bike ............................................................................................................. 16 WEB stranica Udruge ............................................................................................... 16 Prvo mjesto ............................................................................................................... 17 Zapošljavanje ........................................................................................................... 17 Naknada za nezaposlene ĉlanove ............................................................................. 17 In memoriam Eduard Ţufić ...................................................................................... 17

Projekti i programi Udruge .............................................................................................. 19 4.1 «Dobar dan!» ............................................................................................................ 19 4.2 4.3 4.4 Learning mobilities for persons with disabilities ..................................................... 20 Inovativni inkluzivni turizam ................................................................................... 21 Zaštita okoliša i oĉuvanje zdravlja na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Igraonicom do integracije u svakodnevnom ţivotu osoba s invaliditetom .............. 21

Istre – Cukrići ....................................................................................................................... 21 4.5 5

Aktivnosti klubova Udruge .............................................................................................. 22 5.1 Biciklistiĉki klub slijepih Istarske ţupanije «Tandem» .......................................... 22 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Klub prijatelja slijepih Istre ...................................................................................... 22 Klub slijepe mladeţi Istre ......................................................................................... 23 Klub slijepih ţena Istre ............................................................................................. 23 Klub umirovljenika slijepih Istre .............................................................................. 24 Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije ............................................ 24

Rijeĉ urednika

3

5.7 6 7

Sportska udruga slijepih «Uĉka».............................................................................. 24

Radionice «MI SMO TU» ................................................................................................ 25 Rekreativne aktivnosti ĉlanova ........................................................................................ 27 7.1 Teretana za slijepe Istre ............................................................................................ 27 7.2 7.3 Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići ...................................... 27 Financiranje sportskih aktivnosti ............................................................................. 29

8 Financijske potpore ĉlanovima......................................................................................... 31 9 Statistiĉki podaci o ĉlanovima.......................................................................................... 32 10 Aktivnosti Tijela Udruge .................................................................................................. 33 11 Financiranje rada Udruge ................................................................................................. 34 12 Sponzori, donatori, financijeri Udruge ............................................................................. 36 12.1 DRŢAVNI PRORAĈUN ......................................................................................... 36 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 ŢUPANIJA ............................................................................................................... 36 GRADOVI ............................................................................................................... 36 OPĆINE ................................................................................................................... 36 PRAVNE OSOBE .................................................................................................... 37 FIZIĈKE OSOBE .................................................................................................... 39 STRANI DONATORI.............................................................................................. 40 OSTALO .................................................................................................................. 40

13 Priznanja ........................................................................................................................... 41 13.1 Dodijeljena pismena priznanja sudionicima radionice «MI SMO TU!» ................. 41 13.2 Dodijeljene pismene zahvalnice za uplaćena financijska sredstva za završetak izgradnje «Kuće svjetla» ili pomoć u prikupljanju financijskih sredstava ........................... 41 13.2.1 Pravne osobe: ..................................................................................................... 41 13.2.2 Fiziĉke osobe ...................................................................................................... 42 13.3 Dodijeljene plakete u 2012. godini........................................................................... 42 13.3.1 Pravne osobe: ..................................................................................................... 42 13.3.2 Fiziĉke sobe: ....................................................................................................... 43 13.4 Dodijeljene pismena zahvalnice za donirane artikle za tombolu ............................. 43 13.5 Ostala priznanja ........................................................................................................ 43 14 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj 1. ............................................................... 44 15 Mediji o nama................................................................................................................... 45 15.1 Budimir Ţiţović gostovao kod slijepih ................................................................... 45 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 GODIŠNJI SASTANAK POREĈKE PODRUŢNICE UDRUGE SLIJEPIH ......... 45 Prednatjecanje slijepih Istre u ĉitanju brajevog pisma ............................................. 46 Prednatjecanje u ĉitanju Brailleovog pisma ............................................................. 46 Biljem do zdravlja .................................................................................................... 46 Odrţana 1. Radna sjednica Skupštine Udruge slijepih............................................. 47

Rijeĉ urednika

4

15.7 15.8 15.9

Vesna Neţić Ruţić gostovala u Udruzi slijepih ....................................................... 47 Slijepim osobama doniran bicikl za voţnju u tandemu ............................................ 47 Odrţane radionice u Udruzi slijepih......................................................................... 48

15.10 Bicikl Udruge slijepih uspješno prošao testnu voţnju ............................................. 49 15.11 RADIONICE UDRUGE SLIJEPIH ......................................................................... 49 15.12 Australija opet uz Udrugu slijepih Istarske ţupanije................................................ 50 15.13 Australija opet uz Udrugu slijepih Istarske ţupanije................................................ 51 15.14 Australci donirali Udrugu slijepih ............................................................................ 52 15.15 Dramatiĉan rez u socijalnoj politici.......................................................................... 52 15.16 Josipović pohvalio program „Dobar dan” Udruge slijepi h Istre .............................. 53 15.17 Poreĉ: Turnir u pikadu u Udruzi slijepih Istarske ţupanije ...................................... 56 15.18 Kresanje drţavnog sufinanciranja rada udruga ........................................................ 56 15.19 Danijel Naĉinović gost Udruge slijepih Istarske ţupanije ....................................... 58 15.20 Danijel Naĉinović posjetio Udrugu slijepih Istre ..................................................... 58 15.21 „Mi smo tu“ ugostio Danijela Naĉinovića ............................................................... 59 15.22 Prvi maraton slijepih Istre u pikadu ......................................................................... 59 15.23 Odrţan Prvi maraton slijepih u pikadu ..................................................................... 60 15.24 Davor Komar novi predsjednik IFUOSI-a ............................................................... 61 15.25 Ludvik Slana u Udruzi slijepih................................................................................. 61 15.26 Udruga slijepih Istarske ţupanije traţi volontere ..................................................... 62 15.27 Povodom obiljeţavnja roĊendana Grada Karlovca .................................................. 63 15.28 Turnir u elektronskom pikadu za slijepe i slabovidne osobe ................................... 63 15.29 Udruga slijepih dobila bespovratna sredstva Europske unije ................................... 64 15.30 Dvogodišnje financiranje projekta Udruge slijepih IŢ ............................................. 66 15.31 Volontiraj – budi promjena! ..................................................................................... 68 15.32 Udruga slijepih IŢ priprema obiljeţavanje MeĊunarodnog dana volontiranja ........ 69 15.33 Poreĉani ugostili Puljane .......................................................................................... 70 15.34 IFUOSI na Pulskoj trţnici ........................................................................................ 71 15.35 U Puli se obiljeţava Europski tjedan kretanja .......................................................... 72 15.36 Hrvatska volontira u Puli.......................................................................................... 73 15.37 Literarna Udruga cvitak gostovala u Udruzi slijepih ............................................... 74 15.38 Na Parenzani i ĉlanovi „Tandema“ ......................................................................... 75 15.39 TE Plomin doo. Donirao 15 tisuća kuna Udruzi slijepih ......................................... 76 15.40 Tudi mi gremo v korak s ĉasom ............................................................................... 76

Rijeĉ urednika

5

15.41 ĈLANOVIMA UDRUGE SLIJEPIH PREDSTAVILO SE DVOJE MLADIH GLAZBENIKA .................................................................................................................... 77 15.42 U UDRUZI SLIJEPIH ISTRE PREDAVANJE CENTRA SILVER ....................... 78 15.43 SLIJEPI ISTRE NATJECALI SE U ZVUĈNOM PIKADU U KARLOVCU ........ 79 15.44 UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE UGOSTILA UĈENIKE MEDICINSKE ŠKOLE PULA ............................................................................................ 79 15.45 GRAD PULA I ISTARSKA ŢUPANIJA DONIRAJU UDRUGU SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE ....................................................................................................... 80 15.46 DENIS KOŢLJAN UZ PRATNJU HARMONIKE ĈITA STIHOVE .................... 80 15.47 SLIJEPI ISTRE BOTGATIJI ZA GOVORNI ELEKTRONSKI PIKADO ............ 81 15.48 GRAD PULA I ISTARSKA ŢUPANIJA DONIRALI UDRUZI SLIJEPIH ISTRE 82 15.49 ODRŢAN EKIPNI I POJEDINAĈNI TURNIR U PIKADU PULE I POREĈA .... 83 15.50 BRUNO KRAJCAR, DENIS KOŢLJAN I EDI ORLIĆ GOSTOVALI U UDRUZI SLIJEPIH.............................................................................................................................. 84 15.51 BRUNO KRAJCAR, DENIS KOŢLJAN I EDI ORLIĆ NA RADIONICI UDRUGE SLIJEPIH ............................................................................................................ 85 15.52 UDRUGE OSOBE S INVALIDITETOM: OKUPLJAMO SE IZ POTREBE ........ 86 15.53 HLADNOĆA NIJE SPRIJEĈILA FEŠTU UDRUGE SLIJEPIH ........................... 87 15.54 UDRUGA CVITAK ZA KUĆU SVJETLA ............................................................ 88 15.55 PROGRAM ZA ASISTENTE SLIJEPIM OSOBAMA NASTAVLJA SE I U 2013. GODINI ................................................................................................................................ 88 15.56 PROGRAM DOBAR DAN NASTAVLJA SE I U 2013. ....................................... 89 15.57 ODRŢANA RADIONICA „MI SMO TU“ U UDRUZI SLIJEPIH ISTRE ............ 90 15.58 UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE ODRŢALA POSLJEDNJU RADIONICU ZA OVU GODINU ....................................................................................... 90 16 Intervjui ............................................................................................................................ 92 17 Slijepi umjetnici ............................................................................................................... 94 17.1 Naliĉje ţivota ............................................................................................................ 94 17.2 17.3 18 MOJOJ STAROJ .................................................................................................... 101 NAŠA UDRUGA SLIJEPIH – PULA ................................................................... 102

Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre ........................................................................ 103

Rijeĉ urednika

6

1 Riječ urednika
Inicijativa za tiskanje «Godišnjeg INFA slijepih Istre» je pokrenuta sa ţeljom da se u najkraćim crtama upoznate sa radom i aktivnostima Udruge slijepih Istarske ţupanije . Uvidjevši iskazano zadovoljstvo ĉlanova i financijera izlaskom prvog broja, pripremili smo i godišnji INFO slijepih Istre broj 2. za 2012. godinu. U Hrvatskoj knjiţnici za slijepe Zagreb u zvuĉnoj tehnici na CD-u snimljen je Godišnji INFO slijepih Istre za 2011. godinu, broj 1. Godišnji «INFO slijepih Istre» namijenjen je široj javnosti.

Urednik Zlatko Kuftić

Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge

USIŢ – osobna iskaznica

7

2 USIŽ – osobna iskaznica
Udruga slijepih Istarske ţupanije utemeljena je 22. veljaĉe 1951. godine. Kroz Udrugu je do danas prošlo 1640 slijepih osoba razliĉitih ţivotnih dobi. Udruga slijepih Istarske ţupanije djeluje na podruĉju Istarske ţupanije kroz sedam podruţnica ko je nemaju svojstvo pravne osobe: Podruţnica Buzet, Podruţnica Labin, Podruţnica Pazin, Podruţnica Poreĉ, Podruţnica Pula, Podruţnica Rovinj i Podruţnica Umag. Udruga slijepih Istarske ţupanije je u proteklom periodu osnovala: Biciklistiĉki klub slijepih Istarske ţupanije «Tandem» Ĉitaonicu za slijepe i slabovidne Istre Klub prijatelja slijepih Istre Klub slijepe mladeţi Istre Klub slijepih ţena Istre Klub umirovljenika slijepih Istre Knjiţnicu slijepih Istre Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije Sportsku udrugu slijepih “Uĉka” Teretanu za slijepe Istre

Aktivnosti Udruge

8

3 Aktivnosti Udruge
3.1 Knjiţnica slijepih Istre
Knjiţnica slijepih Istre u prostorijama na Verudi je sve bogatija sa brajevim i zvuĉnim izdanjima, a natjecanja u ĉitanju teksta na brajici potiĉu slijepe osobe da koriste to dragocjeno pismo koje današnja mladeţ zanemaruje oslanjajući se na audio zapis. Kao i ranijih godina Hrvatskoj je knjiţnici za slijepe Zagreb iz sredstava Udruge uplaćena ĉlanarina za 2012. g. za 44 ĉlanova USIŢ koji su korisnici Knjiţnice i uplata pretplate na ĉasopis HSS - INFO za 58 ĉlanova, te pretplata na brajeve ĉasopise za uĉesnike natjecanja u ĉitanju brajevog pisma (4 ĉlana) i ĉlanove ocjenjivaĉke komisije (1 osoba). Natjecanje u ĉitanju brajevog pisma odrţano j e 22. veljaĉe 2012. godine koje je organizirano povodom roĊendana Udruge, ukupno je sudjelovalo 4. natjecatelja, a plasmani su slijedeći: 4. Soka Bakša 3. Marĉelo Jeromela 2. Marija Legović 1. Franko Bakša Ocjenjivaĉka komisija: Indira Hujdur Kosi, Zlatko Kuftić, Đina Tonĉić Fonović.

3.2 Australija je uz nas
05. rujna 2012. godine predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić, ugostio je na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići braĉni par iz Australije, Libera i Daisy Soldatić, i delegaciju iz Australije koja je brojila 16 osoba. Gosti iz Australije su uplatili 200,00 eura i 350,00 kn za završetak izgradnje „Kuće svjetla – Cukrići“. Braĉni par Soldatić su naši dobroĉinitelji i oni su senzibilizaciju prema slijepim osobama iskazali tijekom proteklih godina. Istra social & sports Club Sydney Inc. Sidney su 25. veljaĉe organizirali humanitarni bal za «Kuću svjetla» na koji se predsjednik Udruge telefonski direktno javio iz Karlovca. Na balu je ukupno prikupljeno 2.000,00 eura.

3.3 Jednodnevni izlet na otok Krk
06. listopada 2012. godine organiziran je jednodnevni izlet za ĉlanove USIŢ. Izlet je ukljuĉivao razgledavanje grada Krka i Franjevaĉkog samostana na otoku Košljunu. Na izletu je sudjelovalo 50 sudionika, od toga veći dio redovni ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije, a u svojstvu gosta je sudjelovao i predsjednik Udruge slijepih Primorsko goranske ţupanije, Dušan Mioĉić. Ĉlanovi su izlet participirali sa 50,00 kn po osobi.

Aktivnosti Udruge

9

3.4 Donatorska konferencija
22. veljaĉe 2012. godine u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţana je donatorska konferencija za prikupljanje financijskih sredstava za završetak izgradnje „Kuće svjetla – Cukrići“. Na donatorsku konferenciju od pozvanih graĊevinskih tvrtki iz Istarske ţupanije, odazvale su se dvije tvrtke; Super color Pula koji su prisustvovali na donatorskoj konferenciji i tvrtka Linograd t.m.e.k. d.o.o. Labin koji su bili sprijeĉeni prisustvovati te su uplatili na ţiro raĉun Udruge 500,00 kn.

3.5 Istarski forum udruga osoba s invaliditetom
Istarski forum udruga osoba s invaliditetom od 2012. godine ima 8 ĉlanica, a one su: Društvo distrofiĉara Istre, Društvo multiple skleroze Istarske ţupanije, Udruga c erebralne paralize Istarske ţupanije, Udruga djece i mladi oštećena sluha Istre, Udruga paraplegiĉara i tetraplegiĉara Istarske ţupanije, Udruga slabovidnih osoba Istarske ţupanije, Udruga slijepih Istarske ţupanije - Pula i Udruga za autizam Istra. Olimpija Meden i Zlatko Kuftić su i dalje ĉlanovi Upravnog vijeća, a za predsjednika Foruma izabran je Davor Komar. Voditeljica Kluba slijepih ţena Istre , Marjana Peitel, i predsjednik USIŢ, Zlatko Kuftić, su sudjelovali na promotivnom štandu koji je organiziran na pulskoj trţnici 18. rujna 2012. godine povodom Europskog tjedna mobilnosti sa ĉlanicama Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom.

Aktivnosti Udruge

10

20. studenog 2012. godine u Hotelu Plaza u Puli odrţano je predstavljanje Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom u sklopu 9. Simpozija Društva distrofiĉara Istre na kojem je prisustvovao gospodin Kuftić. Udruga slijepih Istarske ţupanije i Istarski forum udruga osoba s i nvaliditetom organizirali su prodaju ulaznica za humanitarni koncert pod nazivom „Volim Istru“ za Caritas Poreĉko Pulske biskupije koji je odrţan 01.12.2012. godine u dvorani Ţatika u Poreĉu. Ĉlanice Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom u Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Pula odrţale su 3. prosinca – MeĊunarodni dan osoba s invaliditetom i predstavljanje svake ĉlanice pojedinaĉno. Predstavljanju su prisustvovali i Gradonaĉelnik Grada Pule, Boris Miletić, i doţupanica Istarske ţuapnije, Viviana Benussi.

Aktivnosti Udruge

11

3.6 Susret slijepih Istre
Unatoĉ kiši i niskim temperaturama iz prostorija Udruge slijepih Istarske ţupan ije u subotu 8. prosinca 2012. godine orili su se pjesma i smijeh ĉlanova Udruge. Odrţao se „Susret slijepih Istre 2012.“. Susretu je prisustvovalo 60-ak ĉlanova. Na ţalost, zbog loših vremenskih uvjeta 22 ĉlana iz udaljenijih krajeva Istre u zadnji ĉas su morali odustati od dolaska na druţenje. Prijatelji iz Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper, takoĊer su bili jedni od onih koji su morali odustati od dolaska na Susret, a mi smo taj njihov dolazak planirali iskoristiti za promociju novog elektronskog govornog pikada naše Udruge. Susret se inaĉe tradicionalno odrţava u Cukrićima, no zbog radova na graĊevin skom objektu „Kuće svjetla – Cukrići“ i na ureĊenju zelene površine, susret se odrţao u prostorijama Udruge, u Zadarskoj 40. Tvrtka Erion d.o.o. iz Kutine odrţala je prezentaciju kuhinjskih proizvoda koje i slijepe osobe mogu samostalno koristiti bez opasnosti od ozljeda. Odrţana je tombola, a prikupljena financijska sredstva utrošit ćemo za Cukriće. Sve nagrade iz tombole donacije su istarskih tvrtki. Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su nam pomogli da svakoga dana, malim ali za nas velikim korakom budemo bliţi svome cilju, svome snu. Veliko Vam hvala: Avon kozmetika d.o.o, Zagreb, Benvenuti trgovaĉki obrt, Trviţ, Brajkop d.o.o., Katun Trviški, Cvjećarna Nelli, Pula, Daplast, Katun Trviški, Fizer ski salon Klara, Pula, Interijer, Poreĉ, Istarske knjiţare d.o.o., Pula, Kamp Brioni, Pula, Koplast d.o.o., Katun Trviški, Mapis, Slovenija, Marfan, Umag, Nutak, Katun Trviški, Podravka d.d., Umag, Puljanka d.d., Pula, Ritoša trgovine d.o.o., Poreĉ .

3.7 Informacije i pitanja
Svaki zadnji ĉetvrtak u mjesecu predsjednik Udruge informirao je ĉlanove Podruţnice Pula o mjeseĉnim aktivnostima i novostima USIŢ, a ĉlanove Podruţnice Poreĉ prilikom odlaska u Podruţnicu te je ĉlanovima omogućeno postavljanje pitanja o aktivnostima i radu Udruge.

Aktivnosti Udruge

12

3.8 Suradnja USIŢ sa drugim Udrugama i institucijama
Udruga je suraĊivala i s ostalim Udrugama slijepih u Republici Hrvatskoj na poslovnom i sportskom planu, s ciljem što boljeg upoznavanja kako ĉlanova meĊusobno tako i njihovih problema te mogućnosti njihovog zajedniĉkog rješavanja. Odaslani su brzojavi sućuti obiteljima umrlih ĉlanova Udruge i obi teljima umrlih suradnika Udruge te pozdravni brzojavi prilikom nemogućnosti odazivanja na sveĉana obiljeţavanja godišnjica pojedinih Udruga slijepih RH. Udruga i dalje uspješno suraĊuje sa Lions Clubovima Novigrad, Poreĉ i Pula. Literarna udruga Cvitak iz Vodnjana, ĉija je predsjednica, Rita Brgić Stokić, u Domu mladih u Vodnjanu je organizirala humanitarnu akciju, prodaju kalendara i knjiga ĉlanica Udruge Cvitak, a prikupljena financijska sredstva namijenjena su ERCSI – Cukrići. U akciju u Vodnjanu su se ukljuĉili Zoran Todorović – Todor sa svojim anti stan up programom i Duo Magnolia, na kojem su prisustvovali: predsjednik Udruge Zlatko Kuftić, Zlatko Sandrić i sluţbenica Udruge. Predsjednik USIŢ je uruĉio plaketu Riti Brgić Stokić, i zahvalnice Duu Magnolia, Literarnoj udruzi Cvitak i Zoranu Todoroviću – Todoru. 15. studenog 2012. godine u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije predstavnici Centra za rehabilitaciju Silver iz Zagreba, Mirna Barbarić i Dominik Sikirić, odrţali su predavanje za ĉlanove Udruge. Mirna i Dominik su predstavili C entar za rehabilitaciju Silver, programe koje provode (program tehnike bijelog štapa, program korištenja elektronskog ureĊaja Tom Pouce, program za korištenje psa vodiĉa, program za korištenje rehabiltacijskog psa i program terapijskog psa) i program koji je u pripremi; svladavanje programa svakodnevnih vještina. Centar provodi programe uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagaĉa prema meĊunarodno priznatim standardima. Na predavanju je prisustvovalo tridesetak ĉlanova Udruge iz ĉetiri podruţnce: Pazin, Poreĉ, Pula i Umag. Predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije prisustvovao je 3. redovnoj sjednici Skupštine HSS i redovitim sjednicama Izvršnog odbora Hrvatskog saveza slijepih te informirao ĉlanove Udruge o donesenim odlukama. TakoĊer je prisustvovao Sveĉanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule i uruĉenju javnih priznanja povodom Dana osloboĊenja i Dana grada Pule u Istarskom narodnom kazalištu - Gradskom kazalištu Pula, a primio je i delegaciju iz Centra za slijepu djecu Sarajevo. U više je navrata razgovarao sa predstavnicama Udruge Visoki Jablani i Rovinjsko selo u svezi javljanja na natjeĉaje, a prisustvovao je zajedniĉkom druţenju povodom MeĊunarodnog dana obitelji i sveĉanosti povodom Dana „Doma Vila Maria“ u spomenutom domu. Na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Sansovo u Bakaracu prisustvovao je Croatia Cup 1. otvorenom prvenstvu Grada Rijeke u amaterskoj goniometriji za slijepe te gostovao na zabavi koja je organizirana u ERKS Premanturi za uĉesnice ljetnog druţenja slijepih ţena RH. Posjetio je izloţbu pasa koja je organizirana na Karolini u Puli u organizaciji Kineziološkog društva i Društva distrofiĉara Istre te je pozdravio uĉesnike 4. MeĊunarodnog simpozija društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehniĉara u ime predsjednika HSS-a. Posjetio je Nikolu Ţivkovkića po povratku iz bolnice te je prisustovao sveĉanom otvorenju 9. simpozija Društva distrofiĉara Istre „Ususret zdravlju 2012“ koji je odrţan u Hotelu Plaza. TakoĊer je posjetio umašku trţnicu u sklopu obiljeţavanja manifestacije „Hrvatska volontira“, u organizaciji Grada Umaga. Sudjelovao je i na manifestaciji koja je organizirana od strane Grada Pule povodom boţićnih i novogodišnjih blagdana u Galerijsko-izloţbenom prostoru Sv. Srca u Puli.

Aktivnosti Udruge

13

Predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije Zlatko Kuftić, pomogao je sa savjetima prilikom osnivanja udruge „Dodir nade“ iz Kršana. Organizirao je prijem u prostorijama Udruge doţupanici Istarske ţupanije Viviani Benussi, i Miri Parlov te je tom prilikom uruĉio plaketu i ĉlansku iskaznicu Kluba prijatelja slijepih Istre gospoĊi Benussi. Ondje je primio i predstavnika MaĊarskog kulturnog društva «Moricz Zsigmond», gospodina Petra PalaĊija, i uzvratio posjetu u njihovim prostorijama u svezi daljnje suradnje sa USIŢ. Predsjednik i dopredsjednica, Zlatko Kuftić i Olimpija Meden , redovito su prisustvovali sjednicama Upravnog vijeća Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom gdje je USIŢ ĉlanica, 3. Izbornoj sjednici Skupštine Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije u Karlovcu, Redovnoj godišnjoj Skupštini Udruge slijepih Primorsko goranske ţupanije. Zlatko Kuftić, Dara Paris, Marjana Peitel i Zlatko Sandrić su u ime USIŢ sudjelovali u obiljeţavanju „Dana Bijelog štapa“ u Zagrebu pod nazivom „prekinimo š(tapkanje) u mraku“. U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţana je Skupština Kluba lijeĉenih alkoholiĉara. Predsjednik Udruge Zlatko Kuftić i sluţbenica USIŢ Indira Hujdur Kosi, išli su u Istarsku ţupaniju glede financiranja rada USIŢ za 2012. Godinu. Prisustvovali su predavanju «Prava osoba s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi» koje je odrţano u prostorijama Društva multiple skleroze Istarske ţupanije. TakoĊer su u Društvu distrofiĉara Istre prisustvovali na radnom sastanku ĉlanica IFUOSI i predstavnika Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Teme sastanka su bile: 1. Izrada ţupanijske Strategije za izjednaĉavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, 2. Partnerska prijava projekta na natjeĉaj Europske komisije – Europski instrument za demokratizaciju i ljudska prava, radnom sastanku u prostorijama Društva distrofiĉara Istre sa ĉlanicama IFUOSI, predstavnika Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, predstavnika Istarske ţupanije i predstavnika drugih kategorija osoba s invalidi tetom u svezi izrade ţupanijske Strategije za izjednaĉavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, sudjelovali su na sastanku radne grupe za analizu problema – prioritetno podruĉje „Zaštita i unapreĊenje kvalitete ţivota osoba s invaliditetom“ za Plan za zdravlje Istarske ţupanije 2013.-2016. godine koji je odrţan u prostorima Obiteljskog centra Istarske ţupanije u Puli u organizaciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske ţupanije. Udruga je u proteklom razdoblju sufinancirala: odlazak Fran ka Bakše i pratioca na drţavno natjecanje u ĉitanju brajevog pisma koji se odrţao u Zagrebu u organizaciji Hrvatske knjiţnice za slijepe, odlazak Franka Bakše i Dragana Stokovića u Zagreb koji su sudjelovali u radu 14. Skupštine Udruţenja slijepih esperant ista Hrvatske, odlazak Dragana Stokovića u Kiev na 78. meĊunarodni kongres slijepih esperantista, odlazak Dragana Stokovića na prezentaciju pomagala koja se odrţala u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog saveza slijepih. Dara Paris je u ime Udruge slijepih Istarske ţupanije - Pula prisustvovala 18. susretu najteţih vojnih invalida domovinskog rata u organizaciji Bedema ljubavi u Domu Hrvatska Vojske u Restoranu „Zvonimir“ u Zagrebu koji je odrţan 14. listopada 2012. godine. Potpisan je sporazum o partnerstvu sa Osnovnom školom Juršići zbog prijava na natjeĉaje za izgradnju igraonice na otvorenom - «RTL pomaţe djeci» - projekt - «Igraonicom do integracije u svakodnevnom ţivotu».

Aktivnosti Udruge

14

Jasna Guerin, asistentica voditeljice programa „Dobar dan!“, u ime USIŢ – Pula, sudjelovala je u Pazinu na predavanju Društva tjelesnih i nvalida. Teme predavanju bile su: «Samozbrinjavanje» Verice Šatorić, više patronaţne sestre i «Komunikacija s osobama s invaliditetom» Borisa Pilepića, psihologa. U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije - Pula organizirano je predavanje na temu „Prava iz socijalne zaštite“ za ĉlanove Udruge koje je odrţala Egle Rojnić, predstavnica Centra za socijalnu skrb Pula. Od 18. do 25. svibnja 2012. Godine, Saša Stanković i Sonja Ĉeĉ Bošnjakovski su u ime Udruge slijepih Istarske ţupanije - Pula sudjelovali na provoĊenju projekta «Zaposlenje – kruna integracije slijepih» od strane Hrvatskog saveza slijepih Zagreb. Ibrahim Ĉaušević, Zlatko Kuftić i Zlatko Sandrić su sudjelovali na natjecanju u Karlovcu povodom Dana grada Karlovca. U pikadu i šahu, uz domaćina, ujedno i organizatora susreta, sudjelovali su natjecatelji iz Rijeke i Šibenika. Natjecanje je odrţano 7. srpnja 2012. godine. Ibrahim Ĉaušević, Radenko Druţetić, Subhija Drušetić, Zlatko Kuftić, Zlatko Sandrić, Saša Stanković, Jovo Šupljikac i SlaĊana Šupljikac sudjelovali su na prijateljskom susretu koji je odrţan u Karlovcu 25. kolovoza 2012. godine u organizaciji Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije – Karlovac. Puljani u sastavu: Radenko Druţetić, Jovo Šupljikac, Ibrahim Ĉaušević i Saša Stanković pobijedili su Karlovĉane sa 3:2. U pojedinaĉnoj konkurenciji u kategoriji B1 (natjecatelji bez ostatka vida) sudjelovalo je 7. natjecatelja: Radenko Druţetić, Pula – osvojio je 1. mjesto. U pojedinaĉnoj konkurenciji u kategoriji B2 (natjecatelji sa ostakom vida) sudjelovalo je 5 natjecatelja, a Ibrahim Ĉaušević iz Pule osvojio je 3. mjesto. Na turniru, od Puljana, sudjelovali su i Zlatko Kuftić, Zlatko Sandrić, Saša Stanković te Jovo Šupljikac. Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije : Ibrahim Ĉaušević, Zlatko Kuftić i Zlatko Sandrić sudjelovali su na pojedinaĉnom turniru u pikadu i šahu povodom Dana grad a Karlovca. Ibrahim Ĉaušević sudjelovao je u pikadu u kategoriji B2 (natjecatelji sa ostakom vida) te je naţalost, ispao u prvom kolu. Zlatko Kuftić je sudjelovao u pikadu i šahu. U pikadu je osvojio 3. mjesto u kategoriji B1 (natjecatelji bez ostatka vida), a u šahu 3. mjesto. Zlatko Sandrić je sudjelovao u pikadu u kategorjii B1(natjecatelji bez ost atka vida), osvojio je 2. mjesto. Organizator je bila Udruga slijepih Karlovaĉke ţupanije – Karlovac. Pikadisti USIŢ prisustvovali su tradicionalnom ekipnom turniru u zvuĉ nom pikadu koji je odrţan 24. studenog 2012 godine u Karlovcu, a organizator je Športsko društvo slijepih „4 Rijeke“ Karlovac. Pikado ekipa USIŢ je osvojila 6. mjesto od 8 uĉesnika. Rezultati: jedan poraz i dva nerješena rezultata. Ekipu USIŢ saĉinjavali su: natjecatelji bez ostatka vida B1: Aldo Kalebić i Zlatko Kuftić, natjecatelji sa ostatkom vida B2: Ivan Fonović i Miliborka Kalebić.

3.9 MeĊunarodna suradnja
Vanda Boţić, Zlatko Kuftić i Olimpija Mede n prisustvovali su 13. Radnoj sjednici Izvršnog odbora Medobĉinskoga društva slepih in slabovidnih Koper i sveĉanom otvorenju prostorija u Novigradu.

Aktivnosti Udruge

15

Predsjednik i dopredsjednica USIŢ, Zlatko Kuftić i Olimpija Meden, prisustvovali su 3. Radnoj sjednici Zbora ĉlanova Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper u Izoli i druţenju u Okroglu u organizaciji Medobĉinskog društva slepih in sla bovidnih Kranj. Olimpija Meden je u ime USIŢ prisustvovala obiljeţavanju Tjedna slijepih i predstavljanja CD-a Aleksandera Novaka pod nazivom «Ţelel, Ţelela» u Kopru u organizaciji Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper. 6.srpnja 2012. godine predsjednik USIŢ – Pula izvršio je posjet tajniku Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper prilikom njegovog boravka u ERKS Premanturi. Tom prilikom razgovarao o zajedniĉkom projektu - "Learning Mobilities for Persons with Disabilities“.

3.10 Podruţnica Poreĉ
Ĉlanovi Podruţnice Poreĉ redovito su se okupljali dva puta tjedno, a jednom mjeseĉno susretima ĉlanova je prisustvovao pre dsjednik. Dopredsjednica Udruge Olimpija Meden angaţirala se u traţenju financijskih sredstava za daljnje opremanje prostorija u Poreĉu, izgradnji Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre – Cukrići, dobivanju lokacija za kioske te se ukljuĉivala u aktivnosti vezane uz Lions Club Poreĉ. Olimpija Meden je u ime USIŢ prisustvovala Sveĉanoj sjednici Grada Poreĉa povodom dana Grada. Dopredsjednica Udruge Olimpija Meden, takoĊer je preuzela u Gradu Poreĉu Ugovor o korištenju prostorija u Poreĉu. Olimpija Meden i Vesna Turković u ime USIŢ prisustvovale su 15. Tradicionalnom humanitarnom balu u Hotelu Valamar Diamant u Poreĉu u organizaciji Lions Cluba Poreĉ. 28. travnja 2012. godine u prostorijama Podruţnice Poreĉ odrţan je pojedinaĉni i ekipni turnir u pikadu izmeĊu ĉlanova Podruţnica Poreĉa i Pule. Ekipno Poreĉani su pobijedili Puljane 5:3. Poreĉka ekipa je nastupila u sastavu: Ţeljko Ĉiţmešija, Zora Dujmović, AnĊelo Matošević, Andrea Milotti. Pulska ekipa nastupila je u sastavu: Radenko Druţetić, Ivan Fonović, Miliborka Kalebić, Jovo Šupljikac. Pojedinaĉno natjecatelji B1 kategorije – bez ostatka vida: 5. Zora Dujmović, 4. Jovo Šupljikac, 3. Zlatko Kufitć, 2. Radenko Druţetić, 1. Ţeljko Ĉiţmešija. Pojedinaĉno-natjecatelji B2 kategorije – sa ostatkom vida: 4. Miliborka Kalebić, 3. Ivan Fonović, 2. AnĊelo Matošević, 1. Andrea Milotti. Na poĉetku turnira odana je poĉast dopredsjedniku Udruge slijepih Istarske ţupanije, Eduardu Ţufiću, predsjedniku Udruge slijepih Zadarske ţupanije, Marinku Vidajiću, glumcu Kazališta slijepih i slabovidnih „Novi ţivot“ Nikoli Vujnoviću. Turnir je odrţan povodom dana Grada Poreĉa i dana Grada Pule. U prostorijama USIŢ-a, podruţnice Poreĉ, 8. rujna 2012. godine odrţan je ekipni i pojedinaĉni turnir u pikadu izmeĊu natjecatelja podruţnice Poreĉ i podruţnice Pula. Puljani su pobjedili Poreĉane sa rezultatom 6:2. Pikado ekipa podruţnice Pula: Ibrahim Ĉaušević, Radenko Druţetić, Terezija Gajski i Jovo Šupljikac. Sastav pikado ekipe podruţnice Poreĉ: Ţeljko Ĉimešija, Zlatko Kuftić, AnĊelo Matošević i Andrea Milotti. Pojedinaĉni turnir u pikadu za podruţnice Poreĉ i podruţnice Pula bez ostatka vida kategorije 4. Zlatko Kuftić, Pula, 3. Radenko Druţetić, Pula, 2. Jovo Šupljikac, Pula, 1. Ţeljko Ĉiţmešija, Poreĉ. Natjecatelji sa ostatkom vida kategorija B2: 4. AnĊelo Matošević, Poreĉ, 3. Ibrahim Ĉaušević, Pula, 2. Andrea Milotti, Poreĉ, 1. Terezija Gajski, Pula. Suci: Subhija Druţetić, Danilo Piutti, SlaĊana Šupljikac.

Aktivnosti Udruge

16

U prostorijama USIŢ-a Podruţnice Poreĉ 1.prosinca 2012. godine povodom „3. prosinca - MeĊunarondog dana osoba s invaliditetom“ odrţan je ekipni i pojedinaĉni turnir u pikadu izmeĊu natjecatelja podruţnice Poreĉ i podruţnice Pula. Ekipa Poreĉ pobjedila Puljane sa 5:4. Sastav pikado ekipe podruţnice Poreĉ :B1 -bez ostatka vida-Ţeljko Ĉimešija, Zlatko Kuftić, B2-sa ostatkom vida – Saša Stanković i Andrea Milotti. Pikado ekipa podruţnice Pul a B1-bez ostatka vida-: Radenko Druţetić i Jovo Šupljikac, B2-sa ostatkom vida – Ibrahim Ĉaušević i Terezija Gajski. Pojedinaĉni turnir u pikadu za podruţnice Poreĉ i podruţnice Pula bez ostatka vida kategorije B1: 3. Ţeljko Ĉiţmešija, Poreĉ 2. Zlatko Kuftić, Pula, 1. Jovo Šupljikac, Pula. Natjecatelji sa ostatkom vida kategorija B2: 3. Ibrahim Ĉaušević, Pula, 2. Terezija Gajski, Pula, 1. Saša Stanković, Pula.

3.11 Novi govorni dvojeziĉni elektronski pikado
U sklopu obiljeţavanja „MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom“ izvršena je promocija novog elektronskog pikada uz prisustvo medija, proĉelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pule, Erika Lukšića, i doţupanice Istarske ţupanije, Viviane Benussi. Za kupnju novog elektronskog dvojeziĉnog govornog pikada Istarska ţupanije je uplatila 10.929,71 kn, a Grad Pula 9.500,00 kn.

3.12 Tandem bike
29. oţujka 2012. godine Miodrag Ĉerina, proĉelnik kabineta ţupana Istarske ţupanije, Ivana Jakovĉića, uruĉio je tandem biciklu za potrebe ĉlanova Biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije – Tandem u prisustvu medija. Javna ustanova Kamenjak takoĊer je uplatila 5.000,00 kuna za kupnju tandem bikea.

3.13 WEB stranica Udruge

Aktivnosti Udruge

17

WEB stranica Udruge slijepih Istarske ţupanije - Pula prilogoĊena je osobama oštećenog vida putem financijskih sredstava Istarske ţupanije od strane tvrtk e „Trikoder d.o.o.“ iz Zagreba. Web stranica Udruge i ERCSI – Cukrići glasi www.usiz-pula.hr.

3.14 Prvo mjesto
Pikado ekipa SUS „Uĉka“ Pula osvojila je po treći puta prvo mjesto na Ekipnom turniru u Rijeci u organizaciji Sportsko rekreativnog kluba slijepih Rijeka u sastavu: Radenko Druţetić, Terezija Gajski, Saša Stanković, Jovo Šupljikac. Isplaćeno je po 200,00 kn Ibrahimu Ĉauševiću, Radenku Druţetiću, Tereziji Gajski i Jovi Šupljikcu, ĉlanovima SUS „Uĉke“ za osvojeno 2. mjesto na ekipnom drţavnom prvenstvu u pikadu koji je odrţan u ERKS Premanturi, te Radenku Druţetiću 250,00 za osvojeno prvo, i Jovi Šupljikcu 200,00 kn za osvojeno drugo mjesto na pojedinaĉnom prvenstvu u pikadu koje je odrţano u ERKS Premanturi.

3.15 Zapošljavanje
Udruga je sa svakim ĉlanom nastojala riješiti individualne pr obleme. Komisija za školstvo, zapošljavanje i tiflo-tehniĉka pomagala zalagala se na podruĉju zapošljavanja slijepih osoba. Zahvaljujući Hrvatskom savezu slijepih, Ministru Rajku Ostoviću i Udruzi slijepih Istarske ţupanije na radnome mjestu telefoniste u Općoj bolnici Pula, zaposlen je Saša Stanković, ĉlan iz Podruţnice Pula, koji je zapoĉeo sa radom 03.09.2012. godine.

3.16 Naknada za nezaposlene ĉlanove
U 2012. godini putem Istarske ţupanije ukupno je uplaćeno 28.006,10 kn za naknade za dvanaest nezaposlenih ĉlanova Udruge slijepih Istarske ţupanije. Naknade su isplaćivane kvartalno, na bazi 210,00 kn mjeseĉno po osobi.

3.17 In memoriam Eduard Ţufić
Dragi Edo! S velikom te tugom ispraćamo iz ovog ţivota, ali u našem sjećanju postojati ćeš sve dok mi ţivimo. Bio si dobar ĉovjek, iskren prijatelj, ugodan suradnik i aktivan sportaš. Kao dijete si došao u ovu Udrugu, proţivio s njom svih njenih šezdeset i jednu godinu. Obnašao si mnoge duţnosti predano i savjesno, a prije svega samozatajno. Nisi bio od puno rijeĉi, ali ti je svaka bila na pravom mjestu. Nisi se štedio. Prihvaćao si svaki zadatak bez pogovora. Udruga te, cijeneći tvoj rad, odlikovala svojim najvišim priznanjima. Nisi namjeravao prestati raditi bez obzira na ţivotnu dob. Nisi zanemario ni obitelj. Bio si škrban domaćin, dobar suprug, otac, djed i svekar. Neka ti je vjeĉna slava i hvala za sve.

Aktivnosti Udruge

18

Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije Na groblju u Premanturi je organiziran, u ime Udruge slijepih Ista rske ţupanije, posljedni ispraćaj dopredsjedniku Udruge slijepih Istarske ţupanije, Eduardu Ţufiću.

Projekti i programi Udruge

19

4 Projekti i programi Udruge
4.1 «Dobar dan!»
„Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije“ – II. godina finaciranja trogodišnjeg programa – 01.06.2012 – 31.12.2012. godine - Ministarstvo socijalne politike i mladih odobrilo je 242.666,00 kn dobiveno za drugu godinu financiranja programa . U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije, u sklopu programa „Dobar dan!“ odrţane su edukacije za jaĉanje kapaciteta Udruge: radionica PCM (Project Cycle Management) i radionica Strateško planiranje, u organizaciji Marsi d.o.o. (direktorica Biljana Bekić). 23.06.2012. godine na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići odrţan je susret korisnika, programskog tima «Dobar dan!» i osobnih asistentica. Nakon pozdravnih rijeĉi predsjednika Udruge slijepih Istarske ţupanije Pula, Zlatka Kuftića i voditeljice programa, Biljane Bekić, te informacija o aktivnostima planiranim u drugoj godini provedbe programa financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, koja upravo poĉinje, uslijedio je turnir u kuglanju te kviz pogaĊanja tajanstvenih predmeta. U kategoriji B1 (potpuno slijepe osobe) prvo mjesto osvojila je Marjana Peitel, drugo Zlatko Sandrić, treće Antonija Uka. U kategoriji B2 (osobe s ostatkom vida) prvo mjesto osvojio je AnĊelo Piljan, drugo Danijela Stoković, treće Dara Paris. U kategoriji B3 (videće osobe) prvo mjesto osvojila je Natalia Delton, drugo Danijela Zo vić, treće Jasna Guerin. Ukupno je sudjelovalo 23 natjecatelja. Susretu su takoĊer prisustvovali Zlatko Sandrić i Ferucio Lazarić u ime Biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije „Tandem“.

23. studenog 2012. godine u prostorijama USIŢ – Pula je odrţana revizija od strane Minstarstva socijalne politike i mladih po programu „Dobar dan!“ U sklopu programa „Dobar dan!“ posjećeni su slijedeći ĉlanovi: Lina Ĉekada, Ne vija Deković, Ana Draţenović, Vasilija Gojtan, Dara Paris, Ida Hrvatin i Petar Šuran.

Projekti i programi Udruge

20

4.2 Learning mobilities for persons with disabilities
„Learning mobilities for persons with disabilities“ - obrazovanje odraslih (slijepih) osoba, projekt se provodi u partnerstvu Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i udrugom slijepih iz MaĊarske: Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj Budimpešte, a financiran je od Agencija za mobilnost i programe EU, sva tri partnera su ukupno dobila 70.000,00 Eura. 01.09.2012. godine odrţan je sastanak sa nositeljima projekta, Udrugom slijepih Istarske ţupanije, i partnerima iz Slovenije, Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper, i partnerima iz MaĊarske, Buda-környéki Látássérültek iz Budaorsa u svezi realizacije MeĊunarodnog projekta – „Learning Mobilities for persons with disabilities“.

18, 19 i 20.10. 2012. godine predsjednik i ĉlanovi USIŢ su išli u Koper u Medobĉinsko društvo slepih in slabovidnih Koper u sklopu projekta „ Learning Mobilities for persons with disabilities“ zbog raĉunalnog opismenjavanja slijepih osoba. Ĉlanovi koji su išli u Koper su: Vili Akelić, Biljana Bekić, Nevija Kuftić, Zlatko Kuftić, Ferucio Lazarić, Dara Paris, Marjana Peitel, Danilo Piutti, Mladen Radolović, Marina Radošić, Zlatko Sandrić, Danijela Stoković, Tatjana Šoštarić i Antonija Uka.

Projekti i programi Udruge

21

4.3 Inovativni inkluzivni turizam
Projekt je financiran od strane Ministarstva turizma Republike Hrvatske, iznos odobrenih sredstava je 100.000,00 kn. Projekt je namijenjen ureĊenju Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre – Cukrići i izradi govorne turistiĉke karte grada Pule za slijepe osobe.

4.4 Zaštita okoliša i oĉuvanje zdravlja na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići
„Zaštita okoliša i oĉuvanje zdravlja na Edukacijko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići“ projekt je financiran od strane Otp banke d.d. sa 10.000,00 kn, ureĊenje zelene površine na Centru.

4.5 Igraonicom do integracije u svakodnevnom ţivotu osoba s invaliditetom
„Igraonicom do integracije u svakodnevnom ţivotu osoba s invaliditetom“ je projekt financiran od Hrvatske pošte d.d., dobivena je besplatna poštarina u vrijednosti 31.000,00 kn. 10 000 omotnica po cijeni 3,10 kn po omotnici.

Aktivnosti klubova Udruge

22

5 Aktivnosti klubova Udruge
5.1 Biciklistiĉki klub slijepih Istarske ţupanije «Tandem»
Izvršena je adaptacija prostorija za smještaj tandem bicikli. Voditelj Biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije – „Tandem“, Zlatko Sandrić, predsjednik USIŢ, Zlatko Kuftić, i Martin Ĉotar sudjelovali su u emisiji TV Istre, a Zlatko Sandrić je u ime Udruge sudjelovao u snimanju video spota u Puli za potrebe promocije Hrvatskog turizma. Ĉlanovi USIŢ su putem Biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije - Tandem organizirali promotivnu voţnju ulicama grada Pule u sklopu obiljeţavanja manifestacije „Hrvatska volontira“ u suradnji sa Volonterskim centrom Istre. Zlatko Sandrić je promovirao voţnju tandem bicikla u ERKS Premanturi za uĉesnike MeĊunarodnog projekta „Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus“, a u organizaciji HSS -a. Zlatko Sandrić i Ferucio Lazarić sa volonterkama vozaĉicama tandem bicikla pridruţili su se brojnim sudionicima 16. Premantura XCO 2012. utrke koja se odrţala u Premanturi, a u organizaciji Kluba brdskog biciklizma i ekstremnih sportova Adrenalina. U više su navrata predsjednik USIŢ i voditelj BKSIŢ–Tandem organizirali trening voţnje na tandem biciklama radi sudjelovanja na „Parenzani 2012.“ koja je odrţana 30. rujna 2012. godine. Putem Biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţuapanije – Tandem organiziran je odlazak na rekreativnu voţnju „Parenzana 212.“, a sudjelovali su: Biljana Bekić, Zlatko Sandrić, Rajka Ivković, Ferucio Lazarić, Samuel Kuftić, Zlatko Kuftić, Marino Modrušan, Marjana Peitel i Jasna Guerin.

5.2 Klub prijatelja slijepih Istre
Klub prijatelja slijepih Istre je osnovan 19. lipnja 1999. godine. Klub djeluje s 53 ĉlanova. Predsjednica Kluba je Fedora Zorić Franke.

Aktivnosti klubova Udruge

23

5.3 Klub slijepe mladeţi Istre
Klub slijepe mladeţi Istre je osnovan 16. srpnja 2005. godine. Ĉlanovima Kluba slijepe mladeţi Istre omogućeno je sudjelovanje na susretima slijepe mladeţi RH. Voditelj Kluba je Saša Stanković, a zamjenik Damir Ugrin.

5.4 Klub slijepih ţena Istre
Voditeljica Kluba slijepih ţena Istre, Marjana Peitel, u ime Udruge posjetila je Antoniju Uka, ĉlanicu iz Podruţnice Pula. Nakon smrti majke, prisustvovala je okruglom stolu «Prava i obveze ţena s invaliditetom» u Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Pula u organiza ciji Društva distrofiĉara Istre; Danu otvorenih vrata Udruge za autizam Istra; Sveĉanoj sjednici skupštine Udruge antifašistiĉkih boraca i antifašista Grada Pule koja se povodom 65. Obljetnice prestanka anglo-ameriĉke vojne uprave nad Pulom odrţala u Istarskom narodnom kazalištu - Gradskom kazalištu Pula; humanitarnom koncertu „Pogled kroz oblake“ koji je organizirala Udruga slabovidnih osoba Istarske ţupanije u Zajednici talijan ske nacionalne manjine u Faţani; na sveĉanosti obiljeţavanja 40-te godišnjice osnutka Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štigilć“ Pula koja se odrţala u Domu hrvatskih branitelja; sudjelovala je na promotivnom štandu na Pulskoj trţnici Društva mult iple skleroze Istarske ţupanije; izvršila je posjetu u bolnici Dolores Starĉić u Općoj bolnici Pula koja nije izrealizirana zbog nenajavljenog odlaska iz bolnice Dolores Starĉić; prisustvovala je 9. savjetovanju Mreţe slijepih ţena koja je odrţano u Zagr ebu; a tema je bila: „Jaĉanje aktivnosti, te osnaţivanje slijepih ţena u lokalnoj zajednici“. Voditeljica Kluba slijepih ţena Marjana Peitel i Jasna Guerin su u ime USIŢ sudjelovale na predavanju „Osjećaji – metode uĉenja prepoznavanja trenutnog osjećajnog stanja i ispravnog reagiranja na njega!“ koje je odrţala prof. defektolog Sanja Barić u organizaciji Udruge za autizam Istra. 12. svibnja 2012. godine odrţan je susret slijepih ţena Udruge slijepih Karlovaĉke, Istarske i Primorsko goranske ţupanije u Rijeci. Ĉlanice Udruge koje su sudjelovale u Rijeci: Soka Bakša, Sonja Belušić, Ţeljka Benĉić, Olimpija Meden, Marjana Peitel, Idilia Šimetić, Antonija Uka. U prostorijama Udruge za ĉlanice Kluba odrţana su predavanja: «Biljem do zdravlja» koju je odrţala farmaceutkinja Marija Kolarović i radionicu „Tolerirati i oprostiti“ koju je odrţala Ines Puhar iz Obiteljskog centr a Istarske ţupanije. Od 19. do 20. Svibnja 2012. godine Marina Radošić je u ime Udruge sudjelovala na tradicionalnom susretu slijepih ţena povodom Majĉinog dana koji je odrţan u Ĉakovcu. Od 8.srpnja do 15.srpnja 2012. godine Sonja

Aktivnosti klubova Udruge

24

Belušić, ĉlanica iz Podruţnice Labin, i njezin pratioc su sudjelovale na ljetom druţenju slijepih ţena RH u ERKS Premanturi.

5.5 Klub umirovljenika slijepih Istre
Klub umirovljenika slijepih Istre je osnovan 23. veljaĉe 2002. godine. Ĉlanovima Kluba umirovljenika slijepih Istre omogućena je igra pikada ponedjeljkom u jutarnjim satima u prostorijama Udruge. Voditeljica Kluba je Sonja Belušić, a zamjenik Martin Dedaj.

5.6 Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije
Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije su osnovali Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije 01. lipnja 2011. godine. Klub ima svojstvo pravne osobe. Klub trenutaĉno broji 18. ĉlanova. Predsjednik Kluba je Ferucio Lazarić, a dopredsjednik Saša Stanković.

5.7 Sportska udruga slijepih «Uĉka»
Sportska udruga slijepih «Uĉka» osnovana je 19. oţujka 1998. godine. Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije utemeljili su Sportsku udrugu slijepih «Uĉka». Udruga ima svojstvo pravne osobe, radi na organiziranju sportskih natjecanja. Predsjednik Udruge je Franko Bakša, a dopredsjednik Jovo Šupljikac.

Radionice «MI SMO TU»

25

6 Radionice «MI SMO TU»
Zadnji ĉetvrtak u mjesecu u prostorijama Udruge gostovale su osobe iz javnog ţivota kako bi slijepe osobe mogle postavljati pitanja i saznati što ih zanima. U sklopu manifestacije «MI SMO TU» gostovali su: U sklopu radionice «MI SMO TU» u prostorijama Udruge gostovali su: - Budimir Ţiţović, - Vesna Neţić Ruţić, - Danijel Naĉinović, - Ludvik Slana, - Literarna udruga Cvitak, - Barica Tutek i Hrvoje Štimac, - Bruno Krajcar, Denis Koţljan i Edi Orlić. - U posljednjoj radionici za 2012. godinu prikazan je film „Oĉi u oĉi“ koji je Hrvatski savez slijepih snimio povodom svoje 65. obljetnice postojanja, a nakon filma je ĉlan Udruge, Dragan Stoković, informirao o govornim pomagalima.

Budimir Žiživoić

Vesna Nežić Ružić

Danijel Načinović

Ludvik Slana

Radionice «MI SMO TU»

26

Literarna udruga Cvitak

Barica Tutek i Hrvoje Štimac

Bruno Krajcar, Denis Kožljan i Edi Orlić

Prikazivanje dokumentarnog filma "Oči u oči" koji je snimljen povodom 65. godina postojanja Hrvatskog saveza slijepih zagreb i informiranje o govornim pomagalima za slijepe

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

27

7 Rekreativne aktivnosti članova
7.1 Teretana za slijepe Istre
Teretana za slijepe Istre osnovana je 24. svibnja 2006. godine. Teretana se nalazi u vlastitom prostoru Udruge, na adresi Trg kralja Tomislava 1 u Puli. Nakon što je ureĊen prostor i izvršeno opremanje, teretana je otvorena zahvaljujući sredstvima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije omogućeno je korištenje teretane svaki petak od 17 do 19. sati, osim ljetnih mjeseci.

7.2 Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići

Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići utemeljen je 22. veljaĉe 2003. godine.

U proteklom razdoblju u Cukrićima ureĊen je okoliš oko graĊevinskog objekta, u objekt uvedene instalacije za struju i vodu, postavljena je instalacija za klimatizaciju, postavljen je antenski sustav, cijevi za sve ostale instalacije, na površini kod terase dov ezena je zemlja, ureĊen je okoliš ispred i izmeĊu kućica, riješeno pitanje odvodnih cijevi od kućica, izgraĊena je nova viseća kuglana, saniran je razbijeni pregradni zid u graĊevinskom objektu, sanirani zidovi nakon kopanja za instalcije, radilo se na sre Ċivanju druge kućice. Svi podaci o aktivnostima u Udruzi i na ERCSI - Cukrići dostupni su na web stranici www.usiz-pula.hr.

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

28

U 2012. godini odrţane su slijedeće aktivnosti: 13. sijeĉnja 2012. godine - Predsjednik USIŢ organizirao je razgledavanje ERCSI – Cukrići Branki Orlić i Petru PalaĊiju, predstavniku MaĊarskog kulturnog društva «Moricz Zsigmond». 19. sijeĉnja 2012. godine - Predsjednik USIŢ – Pula i Branka Orlić išli su u Općinu Svetvinĉenat u svezi aktivnosti i suradnje sa Općinom Svetvinĉenat na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići. 11. travnja 2012. godine - 25. veljaĉe 2012. godine u Sidneyu organizirana je zabava od strane Istra social & sports Club Sydney Inc. Sidney, Australia, a prikupljena financijska sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR-a uplatili su na devizni raĉun Udruge slijepih Istarske ţupanije za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići». 26. svibnja 2012. godine - U prostorijama USIŢ i na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići odrţan je prijateljski susret Udruga slijepih Istarske, Karlovaĉke i Primorsko goranske ţupanije. 23.lipnja 2012. godine - Odrţan je susret korisnika i programskog tima «Dobar dan!». 19. srpnja 2012. godine - Predsjednik USIŢ – Pula organizirao je prijem Daisy i Liberu Soldatić na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići. 21. kolovoza 2012. godine - Predsjednik USIŢ – Pula je organizirao razgledavanje Edukacijsko rehabiltacijskog centra slijepih Istre- Cukrići ĉlanu Udruge slijepih Osjeĉko baranjske ţupanije, Podruţnice Đakovo, Mariju Plavšiću. 1. kolovoza 2012. godine - Zapoĉeto sa ureĊenjem okoliša oko graĊevinskog objekta „Kuće svjetla – Cukrići“ na Edukacijsko rehabilitacijskog centru slijepih Istr e – Cukrići. 5. rujna 2012. godine - Predsjednik USIŢ – Pula je primio delegaciju, 16 uĉesnika, iz Australije na Edukacijsko rehabiltiacijskom centru slijepih Istre – Cukrići u organizaiciji Libera Soldatića. 16. rujna 2012. godine – Predsjednik USIŢ – Pula je organizirao prijem na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići i u prostorijama USIŢ, predsjedniku športske udruge slijepih „Svjetlost“ Osijek,. Stojanu Bjelajcu. 19-20. rujna 2012. godine – Silvano Brajković, vlasnik tvrtke ADS -MAGUS, vršio radove na uvoĊenju struje u graĊevinski objekt „Kuće svjetla – Cukrići!“ na ERCSI – Cukrići od USIŢ – Pula. 22. rujna 2012. godine – Predsjednik USIŢ – Pula organizirano je zatvaranje kanala od postavljenih cijevi za struju i telefon na graĊevinskom objektu „Kuće svjetla – Cukrići!“. 29. rujna 2012. godine – Od USIŢ – Pula na Edukacijko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići organizirana je izgradnja viseće kuglane. 29. rujna 2012. godine – Braĉni Par Marija i Josip Ţufić iz Austr alije su posjetili Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Curići te su tom prilikom uplatili financijsku pomoć za završetak izgradnje Kuće svjetla – Cukrići u iznosu od 400,00 kn.

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

29

29. listopada 2012. godine – Predsjednik USIŢ – Pula uruĉio je plaketu Silvanu Brajkoviću, predstavniku tvrtke ADS-MAGUS, za postavljanje struje u graĊevinkom objektu „Kuća svjetla – Cukrići!“ na Edukacijsko rehabiltiacijskom centru slijepih Istre – Cukrići. 4.studenog 2012. godine - Predsjednik USIŢ – Pula uruĉio je plaketu Luĉanu Banĉiću u ime USIŢ – Pula za izvršene radove na graĊevinskom objektu Kuća svjetla – Cukrići na Edukacijko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići. Predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije Zlatko Kuftić, išao je u Kamen d.d. Pazin, TRO-SIMD d.o.o. u Šorićima i u A.P. dizjan u Novigrad u svezi prikupljanja donacija za izgradnju „Kuće svjetla – Cukrići“. Vladimir i Sonja Njunjić iz Zagreba su poklonili 5 slika za potrebe ERCSI - Cukrići.

7.3 Financiranje sportskih aktivnosti
Udruga slijepih Istarske ţupanije je organizirala i financirala sljedeće sportske aktivnosti:     1. Maraton slijepih Istre u pikadu u kojem je sudjelovao 21. natjecatelj, susret u ekipnoj i pojedinaĉnoj konkurenciji u pikadu sa ĉlanovima USIŢ u prostorijama Podruţnice Poreĉ izmeĊu Poreĉa i Pule u tri navrata, 20. pojedinaĉni memorijalni šahovski turnir Silvano Druţeta, prijateljski sportski susret Udruga slijepih Istarske, Karlovaĉke i Primorsko goranske ţupanije u prostorijama USIŢ i na ERCSI – Cukrići.

Damir Ugrin je sudjelovao na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Sansovo u natjecanju na Croatia Cup 1. otvorenom prvenstvu Grada Rijeke u amaterskoj goniometriji za slijepe. 7.travnja 2012. godine odrţan je 20. pojedinaĉni Memorijalni šahovski turnir Silavno Druţeta u organizaciji Udruge slijepih Istarske ţupanije u kojem je sudjelovalo šest natjecatelja: 6. Ibrahim Huseini, 5. Marĉelo Jeromela, 4. Zlatko Kuftić, 3. Davor Banović, 2. Saša Stanković, 1. Milan Milanović. Voditelj turnira: Davor Besedić. 26.svibnja 2012. godine u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije i na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići odrţan je prijateljski susret Udruga slijepih Istarske, Karlovaĉke i Primorsko goranske ţupanije. Prijateljski susret odrţan je u slijedećim disciplinama; igri pikada ekipno i pojedinaĉno; pojedinaĉni turnir u šahu; ekipno u visećoj kuglani u Cukrićima. Plasmani u ekipnom turniru u pikadu su slijedeći: 3. Udruga slijepih Primorsko goranske ţupanije, 2. Udruga slijepih Karlovaĉke ţupanije, 1. Udruga slijepih Istarske ţupanije (Ibrahim Ĉaušević, Radenko Druţetić, Terezija Gajski, Jovo Šupljikac, rezerva Ivan Fonović) Plasmani u pojedinaĉnom turniru u pikadu u kojem su sudjelovali po 8 natjecatelja u svakoj kategoriji: B1 kategorija – bez ostatka vida: 4. Jovo Šupljikac, Pula, 3. Ivan Kombol, Rijeka, 2. Emil Punoš, Rijeka, 1. Radenko Druţetić, Pula

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

30

B2 kategorija – sa ostatkom vida:4. Vladimir Srpak, Karlovac, 3. Ibrahim Ĉaušević, Pula, 2. Izet Hasanagić, Karlovac, 1. Milutin Topić, Rijeka Plasmani u šahovskom turniru u kojem je sudjelovalo 4 natjecatelja : 4. Darko Švić, Pula 3. Ivan Kombol, Rijeka 2. Vlatko Golac, Karlovac 1. Dušan Mioĉić, Rijeka U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţan je Prvi maraton slijepih Istre u pikadu. Sa maratonom je zapoĉeto 1. lipnja 2012. godine u 16 sati i završeno 2. lipnja 2012. u 4 sata. Na maratonu je sudjelovao 21 natjecatelj. Odrţano je natjecanje u parovima i ekipnom natjecanju. Rezultati u parovima: 3. RADENKO DRUŢETIĆ I DAVOR BANOVIĆ, 2. JOVO ŠUPLJIKAC I IBRAHIM ĈAUŠEVIĆ, 1. MARJANA PEITEL I MILIBORKA KALEBIĆ Ekipno natjecanje: 3. mjesto II. ekipa USIŢ – Pula u sastavu: MARJANA PEITEL, ĐINA TONĈIĆ FONOVIĆ, IVAN FONOVIĆ I DANILO PIUTTI, 2. mjesto I. ekipa USIŢ – Pula u sastavu: ZLATKO KUFTIĆ, ZLATKO SANDRIĆ, SUBHIJA DRUŢETIĆ, SLAĐANA ŠUPLJIKAC, 1. mjesto ekipa SUS Uĉka Pula u sastavu - RADENKO DRUŢETIĆ, JOVO ŠUPLJIKAC, TEREZIJA GAJSKI, SAŠA STANKOVIĆ

Financijske potpore ĉlanovima

31

8 Financijske potpore članovima
Udruga je isplaćivala: jednokratne financijske pomoći ĉlanovima u skladu sa financijskim mogućnostima, odlazak u mirovinu (u iznosu od 200,00 kn po osobi), ĉla novima koji su se prijavili do 1. svibnja kalendarske godine regres za odmor i oporavak do 10 dana u iznosu od 100,00 kn po danu. U 2012. godini isplaćeno je: 1. regres za odmor i oporavak – 5.400,00 kn 2. odlazak u mirovinu – 200,00 kn 3. financijske pomoći ĉlanovima Udruge – 1.700,00 kn Iz sredstava Hrvatskog saveza slijepih Zagreb za dvije je ĉlanice uplaćena financijska pomoć u visini od 1.000,00 kn, jednoj za uskršnje blagdane, a drugoj za boţićne iz Podruţnice Pule. Redovito su riješavana pitanja nabavke pomagala ĉlanovima kao što su: dugi bijeli štap, govorni sat za slijepe, plextalk, brajeva pisaća mašina, diktafoni i dr. Ĉlanovi su upoznavani s mogućnošću ostvarivanja njihovih prava; sniţenje telefonske pretplate, oslobaĊanje od plaćanja radio i televizijske pretplate, oslobaĊanje od plaćanja participacije, te su im za to izdavane potvrde. Svakodnevno se ĉlanovima USIŢ pomagalo u ostvarivanju odreĊenih zakonskih prava kao što je doplatak za pomoć i njegu, odlazak u mirovinu, a pisane su i odreĊene zamolbe primjerice za odlazak na invalidsku komisiju. Ĉlanovima Udruge s podruĉja grada Pule tijekom ljetnih mjeseci Grad Pula je odobrio sufinanciranje prijevoza u Premanturu na plaţu prilagoĊenu slijepim osobama. Ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije omogućeno je korištenje sluţbenog automobila prilikom odlaska lijeĉniku, a ĉlanovima Sportske udruge slijepih «Uĉka» za odlazak na sportska natjecanja. Sonja Belušić, predsjednica Podruţnice Labin posjetila je ĉlanove Podruţnice Labin koji su smješteni po domovima umirovljenika (Dom za starije i nemoćne osobe Raša). Zlatko Kuftić, predsjednik USIŢ posjetio je ĉlanove koji su smješteni po domovima umirovljenika i slijepim izbjeglima koji su smješteni na podruĉju Grada Pule (Dom za psihiĉki bolesne odrasle osobe „Vila Maria“, Dom za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štigilć“, Centar za rehabilitaciju Gregovica, Centar Kamenjak). Prilikom posjeta Centru Kamenjak – Anti Rašiću i Raifi Tubić uplaćena je jednokratna financijska pomoć po 300,00 kn. Olimpija Meden, predsjednica Podruţnice Poreĉ, posjetila je ĉlanove Podruţnice Poreĉ koji su smješteni po domovima umirovljenika (Dom za starije i nemoćne osobe Poreĉ, Dom za psihiĉki bolesne odrasle osobe Motovun). Nikola Ţivković, predsjednik podruţnice Rovinj, posjetio je jednog ĉlana Podruţnice Rovinj koji je smješten u domu umirovljenika. (Dom za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj). Predsjednik Podruţnice Buzet Damir Ugrin, posjetio je ĉlanicu u Domu za starije i nemoćne osobe Buzet. Redovno su vršene kućne posjete ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije koji su bili na lijeĉenju. U ime Udruge slijepih Istarske ţupanije uplaćeno je 35,00 kn Zakladi Ĉujem, vjerujem, vidim u vidu donacije za najam prostora, a Udruzi slijepih Zadarske ţupanije financijsku pomoć od 1.000,00 kn.

Statistiĉki podaci o ĉlanovima

32

9 Statistički podaci o članovima
Udruga je radila na evidentiranju i uĉlanjivanju slijepih osoba u suradnji s nadleţnim institucijama koje raspolaţu s potrebnom dokumentacijom. Tijekom 201 2. godine u Udrugu je uĉlanjeno 9 slijepih osoba. Na dan 31.12.2012. godine Udruga broji ukupno 310 redovna ĉlana, od toga po Podruţnicama; 1. Buzet 16 2. Labin 36 3. Pazin 25 4. Poreĉ 30 5. Pula 154 6. Rovinj 23 7. Umag 26. Po spolu: Muških – 142 Ţenskih – 168 Dob:

Do 0 -5 god.: 6 - 13 god.: 14 - 19 god.: 20 – 29 god.: 30 – 39 god.: 40 – 49 god.: 50 – 59 god.: 60 i više:

4 4 7 11 17 27 39 200

1,29% 1,29% 2,27% 3,57% 5,50% 8,74% 12,62% 64,72%

Aktivnosti Tijela Udruge

33

10 Aktivnosti Tijela Udruge
Aktivnosti i rad Udruge slijepih Istarske ţupanije u 201 2. godini odvijali su se putem djelovanja: Skupštine, Upravnog i Izvršnog odbora, te stalnih i povremenih komisija. Tijekom 2012. godine odrţane su: - 1 radna sjednica Skupštine, - 1 sjednica Nadzornog odbora, - 3 sjednice Upravnog odbora, - 4 sjednice Izvršnog odbora. U 2012. godini na sjednicama Upravnog odbora ukupno je obraĊeno 35. toĉaka Dnevnog reda, a 17. toĉaka na sjednicama Izvršnog odbora. Poĉetkom godine odrţani su godišnji sastanci sa ĉlanstvom Udruge u svim Podruţnicama. U prostorijama Udruge odrţan je sastanak inventurne komisije za popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, zaliha tiflo-tehniĉkih pomagala, novĉanih sredstava, obveza i potraţivanja USIŢ za 2011. godinu. Troĉlana komisija za otvaranje humanitarnih kasica u sastavu Indira Hujdur Kosi, Nevija Kuftić i SlaĊana Šupljikac u 2012. godini sastala se i otvorila 10 kasica za prikupljanje financijskih sredstava za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići», te je prikupljeno 12.282,35 kn.

Financiranje rada Udruge

34

11 Financiranje rada Udruge
Pregled prihoda za 2012. godinu 1. 2. 3. Prihodi od ĉlanarina I ĉlanskih doprinosa Prihodi od imovine (kamate na depozite po viĊenju) Prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od udjela u dobiti, prihodi od zakupa) Ukupno prihod od imovine: Prihodi od donacija iz drţavnog proraĉuna (MSPM,MT) Prihodi od donacija iz proraĉuna Istarske ţupanije Prihodi iz proraĉuna Grada Pule Grad Buzet Grad Labin Grad Novigrad Grad Pazin Grad Poreĉ Grad Rovinj Grad Umag Grad Vodnjan Općina Bale Općina Brtonigla Općina Funtana Općina Groţnjan Općina Kanfanar Općina Kaštelir - Labinci Općina Kršan Općina Liţnjan Općina Lupoglav Općina Marĉana Općina Medulin Općina Motovun Općina Raša Općina Svetvinĉenat Općina Sveti Lovreĉ Općina Tar – Vabriga Općina Tinjan Općina Viţinada Općina Ţminj Biskupija Poreĉ i Ţupni ured Buje Ukupno donacije iz proraĉuna: Prihodi od ostalih pravnih osoba Prihodi od EU projekta Prihodi od graĊana (prihodi od priloga I donacija – graĊani, prihodi od donacija – graĊani – humanitarne kasice) Prihodi od refundacija 30.436,00 604,00 63.180,00 94.220,00 282.000,00 56.006,00 59.875,00 4.925,00 3.000,00 5.000,00 500,00 6.000,00 21.000,00 9.500,00 2.000,00 1.000,00 500,00 4.000,00 1.000,00 2.000,00 750,00 4.000,00 3.000,00 500,00 2.000,00 3.000,00 900,00 2.500,00 500,00 200,00 500,00 500,00 100,00 1.000,00 150,00 477.906,00 75.985,00 134.280,00 42.238,00 18.059,00

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

38.

35

39. Ostali nespomenuti prihodi

56.084,00

UKUPNO PRIHODI

950.173,00

Sponzori, donatori, financijeri Udruge

36

12 Sponzori, donatori, financijeri Udruge

12.1 DRŢAVNI PRORAĈUN
1. Ministarstvo socijalne politike i mladih, Zagreb 2. Ministarstvo turizma Rrepublike Hrvatkse, Zagreb

12.2 ŢUPANIJA
1. Istarska ţupanija

12.3 GRADOVI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Grad Buzet Grad Labin Grad Pazin Grad Poreĉ Grad Pula Grad Novigrad Grad Rovinj Grad Umag Grad Vodnjan

12.4 OPĆINE
1. Općina Bale 2. Općina Brtonigla 3. Općina Funtana 4. Općina Kanfanar 5. Općina Kaštelir – Labinci 6. Općina Kršan 7. Općina Liţnjan 8. Općina Lupoglav 9. Općina Marĉana 10. Općina Medulin 11. Općina Motovun 12. Općina Raša 13. Općina Svetvinĉenat 14. Općina Sveti Lovreĉ 15. Općina Tar – Vabriga 16. Općina Tinjan 17. Općina Viţinada 18. Općina Ţminj

Sponzori, donatori, financijeri Udruge

37

12.5 PRAVNE OSOBE
1. AB motors, Buzet 2. Adax d.o.o., Bjelovar 3. Adisoft-informatiĉki obrt, Umag 4. Adriatic Croatia international, Opatija 5. AM trade d.o.o., Ĉavle 6. Aquamarin d.o.o., Medulin 7. Axiom d.o.o., Ĉakovec 8. Automatic servis, Buzet 9. Auto Gojtanić d.o.o., Pazin 10. Auto SL 91 d.o.o., Pula 11. Auto-stop d.o.o., Ĉakovec 12. Autoserviser Boyski d.o.o., Potpićan 13. Automehaniĉarski obrt „Kljuĉ“, Divšići 14. Automehaniĉarski obrt „Kovaĉić“, Višnjan 15. Best decision making d.o.o., Poreĉ 16. Biskupija Poreĉ – Pula, Poreĉ 17. Blue star d.o.o., Matulji 18. Bor Krk d.o.o., Krk 19. Bracom d.o.o., Labin 20. Brajkop trgovina d.o.o., Katun Trviški Pazin 21. Brijuni Rivijera d.o.o., Pula 22. Bunarina nautiĉki turizam, Pula 23. Capone d.o.o., Pula 24. Castrum Pula 97 d.o.o., Pula 25. Centar za informacije i komunikacije „Boţo Milanović“ d.o.o., Pazin 26. Dalmacija iskustvo d.o.o., Cavtat 27. De Conte, Labin 28. Dil 93 d.o.o., Zagreb 29. Dispar d.o.o., Novigrad 30. Dvi mendule, Poreĉ 31. Ekoplanet d.o.o., Pula 32. Eko Certna, Cerna 33. Embatex d.o.o., Umag 34. Epoca turizam d.o.o., Novigrad 35. Express d.o.o., Agencija za izdavaštvo, Pula 36. Euros benz d.o.o., Zagreb 37. Fabreti Adriano, Istranet, Poreĉ 38. Fermal d.o.o., Barban 39. Fersped d.o.o., Pula 40. Frigobox d.o.o., Pula 41. Galija d.o.o., Pula 42. Gip d.o.o., Karojba 43. Grem, Poreĉ 44. Gumi centar d.o.o., Pula 45. Hena d.o.o., Labin 46. Hrvatsko herpetološko društvo Hyla, Zagreb 47. Indi metali d.o.o., Vodnjan 48. Instrukt projekt Rovinj d.o.o., Rovinj

Sponzori, donatori, financijeri Udruge

38

49. Intercommerce export-import d.o.o., Umag 50. Islamska zajednica u Hrvatskoj, Pula 51. Istarske ceste d.o.o., Pula 52. I.T. Zeus d.o.o., Pula 53. Jan Spider d.o.o., Pitomaĉa 54. J.E.M. tradem, Pješĉana uvala, Pula 55. Jupiter ugostiteljski obrt, Pula 56. Kamping udruţenje Hrvatske, Poreĉ 57. Konoba Astarea, Brtonigla 58. Korzo, Pula 59. Labelle d.o.o., Poreĉ 60. Labin stan d.o.o., Labin 61. Lavĉević hotelijerstvo d.o.o., Split 62. Linet d.o.o, Funtana 63. Lingorad t.m.e.k. d.o.o., Labin 64. Literarna udruga Cvitak, Vodnjan 65. Lovaĉko društvo Mirna, Buzet 66. Mag Informatika d.o.o, Zagreb 67. Mikop d.o.o., Kanfanar 68. Mjesni odbor Veruda, Pula 69. Modern Line, Klana 70. Nacionalni park Brijuni, Faţana 71. Negras d.o.o., Poreĉ 72. Obrt za proizvodnju i trgovinu Mediteran, Podstrana 73. Obrt za trgovinu, ugostiteljstvo, usluge i proizvodnju „Bok“, Trogir 74. Oĉna poliklinika Optro Centar, Zagreb 75. Odvjetnik Vl. Slavica Popadić, Rovinj 76. Pajca d.o.o., Pazin 77. Pekarna Concettino, Poreĉ 78. Petunija d.o.o., Split 79. Radojka trgovaĉki obrt, Jakaĉić, Pazin 80. Refiko d.o.o.., Pula 81. Restoran Trošt, Vrsar 82. Ron-turist d.o.o., Split 83. Sanplast obrt za proizvodnju ambalaţe od plastike, Trviţ Tinal d.o.o., Pazin 84. Sarajevo ugostiteljski obrt, Poreĉ 85. Stari grad d.o.o., Pula 86. Struĉna predavanja i prijevodi, Pula 87. Školjić d.o.o. za ugostiteljstvo, Jezera 88. Šmit electronics d.o.o., Kutina 89. TE Plomin d.o.o., Plomin Luka 90. Tehnomont-marina Veruda, Pula 91. Tekstil mini d.o.o., Zagreb 92. Termag d.o.o., Matulji, 93. Tilia S d.o.o., Pula 94. Tinal d.o.o., Pazin 95. Trgovaĉki obrt Barbara Exlusive, Zagreb 96. Trgovaĉki obrt Candida, Poreĉ 97. Trgovaĉki obrt Radojka, Jakaĉići, Graĉišće 98. Triangolo d.o.o., Pula

Sponzori, donatori, financijeri Udruge

39

99. Udruga Lijepa naša, Zagreb 100. Udruga matice umirovljenika, Poreĉ 101. Udruga Tartajun Dol na Hvaru, Stari grad 102. Udruga zelenih „Lipa“ Prugovec, Kloštar podravski 103. Udruţenje obrtnika, Pazin 104. Ugostiteljski obrt Unijana, Unije 105. Veleposlanstvo Republike Slovenije, Zagreb 106. Vertikal, Nova Vas 107. Vita Leva, Poreĉ 108. Vito d.o.o., Novigrad 109. Zajednica Talijana Motovun, Motovun 110. Zagor promet d.o.o., Seget 111. Zubni tehniĉar Ţeljko Orlić, Pula 112. Ţad d.o.o., Split 113. Ţupa Sv. Petar u šumi, Sv. Petar u šumi 114. Ţupa Sv. Kvirika i Julite, Višnjan 115. Ţupni ured Buje, Buje

12.6 FIZIĈKE OSOBE
1. Vedrana Barić, Labin 2. Pjerina Breĉević, Poreĉ 3. Nataša Brajković, Pula 4. Mirna Bregles-Miloš, Rovinj 5. Kaludijo Crnobori, Medulin 6. Nevio Diminić, Kapelica, Labin 7. Silvano Drandić, Pula 8. Branimir Fojs, Split 9. Andreja Hrelja, Pula 10. Patricija Iljadica, Rabac 11. Maja Ivaštanin, Umag 12. Ines Jaković, Duga Resa 13. Marijan i Slavenko Janko, Pula 14. Alenka Janišić, Novigrad 15. Nikša Juriĉević, Supetar 16. Radmila Karlić, Buzet 17. Ivan Klaić, Pula 18. Milivoj Ladavac, Pazin 19. Dr. Višnja Makovica, Dugo Selo 20. Irena Majstorović, Zagreb 21. Ana Makjanić, Jelsa 22. Danĉo Markovski,ambasador Makedonije u Zagrebu 23. Bruno Matošić, Pazin 24. Ivan Mihocek, Umag 25. Nermina Mujkić, Zagreb 26. Edina Oplanić, Pazin 27. Đanfranko Radešić, Kukci 28. Ester Spremo, Buzet 29. Dragan Stojaković, Umag

Sponzori, donatori, financijeri Udruge

40

30. Anka Šujević, Pazin 31. Dušan Todorović, Pula 32. Michael Tomašević, Rovinj 33. Ticiana Trošt, Pula 34. Iride Vidaković, Raba 35. Aleksandar Zović, Pula

12.7 STRANI DONATORI
1. Istra Social Sport Club Sydney INC, Australija 2. Ivan Bazderić, Australija 3. Silvano Jim Jelić, Australija 4. Angelo Krsanović, Australija 5. Boris Laurić, Australija 6. Sastav Budilice, Australija 7. Mladen Sinoţić, Australija 8. Toni Sibilić i prijatelji, Australija 9. Albert Vozila, Australija 10. July Vukusić, Australija 11. Joţa Zorić, Australija

12.8 OSTALO
1. 2. 3. 4. Agencija za mobilnosti i programe EU, Zagreb Hrvatska pošta d.d., Zagreb Hrvatski savez slijepih, Zagreb OTP banka d.d., Zadar

Priznanja

41

13 Priznanja
13.1 Dodijeljena pismena priznanja sudionicima radionice «MI SMO TU!»
Budimir Ţiţović, Vesna Neţić Ruţić, Danijel Naĉinović, Ludvik Slana, Literarna udruga Cvitak, ĉlanicama Udruge (Jasna Bulić, Vodnjan, Anica Jemrić, Vodnjan, Ţivka Kancijanić, Vodnjan, Marija Pacek, Vodnjan) Barica Tutek i Hrvoje Štimac, Bruno Krajcar, Denis Koţljan i Edi Orlić, Dragan Stoković.

13.2 Dodijeljene pismene zahvalnice za uplaćena financijska sredstva za završetak izgradnje «Kuće svjetla» ili pomoć u prikupljanju financijskih sredstava
13.2.1
116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.

Pravne osobe:
Adax d.o.o., Bjelovar AM trade d.o.o., Ĉavle Axiom d.o.o., Ĉakovec Auto-stop d.o.o., Ĉakovec Best decision making d.o.o., Poreĉ Brajkop trgovina d.o.o., Katun Trviški Pazin Bunarina nautiĉki turizam, Pula Dalmacija iskustvo d.o.o., Cavtat De Conte, Labin Galija d.o.o., Pula Gip d.o.o., Karjoba Gram, Poreĉ Hrvatsko herpetološko društvo Hyla, Zagreb Indi metali d.o.o., Vodnjan Islamska zajednica u Hrvatskoj, Pula Konoba Astarea, Brtonigla Lingorad t.m.e.k. d.o.o., Labin Literarna udruga Cvitak, Vodnjan Obrt za proizvodnju i trgovinu Mediteran, Podstrana Obrt za trgovinu, ugostiteljstvo, usluge i proizvodnju „Bok“, Trogir Oĉna poliklinika Optro Centar, Zagreb Refiko d.o.o.., Pula Restoran Trošt, Vrsar Ron-turist d.o.o., Split Sanplast obrt za proizvodnju ambalaţe od plastike, Trviţ Tinal d.o.o., Pazin

Priznanja

42

141. 142. 143. 144. 145. 146. 147.

Školjić d.o.o. za ugostitljstvo, Jezera Tekstil mini d.o.o., Zagreb Trgovaĉki obrt Radojka, Jakaĉići, Graĉišće Udruga zelenih „Lipa“ Prugovec, Kloštar podravski Vita Leva, Poreĉ Ţupa Sv. Petar u šumi, Sv. Petar u šumi Ţupa Sv. Kvirika i Julite, Višnjan

13.2.2

Fizičke osobe

1. Ivan Bazderić, Australija 2. Vanda Boţić, Umag 3. Davor Buţleta, Pula 4. Natalia Delton, Valbandon, Faţana 5. Duo Magnolia, Vodnjan 6. Silvano Drandić, Pula 7. Silvano Jim Jelić, Australija 8. Angelo Krsanović, , Australija 9. Silvano Ladavac, Umag 10. Boris Laurić, Australija 11. Ana Makjanić, Jelsa 12. Olimpija Meden, Poreĉ 13. Marija i Boris Nefat, Vodnjan 14. Marjana Peitel, Pula 15. Sastav Budilice, Australija 16. Mladen Sinoţić, Australija 17. Toni Sibilić i prijatelji, Australija 18. Zoran Todorović – Todor, Pula 19. Marina Ven, Split 20. Albert Vozila, Australija 21. July Vukusić, Australija 22. Joţa Zorić, Australija 23. Danijela Zović, Karojba

13.3 Dodijeljene plakete u 2012. godini
13.3.1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pravne osobe:

Adriatic Croatia International, Opatija Intercommerce export-import d.o.o., Umag Istra Social Sport Club Sydney INC, Australija Javna ustanova Kamenjak, Premantura Labelle d.o.o., Poreĉ TE Plomin d.o.o., Plomin Luka Udruga Tartajun Dol na Hvaru, Stari grad

Priznanja

43

13.3.2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Fizičke sobe:
Luĉano Banĉić, Krniĉari Viviana Benussi, Rovinj Ralf Blomberg, Plomin Luka Silvano Brajković, Pula Rita Brgić Stokić, Vodnjan Neven Iveša, Premantura Dr. Veronika Jokovac, Australija . Daisy & Libero Soldatić, Sydney, Australia

13.4 Dodijeljene pismena zahvalnice za donirane artikle za tombolu
1. Avon kozmetika d.o.o, Zagreb 2. Benvenuti trgovaĉki obrt, Trviţ 3. Brajkop d.o.o., Katun Trviški 4. Cvjećarna Nelli, Pula 5. Daplast, Katun Trviški 6. Fizerski salon Klara, Pula 7. Interijer, Poreĉ 8. Istarske knjiţare d.o.o., Pula 9. Kamp Brioni, Pula 10. Koplast d.o.o., Katun Trviški 11. Mapis, Slovenija 12. Marfan, Umag 13. Nutak, Katun Trviški 14. Podravka d.d., Umag 15. Puljanka d.d., Pula 16. Ritoša trgovine d.o.o., Poreĉ

13.5 Ostala priznanja
1. Viviana Benussi, Rovinj – pismena zahvalnica za pomoć u kupnji govornog dvojeziĉnog elektronskog pikada, 2. Erik Lukšić, Pula – pismena zahvalnica za pomoć u kupnji govornog dvojeziĉnog elektronskog pikada, 3. Sonja Njunić, Zagreb – pismena zahvalnica za donirane slike, 4. Vladimir Njunjić, Zagreb – pismena zahvalnica za donirane slike, 5. Ines Puhar, ravnateljica Obiteljskog centra Istarske ţupanije, Pula - pismena zahvalnica za odrţanu radionicu "Tolerirati i oprostiti".

Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj 1.

44

14 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj 1.
1. Arenaturist, Pula, 2. Geopremjer d.o.o., Pula, 3. Grad Pazin, 4. Grad Poreĉ, 5. Grad Rovinj, 6. Grad Vodnjan, 7. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Pula 8. Općina Liţnjan 9. Općina Raša 10. Općina Tinjan 11. Plinara d.o.o., Pula 12. Pula Herculanea d.o.o., Pula 13. Pula parking d.o.o., Pula 14. Trţnica d.o.o., Pula

Mediji o nama

45

15 Mediji o nama
15.1 Budimir Ţiţović gostovao kod slijepih
PULA - U sklopu programa “Mi smo tu” Udruge slijepih Istarske ţupanije proteklog je tjedna u prostoru Udruge gostovao Budimir Ţiţović. Ĉlanovima se predstavio s nekoliko svojih pjesama upoznavši ih na taj naĉin s vlastitim stvaralaštvom, a kao pravi gurman šakom i kapom dijelio je kulinarske savjete i sastojke uvijek dobrodošlih recepata. Bila je ovo prilika da se ĉlanovi od srca nasmiju uz pošalice i zabavu za koju je Ţiţovoć uvijek spreman. I. N. T. Glas Istre, 31.01.2012.

15.2 GODIŠNJI SASTANAK POREĈKE PODRUŢNICE UDRUGE SLIJEPIH
Udruga je lani posredovala pri nabavi specijalnih pomagala za ĉlanove, ostvarivanju prava na sniţenje telefonske pretplate, oslobaĊanja plaćanja RTV pretplate, pa rticipacije te drugih posebnih prava slijepih osoba POREĈ - Izvještaj o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije, osnivanje planinarskog i biciklistiĉkog kluba za slijepe te mogućnosti ostvarivanja pomoći i potpora za slijepe, bile su neke od tema godišnjeg sastanka poreĉke podruţnice ove Udruge kojemu su uz predsjednika Zlatka Kuftića i predsjednicu poreĉke podruţnice Olimpiju Meden prisustvovali poreĉki ĉlanovi. Podruţnica broji 30 ĉlanova, a dvaput tjedno okupljaju se u prostorima u naselju Mate Balote koje im je prije nekoliko godina na korištenje dodijelio Grad Poreĉ. Udruga je lani posredovala pri nabavi specijalnih pomagala za ĉlanove, ostvarivanju prava na sniţenje telefonske pretplate, oslobaĊanja plaćanja RTV pretplate, participacije te drugih poseb nih prava slijepih osoba. Upriliĉena su sportska nadmetanja i edukacije te isplaćene jednokratne pomoći ĉlanovima u skladu s financijskim mogućnostima. Omogućeno je korištenje teretane za slijepe, sluţbenog automobila prilikom odlaska lijeĉniku i ĉlanovima Sportske udruge slijepih «Uĉka» za odlazak na sportska natjecanja. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi odobrilo je 520 tisuća kuna za prvu godinu financiranja trogodišnjeg programa “Dobar dan usluga osobne asistencije slijepim osobama” koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije. U Istri su na tom radnom mjestu zaposlene ĉetiri osobe, za podruţnice Udruge slijepih u Poreĉu, Umagu, Rovinju, Labinu, Pazinu i Puli. TakoĊer, u sklopu programa kupljene su ĉetiri tandem bicikle, koje se trenutno nalaze u Puli, a Kuftić je najavio da će na proljeće jedna biti prebaĉena u Poreĉ kada će se aktivirati i vodiĉ s kojim će slijepi moći koristiti bicikle. Za poticanje rekreacije svojih ĉlanova Udruga slijepih na razini ţupanije osnovala je Planinarsko rekreativni klub slijepih, te biciklistiĉki klub. Uplaćena su sredstva za nastavak izgradnje Edukacijskog rehabilitacijskog centra slijepih Cukrići, i to oko šest tisuća kuna od Istria social & sports kluba iz Sydneya, te od tamošnjih stanovnika Lib era i Daisy Soldatić oko 18 i pol tisuća kuna prikupljenih od donacija prilikom proslave njihove 50. godišnjice braka. Nešto više od 29 tisuća kuna prikupljeno je putem humanitarnih kasica postavljenih u poštama, tvrtkama, restoranima i drugim punktovima u Istri. Kuftić je izvijestio kako je objekt stavljen pod krov, a za daljnje opremanje sedam apartmana i zelenih površina potrebno je ići u dobivanje sredstava od europskih fondova. Na pitanje jedne ĉlanice u kojoj

Mediji o nama

46

je fazi projekt ţupanijskog doma umirovljenika za slijepe, Kuftić je rekao da se u investicijskom fondu nalazi 1,3 milijuna kuna, ali ova sredstva još nisu dovoljna za konkretne korake u realizaciji. Kuftić je podsjetio kako slijepe osobe preko Udruge imaju pravo na besplatne pozive prema telefonskoj sluţbi informacija, usluge koje se inaĉe naplaćuje oko pet kuna po pozivu, a slijepi je vrlo ĉesto koriste. Dodao je kako je u ovoj godini povećana ĉlanarina s dosadašnjih 70 na sto kuna. Ĉlanovi su uglavnom imali pitanja na mogućnosti ostvarenja pra va na pojedine usluge, a bilo je i pohvala na program osobnih asistenata, te usluge besplatnim informacija putem telefona. Vedrana HABEREITER Glas Istre, 15. veljaĉe 2012. godine

15.3 Prednatjecanje slijepih Istre u ĉitanju brajevog pisma
U SKLOPU OBILJEŽAVANJA POSTOJANJA UDRUGE SLIJEPIH U ĉetvrtak, 23. veljaĉe u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţano je prednatjecanje za odlazak na drţavno natjecanje u ĉitanju brajevog pisma. Natjecanje je odrţano i u sklopu obiljeţavanja postojanja Udruge. Drţavno natjecanje organizira Hrvatska knjiţnica za slijepe Zagreb. Sudjelovalo je 4 natjecatelja, a u nastavku slijede rezultati: 1.mjesto – Franko Bakša 2.mjesto – Marija Legović 3.mjesto – Marĉelo Jeromela 4.mjesto – Soka Bakša Regional espress, 24.02.2012.

15.4 Prednatjecanje u ĉitanju Brailleovog pisma
PULA - Obiljeţavajući 60. godišnjicu postojanja u prostoru Udruge slijepih IŢ prekjuĉer je odrţano prednatjecanje za odlazak na Drţavno natjecanje u brzom i izraţajnom ĉitanju Brailleovog pisma. Drţavno natjecanje bit će 21. travnja u Zagrebu u organizaciji Hrvatske knjiţnice za slijepe. Od ĉetiri natjecatelja, prvo mjesto osvojio je Franko Bakša, koji će biti predstavnik u kategoriji odraslih, drugo Marija Legović, treće Marĉelo Jeromela, a ĉetvrto Soka Bakša. I. N. T.

Glas Istre, 25.02.2012.

15.5 Biljem do zdravlja
ĈLANICE KLUBA SLIJEPIH ŽENA ORGANIZIRALE RADIONICU

Mediji o nama

47

U sklopu MeĊunarodnog dana ţena, 10. oţujka 2012. godine u 10. sati u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije, za ĉlanice Kluba slijepih ţena, voditeljica Kluba, Marjana Peitel, je organizirala radionicu «Biljem do zdravlja» koju je odrţala gospoĊa Marija Kolarović, farmaceut po struci. Ĉlanice Kluba su aktivno sudjelovale u radionici. Nakon radionice uslij edila je okrjepa skromnim domjenkom, a druţenje se nastavilo uz glazbu i pjesmu. Od sedam podruţnica, ĉlanice su se odazvale radionici iz 5 podruţnica (Pazin, Poreĉ, Pula, Rovinj, Umag). (REX) Regional express, 12.03.2012.

15.6 Odrţana 1. Radna sjednica Skupštine Udruge slijepih
U subotu 24.03.2012. godine s poĉetkom u 10 sati, u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije, Zadarska 40, odrţana je 1. Radna sjednica Skupštine Udruge. Proĉitani su dopisi srodnih Udruga koje nisu bile u mogućnosti prisustvovati Skupštini, izvješće o radu za razdoblje od 27.03.2010. do 24.03.2012. godine, financijsko izvješće za 2010. i 2011. godinu, izvješće Nadzornog odbora Udruge. Uzvanici koji su nazoĉili sjednici pohvalili su rad Udruge. Unatoĉ teško j situaciji u Republici Hrvatskoj, financijsko poslovanje Udruge je zadovoljavajuće. Sva Tijela Udruge izvršavala su svoje zadatke sukladno Zakonu o udrugama, Statutu naše Udruge, kao i postojećim pravilnicima, javljaju iz Udruge slijepih IŢ.

Barkun, 26.03.2012. 15.7 Vesna Neţić Ruţić gostovala u Udruzi slijepih
UGODNO DRUŽENJE UZ PJESMU Na 4. sjednici Upravnog odbora Udruge slijepih Istarske ţupanije koja je odrţana 26. veljaĉe 2011. godine jednoglasno je donesena odluka da se zadnji ĉetvrtak u mjesecu pozovu gosti iz javnog ţivota u prostorije Udruge kako bi ĉlanovi USIŢ mogli postavljati pitanja i upoznati gosta i posao kojim se bavi. 29. oţujka 2012. godine u prostorijama Udruge je gostovala Vesna Neţić Ruţić. Ĉlanovi Udruge postavljali su joj pitanja, a ona je sa velikim zadovoljstvom odgovarala na ista, a kao šećer na kraju zapjevala im je i slikala se sa ĉlanovima Udruge. Udruga je Vesni poklonila spomen knjigu koja je tiskana povodom 60. godina postojanja Udruge pod nazivom «60. godina organiziranog rada u Istri» i DVD sa filom «Slijepi u Istri», a Vesna Udruzi 3 svoja CD -a To san ti ja – Moje najljepše pjesme s MIK-a. (REX) Regional express, 29.03.2012.

15.8 Slijepim osobama doniran bicikl za voţnju u tandemu

Mediji o nama

48

Istarska ţupanija ispunila je prošlogodišnje obećanje i Udruzi slijepih osoba Istarske ţupanije donirala bicikl za voţnju u tandemu. Donaciju je Zlatku Kuftiću, predsjedniku udruge, uruĉio Miodrag Ĉerina, proĉelnik kabineta ţupana, na prigodnoj sveĉanosti na kojoj su sudjelovali voditelj biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije Tandem Zlatko Sandrić i Biljana Bekić, autorica programa "Dobar dan!", kojim se pomaţe slijepim osobama u kućama. - Zahvaljujem na donaciji u ime 321 slijepe osobe u Istri i zadovoljstvo nam je što je Ţupanija još jednom pokazala da ispunjava svoja obećanja jer nam je poznato da je udrugama u ostatku zemlje puno teţe. Naša je udruga prva ozbiljnije pokrenula voţnju u tandemu u zemlji, štoviše registrirali smo biciklistiĉki klub za slijepe osobe. Donacija će posluţiti našim ĉlanovima da na tandemu u sat vremena proĊu dionicu od Pule do Kuće svjetla u Cukrićima, rekao je Kuftić te istaknuo da će bicikl omogućiti ĉlanovima udruge da budu aktivni uz pomoć vodiĉa. Na donaciji je zahvalila i Biljana Bekić, inicijatorica programa za pomoć slijepim osobama, kojoj je poklonjena monografija biciklistiĉkog asa Cvitka Bilića, a koja je istaknula da će bicikl odmah u funkciju zajedno s dosadašnja ĉetiri te će slijepe osobe krenuti u seriju voţnji po Istri. Koliko je znaĉajan ovaj projekt, potvrĊuje i interes maĊarske udruge slijepih koju će istarska udruga educirati ove godine u Premanturi. - Samo ispunjavamo dano obećanje, a donacija će slijepim osobama omogućiti samostalnost, sigurnost i pokretljivost. Ugodno sam ostao iznenaĊen vidjevši slijepe osobe kako sudjeluju na nedavnoj Parenzani, a moţemo obećati da ćemo udruzi pomoći i oko ureĊenja prostora koje im je dodijelio Grad Pula te uloţiti zadnji napor da se dovrši projekt Kuće svjetla u Cukrićima, rekao je Ĉerina. (G. ROJNIĆ) Glas Istre, 30.03.2012.

15.9 Odrţane radionice u Udruzi slijepih
U petak i subotu, 30. i 31.oţujka, u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije Pula odrţane su radionice pod naslovom „Upravljanje projektnim ciklusom“ i „Strateško planiranje“. Radionice se provode u sklopu projekta „Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije“ u cilju jaĉanja kapaciteta Udruge, a vodila ih je mag. sociologije Biljana Bekić, s višegodišnjim iskustvom rada s organizacijama civilnog društva. Nakon uvodnog šireg prikaza vaţnosti procesa jaĉanja kapaciteta udruga u cilju kreiranja kvalitetnih projekata i privlaĉenja financijskih sredstava iz nacionalnih i EU fondova te ukazivanja na potencijal od 450 mio EUR- samo u drugoj polovici 2013. godine koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju iz EU fondova za kvalitetne projekte razliĉitih podruĉja, istaknuto je i da financiranje OCD -a i udruga postaje sve manje pravo, ĉak i kad se radi o udrugama osoba s invaliditetom, a sve više mogućnost te da će iskljuĉivo o sposobnostima i kapacitetima udruga ovisiti koliko će ta mogućnost biti iskorištena. Bez obzira na izvor financiranja projekata (lokalni, regionalni, nacionalni ili europski proraĉun) kvalitetno upravljanje projektnim ciklusom podrazumijeva poznavanje

Mediji o nama

49

metodologije upravljanja projektnim ciklusom. Pristup logiĉkog okvira – Logical Framework Approach – već više od 20 godina je glavni alat u planiranju, praćenju i evaluaciji projeka ta. Svjesni tih ĉinjenica i u ţelji da doprinesu jaĉanju kapaciteta Udruge, u nastavku radionica polaznici su marljivo vjeţbali korištenje alata razvijenih unutar metodologije upravljanja projektnim ciklusom. Ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije Pula na prvoj radionici su se radionici pridruţili i predstavnici Udruge slabovidnih. U drugom danu radionice posvećene strateškom planiranju sudjelovali su ĉlanovi Upravnog odbora Udruge slijepih Istarske ţupanije Pula, a voditeljica je radionicu zapoĉela, ţeleći ukazati na vaţnost procesa strateškog planiranja, inspirativnom mišlju kako niti jedan vjetar u leĊa ne moţe pomoći brodu koji ne zna kamo plovi. Tijekom radionice polaznici su upoznati s procesom, fazama i alatima strateškog planiranja i aktivno su vjeţbali koristiti iste. Ovo su prve u nizu radionica namijenjenih jaĉanju kapaciteta Udruge, a sljedeći ciklus planiran je za mjesec lipanj, javljaju iz Udruge slijepih. Barkun, 2.travnja.2012.

15.10 Bicikl Udruge slijepih uspješno prošao testnu voţnju
U TIJEKU IZRADA PROGRAMA BICIKLISTIĈKIH TURA Niti prohladno i burovito vrijeme ove nedjelje nije sprijeĉilo voditelja Biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije - „Tandem", Zlatka Sandrića i njegovog zamjenika Ferucia Lazarić da zajedno s pridruţenim volonterkama vozaĉicama ne testira novi tandem bicikl doniran prošli tjedan Udruzi od strane Istarske ţupanije u testnoj voţnji od Pule do Premanture i nazad te da se na trenutak pridruţi brojnim sudionicima 16. PREMANTURA XCO 2012 utrke koja se ove nedjelje odrţavala u Premanturi, a u organizaciji MBK Adrenalina. Bicikl je uspješno prošao testnu voţnju, a izradu programa biciklistiĉkih tura za ĉlanove Biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije - «Tandem» kao i program obuke vozaĉa volontera i slijepih vozaĉa prijateljske udruge slijepih iz MaĊarske je upravo u tijeku. (REX) Regional express, 4. travnja 2012.

15.11 RADIONICE UDRUGE SLIJEPIH
Za EU je važan dobar projekt Pula – Udruga slijepih Istarske ţupanije organizirala je radionice pod nazivom «Upravljanje projektnim ciklusom» i «Strateško planiranje»1. Radionice se provode u sklopu projekta «Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije». Radionice je vodila magistr a sociologije Biljana Bekić, s višegodišnjim iskustvom rada s organizacijama civilnog društva. Nakon uvodnog šireg prikaza vaţnosti procesa jaĉanja kapaciteta udruga radi kreiranja kvalitetnih projekata i privlaĉenja financijskih sredstava iz nacionalnih i EU fondova te ukazivanja na potencijal od 450 milijuna eura samo u drugoj polovici 2013. godine koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju iz EU fondova za kvalitetne projekte iz razliĉitih podruĉja,

Mediji o nama

50

istaknuto je i da financiranje organizacija civilnog društva i udruga postaje sve manje pravo, ĉak i kad se radi o udrugama osoba s invaliditetom, a sve više mogućnost te da će iskljuĉivo o sposobnostima i kapacitetima udruga ovisno koliko će ta mogućnost biti iskorištena. Bez obzira na izvor financiranja projekata (lokalni, regionalni, nacionalni ili europski proraĉun) kvalitetno upravljanje projektnim ciklusom podrazumijeva poznavanje metodologije upravljanja tim ciklusom. Polaznici su marljivo vjeţbali korištenje alata razvijenih unutar metodologije upravljanja projektnim ciklusom. Ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţuapnije Pula na prvoj radionici su se pridruţili i predsjednik i dopredsjednik Udruge slabovidnih osoba Istarske ţupanije Andrea Turcovich i Valter Kramar, te predsjednik i dopredsjednik Sportske udruge slijepih «Uĉka» Franko Bakša i Jovo Šupljikac. Drugi dan radionice voditeljica je ukazala na vaţnost procesa strateškog planiranja inspirativnom mišlju kako niti jedan vjetar u leĊa ne moţe pomoći brodu koji ne zna kamo plovi. Tijekom radionice polaznici su se upoznali s p0rocesom, fazama i alatima strateškog planiranja, a potom su vjeţbali kako ih koristiti. Ovo su prve u nizu radionica namijenjenih jaĉanju kapaciteta Udruge, a sljedeći ciklus planiran je za mjesec lipanja, najavio je predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije Zlatko Kuftić. S.Z.T. Glas Istre, 05.04.2012.

15.12 Australija opet uz Udrugu slijepih Istarske ţupanije

DONATORI UPLATILI DVIJE TISUĆE EURA! 25. veljaĉe 2012. godine u Sidneyu je organizirana zabava od strane Istra social & sports Club Sydney Inc. Sidney, Australia, a prikupljena financijska sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR-a uplatili su na devizni raĉun Udruge slijepih Istarske ţupanije za završetak izgradnje «Kuće svjetla - Cukrići». Prilikom odrţavanja zabave predsjednik Udruge, gospodin Kuftić, putem telefona se direktno javio uĉesnicima zabave te im se zahvalio na svemu uĉinjenom za Udrugu slijepih i Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre - Cukrići. Donirani novac su uplatili: Istra social & sports club Sydney Inc Australia, Obitelj Soldatić (Daisy i Libero), Dr. Veronka Jakovac, Albert Vozila, Boris Laurić, Toni Sibilić i prijatelji, Mladen Sinoţić, Ivan Bazderić, Silvano Jim Jelić, Angelo Krsanović, July Vukusić, Joţa Zorić i Sastav Budilice. „Ovim putem im se zahvaljujemo te ih pozivamo da i dalje , u skladu sa njihovim mogućnostima, organiziraju humanitarne akcije za prikupljanje financijskih sredstava za završetak izgradnje «Kuće svjetla - Cukrići» kao i ostale naše iseljenike" poruĉil i su iz Udruge. (REX)

Mediji o nama

51

Regional express, 20.04.2012.

15.13 Australija opet uz Udrugu slijepih Istarske ţupanije

Dana 25. veljaĉe u Sidneyu je organizirana zabava od strane Istra social & sports Club Sydney Inc. Sidney, Australia, a prikupljena financijska sredstva u iznosu od 2.000,00 Eura uplatili su na devizni raĉun Udruge slijepih Istarske ţupanije za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići». Prilikom odrţavanja zabave predsjednik Udruge, gospodin Zlatko Kufitć, putem telefona se direktno javio uĉesnicima zabave te im se zahvalio na svemu uĉinjenom za U drugu slijepih i Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići. Donirani novac su uplatili: Istra social & sports club Sydney Inc Australia, Obitelj Soldatić (Daisy i Libero), Dr. Veronka Jakovac, Albert Vozila, Boris Laurić, Toni Sibilić i prijatelji, Mladen Sinoţić, Ivan Bazderić, Silvano Jim Jelić, Angelo Krsanović, July Vukusić, Joţa Zorić i Sastav Budilice. -Ovim putem im se zahvaljujemo te ih pozivamo da i dalje, u skladu sa njihovim mogućnostima, organiziraju humanitarne akcije za prik upljanje financijskih sredstava za

Mediji o nama

52

završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići» kao i ostale naše iseljenike; istiĉu u Udruzi slijepih Istarske ţupanije. (barkun) Barkun, 22.04.2012.

15.14 Australci donirali Udrugu slijepih
Pula – Udruga slijepih Istarske ţupanije primila je ovih dana donaciju iz Australije. Naime, kako su nam rekli, 25. veljaĉe u Sidneyu je organizirana zabava Istra social & sports cluba, a prikupljena financijska sredstva u iznosu od 2.000,00 eura uplatili su na devizni raĉun Udruge slijepih Istarske ţupanije za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići». Prilikom odrţavanja zabave predsjednik Udruge Zlatko Kuftić, telefonski se javio uĉesnicima zabave te im se zahvalio na svemu uĉinjenom za Udrugu slijepih i Edukacijsko rehabilitaci jski centar slijepih Istre – Cukrići. Donirani novac su uplatili Istra social & sports club Sydney inc australia, Obitelj Soldatić (Daisy i Libero), Dr. Veronika Jakovac, albert vozila, Boris Lurić, tonis Sibilić i prijatelji, Mladen Sinoţić, Ivan Bazderić, Silvano Jim Jelić, angelo Krsanović, July Vukusić, Joţa Zorić i sastav Budilice. Ovim putem im se zahvaljujem te ih pozivamo da i dalje, u skladu sa njihovim mogućnostima, organiziraju humanitarne akcije za prikupljanje financijskih sredstava za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići» kao i ostale naše iseljenike, rekao je Kuftić. Glas Istre, 02.05.2012.

15.15 Dramatiĉan rez u socijalnoj politici Financijski uzdrmane tri istarske Udruge

Dramatiĉne uštede koje je nametnulo Ministarstvo socijalne politike i mladih, koje vodi SDP-ova potpredsjednica Vlade Milanka Opaĉić, snaţno će uzdrmati rad triju znaĉajnih udruga u istarskoj ţupaniji. Centar za inkluziju i podršku zajednici iz Pule dobit će, umjesto 530 tisuća kuna, samo 254.630 kuna, Društvo multiple skleroze Istarske ţupanije 115.430 umjesto 240 tisuća, dok će Udruga slijepih Istarske ţupanije dobiti 249.850 kuna umjesto obećanih i planiranih 520 tisuća.

Mediji o nama

53

Smanjenje od 52 posto za udruge u cijeloj zemlji u ministarstvu objašnjavaju potrebom za štednjom i opravdaju "prilikama" u kojima se drţava nalazi. Navedenim istarskim udrugama u 2012. godini će, dakle, pripasti 619.910 kuna, umjesto planiranih milijun i 290 tisuća. "Ministarstvo socijalne politike i mladih nije smanjilo sredstva za udruge zato da bi eventualni višak preusmjerilo u neke druge svrhe, već iz jednostavnog razloga što su odobrena proraĉunska sredstva za tu namjenu umanjena. Ministarstvo je poduzelo d odatne mjere racionalizacije da bi sva raspoloţiva sredstva bila usmjerena na socijalne transfere, što je prioritet ovog ministarstva", objašnjava se u dopisu ministarstva koji je potpisao Hrvoje Sadarić iz tamošnjeg odjela za odnose s javnošću. Sadarić takoĊer naglašava da su udruge unaprijed obaviještene o smanjenju proraĉunskih sredstava. "Ministarstvo socijalne politike i mladih smatra da udruge iz podruĉja socijalne skrbi obavljaju vrlo vrijedan posao i uvaţava ih kao iznimno vrijedne partnere u osiguravanju usluga u zajednici u ovom vrlo osjetljivom podruĉju", napominje se u dopisu ministarstva. Marko Perkov iz Centra za inkluziju zbog odsutnosti nije mogao potvrditi najave o smanjenju prihoda. - Teško mi je komentirati spomenutu odluku Ministarstva. Neće nam biti lako ali ćemo nastojati da korisnici to ne osjete i da struĉni tretman ostane isti. No, zbog znaĉajno manje sredstava kvaliteta usluge i razina će biti smanjeni. Vjerujem da nije bilo lako donijeti takvu odluku koju smo, uostalom, oĉekivali, kazao je Perkov. Rez od 60 posto znaĉi otpuštanje osoba i smanjenje pomoći ĉlanovima, naglasila je voditeljica programa u Udruzi slijepih Biljana Bekić s kojom se slaţe i predsjednik Udruge Zlatko Kuftić. - Ovo je strašno. Najveći problem je u tome koliko će djelatnica moći ostati. Programom je bila predviĊena i nabava ĉetiri tandem bicikla, no iako je rekreacija jako bitna slijepim osobama vaţnije im je omogućiti pomoć u kući. Na ovaj naĉin one će ostati bez edukacije i kvalitetne skrbi osobnih asisten tica. U Istri 48 ĉlanova ţivi samo i bez iĉije pomoći osim one koju pruţamo. Potpisali smo trogodišnji program i toga bi se ministarstvo trebalo pridrţavati, zakljuĉio je Kuftić. Smanjenje opsega pruţanja pomoći u kući bit će najvjerojatnija posljedica reza i u Društvu multiple skleroze, ĉija predsjednica Branka Petelinec kaţe da će ĉlanovi ostati zakinuti za nešto što im je prijeko potrebno. (D. GRAKALIĆ) Glas Istre, 04.05.2012.

15.16 Josipović pohvalio program „Dobar dan” Udruge slijepih Istre

Mediji o nama

54

64,4 % MANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA OD MINISTARSTVA Udruga slijepih Istarske ţupanije Pula jedna je od 120 udruga koje su pozvane na individualne konzultacije u Ministarstvu socijalne politike i mladih a vezano za nemogućnost Ministarstva da ispuni preuzete obveze financiranja provedbe druge ili treće godine ranije prihvaćenih i odobrenih trogodišnjih programa, o kojem su mediji posljednjih dana informirali javnost. Konzultacije su odrţane u petak, 4. svibnja 2012. u 14.30 u Zagrebu, a programski tim Udruge koji je ispred Udruge nazoĉio konzultacijama, tom je prilikom saznao da su raspoloţiva sredstava za provedbu programa, umjesto iznosa potrebnog za pro vedbu planiranih aktivnosti od 699.352,00 Kn, samo 249.000,00Kn, odnosno, da ĉine 35,6% potrebnog iznosa. Kako su sredstva nedostatna za provedbu planiranih aktivnosti i znaĉe otpuštanje 4 zaposlene osobe te drastiĉno smanjenje pruţanja usluge direktne asi stencije krajnjim korisnicima programa - slijepim osobama koje ţive same u kućanstvima na podruĉju Istre - programski tim Udruge je, zbog obveze prema zaposlenicima i korisnicima usluge direktne asistencije, odluĉio iskoristiti predviĊeni rok od osam dana za donošenje finalnog oĉitovanja o prijedlogu Ministarstva kako bi u tom vremenu obavio dodatne konzultacije i ispitao sve raspoloţive mogućnosti za oĉuvanje radnih mjesta i zadrţavanje svih zaposlenih na ovom programu a time i pruţanje usluge direktne oso bne asistencije u planiranom opsegu. Podsjećamo, Udruzi slijepih, potpisom Ugovora 28.lipnja 2011.godine u Zagrebu, Ministarstvo je prihvatilo na raspisani natjeĉaj poslani i predloţeni program „Dobar dan! Usluga osobne asistencije slijepih osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima u Istarskoj ţupaniji" i obvezalo se isti financirati u trogodišnjem razdoblju. Projekt je prijavljen na natjeĉaj Ministarstva „Razvoj i širenje mreţe socijalnih usluga koje pruţaju organizacije civilnog društva : Razvoj prioritetnih izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi u lokalnim zajednicama u kojima potencijalni korisnici ţive, u kojima te usluge nedostaju,s ciljem prevencije institucionalnizacije i povećanja socijalnog ukljuĉivanja korisnika". Sva kvartalna narativna i financijska izvješća o provedbi dosadašnjih aktivnosti su pozitivno ocjenjena od strane Ministarstva, a program je pohvalio i Predsjednik Republike Ivo Josipović, kojemu je isti u cijelosti prezentiran, a jedna od projektnih aktivnosti - voţnja tandem bicikla slijepe osobe i njegovog obuĉenog bike vodiĉa - i demonstrirana 20.kolovoza 2011.godine na Carinskom gatu u Puli, za vrijeme njegova posjeta Puli (slike u prilogu). Prema dostupnim podacima, u 2011.godini skopljena su 72 trogodišnja ugovora, od kojih 53 s udrugama osoba s invaliditetom ili udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, a 19 s udrugama koje se bave humanitarnom djelatnošću.

Mediji o nama

55

Nemogućnost ispunjavanja financijskih obveza Ministarstva socijalne politike i mladih direktna je posljedica Uredbe o korištenju prihoda od igara na sreću u 2012.godini, kojom su drastiĉno smanjena mogućnosti korištenja tih sredstava u humanitarne svrhe i socijalnu skrb, u odnosu na ranije godine, i Ministarstvo socijalne politike i mladih je s raspoloţivim sredstvima odluĉilo gotovo jednako postupiti prema svim programima u provedbu kao što je i ta Uredba postupila prema Ministarstvu - gotovo jednakim i prosjeĉnim smanjenjem od 60% jer su svi programi koji su u financiranju prošli natjeĉajnu proceduru selekcije, pr ocijenjeni kao potrebitim i kvalitetnim, i sada je, razumljivo, teško meĊu njima ĉiniti razliku. Kako se radi o izvorima financiranja koja nisu sredstva drţavnog proraĉuna, već su dio prihoda od igara na sreću, a graĊani Hrvatske, kaţe magistra sociologije Biljana Bekić, voditeljica programa „Dobar dan!", u ova recesijska vremena nisu smanjili, već upravo suprotno, povećali igranje igara na sreću, odrţavajući tako Nadu, naš prvi korak bit će detaljno prouĉavanje te Uredbe i njezina usporedba s prijašnjim go dinama, kako bismo vidjeli postoji li razlika u postotcima raspodjele te, ako postoji, u korist koga, jer je evidentno da je na štetu projekata iz podruĉja socijalne skrbi i humanitarnih projekata - završava magistra Bekić. Naš drugi korak odnosit će se, nastavlja predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić na detaljan izraĉun, koliko naš program, zapošljavajući 6 osoba temeljem ugovora o radu, meĊu kojima i osobu s invaliditetom, kroz doprinose i poreze uplaćuje u drţavni proraĉun i na taj ga naĉin puni, odnosno novce dobivene iz dijela prihoda igara na sreću, vraća. Dodatno i izraĉun, koliko Udruga, koja nije u sustavu PDV-a kroz svoje ulazne raĉune ovog programa puni proraĉun plaćajući PDV na robe i usluge u iznosu od 25% i na taj naĉin, opet, dobivene novce vraća. Treći korak odnosit će se na izraĉun koliko će proraĉun dodatno koštati ukoliko doĊe do otpuštanja naših djelatnica i one završe na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, temeljem naknada za vrijeme nezaposlenosti koje im je HZZ duţan isplatiti u zakonski p ropisanom trajanju i propisanom iznosu ili ukoliko se aktivira jedna od mjera HZZ-a aktivne politike zapošljavanja Potpora za oĉuvanje radnih mjesta. Ĉetvrti korak odnosit će se na prikupljanje podataka koliko je ukupno osoba zaposlenih na ugovor o radu kod svih udruga koje imaju trogodišnje programe u provedbu. Raspolaţemo podatkom da se radi oko 400 ljudi zaposlenih unutar trogodišnjih i jednogodišnjim programa u posljednje dvije godine, a koliko je toĉno unutar toga osoba zaposlenih u trogodišnjim programima i koliko će od njih ostati bez posla, znat ćemo u ponedjeljak do kraja dana nakon što ĉlanovi programskog tima telefonski kontaktiraju sve udruge i doĊu do tih podataka. Ovim putem molim sve udruge koje su se našle u istoj situaciji da nam se u pone djeljak odazovu i da nam daju te podatke, jer je to u zajedniĉkom interesu. Procjena Udruge je da se radi o oko 200 ljudi, što je broj sadašnjih zaposlenika primjerice tvrtke Jadrankamen na ĉijem su se spašavanju angaţirale sve strukture. Vjerujemo da će s e naći prostora i dobre volje za pokušaj spašavanja i ovih radnih mjesta. Konaĉno, nakon što napravimo financijsku analizu prikupljenih podataka, za srijedu ćemo zatraţiti hitne individualne konzultacije s ministrom Linićem i ministrom Mrsićem, jer se to s ada direktno tiĉe njihovim ministarstava kako bismo im prezentirali rezultate naše analize i zajedniĉki pokušali iznaći najbolje rješenje novonastale situacije - završava Kuftić. (REX) Regional express, 05.05.2012.

Mediji o nama

56

15.17 Poreĉ: Turnir u pikadu u Udruzi slijepih Istarske ţupanije
U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije, Podruţnica Poreĉ, 28. travnja 2012. godine odrţan je ekipni i pojedinaĉni turnir u pikadu za natjecatelje podruţnica Poreĉa i Pule povodom Dana Grada Poreĉa i Dana Grada Pule. Na poĉetku susreta odana je poĉast dopredsjedniku Udruge slijepih Istarske ţupanije, Eduardu Ţufiću, Nikoli Vujnoviću, ĉlan Udruge slijepih Zagreb i ĉlan Kazališta slijepih i slabovidnih “Novi ţivot”, i Marinku Vidajiću, predsjedniku Udruge slijepih Zadarske ţupanije. U ekipnoj konkurenciji pobijedili Puljane 5:3. Pojedinaĉno: A kategorija – natjecatelji bez ostatka vida: 1. Ţeljko Ĉiţmešija 2. Radenko Druţetić 3. Zlatko Kuftić 4. Jovo Šupljikac 5. Zora Dujmović Pojedinaĉno: B kategorija – natjecatelji sa ostatkom vida: 1. Andrea Milotti 2. AnĊelo Matošević 3. Ivan Fonović 4. Miliborka Kalebić Barkun, 08.05.2012.

15.18 Kresanje drţavnog sufinanciranja rada udruga
Udruga slijepih Istre upozorava: Bez posla će ostati 200 ljudi

Udruga slijepih Istarske ţupanije zatraţila je prijem kod ministra Slavka Linića i Miranda Mrsića, ne bi li ih upozorili da će drţavu u konaĉnici više koštati ako Ministarstvo socijalne politike i mladih smanji, kako je već najavilo, sredstva za financiranje trogodišnjih programa udruga.

Mediji o nama

57

To će, upozorava predsjednik ove udruge Zlatko Kuftić, za posljedicu imati vojsku nezaposlenih pa će umjesto štednje drţava morati izdvajati sredstva za naknadu za nezaposlene. S druge strane, udruge ĉiji se programi financiraju sredstvima lutrije, koja ne spadaju u ona proraĉunska, dobar dio novca uplaćuju u proraĉun na ime doprinosa za zaposlene i poreza. U priopćenju koje su iz ove udruge poslali medijima navode da je po njihovim podacima oko 400 ljudi zaposleno unutar trogodišnjih i jednogodišnjih programa u zadnje dvije godine, a koliko će ih završiti na burzi, uskoro će biti poznato. U tu svrhu pozivaju udruge da im se jave ne bi li zajedno došli do ovih izraĉuna, koje će zaj edno s financijskim analizama dostaviti nadleţnim ministrima.

Naša procjena je da se radi o oko 200 ljudi koji će zbog smanjenih sredstava ostati bez posla, što je broj sadašnjih zaposlenika primjerice tvrtke Jadrankamen, za ĉije su se spašavanje angaţirale sve strukture. Vjerujemo da će se naći prostora i dobre volje za pokušaj spašavanja i ovih radnih mjesta, rekao je Kuftić. Podsjećamo da je oko 120 udruga pozvano na konzultacije u resorno ministarstvo gdje im je najavljeno drastiĉno smanjenje sredstava iako je njihovo financiranje trebalo biti osigurano temeljem trogodišnjih programa, što je ovo ministarstvo preuzelo od prethodnog. U sluĉaju Udruge slijepih iz Istarske ţupanije umjesto planirane 699.352 kune ministarstvo joj je namijenilo svega 249.000 kuna, što je tek 35,6 posto potrebnog iznosa! Zbog toga će biti prisiljeni od šest osoba zaposlenih na ovom programu, od kojih je jedna s invaliditetom, otpustiti njih ĉetiri te istovremeno drastiĉno smanjiti pruţanje usluga direktne asistencije slijepim osobama koje ţive same u kućanstvima na podruĉju Istre. (M. JERIN) Glas Istre, 09.05.2012.

Mediji o nama

58

15.19 Danijel Naĉinović gost Udruge slijepih Istarske ţupanije

OVOGA ĈETVRTKA U 17 SATI Na ĉetvrtoj sjednici Upravnog odbora Udruge slijepih Istarske ţupanije koja je odrţana 26. veljaĉe 2011. godine jednoglasno je donesena odluka da se zadnji ĉetvrtak u mjesecu pozovu gosti iz javnog ţivota u prostorije Udruge kako bi ĉlanovi USIŢ mogli postavljati pitanj a i upoznati gosta i posao kojim se bavi. 31. svibnja (ĉetvrtak) s poĉetkom u 17 sati u prostorijama Udruge prisustvovat će Danijel Naĉinović. (REX) Regional express, 31.05.2012.

15.20 Danijel Naĉinović posjetio Udrugu slijepih Istre

DRUŽENJE UZ ĈITANJE PJESAMA I GLAZBU Juĉer je u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije u sklopu radionice «MI SMO TU» gostovao jedan od najistaknutijih suvremenih hrvatskih knjiţevnika srednje generacije, Danijel Naĉinović. Naĉinović se takoĊer bavi ilustracijom, slikarstvom i glazbom. Udruga je Naĉinoviću poklonila spomen knjigu koja je tiskana povodom 60. godina postojanja Udruge pod nazivom «60. godina organiziranog rada u Istri», zbirku pjesama koju je tiskala Udruga slijepih Istarske ţupanije «Jer ljubav je ono zbog ĉega ţivimo…» ĉiji je autor Zvonimir Vršĉaj i DVD sa filmom «Slijepi u Istri». Danijel je ĉlanove Udruge zabavio ĉitanjem pjesama, te pjevajući i svirajući na svojoj gitari. „Organiziranjem ovakvih radionica upoznajemo javnost o radu i ţivotu slijepe osobe, a

Mediji o nama

59

ĉlanovima Udruge pruţa se mogućnost upoznavanje osobe iz javnog ţivota", istaknuili su iz Udruge. (REX) Regional express, 01.06.2012.

15.21 „Mi smo tu“ ugostio Danijela Naĉinovića
PULA - U sklopu radionice “Mi smo tu” u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije gostovao je jedan od najistaknutiji suvremenih hrvatskih knjiţevnika srednje generacije, Puljanin Danijel Naĉinović, koji se uz knjiţevnost bavi i ilustracijom, slikarstvom i glazbom. Naĉinović je ĉlanove Udruge zabavio ĉitanjem pjesama, te pjevajući i svirajući na svojoj gitari, a zauzvrat je primio spomen knjigu koja je tiskana povodom 60. godina postojanja Udruge pod nazivom “60. Godina organiziranog rada slijepih u Istri”, te zbirku pjesama koju je tiskala Udruga slijepih Istarske ţupanije “Jer ljubav je ono zbog ĉega ţivimo” autora Zvonimira Vršĉaja i DVD film “Slijepi u Istri”. Kako istiĉe Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije, Udruga organiziranjem ovakvih radionica upoznaje javnost o radu i ţivotu slijepe osobe, a ĉlanovima Udruge pruţa se mogućnost upozna vanja osoba iz javnog ţivota. G. R. Glas Istre, 04.06.2012.

15.22 Prvi maraton slijepih Istre u pikadu

1. lipnja 2012. godine s poĉetkom u 16 sati zapoĉet je Prvi maraton slijepih Istre u pikadu koji je organizirala Udruga slijepih Istarske ţupanije. Ukupno je sudjelovalo 21 natjecatelj, od toga po kategorijama: A kategorija – bez ostatka vida – 8. Natjecatelja; B kategorija – sa ostatkom vida – 8. Natjecatelja i C kategorija – videće osobe – 5. natjecatelja Maraton je trajao 12 sati, od 16 do 04. sata iz ponoći 02. lipnja 2012. godine Od 21. natjecatelja, 12 ih je bilo naj upornijih i maraton su odigrali do kraja: 1. Radenko Druţetić 2. Subhija Druţetić 3. Ivan Fonović 4. Zlatko Kuftić 5. Marija Legović 6. Marjana Peitel 7. Danilo Piutti

Mediji o nama

60

8. Zlatko Sandrić 9. Saša Stanković 10. Jovo Šupljikac 11. SlaĊana Šupljikac 12. Tonĉić Fonović Đina Rezultati u parovima: 3. RADENKO DRUŢETIĆ I DAVOR BANOVIĆ 2. JOVO ŠUPLJIKAC I IBRAHIM ĈAUŠEVIĆ 1. MARJANA PEITEL I MILIBORKA KALEBIĆ Ekipno natjecanje: 3. mjesto II. ekipa USIŢ – Pula u sastavu: MARJANA PEITEL, ĐINA TONĈIĆ FONOVIĆ, IVAN FONOVIĆ I DANILO PIUTTI 2. mjesto I. ekipa USIŢ – Pula u sastavu: ZLATKO KUFTIĆ, ZLATKO SANDRIĆ, SUBHIJA DRUŢETIĆ, SLAĐANA ŠUPLJIKAC 1. mjesto ekipa SUS Uĉka Pula u sastavu – RADENKO DRUŢETIĆ, JOVO ŠUPLJIKAC, TEREZIJA GAJSKI, SAŠA STANKOVIĆ Barkun, 04.06.2012.

15.23 Odrţan Prvi maraton slijepih u pikadu

PULA - Na prvom Maratonu slijepih u pikadu, koji je organizirala Udruga slijepih Istarske ţupanije sudjelovao je 21 natjecatelj. Maraton je trajao 12 sati, od 16 do 4 sata iz ponoći. Od 21 natjecatelja, 12 najupornijih maraton su odigrali do kraja - Radenko i Subhija Druţetić, Ivan Fonovć, Zlatko Kuftić, Marija Legović, Marjana Peitel, Danilo Piutti, Zlatko Sandrić, Saša Stanković, Jovo i SlaĊana Šupljikac i Tonĉić Fonović Đina, Ivan Fonović. Što se tiĉe rezultata u parovima treće plasirani su Radenko Druţetić i Davor Banović, na drugom mjestu su se smjestili Jovo Šupljikac i Ibrahim Ĉaušević . Prvo mjesto osvojili su Marjana Peitel i Miliborka Kalebić. U ekipnom natjecanju treće je mjesto osvojila II. ekipa USIŢ - Pula u sastavu: Marjana Peitel, Đina Tonĉić Fonović, Ivan Fonović i Danilo Piutti. Drugo mjesto osvojila je I. ekipa USIŢ – Pula u sastavu: Zlatko Kuftić, Zlatko Sandrić, Subhija Druţetić i SlaĊana Šupljikac dok je prvo mjesto otišlo ekipi SUS Uĉka Pula u sastavu – Radenko Druţetić, Jovo Šupljikac, Terezija Gajski, Saša Stanković, Ibrahim Huseini . B. P. Glas Istre, 05.06.2012.

Mediji o nama

61

15.24 Davor Komar novi predsjednik IFUOSI-a

ISTARSKOG FORUMA UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM Danas je u prostorijama Udruge slijepih odrţano Vijeće IFUOSI -a na kojemu je nakon prihvaćenog izvještaja o radu dosadašnjeg Predsjednika gospodina Zlatka Kuftić izabrano novo vodstvo IFUOSI-a. Jednoglasnim odlukama za Predsjednika je izabran gospodin Davor Komar (inaĉe Predsjednik Društva distrofiĉara Istre), za dopredsjednika gospodin Ţeljko Kladušan (inaĉe Predsjednik Udruge para i terta plegiĉara Istarske ţupanije), a za Tajnika IFUOSI-a gospoĊa Snjeţana Raić (inaĉe Predsjednica Udruge multiple skleroze Istarske ţupanije), nakon ĉega je predstavljen i plan aktivnosti za naredno mandatno razdoblje. „IFUOSI‟ broji sedam ĉlanica; Društvo distrofiĉara Istre, Društvo multiple skleroze Istarske ţupanije, Udruga cerebralne paralize Istarske ţupanije, Udruga za autizam Istra, Udruga paraplegiĉara i tetraplegiĉara Istarske ţupanije, Udruga slabovidnih Ţupanije istarske - Retina i Udruga slijepih Istarske ţupanije, koje ukupno imaju 707 ĉlanova. „IFUOSI‟ -u je cilj okupiti što veći broj ţupanijskih Udruga osoba s invaliditetom na podruĉju Istarske ţupanije kako bi bolje, brţe i jednostavnije mogli ostvariti aktivnosti od zajedniĉkog interesa. „IFUOSI‟-em predsjeda Upravno Vijeće koje ĉine po dva predstavnika svake ĉlanice. Forumom svake godine predsjeda druga ĉlanica, odnosno ĉlanica ĉiji je predstavnik dopredsjednik „IFUOSI‟ i radi prema Pravilniku o radu „Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom‟. (REX) Regional express, 06.06.2012.

15.25 Ludvik Slana u Udruzi slijepih

Mediji o nama

62

U ĉetvrtak je u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije u sklopu radionice «MI SMO TU» gostovao urednik i voditelj «Gost iz svijeta glazbe», Ludvik Slana. Udruga je Ludviku poklonila spomen knjigu koja je tiskana povodom 60. godina postojanja Udruge pod nazivom «60. godina organiziranog rada u Istri», i DVD sa filmom «Slijepi u Istri». Organiziranjem ovakvih radionica upoznajemo javnost o radu i ţivotu slijepe osobe, a ĉlanovima Udruge pruţa se mogućnost upoznavanje osobe iz javnog ţivota, kaţu u Udruzi slijepih. Barkun, 30.06.2012.

15.26 Udruga slijepih Istarske ţupanije traţi volontere

Udruga slijepih Istarske ţupanije je sukladno odluci sa 8. sjednice Upra vnog odbora koja je odrţana 30. lipnja 2012. godine u prostorijama Podruţnice Poreĉ, otvorila bazu podataka volontera za podruĉje cijele Istarske ţupanije, obzirom na zainteresiranost potencijalnih volontera za pomoć slijepim osobama. Ukoliko postoji još osoba s puno slobodnog vremena i dobrom voljom za pomoć osobama s invaliditetom mogu se javiti: - u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije, Zadarska 40, Pula - putem telefona 052/543 494 - mobitela 098/665 411 ili - putem e-mail adrese – usiz@email.t-com.hr Udruga planira, nakon dovoljno broja prijavljenih volontera, u suradnji sa Volonterskim centrom Istarske ţupanije organizirati edukacije kako prisupiti i pomoći slijepim osobama. Zahvaljujemo svim osobama koji su nam se javili kako bi nam pomogl i i onima koji će se tek javiti, poruĉuju iz Udruge slijepih IŢ. Barkun, 08.07.2012.

Mediji o nama

63

15.27 Povodom obiljeţavnja roĊendana Grada Karlovca

POVODOM OBILJEŽAVANJA ROĐENDANA GRADA KARLOVCA Prošle subote povodom obiljeţavanja roĊendana grada Karlovca, Udruga slijepih Karlovaĉke ţupanije odrţala je tradicinionalni susret ĉlanova triju prijateljskih udruga slijepih: Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije, Udruga slijepih Istarske ţupanije i Udruge slijepih Primorsko goranske ţupanije. Susret je odrţan u prostorijama Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije, Strossmayerov trg 2. Odrţani su pojedinaĉni turniri u šahu i zvuĉnom pikadu. U turniru su sudjelovala 3 natjecatelja iz Udruge slijepih Istarske ţupanije, a rezultati su slijedeći: 1. Ibrahim Ĉaušević - sudjelovao u pikadu u kategoriji B2 (sa ostatkom vida) - nakon prvog kola nije se plasirao dalje 2. Zlatko Kuftić - sudjelovao u šahu i pikadu u kategoriji B1 (bez ostatka vida) - osvojio je 3. mjesto u pikadu i 3. mjesto u šahu 3. Zlatko Sandrić - sudjelovao u pikadu u kategoriji B1 (bez ostatka vida) - osvojio je 2. mjesto u pikadu. (REX) Regional express, 09.07.2012.

15.28 Turnir u elektronskom pikadu za slijepe i slabovidne osobe
Udruga slijepih Karlovaĉke ţupanije organizirala je turnir u elektronskom pikadu. Sudjelovali su ĉlanovi karlovaĉke udruge, te njihovi gosti iz Udruge slijepih Istarske ţupanije iz Pule. U susretu dvije ekipe u regularnom dijelu rezultat je bio 2:2, a nakon razigravanja bolji su bili gosti iz Pule.

Mediji o nama

64

U pojedinaĉnom dijelu natjecanja u kategoriji B1 bez ostatka vida prvi je bio Radenko Druţetić iz Pule, drugi Vlatko Golac iz Karlovca i treći Milan Đurić iz Ka rlovca. U kategoriji B2 s ostatkom vida prvo mjesto osvojio je Vladimir Srpak iz Karlovca, drugo Stjepan Strgar iz Karlovca i treći Ibrahim Ĉaušević iz Pule. Nakon natjecanja u pikadu, domaćini i njigovi gosti iz Pule posjetili su Dane piva. Karlovaĉki tjednik, 27.08.2012.

15.29 Udruga slijepih dobila bespovratna sredstva Europske unije
UDRUGA SLIJEPIH IŽ PULA KOORDINATOR PROJEKTA Udruga slijepih Istarske ţupanije Pula uspješno je, preko Nacionalne agencije - Agencije za mobilnost i programe EU - aplicirala na natjeĉaj za bespovratna sredstva Europske unije, unutar Lifelong Learning Programa Zajednice Grundtvig - Learning Parnterships 2012. te zajedno s meĊunarodnim partnerima iz Slovenije: Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i MaĊarske :Buda -környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj Budimpešte, dobila dvogodišnje financiranje aktivnosti projekta „Learning Mobilities for Persons with Disabilities". Ukupna vrijednost projekta je 70.000 EUR-a, a mobilnosti i aktivnosti projekta provodit će se u sve tri ukljuĉene zemlje. Udruzi slijepih Istarske ţupanije Pula meĊusobnim dogovorom partnera dodijeljena je uloga koordinatora projekta. Time joj se odalo priznanje za dosadašnje napore pri razvoju vlastitih ljudskih potencijala i podizanju kapaciteta Udruge za sudjelovanje na natjeĉajima za bespovratna sredstva europskih fondova i njihovo uspješno privlaĉenje u realizaciju projekata cilj kojih je poboljšanje kvalitete ţivota i socijalne integracije slijepih osoba kako u Istri, tako i u Hrvatskoj i ĉitavoj Europi. Zanimljivo je da je ovo prvi put da su unutar ovog natjeĉaja odobrena sredstva udrugama slijepih kao institucijama za obrazovanje odraslih (slijepih) osoba. Iako one već godinama nizom razliĉitih edukacijskih seminara i treninga provode obuku svojih odraslih ĉlanova, dosada se nisu pronalazile u meĊu prihvatljivim prijaviteljima natjeĉaja programa cjeloţivotnog uĉenja prijave kojih su prihvaćene za financiranje. Kontakti s maĊarskom organizacijom Buda -környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete uspostavljeni su prošle godine, dok je partnerstvo sa

Mediji o nama

65

slovenskim Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper zapoĉeto još prije nekoliko godina. U subotu 1.rujna, odrţan je u Puli i prvi operativni sastanak projektnog tima na kojem su partneri na projektu, nakon što su hrvatski i maĊarski partneri izrazili prisutnim predstavnicima organizacije slovenskog partnera sućut zbog iznenadne i prerane smrti njezina predsjednika, Ljubomira Daniĉića, i smrti dopredsjednika Udruge slijepih Istarske ţupanije, Eduarda Ţufića, imali priliku razmijeniti svoja iskustva i primjere pozitivne prakse vezane uz društveni poloţaj, socijalnu integraciju i pitanje zapošljavanja slijepih osoba, detaljnije pojasniti i razraditi plan aktivnosti zajedniĉkog projekta, naĉine meĊusobne komunikacije, praćenja, evaluacije i izvještavanja, dogovoriti rokove ispunjenja preuzetih obveza te odgovornosti svakog partnera unutar projekta. Dragocjen doprinos uspješnom odrţavanju sastanka i meĊusobnoj komunikaciji prisutnih simultanim prevoĊenjem s hrvatskog na maĊarski i obratno dao gospodin Petar PalaĊi, predstavnik MaĊarskog kulturnog društva «Moricz Zsigmond». Sastanku su ispred Udruge slijepih Istarske ţupanije Pula u ulozi koordinatora i domaćina prisustvovali predsjednik Udruge Zlatko Kuftić, koordinatorica meĊunarodnih projekata Biljana Bekić i psihologinja Jasna Guerin, kao predstavnici slovenskog partnera sudjelovali su Bojan Oberţan, vršitelj duţnosti predsjednika, Drago Šajn, glavni tajnik te Katja Kocjanĉić, voditeljica financija, a kao predstavnici maĊarskih partnera, predsjednica Fatime Nyikes i potpredsjednik Udruge Tibor Miklós s još tri ĉlana projektnog tima, Zsuzsana Berczi, Jozsef Berczi i Ádám Novák, koji će aktivno sudjelovati u provedbi projekta. Sljedeća aktivnost projekta, osposobljavanje slijepih osoba za rad na raĉunalu, odvijat će se u listopadu u Sloveniji, drugi partnerski sastanak i radionica Socijalnog poduzetništva, zapošljavanja i samozapošljavanje slijepih osoba odrţat će se u oţujku 2013.godine u MaĊarskoj, nakon ĉega slijedi radionica taktilnog slikarstva u Sloveniji u provedbu koje će se ukljuĉiti poznati slovenski umjetnici. Radovi nastali na radionici taktilnog slikarstva prezentirat će se na izloţbama u sve tri ukljuĉene zemlje a izdat će se i prigodan katalog.U Hrvatskoj će se za ĉlanove partnerskih organizacija iz MaĊarske i Slovenije provesti dva programa obuke voţnje na tandem biciklima te rekreativne voţnje oznaĉenim biciklistiĉkim stazama Istre. Tandem bike oblik cikloturizma, koji je kao pilot projekt za slijepe osobe pokrenut u Istri prošle godine, ima snaţnu simboliĉku poruku suradnje i zajedništva: dvije osobe, udruţenim naporima, postiţu zajedniĉki cilj i doprinosi socijalnoj inkluziji slijepih osoba. Boravak na svjeţem zraku uz aktivnosti voţnje bicikla ima multipli pozitivni uĉinak na tjelesno, emotivno i psihiĉko zdravlje vozaĉa bicikla, omogućuje obilaske novih krajeva i upoznavanje novih ljudi i kultura na prirodni prijateljski i odrţiv naĉin i time potiĉe razvoj novog oblika selektivnog oblika - inkluzivnog turizma. Pravo na slobodno kretanje i mobilnost jedno je od temeljnih ljudskih prava, a ovim tandem bike voţnjama bit će omogućeno na inovativan naĉin i slijepim osobama iz MaĊarske i Slovenije. Pobjedniĉki tim koji je najintenzivnije radio na pripremi ovog projekta, magistra sociologije Biljana Bekić i predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije Pula Zlatko Kuftić najavljuju da nastavljaju s gradnjom novih partnerstva i prijavama projekata na natjeĉaje Europske unije i da neće stati dok ne osiguraju dovoljno financijskih sredstava da u Cukrićima, Općina Svetvinĉent, u središtu Istre, gdje je Udruga slijepih još davne 2003.godine kupila 31 000m2 zapuštenog zemljišta, zaţivi regionalni centar inkluzivnog turizma koji će svojim sadrţajima, prema autorskom konceptu magistre Bekić, privlaĉiti ne samo slijepe osobe iz šire regije , već i brojne videće turiste i biti veselo mjesto meĊusobne razmjene i susreta gdje će svatko nešto dobiti - u onom najminimalnijem smislu - ekskluzivni turistiĉki doţivljaj. Rex Regional express, 05.09.2012.

Mediji o nama

66

15.30 Dvogodišnje financiranje projekta Udruge slijepih IŢ

Udruga slijepih Istarske ţupanije Pula uspješno je, preko Nacionalne agencije – Agencije za mobilnost i programe EU – aplicirala na natjeĉaj za bespovratna sredstva Europske unije, unutar Lifelong Learning Programa Zajednice Grundtvig – Learning Parnterships 2012. te zajedno s meĊunarodnim partnerima iz Slovenije: Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i MaĊarske :Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj Budimpešte, dobila dvogodišnje financiranje aktivnosti projekta „Learning Mobilities for Persons with Disabilities“. Ukupna vrijednost projekta je 70.000 EUR -a, a mobilnosti i aktivnosti projekta provodit će se u sve tri ukljuĉene zemlje. Udruzi slijepih Istarske ţupanije Pula meĊusobnim dogovorom partnera dodijeljena je uloga koordinatora projekta. Time joj se odalo priznanje za dosadašnje napore pri razvoju vlastitih ljudskih potencijala i podizanju kapaciteta Udruge za sudjelovanje na natjeĉajima za bespovratna sredstva europskih fondova i njihovo uspješno privlaĉenje u realizaciju projekata cilj kojih je poboljšanje kvalitete ţivota i socijalne integracije slijepih osoba kako u Istri, tako i u Hrvatskoj i ĉitavoj Europi. Zanimljivo je da je ovo prvi put da su unutar ovog natjeĉaja odobrena sredstva udrugama slijepih kao institucijama za obrazovanje odraslih (slijepih) osoba. Iako one već godinama nizom razliĉitih edukacijskih seminara i treninga provode obuku svojih odraslih ĉlanova, dosada se nisu pronalazile u meĊu p rihvatljivim prijaviteljima natjeĉaja programa cjeloţivotnog uĉenja prijave kojih su prihvaćene za financiranje. Kontakti s maĊarskom organizacijom Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete uspostavljeni su prošle godine, dok je partnerstvo sa slovenskim Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper zapoĉeto još prije nekoliko godina. U subotu 1.rujna, odrţan je u Puli i prvi operativni sastanak projektnog tima na kojem su partneri na projektu, nakon što su hrvatski i maĊarski partneri izrazili p risutnim predstavnicima organizacije slovenskog partnera sućut zbog iznenadne i prerane smrti njezina predsjednika, Ljubomira Daniĉića, i smrti dopredsjednika Udruge slijepih Istarske ţupanije, Eduarda Ţufića, imali priliku razmijeniti svoja iskustva i pri mjere pozitivne prakse vezane uz društveni poloţaj, socijalnu integraciju i pitanje zapošljavanja slijepih osoba, detaljnije pojasniti i razraditi plan aktivnosti zajedniĉkog projekta, naĉine meĊusobne komunikacije, praćenja, evaluacije i izvještavanja, do govoriti rokove ispunjenja preuzetih obveza te odgovornosti svakog partnera unutar projekta. Dragocjen doprinos uspješnom odrţavanju sastanka i meĊusobnoj komunikaciji prisutnih simultanim prevoĊenjem s hrvatskog na

Mediji o nama

67

maĊarski i obratno dao gospodin Petar PalaĊi, predstavnik MaĊarskog kulturnog društva «Moricz Zsigmond». Sastanku su ispred Udruge slijepih Istarske ţupanije Pula u ulozi koordinatora i domaćina prisustvovali predsjednik Udruge Zlatko Kuftić, koordinatorica meĊunarodnih projekata Biljana Bekić i psihologinja Jasna Guerin, kao predstavnici slovenskog partnera sudjelovali su Bojan Oberţan, vršitelj duţnosti predsjednika, Drago Šajn, glavni tajnik te Katja Kocjanĉić, voditeljica financija, a kao predstavnici maĊarskih partnera, predsjednica Fatime N yikes i potpredsjednik Udruge Tibor Miklós s još tri ĉlana projektnog tima, Zsuzsana Berczi, Jozsef Berczi i Ádám Novák, koji će aktivno sudjelovati u provedbi projekta. Sljedeća aktivnost projekta, osposobljavanje slijepih osoba za rad na raĉunalu, odvijat će se u listopadu u Sloveniji, drugi partnerski sastanak i radionica Socijalnog poduzetništva, zapošljavanja i samozapošljavanje slijepih osoba odrţat će se u oţujku 2013.godine u MaĊarskoj, nakon ĉega slijedi radionica taktilnog slikarstva u Sloveniji u provedbu koje će se ukljuĉiti poznati slovenski umjetnici. Radovi nastali na radionici taktilnog slikarstva prezentirat će se na izloţbama u sve tri ukljuĉene zemlje a izdat će se i prigodan katalog. U Hrvatskoj će se za ĉlanove partnerskih organizacija iz MaĊarske i Slovenije provesti dva programa obuke voţnje na tandem biciklima te rekreativne voţnje oznaĉenim biciklistiĉkim stazama Istre. Tandem bike oblik cikloturizma, koji je kao pilot projekt za slijepe osobe pokrenut u Istri prošle godine, ima snaţnu simboliĉku poruku suradnje i zajedništva: dvije osobe, udruţenim naporima, postiţu zajedniĉki cilj i doprinosi socijalnoj inkluziji slijepih osoba. Boravak na svjeţem zraku uz aktivnosti voţnje bicikla ima multipli pozitivni uĉinak na tjelesno, emotivno i psihiĉko zdravlje vozaĉa bicikla, omogućuje obilaske novih krajeva i upoznavanje novih ljudi i kultura na prirodni prijateljski i odrţiv naĉin i time potiĉe razvoj novog oblika selektivnog oblika – inkluzivnog turizma. Pravo na slobodno kretanje i mobilnost jedno je od temeljnih ljudskih prava, a ovim tandem bike voţnjama bit će omogućeno na inovativan naĉin i slijepim osobama iz MaĊarske i Slovenije. Pobjedniĉki tim koji je najintenzivnije radio na pripremi ovog projekta, magistra sociologije Biljana Bekić i predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije Pula Zlatko Kuftić najavljuju da nastavljaju s gradnjom novih partnerstva i prijavama projekata na natjeĉaje Europske unije i da neće stati dok ne osiguraju dovoljno financijskih sredstava da u Cukrićima, Općina Svetvinĉent, u središtu Istre, gdje je Udruga slijepih još davne 2003.godine kupila 31 000m2 zapuštenog zemljišta, zaţivi regionalni centar inkluzivnog turizma koji će svojim sadrţajima, prema autorskom konceptu magistre Bekić, privlaĉiti ne samo slijepe osobe iz šire regije , već i brojne videće turiste i biti veselo mjesto meĊusobne razmjene i susreta gdje će svatko nešto dobiti – u onom najminimalnijem smislu – ekskluzivni turistiĉki doţivljaj. Jednako tako, najavljuju i gradnju novih meĊunarodni h partnerstva: upravo je u tijeku organizacija uzvratnog posjeta delegacije talijanskog instituta Rittmeyer iz Trsta, institucije s više od 100 godina dugom tradicijom brige i skrbi o slijepim osobama i koja je aktivan ĉlan ENVITER-a – European Network for Vision Impairment Training Education & Research, financirane od strane Europske unije, Udruzi slijepih Istarske ţupanije Pula na kojem će se definirati i formalizirati oblici buduće meĊusobne suradnje. (Udruga slijepih IŢ) Glas Istre, 05.09.2012.

Mediji o nama

68

15.31 Volontiraj – budi promjena!

SLIJEPI ISTRE OBILJEŽAVAJU NACIONALNI DAN VOLONTIRANJA Udruga slijepih Istarske ţupanije Pula odrţala je prošli tjedan pripremne sa stanke oko organizacije obiljeţavanja nacionalnog dana volontiranja koji će se 21.rujna, po drugi put, odrţati u ĉitavoj Hrvatskoj pod sloganom „Volontiraj - budi promjena", kao i oko sudjelovanja svojih ĉlanova 30.rujna u rekreativnoj biciklijadi Parenzana. Prvi pripremni sastanak s Volonterskim centrom Istra na kojem su sudjelovali predstavnici Udruge slijepih Istarske ţupanije Zlatko Kuftić, Zlatko Sandrić te Jasna Guerin i predstavnici Volonterskog centra Istra Suzana Fraberger i Elvis Fekete, odrţa n je u srijedu, 5.rujna a drugi, sastanak ĉlanova biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije „Tandem" - osnovanog prošle godine, koji ukljuĉuje i slijepe osobe i obuĉene volontere odrţan je u petak 7.rujna.2012.godine. Slijepi ĉlanovi biciklistiĉkog kluba „Tandem" su nakon sastanka krenuli u kraću voţnju koju su vodili videći ĉlanovi kluba, tandem bike vodiĉi volonteri: Biljana Bekić, Michele Fabro i Martin Ĉotar. Podsjetimo, Udruga slijepih je u sklopu trogodišnjeg programa „Dobar dan - usluga osobne asistencije slijepim osobama na podruĉju Istarske ţupanije", financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, uvoĊenje inovativne usluge sigurne mobilnosti slijepih osoba putem tandem bicikla planirala kao jednu od kljuĉnih programskih aktivnosti. Sredstvima Ministarstva kupljena su, zasada, ĉetiri tandem bicikla, peti bicikl donirala je Istarska ţupanija, a u tijeku je i realizacija kupovine šestog tandem bicikla, rezultat donacije Javne ustanove „Kamenjak" . Do kraja trogodišnjeg progr ama planirana je sredstvima Ministarstva nabavka još 8 tandem bicikla. Grad Pula dao je na korištenje prostor od 42m2, u neposrednoj blizini Arene, za smještaj tandem bicikla. Provedena je, pod vodstvom bicikliste i višeg savjetnika Istarske ţupanije u Uredu za turizam Martina Ĉotara, obuka zainteresiranih volontera koju je uspješno završilo 8 volontera, a odrţano je i niz rekreativnih tandem bike voţnji. Aktivnost je prezentirana i demonstrirana i predsjedniku Republike prof.dr Ivi Josipoviću 20. kolovoza 2011. godine za vrijeme njegova boravka u Puli. Da bi se usluga inovativne sigurne mobilnosti slijepih osoba zaţivjela u svom punom opsegu potrebno je stvoriti širu bazu obuĉenih volontera koji su spremni zajedno sa slijepom osobom, a nakon što uspješno proĊu obuku, voziti tandem bicikl. Manifestacija" Hrvatska volontira" prepoznata je još prošle godine kao dobar naĉin promidţbe programa i senzibilizacije javnosti o potrebama slijepih osoba: Udruga slijepih Istarske ţupanije Pula taj je dan, zajedno s partnerima na projektu Volonterskim centrom Istre i Crvenim kriţem Pula, organizirala promotivnu biciklijadu u Puli po nazivom „Zajedno

Mediji o nama

69

prema cilju" kao i predstavljanje programa ispred Zlatnih vrata te upisivanje u bazu volontera. Ove godine, jednako tako, planira se s partnerom Volonterskim centrom Istra obiljeţavanje nacionalnog dana volontiranja prigodnom biciklijadom te interaktivnim predstavljanjem Udruge i aktivnosti u koje se volonteri mogu ukljuĉiti. Udruga slijepih Istarske ţupanije Pula omogućit će zainteresiranim graĊanima i potencijalnim volonterima da isprobaju voţnju na tandem biciklima, uz sigurno voĊenje već obuĉenih tandem bike vodiĉa -volontera, da to naprave sa i bez poveza na oĉima te da se upišu u bazu volontera Udruge slijepih Ista rske ţupanije Pula. Udruga će, nakon toga, za sve zainteresirane i upisane volontere provesti edukaciju i obuku za sigurnu voţnju slijepih osoba na tandemima. Volonterski centar Istra sudjelovat će pri organizaciji i medijskoj promociji navedenog dogaĊan ja a na sam dan će svim zainteresiranim dijeliti volonterske knjiţice i informacije na koji se naĉin graĊani mogu ukljuĉiti u volonterske projekte u Hrvatskoj i inozemstvu. Kao i prošle godine, Udruga slijepih Istarske ţupanije Pula će omogućiti ĉlanovima biciklistiĉkog kluba „Tandem" sudjelovanje na rekreativnoj biciklijadi Parenzana. Regional express, 10.09.2012.

15.32 Udruga slijepih IŢ priprema obiljeţavanje MeĊunarodnog dana volontiranja

Udruga slijepih Istarske ţupanije Pula odrţala je prošli tjedan pripremne sastanke oko organizacije obiljeţavanja nacionalnog dana volontiranja koji će se 21. rujna, po drugi put, odrţati u ĉitavoj Hrvatskoj pod sloganom „Volontiraj – budi promjena“, kao i oko sudjelovanja svojih ĉlanova 30. rujna u rekreativnoj biciklijadi Parenzana. Prvi pripremni sastanak s Volonterskim centrom Istra na kojem su sudjelovali predstavnici Udruge slijepih Istarske ţupanije Zlatko Kuftić, Zlatko Sandrić te Jasna Guerin i predstavnici Volonterskog centra Istra Suzana Fraberger i Elvis Fekete, odrţan je u srijedu, 5. rujna a drugi, sastanak ĉlanova biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije „Tandem“ – osnovanog prošle godine, koji ukljuĉuje i slijepe osobe i obuĉene volontere odrţan je u petak 7. rujna. 2012.godine. Slijepi ĉlanovi biciklistiĉkog kluba „Tandem“ su nakon sastanka krenuli u kraću voţnju koju su vodili videći ĉlanovi kluba, tandem bike vodiĉi volonteri: Biljana Bekić, Michele Fabro i Martin Ĉotar. Podsjetimo, Udruga slijepih je u sklopu trogodišnjeg programa „Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama na podruĉju Istarske ţupanije“, financiranog od strane

Mediji o nama

70

Ministarstva socijalne politike i mladih, uvoĊenje inovativne usluge sigurne mobilnosti slijepih osoba putem tandem bicikla planirala kao jednu od kljuĉnih programskih aktivnosti. Sredstvima Ministarstva kupljena su, zasada, ĉetiri tandem bicikla, peti bicikl donirala je Istarska ţupanija, a u tijeku je i realizacija kupovine šestog tandem bicikla, rezultat donacije Javne ustanove „Kamenjak“ . Do kraja trogodišnjeg programa planirana je sredstvima Ministarstva nabavka još 8 tandem bicikla. Grad Pula dao je na korištenje prostor od 42m2, u neposrednoj blizini Arene, za smještaj tandem bicikla. Provedena je, pod vodstvom bicikliste i višeg savjetnika Istarske ţupanije u Uredu za turizam Martina Ĉotara, obuka zainteresiran ih volontera koju je uspješno završilo 8 volontera, a odrţano je i niz rekreativnih tandem bike voţnji. Aktivnost je prezentirana i demonstrirana i predsjedniku Republike prof. dr. Ivi Josipoviću 20. kolovoza 2011. godine za vrijeme njegova boravka u Puli. Da bi se usluga inovativne sigurne mobilnosti slijepih osoba zaţivjela u svom punom opsegu potrebno je stvoriti širu bazu obuĉenih volontera koji su spremni zajedno sa slijepom osobom, a nakon što uspješno proĊu obuku, voziti tandem bicikl. Manifestacija “Hrvatska volontira“ prepoznata je još prošle godine kao dobar naĉin promidţbe programa i senzibilizacije javnosti o potrebama slijepih osoba: Udruga slijepih Istarske ţupanije Pula taj je dan, zajedno s partnerima na projektu Volonterskim centrom Istre i Crvenim kriţem Pula, organizirala promotivnu biciklijadu u Puli po nazivom „Zajedno prema cilju“ kao i predstavljanje programa ispred Zlatnih vrata te upisivanje u bazu volontera. Ove godine, jednako tako, planira se s partnerom Volonterskim centrom Istra obiljeţavanje nacionalnog dana volontiranja prigodnom biciklijadom te interaktivnim predstavljanjem Udruge i aktivnosti u koje se volonteri mogu ukljuĉiti. Udruga slijepih Istarske ţupanije Pula omogućit će zainteresiranim graĊanima i potencijalnim volonterima da isprobaju voţnju na tandem biciklima, uz sigurno voĊenje već obuĉenih tandem bike vodiĉa -volontera, da to naprave sa i bez poveza na oĉima te da se upišu u bazu volontera Udruge slijepih Istarske ţupanije Pula. Udruga će, nakon toga, za sve zainter esirane i upisane volontere provesti edukaciju i obuku za sigurnu voţnju slijepih osoba na tandemima. Volonterski centar Istra sudjelovat će pri organizaciji i medijskoj promociji navedenog dogaĊanja a na sam dan će svim zainteresiranim dijeliti volontersk e knjiţice i informacije na koji se naĉin graĊani mogu ukljuĉiti u volonterske projekte u Hrvatskoj i inozemstvu. Kao i prošle godine, Udruga slijepih Istarske ţupanije Pula će omogućiti ĉlanovima biciklistiĉkog kluba „Tandem“ sudjelovanje na rekreativnoj biciklijadi Parenzana, javlja Zlatko Kuftić, predsjednik USIŢ Pula. Barkun, 11.09.2012

15.33 Poreĉani ugostili Puljane

Mediji o nama

71

ODRŽAN EKIPNI I POJEDINAĈNI TURNIR U PIKADU UDRUGE SLIJEPIH U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije, Podruţnica Poreĉ, 08. rujna 2012. godine odrţan je ekipni i pojedinaĉni turnir u pikadu za natjecatelje podruţnica Poreĉa i Pule. U ekipnoj konkurenciji pobijedili Puljani Poreĉane sa rezultatom 6:2. Pikado ekipa Podruţnice Pula je bila u sastavu: Ibrahim Ĉaušević, Radenko Druţetić, Terezija Gajski i Jovo Šupljikac. Sastav pikado ekipe podruţnice Poreĉ :Ţeljko Ĉimešija, Zlatko Kuftić, AnĊelo Matošević i Andrea Milotti. Pojedinaĉni turnir u pikadu za podruţnice Poreĉ i Podruţnice Pula B1 kategorija - natjecatelji bez ostatka vida: 4. Zlatko Kuftić, Pula 3. Radenko Druţetić, Pula 2. Jovo Šupljikac, Pula 1. Ţeljko Ĉiţmešija, Poreĉ. Pojedinaĉno: B2 kategorija - natjecatelji bez ostatka vida: 4. AnĊelo Matošević, Poreĉ, 3. Ibrahim Ĉaušević, Pula 2. Andrea Milotti, Poreĉ, 1. Terezija Gajski, Pula. Suci : Subhija Druţetić, Danilo Piutti, SlaĊana Šupljikac. (REX) Regional express, 11.09.2012.

15.34 IFUOSI na Pulskoj trţnici

PREDSTAVLJANJE RADA UDRUGE OVOG UTORKA U SKLOPU EUROPSKOG TJEDNA MOBILNOSTI U utorak, 18. rujna od 11 do 13 sati na pulskoj će trţnici svoj rad predstaviti ĉlanice Udruge „IFUOSI" gdje će zajedniĉki obiljeţiti "Europski tjedan mobilnosti". Prezentacija Udruga ĉlanica ‟ odrţati će se ciljem osvješćivanja i senzibiliziranja puĉanstva Grada Pule/Istarske ţupanije i edukacije na podizanju svijesti o potrebama i mogućnostima mobilnosti osoba sa invaliditetom. Na trţnici će za potrebe ĉlanica „IFUOSI‟ biti na raspolaganju dva štanda na kojima će svi zainteresirani moći razgledati radove ĉlanova ĉlanica „IFUOSI‟ koji su rezultat kreativno likovnih radionica, ali i knjige, brošure i promidţbene materijale o radu, aktivnostima i samom ĉlanstvu Udruga ĉlanica „IFUOSI‟. Istom prigodom puĉanstvu grada Pule i ostalima podijeliti će se 1000 prigodnih letaka vezanih uz obiljeţavanje „Tjedna mobilnosti‟. Svi zainteresirani imati će priliku upoznati ĉlanove ĉlanica „IFUOSI‟ koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica, bijelog štapa i ostalih neophodnih pomagala, saslušati njihova iskustva,

Mediji o nama

72

ţelje i potrebe, te postavljati ţeljena pitanja. TakoĊer svi koji ţele moći će se iskušati u voţnji u invalidskim kolicima te hodanju na štakama i hodalici, razgledati osobno vozilo sa ugranenim ruĉnim komandama prilagoĊeno za upravljanje osobama sa invaliditetom, koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta i specijalno kombi vozilo prilagoneno za prijevoz osoba u invalidskim kolicima ili krevetu. (REX) Regional express, 15.09.2012.

15.35 U Puli se obiljeţava Europski tjedan kretanja

Rad i aktivnosti udruga ĉlanica Istarskog foruma udruga osoba s i nvaliditetom (IFUOSI) predstavljeni su danas na Narodnom trgu u Puli obiljeţavajući tako Europski tjedan kretanja koji traje do 22. rujna. Prezentacija je odrţana s ciljem osvješćivanja i senzibiliziranja graĊana na probleme osoba s invaliditetom te podiza nja svijesti o potrebama i mogućnostima mobilnosti osoba s invaliditetom. GraĊanima su ĉlanovi udruga dijelili prigodne letke vezane uz obiljeţavanje Tjedna kretanja, a mogli su i upoznati ĉlanove IFUOSI -ja koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica, bijelog štapa i ostalih neophodnih pomagala, poslušati njihova iskustva, ţelje i potrebe te postavljati ţeljena pitanja. TakoĊer, svi koji su to ţeljeli mogli su iskušati voţnju u invalidskim kolicima te hodati na štakama i uz pomoć hodalice, razgledati osobno vozilo s ugraĊenim ruĉnim komandama prilagoĊeno upravljanju osobama s invaliditetom koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta i kombi prilagoĊeno za prijevoz osoba u invalidskim kolicima ili krevetu. - Vaţna nam je interakcija s graĊanima jer na taj naĉin ih senzibiliziramo i upoznajemo s našim svakodnevnim teškoćama, rekao nam je predsjednik IFUOSI -ja Davor Komar. Istaknuo je da je napredak u svijesti graĊana o osobama s invaliditetom vidljiv kao što su vidljivi i pomaci Grada Pule u uklanjanju barijera. No, problema s barijerama ima još puno, smatra Komar te navodi primjer Ulice Sergijevaca u kojoj svaki dućan ima stepenicu preko koje je osobama s invaliditetom teško prijeći, a nalaze se u prizemlju. - Ono što nas najviše muĉi trenutno je nefinanciranje ud ruga. Zbog toga je njihov rad doveden u pitanje te će se 26. rujna u Koprivnici organizirati skup "Budućnost udruga osoba s

Mediji o nama

73

invaliditetom" na kojem ćemo se s nadleţnima iz Ministarstva pokušati dogovoriti oko tog problema, najavio je Komar. Ako skup ne donese rezultate, udruge će 15. listopada u svojim gradovima, a potom i 3. prosinca na Markovom trgu u Zagrebu organizirati veliki prosvjed. - Bolest nam je uzela ruke i noge, a sadašnja Vlada nam je skinula glavu, slikovito nam je pojasnio Komar te kazao da nikad nisu dobili nikakvo objašnjenje zbog ĉega se više ne mogu financirati iz proraĉuna za programe i projekte. Sada, rekao je, trošimo zalihe i sredstva sponzora i donatora, no situacija je teška. NajmlaĊi uĉili o prometnim pravilima U sklopu Europskog tjedna kretanja, na pulskoj je trţnici odrţana preventivna akcija "Sigurno i vješto u prometu" koju je organizirao Autoklub Pula - Rovinj u suradnji s Gradom Pulom. Namijenjena je prvenstveno prvašićima, odnosno djeci od tri do sedam godina, a cilj je upoznati ih s pravilima u prometu i prometnim znakovima da bi bili što sigurniji sudionici u prometu te ih nauĉiti poštivanju prometnih pravila od malih nogu. Djeca su uĉila kako sigurno prijeći ulicu, što znaĉi crveno svjetlo na semaforu i pješaĉki prijelaz. Za tu je potrebu na trţnici iscrtan pješaĉki prijelaz i postavljen mali semafor pa su mališani u praksi i na sigurnom mogli vidjeti što ih ĉeka na ulici i u prometu. (N. SOFTIĆ) Glas Istre, 18.09.2012.

15.36 Hrvatska volontira u Puli

POZIV GRAĐANIMA OD VOLONTERSKOG CENTRA PULA Volonterski centar Istra poziva graĊane Pule i Istre da se kroz aktivnosti kampanje "Hrvatska volontira!" 21. rujna 2012. informiraju o volonterstvu, podrţe volontere koji doprinose razvoju zajednice i pronaĊu svoje mjesto za volontiranje. "Hrvatska volontira!" nacionalna je kampanja u organizaciji Hrvatske mreţe volonterskih centara, kojoj se Volonterski centar Istra pridruţio kao koordinator akcija u Puli i kontakt -toĉka za podruĉje Istre. Aktivnostima kampanje, ĉiji je slogan "Volontiraj, budi promjena!", ţeli se ukazati na znaĉaj volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni. U Puli će se u petak, 21. rujna, odrţati sljedeće aktivnosti: Volonterski centar Istra i Udruga slijepih Istarske ţupanije - Pula

Mediji o nama

74

organiziraju akciju „Zajedno prema cilju" koja obuhvaća promotivnu biciklijadu, upoznavanje graĊana s volonterskom pozicijom „bike vodiĉ za slijepe" i predstavljanje volonterskih knjiţica Volonterskog centra Istre. U 16:30 sati ispred Arene zapoĉinje biciklijada - pozvani su svi graĊani koji imaju bicikle! Trasa biciklijade: Arena - kruţni tok - 43. Istarske divizije Koparska - J. Rakovca - Mletaĉka - Dalmatinova - Smareglina - INK - Giardini. U 17:00 sati na trgu Portarata će se odrţati prezentacija i probna voţnja tandem bicikala za graĊane. Akcija se odrţava pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih, Istarske ţupanije i Grada Pule. Udruga invalida rada Istre organizira dogaĊanje „Izloţba ĉlanova". Izloţba kreativnih radova ĉlanova udruge koju su osmislili volonteri otvorena je za posjete od 10 do 12 sati u prostoru Udruge u Tomasinijevoj 11. Dijabetiĉka udruga Istarske ţupanije od 9 do 12 sati u prostoru Udruge u Mutilskoj 47 organizira „Dan otvorenih vrata". Tom će se prilikom predstaviti otvorene volonterske pozicije, podijeliti struĉne brošure te graĊanima omogućiti mjerenje tlaka, kolesterola i šećera u krvi. Liga protiv raka Pula u Circolu u 18 sati organizira dogaĊanje „Budite i vi naši volonteri". Nakon predstavljanja rada Lige i mogućnosti volontiranja te uruĉivanja priznanja aktivnim volonterima, dogaĊanje se nastavlja glazbom i druţenjem volontera. Nositelj nacionalne kampanje "Hrvatska volontira!" je Hrvatska mreţa volonterskih centara koju ĉine 4 regionalna volonterska centra: Volonterski centar Osijek, Udruga Mi - Volonterski centar Split, Udruga za razvoj civilnog društva SMART - Volonterski centar Rijeka i Volonterski centar Zagreb. Kampanja se drugu godinu zaredom provodi u cijeloj Hrvatskoj na MeĊunarodni dan mira, 21. rujna, pod sloganom "Volontiraj, budi promjena!" i uz podršku predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića. U kampanju će se i ove godine ukljuĉiti veliki broj pojedinaca, organizacija civilnog društva, institucija i tvrtki koje će kroz razliĉite javne akcije u svojim zajednicama promovirati volontiranje. Prošlogodišnje aktivnosti provedene u okviru kampanje "Hrvatska volontira!" okupile su više od 2.000 volontera i 122 udruge i ustanove iz cijele Hrvatske. REX Regional express, 19.09.2012.

15.37 Literarna Udruga cvitak gostovala u Udruzi slijepih

U SKLOPU RADIONICE MI SMO TU U ĉetvrtak, 27. rujna u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije u sklopu radionice «MI SMO TU» gostovala je Literarna udruga „Cvitak" iz Vodnjana. Predsjednica Literarne udruge „Cvitak", gospoĊa Rita Brgić Stokić, koja je već gostovala u Udruzi slijepih Istarske

Mediji o nama

75

ţupanije, u goste je dovela svoje ĉlanice: Mariju Pacek, Anicu Jemrić, Ţivku Kancijanić i Jasnu Bulić. Gošće iz Udruge Cvitak podijelile su sa ĉlanovima Udru ge slijepih nekoliko svojih stihova, prezentirale su svoje radove i Udrugu iz koje dolaze. Organiziranjem ovakvih radionica upoznajemo javnost o radu i ţivotu slijepe osobe, a ĉlanovima Udruge pruţa se mogućnost upoznavanje osobe iz javnog ţivota, poruĉili su iz Udruge. (REX) Regional express, 28.09.2012.

15.38 Na Parenzani i ĉlanovi „Tandema“
SUDJELOVALA ĈETIRI SLIJEPA VOZAĈA U nedjelju, 30.rujna 2012.godine u Viţinadi, na startu rekreativne utrke Parenzana startali su, kao i prošle godine, i ĉlanovi biciklistiĉkog kluba Udruge slijepih Istarske ţupanije Pula „Tandem": ĉetiri slijepa vozaĉa - Marjana Peitel, Zlatko Kuftić, Zlatko Sandrić i Ferucio Lazarić, zajedno s videćim vozaĉima volonterima - Marinom Modrušaninom, Samuelom Kuftićem, Biljanom Bekić i Rajkom Ivković, sve uz nezamjenjivu logistiĉku podršku Jasne Guerin i Danila Piuttija, djelatnika Udruge. Stazu je u cjelokupnom duţinskom iznosu od 46,7 km od Viţinade preko Karojbe, Motovuna, Livada i Istarskih toplica do Viţinade prošao jedan tandem, Bekić/Sandrić, odnosno voditeljica projekta i predsjednik biciklistiĉkog kluba, dok su ostali, zbog nešto lošije navigacije i malo lutanja, stazu, ovaj put, prošli u nešto skraćenom obliku. Kao i prošle godine, Turistiĉka zajednica Viţinada podrţala je sudjelovanje tandem bicikla sa slijepim osobama u ovoj utrci doniravši, kao organizator dogaĊanja, startnine za vozaĉe tandema. Biciklistiĉki klub „Tandem" Udruge slijepih Istarske ţupanije Pula osnovan je prošle godine s ciljem da se aktivnost voţnje bicikla u tandemu obuĉene videće osobe i slijepe osobe, pokrenute u sklopu projekta „Dobar dan! - usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije", autorskog koncepta magistrice sociologije Biljane Bekić, proširi i na druge slijepe korisnike na podruĉju Istre te da se što većem broju slijepih osoba omogući ova rekreativno-sportska aktivnost i na taj naĉin doprinese povećanju njihove sigurne mobilnosti i socijalne integracije. Ĉetiri tandem bicikla kupljena su sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, jedan je dobiven donacijom Istarske ţupanije, a upravo je u tijeku i kupovina šestog tandem bicikla, rezultat novĉane donacije Javne ustanove Kamenjak. Osim nabavke bicikla, provedena je i edukacija: osam osoba završilo je obuku za tandem bike vodiĉe volontere i dobilo licencu za iste, a samu obuku videćih i slijepih tandem bike vozaĉa vodio je Martin Ĉotar, bivši profesionalni biciklista, danas aktivan u razvoju ciklo-turizma na podruĉju Istre. (REX) Regional express, 02.10.2012.

Mediji o nama

76

15.39 TE Plomin doo. Donirao 15 tisuća kuna Udruzi slijepih
UKAZAN SENZIBILITET I RAZUMIJEVANJE Termoelektrana Plomin d.o.o. u više je navrata pokazala senzibilitet i razumijevanje za problematiku slijepih osoba. 13. srpnja ove godine Udruzi slijepih Istarske ţupanije je sukladno odluci Uprave TE Plomina d.o.o. uplaćeno 15.000,00 kn ĉime je pomognuto Udruzi u završetku izgradnje „Kuće svjetla - Cukrići", da se taj znaĉajan projekt, koji nije namijen samo slijepim osobama nego i svim ostalim kategorijama osoba s invaliditetom, što prije završi kako bi se mogao koristiti sa svim svojim sadrţajima i mogućnostima. Nakon podnesenog izvješća Udruge slijepih Istarske ţupanije o izvršenim aktivnostima i utrošenim doniranim financijskim sredstvima, Te Plomin d.o.o. je prepoznao naš projekt i 15. Listopada 2012. godine Udruzi slijepih Istarske ţupanije su uplatili još 15.000,00 kn. (REX) Regional express, 19.10.2012.

15.40 Tudi mi gremo v korak s ĉasom

Primorske novice, 23.10.2012.

Mediji o nama

77

15.41 ĈLANOVIMA UDRUGE SLIJEPIH PREDSTAVILO SE DVOJE MLADIH GLAZBENIKA

Glazbenici s ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije, u sklopu radionice "MI SMO TU", 25. listopada, gostovali su Barica Tutek i Hrvoje Štimac, dva mlada glazbenika koji su svojim umijećem zabavili nazoĉne i podijelili svoju ljubav prema glazbi i umjetnošću s ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije. Mlada umjetnica šarolikog repertoara, Barica Tutek, roĊena je 1988. godine u Bjelovaru. Djetinjstvo provodi u Svetom Ivanu Ţabnu. S 9 godina upisuje glazbenu školu za harmoniku u Kriţevcima. Nedugo zatim upisuje i osnovnu školu klavira, a paralelno uz to trenira atletiku. Kroz svoje obrazovanje uspješno stjeĉe diplome, priznanja, medalje, zahvalni ce u harmonici i trĉanju. U istom gradu završava svoje srednjoškolsko obrazovanje (glazbenik harmonikaš) i odlazi u Pulu gdje upisuje studij klasiĉne harmonike. Nedugo zatim upisuje i solo pjevanje u srednjoj glazbenoj školi Ivan Matetić Ronjgov. Trenutno je na magisteriju harmonike i u 3. razredu srednje glazbene škole solo pjevanja.

» Barica Tutek i Hrvoje Štimac Hrvoje Štimac, je harmonikaš širokog spektra interesa i djelatnosti. Još u osnovnoškolskim danima zapoĉinje sa javnim nastupima – najprije u okviru Osnovne-glazbene škole „Ivo Tijardović“, a potom u sklopu kulturnih manifestacija, festivala i sveĉanosti u rodnom gradu Delnicama.

78

Nakon osnovnog glazbenog obrazovanja u klasi prof. Alojzija Mihelĉića, svoje obrazovanje nastavlja u klasi prof. Draţena Košmerla, te pod mentorstvom prof. Ivana Šverka, u ĉijoj klasi 2010. godine završava Srednju-glazbenu školu Ivana Matetića-Ronjgova u Rijeci. Iste godine postaje studentom u klasi prof. Draţena Košmerla na Odsjeku Klasiĉne Harmonike pri Odjelu za glazbu Sveuĉilišta Jurja Dobrile u Puli. Osvojio je niz nagrada i priznanja, te mnoga prva mjesta, sudionik je brojnih masterclass seminara i ljetnih škola harmonike. Usavršavao se kod najeminentnijih pedagoga i interpreta današnje harmonikaške scene - Elsbeth Moser (Njemaĉka), Friedrich Lips (Rusija), Miljan Bjeletić (Srbija), Matjea Zenzerović (Hrvatska), Franko Boţac (Hrvatska), Vjeĉeslav Semjonov (Rusija). Organiziranjem ovakvih radionica upoznajemo javnost o radu i ţivotu slijepe osobe, a ĉlanovima Udruge pruţa se mogućnost upoznavanje osobe iz javnog ţivota.

Istarski.hr, 26. listopada 2012.

15.42 U UDRUZI SLIJEPIH ISTRE PREDAVANJE CENTRA SILVER

U PRIPREMI JE UZVARTNI POSJET 15. studenog 2012. godine u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije predstavnici Centra za rehabilitaciju Silver iz Zagreba, Mirna Barbarić i Dominik Sikirić, odrţali su predavanje za ĉlanove Udruge. Mirna i Dominik su predstavili Centar za rehabilitaciju Silver, programe koje provode (program tehnike bijelog štapa, program korištenja elektronskog ureĊaja Tom Pouce, program za korištenje psa vodiĉa, program za korištenje rehabiltacijskog psa i program terapijskog psa) i program koji je pripremi; svladavanje programa svakodnevnih vještina. Centar provodi programe uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagaĉa prema meĊunarodno priznatim standardima. Na predavanju je prisustvovalo tridesetak ĉlanova Udruge iz ĉetiri podruţnce; Pazin, Poreĉ, Pula i Umag. Udruga planira organizirati za svoje ĉlanove odlazak u Centar za rehabilitaciju Silver, stoga obavješava ĉlanove Udruge slijepih Istarske ţupanije ukoliko su zainteresirani za odlazak u Centar da se jave u Udrugu. Regional express, 15.11.2012.

79

15.43 SLIJEPI ISTRE NATJECALI SE U ZVUĈNOM PIKADU U KARLOVCU

ODRŽAN TRADICIONALNI EKIPNI TURNIR Udruga slijepih Karlovaĉke ţupanije je organizirala tradicionalni ekipni turnir u zvuĉnom pikadu koji je odraţn 24. listopada 2012. godine u Karlovcu. Ukupno je sudjelovalo 8 pikado ekipa. Pikado ekipa Udruge slijepih Istarske ţupanije je osvojila 6. mjesto, jedan poraz i dva nerješena rezultata. Ekipu Udruge slijepih Istarske ţupanije saĉinjavali su natjecatelji bez ostatka vida - B1: Aldo Kalebić i Zlatko Kuftić, natjecatelji sa ostatkom vida - B2: Ivan Fonović i Miliborka Kalebić. Ovom prilikom Udruga slijepih Ista rske ţuapnije i njezina pikado ekipa se zahvaljuje domaćinu na gostoprimstvu i ugodnom druţenju. Regional express, 26.11.2012.

15.44 UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE UGOSTILA UĈENIKE MEDICINSKE ŠKOLE PULA

.

.

Udruga slijepih Istarske ţupanije, 28. studenog 2012. godine u prostorijama Udruge, ugostila je uĉenike 3 b razreda Medicinske škole Pula i profesoricu Ivanu Popović koja uĉenicima

80

predaje Etiku u sestrinstvu. Druţenje i upoznavanje je organizirano u sklopu MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom.Uĉenicima i profesorici je prezentiran rad i aktivnosti Udruge, upoznavanje sa problematikom slijepih osoba prilikom boravka u bolnici te pomagala koja slijepim osobama olakšava svakodnevni ţivot koji je ionako narušen zbog invaliditeta . Nakon upoznavanja sa aktivnostima Udruge i pomagalima, gosti Udruge su se okušali u igri pikada sa povezom preko oĉiju kako bi bili ravnopravni sa slijepim osobama. Udruga slijepih IŢ zahvaljuje Medicinskoj školi Pula, uĉenicima 3 b razreda i profesoric i Ivani Popović na iskazanoj ţelji za gostovanjem u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije. Barkun, 29.11.2012.

15.45 GRAD PULA I ISTARSKA ŢUPANIJA DONIRAJU UDRUGU SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE
Povodom MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom u ponedjelja k 3. prosinca 2012. godine u 11,00 sati u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije (Zadarska ulica 40) predstavnici Grada Pule i Istarske ţupanije uruĉit će kljuĉeve najnovijeg govornog pikada ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije Grad Pula, 29.11.2012.

15.46 DENIS KOŢLJAN UZ PRATNJU HARMONIKE ĈITA STIHOVE

NAJAVLJENO GOSTOVANJE U UDRUZI SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA U ĉetvrtak, 6. prosinca s poĉetkom u 17 sati, Udruga slabovidnih osoba Istarske ţupanije, a povodom suradnje i treće obljetnice postojanja, ugostit će pulsku pjesnikinju i spisateljicu Denis Koţljan i kao njenu pratnju, mladog harmonikaša Edija Orlića. Tom će prilikom, a na Dan zaštitnika mornara i putnika, Denis ĉitati stihove iz svojih šest samostalnih zbirki pjesama, što na standardu što na ĉakavici, dok će joj glazbena podloga biti Edi Orlić, gimnazijalac i virtuoz na harmonici koji će tom prilikom izves ti jedan prikladni mix. Pjesnikinja će takoĊer Udruzi podijeliti nekoliko svojih knjiga.

81

Susret uz druţenje, odrţat će se u prostorijama Udruge slijepih osoba, na adresi Zadarska 40 i svi koji bi ţeljeli poslušati stihove i zvuk harmonike, pozvani su! Regional express, 30.11.2012.

15.47 SLIJEPI ISTRE BOTGATIJI ZA GOVORNI ELEKTRONSKI PIKADO

ZAJEDNIĈKIM SNAGAMA NABAVILI GRAD PULA I ISTARSKA ŽUPANIJA Udruga slijepih Istarske ţupanije danas je bogatija za najnoviji tip elektronskog govornog pikada. Pikado ukupne vrijednosti 20.900 kuna koji su zajedniĉki financirali Grad Pula i Istarska ţupanija bitan je ĉimbenik za ĉlano ve te udruge koja je vrlo aktivna u rekreacijskim i sportskim aktivnostima. U sklopu udruge djeluje i sportska udruga „Uĉka Pula", a kako je skromno izjavio predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije Zlatko Kuftić, pikado koji su upravo dobili, za udrugu znaĉi sto posto sreĊenu dokolicu. U ime Grada Pule, predaji pikada su prisustvovali Proĉelnik UO za društvene djelatnosti Grada Pule Erik Lukšić i proĉelnik Ureda Grada Aleksandar Matić. „Nadamo se da smo ovim ĉinom uljepšali ţivot ĉlanova ove udruge, da smo riješili barem dokolicu te da će pikado koristiti kako u rekreativne, tako i u sportske svrhe", rekao je Lukšić. Ono što najviše muĉi ovu udrugu je zapošljavanje slijepih osoba, odnosno njihovo bolje ukljuĉivanje u društvenu zajednicu. Ipak, veseli da je jedna slijepa osoba nedavno zaposlena u OB Pula, kazao je Kuftić i zahvalio se Gradu Puli, te Ţupaniji na pomoći kojom naprosto omogućuju rad ove udruge. „Hvala Gradu Puli, proĉelnicima Eriku Lukšiću i Aleksandru Matiću, te doţupanici Viviani Benussi koja mi je dala snage da zajedniĉki krenemo u ovaj pothvat. Izuzetno me raduje da je i Grad Pula bio jako susretljiv, to mi daje snagu i podršku da će ova udruga i dalje uspješno napredovati", izjavio je Kuftić dodajući koliko su slijepi Istre sretni što ţive baš u ovoj ţupaniji jer je ĉinjenica da diljem Hrvatske sliĉne udruge svakodnevno zatvaraju svoja vrata. Da se na socijalizaciji slijepih još jako puno moţe raditi, slaţe se i zamjenica ţupana Viviana Benussi koja je istaknula kako je vaţno raditi i na rušenju kulturnih barijera u ĉemu moţe pomoći sustav obrazovanja i rad mladih sa osobama s invaliditetom. Benussi je potvrdila da s

82

Udrugom slijepih Ţupanija jako dobro suraĊuje, te vjeruje kako će ta suradnja dalje samo jaĉati, pogotovo decentralizacijom Istre. (D.F.)

Regional express, 03.12.2012.

15.48 GRAD PULA I ISTARSKA ŢUPANIJA DONIRALI UDRUZI SLIJEPIH ISTRE
U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije predstavljena je danas najnovija donacija koju su zajedniĉkim snagama omogućili Istarska ţupanija i Grad Pula. Rijeĉ je o govornom pikadu vrijednom 21 000,00 kuna, a koji je namijenjen slijepim i slabovidnim ĉlanovima udruge. Pikado će ĉlanovima posluţiti kao priprema za buduća sportska natjecanja, ali i u rekreativne svrhe. Proĉelnik UO za društvene djelatnosti Erik Lukšić napomenuo je ovom prigodom kako Grad Pula, u okviru svoje socijalne politike, posebnu paţnju pruţa skrbi o osobama s inval iditetom. Svim je ĉlanovima poţelio i mnogo uspjeha na budućim natjecanjima. Zahvalivši se donatorima, predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije Zdravko Kuftić napomenuo je kako će govorni pikado koristiti svi njihovi ĉlanovi, koji su do sad na raznim prvenstvima diljem Hrvatske ostvarivali zapaţene rezultate. „Odnos koji imamo sa Gradom i Ţupanijom zaista je na zavidnoj razini, svjedoci smo da udruge u ostalim dijelovima Hrvatske svakodnevno zatvaraju svoja vrata, no naši ĉlanovi ovdje zaista mogu biti zadovoljni“, kazao je Kuftić. Kuftić je napomenuo i kako postoji problem zapošljavanja slijepih osoba i njihovog ukljuĉivanja u društvenu zajednicu, no veseli ĉinjenica da je jedna slijepa osoba nedavno zaposlena u OB Pula. Zamjenica ţupana Vivianna Be nusi spomenula je kako se danas obiljeţava MeĊunarodni dan osoba s invaliditetom pa tim više veseli donacija, koja je pristigla u pravo vrijeme. „Unatoĉ svim teškoćama s kojima se suoĉavamo u trenutaĉnoj gospodarskoj situaciji, naša je duţnost, ali i velika ţelja osobama s invaliditetom pruţiti prijeko potrebnu skrb i podršku“, kazala je Benussi, dodavši kako je vaţno kontinuirano promišljati o novim inicijativama prema osobama s invaliditetom. www.istra-kvarner.com, 03.12.2012.

83

15.49 ODRŢAN EKIPNI I POJEDINAĈNI TURNIR U PIKADU PULE I POREĈA

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije, Podruţnica Poreĉ, 1. prosinca 2012. godine odrţan je ekipni i pojedinaĉni turnir u pikadu za natjecatelje podruţnica Poreĉa i Pule povodom „03.12. - MeĊunarondog dana osoba s invaliditetom". Ekipa Poreĉ pobjedila Puljane sa 5:4. Sastav pikado ekipe podružnice Poreĉ: B1-bez ostatka vida - Ţeljko Ĉimešija, Zlatko Kuftić B2-sa ostatkom vida - Saša Stanković i Andrea Milotti. Pikado ekipa podružnice Pula: B1-bez ostatka vida - Radenko Druţetić, Jovo Šupljikac, B2-sa ostatkom vida - Terezija Gajski i Ibrahim Ĉaušević. Pojedinaĉno: B1 kategorija - natjecatelji bez ostatka vida: 1. Jovo Šupljikac, Pula 2. Zlatko Kuftić, Pula 3. Ţeljko Ĉiţmešija Pojedinaĉno: B2 kategorija - natjecatelji sa ostatkom vida: 1. Saša Stanković, Pula, 2. Terezija Gajski, Pula 3. Ibrahim Ĉaušević, Pula (REX) Regional express, 0312.2012.

84

15.50 BRUNO KRAJCAR, DENIS KOŢLJAN I EDI ORLIĆ GOSTOVALI U UDRUZI SLIJEPIH

ODRŽANA JOŠ JEDNA RADIONICA "MI SMO TU" Što povezuje Bruna Krajcara, Denis Koţljan i Edija Orlića…Svo troje roĊeni su i ţive u Istri, svo troje vole iste stvari; muziku, stihove, note i lijepu rijeĉ i svo troje su u ĉetvratk, 6. prosinca bili gosti Udruge slijepih Istarske ţupanije i Udruge slabovidnih osoba Istarske ţupanije u radionici pod nazivom „MI SMO TU". Radionicu su organizirale Udruga slijepih Istarske ţupanije i Udruga slabovidnih osoba Istarske ţupanije. Akademski glazbenik, skladatelj i kantautor, Bruno Krajcar je predsjednicima obiju Udruga darovao svoj album „Oĉi srca". Odgajateljica predškolske djece u mirovini, pjesnikinja, Denis Koţljan, poklonila je dvije od sedam zbirki pjesama koje je gospoĊa Koţljan objavila, „Sva moja sjećanja" i „Kolajna ud verši" Ĉlanovi udruga su za gostovanje i ugodnu veĉer sa gostima uzvratili skrominim poklonima, smjehom, pljeskom i zajedniĉkom fotografijom. „Organiziranjem ovakvih radionica upoznajemo javnost o radu i ţivotu slijepih osoba, a ĉlanovima Udruge pruţa se mogućnost upoznavanje osobe iz javnog ţivota", poruĉili su iz Udruge. Regional express, 07.12.2012

85

15.51 BRUNO KRAJCAR, DENIS KOŢLJAN I EDI ORLIĆ NA RADIONICI UDRUGE SLIJEPIH

Što povezuje Bruna Krajcara, Denis Koţljan i Edija Orlića… Svo troje roĊeni su i ţive u Istri, svo troje vole iste stvari; muziku, stihove, note i lijepu rijeĉ i svo troje su 6. prosinca bili gosti Udruge slijepih Istarske ţupanije i Udruge slabovidnih osoba Istarske ţupanije na radionici pod nazivom „Mi smo tu“. Radionicu su organizirale Udruga slijepih Istarske ţupanije i Udruga slabovidnih osoba Istarske ţupanije. Akademski glazbenik, skladatelj i kantautor, Bruno Krajcar, je predsjednicima obiju Udruga darovao svoj album „Oĉi srca“. Odgajateljica predškolske djece u mirovini, pjesnikinja, Denis Koţljan, poklonila je dvije od s edam zbirki pjesama koje je gospoĊa Koţljan objavila, „Sva moja sjećanja“ i „Kolajna ud verši“ Ĉlanovi udruga su za gostovanje i ugodnu veĉer sa gostima uzvratili skrominim poklonima, smjehom, pljeskom i zajedniĉkom fotografijom. „Organiziranjem ovakvih radionica upoznajemo javnost o radu i ţivotu slijepih osoba, a ĉlanovima Udruge pruţa se mogućnost upoznavanje osobe iz javnog ţivota“, rekao nam je predsjednik Udruge Zlatko Kuftić.

86

Istarski.hr, 07.12.2012

15.52 UDRUGE OSOBE S INVALIDITETOM: OKUPLJAMO SE IZ POTREBE

U sklopu obiljeţavanja MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom, u pulskoj Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici prigodnim skupom predstavljen je rad Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom, krovne organizacije koja okuplja osam ţupanijskih udruga, na ĉijem je ĉelu Davor Komar. Komar je naglasio da se osobe s invaliditetom u udruge okupljaju iz potrebe, a ne hobija i stoga njihovo funkcioniranje nikada ne bi smjelo doći u pitanje, kao ove godine, kada su mnoge ugašene jer nadleţno ministarstvo više nije financiralo njihove projekte. Predsjednici udruga druţenje uz ĉaj iskoristili su kako bi gradonaĉelniku iskazali svoje boţićne i novogodišnje ţelje - Udruga za autizam poţeljela je da se u vrtićima zaposli više defektologa, jer je u Puli na 1.300 djece zaposlen samo jedan, dok ga privatni vrtići uopće nemaju, Udruga djece i mladih oštećena sluha i Udruga paraplegiĉara i tetraplegiĉara poţeljele su sluţbene prostorije za svoj rad, dok je Društvo distrofiĉara poţeljelo veći skladišni prostor. Miletić se svim predsjednicima Udruga i njihovim ĉlanovima zahvalio što, kako je rekao, odraĊuju velik posao, te im obećao da će njihove ţelje ispuniti.

87

- U proraĉunu za 2013. godinu svima su smanjena sredstva, jer zbog krize novca ima manje, no Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u koji i vi spadate nisu, i mislim da je to odliĉan pokazatelj da brinemo i brinut ćemo i dalje o vama, rekao je Miletić. Svoj su rad i aktivnosti predstavile sve ĉlanice IFUOSI -ja; Snjeţana Raić predstavila je udrugu Društva multiple skleroze, Erika Todorić Udrugu cerebralne paralize, Ţeljko Kladušan rad i aktivnosti Udruge paraplegiĉara i tetraplegiĉara, a Andrej Turković Udrugu slobovidnih osoba Istarske ţupanije. Zlatko Kuftić predstavio je Udrugu slijepih, Evgenija Tranfić Udrugu za autizam. Klub mladih distrofiĉara predstavio je Robert Raste, a Udrugu djece i mladih oštećena sluha Istre njen predsjednik Aleks Tanković. Odrţana je i promocija knjige "Moja abeceda", ilustrirane abecede gluhih osoba, autora Mare Babić i Aleksa Tankovića, te videoigra/film pod nazivom "Duhovit prikaz sukoba osobe u invalidskim kolicima s gradskim prometom" ĉiji je autor Denis Pilepić. U prigodnom programu nastupila su djeca vrtića Veruda. (B. PETROVIĆ) Glas Istre, 07.12.2012.

15.53 HLADNOĆA NIJE SPRIJEĈILA FEŠTU UDRUGE SLIJEPIH

ODRŽAN SUSRET SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE Unatoĉ kiši i niskim temperaturama iz prostorija Udruge slijepih Istarske ţu pane u subotu 8. prosinca orili su se pjesma i smijeh ĉlanova Udruge. Odrţao se „Susret slijepih Istre 2012.". Susretu je prisustvovalo 60-ak ĉlanova, na ţalost zbog loših vremenih uvjeta 22 ĉlana iz udaljenijih krajeva Istre u zadnji ĉas su odustali od dolaska na druţenje. Prijatelji iz Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper takoĊer su trebali prisustvovati Susretu, a ujedno bi iskoristili priliku za promociju novog elektronskog govornog pikada Udruge. Susret se inaĉe tradicionalno odrţava u Cukrićima, no zbog radova na graĊevisnkom objektu „kuće svjetla - Cukrići" i na ureĊenju zelene površine, susret se odrţao u prostorijama Udruge, u Zadarskoj 40. Tvrtka Erion d.o.o. iz Kutine odrţala je prezentaciju kuhinjskih proizvoda koje i slijepe osobe mogu samostalno koristiti bez opasnosti od ozljeda. „Odrţana je tombola, a prikupljena financijska sredstva utrošit ćemo za Cukriće. Sve nagrade

88

iz tombole su donacije istarskih tvrtki. Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su na m pomogli da svakoga dana, malim ali za nas velikim korakom budemo bliţi svome cilju, svome snu. Veliko Vam hvala: Ritoša Trgovine d.o.o., Poreĉ, Frizerski salon Klara, Pula, Kamp Brioni Pula, Benvenuti trgovaĉki obrt, Trviţ, Koplast d.o.o., Katun Trviški, Istarske knjiţare d.o.o., Pula, Bajkop d.o.o., Katun Trviški, Interijer, Poreĉ, Puljanka d.d., Pula, Nutak, Katun Trviški, Daplast, Katun Trviški, Avon kozmetika d.o.o., Zagreb, Cvjećarna Nelli, Pula, Podravka d.d., Umag, Marfan, Umag, Mapis, Slovenija, Sanplast obrt za proizvodnju ambalaţe od plastike, Trviţ, Labelle d.o.o., Poreĉ", rekli su iz Udruge i poruĉili da napreduju malim koracima do boljeg sutra. Regional express, 10.12.2012.

15.54 UDRUGA CVITAK ZA KUĆU SVJETLA
VODNJAN – Vodnjanska literarna udruga Cvitak danas će s poĉetkom u 18.30 sati odrţati humanitarnu veĉer poezije u vodnjanskom Domu mladih. Sredstva prikupljena prodajom svojih zajedniĉkih zbirki i kalendara za 2013. donirat će Kući svjetla - Cukrići. Prisustvovat će ĉlanovi Udruge slijepih i slabovidnih osoba Istarske ţupanije s predsjednikom Zlatkom Kuftićem, a gosti veĉeri bit će Duo Magnolija i Zoran Todorović – Todor. Glas Istre, 12.12.2012.

15.55 PROGRAM ZA ASISTENTE SLIJEPIM OSOBAMA NASTAVLJA SE I U 2013. GODINI

U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije potpisani su ugovori za daljnjih pet mjeseci Program "Dobar dan!", odnosno usluga osobe asistencije slijepim o sobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima nastavlja se provoditi i u 2013. godini. Naime, 18. prosinca 2012. je u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţan sastanak na kojem su ĉetiri osobne asistentice, te asistentica voditeljice programa potpisale Ugovore o radu za daljnjih pet mjeseci provoĊenja programa.

89

Njegovu trogodišnju provedbu financijski omogućava Ministarstvo socijalne politike i mladih, dok ga kao partneri podrţavaju ţupanijski Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i Centar za socijalnu skrb Pula. Cilj programa je povećanje socijalne ukljuĉenosti, podizanje kvalitete ţivota te prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom sljepoće.

Istarski.hr, 18.12.2012.

15.56 PROGRAM DOBAR DAN NASTAVLJA SE I U 2013.

ĈETIRI OSOBNE ASISTENTICE SLIJEPIM OSOBAMA POTPISALE UGOVORE Program «Dobar dan!», odnosno usluga osobe asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima nastavlja se provoditi i u 2013-toj godini. Danas je u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţan sastanak na kojem su 4 osobne asistentice, te asistentica voditeljice programa potpisale Ugovore o radu za daljnjih 5 mjeseci provoĊenja programa. Njegovu trogodišnju provedbu financijski omogućava Ministarstvo socijalne politike i mladih, dok ga kao partneri podrţavaju ţupanijski Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i Centar za socijalnu skrb Pula.

90

Cilj programa je povećanje socijalne ukljuĉenosti, podizanje kvalitete ţivota te prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom sljepoće . Regional express, 18.12.2012.

15.57 ODRŢANA RADIONICA „MI SMO TU“ U UDRUZI SLIJEPIH ISTRE

UPOZNATI S NOVITETIMA NA TRŽIŠTU POMAGALA ZA SLIJEPE Povodom boţićnih i novogodišnjih blagdana u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţana je posljednja radionica „MI SMO TU" za 2012. godine. U sklopu radionice prikazan je dokumentarni film „Oĉi u oĉi", snimljen povodom 65. godina postojanja Hrvatskog saveza slijepih. Nakon toga ĉlan Udruge iz Podruţnice Pula Dragan Stoković upoznao je ĉlanove s novitetima na trţištu pomagala za slijepe, s ĉime je bio upoznat u Zagrebu. Pokazao je i kako funkcioniraju, te objasnio koja su još pomagala u pripremi. (REX) Regional express, 28.12.2012.

15.58 UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE ODRŢALA POSLJEDNJU RADIONICU ZA OVU GODINU

U sklopu radionice prikazan je dokumentarni film „Oĉi u oĉi“, snimljen povodom 65. godina postojanja Hrvatskog saveza slijepih.

91

U sklopu boţićnih i novogodišnjih blagdana u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţana je posljednja radionica „MI SMO TU“ za 2012. godine. U sklopu radionice prikazan je dokumentarni film „Oĉi u oĉi“, snimljen povodom 65. godina postojanja Hrvatskog saveza slijepih. Nakon toga ĉlan Udruge iz Podruţnice Pula Dragan Stoković upoznao je ĉlanove s novitetima na trţštu pomagala za slijepe, s ĉime je bio upoznat u Zagrebu. Pokazao je i kako funkcioniraju, te objasnio koja su još pomagala u pripremi. soundset.hr, 28.12.2012.

Intervjui

92

16 Intervjui
U 2012. godini predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije , Zlatko Kuftić, dao je slijedeće intervjue: 1. 3. sijeĉnja 2012. godine – novinarki TV Istre u svezi Teretane slijepih Istre. 2. 24. veljaĉa 2012. godine - novinarki Glasa Istre u svezi organiziranog natjecanja u ĉitanju brajevog pisma za ĉlanove USIŢ. 3. 24. veljaĉa 2012. godine - novinarki TV Istre u svezi organiziranog natjecanja u ĉitanju brajevog pisma za ĉlanove USIŢ. 4. 24. oţujka 2012. godine - novinarki Radio Pule u svezi odrţavanja sjednice Skupštine USIŢ. 5. 29. oţujka 2012. godine - novinarki Radio Pule u svezi uruĉivanja tandem bicikle od Istarske ţupanije. 6. 29. oţujka 2012. godine - novinarki TV Istre u svezi uruĉivanja tandem bicikle od Istarske ţupanije. 7. 3. svibnja 2012. godine - intervju novinarki Glasa Istre u svezi programa «Dobar dan!». 8. 8. svibnja 2012. godine - novinarki Glasa Istre u svezi programa «Dobar dan!». 9. 9. svibnja 2012. godine - intervju novinarki Hrvatskog radio, Radio Pule u svezi programa «Dobar dan!». 10. 9. svibnja 2012. godine – novinaru Soundset Radia u svezi programa «Dobar dan!». 11. 9. svibnja 2012. godine – novinarki Hrvatske radio televizije u svezi programa «Dobar dan 12. 31. svibnja 2012. godine – novinaru Radio Pule u svezi organiziranja radionice «MI SMO TU» za ĉlanove USIŢ i gostovanja Danijela Naĉinovića u radionici. 13. 28. lipnja 2012. godine – novinaru Radio Pule u svezi organiziranja radionice «MI SMO TU» za ĉlanove USIŢ i gostovanja Ludvika Slane u radionici. 14. 10. srpnja 2012. godine - novinarki Hrvatskog radia, Radio postaja Pula, u svezi pokretanja baze podataka volontera za potrebe ĉlanova USIŢ. 15. 17. srpnja2012. godine – intervju Radio Labin u svezi orgniziranja susreta na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići sa Liberom Soldatićem. 16. 19. srpnja 2012. godine – novinaru Hrvatskog radija, Radio postaja Pula u svezi prijema Libera Soldatića na Edukacijsko rehabilitacijsko m centru slijepih Istre – Cukrići. 17. 26. srpnja 2012. godine – novinarki Radio Labin u svezi organiziranja susreta na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići sa Liberom Soldatićem. 18. 2. kolovoza 2012. godine – novinarki Radio Labin u svezi organiziranja susreta na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići sa Liberom Soldatićem 19. 6. rujna 2012. godine – novinarki Radio Giardini povodom meĊunarodnog projekta u partnerstvu sa Slovenijom i MaĊarskom – „Learning mobilities for persons with disibilities“. 20. 18. rujna 2012. godine – novinaru Radio Eurostar Umag povodom obiljeţivanja Dana ljudskih prava. 21. 15. listopada 2012. godine – novinaru Hrvatskog radija, Radio Postaja Pula u svezi organiziranog prosvjeda u Zagrebu, prekinimo –„(š)tapkanje u mraku“ u organizaciji Hrvatskog saveza slijepih. 22. 19. studenog 2012. godine – novinarki Hrvatskog radija, Radio Postaja Pula, glede

Intervjui

93

prolaska na natjeĉaju za projek „Inovativni inkluzivni turizam“ od strane Ministarstva turizma Republike Hrvatske. 23. 3. prosinca 2012. godine – novinaru Radio Istre u svezi organizirane tiskovne konferencije povodom MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom glede uruĉivanja govornog dvojeziĉnog elektronskog pikada od Istarske ţupanije i Grada Pule. Snimljene su slijedeće reportaţe: 1. 4. sijeĉnja 2012. godine - za TV Istru na Verudi u Teretani slijepih Istre – Pula 2. 17. sijeĉnja 2012. godine – za TV Istru sa predstavnicima Udruge slabovidnih osoba Istarske ţupanije 3. 10. svibnja 2012. godine – za HRT glede programa „Dobar dan!“ u prostorijama Udruge i kog korisnice programa Danijele Stoković. 4. 25. svibnja 2012. godine - za TV Istru Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići. 5. 19. srpnja 2012. godine - za HRT gostovanje Daisy i Libera Soldatića iz Australij e na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići. 6. 19. srpnja 2012. godine – za TV Istru gostovanje Daisy i Libera Soldatića iz Australije na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići.

Slijepi umjetnici

94

17 Slijepi umjetnici
17.1 Naliĉje ţivota
Peti je dan moje izloţbe. Posjetilaca je dosta, naslovi u tisku su dobri, moglo bi se reći ĉak i laskavi. Dakle, imala bih sve razloge da budem zadovoljna. Pa ipak. Juĉer me jedna mlada novinarka upitala gdje sam vidjela ta kve ljude, takve prizore, gdje sam vidjela takvo naliĉje ţivota, ili je sve to samo neko moje grozomorno snoviĊenje? Naliĉje ţivota. Kako li je samo dobro pogodila. A to je moj ţivot. Kroz to grozomorno snoviĊenje prolazila sam gotovo cijelo svoje djetinjstvo. Prva slika predstavlja prvi prizor, kojeg se jasno sjećam. Na slici se vidi tvorniĉka kapija obasjana zimskim suncem ranog popodneva. Kroz kapiju izlaze radnici. Sa strane stoji djevojĉica od kojih ĉetiri pet godina. Iza nje se nazire lik ţene. Jasno se vidi samo ruka, kojom ţena gura djevojĉicu prema visokom, snaţnom ĉovjeku. Najjaĉe je izraţeno lice djeteta. Na njemu se zrcale strah, nedoumica, stid. Bilo mi je tada oko ĉetiri godine. Majka me toga dana oprala, lijepo me obukla i povela me pred kapiju tvornice, u kojoj je radila kao spremaĉica. Bilo je upravo vrijeme, kada radnici izlaze iz tvornice. Stale smo sa strane. Netko je s podsmjehom dobacio: «Što je, Mando, jesi li to došla potraţiti oca svojoj djevojĉici? NaĊi samo nekog zgodnog.» Na te rijeĉi zaorio se smijeh, neprijatan, podrugljiv smijeh. Bila sam jako mala, ali su mi toga trena obrazi buknuli od stida. Odjednom, majka me gurnula prema visokom, snaţnom ĉovjeku, rekavši: «Idi k onom ĉiki, i zovi ga tata.» Napravila sam par neodluĉnih koraka, ali da kaţem tata nepoznatom ĉovjeku, to baš nikako nisam mogla. Majka me gurnula malo jaĉe. Spotakla sam se, pala i jako udarila koljeno. Zavrištala sam od bola, od stida, od straha. Majka me podigla za ovratnik kaputića i povela me kući, tukući me usput. Prolaznici su se okretali za nama, gledali, ali se nitko nije miješao. Bila sam njeno dijete, i nikoga nije bilo briga što me ona zlostavlja. Tako smo stigle kući. Kuća. To je ova druga slika. Na njoj se vidi nastamba sklepana od kojekakvih otpadaka. V rata nastambe vise ukoso. Ta vrata nisu se nikako dala zatvoriti. Nije ni bilo potrebno. Nismo mi imale niĉega, što bi netko poţelio odnijeti. Ispred kuće, ako se to kućom moţe nazvati, i oko kuće je smetlište. Kuća se i nalazi na gradskom smetlištu. Treća slika prikazuje unutrašnjost moje kuće. To je oveći, taman prostor, u koji nešto svjetla prodire samo kroz dva nevelika, loše uglavljena komada stakla, koji predstavljaju prozore, jedan sa prednje, i drugi sa straţnje strane prostorije. U prostoriji su dva kreveta: jedan veći, mamin, i jedan manji, moj. Zatim tu je stol, dvije stolice, koje bi jedva podnijele teţinu nekog jaĉeg ĉovjeka, pa sanduk, u kome smo drţale svu našu sirotinju. U uglu je okrugla peć, zvana bubnjara, koju je netko bio odbacio i dovezao je na smetlište. Dobro je gorjela i dobro grijala. Cijev peći izvedena je van kroz rupu u zidu, ili u onome, što je predstavljalo zid. Iznad peći su dvije ukoso postavljene police, i na njima nešto olupanog posuĊa. Kako bi ona mlada novinarka, koja je sigurno odrasla u kući ili u stanu, gdje se namještaj mijenjao svakih par godina, kako se mijenjala i moda, mogla shvatiti da je moguće ţivjeti u ovakvom prostoru? A ja sam se u toj kući rodila. U njoj sam napravila prve korake, progovorila prve rijeĉi. U t oj kućici sam skoro uvijek bila sama, jer mama nikada nije bila kod kuće. Kada nije radila, onda je negdje pila. Kući se vraćala kasno noću pijana, ĉesto sa ponekim isto tako pijanim pratiocem.

Slijepi umjetnici

95

Sa prozorĉića na straţnjoj strani kućice vidi se sedam do osam isto takvih ĉatrlja, koje su okruţile jednu tramvajsku prikolicu. U tim ĉatrljama ţivjela je kolonija Roma, naši susjedi. Njihova djeca bijahu mi prvi i jedini drugovi u igri, koje sam ikada imala. U tramvajskoj prikolici ţivio je ĉika Sait sa porodicom. On je bio predvodnik kolonije. Peta slika predstavlja pogled sa prozorĉića na zadnjoj strani moje kućice na te ĉatrlje i tramvajsku prikolicu. Ĉika Sait je ĉlanove kolonije vjenĉavao i razvodio, krstio i sahranjivao, i uvijek imao vremena da se našali i da veĉerom sjedi kraj logorske vatre sa gitarom u krilu. Ta oguljena gitara je u njegovim spretnim rukama pjevala, plakala, izraţavala razne emocije. Ova šesta slika predstavlja ĉika Saita za vrijeme jednog takvog veĉernjeg sviranja. Na slici se vidi ĉovjek u pedesetim godinama ţivota, markantnih crta lica. Na krilu mu je gitara. Ĉovjek drţi zatvorene oĉi. Što li ste, ĉika Saite, vidjeli ispod spuštenih kapaka? Da li putove, kojima ste do tada već bili prošli, ili one, koji su još ĉekali na vas? Ti siromašni ljudi s pjesmom su ustajali i s pjesmom su lijegali na poĉinak. Ţene bi se ponekad posvaĊale, muškarci rjeĊe, ali i u jednom i u drugom sluĉaju bilo je dovoljno da ĉika Sait progovori samo par rijeĉi svojim tihim, autoritativnim glasom, pa da svaĊa smjesta prestane. Romski sam znala kao i svoj materinji jezik, pa sam tako mogla razumjeti što kaţe. Obiĉno bi rekao: «Prestanite. Da nas ĉuju drugi ljudi, rekli bi da se svaĊamo kao pravi cigani.» Na te rijeĉi zaorio bi se smijeh, i svaĊa bi prestala. Sa njihovom djecom sam se po ĉitav dan igrala. Kada bih kasno naveĉer ĉula majĉin od pića izobliĉen glas kako pjeva ili psuje, pobjegla bih u ĉika Saitovu prikolicu. Tamo bih se sakrila u neki ugao drhteći kao prut. «Što je ptiĉice, ĉega se bojiš? DoĊi, sjedni s nama za stol, veĉeraj s nama», zvao me je ĉika Sait. Jednoga dana doĊoše radnici sa lopatama i drugim alatkama i poĉeše rašĉišćavati smetlište i smeće tovariti u kamione i odvoziti ga. Za par dana, ledina je ostala ĉista, kao da na njoj nikada nije ni bilo smeća. Narednog jutra Romi se spakovaše i krenuše nekuda. Istrĉala sami iz kućice kao metak i obisnula se ĉika Saitu o ruku: «Ĉika Saite, kuda idete?», pitala sam zabrinuta. «Idemo dalje, ptiĉice. Ti znaš da smo mi ţivjeli od prodaje stvari, koje smo nalazil i na smetlištu. I sada moramo dalje, na neko drugo mjesto.» «Oh, ĉika Saite, povedite me sa sobom», zacvilila sam od straha, da ih ne izgubim. «Ne moţemo, Zrinkice. Ti znaš, ili moţda ne znaš da nas okrivljuju da krademo djecu. Moţeš li zamisliti kakva bi se hajka digla na nas da te povedemo?» «Ali, ja sama ţelim ići s vama. Mama me neće traţiti, ona me ne voli.» «Varaš se malena. Svaka majka voli svoje dijete. Tvoja majka je slabić, ne moţe se oteti piću i drugim lošim stvarima, ali ona te voli i potrebna si joj. Da nema tebe, ona bi pila još više, i posao bi napustila i potpuno potonula. Moraš ostati s njom i pomoći joj, kada tome doĊe vrijeme, a doći će sigurno. Hajde, budi dobra djevojĉica i nemoj više plakati.» Gledala sam ih kako odlaze. Nosili su sa sobom u zaveţljajima svu svoju imovinu. Veća djeca vodila su manju, a najmanju su majke nosile ili u naruĉju, ili u nekakvim zaveţljajima na leĊima. A onda mi suze zamagliše pogled, i oni zauvijek nestadoše iz mojeg ţivota. Ova sedma slika predstavlja kolonu Roma u odlasku. Dva dana kasnije, jednoga jutra probudila me neka strahovita tutnjava. Ustala sam i prišla prozorĉiću sa straţnje strane, jer je buka dolazila odande. Ĉika Saitova prikolica bila je nekuda odvuĉena. Jedna strašna, ogromna mašina išla je od ĉatrlje do ĉatrlje i rušila ih kao kuće od karata. Nisam dolazila k sebi od ĉuda i zaprepaštenja. Pošto je srušila i posljednju kućicu, mašina je krenula prema mojoj kućici. Dolazila je sve bliţe i bliţe, bivala je sve veća i veća. Njena strašna grmljavina potresla je iz temelja moj skromni dom. Pa, zar ĉovjek, koji

Slijepi umjetnici

96

sjedi unutra i koga ja tako dobro vidim, ne vidi da tu, iza toga prozora nekoga ima? Moţda i ne vidi. Staklo je malo i ne suviše ĉisto. Mašina je bila već sasvim blizu. Pa, to je strašno. Ta ogromna, strašna neman srušit će moju kućicu, pregazit će i mene. Neman je bila već tako blizu, da sam joj vidjela svaki pojedini šaraf. Najzad je potpuno zaklonila svjetlost. Neka snaga, gola, vanrazumska potreba za preţivljavanjem, naprosto me okrenula i ponijela me prema vratima, vjerujem u zadnji ĉas. Izašla sam i trĉala kao bez duše dalje, samo dalje od toga mjesta, od strašne mašine, ĉiju sam tutnjavu još dugo ĉula. Tako sam stigla do majĉine firme. Pojma nemam kako sam uspjela izbjeći sve opasnosti, prijeći par jakih prometnica, a da me ništa nije pogazilo. Utrĉala sam u tvornicu, pronašla mamu i pokušavala joj reći što se dogodilo. Ali, iz mojih usta nije izlazio nikakav glas. Mama me tresla, šamarala me, vikala na mene, ali sve uzalud. Kada sam naišla, upravo je ĉistila prostoriju do ambulante. Ĉuvši viku, lijeĉnik je izašao ţeleći vidjeti što se dogaĊa. Uveo me u ambulantu, posjeo me preda se i pitao me što se dogodilo. Otvarala sam usta, trudila sam se, ali bez uspjeha. Bila bih mu rado odgovorila, pošto je bio ljubazan sa mnom, ali nije nikako išlo. Iz mojih usta nije izlazio ni jedan jedini glas, ma koliko se trudila. Onda sam na stolu ugledala olovku. Uzela sam je i na komadu papira nevještim potezima nacrtala prvo jedan veliki kvadrat, kojim sam htjela predstaviti strašnu mašinu, pa onda jedan manji kvadratić, kojim sam htjela predstaviti našu kućicu. Sada, nakon tolikih godina, vjerujem da sam na ovoj osmoj slici uspjela doĉarati ogromnu mašinu, koja se ustremila na jadnu, malu ĉatrlju, pa to izgleda upravo kao da slon juriša na komarca. Lijeĉnik nije ništa shvaćao, ali je pogodio da se nešto dogodilo, pa reĉe mojoj majci: «Moramo vašoj kući, tamo se izgleda nešto dogodilo.» Kolima smo za tili ĉas stigli do bivšeg smetlišta, ali naše kućice, kao ni ostalih, nije više bilo. Radnici su upravo tovarili u kamion njene ostatke. «Što to radite?», upitao je lijeĉnik. «Pa, vidite, rašĉišćavamo. Tu će biti napravljen nogometni stadion.» «Ali, ova ţena je sa kćerkicom stanovala u jednoj od tih kućica. Mala je bila unutra i valjda u posljednjem trenutku izašla van, inaĉe bi bila poginula. Od šoka je, izgleda, izgubila dar govora. Netko, pa ma tko to bio, platit će im odštetu, ali, ako se njoj dar govora ne vrati, to će joj malo znaĉiti.» Zatim se okrenuo mojoj majci: «Ti se, Mando, privremeno negdje smjesti, dok se ne naĊe neko rješenje, a mala i onako mora u bolnicu.» Majka je stajala i kao oduzeta gledala mjesto, gdje se još toga jutra nalazila naša kućica. U bolnici sam provela pune dvije godine. Lijeĉnici su se trudili oko mene, ali sve uzalud. Nisam progovorila, ali sam nauĉila izraţavati se crtanjem. Crtala sam mnogo. Crtala sam našu kućicu, koje više nije bilo, crtala sam svoje drage prijatelje Rome, za kojima sam tugovala, crtala sam lijeĉnike, sestre, ostale pacijente. Lijeĉnici i sestre voljeli su moje crteţe. Odnosili su ih sa sobom, a meni su donosili papir za crtanje, flomastere, slatkiše i mnogo što drugog. Majka mi je rijetko dolazila u posjete, ali se ja tim posjetima nisam radovala, jer je uvijek dolazila pripita. Jednog dana me lijeĉnik upitao: «Ti ne voliš svoju majku?» Kimnula sam glavom potvrdno. «Zato što pije?» Opet sam potvrdila. «Ona tebe voli, zabrinuta je za tebe, i zato pije.» Nije on ništa o tome znao, iako je bio lijeĉnik. Moja majka je pila, jer joj je to bila slabost, jer je pila i ranije, i prije nego sam ja ostala nijema.

Slijepi umjetnici

97

Nakon dvije godine otpustili su me iz bolnice. Rekli su da sam od šoka izgubila dar govora, i da bi mi moţda samo opet neki šok pomogao da progovorim, a da mi oni ne mogu pomoći. Majka me dovela u naš novi dom. To je ova slijedeća slika. Na slici se vidi velika soba, pristojno namještena. Ima ĉak i centralno grijanje. Reklo bi se da je to ne korak, nego skok na bolje prema našoj ranijoj situaciji. Ali, ta velika so ba, garsonijera sa kupaonicom i kuhinjicom smještena je u jednoj trokatnoj zgradi. Naši novi susjedi bili su zaposleni ljudi, a njihove besposlene ţene po ĉitav su dan stajale na kapiji, na hodnicima i na stepenicama toroĉući. Nas su svi zaobilazili kao da smo kuţne. Mogla sam dobro shvatiti zašto. Majka pijanica i ja nijema, njima smo se morale ĉiniti veoma ĉudne, neprihvatljive. Ĉesto, kada bih izlazila iz zgrade ili ulazila, poneka od tih torokuša prijetvorno bi uzdahnula: «Jao, jadna mala.» Pretpostavljam da su mislile da i ne ĉujem, jer su svašta znale reći o mojoj majci u mom prisustvu. Kakva god ona bila, to me je smetalo. Dobro sam shvaćala da je i njihovo navodno saţaljenje prema meni neiskreno, samo na rijeĉima, i da ni jedna od njih ni prstom ne bi maknula da pomogne meni, ili bilo kome drugom. U meni je rasla pobuna, i jednom, kada je jedna od njih uzdahnula pa ĉak i zasuzila nad mojom sudbinom, okrenula sam se i izbeljila joj se. Evo, ova slijedeća slika, to je njeno zaprepašteno lice, duboko povrijeĊeno u svojoj «plemenitosti». Majka je i dalje nastavila po starom. Po ĉitav dan je izbivala od kuće, a naveĉer se vraćala pijana sa ponekim pratiocem. O, kako sam ţestoko mrzila te muškarce. Ĉinili su mi se gori od pasa. Što li su samo nalazili na njoj? Nije bila ni malo lijepa, ĉak bi se moglo reći da je bila ruţna, a piće nije doprinosilo njenom boljem izgledu. Jednoga od tih posjetilaca posebno sam dobro upamtila. Bio je to paţljivo odjeven ĉovjek, ĉak je i kola vozio. Negdje je sigurno imao obitelj i bio cijenjen. Moţda je i kakav poloţaj zauzimao. Pa što je onda traţio ovdje? To sam ubrzo otkrila. Na toj pijanoj jadnici iţivljavao je svoje najprljavije sklonosti. Dolazio je uvijek trijezan. Mislim da i nije pio. Vezivao bi moju majku, zaĉepio bi joj usta i tukao je do krvi. Uţivao je još više u tome, što ima posmatraĉa, koji ne moţe ĉak ni vrisnuti od uţasa. Mali, sitni ĉovjek, štakorskog lica, ovdje je dolazio na svoje. Jedne veĉeri mi je rekao: «Lijeĉnici misle da ti tebi šok mogao pomoći da opet progovoriš. E, pa, sada ćeš imati šok. Ja ću te izlijeĉiti.» Jednom rukom uhvatio me ĉvrsto za glavu, a drugom upaljenu cigaretu prinosio mome oku. Majka je besvjesno leţala na krevetu, pijanija nego obiĉno. Uţasnuto sam gledala malu, svijetlu, crvenu toĉkicu, koja se neumitno primicala mome oku. A onda, tko zna zašto podigoh pogled na lice svoga muĉitelja. Ono, što sam na tome licu vidjela, onaj izraz bolesnog, zlog uţitka zgranuo me je toliko, da su mi suze pošle na oĉi. Zatreptala sam, i jedna suza je, odbaĉena trepavicom, pala na ţar cigarete. Ţar se uz pištanje ugasio. To mi je spasilo oko. Ĉovjek me odgurnuo snaţno od sebe i otišao. Više se nikada nije pojavio u našoj sobi. Ĉesto se pitam da li sam na ovoj narednoj slici uspjela dovoljno vjerno naslika ti taj izraz, koji me tada natjerao da zaplaĉem ne nad sobom, nego nad njim. Pitam se zatim, zašto ljudi, kada hoće za nekoga reći da je zao, kaţu da je zvijer? Zvijeri ubijaju ili u samoobrani, ili kada su gladne. One ne muĉe svoje ţrtve. Samo ĉovjek, poremećene svijesti, ĉovjek sa zlim sklonostima moţe uţivati u tome, da muĉi i zlostavlja drugog ĉovjeka, ili ţivotinju. I koliko se samo takvih šeta uokolo. Izgledaju pristojni, dobri, ĉak i bez ikakvih mana. Ali, kada im se pruţi prilika, tek onda se pokaţu u pravoj boji. Od tada sam poĉela osjećati neki traĉak saţaljenja i simpatije prema svojoj majci. Ona je bila slabić, ali nije bila zla. Za svoju slabost ĉesto je teško i gorko plaćala. Još više sam zamrzila muškarce, koji su pijani, ili ĉak i trijezni, dolazili, da na njoj iţive svoje nastranosti.

Slijepi umjetnici

98

Ovaj asketski lik u mantiji na slijedećoj slici je majĉin brat, moj ujak. Nekako u to vrijeme, on se pojavio jedne veĉeri da bi svoju sestru pokušao obratiti na bolji put. Govorio joj je i govorio, ali mislim da je od toga bila isto tolika korist, kao da rijeĉi baca u vjetar. Ona je paţljivo slušala, potvrĊivala, slagala se sa svime što je rekao, ali sam ja dobro znala da se ona slaţe samo na rijeĉima, i da će već koliko sutra nastaviti po starom. Izgleda da je i ujak to dokuĉio, jer je zatraţio od nje da me pusti sa njime na selo u kome je sluţbovao kao ţupnik. Rado sam pošla s njime. Zanimalo me kako je na selu. Nije mi bilo ni malo ţao ostaviti majku. I tako sam se obrela u jednom velikom, lijepo ureĊenom selu . To je ova naredna slika. I moj ujak pomislio je da bi mi moţda oštra metoda uz Boţju pomoć mogla povratiti dar govora, a moţda se htio okušati kao iscjelitelj. Jednoga dana poveo me u crkvu. Uzeo je u ruke biĉ i rekao mi: «A sada reci mama.» Trudila sam se, micala usnama, ali iz mojih usta nije izlazio nikakav glas. Zamahnuo je biĉem i udario me viĉući: «Reci mama. Tući ću te sve dotle, dok ne progovoriš.» I udarao me ţestoko, nemilosrdno. Naprezala sam se iz sve snage da progovorim, da istisnem iz sebe makar samo glas, jauk, bilo što, kako bi to muĉenje najzad prestalo, ali nije išlo. Suze i znoj slivali su mi se niz lice. Biĉ je ostavljao krvave masnice po mom tijelu i nogama, ali su moja usta i dalje ostajala nijema. Tada ujak baci biĉ, kleĉe pred oltar i poĉe se tući šakama po glavi, po grudima, po cijelom tijelu, jecajući: «O, moj Gospode. Ne daj da se u meni nikada više povampiri ovaj zloduh. Daj mi snage da ga zauvijek pobijedim i potisnem ga u sebi.» Odnio me potom u svoj stan, njeţno me umio, oprao mi i namazao masnice, koje mi je biĉ ostavio po koţi. Takav pokušaj lijeĉenja nikada više nije ponovio. Njegova domaćica, jedna starija ţena, poĉela me uĉiti da radim kućne poslove. Bila je stroga. Mnogo je traţila, ali bi me zato za svaki uspjeh pohvalil a. Godile su mi te pohvale, pa sam se trudila da što bolje radim. Svakoga jutra ujak bi po sat dva radio sa mnom. Uĉio me ĉitati, pisati, raĉunati. Te satove najviše sam voljela. Dobro sam napredovala da bih zadovoljila ujaka, a i zato, što me ĉitanje od samog poĉetka jako privlaĉilo. Pisanje mi nije predstavljalo nikakvu poteškoću. Jednostavno sam crtala slova. A kada smo došli do crtanja, tu sam tek bila na svom terenu. Primjetivši to, ujak me poticao da što više crtam, pa mi je najzad kupio blok, bojice i kistove, i tako sam poĉela prvi puta slikati. Ujak se ponosio svojim pouĉavanjem i moji uspjesima. Rado je pokazivao moje crteţe i slikarije. Taj mirni ţivot, pun rada, ali i zadovoljstva potrajao je oko tri godine. A onda, jednoga dana, ujak mi sav neveseo reĉe: «E, mala moja, moramo se rastati. Moram te odvesti tvojoj majci. Potrebna si joj. Vjeruj, ţao mi je. Baš smo lijepo radili. Kupit ću ti nekoliko knjiga da ne zaboraviš ĉitati. Dopisivat ćemo se. Dolazit ću k vama kada budem mogao, pa ćemo tako ma kar i usporeno nastaviti dalje. Bila bi šteta da prestaneš uĉiti, kada ti tako dobro ide od ruke.» Majku sam jedva prepoznala. Imala je velik trbuh i bila je sva nekako izobliĉena. Znala sam što znaĉi veliki trbuh. Na selu sam ĉesto viĊala stelnu kravu, ţd rjebnu kobilu, skotnu kuju ili maĉku. Nitko mi nije morao reći da ću dobiti bracu ili seku. To se kroz nepun mjesec dana i dogodilo. Majka je otišla u bolnicu, i poslije osam dana se vratila i donijela mi maloga bracu. Sa njom, meĊutim, nije bilo dobro. Slabo je jela, slabo spavala, teško se kretala, tako da sam se morala sama brinuti za dijete, kuhati i spremati. Sada mi je i te kako dobro došlo sve, što sam nauĉila od ujakove stare domaćice. U poĉetku mi je bilo neobiĉno da se bakćem oko tako malog djeteta. Bojala sam se da ga ne povrijedim. A onda sam se malo pomalo navikla. Svoga malog bracu nisam baš u poĉetku mnogo voljela. Ustvari, bilo mi ga je ţao. Pitala sam se

Slijepi umjetnici

99

zašto li je taj crvić morao doći na ovaj negostoljubivi svijet, i što li će ga sve u ţivotu snaći? No, kako je vrijeme prolazilo, kako sam se brinula o njemu od jutra do mraka, postajao mi je sve draţi. Kada mi se prvi puta nasmiješio, suze ganuća potekle su mi iz oĉiju. Osjetila sam u srcu takav val topline, kao nikada do tada. Eto, najzad, netko i mene voli, najzad se netko i meni raduje. Evo toga dragog, nasmiješenog lica, evo te bucmaste ruĉice, što se podigla i nešto pokazuje. Majka je ĉesto odlazila lijeĉniku, i svaki puta se vraćala sve umornija, sve utuĉenija. Zaĉudo, nije više pila. Nije se ţalila na nikakve bolove, ali nije ni morala. Njezin izgled dovoljno je govorio. Noću, kada bi me dijete probudilo svojim plaĉem, zapazila bih kako se ona trza pod pokrivaĉem. Glava bi joj bila duboko zagnjurena u jastuk. Znala sam da plaĉe. Što god da je okajavala, veoma sam je ţalila. Sada smo mogle razgovarati. Pisala bih joj pitanja, ili pišući odgovarala na njena. Voljela je tako razgovarati sa mnom. Rekla je da joj se ĉini da me tek sada upoznaje. Isto to mogla sam i ja reći. Sada sam upoznavala onu njenu bolju stranu. Eto, ujak se nije morao bojati da ću zaboraviti pisati. Za ĉitanje, meĊutim, baš nisam imala mnogo vremena. Naveĉer, kada bih završila sav posao, bivala sam tako umorna, da bih ponekad zaspala nerazodjevena. Vrijeme je prolazilo. Moj braco je rastao, a majka sve više i više slabila. Uskoro nije više sama odlazila lijeĉniku, nego su je odvozili i dovozili. Ujak je preko nekih prijatelja nabavio lijekove iz inozemstva, i napredovanje bolesti bilo je na neko vrijeme zaustavljeno. Majĉ ino stanje malo se popravilo. Mogla se dići, mogla je hodati po sobi, otići u kupaonu. Ĉak je mogla i kuhati, sjedeći kraj štednjaka, dok bih joj ja dodavala sve potrebno. Sada sam imala nešto više vremena za sebe. Majka me nagovarala da idem van, igrati se, ali sam se na to samo osmjehnula, sjela kraj prozora, uzela knjigu i ţeljno ĉitala. Knjige sam voljela. U njima sam nalazila ţivot, kakav nisam poznavala. Za igru, meĊutim, nikada baš nisam imala naroĉitog dara. Za igru je potrebno društvo, a ja ga nisam imala. Sve otkako su otišli moji dragi prijatelji Romi. Vjerovala sam da bi me oni i ovakvu prihvatili, da bi našli razumijevanja za mene, jer imaju dušu široku, kao prostranstva, kojima ih vode njihovi ĉudni putovi. I, evo najzad i majĉine slike. Sjedi u fotelji. Na licu joj paćeniĉki izraz, pogled joj je tuţan. Kose gotovo i nema. Otpala joj je od nekakvih lijekova. Mnogo je patila, ali je patila tiho, ne poţalivši se nikada ni jednom rijeĉi. Kada je meni bilo blizu ĉetrnaest godina, a braci blizu ĉetiri, njeno stanje se naglo pogoršalo, pa je morala u bolnicu. A onda je za par nedjelja bilo sve gotovo. Ujak se pobrinuo za sahranu. I tako braco i ja ostadosmo sami. Spopao me neizreciv strah da će nas razdvojiti, da će nas smjestiti u razliĉite ustanove. Zamolila sam ujaka da nas uzme k sebi. Rado je pristao. Na selu je naš ţivot tekao mirno. Ujakova domaćica bila je već jako stara, pa sam preuzela skoro sav njen posao. Osim toga, nastavili smo ujak i ja sa našim satovima uĉenja. Braco se po ĉitav dan igrao. Bila sam istinski sretna što smo na selu, jer je tu imao društva za igru. Tu ga djeca nisu izbjegavala, kako se to dogaĊalo dok smo bili u gradu. Nesklonost naših susjeda, pa i njihove djece, nije se zaustavila samo na meni i majci, nego se proširila i na mališana. Ovdje, meĊutim, imao je ono, što mu je bilo i te kako potrebno, to jest, društvo svojih vršnjaka. Ujak je obilazio bolesnike, tješio ih, pa ĉak i njegovao. Ljudi sa sela još i sada se teţe odluĉuju da idu lijeĉniku, dok, naprotiv, u svećenika imaju veliko povjerenje. Bilo je dosta takozvanih staraĉkih domaćinstava. Djeca su otišla u grad, ili u inozemstvo, a stari ljudi ostajali su sami. Dok su mogli obraĊivati zemlju, sve je bilo u redu, ali, kada bi se razboljeli, bivalo je jako teško. Eto, tim i takvim ljudima ujak je posvećivao mnogo vremena i paţnje. Ĉesto sam odlazila s njim u te posjete i pomagala mu. Ponekad bi me hvatala muĉnina od nepospremljenih, neprozraĉenih bolesniĉkih soba, od zadaha, što se širio oko zapuštenog starca ili starice, ali onda bih rekla sama sebi:

Slijepi umjetnici

100

«Hej, da ti moţda nisi odrasla u svili i kadifi? Ovo ljudsko biće pati, i potrebna mu je pomoć.» Poĉela bih spremati, ĉistiti, prati, njegovati starca ili staricu, i muĉnine bi nestalo. Zahvalan pogled ĉovjeka, koji trpi i kome sam makar malo olakšala, bio mi je najljepša nagrada. Ove tri slike su iz toga vremena i pokazuju kako starost moţe biti teška i tuţna. Uz sav taj posao vrijeme je prolazilo neosjetno i brzo i pribliţavao se velik i strašan dan. Bila je rana jesen, moţda najljepše godišnje doba na selu. Eto, to je ova slijedeća slika. Lišće polako ţuti. Na putu kola, natovarena zlatnim klipovima kukuruza i drugim poljoprivrednim proizvodima, pa kola, na kojima voze burad punu groţĊa. Njive i vinogradi tada obilato nagraĊuju ljude za njihov trud. Šteta što se ne mogu naslikati mirisi, jer je njih ujesen na selu u izobilju. I jednog takvog jesenjeg dana punog mirisa i boja moj braco se bezbriţno igrao na sokaku sa nekoliko svojih vršnjaka. Iz jednog dvorišta izjurio je bik, bijesno riĉući, i pojurio pravo prema djeci. Ostala djeca su se razbjeţala, a moj braco je stajao kao oduzet. Vrijeme je stalo, sve je stalo. Kretao se samo bik sve bliţe i bliţe prema djetetu, koje ga je opĉinjeno gledalo. Pognuo je veliku glavu. Sad će njegova dva strašna roga proburaziti malo, krhko tijelo. Zinula sam, potpuno nesvjesna ĉinjenice da to niĉemu ne vodi, da ne mogu vikati. «Braco, bjeţi, trĉi k meni.» To sam doista ja vikala. Od straha, od naprezanja, od prepasti skljokala sam se na zemlju, oĉekujući da svakog trenutka ĉujem bolan krik unesrećenog djeteta, ali sam umjesto toga osjetila kako me dvije male ruke ĉvrsto grle i ĉula: «Zrinkice, seko, pa, to si ti vikala, ti moţeš govoriti?» «Oh, ţiv si, hvala Bogu, ništa ti se nije dogodilo.», jecala sam, i to je bilo sve što mi je toga trenutka padalo napamet. Oko nas su se ubrzo okupili ljudi. Ujak se jedva probio do nas. «Zrinkice, dijete, pa ti moţeš govoriti? O, kako je to velika sreća, kako bi tvoja jadna majka bila sretna da je doţivjela ovaj trenutak.» I ja sam vjerovala da bi. Od vremena, kada se bila razboljela, bolje sam je upoznala. Bila je ona priprosta, neuka ţena, ali je nas, djecu, veoma voljela. Strašno se kajala što je raznim neumjerenostima straćila zdravlje i što će nas morati ostaviti same. Znala je dobro, ĉak i onda, kada joj je bilo malo bolje, da je to samo privremeno poboljšanje, da je to samo odlaganje neminovnog i brinula se što će biti s nama kada ona ode. Ujak je bio vanredno praktiĉan i vrijedan ĉovjek. Mnogo je rad io, pa je i druge poticao na rad. Sada, kada sam mogla govoriti, pripremao me za ispite. Htio je da poloţim koliko budem mogla razreda, a onda da nastavim redovno školovanje. Godinu dana vrijedno smo radili, pa sam onda pristupila ispitima. Poloţila sam svih osam razreda. Ispiti su trajali puna dva tjedna. Dva tjedna napetosti, straha i napora. Bojala sam se da će me glas moţda nekada izdati, da u nekom otsudnom trenutku neću moći progovoriti. Na sreću, to se nije dogodilo, pa sam, nakon što je sve prošlo, mogla s olakšanjem odahnuti. Srednju školu morala sam nastaviti u gradu. I tako smo se braco i ja opet našli u našoj garsonijeri, jer je i on te godine krenuo u prvi razred. On je dobio još odmah, nakon majĉine smrti, njenu mirovinu, pa smo tako imali od ĉega skromno ţivjeti. Ujak nam je pomagao koliko je mogao. Za sve vrijeme, dok smo bili kod njega na selu, on je novac, koji je braco dobivao, stavljao na stranu i ta svota sada nam je i te kako dobrodošla. Ĉovjek, koji ne moţe govoriti, mnogo razmišlja. Ĉa k i kada sam progovorila, mnogo sam razmišljala. Uvijek sam sebi nastojala objasniti sve stvari i pojave oko sebe. Nisam mogla jednostavno prihvaćati ţivot i ţivjeti ga, a da ga ne razumijem i da ne razmišljam o njemu. I eto, svoga ujaka nikako nisam mogla do kraja razumjeti. Vršio je svoj svećeniĉki poziv pošteno, ali se u to nije unosio. Radio je to savjesno, kao što bi bio radio i svaki drugi posao, ali nisam baš sigurna da je u tome bilo mnogo vjere. Na propovijedima je uĉio ljude dobru, poštenju, milosrĊu, a Boga je u to uplitao samo onoliko, koliko je baš morao. Ipak, ţivio je po

Slijepi umjetnici

101

strogim pravilima svećeniĉkog reda. Osim ponekih ispada grubosti, za koje se uvijek gorko kajao, bio je gotovo savršen ĉovjek, ali ga je bilo teško voljeti. Eto, nakon što sam na onako ĉudesan naĉin progovorila, svaki bi me drugi svećenik bio pokušao nagovoriti da svoj ţivot posvetim Bogu. On, meĊutim, takvo nešto nikada nije ni spomenuo, i na tome sam mu zaista bila zahvalna. Ţivio je skromno. Sve što je mogao, davao je drugim a. Provodio je usamljeniĉki ţivot ispunjen radom za druge. Ĉesto sam imala dojam da zbog neĉega kaţnjava sam sebe. Bila je to ista sposobnost tihog trpljenja kao i kod moje majke. Kada je u starosti mogao doći k nama, a primili bismo ga rado, jer smo mu mnogo dugovali, radije je otišao u staraĉki dom, i to ne u onaj bolji, gdje bi imao sam svoju sobu, nego u onaj skromniji, gdje ih je u jednoj sobi bilo i po šest sedam. I tamo je pomagao drugima i utjehom i radom, jer se u njegu bolesnika dobro razumio, a ipak je ostajao sam i usamljen. Nedugo nakon osamnaestog roĊendana poštom sam od jednog odvjetnika primila štednu knjiţicu sa svotom, od koje mi se zavrtjelo u glavi. Bio je to novac, koji su izvoĊaĉi radova na sada već starom stadionu isplatili kao odštetu za našu kućicu i za moj pretrpljeni strah i gubitak moći govora, a koji je tvorniĉki lijeĉnik mudro i pošteno bio ostavio na štednju s nalogom da mi se štedna knjiţica uruĉi kada budem punoljetna. Taj novac omogućio mi je da bez brige mogu studirati. Imala sam dvije velike ţelje, i nisam znala kojoj da dam prednost. Jednu po jednu, ostvarila sam obadvije, pa sam sada lijeĉnica, koja slika, ili slikarica, koja lijeĉi, kako se kome više sviĊa. Ţivim i radim na selu, jer tamo imam više mira i tim ljudima sam kao lijeĉnica potrebnija. Ţivim sama, jer uţase svog djetinjstva i odbojnost prema muškarcima nikako nisam uspjela prevladati. Ĉesto su me, dok sam još studirala, pitali zašto se ne zabavljam s mladićima. Na takva pitanja nisam odgovarala, jer u meni još nije bila sazrela odluka da naslikam sve ove slike i da ispriĉam ovu priĉu. Ako, pošto sam sve to izbacila iz sebe, noćne more prestanu, ţivot će mi biti ne samo podnošljiv, nego ĉak i lijep. Milka Tarbuk Ĉivić, ĉlanica Udruge slijepih Osjeĉko baranjske ţu panije

17.2 MOJOJ STAROJ
Ka biser zube si imala Od uha do uha vajka se smijala Hja san te milova, ljubija ti tilo Ajme svite, lipo nan je bilo Dentijera ti sada baš dobro ne paše Kad se smiješ dojde mi da plaĉen Umisto milovanja reumu ti maţen A ljubavnne riĉi zabin da ti kaţem Ma stešo te volin sada ka i prije Ma ni moje tilo kako prije nije Grijemo si skupa naše stare kosit K vragu su partile ţelje od mladosti Darinka Kalac, ĉlanica Udruge slijepih Istarske ţupanije

Slijepi umjetnici

102

17.3 NAŠA UDRUGA SLIJEPIH – PULA
Dugo već dugo tu pored nas Odnekud dopire neĉiji glas Moţda nekoga pomoć moli Ili ga moţda nešto boli Pokušaj Udrugu slijepih naći Sa njom ćeš se lakše snaći Tada shvatiti ćeš što ona ti znaĉi U njoj ćeš mnogo toga saznati I probleme slijepih doznati Stoga u Udrugu slijepih svrati Saznati ćeš dali neko zbog ljubavi pati Ţele li ĉlanovi nešto reći Mora se njihovo povjerenje steći. U Udruzi slijepih brzo se uĉi I sazna što koga muĉi Problemi budu kao rukom odneseni Svi postaju nasmiješeni Igra se briškula pikado i šah Svi ţele pobijediti u isti mah Kad Ugrin harmoniku zasvira Srce mi neda mira Svi pjevaju i plešu do jutra Ţeleći da se sve ponovi sutra Budemo li slušali savjete mnoge MeĊu ĉlanovima biti će uvijek sloge Udruzi ţelim mnogo uspjeha i sreće U njoj nam nikad ništa nedostajati neće Dragica Macuka, ĉlanica Udruge slijepih Istarske ţupanije

Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre

103

18 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre
1. Grad Buzet 2. Grad Pazin 3. Grad Rovinj 4. Grad Vodnjan 5. Općina Liţnjan 6. Općina Tar

Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre

104

Izdavaĉ: Udruga slijepih Istarske ţupanije Urednik: Zlatko Kuftić Uredništvo: dipl.psih. Jasna Guerin Indira Hujdur Kosi prof. Đina Tonĉić Fonović,

Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre

105