You are on page 1of 121

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam

Trung tm t vn GS v kim nh VLXD las - XD 384


a ch: 52 ng 10 ng trng chinh, ph l, h nam
in thoi: 0351.842.332; fax: 0351.842.332; D: 0913.308.659

bo co Kt qu th nghim
kim tra cht lng ct liu v
thit k hn hp B tng nha ht th

1. n v yu cu

2. Cng trnh

3. Hng mc

Mt ng BTN ht th

ht lng h nam

VLXD las - XD 384

, ph l, h nam

332; D: 0913.308.659

t th

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam

trung tm t vn GS v kim nh VLXD LAS - xd 384


a ch: 52 ng 10 ng trng chinh, ph l, h nam
in thoi: 0351.842.332; FAX: 0351.842.332: D: 0913.308.659

kt qu thit k hn hp b tng nha


(22TCN 249 - 98)
1. n v yu cu

2. Cng trnh

3. Hng mc
:
4. Ngy th nghim:

Lp di BTN ht th
Hm lng nha theo ct liu:

Vt liu

20-40(mm)

5-15(mm)

0- 5(mm)

Ct

T l phi hp (%)

25

30

35

10

T l thnh phn vt liu thit k theo hm lng nha


20-40(mm)

5-15(mm)

0-5(mm)

Ct

Bt khong

23.8

28.6

33.3

9.5

0.0

238

286

333

95

thnh phn cp phi cc c ht mu thit k


20-40

Kch thc c
sng (mm)

gc

5-15
%

0- 5

gc

Ct
Ct
gc

gc

Bt khong
%

Bt
gc

40.0

100.0

25.0

100.0

30.00

100.0

35.0

100.0

10.0

100

30.0

71.0

17.8

100.0

30.00

100.0

35.0

100.0

10.0

100

20.0

4.5

1.1

95.0

28.50

100.0

35.0

100.0

10.0

100

12.5

1.2

0.3

60.4

18.11

100.0

35.0

100.0

10.0

100

8.0

0.2

0.1

24.4

7.31

100.00

35.0

100.0

10.0

100

4.0

0.0

0.0

14.6

4.38

71.05

24.9

99.7

10.0

100

2.0

0.0

0.0

7.4

2.22

39.47

13.8

93.7

9.4

100

0.5

0.0

0.0

0.0

0.00

26.32

9.2

54.1

5.4

87.6

0.3

0.0

0.0

0.0

0.00

12.11

4.2

33.5

3.3

87.6

0.16

0.0

0.0

0.0

0.00

5.79

2.0

20.7

2.1

78.3

0.074

0.0

0.0

0.0

0.00

3.68

1.3

13.5

1.4

70.9

Lng lt sng (%)

8
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.0

Ghi ch:
Ngi th nghim

0.1

1.0
C sng (mm)

10.0

Cp phi t yu cu KT
P. phng th nghim

Gim

Nguyn Cng nh

Vt liu
(20x30)mm
(5 x15)mm
5,0mm
Ct Vng
Bt

KS: Phm Thanh Sn

KS: Phm T

Lng lt qua sng (%)


30
100
100
100
100
100

25
71
100
100
100
100

15
4.5
95
100
100
100

10
0.22
60.36
100
100
100

5
2.5
1.25
0.63
0
0.0
0.0
0.0
24.36
14.6
7.4
0.0
100
71.0526 39.47 26.31579
99.7118 93.6599 79.0202 54.12104
100
100
100
96.85714

Cc ch tiu khc ca vt liu c thng k bng sau

Ch tiu th nghim

n v

Cng chu nn ca gc
T trng khi
T trng khi ca mu bo ho
T trng biu kin
Kh nng hp ph
Hm lng bi bn
M un ln ca ct

Kg/cm2

%
%

10x20

5x15

2.665
2.673
2.6856
0.2824
0.3838

0.000
0.000
0
0
0.000

Vt liu

0,5
2.677

t lng h nam

XD LAS - xd 384

ph l, h nam
D: 0913.308.659

nha

5.08 %

heo ct liu:
Ct

Bt khong

25

10

30
35

100.0

10

5.078809

ng nha
Nha ng

Tng

4.83

100

48.3

1000

Bt khong

Cp phi

Tiu chun

0.0

100.0

100

0.0

92.8

90 -100

0.0

74.6

75 - 95

0.0

63.4

55 - 75

0.0

52.4

40 - 60

0.0

39.2

25 - 45

0.0

25.4

15 - 35

0.0

14.6

12 -18

0.0

7.6

4 - 14

0.0

4.1

4-8

0.0

2.6

0-4

100.00

-1
9.35
34.35 C sng
29.35
24.35

40.0
30.0
20.0
12.5
8.0
4.00
2
0.5
0.3
0.15
10.0

100.0

0.071

100.00
92.75
74.63
63.41
52.36
39.22
25.40
14.62
7.59
4.10
2.64

100
85
70
55
40
25
15
5
4
3
0

100
100
87
75
60
45
35
18
14
8
4

100
90

Gim c Cng ty

80

lot sang

70
60
50
40
30
20

lot s

50

KS: Phm Thanh Huyn

40
30
20
10
0

0.0

)
0.315
0.0
0.0
12.1053
33.487
87.5714

0.14
0.0
0.0
5.8
20.7493
78.29

bng sau
Vt liu
Ct
vng

Bt

2.626

2.67159

0.65
0.00
2.19

0.071
0.0
0.0
3.684211
13.5
70.86

0.3

C S.
15.0
9.5
5.0
2.0
0.95
0.425
0.3

Trn sng
0
250
1917
643
253
359
82
0 #VALUE!

T.lu
0.0
250.0
2167.0
2810.0
3063.0
3422.0
3504.0
#VALUE!
3977

%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Lt sng

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

c sang
15.0
9.5
5.0
2.0
0.95
0.425
0.3

T l lot sng mt
100
90
80

lot sang

70
60
50
40
30
20

Lt sng
Logarithmic (Lt sng)

lot s

50

Logarithmic (Lt sng)

40
30
20
10
0

0.0

0.3

0.4

1.0

2.0

co sang

5.0

9.5

15.0

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


trung tm t vn GS v kim nh VLXD las - Xd 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh, ph l, h nam
in thoi: 0351.842.332; FAX: 0351.842.332; D: 0913.308.659

tng hp bo co
cc ch tiu c l ca mu thit k BTN ht trung
( 22TCN 249 - 98 )
1. n v yu cu

2. Cng trnh

3. Hng mc

3. Ngun gc mu

Mt ng BTN ht th
:

Do n v gi n

- dm, Bt
- Ct vng
- Nha ng

TT

Ch tiu

: Kin Kh - Ph L - H Nam
: Vit Tr : Nha PLC.60/70

Kt qu

5.08

Hm lng nha

n nh Marshall 60 C

daN

850

Ch s do

mm

3.16

rng d VA

rng ct liu VMA

14.03

rng lp y nha VFA

72

KL th tch ca hn hp BTN

g/Cm3

2.31

Nhn xt: Mu BTN t yu cu

* Kt qu th nghim ch c gi tr trn mu th
Ngi th nghim

P. Phng th nghim

Nguyn Cng nh

KS: Phm Thanh Sn

cht lng h nam

h VLXD las - Xd 384

chinh, ph l, h nam

842.332; D: 0913.308.659

BTN ht trung

Tiu chun

Ghi ch

4 - 6
(Theo ct liu)

5,87% theo hm
lng nha

> 800 daN


2 - 4
6 - 10
15 - 21

60 - 85

8
9
11

Dung trng trung bnh HH ct liu


Dung trng trung bnh ca ct liu
khong vt
Dung trng thc ca hh BTN & BTN
+Mu 1
+Mu 2

12

+Mu 3
+Mu 4
ngm nc BTN

13

n th tch ca BTN

14
15

Cng khng nn ca BTN nhit

16

+50oC

17

H s n nh nc ca BTN
n % TT khi cho ngm nc
trong15 ngy m
dnh bm ca nha v

h c gi tr trn mu th
Gim c Cng ty

18
19

+20oC

KS: Phm Thanh Huyn

g/Cm3
g/Cm3

2.658
2.714
Trung
bnh

g/Cm3
2.523
2.504

2.492

2.484
2.459
1.62

1.5 - 3.5

0.36

<0.5

37.2

>35

15.7

>14

0.9

>0.85

1.15

<1.5

daN/cm2

t yu cu t yu cu

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


Trung tm t vn GS v kim nh VLXD LAS - XD 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh, ph l, h nam

in thoi: 0351.842.332; FAX: 0351.842.332; D: 0913.308.

kt quTh nghim bt
(tiu chun th nghim : 22tcn 58 - 84)
1. n v yu cu

Cng ty TNHH Hi Vng, Bnh Lc, H Nam

2. Cng trnh

HTKT L C1 Khu th Bc Thanh Chu

3. Hng mc

4. Vt liu TN

Mt ng BTN ht th
:

Bt

5. Ngun gc mu:

Bt Kin Kh (Do n v gi n)

Ch tiu c l bt
T trng ca bt

G/cm3

2.672

Khi lng th tch

Kg/m3

1440

Nc hp ph

0.23

n mn sun pht

Lng bn t:

phn tch thnh phn ht


Ct liu : Bt

Biu cp ph

Hm lng

C sng

KL st ring
bit trn tng
sng

% trn cc
sng

(mm)

(g)

1.25

0.0

0.0

0.0

100.0

0.63

22.0

3.1

3.1

96.9

0.315

65.0

9.3

12.4

87.6

0.140

65.0

9.3

21.7

78.3

0.071

52.0

7.4

29.1

70.9

<0,071

496.0

70.9

100.0

0.0

Lt
sng

95

89
% Lt sng

Tch
lu

700.0

83

77

71

65
0.01

(mm)
0.10 C sng1.00

Ghi ch : Kt qu th nghim ch c gi tr trn mu th


Ngi th nghim

P. Phng th nghim

Gim c C

Nguyn Cng nh

KS: Phm Thanh Sn

KS: Phm Than

t lng h nam

LXD LAS - XD 384

l, h nam

2.332; D: 0913.308.659

0.15%

Biu cp phi

100

(mm)
0.10 C sng1.00

10.00

mu th
Gim c Cng ty

100.00

31.5

KS: Phm Thanh Huyn

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


Trung tm t vn GS v kim nh VLXD las - XD 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh, ph l, h nam
in thoi: 0351.842.332; Fax: 0351.842.332; D: 0913.308.659

kt quTh nghim ct
(tiu chun th nghim :tcVn 1770 - 86)
1. n v yu cu

2. Cng trnh

3. Hng mc

Mt ng BTN ht th

4. Vt liu TN

5. a ch mu

Ct vng
:

Ct vng Vit Tr (Do n v gi n)

Ch tiu c l ct
T trng ca ct

g/cm3

2.63

Lng bn t:

Khi lng n v :

Kg/m3

1372

n mn sun pht

0.65

Tp cht hu c

2.19

Nc hp ph

M un ln

phn tch thnh phn ht


Ct liu : Ct

Biu cp phi ht

Khi lng
st trn
sng

% trn cc
sng

(mm)

(g)

10

0.00

0.00

0.00

100.0

5.0

5.0

0.29

0.29

99.7

2.5

105

6.05

6.34

93.7

1.3

254

14.64

20.98

79.0

0.6

432

24.90

45.88

54.1

0.3

358

20.63

66.51

33.5

0.14

221

12.74

79.25

20.7

0.071

125

7.20

86.46

13.5

<0,075

235

13.54

100.00

0.00

1735

100.00

Hm lng
Tch lu

100

Lt sng

90
80
Lng lt sng (%)

C sng

70
60
50
40
30
20
10
0
0.01

0.1

C sng1 (mm)

Ghi ch : Kt qu th nghim ch c gi tr vi mu th

Ngi th nghim

P. Phng th nghim

Gim c C

Nguyn Cng nh

KS: Phm Thanh Sn

KS: Phm Thanh

h nam

- XD 384

nam

0913.308.659

0.90
2.03
Cho php

cp phi ht

100

sng1 (mm)

10

Gim c Cng ty

100

31.5

KS: Phm Thanh Huyn

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam

Trung tm t vn GS v kim nh VLXD las - XD 38


a ch: 52 ng 10 ng trng chinh, ph l, h nam
in thoi: 0351.842.332; fax: 0351.842.332; D: 0913.308.659

kt quTh nghim
(tiu chun th nghim :tcVn 1772 - 87)
1. n v yu cu

2. Cng trnh

3. Hng mc

BTN ht th

4. Vt liu TN

5. a ch mu

(0- 5) mm
Kin Kh (Do n v gi n)

Ch tiu c l (0-5)mm
T trng ca

g/cm3

2.677

Lng bn t:

Khi lng n v :

Kg/m3

1456

Lng thoi dt :

Nc hp ph

0.52

Cng ;

n mn sun pht

2.5

mi mn LA:(100/500) (%)
phn tch thnh phn ht

Ct liu : ( 0-5) mm

Hm lng
Tch
Lt sng
lu
%
%

Khi lng
st trn
sng

% st trn
cc c sng

(mm)

(g)

10

0.00

0.00

0.00

100.00

5.0

0.00

0.00

0.0

100.00

2.5

275.00

28.95

28.9

71.05

1.25

300.00

31.58

60.53

39.47

0.60

125.00

13.16

73.68

26.32

0.30

135.00

14.21

87.9

12.11

30.07

0.14

60.00

6.32

94.2

5.79

20.07

0.071

20.00

2.11

96.32

3.68

10.07

<0,071

35.00

3.68

100.00

0.00

Tng

950.00

90.07
80.07
70.07
% Lt sng

C sng

###

Biu cp phi

60.07
50.07
40.07

0.07
0.01

0.1 C sng(mm)

Ghi ch : Kt qu th nghim ch c gi tr trn mu th

Ngi th nghim

P. Phng th nghim

Gim c Cn

Nguyn Cng nh

KS: Phm Thanh Sn

KS: Phm Thanh H

t lng h nam

LXD las - XD 384

l, h nam

D: 0913.308.659

0.289
0

iu cp phi

100

0.1 C sng(mm)

u th

Gim c Cng ty

10

31.5

KS: Phm Thanh Huyn

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam

Trung tm t vn GS v kim nh VLXD las - XD 38


a ch: 52 ng 10 ng trng chinh, ph l, h nam
in thoi: 0351.842.332; FAX: 0351.842.332; D: 0913.308.659

kt quTh nghim
(tiu chun th nghim :tcVn 1772-87)
1. n v yu cu

2. Cng trnh

3. Hng mc

: Mt ng BTN ht th

4. Vt liu TN

: ( 5-15) mm

5. a ch mu

: dm Kin Kh - Ph L - H Nam (Do n v gi n)

Ch tiu c l dm (5-15) mm
T trng ca

g/cm3

2.68

Lng bn t:

(%)

Khi lng n v :

Kg/m3

1462

Lng thoi dt :

(%)

Nc hp ph

0.280

nn dp xi lanh ( Bo ho) (%)

n mn sun pht

2.5

mi mn LA:(100/500)

(%)

phn tch thnh phn ht


Ct liu : (5-15) mm

Khi lng % st trn


st trn
cc c
sng
sng

Hm lng
Tch
lu

Lt
sng

(mm)

(g)

31.5

0.0

0.0

0.0

100.0

25.0

0.0

0.0

0.0

100.0

20.0

0.0

0.0

0.0

100.0

15.0

125.0

5.0

5.0

95.0

10.0

866.0

34.6

39.6

60.4

5.0

900.0

36.0

75.6

24.4

2.5

244.0

9.8

85.4

14.6

1.3

180.0

7.2

92.6

7.4

<1,25

185

Tng

2500.0

100.0

75.1
% Lt sng

C sng

Biu cp phi

50.2

25.3

0.4
0.0

0.1

1.0
C sng (mm)

Ghi ch : Kt qu th nghim ch c gi tr trn mu th

Ngi th nghim

P. Phng th nghim

Gim c C

Nguyn Cng nh

KS: Phm Thanh Sn

KS: Phm Thanh

cht lng h nam

nh VLXD las - XD 384

nh, ph l, h nam

913.308.659

7)

0.1

0.00
4
9.6
25.5

Biu cp phi

100

1.0
C sng (mm)

10.0

100.0

n mu th

Gim c Cng ty

31.5

100

25

100

20

70.2

15

30.6

10

8.6

1.4

2.5

1.25

KS: Phm Thanh Huyn

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


trung tm t vn Gs v kim nh VLXD las - XD 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh, ph l, h nam

in thoi : 0351.842.332; FAX: 0351.842.332; D: 0913.308.65

kt quTh nghim
(tiu chun th nghim :tcVn 1772 - 87)
1. n v yu cu

:)

2. Cng trnh

3. Hng mc

: Mt ng BTN ht th

4. Vt liu TN

: (10- 20) mm

5. a ch mu

: dm Kin Kh (Do n v gi n)

Ch tiu c l dm (10-20)mm
T trng ca

g/cm3

2.670

Lng bn t:

Khi lng n v :

Kg/m3

1385

Lng thoi dt :

Nc hp ph

0.28

nn dp xi lanh ( Bo ho )

n mn sun pht

2.60

mi mn LA:(100/500) (%)

phn tch thnh phn ht


Ct liu : (10-20) mm

Khi lng % st trn


st trn
cc c
sng
sng

Hm lng
Tch lu

Lt
sng

(mm)

(g)

40

0.0

0.0

0.0

100.0

35.0

1450.0

29.0

29.0

71.0

20.0

3325.0

66.5

95.5

4.5

15.0

164.0

3.3

98.8

1.2

10.0

50.0

1.0

99.8

0.2

5.0

11.0

0.2

100.0

0.0

2.5

0.0

0.0

100.0

0.0

1.25

0.0

0.0

100.0

0.0

Tng

5000.0

100
90
80
70
% Lt sng

C sng

Biu cp phi

60
50
40
30
20
10
0
0.01

0.1

1
C sng (mm)

Ghi ch : Kt qu th nghim ch c gi tr trn mu th


Ngi th nghim

P. Phng th nghim

Nguyn Cng nh

KS: Phm Thanh Sn

nh cht lng h nam


m nh VLXD las - XD 384

rng chinh, ph l, h nam

X: 0351.842.332; D: 0913.308.659

im

n 1772 - 87)

10-20)mm

t:

0.38

t :

3.5

9.6

xi lanh ( Bo ho )

n LA:(100/500) (%)

25.5

n ht
Biu cp phi

100

0
0.01

0.1

1
C sng (mm)

10

gi tr trn mu th
Gim c Cng ty

100

31.5

KS: Phm Thanh Huyn

cng ty t vn v kim nh cht lng h nam

trung tm t vn gs v kim nh vlxd - las-xd 384


a ch: 52 ng 10 ng trng chinh, tx ph l, h nam
T: 0351.842332; 0913308659; Fax: 0351.842332

Th nghim
xc nh cc ch tiu c l ca nha ng c
(tiu chun th nghim : 22tcn 279 - 01)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cng trnh :
n v yu cu ;
Loi nha :
BP 60/70
a ch gi mu :Mu do n vi gi n
Ngy nhn mu :
NgyTN :

TT

Ch tiu th nghim

n v

Kt qu

kim ln

0,1mm

65

ko di

cm

132

Nht ho mm(Phng php vng v bi )

52

Nhit bt la

275

Lng tn tht sau khi un nng 1630C sau 5gi

0.039

97.3

99.8

g/cm3

1.031

97

T l kim ln sau khi un nng 163 C trong


5 gi so vi kim ln 25 C ca nha ban u.

Lng ho tan trong Trichloroethylenne

Khi lng ring 25 C

dnh bm vi (P/ php un nng trong nc)

Kt lun : Cc ch tiu t theo cp kim ln (60/70)


Mu nha t yu cu theo 22 TCN 279 - 01
Ghi ch : Kt qu th nghim ch c gi tr trn mu th
Ngi th nghim

P. Phng th nghim

Gim c cn

Nguyn Cng nh

KS: Phm Thanh Sn

KS: Phm T

lng h nam
- las-xd 384

h l, h nam

351.842332

Quy nh
(22TCN 279-01)

60-70
100 min
46-55
230 min
0,8 max
75 min
99 min
1,00-1,05

Gim c cng ty

KS: Phm Thanh Huyn

cc th c tnh hn hp b tng nha theo phng php marsh


HL nha v bn Marshall (daN)
1300

KL th tch (g/cm3)

1250
bn Marshall (daN)

Hm lng nha v KL n v (g

2.45

1200
1150
1100

2.4

2.35

1050
2.3

1000
4.5

5.5

6.5

% Nha

4.5

1194.8 bn Marshall LN1195daN ng vi 4.5,0% nha

5.5

KL th tch LN 2.41 g/cm3 ng vi 5,0


HL nha v l rng nha lp y

HL nha v l rng d VA (%)


10.00
9.20
80

7.60
6.80

VFA (%)

rng d VA(%)

8.40

6.00

60

5.20
4.40
3.60
2.80
2.00
4.5

5.5

6.5
% Nha 7

rng d VA 4% => HLN 6%

40
4.5

5.5

HLN 5,08 % => rng lp y VFA 72

HL nha v chy (1/10 mm)

HL nha v rng ct liu (

20
19
rng ct liu (VMA)%

do (mm)

3.60

2.80

18
17
16
15
14
13

2.00
4.5

5.5

6.5
% Nha

HLN 5,08% => do 3,16mm


bn Marshall (daN) :
KL th tch LN (g/Cm2):
rng d LN (%)
:

850
2.31
8

ng vi
ng vi
ng vi

12
4.5

5.5

HLN 5,58% => rng ct liu VMA(%)


5
5
4.5

Nha(%)
Nha(%)
Nha(%)

Hm lng nha ti u (5+5,0

Hm lng nha 5,86 % tho mn tt c cc ch tiu ca mu thit k

Ghi ch

: Hm lng nha l tr s trung bnh ca ba tr s


1. Hm lng nha tng ng vi n nh ln nht
2. Dung trng ln nht v h s rng d VAmong mun
3. rng d v hm lng nha

Hm lng nha nha ti u =

4,85 + 4,84 + 5,1


3

1.7

phng php marshall


Nha
5
5.5
6
6.5
n nh
850

lng nha v KL n v (g/cm3)

2.35
2.40
2.40
2.38
2.35
2.40
2.40
2.38

KL th tch
2.31
5

5.5

6.5

%Nha

v l rng nha lp y VFA (%)

5.5

% Nha
6.5

L nha v rng ct liu (VMA%)

5
5.5
6
6.5

51.78
66.37
72.42
72.89

7.40
4.70
3.98
4.28
Rng d
8

51.78
66.37
72.42
72.89

5.5

7.40
4.70
3.98
4.28

Bn

Th tch
Rng d

y = -1.2768x3 + 25.016x
-1.2768
8
1.6624

La chn
0

do
3.16
5
5.5
6
6.5
15.35
13.99
14.44
15.78

VA

4.98

> rng lp y VFA 72(%)

1151
1190
1190
1151
1150
1191
1191
1151

5.04
R lp y nhaVFA
72

LN 2.41 g/cm3 ng vi 5,04% nha

887
889
869
826

% Nha :

4.98

p;;
rng c liu VMA
14.3
15.35
13.99
14.44
15.78

2.22
2.76
3.25
3.63
2.22
2.76333
3.25
3.63

5.04

6.5 %Nha 7

rng ct liu VMA(%) 14,03(%)

m lng nha ti u (5+5,04+5,2)/3


4.8333333

% Nha :
rng d :
VMA
:

6.5
4,40=====5,5
4,===== ====5,5
4===== ====5,5

do

Tho mn tt c :

a mu thit k

4.90
5.60

4===== ====5,5

4,40= ===5,5

-78
y = -78x2 + 897x - 1384
4.3
4.8
5.3
5.8

2.39
2.415
2.42
2.41

78
5
1151

897

y = -0,0754x2 + 0,8821x - 0,1739


-0.0754
0.8821
0.1739

La chn lng nha


5

5
4.5

2.3516
4.83

156

0.1508

y = -1,2768x3 + 25,016x2 - 162,41x + 353,64


6
4

-1.2768x3 + 25.016x2 - 162.41x + 353.64


25.016
162.41
353.64

6.5

% Nha :

2*2,7005x-30,708=0 x=

5.685614
14.03309

y = 2,7005x2 - 30,708x + 101,33

4,40=====5,5
==== ====5,5
==== ====5,5

1384

% Nha :

6.5

Tho mn tt c : 4,40=======5,5
Hm lng nha ti u :
(Theo khi lng HHBTN)

6.5

==== ====5,5

,40= ===5,5

= (4,40 + 5,5)/2 = 4,95

+ 353,64

cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


trung tm t vn g s v kim nh vlxd las- xd 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh TX ph l, h nam
in thoi: 0351.842332; 0913308659; Fax: 0351 842332

La chn hm lng nha ti u


Hm lng nha ti u c chn l im gia ca phm vi hm lng nha m bo
sao cho mu b tng nha c cc ch tiu tho mn yu cu ca tiu chun
22TCN 249 - 98 . Kt qu c th hin bng sau.

Hm lng nha
STT

n nh
Marshall
(daN)

Ch s do quy rng
c (mm)
d
(%)

VA

rng ct
liu
VMA (%)

4.2

1150

2.22

7.40

15.35

4.7

1191

2.76

4.70

13.99

5.2

1191

3.25

3.98

14.44

5.7

1151

3.63

4.28

15.78

800 min

4,0max

3,0-6,0

14,0-18,0

5, - 6,5

5 - 6,5

5,0- 6,5

5 - 6,5

Tr s yu cu (22TCN
249-98)
Hm lng nha tho
ch tiu
(%)
Hm lng nha tho
mn tt c ch tiu
(%)

5.62

Hm lng nha ti u
theo khi lng hn hp 5.62
BTN
(%)

nha a vo thi cng)

Hm lng nha ti u
theo khi lng hn hp
ct liu
(%)

6.0

Cc ch tiu k thut ca hn hp BTN ng vi hm lng nha thit k 5,62%


Theo khi lng hn hp

Ch tiu

n nh
Marshall
(daN)

Gi tr

850

Ngi th nghim

rng ct
Ch s do rng d VA
liu VMA
quy c (mm)
(%)
(%)
3.16

P. Phng th nghim

14.3

Nguyn Cng nh

KS: Phm Thanh Sn

nh cht lng h nam

nh vlxd las- xd 384

nh TX ph l, h nam

59; Fax: 0351 842332

a ti u

m lng nha m bo
a tiu chun

Khi lng th
rng lp y
tch (g/cm3) nha
VFA (%)
2.35

51.78

2.40

66.37

2.40

72.42

2.38

72.89

5 - 6,5

5 - 6,5

62
5.1
(Lng
thi cng)

lng nha thit k 5,62%

Khi lng
th tch
(g/cm3)
2.31

rng lp y
nha VFA
(%)
72

Gim c Cng ty

5.8

KS: Phm Thanh Huyn

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


trung tm t vn GS v kim nh VLXD las - xd 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh, ph l, h nam
in thoi: 0351.842.332; FAX: 0351.842.332; D: 0913.308.659

th nghim xc nh cc ch tiu c l ca b tng nha ht trung


1. n v yu cu :
2. Cng trnh
:
3. Loi BTN
: Ht trung

Mc nha :

4. Hm lng nha :
4,2; 4,7; 5,2; 5,7
H LN

S
T

theo K.L
hn hp
%

Khi lng ring nha


Lng nha hp ph

H LN
C

Chiu
hiu
%

B
A

Trng lng mu (g)

cao mu
(mm)

Cn trong
K.K

T
R

(g/cm )
%

KL

KL ring

Sau khi
ngm 30'
T.Nc

Th tch
(g/cm3)

BTN
(g/cm3)

100

B xG

_(100-A)xR

E-F

A
T

II

III

IV

4.2

4.7

5.2

5.7

4.95

3.50

4.00

4.51

5.01

63.50

1224.60

1229.80

710.30

63.80

1212.50

1219.60

710.20

63.10

1218.90

1226.50

700.10

63.47

1218.67

1225.30

706.87

63.40

1225.30

1230.20

720.20

63.90

1221.30

1229.80

720.90

64.10

1226.10

1232.10

721.30

63.80

1224.23

1230.70

720.80

63.50

1215.60

1225.30

720.30

63.70

1220.50

1229.90

720.60

63.80

1212.30

1220.60

715.40

63.67

1216.13

1225.27

718.77

64.20

1212.80

1221.30

711.20

63.60

1221.40

1229.90

712.90

63.70

1211.90

1221.30

713.80

63.83

1215.37

1224.17

712.63

100-A

T trng khi TB ca hn hp ct liu


T trng c hiu TB ca hn hp ct liu

% th tch ca tng h.h

Sau khi ngm


30' C. trong K.K

100

1.035
0.73
Nha c
hiu

Ct

rng

liu rng
V.A

K
(100-A)G
U

L
(H - G)x100
H

ct liu
V.M.A
(%)

M
J+L

100-I-K

2.35

2.54

7.95

84.95

7.40

15.3

2.40

2.52

9.28

86.31

4.70

14.0

2.40

2.50

10.45

85.86

3.98

14.4

2.38

2.48

11.50

84.52

4.28

15.8

2.38

2.51

Ch tiu
Hm lng nha
rng d VA
n nh Mac san
Ch s do
rng ct liu VMA
rng lp y nha VPA

4
3
Min 80
2

7.4
6
4
14
65

18
80

c nha :

Nha PLC 60-70

p ct liu

n hp ct liu
rng
lp y
nhaV.F.A
(%)

U
V
bn
Marsall
(daN)

(g/Cm3)
(g/Cm3)

2.651
2.711

iu

do

chnh C.
Marsall
(daN)

(mm)

J
M

51.78

66.37

72.42

72.89

1150

2.22

1150

2.20

1150

2.23

1150

1150

2.22

1190

2.76

1190

2.78

1200

2.75

1193

1191

2.76

1200

3.32

1190

3.20

1190

3.24

1193

1191

3.25

1150

3.50

1150

3.60

1160

3.80

1153

1151

3.63

61
61.1
61.2
61.3

1.070
1.067
1.064
1.061

61.4
61.5
61.6
61.7
61.8
61.9
62

1.058
1.055
1.052
1.049
1.046
1.043
1.040

62.1
62.2
62.3
62.4
62.5
62.6
62.7
62.8
62.9
63
63.1
63.2
63.3
63.4
63.5
63.6
63.7
63.8
63.9
64
64.1
64.2
64.3
64.4

1.037
1.034
1.031
1.028
1.025
1.022
1.019
1.016
1.013
1.010
1.008
1.006
1.004
1.002
1.000
0.996
0.992
0.988
0.984
0.980
0.978
0.976
0.974
0.972

0.8671631952

1151

1190

1190

1151

4.2
0
4.7
0
0
0
5.2
0
0
0
5.7
0
0

64.5
64.6
64.9
65
65.1
65.2
65.3
65.4
65.5
65.6
65.7
65.8
65.9
66

0.970
0.968
0.962
0.960
0.958
0.956
0.954
0.952
0.950
0.948
0.946
0.944
0.942
0.940

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


trung tm t vn GS v kim nh VLXD las - xd 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh, ph l, h nam
in thoi: 0351.842.332; Fax: 0351.842.332; D: 0913.308.659

ch tiu c l ca vt liu

25
30
35
10
0

C ht

C1

C2

Ln nht

T l phi
hp

T trng khi

T trng khi
ca mu bo
ho

T trng
biu kin

2.6650
2.6650
2.6650
2.6262
2.665

2.673
2.673
2.673
2.677
2.673

2.686
2.686
2.686
2.683
2.686

Max 40
Max 15
Max 5
Ct
Bt
Tng

25.00
30.00
35.00
10.00
0.00
100

Ch tiu
Khi lng
th tch
c
2.6650
2.6650
2.6650
2.6262
2.665
C4 = Sum C3 =

1 - Khi lng ring trung bnh ca hn hp ct liu: (U)


100

'100

U=

C4

2.661

37.58

2 - T trng c hiu trung bnh ca hn hp ct liu: (V)


100 - A

100 - 6.05

V=

=
100
H

A
T

100
2.51

3- Lng nha hp ph (Z) hoc (R)

V - U
R = 100 x

2.724 - 2.664
x T = 100 x

VxU
4- Khi lng ring (TB) BTN
H
ng vi hm lng nha (TB) A

Ngi th nghim

2.711

6.05
1.031

x1.034 =
2.725 x 2.664
2.51
4.95

Phng
Ngi
th
tnh
nghim
ton

G/cm3
%

lng h nam

D las - xd 384

l, h nam

8.659

C3
C1/C2

9.381
11.257
13.133
3.808
0.000
37.58

1,01 ct

2.51
4.95
1.033

0.73

2.737

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


trung tm t vn GS v kim inh VLXD las - XD 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh, ph l, h nam
in thoi: 0351.842.332; FAX: 0351.842.332; D: 0913.308.659

T l thnh phn vt liu thit k


10x20
24

Vt liu
T l phi hp (%)

5x15
29

0,5
31

Ct
10

T l thnh phn vt liu thit k theo hm lng nha


10x20
23
228

5x15
28
275

0,5
29

Ct
9.5

Bt khong
5.7

294

95

57

thnh phn cp phi cc c ht mu thit k


T l lt qua sng (%)

Vt liu

25

20

15

10

2.5

1.25

0.63

10x20

24.00

24.00

11.12

5.66

0.19

0.14

0.00

0.00

5x15

29.00

29.00

29.00

19.60

9.84

0.36

0.00

0.00

0,5

31.00

31.00

31.00

31.00

27.61

25.79

17.99

12.03

Ct Vng

10.00

10.00

10.00

10.00

7.98

3.94

2.81

0.65

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

100

100.0

87.12

72.26

51.62

36.23

26.80

18.68

100

95 -100

81-89

65-75

43-57

31- 44

22-33

16 -24

Bt
Cp phi hn hp
(%)
Yu cu k thut (%)

100
90

Lng lt sng (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.01

Ngi th nghim

0.1

C sng1(mm)

P. Phng th nghim

10

Gim c

Nguyn Cng nh

KS: Phm Thanh Sn

KS: Phm

lng h nam

s - XD 384

h nam

0913.308.659

Ct
10

Bt khong
6

100

ng nha
Nha ng
5.08

Tng
100

50.8

1000

0.315

0.14

0.075

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.24

5.28

3.48

0.13

0.09

0.02

6.00

5.48

4.26

25
20
15
10
5
2.5
1.25

100.00
100.00
87.12
72.26
51.62
36.23
26.80

100
95
81
65
43
31
22

100
100
89
75
57
44
33

14.37

10.85

7.76

0.63

18.68

16

24

12-18

8 -13

5 -10

0.315
0.14
0.075

14.37
10.85
7.76

12
8
5

18
13
10

95.1
100

2
21.8
25
10

Gim c Cng ty

100

30
10.6
5.7
95.1

KS: Phm Thanh Huyn

thit k b tng nha


Nguyn l : Da trn c s l thuyt v ng cong c hp l ca hn hp vt liu khong
ca BTAF(kt hp gia tnh ton v thc nghim)
nh ngha : La chn v kim tra vt liu,xc nh t l ca cc vt liu theo thnh phn cp
phi ht , la chn thnh phn bitum ti u v th nghim kim tra cc ch tiu
k thut trn cc mu th
Ghi ch :
tng cht lng BTAF thm mt thay cho ct
tnh ton
1. Tnh lng dm

Vt
10x20
5 x15
0,5
Ct Vng
Bt

Ax.100%
A

31.5
#REF!
100
100
100
100

25
100
100
100
100
100

Ax , A : L lng st tch lu ti c sng x ca h


theo quy phm v ca dm

liu
20
#REF!
100
100
100
100

15
#REF!
95
100
100
100

10
#REF!
60.36
100
100
100

Lng lt qua sng (%)


5
#REF!
24.36
100
99.71
100

cp phi c chn
Vt

liu

10x20
5x15
0,5
Ct Vng
Bt
Cp phi hn hp(%)
Yu cu k thut (%)

25
22
22
48
4
4
100
100

20
22
22
48
4
4
100
95-100

15
8.12
22
47.5
4
3.8
85.42
81-89

Phn trm (%) lt qua sn


10
5
1.66
0.19
13.6
0.84
47.2
45.61
3.5
2.98
3.8
3.8
69.76
50.44
65-75
43-57

Xt mt sng c ng knh 5mm,theo quy phm lng ht c ng knh ln hn 5mm phi c h


35-50% (Do lng ht lt qua sng 5mm nm trong phm vi (43-57%)
35 50
Ax
0,52(50+35)
48.45
+Lng c ng knh ln hn 5mm trong dm l 95%

48.45
95

100

51

+Lng bt khong :
Theo quy phm lng ht c ng knh nh hn 0,071 phi nm trong phm vi (5 - 10
Khi tnh ton ta chn Y0,071
6 % v B0,071
B

6%

100

8.5

Chn B

100

89%

8.5

Chn B

+Lng ct v mt

Hoc

C+M
(C

100-B-
100- B - D)

100-6-46

+Khi tnh ring lng ct v mt xt c sng tiu biu ca ct v mt l 1,25mm


Quy phm yu cu lng ht nh hn 1,25mm l 22-33% (C th dng 32%)

Nhng trong c 6% bt khong . Ln lng nh hn 1,25mm khng k bt l 26%


Lng ct tho mn phng trnh
79.020173
39.473684
C.90,05
(47-C).70,2
26
100
100
suy ra ct

21

n hp vt liu khong

u theo thnh phn cp


m tra cc ch tiu

u ti c sng x ca hn hp hp l
m v ca dm

ng lt qua sng (%)


2.5
1.25
0.63
0.315
#REF!
#REF!
0
0
14.60
7.40
0
0
71.052632 39.473684 26.315789 12.105263
93.66
79.02
54.12
33.49
100
100
96.857143 87.571429

0.14
0
0
14
20.75
78.29

0.071
0
0
10.9
13.544669
70.86

n trm (%) lt qua sng


2.5
1.25
0.14
0
0.36
0
24.79
17.99
7.94
4.81
3.8
3.8
37.03
26.6
31-44
22-33

0.14
0
0
5.28
0.09
5.48
10.85
8-13

0.075
0
0
3.48
0.02
4.26
7.76
5-10

0.63
0
0
12.03
4.65
3.8
20.48
16-24

ln hn 5mm phi c hm lng


0.57

95

Tng 104

m trong phm vi (5 - 10)%


% v B0,071
70.857143 %
6

0.315
0
0
7.24
4.13
3.8
15.17
12-18

43 %

dng 32%)

bt l 26%

23

23

cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


Trung tm t vn gs v kim nh vlxd las - xd 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh tx ph l, h nam
in thoi: 0351.842332; 0913308659; Fax: 0351.842332

Th nghim
xc nh hm lng bn , bi v st trong dm
(tiu chun th nghim : tcvn 1772 - 87)

1. Cng trnh

: NngCng
cp ty
ng,
TNHHhHi
v Vng,
h tng
Bnh
k thut
Lc, H
xung
Nam
quanh
sn vn
HTKT
ng
LC1
Nam
Khu
nh
th Bc Thanh Chu

2. n v yu cu

: Cng ty c phn xy dng h tng Thnh Cng

3. Loi vt liu

: (10 x 20) mm

4. a ch gi mu

: Mu do n vi gi n

5. Kt qu th nghim :

(Kt qu ny ch c gi tr i vi mu do n v mang n

th nghim s

Khi lng kh trc khi ra (g)

(A)

2000

2040

K/ L.kh sau khi ra (g)

( B)

1992

2032.5

0.40

0.37

Hm lng bi, bn v st (%)

100x (A - B)/A

h vlxd las - xd 384


ph l, h nam

ax: 0351.842332

g dm

do n v mang n )

Trung bnh

0.384

cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


trung tm t vn gs v kim nh vlxd las - xd 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh tx ph l, h nam
in thoi :0351.842332; 0913308659; Fax: 0351.842332

Th nghim xc nh
khi lng th tch ca vt liu nh
(tiu chun th nghim : tcvn 339 - 86)

1. n v yu cu

:Cng
Cngty
tyTNHH
c phn
Hi xy
Vng,dng
Bnh
hLc,
tngH
Thnh
Nam Cng

2. Cng trnh

HTKT
: Nng
LC1cp
Khu
ng,
th
hBc
v hThanh
tng Chu
k thut xung quanh

3. Loi vt liu

: 5 mm

4. a ch mu

: Mu do n vi gi n

5 Kt qu th nghim :

(Kt qu ny ch c gi tr i vi mu do n v mang

Th nghim s

Khi lng bnh ng (g)

(A)

267.8

K/ L bnh c cha nc n vch nh du (g)

(B)

1266.5

Khi lng bnh ng c cha mu (g)

(C)

792.5

(D)

1594.8

(E)

2.67

K/ L bnh c cha mu & nc n vch


nh du (g)
T trng khi ca vt liu
C-A
(B - A) -(D -C)
Khi lng th tch (g/cm3) E x 1.00 (g/cm3)

2.67

h nam

as - xd 384
nam

332

n v mang n )

Trung bnh

270.8
1264.6
993.9

1718.2

2.68

2.677

2.68

2.677

1. Cng trnh

: Nng cp

sn vn n
2. n v yu cu

: Cng ty c ph

3. Loi vt liu

: Ct vng

4. a ch mu

: Mu do n

5 Kt qu th nghim :

th nghim s

Khi lng bnh ng (g)

K/ L bnh c cha nc n vch nh d


Khi lng bnh c cha mu (g)
K/ L bnh c cha mu & nc n vch
nh du (g)
T trng khi ca vt liu

Khi lng th tch (g/cm3) E x 1.00 (g/c

Ngi th nghim

Th nghim
xc nh khi lng ring ca ct
(tiu chun th nghim : tcvn 339 - 86)

: Nng cp ng, h v h tng k thut xung quanh


sn vn ng Nam nh
Cng ty c phn xy dng h tng Thnh Cng
Ct vng
Mu do n vi gi n
(Kt qu ny ch c gi tr i vi mu do n v mang n )

n vch nh du (g)

Trung bnh

(A)

259.6

266.6

(B)

1260

1266.5

(C)

826.2

855

(D)

1611

1630.7

(E)

2.63

2.62

2.626

2.63

2.62

2.626

nc n vch

) E x 1.00 (g/cm3)

th nghim

C-A
(B - A) -(D -C)

Phng th nghim
Trng phng

cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


trung tm t vn g s v kim nh vlxd las- xd 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh TX ph l, h nam
in thoi: 0351.842332; 0913308659; Fax: 0351 842332

Th nghim
xc nh khi lng ring hn hp b tng nha
(tiu chun th nghim : 22 tcn 62 - 84)

1. Cng trnh

Cng ty TNHH Hi Vng, Bnh Lc, H Nam


HTKT LC1 Khu th Bc Thanh Chu

2. n v yu cu

3. Loi b tng nha


4. Hm lng nha

: Ht trung
: 5(%)

5.Loi nha

: Shell 60/70

6. Kt qu th nghim

(Kt qu ny ch c gi tr i vi mu do n v mang

th nghim s

Khi lng bnh ng (g)

(A)

279.1

K/ L bnh ng v mu (g)

(B)

867.9

(C)

1279.2

(D)

1633.2

K/ L bnh ng c cha nc n vch


nh du (g)
K/ L bnh c cha mu & nc n vch
nh du (g)
T trng khi ca hn hp BTN (g/cm3)
B-A

2.508

(C - A) -(D -B)

Ngi th nghim

Nguyn Cng nh

P. Phng th nghim

K.S Phm Thanh Sn

Gim c C

KS: Phm Thanh

cht lng h nam

h vlxd las- xd 384

TX ph l, h nam

ax: 0351 842332

tng nha

4)

u do n v mang n )

Trung bnh

282.4
924.6
1278.5

1663.1

2.493

Gim c Cng ty

KS: Phm Thanh Huyn

2.500

cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


trung tm t vn gs v kim nh vlxd las - xd 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh tx. Ph l , h nam
in thoi: 0351.842332; 0913308659; Fax: 0351.842332

Th nghim xc nh
khi lng th tch , kh nng hp th ca ct liu th
(tiu chun th nghim :tcvn 1772- 87)

1. Cng trnh

Cng
: Nng
ty TNHH
cp Hi
ng,
Vng,
h Bnh
v h tng
Lc, H
k thut
Nam xung quanh

2. n v yu cu

HTKT
: Cng
LC1
ty c
Khuphn
th
xy
Bc
dng
Thanh
h tng
Chu
Thnh Cng

3. Hng mc
3. Loi vt liu

: (10 x20) mm

4. a ch gi mu

: Mu do n vi gi n

5 Kt qu th nghim :

(Kt qu ny ch c gi tr i vi mu do n v mang

Th nghim s :

KHi lng mu kh cn trong khng kh (g):

(A)

1851

KHi lng mu bo ho cn trong khng kh (g):

(B)

1856

KHi lng mu bo ho cn trong nc (g):

(C)

1161

(D)

2.663

T trng khi

A
B-C

T trng khi ca mu bo ho :

B
B-C

T trng biu kin ;

A
A-C

Kh nng hp ph(%)

100 x

(B - A)
A

Khi lng th tch (g/cm3)

Ngi th nghim

D x 1.00 (g/cm3)

P.Phng th nghim

2.671
2.682609
0.27
2.663

Gim c C

Nguyn Cng nh

K.S : Phm Thanh Sn

KS: Phm Than

xd 384

am
32

u th

n v mang n )
2

Trung bnh

1832.6
1838.0
1151
2.668

2.665

2.675

2.673

2.688674

2.686

0.29

0.282

2.668

2.665

Gim c Cng ty

2.665

2.673
2.686
0.28
2.665

KS: Phm Thanh Huyn

2.673
2.686
0.282
2.665

5x15mm

10x20mm

0.00

2.665

0.000

2.673

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

2.686

cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


trung tm t vn g s v kim nh vlxd las- xd 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh TX ph l, h nam
in thoi: 0351.842332; 0913308659; Fax: 0351 842332

kt quTh nghim
(tiu chun th nghim :tcVn 1772-87)

1.
2.
3.
4.
5.

Cng ty TNHH Hi Vng, Bnh Lc, H Nam


Cng trnh :
n v yu cu :
HTKT LC1 Khu th Bc Thanh Chu
Loi :
: (1x2) cm
Ngun gc mu : Do n v gi n
6. Ngy TN :
Ngy nhn mu : 12/01/2006
7. Ngun vt liu: dm Kin kh
Ch tiu c l dm(1x2)

K.lng ring

g/cm3

K.lng th tch xp
Hp th nc
n mn sun pht

Kg/m3
%
%

2.67
1440
0.43%
2.7

Lng bn t:
Lng thoi dt :
Nn dp xi lanh(BH)
mi mn LA:(100/500)

%
%
%

phn tch thnh phn ht


Ct liu : 10x20 (mm)

(mm)

31.5
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
2.5
1.25
Tng

Khi lng
st tch
lu

(g)
0
0
42.9
778.8
2385.9
2920.5
2977.5
3000
3000

Hm lng
Tch lu

%
0
1.43
25.96
79.53
97.35
99.25
100
100

100

Lt sng

90

100
98.57
74.04
20.47
2.65
0.75
0
0

80
70
% Lt sng

C sng

Biu cp phi

60
50
40
30
20
10
0
C sng (mm)

Ghi ch : Kt qu th nghim ch c gi tr trn mu dn v gi n th nghim

Ngi th nghim

Phng th nghim

Gim c Cng

K.S V Mnh Hng

h nam

xd 384

am
2

0.15%
12
8.5
5,5/27,6%

u cp phi

100

(mm)

im c Cng ty

31.5

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


trung tm t vn gs v kim nh vlxd las - xd 384
a ch: 52 ng10 ng trng chinh t.x ph l, h nam
in thoi : 0351.842332, 0913308659, Fax: 0351.842332

Kt qu th nghim cc ch tiu marshall


Pen/Vise Grade : BP 60-70
Absorption AC (R) :
Spg. AC (T) : 1.031

n v
% AC

%EFF. AC

SPEC.

SPEC.

% AC BY

(100-A)S

WT.1 M3

A-100

THICKNES
(mm) MASS GRAMS
C

BULK

MAX THEOR

VOIDS %

DENSITY

EFF.AC

4.55

FILLED

S.DRY

DENSITY

100

Bi xG

(100-A)G

(H - G)x100

(100-A)G

100-U

9.48

86.53

13.5

70.4

63.9

100-A

63.5

1240.9

734.8

1245.6

2.429

63.8

1240.5

732.2

1242.5

2.431

1240.7

732.5

1243.5

2.428
2.429

AIR V.

% VOIDS

IN WATER

AGG.

V.M.A

IN AIR

F-E
4.03

Dry Agg (S) : 0.55


Avg Bulk Spg . Total Agg (U) : 2.680
Avg Eff Spg . Total Agg (V) : 2.751

2.557

Agg Source : Phu Ly


Ac Source : Viet Tri
STABILITY - N

FLOW

MEASURED

ADJUST

(1/100mm)

108

1250

3.38

100

1158

3.4

102

1135

3.42

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


trung tm t vn gs v kim nh vlxd las - xd 384
a ch :52 ng 10 ng trng chinh T.x ph l h nam
in thoi: 0351.842332, 0913308659, Fax: 0351.842332

Bo co kt qu
Th nghim thnh phn ct liu b tng nha
1. Cng trnh :
2. n v gi mu
3. Ni dung yu cu ;
4. Phng php th nghim :
5. Kim tra cc ch tiu vt liu dng cho thit k hn hp b tng nha ht trung
5.1. Ngun gc vt liu : Mu do n v a n
- : M kin kh
-Ct vng : Vit tr
5.2- Kt qu phn tch thnh phn ht ca vt liu :
Vt
liu

Khi lng st sng (%)


4.75
2.36
1.18

25

19

12.5

9.5

100

94

41.21

11.81

3.5

100

99.2

87.89

36.75

2.63

1.94

1.58

0x5

100

97.47

65.72

39.31

24.41

Ct Vng

100

94.05

73.25

51.02

25.13

10x20
5x15

0.6

Bt

5.3 - Cc ch tiu khc ca vt liu

Ch tiu th nghim

n
V

Vt liu
0x5

10-20

5-15

T trng khi

2.682

2.675

2.672

2.669

T trng khi ca mu bo ho

2.703

2.702

2.734

2.735

T trng biu kin

2.741

2.747

2.85

2.857

2.315

2.455

Kh nng hp ph

0.82

0.965

Lmg hao mn LA

25.5

25.4

bn vng

2.063

Phn lt qua sng 0,075mm

Hm lng ht di ,dt

9.1

10.12

2.466

M uyn ln ca ct

Ngi th nghim

Ct

11.4

0.18

2.31

P.Phng th nghim

Gim

Nguyn Cng nh

KS: Phm Thanh Sn

KS: Phm T

ng h nam
las - xd 384

1.842332

tng nha

ht trung

0.3

0.075

1.39

16.48

11.14

8.91

0.48

100

82.03

Ghi ch
Bt
2.672
2.734

82.03

Gim c Cng ty

KS: Phm Thanh Huyn

Tiu chun dng cho thit k b tng nha nng


h s quy i cng marshall

61
61.1
61.2
61.3
61.4
61.5
61.6
61.7
61.8
61.9
62
62.1
62.2
62.3
62.4
62.5

1.070
1.067
1.064
1.061
1.058
1.055
1.052
1.049
1.046
1.043
1.040
1.037
1.034
1.031
1.028
1.025

62.6
62.7
62.8
62.9
63
63.1
63.2
63.3
63.4
63.5
63.6
63.7
63.8
63.9
64
64.1
64.2
64.3
64.4
64.5
64.6
64.7
64.8
64.9
65
65.1
65.2
65.3
65.4
65.5
65.6
65.7

1.022
1.019
1.016
1.013
1.010
1.008
1.006
1.004
1.002
1.000
0.996
0.992
0.988
0.984
0.980
0.978
0.976
0.974
0.972
0.970
0.968
0.966
0.964
0.962
0.960
0.958
0.956
0.954
0.952
0.950
0.948
0.946

Ct dng cho BTAF

Ml >2,3
Lng dng trn sng :
4,75mm <5%
Ngm bn t
:
< 2%
Lng ngm cht hu c nht hn mu chun

Ch tiu MARSHALL (50 c hoc 75 c cho mi mt)


n nh marshall
bin dng marshll
rng tng hp ca ct liu VMA
rng do nha lp y VPA
rng d VA
n %th tch khng ln hn
H s n nh nc khng nh hn
ngm nc % th tch

Bt
70% qua sng 0,075

tiu chun cho BTAF

LA <= 40%
Thoi dt : <=10 %
Bn t : <= 1 %
Sunft :<= 10%
Loi
A
B
D
E
F

Tn gi BTAFv va AF (gurng) loi c

B tng AF nhiu dm
B tng AF va dm
B tng AF t dm
Va AF ct nhn to
Va AF ct thin nhin

65.8
65.9
66

0.944
0.942
0.940

ng nha nng

TAF

c cho mi mt)
>=800
2 - 4
('14 - 18)
(75 - 85)
3 - 6
0.5
0.90
1,5 - 3,6

Kg
cm
%
%
%
0.85
1,5 - 4,5

sng 0,075

cho BTAF

Lng dm hay ct %
50
60 dm
35 50
dm
20 35
dm
Phn 1,25 - 5mm < 33 %
Phn 1,25 - 5mm < 14 %

Cng ty t vn v kim nh cht lng h nam


trung tm t vn GS v kim nh VLXD las - xd 384
a ch: 52 ng 10 ng trng chinh, ph l, h nam
in thoi: 0351.842.332; fax: 0351.842.332; D: 0913.308.659
Kt qu th nghim cc ch tiu c l ca b tng nha
n v :Cng ty CPXD H Tng Thnh Cng
Cng trnh ; ng Quang Trung TP Nam nh
Hng mc: Lp mt b tng nha
Ni dung yu cu :Xc nh cc ch tiu c l ca BTN
Ngun gc mu : Do n v gi n
L trnh :C17+20 (I) ,C14+15(II,III) , C13 (IV,V,IV), Cc H1(VII,VIII,IX)
STT

H LN
theo
KLHn
hp
%
A

II

III

H LN

Chiu

Trng lng mu (g)

Mc nha : BP 60-70
Lng nha hp ph (R) :
KLring nha
T
KLth tch TB ca hn hp (T trng)
U
T trng c hiu TB ca hn hp ct liu
Ct liu : dm Kin Kh Ph L
KL

cao
mu
(mm)

Cn
trong
KK

B
A_ (100-A)xR
100

G
D
F-E

4.73
4.73
4.73
4.73
4.73
4.73
4.73
4.73
4.73

50.2
49.9
50.3
49.95
49.89
50
50.1
50.4
49.9

1181
1171
1172
1194
1191
1174
1180
1195
1178

1189
1187
1186.9
1188
1189
1181
1184
1186
1182

697.2
698.2
698.2
691.2
693.2
690
690.2
688.2
689.2

2.4
2.4
2.399
2.4
2.4
2.39
2.39
2.4
2.39
2.4

C
hiu

Sau khi
Sau khi
Th tch
ngm30" c ngm30
(g/cm3)
trong KK
" T.Nc

KL ring
BTN
(g/cm3)
H
100
A
100-A
T
V
2.49
2.49
2.49
2.49
2.49
2.49
2.49
2.49
2.49
2.49

% th tch ca tng hh
Nha c
hiu
J
B xG
T
11.1219
11.0973
11.109
11.133
11.1274
11.074
11.0693
11.1199
11.073

Ct
liu

rng
d

K
L
(100-A)G (H - G)x100
U
H
85.42
85.23
85.32
85.51
85.46
85.05
85.02
85.41
85.05

3.43
3.65
3.54
3.33
3.38
3.85
3.89
3.45
3.86
3.6

rng
ct liu
V.M.A
(%)
M
J+L

14.6
14.7
14.7
14.5
14.5
14.9
15
14.6
14.9
14.7

%
(g/Cm3)
(g/Cm3)
(g/Cm3)

(T trng)
U
n hp ct liu V

rng
lp y
nhaVFA
(%)

bn
Marsall

iu
chnh
C
Marsall

(daN)

N
J
M

76.42
75.27
75.82
76.95
76.68
74.21
74.01
76.33
74.17
75.54

980
975
979
978
991
983
975
976
976
979

(daN)
Q

1.03
1.021
2.651
2.723

do
(1/100)
mm
S

240
240
250
250
231
241
252
291
254
250

cng ty t vn v kim nh cht lng h nam

trung tm t vn g s v kim nh vlxd las- xd 384


a ch: 52 ng 10 ng trng chinh TX ph l, h nam
in thoi: 0351.842332; 0913308659; Fax: 0351 842332

Kt qu th nghim lng tn tht khi mi mn theo


phng php L0S Angeles
(TCVN :1772 - 87)
1. Cng trnh :
ng trn Nhn Tng Ko di(Gi 1)
2. n v yu cu : Cng ty CPXD h tng Thnh Cng (C khi XDCT GT 121)
3. Loi :
10x02 (mm)
4. a ch gi mu : Do n v gi n
5. Ngun vt liu: dm Ninh Bnh
tiu chun CP phi mu th loi
C sng (mm)

khi lng cc c ring

Lt sng

St sng

(%)
37.5
25
19
12.5
9.5
6.3
4.75
Tng
S vin bi
Khi lng bi lp vo

(%)
25
19
12.5
9.5
6.3
4.75
2.36

Cp phi

A
1250 +
1250 +
1250 +
1250 +

B
25
25
10
10

2500 + 10
2500 + 10
2500 + 10
2500 + 10

5000 + 10
12
5000 + 10

5000 + 25
11
4584 + 25

5000 + 10
8
3330 + 20

Kt qu Th nghim
% Tn tht
Cp phi TN KL trc khi TN S vng quay
K l st sng 1,7mm
(G - H)x100
(g)
sau khi th nghim
G
G
H
A
100
500
B
5003
100
4730
5.5
500
3624
27.6
C
100
500
D
100
500
Ghi ch : Kt qu th nghim ch c gi tr trn mu dn v gi n th nghim

ht lng h nam

h vlxd las- xd 384

h l, h nam

0351 842332

mi mn theo

5000 10
5000 + 10
6
2500 + 15

Ghi ch