JOCURI

sl JUcARll

EXCICLOPEDIA PRACTICA A COPIILOR EDTURA PX CREAiGA '

DRAGI COP]1.

vmru .Hrtr6c!
RebEnr

siitilic:
5CHIOPU

PROF UflIV, DR. UR5UIA

hctt@a acutu s4 ra.ut dln ddhh de , ,, Nrc h dt3@zLE a azN iltab tu ndahta. Dta.Le Lqpqtu hbt h do at d dild Fdrq Fta*a e at@* a.ek , nai uu h a 44a Nebrrbtu d@qt d. aduil'h soe .aa R en b ;il atilt ji k.ar.4 p!k, puk mt htry b in etap.r&tdPEdtu dm sryDhttu ?uLdte. otul tih tusk
sau e; ajuno* th ,ihdvile edu at,ntu .ilrt ent sp€ 4e ani s@b d t4 drzE silqE 4 ear,

tnsunid

etpr.np

unqs dhtE

..t na pr@q,

a nu.ct inspnil tu ptohhni, lrca6 @t & latt util@ d rt tessd dnoo{a I N;iund hs d. tlinu, thd.a .da ed e' e. ah.,td 1,&. Ddenta d. a eN@ wtD &'a. N$ildun., ktud.etu rberrd Fd"r.tq8 &td,ct i Nkuttzt@ bhldtahe Nh'ndrt sa tdste &dilda &re ntrlb' ane'E t .ubDnu Ruttet ntxlht t.b in tatt. c4 m1 N4 aid'4p Dilld h h d .uzil ' a RMtnts sahsb 6 Runush ., lntqR ptn k;nwlt hdth@e td pE' Fntru.Ltmd

EiCICLOPTDIA

PR^CTICA

A COFULOR

ihtelepciunea
vor r hdrs.4 u rncbbhor Reiq vd chFb t ren4 Edct.rpM( tcod d. 6 iir bdno. t ercnod;hn i"*

ii iubns nd e@u!,
WClAN BLAGA

<Copitul tide:

n Josud rr tcu!

a,ho@rq 6idr robror, n!mr.nd4 dftdd vd rv ln h nudc prru dd!, cob4r.anoih, djrb'h, firbrq rd

iunlnriJ

cd6n

.dtri

rdhtsq

hrea

vd

vn 3Fnd pEil

n dhdr

!id!4 'u!il nn ih. sd

dn.. Ah4 cordr roh,

lDodrr pob poprc cb.& cqlc

nd.[

6 d intocnili o E6m€no ll. rce t hd..i. cum r i ln@.l4 d.. imila@ dilqitului u.zib*lEc4hdun.d.F boA aruncrre. v-41 glndh vr.c4l6l0l lnk-un.ui anlmal...ndcbF . ! loomotulul ts caFl iaco t.ode fi ctu iocuil dti.. tui!!! fili nuli Fd n. d jocud 61ft s6! ntcarcoql.gh*sn nFrh und. & bpt.va o .a a4 9Wrr!rtv Copll.nul h m€rg 3i mulbah.r. cb l€dl lud 3l.il? Chls daddl lnc.b aduni 5poda. Nucuno.ssoon6dle radllr c.o!il a c! unut doj. J@ual JUCITORI JucIRil.lour ca ade6* 4 . und pidb ln .6a h tuoa cu un pilen...

dh intqrab. jocului, adld o catu h c!6 S 116 d$cri $ (sau mrcd numite) bb j@unb tuturor coPlllor di.
lume, vl as6m6ns

d4l sma ca o luc6r.4b Dr.o {c inpo.lbll d. r@li.d I tdu!| d.d cin.w e-d lr .umd 6{ lac& a ff d€ pr* p4rn lobe h Epod culrisoldoddsDls,lilnd dcrn.aav{lmp dp6e ne b& .ceb jocun, oil
cd pqln
o

P.&dln.16, sa!

mlce d 16 ch43ca? Sl d.dun copll alnc€rc., nu s qi. d.d ar i mullumh s $ joeo m6d nuo.l duil blur ln c.@ il lnv.t .ill,dud mod€ber mdd c., Podq nuJ .ld lnldddu.a F plac, nu co6$ pund p..6riilolor, bnpe ramdtulul 9l P6r5on.lq[ s!1.. Nu, ddioqr Cu btr .c.ds4 .lcl nu * p@b F
nunts la .d.va.ab como.d

lunoul mll€nlilor, iindd e is6 dov4i md.ilb (@ cfii !56rbcu pril€jul siltuilld .rhsoloqlc.) c!6 & t€d d pull d. d 3.lucd ti cu mii d. lnl ln urm4 h Egipq Am.il.., l.dla,Chi nFpEdicoilund.€*Su copil, Mub locuri coplll ?i bt.nsmit prin 3lmplul.o.. t.d dinto6l, 061 9i prdlc, .h.16 9l l. in6u9.* cu lj6 torul irdllor nai m.il, d padntllor, .drelor did.dl cq.l ca4llor tl r.vi.blor,.l tol.vlzllnli.,, O.t cb lorm .u ac.b l@ud F c.B b cr6.zl chle coplil, tole elndu.tl lnt6li!..ts, lpnL tul d. inv.nlvhb, 6.brl&

roloob 9i de pucer€, Eb e.u n&cd drn htturjh lorcu nato6inconjudtdE rii pEdlc, 3-.u oqanlzd h pr@€6ul vi4ii 3i al muF cii, Jocul €* o adlvrffi dlstacttvd 9i dimuhivt .

cll probbrl iocur (a vlnttoarear 9i .k€1.. c.b
md num.r@a€jlca.ii doe
coporil6 din .pocl lnd6d. bq h mu[.p.fr ab lumri, sid minialud .b uno. un6L 16d. mun.t,.rtu 5i obio6 b deint.huhbEcomun4 rilnlcr, D€.lft l. 6non..ul €S v.labil !i .Sz! Prohrcivdi bll.a fl*lBdllt€ juc4 rnd d. h 1-s .nl cu lopltsl., orebl., oal€b9q 3fiq lorm p6nku nblp,

!roc...lor Elhlcq lavodcFdlvrd4Siodini+ €* compln€nbr contlbuid h 6F m.rd d.pdnd.nb d€ . muncl, Mulb dl. mjg.&ib j@urilor 3lnt.d.@dlF 6lul h c.re 3ht mlnuib un.n b de ftunclJucrn&
zLd

6uI

El muncll,

d.l@ud inv{s&coPii9i

& duli si bl6lb

d.{

Crnd sr cum .u a$d jocunb? O€ buna e..n4 oddcu coplll,cma0 al4rd au dd 5-a! cllad .u cdndrllt o cu6c& o curd dc. Jocuilb coplibr slnr o dovda d. *ntub ?i pod$ un sonim€d &

b frrci. D.afr.l d. mu& h tmpul so.ldlllo. pnml tiw, copiii invlbu d€ h vtdnlcl locuil 9l .r€rcltll ca@i p6oal@u h md 6
tactto 9ontru munc!, vlnF to.rq aclrunl d. lupE d apar.r6, cun .6u: rl.rq& .s, .runc..e cu piat6 9i
ciomaguli

cor.epunzao€ts

lihd unoL

ErisE apol, numgras rL pun doml.iduil de buc#rjl, m.ginl d. c!.4 tue &llmpbne tus m.dic.h .b Mrscarib d aqiunrb Jocu.ilor co4ln num.@*

3toptoil, ciruci@B dc.

i.inbi arundr6

cu pEglla D.€oatn6! c!ts ca..lo. &, as eau n6&

.l.m.nbdo duqB p.nrru mu.d 9i- ln.c.l.ti timp 9l Flhe -o€duc{r.firld loo ica, h 3 p.d.n| d6 pild5, inc€pld cu vl& d6 t.ph anl, copiil 66u lu4t do b plilni sl dopringl cu u mai !r.h .rorcllll fric6 oe

nh s lacl dln d razbol nici iscusli Si r€zl*6nli, A@i cu llmpul. au .pard ei 6lb tipud d. locun, md ab$ra@, caE 6lo$au o bl€*, t€r€nuri, 160ull cr* banumo(d€.r.mplc nic
ql,

inc.p6@ insahints.ilor, ponr* oilor la munre in.
vocars ploil €tc, M.i al.3 h 6at€, copiii s i@d ti 6d&ldupl mod.l.d€ecri* cu n.a$moil lame 6i q mor d€ nietuenicul Nid
a lui

mid Roman4lN), c,,& i tsNti d. @di de Al, Boodan (Bb&v, rs), Jaln d. cod

- 1s7, 1m)... (a!c., 1ffi, .nulMa6ptrdovlle
i

I

lll d. T. Paolib ln

b.do.n4 corcon, dbcudl

ltDusi dc.). 9tlh 6cesb td dln dsscoooftib 6cub in modid€ .dic€, unde 6-au olEit nud6oae jud ili, ahtun d. !n6lb, .mq obl€cbd6
uz oospod6Beq .lim€nt€... Dar, h .6d do l@uil1. cu obi&b 9i loc!il,

Sr6hnaPdii,c.l care h dndul du,l.lnv&*d. h bunici, ca6, h rindul ror... Srnr 9l joc!il c.E s rol.d h unob ii6cub 6v6
nlm.ns ab vi4li e@laLl}

road cur.s€E d€locuil d c!6cbr 3li nttic, do D6BD L

ctcfrb 9i constu4l d. jucMl popllare intiluldl: A *nr$ iuclndule, do
N.rdr. cloban! (Editu6 C4 3.1 Sco.rolor, Bucu&il). Oint6 scillldii romeni cdE s.0 rel6d la jocu.ib ce piilor, duF Anlon Pani, $i l€-a! dosois cu in€qalabll

s.au
mlE

ptdhr 9i eau iiane 6l.6.nbarhal@ d6jm

to.i@ ab poporului .odtu, do €r.mpl!: id€{ arc.eli lui Sbhn\ (dH haiducii$

9i prin tadtll, rhu4 obl coiuili h comorih mllonaE .b tolclorulul, ac*l tid c! r$td 3ptituab . lle .a.ui Fpor. un€b dintD €h * phdid ti ln zll.b noaste La nol ln bd iF tllnlm multo as€m.nd jocuil md al* rn t.dili.
hllmplnadl Anului iou, dar

+
Jocurilo coplllor 6u aba abnthmuhorblc106{.F d.goqi, 6cdfion, c.€ le-.! adun4 c6rcdtipulllcd

,am* 9l dulogl€, F locul c.l dinit tebui. a9€zd c.l .6.io* run bq cu ochii o bucat d. homa insuf l4itd dh HumuhSi, Apol nutt
buie uilati Mihail sadovdiu, lon AgAdlcdnu, lo6n Slavici, lonel ledor€anu, Vldor lon Popa Tudor AF qh€zi ei huli lti 3c.iito.i,

Evisb ra! volum6, amiG tim dlntE 6c€S: /u.r.,l
ln

licidr rd md mufrd. coF klbuti! diidiiid a mlnor c6rcdfton. aftl, lntB a ausud-2sodombrbrB .lodoroanlrd hBucureS c€l d€ .l lvfo! Simpozion iitsriallon.I d. !@lolooh epoRului, cu tom. tu!/s cid d Fld|q @piild,me nihel.BdoDBdioiu hc@ au pr62€nh . comunkrn epeclall?d din A de Sri. In a.ul lgn. aplrd lucE r* lntltutaff Pdlrm Aa ho@k &t@triidhUdiild-.oodon lotpt& h di Ur.uh lchlopu EdlluE dldldica 9i d& soolcl; h tm EdnuE 9nlnllfld ?l .nciclop€dicl a tL ptil lncw@ ohtt, @ i sd,*ld, d€ Enjl Vo[& ldaurul *il.nlor d6.F
Fcunb coplilor$ ihb@& Cum * v, iu.4i? k ac*sG lnleba@ dfr d.b 3ur.d. d3punsuil, tsrnind d€ h cderii dibrite & tapl

9l ln obiceioi ke

d€

d Futi & @pii d. Pde lspl66cu (Sibiu, l$l bud c@hQs' d. v, Pap.haol (ln Anlblo acde

In op@a n@.rd j@u

copiilo. ee bucud 9l b€ne

.rbs (vt* fi ioculllr c.l. nd roh fiind co6e punrdto.E vnd€b coPllt ti€|, clci la od.ni 4d !h!l d*n 6rd la clncl, i& b un3p6:ea aii lld imbe s{n .uno$idob 9i Prob ilntsb hF d. c.l. d. h nour ani, Do l. jocul 6 a imft cttslul .@ t.nul ?l & b i.ondru4i.t uor c&i sl t.nud din cubun, od & b pa3lun@ d€. k nspun. ln d.M€ n.iw, Sa cum $ldlmpE ts l.pdru-cinci ani.s.iunoehl6i6Pe z4o-p.l.prd€6.dhcoG d.ui@ d. (cltslr €l.cte nici. c.E (l.tlr in diluzd clnd li $ b @sult dh hF 1uil6, d b.fron.iar@ unot .ooplicab r.l.l. d. ..h &.66 6l.drid F ca6 sld dtijtr oamltud lnd mi ntru..|., d!. dud b.b sid.m.b crclHl.l k nc
nbr ld€vad€, ah timpulul in caF uelm. Dov.d6, ului

to.Ehobi.dconc6pub9i

luctlb & copii in cadrul an!!l d€ c.6a !. t.hnrco-iildilicd. ple ni.nior gi g@l.illordh toe d ts6. {o.{ 4.lulr $ jocau, d$iooi 9l coPiii de .cu6 0 .@ *u o ml6 d. anr, ds d4 rc4.lul .loe ronicr el cu t6n!il ol.c tr@ $ j@cl n!fi.i coplll 3€colllul .l XXl.a lar mr n.,!iacdsbln*.Fi5p€t b 20 sau $ & anl coplii .opiilor d. ui $ rd jud b ld & 6164 cu l6nun c.r6 vor t coidu@. Dod4 piln biounde cu ailbrul lnor con.nui d& dld dln sind compd.ruloi l+ ctri€|, @ w ii qiomd d. o bab* alomld do mahd un.i s.mrnF d. m.c la Fs .[i o 3ud do .nl, po&coplllsvor ju@ zbc dd llbor cu gr4ia u9o.d ! p{*nlor nlscub dln oG nlul lli 8rancugi, Atoncl oao vo. ub sa s m.i 1066 rloao.al @oton]
ConcuEuloi

.d€{ 9oar6col. 9i pi.icar? Gr.! d. cr€uul, Jocuilb .c.tusinph sintn.m![ loaE @ lndsl copiEil! Defi..!6 0..64i6 d.co pll Itl .ducq n.tuhl, coF ribqia b inhooqtq n& cont n6 . m6.il cldi ! i@ului, nescri*- da d artmd dur.blla-bldlnd to.b taBlomlib clnll ratr€ 9r califf iE ah.ocr+ qii in c.c biio$ (ctci copfl * lnr€C6da ln 3G cieb ei F c.l@ jocului), jocori cu .e Lr. obi.cb &.uvint€, do mi9ca.€id€ condr!cu... lmpodaft6s
9i olul jucanihr, caE coF

rd Spu96, o luc!il. u.L
v6rsa14

- In ilctria dar c& ripuri?l a.ul 1S un i6t olil4 d€ frari.d djn s.u.A. a prid 4 mo96nn. o col€clig d€ m pipuli. Er br.q ac€& mlcl mlnuni d€bnbraq6d ti gingtth Lr! l.h.cd 9i Lau dd6rmi;d d continoacoldla. Pnn anullm atins$6 p$t€ 3@ & tL
puil dibrib d€ pdpo$i, dln" iE c.r€ un6l€ datind d6 mal prov6nld bln. d.30.ni, din Eaipt, Codiad€DIru$ a l!l Samu€l Pryo.-ac€.b €sb n!m6b 6dulu olit€r

intilnig b coplii d6 prddlndonl, Plpu96 o

sritui€ un tul de md6fi.

Drim6, d. bar6 m6r6ilall ei do unoald a multu jocoil. srnl lucenl tucrato d6 6duf

ln lbliots si in industie dtu ti luc6dl mebnb &
coPii. Oric6 nooajucad.

ln-

6.amn! un acr d. cre4i€, liindca @ lnolob*2t rnr+ llc€n$, concBdiq aputu-

a{ c* -.3r.condd.d 6.i frlo di. l!n6, dar d vle€6d g tnbm€l€26 !n .onlru mondidl al pipu9ib und. .a 6dun. 3b mil & lipui ab .c6sbi ,€n.droaB juctilr. srsur, ailm d
nioo.i

*

nu va izbuti vrcoda6 col€cllon€2. lo6b tulu-

. v. dintB caE p6 un€h ed puba * ls cunoad.l si heriicl€i ca€ €$ F.. d6 !6. vod*d sidp6ibil6mulb echinbtn (varianb) la a_ prosF oricaE joc.noi.dL mAnieit. Pod.e€nth.b mod6late din ld mal -ldcub sau la ceb caloionil din ckpe. lovotisul valul n4ionat dclnbr€ Ro_ daca fl€caB copil nu tlio d{i2*6sau douizeci.m€n6a lnge niogi conBtudon d€ juclili cob od 6impl€. dg cGati. la rindu-v4 auto. nlcl Fd€pafr€! pre tenlb anbtrlo6d d€ a va nu rim.lnacedtul un€bcutk ah voade * vor PUld in_ scd€ in morea lntec. n..niiu Solmii Pati€i 9i pioni6ri.i nu inc. od de6pr€ a[el.l..um si 6 ni.v€niti.ilejll dM la rcaminliti F c€b gtiut€.rl3ld. de. oorniz* din iii Jiativa pinnlelul lerict€i voade coPiltili. ca si ceh ts DacA n. 6ptul c€l mai impodanl. axpe bE conBacEti jocuillor $i jucrlllor p6ntu coPil & ac. cerus sau od un camion. dintre col.nb sfntilico mrlcu_ lossa il. 16nbzi. 6s6 jucalli vd oG zinb loal€ liPudl.l pu tin un joc al ac€* eslq in . @olaborare. scopul . luiuror copiilor p.l €# muh mai limllal dd esb blno * vaoorit aslpa lui cu d6nti€.u bbolor de vs canE P. od sint Pradic& ln timpul €rcuEiiloigl ox_ lnvonql si con*u(l me ab jocuri li lucirii 6L ceuilicohqiiFac@sute d!.till pomind.ll€slirilor 3cohre ca sl in c€h ab co_ lonil lor 3. 0e 3igur.E t r€u GP€zlngnumaicfrevame d€h d6 locuri.l€. m6i pasionan€. sau.. a9a cum $ loa. d€ iocuil cu pdints ln cob crca S d€ €r. m€Eu md laqq mai irumoast. li*a€ copi isi lac€ sinou cel Pulin o Peou95. Enciclopedia rnv& . cum sint rce pr64 (loapla\ {carculf (coada\ {ldronult ft €rts do pr€tlo8{ char Oturindu-va p.lori d. d€ aclti numtrdmalma€deiocuri I . invi rh s d..b m.orca * Mulb din ac6* jocod sint lnclusa ln mod d6ctiv.i cr.ilh d6 pdputl c6 au exBH sau .mpl€ d.locun ti lu. ma9ln4 inv€nteazs c.ntu ca luhea milllicia joculli $n. ln prcgEm.gbrila din coc€nl 36u loi d6 poromb.l unii coprl la salq oi h c.-Em oindi numd la Pornlnd de b acod6Olnduil s{ niscd can€ d6 amuzant€! dbu3uil.l iscuslnlei.

..9.l.l€ 9l planb.mhth !c.m.i.6l €lery Slnl v.uoob.l.2..rftl d.nl.n. ... tukq p' tlcn clncl.c.B.crt ilotul lon AcarblcMu h rmlntkll.to h . dtn r.!/ rlri mml Domsd/ t.oul...i kdt. 6 ln {Cli. (../ tud nou4/ Tor prh . T.e[[ *pffll. nume dod cd mici lnv.c..eild.l. nlftu9nl6. t€n6 t€. Coplll e l€d td il d€ ndudcunt6pl6.Fldu4/ tldure. Oln./ LunI no$../llutuo.nl./ 9i b Tr*r pbaie t€ao.nltuili.n../9L1i dlcl.nto omul c. A8d. ht./ lldur.l./ Pungl cu erdrdhii e. (jud. l.n 6luir cu cac coplll lF . &z/ trl. @pdlli noull.rcun !m pl.rcd SSnato./ h./ ..plbl rFtulolclo.- .mului. h S.glc. lld l. clnctt! t& !lll.t. dtmod incln6ili ?l ilh./ ml./ Mo!tu durm. Dom. plcb.F r*q/ p.i..* d6rbo mrobro pb..p./ vh.d ros.olo..!rct .Clun6 C.nlEd.t./ ndut F to+ ti. d(al llne noul: Lu. un c.chdl.b .: M.b oi t € 9i €u.ddhc@hlll.r. Erlau d*1.u!n!Fm.dru lomul.dl c./ Aru.ipdtulul.l.d.ptilli opdll.ori numtrftdr.af hon..l..oua.o./ tolclonsrll G.d h caii/ C.reb/ Cu uh n!l/ tulbur. frnl./ codoblc.. din @oill.dF vl.ounh/9Llld.ud. l.l. !e.uapl l!r. p. d.rd bo!tth d. F o lldd apol copill a Jo.b/ !6 d.Flr v.B muls. pdru. t dtil ! popotulul nolbu. ve.h .d.so. iolo.. vsnind dln tlnpun rdldlnd !r&ehl. ln codlnua mlt@h ti t!naloh.nl dl.tld. mamA cu druc./ ilihai/ Plnr cu coll d. lude lut AtU u6l dant. n$ chcl.6 . d. lun. Pr.) D. oulli rt cilq b.!blh.c!sr.. d d l*i.ial on&doul/hdcrolouai/ cu un sr/ Dh celub lul t.uml r& jocud 9l dnb iltm!b. Llnl nout. . T.. noua..d d t6cul s@r6lui[ (c!16 d€ l. / Joi .ntu t c... / lhb$ d n-.ao4/ nour.m F m!q./ un Fhs cu l€ei.hll.s 9l iclnlocul ildF rtc.il $dq oB/ sutr-n bci/ n&h6dt/ Cnnil !l. butu€.mo blt*il/ r$cd: b d4 h Aucurceti. m... thl. il6b vo.ur 6piibr-dr.lnbnd tsntu ca.l. ur. . cotl sE mlli olll. e!!6.m rcnh .n.oO..../ qb4unc.ic. ma(|.ood lruorit r . ce plllor.[ol.l h tdru. pdn zoM Vld. h d.6l monoal.devtrdpodbn.o..!.h 16a d et4t tu nL tu"tbErdttdM 6 tud t to@d 4ke.lluturi.d.r6.cd l..or6!n)r u. dotc. lo./ iel.m odlhniq/ dumlnlcl c.nL On (Cinteul m.h tilsuil.hp6 dututi cincil. mel.u lonil6 anu' b.lc. rm. .F zil. m.lcllull m.locl un. En.d c€{ l. .rh6l€l Od c. . fr.ilnumrrrbnbt6l& .€nume An..ode cr scod€ co..) ld 9t un crnl6 p.d twetncanw tru s@r€ $u luna./ lli do pildt tunl./ a-o c..r.ot| Forclonul ROtINESC 2 JO'URI DE COPtr pi6d nd t€bul.n cuvlnb ilmb: unilt.bn$ p.O& n.b.-zi.td.lunlllidoutl. Un./ sa . p./ l.

i l* in cudr: Slc.ic Pamfili. 6 9i a?6-nlnitele tdni. in a€r mal muh .cun tusi€l€).. i rac€ ni$S puisoil. chiscopalnci... iiipb. nui& pnbjuri nu numai . cspalhosei.N-am atnla.turca. coi mal nut h otrd s..iulu'. un€oil f. cug. s*nice (din care poa.codta.rrinl loi6l6 naruri ri sptrL sd. copii.nour. Cap€ neaod i.re (dh carc $a! n63cd chiscopanld (R& 9i rF scoliteleDalindrohu. 9i ch att te po.ti. s au ndscm ei €pir6 ghicitoaro. d6v. lub4il.r taomonbn inelulin{ne cue. in cabtoni.ndo da6 z./ tailcu muh inainisnasco. cLi cond.l€): Mih6l.ud . 6 .cius-mdg6ros.GF capur ctpriin Datu/ lreum . Buc.sc d6. d ti m.d f h4 dd'@4 atlhl slnl i 1m7)r Vlnlu.$i de mr-s dnic{ brlainici. m6-sa mnoasr-i. Aho puictl6inice.i€mroiciatimputui ! .rOii E g ol6d hd 9t a d€zvolaili propriet n3be. sd-$i rot€a*E peneb cozii 9i sd omlu o es./ piata in patu pt4r se crapa. la copil b copll ei p. 9i pradicatlle mai dep€n€. F htun.u ei l.amna * ee .nterio. care.€.sir. p€ntu d €lo slnt patu din vat. 9i-ala cuh spun* noui hlul scriilor Qors€ Cali n$co: (elq pun ln mgcfo lrupul 9i sdlerul). buhi / Samtnd mabi.din gfr. bdlai mai lttu..ta.i(rl tlscoct* rosi c-al6 m6l€.. viniurusdpunsrlunssAm o scbaft cu noui sus cft pot fuqa h tuL. a 5r Cli copii al.i)./ sLun bietos de Samoill. a p6gtdr' cuvinrllojpinscil6. Am o m& molosica. Tudor Oduli de . cdpal piata n p!tu. JOCURT tn./ 9i{ Anula.0l€. curca. sd b ioct.ez. Apoi cru volorie rduc nici. oilcthd a plin6 d6 soOesrio ti vioi rimpp6ntua.copiii.icopi si-i aikenezt F c€i din ju ln nod phcui cu toto. lie ln doi s.cuff Sl de de d6 Md. lainici.. 1Ste.a nu b pti.tnht rLe llmba lmbraca li 6sp€d SLoSrtn$. caprtrnoeicei a ldcul cinci hi iieoi.t t@b .[6 mri mifl i. piaea caci. Exista./ Ool cu lal! la cimpoii/ Siln Cild b. ce tu n-ai mdrqele. c5p&l no. madurs.li au b6r eau tn .loclnd in s9t s. babo?/ . draso/ ooi -in c6r/ Doi sub crrl Dol c0 re h holrl/ Ooi b oi / Ooi la boi.cillc. i dis- . acel@ cu e$ d6 Sinl apoi 9i . do holi o adevrqtd ch.easta.ic. l-ll. b{lai nicS! chi3copalnlcd.te€S niciod.. tul uman.Psnxu al 6ce F curcan . dar 9i 6ab p. sd te jocr tns. d+a bo6€l€aca. . desiqui e ab jocu.u ln .t se-ntuile sii ca urmarc./ ./ Siun Burili.h.add d€ sondo sp..nind oan€ni naturi. d4 v-4i acun6er@..i car€ $ tansmfr d. mal aminl.i vac mdlal.6 pnm' po.n.op4 vol./Siobrdoast 3.jSlFd€aleiFvab/ Si n0 mai dsareori unol amintfr lon Aqarbic€anu: tol de de{ b!b6{a.

dh 6 peq.lnvon&lor d6 1 l6u. Od lmpodnb drt nu nu_ md iocuill.ondl un plbd comp!. !b ldutor ca6 * Bun.bn.l mull doua c. p. tub !16!{l cb o 6ordt. Aa' .. uM d.€ jocun. pol li nl. num.8b 9l rol 61. & .b c} .? V4 Dul6 tdF o conclk 2.i. dad d. (h fil ou 3ue6p$. potivil ir&l sl6.cbaoe 5. piln fiubrd nond.l6dlv.a tdce h locul 610r d6 ! I 9i 10. ! si l0 cb o nondl d€ 6 b.da. 1.6 c.r. dl.h. a ol viho d€a30p. Sld md muto &ldll 3.rd . dd ln.pu* {4 ln ll. pbe.pd h lnt oulr.bll.nl.b. mul. 661 .u rcildl chb !c.cdl sa b 16 . $ .rd4rcb o mon.lr{ h as el ltud-o d €d6 lib6r & m d.b dh 1 Ol ! .dd. a. lnc.u! dh col@m . drr abaold oilcln. Rgproducd F hldl. F hldb.r glnds3d h ac.rcul4 d. .i.uc@&hodl 14Lb dbhdiv.b OdcaF dintb rcl no6d3 un . D.blf Apotlic. ci 9i !c6ld c.l.b. d6ci.cocib F le.c. o.nl4i 3 mon6d6 li rrib dr6a@ oilzo. ets h gtim dlhllnle.6nld ln . potrli !n creion un ...6 cq pnn mdro r td p16.lnOUA dd.5 bnl l.. cr 9l l.6.r & l..to o donda d sad oblllltoriu P$b ..bds.€d . 6l@hd me dlul . ll.tr c.$ Ll lncn 3r oqh4Tdndud. Pontru u?uilF !a si contolul fti$cailor! con6id€6li c5 @ ll&. d.rc pad.mblad ti obi€..dunChlulul dh liO 1..b num.la dd lunCul lhlllor. 16 . s deprindt o anufr6 bhnic{ Halddi. h oF dhi nun.uN d€ 4 L lhb dr..c6. tu..@ dd c.b dnd tl co lo.atFc.r p.F hnl ?ll d.8.li o monda d.l cto doua llarubb d&dd.. D6.hod€.bdoua dl{on.. ie c6l. locuri. d.ft.cd.l. rorudl. din td mbcr..rcdldbsup6_ pun€! doua ch dous! Gl l€l hcfr d rdllz4 1 0. o.. .ur*2.b shplq l. de d condnb o b fl.lo& pdru S ll. Arunc.n$. d vF oo.. t@b nulb iocuri..nr $ c..ub hond.F m6!1.m.ruddeCF . idbilq .d 3.c4 o dnlud non.6 b. cuno?tlnl.€..!: h s.t d conlil un4 ouF + c.. d bcl ..Eul@b nd rd€.& doud pr6. 1 l. tnl. lor r. Lu. m.. .2 ln c.nhe.nl.c. d.$ ld 4 t@b d&del.dl d.llbmubcalfiSl6uke tl Flhlc.b.llc.u sbm. NoHl & iie. lnd..-dacr sobienli6*€ . p. ln oilc€ lmpdu6r€. Pfrm luo 1. Lull 3 mon* t6 d6 d odronbli $ cd d 6uqr pbe€|.a&l cu .u@ d. lic.numfr numar cu- d6m cum !a F luch cu- Stcaulh lhoouna ci6- r Cqm n.l d dund 6. Imprilll12 non*h .F & lncn ts odc. oil chht lad obi*tA 0rich6.l.). !lnd+ pulin h .r 6pl4.

c6lo d€ 25.Pun€ii 5 6 mon. in doi sau mai multl coleoi eub lorna un! concuc de linls larunceil de prccti. sd e atinqd F loal6 c..fr pahal OUF aceBb. Oe ac6dss dalt Posbi nfiib de spore* 6imtior. Fi resl€. Binuili com t€buio sn dlai lrd srF a or€9i koloana) 9 repdali arufr crnb. inrE al. l€ foLosib doodab all Daharo cli padi.lc 6ie (F novdzq 6lib6&hlblm. praclicat mai ahrenant.n€r.l. pubmiuca.l6b pa ta&2maruncati.apo s{ . !&i 9i sco& alad monada ald_ si dd pad. ln ilmp d6 cinci sdcund€ veli p0rs c6!ta.p. un spalu Apoi.* potre fi h. asezali acal€asl paharc ln linio dreaPs F vedicals n@ valorilon mai lnili cole d€ 15 bani. Ru satiFcii66$scor$ una d. 10 mon.) Vor cum n. toale in pri mul oah6r lBhlul poab t lntins mult. doua (s6u cuiii) idonlic€.d6 dlleib (de 1t A bani. Aranjati5monedaasl ld lnctr liocare pes.ilnd. 3 9i 5 lsi) lnt{ caciu d. ca mai sus.) Acord4l ctu 1 pund ponltu llecar. jocul ac. cind num* inv. pohind d€ la ufrL 7. 1. & a 5-6 cm.gt€ h celd_ |.€intodud lld ln se cr6i) pnnh c€l€ noscoase.6.6 ortronba 3. Alozall In lini. dr. urmal.apoaharc lasind bd ds dislan- 9.d€.l& cut (sau chiar hcopul) si ts) sl s{ llnd blno stdisd tn pumn pl. cdullnd sa l€ intoducdi !. apl€cd tnrinb.Panli li cfteva b4i loarB de mrrime chlbrtu' Procudlve . €runcars reu9ib 9i scddeli c& unul or do ctu oi o mon€d iimer. d. Jocul poab n r.. d corpuL u$o.

l€ fl unul ma6 tu ind. 1 b tq L llnl.d & hiiguE lnlli. 2-S cm. & hldb .& doul Sh m.il min.e.!b .umo@|.zl ts td dndui 4fl€l: 7 P.to Puqi .t ii€do sa 16 Esb €vld.6 . ultlm!|... At. Scilql F o lo..Po@ carc 3l r4@zinbh. Ce bdi?o.n.b dln pos ltlnF F c.ldd. la.e rd iondtrhdoD&doll filnltq F sua un.lr.).c.& diie .d d un.ldnF$ propu..la9l tlnp: un odoco. hcd! bdq laBlnd -dhtnd n.ddll. put ti llfrplu dint{ 1. cu lnd 1-3 coror. pnmildnd.@ dd cu un b.b -mlrdisb4oddoql n4l ardd t€l pdhb 6oal. n. dh chd hutld..). 1. cft€ !n b4lroi Inc.lil dl.BJucts tor iq F dnd. muL l.{d lncfr r. & l. dopud & &.l.adnd ohllo& toilu d.chl(cbdoobd.bo lormed *l 3inqud alb v. un numdr t.l lnt@il.dI? Inc.l dlcl. d lmur.!utd !lm!|b. dro$ onrodala. .d.lnd lnl6.E ln gicr-P€tsPic.l In.' -g&lll d. @r6c!to do b4o cu condt th * h ddl@ din ac. ln pozilh v..6. Col c. 12 bdi9o.rdl a. pud rupe. dl.6 (inddsr.b d.4 S.ob oil e porumb.€ malsEpdn PEe tic& d lolGlnd pidlc.. .srll 3l * lomsr€ doue Pftr.c. clnci. a codlne jocul.. m._l \/il .fr d oblnd o lloud b ldd Fntu @n.b ch un rF. doul P+ ahor locuri: d pozilb al mubr6 (oemdilc.fb4lt@tss!t.6hdPdd.rcdi rc6d joc al .. Ar6rd 6 qi$o. d rdllell chd p.zd ln fro.E ndd u[inul piln mutlist l.i l.. e AdnHl 3 b4 h as Bdl9o.P.d d6 ordh.tFddoil6 li4 p.d4 b&. Bupr.cltr. Fl&.lror pd .h tl bt 0. & le 7.N bo.ilorIF c.pu.r. Joc Fntru dd Prtu n6n. dintb vol !o& cre obienulb d.tln36.monLl.o ld plttu pdtah €g.i mulb p@rbilur {. tlu llbd d.b iocun lolclnd c.i.iolo. @ limp.l4i Olocl.B l. dnd.l€lrb roF jocunl.rm u. d6 lfr a$ Ll ln.. 3.. ln dEptul lielrul numt a9+ z4i.nb d.

!. lmbunat&a&d jocurile GrndtrLv...& bcuil compld nol. 6c6etoE posl biltub c4 h nndlfe.rdl. aponn4.u o o d€nonst4b .1r n xoi. crobti.e en.@b ctlu po& ln. ^rail rmerd. f/" (.s e! 4 !-r !-1 3-q 4-r. ii6 impr60d cu rlll colqi 9i ot rilll..oin! hd llb €l rdin o 3!6 do varbnb . erp€rime.ch6 vor i d€*ils vE . I s. jocului p6 cats Ld imaoinat Apolln- corc4i s&l pun4i rn p6c- licl. Fs Fa. r. oao 231 . dr €6b . el lucdlvdl 4 5) no. n. + nu _7J OOOOaa 642315 OOOOOO 23t564 oaoi 456 rr r .lo!r o @ o o @ dft. P@ d.u . D oooooo 1234s6 bFdn &4tu r i d. &b d) duilD. Od d€ cft ori !v69 o id. . n6lnfni4 ib 6inouil.ebe h rc.q 3cii4 im€did un 6c!n r€oulament 6.ft6v6 z€ci. umtuGb nhdf D.d roldM.mldrr r hx3b46-[!-a &k j0-1Gq4-a PIdffr4 cqn dh* dh ffc. copii.

d.6rq jocuil. drbr& m. tnbt6d!.i' .o..l. clb Exlsd rollbtl@ muht.rcnt lo.o ^'hl4b+rah{!..ili@E ! bcud.. (6:}mdodt\ Ul. dr !l ui.divq locud dc rd locuil d.tq { CUt SI roroArf ACaASTICAffiE .d d 6brddiduisb r_-l Ll_l .r.imdb6..dl ld v.d. jocuntor iocun & lldlum si ttuli€.oil. d€ cl.p.btlE.{ propu! lmpl4L..b di. lunqr s€n.i= lo.mpru.cdl@ proplne bcud lundlon!|. A.rr0 h uded.bcunmo !6cts gt &votnFAGtomlta.L &. . # cfid ts enft d.xF.ddimtd dtbo& oilpl.. toilt.ud d. jocoi @.

b ioc)i eL. in doi saoc0mai muli copii. jdc0i d€ rebu_ migcare. ca ti jocuri sp6cillce p. in cee @ privo$ nomdncLduG prccdfr cd: ln jd exisd /ucrtd.e vr.€ cu ab)i opa.enat ca pol m6rs6 lmprouna Cadd acd$ nu+t pra de o . Ononlalivt dupi sumlr ei !l€94 oice ie dorili dtn tipul r. on . (loli cei ca Daili. 06 s our e ugor do ob. dupa pr€l. cillloriloi oa6n6 c! 6pi dit6b ei etci6nb .elit surybti lla jocrril6 spodiv6. jocun caE tmpricd mbca14 9i lnd€mlndr€a. & vi olod a1fr jocur indiyidualq cn sl .6roar€.u lne le c.o.. . (cind esle cazul) sau con- a lq pstspicacitatq.uri cot€dl (@ & pd ju* €d .aze o echips)i arbfu.ip.Dd mai ats ra acgaes cad poab li tolosi6 lncoDtnd d6 16 o/.ut.ve slnr si crasificid . c€i caE hclraj. plld*jocul €r€F con6rudie. allall.rivl l4lr ca@ d ihtoroe€ad h un mom€ft dd tn lundie d6 lo. sla. v. lnpBj!drilq companb h ca.stu..live scam6rorii *iinlilice amuzan- te rucuri lhicitoi.mtt otc. d.G tac .spoctiv. €notimp.aE paoinra 6i.116 $ llmlldt l.L lelo c6e solictG int6lto€n- lod ordondb .0 scopul d6a d lntesni vou!. .nlru timpul cind d allali int_0n ve hcu.! PUne se V5 asrea@ adiYnt! cr.llabottc. . numat tr€i cllii jocun aimborie si jocuil cu reult.ooi clasfi! caB a jocuriror.s.h j0. jo. ci €b .er. ln limpul une cdalor i ori in millocul naluill suri jocuil de enigmislicd. i& llocaG grup€.c. C4i m€mbil unei ochipe ailac in iit.in$.

buchdul h mlni alonlle. nha.ndii t...pol cutb unul P. umorul 9i5e 04i pull.itu ePo ! s 3edl Clnd .Ooi t€c. 6Fcul.lul 3€ bocud da o bin. bombo.61 al adiunilor orodnizab h unL rdli.@s m d6chid. colrbh clpfr.e vd d& do c. cah..n6 dBg€ui.laBa ln adivndib pioni6r69ti. un} ln prosdmuloricarui r. ant€nan16 plind d€ miscaD ti sur pdzo. n.. dE .llh Prin !a!. di. rabe.blt & lndraqili.4 cdi. Surprit.u po& chu 6 !ru.ib6 caF nav6l mnif6. d..ziciunq lmilnd zqomtul unol.v. drr caro au bab 6 numhor comun gum. fllnd o m.|t r.3tur€b so E d€ldsuci cu 6 p. JOCURI DE l[a.sint cuprin* multo jocun cs un shd spoil de volosh $ noprovdu ut.slut @Eeiflu_ tlh l.€.nllBlare d€oe. Odtri ..1.LtE Do strmrd. sp€ hazol c. in- clu* L p. b6z6b 9i F abilkr. Rtsucili blne ndtuGb cu 6l*tic al Inchiddll lnttu cutb d..tlmoniol se66 rilor pil€jlib & v6nno Anulul nou.olollndoil prind4i dod ft.!db$9Ldeiour.unrin.b ai cluboi & va.hnc.t nul e E spdh s.lor dh jur.l .1 Bk_ m€l. ..m.rare piln oxc€lonF v4slA. s. . stu ln .. S.snl i precum 9i ln o 2 crr&tsut dh . o ln tlo. pri..

a..utb *Dir snm. celon. clnd Lali necijfrdos lul duc6! apoErul h ochi I lac6! -d d f fotosraiidi. din apropi€b si . ca re prczinli:o qiscai un DUrcel. l@ 1i. F carc dv6li qriiS sr scuiurali. prn (polsD sau prinli-ln cu..o d6cn h:tin6 cuti. de oter rasucit sub lormi d.pla sau md h etlngr. liroti un c. . DrF orlt. 6 siour ca vor voni ..6mo- li4 Arcul liind llpt. Cd norabdetoi. h capdrur 3uDorior6t arcu- lui.rl. Oterli apoi culia un3i p. vdi rL nib poz€€ lnchi$ in pt c. de bofr boa@ so.p d46nd $! culii de mebl. (n! scaF ocaziar de a s€ loloq€lia. surpria L0atl o cuti. nu 6arc a6ra 6sfi€l inct poate ff PBsd .f clnd respecilvul o € deschide. (am.l doil€ l!nd..F soane Si ruoalii d s€r veascd cu bomboam F cei din iur Ci..d z Sutprzrdin. convin!€ ci nai sint 6omboan6* li d. cde t€bub $ lnt€ pulin fo&! e h ns. 3t tmbaasd Si s5.d aceashvados- d. din @c€a d6 po- rumb. S lace un ps lnaE mal muh nub b vo! r'me pozere. Oacd cin. conldionatl tupul 9i bralolo und pa.2... arc. ds fundul onei ti sprc a vd.n.i3r k primt* pllcului vorli n. € consrab ca chld6 cap6.. Dud . nrsd ueor Dle irole. c6b yor . mat lu.dbdtbt sA-9 vaCi poz6! numaldvorqSeinisb lololralil Fcarc vl e-al proq6tfr dii vcne... . apoi arcul ll fixati prin lipn. 16 vor prlmi dn€d.li torminat cu roti amatoii. lA slnd pll nsFtiu libsca6d $ Poal.E v6 cor€ o bomboand.bllt fr otenli ba€ cutia.xemptu o cltie de bomboane Pre sali apoi arcul 9 lnchiddl capacul. pune lil 6a mi9b crpul mar l€ dre. d€ . P.ui roricel sa! a unoi mueb mari. 2.ut dtn cdi6 va ligni.u- a Ffudb ]a ninut lnvlbl ht'un col clivs pri€bni $rc a-i tolosralla.. lologhllb pd fi lnlocub nb 9i albas€m.16 se rio9l.h t. pusi cu lnl4isard u.fi. punqi in €a 2-3 piotic€lo $i d€aeupb llpili un .ocedal aSd cu qi ca cac mdi slnt ln jr 9i 6r 3.9lopb F loc.i. 6urprla. dv.u pltcoB Tlmp dd 5 6 minrb ld as€z4ii 9i araojalii (cu qij5r.ar€ t6bub sd ti. 6ta p6 o mas. inkoduc4i apadu sub o pinzA n€aqrA e e.. carc li va smulF un 3&igilde.

licel-vd crl sca pati dii mlna. cu un ac de sisurantt. o sisd ce locmai 6 lscd un ou . nt /..od sru 3 lnsruftnlLt fanlond acedj* G. sutilid Nu numai iorile. aco porl de o crus€ ooasd lulnd Jo. e vqi a$64 Int-o cu.ll. Le 5$62aii 6poi in cearard 30-@ cm). cutiil6 si folograiiibpdfadsuF pfier dar chld bomboa nees caraseled |rucum porprcpa. ror asf6 put€1i prepa€ t bomboane bune. l. sup€rb coahe ds ce6 Peniiu a rcalia tucaiul.a s *5lid. poze s{ hsd b oc. po o scond inchisl) lunda rur si pt4il6 i*6ftrea16 3c+ nd vor n drapal6 in nosru. P.tc. Lrsal liecrE domboanb sa 36 Tot 6sdel se vdr prcpara lnv€l nd in cahmd cie o boa& do lasole ma:aE etc. 6.sail cu un spallu ribd inte cfr srrncapdcapul unui om. pusd p. c€ 9i Pahat co . ats (lunoa d6 schimb seaprind2-3becur pu1€rnic€ plasab in lald acesleia.a. Celdafr ca pd a 616 ll l6gat hine de c€ nai de Fs na{me a I rdli bin6 de h6n.i9ddestoa€ plnz. In sctrn ilmP zaheru 6 lnc. Inss in momenl0l. inbgm abb p*b o ord sau dour. numai int-o sah. ac€sl ld cd roloor6lid sd va t6zi lnn€ doi mdsari sau pudrnd pe c4 nigla mo intoduc6f c& un-.€rs q unei s. putlnd li hsa usor cu o alb stoari € o €16.otid sa vinein droplu unuir d n- si lurnallL int-uh bric Peste 6l adruoali o nsura d€ ape s ardati ibricul pe un loc domol. ln vrr4 do qume s. clnd carel pututi.. so ca- O d€ t€ des6n6e d6 F panou. d.re e -Pertru 6reui. tas. o sload. d. Oup. ar (invilal!l' vostu va sc06' pordei ln tab prnzoi pe Luat 1m locui marcale din I mp vor li rs6z6b 3cauno asffel tncfr capul c6lui lolog.ma pral da cacao spro a nu s6 lip inlie 6le. invelind in caramel miez de nu. carc il l6v6li1i bins pinr cd s. k carnaval pureli s€ry pe nnd F uni d as m - intlnll un cunoscul oferil-i un pahar de biulurr. Pe ac6sl* Ins.ru. (drajeui. Panoul va li acop6r[ cu o plnz. lb savuhl. iar dup.F s.di int-o mlna p6h. Paharul @ ramine atitnd d€ ala. numai F lumalab sau o toime. en4il Luat un pahar cu piclor 9i r6qaiil cu o aF n6. re soparaG. deci in l4 ochl ror 3p€c16toilor. sulicionl€sb 6!b un E6mn pa carel voli lace. br.osiuL d.n tu € plr. P.ma unei bomboane lung0ida Dacl tol sd ma z&e9b pulln uslutd ll ma pur4 lnroduc6lncio d3l5 in caGmelul cad. . do piclo. mlni duc6li 'ar o dch cu o bdnd6 Cind osrecare: int{ al*16l€1. fi..hd acesb intinde hina s ia paharu gol p6 care !l intind.z golind dosonul dln spaiee ce ul & p. o culier pe at din.. Bonbdh. Pe scenl nu se aprinde nic o lumrn6. Eventudl se poaie ddsch de co*in. xcunzind In acelaii tihp !l . un lo- cal6 de usluroi. zahil tos culie de mela sau lnn'o punquF d€ mat€rial plastic sl vd..3c€un. ma$ind ln bunl pade hitctr 6 c.aralir cuooadol.

dura subt ro. oplics. inrF scsna 9i chest inir€ag5. aDrn$ l0mrni. Nu se vede nali lrsi. de cile 1 ltu.ilmc.4i F veli cidr6 ra ere ca a utr secund6.lll6 lnr |tnqs a(a. incfr s5 oqinq obecr poal6 prcduco un toaio norolo sam6i Apol anum6 numar do vib. n4ru s scdna 3l. Lr ln. nu vor v.s6a. 9i .pqin. porochi da manusi care te 9 Otchesta excenbid minuesc.€ codina se des' cap.scoperilimulleobi€c- I de rea veli int nde nisle buc4i Inc]pu d6 otasric.t toae xiloron inat esre produs dd ca}€ fet tu contabs Dr-Un un corp caEvibrcazdloade qi realka dint-o cul6 mai ropede un ton jos corcs' marede ptacai sa! de scin pund6 unor v braJii ma pu. cu canriEti dilofto d6 aF 9l 6s6r.zs un 16l d€ scata oad v4i lovi sldde.ElconsGina. vo' auzi cinrecol.ch6sii in mod .' montittul s. cle pine cu apa paha. bn€ tiEb in puls 3insui linte.dou. Tinrnd 36ama din ltic.pedeauade lum ni ca. Ciupind 6rasriceb cu degd6r€. apd se de o somnal deci lo. un sun.poane mdnuri al& 9i sint lul.siruma. veli srd. cu o linqurits sau un b€lisoree vor amils sune drlerire Adruoind sau a.. slus e neqe s eslom poaua compler pe lundalu to.lurorul lor pu1€ti cinla dnorib melodi. aslJel incit lichldul din ee toh. Fiecare le slic ele. nlc urm6 de insnumenrisfl nugil.a pul€l realna a3de d€ s emi$ nob muzicalo 9i. lnainte de a vd arara cum sa por constu instumen ruburi mda rce dc. cu v uhpt4 3 shcte dsena niloarc.ct csloall6. din s. dupa o peioadd de erercl 1ii $ reperilii cu. doasupn crtin rapide. Speddto ochii spectator lo. aprind $i b*uile supli ca€ ies num6i miinilo ce mentare din tala oodiumu.Asr vor vedoa cum.(nstumenlelet st lie sr no$ numai orsanir*orii.. ln sb si os in n sr6 qluqi nsqr6.dclarenumaim.nr6rpun. Toa€lumaaavdzdorchee der. muzcale' int-o o. dat mai €r se poab veds o orchests in ca€ srumento lantomd? Nic vo6t secGlur ir cu.so FtE pe scen5. apare sin lel.n1ig...u in3tum. lle vorba de nisr6 in. aF rezuftaru v6S purea$ @codal]asr brdl€i unu corp.. lolul ri vor vedea nsrumontolo liind dei o simph iluzie in pozji fte9ri 9i dl€d..ainstu' c€p6r* jocolu s6 laco i.rd dc€d.q scursind cft€.rib comb nali de instumenre mu ricanti S. sunele asemdnstoaB celor ld16 cilova din ele omise de un conrabas I .b lummdnusi alb6. La Acelasi lucru poab n td aceasb cdntbue muh 9i n*u. pa bndin td lovltui d6 gono dul nesru ln ptfret de F dupa c.d6 vtribr. F6ca€ etadic va 1i intins ma muh su mai puln d. F sa rind. v4i oshe excontcd.e se cu o or.l6e.. lune. slusile au mici oiJcil chidd incd s spocraroi pentuvtsircspnaio.de pe mu te ldrmaledii d l.6€incepqcido.zicalo.b F scon4 $ las risinrimbdcalidesuspin.

vrdm€. d€ 66 cu cil nai mub loms Oin cufi. roft . ln mor.1. ln linigto 9i al€nlh plid d..rcomorir. din . 6.ntul !p!(r.oar*.z6e m.$d t va ?i d ia pr€mi!|. rrur.d-hd. 3. liindcl nu .rului Pd€ll min&oaB o4ln.fi otorfi ca pF Ca poab ml! slu po& fi pud It o te v4 obln. to c6 l.bdii ffo sub loF ma un6i orch$r€.fr p&M { S m6l d. futod tcudice.. urd cihd va ff q6ela. l. lunghi 9l grGlmi @ llm in di!- stum€nl€ aco. o bom3.B piG hl.p6dq plnl l.iic.b c. sufllnd in hucili de pai6 d. unul din cape ch !n oilllciu.h. acumvafi b PoDilri tonbol.B dttil un c. cu buz€|..fin na6 3l .un pehd lnv€h in ctF S 3L oilal dh p6chd o culiq din cdio .dftilt€. P6ntu acd&. Lovind .md d.du* cu pom6 9i c€rmonl€. l€c4 prin €h ni9b buc4 d. d. putdi p. $c.monii.3cm -43cm -2rcm vor av6 D4Ll.o manlGd.rb oqanlzd .Jdrln cu Itr v@hi. Ac*la d6. b nomonill oponun {ce mo. c. Ui4l dlntr{ l€avi melca bucdi do uniDO-e.L coda 6b un Promlu tutu Nllui li t pur dl*6cllv.r S-ar pd* d d& ch'ar 3i cel Pr€ml4 dar d lnchlp!fi 9i ab 2v6- nic p. f .no vogef D!il c6wti ltibuiu {no roco6llurr chnglbr.uiloill. v. . (cidl .ocomood dm!* d.tb c! pill€lul e€e ld c€r. 8Flm. 3au c. 106 d.r. -5.ntul € C0 .d6 ds d &r€ E rttni acsd spe mr.d.rPilmab ln nllb eune pucde.nrru descopeftea muho. c. c.dd oilrnab l.llc.r.v.r* cu l6Julul. co poab n contuliond din lon.r codc oiului otobalnc6Fd bd nhlc. va preoda la d6tchld. afoad 3au ltmi 9i ilnn4ll€ do un sopo[ ln6tum. h vostld @nd n.1.fron ts caF *ilc (MARELE PREMIU.zwl€.l pr.lgur. VA p!i4 lichioui c.1cmlA Ml -rq2cmSl FA-43cm DO Toar€ rlbuill.d.$hiniltsln asr. ds lunsini di6rl vo6.fic4 d*fr un balon umpld cu hidrog€n d.gru. tCM@d oidtuli h.6... !!nd . Put4i lol.. mtriloi .d€6pr.s rucd s d. fi.mld . bil! polonic4 linoud €lc..ml!|.un !4 ln nls rubuil cu md..E. va n Sid Sune euPO a34 flui.l€ un le oil.*.lutorul ac€dor in- daci vatace ofl gud {plou..co3 u. $ sbbil..7cm Sof-g?i cm EI RE fl.h4iond Si cuiloq va ildle Frudll 9i pr. va li { mai v. C!iltul c.

n! va ave!r/.re se scoar. ka.0101. con5.. Dacd s pG eibll...oadmta Nu Fo#fi voda d. lo bole bar. e inah spre hofra c6. h lnminare qrsmiul0.niciun emolia 9l c0.nunq zoRAat un (ow-boy leribil.Cd hddu@pEniuUnul dinte concursuri vdn rispl5lil cu (c. un porumbel acop€rfr cu un ronot. po..cal.n.i niului.eniulr. po *€na va apac . 96rvdul * ridics.. Frinohia va n lnmin.. ca. o bohbo+ na *u 0n nic borcdn€l cu 6.6ad daE ln$ ya 6 voda d6 0n0l deosobt un lod 60F prizal acosra h€hu e * fie v5zur mar dinainlq p6ntru ca lum@ qfre conyin* d Premidcu un.in snr sil. s Eslern. o bucilici ds zahar.0) o titnohio llnOt la capilulcirolaap6€. invd s. r. apoi aFrc un . ron.i dulcst pr6ml0 al carnavalului. car.zd d. ju ctile cu roill. re carc col pr€mrdr. fod sutptiil Nu * . .carnaval poalo oroanna un Ir caE * nu €ri* ca pr6 hiu si u. masnstoton sd y. 5i ace6l preniu t€bui. fi din c.14€ numat cr protosr d€ la lncopd s-a dnunld ci premiul va ff apn{ D.. do F o banda d. De a.. $.mn.l m..gtrorul.smi t€ un Duremb n€ch...€ ci$lisitorului. cal...sl. plrcerq de le cow-bqcarctas€ din Or..c. pe o ffiffi t vi LGI Zohbt-0ncot c06 lndnjil dispua va cu v€3{r!l car (EL maE3a0lnt oladl(0rc6.gb naphsnic dint'un bici /uns.dus cu mulG pompd. (El ZoBbr sub 6rru unui mic ceU d.? Firndce (pG millr consu dint-o cure in c.€ .t dol pr6 Inmomenrurd@oh5.. pdin culb ei (p..

t€ ls.1.. fi*!6 liind otich*fr cu ui numr.. d. h. 3cn! mao 3i cl.@ $ r€fod la un obr.friclFnlll l! E c.|.i €ri$ un numft & obi{b v& loba3o. phclj 3au clnon oG.ul Si arci bileh clF dtu do.€.. fl6 cab valorind.t & o C6l ca6 lor din 3pe6h wav. . p. hat mlb dt. bl*uil orurcr Nb* 3i rb ldhl d.t€rc5ind.rolhot!o. dol boloi rclarl4.l.. v.9€6 . edo d6dul d.rcto 3rnt cp liq&oaq dd pot ff intodus.!clu$ 9l Olum.ldG alftl Dgetqurclure -IMdt63nu6. @ PEmii Pantu p. g&€9b o cutia s60 un borcilln c.t€i .€ eau 5 ac.&) ft DdH€l 3i cd caE 6u kar un iumlr n! iioblie d s bucuE pr* ddEmq lL indd un€lo dint€ culiib li pei€i.. indicr obl*b d.or bil* caB da! dr€ptul h o t.a6 al ton.mbal.6.lad d li.nito. Btn€iit€h d p.nc lulh6bui.nlru tomhou $ monloazl !n sEv.t 116 t rt. F o ma3a. v.€a6ti P.. FetocaE t& un nuhir d6 $-o Si . d6 l. atdiv.h obielq d.dlclpar4 la ab jdud L foh& diffiteb plrcut stonld tl dinbcft c.lab lttd de b i. e ttniliuh. (elab dll€ili. cu slma[6..cliuni dln Prqra_ mtrl und n..t d. p6nouil.lci iod€ trnohtd€h rid cigrioitdre dar nu . o. ln 3pd5t€ pd6v. {bu in pllc'.1.to . avind g/ja c.l. tu tc€s bi 146l€ 3id lnecn* fi€ nu_ n. c. dar mojoilttu 6rnl m. !i ts ac.d do micrv.E ..l.did obt*bt€ cb tisat .6 slnr bilolob blm indotu 9l lorod hl pl€r& l. un6b Pt€dii oqinub d€ P.n. un6i lombob orslniratr lnk-un mod vt .c tul pq clEt ildid F n€yard.ni - fohbh Wscttitor .ca@ dl6obid obid6iFchd Po.€dff oqinui.Ps un Efi lid€rDus di6 caE $ vr4Prc_ cum d dun.n d.id . r. s. d@r prin hazul !e car&l stin€$: rnk-on borcs 3. !.e € 9i c. _ -art a.r. ium.u (D. c€h c.l@ra A3il. irumo3 .pachdoltcuti iium6 !fr b.o.ad calq sp.u dod mai !rod4.lod d&nE. .cleolul l* cb pr. o chillq o cuth do ecohiroil sau o 3lnqod bombo. une pozt& m.&-2 mdi. d fl 1s-m d.la Fl. 3 bombo.b6. bild din d..ii. c6: {Pomiol 6u € in .hii dd ff*!€ Pudlnd nunir!l unutr dint€ obiet€r padtciFnit fdg 6inq!il bitdll cigrhrioiroae num.p.h !n numri ln 14 Eftulol.tc d.t.i puln inpo6nl6.. &b lom6 uno.rc B..d$qts€ad o Frso.nutut co. Mru a nu $ plld 9r rictodd co obr€d 6.Oa o cdio ma@ h inbnorul ciBia $ dta. b cap&h doil sid lqrb dt ilb oblet4 prend bttdut d€ padicipaE ru dBdut * t6gt d6 unr drnt@ dod b !leo. o eiiourt cutb punrnd nG nld q c.h pli.sEir 16 culll vor co^llno el pF mi md d.. s intrcduc alte b! ftiishiuts 3..s.rpun vL litilroe obidol6.u tnt un cL lindru d..6da! d l. Asftl. Efrul €xpozlid v€ tigur. fte c. d€ clpliul un€i don * Poft l. cuno*ut * .dt t. cailon @ $ poat€ invldr. umon3ilc.ub lona u.l€ nu conlin d&t o bonboanr. dd . o cdl.S n-d chtlg4 l6oa al IEL l€.B * inlocur66ca lm.i p4tn vizibit. ncod. Si $ ohlina obJ.

er6i riole va tebui sA . La unul sau doua numerc.t Oin€ 9i d ss lermine ctr un surub caro s poas fra o pant do sisc.gr. Prin invnlfsa cu pulord a ris o de m.junO. de numai 10-15% din tolalul c. b 1 la O In c.ri# un !+ Ev6n lna[ in sFt6bcaruia din spalole paravanului sinl d6 dpe*ar. As1lo. Panicipanli la lonbotd (p€scariir.xpu3 o vrcne un surou 9i apor a to* inlocuft cu osum4 schimb6r4te boi€ lac(e in* iiainl€ ca panicipanlii s conrinu. in Dozltie vedicah. Pina a I cm de p6naBde cuieh de P.t!r cumdEt. d0N prezsnl. Td €lcr slht deDozi lal. in limp cq h pnma varisnra.cG 6*minabaG sau s. N-arc nici o rmpotunl4 spGoxemplu.idica undta si nrd ii pe ln als varanu.lal p. 6re in$ils pe 6l numdrur ci{iorloi ln ac€d cd p. 16 dndul lor.otund.d6u Greuh ae& manaloi cu cel d6*rb It rombor.obd6 la).l6 dlnt6 cuio so vopse* ln citova culon diteale si * bob . A. deos€bit d€ rombos poab li in*lat F o masi sau poal6 li llral in oer.a* bma va dodsi cu ciliva k€clnd p*b cuie cu un ts' crnil cad.nlar. Trcbuie avd ins lrtrt e p€nku fscaE numir * tu ma muhe obr. in sensul d 9i aici . apoi $ va o!il in inreaalul dint€ dous cu16 indiclid un nuhir.di. dea @ cr€de de cuvi nli. cind s rot€ot. toab obi*l.dab s. sau o bme d€ oFr subli€ i eladica (d€ 6x. a96zd F un su9on ce i p6. aE la crpitur stori un ctliO de snDe €loa*. obidcbh loar4 ori un 9€n4€l hinio sau un soron ru6.l€.s torde spahculor6d.prim€ec. priv ! c66 s6. inainr6 cdiomboh sa funclionoze din nou. obi€ctele d€ prcsreard ffid in propo4i. di6 c.mA d€ birbieril). ioAc€gl s€.rcoana d..i carc joaci.nkul discului de 6mn se monreaza o pi6* mee llcr. apoi 3€gmonl. c5 Si ra ac6d€ stume tebulo avd ln v€d6rc sim!ul m6s0rii. rr d. ea atisind.lor ce compun tom- nlmorober d. o s h pld coald de hLtie aba.r.a se !a deplas . dud paravan dt exad obiedul ci$tisat. dln cebm.uo€rosi amatoi d3 q$cuil. adld pindcind c6ldtn spe lo tao. o 3. cersb . con3ku69t6 dlnt-o scin' dud 6iati. 0n corc cu damotul d€ a-40 cm po morornil.acoass tonbola fobsesb un poc. c6Ddiol ac.. caE nu sid valur..de mai 3u6. Er prihd d€ cntiq dmom@. d6cr nu vedo F c. d6 juceor. s6 schimh im6dld obi€ctul ci9ris4 cu un alur. A ceslor nlm€r€ 16 vor corospunde diJe.jurul axului sau. vtibl... do eloarr in s6nn ca obidul a 6s asrtar Acum (p$carul nor@ost . doad.13 a fod . dad lanr.cl€ €r6lab re un rai $ nlme rorat€.mur5 copios de pqaniie pescailon lL indci s6 ma lnllmpb ca unii 5a Dascuascd. se ol6d obiocb - fohbkcu Bnt-S nilinst granh culeloi fsclndu-* de 61.il€ obl. 9i arlncl sloaE undit6i dud paravan. Ac. m. in tormS de rlglt. un capar d. o jomftare d ntn l. mite S so rol6a3cacu urutntsi.rq blldllui o un. 6a1€otind pinl clnd trFgers mugcir. Fn.6 bil. AcoasG toma d6 lom- * orss o Frsoani.u vedo in afad. 6€ nb. c5rua so bd $d€cuie.

trb rh!& d fr. r.d a acsltd tombolo conau i. i6c.nllza do clucik co $llr€rd F locul din.6 tombol.l.qine {no osE comptd tn tntorie rur c6.E?il un.'o. ar .. @ u66.v4l ln v.! c6r. tsr. st. rl viltua 4 titssh in Inr€riorul unoi b d.0 $ t*s lin . co€d bblllinu & dkd P..il .d'€nur @ro' crn luri .lor s €rpun obi6c- bin.ro! td 1.a duil frf.E rld lnlcd& nuh€.B $ di!16.nlz.lo!& . b c.t.Pnn. crdtut rubulul v.l@r€ .6 d con.pk@Utll.!E !ru.h! vail. bhdi t.oncuBd.&hlnitudi plonl.rcrl..nb voDetu cu n€oru . ln . r..r.rrhl4d$tn4+ l@r o mld (F c.rd.lor num6d.r (Trntalpo.d dln numarul obMlon pilntF c.d c. din !c.€.u -cind ct4 M% .um.6dusl.l p.6 .runcaB! cu min! ! unor hlci d!{ 6 .l d.p!l.c. ddl.rcurll.E brna d.E tl urndo& Eh scom.fobb[ dr.l. llndl ll€dE bn. mai lle duhiu. 2 JOCURT COTCURS Fktur'd'dh'4!d'd'E Fart-ndol!|4 jocul .lan ctu{.o!b v.cud.t.e .! .lmrl. Pot n E3!b tl cibv.nmt ohl€dul dl* F d 9t . ln lnhdorur dror.n.. tombol.1 & val@6- c..q.tt. ts o elndud d. ln cs. . oo.E plnr h 6.tonbob.ol.E rrnr 4. i d.l plo.r€ro v! !tulh .u ln . mdotdq a. L . d$. d. O .r. cobild h doo. ln !c.ub 6rnld.nu. r.lnimpul r4r4lirlor.nll€rr.iit h*6{r€ 2-g Pl$o.e ordo.l' pucubdlvltr$ illoi &ncuBUilb d. pd tr blodb cfi.nh cohpdlil ]dnloi. !-B bn m.u In vld un ac.er.r h.b 3.rnl ndc! o v.l bmbob .lnli.nlld.. A.c** s dlmul.d bln.6 rl . fid . frndd boE $ .& chld.ptunChlulrrd 6au d.zl o FilclP. od ln unor c.lct h... . un.6b In .et.mlna/|.h& vll lnllm F un t.i 6!h€ 6 lun d.h 9l n&tt cu q caB d Jndic€ portit cu dstd -fonffi P6ntru oe6^l!aro.ndad cu 9ilvlo t.rno srupun d.. ehil cltuulll4llqlltr.. . c..nlul cunoetlnt lon ind.c.au . Arunclr4 dse lilor s mai F& tu€ ?l pnn sull!rca cu Cu6 tn nid.t! ch.. ln c+ tul tn c.rd nrF ll cu plnblFnt. v.tS 1oni4 lmdits tn mrci dt.6 iuc&orut...i.c6l6l ilmpi b o ronbo! 3.€b m.q.d.6 Juc6or. codo?l c.todk 4ciib cu .ts lul crr€! . on ntmd.!il in c.au hc.E md nun. qm. p. bmbob * tu Lchl4 g€dlu.lor bln€ c. in poillh FnL c!E. .r* .rlb!il.drul onul c.ur in c!6 vgnruza nu e lip.L) dtn dr. dr*lla lombe lol ln ilmp c6 b rcdol numar.r4luc6il€.s. .d.rcuil tl ldlvlh ln bb. .lor nu6€re bt6.d 9l s rDG '.n& r€a caell..d Dnvlnd lntlmplaills lucdc dro4 rorh & o -d.condltul. cu md pulnl ploii.ld cu numarut ErD@ riy.d un b4 l. .ut€i)! Jucdorut nu carut.l d ff€ 6l@ib m. lfi obl.2.h h.6.ln c. n tot@16 F tombou va ilnd.but d lt. lEculo un. v.vol4d lnt*.6 m.i tombol. dl.c c! o vatl muld ln sDtd In rnch. c. ln cdiul -.

Cuvinr. pe pa. ia. sub at6l6 lnlnar. ei. de exemplu: cap iare de lrri nune de chi (ve{.. coldborarsa. prssrideapa. amp i . sus p6 prihur itrd. dau naererc nu .oncu4.umdi dornloi resnime de a-i depig amicar p. i. Joc p6nru 2 pina h contbuie ra dszvoltaJ@ 10pion 6rt. panic ind card d6cooaa rcsp€cin oF ril6 ri care s.numirutluc&or Desisur una (pentu insc'ier@ l[erelor ce vor t aeso).a6) t.un le (dec riler€re esa tori prus se por repeta).reva de de pcuil.ri ace 4i limp nuie toj pan cipanti la joc o ifrere pret€rau vor complela tab6lul pro-(oarecare) 'ndicd Doi lucaroi nu pru scrind pe riecare .ipar la drerile con. cit€ un o lemr.oloan+ Ma tos vr enl propuse br !a ir srab n b dubn .coas cu ilera dn capatut rindutu.irli roman. Oe li pan.o :d rucarorsnunlaL p6 ilndj cle . cind aceste pieoatni sint ganna joc(i concuG pen ierminale. *n nevoie ds o toate de hnrio Dacd a loc hu pa^e de cooane cel pulinc nci porso5de. si in liecaro crsut. olir. iniimpdeS 7 mi zli e1c. dud ren€ prin radio st le6viz una loale culiiy. numai 2 s6u 3jucdtor i va ven tiecttua rirdu d€ ciie n. rnceP locutl nat mici care decurqe as{e Foca€ l6zeanrnfti de neutat din | ilrsr. Ioli pa(i $ru r€me6. de a obth. padsnerii d6 in tecero dar si de a k dutodepasi. ltr6Ble unele dine. da' rosrul 0u n de sare Prnumai de a va sltmuta tan mut rind si pima cotoana teza pontu ca. sinquri sA vor u despa4il6 de resru mule arie sas4i rehe n tabeuu De paratoe loade aproplale.induri (orizonrate) oaca elnt iuha 2 4 Dani c pant numdrut .invnssdop. compreHg poab adla astl6t: opr .sre spn tulu de schipa. E elonest. douS sau rot ori s6 p'o rori arbor depadurqnume Du&ot6ma3iotiled Duoa de po* ac66$r. diluzate udeori a. rezur ve/ naional.nd por ndica ac6ea9i iled in.ece ani F ecarojucdror are td retalit.asehenea vor 1i d6tm tare cu nesc o vstoroa6d emutrlte.

do* oE.r€. conducatorul jocllui gll spun6 r. la disbn!4 so 6 iisbld co. !dq€b. l@ cl&.. loa 15 pth&16 de p.G adnd un numir . lhru.s.nl..1. li.a.E lucaror cL blb cu lla r.6 cLcola.d c.h & llrnia d ln monom l&tnd lntE .nbn...i un .fr ?t * sbl ch un nomt & 1. Dbbnb l. ue n.c.za p.4 su conbqbnd & jucbri. cadol4 from€fr h cars !nuns victorios: (loror.d din li.d. .fd tl.ldot cumpld din . ln !c. .lo 3at6 c.d 6 .dor.6b 3uprd4 p0lin n. num& . In . lo. .€ arc F crtuh s. U{lmul s.0d6c 9@ c. ln lg ameb €chip. S.r c€b c.mn.l o .ld lmpi4il. (c.q6 c& o c. E!1.d ilmourur d.16 monbni 6 m un.lr. ultifiul pafriclp.b plonldldrl. la 6l Drin d€loodul lld loil th 8rd md mufi p. ln.pol.. h rl. plna clnd cin.6 ln cb 15 ctmpun (par{.mor4" d ln secr€i.l€chip.l. roilolo .curC.& P6ll€c.6 jucilor caE sco&. orupa.1 doll* jucflor proc d.6 cb o . ne roco$.c6{ .lb 3. Jocul conilnu! . cu c€l d€ .E ngur€ad F hal muh d. C€bca6 lldlcns ts doud t.E .tu . A@l punga cu . n.dblocul !lu.. clnd muh do 15). clr€ .1.tuns $ scir€ d p.F) d. n. c.h€b vdoEd cb 1 pun4 l. li..e un 16 d.ft€3 pu.. conducttor.1 l.i d€pa& plnl i.. & pr. puicblor ff€.d d6 m.c. pbpri.r &u o hill ll*. ocolind p.g.ud c6l d.n.nictp.sb spe m.Duil t{. lncgp€rc ao pr6/ndhl& conducnorului pimii jucl' din li&a€ ehiE Acq pilm6sc t€rtl lolooc m€i.rnsud dd. p@zlnu l.l ln ilmp! aldoanl I comunid 9!&n€tulultd h !.!..6. lon.B . urm44h dnd (..gEm€i.cod n0m*llc€69ila9dad.1 & c0vinb (nu mi .dicipa4l Jocul polb contin$ p.n.il md m. h d6 mrd F luc4 torul c.clb tuo6 pld l.cdd Todocoviit l.rru r€l.s). a* cun acss a aju.Fl & lnlduc bb lnt-un *ul4d€ ph.6 piimul luctlor*rar.!a@.lngud dd odh. loc!fi16 doi dor... li conll. dod rrh s anu&a (& tt€. 7-l . pln.olr lu&lie c. tord d6p0nohlul. Gtup.Ei d61 m..b !r€ PBgatb di. b rommlol d.. ui 3pallu libd & 46 m.1 dolla din 9h) 9i !l€. u.ql lmprou.d hldl.d s! pddl. doui leleo* m.umo6 cupanE lnt6 I tl4h&ldlncnF.ou9€9b 3i-9i omplolsz.q .rd d.rs c.i mld det.d.ingur c.tult .don.ducdorul jocului. Mli $61 b c6l.. lmpln ln doul ehlp€ cu . decup€aztdin cats ton gbe S d. A- punzlror.pol rum. cil m. po dnd. p..vazlt.c6.. ll cib& 9!l m..crd-brtol t le oGfr.c. Apoi.ul clnp d6 F c.l loild 9i s m. Jr. d!il .&p|&ACd c.caE ehl pr.hru cl.lo).. tloc..nlol jucltoil.um.m.6 c.to&. tl an{n$ nunltul lcrbFEl.b u.c.ls car€ $ sl J6 p€ntru 2-a pbnbn h .ad h mod a.ie€ !r&rrucriu-F6arto15.r€ lps nun.h S $ . p.aBupd P$rdl€lllut coBs- Joc tsntu cd puth 1! plonl.€m6nlto.om.uJocul d..d€1.ne.

unqime t6s6ului Cdcltc/ (vadanb). cealal€ in drsplul lind B ftmii jo- todidrn tc*ar echld (dar d n qrup6 dil€ril€) lei dau mino si schlmba lnts ei ninsrle.nunch or cfte o minoe. cangur. Oacd rclg€sl€ s.6mbindi lnto l6lul d€ sdriluri ale ceor do!. spdji. una in dreplu linle A. laE in lrld. Dad locul seorgrnhoaza cu padicipanl sub 12 ani. asf€l pinl cind rol padcipanlii 6u *abttd sftind rnhes lds€ul.roar6 prim€tb supinenk lnce 5 punde Dad o €chi!6 a rougil sd . Fieca€ 0rud a ace l€iagi 6chlF s€ a9da ln monom.are t€rmine Pri m al.v6ntuah . 5. ln dloclb sle oul.ul s€ Darcurqo srrind lnt-un plcior.tarle in carul clnd slnt mai muh do & lucilor se t.hlpe) po. dar . Cur{ cu obd&ot. Echpa.i 6ch pe. joc pol mrl ib .it de cap. ambol6 linl. dud caE isi co. vai. dau m nq6 urm.ie$ ln curs6.. iar tas.5cea9i l. numai d minod .i ma cl$iga 10 pund€. clnd au sarft dincolo de linie.uda. adid h 2s m d. Ai0isl aici.La mijlocul terenu ui a*l de linnar. $ sd prd€ m€savor consrilui s poabi rdgezau 9i jul in scris.plul q.ll. pilm69b in pl6 6 punctoi dacd a al d numd ln pan€ tu mlns mar.caG cu un numt eqa i pd @ nembr. 9rup6.d p..amei echp. Pe reren * fdseari doui linil drepb (A-B). m nq. tol cei patu pudtor d. p6ntu a cilor dii riecarc se Joc p6ntru c. lnlige un 1arus 3ru !n slesur4.rd li ln cond{ii asemrnsloare ca nli sus.j poab r€produc€ cor€d lnt{ lexlu leleg.nlic. Echipa card t€rmini p.nt6. (din ambe€ e. lorului coechlpi6 sl jocur schinbd piciotul d*ft h dr€llul slequlslulul de la Orsanlralori d. ucd- siuF ln &d.Sinl necesa@ pa- bne sMnsd inte pcioar€.lu 0i. produca mFalul corec! 'e F chiF s prim€gb 10 puncl€. id.lnua curca cetu linla din tatd. s. in dr.D. pena izeazi c! cfte 1 puncr lrocare scdpaE de ninqo. Ya. se poab conven ca ullimul jucslor se posode hlnb Si creioi. h disbnla d€Sm0n6&alb.i adv€6e.c6r rot (cd pqn !m5- continu. k sennalul dal de conducebrul locului. colsoi unel echiF * impad apoi ln dou. cu num* eoal de padicpan1i. Jucalori * orqanLoazi h doui echip6. Nu poat I .!16 1inu6 cu o mlns pe ufrdr. li.l pulin 12 panicpanli h vns$ de 0-12ani. So lo. . srilnd ca u.

. c.lorc. corstRucTtr td.(runb !ro&4 llxls d. pu& duF c.bhrq p.G omIG lima d.lul..4 tktuE tuz*tutM4ddttur& JOClil oE dln plclo.or F6o. . po.et.r.@ rcl!.pdrnalbd.tfa&Eo .d h lunll tu p. h.6nru. 6e cobud .. h {con.poi ln lnaiimo po.!llz. 9i tot . rul coochrpior.r6 piln ob.'bM4nxtoMt rtuet6el. concrrsnb (rn numr.d .d nu 1600.d. pimul EchlF c.l.rbltur jocuror.il d liili 3lni h tl d.il. ei lnl..l. .l tln.r. dr€.d6vlt!b liv..dld 9l plnl h uhl l@r.. loculul M. * u@ 9i m porb li puel {c.b color m. 6.chlp. !h plon16 illor dln c.tuclll t€hnlc. po.6 l.i6 .coF . jocttorii vor t bui !I $d c.) pd impbvLa 116 F ilnohb 9l d sun€ . d.il m6sr.c$tul s. li*6Ei pildEd.*l lhoe crr. .b d€ pr.o. ropbld ln!.* 10 pund..uzul..rc dc.rgd c€ ford (ll. cu 1 pund ple porn. copil. ium.a6. $ pF nd dd & .d di. o hlllll..& L in.u fnnohr4 d t4cl u.rpoztilh tG dilon!l!lul @ncuEd.. r4lE& .ct.fr..p. ll€olnd h .ol.tb h clBl pdnul cd{ md hdnb d.chlpl.urdd ndion.1. vor.. cu c.d d pnmd.. !l r. d pr.b c6lor2-O psF t r.l6 d.vln.lddtcd hcor. cuvi.9. h hlL .mMa d..l.nfr li .il.nllrzlr€I o p€reornl !ilnd ln plcloa@.!cl ti it pdn dun.ild h .n4 &!d piltrdg pnn bdoi.dx litu urmalorulul @. a dout col€b pd I . $ dll !n clope plnl l.ol. ld dupl t c.d (d.lcol.lopo!6lu sau d lhiarc. und.bco.mll bBvtr gll.li ac.& cAE *hlF lntrl.a po.F ld 3!u un fllld ft Obb oilor dh co d...l. c.nbdl ll*rd ehlp. rcordd jocurui d€ D. od un luld 3!u .rb u. & 10-16 m d.chiF .v. lmbb d pail).pd' 3l coboaE &aE (roloeind apl6cd. onmul jucltor .ptt.nlozit4ii t h.lldiil€r dh nirlp.) dd €rb mom€ntll Lc.l pot c66 unul . h un .Sl) clc potr c.nhl pilma obrt..r. Int€. h dirbn$ o coh.l*iionl* pr..nl bcllul bin..n.lb !-l (a9. s.r caz.r pnd. Yrrirrra ObBbcol. ultlmul.ni c.r nr?cu on & c& od ll. pot .16 tul dlF €bd 1 mi.nlll fi l.li r{llz& tl c0 dutorul n.la. 3{ m d€ .dv6r3r) E lu. a6 $ ca ln monom.b |. cu pbio.b ff o (c. mllb J vanab @ flo. Primul.ldcol. pldr. ch unul).h4lon.rbob.nnllulul ?l c!3 puncCl i6buh d .prel. constil!il . 3.ov4ll !t. tl * t. pr.914 r€h mlrcdo).urL concur. c.r6 s !il4 L 6onom (piln un.)tuc4 tue h btd.n 4 3.pur .L.1.6 uneil s .mn.cot Apol.2ar.b sro.S d. .schbr (.lcoul4.u tubll d.. dtl. . sbi dfi. etaldl.pl*d 9l nlinilo 3.d.

ionul caro s. cailohul vos' tu.rcul& cu dlametll d.. Ale r.F Sl lsi ma prin loc lucrlri s€doa8a Prin acod tip de loc vi insueii deoilnden $i pric. canon velln sl un hic si v.ll col de al doilaa capat in df*lia 3pE caG vq 3.producqi ffq.ad. canon.3 A D. de conpl€rilat : ii.x. d deryolbll cu pri&nl.d ln dou5 p. to6€ lnoim€ *.niv as6mendbr din bbld sublto p..6.i si croalivild€a C.ocesoar€.€16. r6altlnd r€riaizeazd id€4 d.vtnd giia . V. Flr. Lilim@ . despad desenul .sr€ de 15 .p6ri. constucilo h obi.11 dbcul ln hdoilud car lonulu hmpei. Decupali des€nul din canonul mare si indrdplali apoi disp6zfrivur l4uloi d€ eh$ic in mi. 4 cm.carq uh€d aici*adr€s. nisip. . llindc. cu loadd za . lunqA do 15 mm. dd voi irebule * l.i.s6a luduri lundionale cu d$t nu nlmai l^denrnar. . FiecaB di* va avs d. i.6 5dincilud da la capetu rahooi de lans.ad md al* rnc6p&orl lor. consideGti doar ca o inviqG h lucru 5drcsaE celor caG lnca nu ali luslat d€plin d n bucu 56 poft constui cu rd c@a co r€pGzins matene prima: hlnie.l$ticului in acea6$ fanll al lin. Er. jlcinl. silcli. mie s lan$ * le lndropr66 cft mai h spale.6 ei taq4i de csriah capdr.i c6 60 joaca l9i conc. constuili un dispo. plnA la cap{lul opus. 3-10 cm. copiilor ln Pentu a constui 6c.l lnc€F pilh a reatl (rame d€ ransarsr ln acest 3cop r. b 6nlul 9i lndoilll ln luno F linb 16Discul sao md bino zis dbcorilB. € vsli docu@ din 6cola9i cadon. 6b bin€ pric.con3nucllio fraG patudin limpul si precuo&16vd.s- ria d€ a b juca srnour sau to. o mca sidur. md6ia plrsic. tolosind obl6ct. Tra!4 6poi o llnb cu cr.. coB h ansa die.p.Odili ial muh6. lsurne prin int6lig6nla.m ld un capil Si de 2.ul.cb cu dile rit€ gEd.ra proprie.Ac€asE jucerie €sb ne percuroas.mp + l. phza. $ adrosoaz.cup#o micdlanG Elasticul€av*olun& cLc. Pr. . l€mn. hbr. Dad vr4i sd realdali ansdd m6i sp6dacu' loase. 2. aced scop pilndqi un capft d cercG slm6 phi a cncuib iir4rab 9i micrcp. t poab li to losiA chiar in lnletotuI trnor lncap. Lunoime s €* d€ 15 cm.ntu caG lol€ili rl. lansali dlscul t brlsc slsblli stlnsoarea Foft elaslicului h l6ns micul dbc la o inilltu aprcci.5 co la celilat k capitul c€l mai lngust $ lac. cochill. b6dl sl f&. Ele vor fl iigb eimpl6 c. io . El 6 li dmotor!|.sr locav6li n€voi6 &o buc4l d d.li sths cu mina dhcul prin cadonul rampoi. F dmsupG.

s. pro. !u!* .rioc$ pundle Lc.jdorul unui num6rod4 dd 6tdmrlq.rc! und iumri4r cu !n st n t. llC.n.nl6 ! nc @si/s/ld pd ii coMtulb pL. ori l€ vopBli cu lu9 3.pionul6no.rie F un b4 do chlbdl ltlatl mlcl epdii l! t-2. 0-5. Apol 3bbllry Giluobt llp all€clr6i pi*€. Pl6€b n{B l.:ab 9i p.6i lucd dlnt-un doD lilq plu. b.ton s... $h Jo.unlb print-un b4 d6 chlbnl).lunoalo.c. Old elnt d*tind !n.i r$ cud e vd€ l.!.tulll. 2.b din b0c4€..ed h lone de p. 16fr pda. pol i tiniee c0 o . O*up4i hldl.. plnl h 6-6 du t-4 Cu . domino od li l.u lntsq..! 61.n& ll" rlnd o maroh.d.rd€.r.lulorul pl. Fi€clr. pd ti bot. s€ri€ va ll potla6 anuhbd$. re :ulblioclE pl*{ Acdb conslau dn jlmil4| et€t turi b. 2-3 9.. Lbh jc cului d.d al tlcd pilmul pd F caloa p.r. c C.q 3au cqh bh. d.ald lrp rc.nrl!nl. ei a.b drl.l.lnt d.hibriiuil.1-4.t€.lmpb i0mae ($u o iumslalo plus o g. ro9ui g6lb€n! v.stic rorund. DL maneiunil.plnd cu 0-0.cri.lc.hoo. d.lor d. c0 un lnv€li9 din stlniol !rqLnllu eu colo6l.olacgrii ti conrruni unor vto.s6mrnrtor pordl consirur d @ldroloD unu joc d€ r€mi. to dle. lnrlnle dsa ll lnbln. un doD n€r6€d€h1phehl4.uri c. talab b& ia rc.b 9 un€b locun s FEM (s!u rumr.rA cu tug 3!u coh. DiBcuillg vor I d€cup& lner d din cldon.elm€).1-3. ..rlml lmbinlt€ piln doul 2 DOMIIO Plo!616 lnui i@ d6 domino pd li rsll :. domln. (Co.@ danuil zbE b. h mod.uDlim€nd€ 2 cm.e€16 unul l@ d.rcu1[. caF 3€ vindo ln oilc€ daqann bilc€.rtujli !ua! o co. Fh po.r€ porb ll &opoft s6 coir.0-6i 1-1. hmui4l apol h c€rn€. f6r od mai m.r$: n€gr!. I s po& 3pun.t.l. plut 9l chlbdtun.n. modul.1{ ln lunctlo d€ fr5rid€r poB€lor.b un tm. r .1-6: 2-2. dcosn€ 1r.zllb dn aeambl.4.roc. c! c€h*E tlp rc. td t$lml tl doul . do culo. d6. 0-2i 0-3..mG h dd FL r€9rs d $i 6la6ricul 6 16 bui ea ii6 mu[ nai pul6F iic Va rocom6ndh Bl te l$ili sl. OurU & hld€ cu din6Nuni/6 d€ 40 ch 9ilntinddiieodasi D€s€nali po d doub linii 3upEpus6 rn lo. O rodo clonndo lorb nu- plu. calul Aff6 puldl 6pun.b ll linias F o 6lmpb b.ht 1.mra.io plld dh.a. d6 rclabh. n. dh ju. lua va ir e.lo[ dh hblnaro clroo v.u cu o orcaniz.i toloeint mai lnd.dlondr (modul. Sinplu. ldidd rArmq c0 .x€m" culodr. doD.r. al.ml d6 cruce un{i crporoh lor cu alto p*u lini ld€Eh alc!tulnd u.ablor cfucii lipll blnodoulhgh€beub- .pq@$d*F n.u hldi€. .bunu v! f r€aItd dh doud 3l6duri 3i o t6rim€ (ln9t6 dd luioul unul chlbrhl rcsin. t nl lng.nqt.. placd rau c6don.lllldr0n.d .l€ag dim.vs o Jumllab pl$ iid g.ul tiguilld6.lnd dopuri d.il. P@b lhllle d. *. 0-1.o.drnoNronr d. v.g.eimi d. 0-1. r. o.1-5.mn.

$ copofta cutnruloi.dred in cd€goia rebusuilor. & pln?d colorati. bbd. 9{rnliff ce. ylsle Foatu numeroaso ei d€s sinr loc0ril6 diloib ba:ft p.bud h 17 iunio 190.constuclor do avioa.e si impr€lurur larur orintinddinigbstodrd F cac o leoat de cape tol€ baoheielor !nsoli stoa Esi marqin. acsne jo. limbi.tc-l (d. uscaro. l€sali de cdpetele baqh..asuDlimenbrd do2 cm a hhiei cu pa$ d€ lipt sao cor.*t€i sloi veli eqa capeul storii shF mului de care veli lno ei conduce 2heul in timpul zborului P. lomar64 ciutarq d. apoi indoili d. r[06rc. oe jur oilor Dioni616l avidi€i mon- dr.le & l6mn asF zali o qrcubb caE sa re doud baqh6t.da zmeului 9i h cdl6 douA brat6 lrlerale cib o ll9i. Primu apar* proiscbl constr0fr $i pilo6 d6 6 a . t.uil d.crar* pa- noar€lor si avioanelor sale. pror.i. les4i d. & cnca 1 m 3au cfte ui anl racuf din nee de hidi€ folo6ib de copii d. P$16 c. &r care nu s lnc.r* fi332 1913) domonii lls.a propo?iJi6i sau a iia:. maroin€ d€ hldi6 Desre sfoad 9i dsati ror zm€u s. se usuce. sFr si ant€neazd mul . seosalic.r6 r.wnbh hq6be 'n4 atu De nillocul a. co.l€i cel€i m3r luns o bucab de sload de 1 m. cuvinb ss Bbd la dv.ntu a-i & ma mu€ srabilrare. I re:e nrns dehidia Oup. rung. i*o/c6.

m ca a lod al€as onEse. cunoerln&.h6t. uhlro$b d liocaB lucitor * 3c& td cuvlnl.n3ui a*un$ oir noi. doci. iiecvene9/ h 6lclorulcopiitor. r-r 6=e. b oi.ci s.16 d p.nrn r 9€o9Eflc6 cu. L[s6 choi6 !oar. po€ticg (md. pline d€ tantozie tnton 9l lhoi St neamtnlim do& & ndstusnrcete trlhcurcituil de timbrr.6 er5 puntr Fntu cerecarc rncrud roare celo ci. D6ci..d dint-un $cul4 und€ toab lil*6b dhb* tului slnt .o$ute lats un .d ln 3di.toE) al6 clvlntoloi Dau d*i ca€ pd m64€ llni iaral r@ unorscutuay€ntuil 601 mlsdioG 9t hrn4 gindUi! in alad d6 d. S. li 6il.lor k.mpu in c.cdehi.rorl l.l cap. !. pomh doscop. loc4 caDroDri.e unor e.mplai De asemen@ s . ti l0ind pima rL r.ci li p.nt! Joc p. oac.rc au lod . s.c dubru . Eb coniiib!is 16 spc nr. pd li compu$cuvi..ntu cd pqin dor ploni€ir.c a lil€r. de h cot4i si aduE 91. dal. Doersnplu. 56 rcodr ch€ 1 pund p6dru ff6carc 6G ste a lit€rci dare. i.lild. coi dr.i mur..r. .l.x6mplul d. q u ln dda Jucaorii pd conroni ca io locul lilor.lablloie d€ h lnc€pd d.crrs6 F bil€1610.a c.. Din €1. Asdollft6Ea*Oa*gb d€ 12 ori.g4 . coda cou. r. s acordi t6rc shcdt un (c+ lalosr sau o lis r jocuri lor d6 ac6* ld @ ca6 h cunoaeqi.r.nurui cuyint do F paslna.rulul. dosisur S compund un€b al crror 60r. r y * intodud ln 3. c4 cod.r.irni .*a$ 10@rc i o. a..le a4 cad.ri . $ Io...bndonaj .cititlb int€t*tual. r ritralo. doc.b intoduse 5.um.asddecil m.6r€mpul d€ mai 3u3. lil. odi. Timpul aco. od poato li al€asi piln d€$ chid€rca und cad h lF {mplar€. t+ ln cdur cind loroqalildl. oil do binecuno6cdut dre lncercan 56 acordl cl6 I pund ffdcarc cuviil compus din lr€i ltsB 2 puncl. maL suq * obJin 12 puncre.dd €st€ ds dod mL nul€.ntit4ii d. p€. vocal. d c. *Frcsupun.d * *grs.l6 cu parru 1il. admib ca a-5.ku c. ad cdulati s inchipuili v6fiante * cu l. h rmbooftn@ yocabu- l. i.. ln caE o 6. Un joc compld * . in .

ri mom 3) ts cob pdru rih dud 9l palru coloano ab pitlrurui d6 c. dd eramplo rari. O s€cunda So acodi cib 1 pond ERIT FOTI tolt Jocul poar6 li pracllcal. 3us€div Elo exprifri id chip m.d bproprio 6160€r€. i. DEVA 6tc.c€di P'in a de66na p.s(€1. cit€ un pard compus dn l6crsutq dispu*qa. li€caB hinie. Ci9risi cel cr6 roraltaaz6 mai muh€ punctu din c€16 t€i c. F ca6 o 3cri6 9i o anunE colesuL!l de joc.scn. pro9d d6cil dad a' ACAR MARE ROCA AOOR a pehtului du. So va line soama cd: un cuvint nu poabtiou. ciglioac€lcarc pentu lomat It mai m.6 d.F ri vine dnduldal@s!oadoua literr.a decfr iolaneaz. lali mai jos doui locur de cb 3 puncl€ fie o singud dr6 int-ln ja s nu poab 6 scils in ac* ldrl timo alft la slnqular cil i a plud.$ rr.rafodc. se 6dmile c. .lac. lid ca panonerul st. asr€l incit li*ar. Contind Prov. Nu *16 admis a s scrle hum.li llte6 e nunlat4 duts c. d6. 3i conlln povsl6. Mal ios s.inprcpildpars! cr6dd da undo cuvli. l=i. d. Esb Frnis e un cuvld d lisur6le in jocuille ambilor opon€nli. Timpur matim d. 3=s! t:1.x. in oilcad cdsuF esr6 ca. unul dinrB jucftori inscieolil.olui. ioloslnd ud pitd compus din 5 do pAteFb di3puse ts. int{ verslune ma di rlc 5.h jucdtor l€bul€ s i.]ciE dea neaprc' pia d6 ac€asd co6o6d d.B cu i.tolepciune a poporului nodru o condnuio iocuille . cu t6i €rtas6i. g objinr cil mai mulbcuvihle (m.tebuinlaE 6duda: x. pafrener * poa6 inc€F d6doG ori. Evid.rins nolluni rfrp 6l anun- ts c€ lft€d a scis. l. DUE ac6ad. Scopul umari de l€ca€ a€oqElico binocu^o*ub. o sinquB lb6 $ rcpd des ori dad s lolos. Cuvinb l. Oindl€ la li€ca@ iled anunbg e5l€ d. a-a.€ dispono.nl rn acoasd variant4 cuvinleld robuie * lie compu* din o aftrvrianls 6sbac. ceril. inviFud O posi blnar€ f6. ln acsl€ri cesl4 repr.l. l.mplu: ARAD.tbul Proverber6 sinr adevarab crislals ab i.r.caB cuvint cor€d Jocul * 6pd do pauu ori.vada alsz& roa.lelepciuni se . colaboJoc pantu doi pionieil carc au c160 loai.ularc a FF.btl. cuv nb S to idsnlicd dlt F oilzonhlrclsi Fvedicali Ace} ror curinlo li s acoda cfte t puncte. d. mai muh puncte duF aduna@ G Jocul dwin6 dinci dac. . afla ri concls rezuhal!l 0nd lndelun0ak orpe ienl€ de vialt. hlfrio 3i un crcion. c.

Conconilsnt so ssisi 5i incoputul unul pro- .l-m- nj n. iff c. omul.tti D€3cop.. rod€9lq rodllor.a0i !n provod dosrE lSuddroei comous din 9as. Nu osla permig .o96niei Bcohior pudarq dbdarq r*Fcil6c. ca6 in.6.d6p€ munddin cuvinl. c.4 n-ar. muncfro.ltulli do$ prov€.itu 6 al. od nu conlinus jocol cu prcmptitudin.im di. Al.in ca.I l.Jo.rvrnr. un.li gAB on despre bundlale: ptovod t. ttudt.n6l. Pre P6dru ac€$ ]oc.|.l.bu st-i padicipanli cu tolosn* cit md huhor prov€do 9t zL F td Dovorbo osr€ vorba in jocu Rsr!/.l d6 al doi nnilildinloc.d6) pentu depuns.i jos. i.6 scie p.vltaturr. mod varid ri atacllv.rq vLCond0crtorur locutut va doprindd .- d.d€l€ vodain dialoOul d€ maijos podddupi un anumhcod? Tinet saama d rn li@ae Proporille* OSseSle in oF dinc ctu unu din cuvin- ! -Pilat€nul ll6d rn .+ I mp scun (10 15*cu. pdminlul pom. Folosili c6 ios v. nodru a so- -k. i. €* sc6 din ech d llmp d6 lece aruncad de minge.dupr prin- i.h da nsi & Ad5loind conso. n. Dad gresesb 9i a douaoa16. d€ m. b. prd. 56 slabilosb toab lteree: un difiln..ourr 6pu petare unui lrovob in cuPinsur unur joc Cor carc nu prnde bnso4 nu dl rtsounsul co.illi d66pF 1.ls unlloard c& mina.spt€ cin* comprdind lilorclo lipsi dh cuvlnl. DospE@prov. undo.ed sau rn llmDu sbi il.uilindivd!. elil 1016ll.€. aici numai cu pilma munc6t6. 6ml. 5. Nu glmlarc.p loal€ cu cib o cos 2.rre noit4 .o prcv. a9ara L loma d€ corc ar ls aruhd F rind o nino€. panici panlil 3. cuvinte.ti€ Povsrh €sE compus dn cuvinl6. carcinsicon- rind ln rih ared cu cei ce s dovede$ ma istel. 6sleolimind de d6r* nin0ii 9t conrinuars jocdu pnilGo .. ca6 au ro$ a Gesil u.od arun c6re. Unul di.

& joad pid cind .eubdlntiw .l6a t !.ffi (N* cwift.rb? i..-nuh.lnP.d$6ca. .1 pund dd n!.re !n 6u&lanlr. rued. lio s st rdi. A1@ ta |LeE 7i ce r$ jucbtorilor S .lor €dc& n.u961€.ii? -Cuiogb &anindoi.dru de 36mnar* amblor 3€r€i L Ptdbidilit 4 atund oarcc66 E tid o *fe (minsq cutiq bocd d.) um din &. d *cupilnd (6d s nu cuprind.bk .& ilimalac. t4b Mt tM.$urc. p$b ilndul *u.t mre drmlbr tsE . 0d tuu .ov.plc. d4 4.in Bucur. Ntt tu@ 4 hd d bu^. d dln drd@ lui loib da ddolntul d clgd- bin. dc.c€o*i tord p.t@ €Pic. mlnlmuh 12 ani.€. <Ntu )&rt tsd i rnb.urtuh !di .. di io! 6d J dkbdd Xd'.vob arc -So p. capl Joc p€ntru tioni€d ln vtsb d.cop. !rd.@916bst4 cor* 6 d subbnllv.pdhuil dnu ennirreE6llriiFilnd. d&htuil.o( dri B. cfr md mulb $&b.tud t i@ s &d*.llz€e 2.-nptrr iord.b dh pmrirliq orft nd dilbil tstu d'ser-h Frmr p.) 9l h ilmp & 15 s*undq cel c.in*a ror.r @ fr 6ro!il t !h ..rElncsc! libr.tuNiltNear. pi!r. Do or€mpl!..@ re. rsm.nre d unor p. d.ft o .z-dh 6) Pttut d*.M!r d rd rffi 6 l6!d hd(c !.bul€ d prcnunts !a pundul 3upllm6d!r. F ctu o lo. s lnc€ad.- N. u[m.B au.mi j pin ris ' 4r F.ium qu0 d.pic€n. Ord . Subfiilv.hil .nq clF ff.l€ & hini4 h 0mp d.blud doj@ud p€dru cunoail.2-3 miiub. 6inour tqi d. P@ srsi g ahe tudad.c r lsnt:1 chb N s UDM aid & e ..r€ lhre.eM 6' d@4 Md4u numd dhh h. Pdn orsaiiz$ md muL r.. pim€?i..cil.6a Pnns obieclult.

ac .umd la S*il q0 nlhibra oil * c. dou o.rucbab cu ca6*ldr. cu altuL 3du cu aL blq d& ca€ * d€Gsb€gr€ p€nt0 6l doilo4 3 Dundo plu:cvdd€ copiir ca sois d. d dd.ntq cob c.)..i dltcil€. dintr-un 36cul4 ch td 1il.h cab arar h mdl muli FdrciN. Apol. p.b* citoii n. pud poitru ti€caE cuvlnr $is corei od pd f ?1.l€s s. fb litetsb h.rE€l.al€ un cutd .c din *o* lile@ $ sub .drui. pundq joc.l mub pune dld @ hidi.@ 3ubsl. rll vlnl indul b *& da S€ acodi cn€ 1 pond !.c€6a tn {mpul conrsnit v! t66 la sft. linod .l conilnua numJ into c6l c.6ll€lrszao.t). Polo oton cto u.dsmul 5.lionim6.6.fl€cdBl6shso4i. .d6twdz4 dr .um.gbocon .Potlvh c! vt*llcaonbn d n . Aftl.B $ alf. q ll llg0r€. Nu 3ld admie lorm€ c.inou.rb F acoslgi unlcd b&d.@ * inc4s c0 n€c. 10-15$cund€. cd p4i.u €p@Fac€l4iinl6ros).1.nllv .bub { 3cn un 6h r!b. Fcarcsuvnitui6. dud carc dt htnia c€llr d. va *rb cb un cuvint c. diturb E ford. prioul loc. cucd. S. p!l. ln {mp & 34 minub. Cq* a suMnti. caE au 6c€la9i lnt.d 4 d6 plkd tlb 3a! &/fli Dacr unut din.6 ac€6*i r€nne cu n. oil pnn f4 rduro.ntlv.r€ nu o€n sl.lnohlm.bn in vh$ d. So rcodl cb un pund penrru fi*r@ subentto 11anl. 16 &dicipani n! Otswb substanilvul n.dicL Fntrloi ln @ do.ll procda cu ohoniheb (omonim. llnd clnd lnul di.l d.lq bl6.e] g t€ s. on.E ln.d n0 O& e€tb cuvlnrul l€$ din joc. cord ecdiJocul6ftcli {gd d.zl Ir dlc- llonrr de €rofrplu: dml loi.6F cu [b.r iiasun.pasall4 prtoL 3. 2 punct6 6rpr6i.rpBsli. llcnodOad ti.picdn c.b cuvinto 9l .inour (m6eculh 6a! loninin).m d€ l6mn€ in.1. ct uld d€ gad. dacr nuhirut 3ub'shnrieolor $ linil€dl! & pild4 . !codr. e plldl.odbb d.carul cuvi. hldiFgta@ ln oF dim alirb€ilc4 tn hp d. cd caErenz@d m.du-* plntr numd p. p. Ac€* Pd tua pdtu 2-1 ludt.ul . Jo.€ * ib . p. Fr roa dh lat a on. s1d.vlnd qfijt d ti. D6 €r€mL anlmali2je s obicd tadtre de 3piliin ts caE $ ilio ln mod o$m6nblor ca h . pdnul jucllor poal6 $io rr g..16 v! lnsnd sinoni meh F ca6 b cunoagb (adjd rc.li.fid turui d.ntu prinur 3inonim (al ll.

m6morei.dpentucuvlnle implicl h lmbos{taa vc cab0raruru juc&o.b cu consriluie un mod iionar ponru a puhat nsa corecr 9i 6ff ciefr oilce even- d. JOCURI CU DESEf.i liinler 2. zaa. cil€ 3 puncro pentu cuvLnle din opr it6re 91 7 puncb p€ntu cuvl.sl€ neesar ca arbilrul (coiducebruD se aibi blnd.iu- .mlnd un axemple dn aced dic lrl.x. islelmii. 9l[i ei vinto alciluile din silabo d€ lncercali * lormali ctr cuv. numaProprie Nana. sas lir6rc ds Pidi: P6_ DacS drgandati jocul sub lo. C.E doud lildre (de re€ul.e care * aL lemeze invaiabil. osos. & er€mpu: cabad sau madra Ac obsoilal ca llt.mDl6 p6ntu ltoG e: p. acostora lie un.re.5 numai doud vor alunqe erad in inleriorul c6rcu ui d n mj locul lnreir slili car€? con17 a. a jud.sne pd4 sis cu. cauiali s b €zolvdi jos ri inaF cee d.inea. numar d6 cuvinre (carc ducei cibun pu.oin6el6 o tundie ooilid sau admin dEila Pu.[od. b linld Dinl. (din cuvinlo care r6sp. D€slour 3ln1 i cu_ v nre alc6rub dn mal mu[ d.tt. obser v6ti6. abilitrlii. ca la jocul de ma sus.d.. cum .lnt baha. Er conlibu.r€ €$e a.stuclie or F d. conE carc ind. a vsri@ unee cunosI n1e. do pilda nara.m& rc 61c.dspunsul cu.cetq re bele. m. ra acesleiocur 9i a se lolosi un mar. 7.4.ca sniacuvintului) aun€iarb rese. 5. Slu o. a6ic d. l6le.l. 56 admib Aced lp dd joc. cete halaa.r€a majorfral6 a liteG Irti si cftova . 6 erc. Zti src. Fde din corpol un.i invaiab I cu cF erab rfr. Pulol srsl ln* load6 num6. 9deie.il 1.locompus laM c6e F e poll. se impuoo consuhar€a D. rsp.rt F cu indil6r6nt c€ * lie lormalq in pozli Yaliarri Compunsl pc sau tiaze numa d n a locurr 6 2.li acord4l consoani 9i o vocalr). md qinali a{ee ti6 d vaianb al. il6. mai mu[€ drnt-o s o dr. car6 $ in- ftsoara odqoane. iub[ { praclcd liecved de loli copiii a€ n6truma6b va rianre.oa* ror.l md r. lala la1a.rra ln timpul locului.ma onui concur3 cu mai m0[ pafricipa. papa. oi ln un. h d€z Pentu a e lac6 un anir€ndm6nr bon lii vohar€ sptrirului d. apad OimidsricEi !. 2.canisfr )i I mille de acliune. mol.le conDus.rd natulut hhbil bntne re Crulati (in d clionar€) incepind ct lormale din s6s llterd. t. an sahbu do pi€s lmbinal€ (la o masina *u m. mai *ndiv d.c6looice. Gd.clajul 3o rcord. 1.E car6 a ssge! ale iis.

cd d6 doua od F ac€lsi druh- d si ss rnrFiozo d€ 0hd6 a pl€cd ln asa 6t lncft tot drumol siu * cuprindddon linrid@pla 06 sonali cu rn c6ion ts co drum ali teco d6cd at t in

sint in cadrul tiunshiotui d, Carbtdtunul.l^nn
camPin0 sint ae.zrb 12 cor ruri @ in li0.2.a cineva a6r-

m5 cA poab g ocot.dscd l6carc cod- te6 d keab. Pild cu fEuti, Ptilind cu alenlie 9i lolosndu-vd ds o mc5 lin e srabilli cire tiunghiuri, pStab i dGp! unshiui e pd nume€ in

lrrl si

e. Din dod lileba... si aruncali nimic, mo.-

\ lt\ -l

lali un perar din tisua cu
gas. l6lud F caE o v.d4 in fio. 2.C Ponru a v5 des, curca mai ueoi.opali fre cac sooment @o bucAic6 d6 cafron sau hidio 9i apol
nu

c. Ceh na dfbl. Pto.6ddli h le o mai sus S nu 0arali cleriunsh uri, hera-

AAA ,l'.A.a A.,LA

vi doinedocfr * grsli

t.aci piln toab corculF teb alb., * dinod d.odas cel pulin pdru cercul$ 9l si nu se irinqa niciodali ii unshi drcd. DUN cum reies chlar din lillul oG bL.moi. 6xid mai mult€ se lutil, dint€ ca€ v4i sds
dh tis.

a(.r.erd.um.caE.*ce
6 tnildilto,dthktc ha

r--\

\t

--1

s Ph labnint Gttdina
2.11 esb amenajdl,

utia i'rmr a' s * I\ I -.1,4 Loa;areb {na. 2.r2) lnc€r I \-/ cdr * rmsd! 6uqralrb I L/ \ oararuuiinsa*oadine :_l l< \ qaleasftrinciqm.!.tu'/ll L > \\ errcDFzinbrs6douanr. ( ll ,/ t a r.h 16.6 d6 !r.6l )Vf-----.I .ince 1,12. b' uftima d li6 I / I I 6e.h ru 1/t dn hrsoa l/
suprat4f

Ni nLlb eluri. lic6rcali * unii ceh do0, L
Sint

puncb neo€ din liq,

2.r0

dld pnn oricarc poade, c€le sa$ 6ld pot i parcurso in fi conlnuu, Daii *

c.lor indlcab in ll! 214 lic.rcatiapoi$hlmbl ndi asdd lncfr in c€ntul liouiii * se lormo.o w d_ ,d ,&r in alrE buc4€le
brii cieuld din tlo. 2,11.! d o mica sddina ds l.g!_ mq de lorma Prkd, ln caE s altr un bazin cu

I, A6ihd4n..P.o9ile

i. fomati un petd, f& latl cincl buc4eb d€ car lon & loma si mstimd

apd.Edo6$slmpad rddin.in cinci parc€b ca€ s 6 ba roar€ a.4.e loml

9i s0pnl4t Bdinolcurpd nu tiobuio * ftd ortudii p6rc61€, d6r patu d nlE €h vor awa

supEhb nicl un€l

I GESA tinad'l lte' sind o lini6 conlnut, c6r6 hb de la 1 Pina la S din lig.2.16 v4 d.scoFil crn€ nu suslin. blne antano le l.vrzorului. din ca€ cduza imaqn€a temu4 sinn.d d l.g. puncl6l. nuh€rc

acc€. la ol- com tobuio

LDinMkMtinl.
Fs. 2.15 @Pr.2ins 0n h-

bnid lntdi prii poatu A si odsti d.umul Fca6te bui. s6- uh4 Fnlru 6

f

J

'l

t
r]nl I et t t

desenut a. 213 sid dosenab palru obi€cto TII L . eser.17 veli coloE sopralelele cu numorc impdr. puteli sad asnantui narc(dinslnoa)putetida* /e2 ln tiq.ntie dese. ln pan6 dr.copeil ascunsa din csl.b tscrr*. 2. printB pskat impai[ cd o tabb in lb sal. in albastu. Dad in liO. siit ac6slea? @ *s . obsatuali cu at. patru obiocta carc Privind cu a1€nt. numai doui de rah in fl de pdtdl.aps a lig./ desen|l.t€.19 vddeli u. &yeto@rr obtii6 imasinea fotosatr. iar pecele cr num€B pacin rolu vel V 6.2.

ii.ul timp do un mrnut. porni€ li urmlrili cal€a F carc o siitb6r. & k€i on.l (cal&o. cb un pu.d d. F dnd.li (tolosind un ce ron coroho. Privili d. ln r€i ln. di f€nh 6v4 o 6rc6len6 ve .*nul llnp do un mlnul.d in iurul tetitei din . h cib ineb r€lrli sd ajuio4i? Dacs hbdili * termin4i c6l6t. sinr dnci puncre neqc de la care incep lot altea drumud (ind care de p Potnq hdtud Obs6r slqell calF c6l6 cinci ine v4i .20. apoi raspund€li: cib prtaFe peded asemaniloaE qd' s'ri in imasine? fiq.e.re al€g4l. 2.l. dupa c.

lfl I 1'J:l':l.1.\\rr.t-ffi] -Fl i 3fl ll'.I ^l--r<-t.ZZZl 9t Ir1##"1 a |". lfe-.I'"ii:fr ii':i .tc.'"\" Illl/r'\N+l tz--L\lffitl ' ld\XYrld di 16 z'xls\ d 6l .l. 16ffid..H:*.i.

. 55 a*ulo iiagman€ mur.6i.6.€cunor5te i6t6h c' t'buF sd ir.l b c6l6 cind *r.li qtume.cum 6i b ca' oal6 o sticb. d.tibui6 la antena. b rllmnosllsipipd(u.Jocu. ln acest bt * poare ro.cr!t? muti DaniciDanli E vorr6' bli 3a d.cuno$di obl. lovil cu on coD cnci simlu/ princpaie are rare. sustul unor ar m€ni inres stab 10 sau 12 in.' lo' do hin6.ltr.r. 0d h o.de €l vor I lovile usor. rurnatul D. d€ rea 9i pod4llonarca sim cile dous od. lu.e va r€6 sd n[ sunolu].omu' (d. sus. licracur cdtsuloL) 3au locui s. yr.cunoaie' d'scu'isaup. po ca6 ll are in md nomal in cursul lundontrii sal6 (de h pEdlcarea ac€slor €r. o hins.l plaslic.r ma. oers de pamlnt u. luilor asll6 lncfr rcdeea carc pdl li: o Lva de m*d g porc.b sau subsbnt6. cunoscule vo' fi pr6:6ntd n€.€i ocarnA. o hnd.mb sune na dc.ctdorti s spor4 difrunu lchd tnr un pah6r.torul vafr l€sd h ochi. JOCURI DE o€zvorTAREA .uhareaioru uljrucdorurb. e resun.b€n..b6.arc a ve nerotoi e .b.6pa . ctca un m6tu rie co. b. .rcildli oilcfr eu de mrt6il.i ror b God rh na€s.ed deon tompd. o tu6io & cadoi. Ece obied..a t6 ror I d. apo' su polridal6 sp'e. F caE pot dup6. iirenis 3. ln doheniut r*!noagt€rirmuzicabpdfor lul 9l b) dln co dt€clb 0antal6jocu. In a.. d€ex€mplu un bncdq qud o frli buna capackt€ c5rui6 I $ inchide br!* o lahd.domro r€ dnocli€i din . lsce ap.obiedu rospsdil $i c& un cab scudq inreqistab pe pu. €rcll4ii apropiate asoma.. miilord om. un borcan pac(6t€r dd .re. muricab diturt€ din dBapla dln dinqe din t4a sru din spdr6.* vo.lomin6 desprc c. .p54iincaB*aude De rceasg da€ $t6 dhrnd rnrrunontut lorb tot de un ioc ce (on 'es pedv.ile un pund p6nru och. n0mal x M^Rr Prin ascuharesundulu P.. In srnr.arlr.mr.st€ vo'.. de ilbnde p d6 F un. Erd ne p6mir! la scindud €lc.nt r . Fr.i col4tivq lts a v6n I sundul k li. * ohF robs mica. o de slab€. pan'cipani ld recunoastore 6 fi a(orda' b ri.. .o cafte o leav..3r. sDunAd$!rece n.6mis6d.. dilercntia mare.d p6ntu t. B n€rnlelN d j!caomulul vlzu. lant de chei in migc.oil'. lac.hl v6 fi in$ltd in cu .t.r' a) c€ ob'€d 3!u insnum.tumen. . Esbsrid stunenroditude.'. rdsucre lnui. rnsru..distrnts d.€r dc.uzu. ceas. Ace{o.caB ra a-i les€ p. Pdf p1€z6n' le 9i obi*E (in lun4iun6vole inlocur6 unui sid n.d . carc ac6sb ll €m to.. pr.to/. de o.. 'a 6r va t'bu. R. 116r o natoar.

de eromplu un c4el P€ntfu nal .c. mtnimum m & gE- li6 ds n*as€.u[n6 d€ ca& d6 vL zild. p.. dud ca€ i s.' i s6 dt un obi6d dit3ft tn hldi. daca b hc. o bur6ts ds nar 6k In mod6s. 5 r€cunoagte. alun6 d. cu 16016. concuBui dc.u au. rind ht-o sinqud mln6.96ud F un scaun. cu vanlie dc. Asff€l iucxorului 4al la ochi i se vot prezenb 3Pr. arahld€. cinci ob.b d. Asdd paniclpanlul cdruia i{ eenfr ilndui h li lesd h ochi si .cl€ s sd cdre si spunt ce steulab arc lle care Pondalul so sbbilogto clustu rororants) a or. un gorvdel de hldlq o bucab d6 hrdie qienrcr.ono+il bclilo llm& Jina. cel ce te bule sd recu. creponag.ndnbtor. scris h magini. lrcLl o r€cunoagtere a c€aiuillor sub l..t6. loiE d. on cafro. m6dd .. 3u- Jocul decurqo in doua lare: mri inti i $ dau. nsiodre. s* olc.6clm.b dil. Fo6fr€ u. si in ace$ joc recunoast6rl6 pot li licub ml dL ticil. su- Joma obled! onui joc.rm. d. lar 2-3 dinite 6le si aiM ace eati or€utde. naru Si simlur piprnului poate 10 obi. mai mulb dbiecr€ d.de prct gud cum d li acee de a da subtanle car6 dau s6n2alil nep acub..oasci q€0talea va pul€ sh F scaun sau ln pcioara Nu 616 ne- d a!ropa6. paduG sau rurc€9ri. da sprc ousdo suhbnts cu ou$ pronunld I rcman€nt.t i s6 c.. de ex6mplul hldi€ v6lind..11 .q€bl6 mlinlor.nttu obt6cb & p€sl€ 1 kg J do mtnlhum 1@ d. Cil ln dpGci€ra grcut4ii s. O6mo ponttu cobsubl kg . caE pd lir d6 buhbac.ronb d6 Oroutab dlnrG. m6 p.or.b .r€ st indico d]l.ti€caro mh6 . cu 3e lid€.tar€ dB 2-3 dri r ac.s. aF manisrh hcilsa-i poas duc€ aconlu:ii F c€i cae. de inluzie del tei.? vrcm. poab p6c. suhlanla de calild.unoasleE canfitali mici d6 subsbnlo dllerile alese h* d. Pdnru ac6sl joc t€buio si lio pros{tib din 3i c. Jocul i putoll otOanira cu mull h€2.& d cu dil. rn. ciocolald: amirure. ii. hldie p6ryam6nt. hifr b de dmbalai.r.. stoff do lha pinzi d. por ll dab F dnd ml@ d6 nucr. g € ava qnra 6 dirorents d€ oreu* s. sintdic.cb dnttu c5E un6l6 aiba greur4i dferb.vorda di 3pr€ ro. ei h acelasi timp dilL . slmbun de caise! on dilF ris sodli d. R. numa pin pipdt c0 d. migd6ls.leasi subsbnlo.bnl.urfiil un!i obid 9i c&2 pun& obect dupe Ec€a.ilb le sallrl. salva. 6 cno un puncr Esb p€ts mb5 p6z6. 0€ srenpu.pd s. atl hte piloteni cfi 9i ln cadru unor spedacole.

diloilte apardto.. Condlcdtorul locu ui 6 in cer€ sa clndeEc€r€sbbille dforo.l. Nu vor ii indicale an mdl6 $0 obie& n€corespunziloarc iocului. ia. scrs.u libor dacl jocul so d6s- lisoaiiftcu&.ilmt i.. ac€etd vor ti arezali h llnis dr6apA 9 obiecrolo h vor fi ddb po dnd. cel legd Ir ochi va rebu * spuni d€ la cli mdri a lo* omis sun.. dup. €dica v€ i ras o lini6 dr. va n a9€uat ln millocul un6i cam. la disranta de 2 m p.nimals. d€ 6refr pui s reha unei u. C. dar sint d.mplu.. panbl p. aspnatorul d6 pEl. P.hul 2-3 obi. F carc acesld lo ce raspund€. plni la 10 m. LL n rdspuN (pilp6ac..rOd (hlarj rrspuN(mac-nact! e[Flacul.9.Fcar6ova lovi cu un b4 sau o piat. Fn. Ei vor caro e6b ems un 6unol.gina d.in€.ulr perna 61c.tsa ss lov€asd sllc€ prima d5€ d. Conducatorul joculu € rv€ li mlnr un conducabrului). h3 an.rc. c€l caG a ohinulo l6bui.ii uior f6nonene 6b hrl0rli.x. p.corciri p€niru li€cae juctlo. * obigcb crts pd €mib s!n€t6.ld & qrculatei yor ll dal6. aln in lah cil t ln spatee scaunului. Juc&otul l€od a ochi. Ma ln6nt€ h* va li am. El ac ln mld o minla 56 6xpic. larpdi rd & la 2 n F linla di. iniu d6 dou. lina dii latd..i aproprd d€ Garitat. v5 ti dau o porni 9i o piesa de m€h.3r. rsspunsul c. dar ost€ ca. lndicind. reould. ndlcLd sl d6.tu n. El pnnds mlnqe gi ime dlat. ce kebub 3d iml 16cel citu6 $6dr6.t15. raspuns (pic-pl$ dc Flacar€ copl carc pdndo minaea. & .ea2i.l€].najd l.duEl. piilor d6 trrc6 pln.dhc. nsblali sn mil oa€ & tampon. d* colsrea un6i Gche cosmice. nici anlhalo sau l5eoascr. Daci la joc i60 p. lace jocut mri diticll vor ff dab unul dupd .l muli padici Panl.eubb La id * 6 proc€& 9i atunci doue obi6cro. co.Fclmp.36 3kiga si numeh unui anlmol Bao se lal or..rms ob€ct$ulcMostcli sauotbld.cb car€ au 6rad 6c*a$ s. d€ to . dd ciIte c€l car6 d. douA obi€& carc au fiocar6 6rad 1 k!. d.- a va I marca$ dii mdru ln m. 9l s acordt cb 1 puncl o.nrru f6 c6€ obi6d h pad€.la. duDS Jocul so adr6s6az. h piduG €r.re inl indici un l3nomn . spa- Copiii*. cum polll: p69l. piLpaac\ {plo. .il p6ntu li€caG diebnts h carc * .umni car6 s5 solicib mai mu[ si div€6 inr€ rala. od sundul cor*plnzslon de orenplu: N! * admh i.nlilor qatunci crnd li $ aturci nin06a.l6i scau.r&plndehscrs.Fb0c4€lo d€ hidia Puictel€ vor f cistrq.l m.nrto .r6@vdlum do pild. id conducilorul iocuui sG h mijloc. od un obi€d €B Droduce un eund 6p€clflc.lul. Uhar€9b d€prinderm re cuhoa9l6. eun. torodatd.cesteddil.ntu fl*are rie pun3 cor€cl. n. c@sul pondula dc.tu.Gnul.o aruncaoilcarui aI p6dicipanl lajoc ($u $. .aps crrc posb fr luns.b diGnt? ln ace* ioc so cee recunoaior@ dEbnl€i de la o.h .d€ ost€ p€rmis c6.B s6u lnt-0n p.

pulul li qhicil de nici lno cunoscut o. sceni.cuno.c6asb au la d3poz4i. callat.pe cope& csreia se al5 md d €93za1i in lini6 scris numai unu *u dou.F L L. r€ch€ & cirme.qhizar€ n! dlntejucalori. * . coadd 9i o catu (lmbdc. Fiec5ru decide lhicil pnmesc cbun pund singu car.dre s€.@ dupl anumib ol. esle €l. li fims lei. ori oGib] h conco. penlru (mohnul In.m. R. inbdcSmlnb $j m.r..cunoatq recip. propG so ln .c.MIilI.lo doud jocuri.uln hldi€) mustili.menb sD*ilic6 nutul dupd carc e6 pr€zin€ di. si * costu' loli ceila[ iucabri aFi mezern oeGonaieleFc.sb a vo.m€nr€ c$tumu ui siu. srd suticisnb o pe sonajd sa posd h mh.ssrs unor . (sa! ln mod d€os. dreaos sru ln somicorc cuv nt.msnb do costutuli€.tt.t 6t6 ziab v6chl din eG * imp. li uturd ohicte r.dants cu (€roi din scriorile lui personalol po carel lnl. P6ntu. Rtupunsurile pd cipanlii la joc rncep qi in I d# ora sau ln scris do ace6si rop.9im6 a v66iim€nta r.5.tui i@ . cd careau 7 minut€. TRAVESTIRE o€. Carasiale.dicip. nou Un@ri.oet nii€ pro$ do G ai ftehluili romBne|.dii do coe t0m. Padi prdeazd. urm.vo.onllnu6ro.. Esb drci h&6sar sA pr. dupttanbiiaf tocj.6a al doild p€rconaj 9i 16 als singoi.dd!!I ..s /dins loti. p.sonalului al.lnseannrc6 lns66mni dec schimbar€a nu s€ d4hz* ln md co_ in lnn. Pentu giaS mai dopatupindclnd . cind v-ali cosru. pent.lit..!ta. €tc. a po_ sonaj! ui lntruchlpd D€ ta ff Ecunoscd l5d &hL pildi. 6l. $ vi Scopul cuzild: diforb obi€cb d. ca acoa a unui ador 3a adauso inci doui noi p. oxehplu digui din ldsi{aectlEpagi.ovh{i su!.ntu p€ntuli*drc ra3puns bun caEcleri3tic al coslumuhi Daca hsi un peBonoj n{ dupi care poab si lle re.4 copiltd tn vtid do . dintitluL undoper€ . d.s€li o te apoi unul dintG vol l* Ii n5.bt) p€.spunrilor ri v.€venisroia pati€r stu rclrsc lual 9i unele 0e6tu4 F cl C.l. $b sulicionl a p6. ci al.

. p€n- cuh 8lnt.u tanb:a fiedruia.i. Dentu Tudor Vadimle6cu! od (Dad voi nr m5 vroli 4 6 yr€dur.an Povsla unui M Mrr lnfr rolatv scud $i cu putine p€rsonaio.dloc la posibililrlilo locao 9i Foriyn . dar bin. d. nu bsmalelui lorilor'. rea.rcorcie. $ poab ldmit. ht{ adoviraG gtat.zb d6 -O mo- Vatianle: Orpd @p. biie) rn fab microtonului. prn ln sftsit ia indemnul 0nui pov€3lilor jucabili i.. p.re s6 cheant fu al. de dab ac*sb inre qEtlnd c€h spuso ps b. asociind costumul cu n ru si evgnrudl cu replica erpre d. sau (M&sdd trBler.stilorr. p6nitu stdan c6i Desiou( norodul.d6lu. dld€aa l6nl. lncep. iea€ $ sind6tb la noi personale cab ar pute n intoduse ln adium gi poat.rc @l6c6e si 6ducd r€prica loa& scund. fonom. ponru prolitut Eau.t t* {s rls{c€sc a6 brl varian€ atasftoaE . potlvil p. duoe. at pul6 vorbi 9i 1-2 pegti baha.. al. a n.rsonaFlor dln lu. p€ntu ! $ 9ti cd €5b Yorb & v$ib atecsandri. pl.i.tul tant.xandto Lapusn€ nui 6au du vr*u s. i5. lasi.obienuio$ cu licipanli 36 aced joc.i locuri undeac.j6.schimblnd r€linuldint€tur nfa Gd Oupl 6c€€a.c*ar.i un pov. p. do . n6tuai. cr6c l€rieric. c.xemplu (intimpbn dlnk{ .ndi de magnetoton. inteaga lnld@rslaro s. p€Gon6j6 cunoscub sau imdginare.p6clal) mai 6lds adrucn 9i ohd do la €i co@ @ socore* n.crb qruD de poate conv€nt pen ltu a 6dapb ac. apa. ono. inclusil un pov€.tL memon ln md . dlnd cuvlnrul no lor percon. oi (vilorulli p€. 3. d6 pi dd: t o dPath & rapov€dtda sau dr. planl6.cind d6 lao adiunecunos cd de to! juoiloii. vlnlul.niro ori o pas&e (o bulnlE) crre sal 3tatuiasd & bin. s6u ar putd n ntodus un al .lerpr4r rdpoveslesc dramdtal. aclunm Si va & ps iind cuvi.€ a 6nl.qLor v.u rc vhis la orddina rooloqicir! od s€ poab propun6 o imasinod (cirabrie rn runr.. d6 eremplu b.rioi Joc de Jantdie.&obic€i bin€ cunoscuta Esb indicd a loloEi ca tu p da. obi€cb. Apoi $ tmpan roturte. 9i o leni originals. a$ cil69b toxlul juciiori li. pu- te.atu (si m cdonuD por li ascun$ on dsimulate prn acop€ftocu ziar€. oan€ni ori ani male.zi.r. € int-o piesd. vrs s.Sreldn$c! Dsrav6nce& Ya'Drlr.matzar& libed a unei pov€sil sao povodni. 6\enpt!. carc vor fr inrerprdare llber & coeqi & ioc.li.are ii a6as.l pulin 1 pionioil ta o contibulb 0ersonrti c.n. dramati z€B sl cr€divnab tileraral penku Se c.tc. ai.lul. int65qa acl un6 6 pov*t r i saua poverlii vodind liber 9i lolosind a1fr ce@ ce au t€d o scri.um l. Oaca jocu se lace cu copri c€re au Und€ eriS msibiild- . ln Utsut @11 de vulw. al.cunoscutd. tea destdrura.a6b s-a. 0tsd pkalil de vulp.rsonajul 3d roslsscd (P. tu al id€ntitica F Barbu binecun6cure.

d€sen.oglinte..i 9i a unq ie crsdii 35u .*op. m€lagrama mohG v.renlr . 6a lnc.iv5. @ umar€.rspicacihte4 lool ca. per blicul larc. specilica liec+ rdl tip d6 joc To# ac63l€ ndlocur d€spBcaEpo.riti.ilos h inhG q6ll@ vocabularuloi..menb na.o.se v.pr4is iicrud€r€a ln c.n b autorior jocuillor d.ragorta jocurtor d€ eniohidi. Bbusul.lor c6 prddicd t€dioiarssi nDnrard.nd jocmi hF l6clual€. mal*dp@curecft€va mom6^b ana.rb!|.& JOCURI DE EilIGMISIICI prim5fii. t ru ades€ vin4i ducaFr ssv€Ente jud€cab er in- iocud sin! d6 t6p! nilb probl€m d. in qen€ml cunoscubd6 pu- sprc rczolvaE pulln. cuvrnre dar €sb lndr.mur. cunoerinl€.c hu nu- Mai jos vor fi pbpus ca€ p.rb 9i cr*lvid* alunci cind so pradid .. ddnti . carc umdr6. co4inut. lori.cirlac.rcpic&ilat6. liv€. as.uvlnlc 16 btlntu.oal fac apel h c€alivl ldq -lanto:iq p. Pun ra inc€r- v.rcali cu F.4 lnt-ln inbryiutd rpd ins6mE $i o conkibqi.b d nl€ ele slnr d6stul de dspindfr€. * ascunde mai orcu do 05sit a p.n6nle.riE in pluq mai al$S s lh a d€v€nl voi lngid au.m. a und comunicdr mai plastico inlB om€ni! a v. cfr 9 mun: apool la btqimo $i cu. Un.tul D6mod. cufrivind dbdaGa. calamburul c!vinteb incrucilate (mai ales).a. sinr dtadiv€ 9r p16!ind hu p4ine oniome sld toatu variab di € dsnumr€.) b im bo!4n* bnd0lui do cuvlnt€r lar Victor Eiiniu aftma d st d. g.h d6 rezolvat ootul &.m pl6. conpuns aseme civ& ctculali€ r6stlns4 r€dust a numarll c.il !n rnl€l* sao o sehnilic4i€ c. Bola spun.si compunord u.ad4 sl.! in md sp.4 9i compldare cuno9ilnl€lor o. verilicar€ cunodinte lw pontu a d. cuno$ roaGcodudh 3l conv€nllll.n. b d€zvolbGa limbli (. d€ plld6: rna0hm4 arihogrilul.nlun€e tanr.d (spod al minliir I carc.r. prcbabil din clasica qhicnoa€ populad Sub o lomi atadiv{ pasionan6 chia( acosb iocun contL bulo ln mod 5.ima vdore ca6 do.

umuselli lui'. D.h 6l& cu lit€rc|.i.re descoperi€ in insuh Pagr6lui din oc6an0l Pacdrct er asr. nunercsi c6F cdaori.ried €sr.cedar in ac*S priyinF.n€a unor sap&uil aftoologrc. ca dare.r 9illnlte prin d€scifra hidrogrilelor 4ipt€n€.) . poxrvil unor ddntii dab lnft-un t€n alilurd CaEUl de cuvinb lnct@i. cuvinl.ru. er jocld dd cuvinb inducl9dle ca@ au gdb de joclri h op€reb tof. .Jed Fran- lui S afb 6i * lnsoie o mulrm.ctrciflle.rclor t6spec.. imbos4nii si ini. stiluind 9rcemai comptdxi €niqm5 carc. liv 3i aboloD cad sqinsc. sitab i. F sb la lumini cu ma:i6 rCuvinbl. caGa pus bd€b €qiprologl.&l4ii. loloso9te o num€reE (cu cilGaab6) *frF oilzontal cfrsi Fvodic6l.Orrd Si compune r* d€ ca4uil d€ cuvlnb in(ucis$ rcprczd4 h loare vtsr€lq o rdivbe nu numa rnt6nan6 die tacuv4 dar 9l cu muhtpte . do4 consacd tnre c6p. imi di du.in m€toda qrlei. Stahl. qde Pild4 Edgar A.gb p6 de . Po.6il d€ cap. d.4 intoduce un mesaj ctpto srenosEtic e cort stituie ch€ia declansiii actiu. s.lo.ii.dbus!/ de rui sau Jul. crtdooraiiei au caplivd 9i F unri . D€r160&orul aB d€ e inlilula€ u' h '@r) /u. Po# ca €d ne voio d€ o pi* d. danie.xb. un ab. bucurA de oildd. anAona- torur lv t€hn ci descifirni unei ciproqEme de 13 cuvinro.ftaHceldth s. lnh-o anoniG qd15.criilod. &o no. h lE . Locrura acesror 3. 5i scriilotul G men H.nlu cdpiii 9i lin€ni zil+ sb cars pod6i vor des cal4 ctt€ inl€lwe compld* crsut. joit* a lrl. ln C& .iu in p6tqeb siit comun.1.t cis@ 3..l.r.(pd ins.aza Int-trh c& reu.tr.ar.zl.scopertr€ de noi lL loane al6 pdsibililelb nurtipb F caG le pos6d limh noasti 1.o' benolor 6busis. cind . pentu 6 u9uE idontitl ca€a por4i.Ir. ind pasonan6 p. Din orienlaid fiancsz. In ac€decaGuri. Scriiroru Mnce Slnlimbr€ano. miderioasq p.ul $b d.ln -adlncul inimir meb invidid p. Exis6 mai rar. un proc€nt pd i cas& (pund€) n€gr€. d€pusd de-d run0ut linpului. 9tidod Tot in acea$e acrrvirde s6insdrie9i pasionahb str.nt paiiaq cu ldud compust d6 obic.descc ped si dosciia r. o me rodd lolosiloarc mrd6ri g€iulu. solicl€ d62lqitoG pslru doui cuvinb care * incru. caB au inclG asem.. sca. de cuvntesot4i.ie.6bcon.aps ah€ mins i6cu chide toralul ac€sior6. cei isqi a$ clm un ohtlhbd i plmur. h rihdu-i.s Enisn6t. din 3 pind h 13ctsuto.. maE ma. Dar nai sifr ind alhbds rs cael Drst6a:a cu *ncl@ €nlqm€b (d. m6duilser (E^isma.ada Poab ct n-am avd b llmp un dascrl. (or4 ca adom 9i im€did ma vrsd istq cki k€bule q o sDUn.i cuvint€lor.bs sa. scn€cto o silabi..crise in aliabob n€cunoscde. ctr€ o lle. gors Chanpollion (1m13@).& aE o sali d€ lo.rempl! (ronooionsor.5 in iiscac pat l.!b repr€zin* sp{ia co! na rrspindiU din domoiiul p.0 cdraloii lnd€prfrde. penlru a r. in tucErd Vern6 care in M.mm o contib4ie la d. 3.

spre a h puba grsi cu u9uins clnd avdi nevoie d. un cuvlnl cu num* ffr d. ns iocui d6 €nigmi$icr. pl!. dispropo4Uhd s- citmiib&bdr&cac nebu€ s lihqi s€ama aluncl clnd vr4 g conpunoli un cartu de cuvinb lncrucisar€.r: vodele vor li con Iuqab numal h modul i irnrirv 9i padicipiul tocur lcu d6 m5i sos)i d'ir inlezi$ 9i lamiliib de cuvinlq cuvinreb p€rodivq ndoc€nlq injurioase.1. nloio4i sau ds o.i.ara dofi Numard c6sF lelor (punderod n€qB dln sild nu po# n nd md€ de 15% dir rorr (d6 . rentu a b i.db numoror oeogElrc.ele nai Gp. (avind h vde@ uhin6l6 i. cu exc. & as6me vinE onoodid. numa r6h ei anicob d€clinde. plublui inexislenr€.ilodic. n@il do cod.mai at.tuG d63 crsllq rc. F caE scriotib (F o loai. ldd. cind ai l6.le didionaE. Nu esb !€mi* apatlrr de cotun sau rone ab crreului compld inchl s6i e umaE a unor bar.6z. i.ser iiticativ. scfi4 intotoauna cu roe ceb mai rop@renlalive un c.idtcmpu.dtor b cuvnr6h inrodh.ici. ff 6vbs bbsna cuvintale nerenali@ toats le lunOi. E* .6lerd aril hlorma9 dimdnsunileca. R€l.re). sau mai mune cdsuto n€orc cu latud co muna 3. cel mu[ carcu din domen ul iocuilor p6n_ ac€rs6 daq dod le.rc€Dli€coh ru copi €rc.siul orileii 5. Eb s . Ale s4lolemrtscaEocl_ nosete! cn mar bins (dih viat pioniere*c4 scorar5. l. vl propunom * v.€ sa ais un sinqu intoryal dd comunicaE ct r. rs6fre. pubric4ii p. operc li t€rarc. tuich eilslqruDufin. 6b lucrrri. dfl. un6l6 d n zisi lormars barclor adl ca a dou. inc€Fti 10 p6n1ru un or 5 pontu unul cu ldub d. rtruri d.rseverents Fnt0 a va rmud cunoint€b e I.kodu6 in careu cu pioftabr 1.oma- (din manu.mind mlnca poshl toar6 d6 plM .var€nl€ rndrudiE si ducaliv6. d.din€ allab6rrc6 6. h aril{ nu * admit subslanlive adi.mdcs F ori. r.) si dabil(i d inkoduc€@ in OrrE a unonenslunb€ril6i2Slud! E dlnr€ cuvidqb s€l*bas rem ei gilrasqi cuvin.u zon€ semiinchi$ ar6 carcuui ca.r.mi n4ia ro. loatu FBcud..le d€ puncE neo6 siru& le dasonal 3€u v6dicalr 1.reu: 1. o€.ec mandabil s ln6cdd cuviilolodin fsbail6bdicidupa numird d.$ . rd i^ o. plaslic€.ctiv6.r€.eioi .ntdiE dr De risla inrocob & voi.siscusili croalod d. ponune. ca si c6l6 carc sint in discotdants cu t6na caGuui.b consrel4iilorl d d€n0mrii und dansui popuraro. muzicalq sliiniili@ ri a spil6bld isr. vinblor 3i erabo.etii Lhut c.: 5 Apo sci4i din nou cuvinlele dln pilma llsrA dar. & acdea. |ft. 9r.6rnali cu dbdaE 9l p.).l. lll.x€m- d. E# inter d l.d lil.a pu re d6ven buni e abili de. 13 dslto)i 2.ooru! cfr mar . De asom6n€a nu sid adms€ ncl collur s. Fgrrj 1 Ndiun de leh. v. de caid d6 6ntm6 ric4 in odino allabdtd! I Subliniali cuvin€b .Otrori.6.urui cn li h al4or€ cu- fibund cuvintolor t. lile@ din ca6 slnl compuss.onbl 9l v€dical.hnie n6cesarcsp.

lor inrod!* in o/lam€c acesrd pG li. rici.m.ticd 7.6 d€ di@ soci6..6 cond h oSeiEa v&eresamdicdli * nu c0ti scri. poozii din votumobacotuiadpod . m. ansamblu) h lmbooili@ se$ 6ie scne6 in didiona- ln conlinuaE vd prczen. on bdn& aau lisuntL. ES oblgdre cuno9rnldrn d€zl.cu acoash pl6cu$ Si ufH m. Ciut4j * cB 4i d€tinlri ulie 9i €racli ve. di tiib * $. D..l. d6 cncuqh bar lud..su4trq Fntua puenoF q6 rror cu ouna b nevoio. fiourdive.iu ln dol.isti.id no.. Atitnqilf romb .r€sant./.i. ctre ins4mni (pune dd-o Fde4 Sl con*ituie cheta jocutui (€ so @peti $i pe rindut cer nai tuns at rombulu). pl6e cuvlnr. A-B (oizonbD lillul 2. Acee l@ dh umt sid cadcte rtab prin tOUi d€ stit. caE * contibub (i. - nonF O.rii (on:onbl 9l v€dicat) E 36u nanorte).d4 h orib $tb t& 3a nu . k fohulrre d.rini.tsca@bdati Expdmare irumoa36.n6ivo p6nru t6m6 3lo$5. poft.rcbprin liledl6 corcspunzaioar€.nlcah numolo a clnc per$naje dln lucEril. 616 lilnd cel6 mri int. dh nu. un6la 1. 1n3cil4r mai inii in sn& cuvintob c. jocur de enis. liunl rar€. Uitina luchre ic sau incors dih pund d. si mai aprecilto de care dolles&ori.dicb prin Puncle e h alla in coloand centab l-ll iillul un6i poezii d6 Tudq Aruh.lrcd nai sihple. vL tnd asp.b caE sxp. sa alld pe coloan€h v. iar inte rilF dn pr4ih rilosie ry31 2 { 5 6 7 * /B r. lotivt cu r.re ddlnltrilor.lin4iil.sa.e)..lintiilor amtrur toral d6 tt€r€ F ca6 v4l deosob& qrlt 6 €h ls ins. e d6 0n conoscd autor clasic rom6n. Dsca seinlocui€s num.* va aiub la ramiliartrrea l5m cibv.ie contlze itootc.o nu mdrrepGzintio li6d.re sid ceb hat rep6z.zt (din volumul inltuld b Toabcuvinbhcerub e prcrinti fituil d. dica t6d b r€sti. Evila! hlosk@ 69a zisolor {cuvint€ de umpt! nici o b satud cu t6me prccum ri F c. i. mento adivitdt€. ln acddj@ lieca.d6mdi@sc.ctut *id inrormdiv asuph unul cuvint (de pild aF cum * !t- t Compretind contom erptcaliilor locuiloi. Dd I dh.did Pilndi noloni vllsaE s6u a exDlcatiilor dLecb 3'! st i.9droitor ilo e cot p4in 8.

Pdro ciii5 din snu4 aratt nuhtrut Dinlbr din caE . Otnan- Comouidim6r.n ldnl. claelc roman I + pdrivil oxpric4iilor.6le con3nruil.r rcman S. X. c6sa@ q4l. 1. Oreplunohi litsE.opun€m { d. 220. D.d & Gbus - romb vd p.l69aF le cuvlnb odtunrdld cam in@p ll€c6B c/ u@ din li d.friel.s) cIutil cuvinbiq @e.r dou indrd numS- & lilG Popovici ru ltereror cuvintotui cdu- \\l z 7'rt\' =NI Mfuofttb p q schi$ d€ Lt.zle tart.oman ap6d tercaEra Sod€rhasaca mar3us.rtqali fis. ciil€ int{ ordine ogici p€ntru a $ 6lb un 3inour cuvinl. simp6 rrcara cufin* lnrb l-ll. Caraoidl.2- Lqqif-tilnoh| dar orl po€l . $ oblin . t. tubus .xni- ne . ct*ici Mht.2.n6v.urinb lr 6l u3crliv e6nie cu votan :onral 9 v.mptu: (tio.. & €r. Ac€d la s6 d€lredd pots nind d€ hg&ner ch€it r. Prozalo. 1.mn€h s6u inasinil.m. Apoi e sbllosc c.b!|.

5.Ii lrul poeziei eninesci€ne ca rc inceF cu vo6ul: (D€-& cuma n! L-oi ma vedoa. se F*rE cih din lillu re' popozlii pr. Pasrel d€ v. T.b V6d ca L Tuul unei balade ll.o sil6.Emin6scupcuvinr. A. de €t inr4 3cnt.ziideM. lll.soare ad.3) Vtr+A teil.tal 1 A tifr in peroada 1ffi l9l& 2 Poezie dedi caG unui anolimp.) cu alulorul lma. V.b6 ctip@dtn.rt . in odtn6 tn . C Po€zEd.ri6 din volumul Aalads e d.r.esah cah vo. Po. 2 31 carc 36 alri un 2.rrn€ numirul lil€r6lor iraz. ocolii so doscopora 0h tionar parid roftAn..crura 5i (il'nd in tant. b{ prtn cL inr.m ser detl.shezi din volun! Stihun pe*ile. 6.tt.._ €ati E c€l din ll€.:i.2. inliluld lb*dri lV.).din cuvin€b $ru1i€i. Rebus criptograf rc (2. (sau gin lo( d R. Poe zie de T.am. cGallea poerului nl$d h Hodou. din voum0l t&/ 4.u t Cilprosrdt cur d€ unde 2. si . lilorelo. Till0l un€r po. Al(endri. Aulorul volumului d€ versu.a in continuarc 6 hF . Arsh. pre (um ri o cotgbd mald 1 s. Stilltd catuld ua.omVd propun. incopu.bu'. nkut vdcd.t.in r6tor sau silabetor tnscrise rldng a ciptoo. .'e $ * afo tc rorhulat.zte sa€ s pl@cd de h uia din cdnsoaneb att* F pdmur ind al d'€ptunohiurui ri se arb nunod si prcda. ln €romplul F carc vll propunm dprc d.

zri d$prc s andlnp $ numoto dutc h locut d€ ^ GUCNO GEJ s r q $ lu.:nun rosoo'ir.omrfd . 9r yenbal la t€rl avtid e m.rcind ri !e un ft ocotir prih cuvint n!m. sub iom. atbrilU und po.tu.r. ln gr€mptul adu6t. .caE 6a@ calul 9. aercilt en.arMj4cu vintor€ dEMtNEscu vpt lnc.h po.rca! * comprn4 tril G( "" mm.c ds.4 purd.. unui p6ir* b^iutui mc.Oarq*Epomidtn c.nhul difdutut 9i e v.{mlh 1.2. _ iluc{ OE sub lorma unui oa- c.tG dar continuu.dnd klunshr podd (orzonbJ dud do b un. RINDUNELELESEDUCSE SCUTUR FRUNZELE ldCOSauC. F ca@ vll p@punam slB d6n.onstrut si a[.h. din Jil.r rryd (drdudri rb.

uil rodhil t€ lorm€l.o droclud rmilad d niv.ui d€ cuvinbd.hen d€ vochoin lolclor.. citorlh conslltub un ja d. 6di4iclit6rdr6.sllci ln6tuctu rced 6ld populanrab j lolosil€ h toab oc.uiil6 potivibr 9e zabri. lL vre6c 9a6da.r.te. PB .qte da@@ r! eeu de apirut varidnb clb sau jo. c! llr .€ a lunll il 6 conc6pllal omului d660rc lonom€nol6 Gorovoi a Dublrcd p€b 27@ d€ shlcibn rom6n€9ti (inclusiv vdrbnbl€) h vo' velll. @ un tal spdcfb & oolind. t@espfhulu Conodd a PoPulaL inbinaF mab*nSdopo€ziosi isqim€. t!il ee d nrab6 uEq. Adur tun! seu Cinitilutit. marc ataciivfte. losoorilul 9 alble Oaci rnsi ln ridiiol€ jocului d6 cuvinb. anrsrana. du odhru rudq vehi!k!_ @.D ts dfr_ Gn{ c.shl p6n c. lncr dln 1ffi. e: 4'id h. s€dii 9coarq e€F I v-educdive.o4e cqhd d{roui nlb filDb)j Jo. qhicitoare Ba lnecrie Dinulllm€16 s€ m€nlin.

c h dogo. rca banr. bE i{ pu.brr . 3.rco lscusinbha crs0hlcitor. tnapoi. .u- ct oul d.ob. Am un m& aurh.munri.ntu vsto! 11. somhlllcdlv€ o. pnni.eF um.dt.rutd !rgrdi. d. ilndunicr nt6 nuf ctoc.n i. Cinei 6pure nimic alni # d$fdd d.iudd v. 2. t€. Sld o 9r. Cin. rd$h/b60..din s.€ mlz. 1. 9i cid t.h i7.. Cin6 n. Un. 5.r nu h cart ocori 1a. doud 6to. ilu 13.r ziu&i nslFgto. zboad Ld s.-ocor.rdto. Am o clogca.t.. md lncd 9 mai ropd3. ld€ o (Ghicitoaroq s€mh.Bu anpllq dd nu zboad nicl .€. oh.r€.-dr' . F clc nu ctltroS.a. 12. 3hn. I T 10.o!r.- pb. 13. dar € si{ crd ai nu la op 16..t6qnuno d€v!t. Cer o un buddd. 15.nrnarut cet 7. nicviu. locuri do rr-n (oFr. Dolici 9i pln l. 12. co e*m. eb ri@ plin.ildr au fod ispitu $-Ai inc. Ghict. Cln.op n*il.& polob€ un prcsoD.skt.e tan cwhghbtui Nulrt . & G $b zi@ c6rc 0.. 05hi nu-i: noopts puiLgi stdnOe. nrnre 0 Din pamtd h so.4 3 16birr. Amunpotoboc. nici G nul nici ln csi dad.im6ni sld o ls r. .tn t.ruri cursuil rn pr6e 9' h omi.od si s.iscud 9i md lu.r. o. Car6 €sb. iid nl har t0!. i.m.. ds r!d'or. . rco t. mal pdun 9i 5. 3cu6o Ocolic.c.5c. C.. hionlu-n .&mbrr. avaNda ii di d* nu m€rc. Coi n oS t*d c€l . Cinegi rstg m..r..p.9fr p. nund linb lrd b*!b. cinef? 11.? lnlru pe u* 91 ia prii douli clnd .Ghicitoarq gtiu cdli plac.lfrpen€gr.!'nav.rqo si tot . rurh !n: u[bla F su3 rrucir C. d. 4.n.Ohicitqtsdid dnduhra-n 3. h (onllnuab pr6:€n. Nlci b lur.

Oimna3ropelali mieca. cu 6mb. pd.66verenh.1. scud€.F vale. /. 9i d€ arboB culcal 3du po o btna 3p.buio 9i I.i ot6 rd pdojui debnsiuniemo- rnllnd6r6 tnainb a bral& lori! coluiafrpiciol Apoi I P. p6ste dbclplrnq p.ilicoli. dud 6 calilati ntel€durrr qori €xade.chLl i nil cu hdone o€nunchiloi nila paei nici i cap0l lind drepl. dorinla de autodepreiB.nr lzic s.bt .n6al. tin. P€ un tunchi luall poz4ir do (d€di.c06 li lin06 adec. . sever6. M€rooli vrdutle deoolsld & la pL picoar. l0 n F vldul ci.€rlnainratilom .d unor c. cu o Jocu. tniliatila.prhj. dri d ant. asdd lnde 6 10 oa. d. printE miinh lmhal sus.clnd cu ck !n Picior. 0uvil^o ac€dss car4ori. cil sl *ln€ell l€mn/l c0 h C@9e*e.ub in l.onri jocud implrd mulB mi9. chiloli ndori.td.lor.piilo.rdni d'ndlnd concc- ECHILIBRU dezvorbrd rtid rrnoni oasl. vala: m. 6r€c0bli ei li. in cono4anizar€ riquresi Phe rnuore so adrdsaza colica. vrr&.ti in o6ntu lnvioGre oraanb.hprcqhdn prtto tr&' i as{et mul unui concoa Jocuril.chirbru €voriz*d 10 rni. pol p6di@ indlidual deod!6i coDul f. cu senu. c.d cu licie rul sllng.c dsclpllnd. i6pur6td. d6 lionara Fieio. oh€mlnd $(d ticd morodi ln ehlibru po miinl i piclo6. Pd I oqanl d.6.iou.ci6l. mului. contibub h procizia 9i coordonard migcirilori slim0lqri spnltuI deoh.ar6.s€n4. ln pozild de F ilnd.p. in vlis6 de lca si .b picioa€ s. asitibtaa. v.curo€tt 10 n sdrind a * 6x. dar 6l. . dezyoha.rtta Lual @?i!h ze9iF€chip.S.i€ propose.*jocurilord6simnds. t.nam.porili.

col denuhil @Bertor.9i a(6 procedq.plclorr tebule * l€ Dus n@Did pe o crdmida (sau sclndud).ocedeul d€ suno ilnd ac€la$i (ca m6i sus). sau poab llne un p- 3ar spilin€ F pemlnt Fie caE arinoe.ll a leca@Fculoatu sau.l. m. Exrsta. vh$).r cursi. Pesb cap. 3i ab cdndl lii ca: punard u. h.hi! concurenli ti6b0l€ s.o cedmidd.ul ruc*c cu o anumiB qreulalo.E ab tatpitor 9i hl€ pico6re. re tunchiul arborelui 9l higc.b rihic ln t. identica) Pl€clnd ds la o lini. rnd stu d@da6 bhteh cft mai sls posibil sr rst t continuali susul.i mai patl cu purnts. @.catr d. Uebuio 9i la lru a puld plgi F ola ln limp @ una dn cdrdml # l. d. plna h pundul & 6Gn6. d6 pom[. i.e a pdmlnlulu cu picotul s6 pendltsazs . Ptnd4i tunchiul arboreui s! h 0enunchilor. 3€9b primul prim69l.g. d. cu 1 puncr C. umibrul q c6l & a ireila 3.r pa4{ anl. Jac.hiur a6orolui htE pits lib inl€rio. Din po:itia corcal cu lab in sBi par c0. lloqali F m lncer clnd .epli (propi. lala.€ $ . UrclB o pul4 lae Si cupilnilnd tun.le pLcloare pe cealals crrt midd.h p€d+ lL&i. brtinarnd bhlele tu pul€€ $i linthd capul 6!s. o disbnts de 12-5 fr (h fundi. rde@ntalinei.a buft & b pamht ploptul Inrint6.ioad cu dosrl or€rnd piciorutui din 5rboil d.ul nriniroi Jr. laliecopas.r. Pl.Joc concub pentru 2-10 pi. Stnd h pt cio6r6. Mai Pol n inlodus. amb. Itlt. sblarD. tonspodul unoi bugt@n (carc rcprgzint un dnit) 6tc Voi put€li c. in aceirsl lmp. cond6 de 0n. carc so !0 puncl€.hir tun. p. P€ntu liec. P.6* le Incfr concurenr0l * fb obll Od se p694scd.leapropi6te ln. p.dn carc se scad 6v€ntu.elnd Yal. pe j.rr& Curs po& ii tei crdmLi.h. Urca@ E slitpi int6 bEb 9i piod si stdn0o1i c! picioarob Incru.0di 10 m numai Drin rsst!rniil conDte ab coF \.juto. Oin pozlb hths po boru.e plonl4 slnl noc€sar€ doul cddmirl (sau buc4 d6 schdur. capol sus.d a ridi.96t.u. gbast. d€ptas4t F arbor. d.a Vd sprijinli ln b6t.li6cab daBg culiecaepcior'nu mai p. de pitd6. ildicati c0 mlno $ lea9er4i sau aruncal dislants convenablle pen- porb $ sts cu sltrns. c6i m.Drr.plical€ F drbo.s u/r.si9ur. cu picio6. d66prin ir cd pGrerioad cu huh! cn mai eus si mai aproaF do balei slilngtnd bine ddi ulor plcio€ree si t...dil.lb va- ororniza€ 9i cu alulo.. lala bbe piciorului dms dihdpo i oambele rosFdive ugor. tn csre cdlirard o lacoli cu atuto rul lilpilor si parmetor bin..bli l0 m prin mici doplasai t cub n!mal cu. toli nreri.

pe bbla dd joc rn Pozlile in dicate ln desen Jocul con s€ din a lace sd t. ala cum 3€ ved€ h lq 2e oecup. ke ioci sihsur... inh lneascd de a invnso sreuirlir. $dri sdndqii.2 cm 9i al d.do. irs d. ives( ad. duld care lasd un lrtdl.rol6 sind spalile liberc dar lari a l. picacilal6 si 3imlu rabdd il.na iimpulu' netavorabr 6au .S in primeld cnci p. de pildi. vd pbpunem aici ctre€ erenpb de iocu. € in llq. J/6. alfel dect. q2 ocu pieselorde5bani(ne srole) cu cdl 6l monedelor de 15 banr (alhlo).rs- tuua schinbun de ..sle ak ln tinal hebui6 st obln€l sus: 41. D. caB au ddpa9il lnsb qg D/1. c6le patiu lisd supeioare (5.ilele as6zali cile o mo' i.li apdi oS cercu a. insh . 7.ac.n1a.69ls.produceli F ui canon hba de loc alcr_ tura din 12 Peftlsle.n a pftralolelor pe car6 sci4 num6r.usinb.s€ inDre iu.care va ror soricib in mod atacli poare chtar pasio- rer nant s. h locul fron.r &asde/se dare ceror vor ajub sd vi vb cu(ivati do- bu td jocr r€onaF dohli cu p.15 blnl in desen scaste sin Insomnale P.in cercul+ n€grs 9 albe Fi. R.2. de dou: culori Jocul consc in a sch mba cur $i utir. id los: U5.ad dnd. 2 ch.dr & s ban. cu supratab Pulin mai hica de. iar in corgLarbc nci ortaFbaF :ali citeo mon€dad.durd S Drn jo. cu i6lu€ d€ crb 2 cm. percevor.. 0 ln locu color allab Pe rindul dejos si iDers. de a r plna b & agezal -. unur sh 0urpott sd Ipgrec.e n4 pe un canon un drep! unshi lung d.ao lisi sa sad p.n u. S. derleotnd bbustrri sau ldciid r. indehinriogica. Apoi lmpidfl h 11 prtrridb 6sale.t. iie dn Dropn€ doinli.e b arli Inr o ca6ore. avd voie. 6.d€or pur4i lolos lise d n . lel.. /do.l qo.ur prad(d d. b Pe U pdba4e. ort p6nru . Penru a va veii in alulor.ooada din r mput rber rn mod pa.

F ui nhd (p.d d. d[6nb dln€. mond€. rd comp6 dii t6 !ikd. 1. par d. F b. qa.u dllF mhd (o h Fn* a dln chd . at€zal 13nond.f .ailr F. . O cm (lird ?i *ii:. unul singur su.u cu k€i cui9o.nilelur sol.. fila scrb. d-7 .$).r. alkia h c. pdn oil- So loaci numll cu o eln- ourl otni h c. Jd & Inde liq.).E * lin . c€l mli mb 6 n nou cu c.9 OuS ac4tr ld6nric6 sub fortu unui br- (t6di.. 2.e B din c.db.€ p..(!E pi6a r€ depl6s.clnduri eu&k€.Es. a a a a aa aa a aa a aa a a d. a'7b.8. ]Hirit. f{:dli:[.al) ei F c. un.6 plhd d€ h vld d.' srmptur jocul Dotr fr re&kd cu numa c & aaaa aaaa aaao aaaa in a9r ld lncfr F ti6c. dr..nhlFnll d.h hb€i i.r€ dnd (orlonbr). ts ilnd.l la{ . md muU p.p&l und 3 puid6.6 u.6 porb n pbdl.b dou.mdiddincob & non6&cd mai apropiab d6 cst ts valoaro (curoarol In modur .hon6d€t. cd mijoclu cu 2 pund.c.l. di. din pr. Onllclul a lntod06 o blu & l6nn.el unl rl. llclll.mn iir. &e nu&i...2. onch.u paru pbbl.ni.i 3.ntu copll hcc lnt cud d.6 dh hc.opnnd€ mln.rmht un numl.rcars d€ .lo d'ep6. G rn rio.foti lunrl d.lndu. .. !.r a c.el m.uh. d. cotoMd 3coar61i 9ase dintre €t€. l. Jocolpo&fr lucd!9or d..roaG maimulbsodii " d.J 3e El coi.i ii i.e. de rt hn pd ti rar c€h d6 5 blni numai .r cd m.oonrle m. adid dold r.i sd .za tio F Ddr* l€lul es..

ln cdlt un€i lntr4.@ b loc aoe pafriciF once num& d. cu rjltorul unui burohl! d€ tafohl.fl.tunut din orillcii.umdrului rinduilbr ourlq 6l-9i d€sn€z€ un adopodr6t.dic* 1q 97. p€r$an€. mai diiicilE C€i c6 3€ an}€ns* rnd cltE timp alfr dlnotul cfr sl bita.iavanbjor.pl Lc. 50 arunc{ bil6 ln sus.i.qtuns osl. o hucd d€ pbc.h cuut jocutoi Yrri. dacl un jucilor nu 6ue6eb el pdndt blh (6au s treacd pilnr-un oriliclu) & t€l ori 16 rind.i 6au d be un pah6 cu apd c.re *e :irii iiili. $ imite untni .g 3 pundq d{ op.!i concure. $ po* conv. .al6) de cib 1 chibr&il ileaB.culnd dtn 3 h q . €& m. & a- c€lca6prindebih inclpid€malmllle cu onficil. ch bt ln pozl ill€ dln lio. 0.o (O UY n( .b fi: 3l n!m.a3E bbE intoduc4i 10 b4e d.rc41 d rdot4i omatoar@ 0robl6ma 3co!t4i 3 chihrilu.c$. bil€l ln p6sb PZ dli numlrul lncorcdrilor. MMi dituce P. 10 cm. D. g olc.r cittioltor va li dgctad cet caE rcrrtdd mat nutb pund€. & oblin dintn d.h r chbnluillor el a.alnlq cum po.fr li porm& dloa€.jutorul und lln- cslt pfin *hlmb. r.€ lnapol lnc€plnd cu l@ d{ . sau . Probl€ma poft ff nodilL 56u!ol6capd.$ dnila@ cor.. oar*.tsur. numal cu . dl€x qEi6 ceruia 6ue.nrll liocarob dati ch 0h nic orificiu.u 6l !. dra€o..tr ts cac i{ dicbdd ci$tioSorul loculll on ca@ € Jod lixd dl.i . dsssnd u9or cu c'oionul 7 llnil v€dlcah 9l apoiT orl ronble aiceuind a3ftl o de per$b ln c. 6 bib * liB tucd Pdn oificlul c€l tui mic.2. st s lnc€arca € o prin& ln cupl hi lorm€az..nr & la Inc6pd ci.J d€ lomi pltd4 cu laluB d. Fi.B hoducdLb in ab orilkli al6bbh| ln !s ld inci sd rc. dil . va suturi o penall zarc @ conss in 6r*ub r@ un€i Q€dcps.6 ori.caF lucabr arc voh s5 arunc.ru. i. bih d.lLal t ilndun (oilzon- 9l ln- bq vonical€. und.

c.t4 3p6 c€l mai mic .b. bd inv. q b6d !ar4t 3 c!t€.$dd .r. lomlnd un dunr ca in lio.. lo.d L!c. pftu pi€$ din i5. Mutdilh * toc nuhal dupttotut ln caB e hl9cr tuE b jocut & p. jtt4l dlh d&C o r. ln vrn?a6 ca iuc&e I ps tdl condrui . sorutta odtd cofr Podl 6d€ mu6n..loc d.roft 3i d4 cb un on- culoar& 6co3t.d Edou. F cuiul A..mtt. turfu $in. plBabSbS oblgnulte lntduc4lh p.ntd d.Ci ln locll c.a A*[ v4 co. C ConbctJonati. t&tnd lbd numat ltttl€lul c0 nr. 1@ Ac!m.sht F un mic dEpiunohJ dii hn d€ llr lor no4 tt.l. l4l.i dln tlo..6r.Fr3 pr6 -$ & d6 tomt roiuida r.pol 3 b@ d€ t. fohul Jo. lnp. cinct dtn t. hru. A. frd loab pl6s.n. un eat FS o sinOud Piod vecln4 indttu@d d.DbvoF 6l! ln n€cru.$considodomuta€ lle tr@erq d6 h un pltrd h un attul @cin lbor.ut . vt c€rc d incsrcdi. C Pbble m conss ln a m6 pionll n.sd mu6rrF d. mdddtcl. dar lrd 6 ag€za o rcnde* mai marc p6b un6 m.lor. fl. .n! c.nut ir.ctuaE.6 rn d@e narr.dat. dar te od n4€su mL ninum S & mr$il .tu. h c. 2.bg d.ntutfi*tret pt.44i{ h padt.S.n€ un orifi.h. un chlbdtuiltsc.ld pnn tlclu ln c€ntul lt€ctrui pitA. rn r4 M ctnd a tl tod pu.u p6tdd ca6 * ais sup6. . 16 h oilUcit. ln dFp.Ft ase z4lh una @* .i micl Jocul n6c. tn lloura.drd 6d m. ca td pb$ pd fi mut& dh numd 7 nl?c|il.r.para sol.um& & miscdri. num. l@ h ordln€ cE.h d6 ts culul A Fcuidqftb3ind@p!nd d6 t6c€B duriliil cuiul C. Arqr rch s mda! o dd numd o sinsud pie* (de ts odcaE col@na Fab). L!4i .

drciNnli E & di.E v{ O€iour. cdB vt co.'r.jedd.r {o!* Jocuib d€ indsminaE pd contibul h lom.lolo ln i€lie.'rJ cd m.4@o96 lot4 int@ n.iuno&!€r€cdun num& d.i.i nufr piG ni€ri in cdiul .ih rft .:. b.ti utib l.r6cffi.s $i $ah inde minirii r€hni@ F c.tz JocuRt DE lxoEillf.#:f #i:flji.d.l ft-l--:-.. .6E bln.ii-. bh€1d61. d teu.1 I i'J..r. .:yii...l. i'.l I l.--:l .E bc4 Ma Arbl rlr pd fr rl$1.cu6 d. DlF . spre a va. !4 6dc!rdq6s&ddtornlh r 94 r. . lmDaiili in d€ c& td D.qjunllor rrlD€i s dtulm€nrulul dh c.c toab scul€b sl mJtsil. d li€ pEqftis ctu o mas {$nd) Fntu ll*.1.n[ Pd lud Datu 3-12 Pio- l...li€ 3uls6b in lt( P*L v[ erd€it cunosl]d€lor ti ddprindodlor F ca@ lo .t: i.i I cdal bal6 cob. oruF 11 anr.v4i. ni6n.ds M..-tt_--.N unor dopilnd. .nte na d h lacdi bin.rtd Bru cinci di.94 nun. munca Din ac*3d crF sorh . obia. d rmp6viz4 undo sd6.l4 36 pobivn vrabD ln r. a1. .t€ €h.:-. .vin mol muE p. si G 16 Pgntruac.. ee ah.'r'.n dib d.i lntll indridual.asl*pune dispozti€ un d€ll* ({. Dudb. lnd.{ . Co.ru luc6E @ k€buh. n! o* indlcd a ln cuBul unui ioc sa €r€_ pd. h vns do p... caE b ind€llin$ m. td dtntE Yoi.\.aRf9t aBrltTATE a h ih. luc. d.c€asE joclr @trnoro..ni.:t I t.

oascS. cu ajutorul unri m€iiu de skmi din tld s al unol cl4b 11) Sd 116 condr0H o apard d€ .slic)caEqcu prindl un cnc!fr do all m€nbEdo ho bal46.rudor cu 3 poztiD ri 16) $ lb con*ruh un .as$ sb td a i.nt) dln catun ql hini6 6de!iv5 (8coci).ledromaon4 capdbll 3e akasl o bma do blrbiaill.ntu calfi.eunt si e pot Plgcard in ac. O€a un panou dJn plac4. GruF cae tomind pri tu concuBul 9i . masa in acogaei ordin€ Fi€card h cr€ a o licar sru Fnanz5.ilE d !n .t€asi qruF rcr lrc€ lmp..adiorec. scil 10) Si lie monlaE o 3e n. bbE dd vor li indi.. cu buBhiui:nt. ln qatu d€ g)S$6i6oscindud cu fl.b d.u.1-3 pun& p. a.v.bui€ d h lndepti.tr rd# dim€nsiun b 15) 13) sa li. *lndud 13) Sifferealhdun rant.tea tucdrilor.loctid d. urnito.demtnrrii * di din Concurcul 6sb umad d.los ercinib ts carc t.. ind6pll nil toab sarclnlh prim€gt€ oruF e di $lio dusdo lad. cur. ff€caB gG E 6 t€bui si las. iolosind pnshii. dusunanF mil lrase d$6nd cu c6 lonul (ac. bucff d.s: 1) $ fb a6rmbr.au md.rdstdul.on€dar€ 2 b€cdd cu comandd solard (dd h un int. frfr86 d dislila€ 10) 20 & pund.sb culh cu caFc tlM5bll sao €lis. Fn+ tq & acotu s va tine s€ama ti in cdui pnmibr t€i chsati dud cileriul la6 o lisg & 6arcint ce pd f inclu$ in .c te. scindud prin tei 3) $ rh pilm (ajudali) o bucab de ffe du* un protil sinplu.u r 2 tanlistori.tei6 17) $ lie comtuil un . lolosind: un cui sos dln li. compus din od.nar pl.nalizrn d.L llcl nodul de tocru d tiocarei ochipe El podb i aiuH de doi s€cunzi ca€ vor 6coda boniffc4ii *u p. €x&urd.i6 sau o lamF €l€d 11) . l6mn. caE ve. c&B aditu. blb d. und6 sinr r. cor€cr ope4iunil€ ds de canbr.5 V.i..on. ca€ st l0ncrlon4. eu din placai. h ca€ s li€ F la un anumll loc. rcsrul r50in dor cu puncl6h primiE dn bonL 6) Si ss lip€asd doue St th consh[ ui cili 7l Se fi€ 0nile dod bud6 rdbb cu ajutorut a slalslio eledrid (nonbd St th rcaliza6 o h_ modd devonamolru slm9lu si s * @lir€rq cu alulo- rul l!i.lali p6lru tet€ 0 Sa sa * rcpare o lan- 12) sd 66 monlo!€o r@ lb unib dold hn c4i & scindud piln doui 4) Si s scoa6 dod 9urubuil si doua cub dinr-o 5) Si s d€ r€i onticii.. indicd F o 9) fie6 scrisi.6 15 punde lffdt€h10pu. 1 m stmt de cupru (d. acop.minrrQ lucrrii. Coprii ac.nol. soneie) 9l o b.r.

itr tats lect r6i qrupe.1i membii srupelor Padcipanli sinr cfte un nufrareqat do. cherr. sealaz.si. na prideb rei ech oe apoi va veritca daca nodur e au .u. Fse din 6te verlicalLvd indeminar6a si raprdilalea de a rae noduri orsan zhd rnarorur tsc impa44l 3 ru u r in ocur s5! pornerie ar dore lucalo' carc va lace a[ rip de nod cu cea de a doua niishre Jocul . ciies bu. pa abarqa pina b buc4ito de irinqhi ia 0na dn ore cincl lipuri de nodur .opii aso:aii ln fronom. td b6rc otc.*oru locuru va hnts de m m.241). eipeditii.are 0'purr e de nodud pdri dabilile de conducatorut jocu. aste pind cind l. leb Ddprindetivi si iac4i rc pede co pulf.srar & cupru a utrur cu cal detinshle uns de cite 20) g fe reahab o ex por 6nts de aprinddEa lner k ui sehnardd d6 con llacai lrd ch'bril sau b. ko dis condu. se ivesto adesea n0c6silat€ do a face un nod drii'insh6.onrinu. prnr{ reacJb chi panic'panr ditr fiecare sru.teur do iodud (lis. ui sn de calts mato' hrea in ex. Exsrrmu- padhipaililor b ioo he dar c6 rermaa r6vne b l.

a dooa 1 pund. ou!.uid. prGedd h tulul urmilor.ie F cele al6 grup.:.3t6- z€azrF(masi€trrFlns!trv5..16 cond0crtotului jocu.l€. dar cu maoin dit€n€. cu dlm€nslunl ase ninaloare. rc6a3ta iucaroril !fi m€$ sar.rpailenle d€ fl2lc4 chimie. Mai intii. Scamdo.2. $a- FisuEdes6na6Foilut tau tebuie r€produd id€ntic F . S. Fnlru hpldilab s ac.. mlnsl cu abilitab. Fieare pionie pod€ trn d.ca6 nd bun * acoda l pund ln pl!s.l. . P€ ac$e cadoane lL pil€ dilici14 c6l6rdeiialm.P.cest 3cop).in Gpd6@d€6 sl a a.bl d.. punct6b pgnrru hordilalo 9i l@ul 616 ci9riod d6 calB oruF care a acumular C* nai . Plncb echipd carcat€ts mind primq 2 pune c..nB 6bllilde. ereceb cu (lut. Jo. clnd din padoa . mijlocul lungL mii cafronului Itldli cu lana pads nda6 in lio. din nou. F spatgl€ (v€rso) li.. cu suprafda €qab cu a cadii F$ tale. P. dd.. rul bln etr un oncare pe sdi o €rc€l.n oar*a6. tol!91.6hal din doua cl(i poslale ifustab (vehi sau cumpdEb anum6 in .nlru f.lasid EpllcaE . Ni. cina * dernoad€ t@b c.ionul cb ilustale?l Pa€ imposibil. cd4i po9lal€ lo# scamaroilih slnq de 6pq simpb . adicd. d€cuolli li€car€ ilu*a8 dupd 0nqhi oblind il Ei4i..p cu rinb inte'ups (a). Sh supran*uEb ah lnor tiints s60 lucturi. nabma lici. cu loail€c..cel€i RenstlLil inqhib. cu foaftc€l€. abilil4ii h . conducitorul E $himM frinohiih din tS gruF lor.zvolbr€a qindlil v@dr€ 1. t.i a patr in hts primei qruF src. corohl.ab d. cinci lrhshii 9l * b pra !i.asd acoa$ c6hab lrild-abitibbm. Oimpo- nijroc0l un€]. aslhl concepd lncfr g inpad dr€ptunqhiul in 10 prd ine sa q cu llnii drep€si corba tasdi cu cr.inoi oru!6 la cea d6 d t.4 de a dooa.d5 3 c. In pada a do@ a jocului.-.i o ecamdorb nu * ba l0l.clndrfe & ered910.iales p.bilhb matoio dd ciil s d€prinde s{ 6reclb r€pd€ si (cu ochi inchit' lncor Un j@ cac contiblb h d.drvil4i die kacilv60 con*ilub s€maloriib si tucuilh caE lac puncrul & ddclie al nuL rooi@iaindeminriipoe 16 li r. Indoili c6d@ oosbH m linh t6ietuii 5i noul dublu drcpt si-9i insug.F le Programe de cnc.€lliasi ioc kuc.cird ilusft# lL pili (cu aracdin) un atun subF6. Apoi. varl€lili €lc. acordd. F c6l6 ae p..

Poab unii vo.6buie si lie d€osobil d.aB €risG int€ 6Pi si $icld Tol c! ajulorul. ln lomdd6d€a.ntbh Turnai . ffiffi FWffi WW ffiffi ffidw fdr.h{ frduil6 intin* el @ ru!r* f& aFi 4. dinr€ prdct.3-{ mm.6p€c. lipit. Apol d. alsmallv.donullr. o P€rsoad Fab t@ p.l€ un€i d d€ blcictdl * s4i h cenrru un 3pa1lu ctculaf c! diandrul d. Suprapundi cele dood Plici L h unadln maoini.niru.d curati i.d si.cu cava 9l t5d a sulb asupn . ddq d lnce.r4r os chlbil run. .4 d.4 $ agali 06* 4. dt€cumli o scobiloar€ lnte €lq aloi lkaii ace* {endvi$D tu *un. Pre.e ! lili lnr. oq. dispu* odonral... sdar PliL dr cile pol n idid €d srlr-aF va.oi caspil. Puq 6e chibrilc d. Plicih n0 pd i d. h !nei.l6h c. clhlq pu@ realira o mict sce mdori€.ior c€lui al aFi din ladona Pontru a cu o t34ih.ma cum po& f (con_ vinsa.1.v+ blcs d€ . 1. q odl re un lel d€ c€ntod orioi nal4 caE poab n inroduplnd b picioac. Aftl. d6€nului.de {b a fid a n uH ln pEahbl lnb c€nr6h (a). Cu olutorlr vatd * !d.nd !n inteNad l. TL nsli pricih h poillb 6dL cali si culund4ll.onql unor col€gi doui pbcl & 6ric6 cu 3. *inu n t@ -rrar. (& h sin. glndl 6 o pom@ c0 c. Jn apa din lailuriq cam 2 cn Vql condab c4 in cit6E se cundq apa 6 urca h ep+ lul libordint6 pldci. clnd di. si F cap 9i apoi cobr& t nslo.€lordoul pltci d€ slicl4 eE i.. h paF rd opug scobitoril.. a doua Dl.spnn$ d4fr ldclndu-b g alun@ una pesb aha Expkqiacon3li in addiune na€ .jn can€a pograla dim6nsiund de aprcrimativ 10xts cm.6da b alins. ad ri o bucd d6 vall Propunqlh apoi cq lolosiid num6i maloilatgt.va? cd* cd mai simFb w li 9i d6 a.ma- d probl. c6 3ilngt. pltclh do Sicl4 ln ffi f€l lnct ac6st€ s rhinS lnile chi4 dod sid tine ih nid numai de um dtn uguE obssryar4 l€nome nulul put4 colo6 aF cu cft€n plc*uil do cenelf (Fenom€nul e datoreat spid AFl lordul4 Pto_ b.4 fid sd urc..lG 4 cm. un Fh6r c! pulh. $.d onam€nlal cd polb ll b l6h h d*odsttid. pLa h !n niv€l suF.poi €16.WW dBaptl. cam..la*ic. t col.sru a6oil p. aF dint lanurie lntcc6bdoud plicl dilurat€. (* luot) c*B daol n4 ladlriei. roab L ace lali rimD. Old pEclic4 fiiolurib dln p. d0d linilb Indi ce h pad* B.clona ca o FS d.. Md lnll *icl6h vor ff bine s05hb d un muld in tampon d€ d bdd cimponsli.n Iiquni 2. oidants dlntE Elduil va i d.ma 6sb doar o gl* m4 lotusi e rcrb n @ rorvaG d€rll do simptu.5:6 das cs lndicdi.srac4i d rao4 usor * ce p.

sau (Tim).r. hntis. G'uts mare. (cosd5 d. rc6duc4i rn por4ia inliars? E slticed $ ridica! sapunul loi? Nu v. cac $ l.r6.cu un doE ca. turiei. aF n0 ta nd curg€din $i cr6. c. toaicl. chib. poar€ n vtzul. voli Pol€a intoduc€ cuiul Itd !rija si do muzical ss ia@ un Dahar obignufr de hlfrio. h o .esuiii aimosbilc. ddorl 6 p. rduei promil€l ce ves reu9 ac€a3s hord p€dodanp ri v4 clgli€d Diilr{ foab de hifri. soric€l'. umpbli reslul volumolu cu ad ai ln4i ac6* (ltcD la5+ cn deasuph unei ilacir (d6 la o lampe cu spid *u a6sar' Ev.ilorul lui.uzr de un ibric din.... cuh sinl cel. mai mub oti v6ti pure chiar s5r hco! qa sune in inrgriorul sliclei. pus dn€d a tucad si. caE va li Pilfr 9i ajusrd ia diametul c0iului F caedoai sai skecu4i in .. lncercai ca in locu zaherului d punqi pqin prddinh-!n ddleeent. ca prin famecl Doriti * l. rorti rn jord curo de jur impGjurul $icl€i $i deodaS mo.. aA€zai oul in lnt. duF cneva lovluri aicl 3e va oroduce un mic oriticlu. chrar dac.sl6 lnu6 cu ou6 rn jos ti centul lundulu sau ede ciocanfr d.untati cuvinluLch€l€ trc0c0bilordurubL qominizal. doasupd. Pare clarciin fteste co. sihd(i ta ci.lncursu d€monddil scamdoiloi.. Oarc va avq ac€la9i d€cl? 5. c5rui6 iall lald f lo.il. * nu $ aprnd4 ba mai hull in el sa poati f fd un ou? Pr6 lmposibil d€ . s€li €F cu o boc4lca d€ tuhft cublc.dilii in *icb nu poals inla nlcl un fr & prai te turi. cu aF *! c.. .rDdri €nla & frzic6.E arc lun dul mu[ impins induntu.. V4 put@ inloarc€ acum $icla si cu lundul ln jog dr cu miscsd l. Ace# micsoread t€nsiune suFnbi.. rin. mai llnqi in nini $i un cui luns de ct€ 6 cm. Facolli apd o mice toad din simi. intoduceli cuul in *icli. & @. q rouri s. sicld 9i a patuns in lichL dul dh rnr. linsli stich cu dopul rn tos.. asz Ali . toria g rouseasd osb n6cosar e sticb * le !u- cu vtlul asculil al und pil.taf celorcare d pil vesc o butoio do 3rlch cu p€r4ii groii.ilurih lul ch va li plin.ior !nd. Te so r€duc. In .F lual p!t4 s6ponda toatu de un b4 la capalul cerula di facd o micd cr63l6lur6. nici o picdtud din lichidur interior.c.d scop.a Putqi oaranb c.e 9.ph din nou de centur laf. mai sroas (cum 6sb ace a caidel* ql d€stupa Desigui pentu a scah& orificiuL dh Pan4 opu3i. umpleli sllcl€ cu apa Pint sus 5i asl!_ paji. Pentu & c€asa..6 9tie ce soluli masic€. fiiidca nici o picStud d€ lichid nu va i6si.e si intc lo4.ul sau! s arin- *vordprc lid a-i scodsdopll d laE a pierd.rczut. p€nlru gampanb s60 vh 3pumos sii ld 9l chrbntodh si in lo.nr6.. 3Dre uiml r* celor care v. dlch soau. alino4 de slprat4 apei din c€nrul lailuid caprlul unli sapun d€ barbi€ril 9i. EtpeilenE ihpsibiE? Prore. pr6sari€ dinahh.r.a 9l va li bine aslupali cu un dop paralind p..* vor indepitu. privesc 6. 9i cu o nitca@ dibace cuiul a rrecd Din. dud cd€ il v4 9i padina ts dinlhr4 cu lopllud de la luminarc' Oin scel mom4l. Nu uilati d tc buie sa $iali lloarca cuiu uil Astup6i Prcvtodu mi cul orificiu. cum sini (Oero.

dea dka. se romeaz.e.lduG lrcdri este lolos € a incaL rea i vaporza r* dpe.s 1 NLm ta'na Pe1erc. carc nu d6pa9e$le 1wC.h ctda m nde apa € da in iied ti ou va pul€ r srijr. E sulcienl ca ibrcul s5 lie mars ni Erp calla con$d in hprui cd dproap6 loatd c. care n.aili. ar in aceste cond 1 i hidia vasu ui de red esre ii deplini ssu. teli obl n. pentu . Ex 3ra il. Mricaft de bt. hida nu prdoaral dupa sust moale sau vidos Nu ave! n cl o va ada. a Echitibtr nirate qftL t6 iaria. ade sea llori de shdalr. prova o merod.s4. (Poza' me lit un oc sulicenl de reco. cu alurorul une trii late de desen.os penku d nu 3e d. Pro cedeul poab fi ioosfr cu amuramanr de ered Ttr a' cesr ca crrdub va ii lurnzaH de ui jff de emne uscate dar iu ullal: lneli deasupta I Acsti 6t cd subl rc de searns. Electe d6par imod al ce dau de puli^d cardura.

cind coroare.amatorii 6muanle. in crderea e lin: da la un cap& al a1€i spre celilalt. d n oiel ln scud limp mone& € 1i.S m. LUnOL her ttului h ii & cnca 1. de eremplu. so id. ca umac. de bnou peilu hnte 9l putini rnd.nb. un tk & ali. veli simli o taoer€ a bElului cerc lhalnte.mi9. O colie de chibri turi goad.i alte . daca 6cul esr. br. pin oriliciul liniei sl leod bino sloaE de lini€ fdchd un nod dublu.A€h.caE p!tu ln ah v4i o4in€ un eted opllc iium$. 6 lrmare. in acelali timp.6' G ln pozilb vefricalr.€alLal.zula cu un oriliciu h onul din c@dq Tr*eliltul unoi slor G:isl. usor de . cSufnd si dali liniei 6 nis car6 cnc0l6r6 Voli coneb. acestub cib un nic oriliciu Monrali a€rah lndois ih lnkeaoa gam.are au to3r bdee 5i dali in p5iil6 laleErd al.aG d6 . ase planv6dic6l. Apocal colilalt capa al do... scoatdi i seda€eul h . tecdi un ln de aF sroa* prin c€b !ou6 orl icii 9i /n aoral4 dupa caG lnchiddi cdia.. pedoralil t'irr. 5i 6 mig. €a tind€ si so d6pad6!e do mind 91. Asfi€l preseila. curb poars I proz€nlas unor spedaroi drets o cuti6 mazdrrhni dr€saG.otn6 h jud sau.mina@ va pol ol€i Pr eju on. vede . pe care tebuie s{ preoil! si s-o pGzen_ iari asfioL: indoili o sara€ de bro! as cum s.€!e Be d6scrie. Dad linia e*vots sU F ti. d. obsetuali ln desen. sund€ sibil si roliti linb int-rn inieroru culiei. rii blne stilrc ln pumn 9l hcop4 3a invidli bhlur. deoarece m so prezins rep6& $i aher nalv chd cu o tali.ped6dve€fi mpo- h liq.. asculldto.. lunoi d6 @ cm. h llfrp c6h 3p6liu se msci int-un l€l de con...E ln punc tul la cac s va qdd ln momenr0 clnd a €uzib ce mand4 rdmlnlnd n. clheva li siiiOa Gbp.. o iar clen. al c5rui vld E li mlna voa*a lnvidindu€.a ln Po_ zla pe cdr6.. carc @0d€ 9l ln1€l6so cc m€nzile oricdrui 3p€&loi Daca. Dupi ac6asb lualio culieqoaEde chihri turi. 245.cutb se va opri.

. lumin!6 lunq & 3a cm d intoducdrt i^ una din ert.n.drcdh c. n. v4 consfr m.prind4 fftilul 9i.b llurui si curh s. h5lihe caB d.l46un op. tuali din c.pa d ald h cno lol cuillui.va opil. c.i lnifi d llrcdd*€lnObFinsut .h stlli {3lop} ssb edicled d h. Dacd t&dl nca6.d h ddne Unrtdi F q4 cu sd 3{ch d€ t.p$€gb 60pralah ap. ci irnddi Dutin d.a..E c.( d6ar4o pardlna m..? l p.u& ti erocug supE@apeicu con€nzil€ vdi I vol. un p6he cu ap6.mbh r.ap. d.su 6@iDt.i ddloneui.a €i ni v. Un *ili Unpldi F il m. un cri scufrti Oroi b 9.nl cdE vn ado aprc.L Apoi. v6dlcal5.5- lit b cfr luminard pddicr.d.b . Fl.. cabinel unui Jie.F h inlirma@d lul l€pqr conltmaE (stu in. cbd cin. lld a md c€l ca6.@ do b h6.i r.l!l ap€i din pahai iar tuminarq nu-gi 6 schimb..n* t.ins.m. corp0ritor OUF@ depunsulabd bua ld F lq* lll Adi d4 . (Erprrcdia cons in hplul d !gr& di. dn co$ culuidd tnk-ln richd .3€m10. Ctnlat cu.mh4i. jG in !!a cu o to4i €sau cu Or6tu tL chidulli ddlocub.. ai fi6& 6pti.ghi (aie 6 rn conbd c! apd s va lopi mal q6u decfr cd di.. rsl v' r€lu! curca s. F .Puidld d hi€ri cutb h alun@a bare (sau p. inle riorul coli.ntu.mlnare.de T5i4 din renn & b€d sa! & td o nss Cxplic4i.dedeci * o nrna 9i lin4i tilul h pc lini luminlrdh poztb zili.rlnts rumrnlrii lnrd or @!nooc!nd. Lu4i un c6p&maiebs d.cdE va i un pund lumlnos ir. .pdtul €i euperio comand (Doh€6ter.nlinlndu-* in Fzilb v. Prit eba* . tu.d€ impiG d.r6odn€)l h jos.

rol) rn tome do plulilo.rultde acesNtu. obloclo usoarc. &ace las lel.n* 3up.c5l€ ridail.| cor€dlar6a) elpralelelor din in cdpen uid.E*un innrumenl lolosil ln 6pe cial d. . q 1q . R€intodu- cqi tiF rn 6F 3 cinlarul 6sb qab de tuidionrre.hionul trnele lii6re. . b!b.scr3odle po c.nspod 9i 6losil cu usuilnS onlndd esb n*e$. c! ajdorur unui bqisor. c.ului le L:erc..li con- sau md pulin h Lichidq in tuncll.c incolor.- de ulil6 nu numai h constuclia :iduriloi dr Si la areqer€ (ri €vent!.onrall a loen coistu[ cu ururinF acas4 do oicino Flqum 2. cft sd imgad distadeh din oram in or.m.r€€suliciod*b. cu o nout culoarc.l alei i lirali. d.s6 rds F cadonuLpldran. cac so do{orfr€ai ti a96:alo F suprnls lncli tul 3a! intod0c4i u.rplld dprcaF tot ce4 @ ede de ffcrt. m6rce dg losind !€d! 1.n. ab . in slm5lb dorcaciulocd- 12. lellol teminat. print-o billE d6 smoald sau c4rd osie caldd.r6f puncru tinurG vqi ora& p. El po# n ii. urm€ara a li as3rar.d6 . ala ce rdlafr cad . lntre ri niib carc m4ch€daac€d€ !rcur4i.i€. Tadi si modoldi un dop de d@ (c0 rasp. voF sli conprd rio14 & dooa ot. op6ralun€4 dud 2-3 mL nutq * Yerilicabxbl€. DutsEcsa#. .ior & l6boralor. psitu a impiedi€ 6F s pa- fobsnd lui $r€ doosobit tundd in lemn.x€mDtr A si s-cfi md Bp*si@r€4 lddastnvreuna Clndconducalorul jocurui oPrd.. Fi. Ac€asb o umpqi aloi c0 rp4 pindclnd dopul plurerb 5i intindocodpld ala.rioad atijei cint6. moblh mar d usi {sitoniere bbliol€ci. Ti noli sean6 d sensibililatd cint€ru|! 6d€ cu dfr m.rc se culundi hd mul ruh l€sa! un lil d. F.l caE 6 raid mai muft lileB fim€$ 10 pundq al dol supdlahFcaE6fiaee zd vali consido66 on7.. qicb o aslup.aFi 11. 3. cu nfiro1. pd4i trqd ah. d. Prin c€. 5 s.ld.c{ rui panrcipanl i se d6 c& o buca€ d€ 2lar cu ac€lsl lert La semnalul & ince un ah ac. Pesb dop tunati un std 3u4ne & c*d rogb sau B. in pozilb venlc. prldr.li cu un dop de dd sau do lemn.lin4 pentru otdnsare lnstumenrur. drrd in cehtul lundu 0i on€r dL cl€.e. cu ac Iti 6lnl.celor * vd afh cap la cap. Cu aiulorul sro p1il6t cin- ajd $ condedado supratd osb p€&d ori.6 v.hcu d. Ochi tu Atgus. te).i marc cu cn tF esb mai subtn€... cum d. por€. ei inc4 $ b5rcr€ cu . Ac€d in*rumonl d ajus * inlobsali 9r pincipiul dstunqionaE al donsimdr.

B p€rcon. sib Fnlru mlncd inohe lico.s h@dtMhhtildt@@ D@^!&tbekE doul b4itoa€ s& o linlunF pbt din h*il. vorir.€adc+ l4ori. D€ci un. €mqilh h rmaorni adi3il6 vri.6a@otii..i .l@md dini.do.lhod 5ar6 esb ponatizd 13.E nin€ni.?l ln pov4d * poab pe I' ac6d j@ d compu.ul din d v6 epun.nti. chi€.e inn ln 3f66 ccalid h€E€ 9i adi3tlce ln €€n. $ade vlnd vr€un cllF & plzd 36d.-ldc. loab cob td noliuni de tid- h adiunl m. $ nts@hop.poi. lanl€2h ti crdivr tdo Fntu c6l pdin td Fnicip. . g contnbui€ h q&ta u. lnt-un limp d4 o s. d ne. rnvlqh btunbrl€.jt.l tai6 abO€.*.E *u r.ddvtniq ff.bub * ae pov.!pil- maE ad. E Conducdorur loculoi anun.ld lolo.56 rn caE $ lble fronde rotu9l rdFh mod L. . id.i mub bab.se od s. & dA tie6rul locftor c& o 6F lofio cu beb & l&oh sdu n. po& 6@ dimul€2.4 rre@ oric6 nS.opriu. un covlntr & prffa (. Int un rimp 3bbilfr dinlintq lobsind num. un *d din ti6F {d6 Dildr nd6).@ iu $ pd rczunr iuhai h prcbbm€ & cunolel.| plae tic (cum sint 6c.d ptso@ atup.hl d- t.opiilor h vnd d6 a llsd oo6Fdre h gdja a. hc patu jocunb lab h pahad.or mdo& prdie d.cu noa9r€E 6 0n@ 3criibn si op€rq ci si nd imDoF c.r6 asocidiib & dsi. int un dl pG Driu.il. Iu@A & nlnt. .pol @ fl468 pafrlclpdil d.6 urmdA dtr . a cohblm lapbb de vi$i obsery4iilo. orioinalc bo. o& in conlindgi d b 96- s€asclhmd&.z5rq o/ poruhb ti dprilldini d hclod c. cuvintul $isicar So c€B Trohub.on.vdin vd€Ed.b iocud od . primob locuil.cd clq54 F dod mL in odin6.b nu t€buh * ib coNidsnb ca ni9b ddq cl doe o nu m.ud c. Jc d.ld.hpild4oFi. obs. un i.cYd {pdriviid cuvidols.nind.i bdl9oarch.. B€dL monrsb.tu lop* llcA llc{orii tobub d cul€!* 9l S intodud lnt-o 6ticq ci n.ne sa 5i. U. clnd a mai dmas nund o jlmStale Jocolib lit€r.|€vr 6e (sciib4 atjucltr rosto9t !l doil@ cF vld-islllou. * ri.ndia d 6..

36u-dimpoklv6.€ rburffi a p€rconai.uu nu ia -fr.nir @u vorat4 s t{€ h nuhidrd (€co[ei] si E3r€bin€s$stabi l6rsdsis$comunlc€ ds h incerd crilFiib de cdr€ * hlin6 s€am hju- rd spnitutui citb 9i a jud. 9l pbcode caie-i sinr !roprii. Mlu6l. coasb igi ia luh€a-n ce 9i Desiou( creatoii impre vizali ai ac$tq pov69ll vor fi ind€mn4 d scri. de6rmDlu. inx{ . ln c€u ul tsmd pbpu* mal 3!e. 6lcaluind F ctos posibil (in luncli6 & vt5t6) imaglnl adiailce lolosind oan.nle asculgtd {h p!tu Ir apr€ci6r* pbpri. p€rconllicti inl€@san- b€lc. dctide $b dinaml ci.G lucrdnh d€pun in cdiutq in sed.6r*i6 lnt{ loims Padicipanlii la un asom6 te Norsb * adun.hiat dad nu afo$t€min*4 ln r& colesilrd€ loc al.sl4 c6E$Fab desl6sun in. L i. pov.€asbl). € si in prcthmul obr9nuil al unor calildt ducativq co.crlr.davila tn @l@ unui dus- pidu€ d6$4 dar n! si rnii-un avion sau o cdtH.*€ ar ptra li scri* tobsind c& un cu. 14 coi ch€mrli $ j!d. pd .16 l4€plnd d vii lll Fn\€.oi.diza..rc. pod. porumb . nicl 0n .ilv6 pina c&rc sGil.b o no6 cupdnd lnt6 1-lq ln sois 9i in s6cr4 ff*! r€ir din lucdrib pBu. 9l ddine rd mai ata. dac.pirde.llmrc9ore6d pinl h dinossiF nil6 unui puri6 9i $ dre coad h bhn6 pisicii p6 car€{ inleas pini cind a. i6r Doitu li€carc (scriilod 61166 clb o cuIiuF (F €aE ii e* scris nom€l€). lolosne ludiciors a fioorilor & *il umoa di namiem.ia. 3nbd 6 lu@ nu ri.d66in* *bpind cu c€h€. inA-una din modalll4ih de ascultror dis -Fl. Asl ror. A* l€1.anr in caB c€B ajer.u 36min& de lasol6. contibuio la toda' lucdri.lor. Dud @ 14 panl cLp. soid o rob o. Dupa e to& sci. ci folosid Gm€. P€ dnd. Cind liopul & ectu a t3c4 n6ca€ Nnicipad i9l h cil luc6@ (. cohpadii! h*lo re.l rucdri. s poe pr6c.rihitre chjar si in timpul unor cdlatoii cu ir€nul.v. intind€re lu' *6ti (vor li pr€l€Eb cai€ mar concenhd€. ctu un numt d€ b4igoarc (sa! sehinl€).co. s t@ b apF ci6re lof colediv4 care Fen qcd.rib au lo* cnit€. oi s€aE sau p. lar uhim€i scri€d nihb etc.cl9ti cd si dad s aFld 16 un dil umod*ic b dialos.da ro* cah 10 b€tigoaB und sin0u@ !lu: qrad d6tanl€ziq inv€nrivilat€.. liind sau tilind a piste lul.ntuai a 0n0i conducibr.ca€ ahd do autoD dt . lolosi r@ diabqului.dr6l scoda fi€cdBia.ci mar plasric. 9r cla e6m6nrul*ia@in odine desc@sc&oare d 3um€lor na l@ pd sasi shoun mulb ah vrdanr€ (ri 6de binodcauba. od 5 lr 5. oil lnc6rclndu-* cu 0n li chld mlaculG cacf tus * cGasd &o su6 d.r epice. Scrior4a@d.c6E pune de 10 Hi9oaE (6.duc€ la dezvohar* rmagrn4i. vrem6 n€lavorabib in ta borq €rcursii. dn nbuJoculdc.). . sau pd distlbui 3 uneia i 7 ah. vi€. propo4lonal cu oradul do ap@ciee F .

iar aceia o discuu ca 16 un c.sl li. prind sp@ a lumim drumul pugori dc. libor.r6 d$a cum simre li. nu descrieil naturarisb s6! didacric€.ginil. € e&mplu.ard lor dupe unul din prccedeeb indicald b jocu rnlerior. m d lntind€rc. in v€rsud sau sub lona unui po€m in pror4 lieo povsstt. numai a lu.@d caG dezvoltd sPnilul de .5ib 3e lenara Oar n€-6m uildoae vr€oddEcudentb hLunr? Nu nl $ paB d n€ ochi n6s si 0u. fufruna. sau nu s* p.r& lor ca€ au suf€rn modiicai..d in tab colos lor.&r@egs.i€rs ti cl. ml sr cin€ ti lurat lurat? -Cine. & €xomplu: vlnt.ar€-gi cl5' d€$ cuibur sau isi hrrne* Piziloar* nodi shoaza 3omnu loe prina. Fecac va ru.* b.pe ff limtrn b 45 & minut6. $ pods aduc6 un6b imbunit&il pDpriilor sdieri.dru ina- l{ cosmonaulllor lenoEi ca€ cercd€d./3-2 Joc de sci€d llleEepen rru orie numtu d€ padicl panJi. (-Sdil. aa dod adevirs mrci posme&r*huas6l de 5i o . d6 noi Si caq val. limpul nec€s{obser vrrii si momanlul clnd s. dPU6 d€ so6r€. tn a4iure si afi6 Personaje dc. Er. $ obsord 6 .i6r€. cdderea irunz€lor. un iani€n bun $i maB t.t6@ chiar arunci. m6i scun.ib s li. ninsoarc.i63ubloma und labulq od ePisrameL on o 6necdc A Apo * podb adhile ca este.naclu lit€El $ poab acorda apoi un noo rm!.d. in 6oaud cu u. Torul e c!lundd inf-o linrsre adinca Ooar cite un mioiltn d. Timpul de lucru poab (Pe* p* o prag a. Dad * dispune d€ timp sulrcient e*€ bim e lucrA. re comandd o ucrarc conced tar4 d.r care $ clprind.omenur sau hdol in de pline lnislq ciaal mB aFi cind liecare apr€cld d a d6sprirc sulicienl€ ina€ln ssnnilcdtve * inc. imaqin adstic€. 9i€ (Mibd! vdil.q daavrd.i. on inilimi cobodd noapt6a. aea:a h scrs.orpe Clhe esil lu. dis cute md h.vid dd de liecarc dintre juctlori sau unii ar puba sc. casi ioi? Luna carc a:i 6 alft d6 ap.. lal eu unfenomendi. pl. dar boqas in conlind i *risa inh-lh slil lngrjil. lur iie scriorea Evided panici pdnlii ra j6 ili 6@ slnsu. aFi $ te@ b apG.mls a inkoduc. Donrru ca. sid necesa€ matr So ales o tomd simpl6. lorosind cuvinteta: piiar.inb de ape ln inch. Dovesb elc Conducr.doaza ho noue htud. Bucur€Sti. Fl€ma (La b din uzin. pasaGb.ai6. & p@ c. lie team4 i6s-Nu-l punse o vocat !. p€. s.se nal. Dud acee4 ff&atu isi cL l69b luch. pisoi dt6cil se aude p€ sk dd. Mii si mi d€ lumini veshea- tur4 car€ * p. dule al copiilor si schimbul d€ no6ts Steleh * a.rclul ac6da.ambdin ha- loru jocului aiias€ insd abntia lduror ct s c.lB lucGre e$is. cei ca@ dorcsc.

li d. Jtui M rmtnesd si v.t Do.i eune re lnreb.lorimin)..p& 9i pril€lul de a.tu2) unul dinl6 past€luile 6) lncercali s.161€-s lusale t lampsl.a lemr naq'ne. 1e751 Lui .'en6 in(epe cu !s suri.im€b ui Al6csan_ r6i2 poeia dti:haluh-cebudlaL' 3lCe vaE din inveat\' Caneilut in luncr. F o paoind .1ru a fr Dubilcab inr-o rul ro. valoaCopi i inth lebuie $ ti6 ra El poale r folosl in co lectiv.* S(ne. cor.u ser.ar.(P€d.m€n€ ioc Mn€s(u)ds un bdid (lu 'tn carc.i*ftil.3ao(spunemi F pailicipanti cu lormula cu cino le aduni e sili .ril 9i churard de relerilor ds dosen ad*ic b.u h nul.observalb 9i slmuloaze a on6 zicftod cunoscure creativtrdea lfrerard. otura deeremplu €patee. h red's'oper cdr lile...alt barca .t (Emrh*cu Sc"sd' @ 1)' tnteasllah1e. exprima.ti - de in Etompl6 dln verslah indical cire €sb liact€ia auloru .c.ea und judecili d.€ddl a 161 9i cu . umodA drq^ \Ltnd nh. a'de locu\ lovarae hinoiios.r.saniza. d€ oice virsrr. (6 e u'mdto6'61€ ln sd.D sandri 1) car€ dinl€ poeziLh .-(cu p6d.4 ui Aldcaandi inc.. d€ elsvi.Pb de b 6(s# desp€ess'noma ls'u s desonam or sa . br5d. Alecsandn.6l.!.'b pd i ucrard pil (' 5btrar de gindu r .ddt in aihotdeto..lavoEbi p. oddr4 ld un .t€ lumi din jur sub asp6' le) consachlq pe o lehi tdb d ineiabib 9i h inceF ca'ea d€ a eiprtu ac€. ine Rane.pr. dd num. (alalo'i msi runo' . d6 Ya. l&ak sd la masd m* d.ae (sau lraoman.F cu o patu vo..omeu. tp'inse sm'n.suri pbpri tolo' stoh ca€ trc nm€le cuh siid nm€b eminesci6n' pil-qdn {a'nedu .drind . s . al€c.m in 0ro:4 su tod con sdsrb sullc'onr dd bun€ o6.d a 'inlt b' 'une 1r Ca'6esb t'tsul u'malor'dupa !c. sinsur.qt sE ldrt unui pakLn* d..d 13. iu tebuie st s a9l.md nvil6!r. €moi' senhm6n!6 asrr'l desen..deprindd t.seI.t P'o. sau in nod curent in acllvilalm unor cercuri liera's scolare ri 6rcu's'.ntru piosrinuati g sds€asd rlt punsud s modalil.n.eL lie 9i sub loda a roculu' la inre 'nd. ln tabere ma' ar6 pe iimp n.d .E-drdA de consiliul munkipdl 5) Conl nuaf slobb uF aucur€sti ar Oroant4iei nitoarelor dou! po€zii 3i Dionierilo.mna o pri i cRib s l-s scue lu.n a *ir' numar 'ora_ nastered unui oroyo$ sau tul m60 nu-i md lnat € d cinlsm) Fnelb. Esr ice(* e. lul izbutb{desi nu€sbim_ Poslbil). rocur n rb lucrail d€dr6ts sd poab o..agi l6ma ln final pd respunsur ins.

bi6 p* 6iun6.in codinuard stuluj d. i.ta@ eni.ri.€. .6pul .nul . h locul c.diului lnc.chipi6ri. .din luqalncoF *.inS. apoi e€ 16. co. .l copllirbi. n! a6voi.Eud. dlnmi.1-c4a 1. !.ib lmprcune du* c€d. ds h 9ase9. e obi@i. s fiud ln odin€ doscee cdloaG . Nlci o (c.erd dnoli b@ donq d6E. vidoq conklbojd h .€l pulln 5 b numlr.ts monl@ rcddd ddvoL taF .0ilil!6 d 6podi.& j@ud 3ld organb boe & mar6 hob! d. conc. 4 . M. e. dd rh dh J d. Dr n r/idn.i grou d.ii.capdt Apoii . (caPdl p. Juc&o.pE ({. lntlimii. ddic. r. Je d. Eh slil p. jocul a6 dn6 tue cb jedbri droptut b qc$a @ fbttk tie caEju. E3b pdctbd mai alos & badi.iod.pb ani tn 3ua ld und di^ v. drhuil.in qh.€& hslnd lnl6 d sp4ii do a{ n.L judor. srril 6* in poz[iadrodin sdrilu4 ttspindil F lnt@ cupnnsul Frii 9i inhd de lq F rind.ibrt€hui€ * 3tL mom6. trCdprd cs m.. tuesc llbb nu[ tihp h 6klorll jocurilor & copii.inu66 d.ntu prio! oad . rimlr ioceor (c.pn[ A3trsl & driga (capd nout.?d! ?l . 6ub bm6 unoi clpre.re cu 6xcoplb celur mai mic.lo3 ca a€ril lrsd muh h .h-54rr'le) ! Ertsdr q rh pin'/s!b Ene !nh. od & cb oil €s $d un j!o€ o comandd ln pl. cu . Ul cals c6ts * pon€ p. bucurb d dacft b toft vn*eb Sottcd d6 prind6@ c! di*ipnn.L cunoad€@ m. tul jocurui.izic4 h dezvoh@ 3prltului & shlpA idi{ ahosbd & umd si vc firic5.r md mrc) i* b vlfr 9i./hduErhdlddl {hh.. ps pdrcuB tre@ c.rr t4'inDddrhE4crF*urdrphhDsr.dud utint 6anlud rrbdiD F.its.d I 6Fh. v.6dl6b d d6.l nu tiE atins do slritod.btcosto}).l.mlL o ink{ anutu pdilie cu mllnih piln$& gl€zne do oonunchi. on (ndi dilicil d€ di$ d6 9oHud tl cu (ca0ul la cuti6. tud. ac.a rlm.. tu 'dd . hri. Fie. tlnil.pd.!l cind slE (c.* $ milbcind $b slril4 nicl s+9i modi fi@ poztb lla6 h lncopu.or h raTURtr $ CALtrTORIE DE Mtun6ti4!@eb Ac.lui F c66 nu l{ putd sari9icur$e&co.ta.pl*d moh in llE d cu mii.Elq ca€ aB or€$ile nu poft si h oropriut rind d.adrod dpF c4 M a h dtu tubE 4 Mhd {ro.

Judrdiln care a tod (card.r . Unilord iucftor lrund proptia piatd ddnd 3-o athoa po. c. Fuz. douA pid6.minlre. $ p€ cocoldor.d do tdl@ Fnblpani sl sa mli d.nttu {l4F un Oard sb.E u.l€ pici@ro F o pidr6i lnti-un coFc. F p.xonplur ghe t Ciu#tu'.a Mnolulr Pd{i 6a vt imloin{i 9i ab unanb blo6no h tonqb d€ locul undo 3. @us.vim Oona9. $on.runclre. hcomoda.l & (rtu d. pil hul.nndhdnbal.u.marlib.rsd d. Ge d6 . mi ni dc.tt6.s @ au *igal.zd sau & tots k !€mmlul dft d.r6 dlnt . Ooneg.nru nu& l. Cd alors4r . la dishns d. Jucalonl d llnt ln oilc.! p6lE ($u sblo ln. p.el B p. md.r 3i sare sprijinrnd!-e & @apd.Sl tnii{ pozl li. vDni\ Drn fu und ln nii anili.run.hrq & p€ loc.3 m.l clliftd6 prl mul lucebr.lul dlnXl.r lodul aloEitor IntS ln dndul u.ar 31ft En€ljz4 si-i la imedid locrl. crufnd.ciic! {d. l.u?..9b. ca.ou- Z adpF.ntiu 26 p. Oad r€u9. 6dict col c. su cl!5itl.o.b do..d lnt c. c€l din.. li *hinbd viLz4 puno tin5i d) driol ffurcult€l..r.mplu un 6pe de slcli aobtat). F clucte.Fza h tomid. Joc d. dcTdi cd .l..$jo. plmld.il. li ctcd (ln 3pa t ) 9i 3!l dud pht h c.lbr te bul6 6aJ l..adld 3al dhoa cu mln.l. oil sflnd hii-un sinour pi. d6la9oad jocul. !€. Joc d6 aioro!- . reint ln dndul sa. i*pt.c5 36 .c6rcln lurll gona 3ului. dupa c.l puiin pdru FdL clFnli.rd p.umrdo. mt.d r.u h* drsdul l. Print{ numar6o& 16 s.!i de ddpt. Ace9U.l.1. cfr€ o pl.).c jucbr ar. od nu orscub c.a h !runoE . orc6 & vn.1.b inului &j!- nainto. s! o 6blu 3p. .ior (l6d Bchimhr. ioll luo ln ois dL rdie ts un pdimdru coF v. sau din n€lnd.ezin$ € un f. lint!. 6nv.aE ulE d drio6 comandd ln mon€ntul cind 3* 0u dud ac6. . din folclotul copiilor h vn$d€6 10anl.shad ((caphr). cdtul s6nie n! pd ii d6$6b.fl i. d.d lS . Fie.hb.d.rund tot co!|il. Dace nu .dlclpanll li .opll (d6 Pilnt{ . tlfipln eEn! polllillngl. d€ .nd dL F il dirida F c€l s6rd (cap.rd & lonl pldi.eulr..1.itoriloi s6rln du-so h lin. nrmai cu vidudh d€gobbr d€ la amb. 10-12 . d.reidsnt odmul F c.F& plnrcl.)-p6ntu (l4p$ . itd d ia afd.B dintE pie al 9€i6. n66ul al€ard duDa oric. pilmul ju. D.

Dc .L un .t. c.tul ri . p6 cdr.d dc.fr capd !l tG6ului..l. ..rS 9l pGibilit{ll6 ll2t6 .r€ ch o platt . te bul. . d@dunohi bmi. apbace. c.!.lt cu un. conreni ca pidGlo rlni. Pi* tole 3o ildid 3i $ arunca lnk-o noui dpe a joculul numoi dupr c. Jucilo. la.m€n6.60rul 6i vati clllril. ln lunclig d€ hd€mth.runca pldra pimii cel c. €t.ra ju- ctlad 6b p. D. L.B s al5 a. d.rd€l: lir.izonbrgtsdouacG 10&6). ll. bl ftner.. ... FioclB lucaor.ilnil.p€3lrb.omrr. Oropt unohlul . mar cind li * atino€ piata lor.i. ln .c€3td €sb loYl$.nlt.sb lmd4il ln 10 ctuuts . d6 Dlldi til{ oroDi$ eau lnb-un c. tol ht-un picior.nu..ilb h cao . u.cutl cord Jiouill..rc t$.l!1-11.t po paorni cu crd s.uncab h 16ts lor.llr4zd cu ch 1 !!ne grcului h pdmlnt.6rs d. &o . 3&n. pnm.@plrcurgg br. (didndlra).x.nlllor.u c&doul. ln liooro ctsu$ €sb tnrcn.rcllui i s d.rq.9b 10 euncb 56 pe n.enului..o o sintud ht-un piclor ln .Ce..ul r6p€dl{ Aici rtmlft qxad ln po. ildld pidh 9i o Dim. oblc.F l5d d.t.roh oornoscBdnd. l. int c0 iotul bttului.bil*c potivil cu . . ntoAtusul.6. apoi..F urmSto. bli luct bdi !u r..c6d d6 16l ditrnts vaiabild.!. d. Bunli thtsi au Posibilibte $ calar€asd nd d€q d liiid cthnii nu.runc.n. imDu3. mll h{l ln pritu c&uF. h m$Olno d.EiFb + (ch douro.l.rminal o tunda.rc. 56 poar. eitud la 5-3 fr di. clluiglor & rl.6bn. m.d.b c.u zltid cu un b6.friclp.rcului cu mlna. ln cuul clnd una din.u. . t-o grc.. d. b lnc€pd.&ho aruncadlo 50 pot lac6 ln continuaB lnainto d6 la rit cars loc unde pidrelo 6-ru din3.

.dndi€. desrul d€ apropidi onul d6aliul. d€.c rl do obr€ctul de F na ll po. Pte!.5 bani.h 9i ll*.d .ic Conl** . Cd caE pi6F n€. un m€tu do c. Num. ths. cllfg! 10 pu. . l. Jocul po6" ji6 . apoi 5 c0 *t.i ln .u dopd€ bd. lolc nsrs cu care $ €reu6 sec fi.!ib d.! Coplll slnt 6t.l d6 2dhh on o monodt d..ntru oF .ln.hodl.9. oaca 6. alffGl d. plclo..b dln nou doF pi.& 9bl€b 3drdt.mb€l€ mfini.& 651.6 dln mlna ln mln6. d connnud *ffd pl. dnd cu 3ptu epG c6rc Po pici@G 6lc. prclo.dd.ntas . dlr conflnuu..b.6 . 10 m ln tr !6ltulul. S€ 1016 6..6r6m@e. e6 pod€ unor 6arl dounluldhnoddAc@sla d€ eremplu: 6 cu piciorul ellng.uo buc4l . ic@h. 8ailid. obidc! dih. F c€l* d. OboL valorul .i din . h agat l lncftobsstodorul s5 nu vadt hcin. c.lb o hucdi d.pol. p6sb 6 (ctnd .lor din orl.6 3. copilului.Br. ln .nl.c6G) ln dif6. primul. Dunhd In 6chllibtu dop. Joc & sdil(lAd. earitui combinlb I Ftti ponalizab OESlib.cob Int€ m.ub lonS rl! combin6 cu r5ituil d€ hr.5.n.Fble. .. El ddln o shl.JunO.gl plna b p. cu tLnlt. Itd.€rc.llo.r.6 Fndizd cu obdbcol .*tl d!6. lndile rdtlnc. dr€aps.d b61€le ot o pozli€ .@ se bhin.src. cdr6 ca34 nr. lunodcftdiBbntsdint FL !mhl.tb 3l o do6cop. 7.36.la .. ds 5 cu drodul. ln& lmbolo plcioa@ .r. *ch@. ce Fc.@l6sl limp.ilo tobn: cu ffii. 34 ln .aruncahc&utsnL2 Apoi s.rdi6 3a lnc@ a. s6ilnd 9i @6 u m! cl 0 lblr.. llui€Et Tod llme $ l.cd clmp a@ si.nb ln c.G inb eu lropoi.l.2d cu t@ sprc Joceii din c.cl rou. Pot ll acordab puncb p. 3d-91 al. €r*ubr@ ludcombinrb..n.ets ln mispicioaro d€od!6. dlne in c.rdi din Fz4b h . llnhd copll c!r.. n-. ts le eau !chlnbld plclorul. orom. apol c@r d6 ac. r6pr. 1.6 qr4@14 6.i€. a bitd o dlE dh pllno eu . 6iln16l pi€d6 *hilibruldlcl p.6hco k .pro6F ljunF ln catcll numoro.gbp& 3.riorul c€rculli plnd€9b .€r. p€ ftunb sau bar bl6o.lpopbhodlsbnla mal mld d. ditorholo d19. lie c.$6 r.6 dedal{ rn d. ouL dpoi Do d6Dtul.cs$ 3ecrd.d pld6 i! dmlno In cl.b ti practicd qi .u r.. Un obseF v.6 60 dl! pi*E ts op &).cft6un plcior-F dnd e. Coplll rLo ln piciolG. tnioarc€.!9.svrn3tnd (4p€div re!tnd).t clnd phdicd ln mod .& laritua (d. ldicd vit z.i hulli ln.i. fdnghiq d cu 11. etid d pae Yarbrar $ 6los69b ca ghld u. ln lorml do.iuni dll frlcr o Pldd.vantsdd ri Elnl lillns6 11166l.mb.-?l ropotii piciotul) tui! din tolclotul copiilor.to p.ri.d F vin.ol. cu .z4i ln lini. CuioaF 6 C@/da. !rmd.luriv d6 lob. cutb d6 chlbiltun e.E aeclndndu-si mlinlb sub g6nunchi @ ln poah. na3.ltd. El t6buie 3t m@.crda.u euts d.ct6. oil lucdotul alt hdiv: o data p.r€ r6!9€a ei contin$ & t&/* srd. dlr amb€|. cl. D.z. d.3. Odigi cd c. la locol c6lui c.6 . &p6bl€ iilnohi€i s lin .hcbl pund Jocul r@ muL mul.olog 9i coeilul sG l![ piclor eu co ambl. 9i roqulrrs v.

ca.edd t minut6. i.lul d oreudac.-a ae.u ensb iucaroilor M€nbili un€.ut cr.(6re . J@ @ o hd. Ac4td por fi h. ori rotit h i1m 1i68. to cur 56 pr€tunqesre (u hca 3 minute to.erc. dsi nu s6 acordd cipt dooa e! m6i mult. tutatur pe o tin./sd. rasdt o d'sbnld d€ 2 3 m.hrma. all6 rr . s6 d.clE qrupl pl4 11.at.rcuroo un. sau tnr-M cerc ta S meri d. F car6 o D.ilalb oruE apdre cb..!p6.a no ar6 voie sa e6 misb c€ d. cu un ituior. foDrizi.oc.vrnd .re d. €6 cd p6 o'upua. mi9csrii gblst€i. c6 s. caB d@d h dndul In lnie.€ clnd reus€e s dr nsa cb. da'.6r.eazA lor... s. r.jucitori.h 0n 6emn drstinctiv ra nrns.ntu liacarc loviiurd r6u Apoi iocut se r6i6 tni.pa Fr*dr6 (opil rfl .€l p4in 1l an). In care €chl p€to igl echimbd roturit€.$i mi9lui su9dveh€ard e €xe crri prnd cind rnii€aoa stucub. lace un o tunde d!.zdcd mai maren$ m& do puhcte drn .tamuE unui 5tuor€ a0d1d un cropolsr..i coard€. &. ca laiocul (dM coar orlo6. Toli podici ln ltrnsim€ . lrrr. sa/t k o di6bnld de cr. Impadni va h doul s'upo.arc . r€pr. cu !c. doi copli lin tu6l. potli. $ acoL da un pund prima 6.r6 din o €ch. Jocul nu 6rre comp€..h. Gru cor6cr. pot€lulcu m'n066 Memb'n col.mnaul d6 oprn€ m6i tnainb d€ 6 o dru.rol€ p6 plmlnt 9i 16 ri aF m6i d6pafre plndclnd vin6 h 9itu s6u e5ilnd lnloli copiii . $6m6n{ hia rui.l66l& .lJl Incorcrnd 3a pinds mhsa dln :hor $i. pun6 dpoilin lularul urmitoi doi picio. Conducalorul iocu. 16 locul 6i.floca6 ochlpd foF lori sht hpd4lli ln doud m*za un c6rc.zotktotorambotorre prize. cu num& 4d d6 12. Ei s6 a$a?.@rr&. F un rucdror din qrupa adr. ossetr€ obi6ctll U Mdct&lulD.4 36 turilor ea $ lace F6 a bmind ctcuitul. $ acord.l6.-o no!.ti . crgtioa jocut ehiDa car6 tobtho.srindcu picioar. co- d6 pomD.r dlnli6 grup6 pot clgtioa cne un pund d6 li*. Dlnd h bano dln htift un lulaf. dd 9nuil esl. 69. ln ce d€ barobr.h pe .ne. rino€ DscodhiDior! urmiChd 6u r€min.13.. c! numar €Oal d€ lislndu-6e o di6hnF d€ m€hh.6ab. u dishnla do3-10 m vtsra & .5a2a basa 9.npr$id t.e. pol..pa caro 66 ahnj.rn€ es 9'E s6 cl$nsa un pund alld $l6b erudnnd I er Ju(ato. tocut ochip. pilnul ce pil din li. pompi6rii intdin (ca.e nunlinumrnd tsc6l lacare cr6d6 ca 3. Bb d6cla. Jtcs. P. lnns m. ocolprinepar€letfiurorju- citorilor li . { d d6 qruDi.r€nrind seroa.1. ma cu b6lol€. h ordina ini nomig.la cur@ 3au p6 pi€4 lnrc€rup. e (sau o buc!6 d6 iihqhi€). Mins@ lafelt.rd @ v.loi copiilor. 36 oreasc. *hlps. ln $L 6-3 m6ti (ponrtu coprl h ru. lnt6 copii O. s6dr.u lind tularu t-un picior Aiutu aici.az6 pilma culo poslo Juldrul lhut lix.€. zama.rgtl l€nl. s.iufndu-e6 n!prnlrl a joc sar p6sle €1.266 ln un pundechipei careat€r lunsim€ o bancl h s€mmind pntu 9i osl€ lab d6 nalul d.3€. plii $ imbracd.poi s6 p.zbh. P6m l[iv. pornno. Oupi g.dun& rsr.i tui $i se tntoarce tn ooanr. Ctnd rnceF iocur.

.$pinolnd minsd atuncas d€ c€ll5li jucflori cu scopul d6 al dino€. lnconiu.nli.E re pi€zins (pil cii'.rc d.E mind€ pima unu copll cu numlr ifrprr. la dndul seu.lui cu num& par un' ior si li. cdr€.d liil cii nu 6lnlalin9i ln ni. 16 doi m€h unlr d€ celrlall. h . La s€mnalll d€ lnc. na /rer 56 lorm€azl un cetc.dinlats sd.ul corculul din doi in doi.rund ma dep. fdnshth cu zlenlie 9t rapb. si o. nu prin a€.re. Echipo a c* cu q6.ilor.3ol prin rottolo t€cu scopll de a arins pi ci@Glo pilicllor din echiF .a s{ pilndd sau el pulin s-o allngi. Ei * num. Un . . c€i caG ioacd rolul pili. Din liecare echipa d6rleq doijucdori c. 11.i minoo. mrnoile teb!ie 3a Irc. c!. p6na tr€. in ti@ul aruncirii minsii pilicii 6bu nemilcsli.und unul .rot€az5 €u numers paro $i imp6rc.td c! cft€ I punct cadord mlnsli b pamlnt sau pilndgr@ ol de cerc un lceor din . jocuri disbhh rntr6 co€ch pi€ri se poal6 md. un ju. arlnd un inl.ltub o hinoe p6 car.im€9b 10 puncl6. E bbltdzd prina l0 puncl6. S.crb un jucdtor din ll4ard echiba arunci minod cu !mindo06 miinile c6lui din dr€aoh 66. .tlor a96zd ln hiilocul cerculoi lnc€6.i un6 dln cel€ td aruncrri.tage mlngd cfr m.rc * aprr.chip. Jucrtorul caro r reu9il 8al bvs3ci li b locul h mlilo15.l ds Fdicip.!l & pl€caro * numdri lurul. ac6b prinde alearo6 cu 6 crtc un r€ pd (copac. Ei sr.osedesl4oad Fdoui $ pr€ci. haintd unol linir de arunc6rc.o. Jocaroili ambolor ochiF slnt osezali lnt-un sinqur c6rc naro.rct. boov6ni 3t€su- c.por4 Jocurui. D. Copiii l$i a. a sa '6u9fr Drim& mhq4 ln o* J€l ror minso aruncs a lGl ainsa iau locul jucilotului din c€nuu i jocur conllnui un timp sbbilt din. o . ln momontul ln c5G unul din pilici esle alins.rc mare ln c€otu te arr6 0n jucetor otozat po o pldd sau un ars rn mlns un (bMd lo scrndurich) cu c.dn6ct p. Cdpilanol Ji€car.. Ptitue htnsd. buturuq{ olc. Dupe clev. Clsllsd *hiF c6r€ s ea r€vlna primului 3ca0n. frecaE jucdtor .Yarhntt.oazb lnd mino€a tr€bob $ paF cursd ldrq t soul pe 60l.dislind ?rli lnfab€chip€i.i cu o nuh& pa.1 puncl ac6 lei ehip6 car. Padicipanlli shl ahnla! rnii-un c.ct Joc d€ abilL l. oxecrbl pilru r6c€ lurud $b cisllsatoars 9i p.i.ryal do 3-4 ne ti inle €i.caEjucrtorcu numir lmpar copi0lui cu numUr imp& umtlor.€ala! 16 P/. C6i c6rc scapi mlnad sau caia cr- .eptll la t6i arunc{ri.i repde rl .b&. iar aruncar@ ei Drindora mrnoii 36 poat lac6 num.S tel lnd panicipanlii a joc si lle la dbtanla do 3 4 m unul do col51all. S€ acordt clt..chi prer dh prima @hipt arun. tiearo copi cu numft partrimitnd ming€a . min04 6sbt6cuq echipol ur matoar€. tu lld cde dd clnd mn!4 te vno la lo. unu copil tncft iucalor tad ea olinga p* mhlul.dv.{o.l. So joad ld dou6 echioo c! numar oq.aminge..i ehipe po& sd inloculasci oiclnd p.dorul joculul dd o ming. Yarlale.t€ s vileza ln al€ro.libsr. Condu. h o dbbnldd€cel pulln opl meti.

sb e.ur b' arnqe e. Padcipanlii ra toc 3e rmpadindoua. dala dn mlna h nin. la o dislants de a m ufa de alia.h pa adv.Jr' rrlori se impad h doui rhpe cu numar eoal de ie'nbri €chpee se dlin. nsd da. .on. Pen ns5 .car6 iu .".hipe(As B) ar pa4ida se deslrioara in dou.u .i ru.cere..ch pa d n care lace paile. La sem iarur coiducelorului loc! p 1a cercuil .. 5i urmrlorii tu Jiecbre juc*or arns de p.ntu c6 jocu st se deslrFare in ordine ri drs ranla sd lie respocbla.ra" ou an .ein.eoa rccur nqea. . P.@-&*o \a \ )n poil..pale 16ri inloa. lorc sind o m nge sa alngi pcioare 6ju. Ase- fu lle /area pe leren se poatelace @ . echiF B lo. juca mereu a. poale I nor se alle ma depade de do p1ici..oda doud purcte. ariisa rep6'!.tslqb 3 pun.D!ptnecarearun ech p6 ca. lnsi dacd un lucrlor esb auns cu min qea deasupa s6nunch or. ar marec6alalhealdin ile roru lu. ochipa A lorneazd un cerc frare i incearcd. tinl.erind 5d I dina'nr.n aruncar.) liai . eio.hipei iunesre at pir. Oa(d dreprul de d .ste.eias'. li.a u. se recomanda ca re iu m liaro.anr. ia.atori o/din ech' A Echipa B ce.curu li a doua €hpa.rcu el elc. focedeazt a ler tecind irao€ mai depad6 spre spale prnr crnd lol iucr- oace do jucaror sinrarinsi deace6a9i mlnqesea.r. caG vhe locu pr muiui dn co| 'a acesb [.meaza c. etape do cil6 i6i m trureJ ocare in pr md ebpa. Da. spre .apul $iului are ir mrnJ o hinse. ar . /i in sn. bcul tieca.re n lu(5rori dn e.rsa ius dupa er cdlriid .hipa s." prindr peiLu a I imped oade -r perde j DUnd.u lucalo... @ @/ '-@ Echipa 1t Mtnsdsprcsryle. d n .a.u..". pina a dl md lcaor.a k or.a s.ahtice.

Jucatorii csbE l€{ scepal minoea o cules. und€ s. ropo& ai cu' no6c0l. $ Por n€gto. h s. Jocol so dosh9osra p6 grupe. cvioa c€i car€ 21.hiF sa. Dupa coisumare c.l. sd schinbar.r6srupaalinidin 5k.ndli. pln6 la t€rmha r.o -56 d€rsind apoc. p€ car€ ii{ ordim stlbllig. cu -S. e.. joc. phi l. . dup6 caG 33 lna@iar.a 9i o sal t€a eau doud prlui. lnt-un numft 4rl d6 panicipanli.$ dinahlq de m.i. La dbbnb do t mdil d. po dn4 ln cu€* * 36r€ p€st€ banca.d clgtigr.r aduce o p. t6chd mino€ umitoillor co*hipi6ri..E procedd r.1 P. li6 lichd pai mici. iucitor. al dol@ numa dupa ce p'imul rerlne 91 6* m. dar cu Dauzo speiJie lnt€ samn6l€ dilorit€.are de 1 puncl pehif! €. rcvlno sirind p6 mors6 pln6 la F pL ciorrd l6oab. Conducslorii d. Esb docl.u 9i atinOlnd pimhtulsfi cu pi croare6 cft 9i cu mrinls ifa66ul ol€r€rto numai cu -5€ plrcur€€ lnt60 10 12 mehl. ts um6il F cah o sprijlis (lir€624 cu capu d qrlu. do -$ sSrind cu am&le pd se!l d0BJntors l6s!l !6 vlne -56p. un r6per. car. ba ro$dul. ln rblo$. d. tncep€re. lnt4 -56 if66.l parcr. jucitor. .copilul caro.. dq doi cb doi. ajut€ cu mlinil€ ln timpu cuB. ro.. c. E{€ proclamata crgtlsilo. 3€ a9a2e o &n. la lel. cfi mai re p6rcurq6 tas€ul ducind $i o mino.. iroc.. . apoi a t6lle. ci ln mod lntrmplitor.sar. 3.t dtue nh4. au lo{ bim 6xpi 56 ildr.E gruF ca@ l€ts mina prina cur6a. d.a grup€. €sb clsli€atoaro ochipa caro a oulnul car€ a aruncai 0re9r d6pornleti r. li€ eeilnd. lh coloan. cfi dal ropede. $ lac€ o ro3rogo L6 F 6alt€6. pridil doi jlcflon din cele 19. d.l tas.k somnol.rcuroordrq ird dou.oe lnt.hD6.u un lular 9l Cltg difEila.nicipanlii la j* e€ hptn h doui Orups. State ih sluti.buio sr par curoa un iiaseu luno do und. r€vlne tuoind b 4hiP dl.fr nalul d.i60 cure de cab si iil. Asdel. * lnlorc h locul parcuro. prl Pe Frcurc lieca€ ir+ crri c.c. copiii CoDiii no6c0r.lor doua . cr6or6s6* elntlnlorgi lnapoi. coloano l$i a$ze cft6 o mino.uP6.i t. alun. Jucaloii sinla$e:ali ln g. lird 6a 3. F pl66d unul dupt alt!|.ul linLd LtE plcioar6 o mlnO. caro la@ pa& ti€car€. porn€tb al doil6a co€chipior..phsdd sdrnd plcior.

d6 rc<unoasb. vort6bui *c.b d*6 36 .tN togori. h m.r '. €i3r. cunosilnigt€.ur*. sd-gi c6b Dtrcuid.. pd- cu r6iutui 9i ambianLi. rimp drt.rianb dt.o..r€ror tt noz€disc.€ouramontut nosnnbddsuint.3e con.d€ci. lllabc sci: pl4i .ntr. €t. iu yrrd.d. iruoct€. rnt-un hr64.rrdi.o{iit. €l. 3. pul4l !l vl lntocmli slnou/ lbb d€ pl.nil.aeci 9i n6l€ uno. rF tr. 3oc.un.dh d6 d. hrib. 3o idonlilico 9i 3l s6 a6n.d carp. ln mod G.b au lo* r€colbb kun2.b eub condu.lM de 16.l€ tvd un gd sporrd€ dri cull. .6 cduto 5i * dducr. A ptn. c!r. si €re.ti ca mrl ew.d d€ r. n ots v6s. PldnL ndicinal. r6epon$bilratita tndrvts n.mptr d€ J.nl6.n.rne iruipilmll nnd.ile. rochits dndunlcil.udicr. s.. dud oE a Jocui d. A[aMi hun2dd .!Bdt.ilcb la cu .monl dh na. 6-10iiunz.pdi ii st un6irsGoanoc6r€dbc!_ ecridi $ vo' . mici . c€E ca.cl.adona9.hta ea actio.[€16 comptor nor.n_ b h iud <d.b J .o oric.li ln b6n 9l cul. ld. cu dcnvtrrr mdud *u..fltri.i.llutu16. iiunr€ cul6€ ei un nomar 6sal do .numir€ pi(r. p6ntu .n6. clrtbu3.prduii. jnc.ll. rocomsndd.rva d6 a Inr& sr d6 6 rd vonb .3l-ti d€zvol€ raprdi tot€ bo.c6€ cdd 3A i€ cul€* lnr{ ordh€ . AildHd nrtutii. D. F c.runt crb und roc drn .numh int. unor lL loro lu. h J. d. pr6rn[ paF llcipanliror un num& d.um€h !. drdudotunz. marur unol ap.E iltlc.rc8t. planb List. totodat4o m6tod6d.mil. cuh Dor i:.n. Jocol po._ i.nlnal€.c!r€ crj.idti mdl.n.E lol lttd pillopil p€nru.in'.lLbdic6 nal.n.trF rupt4 indilgBnt do r. Yalrrlr. S. roci l$. cor.op/t. d. r.n16 ma.nttondbndi dus.. r6i.t6n.r6 c6..r. . r..dc aa-i aiub p. do h lil6E M plnt la Z: nonll.mlnltorpuql pre cda.- plus doui cadonage.n Dlu3 r€ril6 y.5. timp.. num6l6 plantt nr.doDldnte cu/. un ueu'inid. P6c.lichs &b iiune corospuhzeolr€.mpl! dud lHabd 9i ts b..1.6 oonrd orndlndu-v.trgproqabe( vrom6 t3b nnt.u 6l€m. copii h ld .cssd d. c6rc .ptind hr-un mod yrdii.€tic.r€ dhl s.li6. d 96.l d. l€u. 16 dil€nb und 3du md muhi ddti dinatmaoic. ounhd li. rorilr. h tun. bt. n. d.Or.o.i. sl€m.nndu!r. plant€ rlo caror trun?o nu 3tnt cu- .dil6hbrd...a csnnb 6 !- lor d6 b c. pidur6.d. ohliq€. rn lunci€ d€ .zm6ui Nai!61.punzlbr rdu.la S.aimbrd<uno.d!rl Ercursiih h Nrcuri.h.Mt d. S.qondu6l!n6. .dd.r tn . c6b cdro6 li $ c. c6tor pre 9.r si . cu oroD.. d. odin6 alb.O4i .nar h.nb dli mtod c..l€ slnr lnmrnlb iucatonlof.l€ ln ordin.puso mai !u3. unor pl&l..nrs d€ci.nrd c.virrn. li rinp d€ dooa minut6. p{laol Y'lrrd.16 unorpl.r.ua unor li3t6 d€F lnrocmrb.ed sas€asca dL r. o bucurio .G!no+ l.uoa h 3. ori por . ot.6 cupilnd nu- dtn 2. r6spdnd ln.roduc6li planl€ 3. ad.! orqanlb iocu'i6peri@ r. oari d a tld cor..

de irunze m. la1 m. 6 idenliticali (ffvlnd dela$inoaspredreap- -doaceddear. conlinind lltoncid€cacleconled prc modcamenle Cile dinto 6r€ pil61 €cunoail€? ln lis. v€ni cenusii po c€a supenoarr.3: cor$punda unor culorij de et6hplu: cile tel llori rqiii gdbsn€ si albaste 1.une b 6xl.Rtdacin h sere c. Floril. dil in darmacia cas€i... acesl€ 6u in piroase. avind un mios pldcut ln prmul ai so dezvob o rc z€r. la vld n*inla$.i inrmDU lhlloilli. ln carcali3. cu lu. eub d6 planrd med cinale de mrre utililal. sinl galbeno Uleiul volari conjinur de plan€ lavoft rea:a eimnarca vermilor intestinali. cutunzd caril. c5r66hi lolosite alft ln .b$ @coleaza vinur e pLanl.a. cu acI unoc caktranla.4 vd prezen€m $se sp€cii toan€ rdsphdto. cft si ln indlstia de rienle si astinqenle. arsinti pe tala inlenod. Est€ toosild ca ronlc.nusi .e a ldrii noast cft€v. stimulalor a apetitului.rm'i inteslinalii -&hc@deapata* sitr b.grmea pin.b. c€a ur sau lnluzii.ledrunle cblor rsspnatori cfr 9i ln tulbu* qasto-inleslin6lel ca doa doua ar6irun z€ 6 unoite! 6scu1il.ri. ind& eifrea:a vi. ma169lo secrdi6 slom6cului si a bl6i. PGparatB crem cenusiu in inlnor.. Frun2ele lurDinae sinr alunqii ovale. 2.rior el prima planu are tlori do cuioar€ violacse cu dungi m6i lnchb. Raun@St4t pianlele ndbinate? Din pinruaa plhd lo6mnr ilrzu pd fi lntilnite in tlora sponb.

eiisrulli d€ zipad6.padin..€b din spe c6d €xad pests urm€le c€lor 9r4i tl * f.lului. * id€ntl lrcalr despre ce aoimat *E vorba.a.ciltudin* id€nrflcanlorliecdreL.S.chlpe.6aIoan locrlnic dc.r6. locul de unde au pomil. ro.um cautali 3r d€*op€ni lme d.i€ 9i. slnlo6) in rimp d. drpa o plo.i*icsacincispe .d. GruFl. 6lul ds alorsaB al dnid. put4 dab li cu o5€car6 aprorindli€r 9i ve chima um.p6doEr. ad c6 ilm- Ndali pescun9 bcllunde rs.ht mlil m4 m€di. oad te.li de mamil.n6b ke de picro.blil qr luctroilr 3.Irb€h dil€ilelor anrmate Uneoilesbutt*9rt cum tebui€ 3i i6 cnn€ acesb mul. P 000 s.de db. adel. ddca * smi€ un6ni A.L vul@ el /.Biiliescin pldurilq lun' cil.li Fclmp*u prin pldur€. Frcur* {du. do lol$ d Gd. Sinl noc$aB hinb I FlecoB orud v! m. P6d. ori.lor.cindani m. iar. 15-' mi.d pentu o de Dulcfr3{ scuBd. Fi€.i 5.acoF da cile I Du.p. ApGciind 6poi Ora.4inGlilet2t urme loca€. ln acliunea de reconoae 16r€ mai $r.julorul unui ar bilru(prole6or.rq6 pe acelali tas€u! 5rb d+ lanll ch poal.) verilicali cor.d€. e uneb annat4w stlMce. po :lpd6. a um€l.dic! d$. do '& )i {j?r9/ )v J "r . animrl€. desonatlb gi scrieli. 3r chDiil€ bmaneeri./r6$urmed€lipGlo. vor 16 rililni l.6r-. @ztia unei urmeh$ d6 cdl.2. @mum6 l&at de Pr€nb) - n.mina6r€ughi. d.l!l respectiv. in dGprul lon ct€i eFcli aprelali d . llngim€a 3ahunlor eau F$iloi specilicul @mpodtili aninalului. p!t4i descop€n o m/tih.rc stlbailG dbbnla d€ h o udd h alb.l€. La€rpndrorinpuluid. tscut p3 Orqanirall jocul N oruF micl alcstuile dln 2-3 coPii. dul d€ usca6 ar Ddhintutui 3a0 de intlrk€ . Cu.lu acsd€ ums (pentu o6y€ntua6 €nncarc F le c. Ca inditui. iao 3r6dul la rnt toal de cinci mrnlte uh.

:'lr.E.i sricle. o cltis d6 cadon sau de bbli ori un bo.&or. Yevrrlt las5 lrm€ in iodd d. tr vrs' luba.rea unui drbltu (conducitor d6 rtiu * inode bl. tutu bun inoffior.) lcolo ondo ddinclm€a ape .oa lul.l ii apa re cipienb pli. nlali p.e cu nisip 9l Ptih& mqtl.d€obicei. Mt.ritl Plasljc {cun 3int cele t5m6se de lr (Deval') bine .dud apt-sdc. una a PL ciorului din hF.sl!pdi. igi inc*rc. o ninq6 (sau un mrr. daca 6* nevoie de un 1.din l. 4al cu c.- ins te nu se suphpun F$e col€ din 614. El btr0rli 9i ci$q6 1 pund Jocul se r. Urnele iepuEtui sinl as6ze in foma rite se v5 insbh (€ o ballz. h $mnalul ddcu fl!i€rul.tu concu.. cu J& sDG nalul unde * alg lucalori. futui l6s6^mprcn1€ mrcr 9i dublo.h mdran6. carc . daci tlnl p.€ dn ln aF diffioaG (barln.u_ lunde reFda Concu@nlll tobui€ * * llBe la fund c! o. pF q6lili cb o Pldr.. cmlaG o c6lul din spd€i de 86me n* lsti d€ li.ll€ din md.. .lchisi ln ei st. in unel. apar duble.a se adr6eu i nu_ m6l acelon dinte voi caG Toat€ loclr h 16 6reut4i numai sub sup6v6gh.Pd de 3 5 oi. ro rrs de duq drb! d h mal su ts marol n.. krltndtu iscusil 3. mlnus 0nd.in€a ei drs hnta lh€lor de u6 elnl ae€mtnato. ori ah obid d€ lormi s6ilcd). sldoil€a2 Pudd.li se arund r.ro cu 6le th trnur om indhd 4 oplnci. lunsi d€ 1-1. noie 2.! dspS$esl€ un m€iru 9i nim.can dmas de lacon' *rue dc. insS um6b picioarelor dln !p.a m6l $i nu_ mal d searun. sclndud lun€d de 4$cmar gbasSd€3-4cm Pe toat€ ac€* . a6ilrul arun_ ca in ad o EticE . P/ula5/1.hii d.ursdtoaro joc). urmele ursulul 6inr inclin4 l. U mal. alk€ile 1 puncl.deli €cipienl!1 Cel c6r€ r6use9€ il adlc€ ats Acesl. va. cazud liind grupd€ in t€i.5 m. Ya. lac) cit 3l ln cele .are in tot limpul jocului 3ld ln aDa. cu vldoldog€- t€lor sore ac€asla.te. Fie@B plu6 va li leqddcuo sloadqroa$. d€ €xemplu. al conclrontilor.6u o bu_ l.r balinolul.. cel carc $segb Dimul Drim6te 3 Punde. Poab d.ul6si 3. Sa arund in ad un numtu do slicl. joacd la 16l.e. Cind * . dihqul.caG**e. aslup. iar c€l timas lid sticlt.z.elirun la dr€ad 3i la sli.ni nu va 6vd voi€ 36f dBpeseasca ii timpul io_ cului. o dich. in dreprul 6ec5rul J!.l& age zali3 4obiekidenilc.li n!. ldici o Strili 3i inoql cidihd $ pa. rap.l !n 9ahar.

P€ pl0l5 pd ti a9erab 3-5 obscl€.in6Falhui obiet. cuil. d6 3clndud. co. la o linie de pt€caB.ot ditbit d . lie ltd pF odtli si obl*l€ (cud sinl c€|. onde slau.Timpuldep. Plur6l6 slnr . li oroa. f.l!i de al doil€ 5i 6 c. d. pontu a msnJino buna di3pozili6.rocuri Voi. Fnru!anvmoeme nolonia.scuil poab li lihit* la k€i minuto. lie blo- sind dln lucruil€ ps cai€ -meroindnomalcuepatele ln6int€. Ace$ia au cil. concuGnlii incsrc6 s.umos 9i inedil 3h Pa- -tanspodind sau un cola..a. la apd.cu..6catl. S€acorda plncle 2 3 sticb in -pudlnd t-o sacosli ori-.l Jocul pods Yr.lini6li F dit€ib cubaB t€buie * parclrg5 inotind o anumM un pach€l mai n. ci*roil.! iscusiriJ. zeci d€ mii de 9oimi !r mtisi si plon 6ri s de plaseazi p€ loate 90$l€16 si cdil6io6le. -taOind!nsnopdenuiel6 lunoids 1. d*igur.l *lbald. crd€rd srii.. altele cu badi {c6ni..5-2 mi. un. & acoda 10p0ncb celui c6r€ so$6b Prihu. o undfi cu bilul runq de 1. iar puncralll va n prcgbslY. pescula3.ox.i. va'ntr canls.Pun4ivd h pe timp nelavohbil.::f. do pildii I pund Pentu primul obid !es. 6e€r4l rn lats liesrui concurent ctu o slicE la Oftll ctBia ali lir6l un in€ de enmA Grmind cu. cu ochi l. cdicioar. ts aF Si F por€cile mlnliloi i.€l d€ al doil6a..ditsi. v5 lansali plur6l.obeili calitori li€car€ zl de odlhn. on o pernuF de marerial ol6slq sau. cdd6r€.ulocarul.tliq d€ mativ 2 n ds mal. lolos or.a pe le afte acliun .qali tunci. pen6[r*r5] cu cbl punct sa. lns tante 3i. ma.ilrlr. ori teaba tant€:ia pentu a lmdtrb.izd num.d.mn6lul de inc€pore..i in batne $u 16 marOh€a unor l.lui d.". d€ c6re €de bgaEo sloa6 iunoa de cnca 1.i .5-2 m. tominag c! !n ctlq fdcul din snha sr@- llO! u.. La s€mnarul adnrubi. Oaniz.cu. d t€il. Po nici plur. -iiind lie.i ln pu* Fopi hdl*ntsdeap.€nlii . S.r mal 6l6s i.saujocuri aiune pr. c! 2 puncte pisdgEa lnur oblocr 9i c! 5 puncte dstuF a.orllb d€ 6cas6 ti d.. a ui. prind€re.. O.r€).2 plncle pe. s. cu te nul $u . 3 c. cdhtoriilsauldei.o.:. Si a.. jocui.au. on.H'::"f* copii.. Pesca. d. p.tu .) sau oillicii (cude tabld sau cafronl d€ carc $ 56 poa$ ag& cii. tisi de a loa contad cu oamenil 9i rdul h6rnlciei t€l€ care ve d i d.6 sr c16lesi * loaducd F mal.5 d. * pd o. 3 plnct€ pentu . h Gmorcall 9i incepoti sa lnG lali sprc arbitro. Ad€ss lnd marbdEin rcesb imprejudri. cuvi.mai ales.le preva:ur€ cu clllge de si. l.. d.prov.dbdirori sa descop€r€ conor b d€ l.rinlol.

Sid ne pnlb 166 ln a9a16l lnct * ba@. Jocul $ @.tui diitii.. Fi*aE lucdror s€ all6 desenat !n gixat conpuB din .uFt .ului pol fr nlmerG tde. decupat 5 delis6.. inscie un soon cad S Dali Jwid rlDd cod! dt4sd ddrs 6nd hrot. $ft| incil lc€s 3e dninl m. curii p6hare..ei cGrqr 4ua cokr.za pfthtul. pune pe nnd cile und din lsole sal6 in oilc66 perd16l. Erista d€cr oS posibiliqi d€ a d sp!. dar avind fl6car€ ahl c!lo.eo6t[i un noasdsl cil€ 5 lise cu aceeasl literS. Cu aceste hateilar6 jucatl a6ffe1r Incer c6ll tt asezd ii coh 5 do crsul6 al6 canonulul loab ceh 6 de lise. V4 obii s z€u€ a.u rl mrncai * iac4 odrne p€ftcta. nu pd fr mu$ reia de pdru oil. de la sinqa l. Jocul totdeauna la ace$ joc? D. Cisll€h clno. cr€i06n.! 966l cind v-4i urc6r.ceF jo.iu. de eremplu: albe. Anintliv.b 69. hinie. cG ln 6poi Pioni6n in vt56 d.b d€e ltlura Si F o toal. ct vd puteli juc6 c0.. i. 1.E v-4ljucd s.lbil ca !n juc&or d cl9lig€ lntale.F r. 16r li€ca6 pionlor prop. oi p€ o diagonalt.€. r nici o coroand (v€ts tical) 9i n ci F c6le douS dlagonale mari sd nu $ odsoasci d€dout ori o fr$ d. oricol buc{l d.r€ culoare. rL 6 !.are ss d€s€n€.t sd Fa€ lnceF do ch doud on.Joc lor pontu dol pionreri in conned-sd-si a$eze prcvni6 d6 7-o ani.b po. FL t! paial din cadon ihpain 5 de c&u16. lli€rcle de la A la E inclusiv. lorma o a$m.d. s ir 1t bari). Nu uit4l lnrd c.il. de lomr p6 tat6. o.e qg hi tis.zal.. mL nimum 10 6ni. de puri 9l *lcle.plnd c! 1 9i terni nind cu 9. oiheni n irodni @uh! rihd .con2. inaink d€ 6 cobri din v€hlculul cu carc 4l cr/aioril9i in c. sceer9r culoa@ 9i ni. dre.ou6 per4ele 3. E.. P. F . Cun? Gindflvt caB €eb pttrttslul cs t6buis d i. inc.e calea c. in a* bl incilp€nici un nnd (orizonral)..ns Adv€rcarul llni.ul. de hiilis. lor dii canon.J@pen- lor4i cite 5 tis6 in !ff i d€ culoi ditenb. urmtrind * reliz€z€ 3 tiss in lini€ d€6p$ F o odronblS *! o v€nicab. monede. Scriell cr lu$ pe li€car€ fisa din ioc. f4'ininbdE$e. 5 galbene Al s rc9ii. Circiodcinci.anton6nt€.r cord deil L.. putin mai mlci d€cft 3up6jats lnoi c5sut6. alb€i te lis€ n€oE {sau monede d. 5 vee. 5 albast€.6l69i lucru 3l. asera€ W5. 6*l incn fl€ca6 p6ts licipa.

lomd€ din cincr i ler€. ti o inkoduc€ in bullna (e vas6rui Fntuconftolllcuvintul!i ares).4 lahai caft. blncnold.l. d€ r6quli se load pa- ioctebui6$ ghicm3ctdin rrspunsurile. d€ 6x€mplu: (E6re din hidi€?. d€ €r. bdncnoh 9i rimbrul poelal. 43ff61. l. Rispuns: dutr. Uiul dinl@jucaoi al.r6mine cu ac€€.dedini. oe eremplo. bombolnt. cadea. Duli ac6$s melodr Do!- - 1 Radatul cuvtnlolot. chiardinte cdle care. p6ntu oncenumdr do padicipant. va r€l6ri dnect la unul drnte aceste 5i t€ I al4st orcaro libre. i.d. rev6r. mondl. Dei. l. r. nor66z6 d€numn.nrea h . sinl tiparilo .a ales desprc c€ scobiloar€. Ullima inx. scobiloa@.nbu doi pionJ.r.u- la posibilitdd olmiderii p.barc s. cohpus6 dint-un numrr lir de lilere {dar mai frars do 1). aO€n. Se va av4 orijd caliF caro pan€nor sa iicsad jocul do un numrr eoal de oi. Por ti acodare pun@ c0 atil mai muh. lomulate numar 0in oa sau {u. lorml. Jocul d€vno cu €ifr mai dilicil c0 cft numdrul lil€ reor cuvinl€or st. c@ io. obi€d din colo prezodate. mune caB d conduci 15 €liminar€a cil mal mutor plese din cit mai puiin€ inIabti. ruti€r. iscusinJi si la alcrtun6a mulimi] d€ obiode. cL 6 lt€r.at. robr Sau ac*agi r. In 6c.3. lie 3crb.eoise* in md obignuil in buzunarc ori in jur.dspunsui cored este qum{ li. Pentu ac€asra va ti maiinti ob*ftalc!&.rc.9i lil6rd. rcfer.6 unel6 caraderlstici co.il car com e6 pocedeazd? Tot du@ in dicatia d€ mai eus: cautind alte caracb.nli€ docul d€ obiede expu.bilid. dl. car6 inc6p 9i e.rh€.u b 61. Dir. c! cit .F mina cu consoad i Solu1ia Cel doi vor nv6rs4 F ri.ubs6nla d6 bd. 16z0r.bherc re dal din mai puiin€ lnr€bii. So c€q IL re$te. cor€ 3. cum pol li cal6 rot€riloaG a curoa@.islici comune.i 6e cauti cuvlnt€ cum sint ruptor.O€ ln glnd !n 3ingu. t'nat. ln acaera cabsorie * inclod numa cBionur si dupa rtepun3ul !nrnaliv se . lnii€ere a douai (Esre din lehn?. rlilou. ah celui car. dac.suF. una dint@ ele * poat6 rgtuil b 1610 3uht6n1er d€ baddin caG este alc{uil obi€crul.un3: (Dar.c€66re unolte dg Sa cere ca. Este €vid€nt cl 6c*€a te bli€ sa 116 bine Oindib. ob4r ssr€ vorba Pot ti adresab numai 5 intubari.. Padenerut d. cI mai mulle cuvinte. r6tur.i 5a! 9oinl ai pail. (conpst dupa oE tMtul lin6i .iar dc. . rclurls. lnt-un timp dat (1-2 minur. Joc p. rolot. Fniiu a a. r€por. asd6l ca€lici€nts lor d lie marimt.s. Slnt n.ul d€curge Sint oxpusem-5 obi€cr€ dll.p. Joc . A. R6s.ih rel. a obioctulli poab li alctturs o col*ti6 d€ pies€ lucal€ nuhai dln hnlie.lb ln sau n4ativ - co contihio 16 lmbogrli re vocabulatuul.rc. 06€r€mplu: c0vint. e cu gamtli. drn ceb F carc pionisrii h .a ac€duh po o bucart da hifri. Orld/r/. Jo. s. dinir6obi€d€lodema suspor tl 6lrmind€: aOenda..m. rotor.tr s. lncoapa li e.mplu: rrmbru poial. Sint nocosarc obi€cb derunl6. ziarul. mai detne): tadar. noslurq bilc.

t un mod d6 6 glndi logic a Epld.re a cu. situab 16 o di3bn16 d6 2 cm ha d6 cedlale. oar{um.dda4d lr ' db6kilat tene'R&1 tuMe . cuhlv. lnu un @d nailin so srsesld uh vapor car6 ar6 liralA pe o lalura a bordu- plu (D6ale lui Pical6t) 9i cu[6.€ ln car€ ea tie lol6it.mare Est€.!e e .e i @@ dlii.L6 tol probl€m€ putd' rdsPundo h cileva secund.r6zi mai .ib sl $ .nsfi. iet€ll m6.re.econ. lie chiar n.urat€.ri aF c* . niv€lul € ur. t& c61i prln bbnintu caG v. 16 lie care dln prim. pent! liocaro inteb6€. ae. ch@me. incorcali s. lnsemna d av.rd &lutltlor g66no. sau un don€nlu mai m. modilrciii unOhi!lul do tibui€ l. aiH m6i mult€ tu.alunci clnd oxb€ po6ibillbt€.r. osl€ bine.a e !E: 'u d€ minls.i popular.o ori nu $i num6 propdi. b oE frururui ltua ap6 tncepe s5 creascr.p6vazu$.s!_ pune ca va vdi putd orBnb 6sn6in onco hprojura.€pF de.. ink-un Orad a3c€nd€nl de dti. dau pio_ roGrca. o6ca Gusti. ln ldnidll P. ln lc€la9i timp conat€niiei. dscullm.cae Pr.sme ror 9i povosiilor clasi@ ro menesli populare(do.! # s6 proco- lionar Add 36 poI d€26 16 vontt. cum sld dfab dra_ .e.lnd cu cll6 11 cm F od Carclhli in cil timp va 6cop.linut6 Ai lo- pion 6illor car6 a! de pt$n vlsb d. pusd dln 15 heplo.ltd 3it!atilor. S€ va 15. El€ potli r.n&6adt 6!. Ultima t6ap6 3e o56elb chi4 la supralala ap6i.nku jucttoil mai €xp€im. cl doar P6rs I dn.le cu- noasro 9i cuvintelo nd€e. aoerim€. Ele slnt ordonalo.q unui joc. tu. P. merilali l. cisE lit. 11 aii.o€nt' a inrolioonl6i 9i 6nte:i6i. void. 4b . toto. hr-o t6d d€ plldi: o6ooElr. !n P€ntu a r6zolE cord jocurile d€ logica ProP036 mai jos nu srnt ndesat6 t€l d€ dois6 d6 6nt6n. De pi dr. cu ajltorul unui dic- Joc!ille dn !c€8s calqsono s€ adr. n! pre .. Aceaste dpaclble lL 0ur6a:i ad€s4 pilnt c& i6il€ unor €roi Ei b.e .nr4i 96 Fale c€.. Pr.onc€ntas. (u condiia coiv6ni d€ h ltrc€pd daca sht adml.xsm_ sa ciiill bilul cu atenli.0 ui cea islea€' s& dcoplul c€ ist€lrdePet lsPL oudt€rmina. a$eapta.i! peBevorenl€i. JOCURI DE inl6l*ul l!cruilor.osrinl€ dint-un dome niu anums.nd6bil ca un joc conpl€t 3. El€ slnt m6nto sd constitui.hE et 4 . .liciliil. und6 s6 cd d&izii core& 1.miS. To* ace614 conduc ii6p6 cit€ lor m6roa capacilelii de a pitund€ rep€d€ sl Dbllnd picacible. stL e'n4tu. TSTCTTME ni€ruluic@ce* in !r. coPerile & panicbanli a io.€ ca i6b cuvidtol. led a depdli lm pol d6 un minui ln medle.

Elo au 161 n!h.. pr€96r. &ia Mare.z!r. condamnatul & oindi un minur.! dupa . avionul ar6n2@5 l.€sdoc.+ rvil !rmrlo6rs d16m* clm si imp54ni c€r.sb6E dis lus st lis Inoadutor nu- ln totoliile lor.ntr id€d silaca o olod si i{ mlniit D6 ll*ab cu Ddini c6.6mlno pin5 16 strrgtut ve iaiului.i iirli ti 6ti adus o punoi in crre sint palru podocdl€. apoi l4 I ss lumind 3i bsli . !6 si .noEla s 9i! d .tu.et€ O& sa r&pundd . Coi doi mai avsu ln6d ia 6i F u.l €chipalului el A do d6aoeri 3lnl in6bldl comod d6 a d6 Or.r llnoi oi $i .. ln cabina . ryr@ .i 3puno adsvbtul. v.r66 d€au ldsll. i{ v.i m.ti. lnk€ timp Com€l s{ t€lit si .!vinl.ad. de 2bor! tad ssc. rei li d*.pi ratr.l Nicugor vssolhacdsb €.t€ia tdp€ E scrnt.h.l.re s-a culc. saL varoar.r6 br . !a gtuil dohind ts irdii 3ri Coh6l 9i MarinPrivindu'i.sm.l€ Cld Nicus sr lnbs rcrs. !Bucur€gii spr€ Bai. vrr 5. ln c.1. C6i *ei o€mbn .m! cr. cA si asd6l vi .mnd ta mo.i. dF ward es. lnkn lad dL . Mdr6. cu Olndul sd l€ lmpi4ili tn nod 6gal. 3.d!. patu podoc. d4 d. Ali s6it lh ri2i6 Ir d.r6lri !n om cond.ld F iiunl.i li spl.e minli. Z U. zbr. . Ac.r6t!l!i a Nr curdc6l m.. pl€car€ d. condrmnd 5ii dldu urntlotul i&punsl dli voi dirui viats 9i t€ voi punsln libodt6 numri drci vai 9t !t-mi 3pui o irqud Fqo24& salvrrorre Tin6 3€. Oud doui or.c6 v. F6oan6 dlate la bordu !p. Cthda..r. n€.$b cal6.mrdor caratonlor 5.ro slb d. d6 ac6d Il ch6ma p.. vazd cr Mrnnbr ob 6.rc numtd. R&plnd6ti car€ din ceh A d. cc loqilor d.lr€r€ c5r6 judocdrotul supr€m.

Fl iie zscl.u mindd.iuno oboeili l! o cahna. or.ni..ul pln€ me ole F m6i il s6 rotaoo. d.ltl.c! crelon!|. 9l €. . i*rnr t& . rr e!. nll d*h cFrr^LTL..ll.3 v4 4 hhba Apor d. c. !.9icd doi dlnlintd lui. cor*t drn numlrul tu&lor p€ c.rc l.fl rr .l t.l t zl F c.r€.tl4 & ml rans od buc{1.lt. p..pu-o dnrd h br!{ c! plb r rpril!r4 rhdd i^aPUr3 tsdap*.r li. dd c.urd dou. rpreclda cll rdin. d.b.umtd mo6lc..lt4.0rit' nu c@ r.r iq Dupa cM thp.Ostffi&tn&lith td..dillqk. cuvi.im. i.t ! lud . Al dollo s t. d. numhd tiud. c.rc4l di l.E & mtnc. cr4(ibE h imD d6 d lnc.d muh dou. .tc!6lonldi .t h r&1. 31.d dupl e. In mod cord.d !fr cfr re cob cal rorln. ! @d b d ! rirri n. !n le d. rftr si dEs Fds 6 i { !d r+1 o{rru r.6 adlct d iiueb. A Pqsddctub yr:ral!.Er. €rcuEio ni.z€& mi trrzlu. Enr irc&.nd. primul orcuEionld $ 8co. d€c . Fnd c!r. Fdd .l. e$ dnthscil.n r6uh d ar dd .. dar ac. lotu d. l! 1 plnr l.dolmo fad . mrnura . ln ordind lor m. d. Ei rtrl F cabnid d l. €l & culd dln nou.dd@rdc.6b b 3p!m ca. Ulihul ctlbr r{ .u 6. Ind phl .):a lad miF m{ mhil liddhr€er 7. .t o tstu. h hcopu!..k{llnbbail li io. m6B .6 hrtdorirpu!ia&4tulpr .c!l!t 9l m. mlnlncl End clb I 3.li. lo p@b obn nuhai nigb m6r€.oirliur 6 | .. dnd . lounnipil. ptoc. Cft.dr.i frzi!.bq. mlncdii cd d€ .f. nu. i. calaionl rdoh.r.

D. L. s@ . nh4i.0mors de . Po capffll d. T. cl { f urcd lacodtj 4f aj0n3? 'noreu. coo . Ool ticon3idodoomuL z Umhtd6doui 6uL l]mi 3ld. pdru . D. 5.l & 7- ?-??. vodi. a Dacd pri6bnu! vodtu s6.: A.1.l incft d oblholi suna .rd rilol.zhgbldo!' nu t.d dh .l mu$a D&d!6 zb..6dmnl d Enili de 3. Cs numir ar XsiC.O.r. l!€6u110&5oil9i& lO oil la objll t Dad n-ar il cohoil d€ lie.h Avdglndh lqica? !ce.m d& 7 iull6 102 sub lona: o !r@ lo_ g { clc ln so&: 12.tor Pod*dnfrl ca lnii{ zi ! urcd ph. a. U.i. ge5l ol.X. ln.e! i.&cft6ori d.16? A.s6 so sr o. 1 plha h q tudo lle c6G numd o . lunll si a uliln€lor douS ciii6 llo lnulli 36 Po6 tco lolGind dod un.ra rodb ln dk€4il diorib sract I' oh 1d b cfr tlmD dupi lonl.inqud dati. 1. d. . C.ce 6c.old c. S podo Ri6pund4i l.8 tnr. r.6 .&rs 9i lncorcali se G rolvali probl.slnoudcilrd.tb fi.6u' 1.l€ d. C.coBul unui .Pu. !n la.eol 6ci. ll@.r. onui Pfl tnalt do 2 m 3bu r.A. clid t6. X.B.r€u lq lnlrzi.mob ln d moft tel minul. A. ln 6 Coldi.rc ni. si ln 10 Adlndi toat€ citi.0.ro dd plna ld panor. t.pr.l un unohi * 3. l.4l d. B.n€ doui cilE 9i unul d..

9t. nu v5 li..l .si sinrdi Drobrbil un on nilost4i oounnE pripsalr (dbtat. o soqo!9a p6 una dih pt4i.d6le trsului ee coc ln luna 36ptombi6? . Produqi. ln iiecaro zi @ crogts art rn cnlti duhla supr6t!la. tndusriald ost6 ln cro9l6rc p. Oupi ce iulai ln Dilma zi s avd 3uphrrta d6 0. Cfto zil.o lnto. mr.intqi cu cinova cind vl * iv€& implicat. ii suti..€ro p€ntu a acopen nu.Dodeaafibed jum6bb din dbhnh bb la phl la locrllrats unde t€bui. suphi4 trnui ba corecl.nl ln.uhil€. cbldtorosb c! t6nul. mai juhAbto din suprotab 15.di$ suffpoblehe m. u d4! 14 f dd: 6x{-o pb (ox5:&)=r@ bo nllino6€ocoe$ h.rcoboar.lagi prei. Du!6 2 do ril6 tiunza a acopsrit conplar supr..dor mn 9l a m.6 cm:.om!4 !. Cii6va pdj€9b aooo9i tnt un ca3ton ln caro In ac.e nu lncap d€cft do!6 bucdi timD.. por ti prijit€ r6i qogogi ln 13 Cln€v. tiF s5 mdrcat6 pin tinit dtn tnmuFoa:1@-! --&1 12. Cu lod€ lced€a.rc6p€ caal. $ Da€ c. av4i o 0rndi6 cor.11. iIgPUiSURI: ara dqnonek€azi . b. Ghr.:b psik! Acordali cfre un punct tie€B rrspuns t6nulrparcuB-ohrimpul cft p€rsolna.inl. sj ink€ 7 12 puncb av4i id€i clar. Totali4li si 6precial 5sffel p$t6 12 punc.6.lg padd Preil* F tte car6 pld€ dlr@za I 6F cund€. dicion. prn'ftoaird.cra! m3 rn.ii16. Sub cl.ctt 9i lnl. domii Clnd B{ if6zir 9r{ pu! lnroba .!r s . dar este . h o. Comptqicitel. La do. d€ 3 a4ion€ 7 ouncr6. ! cA pontu E vd descurca in muh€ stuatii. d. 4 eo'b rolno. iau fod n6ce .rah bazinului.nttu ce zin d rptrut o tiunzS d€ ndcesar * rclr.ea: c6 p.pr6ci€rdunorf€none muh si podto $ v6 31atufi do si s&ali in ca@ .G 6$ pht ctnd a mai r6ma.n din drsbnla tobE a drcurei 14.pid5.leoo@ r. jumslab din dbbnF p€a. Frcur.bu.i€nd to.

dec. la apararea cucgrnibr r€voluliondre ah poporu f o€ qenunchi ri F p6lmell se iree dupa qil aceeali . Lupb po6ls du6 ripcontlbui. c€l caG reus. coDul.u . 6 hnF 1d s5ft e p6ntu a ii clm * te des curci in @b md dli€nte inPBjuriri. de animale. cu nsinliicar€ 9i dLze nie.n€. dopi o scu$ pauza. 6qal de s€ taseaza cel mun 3 minute. calc.d cft€ un b4. o. Fl. in sp4iul opon€niului (dln_ colo de llni€) 6sb P€nalizd cu 1 pund.5 n diebnl6.t..ntu apdrar@ Patiei so r5lpund€ La lisare ioc panicls numai dol concuBnli in 1. indal€dre €ei doi luF ldori.gr€ si ap0c6a?ma clglis.ac pte vd€ceebnietr se prqi. ci numai iiage. dlpl c.rinl€i pr€v6!!b in Cd!/ &c d p!@ieru|ui. pl cioa@le.de GU$M. iolosind miinile.. ho Prc- t4 JOCUit DE PRIGITIft PETTRU APIFARA PA'RIEI auba 4 N'.{.aH penttu vi4e! Si pnn Jocurile de pr6q:fi€a pioni€illor p. P$o. 5 punct€. domr dod r€in n / srup.G arbitul o interoF ln ca. deatoc€ Prin Pd_ duri n€cunoscde sao Drin ape dc.ric. juctlori. se al5 ase.lo. Aprce ama! Pe Lrcn o linie dr€apta De o parte Si & c@laM a ei s. l0p6 s rcia. ce doi incep d tao6 d€ ttn ohi€. lup6oilorn6u dsezal 3prijinind!-se c. k siil9il €ste de clarat invingdor @l carc a cumllal mai m0ll6 puncle Nu 6ste oemi* lu@ coD la corp.d poziliile inte el. opon€nlii $himbi. Oti de c& oi un juc. apor! 9rn unere dn dcesro iocud pionleri se d€ornd s5-ei invinqi evenlualal€ama de inlun.cuo min6 capal!l unei (acsleiasi) fiin_ qhii oroa3q lunoa de 2 m in spat€le ambilo. Luda .ea 2. tesc cu insdl4t€ Fnlru a fl sala in oice clid s panicip€ c! toab pulerih lor. Jocuile d€ ace$ lung 9i in aceeas Por:lie La semnalo arbitului. cSdind sd ajungt 9i * opuce ama (bqul) din spat€re s5!.carclin.uEaua Q ca6 ai r!3. ra 2. Pentu a invin q6gr€ult! f66 seb pLihgL.