INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

B-dul Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, tel / fax: 021. 1!.1!. 6", e-#ail birou$resa%insse.ro

Biroul de presă

Comunicat de presă
Nr. 291 din 4 decembrie 2013
INDICII TRIMESTRIALI AI COSTULUI FORŢEI DE MUNCĂ

-

TRIME

TR!" III 2013 -

Pentru interpretarea corectă a rezultatelor, vă rugăm să consultaţi Precizările metodologice din pagina 3 a Comunicatului de presă

În trimestrul III 20131 !"stul "r#r #l $"r%ei &e mun!' (n $"rm' #)ust#t' *&u+' num'rul ,ilel"r lu!r't"#re- # (nre.istr#t " r#t' &e !re/tere &e 1 012 $#%' &e trimestrul +re!e&ent /i &e 3 142 $#%' &e #!el#/i trimestru #l #nului #nteri"r5 &n for#ă brută 'nea(ustată), faţă de aceleaşi $erioade de co#$araţie, *ariaţia costului orar al forţei de #uncă a diferit nese#nificati* faţă de for#a a(ustată '1,!6+, res$ecti* ,!1+).

,ri#estrul --- 201 co#$arati* cu tri#estrul -- 201
.aţă de tri#estrul -- 201 , costul orar al forţei de #uncă '/n for#ă a(ustată du$ă nu#ărul 0ilelor lucrătoare) a crescut /n #a(oritatea acti*ităţilor econo#ice. 1ele #ai se#nificati*e creşteri s-au /nre2istrat /n /n*ăţă#3nt '11,41+) ca ur#are a di#inuării ti#$ului efecti* lucrat faţă de tri#estrul $recedent datorită *acanţei şcolare 'feno#en caracteristic acestei acti*ităţi /n tri#estrul al ----lea al fiecărui an), ad#inistraţie $ublică '5,55+) şi $roducţia şi furni0area de ener2ie electrică şi ter#ică, 2a0e, a$ă caldă şi aer condiţionat ' ,04+).
Indicele trimestrial al costului orar al fortei de munca - modificare procentuala, trimestrul III 2013 fata de trimestrul II 2013 (forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare)
p)

2
12.00 10.00 !.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00 -6.00 6 C D

E

F

7

8

I

9

:

L

M

N

O

;

<

R

S

6ectiuni 1789 :e*2;
p)

,otal 'sectiuni B-6)

– date provizorii * vezi precizările metodologice de la pagina nr.3
1

<atele aferente anului 2012 şi $ri#elor două tri#estre ale anului 201 au fost recalculate

modificare procentuala.4!+) şi acti*ităţi de s$ectacole.00 4.!6+. res$ecti* .291 /2013 2 . 6căderi s-au /nre2istrat doar /n $roducţia şi furni0area de ener2ie electrică şi ter#ică.201 .!5+.15+).00 2.66+) şi co#erţ '-0.06+). construcţii '-0.00 0. creşterea faţă de tri#estrul anterior '$entru indicii /n for#ă a(ustată du$ă nu#ărul 0ilelor lucrătoare) a co#$onentei $ri*ind c=eltuielile directe 'salariale) cu forţa de #uncă a fost de 1. p) .50+).00 10.00 .2012 >e $rinci$alele acti*ităţi econo#ice. 2a0e. cele #ai #ari creşteri ale costului orar al forţei de #uncă '/n for#ă a(ustată du$ă nu#ărul 0ilelor lucrătoare) se obser*ă /n ad#inistraţie $ublică '10.$entru indicii /n for#ă brută 'nea(ustată) au fost de 1. trimestrul III 2013 fata de trimestrul III 2012 (forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) p) 6 -2. 6+).00 6. iar $entru indicii /n for#ă brută 'nea(ustată) de . 1o#$onenta $ri*ind c=eltuielile indirecte 'non-salariale) a /nre2istrat aceleaşi creşteri '4. &n tri#estrul --.1!+. 2 Le2ea nr.otal 'sectiuni B-6) – date provizorii * vezi precizările metodologice de la pagina nr. INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ COMUNICAT DE PRESĂ NR.!1+. res$ecti* @AB nr. < R S 6ectiuni 1789 :e*2.6căderi ale costului orar al forţei de #uncă '/n for#ă a(ustată du$ă nu#ărul 0ilelor lucrătoare) s-au /nre2istrat doar /n inter#edieri financiare şi asi2urări '-5. ca ur#are a actuali0ării le2islaţiei de salari0are a $ersonalului $lătit din fonduri $ublice2. res$ecti* 1. a$ă caldă şi aer condiţionat '-1. culturale şi recreati*e '5. 2!5/2010 $ri*ind salari0area /n anul 2011 a $ersonalului $lătit din fonduri $ublice 'a$licată /nce$3nd cu luna ianuarie 2011). 1"/2012 $ri*ind a$robarea unor #ăsuri $entru recu$erarea reducerilor salariale.201 co#$arati* cu tri#estrul --.00 !. /n*ăţă#3nt '5.1!+.42+). iar $entru cea $ri*ind c=eltuielile indirecte 'non-salariale) de 1. . Indicele trimestrial al costului orar al fortei de munca 2 12.00 C D E F 7 8 I 9 : L M N O .ri#estrul --."!+."5+.3 1reşterea faţă de acelaşi tri#estru al anului $recedent ? indici /n for#ă a(ustată du$ă nu#ărul 0ilelor lucrătoare ? $entru co#$onenta $ri*ind c=eltuielile directe 'salariale) cu forţa de #uncă a fost de 4. 1reşterile /nre2istrate de cele două co#$onente . sănătate şi asistenţă socială '!.22+).!1+).

. Conform metodologiei europene0 sunt e:cluse cheltuielile suportate de angaAator cu formarea profesională a angaAaţilor0 recrutarea personalului i echipamentul de protecţie.Ancheta anuală asupra costului forţei de muncă !conform "egulamentului Consiliului i #arlamentului $uropean nr..(+. – +.la sfâr itul anului +. #+eltuielile directe cu forţa de muncă – includ sumele brute plătite din fondul de salarii pentru timpul lucrat !inclusiv premii-0 pentru timpul nelucrat0 drepturile 1n natură ca remunerare a muncii !potrivit prevederilor din contractele colective de muncă-0 sumele brute plătite salariaţilor !ca stimulente. . 5nformaţiile corespunzătoare formei de finanţare sunt gestionate de 2inisterul <inanţelor #ublice0 1n conformitate cu prevederile =>? nr.%%'*(+.%@0 când devin disponibile datele din ancheta anuală asupra costului forţei de muncă pe anul +.Ancheta lunară asupra câ tigurilor salariale !conform "egulamentului Consiliului i #arlamentului $uropean nr.+..%0 1n activităţile economice definite conform CA$/ "ev. 5ndicii trimestriali ai costului forţei de muncă sunt calculaţi ca indici pro(izorii pentru anul 20130 urmând a fi recalculaţi !ca definitivi pentru anul +.aAustată după efectul zilelor lucrătoare i sezonier0 eliminându8se efectul variaţiei numărului de zile lucrătoare de la un trimestru la altul0 precum i efectul variaţiei sezoniere.(+. #e lângă seria indicilor trimestriali ai costului orar al forţei de muncă 1n formă brută !neaAustată-0 se calculează i seriile 1n formă: a. 49-0 e:clusiv forţele armate i personalul asimilat !2Ap/0 . @*(+.aAustată după efectul zilelor lucrătoare i b.conform #$%& 'e( 2.. @'.'0 cu completările i modificările ulterioare. 2etoda de estimare aplicată se bazează pe matricea de conversie a activităţilor economice definite conform CA$/ "ev. AAustarea s8a realizat prin metoda regresivă0 1n conformitate cu recomandările "egulamentului Consiliului i #arlamentului $uropean nr.-... .3 privind indicii costului forţei de muncă.' privind statisticile pe termen scurt.impul efecti( lucrat cuprinde numărul total de ore lucrate 1n program normal de lucru i numărul de ore lucrate suplimentar !1n zilele lucrătoare0 peste programul normal de lucru i 1n zilele de repaus săptămânal0 sărbători legale i alte zile nelucrătoare-.din profitul net realizat de unitate0 sumele brute plătite din alte fonduri !inclusiv drepturi 1n natură. 3a baza construirii matricei de conversie au stat datele colectate conform ambelor versiuni de CA$/0 prin cercetarea statistică lunară asupra câ tigurilor salariale0 1n cursul anului +. 5ndicii trimestriali ai costului forţei de muncă se calculează ca indici de tip 3aspeBres0 pentru costul total cu forţa de muncă i cele două componente ale acestuia: c+eltuielile directe (salariale) )i c+eltuielile indirecte (non-salariale)0 cu anul de referinţă 2008.%@. 3 #oncepte )i defini*ii Indicele trimestrial al costului orar al for*ei de muncă este un indicator pe termen scurt care permite evaluarea tendinţelor costurilor orare suportate de angaAator cu forţa de muncă salariată. 2etodologia utilizată i seriile de date sunt construite 1n conformitate cu prevederile "egulamentului Consiliului i #arlamentului $uropean nr.+.3 privind indicii trimestriali ai costului forţei de muncă. %%&'(%))* i nr.+-.%3 i provizorii pentru +.-0 sumele brute plătite pentru 1ntreruperi ale lucrului neimputabile salariaţilor0 alte cheltuieli cu forţa de muncă.-0 care realizează estimarea INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ COMUNICAT DE PRESĂ NR. 2 5nformaţiile referitoare la 6sectorul "ugetar7 trebuie utilizate cu atenţie0 deoarece datele se referă la statisticile din activităţile economice !agregate după activitatea omogenă.4.+-0 armonizată cu clasificarea europeană 1n domeniu !/AC$ "ev.390 respectiv sănătate i asistenţă socială 8 cca. Aceste statistici nu ţin cont de forma de finanţare0 scopul lor fiind cel de furnizare de informaţii pe activităţi economice conform CA$/ "ev..Precizări metodologice: 1 !ursa datelor: Calculul indicilor trimestriali ai costului orar al forţei de muncă se realizează pe baza informaţiilor obţinute din două surse de date statistice: .-0 sumele brute plătite salariaţilor care părăsesc unitatea !ie ire la pensie0 transfer0 deta are etc.atele pentru perioada +.291 /2013 3 . @'.$2$C"A !metoda C"A2=(.(%))) privind statisticile structurii câ tigurilor salariale i costului forţei de muncă-.$AC. '3.%3.acordate conform legislaţiei 1n vigoare.."50 2A5 etc.* au fost estimate conform noii Clasificări a Activităţilor din $conomia /aţională !CA$/ "ev.*0 respectiv prin cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă0 pentru anul +. #+eltuielile indirecte cu forţa de muncă – includ contribuţiile angaAatorului la fondurile de asigurări i protecţie socială ! omaA0 sănătate etc.. #entru aAustare s8a folosit pachetul de programe . de administraţie publică0 1nvăţământ i sănătate i asistenţă socială !inclusiv sector privat pentru 1nvăţământ 8 cca. #ostul total cu forţa de muncă – reprezintă totalitatea cheltuielilor – directe i indirecte – suportate de angaAator cu forţa de muncă salariată.

.eria aAustată după numărul de zile lucrătoare s8a obţinut prin eliminarea acestor efecte din seria brută0 cu aAutorul unor coeficienţi de corecţie0 stabiliţi 1n funcţie de modelul de regresie utilizat !aditiv sau multiplicativ-. !fera de acoperire: 5ndicii trimestriali ai costului orar al forţei de muncă se calculează pentru următoarele activităţi economice definite conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională !CA$/ "ev.10/2013. >rmătorul comunicat de presă va apare Aoi0 & martie +.ănătate i asistenţă socială Activităţi de spectacole0 culturale i recreative Alte activităţi de servicii e:clusiv forţele armate i asimilaţi Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia Buletinul Statistic Lunar nr. . .+-0 armonizată cu clasificarea europeană 1n domeniu !/AC$ "ev.291 /2013 4 . AAustarea s8a realizat prin metoda indirectă0 respectiv prin aplicarea metodei de aAustare la nivelurile inferioare !asupra componentelor indicilor-0 indicii aAustaţi calculându8se din componentele aAustate. pe baza modelelor A"52A.$AC.efectului numărului de zile lucrătoare diferit de la un trimestru la altul i efectul calendarului !#a tele ortodo:0 an bisect i alte sărbători naţionale.eriile aAustate sezonier s8au obţinut prin eliminarea componentei sezoniere din seria aAustată după efectul zilelor lucrătoare. $ < ? F 5 G H 3 2 / = # J " .) -enumirea acti(ită*ilor 5ndustria e:tractivă 5ndustria prelucrătoare #roducţia i furnizarea de energie electrică i termică0 gaze0 apă caldă i aer condiţionat .%@.istribuţia apeiE salubritate0 gestionarea de eurilor0 activităţi de decontaminare Construcţii Comerţ cu ridicata i cu amănuntulE repararea autovehiculelor i motocicletelor Cransport i depozitare Foteluri i restaurante 5nformaţii i comunicaţii 5ntermedieri financiare i asigurări Cranzacţii imobiliare Activităţi profesionale0 tiinţifice i tehnice Activităţi de servicii administrative i activităţi de servicii suport Administraţie publică i apărareE asigurări sociale din sistemul public *Invăţământ . $stimarea componentelor neobservate: trend8ciclu0 sezonalitate i componenta neregulată se realizează de către programul .+. INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ COMUNICAT DE PRESĂ NR.: #od #$%& 'e( 2 &i(el sec*iune D C .precum i identificarea i corectarea valorilor e:treme !schimbări ocazionale de nivel0 tranzitorii sau permanente-.

0.0%4 8.78 1. 55 +.+ /ivel secţiune .0.& +0@.& 8'0)@ 8'0@+ .0@3 30.0)* %0+% 30%* @0*& '04.$4 (56!) D C .:< @0)) '04% .71 .04& %0'% 30.0'* .) .291 /2013 5 .04% 30%@ %0.555 +.% @0)) %0** %0** +0@3 @03) @03) '04% +0*' 30.0*4 %0%* %0.555 +.03' 40@* *04..0. %0). &0.) 30*' .01 3.& 30*' '0+3 '0*+ '0*@ %%0+) *0+4 )03' &0@* @0+.97 +0+% %0*4 30.& %.03' 40@* 40*.3 8.0&4 %0'' %0%* 8'0@+ .@ 8.0%4 .0. +0&@ %0'' %0'' 30%@ +0') %0++ .%3 faţă de trim.3 . ppp- .:< +0+' +0+% .& &0@* .#ostul total cu for*a de muncă 1.03& %.0&@ .0&3 %0'% 30&@ @0*& @0)& %.04.0&3 .#+eltuieli directe (salariale) cu for*a de muncă 1.0** '04@ 30&@ @0'% '0+3 . 40.0+@ %0'' .) 1.17 '0.% @03) 8%0++ 30'' 30@@ .0++ '0%4 '0.0%4 .$4 (56!) D C .0&4 .0++ +0@3 8.0*4 8'0)@ .0%4 %0*' .. 8.03& %%0+) %%0@% %%0@% %0)@ 40@* 40@* *0+4 %04@ %0)) 30*.0'4 .04.17 .0'* +0&@ .04& '04@ 30%* 30+4 %03& %0)@ 30*. *04. %0++ .& '0*@ '04' '04' %03& %.0@3 . 40*.0&@ .0.. 8.0. 30&3 30** 30'' 30** 8.& %0). 555 +.0&& +0@% 30+* 30@@ 30&4 8.%3 faţă de trim. .$&%/0 Indicii trimestriali ai costului orar al for*ei de muncă 1n trimestrul III 2013 .0** %0+% %0&' '04' %%0@% %0)) +044 .%3 0 forma Crim. $ < ? F 5 G H 3 2 / = *# J " ..03' 30&3 +0@% %0*' .& 30** 30&4 .) @0'% '04.0. $ < ? F 5 G H 3 2 / = *# J " .0. .0&@ .9: 2.01 .modificare procentuală fa*ă de trimestrul precedent )i fa*ă de aceea)i perioadă a anului precedent 2 -+- Cod CA$/ "ev. )03' +044 +04* 30%) &0@@ 40.0&@ +04. 8.) . '0*+ %03@ %0&' 30+4 @0)& &0.) 2.0'* @04+ +0@% @0+.3.%+0 forma aAustată aAustată după aAustată aAustată după brută după efectul efectul zilelor brută după efectul efectul zilelor !neaAustatăzilelor lucrătoare i !neaAustatăzilelor lucrătoare i lucrătoare sezonier lucrătoare sezonier . 8.71 '0%4 @03) 8%0*& 30** 30+* . &0@@ @04+ .0+@ . Crim.0'* 3.0&@ %0%) +0') 8.78 +0+' %0*4 +0*' %0).0&@ .03' 8%0*& 8%0++ .@ %0).0'4 .04% %0%) +04. 30%) . INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ COMUNICAT DE PRESĂ NR.3.0)* %03@ '04' %%0@% %04@ +04* .0&& 8.

55 +.0.0. – date provizorii e:clusiv forţele armate i asimilaţi INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ COMUNICAT DE PRESĂ NR.291 /2013 6 .04.3 8.) .3.03' 8%0*& 8%0++ .555 +.0&& +0@% 30+) 30@@ 30&4 8.0'4 . '0*+ %03@ %0&' 30+4 @0)& &0.555 +. 8.71 . *04. +0&@ %0'' %0'' 30%@ +0') %0++ . 30&3 30** 30'' 30** 8.0. @0+.faţă de trim.7< 1.) .0*4 %0%* %0..0'* @043 +0@.0.#+eltuieli indirecte (non-salariale) cu for*a de muncă 1.) .0'* .) 30*' .faţă de trim.4 '0*@ '04@ '04@ %03& %.0&4 .0&@ . p) .9: 2.0++ '0%4 '0.%3 p.03' %.0** '04@ 30&@ @0'% '0+@ .04& %0'% 30.%3 p. %0).:< +0+' +0+% .%+0 forma aAustată aAustată după aAustată aAustată după brută după efectul efectul zilelor brută după efectul efectul zilelor !neaAustatăzilelor lucrătoare i !neaAustatăzilelor lucrătoare i lucrătoare sezonier lucrătoare sezonier .0&3 .0%4 8.$4 (56!) D C .03' %%0+) %%0@% %%0@% %0)@ 40@* 40@* *0+4 %04' %0)) 30*.+ .17 . 40*.04% %0%) +04.% @0)) %0*4 %0*4 +0@3 @03) @03) '04% +0*@ 30.' %0).0%4 %0*' .(continuare) Crim.& 8'0)@ 8'0@+ . 555 +.+ /ivel secţiune .0@3 .0)* %0+% 30%* @0*& '04.& &0@* . $ < ? F 5 G H 3 2 / = *# J " .0+@ .0&@ .0&@ . )03' +04* +04* 30%) &0@@ 40.Cod CA$/ "ev.00 3..@ 8.%3 p-0 forma Crim.