Đằng sau thành công của những 'ông vua’ mì gói

Ít ai biết rằng, đằng sau thành công của những đại gia mì gói hàng đầu Vi t !am "ại có s# gó$ m%t của m&t th'(ng hi u thuần Vi t ) *&t mì +iến ,'ngTheo thống kê của Euromonitor, chỉ trong vòng 4 năm từ 2008-2012, !n "#$ng tiêu th% m& ăn "i'n của (i)t *am tăng +,- "ên trên 400.000 t/n còn 0oanh thu tăng g1n g/2 34i "ên trên 20.000 t5 36ng. 78i 39:, trong ;<o c<o của hi)2 h=i m& ăn "i'n th> gi8i, (i)t *am "? @uốc gia tiêu th% m& gAi "8n thB 4 trên th> gi8i v8i kho!ng C,1 t5 gAi trong năm 2012. Trong ố C0 0oanh nghi)2 cung c/2 !n 2hDm m& gAi tEi (i)t *am, (ina Fcecook 3ang 0Gn 31u v8i kho!ng C0-, ti>2 theo "? 7a an v? F ia Hoo0 , 7icoem cIng v8i nhJng c<i tên ti'm năng nh# Kinh L4. Mi)n 0oanh thu của 0oanh nghi)2 m& gAi cA mBc tăng tr#Nng 2hO ;i>n từ 10-+0-, riêng thP tr#Qng mi'n *am 3R 3Et gi< trP S/2 Sỉ 2 t5 TUV.

W<o c<o nghiên cBu thP tr#Qng 3=c "X2 tr#8c 3A 0o Kantar Yor"02ane" (i)t *am thZc hi)n tEi 4 th?nh 2hố "8n c[ng cho th/:, m& ăn "i'n M!o M!o của Fcecook 3R 3#$c ;&nh ch\n "? m=t trong ;a th#]ng hi)u 2hO ;i>n nh/t (i)t *am v8i t5 ") ng#Qi 0Ing tEi khu vZc kh!o <t "ên t8i ,1-. Trong khi 3A, 7a an 3Pnh vP thP tr#Qng v8i th#]ng hi)u c<o c/2 Komachi, Ti>n (ua N t1m trung v? 2h9n kh^c ;&nh 09n v8i Kokomi, v8i tOng 0oanh thu v#$t +.400 t5 36ng v?o cuối năm 2012. Th?nh c4ng của c<c th#]ng hi)u n?: 3R 3Pnh h&nh 3#$c m=t thP tr#Qng v8i h?ng ng?n !n 2hDm 3a 0Eng cIng nhJng c<i tên tiêu ;i_u của nhJng 4ng "8n n=i 3Pa nh# (ina Fcecook, 7a an, th#]ng hi)u 7icoem ha: `ng#Qi m8ia Kinh L4. Th> nh#ng, bt ai ;i>t 3#$c, 2hba au Z th?nh c4ng v? 0/n th9n của c<c c4ng t: n?: "Ei ghi 0/u m=t th#]ng hi)u thu1n (i)t kh<c "? Ti>n M#ng c 3]n vP cung c/2 ;=t m& cho (ina Fcecook, 7a an, 7icoem d N hJu th#]ng hi)u eung L&nhf. g? m=t trong nhJng 0oanh nghi)2 "8n nh/t (i)t *am dHa t C00f năm 2012, Ti>n M#ng "? 3]n vP n=i 3Pa 31u tiên <2 0%ng c4ng ngh) !n Su/t c[ng nh# vGn chu:_n tiên ti>n nh/t cho !n 2hDm ;=t m& của hRng. (8i ch/t "#$ng tốt, kh4ng thua khm c<c 3ối thủ ngoEi, Ti>n M#ng 3ang "? 3]n vP cung c/2 !n 2hDm ;=t m& v? c<c !n 2hDm 3ic thI theo :êu c1u của kh<ch h?ng cho c<c 4ng "8n m& gAi, c[ng nh# 0oanh nghi)2 ch> ;i>n ;<nh kjo trong n#8c v? @uốc t>, trong 3A 2h!i k_ t8i krion, 7ilon, Wi;ica, Tr?ng Fn v? MJu *ghP.

ThZc t>, trong ;ối c!nh thP tr#Qng cA r/t nhi'u !n 2hDm m& gAi v? ng#Qi tiêu 0Ing ng?: c?ng c!nh gi<c h]n v8i nhJng thZc 2hDm kh4ng 3!m ;!o ch/t "#$ng, vi)c 31u t# c4ng ngh) !n Su/t hi)n 3Ei v? t&m ngu6n cung c/2 ngu:ên "i)u an to?n v8i ch/t "#$ng tốt "? :>u tố ống còn v8i c<c 0oanh nghi)2. LA chbnh "? ch&a khAa th?nh c4ng cho m=t th#]ng hi)u ;=t m& v8i g1n 10 năm kinh nghi)m tEi thP tr#Qng (i)t *am nh# Ti>n M#ng.

e4ng t: cO 2h1n Ti>n M#ng ra 3Qi năm 2002, !n Su/t kinh 0oanh trong nhi'u "mnh vZc. *ăm 200C chbnh thBc 2h<t tri_n thêm "mnh vZc !n Su/t, kinh 0oanh ;=t m& v8i c4ng u/t ;an 31u "? 1C0 t/n mni ng?:. Uau g1n 10 năm 2h<t tri_n, hi)n c4ng u/t nh? m<: của Ti>n M#ng 3Et kho!ng ,00 t/nong?: v8i ngu6n ngu:ên "i)u 3#$c nhX2 khDu từ pc, 7q, eana0a, *gar trên c4ng ngh) !n Su/t theo 09: chu:'n khh2 kbn. 78i 39:, năm 2012, Ti>n M#ng 3R khNi c4ng S9: 0Zng nh? m<: thB 2 tEi khu c4ng nghi)2 L&nh ([, M!i shòng, 3i v?o !n Su/t th<ng 2o201+. Hiện nay, Tiến Hưng là nhà cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp mì ăn liền hàng đầu Việt am như !a"an, #c$coo%, !ico$m&&&, c'ng như là đ(i tác )*i các đ+n ), "-n .uất /ánh %0o 1u(c tế )à n2i đ,a c3 tên tu4i như 56ion, 7ia Thái, 8i/ica, H9u gh,, T6àng #n, H-i Hà: ;oto/u%i&&& V*i nh9ng thành c<ng đ= đ>t đư?c, Tiến Hưng đ= @ lần lAt )ào danh "ách BCC doanh nghiệp c3 t(c đ2 tăng t6ưDng nhanh nhất Việt am )*i E7i-i thưDng Fa"tBCCE, danh hiệu EGoanh nghiệp Việt am )àng năm @CHHE cIng nhiều gi-i thưDng 1uan t6Ang %hác&