CONCEP!IA "I PLANUL DE DESF#"URARE AL EXERCI!IULUI DE ALARMARE – EVACUARE DESF#"URAT ÎN DATA DE 23.02.

2010 COLEGIUL TEHNIC DE PTc Gh. AIRINEI BUCURESTI A. DATE GENERALE Director, Prof.ing RADU SEEFELD
Activitatea corpului profesoral al Colegiuli Tehnic PTc Gh Airinei, pentru gestionarea unei situa!ii de urgen!" specifice riscului la cutremure.

Etapa 1 – MOMENTUL PRODUCERII CUTREMURULUI DE P#MÂNT Etapa 2 – DUP# PRODUCEREA CUTREMURULUI DE P#MÂNT
23.02.2010 ORA 12.15 23.02.2010 ORA 12.15 – 13.00

În data de 23.02.2010, între orele 12.15 – 12.16 în zona epicentrului Vrancea s-a produs un seism care a produs distrugeri materiale !i pagube umane în rândul popula"iei în jude"ul Vrancea !i jude"ele limitrofe acestuia. Pe raza localit#"ii _BUCURESTI_, seismul a produs urm#toarele distrugeri: - avarierea re"elelor energetice !i telefonice prin punerea la p#mânt a stâlpilor din zona _____________NU_____; - d#râmarea unui num#r de ____ blocuri/locuin"e din municipiul/ora!ul/comuna ____________________NU_____; - avarierea !colii/liceului/grupului !colar !i prinderea sub d#râm#turi a doi elevi ____________________NU_____; - desprinderea unor buc#"i de tencuial# din tavanul salii de clas# _8_ !i r#nirea a doi elevi __DA_____; declan!area unui incendiu la _________ !colii/liceului/grupului !colar __________________________NU_____; întreruperea circula"iei rutiere pe tronsonul _____ - ___ ca urmare a ruperii carosabilului în zona______NU_____;

CORPUL PROFESORAL:
- analizeaz# rapid situa"ia; - deschide u!a spre exterior pentru a evita blocarea acesteia; - solicit# elevilor luarea urm#toarelor m#surilor de protec"ie în caz de cutremur si supravegheaz# elevii;

CORPUL PROFESORAL:
- nu p#r#sesc imediat sala de clas#; - calmeaz# elevii intra"i în panic# sau speria"i; - preg#tesc !i coordoneaz# ac"iunea de evacuare a elevilor;

ELEVII:
- respect# regulile de comportare !i pun în aplicare m#surile de protec"ie în caz de cutremur;

ELEVII:
- respect# regulile de comportare !i se organizeaz# în vederea evacu#rii;

PERSONALUL ADMINISTRATIV
- introduce semnalul de alarmare (prin soneria/sistemul propriu); - debran!eaz# cl#direa de la alimentarea cu energie electric#/gaze naturale;

PERSONALUL ADMINISTRATIV
- preg#tesc, mijloacele !i tehnica de interven"ie si se adapostesc

Pag. 1/8 Departamentul de Situatii de Urgenta si PSI Colegiul Tehnic de Posta si Tc Gh. Airinei Bucuresti

cu fa"a în jos iar cu palmele împreunate v! ve"i proteja capul. se încurajeaz# unii pe al"ii.urm#re!te modul de transmitere a m#surilor ce trebuie luate în caz de cutremur. holuri. .urm#re!te sosirea for"elor de interven"ie.alarmeaz# corpul profesoral !i elevii prin sistemul de alarmare al unit#"ii !colare.urm#re!te modul de gestionare a situa"iei !i de executare a evacu#rii. iar cu antebra"ele pe lateral capul. provocat# de c#derea unor tencuieli. nu v! speria"i de zgomotele din jur.recep"ioneaz# semnalul de alarm#. utilizând un scaun. preveni"i tendin"ele colegilor de a p!r!si clasa.solicit# elevilor luarea urm#toarelor m#suri de protec"ie: • • • ad!posti"i-v! sub birou/banc! pe genunchi #i coate. ac"ioneaz# f#r# panic# pentru deblocare.calmeaz# colegii intra"i în panic#.echipajul de elevi participant la concursul cu tematic# de protec"ie civil# „CU VIA!A MEA AP"R VIA!A” acord# primul ajutor medical de baz# !i psihologic.preg#tesc ac"iunea de evacuare a elevilor. în vederea prevenirii r#nirii elevilor.. . . ceafa. c#r"ilor groase ca obiect protector prin ridicarea acestora deasupra capului. le prezint# situa"iile create !i misiunile urgente pentru rezolvarea lor. astfel încât tocmai faza puternic! a mi#c!rii seismice îi poate surprinde pe sc!ri. • - se ad#postesc sub birou/banc#.informeaz# despre situa"ia creat#. . . toaletele. Airinei Bucuresti . nu s!ri"i pe geam. . . c#r#mizi etc. nedorite.se evacueaz# în ordine respectând indica"iile !i recomand#rile profesorilor. conducând la accidente grave. alte spa"ii pentru a evacua eventualii elevi r#ma!i în înc#peri. procedeaz# cu calm la spargerea geamului !i cur#"irea ramei !i a zonei de cioburi. . . prioritate având fortele !i mijloacele de interven"ie. nu intra"i în panic!. f#r# a crea aglomerarea sc#rilor. Pag.organizeaz# sta"ionarea elevilor pe clase pe terenul de sport/platoul unit#"ii !colare !i nu accept# plecarea imediat# a acestora c#tre domiciliu pentru a nu crea aglomerarea f#r# rost a str#zilor !i/sauzonelor calamitate.verific# mai întâi scara !i drumul spre ie!ire spre a nu expune elevii la pericole. deoarece faza seismic! ini"ial! are o durat! redus!. lini#ti"ii #i pe ceilal"i. paliere.supravegheaz# elevii.verific# s#lile de clas#. .dac# la ie!ire întâlnesc u!i blocate. nu fugi"i . în aglomera"ie #i panic!. . . se întrune!te. . . ghiozdanelor.urm#re!te modul de gestionare a situa"ie de c#tre corpul profesoral !i elevi. . .supravegheaz# ca elevii s# nu foloseasc# telefoanele mobile pentru evitarea bloc#rii retelelor de telecomunica"ii în vederea folosirii acestora de autorit#"i !i organismele cu atribu"ii în domeniu.încoloneaz# !i evacueaz# elevii în mod ordonat conform ordinei de evacuare stabilite. la ie!irea din cl#dire le cere utilizarea gean"ilor.ascult# comunicatele transmise de autorit#"i la aparatele de radio de care dispun. laboratoarele. .ajut# colegii r#ni"i de obiecte sau elemente u!oare de construc"ii. acord# primul ajutor colegilor r#ni"i. . PLANUL DE DESF#"URARE . . 2/8 Departamentul de Situatii de Urgenta si PSI Colegiul Tehnic de Posta si Tc Gh.B. p!stra"i-v! calmul. î!i p#strez# calmul. . . începând cu clasele de la parter.analizeaz# rapid situa"ia.pentru orice eventualitate. .

SCOPURI DE ÎNV#!#MÂNT 1.cu sprijinul structurilor de poli"ie. în cazul unui cutremur de p#mânt.preg#tesc structurile. urm#rilor cutremurului la solicitarea directorului unit#"ii !colare.Introducerea semnalul de alarmare în cazul producerii unei situa"ii de urgen"# specifice.se informeaz# asupra situa"iei create !i trec la ac"iunea de interven"ie pentru limitarea !i înl#turarea efectelor cutremurului de p#mânt. . Airinei Bucuresti .intervin cu miloacele din dotare pentru limitarea propag#rii eventualelor incendii. 5. .Antrenarea profesorilor !i elevilor pentru asigurarea protec"iei proprii. Întocmit _____ing DINA GEORGESCU____ Pag. Respectarea regulilor de comportare !i punerea în aplicare m#surilor de protec"ie în caz de cutremur. 2. mijloacele !i tehnica de interven"ie.Verificarea viabilit#"ii procedurii de evacuare a elevilor !i profesorilor în cazul producerii unei situa"ii de urgen"# specifice.Cunoa!terea modului de interven"ie în caz de incendiu de c#tre personalul cu atribu"ii.Activit#"ile pe care le desf#!oar# elevii pentru asigurarea protec"iei proprii. D. 4.. 4. în cazul producerii unui cutremur de p#mânt.se deplaseaz# la fa"a locului cu for"ele !i mijloacele de interven"ie. 2.Perfec"ionarea deprinderilor profesorilor pentru luarea m#surilor de protec"ie a elevilor !i conducerea ac"iunilor de evacuare în cazul producerii unui cutremur de p#mânt. jandarmi asigur# paza !i ordinea în raionul de evacuare al elevilor. 3/8 Departamentul de Situatii de Urgenta si PSI Colegiul Tehnic de Posta si Tc Gh.Activit#"ile pe care le desf#!oar# corpul profesoral pentru organizarea !i conducerea evacu#rii elevilor în cazul producerii unui cutremur de p#mânt. 3.Cunoa!terea semnalului de alarmare de c#tre elevi !i profesori. . . 3.anun"# !i solicit# interven"ia Inspectoratului pentru Situa"ii de Urgen"! "Dealul Spirii "al Municipiului Bucuresti. PROBLEME DE URM#RIT 1. . C.primesc solicitarea de interven"ie.particip# în sprijin cu for"e !i mijloace pentru limitarea !i înl#turarea . .

Întocmit _______ing DINA GEORGESCU_________ APROB Director ___ing.2010 TEMA: Activitatea corpului profesoral al Colegiuli Tehnic PTc Gh Airinei. pentru gestionarea unei situa!ii de urgen!" specifice riscului la cutremure. RADU SEEFELD___ Pag. Airinei Bucuresti .HARTA CONCEP!IA EXERCI!IULUI DE ALARMARE – EVACUARE DESF#"URAT ÎN DATA DE . 4/8 Departamentul de Situatii de Urgenta si PSI Colegiul Tehnic de Posta si Tc Gh.02.23.

administratorii.02. supraetajarea. gaze. -. explozive. explozii. 10/1995 privind calitatea în construc"ii. .executarea tuturor lucr#rilor de între"inere !i repara"ii curente pentru a men"ine caracteristicile de rezisten"# pe întreaga durat# de exploatare/serviciu a cl#dirii. amplasarea !i fixarea obiectelor grele se va face dup# consultarea unui specialist.ex. . podului. Pag. ornamentelor.respectarea unor principii simple !i sigure pentru execu"ia de cl#diri rezistente în localit#"i rurale. co!urilor. Se va proceda similar la elementele ce ar putea s# cad# dinspre cl#direa învecinat#. cu modific#rile ulterioare !i ale regulamentelor în vigoare.interzicerea depozit#rii de materiale combustibile. mutarea pere"ilor. înc#lzire. str#zilor sau la vecini. respectiv a cerin"elor legale privind calitatea construc"iilor în zone urbane. . alunecare de teren. Dac# firma este în locuin"a personal# cu 1 . precum !i cunoa!terea locurilor de amplasare a robine"ilor !i vanelor de închidere a diferitelor utilit#"i pe diferite ramifica"ii. toxice !i chimice. protec$ie. tencuielilor. substan"e toxice etc. practicarea de goluri.2010 / 50 minute Prezentare Elevii claselor_______________. aleilor înconjur#toare. precum !i pe cele de prevenire a unor incendii. locatarii din cl#dirile de tip bloc. comportare #i ac"iune a popula"iei în caz de cutremur 22. a modului în care firmele cu sediul în apartamente respect# m#surile de protec"ie antiseismic#. calcanelor. olanelor. care pot periclita via"a.cunoa!terea planului subsolului cl#dirii tip bloc !i a re"elelor de conducte din subsolul cl#dirii. f#r# a avea un proiect întocmit de un specialist atestat pentru astfel de lucr#ri !i toate autoriza"iile necesare. astfel ca în cazul unui cutremur s# se evite c#derea c#r#mizilor. "iglelor. canalizare etc. privind: . în cl#diri de locuit. l#rgirea unor camere. în vederea evit#rii expunerii la un poten"ial risc. 5/8 Departamentul de Situatii de Urgenta si PSI Colegiul Tehnic de Posta si Tc Gh. Prezentarea Regulilor de protec"ie. incendii etc. devers#ri de materiale combustibile.aplicarea m#surilor !i ac"iunilor de evitare a distrugerilor par"iale sau totale asupra cl#dirilor în cazul declan!#rii unui cutremur puternic !i anume pentru: .tip bloc -. electricitate.întocmirea proiectelor de consolidare !i execu"ia acestora precum !i recep"ia lucr#rilor în conformitate cu prevederile Legii nr. În aceste spa"ii se interzice depozitarea de materiale pe plan!ee. peste sarcina pentru care au fost proiectate. se pot declan!a.interzicerea interven"iei asupra structurii cl#dirii .cunoa!terea de c#tre asocia"iile de proprietari/locatari ale cl#dirilor multietajate .efectuarea unei expertize tehnice asupra cl#dirii. balcoanelor. precum !i luarea m#surilor privind reabilitarea cl#dirilor în conformitate cu normele actuale. inclusiv pentru îmbinarea cu blocul al#turat sau gardurile de zid ale vecinilor. cu sau f#r# seisme. prin declan!area de explozii.fixarea antenelor de satelit de elementele structurale ale cl#dirii pentru ca în cazul unui cutremur s# se evite c#derea lor !i producerea de accidente. ORDIN Nr.consultarea unui expert autorizat la cump#rarea sau închirierea unei locuin"e sau sediu de firm#. se vor aplica toate m#surile de protec"ie pentru a nu afecta cl#dirile învecinate în cazul producerii unui cutremur. de c#tre un expert autorizat sau de c#tre un institut specializat conform prevederilor legale. în zona intr#rilor. acoperi!ului. . corni!elor. s#parea de pivni"e sau garaje etc.. toate modific#rile efectuate se înscriu în cartea tehnic# a construc"iei. . Airinei Bucuresti .2 niveluri. . jardinierelor.con!tientizarea riscurilor la care s-ar expune dac# ar efectua modific#ri la cl#dire f#r# un aviz privind proiectul interven"iei !i autoriza"iile legale din partea unui expert. comportare %i ac$iune a popula$iei în caz de cutremur. . refacere !i repara"ii atât la cl#dire cât !i la instala"iile aferente cl#dirii: ap#. procese de degradare rapid# sau chiar brusc# a cl#dirii. terasei !i învelitorii blocului/casei. .cunoa!terea !i verificarea periodic# a tavanelor. . deoarece altfel.PLAN DE EXPUNERE TEMA SCOPUL DATA/ DURATA FORMA DE DESFÂSURARE PARTICIPAN!I Reguli de preg#tire antiseismic#.evenimentele seismice precedente !i ac"iunile lor asupra cl#dirii . 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea #i gestionarea situa"iilor de urgen"! BIBLIOGRAFIE specifice riscului la cutremure #i/sau alunec!ri de teren*) LOCUL CLUB a) Cuno%tin$e despre cl#dirile %i spa$iile în care locuim sau lucr#m. . . . .executarea lucr#rilor de consolidare. asupra evalu#rii rezisten"ei antiseismice conform normativelor tehnice în vigoare.cunoa!terea m#surilor necesare prevenirii !i stingerii incendiilor !i aplicarea lor de c#tre proprietarii. placajelor. numai pe baza raportului de expertiz# !i a proiectelor autorizate.

în înc#peri în care nu se locuie!te !i nu exist# pericolul de contaminare !i de incendiu. Re$ine$i în memoria dvs.p#strarea la îndemân# o unei truse de scule adecvate. pe strad#. .amplasarea echipamentelor tehnice !i aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile . suprapuse !i înalte. robinetelor generale !i locale pentru ap#. conducând la accidente grave. .asigurarea u!ilor dulapurilor cu închiz#tori eficiente la oscila"ii. .proiectarea !i executarea lucr#rilor necesare. . paliere. P#stra"i-v# calmul. -.închidere/deschidere. conducte de gaz rupte.evaluarea rezisten"ei antiseismice actuale a structurii cl#dirii. . . astfel încât deplasarea veselei depozitate s# nu produc# accidente. b#trânii !i femeile. .procurarea în locuin"# a cel pu"in unui extinctor !i amplasarea acestuia într-un loc cunoscut !i accesibil în orice moment. mobilier etc. avalan!e în zona muntoas#. vecinii sau colegii un plan despre ce a"i face fiecare în caz de cutremur !i face"i periodic repeti"ii. Aten$ie! Pag. %coal# sau cump#r#turi. lâng# sursele poten"iale de incendiu. s# pute"i lua m#surile minime de interven"ie de urgen"# . . lini!ti"i-i !i pe ceilal"i. în special la cl#dirile înalte.fixarea aparatelor în a!a fel încât racordurile s# nu sufere deterior#ri în caz de cutremur. Obi!nui"i-v# s# v# proteja"i !i când v# afla"i într-o alt# situa"ie: în concediu. .alunec#ri de teren. sau în spa"iul de lucru. în timpul producerii seismului 1.re"inerea locului de amplasare a comutatoarelor. individuale %i de grup: loc de munc#. particularit#$ile localit#$ii.incendii rezultând din scurtcircuite electrice. ale drumului pe care v# deplasa$i zilnic la serviciu. . Airinei Bucuresti . nu intra"i în panic#. . la spectacole.asigurarea pieselor de mobilier grele. forme !i taxe necesare. gaze !i electricitate !i a modului lor de manevrare. nedorite.. în aglomera"ie !i panic#. proteja"i copiii. . 2.b) Protec$ia antiseismic# în interiorul locuin$ei sau locului de munc# M#suri de preg#tire a locului de munc# sau locuin"ei pentru prevenirea distrugerilor provocate de efectele unui seism: . frigidere etc. siguran"elor. la nevoie. informa$i-v# personal sau prin administra$ia asocia$iei despre îndeplinirea obliga$iilor legale privind: . c#r#mizi etc. familie.spargerea !i c#derea unor geamuri. ma!ini de sp#lat. 6/8 Departamentul de Situatii de Urgenta si PSI Colegiul Tehnic de Posta si Tc Gh. .de exemplu: copiatoare. combustibili în dulapuri în care s# nu se poat# r#sturna. . Nu v# speria"i de zgomotele din jur.asigurarea pentru daune seismice. dup# seism.. astfel încât. astfel încât tocmai faza puternic# a mi!c#rii seismice v# poate surprinde pe sc#ri.evitarea aglomer#rii spa"iilor de la locul de munc# sau din locuin"# cu piese de mobilier sau aparatur# instabile la seism !i amplasate în vecin#tatea locurilor în care se aglomereaz# de obicei familia. r#sturnarea unor instala"ii de înc#lzire etc. Discuta"i cu to"i membrii familiei. cartierului %i împrejurimile locuin$ei dvs.amplasarea obiectelor fragile !i valoroase într-un loc mai jos !i sigur.c#derea unor elemente de construc"ie nestructurale: tencuielii. deoarece faza seismic# ini"ial# are o durat# redus#.. holuri. c) Reguli de comportare ra$ional#. în vizit# etc. grind# solid# în locurile unde se aglomereaz# de obicei persoane la locul de munc# sau în familie. .amplasarea vaselor cu chimicale. .. având în vedere eventualele pericole descrise mai jos: .repara"iile !i consolid#rile necesare. în delega"ie. între ele !i prin prindere de un perete. zvelte. Preveni"i tendin"ele de a p#r#si camera sau locuin"a.c#derea unor stâlpi !i linii electrice. astfel încât s# nu se afle în vecin#tatea ie!irilor din înc#peri sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul în cazul unui seism.c#derea unor obiecte. . înv#"a"i utilizarea acestuia. lichefierea unor terenuri nisipoase. calculatoare mari. Dac# locui$i într-o cl#dire multifamilial# tip bloc.

5. 10. ornamente care de obicei se pot pr#bu!i în strad#. nu alerga"i pe sc#ri. cu excep"ia unor cazuri de ajutor sau salvare. 3. 9. 7. 13. d) Comportarea dup# producerea unui cutremur: 1. Pentru orice eventualitate. Dac# la ie!ire întâlni"i u!i blocate. 7/8 Departamentul de Situatii de Urgenta si PSI Colegiul Tehnic de Posta si Tc Gh. închide"i sursele de foc cât pute"i mai repede iar dac# a luat foc ceva interveni"i imediat dup# ce a trecut !ocul puternic. sub un birou sau mas# care sunt suficient de rezistente spre a v# feri de c#derea unor obiecte. departe de ferestre care se pot sparge !i v# pot accidenta. ac"iona"i f#r# panic# pentru deblocare. feri"i-v# de tencuieli. ornamente. Nu fugi"i pe strad#. 12. La evacuare da"i prioritate celor r#ni"i sau copiilor. Ajuta"i echipele de interven"ie pentru ajutor sau salvare. de exemplu.pân# la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat. Nu p#r#si"i imediat spa"iul. În cazul în care sunte"i surprin!i de c#derea unor tencuieli sau obiecte de mobilier r#sturnate. dar verifica"i mai întâi scara !i drumul spre ie!ire spre a nu v# expune la pericole. gaze. lucruri inutile. asigurându-le îmbr#c#minte !i înc#l"#minte corespunz#toare sezonului în care s-a declan!at seismul.Sc#rile sunt elemente de construc"ii foarte sensibile la deplas#rile diferen"iate ale etajelor !i. Dac# este posibil. utilizând un scaun.a!a numitele replici -. femeilor !i asculta"i întocmai recomand#rile salvatorilor. cl#direa în care v-a surprins seismul. f#r# a lua cu dvs. ghiozdan. obiecte sau elemente u!oare de construc"ii. Nu fugi"i pe u!#. R#mâne"i în înc#pere sau locuin"#. Nu da"i crezare zvonurilor care apar frecvent imediat dup# seisme. deplasarea persoanelor pe sc#ri sub efectul oscila"iei seismice este extrem de periculoas#. Acorda"i prim ajutor persoanelor r#nite. P#r#si"i cu calm cl#direa. în vederea unei eventuale evacu#ri din locuin"# sau cl#dire pentru o perioad# anume. tencuieli ornamentale etc. Airinei Bucuresti . iar acestea au vitraje. 2. cu fa$a în jos iar cu palmele împreunate v# ve$i proteja capul. la ie!irea din cl#dire utilizând o casc# de protec"ie sau în lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector: geant#. 8. în cazuri justificate. c#uta"i s#-l stinge"i prin for"e proprii. Experien"a cutremurelor precedente a dovedit c# este util s# ave"i cuno!tin"e necesare supravie"uirii pân# la interven"ia echipelor de salvare în cazul unei situa"ii extreme în care. ap#. în special pentru persoane tinere. Dac# nu reu!i"i. nu utiliza"i liftul. vitraje etc. 5. Chiar dac# ie!irea de la etajele inferioare sau dintr-o locuin"# parter ar fi în principiu posibil# !i fezabil# în scurt timp. 4. preveni"i r#nirea provocat# de c#derea unor tencuieli. 4. 15. verifica"i vizual starea construc"iei în interior. afar# sunt multe alte riscuri: calcane !i co!uri de fum. Dac# s-a declan!at un incendiu. închide"i alimentarea local# sau general# !i anun"a"i unitatea pentru interven"ie. parapete. iar cu antebra$ele pe lateral capul. canal. 7. spre a nu bloca circuitele telefonice. 6. ulterior ve"i c#uta s# alarma"i prin diferite metode vecinii cât !i echipele de salvare-interven"ie de prezen"a dvs. de la câteva ore la câteva zile. 6. a"i fi surprin!i sub ni!te d#râm#turi. iar dac# este posibil deschide"i u!a locuin"ei spre exterior. incint#. pompieri sau de c#tre organismul cu îns#rcin#ri oficiale în privin"a interven"iei post-dezastru. Dac# v# afla"i în afara unei cl#diri. 9. b#trânilor. proteja"i-v# sub o grind#. Pag. geamuri. Acorda"i mai întâi primul ajutor celor afecta"i de seism. bolnavilor. Nu utiliza"i telefonul decât pentru apeluri la salvare. s# se degajeze. Ajuta"i pe cei r#ni"i sau prin!i sub mobilier. deplasa"i-v# cât mai departe de cl#dire. camera. proceda"i cu calm la spargerea geamului !i cur#"irea ramei !i a zonei de cioburi. c#r#mizi. Aceast# recomandare implic# o cunoa!tere prealabil# a acelor elemente de construc"ie rezistente. dup# care solicita"i concursul persoanelor autorizate. Dac# se constat# c# în ascensor sunt persoane blocate. în special copiii de vârst# mai fraged#. mobilier r#sturnat sau într-o camer#. l#mpi. 8. co!uri. Nu mi!ca"i r#ni"ii grav . lini!ti"i-le. m#suri ce trebuie întreprinse cu un minimum de m#suri de securitate !i f#r# riscuri inutile. Îngriji"i-v# de siguran"a copiilor. pe genunchi %i coate. prin în"epenirea u!ilor sau din alte cauze. Nu alerga"i în strad#. Asculta"i numai anun"urile posturilor de radioteleviziune na"ionale !i recomand#rile de ac"iune imediat# ale organelor în drept. Nu folosi"i foc deschis. c#r"i groase etc. În cazul constat#rii de avarii. spre a preveni blocarea acesteia. c#uta"i s# v# proteja"i capul !i membrele sau s# v# asigura"i supravie"uirea. chiar dac# aparent sunt vehiculate de a!a-zi!i speciali!ti! 14. Fi"i preg#ti"i psihic !i fizic pentru eventualitatea unor !ocuri ulterioare primei mi!c#ri seismice . ceafa. o vaz# etc. toc de u!# solid. c#r#mizi etc. ascensor etc. corni!e. în vederea evacu#rii dup# terminarea mi!c#rii seismice. apartamentul. 11. În lipsa unor astfel de posibilit#"i v# pute"i proteja stând la podea lâng# un perete solid. b#trânilor.dac# nu sunt în pericol imediat de a fi r#ni"i suplimentar din alte cauze . Calma"i persoanele intrate în panic# sau speriate. 3. îmbulzeala. nu s#ri"i pe fereastr#. deplasa"i-v# calm spre un loc deschis !i sigur. prin consultarea unui specialist atestat. blocat#. Evita"i s# fi"i confundat cu r#uf#c#torii p#trun!i în astfel de cl#diri. mobile suprapuse. chiar dac# ar rezista. Verifica"i preliminar starea instala"iilor electrice. nu aglomera"i f#r# rost zonele calamitate. parapete. mai întâi. Evita"i cl#dirile grav avariate. evita"i aglomera"ia. f#r# a intra în panic#.

sau cu care ave"i o în"elegere sau un contract pentru astfel de situa"ii . solicita"i institu"iilor abilitate evaluarea de c#tre speciali!ti a st#rii post-seismice a structurii cl#dirii !i ave"i în vedere continuarea ulterioar# a opera"iunilor de proiectare !i execu"ie a repara"iilor !i consolid#rilor. f) M#suri de revenire în normal a activit#$ii umane din zona afectat# de cutremur Dup# producerea unui cutremur cu urm#ri deosebite. s# îi lini!ti"i pe cei !oca"i.Verifica"i mai întâi afar# !i apoi cu precau"ii !i în interior starea locuin"ei. autorit#"ile publice locale împreun# cu organismele abilitate vor lua m#surile necesare revenirii la normal a activit#"ilor umane din zona sinistrat# sau calamitat#. 8/8 Departamentul de Situatii de Urgenta si PSI Colegiul Tehnic de Posta si Tc Gh. . înregistrate în "ara noastr# în 1977 !i în mod similar în întreaga lume. va trebui s# respecta"i dispozi"iile legale !i s# v# adapta"i la condi"iile de sinistrat. Nu v# preocupa"i de durata timpului scurs pân# la salvare. informa"i-v# cum trebuie s# proceda"i pentru înregistrarea în termen legal a daunelor complete produse de cutremur. este bine s# v# adresa"i unui specialist-expert autorizat în construc"ii pe care îl cunoa!te"i din timp. e) M#suri de verificare a st#rii cl#dirii. În acest sens investitorii. a cl#dirii pentru a vedea avariile. furniza"i informa"iile cerute !i cere"i primul ajutor necesar. organiza"iilor de interven"ie post-seismic# pentru analiza st#rii construc"iilor. Profesor _____ing DINA GEORGESCU_________ Pag. Autorit#"ile publice locale vor întocmi pe baza investiga"iilor !i a expertizelor tehnice listele de priorit#"i ale cl#dirilor afectate pentru execu"ia interven"iilor/consolid#rilor !i reabilit#rii construc"iilor de locuit.de exemplu prin mi!carea d#râm#turilor sau a mobilierului. precum !i pentru celelalte activit#"i întreprinse de organele în drept.16.În cazul în care cl#direa în care locui"i este într-o stare de avariere a structurii evaluat# de speciali!tii abilita"i legal ca fiind grav afectat# de cutremur. Airinei Bucuresti . conform legisla"iei în vigoare. . Inspectoratul jude"ean/local pentru Situa"ii de Urgen"# va concentra personal specializat !i aparate de ascultare ca s# identifice locurile cu persoane blocate. de!i timpul pare nesfâr!it. În acest sens organele administra"iei publice locale vor lua m#surile de relocare. În acest mod se explic# durate extreme de rezisten"# de sute de ore în condi"ii de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile. . Dac# starea structurii construc"iei prezint# avarii evidente iar echipele autorizate nu au sosit înc#. proprietarii !i/sau administratorii cl#dirilor de locuit vor participa la îndeplinirea m#surilor de investigare a cl#dirilor de locuit pentru a cunoa!te situa"ia acestora dup# dezastru. Deblocarea c#ii de acces se poate încerca numai dac# prin aceasta nu se înr#ut#"e!te situa"ia . În primul rând trebuie s# fi"i calmi. Dup# primele observa"ii proprii.în cazul institu"iilor sau firmelor.Da"i concursul dvs. s# acorda"i primul-ajutor celor r#ni"i iar dac# dumneavoastr# sau alt# persoan# din grup are posibilitatea de mi!care s# face"i un mic plan de salvare. locuin$ei: . O variant# clasic# de comunicare cu cei din afar#. !i elaborarea de proiecte de interven"ie/consolidare la cl#dirile avariate de cutremur. în vederea solicit#rii desp#gubirilor. corpul uman î!i mobilizeaz# resurse neb#nuite pentru a trece peste o perioad# critic#. iar dac# a"i stabilit contactul verbal. vor solicita efectuarea de expertize tehnice asupra cl#dirilor afectate. s# nu permite"i reac"ii de panic#. deoarece în astfel de condi"ii. cu concursul asocia"iei de proprietari sau locatari. este s# bate"i la intervale regulate cu un obiect tare în conducte învecinate sau în pere"ii incintei.Dac# a"i contractat o asigurare la o societate de profil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful