You are on page 1of 4

1.ta je ekonomija?

-etiri osnovna pitanja kojima se bavi ekonomija su sta I u kojem obimu proizvoditi,kako proizvoditi,za koga -Ekonomija se moze definisati koja proucava ljudske aktivnosti. 2.Definicija mikroekonomije? -Mikroekonomija proucava ekonomsko ponasanje domacinstava I provredni drustva. 3.ta je efikasnost? -Pod efikasnoscu podrazumjevamo ekonomsku aktivnost na realizaciji unaprijed odr.cilja 4.Zaokruzite tacne tvrdnje vezane za marginalnu analizu! -Razmatranje dodatnih efekata neznatnog povecanja ili smanjivanja ekonomske aktivnosti.. -Marginalna analiza predstavlja donosenje odluka o povecanju ili smanjenju ekonomske sktivnosti 5.ta su transakcioni troskovi? -Pod pojmom transakcionih troskova se oznacavaju razliciti uslovi -Pod transakcionim troskovima podrazumjevamo trosak ili troskove koji ometaju 6.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na ponudu! -Kolicina roba-usluga koju proizvoai.. -Na promjenu ponude utie promjena u tehnologiji 7.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na efekat supstitucije! -Efekat supstitucije predstavlja situaciju u kojoj poskupljenje cijene robe -Promjena cijene robe 8.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na ekonomiju obima! -Jaka zavisnost izmeu obima proizvodnje 9.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na capital! -Kapital je factor proizvodnje koji se javlja u dva oblika -Naknada koja pripada vlasnicima

10.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na pozitivnu ekonomiju! -Pozitivnu ekonomiju cine teoreske predpostavke 11.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na drustvo sa ogranicenom odgovornoscu? -Osnovna karakteristika drustva sa ogranicenom odg 12.Eksplicitni troskovi. -Eks.trs. su oportunitetni troskovi koje drustvo placa.. 13.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na prirodni monopol? -Prirodni monopol nastaje po osnovnoj ekonomiju obima -Kolicina proizvodnje kompanije.. 14.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na ekonomske funkcije drzave! -Jedna od osnovnih funkcija drzave.. -Jedna od zadaca drzave.. 15.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na indirektne poreze! -Sa ind.porezi se odreuju na robe I usluge.. 16.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na ponudu novca! -U sistemu fiducionarnog novca.. 17.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na valutni odbor! -Moderni valutni odbor se definise.. -Jedna od zemalja sa aranzmanom.. 18.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na platni bilans. -Sve transakcije izmeu rezidenata.. 19.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na bruto nacionalni dohodak! -Bruto nacionalni proizvod predstavlja ukupnu vrijednost.. -Bruto nacion.pro.izrazava ukupnu nominalnu vrijednost..

20.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na recesiju! -Recesija se definise kao period u kome se bruto smanjuje.. 21.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na pojam ekonomskog razvoja! -Ekonosmki razvoj je process u kome se realni naci.Dohodak.. -Ekonomski razvoj se tretira kao process 22.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na teoreticare ekonomske misli-skolasticare! -U sredistu ekon.razmatranja skolasticra.. -Skolastici pridaju veliku cijenu robe.. 23.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na klasicnu ekonomsku misao? -Neki od najznacajnijih predstavnika kl.eko.misli Adam Amith I David r. -Klasicna ekonomija je u osnovi makroekono orjentisana.. 24.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na teoreticare ekonomske misli kejnzijance! -Kejnzijanci smatraju da nezaposlenost moze biti otklonjena.. -Kejns smatra da nezaposlenost nije samo... -Kejns smatra da fiskalna politika daje bolje rez.. 25.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na kruzni tok dohotka I proizvodnje! -Kruzni tok dohotka proizvodnje u ekon.sistemu predstavlja ciklicni tok.. -Kruzni tok dohotka proizvodnje iskazuje tok robe I usluga.. 26.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na funkcije novca! -Prva najbitnija funkcija novca u ekon.sistemu.. -Novac je bracunska jedinica -Novac je sredstvo izrazavanja odgoenih placanja.. 27.Zaokruzite tacne tvrdnje koje se odnose na investicije? -Investicije u ekonomskom znacenju ukljucuju iskljucivo kupovinu..