เกยวกบการทดทสด

กสตาฟเทโอดอร Fechner
เมองไลพซก 1846
พมพและเผยแพรโดย Breitkopf และ Hartel
I.
ในหม$ผ$ท% ดทสดทผมเข%าใจเป% าหมายส$งสดเพอให%ทกความคดและการกระท*าทจนตนาการของแตละคนควรจะมงมนไมเพยง แตบคคล แตในความสมพนธทยง
ประชาชนทกคนทจะรวมกน เชนเดยวกนกบการก*าหนดหลกการทางศลธรรมทส$งทสดจะถ$กก*าหนด มนได%พยายามทจะใช%เวลาน/ ทดทสดในขณะทการด*าเนน
การภายใต%การก*ากบการแสดงดงกลาวข%างต%นการแสดงออกตางๆเป3 นพระเจ%าจะทรงกระท*าเป3 นเหมอนพระทร$%วาพระเจ%ารกพระเจ%าการกระท*าทเหมาะสมตาม
ธรรมชาตท*าหน%าทให%ความร$%ส4กเป3 นสมาชกของ (อนทรย) ท/ง ทหน4งทเป3 นในความหมายและส*าหรบการกระท*าการอนรกษดงกลาวตอบสนองความโชคชะตา
ทแท%จรงของมนษยตอบสนองความโชคชะตาทแท%จรงของสงทท*าเพอความสขของตวเองการกระท*าความปรารถนาอน ๆ ความสขทางโลกทเป3 นไปได%มากทสด
ความสขทางจตวญญาณทเป3 นไปได%มากทสดความสขเงยบสงบทเคลอนไหวเชน มองหาและสงทเป3 นเหมอน
ในสวนของส$ตรเหลาน/ ไมเป3 นทชดเจนทนทวาควรจะบอกดงน/นส*าหรบสงทเรยกวาพระเจ%ากระท*าให%พระประสงคของพระเจ%าเป3 นเชนทรกของพระเจ%าในสงท
เป3 นเรองของเหตผลซ4งเป3 นทแนนอนวาสงทเป3 นความหมายของท/งทเป3 น คณอย$? ฯลฯ บางททกคนต%องการ Prinzipe น/ แทบจะเหมอนกนแตละเพยงใน
ภาษาอนดงน/นแนนอนทกคนต%องการความจรงเชนเดยวกบพวกเขาท/งหมดหลงจากศลธรรมทมอย$ได%ทกทและทกเวลาเดยวกนเป3 นหลกไมให%มคณธรรมทมอย$
ตามทพวกเขา และมความพยายามทจะฝ$งชนเน/อหาท/งหมดลงในปลายคม แตนนไมใชปลายด%านขวาทยงทนการวเคราะหตวเองจรงต%องและเป3 นจรงมากทสด
ของผ$% Prinzipe
ในการแสดงการตรวจสอบความสมพนธใกล%ชดกบหลกการของความสขหรอความสขทพวกเขาจะเรยกวาเห3นได%ชดทนทส*าหรบสงทความสขความสขในสงท
มากข4/นสงทน%อยกวาความต%องการความสขคอทกคนร$%ส4กโดยตรงเพยงผานทางวธทคณสามารถ เถยงในขณะทในการแสดงออกของอน ๆ แม%กระทงเรองทสอยง
คงสามารถโต%เถยง แตความสมพนธเพยงกบหลกการของความต%องการทางเพศทคณได%ต/งไว%โดยเฉพาะอยางยงมการด$ถก$ ความต%องการทางเพศของตวเองค*าได%
รบเสยงทไมดในศลธรรม
แตก3เป3 นอกคร/ งทหลกการของความสขหรอความสขซ4งตอไปน/ วางลงหลกการซ4งเป3 นทต/งอย$ในหน4งในจดทแตกตางจากกอนหน%าน/ เพยงวามนไมได%ใช%รวมกน
ของพวกเขาหน4ง sidedness โดยการเชอมโยงเดยวทฉนท*า
ความปรารถนาทด$เหมอนวาฉนจะเป3 นหลงจากท/งหมดของหนทถ$กปฏเสธโดยผ$ส% ร%างทวนหน4งเขาอาจจะกลายเป3 นมมเอก มนใช% แตทจะวางเขาลงบนด%านข%าง
กว%างและคณมกจะมเพยงแคขอบหรอด%านข%างของวาดภาพแคบเพราะแนนอนพวกเขาตดทแข3งแกรงในมมมอง
หลกค*าสอนทางศลธรรมตวเองด$เหมอนวาฉนจะเป3 นผ$ห% ญงทส$งด%วยเครองแบบสเข%มร%ายแรง แตใบหน%าทเรองแสงจากความปรารถนาทสองผานท/งหมดของ
ความเป3 นมนษยออกมาในโลกทส$งข4/นสวางข4/น มเฉพาะทจะน*ามาแม%จดส$งของใบหน%าของเธอมากกวาขาเขาไปเทามดของการแตงกายของเธอจะด$นอ% ยเชนเท%า
ของพวกเขาท*าให%พวกเขาอยางไร%ความปราณ tramples ดอกไม%ทเตบโตในทางของพวกเขาทกคนเป3 นไปตามของพวกเขา มอจากทแล%วมาให%ศลให%พรเพอ
ความสขทกเมล3ดทแตกหนอบนโลกเพยงแคเมล3ด
คร/ งทสอง

พจารณาได%รบการยอมรบหลกการของความมคณธรรมเป3 น: จะปานกลางบรสทธ; เพยงจรงเมตตาแปดชวตและทรพยสนอน ๆ ทเจ%าหน%าทและกฎหมายทควรจะ
เชอฟงศรทธาความหวงและความรกการสวมใสกบสงทพระเจ%า ฯลฯ เราจะไม พบวาไมปฏบตตามจะมผลกระทบทจะรกษาสภาพความปรารถนาทจะมความสข
ของมนษยชาตโดยรวมทท*าให%การรกษาความปลอดภยบคคลลงในการสงเสรม มเพยงกฎระเบยบทเป3 นหลกประกนในรากฐานทล4กทสดโดยย4ดมนรวมกนของ
พวกเขาเพอความสขของมนษยแม%หลงจากทความสมพนธทวไปสวนใหญม แตมนเป3 นรากแนนอน losgehauen ใน Schober ของระบบทรยศ
อะไรของความสข แตใครก3ตามทอย$ในสวนของชวตของ คณสามารถด$ทพวกเขาจรงๆด*าเนนกลบของความสขและเขาร$%วาพวกเขาเป3 นเพยง แตมการสวมใสน/
และในทสดทกอยางทเรยกวาข/ เกยจทครพไมได%น/ า* ผลไม%และมผลบงคบใช%ในการแสวงหาของพระมหากษตรย เทาน/นทจะสามารถบอกได%วารากของตวเองเป3 น
สงทด

เชนเดยวกบฐานรากท/งหมดมนเป3 นเรองงายทจะตระหนกถ4งความส*าคญของหลกการทางศลธรรมเชนถ%าแทนการมองสงทเป3 นตราบใดทพวกเขาจะให%ความ
สนใจกบสงททรดฮวบลงเมอพวกเขากระโดดตวเอง
วธการน/นก3จะยนรฐปรารถนาของโลกเมอกฎเหลาน/นหยดทจะต%องมความปลอดภยในโลกทกฎหมายของการด$แลไมมชนะไมมใครสามารถไว%วางใจค*าพ$ดของ
คนอนไมมทรพยสนของเขาภรรยาของเขาชวตของเขาจะเป3 น มากข4/นในการจดระเบยบกฎหมายใด ๆ และชวตผ$พ% พากษาทจะได%รบลดลงไปในเส%นทางท
ปลอดภย vermöchten ความเชอไมมความรกไมมความหวงภายใต%การจดการกบสงทพระเจ%าเป3 นยนอย$ในโลกซ4งมเพยงหน4งในกฎเหลาน/ จะกลายเป3 นข/
เกยจไมได% จะท*าตามอยางน%อยเฉลย และผ$ท% ไมปฏเสธวาถ%ากฎเหลาน/ จะตามมาด%วยทกทและทกทแม%กระทงความสข, ความสขจะ vorbedingt เพอ
ทวไปและแนนอนในโลกเชนเดยวกบทเคยได%โดยคนส*าหรบคนทส*าหรบการเกดแผนดนไหวและน*/าทวมสามารถตรวจสอบ ไมสามารถหลกเลยง ไมหนไป แต
แม%ความเสยหายของพวกเขามการเปลยนแปลงจ4งให%ดข4/น บนพ/นดนทถ$กวางเสยด%วยไฟพายหรอน*/าทวมสร%างความขยน, ระเบยบสามคคกฎหมายความเชอมน
ในการเพมความชวยเหลอด%วย steeled โดยมผลบงคบใช%ความชวร%ายของตวเองในเมองทสวยอกคร/ ง โรคทพระเจ%าสงคนทจะทนอย$กบ
leichetsten คนทด*าเนนการทดทสดและเยยวยาธรรมชาตทงายทสดทผสมผสานมตทดทสดและมกจะเข%ามา
วธการน/นหน4งสามารถพ$ดได%วากฎทท/งหมดน/ ข/น4 อย$เพยงไมเกยวข%องกบความต%องการทางเพศหรอไม แนนอนวาพวกเขาไมสนใจเกยวกบเรองน/ หรอวาความ
ปรารถนาของแตละบคคลทไมต%องการเพยงแคตอนน/ ทนตอนน/ เพยงแคตอนน/ และเพอให%คนทต%องการเสร3จส/นการเสมอจานทเตรยมไว%ได%อยางรวดเร3วและม
ช%อนกบขวาหรอเป3 นดอกไม%ทปด ต%องการทจะคว%าบางล*าต%นพวกเขาไมได%ด$แลเกยวกบความต%องการทางเพศดงกลาวในขณะทความจรงก3คอน/ จะด$แลพวกเขาไม
ปรารถนาของแตละคนเพราะพวกเขาด$แลเกยวกบความปรารถนาของท/งโดยรวมน/นต%องกงวลเกยวกบสงทจะเตมชามและช%อน และเตมในการด$แลของเหตผล
ของความกว%างและไกลความสขในเวลาเดยวกนเป3 นธรรมกบทกความต%องการ
แตเพอให%มนเป3 นเรองยากทบ%านอย$ในรากฐานการท*างานทมแนวโน%มมากข4/นก3คอมมมองผวเผนจะล%มเหลวในการรบร$ป% ระโยชนของการวางรากฐานของตวเอง
เพราะบ%านแล%วสงทมากข4/นด$เหมอนวาจะยนอย$บนตวของมนเอง แตมมมองทต%องการล4กด4งด$ดโดยขนาด และศกด; ศรของม$ลนธในมออน ๆ , ไฟบ%านเป3 นเพยง
การเลนการพนนและการคล%าหาสวนผสมเดยวกนจะเรมมองไปท ดงน/นหน4งทด$หมนรากฐานทดของความต%องการของมนษยและน*/าตาหนออกไปบ%านแฟนซท
จะพดผานลมตอไปทจะสร%างบนทรายอน ๆ ทด$หมน Lustbau ตวเองและบอกวาคนทถ$กฝงอย$ในห%องใต%ดนของฐานราก
และไมเพยงแคไมเกยวข%องศตร$แม%กระทงความปรารถนาทจะปรากฏเหลอบส/ นคณธรรม กลวไมได%มากทสดเชนพยายามทจะพบกบพวกเขาในทาง! 'และพวก
เขาวางอปสรรคปรารถนาทกท แตเราเห3นใกล%ชดตอการพบเพอให%เป3 นหลกการเดยวของอปสรรคเหลาน/ แตเพยงชวงเวลาทแตละบคคลทจะ จ*ากด การเจรญ
เตบโตของความต%องการในท/งประโยชนเดยวกน
ดงน/นกฎหมายของพอประมาณด4งด$ดผ$ค% นถ%วยคร4งเมาทปากออกไป แตเพยงเพอให%เขาไมได%ส$ญเสยอ*านาจของหญงมาย Ölkrüglein ทให%เขาธรรมชาต
ส*าหรบคณทกความล%มเหลวเป3 นเพยงเลอนปรารถนาทจะท*าให%พวกเขา จะได%รบพลงงานและทรพยากรและเพอเสรมสร%าง กฎหมายของทรพยสนทแสดงให%เห3น
ถ4งวธการทถ%าคณบกเข%าไปในบ%านของเพอนบ%านหรอสวนเข%าไปในหนวยความจ*ายาวกลองของเขา แตไมมกฎหมายน/ มนจะเคยทัั%งบ%านหรอสวนหรอผลด
หรอ Petite และมประโยชนในกรณท และต$ใ% ห%ทกคนแตละคนจะใช%เวลารบกวนและท*าลาย แผนดนตวเองหมวชพชงอกงามผลไม%ปาและสตว แตกองรวม
ของสวนทงหญ%าและทงนาทตาของเรายนดทชวยบ*ารงรางกายเพดานปากทกอยางยนสดท%ายของเราอยางมนคงและสวยงามประกอบในของเรา ชวตทมความ
ปลอดภยดอกและออกแบบมาไมได%มาจากโลก แตจากกฎหมายน/ การกระท*าขององคกรการกศลก3คอคัณจะใช%การแตงกายออกมาจากอปสรรคของตวเองและ
น*าไปส$เพอนบ%านทยากจนกวาคณ แตท*าไมคนอน ๆ กวาเพราะมนใช%เวลาเพอให%ครอบคลมความเปลอยเปลาทน แตคณก*าลงครอบคลมแล%วกวาและมากกวา
เพราะมนถ$กแขวนไมได%ใช%งานและความหนาวเย3นม ตอนน/ มนด$เหมอนมชวตอย$สงทมนถ$กโยนไปทต%องการและวธการทจะอบอนโดยร%อนข4/นเพอให%คณแบง
ปนความสขทคณให%บญญตแหงความจรงควบคมความออนเยาวของคณเพยงแคมอาการปวด แตแปลงพวกเขาจ4งเป3 นจดแข3ง เด3กทรอดคนผานการโกหกไมชนะ
ด%วยการชนะคร/ งเชอกส*าหรบมน
หากคณธรรมท/งหมดทผานการเป3 นรายบคคลทไมมมหลกการของการตดทอนความสขอกจะพบวาเป3 นความต/งใจทจะเป3 นความสขท/งหมดน/ เพยงแคจะร$%ส4ก
ชอบทจะชนะมงกัฎทพวกเขาสงให%โยนความสขเงน; เก3บเกยวเพยง แตบชเชลของความสขทจะท*าให%ป%ายของการสงหารหม$ของความสขเพยงความปรารถนา
ทจะท*าลายความสขทพวกเขาเกดข4/นแม%จะมการคกคามของการท*าลาย ตรงข%าม อะไรทจะชวยให%ได%รบความสขโดยรวมและเพอสงเสรมการลดความร$%ส4กไม
สบายเป3 นท/งเป3 นมงคลแกพวกเขาและจะท*าให%เราศกด; สทธ; ทน*าเสนอโดยพวกเขา ภาระหนกและการลงโทษทยากทสดทพวกเขาก*าหนดเกยวกบเราป% องกนหรอ
รกษา แตเพยงภาระทหนกมากการลงโทษทรนแรงยง
สงทดทสดในโลกเป3 นเหมอนพมกหลาบในสวน เด3กมาดาวาไม%พมหนามโดยการด$เพยง แตผ$ป% กครองอจฉาของดอกกหลาบดอกกหลาบฉกออกไปพวงหรด
verwelklichen รวดเร3วและท*าลายปา คณเคยมดอกกหลาบและไมได%อกคร/ ง ผ$ช% ายทมดมาดาวาตางห$ชวคราวของดอกกหลาบพวกเขาฉกเพอทจะมา
อย$ภายใต%เท%าสานมงกฎหนามรอบศรษะของเขาและบอกวาน/ เป3 นมงกฎนรนดรและเลอดท trickles จากหนามเมองสวรรค ดอกกหลาบ พวกเขายงไมได%
แม%โลกกหลาบ
แนนอนเป3 นหวหอกในตวอยางของมงกฎหนาม แตเขาเอาหนามไมได%มาจากพมไม%ดอก แตวางมงกฎเลอดจากหวของมนษยชาตไปบนหวของตวเอง หนพวง

มาลาของพระมหากษตรยและนรนดรในเลอดในกหลาบสวรรค ทตอนน/ เลอดและบาดแผลเพยงสองหวหน%ารอบซ/อหวเดยวของเขาทมในเวลาเดยวกนเป3 นทซ/อ
ขายความร$%ส4กและความร$%ส4กของความสขทยงใหญทสดของท/งหมด แตผ$ท% เชอวาพระเจ%าทรงเป3 นพมกหลาบไมเตบโตคนทหนาม ตวเองและคนอน ๆ เข%าไปกด
เน/อใดทเหยยดหยามพระเจ%าและผลงานของเขา
สงทคนควรท*าคอมการสวดมนตทจะยกไปท*างานให%สวนทจะขดในเหงอของเขาทจะเลอกอยางชาญฉลาดไม%พมพชทปรบแตงเพอรกษาด%วยความอดทนทจะ
ทกทายด%วยความหวงตา, ด%วยความกล%าหาญทจะเลอกดอกกหลาบทเมอพวกเขามบปผาทสวยทสดด%วยเสยงโหร%องถ%วยและรกทจะพวงมาลาจ4งน*าพวกเขาไป
เต%นร*าด%วยกนค$ประดบประดาเพอนบ%านและในทสดได%รบการยกยองพระเจ%าสวนไม%พมท โรสเถาสาวและแม%กระทงการสร%างเขาข4/นมาด%วยพลงของความ
ต%องการและความปรารถนาอ*านาจ
จะเล3กกวาท*างานทไมได%ทจะมในโลกน/ ความต%องการทางเพศของมน แตการท*างานรอบความปรารถนาทจะสามารถน*าคนทตวเองต%องการ
ความสขทยงใหญทสดทกคนจะมถ%าการท*างานท/งหมดในความสามคคหลงจากทยงใหญทสดของความสขแตละตามอ*านาจและเครองมอของเขาและนคอทยง
ใหญทสดได%เตบโตเป3 นทรวมของบรรดาผ$ท% ให%ความรวมมอท*า แตวธการทหลายตอหลายคร/ งผลรวมน/ ดว% ยตวเอง
ในเครองแตงกายทพบดงกลาวและด*าเนนการขณะน/ จะใช%เวลาแตละคณธรรมด%านอนทเป3 นประโยชนให%กา* ลงใจสงเสรมทจ*าเป3 นคกคามและค*าสงอยางใดอยาง
หน4ง แตละคนด$เหมอนวาจะต%องเป3 นอยางอนและต%องการกวาคนอน ๆ แตอยางใดอยางหน4งและมเพยงหน4งในสงททกคนยอมรบทศทางของการทยงใหญทสด
ของความสขน/ มน%องสาวทมร$ปรางทแตกตางกนร$ปลกษณและความร$%ส4กวธ แตรวมการกระท*าท/งหมดทอย$ในพรมทดของความสขในหวข%อทไหลผานสากล
และท/งพรมแตละจะพ4งพาพระเจ%าของเท%าของเขาเมอเขาเดน โลกของการเปลยนแปลง
III

สงทเป3 นดงน/นในหลกการทางศลธรรมทก verknüpfend ท/งส/นผ$กพนพบวาตอนน/ ผมสรปในทวไปหลกกลบมาอกคร/ งทกกฎของการด*าเนนการ
ออก gebärendes, verknüpfendes ผ$กพนถอวดหลกการซ4งตอนน/ ไมเพยง ท*าซ*/ากฎระเบยบทเป3 นลายลกษณอกษร แตจะอยางเกดข4/นใน
ความร$%ส4กด%านในสดความคดของหวใจมนษยในรายละเอยดน%อยและด%านลางของชวตจากเขา
คนควรจะเทาในตวเขาความสขทยงใหญทสดทจะน*าความสขทยงใหญทสดในโลกเทาทเคยตรวจด$ทก*าลงมองหาทจะได%รบเป3 นท/งของเวลาและพ/นท
แตลดความเกลยดชงเทากบกลาวหา Mehren ของความสข
ความหมายแรกทส*าคญของกฎหมายน/ คอคนทควรจะเป3 นและให%ความร$ค% นอน ๆ เพอให%เขาได%รบความสขทยงใหญทสดทเป3 นไปได%ในเครองแตงกายดงกลาว
และแสดงความสามารถทยงใหญทสดในน/นและความร$%ทยงใหญทสดทเป3 นไปได%ของสงทมความสขทรฐต%องการของโลกสงเสรมซ4ง เขาจะเป3 นคนทดทสดใน
เวลาเดยวกน
ดงน/นไมวาเขาจะมความจ*าเป3 นทจะน*าความคดและการกระท*าของเขาด%วยค*าพ$ดเชนเดยวกบในความสมพนธ แตกบเรอง ได%โดยไมต%องร$%วาหลกการทางศล
ธรรมไปทตวอยางเด3ดขาดสดท%ายของความสขเป3 น แตชอทดซ4งเธอมทจะท*าตามความต%องการทางเพศและทกษะทได%รบการระบและร$%วาสงทเหมอนกนคอใน
กรณทโดยเฉพาะอยางยงในใจเพราะเขา ขอเรองโดยคดในแงของความสขทยงใหญทสดของโลกและการกระท*า
มงมนทเคยโดยทกคนทท*าหน%าทในความสนใจของการยอมรบหลกการทางศลธรรมทจ*าเป3 นนอกจากน/ ยงสอดคล%องกบหลกการของเราเป3 นผ$ท% ท*าหน%าทในการ
ให%สอดคล%องกบหลกการของเรา, ขมข$และมนใจวาจะท*าหน%าทในความสนใจของคณธรรมเพราะใชหลกการของเราเพยงหลกการทวไปของการนั% กฎของตว
เอง ผ$ท% เชอวาท/งสองเคยได%หยาร%างกนได%เข%าใจผดท/งหลกการหรอกฎระเบยบหรอท/งสองอยาง มนสามารถใช%ซ4งกนและกน แตท/งสองทจะอธบายตวเอง
เพยง แตหลกการไปไกลจ*าเป3 นต%องเป3 นกฎระเบยบของแตละบคคลท/งหมดจากทได%มาน/น แตยงพฒนามนเทาน/นหลงจากททศทางของแตละบคคลและขอไม
สามารถครอบคลมความมชวตชวาของชวต หลงจากทชองทางทมการด4งออกมาจากการตอส$ข% องหลกการโดยสงทท/งทกคนสามารถยงคงอย$กบถ%วยของตวเอง
โดยเฉพาะอยางยงทจะมาวาดจากน/นมนสอดคล%องกบความต%องการพเศษของเขา มนไมพอเพยงโดยคณธรรมก3ผก$ ชวตท/งชวตให%แกพวกเขา ความจรงก3คอความ
คดของความงามของใบหน%าทมประโยชนในการใช%มอของด มนถอตาชงแหงความยตธรรมทวประเทศและห%นแอปเป/ ลยงคงอย$ระหวางเด3กสองคน มนสาน
แผนดนเส/ อคลมของข%าวโพดสทองและผ%าลนนสฟ% าและ embroiders คนหรอดอกไม%ในการแตงกายของเขา
IV

ในการเชอมตอกบสงทน*าไปส$การออกแบบจดบนสดของมมมองทผานการศาสนาและศลธรรมและท*าให%การเชอมโยงกบชวตเพอทวาพระเจ%าเป3 นวญญาณไมวา
จะเป3 นไปท/งหมดหรอตวเองท/งยงได%ความสขทอย$ในโปรโมชนของ เชนน/ ผานท/งทต/งอย$ในกองก*าลงเดยวกนกลบคนเรยกมนวาสงทดทสดททกคนไมพอใจของ
โลกมนเป3 นตวเองเพยงหมายถ4งเมอเพอเป3 นสกขพยานความสขทส$งข4/นและบอกวาเขามอ*านาจและภ$มปญญาจะกวาดทกอยางในแงน/ .

เชนพระเจ%ายงเป3 นพระเจ%าทดทสดทเป3 นไปได%และเป3 นตวอยางทดทสดของมนษยผ$พ% พากษาจะลงโทษคนชวและยงในชนดประโยคของเขาและมพระคณทรง
ลงโทษถ%าไมช%าก3เร3วทนหรอมคนทต%องเปดให%ดข4/น
ตามวธคดน/ การเสนอราคาท/งหมดเพอปฏบตตามท/งทการเก3บรกษาและการสงเสรมความสขของท/งควรมการเชอมโยง, di ตอนน/ จะออกจากหลกการทางศล
ธรรมทวไปโดยเฉพาะอยางยงได%รบการยกยองวาเป3 นพระบญญตของพระเจ%า
ตรงกนข%ามถ%าใครได%เห3นจากสาเหตอน ๆ ในหลกคณธรรมจากพระบญญตของพระเจ%าเรมแรกคณจะพบโดยด$ทความร$%ส4กรวมกนของพวกเขาทพระประสงคของ
พระเจ%าเป3 นจรงจะไปทนนเพอให%การกระท*าของคนทด$เหมอนเป3 นไปได%ความสขของมวลมนษยชาตด%วยกน
ดงน/นค*ากลาวของหลกการของเราคอการได%รบการยกยองเป3 นเพยงการแสดงออกทวไปของค*าสงของพระเจ%าส$งสดเอง
และเพอให%เรามพระเจ%าทมความปรารถนาทจะแข3งในตวเองทรมานและสหน%าเศร%าของเด3กและคนรบใช%ของเขาเชนเดยวกบมอทพบไมได%ใช%งานแทนการโจมต
วองไวในการประชมเชงปฏบตการทดของความต%องการทางเพศของเขาหนของเซลลทต%องการ มากกวาทจะใสให%ใหมและเป3 นสเขยว แตเรามพระเจ%าผ$ท% เราอาจ
จะมองข4/นไปด%วยความสขเพราะเขาใช%เวลาความสขในการสงเสรมความสขของเราของเครองแตงกายหลงจากทไมได%บนวาเรา แตเรยกเป3 นบรการของตวเองจาก
เราไปเสย ใบเหยวแห%งเพยงมอทยงไมได%ยา% ยไปท*าหน%าทในความหมายน/
เราต%องการการยนยนความเชอน/ เรามองออกไปในระเบยบโลกของพระเจ%า ไมได%ทกทมนษยทกคนทมงมนปล$กโดยหน! วาพระเจ%าอาจจะให%ตนเองสามารถขด
แย%งกบทเขาได%สร%างเครองแตงกายทเขาประณามบคคลทกคนต%องการความสขและจากการสงบคคลทเราเห3นทกสถาบนการเตบโตทจะยอมรบกองก*าลงท/งหมด
ยงสงเสรมความสขของทกคนในรฐครสตจกร, ครอบครวกฎหมายและเป3 นอ*านาจกองก*าลงเหลาน/ การลงโทษและผลตอบแทนการคกคามและสญญา ค*าเตอน
และการท*างานของการเรยนการสอนอยางเหนยวแนนและตอเนองในทศทางเดยวกน มนเป3 นเครองแตงกายไมเบอเสมอไปจากเป% าหมาย แตมกจะ
zustrebend เป% าหมายน/ พระเจ%าชวยให%ความชวร%ายกนผานผลของมนและการเพมข4/นของดจากเมล3ดของมนและเขาสร%างข4/นบนท%องฟ% าทมดาวของดง
กลาวข%างต%นเรามมมมองทไมมทส/นสดเพอความหวงทไมมทส/นสดของสงทด แตเขาได%จดประกายไฟทรมานในอกของเขาคนบาป นรก dereinstiger
จดประกายทมอย$แล%วเตอนเราของจรง คนท/งหมดน/ ยงไมได%ทา* แตท/งหมดน/ เขาได%รบการท*าโดยพระเจ%า
คอเหตผลทเคยมอาการปวดทชวร%ายในโลกหรอไม เราไมทราบและไมมใครร$%วามนพวกเขาจะมพวกเขาอย$กบพระเจ%าในเวลาเดยวกนเป3 นและเราไมสามารถม
พระเจ%าไมได% ปญหาหน4งในการท*าความเข%าใจและ mediating ทนส*าหรบทกศาสนาทซอนอย$ในทกคนไมเป3 นข4/นมาด%วยค*าอน ๆ ท/งหมดเดยวกน แต
ไมวาจะเป3 นความเจ3บปวดชวร%ายทมาจากพระเจ%าหรอพระเจ%าแม%มดงน/นอาจอย$ภายใต%เงอนไขของการด*ารงอย$น/ การเรยนการสอนจะดกวาสงทชวร%ายจะถ$กท*าลาย
โดยความชวร%ายของตวเองและหลายสวนทดผานการจดสรรทดไมมดกวา แตยงไมเป3 นความจรงเพราะค*าแนะน*าท/งหมดทเราสามารถวาดจากระเบยบโลกทเพม
ข4/นจากทนและตอนน/ ไปทนนทน/ คอความหมายและเน/อเรองโดยรวมของมนถ$กน*ามาใช%ทนเพอให%ม
หลงจากททกคนทชอบทความศรทธาของพระเจ%าทมจตวญญาณถอแกวงเพอโลกน/ ทจะวางออกมาในทางของตวเองของเขา
และดงน/นผมจ4งก*าลงพจารณาทชนชอบของฉนถ$กต%องเพอให%มนเป3 นไปไมได%ท/งความต%องการในปจจบนและในปจจบนเดยวของธรรมชาตของเขาซ4งพระเจ%า
สอสารตวเองเป3 นความสขทเทาเทยมกนและจากน/นเขาจะไมมากข4/นกวาผลรวมของธรรมชาตของมนและจะมความไมพอใจของพวกเขาเป3 นความปรารถนาทจะ
ห%น แตสงทท*าให%เขาร$%ส4กเหมอนความตอเนองของท/งหมดและของแตละคนทอย$ในท/งหมดน/ เป3 นเป% าหมายสดท%ายทนาพอใจหรอถ%ามไมส/นสดในโลกทจะใกล%
เคยงมากข4/นเพอทเคยบรสทธ; ของความสขของเขาและเดยวกน ขยายเสมอมากข4/นของพ/นทของความสขน/
ดงน/นเรมต%น unpleasurable และแวะในโลกของเขาเขาอาจจะเป3 นสงทดมากกวาความพ4งพอใจ คณเพยงแคสองทางตณหาของเขา จากความชวร%าย
ท/งหมดของความไมพอใจในโลกทเขามสวนตณหาของเขาเหลาน/ นในการปรบปรงเปลยนแปลงการรกษาและเมอหน4งเล%ย, ช*านาญ, unhealed สามารถ
เขาจะได%ร$%ส4กวามนมอาการปวด ดงน/นเชนเดยวกบธรรมชาตทเกดข4/นใด ๆ ของภยคกคามใหมแหงความชวร%ายทางกายภาพและทางศลธรรมเป3 นสงทมนยงคร4ง
หน4งทจะปฏเสธมนเป3 นเชนน/น แตสงทถ$กสร%างข4/นได%เพอให%แนใจวาจะเป3 นเป% าหมายทดเพราะความพ4งพอใจของตวเองของพระเจ%าในใจ ข4/นอย$กบความชวร%ายท
ดทสดทจะน*าไปส$สงทดให%ดข4/น
ดงน/นโลกทอย$บนมอข%างหน4งมากในจตวญญาณทมาถ4งความต%องการทางเพศนรนดรทเคยใกล%ชดกบดนแดนของเดยวกนการแพรกระจายมากข4/นและมากข4/น
โดยการเรยนร$%มากข4/นและมสวนรวมกจกรรมทนาพอใจแม%ในพระเจ%า แตจะปรากฏวญญาณใหมย%อนกลบจากสาเหตเป3 นคร/ งแรกท และมอนฟนต/ของโลกและ
เวลาและพ/นทของเขาส*าหรบการเจรญเตบโตทไมมทส/นสดในจ*านวนและขนาดของจตวญญาณและความสขและเรมต%นใหมเพอพระเจ%าและสงมชวตของเขามา
ใกล%ชดกบเขาท*างานเป3 นอมตะแล%ว นรกตวเองทเกดข4/นเป3 นเพยงการท*าลายของจดเรมต%นของความไมพอใจโดยทมขนาดใหญทมผลในเชงบวกของผลตภณฑท
ส$งข4/นจากความต%องการทจะเกดข4/นในกฎหมายทวไปของการโต%ตอบ negations วนหน4ง ด%วยเหตผลอยางทวามนไมสามารถเป3 นนรนดรเพราะมความ
ทกขทรมานจากการวดวาในทสดจะต%องบงคบตวเองชวร%ายทสดแล%วเขาเป3 นบรสทธ; ข/น4 ไปส$สวรรค ดงน/นเราจ4งไมจ*าเป3 นต%องเป3 นพระเจ%าทมนรกนรนดรส*าหรบ
ความผดชวขณะ แตพระเจ%าองคเดยวกลวทดน*าไปใช%เพอหลกเลยงความหวาดกลวมากข4/นและมความสขทจะบงคบให%ด พอลงอาญาไว%วาพระเจ%าจะลงโทษท
แตกตางกน

ดงกลาวในลกษณะทแท%จรงของพระเจ%าทเราเองอยากจะคดตลอดกาลทบนท4กไว%เราไมพอใจเวลาทโลกของเขาเพราะเวลาเชนเดยวกนไมพบเขาไมได%เหยยบเพยง
ทางเดนของความสขในโลกของเขาเป3 นคนหน4งทมความสขพระองค และยงเป3 นททเราต%องการความสขและความทกขทรมานของเราช/ ให%เห3นมากสดทกอยาง
ใกล%ชดเพอความสขของตวเองตดอย$กบมนจะท*าให%ความเจ3บปวดของเราและสงทเขาชอบท*าและเขายงสามารถและรบประกนน/ เราเปด
dereinstige . ไมวาจะเป3 นวาเธอลงเล; พระเจ%าเทาน/นทร$แ% ละเห3นและร$%ส4กวาพวกเขาต%องการเป3 นนกดนตรทมความละเอยดของการแตกแยกทต/งอย$ใน
ความคดของเขาซ4งอย$ในมอของเขาไปข%างหน%าร$%ส4กและเหตผลทเขาร$%ส4กถ4งการแตกแยกเป3 นสวยงามเชน กวน*าพระเอกของเขามความสขโดยทกประเภทของ
ความโชคร%ายทการสงออกทดลวงหน%าดใจทตวเขาเองจะท*าให%เขา ทกคนเป3 นเชนพระเอกกอนทพระเจ%า แตชวตน/ เป3 นเพยงการกระท*าของท/งแตละคนเดยวเสยง
เดยวของเพลง แตทกคะแนนเสยงจะต%องท*าดส*าหรบตวเองมฉะน/นความสามคคของท/งมความร$%ส4กผด มนไมได%เป3 นสนสอดทองหม/นของความร$%ส4กของตวเอง
ของพระเจ%าให%ผอ$% นสามารถพบความสขเพยงเทาคนทดในการมสวนรวมในความทกขทรมานกวาคนอน ๆ ถ%าเพยง แตเขาก3ร$ค% วามสขของตวเองเป3 นตวกลาง,
ความเศร%าโศกน/ เป3 นความสขส*าหรบเขาทจะเปด . แตพระเจ%าทรงร$%ส4กเป3 นตวกลางทจะกวาดทกความทกขทรมานในโลกส*าหรบการให%ศลให%พร
ตอนน/ ทกคนสมมตวาตามทมนพอใจเขา สงทต%องมความชดเจนถ%าหลกการของเราคอการประกอบกบพระเจ%าคอการทพระเจ%าการท*างานของสงมชวตของเขา
เพอความสขของตวเองเป3 นท/งต%องการพระบญญตของพระองคมความร$%ส4กวาเขาสามารถท*าหน%าทในความร$%ส4กของรางวลและการลงโทษน/ ทนและมน/ และ ดง
น/นในทสดท/งหมดน*าไปส$การปฏบตตามพระบญญตเหลาน/ และขอให%ตวเองทดของพวกเขา เพอยนยนทฤษฎน/ แตยงรวมถ4งลกษณะแรกและคราวๆมากทสดใน
เครองแตงกายของมนษยทกคนทมมมมองทผานมาและทล4กทสดของหลกส$ตรและแผนการของระเบยบโลกทเป3 นท/ง
V.

ด%วยหลกการทจดต/งข4/นทผมไมเห3นด%วยกบการจดต/งข4/นตามหลกการอน ๆ ของศลธรรมไมผมคดวามนเป3 นเพยงทผานการตความทชดเจนของเดยวกนไมวาจะ
เป3 นยงวาผ$เ% ขยนของพวกเขาเองไมชอบทจะยอมรบน/
ตอไปน/ คอคนหลกการนั%มนเป3 นพระประสงคของพระเจ%าพระเจ%าเป3 นเหมอนพระเจ%าตระหนกถ4งสทธชนะความรกของพระเจ%าทมท/งหมดน/ ท/งทางตรงและทาง
อ%อมในการรวมกนทก*าหนดหลกการทางศลธรรมและศาสนานอกจากน/ เขายงมความสมเหตสมผล เพราะสงทสามารถเพมเตมทเหมาะสมกวาการกระท*าเพยง
คร/ งเดยวหลงจากทความจรงทวไปทจะอ%างถ4งท/งหมดและเรามพ/นหลกการคานต แตเต3มไปด%วยเน/อหาจรงก3เป3 นธรรมชาตเพราะสงทมมากข4/นบนพ/นผวของ
ธรรมชาตทเป3 น เครองแตงกายท/งหมดด%วยความต%องการทางเพศและเพมเตมในเชงล4กเชนเดยวกบความสมพนธของความสขแตละคนมความสขท/งหมดและเขา
ก3ทา* หน%าทในฐานะสมาชกในความหมายและการรกษาท/งทเขาเป3 นอนทรยเพราะสงทดกวาทอธบายถ4งลกษณะของการเชอมโยงอนทรย การเชอมโยงทมท/งท
เป3 นวามนอยางจะเพอประโยชนของท/งเขาได%พบและความมงมนในสงทคร/ งหน4งเคยเป3 นของเขาหรอสงทอาจจะคดเพอให%สวยงามมากข4/นและดกวาสงทตวเอง
และเพอความสขของเขาและทก ใช%เขาในสหรฐทผานการพจารณาของเขาและทกความต%องการและการเรยงล*าดบของความสขใด ๆ เลย
ในความเป3 นจรงน/นอย$แตกตางทส*าคญของหลกการความสขของเราจากกอนหน%าน/ วาจะไมมชนดใดชนดหน4งหรอด%านข%างของความสขกอนทค*าสงอน ๆ ไปยง
จดมงหมายต/งแตเรมต%นและท*าให%สามารถทจะโปรดทกคน ไมได%ความสขของตวเองไมได%ความสขทแปลกไมราคะไมได%ความสขทางปญญาไมได%อย$ทไมได%
ความสขในอนาคตไมได%ความสขของดทไมต%องการของความชวร%ายไมได%เงยบสงบไมได%ยา% ยไมได% ยงยนอยางกว%างขวางไมปรารถนาอนแรงกล%าทรนแรงมใน
หลกการต/งแตเรมต%นการต/งคา แตสาระส*าคญทเป3 นทต/งส$งสดของความสขเป3 นเพยงทจะมงมนตอไมวาคร/ งแรกทวธการทเมอโดยสงทหมายถ4ง สงทปรารถนา
คอการมข%อได%เปรยบในกรณใด ๆ จะต%องได%รบมนตามขนาดและผลกระทบของพวกเขา
ม แตจะใช%สา* หรบการใด ๆ เชนเดยวกบสถานทและเวลาทจะได%รบการครอบครองโดยไมมอน ๆ ทมประโยชนมากข4/นและความสขทางโลกทเล3กทสดทพวกเขา
จ4งไมได%รบเชนเดยวกบทใหญทสดและจตวญญาณมากทสด; ความร$%ส4กไมสบายใด ๆ แม%วาพวกเขาจะน*าเสนอ คอจะเสนอขอให%พวกเขาน*ามาด%วยการรวมของ
ผลกระทบของผลความต%องการมากข4/นในโลกกวาความสขใด ๆ ในสถานทของพวกเขา
การพฒนาทเหมาะสมของหลกการส$งสดน/ ทเกยวกบธรรมชาตของมนษยและสงทและสถานการณทวไปและพเศษในการทจะด*าเนนการภายใต%การกระจายกฎ
ระเบยบมาตรการความสขและความไมพอใจเลอกท/งหมดเพอให%ทกความต%องการของศลธรรมทบรสทธ; ทธรรมชาตมากทสด ความยตธรรมได%เปรยบส$งสด
ดลพนจกว%างมความพ4งพอใจโดยมน กฎหมายเป3 นแตละกรณแม%วธการของความร$ข% องตวเองทดและความมงมนและสทธของพวกเขาได%รบมาจากอ*านาจของ
พวกเขามน
ฉนไมสามารถทจะพฒนาทนในรายละเอยดและจะต%องให%สถานทคดค%านบาง บทความดมาก แตทจะเห3นทศทางของการพฒนาทมอย$แล%ว นเป3 นเพยงความต/งใจ
ทจะน*าเสนอแงมมทส$งสดและทส*าคญการด*าเนนการ อดตเป3 นในกอนหน%าน/ หลงควรจะท*าในสงตอไปน/ คอในร$ปแบบของการตอบคดค%านบางอยางทจะเพมข4/น
เป3 นคร/ งแรก การบรรยายสาธารณะในเรองน/ มความต/งใจทจะเข%าส$อกคนหน4ง
VI

ไมมใครจะชอบและสามารถทจะปฏเสธได%วาจรงๆปฏบตตามหลกการทางศลธรรมหรอกฎหมายของพระเจ%าความสขของมนษยทถ$กผ$กไว%เป3 นหลกเพอให%เทาท

ความสขน/ ข/น4 อย$กบการกระท*าของฟรของมนษยด%วยความอดทนและการปฏบตตามทวไป กฎหมายทยงเตบโตอยางตอเนองและทวไป แตสวนหน4งก3เป3 นสงท
คนทวไปไมสามารถปฏเสธและชอบ แตทจะปฏเสธพเศษบางคร/ งพวกเขาจะพ$ดอะไรบางอยางสบาย ๆ ไปตามกฎหมายผ$ท% อย$ทนไปยงแกนทท*าจากกรณท
แตถ%ามนเป3 นตวเองเป3 นคณสมบตทเกดข4/นของสงทส*าคญก3จะเป3 นเรองทดเพราะมนเป3 นทชดเจนในขณะทบทบญญตอน ๆ ท/งหมดทระบวาการกระท*าทจะใช%ม
ความชดเจน แตไมมอะไรป% องกนทจะเห3นสงทส*าคญแม%จะอย$ในน/นและจะป% องกนไมให%อะไรทไมเพยง แตมเหตผลการขบขส*าหรบมนเพราะแรกอยางเป3 น
ทางการวาเป3 นจรงความสามารถในการเดยวไมมค*าช/ แจงเพมเตมเป3 นลกษณะความเสยงมากข4/นยงคงอย$ในหม$ท ออกกฎหมายเหลาน/ โดยทวไปถอจ4งเป3 นคนเดยว
ทสามารถแพรกระจายความชดเจนโดยตรงในการสรปและประการทสองส*าคญและการปฏบตทขอตรงซ4งถ$กก*าหนดให%เป3 นจดมงหมายของการกระท*าของ
มนษยตามตอไปด%วยตวเองทกการกระท*าของมนษยและสงท ทจะท*าให%แรงจ$งใจของธรรมชาตท/งหมดให%ดา* เนนการต/งข4/นเพยงเพอให%มนท/งหมดในคร/ งเดยว
สามารถเข%าถ4งได%สา* หรบหน4งและ
anlangend แรกเราอาจกลาวได%วาทกคนทไมเกยวข%องกบจดของมมมองความสขจากการทใครมความพยายามทจะรวมกนคณธรรมแรงเกอบจะมากข4/น
และความพยายามทจะขอความกระจางของตวเองในขณะทเปดส*าหรบการช/ แจงของสงอน ๆ บรการสนทรพย ไมแนนอนวาหลกการของเราเองทกอยางเทากน
จะได%รบการตดในคร/ งเดยว แตคณไมจ*าเป3 นต%องเพยง แตจะสอนหลกการของตวเอง แตเพอทจะสอนคนอน ๆ สงทพระเจ%าสงทเหตผลสงทธรรมชาตสงทท/ง
อนทรยซ4งเป3 นความมงมนใด ๆ เกยวกบการนรนยอนทกคนแทบจะเป3 นความชดเจนมากทชดเจนเพอให%ปลายซปความเห3นทกอยางทสามารถเป3 นได%ท/งทาง
ท*าความเข%าใจและเพราะมนเป3 น หรอเพอให%สามารถเข%าใจได%กจ3 ะเสมอหรอเข%าใจ
ในทางตรงกนข%ามกบความสขซ4งเป3 นแกนหลกของหลกการของเรา ไมมใครสามารถอธบายได% แตในทกความร$%ส4กทมอย$ทวไปในทนทซ4งแสดงให%เห3นวาไมม
ความเข%าใจผดอาจเป3 นไปได%ในกรณทผานมา ก3เป3 นคนทร$%ส4กวาการด*ารงอย$ของมนเป3 นอยางแนนอนก3ยงเป3 นความสขและความเจ3บปวดความร$%ส4กในการด*ารงอย$
น/ จะแตกตางกนและเพอให%เขาอยางแนนอนจะเห3นความแตกตางได%อยางถ$กต%องเพราะความจรงของความร$%ส4กของการเลอกปฏบตและการวดทแมนย*าสอดคล%อง
กบการด*ารงอย$ของตวเอง
แนนอนแม%พระเจ%าธรรมชาตเหตผลทก*าหนดจะมงานฉลองนรนดร แตไมเป3 นความคดของเราเกยวกบมนและพนจดทแตกตางกนของการโจมตและปจจยการ
ผลตซ4งสามารถหาจตใจของมนษยทจะป% อมปราการทยอดเยยมทแม%จดเรมต%นเป3 นจ*านวนมากของการเรมต%นทผดพลาดมนก3จะยงคงอย$ . เพยง แตไมเหมอนกน
ได%ทะลไปตรงกลางและตอนน/ สามารถมองเห3นสงทท/งเป3 นสงทผด แตคนทไมได%เป3 นเบ/องต%นในศ$นยน/ และคณไมสามารถท*าให%เขามความต%องการทางเพศ
ผาน วทยาศาสตรจะมการรฐน/ อกคร/ งเพอสร%างในความเป3 นจรงความคดทกอต/งข4/นในปกอนเราก3ไมสามารถออกไปข%างนอกเป3 นสงทมนเสร3จ
ในแงของความสข แตจะใช%ใจต/งแตเรมแรกแม%จดโจมตและใสของเขา เขาเป3 นคนทไมชอบบ%าน แตเป3 นหน unzertrümmerbare ไปทบ%านซ4ง
สามารถน*ามาใช%จ4งเพยงแคจะสร%างมนด%วยการต/งเสมออกคร/ งในการสงซ/อใหมและร$ปแบบในชวงอน ๆ หลกการของเราคอบล3อกน/ พร%อมกบแผนของอาคาร
และการสร%างท/งหมดมนเสมอและตลอดไปจะเป3 นหนเดยวกนซ4ง recurs เพยงการซ*/าซ%อนของศลาฤกษแรกและพระเจ%าเหมอนหนทปดหลมฝงศพ คณอาจ
ไมต%องการทจะสร%างบ%านทมบ%าน
ในความเป3 นจรงความปรารถนาทจะเป3 นสงทการท*าความเข%าใจเกยวกบ Unanalysierbares, ล4กลบบางสดท%าย แตอยางแมนย*าเพราะจะแบงอะไร
จากเขาในเวลาเดยวกนชองวางทดทสดและสารย4ดเกาะส*าหรบเขาทจะแสดงให%เห3นถ4งเพราะไมมอะไรเป3 นเหตผลทดทสด เพราะทจะอธบายอะไรทแสงทดทสด
หลงจากททราบการท*าความสะอาดแนวความคดมาจากความปรารถนาของสารตางประเทศทกคนอย$เหมอนกนกอนทเขาจะงายเปลอยสงเปลอยกายเพราะสงท
คนยงคงต%องการทจะเป3 นพยานวามนเป3 นเพยงสงทจะและชอบทไมต%องการทอย$ในความร$%ส4กของพวกเขา ตวเองและคนเดยวในการทเรามความชดเจนทนท ใคร
จะเคยร$%ส4กต%องการทางเพศทชดเจนจะท*าให%ความหมายของสงความสขไมเป3 นและผ$ท% มความร$%ส4กมนซ4งก3จะสามารถทจะท*าให%ความหมายของการทชดเจนใด ๆ
แม%วาหน4งสามารถพ$ดมากเกยวกบการทมผลมนเป3 นและสงทสร%างความ . ดงน/นในขณะทใจด%วยสวของเขารอบท*างานฟรตามเงอนไขของพวกเขาด%วยโคมไฟ
ของเขารอบไฟเปลา ๆ เพราะเขาร$%ดวาน/ ตดจณฑาลยากทตวเองอย$ในสวของเขาและเรมทจะเปลงแสงของโคมไฟของเขาและในทสดก3ร$%ตวดวาเพชรตนเองเรอง
แสงซ4งยง ส$งสงและ Unzerstörbarste มนและพนออกสวและโคมไฟทตอจากน/ ไปจะใช%เพชรของเขาแทนของท/งสองของเขา เพชรน/ เป3 นความ
ปรารถนาท
ตอนน/นความต%องการทางเพศได%อยางหวดหวดยอยของค*าของพวกเขา แตมนมอย$ในตวเองไมน%อยแสดงให%เห3นอยางชดเจนถ$กต%องตามกฎหมายโดยตดตามชวต
ความสมพนธเชงสาเหตกบสงทเป3 นและการกระท*าในโลก เพชรในใจมนเป3 นหวใจทสดใสส*าหรบชวตท/งหมดในโลกหลงจากททกสายเรยกเข%าด%วยกนและ
ท/งหมดของการรวไหลอกคร/ ง ทกอยางในสวรรคและบนแผนดนโลกในรางกายและจตใจของมนษยและสงมชวตอน ๆ ทจะสร%างในอนาคตอนใกล%หรอความ
สมพนธเชนสดท%ายทรฐปรารถนาของพวกเขาและความสขทยงใหญทสดหรอเงอนไขของความสขทยงใหญทสดจ4งยงหมายถ4งการจดระเบยบโลกในทางหน4ง ว
ทน%อยพ$ดพร%อมกนน/ งานทใหญทสดคอการก*าหนดและปลอดภยเพราะแตละส$งสดข4/นอย$กบเงอนไขบางอยางคงท โยนคนกองหนออกมาและบอกให%เขาจด
เรยงไว%กบผนงทล%อมรอบพ/นททเป3 นไปได%ทใหญทสดจะต%องมอะไรมากกวาทเขาสามารถจดให%เฉพาะกบล$ก แนนอนวาเขาต%องร$%วามนเป3 นเพยงร$ปทรงกลมทนา
พอใจงานทแตกตางกนทผานมา แตสงทจะเป3 นเพราะคณตศาสตรหรอไม ดงน/นยงต%องหมายถ4งการตอบสนองความต%องการของหลกการของเราหรอโดยเฉพาะ
อยางยงทเกดข4/นจากความร$%ทแท%จรงของธรรมชาตของมนษยและสงและหลกการดงกลาวได%อยางตอเนองในการพฒนา ร$ปรางดงกลาว แตถ$กขบออกไปทข%อ

สรปน/ พฒนาผลกดนให%หลกการยงเป3 นกระต%นให%ธรรมชาตของคนและสงทจะส*ารวจความล4กของพวกเขาข4/นไปและเพอให%ความคดทเข%มงวดโดยเน/อแท%ของ
ความสขได% แตในต*าแหนงของตนในหลกการท/งโลก ความร$%ทมชวตอย$เพอด4งเข%าไปในดนแดนของตน ส$งข4/นไปเป3 นความร$%ของอ*านาจทางอาญาและได%รบพร
จากพระบญญตของพระเจ%าน/นล4กลงไปถ4งความส*าคญของแมลงและตวหนอน แตแม%ความร$%เกยวกบแมลงและหนอน, ความออนแอของความสขและความเจ3บ
ปวดความสมพนธกบความสขและความเจ3บปวดของเรา ต*าแหนงเทยบกบท/งของธรรมชาตไมได%แยแสกบการแฉของหลกการในสาขาข/วของ
แตแม%จะมความส*าคญมากกวาการอ%างองความร$%ทมทกสงเพอความสขทนเป3 นหน4งทมการด*าเนนการทจะท*าเชนน/น ความสมพนธส*าคญและแยกกนไมออก
ระหวางหนอซ4งโดยพลการเป3 นสญชาตญาณการกระท*าของสงมชวตทข4/นอย$และความสขและความเจ3บปวด มไดรฟซ4งไมได%มวตถประสงคทจะผลตความสข
หรอทจะได%รบในการลบความร$%ส4กไมสบายหรอเพอป% องกนไมให%เป3 น มนเป3 นสวนใหญจะเพยงพอทจะพจารณาอยางใดอยางหน4งเหลาน/ เทยบเทา
แม%วาพวกเขาจะกลาววาไมจะมเหตผลหรอสญชาตญาณทจะสามารถท*าทมากโดยไมค*าน4งถ4งความมงมนด%วยความร$%ส4กของความสขและความเจ3บปวด;
สญชาตญาณกบทมนไมสามารถ - แตเราเห3นเพยงอยางใกล%ชดเราจะพบความแตกตางระหวางท/งสองในสงอนโกหกก*าลงนอนอย$ทความประสงคของแรงผลก
ดนเพอความสขทเข%ารวมเขาเป3 นสญชาตญาณทจะเป3 นความคดทชดเจนของสงทเราชอบเกยวกบ ต%องท*าเพราะความสมพนธสญชาตญาณบทบญญตชดเจนของ
ความร$%ส4กรวมกนอยางใดอยางหน4งมากอาจจะเห3นความแตกตางระหวางท/งสองแม%วาธรรมชาตทไมมขอบเขตคงทระหวางพวกเขาร$%วาในความสมพนธกบความ
ต%องการอยางน%อยมอะไรทแตกตาง ท/งหมดปจจยอตนยและวตถประสงคของคนทจะต%องด*าเนนการสงทชอพวกเขามกจะน*าไปส$การเป3 นสวนหน4งของ
ธรรมชาตของเขาทพวกเขาอาจจะเกยวข%องกบแรงจ$งใจและวตถประสงคท/งหมดของเขาอยางใกล%ชดเปดเผยหรอแอบร$%ตวหรอไมร$%ตว แตมกจะจ*าได%ถ4งใจการ
วเคราะหท อ%างองถ4งความสข; ใชมนสามารถอย$ในแรงจ$งใจทแตกตางกนเพอให% unspeakably และวตถประสงคของมนษยอะไรอยางอนในการหาท
พบบอยกวาอ%างองน/ เพอความสขทคณจะไมสามารถมองเห3นถ%าคณไมต%องการทจะเห3นเขาหรอต%องการเพยง เข%าใจความสขของการรบประทานอาหารและดม
น/ สามารถแสดงรอบคดเลอก
ขอไปทกทศทางหลกของ Trachtens มนษยโดย: สงทมนเป3 นสงทมนหายไปจากกาลเวลาและยงคงไปในวนน/ ใน Annehmliche และ
สวยงาม แตสงทด$เหมอนจะนาพอใจเราและดยกเว%นตราบเทาทมนชวยให%เรามความสขโดยตรง - เพอประโยชน แตทมประโยชนทไมสามารถแปลเป3 นความ
หมายใกล%เคยงหรอหางไกลของความสขหรอการเยยวยาความเจ3บปวด; - ความจรง แตไมได%พระเจ%าเรองความพ4งพอใจของชนพ/นเมองในการปฏบตตามและ
เพมความร$ข% องเราและไมได%มความร$%ทจะให%บรการเราจะสอนเราธรรมชาตของแหลงทมาของความสขและการใช%งานของพวกเขาทต%องการความจรงไมมการ
อยางใดอยางหน4งหรอ คนอน ๆ ทก*าลงมองหาและไมชอบโดยท/งสาเก - ด แตเป3 นจตส*าน4กของความสขภายในทเกยวข%องโดยตรงกบสงทเป3 นสงทดไมมความ
ปรารถนาและไมเพยง แตทดจ4งมคณคามากข4/นกวาทนาพอใจสวยงามทมประโยชนจรงวามน ด*าเนนการทกอยางรวมกนอย$บนตกของเขาหรอบนพ/นฐานทวามน
ไมได%เป3 นบางอยาง แตการพจารณาท/งหมดของความสขทยงใหญทสดในจดมงหมายท/งทมแสง
ทจะปฏเสธน/ เป3 นหน4งในคร/ งแรกจะต%องสามารถทจะปฏเสธสงทกลาวเกยวกบความสมพนธของบญญตของพระเจ%าไปส$ความสขของมนษยชาต
แนนอนคนข/เหนยวอดมออน ๆ ทเป3 นอาสาสมครทกคนมความสขจากการเพมการผดกฎหมายเป3 นหน4งเดยวกบความเสยหายขยนดงน/นความเกลยดชงให%และ
พ$ดจรงคงลงโทษไมได%กลาวเท3จและสกขสามารถชาบนตะแกรงเรองแสง แตจะอดอาหารถ%าเขามเงนจะไมเป3 นทนาพอใจเชนการรบประทานอาหารทท*าผด
กฎหมายเป3 นอนตรายถ%ามนไมได%เป3 นทพอใจเขาทจะเป3 นอนตรายตอผ$อ% นแบกประโยชนทพ$ดจรงโทษความจรงถ%าการลงโทษภายในส*าหรบความเท3จเขาคนข/
เหนยว ยงไมได%ด$เหมอนหนกพลชพสามารถทอดถ%าเขาไมได%กลวลงไปตกจากช/นวางในไฟนรกและไมได%หวงวาวญญาณจะข4/นไปบนสวรรคของความสขจาก
รางกายเผา ดงน/นความสขเพยง แตความเจ3บปวดเป3 นวตถประสงคหรอแรงจ$งใจให%ดา* เนนการข4/นอย$กบวาใครอยากจะเชอวามนและเพยงแคการขนาดเล3กทได%
จากการทมขนาดใหญหรอสงอนทแสดงให%เห3นถ4งวธการทหางไกลของการชง มนมาพร%อมเพยงในสงทท*าให%หรอสญญาใด ๆ ทความสขมากข4/นหรอมากข4/น
หรอมอาการปวด
ไมได%อย$ในน/นเพอให%คนทดทสดแตกตางจากทเลวร%ายทสดทพวกเขาได%ทา* หน%าทน%อยกวาเพราะความต%องการทางเพศ แตทพวกเขามความสขในสงอนคอความ
ปรารถนาในสงทเป3 นตวเองพ4งพอใจน*าหรอการส$ญเสย basing บนท/งทชวร%าย แต สงทไมเป3 นทพอใจหรอน*า-basing ท/ง
ดงน/นแนนอนนอกจากน/ ยงมความแตกตางขนาดใหญระหวางความปรารถนารวมกนทลดลงของดบคนราคะและความต%องการทางจตวญญาณทส$งข4/นของ
ขนนางก3ไมควรทจะคดแตกตางอย$ในความจรงทวามนเป3 นเพยงความสขไมได%อน ๆ แตในน/นโกหก คนทมความสขทเพมข4/นในการกนดมเลนการพนน แตความ
สขอน ๆ ทเพมข4/นในการสร%างและการผลตจตส*าน4กของความปรารถนาทจะให%ความสขทเหนอธรรมชาตทไมสามารถลดลงเพราะพวกเขาไมเห3นด%วย เหดงกลาว
แตหลกการของเราไมเพยง แตพ$ดสงทอย$แล%วมจดประสงคทวไปมดของความพยายามของมนษยทชดเจนวาจากซ4งเป3 นจดประสงคทควรจะเหมอนกน แตน/ แสดง
ให%เห3นในเวลาเดยวกนยงเป3 นททควรจะเป3 นวตถประสงคเดยวกน
คนเรมต%นเพอให%ความปรารถนาทยงใหญทสดของพวกเขาทจะแสวงหาอยางยงในถดไปและความต%องการทางเพศของตวเอง แตในมมมองของการพฒนาของ
มนษยและสงทจะเห3นได%วายงใหญทสดของความปรารถนาของบคคลทไมได%เป3 นเพยงโดยตรงผานการท*างานเฉพาะในความสขตอไปของตวเอง แต เพยง แต
ความสขทยงใหญทสดในฐานะทสามารถเข%าถ4งได%ในทกทท/งสองจะไมสามารถแยกออกจากกน ผลน/ ในขณะทการทล4กทสดอยางตอเนองเป3 นธรรมชาตของ

มนษยและสงศกด; สทธ; และทผานมาตอนน/ อย$ใน Prinzipe vornweg มอบให%กบคนทจะให%มน durchzubilden ตลอดชวตและเพอให%
สงทเขาต%องการจากการเรมต%นทมนปลอดภย ทจะออกเป3 นถ%าเขามลกษณะส/ น ๆ ของเขาเองลกษณะของเด3กหรอดร%ายไลมนต ตอนน/ มนเป3 นของหลกส$ตรยง
จ*าเป3 นทจะต%องท*ามากของการเรยนการสอนของมนษยทพระเจ%าและสงสดท%ายทเขาเป3 นของขวญของทระล4กและมคาทปรากฏ
แตกอนทหลกการเข%าถ4งการสนบสนนน/ จะตนข4/นมาด%วยค*าพ$ดเพยงแม%ปรารถนาทจะเชอฟงและนคอไมมความได%เปรยบเล3ก ๆ ในบญญตข4/นอย$กบคาท/งหมด
ของการปฏบตตามเขา โดยเฉพาะอยางยงอย$แล%วคอการแสวงหาของผ$ค% นของความต%องการทางเพศของตวเองตอไปและโดยธรรมชาต แตมนไมได%เป3 นคน
เดยว ตราบใดทความขดแย%งไมท*าให%ตวเองร$%ส4กวาการจดการทวไปสญชาตญาณในตวเขาปรารถนาทจะสร%างไมเพยงไปและกลบ แตยงทจะเห3นและตอนน/ ก3ไม
ได%เป3 นเพยง แตอนญาตจ*าเป3 นในการสร%างทดทสดทเป3 นไปได%และในตวของมนเอง ในอกหน4งและอน ๆ ท*าหน%าทเพยงเพอทจะแสดงให%เห3นวาสงทเขาต%องการท
จะไมแยกจากกนจรงๆไมได%แยก การเสนอราคาดงกลาวหวเราะคนมความสขมากทเขาต%องการทจะยม/ อยางมความสขอกคร/ ง ขณะน/ การเสนอราคาทดทสดและ
ส$งทสดของเขายงปรากฏเป3 นสวนใหญยนดต%อนรบและสวยงาม ท/งหมด Prinzipe ปรารถนาฝายเดยวไมสามารถแก%ความขดแย%งระหวางพระราชวงของ
ประชาชนและจ4งเกดข4/นต/งแตเรมต%นแม%จะอย$ในความขดแย%งกบความร$%ส4กทดของเขา การเสนอราคาแนะน*าเป3 นคร/ งแรกหรอโดยเฉพาะอยางยงเกยวกบความสข
ของตวเองหรอศลธรรมของพวกเขาด$เหมอนวาเห3นแกตวหยาบและหน4งซ4งจ*าเป3 นทจะเสยสละเพอคนอนทบงบอกถ4งความสขหรอความสขของจตด$เหมอนวา
แปลกประหลาดกบเขาและวางเปลา แตหลกการซ4งเป3 นความปรารถนาของหน4งในความสขของทกคนไมได%แบงความสขใด ๆ สทธเหมอนกนคอความจรงทวา
มนวดความถ$กต%องของพวกเขาเป3 นไปตามผลงานของพวกเขาทยงใหญทสดของความสขในภาพรวมรวมแรงฉดของ Prinzipe บคคลท/งหมดทอย$ในตว
ของมนเอง โดยไมต%องกลบมา
ดงน/นหลกการของเราชนะในการทจะคนทหวใจของวตถประสงคท/งหมดของเขาออกจากเปลอกหอยท/งหมดบรสทธ; ทชดเจนท/งหมดและเต3มร$ปแบบของการ
โกหก, ความงามทเป3 นเชนน/ แนนอนความชอบของผ$ค% นทหลกเหลาน/ นอกจากน/ ยงมการรกษาและมงมนเพอความส*าเร3จของวตถประสงค โดยหวหนาของเล3บ
จะพบอยางเต3มทปลายแทรกซ4มล4กทสด
และใบหน%าเป3 นมตรของหลกการนั%ทา* ให%ทกคบคดทจะท*าตามเขา แตเพยงค*าเชญ ตอนน/ มนยงประกอบไปไกลอยางทเรากลาววามความสมพนธกบผลการวจย
เกยวกบธรรมชาตของมนษยพระเจ%าและสงทผานมาและเจาะล4กลงไปเรามแรงจ$งใจทมประสทธภาพมากข4/นในการปฏบตตามการพฒนาของ
ดงน/นหลกการเพยงแคในมนษยทก*าลงมองหารอบกบด$แลการประหยดเพยงอยางสนตกศลขยนกฎหมายอาศยอย$พระเจ%าอาศยเป3 นของเขาสขภาพด%านความเจรญ
รงเรองความสงบสขความรกความเคารพเกยรตเสรภาพทเงยบสงบ มโนธรรมและสวนทเหลอตกอย$ในพระเจ%าและในอกทางหน4งตกลงไปทยบย/งชงใจ, เลว
ทราม, ชวร%าย, ข/เกยจชวร%าย despisers พระเจ%าของเขาเป3 นโรคด%านความยากจนความขดแย%งความเกลยดชงด$ถก$ อบอายจ*าคกลงโทษความผด ท/งหมดน/
มความปลอดภยมากข4/นดกวากลายเป3 นค*าสงของมนษยรวมถ4งในแงของหลกการทอย$ในล*าดบทไมดทดอาจจะลดคาจ%างบางสวนทไมดม$ลคาความชวร%ายบาง
อยาง แตทกทและตลอดเวลา แตค*าสงของสงทเป3 นสงทด รบพอทจะท*างานโดยเฉลยและบนท/งทดข4/นดข4/นและแยลงแยลงและไมวาความยตธรรมเรมคลานเดน
อย$ข%างหลงคนทพวกเขามกจะทนเขากอนทจะจบชวต สงทเป3 นแรงจ$งใจ แตอาจกอให%เกดคนทจะต/งคาการเดนของเขามากข4/นในจตวญญาณของข%อยกเว%นกวา
กฎ! ความทกขทรมานมากนอกจากน/ ยงเกดข4/นกบคณงามความดของพระเจ%า แตคนทดกวาเพอสงทดกวาเพอให%เขาหนตวเองเพอจะทกขทรมานและมากข4/นก3จะ
ชวยให%คนอน ๆ ตดตอกบเขา แตตอไปเพมข4/นและส$งกวามมมอง หลายวธและขมอาจจะคดวากรณพเศษของความยตธรรมบนโลกใบน/ สงทมการอกคร/ งและได%
รบการยนยนโดยเฉลยและความคบหน%าจากจดเรมต%นของโลกทเป3 นเบาะแสส*าหรบการวางแผนการตดต/งทศทางของระเบยบโลกโดยรวมท ไมได%รบการแก%ไข
ได%ดว% ยทนและตอนน/ แตผ$ท% ไมเชอวา บรษท และรกษาความปลอดภยสถานททก*าหนดนอกจากน/ ยงจะได%พบกบการด*าเนนความปลอดภยของพวกเขาและเสร3จ
ส/นเมอระบบไมได%ในเวลาเดยวกนเป3 นจดส/นสด นคอการตอบโต%มกจะเลอนออกไปเพราะในบรบททมขนาดใหญเป3 นอยางอนระหวางดนและยงคงคกคามและ
อนตรายมากข4/นและยงลงโทษกบภยคกคามน/ หรอค%มคากบโอกาสทก*าลงจะมาถ4งเสมอดงน/นจ4งอาจจะลาช%าแม%เกนชวตน/ แตตามข/นตอน เราใฝหาความยตธรรม
เสมอมากข4/นกวาผ$ท% เป3 นของเราเราจะเป3 นข/นตอนทส*าคญทผานมาทเราท*าในชวตอน ๆ ในชวงทไมสามารถหลบหนออกมาได% แตพวกเขาจะเป3 นคนทจบข4/นกบ
เราและเรยกเราใน อน ๆ ของโลกลงหรอเพมข4/นสวมใส ผมอยากจะบอกวาถ%าบคคลทเป3 นบรบทของการสงซ/อท/งหมดของสงทนคาจ%างของเขาหรอประโยคของ
เขาไมสามารถได%รบการตายของตวเองทจะอย$กบมทจะท*าให%เขาอย$ภายใต%เงอนไขใหมทท*าให%มนเป3 นไปได%
ระบคนผลไม%ทนในแผนดนและท*าของเธอเองจ4งจะเตบโตเกนแผนดนท%องฟ% าและดอกและหม ทตอนน/ จะขอให%คณสงตอบแทนเขาจะให%สงทเขาท*าทดในการ
ได%มาของโลกในสวรรคทเราอาจจะต%องไปและพ$ดวาเป3 นเมล3ดพนธและการด$แลรกษาของเมล3ดในของคณแผนดนเพอจะต%นไม%ทมท/งหมด ดอกไม%และผลไม%ดง
กลาวข%างต%นของโลกวนหน4งจะเป3 นของคณ รางวลอนยงใหญในวนน/นบางคนอาจสวมใสเป3 นเหมอนต%นโอCกจากโอCกเตบโตของโลกเพยงเล3กน%อย และอน ๆ
เชนธรรมชาตของพระเจ%าเป3 น Pflanzgarten เราทยนอย$บนพ/นของสวนเดยวกนยงคงให%ตวละครทดบางอยาง
ดงกลาวเป3 นแรงจ$งใจเชนทมการใช%หลกการของเราทจะปฏบตตาม อะไรคอสงทแสดงให%เห3นทนไมนานมาน/ ได%อยางตอเนองในการด*าเนนการเรยนการสอน
วามนเป3 นเชนเดยวกบสงทเป3 นอย$ในทกการกระท*าของมนษยทอย$ในรสอรตทผานมาและสามารถท*าหน%าทเป3 นจรงเพอให%ได%คร$ของศลธรรมทก*าลงมองหา
ปรารถนาทจะให%ไกลทสดเทาทเป3 นไปได%จากระบบของพวกเขา แตไมได% สามารถชวยในการเปดเผยแรงจ$งใจของพวกเขา แตยงอย$ในความปรารถนาเดยวทพวก
เขาจะมความปรารถนาเพยงยอดเขาทส$งทสดและยอดจะใช%เป3 นถ%าความคดฟ% งซานส$งสดและไมยอมส$ญเสยห%นผานไปยงรากของโลกจะส$ญเสยฐาน ไมมการ

อ%างองถ4งความต%องการของจตส*าน4กความสขทได%อย$กบพระเจ%าในความบงเอญและความสขนรนดรถ%าศลธรรมท/งหมดเป3 นงอย, ก*าพร%าและไร%สาระแนนอนวา
เธอยงคงอย$แม%จะมการอ%างองน/ มนก3พส$จนให%เห3นความจรงทวาพวกเขา สวนใหญของพวกเขาด$เหมอนวาจะเป3 นผ และแนนอนท*าให%หวาน, หวเมตตาตดออก
เทาน/นทจะกลว ศลธรรม แตในความเป3 นจรงแยกหวของความสขของรางกายของเธอถอมนออกมาให%เราและบอกวาวธการทสวยงามมนคอ ใชมนเป3 นสงทด
แตการเจรญเตบโตรวมกนอน ๆ ทมทกอยางทสวยงาม
ในความร$%ส4กของเราความสขของจตส*าน4กความส*าคญด%านขวามอในการทจะปรากฏเป3 นรางวลทดทสดในความต%องการทพระเจ%าได%กอต/งข4/นทนในโลกการ
ท*างานทดทสดส*าหรบความสขทสะท%อนให%เห3นถ4งจตวญญาณของพวกเราทกออกอากาศหรอแม%กระทงเพยงแผความสข gestrebten ใน กระจกรอบ
บรสทธ; ของการเป3 นป4 กแผนของเราเป3 นสวนหน4งจดเชนเดยวโฟกสของพระเจ%าความสขตวเองแนนอนถ%าพระเจ%าเป3 นเหมอนทตดอย$กบเครองแตงกายเชนเดยวกบ
ความต%องการของคลนทให%ความร$%ส4กเหมอนเป3 นสวนหน4งของแหลงทมา ความสขนรนดร แตได%รบความส*าคญจากข%อเท3จจรงทวามนด$เหมอนจะเป3 นปอนด
ปรารถนาซ4ง ausgetan ของเราในโลกวนหน4งกบทกผลประโยชนทจะมการสวมใสทเราจะช*าระคนเป3 นทรพยสนและจะไมได%แพรกระจายทนแม%การ
ท*างานของเรา มนจะท*าให%เรามพระเจ%าทจะเพมจ*านวนส$งกวาอตราดอกเบ/ ย
ศลธรรมสามญ แตอาจจะอธบายได%วาคาจ%างทถ$กต%องในความปรารถนาทผานมาและทส$งทสดทสามารถเป3 นเรา แตความปรารถนาทจะให%เราเป3 นรางวลส*าหรบ
การไมมอะไรน/ มความปรารถนาทมคาส$งสดท*าไมไมอย$ทน
ศลธรรมธรรมดาพ$ดวา: ไมได%รบการด$แลของข/นตอนทมการสร%างข4/นเพอลาสดและส$งทสดเพราะพวกเขาจะไมได%ผานมาและส$งทสดเป3 น แตเพยงเพอตวเองน/
เราต%องการให%ทา* ตามข/นตอนและด%านบนข/นตอนเพราะพวกเขาน*าไปส$การประชมสดยอดและการประชมสดยอดเพราะการแสวงหาน*าเขาผานข/นตอนและตว
เขาเองเป3 นเพยงทส$งทสดทเราจะได%พบกบพระเจ%าและท$ตสวรรคของพระองคไป ลดลง แตกบสงมชวตทต*ากวา แตยงของพระเจ%า
ปกเกล%าเจ%าอย$หว

มนจะได%รบการกลาววาค*าสงทจะแสวงหาเทาน/นทเคยหลงจากทใหญทสดของความสขทมองไมเห3นเชนเดยวกบทวางมาตรการเปรยบของความต%องการท/งหมด
โดยไมได%พบ แตดงกลาวเป3 น ความสขอย$แล%วกระต%นความร$%ส4กและจตวญญาณทหาทเปรยบมได%กบคนอน ๆ และในพ/นททางประสาทสมผสและจตวญญาณ
โดยเฉพาะอยางยงมความสขอกคร/ งทมความหลากหลายมากทสดทไมมมาตรการรวมกนทมขนาดอยางน%อยทสดก3ไมได%มประโยชน
แตยงมสงหน4งทดงกลาวใชมนเป3 นทตรงทสดและมากทสดทมประโยชนโดยตรงสงทอาจจะเพราะมนน*าไปส$แตละคนและความเข%าใจในทนททใช% ใชไมเพยง
หน4ง แตสองมาตรฐานทสมบ$รณของความสขทมอย$ในใจกบทเราเป3 นเจ%าของความต%องการทางเพศและวตถประสงคทเราวดความสขทแปลก ทอย$ในความร$%ส4กท
เกดข4/นทนทระหวางมากข4/นและน%อยกวาความต%องการทางเพศและแนบมากบมนแข3งแรงหรอออนแอสญชาตญาณเหลาน/ ในพ/นทข4/นอย$กบความร$%ส4กเหลาน/ และ
สญชาตญาณของการด*าเนนการทผานการแสดงความปรารถนาบางสวนมวตถประสงคสวนหน4งท วดท/งสองคดสรรออกมาจากความปรารถนาของทกคน
ในความเป3 นจรงทเราสามารถพส$จนความสขในชวตประจ*าวนททกคนเป3 นความหลากหลายทมนอาจจะเป3 นตวช/ วดทพบได%พบในความเป3 นจรงทเราต%องการทจะ
เห3นอยางใดอยางหน4งในชวตประจ*าวนอน ๆ และร$%ได%ดกวา เด3กจะไมได%พบวาตวเองทส$ญเสยทจะเลอกระหวางแอปเป/ ลและหนงสอเพราะมนจะม. ตระการตา
รอบนคอความสขทางปญญาหรอความไมพอใจยงเป3 นถ%าเขาอย$ในการเปรยบเทยบเดยวกนจะไมทราบวาจะหา และวธการแลกเปลยนทวไปของผ$ท% มความรก
อาจหมายถ4งการททกคนในสงทเขาน%อยชอบทจะเป3 นสงทเป3 นทรกของเขาในการฝ4 กอบรมและหาขนาดทพบบอยในเงนเมอคณภาพตางๆของความต%องการทาง
เพศของพวกเขาเปรยบเทยบ จ*านวนการป% องกน
เราอาจกลาวได%วาหลกการทจะให%การด*าเนนการทเหนอกวาเพยงแคไมได%วดทต/งอย$อาจเป3 นสงทอย$ในความร$%ส4กโดยตรงจากผ$ก% ระท*าและสงทได%รบการเปดเผย
จากการกระท*าของตวเองวตถจากเรามากกวา .แนนอนวาการทดลองสามารถเกดข4/นได%ภายใต%มาตรการนั%โดยการโพสตหรอไมคาดหมายเกดความสขในอดต
หรอในอนาคตในอตราสวนคาของพวกเขาทเหมาะสมหรอการกระท*าของคนอนตความผด แตความเป3 นไปได%ของข%อผดพลาดทไมควรท*าให%คณโยนออกไป
หมายถ4งความจรงของตวเอง แตด%วยสตทเพมข4/นเพอให%ความปลอดภยของเรามากข4/น ศอกซ4งมาตรการอยางถ$กต%องด%วยตวเองไมมทไหนจะมและจะต%องพอเพยง
ถ%ามาตรการคมถ%ามนถ$กสร%างข4/นคม
และไมเพยง แตการเปรยบเทยบ แตยงผลรวมของความหลากหลายทางเพศเป3 นคนทเป3 นไปได%ในศลปะ วนมกจะน*าคนอน ๆ ความสขและความเจ3บปวดกบมน
กวาทอน ๆ แตคนดทร$%วาสงทเขาใช%เวลาทมความสขของวนทแตกตางกนในท/ง ใชคนทมความสามารถทนาท4งมากของทกคนทความสขแม%ระยะหางหรอความ
เจ3บปวดทแขวนอย$บนสงหน4งหรอการกระท*าเพอตวเราเองหรอคนอน ๆ หรอมสภาพทมนสญญาวาจะเป3 นเพอสรปผลในอารมณและท*าให%มนสร%างความร$%ส4ก
ของ คาของสงทและการด*าเนนการ สงทได%สงน/นหรอเป3 นเชนน/ เป3 นทเด3ดขาดส*าหรบสงทสญญาวาจะจายได% นอกจากน/ ในความร$%ส4กของผ$ช% ายคนน/ สามารถท*า
ผดพลาด แตสงตอไปน/ เป3 นอกคร/ งทไมวาเขาปฏเสธความร$%ส4กน/ แตมกจะดและเหมาะสมการข4/นร$ปและการรวมกบตวแทนอน ๆ เกยวกบการทมให%

VIII

มนจะได%รบการกลาววาหลกการทจดต/งข4/นเป3 นหลกการบญชทมการใช%งานอย$เป3 นไปไมได%หรอวามนต%องท*าอนตรายมากกวาดเมอพยายามทจะใช% กรณอน ๆ ท
มความจ*าเป3 นทจะท*าหน%าทน*าด%วยเงอนไขอน ๆ ทซบซ%อนเงอนไขในโลกทอนฟนต/ , วธการทคณสามารถสร%างหลกการทวาเป3 นไปไมได%ตอ% งการการค*านวณ
หรอการค*านวณหลอกลวงท*านองคลองธรรมสงทเกดข4/นในแตละกรณ จะโผลออกมาน/ หรอการกระท*าทเพอความสขหรอความเจ3บปวดในการตดสนใจวาควร
กระท*าอยางใดอยางหน4งหรอไม
ฉนขอให%คร/ งแรกของทก แตถ%าไมได%สงทมการประกาศทนเป3 นไปไมได%หรอปฏเสธผดพลาดเกดข4/นทกวนและบอกวาด เมอคนมการซ/อขายกนกวาทเกยวกบผล
ทางกฎหมายทคาดวาจะมาจากการกระท*าของพวกเขาและผลกระทบของการกระท*าเหลาน/ อย$กบโชคและความโชคร%ายของพวกเขาและถ%าพวกเขาจะไมถ$กต%อง
วนน/ มนเป3 นค*าตอบเสมอทจะท*าซ*/าวาพวกเขาเพยงแคต%องมงมน ทจะผดพลาดน%อยกวาวนน/ ทจะท*าให%การมองการณไกลทปลอดภยเสมอทจะพาเขาอยางสมบ$รณ
ทง/ ไปกบตาคนทตาบอดหรอปดเส%นทางของเธอ ความต%องการหลกของเราเป3 นเชนน/นโดยการสอนคนในการมองการณไกลน/ ไมมอะไรใหมจากเขาเพยง
ต%องการทจะท*ามากข4/นของสงทเขาแล%วไมเป3 นมากอนวาเขาไมได%เพยงเพอตอไป แตมาก เขาเพยงแคเสมอแม%จะหางไกลผลกระทบของการกระท*าของเขาและทก
อยาง Umsichwirken ด$แลวาเขาไมเพยง แตฉลาด แตทเป3 นคนมปญญา ขณะน/ สามารถคนน/ ไมได% allerwegs หาทดทสดน/นก3ไมน%อยทจะ
หยดมนมอง allerwegs
แตถ%าหลกการ foisted วาคนทนเพยงเพอการค*านวณของสงทจะโผลออกมาจากแตละกรณของความสขและความเจ3บปวดทเข%มงวดเพอให%เป3 นเพยง
เหลอม ไมได%ชนดของการมองการณไกลทกคอการค*านวณ ไมเป3 นทกคนคาใช%จายน/ หรอควรจะถ$กค*านวณส*าหรบแตละกรณ แตคนทเคยมการอ%างองจากหลก
การเพยงเพอการค*านวณ
มนเป3 นบางอยางทคนสวนใหญไมสามารถด*าเนนการค*านวณทถ$กต%องของผลของการกระท*าของพวกเขาทไมมใครสามารถท*าตามความสมพนธท/งหมดวาถ%าทก
คนต%องการทจะน*าไปส$การเรยกเก3บเงนของเขาส*าหรบตวเองในแตละมาถ4งผลลพธทแตกตางและดงน/นจ4งมปฏสมพนธ จะหยดคนในวตถประสงครวมกนทผาน
มาเมอเวลาผานไปการค*านวณมกจะผานเวลาการด*าเนนการ
แตอยางแมนย*าเพราะในการค*านวณดงกลาวของแตละกรณจะไมมาโดยมนษยทกคนเดยวเป3 นดทสดแม%หลกการของเราในการค*านวณน/ ไมจ*าเป3 นต%อง แตอยาง
ต%องห%ามหรอ จ*ากด มากกวาในการวดทถ$กต%องและสามารถเป3 นข%อ จ*ากด ของหมดจด พฒนาตวเองเทาน/นทมการอ%างองถ4งธรรมชาตของผ$ค% นและสงท หลงจาก
น/นก3เป3 นสงทจ*าเป3 นทจะต%องพจารณาสงทลกษณะตรงการกระท*าทเป3 นตวเองมากทสดในการทจะมความสขของมนษยชาตสงทจะต%องพบและหน4งจะต%องเก3บไว%
ในใจ
ในแงน/ ก3เป3 นหน4งในข%อสรปทแรกและทส*าคญทสดของหลกการของเราผ$ช% ายคนน/นจะต%องมการก*ากบลงไปในความสมพนธหลกของชวตมากกวาเป3 นไปตาม
การค*านวณของแตละบคคลของตวเองผลของการกระท*าของเขาเป3 นไปตามกฎหมายและกฎทวไปซ4งคาเฉลยทดทสดในท/งท ให%ผลและสงทหลกการทางศล
ธรรมทตวเองเป3 นทส$งทสดและมความส*าคญมากทสด เพราะบางคร/ งงายกฎทวไปในด%านอน ๆ อกกวาส*าหรบกรณทเป3 นร$ปธรรมทจะสามารถท*าให%การหาคา
เฉลยของทดทสดทงายกวาส*าหรบบคคลและบางสวนสามารถใช%เป3 นเครองชวยในการค%นพบส*าหรบคาเฉลยของผ$ท% มประสบการณและ กฎทมอย$และกฎหมายท
จะข4/นมากหรอน%อยในดงกลาวสวนหน4งกบผลการวจยดงกลาวและการเปลยนแปลงของสถานการณกลายเป3 นแก%ไขทจ*าเป3 นอย$ในมอสามารถโดยเฉพาะอยางยง
จะได%รบของพนกงานเจ%าหน%าทและลกษณะของผ$ค% นและสงทมแนวโน%มทจะไปด%วยตวเองก3ยงจรงๆอย$ในมอ จะน*าดงกลาวบางสวนทอย$นอกเหนอจากผล
ประโยชนทวสดของกฎระเบยบและกฎหมายทมขนาดใหญอยางเป3 นทางการ แตความส*าคญเทาเทยมกนเพอความสขของมนษยชาตคอ
โดย einträchtiges ท*าหน%าทเดยวกนทมงมนในวตถประสงคของชมชนในการค*านวณได%งายข4/นและครอบคลมมากข4/นของผลกระทบของ การด*าเนน
การของแตละบคคลเป3 นไปได%โดยทกคนร$%วาการท*างานรวมกนหรอ counteracting เป3 นอยางอนอาจต%องใช%เกััยวกบการมสวนรวมในการกระท*า
ของเขาตอไปวาแตละคนโดยการน*ากฎหมายวตถประสงคและกฎระเบยบทจะเป3 นอตนยสามารถรบนสยและเอนไซมไลให%มนแข3งแรง และการรกษาความ
ปลอดภยและจ4งมอบความส*าเร3จในการกระท*าของตวเองและปลอยให%มนได%ในเวลาเดยวกนทมประโยชนมากทจะเข%าไปแทรกแซงในการด*าเนนการทวไป
สดท%ายหากกฎหมายและกฎระเบยบทจะคาดหวงในลกษณะความร$%ส4กทกว%างข4/นและศลกากรผานบางคร/ งในหม$คนชนะเดยวกนยงคงเป3 นอทธพลส*าคญโดย
เฉพาะอยางยงกบสภาพความต%องการของพวกเขาในแงทวาและสถาบนมเดยวกนการต/งคาไว%สา* หรบมนและท ความเกงกาจของคนทจะได%รบชดเดยวกนข4/นอย$
กบหลายสงหลายอยางได%โดยไมต%องหน4งทสามารถพ$ดในทางของเหตผลทหน4งดกวาอน ๆ และสนค%าคงคลงของตวเองสามารถน*าไปส$การแก%ไขกฎหมายทมอย$
และกฎระเบยบ
กฎหมายและกฎระเบยบน/นจะสามารถประสบความส*าเร3จในผ$ท% สงผลกระทบตอทกคนตลอดเวลาโดยอาศยไมเปลยนร$ปและรวมกนในธรรมชาตของมนษยข/น
พ/นฐานและผ$ท% มการเปลยนแปลงและการเปลยนแปลงตามอตราสวนอนภาค อดตพระเจ%ากฎหมายของมนษยหลง ปฏบตแรกทจะมมากทสดกว%างขวางทวไปผล
ประโยชนได%รบการยอมรบอยางกว%างขวางส*าหรบการแขงขนของมนษยและการปฏบตตามในผลประโยชนหลงการเงอนไขทเฉพาะเจาะจงจากทพวกเขาได%ม
การพฒนาและทมการแก%ไข hinwiederum หลงจากพวกเขา
อนเป3 นผลมาจากการพจารณาน/ ทมนษยจะต%องในขณะน/ โดยทวไปเพอให%ตวเองเป3 นคร/ งแรกทกฎหมายพระเจ%าในเร3ว ๆ น/ โดยเฉพาะอยางยงกบมนษยทใช%ใน

พ/นทของชวตและการท*างานของเขาด%วยซ4งความมงคงและความฉบหายของเขาเป3 นคร/ งแรกทเกยวข%องกบ ทตราไว%หน% ละอดตจนกวาพวกเขาจะท*าให%เกดความ
ขดแย%งโดยการยกเว%นรวมกนจากแตละอน ๆ แม%หลงในอตราใดตราบใดทพวกเขาจะไมเลว demonstrably แตก3เป3 นแนวโน%มทเพมมากข4/นจากบรเวณ
ทแสดงวาพวกเขาเป3 นทดส*าหรบเงอนไขทมอย$จะไมดเป3 นอยางน%อยดกวาบคคลจะสามารถแม%กระทงทจะท*าให%พวกเขาแม%วาพวกเขาไมด
demonstrably เราจะยงคงมากทสดใน อาจปฏบตตามกรณและจะต%องพจารณาข%อดอยางเป3 นทางการขนาดใหญทอย$ในทวไปทจะไมยอมแพ%เหมอน
กน se
วธการดงกลาวจ4งเป3 นมนษยแตละคนเป3 นสวนใหญของการประเมนตนเองของความชวร%ายทดและคาดวาจะแล%วออกเดยวกนไมขดกบความหมายของหลกการ
ของเรา แตตามข%อสรปทบรสทธ; และชดเจนซ4งจะข4/นอย$กบอะไรมากไปกวาสงทให%การสนบสนนท/งหมด ควรจะเป3 นลกษณะของการททมนหมายถ4ง มนจะเปด
ออกเราชอบทจะมองไปทธรรมชาตของการตดสนของมนษยการกระท*าความสขและความทกขให%เป3 นไปตามจตวทยาปรชญาหรอประวตวาในการกระท*าของ
มนษยทกคนเดยวจะถ$กทอดทง/ แตหลงจากทการตดสนใจของแตละคนของเขามความสขของมนษยททกคนขบรถทดข4/น ถ%าท/งหมดจะถ$กควบคมโดยกฎหมาย
ทวไปทผ$กท/งหมดและจ4งยงต%องมหลกการของเราวาการตดสนใจของแตละบคคลจะ แตต/งคาจรงๆ
ในขณะเดยวกนสามารถได%รบการพจารณาข%อ จ*ากด ทจะไมสละสทธ; ในการตดสนใจของตวเอง กฎหมายได%ให%สวนหน4งสวนแก%ไขเพมเตมบางสวนได%รบความ
ค%มครอง แตเพอให%มผ$ท% จะเป3 นผ$ร% บผดชอบในการตดสนใจของตวเองทจ*าเป3 น มกจะมากฎหมายของพระเจ%าด%วยพระเจ%าของมนษยกบมนษยหรอท/งสองอยาง
รวมกนในความขดแย%งและต/งแตตวเองเป3 นกฎหมายศกด; สทธ; ทจะปฏบตตามกฎหมายของรฐอาจจะมความขดแย%งของชนดหลงอาจถอวาเป3 นตวละครทมความ
ขดแย%งทางชนดแรกตวเองทมความต%องการ ด%านหลงของการตดสนของตวเองส*าหรบการตดสนใจ กฎหมายในทสดแม% บรษท ยอยด*าเนนขนบธรรมเนยมและ
ประเพณ แตคนยงคงมห%องทสามารถจะเพยงพอส*าหรบการกระท*าของฟรในความร$%ส4กบางอยางแม%อตราน/ จะเพมข4/นจากการตดตอของเดยวกน: มนเป3 น
ขอบเขตของความเป3 นอสระทจะน*าบทบญญตในปาโดย กฎหมายเล3ก ๆ น%อย ๆ ทถ$กผ$กไว%เพยบ จ*ากด มากข4/นกวากบเราทด$เหมอนผ$กพนในทกด%านตาม
กฎหมาย มนข4/นอย$กบความเป3 นจรงวาการพฒนาไม จ*ากด ของพ/นดนความปลอดภยของการถ$กต%องตามกฎหมายจากแตละอน ๆ และกบไกลมากข4/นทจะย%าย
การค*านวณการกระท*าของเขาเองและสามารถใช%รวมกบคนอน ๆ ดงน/นคนทจะได%รบยงคงไปอสระในการพฒนาด*าเนนการโดยวธการของการตดสนของตวเอง
บนพ/นฐานของกฎหมายของ มนษยก3คอการเห3นแกการศ4กษาทส$งกวาโดยการเชอฟงกฎหมายในเวลาเดยวกนเป3 นไปได%ทจะเป3 นสาเหตของการปฏบตตามของ
พวกเขามากมสตและแม%แตพระเจ%ากฎหมายของมนษยไมเพยง แตชอ แตโดยธรรมชาตของจดเรมต%นของ ทพวกเขาหยาร%างไหลเรยนร$%
ตอนน/ สงทคนทอย$ในความสมพนธน/ หมายถ4งในการก*าจดของพวกเขา และไมมผ$ใ% ดทค*าสงของเขาสามารถได%รบการยกเว%นโดยหลกการของเราคอนข%างจะบอก
ให%ใช%จรงท/งหมดทสามารถให%บรการเขาเพอให%พวกเขารวมมอกนเพอผลทดทสด ตวแทนเหลาน/ แตตอนน/ ยงเป3 นหน4งในใจของการค*านวณ แตไมได%คนเดยว
และคนเป3 นเพยงมากทจะร$%จดและจ*าไว%วาเขาอาจจะเรยนร$%ทจะต%องให%เขาและความจ*าเป3 นในขณะทเตอนวาเขาต%องการให%เขาอย$คนเดยว
ตอนน/ ฉนเห3นสงทไมได%เป3 นพ/นททนก3ควรจะพอทจะค*าใบ%ในสงทเป3 นพ/นฐานการพฒนาในคนตอไปทจะเข%าใจความร$%ส4กทเกยวกบการพจารณาตดสนเชนเดยว
ของเขาในร$ปทรงกลมของผ$ม% อ*านาจ แตไมมผ$ใ% ดทยงใหญกวาน/ ในขณะททก หงสใช%ดว% ยตวเองข%อดและข%อเสยท/งสองฝายอน ๆ เชนท/งทท/งหมดเพยงบนพ/นฐาน
ทวาพวกเขาจะเกดข4/นอยางถ$กต%องโดยการศ4กษาและการใช%ชวตทมความสามารถทจะตดสนยงถ$กต%องท*าหน%าทเป3 นท/งสนบสนนซ4งกนและกนในด%านการศ4กษา
ของพวกเขาควบคมของพวกเขา เตมเต3มและชวยกนออกสามารถอน ๆ และต%องเป3 นหน4งโดยไมต%องท/งสองไมได% แตสวนใหญของผ$พ% พากษาทมความเดนของ
หน4งและวธการแตงกายทต%องไปในกรณใด ๆ จากน/นจะน*าเหตผลและอารมณในการตดสนเป3 นเอกฉนทเพราะความขดแย%งเดยวกน แตไมเคยมความขดแย%งใน
เรอง แตเพยงขาดในมนษย
เชอวาศาลหรอความร$%ส4กเกยวกบการทดและความชวร%ายทเชอมโยงกบการพจารณามโนธรรมส*าน4กเหลาน/ ซ4งในใบส*าหรบหน4งและกบคนอน ๆ และตามความ
สมพนธทวไปของสญชาตญาณและความปรารถนาความสขและความเจ3บปวดททนสมยความร$%ส4กเชอมโยงกบสงทฉน เพอหารอเกยวกบความสมพนธเชง
สาเหตการแสวงหา
ในความผดทผมจะกลบมาทนมนจะเพยงพอทจะอ%างถ4งเดยวกนแงข%อเท3จจรงทวไปและจะรบร$%มน
หลกการของเราจ4งไมปฏเสธความเชอในการทจะเปลยนการตรวจสอบท/งจากการกระท*าของเราทวความร$%ส4กคอมพวเตอร แตมนเรยกร%องจตส*าน4กเพราะความ
เสยหายเพอไปโดยไมได%เพยงหน4งในการเดนเท%าขาและท*าให%อกคร/ งทดทสดของความเป3 นมนษยไมได%เป3 นดทสด จะท*าหน%าท แตในทางกลบกนยงไมได%
กฎหมายหรอผดหรอท/งสองรวมกนได%รบการยกยองคนเดยวเป3 นเด3ดขาดเนองจากมกฎหมายทไมดและร$%ส4กผดชอบชวดทจะตดสนน/ และต/งแตกฎหมายและ
มโนธรรมออกไมมากแล%วทจะไปตดสน?
การพฒนาทนจากมมมองของการพจารณาหลกการของเราเป3 นตวปญญาทมนไมสามารถเป3 นอยางอนกวาทางวทยาศาสตร หน4งเห3น แตเป3 นหลกการของเราไปส$
ความเข%าใจโดยเขาต%องการทเดยวกนได%แม%ขอ% จ*ากด ทก*าหนดไว%ในการทเขาจะใช%มนตอไปทไมเกนทจะท*าหน%าททดทสดทจะเป3 นไปตามกฎหมายและ
มโนธรรมหรอพวกเขาเต3ม จะเป3 นสทธ ดงน/นหลกการพฒนาไมเพยง แตวสด แตยงร$ปรางของการใช%งานจากภายในตวเองน/ เป3 นลกษณะของหลกการชวตตวเอง
ดงน/นคนทไมเพยง แตควรจะหาทางทจะคาดหวงทเป3 นไปตามหลกการของเรา แตก3ยงควรคาดหวงวาจะแล%วเทาทเขาสามารถนบเพยงส*าหรบดงน/นเขาจ4งมความ

คด
ฉนควรท*าไมไมสามารถทจะค*านวณและอาจจะค*านวณทบนไหลทแข3งแกรงของฉนโหลดจะงายตอการแบกกวาออนแอของพชายทออนแอของฉนแล%วใช%สถาน
ทของเขาวาเงนเป3 นคร/ งแรกทหนกกวาในความสขเมอเทยบกบยสบห%าและอน ๆ ของฉน ยสบห%าชอบทอน ๆ ท*าให%เป3 นคร/ งแรกทฉนเสยหายจากนสยทไมดเงน
มากข4/นและสนทรพยของความสขกวาทฉนเคยต%องการทจะชนะดงน/ : ทฉนจะเป3 นเวลาของเยาวชนถนดไมได%รบประโยชนหรอคนอน ๆ เหลาน/ มทกสงท
สามารถค*านวณได%สอดคล%องกบหลกการของเราของจตใจและทน/นเขาไมผดกฎหมายหรอเข%ามาในความขดแย%งกบตวมนเอง แตบนพ/นฐานของเดยวกนสามารถ
ตาม
กฎหมายและมโนธรรมตวเอง แตจะทไหนและโดยทพวกเขาอาจได%รบการแก%ไข แตในกรณทผานมาในการเปดเป3 นธรรมเพยงตราบเทาทพวกเขาจะได%รบในแง
ของหลกการและการศ4กษาของเรา ดงน/นหลกการคอการไมมเงอนไขทกประการ
การกระท*าทางปญญาอยางหมดจดด%วยหลกการซ4งอาจไมเกดข4/นในกอนหน%าน/ ในชวตก3คอในมออน ๆ เป3 นเรองของวทยาศาสตร ไมวาพวกเขาจะรบร$%นอ% ยกวา
ชวตของผ$ม% อ*านาจของกฎหมายและความร$%ส4กผด แตพวกเขาจะต%องแสดงให%เห3นถ4งเดยวกนแม%ปญญา
ความร$ท% างวทยาศาสตรทดทสดในโลก แตมความเกยวข%องกบความร$ท% างวทยาศาสตรทดทสดของโลกซ4งจะรวมถ4งธรรมชาตของผ$ค% นและสงทพวกเขาข4/นมาใน
สาเหตแรกและสดท%ายผลกระทบและมเครอขายและเราได%รบหลกการไมมแหวนวเศษซ4งก3ทา* ให%พวกเราทกคนเหลาน/ ทรพยากรความร$% แตเพยงเข3มทศและการ
ควบคมส*าหรบการเดนทางล*าบากผานธรรมชาตเองวธเดยวทจะชวยลดความพยายามทจะสงทถ$กต%องและทศทางทเธอประสบความส*าเร3จน/น multipart
พวกเขา แตความจรงทวามนยงไดรฟเราตอนน/ ในทศทางน/ แตหลกการทสามารถใช%ประโยชนได%งายจะไมค%มคาความพยายาม
คร/ งน/ ไมได%ทเพลงของกวหนย%ายไปสร%าง: คนทเธอได%นา* ความพยายามท*าให%เกดชองวางทมเพยงขนาดใหญกวาผนงอาคารขนาดใหญจากน/นก3จดส/นสดของเขา
และเพอเป3 นความร$% ทดทสดของโลกทเคยเป3 นเรองยากและช%าทจะเตบโตผานการท*างานทนาเบอมากและจะแล%วเสร3จจนถ4งส/นวน แตสงทกลาวจดต/งข4/นคร/ งเดยว
ในธรรมชาตจะถ$กก*าหนดและสามารถใช%ได%เสมอไป แตค*าทอยากจะย%ายหน , กลายเป3 นวมานในอากาศและปศาจหลงจากทอนในความส$งถ4งได%อยางรวดเร3ว
ผาน
กฎหมายของแรงโน%มถวงบงคบท%องฟ% าท/งแนนอนเราร$%วามนเป3 นกรณทกฎหมายของการเคลอนไหวสวรรคสงกดตวเองเพอเขาคาใช%จายท/งหมดทต%องการท
เหมาะสมสามารถจะท*าได%เฉพาะจากมมมองของเขาเราเป3 นหน/ ทจะเปดเผยความชดเจนจรงเกยวกบ เงอนไขของท%องฟ% า แตผ$ท% ยงไมได%เป3 นกฎหมายน/ มอะไรยง
และการประยกตใช%ในการเรยนการสอนทท%าทายกองก*าลงท/งหมดของใบแจ%งหน/ และเกนหลายคร/ งและแม%สถานทของสามดวงดาวทเราจะไมสามารถในการ
รองรบการค*านวณหลงจากน/นและเรามกจะต%องเป3 นเพยงการประมาณ ทจะชนะสงทจะน*ามาค*านวณด%วยตนเองสวนสอตามทค*านวณไว%แล%วเหยอในอนาคตเป3 น
บ%านทจะน*ามาแก%ปญหาทบรสทธ; และสมบ$รณ
ดงน/นกฎหมายของเรามอทธพลอยางแนนอนท/งหมดคณธรรมท/งหมดในทางปฏบตในทกสงทกฎหมายของแตละบคคลปฏบตจดตวเองภายใต%เขาคาใช%จาย
ท/งหมดทต%องการทเหมาะสมสามารถท*าได%เพยง แตจากมมมองของเขาและมนเพยงอยางเดยวก3สามารถทจะแพรกระจายความชดเจนเกยวกบโลกของการด*าเนน
การ แต ทมอะไรมากไปกวาพระราชบญญตน/ ยงไมได%และการประยกตใช%ในการเรยนการสอนทท%าทายอ*านาจท/งหมดของจตใจและเกนมกจะแม%ความสมพนธ
ทางศลธรรมและทางกฎหมายเพยงอยางเดยวระหวางคนสามคนทเราไมได%vermöchten การพฒนาอยางเต3มทหลงจากน/นและมนยงคงอย$ วทยาศาสตร
สามารถไมมทางเลอก แตให%ได%มากทสดในโลกสงทจะเป3 นทมประสทธภาพคอมพวเตอรในตวเองแนะน*าจนกวาจะมประกาศตามทก*าหนดในใบเรยกเก3บเงน
ด%วยความหวงวาวนหน4งพวกเขาจะยงคงเป3 นตวเองเหตผลของคณ แตทมนไมเป3 นเชนน/นก3สามารถพบได%ในหลกการของตวเองซ4งเป3 นไปตามทมนเป3 นบางสง
บางอยางเพอให%ได%รบเพอยาวทดทสดจนกวาจะมสงทดกวาสามารถให%ตวเอง
ดงน/นแนนอนเป3 นวทยาศาสตรทอย$บนพ/นฐานของหลกการของเราทกต*าแหนงในเวลาของความไมสมบ$รณซ4งห%นกบทกความร$ข% องมนษยจะต%องร$%ชดวาในเวลา
ใด ๆ ความคดของการทเรยกวาต*าแหนงทแนนอนจะยงคงอย$ในตางประเทศให%กบเธอ แตความจรงทวาชองวางและความยากล*าบากของความร$%ในเรองโกหกมก
จะเป3 นทชดเจนของเธอเป3 นบรบทของ acquiree และเป3 นเป% าหมายทหางไกลของทศทางทท/งคณมกจะมความปลอดภยมากยงหางไกลความคบหน%า
ทรงเครอง

คานทเรยกมนวาผดหลกการของความต%องการทางเพศทพวกเขาท*ามคณธรรมอยางชดเจนส*าหรบสงทให%ความสขและความเจ3บปวดสามารถทร$%จกกนเทาน/นจาก
ประสบการณ
ผมพบวามอของฉนได%เปรยบทกความต%องการของหลกการทพวกเขาไมเพยง แตชวยให%ธรรมชาตของพวกเขาประสบการณตลอดชวตของการเรยนการสอนและ
จ4งต%องการทจะใช%พวกเขาส*าหรบชวตกลบ แตก3ยงจ*าเป3 นทจะต%องตอบสนองตอธรรมชาตเชงประจกษของผ$ค% นและสงท วธน/นควรหลกของการด*าเนนการทม
การเคลอนย%ายในเชงประจกษเป3 นตวเองโดยไมค*าน4งถ4งการทดลองหรอไม ก3ด$เหมอนวาฉนวาเป3 นฟสกสทอยากจะเป3 นนามธรรมจากธรรมชาตเชงประจกษของ
รางกายและการเคลอนไหวหรอสร%างเหลาน/ ในหวของสงทคณมความพยายามทแนนอน แตกบสงทประสบความส*าเร3จหรอไม

จรงๆยงมความพยายามทจะรกษาศลธรรมเป3 นวทยาศาสตรเชงประจกษเกยวกบชวตลอยน*/าเพอให%พวกเขาไมได%ทา* ให%เกดมลพษเท%าของพวกเขาอย$ในน/นเสมอ
ประสบความส*าเร3จในชวตทชดเจนในขณะน/ ยงไมได%รบการด$แลมากยงเกยวกบวทยาศาสตรของศลธรรมท ท/งสองอย$ตดกน hergegangen อน ๆ หรอ
คนทมการเชอมโยงทไมดทจะเป3 นหลกทมตอความต%องการเชงประจกษทจะแนบ หลกการทควรจะเป3 นประโยชนส*าหรบชวตเชงประจกษทสามารถท*าให%มชวต
อย$และมชวตอย$แฉเฉพาะในเชงประจกษด%วยตนเองและมความจ*าเป3 นมากข4/นเดยวกนก3ตอ% งมการพฒนาตวเองให%มากข4/นน/ จะเป3 นข%อพส$จนวามนเป3 นจตวญญาณ
ของ
น/ ไมได%ป%องกน แตน*าไปส$การมากกวาจากธรรมชาตตระหนกสงเกตของผ$ค% นและสงรวมถ4งสวนทล4กทสดของสงทเรามความสมพนธจากประสบการณของความ
สขและความเจ3บปวดท/งหมดทมการเข%าและออกจากเราแม%ปรารถนา และความเกลยดชงซ4งกนและกนแม%จะได%รบด%วยความชวยเหลอของเหตผลอะไรบางอยางท
ส$งกวาวสดบคคลท/งหมดเป3 นสงทมการใช%มาบางสวนโดยการครอสและทวไปซ4งแมนย*าเพราะมนสรปทกอยางเชงประจกษในตวเองเต3มจตวญญาณและการ
เชอมโยงส$งเหนอเขา ตวเองเป3 น
เอ3กซ

คดค%านกอนหน%าน/ ได%มลกษณะทเป3 นทางการก3จะไมขาดวสด
หลกการสามารถเรมต%นเพยงกบขนาดทไมได%ให%ความสนใจกบชนดของความสข ความสขมากทสดเทาทเป3 นไปได%ควรจะน*าเข%ามาในโลกไมวาสงทลกษณะ
เชนกนทคณจะถามไมได%เป3 นความสขทางจตวญญาณในตวเองนอกเหนอจากปรมาณของมนมคามากกวาความสขกระต%นความร$%ส4กคณดกวาอยางแนนอน? คว
ามสขของความงามความจรงเกยวกบกจกรรมทเป3 นประโยชนในขณะน/ แม%ความปรารถนาของมโนธรรมไมค%มคามากข4/นกวาทเคยเป3 นความสขทดดงน/นใน
ตารางทมพนกงานให%บรการบนเตยงอบอนและไมชอบ ในกรณทมความสขทรนแรงเชนบางราคะ; พวกเขาควรจะได%รบการต/งคาดงน/นเพอจตวญญาณหรอไม
ไมแนนอนถ%ามใครหยดบนตวอยางทให% แตคณสามารถเผชญกบพวกเขาคนอน ๆ ไมได%เป3 นความต%องการส*าหรบอาหารทดและเส/ อผ%าในแก%วไวนทสะดวก
สบายและผอนคลายหลงเลกงานท*าให%ความแข3งแรงของเราทจะท*างานของตวเองอกคร/ งและสดชนอกคร/ งทค%มคามากข4/นกวาทชนชอบนวนยายไมดเป3 นความ
ปรารถนาของคนข/เหนยวเงน , ผ$เ% ลนในเกมทชวร%ายทนาร*าคาญของผ$อ% น ฯลฯ และยงอดตเป3 นราคะความสขทางจตวญญาณหลง ดงน/นอาจมความปรารถนาจต
สถานการณมากหรอน%อยกวาทมคาราคะและคณภาพราคะจตวญญาณตดสนใจทจะไมทกอยางข4/นอย$กบวามดหรอไมดหรอคณธรรมรวมกนทเป3 นประโยชนหรอ
เป3 นอนตรายไมวาจะเป3 นทางจตหรอทางประสาทสมผส ความต%องการทางเพศเป3 น
ปกต แตเมอคณความสขทางจตใจของใบหน%าราคะคณโดยปรยายให%เพยงขนนางหรอด meaner ความสขทางจตหรอแยลงตระการตากบตาแล%วมนจะ
เข%าใจแนนอนด%วยตวเองนอกจากน/ ยงสอดคล%องกบหลกการทจะชนชมอดตทส$งกวาของเรา เพราะความสขทางจตหรอขนนางทดเป3 นเพยงโดยขนนางหรอทดท
คณต%องการคาไมเพยง แตข4/นอย$กบชวงเวลา แตทมนยงเป3 นแหลงทมาของความปรารถนาทเดนหรอทเกยวข%องกบการดงกลาว นคอความจรงของความรก
ท/งหมดข%างต%นของความงามทแท%จรงและความจรงของกจกรรมทมประโยชนโดยเฉพาะอยางยงจากความสขของการมจตส*าน4กทดในขณะทการออกแบบทม
ประสทธภาพทสดในการด*าเนนการทด fernerem ส*าหรบชนดเชนความสขหรอสงทพวกเขาจะแนบมากบแถวล*าดบท/งหมดของผลกระทบแฟนซ
สามารถพฒนาเพอมนษยชาตและตอน/ เป3 นความสขทางประสาทสมผสเดยวอยางแนนอนไมถอคัณลงเมอมนทรดหรออะไรทชอบแยงแถว แตมนเป3 น แตความ
สขทกระต%นความร$%ส4กมคณคาเชนเดยวกบจตวญญาณและมนจะแปลกถ%าคณยกยองผ$ส% า* เร3จราชการแผนดนเพราะเขาท*าให%มนเป3 นไปได%กบการจดสวสดการวสด
ของอาสาสมครของเขาและยงได% beilegte ไมมคา
โดยทวไปก3คอเมอของความสขทยงใหญทสดทเป3 นไปได%ในท/งทพ$ดไมได%จรงๆความขดแย%งระหวางความสขทางประสาทสมผสและจตใจ แตในหน4งทวไป
สามารถพ$ดได%วาส$งสดจะได%รบเมอไมอยางใดอยางหน4งหรออน เพยง แตพยายามท แตพยายามทจะได%รบการสนบสนนโดยการอน ๆ และการสงเสรมเพอให%
ส$งสดบนท/งทโดยทวไปพ$ดยงส$งสดใด ๆ น*าด%วยโดยเฉพาะอยางยง ความสขคอการกระต%นความร$%ส4กให%รางกายจตวญญาณโดยทพวกเขาอย$ด%วยดนและแหลง
อาหารของพวกเขาในความสมพนธกบความสขทางจตวญญาณของจตวญญาณของราคะโดยทมนจะตดตอกบแสงทส$งข4/นในความสมพนธ ร$ปป/ นทส$งทสดยง
เรยกร%องให%ส$งสดและฐานกว%าง ถ%าตอนน/ ภาพของพระเจ%าปรารถนาทางจตวญญาณเข%าถ4งในท%องฟ% าเพอให%ฐานของความสขทางโลกจะต%องครอบคลมทวท/งโลก
จน

มนจะได%รบการกลาววาหลกการของเราไมเพยงพอถ%ามนก3จะมงเป% าไปทความสขทเป3 นไปได%มากทสดในความเป3 นมนษยโดยไมต%องกงวลเกยวกบการกระจาย
ของพวกเขา มนอาจจะไมแยแสกบความปรารถนาของทกคนไมวาจะเป3 นเพยงการทจะออกไปในกองข4/นและอน ๆ ทวางเปลาหรอไมวาท/งหมดแม%วาโดยรวมม
น%อยของมน หลงจะดกวาอารมณสขภาพ แต nachzusetzen ตามหลกการของเรา หลกการของเรายงไมได%เห3นความแตกตางระหวางความปรารถนา
ของดและความชว ความต%องการทางเพศมากข4/นของความชวร%ายทมความหมายส*าหรบเขาดกวาความต%องการน%อยกวาทดความร$%ส4กทดตอสขภาพต%องย%อนกลบ
การลงโทษของความชวร%ายจะต%องถ$กมองข%ามอยางส/นเชงเพราะมนอาจจะสอดคล%องกบหลกการของเราปวดซ4งท*าให%ความชวร%ายในโลกในวตถประสงคเพอ
เพมมากข4/นความจรงทวาคณสร%างความเจ3บปวดให%เขาแม%ไมเต3มใจใหมโดยการลงโทษ ดงน/นความร$%ส4กท/งหมดของความยตธรรมได%รบบาดเจ3บและท*าให%มน

เป3 นไปไมได%มากข4/น
แตมนก3เป3 นอกคร/ งเพยง แตหลกการของเราทจะให%การพจารณาลกษณะของผ$ค% นและสงทลงไปทพ/นเพอให%งายจากแกนของเขาด%วยตวเองทกอยางพฒนาคนได%
เรยกร%องเป3 นสทธเสมอไมเพยง แตการกระจายตวของความต%องการทางเพศในหม$ คนทวไป แตยงกระจายอยางเป3 นธรรมมากทสดน/น
วธการอยางใดอยางหน4งของความสขกองกวาในระดบหน4งให%กบบคคลทไมเคยสร%างความสขมากทสดเทาทกระจายไปทวหลายดงน/นจ4งต%องพ$ดโดยทวไปใน
การรกษาด%วยหลกการของเราจะใช%รวมกนจนการกระจายตวมากเกนไปและการเผยแพรเดยวกนผาน สถานททไมเหมาะสมจะน*ามาซ4งผลเสยมากกวาผล
ประโยชน ในการท*างานเพอความสขของผ$อ% นจะมข%อความของสนค%าของเราให%กบผ$อ% นและ Stilling ของความทกขทรมานของพวกเขามความสขทาง
สงคมของความสขเป3 นแหลงทร*ารวยทสดของความต%องการทางจตวญญาณ แหลงทมาทมประสทธภาพของความสขในโลกเทาน/นทเคยเกดข4/นและจะท*าทหลาย
คนในเวลาเดยวกนท*างานกบมนแล%ววาดและรวมมน
โดยหลกการส$งสดของเราต%องมความสขมากทสดในหม$มนษยจ4งยงเรยกร%องของการกระจายของพวกเขาในหม$ประชาชน หน4งสามารถพ$ดได%วาความปรารถนา
ทจะหลายซ4งจะชวยลดความร$%ส4กไมสบายจากการได%ถ4งข%อ จ*ากด บางอยางเพอการกระจายของพวกเขา กวทมระยะส/ นและแสดงความสวยงามในค*าวา: ความ
สขทใช%รวมกนเป3 นความสขทค$ความเศร%าโศกทใช%รวมกนเป3 นคร4 งหน4งความเศร%าโศก
โหมดของการกระจายไมทก แตไมแยแสและตอนน/ หลกการของเรานอกจากน/ ยงก*าหนดประเภททเหมาะสมของการกระจาย โดยทวไปหน4งสามารถในสทธ
ชนดของการกระจายตวของแหลงความสขทด$ไมถ$กต%องแหลงหน4งของความไมพอใจ เทาทหลกการของเราต%องใช%ส$งสดของความสขก3ขอก*าหนดพร%อมกนใน
ขณะทการจดจ*าหนายทถ$กต%องมากทสดได%อยางแมนย*าสงทเป3 นเงอนไขของส$งสดน/
ผมอธบายเรองน/ โดยอนาล3อกคณตศาสตร: ผลตภณฑของชน/ สวนในทสามารถแยกจ*านวนทข4/นอย$กบลกษณะของการแบงการท*างานของวธการทคณแสดงตว
เองของพวกเขา ผลตภณฑส$งสดเสมอเป3 นลกษณะเฉพาะสวนเดยว สวนทผมยกตวอยางเชนท 12 ใน 1 และ 11 แล%วผลตภณฑของท/งสองชน/ สวน 11
เมอแบงออกเป3 น 2 และ 10 มขนาดใหญคอ 20 เมอแบงออกเป3 น 3 และ 9 อกคร/ งขนาดใหญ ได%แก 27; เป3 นต%นสวนประโยชนมากทสดแบงออกเป3 น
เทากบ สวนคอ 6 และ 6 น/ เป3 นส$งสดของผลตภณฑ 36 อนทจรงถ%ามนไมได%เป3 นสวนหน4ง แตเป3 นสองเป3 นสามสวนเทาทจะยงเหมอนกนสามสวนท 4,
4, 4 ให%ผลตภณฑส$งสดคอ 64 และอน ๆ ทเคยมขนาดของจ*านวนและจ*านวนของช/นสวนทคณอาจเลอกทสนามเดยวกนทถ$กทสดส*าหรบการได%รบ
ผลตภณฑส$งสดไมสม*าเสมอ แตดข4/นมากข4/นก3แนวทางเดยวกน
ในลกษณะทคล%ายกนตอนน/ ยงมขนาดของความต%องการในความเป3 นมนษยทอย$ในท/งฟงกชนของวธทพวกเขากระจายในหม$สมาชกแตละคนของพวกเขาและใน
ลกษณะททกอยางบรรจให%กบสมาชกเหลาน/ ส$งสดของความสขทกระจายเหมอนกน คาดวาจะเป3 นในหม$พวกเขา แตทกอยางไมเหมอนกนในหม$พวกเขาและสง
ปล$กได%เปรยบและความยตธรรมของการกระจายในความสมพนธพเศษ การตดต/งตวอกษร, การศ4กษา, บญสบทอดมาบนต*าแหนงของคนท*าวามนเป3 นการดท
จะสะสมความต%องการมากข4/นหรอความต%องการทางเพศมากกวาทจะหมายถ4งคนอน ๆ หรอจะเป3 นกอง
ธรรมชาตของสถานการณเหลาน/ กจ3 ะกลบไปทความสมพนธทวไปและแบบเฉพาะของพวกเขาเข%าส$การพจารณาและหลงจากน/นตรวจสอบกฎระเบยบทวไปและ
พเศษ จ4งจะสามารถแสดงให%เห3นวาทรพยสนและมรดกทไมขดกบความหมาย แตในแงของหลกการและพวกเขาจะไมได%มเพอให%พวกเขาสมควรทจะไมอย$ แต
เราไปมากข4/นน/นตอนน/ ไมอยางใดอยางหน4ง
ในการปฏบตของวตถน/ จะท*าในขณะน/ การคดค%านทเทากบความสขของดของไมดโดยหลกการของเราและขอการลงโทษของหลงจะถ$กยกเลก ตรงกนข%ามความ
ไมพอใจหรอการลงโทษของความสขชวตอบแทนความดทมการบรรจคอนข%างโดยหลกการน้ความชวร%ายมถ%าเขาเป3 นเพยงแคความสขชวร%ายในสงทเจ3บปวดท
ดถ%ามนเป3 นความสขทดในการทจะน*าความสขไปท/งหมดและยงท*าให%เครองยนตท/งสองมงมนทจะด*าเนนการ ดงน/นเป3 นความปรารถนาของตวเองเป3 นคร/ งแรก
ทเป3 นแหลงความเจ3บปวดทจะมองไปทลาสดเป3 นแหลงความสขท/ง น/ ไมได%จะเทยบเทาในแงของหลกการของเรา ถ%าใครอยากจะเป3 นคร/ งแรกของความชวช%ายง
คงเกยวกบความต%องการทางเพศคาจ%างลงโทษตวเองหน4งจะเอยงชวร%ายของเขาเพยง แตเสรมสร%างแหลงความเกลยดชงน/ แล%วกบคนเสรมด%วยรางวลของแหลง
ความอยากอาหารทด แตยงสามารถบงคบให%ผท$% มาความไมพอใจและในทสดก3ถ$กบงคบให%ไหลแม%เป3 นแหลงความสขโดยการตอต%านความเจ3บปวดมากข4/น ดง
น/นการลงโทษมาในโลก หากความชวร%ายจะไมลงโทษเขายงคงน*าความชวร%ายเข%ามาในโลกทคนอนท*ามนหลงจากเขาและเป3 นจรงตวตอเลโก%ตารอดด%วยความ
เจ3บปวดอนรกษของมน แตแหลงทมาของความเจ3บปวดทเตบโตมากข4/นและมากข4/นและมากข4/นคอการแพรกระจายออกไป พระเจ%าลงโทษเป3 นมนษยเป3 นวธการ
ตามทถ$กน*ามาใช%เพอป% องกนไมให%คนบางสวนของภยพบตทจะปฏร$ป fernerem สวนสวนหน4งเพอให%คนอนน*าตวอยางทดทสดของการลงโทษซ4ง
ท/งหมดของผลประโยชนเหลาน/ จะเป3 นไปได%ทยงใหญทสด รวมกนสขาว เธอน*าสงทไมชอบชวงเวลาของแตละบคคลในโลกทพวกเขาจ4งต%องชงทจะป% องกนไม
ให%เกดอนตรายมากข4/นส*าหรบล*าดบโดยรวม ออกจากชายแดนหรอมมมองน/ มนเป3 นเรองยากทโหดร%ายไมเป3 นธรรมทเป3 นอนตราย ดงน/นหลกการของเราต%องไม
เพยง แตการลงโทษของความชวร%าย แตยงพฒนามาจากธรรมชาตของมนษยอกคร/ งด%านกบพวกเขาในทกหน4งทได%ทา* สญญามกจะมประโยชนทนโดยไมมความ
สามารถในการรวมตวกนทเคยปฏบตและประเด3นภายใต%หลกการ ซ4งค*าพ$ดและการหกเงนล4กซ4/งทคณได%ไปหลบภยทนทโทษตรงโดยตรงได%อยางงายดายและ
จากหลกการทวไปและข%อเท3จจรงทดาษดนมากทสดในธรรมชาตของมนษย

ในฐานะทเป3 นผ$ถ% อห%นหลกของเราต%องการในหม$คนก3แบงและยงอย$ภายใต%เวลาเดยวกน ทจะใช%ความสขเต3มร$ปแบบในคร/ งเดยวท*าลายความมงคงด%านในและ
ด%านนอกของความสขเสมอไปความต%องการทางเพศและบนท4กเพอความสขในอนาคตจะชวยให%ท/งสองเสยทไมได%ใช%และเสยไป การเปลยนแปลงระหวาง
เพลดเพลนกบความสขและการท*างานเพอความสขประโยชนของการตกแตงภายในและภายนอกเชนวธการทมการป% องกนดงกลาวทกองทนสร%างข4/นได%เสมอ
ส*าหรบอนาคต; โลภของความต%องการในชวงเวลาทดทสดการปฏวตตวเองของความเจ3บปวด เพอประโยชนของก*าไรในอนาคตทมความต%องการทชดเจนของ
หลกการ ท/งหมดการวดความระมดระวงความขยนเป3 นสงทโดดเดนน*าเสนอทดกวาความสขของชวงเวลาทได%รบอนญาตทไมเสยคาใช%จายมากข4/นกวาทจะน*าใน
อนาคตปจจบนใด
สบ

มนจะได%รบการกลาววาหลกการของเราปดงบอนตรายและเลวทรามทดทสด justifies หมายถ4งความชวร%าย เพยงน*าความส*าเร3จของการด*าเนนการ
ครอบง*าความสขหรอได%รบประโยชนซ4งละลายแม%ในมมมองของเราในกรณทผานมามกจะชอบตอนเพอให%คณสามารถกระท*าการกระท*าทเลวร%ายทสดเชนการ
ขโมยขนมปงอดมไปด%วยการให%อาหารหวไมดกบมน อดมไปด%วยไมได%ร$%ส4กวามนอย$ในอ%อมแขนของความทกขทรมานมากจ4งจะพอใจหรอผลกออก มนไม แต
น*าหลกการนั%ไปอย$ในมอของนกายเยซ$อต, และทอน ๆ กอความเสยหายมากพอในโลกทหลกการไมเป3 นธรรมท*าให%เขา sanktioniere
ตอนน/ แตถ%ามนเป3 นความจรงทมาผานการประยกตใช%ความเสยหายหลกการนั%พอในโลกทเขาอาจจะด%วยเหตผลอยางน/ เป3 นความหมายของการหลกการของเรา
แตเพยงตรงข%ามและคณสามารถหลกการของการเรยนการสอนไมได%หกล%างเดยวกนโดยข%อสรปทผดพลาด หลกการของเราแนนอนสามารถกบธรรมชาตมาก
ไมมอะไรทมความสขของโลกด%อยโอกาสมากข4/นในฐานะทเป3 นสนบสนน แตจะน*ามาซ4งหลกการไมได%จรงๆอนตรายมากกวาดในโลกและความชวร%ายท/งหมด
ทสดท%ายทจะแก%ปญหาในความเจ3บปวดจ4งไมมใครได%เคยต*าหน
ตอไปน/ จะต%องได%รบการพจารณา: วธการทไมดใช%ไปจนสดปลายทดคอการพจารณาในรายละเอยดมากข4/นโดยทวไปมนกลบมาทเราจ4งคอนข%างเอกพจนและมน
ก3จะยงไกลข%ามพยายามทจะบรรลทดทสด แตเนองจากละเมดพระบญญตของพระเจ%าทพบมากทสดและปลอดภยทสด พ/นฐานของตวเองทดและท*าให%สน
อปกรณ firmest ของความสขรฐของมนษยชาตทน*าผลกระทบในท/งทอนตรายมากข4/นกวาทเป3 นเฉพาะเพอให%สามารถชนะ แนนอนไมได%ทจะค*านวณใน
รายละเอยดทดสงทเกดข4/นในการได%รบประโยชนจากการปฏบตตามกฎหมายของพระเจ%าในแตละกรณโดยเฉพาะอยางยง แตด%วยเหตผลมากทเราจะต%องค*านวณ
มนท/งหมดหรอชนชมแล%วบคคลทท/งผ$ใ% ต%บงคบบญชาอยางมนเป3 นท/งตรรกะและ ประยกต
คนทตอบได%ดในบางกรณเตะ แตประโยชนของการใช%ความชวร%ายหมายถ4งการล%างมาเด3ดขาดโจมตแม%จะมประโยชนตอท/งในขณะทข%อเสยทละเมดกฎทวไป
หรอนสยทดในน*าเข%ามาท/งทมกจะเพยงแคตดสนใจทจะหายไป แต . หลกการของเราจะอนมตหลกการชวร%ายส*าหรบกรณดงกลาวเพราะยง
แล%วค*าตอบทเราเป3 นเพยงเกนไปมแนวโน%มทจะสงทเราเรยกท/งหมดหายไปและเบลอขนาดเล3กเกนไปทจะตกบสงทปรากฎให%เห3นอยางชดเจนในบางความส*าเร3จ
ทจบต%องได%ของการมองเพยงผวเผนในขณะทยงได%รบการสนบสนนท/งหมดและผลประโยชน กฎหมายและระเบยบเกยวกบการเบลอทข4/นอย$ และขอเราพลาด
เชนเดยวกบทมกจะปรารถนาทวไปมากข4/นขนาดใหญเพอประโยชนของบคคลทมขนาดเล3กแหลงทมาเดยวกนเสย วตถประสงคของหลกการของเราห%ามทนท
แตทจะเข%าใจความเป3 นอสระของแตละบคคลจากตาท/ง
จรงๆ แตสามารถให%ล4กอยางกว%างขวางและเกดข4/นได%ในข%ามข%อเสยท/งหมดทได%รบประโยชนโดยทวไปของการปฏบตตามถอนตว แตภายใต%สถานการณบาง
อยางออกมาจากการปฏบตตามกฎหมายของพระเจ%าและมนษยทกคน แตแม%ดงน/นไมมพระเจ%าหรอกฎหมายของมนษย แตหลกการบนสดเองหรอบนท4กดงกลาว
ทสามารถถอได%วาเป3 นวธการพ$ดไมเป3 นไปตามทอนเทาน/นทจะประสบสถานการณพเศษของเขาหรอทไมได%มกจะยากทมอ*านาจท/งหมดของจตใจ อาจเกดข4/น
และจตส*าน4กไปส$ความขดแย%งทส*าคญ
คณจะไมพบใด ๆ ทคดค%านท/งหมดหรอส*าคญทสดในการหลกการของเราจะลดลงเมอตรวจสอบใกล%ชดวาผลร%ายใด ๆ ทเป3 นผลมาจากมนเพอมนษยชาต แตด%วย
แตละคดค%านดงกลาวจะพส$จนได%วาเป3 นอะไรมากกวา zweies แรกหน4งทได%มาสรปทไมถ$กต%องจากหลกการของเราประการทสองททางอ%อม แตถ4งแม%จะ
ยอมรบความถ$กต%องของหลกการโดยความดของหลกการตาม การประเมนความสขหรอความทกขทเกดข4/นส*าหรบมนษยชาตมน ถ%าทใดมาส$ผลกระทบความชว
ร%ายซ4งไมสามารถลดลงไปส$การยตของความสขของมนษยเอง
สบสาม

ตอนน/ ผมกลบไปทจตส*าน4ก จตส*าน4กเป3 นลกษณะสงหรณเป3 น afterfeel ท/งสองความต%องการทางเพศซ4งสะท%อนให%เห3นในการกระท*าทดของความไม
พอใจซ4งสร%างในชวไดรฟทเหมาะสมซ4งหากไมแพรหลาย แตปจจบนเสมอเสมอนาฬกาทสดในการประเมน ของสงทเป3 นสงทดและความชวร%ายซ4งมความ
เกยวข%องกบความร$%ส4กเหลาน/น กบตวละครทโดดเดนของทในความเป3 นจรงความแตกตางของความชวร%ายทดและสร%างตวเอง
ทก*าหนดไว%มกจะเป3 นความผดส*าหรบชวงเวลาท/งหมดของเขาเป3 นสงทธรรมชาตอยางแนนอน ตอนน/ ยอมรบวาคนทมความสขในหลายทดงายจากทอนมากไหล

และเครองยนตdemgemäßer เป3 นธรรมชาตจรงๆ Mitlust ทความต%องการของคนอนทนาสนใจในน/นจงท*าดแกผ$ท% ได%ทา* เราทดและความ
ปรารถนาทจะให%เป3 นไปตามความคดทเป3 นรากฐานแรกของความรกในความจรงและความปรารถนาของมารดาในการด$แลเด3กของพวกเขาและไมเต3มใจทจะ ขด
หรอละเว%นท/งหมดเหลาน/ อยางแนนอนไมเพยง แตซ/อและปล$กจากประสบการณและการศ4กษา เพยง แตท/งหมดน/ ได%รบการชดเชยจากการตดยาเสพตดโดย
ธรรมชาตอยางเทาเทยมกน แตทต%องการของเราดของผ$อ% นต%องการทจะกอความชวร%ายได%ทา* ชวเราปรารถนาทจะให%จนตนาการของเราท*างานฟรและปกป% องเรา
ผานความเท3จของการลงโทษ ความต%องการของแมทจะให%อภยเด3กและบตรบญธรรมของเธอต/งคาประโยชนของเขา ดงน/นมความชวร%ายมากในโดยธรรมชาตด
กวา นอกจากน/ แตก*าเนดวาสญชาตญาณทกอยางเหมอนในมนษยตอบสนองทมากทสดเหมอนกนทจะด*าเนนการภายในเงอนไขทงายทสด ส*าหรบความผดโดย
ธรรมชาตน/ เพอให%คณไมได%อธบายสงทคนมการศ4กษามากทสดในความสมพนธทซบซ%อนของชวตปลอดภยเสมอและมกจะน*าเทาน/นทจะดและจรงๆทท*าให%น/
มากข4/นดงน/นยงเขาได%เพมข4/นในทศทางทถ$กต%องในชวงเพยง แตก*าเนด
ในความเป3 นจรงเรายงเห3นเด3กเอาแตใจมากยงคงไมมสงหน4งอาจเรยกเตอนศลธรรมหรอความส*าน4กผดของจตส*าน4กตเด3กอนเอาเขาของเลนของเขาไมเชอฟงแม%
โกหก ถ%าคณต%องการทจะบอกความร$%ส4กผดทจะมก3เพยง แตนอนหลบหรอยงคงไมรบความคดเพอการแสดงออกทเป3 นอสระและอาจยงเข%าใจอยางถ$กต%องใช%สงท
ยกเว%นวาเขาเป3 น geeigenet มากข4/นในความเป3 นจรงเพอป% องกนไมให%เกดความเข%าใจน/ เป3 นสาเหต สงทควรให%คา* แนะน*าเราและสามารถให%คา* แนะน*า
เพยงแคเป3 นเพยงการตนและมโนธรรมเปดกว%างวามนอาจจะตนข4/นมาในทกรายและเปดไมได%ปฏเสธวาด แตมนก3ตนข4/นมาและปลดล3อคตวเอง ตอนน/ ทน/ ไมได%
เป3 นกรณทคนขาดสงทจะแนะน*าให%เขาและสามารถให%คา* แนะน*าและเป3 นทไร%ประโยชนทจะช/ ให%เขาออกเป3 นถ%าเขามมนยง จากน/นเรามกรณของระบบได%รบการ
พฒนาน/นมระบบเพยงอยางเดยว แตโมซารทไมได%เขยนหรอวาดราฟาเอล ทสมสสมห%าจะมาถ4งเป3 นกญแจอ%างว%างน/ ลงด%วยแปรงบนผนผ%าใบถ%าพวกเขาถ$กทง/ ไว%
พร%อมกบโรงงานตวเองของพวกเขาและเพอให%คนหากไมได%ระบบน/ จะท*าหน%าทด%วยพชท/งหมดในจตส*าน4กทดทสดคนตาบอดและเป3 นทรกร%างไป การพฒนา
เพอสงทผ$ค% นควรจะมจตส*าน4ก
ในความเป3 นจรงความผดไมได% แตความสะดวกในการมโนธรรมพร%อมกบผ$ช% ายคนหน4งทได%รบเป3 นอยางดและไมเกนเหตผลและความร$%ส4กของความงามของเขา
พร%อมทจะให%มความจ*าเป3 นส*าหรบ Dreies ท/งหมดแม%กระทงการศ4กษาอยางรอบคอบมากทสดและค*าแนะน*าจากพอแมคร$และชวต กอนทจะสามารถน*าคน
กลบมาและการศ4กษาทไมถ$กต%องสามารถหมนเวยนเหมอนหน4งหมายความวาพวกเขาน*าเขาผดแทนสทธ ปาเถอนม grimaces นาเกลยดทสดของทระล4ก
ไอดอลของเขาเขาเชอวาไร%สาระมากทสดของสงทมนษยและพระเจ%าและเพอให%เขาด*าเนนการบ$ชายญมนษยกนคนและทรมานศตร$ของเขาอยางโหดร%ายโดยไม
ส*าน4กยงไหลบาในอยางน%อยในระหวางการชก confreres ของเขา
ดงน/นจ4งไมเกยวกบการทจะยอมรบความผดทไมได%ใช%และคาดหวงวามนปลกของตวเองและ aufschließe หรอมนเป3 นค*าถามทท*าให%การจดการงายใน
จตส*าน4กซ4งสามารถน*ามาเปรยบเทยบกบการกระต%นและปลดล3อค แตเพอให% จตส*าน4กทมรายละเอยดทถ$กต%องและดและปลอดภยแม%คนควรจะสามารถทจะ
จดการเพอให%เหมาะสมและปรบรายละเอยดและระมดระวงจะต%องได%รบการฝ4 กอบรมเทาน/นเอง และตอนน/ คา* ถามทเกดข4/นกบสงทวางพ/นฐานการฝ4 กอบรมน/
น/ เป3 นวตถทางจตวทยามนเป3 นดกวาทจะมประสบการณโดยทวไปมากกวาทจะพฒนาบนยนยนทวไป
สงเด3กผ$ช% ายคนหน4งเป3 นคร/ งแรกทไปยงสถานทซ4งเขาร$%วาไมมอะไรทเขาอย$กบไมแยแสและวธการทด$เหมอนวานาร*าคาญไปด%วยความเจ3บปวดแล%ว แตตอนน/ เขา
จะท*าดในสถานทแหงน/ เขาได%พบใบหน%าทเป3 นมตรกบของเลนท*าให%เขาเล/ ยงดและมความสขทท*าให%อาจจะยงสวยงามมากข4/นกวาทเขาได%รบทราบและคดวาท
นนเพอจะ afterfeel ความสขทเขาม มความสขทผ$กกบความทรงจ*าของสถานทแหงน/ และสงหรณของเดยวกนเมอมนมาถ4งกลบไปเขาจะโหยหาสถานท
แหงน/ และการเปลยนแปลงตวเองแล%วจะท*าให%เขาร$%ส4กวาเขาไมได%ตกใจกลวมากข4/นเป3 นทางยาวและยากทจะไป เขาจะเสยสละความสขท/งหมดทมขนาดเล3กและ
ใกล%ชดของมน เด3กเดยวกนถ$กท*าร%ายในสถานทอนดได%รบการปฏบตด%วยความชงชงคณได%ปลอยให%เขาอดอาหารเพอให%ความร$%ส4กของความร$%ส4กไมสบายอย$แล%ว
สร%างความคดของสถานทส*าหรบเขาและเขาจะชอบทจะท*าทกอยางและต%องทนทกขทรมานกวาไปทนนอกคร/ ง . พเศษมากข4/นและเพอสร%างประสบการณท
คล%ายกนไปยงสถานทเดยวกนความร$%ส4กเหลาน/ มากข4/นและไดรฟทเกยวข%องมความปลอดภย สถานททเขาจะมอายสวรรคบนโลกของเขานรกของเขา os น/ ใช
เขาเป3 นทสดทมองทกอยางไมวาจะใกล%หรอมน*าเขาไปทนน หรอมนเกดข4/นแกเขาในสถานทอน ๆ ทดและความชวร%าย แตมกจะสอดคล%องกบการทพวกเขาม
ความคล%ายคล4งกบสถานทเหลาน/ นเพอให%นาฬกาทปลอดภยทสดจะคอยๆพฒนาในตวเขาจะมองมนทกสถานทไมวาจะเป3 นทดส*าหรบเขา อาจจะคาดวาหรอ
สถานทชวร%ายและถ%าเคยเฟอรยนอย$ในสถานททดยงคงลนเด3นและไมดจ4งมอายการใช%ความร$%ส4กมความสขทเห3นเพยงของมะนาวและความกลวในการทจะใช%
เวลาเฟอรแม%ไมม วาเขาจะทราบวาท*าไม ไมได%ท/งหมดน/ จตใจขวา?
สงใดทมประสบการณโดยตรงค*าสอนเรองสญญาและภยคกคามในการทเด3กผ$ช% ายจะมากหรอน%อยอย$แล%วจะสามารถมผลจนกวาพวกเขาจะใช%ในประสบการณ
ของเขาด%วยความเคารพและความเชอสามารถให%เขาเขาเป3 นคนข/อายในตอนแรกเพอไปยงสถานทจากทหน4งทข$วาเขาชวร%าย, ความส*าคญของการทมแตกตางกน
มผ$ผ% ลตทราบใชมนเป3 นเขาอกคร/ งเมอเร3ว ๆ น/ เป3 นนรกข/ อายเมอเขาซ*/าแล%วซ*/าอก วาดภาพเป3 นนรกก3ผกผนโหยหาสถานทเชนหลงจากท%องฟ% าหน4งบอกเขาซ*/าแล%ว
ซ*/าอกเป3 นท%องฟ% ามากข4/นดงน/นเมอรายละเอยดเหมอนกนทกเรองเลาพบเขา สงททกคนเรยกร%องด%วยความกลวทจะเรมต%นเพอตอบสนองเขาด%วยความกลว
เอาชนะซ4งท/งหมดอธบายรงโรจนยงกวาสงใดก3ยงรงโรจนกวาทกด$เหมอน เพราะเป3 นเรองปกตธรรมชาตของจตวญญาณของคนทความสขหรอความเจ3บปวดท
เกดข4/นผานประสบการณหรอค*าสอนทเชอวาด%วยวตถหรอการกระท*าของเขาในแงทเกดข4/นตดแนนเป3 น afterfeel หรอลางสงหรณทจะน*าเสนอของวตถ
หรอการกระท*าน/ และตาม ไดรฟในหรอประสงคตอ และตามทเขาเรยนร$%ทจะร$%วาน/ หรอวาบอยกวาความพ4งพอใจหรอ unpleasurable น*านอกจากน/

เขายงได%รบระยะเวลาทปลอดภยมากข4/นและเหมาะสมในการประเมนไมวาจะเป3 นสงทตามสายของความสขหรอความไมพอใจน*าปลาย
ทนเรามพ/นฐานทางจตวทยาทจตส*าน4กของท/งหมดในชวงเวลาของเขาในการพฒนามนษยจาก
มนอย$ในธรรมชาตของพระเจ%าและการเสนอราคาทดท/งหมดทเกดข4/นจากการตดตามความสขอยางทวมท%นเดยวกนโดยความสมพนธทวไปของมนษยชาต ประ
สบการณทได%พส$จนแล%ววาประสบความส*าเร3จมากในน/นและพวกหน4งโดยทวไปสามารถมองเห3นวาในความเป3 นมนษยความร$%ส4กของม$ลคาของการปฏบตตามน/
และความชวร%ายซ4งข4/นอย$กบการไมปฏบตตามของพวกเขาจะต%องพฒนาด%วยใบ demgemäßem ในเวลาเดยวกนนาฬกาในการประเมนสงท
วตถประสงคของการบญญต นคอการช%าไป แตในลกษณะทวไปของจตวญญาณของมนษยและของดและการศ4กษาความปลอดภยกอต/งจ4งจ*าเป3 นของจตส*าน4ก
ในมหาราชโดยพระเจ%า แตตอนน/ ผลกระทบทปรารถนาเดนของผลกระทบทดและความไมพอใจของความชวร%ายจะไมเป3 นทนท allerwegs ในมอ
สามารถเด3กและปา rudest พวกเขาใช%เวลาเดยวกนและมสาเหตของพวกเขาในความสมพนธ แตสงทสงซ/อโลกหรอกวดแกวงในใจของเธอ ความดของ
มนษยได%สอนคอยๆปล$กในขณะน/ การศ4กษาของมนษยโดยมนษยอยางตอเนองได%เร3วข4/น ดงน/นระยะเวลาของแตละบคคลการพฒนาในความแตกตางของความด
และความชวร%ายมากน%อยผานประสบการณตรงของตวเองในขณะทในการทจะ allerweges แตละเห3นทกสงพจารณาในหม$ผ$ค% นจากมมมองไมวาจะเป3 น
ดหรอชวและจากทกด%านได%ทน/ ด$มค*าสงท ในเอเธนสเคยท*าอยางน%อยทจะตดสนวาร$ปป/ น, บทกวในทดโศกนาฏกรรมและสวยเป3 นเพราะ allerweges
ทกอยางพจารณาจากมมมองทสวยและคอนข%างเป3 นททกคนเป3 นทยอมรบเพยงแคตามทการพจารณาน/ กค3 อแม%ทพบบอย สงทตอนน/ อย$ในกรงเอเธนสในเวลาใด
เวลาหน4งเป3 นธรรมทเกดข4/นทได%รบเสมอทกททกเวลาเป3 นอยางน%อยทศทางทดและความชวร%ายหลกทเกดข4/น จากจดเรมต%นทพระเจ%าได%นา* มนษยชาตไปใน
ทศทางน/ และจะยงคงเคลอนทตอไปด%วยและตอนน/ คนปล$กการศ4กษาน/ ยงคงได%ในตวเองและเป3 นสวนหน4งของระบบสบพนธน/ ในความหมายทกว%างข4/นให%กบ
พระเจ%าด%วยการศ4กษาด%วยตนเอง
การพฒนาของความร$%ส4กของความสขและความเจ3บปวดขนานขอ โดยการสอนคนเห3นความแตกตางระหวางความดและความชวร%ายทพวกเขายงสร%าง
allerweges กบอดตสญญาสรรเสรญรางวลเกยรตและเป3 นมตรมารยาททจะเป3 นภยคกคามหลงต*าหนลงโทษอบอายขดเข%มงวดเตะและไมเพยง แตสญญา
และภยคกคามชวคราว แตยงนรนดร อกคร/ งและอกคร/ งความสมพนธของผลตอบแทนสวนใหญตณหาสดท%ายดงก%องด%วยความดน/ ความเกลยดชงทมนคงกบ
ความชวร%ายอกคร/ งทพวกเขาตามเรา allerweges ไมมใครสามารถหนมน หางและแครอทอย$ในมอของผ$ป% กครองทเป3 นมตรและความโกรธในการกระ
ท*าใบหน%าของเธอต/งแตอายเด3กในความร$%ส4กน/ และยงไมได%เข%าส$ชวตด%วยเท%าข%างหน4งจ4งเป3 นทมอย$แล%วในความร$%ส4กเดยวกน สวรรคและนรกเป3 นเป% าหมายส$งสด
ของการทดและความชวร%ายเป3 นสงทรงโรจนและนากลวเหลอเกนเกยวกบชวตน/ รบค*าสงให%ออก คร$นกเทศนชวตด%วยการจบใหมทหลากหลายและยงเคยท*า
หน%าทในการเป3 นตวแทนความร$%ส4กเดยวกนในทศทางเดยวกน พดเหลาน/ จากเยาวชนเป3 นคร/ งแรกซ*/าเสมอท*าได%จากทกทศทกทางไปยงสถานทเดยวกนของจตใจ
ลกษณะเดยวกนในทสดชวงเวลาทสงทพวกเขาเรองจากความแข3งแรงและความมงมนทไมเหมอนใครและตอนน/ กเ3 ป3 นทเดนชด คณสามารถตรวจสอบเจาะบคคล
ทประสบความส*าเร3จน/ ไมเห3นความแตกตางในผลงานทเสร3จสมบ$รณและไมพ$ดในสงทแตละคนมสวนรวม บคคลท/งหมดคอนข%างดงน/นสงทท*างานบนความ
หลากหลายของวธการทจะไปให%ความส*าคญยงตลกด, การครอบง*าความไมเต3มใจของความชวร%ายเพมข4/นในความร$%ส4กของเราเพอผลลพธทม
Komposanten ไมเห3นความแตกตางเป3 นรายบคคลในน/นและดงน/นจ4งจะปรากฏข4/นเพอให%เราเห3นวา ทมาของความร$%ส4กผดได%งายเป3 นสงทอธบายไม
ได%และเราไมได%หยด arisings แตจบ Mitgegebenes
ในขณะเดยวกนจากการวเคราะหเปรยบเทยบเป3 นความผดทแตกตางกนมกจะมอทธพลตอผ$ป% กครองและระบบพ/นฐาน mitbekommenen ตามการ
พฒนาภายใต%สถานการณทแตกตางกนได%รบการยอมรบอยางชดเจนพอทวธการท/งหมดทรวมกนจรงๆมอทธพลตอการพฒนาน/ และวาภายใต%เงอนไขทเสยเปรยบ
น/ ทา* งานของผ$ป% กครองทมอทธพลตอความร$%ส4กผดทผดทศทางทชนะ แตโดยเฉลยจตส*าน4กจะต%องพฒนาในความหมายทถ$กต%องบางสวนและทส*าคญเพราะมน
เป3 นธรรมชาตของดในตวเองทจะเชอมโยงกบผลกระทบความต%องการทางเพศทเหนอกวาและดงน/นจ4งไปประสบการณทวไปในเรองน/ สวนหน4งเป3 นเพราะดง
น/นค*าสอนของคาเฉลย แสดงในแงน/ และสงทไมชดเจนอย$ในความส*าเร3จทสอนและเสรมก*าลงสวนหน4งเป3 นเพราะมนอย$ในความสนใจของมนษยชาตให%ดด$ด
และพวกเขาจ4งไมได%ต/งใจปรารถนาดและความเจ3บปวด ผ$กด%วยความชวร%าย
เกยวกบผลตอท/งการพฒนาทมความจ*าเป3 นทจะต%องรวมกนธรรมชาตของจตใจมนษยซ4งตามเมอแนวคดของพอดกบทดให%กบหนวยทกความสขและความเจ3บ
ปวดซ4งจะข4/นอย$กบทด, ความร$%ส4กและไดรฟเพอความสามคค สามารถเพมและธรรมชาตของความสขและความเจ3บปวดแหลงทดและความชวร%ายและธรรมชาต
ของระเบยบโลกทธรรมชาตของความดและความชวร%ายน/ จะกลายเป3 นความเป3 นจรงทเห3นได%ชด
มนได%รบการคดแปลกทจะหาเบาะแสเกยวกบลกษณะพ/นฐานของจตส*าน4กก3คอสงเดยวกนเรยกร%องของเขาภายใต%ร$ปแบบ: เจ%าจง! เรยกร%องท*า ด$เหมอนวาฉน
จะหาอะไรในน/นกวาตดตามการศ4กษาของเขาโดยมนษย เพราะคนทตอบสนองความต%องการของพวกเขามกจะอย$ในร$ปแบบดงกลาวทสงไปยงคนแนนอน
นอกจากน/ ยงย*/าวาคนทมารยาทจตส*าน4กการเรยกร%องของเขาภายใต%ร$ปแบบเดยวกน
กบทกความร$%ส4กผดน/ จะอย$ไมล4กกวาทคณคดวามนได%เสมอ มโนธรรมทบรสทธ; และมความชดเจนและถ$กต%องจะยงคงได%รบการยกยองวาเป3 นสวนแบงของแสง
ศกด; สทธ; และความต%องการทางเพศน/น แตคนทมการเพมข4/นน/ ชนะส$งสดเทาน/นและจะชนชมยนดทเพอโลกและความคดของเขาหมายถ4ง ใกล%จะน*าเขา
dahinauf แตเขาจะต%องไมคดวาของขวญของพระเจ%าส$งสดให%กบเขาต/งแตเรมต%นมฉะน/นเขาจะไมได%รบให%กบเธอ

ความสขของจตส*าน4กทดและความทกขทรมานของบางสงบางอยางผดความชวร%ายทแตกตางออกจากกนความสขอน ๆ และทกความเจ3บปวดทบางสงบางอยาง
กบทอน ๆ ทกสมาธในความเป3 นจรง น/ ไมได%เกดจากความจรงทวาพวกเขาจะมความร$%ส4กของผลลพธทนบไมถ%วนโผลออกมาจากสงทเราไมสามารถทจะแยก
ความแตกตางบางอยางเชนน/ จะเกดข4/นในความสขทางปญญาและความเจ3บปวดความร$%ส4กอน ๆ แตความจรงทวามการอ%างองถ4งบางสงบางอยางอยางแนนอน
เอาชนะได% นอกจากน/ ในเวลาและสถานมนษยถ4งพวกเขาเข%ารวม ทดมน*/าหนกเกนทกความปรารถนาทต%องการจะข4/นอย$กบความสมพนธทกความสข, ความ
งาม, การปฏบตจรงความต%องการส*าหรบการนั%หรอวาแม%วาความสมพนธมากข4/นหรอน%อยทวไป สงทแรกทสงคมให%ความทกขทรมานทดส*าหรบความสขใน
ชวมโนธรรมทจะได%รบการศ4กษาทจะร$%ส4กวามนเป3 นธรรมชาตของทด แตในทสดก3ชนะด%วยหนชวร%ายพายแพ%ดว% ยความไมพอใจเกยวกบข%อเสนอ ทกความสขใน
ปจจบนและความเจ3บปวดกบสญญาและภยคกคามของเขาไมมอะไรกบน/ มาใน ความร$%ส4กของ Schlechthinigkeit, จ*านวนท/งส/น, สมบ$รณ, น
รนดรทจะใช%เวลาในการยมค*าจากปรชญาชวตอย$ในตวเขาทไมเหมอนใครความสขอน ๆ และความร$%ส4กเจ3บปวด และในขณะทมนตนข4/นมาโดยเหตการณ
พระเจ%าในคนดงน/นมนก3พส$จนโดยตวละครตวน/ มความสมพนธกบความร$%ส4กของพระเจ%า ดงน/นจ4งเป3 นไมได%เลวร%ายทแสดงให%เห3นผานท mediations
ธรรมชาตและเราไปถ4งพระเจ%า แตดกวาการแลกเปลยนทางธรรมชาตเหลาน/ เองเป3 นตวละครทส$งข4/นในการทพวกเขาน*าไปส$ทส$งทสดคนทสามารถได%รบ
ตอนน/ เราสามารถถามวา แตเครองยนตทปล$กจตส*าน4กในท/งๆทมการคาดหวงความสขความส*าเร3จในการทจะมการเชอมโยงสามารถจ4งมกจะพายแพ%โดยไดรฟ
อน เหตผลก3คอความแข3งแรงของสญชาตญาณของเราจะถ$กก*าหนดไมเพยง แตโดยความร$%ส4กของขนาด แตยงอย$ใกล%กบความสข คณจะไมเห3นวงยบย/งชงใจใน
ความสขในชวตประจ*าวนซ4งเขาร$%แนนอนวาผลทตามมาจะน*าความฉบหายเขามากกวาความสขของความสข แตความสขอย$ใกล% ในฐานะทเป3 นน/วก%อยสามารถ
ครอบคลมหอเราเราร$%วามนมขนาดเล3ก แตก3ครอบคลมเราหอ ดงน/นเราจ4งร$%ส4กผดโดยท*าหน%าทตรงกนข%ามคอนข%างดทเราอย$กบการกระท*าทเลวร%ายทสดไปไมด
อยางแนนอนความกลวของพวกเขาทมาชวยให%เรามความร$%ส4กผดแม%แตบญชของเขาจะบอกเรา แตสามารถอทธรณของปจจบนมเสนห Lust ชงไดรฟ
ท จตส*าน4กจะต%องมความแข3งแรงและมประสทธภาพและสวรรคและนรกภายในเตะเราในความคาดหมายอยางใกล%ชดเมอเครองยนตของจตส*าน4กควรจะช/ ขาด
ในด%านข%างของเขา นเกนไปเป3 นข%อเท3จจรงทางจตวทยาอยางหมดจดพ/นฐานทสามารถจะกลาวถ4งตอไปนมนจะเพยงพอทจะได%เรยกส/ น ๆ
มมมองทกอต/งข4/นทนของจตส*าน4กทสอดคล%องกบด$แลประสบการณทพวกเขายงแสดงให%เห3นถ4งการพฒนาของจตส*าน4กของธรรมชาตทดและจตวญญาณของ
มนษยเป3 นทสามจรงโดยช/ ให%เราไปในชวงเวลาทสามารถใช%สา* หรบการฝ4 กอบรมทเหมาะสมของจตส*าน4ก
ทสบส

อตราสวนของหลกการของเราทจะส$งสดศลคณธรรมครสเตยน anlangend เพอให%คณสามารถและในความคดของเราคนหน4งควรจะตความพวกเขาเพอ
ให%พวกเขาใสลงไปในสงทเหมอนกนของ มนอธบายศลคณธรรมครสเตยนคอนข%างใจจากการกระท*าของเราคอการโผลออกมาหลกการของเราจดประสงคของ
มนคออะไรทจะถ$กน*าไปซ4งแนนอนไมได%ขดแย%งกบตวเองและไมรวม แตทเกยวข%องและปรบอากาศ เพราะในการสงซ/อเพอให%บรรลวตถประสงคของการสร%าง
ความคดทถ$กต%องซ4งเป3 นความส*าเร3จของวตถประสงคทและมทศนคตทนนพวกเขาก3จะไปอย$กบวตถประสงคทมนสอดคล%อง เพยง แตได%รบอนญาตแนนอนบาง
อยางของการด*าเนนการทโดดเดนด%วยจดประสงคทจะไปกวาด%วยใจทมนข4/นและดงน/นจ4งสามารถตรวจสอบศลคณธรรมครสเตยนตความแตกตาง
ตอนน/ สา* หรบวทยาศาสตรในร$ปแบบทชดเจนทดทสดเพอให%มออน ๆ ทสามารถใช%สา* หรบร$ปแบบการปฏบตของหลกการจะดกวาซ4งเป3 นทอย$ในใจถ%าเพยง แตผ$%
ทจดการกบหลกการในการศ4กษาของมนษยทจะเข%าใจกนในความหมายทถ$กต%อง . ดงน/นพระครสตซ4งเราบ$ชาวญญาณอนส$งสงด%วยความร$%ส4กจรงใจทเลอกร$ป
แบบการปฏบตมากข4/นของหลกการของเหตผลเพราะความเชอของเขาควรจะท*าหน%าทโดยคนโดยคน แตน/ ไมได%เพมการตความโดยเฉพาะอยางยงในทางสงท
ความร$%ส4กทเขาสงให%มน/ ทในการด*าเนนการ ความรกสามารถน*าพวกเขาไปทการกระท*าของคนทคณรกท*าอนตรายมากกวาดเป3 นทนาร*าคาญมากข4/นกวาทชน
ชอบ; แมมกจะพส$จนในความรกทมตอล$ก ๆ ของพวกเขา
การตความหมายของศลคณธรรมครสเตยนในความร$%ส4กและการอ%างองของเราการต/งคาเดยวกนกบหลกการของเราเป3 นดงตอไปน/ anlangend บญญต:
รกพระเจ%าด%วยสดใจของคณท/งหมดทจตวญญาณของคณและด%วยใจของคณเพอให%หลกการของเราสามารถเป3 นไปตามทได%รบการยกยองมากเชนเดยวกบผลกวา
ในทางกลบกน มนข4/นอย$กบวาคณต%องการจากพระเจ%าไปทวโลกและในทางกลบกนจะมทศทางทสงทเป3 นไปได%และท/งสองได%รบอนญาต หากคณได%รบความ
คดของความรกทดทสดและมากทสดเพยงพระเจ%าและส*าหรบเขาเป3 นเชนน/นผลจากแนวโน%มทเกดตนเองจะท*าหน%าทเขาจะอย$ในความร$%ส4กของเขาความดและ
ความยตธรรมของเขาไปท/งหมด แตหลกการของเราคอหลกการรวมกนของท/งความดและความยตธรรม แตตรงกนข%ามหลกการของเราจ*าเป3 นต%องน*าไปส$ความ
เชอในพระเจ%าแม%การทดทสดและมากทสดพระเจ%าก3จากทดงตอไปน/ ความรกกบเขาด%วยตวเอง มนจะแสดงให%เห3นจากประวตศาสตรทได%ยนมาจากใจของคนท
เชอในความสมพนธสวนตวของมนษยกบพระเจ%าเพอความสขของมวลมนษยชาตในรายละเอยดและขนาดใหญเป3 นสงทจ*าเป3 นใชเดยวกนกบม$ลนธและทไมม
ความเชอมนใน ระเบยบโลกนามธรรมแทนสามารถจายได% แตแล%วมนเป3 นเพยงความเชอในสงทดทสดและชอบธรรมมากทสดพระเจ%าทดทสดยงท*าหน%าทความ
สขของมนษยชาต ดงน/นในการผลตเราโดยพระเจ%าหลกการสร%างพระเจ%าในตวเรา คนไมสามารถท*าโดยพระเจ%าสงคมมนษยจะตกอย$อยางส/นหวงโดยไมมเขา
และท*าลายกนใชคนแตละคนคดถ4งเขาโดยไมต%องปลอบใจทดทสดของเขาและไม%บรรทดทส$งทสดของเขา
ในความเป3 นจรงไมมใครทเรยกวาหลกฐานของการด*ารงอย$ของพระเจ%าทได%รบหรอสร%างความเชอในความเป3 นจรงเทาน/นทมสตและหมดสตไปไมได%ทรบร$%ได%
โดยไมต%องให%เขาสนตภาพความสงบสขและความหวงผานความทกขยากและ Irrung การบ*ารงรกษาเพอทกฎหมายท/ง สวนทเหลอนรนดรทได%รบและการ

เกดใหมของความเชอน/ ได%รบการ ความจรงทวามนษยไมสามารถอย$โดยไมมพระเจ%าเป3 นหลกฐานดกวาอน ๆ ส*าหรบมนษยทไมได%โดยปราศจากพระเจ%า
แตมนษยยงไมได%รบสามารถทจะมสตของพระเจ%าของพวกเขาอยางหมดจดอยางชดเจนทจะท*างานออกมาให%ทกคนออกมาเป3 นทนาพอใจก3เป3 นผ$ส% $งสดซ4งเธอไม
ได%เรมต%น แตสงทเธอมในการท*างาน ทจะน*าคณไปทนนพระเจ%าอาจเป3 นความสขของตวเอง แตหน4งสามารถก*าหนดวตถประสงคของงานน/ ลวงหน%า มนษยชาต
จะหยดทมความเชออน ๆ จากพระเจ%าเป3 นความสขของเธอทเอ/อมากทสด ดงน/นหลกการของเราในความเป3 นจรงหลกการเรยนร$%ทมตอพระเจ%า
นอกจากน/ วธการหาพระเจ%าน/ ไมหลงกล ข%อผดพลาดใด ๆ ในความร$ข% องแม%สงทเล3กทสดไปรอบมารอบไมช%าก3เร3ว. ผลกระทบกบเราไมพอใจโดยให%เราเป3 น
สวนหน4งทเกยวข%องในความขดแย%งของความคดบางอยางของการกระท*าคอพฤตกรรมทไมถ$กต%องเกยวกบสงทกอให%เกด ตวเองน/ แตการรกษาของข%อผดพลาด
จะถ$กน*า ความร$%ทแท%จรงยงคงอย$เพอให%ทกการทดลองทผานมาเป3 นทนาพอใจมากทสดส*าหรบคนทเหลออย$เพยงกบเธอในทสดเขาสามารถสงบลง ท*าอยางน/
ตอนน/ อย$แล%วจากน%อยทสดในโลกในขณะทมนไมควรจะได%รบการยกยองโดยทยงใหญทสดในโลกซ4งยงมอทธพลมากทสดในความสขและความไมพอใจของ
เขาเพยง แตเตบโตทมท/งความรนแรงและความยากล*าบากของความร$%ข/นตอนในท/งหมดน/ ทด แตช%า น/ แสดงให%เห3นมมมองของศาสนา
ใครเคยเห3นแนนอนในพระเจ%าและความสมพนธของเขาไปทวโลกและสงมชวตเพยงเทพนยายทใหญทสดในโลกเชนในความพ4งพอใจส$งสดทเราสามารถทจะด4ง
ออกมาจากความศรทธาในตวเขาแม%หลกฐานของความงามทยงใหญทสดไมได%ทยงใหญทสด ค%นหาความจรงของเรองน/ ความคดดงกลาวหากเคยเทพนยายผลต
ทมประสทธภาพผลกระทบดงกลาวในโลก แตความเชอในพระเจ%า
ครสเตยนทสองบญญตคณธรรม: รกเพอนบ%านเหมอนตวเอง anlangend ก3แปลวาในแงของการกระท*าของเราแล%ว: ya จะต%องเหมอนกนถ%าความ
ปรารถนาทนยมคณหรอเพอนบ%านซ4งผลตของตวเองด%วยตวเองของคณท มนจะลดลงไปทเป3 นทยงใหญทสดหรอเพอแบงระหวางตวเองและคนอน ๆ วามนเป3 น
บนท/งทยงใหญทสดเพอให%คณชนะโดยคาดวาจะเป3 นอกทางหน4งในแตละกรณสวนใหญ
ตอนน/ แม%วาใครจะเข%าใจผดครสเตยนเป3 นหลกการของเราถ%าคณคดวามนเป3 นไปจากความจรงทวาทกอาณาจกรในขณะน/ มความจรงทจะแบงปนความมงคงของ
เขาในหม$คนยากจนทกคนเพยงเทาทอน ๆ จะต%องเก3บ มนข4/นอย$กบสงทไมเพยง แตคณและฉน แตยงท/งหมดของเข%ามามากทสดในแงของผลกระทบท/งหมดและ
บรบทของทกสถานการณของความต%องการ สงส*าคญในเรองน/ จะเรยงล*าดบแล%วโดยทมกฎหมายกฎระเบยบศลกากรและการปฏบต มนแสดงให%เห3นวามการ
ปฏบตตามน/นเว%นแตเดยวกนไมได%ลงโทษอยางจรงจงพบหน4งสามารถมนใจได%วาจะยงคงเฉลยในความร$%ส4กทด แตจนถ4งขณะน/ ยงคงออกจากห%องหรอแม%กระทง
การทจะได%รบการประเมน แตในหลายกรณคณสามารถค*านวณหรอคาดวาจะน*าความสขมากยงข4/นในโลกในการทจะท*าอะไรบางอยางไปยงอกหรอแม%หลงจาก
ทจตใจของตวเองและอารมณ โดยขณะน/ การพฒนาหลกการโดยอ%างองถ4งธรรมชาตของผ$ค% นและสงทท*าให%การปฏบตหน%าทและชงน*/าหนกกบเราและด$แลตว
เองในขณะทคณเก3บมนไว%ตลอดเวลาทดทสดส*าหรบ จากเรมแรกทเห3นได%ชดวาไมมอะไรจะให%สงเกตใกล%ชดเข%ามาทกอยางได%รบการแก%ไข ทกคนมทจะท*าให%
ท/งอน ๆ สงทเขาดกวามนสามารถทตวเองกบเขาและเขาก3มทจะท*าให%เขาได%ในลกษณะเดยวกบในทางกลบกน ทกคนมในทางกลบกนตวเองทจะท*าสงทเขาท*าด
กวาอกไมสามารถจายเขา มนไมถ$กต%องตามกฎหมายทจะแยกกองก*าลงและกงวลมากเกนไปและการคดสรร น/ ยกมอออกประโยชนโดยเฉพาะอยางยงทจะให%คน
แตยงดกวาทจะได%รบธรกจ; จดมงหมายอดตหมายถ4งตวเองเป3 นวตถของกจกรรมของเราต/งทสะดวกสบายทสดในการพจารณากอนหลงขยายประสทธภาพของ
เราด%วยตวเองกวา ออกอน ๆ
พจารณาล4กลงไปน*ากลบไปยงจดทอย$ในล*าดบทดของสงทค*าน4งถ4งความต%องการของบคคลทไมได%แยกออกจากการพจารณาเพอความสขของท/งแตละด$แลทด
ทสดของตวเองในเวลาเดยวกนโดยทดทสดส*าหรบ ท/งหมดท*าให%และในทางกลบกน แตกลมทดทสดของบคคลและท/งเรยกร%องเพยงแควาทกคนหลงจากทความ
สมพนธหลายคร/ งแรกของตวเองตอจากน/ ไปไมสนใจกวาคนอน ๆ เป3 นคร/ งแรกควรจะรบอาหารและเครองดมส*าหรบมฉะน/นเขาจะสามารถทจะจายอะไรให%ผ$%
อนในไมช%า สวนใหญของบารทใกล%เคยงทสดกบเขาเพราะพวกเขาตอไปเข%าตวเองเป3 นคณสมบตทมากทสดวตถในบรบทของกจกรรม ค*าพ$ดเหลาน/ อาจพอเพยง
ตอนน/ มนเป3 นเรองธรรมดาในหลายกรณหลกการของความชวร%ายในความเห3นแกตวทจะน*าหลกการของการทดในความรกของสงทเราค*าน4งถ4งความนงด%วย สท
ธด$เหมอนวาฉนจะเป3 นหน4งทคณเห3นวาพวกเราและทกและความปรารถนาของพระเจ%าทเกยวข%องเพอให%การเจรญเตบโตของอยางใดอยางหน4งในเวลาเดยวกน
อน ๆ ทมการเชอมโยงและททปรากฏเป3 นอยางอนน/ คอใบรบรองเพยงแคเพยงชวคราว
วธการทฉนควรจะได%รบการด$แลสขภาพของฉนก*าลงของเราจะประสบความส*าเร3จของฉนเคารพความรกทฉนได%รบรางวลส*าหรบตวเองใช
enjoyments ความร$%ส4กทพระเจ%าองนทมการเตบโตส*าหรบฉนสงผ4/งส*าหรบฉนหลงจากดอกไม%ทไมได%มความสข มความสขกบผมถ%าผมท*าผมก3
ตระหนกวาสขภาพน/ กองก*าลงน/ ประโยชนเหลาน/ แงน/ ความรกน/ Sinneserquickungen น/ โดยผมชอบใจบญศรทธาในเวลาเดยวกนทจะให%
บรการท/งหมดและขอพระเจ%าเอง สามารถยากจนออนแอปวยกดโลกให%มากทสดเทาทในพระเจ%าของเขาและความร$%ส4กผดและรางกายของเขาในเวลาเดยวกน
เฮฮาและเขาควรพจารณาความสขน/ เป3 นเพยงวธการเพอความสขของผ$อ% นหรอไม มนเป3 นธรรมชาตทมนเป3 นไปไมได%และจนถ4งขณะน/ มนเป3 นไปได%ทเป3 น
อนตรายเพราะจะท*าให%แรงจ$งใจส*าหรบการด*าเนนการทดทสดของตวเองไมมอ*านาจ

สบห%า

เมอฉนใช%ศลคณธรรมครสเตยนลงเตะด$ทหลกการของเราหลงจากทดงกลาวข%างต%นจะเป3 นสงส*าคญทผมยงคงไมปฏเสธวาการตความของพวกเขาในการพฒนา
ของศาสนาครสตทถายจรงทศทางทแตกตางกนอยางสมบ$รณและวาเหตผลทสามารถค%นหาในพระคมภรตวเอง . บญญตของพระเจ%าอย$เสมอทนเพอปจจยพ/น
ฐานทดของความต%องการทางเพศช/ และความปรารถนาของแตละคนทเน/อในมออน ๆ อาจจะอธบายได%วาไมมนยส*าคญทางเลวทราม และยงเป3 นในการรกษา
ด%วยหลกการของเราถ%ามความขดแย%งระหวางท/งสองทเกดข4/น แตคณได%ตความวามนเป3 นถ%าความสขก3จะไมมอะไรทส*าคญด$ถก$ และจากน/ พระสงฆ,
austerities เทศนมตอความปรารถนาท โลกน/ โผลออกมาในขณะท แตเพยงความปรารถนาชวคราวขนาดเล3กกบสงทเธอสวมและมนจะใช%เวลาตลอดไป
จะถ$กพกไว% ดอาจจะมชวงเวลาทหมดอายอยางส/นเชงในหลกการพระเจ%านรนดรของรฐผ$ท% ปรารถนาของมนษยเนาถ$กท*าลายสวนใหญข4/นอย$กบเหตผลทแมนย*า
เพยงอกคร/ งและแม%กระทงการลงนามของความสขอาจเป3 นเพราะคณเป3 นสงท ควรปลอยให%เวลาไปนานเพราะคณสามารถสร%างรากฐานของความต%องการทางเพศ
ไมได%ใหมโดยไมต%องจนตนาการตวเองกอนทจะขจด แตเราหวงวาจะพระเจ%าวาเวลานบพนปไมกได%รบเพยงพอทจะแก%ไขปญหาพ/นฐานเหลาน/ เพอให%หางไกลวา
ในชวงเทศกาล อกคร/ งทสวยงามอาจเพมข4/น จ*าเป3 นในการนั%อาจเป3 นเพราะเพราะเพยงเพอทจะจบทนและมม$ลคาพ/นฐานทจะสงสยตวเองตราบเทาทมนจะต%อง
มมน
ศลธรรมและศาสนาจะต%องมาคร/ งเดยวไมเป3 นเรอพฆาตของกอนหน%าน/ แตเป3 นกบดอกไม%กอนหน%าน/ ความต%องการทางเพศซ4งค*าวาน*ากลบไปเพอเป3 นเกยรตแก
ขวา ดงกลาวจะปดพระราชวงศและชวตทเปดกว%างและศลปะทศกด; สทธ; และยงทกคนทมความสวยงามให%ศกด; สทธ; ดกวาซ4งไมเพยง แตเชอความพ4งพอใจใน
ปจจบนใกล% แตส*าหรบตลอดเวลาและรอบในวงการและเป3 นทเคารพนบถอมากทสดของทก ให%ดพระเจ%าทอย$ในมอของเขาและท/งหมดทดด*าเนนการท/งหมดทด
ทสดกบหมวกของเขาและบนท4กความชวร%ายท/งหมดทผานมาภายใต%หมวกน/
ครสตจกรเป3 นทแนนอนอย$แล%วทชมนมในขณะน/ คอเมอลทธเทศนาโดยการแสวงหาความสขทยงใหญทสดเพราะพระเจ%าได%จดต/งในวนแรกของการสร%างและ
เสยงพระธรรมเทศนาของเขาอย$เสมอฟงมากกวาเทศนใด ๆ ของมนษยทกอยาง เครองแตงกายของมนษยทได%รบเสมอทศทางของความสขทยงใหญทสด แต
เนบวลาขนาดใหญทอย$รอบ ๆ ครสตจกรทมขนาดใหญและชมชนรวมกนไมได%เป3 นค*าทเข%าใจจางคร4 งและเข%าใจผด ตอนน/ ข/น4 อย$
กบ Thurmeshöhe ส$งสดกฎหมายกลมเล3ก ๆ ของความสขทใหญทสดเชนปมสองแสงและหลงจากเงยบยาวสองผานหมอกเมอมาดวงอาทตยทพวก
เขากระจายและ shinier และ shinier เขาคอยๆเรััมทจะสองแสง และเมอระฆงเล3ก ๆ น%อย ๆ ทมล*าแสงซ4งสบเช/อสายมาจากหน4งคนขอบคณการ
ประกาศจะมความยาวเสยชวตไปต/งแตอาจจะจมน*/าเมอระฆงทมประสทธภาพทมาพร%อมกบลน/ ยงใหญทกสายทจะท*าให%เสยการเข%าส$โบสถแหงน/ ม
ประชมสดยอดอกคร/ งแผกระจายแสงส$งสด

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.