ജ കഥ

െഹമ െഹസ് െസ

സീഗ 
 എ േപ ഒരാ
ഒരി ാവ ഗാസ് െസയി സീഗ 
 എ േപ ഒ െചറ #ാര
ജീവി$ി. നാം നിേത)ന െതവി ക*മ+, തരാരനായി ഈ സീഗ 
റ ം.
നമൊരിലം അവെട മഖ2 ശരിോനിാറില 
; കാരണം
അവെല 
ാം ഒേര മഖം തെ,യാ6ത് : ഒ െപാ8വായ മഖം.
അ9രം ആാ എെ;ാെയാേണാ അെതാെ9െ,യായി സീഗ 
റ ം;
അവ എെ;ാെെ$<േമാ അെതാെയായി സീഗ 
റ െട െചയ് തികളം.
അയാ> ബ@ി> Aറെവാമ*ായി,ില 
; എവ$് Bേത)കിെ$െ;Cിലം
കഴിവകള*ായിെവ പറയാEമില 
. അയാ സ ഖിമാEം പണെ9
സ് േനഹി>,യാളമായി; ന,ായി വസ് Fധാരണം െച<ാ
അയാിഷ് ടമായി; പിെ,, മി മEഷ)െരയ ം േപാെല ഭീതK വം
കണിE*ായി. അയാളെട ജീവിതെ9യ ം BL9ികെളയ ം ഭരി$ി,ത്
ആMഹ2ളം അവ േനടിെയട ാE Nമ2ളമായി,ില 
, മറി$്
വില>കളായി, ശിOെയ>റി$ ഭീതിയായി. എ,ിരിിലം ഒP+ം
നQകളം അയാളില*ായി. െമാ99ി േനാിയാ ചാരിതാR)ം േതാ,
രീതിയി േനാലായ ഒ െചറ #ാര. അയാെള സംബSി$ിടേ9ാളം ഏUവം
Bധാനവം താപര)ജനകവമായ സംഗതി സK ;ം ശരീരമായി.മെUല 
വേരയ ം
േപാെല അയാളം സK യം കണാിേ#ാ,ത് താ ഒ വ)Vിയാെണ,ായി;
യഥാR9ി അയാ ഒ വഗ
W 9ിെX മാYക മാFമായി. മUവെരേ#ാെല
അയാ>ം േലാക9ിെX േകZബി[ താEം തെX ജീവിതവമായി. അയാ>
സംശയ2േളയില 
ായി; വസ് 8തക സK ;ം ധാരണക> വിപരീതമായി വ,
സ[ഭ2ളി അയാ വിBതിപ9ിേയാെട കണ
\ പ]+ിളയ ം.
ആധനികമEഷ)നായ സ^ിതി് പണ9ിെX മാFമല 
, മെUാ
ശVിയ െട,ശാസ് F9ിെX, Pടി ആരാധകനായി അയാ. ശാസ് Fം എ,ാ
a ാUിസ
a ിക
ഇ,താെണ,് `ത)മായി പറയാ അയാ> കഴിയണെമ,ില 
;സ
b cം
ഒപേO അപം ബാക
a ീരിേയാളജിയ ം Pടില, ഒ,ാണ് അയാളെട
b ില*ായി,ത് . എdമാFം പണവം മതി#മാണ് രാഷ് eം ശാസ് F9ിE
മനസ
നA,െത, കാര)ം അയാറിയാമായി. ക)ാസഗേവഷണേ9ാട്
Bേത)കിെ$ാരാഭിമഖ)ം തെ, അയാ>*ായി; അയാളെട അച
f  മരി$ത്
ക)ാസ പിടി$ാണേല 
ാ. സീഗ 
റിന് ഉറ$ വിശK ാസമായി, അതി#ിെ, ഇF
സ് 8ത)ഹമായ വികാസം Bാപി$ ശാസ് Fം തനി് ആ ഗതി വ9ില 
െയ,് .
ബാഹ)hഷ് ടിയി സീഗ 
െറ വ)തിരിVനാി നി9ിയത് തെX കഴിവിEമതീതമായ
രീതിയി വസ് Fധാരണം െച<ാE Bവണതയാണ് . അെതല 
ായ് േ#ാഴം തന8
1

വഷെ9 ഫാഷനിലമായിരി>ം. അേതസമയം നട#മാസെ9 ഫാഷ
സK ീകരി>കെയ,ത് അയാ> താ2ാനാവാ9തായി,തിനാ അെതാെ
വിഡ
k ി9ം നിറl ജാഡക എപറl് അയാ തിളയ കയ ം െചയ് 8.
അഭിBായസK ാതm)9ി അയാ> വലിയ വിശK ാസമായി; അതിനാ
സ രOിതമായ സ^ല2ളിലം സ് േനഹിതQാിടയിലം വ$് അയാ തെX
േമലേദ)ാഗസ^Qാെരയ ം സാരിെനയ ം Aറി$് പ ഭാഷയി
സംസാരിാറ *ായി. ഞാ ഈ ചിFം വരയ് ാ 8ട2ിയി+്
ഏെറേനരമാെയ േതാ. എ;ായാലം നമട #ം േതാ, ഒ
െചറ #ാരനായി സീഗ 
. അേpഹം േപായതില]െട വലിെയാ നഷ് ടമാണ് നമ>
സംഭവി$ിരി>,ത് . അസാധാരണവം അകാല9ില8മായ ഒ
പരിണതിയാണേല 
ാ അേpഹ9ിE വെപ+ത് . അേpഹ9ിെX എല 
ാ പ@തികളം
ന)ായമായ BതീOകളം അ2െന നിഷ് ഫലമായിേ#ായി.
സീഗ 
 ഞ2ളെട നഗര9ി എq,ത് ഒ ഞായറാഴ് ചയാണ് . അ,െ9 ദിവസം
വിേനാദ9ിനായി നീിവയ് ാെമ,് അയാ തീമാനി$. സ rെ9 പറയാ
ആെരയ ം അയാ സsാദി$കഴിlി+ില 
; ഏെതCിലം ക 
tി േചരാEം അയാ
തീമാനെമട 9ി,ില 
. ഒപേO അ8തെ,യാവണം അയാളെട നാശ9ിE
കാരണമായ8ം: ഒUയ് ാവ,ത് ആ>ം നല 
തിനല 
.
b ി വ,ത് . ദീഘേനരെ9
െവറ െത കറ2ിനടാെമ,ാണ് അയാ് ആദ)ം മനസ
ആേലാചന് യ് >േശഷം അയാ തീമാനി$ കാഴ് ചബംഗ 
ാവ് കാണാ േപാകാെമ,് .
ഞായറാഴ് ച രാവിെല കാഴ് ചബംഗ 
ാവ് സൗജന)മായി കയറിാണാം; െചറിെയാ ഫീസ
െകാട 9ാ ഉ$തിരിl് wഗശാലയിലം കയറാം.
അ2െന അയാ കാഴ് ചബംഗ 
ാവിേല> യാFയായി. തനി> വളെര Bിയെ#+,
8ണിബ+x പിടി#ി$ സ]+ാണ് അയാ ധരി$ി,ത് ; ചവ, വാണ
y ീഷ േത$
b c ം
ഭംഗിയ  ഒ ഊവടിയ ം അയാ ൈകയിെലട 9ി. അതയാ് ഒര;സ
ൈവശിഷ് ട)വേമകി. പേO എd െച<ാം, അയാ> വലിയ നീരസമളവാിൊ*്
അത് േഗUി സ]Oിേ*ിവ.
വിശാലമായ മറികളി കാണാനില 
ാ9തായി ഒമില 
ായി. സ|ശVനായ
ശാസ് F9ിE ന[ി പറl െകാ*് ആ വിനീതസ[ശക കാഴ് ചവസ് 8
േനാി*. ശാസ് Fെ9 വിശK സിാെമ,് ഇവിെടയ ം
െതളിയിെ#+ിരി>െവ,് േഷാേസിെല വിശദീകരണ>റി#ക വായിെവ
b ി പറl . ആ Aറി#ക സഹായി$് അവിടെ9 ത+മ+സാധന2,
അയാ മനസ
അതായത് 8െsട 9 താോലകളം, െപാ+ിയ8ം ക 
ാവ പിUി$8മായ
ആഭരണ2ളെമാെ, അയാളി വലിയ താപര)മളവാി.എF വിസ് മയാവഹമാണ്
ശാസ് F9ിെX രീതി-അത് എല 
ാUിെനയ ം ചഴിl േനാ>, എല 
ാUിെനയ ം
b ിലാ>, എല
മനസ 
ാUിEം േപ ക*പിടി>കയ ം െച<. അെതയെത,
ൈവകാെതതെ, അത് ക)ാസറിെX ശല)െമാഴിവാാ േപാവകയാണ് ; ഇനിയഥവാ
അ8 മരണെ99െ, നിഷ് കാസനം െചയ് േതാEം മതി.
2

ര*ാമെ9 മറിയില*ായി, അലമാര$ില 
ി തെX Bതിബിംബം
െതളിl ക*േ#ാ അയാ ഒനിമിഷം നി,് തെX േകാ+ം സ]+ം ൈടയ െട
െക+െമാെ ശരിയേല 
െയ േനാി Yപ
~ ി വ9ി. എ,ി+്
പതിെയാരാവിശK ാസേ9ാെട അയാ അട 9 ഭാഗേ9> നട. പഴയകാലെ9
ചില മര#ണിക അയാ N@േയാെട േനാി*. അ8 െചയ് തവ േകമQാ
b ി പറl .
തെ,, പെO വലിയ കഴsില 
: ഔദാര)ഭാവേ9ാെട അയാ മനസ
ഓേരാ മണി‚റിലം ദ;ƒപ2 „9ം വയ് >, പഴെയാ ഘടികാരവം
അയാളെട Oമാപ]വമായ അംഗീകാര9ിE വിേധയമായി. പിെ, അയ് അപം
മഴി$ി േതാ,ിqട2ി; അയാ Pെട‚െട വാെ$ട q േനാി; അ8 പറെ9ട q
േനാ>,തി …ഢമായ ഒരാന[വം അയാ കെ*9ിയി, കാരണം അ8
ക+ിസK ണ
y ം െകാ*ടാിയതായി; അയാളെട അച
f  െകാട 9താണത് .
ഉ$ഭOണ9ിന് ഇനിയ ം സമയമെ*,് അയാ േഖദേ9ാെട ക*. അതിനാ
അയാ മെUാ മറിയിേല> കട. അതിെല9ിയേ#ാ അയാളെട കൗ8കം
വീ*മണ. മധ)കാലഘ+9ിെല അSവിശK ാസ2ളമായി ബSെ#+
വസ് 8ളാണ് അതില*ായി,ത് മmവാദMന^2,ഉറ >ക,ആഭിചാര9ിE ഒ>ക,എ;ിന് മ]ശയ ം
a ിെX
ചാണല 
 കളം വലിയ പാനകളം ഉലകളെമാെയടം ഒരാെമിസ
പണിയാല അ2െന9െ, ഒ മ]ലയ് ് െകാ*വ വ$ി. ആ ഭാഗം കയറ
െക+ി തിരി$ിരി>കയായി; സ[ശക Bദശനവസ് 8ളി െതാട ,8
വിലിൊ* ഒരറിയി#മ*ായി. പേO അ9രം അറിയി#ക ആ
കണിെലട ാ? സീഗ 
 മറിയി ഒUയ് ായിതാEം.
കയറിE മകളില]െട ൈകെയ9ി$് ആ നി…ഢവസ് 8ളി ചിലത് അയാ
െതാ+േനാി. മധ)കാലഘ+െ9>റി$ം അാലെ9 തമാശ േതാ,ി>,
അSവിശK ാസ2െള>റി$ം അയാ വായി>കയ ം േക>കയ ം െചയ് തിരി>.
ഇ9രം ബാലിശമായ അസംബS2ളെട േപരി അാലqവ സമയം
കളlിെവ,ത് അയാ് അവിശK സനീയമായിേ9ാ,ി; മmവാദ2
േപാെലയ  േഭാഷ92 എdെകാ*് നിേരാധിെ#ടാെതേപായി എ,8ം
അയാ> പിടികി+ിയില 
. ആെമിെയ േവണെമCി ഒഴിവാാം; കാരണം
a ് റി എ, ഉപേയാഗBദമായ ശാസ് Fം ഉ9ിരിlത് അതി നി,ാണേല
െകമിസ 
ാ.
ക9ാേവ, ഈ സK ണ
y നിാതാളെട ചാണല 
 കളം കxെക+വിദ)കളം
േവ*ിവവേല 
ാ ഇ,് ആസ് പിരിEം വാതകേബാംബകളം ഉ*ാവാ
എേ,ാ>േsാ!
അന)മനസ് കനായി െചറിയ ഉ* േപാലെ9 ഒ സാധനം അയാ ൈക
എ9ിെ$ട q. ‰ളികƒപ9ി, ഇ* നിറമ ഒ വസ് 8. ഭാരമില 
ാ9 ആ
ഉണ‰ളിക അയാ ഒ തി#ിടി$ േശഷം തിരിെയ വയ് ാ 8ട2 േsാഴാണ്
പി,ി ആേരാ നടവ,8 േക+ത് . അയാ തിരിl േനാി; പതിെയാരാ
കടവ,ിരി>. ‰ളിക ൈകയിലത് സീഗ 
െറ വിഷമ9ിലാി; ആ അറിയി#്
3

അയാ വായി$8മാണേല 
ാ. അയാ ൈക ച+ി േപാUിലാഴ് 9ിൊ*്
പറേ9> നട.
െതവിെലq,8വെര അയാ പിെ, ‰ളികയ െട കാര)ം ഓ9ില 
. അയാ അ8
േപാUി നിെ,ട 9് എറിl കളയാ 8ട2 കയായി. അതിEമs് അയാ
അ8 മ]ിനട േ9> െകാ*വ,് ഒ മണ#ി$േനാി. A;ിരി9ിേX8േപാെല
േനെ9ാ മണമായി; അയാ് അെതാവിധം rദ)മായിേ9ാകയ ം
െചയ് 8. അയാ ‰ളിക േപാUി9െ,യി+.
പിെ, അയാ ഒ േഹാ+ലി കയറി ഓഡ െകാട 9ി+് കാ9ി.
അതിനിടയി അയാ ചില പF2 മറി$േനാ>കയ ം, ൈടയി തി#ിടി>കയ ം,
ചUമി,വെര അവെട വസ് Fധാരണ9ിെX േതാതEസരി$് ,
ബŠമാനേ9ാെടേയാ ഗേ|ാെടേയാ വീOി>കയ ം െചയ് 8. പേO
ആഹാരെമ9ാ വീ*ം ൈവA,8 ക*േ#ാ അയാ, താ മനഃപ]|മല 
ാെത
േമാഷ് ടി$ ആ ‰ളിക േപാUി നിെ,ട 9് ഒ മണqേനാി. പിെ, അയാ
നഖം െകാ*് അെതാ ചര*ിേനാി. ഒട വി ശിŒസഹജമായ ഒ േBരണയ് >
വഴ2ി അയാ അത് വായിേലിട കയ ം െചയ് 8. അചിെയാം േതാ,ിയില 
;
െപെ+തെ, അതലിl േപാവകയ ം െചയ് 8. ഒ കവി ബീ Pടി
കഴി$േ#ാേഴ>ം ആഹാരം എqകയ ം െചയ് 8.
*
ര*മണി് നെട െചറ #ാര eാമി നി,ിറ2ി wഗശാലയിേല> േപായി ഒ
ടിെUട q.
സ് േനഹഭാവ9ി പŽിരി കിൊ*് അയാ ആ>ര2 കെള പാ#ി$ി,
െക+ിട9ിനട േ9> െച. അവിെട ചിsാസികെളയി+ി, വലിെയാ PടിE
മ,ി അയാ നി# പിടി$. ഒ െപാണ
y  ചിsാസി അയാെള േനാി
കണ
y ിറ ിാണി$. എ,ി+് സൗrദഭാവ9ി തലയാ+ിൊ*് മഴ2 ,
സK ര9ി അയാേളാട േചാദി$: 'ഇെത#ടി േച+ാ!'
സീഗ 
 െഞ+ിേ#ായി. വല 
ാെത േപടി$് അയാ അവിെടനി മാറിേ#ായി. ‘തിയി
നട,കലേsാ പി,ി ആ വാനര തെ, ഭ’ി>,ത് അയാ േക+: 'ഇവനിF
വs കാണിാ എ;ിരി>! ത;യില 
ാ9 കഴത!'
അയാ േപായത് വാലനീളമ Aര2Qാെടയട േ9ാണ് . അവ കിട
8ി$ാട കയായി. 'ഇ9ിരി പŽാര തേ, ച2ാതീ!" അവ ആqവിളി$.
അയാളെട ൈകയി പŽസാരയിെല 
 ക*േ#ാ അവ> േകാപമായി. അവ
അയാെള േനാി േഗാഷ് ടി കാണി>കയ ം നാട)ാര എ വിളി$ധിേOപി>കയ ം
അയാെള ഇളി$കാ+കയ ം െചയ് 8. അയാ> താ2ാവ,തി അധികമായി
അത് . സം”ാ;ചി9നായി അവിെടനിേമാടി അയാ മാEകളെടയട േ9> െച;
അവയ െട െപമാUം ഇF വഷളാവില 
എ,ായി അയാളെട BതീO.
4

തറവാടിയായ വലിെയാ കലമാ അഴികട qനി,് അയാെള9െ,
ഉUേനാ>കയായി. സീഗ 
് െപെ+െ,ാിടിലം േതാ,ി. ആ മാmിക‰ളിക
b ിലാAെമ,ായിരി>. ആ
വിഴ2ിയതി#ിെ, അയാ് wഗ2ളെട ഭാഷ മനസ
കലമാ തെX കണ
\ ക െകാ*് , ര* വലിയ കപിലേനF2 െകാ*് അയാേളാട
സംസാരി$. അതിെXയാ നിശ
• ബ് ദമായ േനാ+9ി ആഭിജാത)വം സഹനവം
വിഷാദവം നിറl നി; പിെ,, തെ, കാഴ് ചവസ് 8വാ>, ഈ മEഷ)െX േന്
അളവU8ം ഗംഭീരവമായ ഒരവ–യ ം. മ]കവം രാജകീയവമായ ആ േനFഭാഷയി
സീഗ 
 വായി$, താ, ഈ െതാ#ിയ ം വടിയ ം സK ണ
y വാ$ം സ]+ം ധരി$ താ, ഒ
കീടേ9ാ ഒ+ം േമQ Pടിയവനെല 
,് -തറയിലി+് ചവി+ിയരേ* ഒ മ]+!
കലമാനിനEട qനി,് അയാ വരയാടിനട േ9ോടി; അവിെടനി,്
പിമാനിനട േ9>ം ലാമയ െടയ ം കാ+പ,ികളെടയ ം കരടികളെടയ മട േ9ോടി.
അവെയല 
ാം അയാെള ആേOപി$െവ,ല 
; പേO എല 
ാവ>ം
അയാേളാടവ–യായി. അവയ െട സംഭാഷണം N@ി$ അയാ്
b ിലായി; അ8
മEഷ)േരാട  അവയ െട മേനാഭാവെമ;ാെണ മനസ
b ില
േവദനയ ളവാ>,8മായി. ലOണംെക+, നാറ ,, അ;സ 
ാ9 ഈ
ഇാലികെള ത2ളെട േകാമാളിേവഷവമണിl് സK തmവിഹാരം നട9ാ
അഴി$വി+ിരി>,തിലായി അവയ് േെറയ—തം.
ഒ പ)]മ തെX A+ിേയാട സംസാരി>,ത് അയാ േക+; മEഷ)ിടയി
b c ം വിേവകവം നിറl ഒ സംഭാഷണം. അഴA ഒ
സാധാരണമല 
ാ9 അ;സ
പലി സ[ശകQാെര, ഈ Bാ`തQാെര>രി$് തനി> അഭിBായം
സംOിപ
~ വം ഉചിതവം മാന)വമായ വാ>കളി Bകടി#ി>,ത് അയാ േക+.
സിംഹ9ിെX കണ
\ കളി Pട കളം മEഷ)മില 
ാ9 കാനനൈവപല)9ിെX
വിസ് മയം അയാ ക*. ഒണമരൊsി ഒ കാ+പ് ഏകാകിയ ം
b c ം Oമയ ം
അഭിമാനിയ മായി വിഷാദേ9ാെടയിരി>,8ം ഒP+ം മാട9ക അ;സ
നവം െകാ*് തടവജീവിതെ9 Bതിേരാധി>,8ം അയാ ക*.
തെX ചി;ാരീതികെളാെ നഷ് ടമായി വിഷാദ9ിലാ* സീഗ 
 ൈനരാശ)േ9ാെട
b ിലാ>, കണ
തെX സഹജീവികളിേല> തിരിl . തെX ഭീതിയ ം ദരിതവം മനസ
\ ക
േതടി അയാളഴ; ആശK ാസBദവം വിേവകമU8ം ശാ;ി നA,8മായ
എെ;Cിലെമാ േകാെമ, BതീOേയാെട അയാ സംഭാഷണ2
െചവിേയാq; അഭിജാതമായ ഒ േചഷ് ടയ് ായി അയാ ചUമവെര നിരീOി$.
പേO അയാ നിരാശനായേതയ . അയാ വാ>കളം ശബ് ദ2ളം േക+;
േചഷ് ടകളം േനാ+2ളം ക*. പേO അയാളിേ#ാ എല 
ാം കാ6,ത് ഒ
wഗ9ിെX hഷ് ടിയില]െടയായതിനാ അയാ> കാണാ കഴിlത് ദഷി$8ം
കാപട)ം നിറl8മായ ഒ Bാ`ത‚+െ9യാണ് : സ|wഗജാതികളം േച
ഒ വിƒപമിNണം.

5

ഹതാശനായി അയാ അലl നട. അയാ് തേ,ാട തെ, അവ– േതാ,ി.
അയാ തെX വടിയ ം ൈക<റകളം ഒ െപാ;യിേല> വലിെ$റിl . പിെ,
അയാ തെX െതാ#ിയ ം െച#ം ൈടയ ം ഊരിെയറിlി+് കലമാPടിെX
കsിയഴികളി മഖമമ9ി േത2ിരയ േsാ അയാ> ചUം ആളക P+ം
Pട കയ ം കാവാ അയാെള പിടിPടി ”ാ;ാŒപFിയിേല> െകാ*േപാവകയ ം
െചയ് 8.

6