KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 3

DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013

1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013

2

MATLAMAT KURIKULUM MATEMATIK
Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi.

OBJEKTIF KURIKULUM MATEMATIK
Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid:
1. 2. 3. Memahami definisi, konsep, hukum, prinsip dan teorem yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan. Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:         4. 5. 6. 7. 8. 9. Membuat anggaran dan penghampiran Mengukur dan membina Memungut dan mengendali data Mewakilkan dan mentafsir data Mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik Menggunakan algoritma dan perkaitan Menyelesaikan masalah Membuat keputusan

Berkomunikasi secara matematik. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep, menguasai kemahiran, menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab. Bersikap positif terhadap matematik.

10. Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.

DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013

3

intelek dan sosial.PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 4 . emosi. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. rohani. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani.

ujian secara lisan. ujian amali.TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto. DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 5 . Evidens Murid Instrumen : : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). o o o o o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis. demonstrasi. artifak. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. grafik. laporan dan lain-lain. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru. 6 TAHU.TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. FAHAM DAN BOLEH BUAT 4 TAHU. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 6 . iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 5 TAHU. 1 TAHU 2 TAHU DAN FAHAM 3 TAHU. serta tekal dan bersikap positif. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

4 Tahu. Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif. inovatif dan berkesan. faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik. PERNYATAAN STANDARD 2 Tahu dan faham konsep dalam matematik. 3 Tahu. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah. faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. 5 6 DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 7 .BAND 1 Tahu pengetahuan asas matematik.

DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 8 . B1D10E2 Mengenal pasti suatu pembesaran. B1D10 PENJELMAAN II B1D10E1 Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi adalah serupa.BAND 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD B1 Tahu pengetahuan asas matematik DESKRIPTOR B1D3 BULATAN II EVIDENS B1D3E1 Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok.

B2D3E3 Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran. B2D2E1 Menentukan sama ada poligon yang diberi adalah poligon sekata. B2D3E2 Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran. B2D3E1 Menentukan bahawa: (a) jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas tersebut dan begitu juga sebaliknya atau (b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas bersilang pada pusat bulatan atau (c) dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan begitu juga sebaliknya atau (d) perentas yang sama panjang apabila memotong suatu bulatan menghasilkan lengkok yang sama panjang. B2D2 POLIGON II B2D3 BULATAN II 2 Tahu dan faham B2 Tahu dan faham konsep dalam matematik DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 9 .BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B2D1 SUDUT DAN GARIS II EVIDENS B2D1E1 Menentukan bahawa bagi garis selari: (a) sudut sepadan adalah sama atau (b) sudut berselang-seli adalah sama atau (c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 180º.

Mengenal pasti hubungan: (a) lebih besar daripada atau sama dengan (b) kurang daripada atau sama dengan berdasarkan situasi yang diberi. (b) data dalam jadual kekerapan. (c) piktograf atau carta palang atau graf garis atau carta pai. DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 10 . Menulis hubungan antara dua nombor yang diberi menggunakan simbol “ > ” atau “ < ”. B2D7 RUMUS ALGEBRA 2 Tahu dan faham B2 Tahu dan faham konsep dalam matematik B2D12 KETAKSAMAAN LINEAR B2D12E1 Mengenal pasti hubungan: (a) lebih besar daripada (b) kurang daripada berdasarkan situasi yang diberi.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B2D4 STATISTIK II EVIDENS B2D4E1 Menentukan mod bagi: (a) set data. B2D7E1 Mengenal pasti perkara rumus.

faham dan boleh buat B3 Tahu.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B3D1 SUDUT DAN GARIS II EVIDENS B3D1E1 Menentukan nilai: (a) sudut sepadan (b) sudut berselang-seli (c) sudut pedalaman yang berkaitan dengan garis selari. faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik B3D2E3 Menentukan hasil tambah sudut pedalaman dan hasil tambah sudut peluaran poligon. DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 11 . B3D2E2 Menentukan nilai sudut peluaran apabila nilai sudut pedalaman poligon diberi dan begitu juga sebaliknya. B3D2E1 Menentukan (a) paksi simetri (b) bilangan paksi simetri suatu poligon. B3D2 POLIGON II 3 Tahu.

B3D4E2 Menentukan median bagi set data. B3D3E2 Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan. Menentukan hubungan antara sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran. B3D3E3 Menentukan hubungan antara sudut pedalaman bertentang bagi sisi empat kitaran. B3D4E1 Memperoleh dan mentafsir maklumat daripada carta pai. Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan. Menentukan bahawa sudut pada (a) lilitan (b) pusat yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama besar. faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik B3D4 STATISTIK II DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 12 .BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B3D3 BULATAN II EVIDENS B3D3E1 Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. faham dan boleh buat B3 Tahu. Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang. 3 Tahu.

B3D5E3 Mempermudah: (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan. B3D5E2 Mempermudah pembahagian bagi: (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama.BAND PERNYATAAN STANDARD B3D5 INDEKS DESKRIPTOR EVIDENS B3D5E1 Mempermudah pendaraban bagi: (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama. 3 Tahu. faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 13 . faham dan boleh buat B3 Tahu. Mempermudah pendaraban bagi: (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang berlainan.

(b) dua sebutan. (c) piramid. faham dan boleh buat B3 Tahu. B3D6E2 Mendarab dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan: (a) satu sebutan. (b) dua sebutan. Membahagi dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan: (a) satu sebutan. (b) silinder. (d) kon DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 14 .BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B3D5E4 EVIDENS Menyatakan a  n sebagai begitu juga sebaliknya B3D5E5 1 1 an Menyatakan a n sebagai sebaliknya. B3D6 UNGKAPAN ALGEBRA III n a dan begitu juga B3D6E1 Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan algebra dalam dua tanda kurung. faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik B3D8 PEPEJAL GEOMETRI III B3D8E1 Menerbitkan rumus isipadu bagi: (a) prisma. 3 Tahu.

cm 3 dan m 3 . B3D8E5 Mengira isipadu sfera apabila jejari diberi. 3 Tahu. faham dan boleh buat B3 Tahu. (b) dimensi tapak. ml dan l. (b) cm 3 . (b) jejari tapak. DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 15 .BAND PERNYATAAN STANDARD B3D8 DESKRIPTOR PEPEJAL GEOMETRI III EVIDENS B3D8E2 Mengira isipadu prisma tegak dan isipadu piramid dalam unit padu apabila diberi tinggi dan (a) luas tapak. faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik B3D8E4 Menukarkan isipadu dalam satu unit metrik kepada unit yang lain: (a) mm3 . B3D8E3 Mengira isipadu silinder dan isipadu kon dalam unit padu apabila diberi tinggi dan (a) luas tapak.

Menentukan imej objek apabila pusat pembesaran dan faktor skala diberi. diberi objek dan imej pembesaran apabila: (a) faktor skala > 0 (b) faktor skala < 0 B3D10E3 Menentukan pusat pembesaran apabila objek dan imej diberi. B3D10E4 Mengira: (a) faktor skala (b) panjang sisi imej (c) panjang sisi objek suatu pembesaran. B3D10E2 Menentukan faktor skala. faham dan boleh buat B3 Tahu. 3 Tahu. faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 16 .BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B3D9 LUKISAN BERSKALA EVIDENS B3D9E1 Melakarkan bentuk yang (a) sama saiz dengan objek (b) lebih kecil daripada objek (c) lebih besar daripada objek menggunakan kertas grid. B3D10 PENJELMAAN II B3D10E1 Mengira panjang sisi yang tidak diketahui bagi dua bentuk yang serupa.

KADAR DAN KADARAN II Tahu. Mewakilkan nilai sepunya bagi dua ketaksamaan linear serentak pada garis nombor. Mengira: (a) jarak. (b) masa. B3D12E1 Mewakilkan ketaksamaan linear: (a) x > h (b) x < h (c) x ≥ h (d) x ≤ h pada garis nombor dan begitu juga sebaliknya. faham dan boleh buat B3D14 B3 NISBAH. apabila laju purata dan masa diberi. apabila laju dan masa diberi. faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik B3D14E1 Mengira dan mentafsirkan laju.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B3D11 PERSAMAAN LINEAR II EVIDENS B3D11E1 Menulis persamaan linear dalam dua pembolehubah daripada maklumat yang diberi. Mengira: (a) jarak. B3D12 KETAKSAMAAN LINEAR 3 Tahu. Mengira laju purata dalam pelbagai situasi. (b) masa. apabila laju purata dan jarak diberi. DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 17 . B3D14E2 Mengira dan mentafsirkan pecutan. apabila laju dan jarak diberi.

faham dan boleh buat B3 Tahu. faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 18 . B3D15E3 Menentukan nilai: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus menggunakan kalkulator saintifik. B3D15E2 Menukar unit sudut daripada: (a) darjah kepada darjah dan minit.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B3D15 TRIGONOMETRI EVIDENS B3D15E1 Mengira: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus bagi suatu sudut apabila panjang sisi segitiga diberi. 3 Tahu. (b) darjah dan minit kepada darjah. Menentukan saiz sudut apabila diberi nilai: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus menggunakan kalkulator saintifik.

B4D2E2 Membina segitiga sama sisi. faham dan boleh buat dengan beradab B4 Tahu.PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B4D1 SUDUT DAN GARIS II EVIDENS B4D1E1 Menentukan sama ada dua garis yang diberi adalah selari berdasarkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang. (c) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau sudut peluaran diberi. B4D2 POLIGON II 4 Tahu. segiempat sama dan heksagon sekata. DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 19 . B4D3 BULATAN II B4D3E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat kitaran. B4D2E3 Menentukan: (a) nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila bilangan sisi diberi. (b) nilai sudut peluaran poligon sekata apabila bilangan sisi diberi. B4D2E1 Melukis poligon sekata dengan membahagi sama sudut pada pusat. faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik.

B4D5E2 1 Menentukan nilai a n . B4D5 INDEKS 4 Tahu. B4D4E2 Mengira min bagi: (a) set data. (b) data dalam jadual kekerapan. faham dan boleh buat dengan beradab B4 Tahu. faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B4D4 STATISTIK II EVIDENS B4D4E1 Membina carta pai untuk mewakilkan data. B4D5E1 Mempermudah pendaraban dan pembahagian bagi: (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan dengan asas berlainan. m a m atau  a . m Menyatakan sebagai a n sebagai: (a) (b) a  m n 1 n atau a  n . n m m Menentukan nilai a n . DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 20 .

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B4D6 UNGKAPAN ALGEBRA III EVIDENS B4D6E1 Memfaktorkan ungkapan algebra menggunakan (a) faktor sepunya. faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. B4D6E2 Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut satu pecahan adalah gandaan bagi penyebut pecahan yang lain. B4D6E4 Melakukan pendaraban dan pembahagian bagi dua pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua. DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 21 . (b) beza antara dua sebutan kuasa dua. (b) mempunyai faktor sepunya. faham dan boleh buat dengan beradab B4 Tahu. 4 Tahu. B4D6E3 Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut pecahan tersebut (a) tidak mempunyai faktor sepunya.

B4D7E3 Menentukan nilai suatu pembolehubah apabila pembolehubah tersebut ialah: (a) perkara rumus. (c) gabungan operasi asas dan kuasa atau punca kuasa. DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 22 . faham dan boleh buat dengan beradab B4 Tahu. 4 Tahu. (b) bukan perkara rumus. faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B4D7 RUMUS ALGEBRA EVIDENS B4D7E1 Menulis rumus berdasarkan: (a) pernyataan (b) situasi yang diberi. B4D7E2 Mengungkapkan pembolehubah tertentu sebagai perkara rumus dengan melibatkan: (a) satu daripada operasi asas: +. ×. – . ÷ (b) kuasa atau punca kuasa.

faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. B4D8E4 Mengira jejari sfera apabila isipadu diberi. Mengira luas tapak prisma atau luas tapak piramid apabila isipadu dan tinggi diberi. B4D8E2 Mengira tinggi silinder atau tinggi kon apabila isipadu dan jejari tapak diberi. Mengira jejari tapak silinder atau jejari tapak kon apabila isipadu dan tinggi diberi. B4D8E3 Mengira isipadu cecair dalam suatu bekas.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B4D8 PEPEJAL GEOMETRI III EVIDENS B4D8E1 Mengira tinggi prisma atau tinggi piramid apabila isipadu dan luas tapak diberi. B4D8E5 Mengira isipadu pepejal gubahan. 4 Tahu. DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 23 . faham dan boleh buat dengan beradab B4 Tahu.

B4D10 PENJELMAAN II B4D10E1 Mengira: (a) luas imej (b) luas objek (c) faktor skala di bawah suatu pembesaran. 2. 4 Tahu. Melukis semula bentuk pada kertas grid yang berlainan saiz. 2 10 Melukis bentuk gabungan mengikut skala yang diberi menggunakan: (a) kertas grid.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B4D9 LUKISAN BERSKALA EVIDENS B4D9E1 Melukis bentuk geometri mengikut skala 1 : n . faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. (b) kertas kosong. 3. apabila n=1. 1 1 . 5. faham dan boleh buat dengan beradab B4 Tahu. 4. DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 24 .

DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 25 .BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B4D11 PERSAMAAN LINEAR II EVIDENS B4D11E1 Menentukan nilai satu pembolehubah apabila diberi nilai pembolehubah yang lain. B4D12 KETAKSAMAAN LINEAR 4 Tahu. B4D12E1 Membina ketaksamaan linear menggunakan simbol: (a) “ > ” atau “ < ” (b) “ ≥ ” atau “ ≤ ” daripada maklumat yang diberi. faham dan boleh buat dengan beradab B4 Tahu. Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pembolehubah. B4D11E2 Menyelesaikan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah dengan : (a) kaedah penggantian atau (b) kaedah penghapusan. faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik.

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B4D13 GRAF FUNGSI EVIDENS B4D13E1 Mengira nilai pembolehubah bersandar. faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. B4D15E1 Mengira panjang sisi pada suatu segitiga apabila nilai: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus dan panjang sisi yang lain diberi. faham dan boleh buat dengan beradab B4D14E1 Menukar daripada satu unit laju kepada unit laju yang lain. apabila nilai pembolehubah tidak bersandar diberi. KADAR DAN KADARAN II 4 Tahu. B4D15E2 Mengira nilai nisbah trigonometri yang lain apabila nilai suatu nisbah trigonometri diberi. B4D14 NISBAH. B4D15 TRIGONOMETRI DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 26 . B4D13E3 Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya. B4D13E2 Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi. B4 Tahu.

B5D4E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan mod. faham dan boleh buat dengan beradab terpuji B5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah B5D4 STATISTIK II DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 27 . B5D2 POLIGON II B5D3 BULATAN II 5 Tahu. B5D3E3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan. B5D4E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta pai. B5D3E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan. B5D2E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan sisi poligon. median dan min.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B5D1 SUDUT DAN GARIS II EVIDENS B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang. perentas dan lengkok bulatan. B5D3E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan simetri.

B5D10E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran. B5D8E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu sfera. 5 Tahu. B5D7 RUMUS ALGEBRA B5D7E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks positif. faham dan boleh buat dengan beradab terpuji B5 B5D8 Menggunakan pengetahuan PEPEJAL GEOMETRI III dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah B5D9 LUKISAN BERSKALA B5D9E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala.BAND PERNYATAAN STANDARD B5D5 INDEKS DESKRIPTOR EVIDENS B5D5E1 Melakukan pendaraban. (b) sebutan algebra. pembahagian yang dikuasakan atau gabungan operasi tersebut ke atas beberapa nombor yang diungkapkan dalam tatatanda indeks. negatif dan pecahan bagi: (a) nombor. (b) isipadu piramid atau kon. B5D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: (a) isipadu prisma atau silinder. B5D10 PENJELMAAN II DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 28 . B5D8E3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu pepejal gubahan. B5D5E2 Melakukan gabungan operasi darab.

B5D14 NISBAH. KADAR DAN KADARAN II B5D14E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju dan laju purata. B5D13 GRAF FUNGSI B5D13E1 Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi. B5D12E3 Menyelesaikan dua ketaksamaan linear serentak. 5 Tahu. B5D15 TRIGONOMETRI DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 29 . B5D12E1 Membina ketaksamaan (a) x  k  m  k atau x  k  m  k (b) kx  km atau B5D12 KETAKSAMAAN LINEAR x m  k k daripada maklumat yang diberi. faham dan boleh buat dengan beradab terpuji B5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah B5D12E2 Menyelesaikan ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah menggunakan gabungan operasi. B5D15E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah trigonometri. B5D13E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B5D11 PERSAMAAN LINEAR II EVIDENS B5D11E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah.

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B6 Penyelesaian masalah matematik dalam suatu situasi secara kreatif dan inovatif EVIDENS B6E1 Menggunakan idea kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi yang melibatkan gabungan pengetahuan dan kemahiran matematik atau Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan. projek atau permainan yang menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif. faham dan boleh buat dengan beradab mithali B6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif. 6 Tahu. penulisan . inovatif dan berkesan. DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful