`

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Άρθρο 1ο:

Αντικείμενο Κανονισμού.

ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες συσκευές ή τεχνικές στην επιθυμητή βελτίωσή του. επισκευής και καθαριότητας των υδρομαστεύσεων.Ο παρών κανονισμός αφορά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ζαγορίου. 2. η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε . δεξαμενών και του δικτύου. εάν αυτό επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος. ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για την ειδική αυτή χρήση. ο οποίος μπορεί να διακόπτει αυτήν. καμιά ευθύνη για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται. Δεν έχει επίσης. Ο Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. εσωτερικού και εξωτερικού. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τον Δήμο και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας δικαιώματος παροχής (πάγιο). Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Άρθρο 3ο 1. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης είναι δυνατόν. συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Άρθρο 2ο Ο Δήμος παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. υγείας. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις. συντήρησης. να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Κατ’ εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του παγίου ο υδρολήπτης. ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον. Η παροχή νερού είναι απόλυτα προαιρετική για τον Δήμο.

η δε υπέρβαση των ανωτάτων ορίων θα έχει τις εξής επιπτώσεις: α. αφού προηγηθεί σχετική ανακοίνωση. να επιβάλλει περιορισμό με ανώτατο όριο κατανάλωσης σε κάθε υδρολήπτη ανά 15μερο. μπορεί ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο.Επιτροπή Ενστάσεων. 1. 2. 3. σε . Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου. ο Δήμος δεν έχει καμιά υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε σε υδρολήπτες από τη διακοπή αυτή. να προβαίνει στην καταμέτρηση των υδρομετρητών στο διάστημα αυτό και να αυξομειώνει τα όρια κατανάλωσης.με αίτησή του μέσα στο α’ εξάμηνο του έτους της διακοπής. Τα παραπάνω είναι υποχρεωτικά για τους υδρολήπτες. Ο υδρoλήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του. Σε περίπτωση δε υποτροπής θα διακόπτεται ξανά η παροχή νερού και η επανασύνδεση θα γίνεται ή μετά από πάροδο 1Οημέρου ή μετά την καταβολή προστίμου ίσου τουλάχιστον με το διπλάσιο του τέλους σύνδεσης νέας παροχής. Άρθρο 5ο Η επιτροπή καταμέτρησης. Ειδικότερα κατά την περίοδο ανεπάρκειας νερού ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει τη ροή για ορισμένες ώρες το εικοσιτετράωρο. Για κάθε διακοπή παροχής νερού για τους παραπάνω λόγους ή άλλους σχετικούς. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από επιτροπή που συγκροτεί το Δημοτικό Συμβούλιο. 5. 4. την ρύθμιση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας σ’ αυτά. Όλες οι επανασυνδέσεις θα γίνονται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις νέες συνδέσεις. Η ροή του νερού ρυθμίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου ανάλογα με την επάρκεια και τις ανάγκες των υδροληπτών. Άρθρο 4ο: Ενστάσεις . Κάθε υπέρβαση έχει σα συνέπεια τη διακοπή παροχής νερού. β. μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα σε 20 μέρες από την έκδοση του βεβαιωτικού καταλόγου. που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομέτρων.

πλην όμως ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τη διακόψει. καταβάλλει στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου παράβολο 30 € για τις οικίες και 50 € για τις επιχειρήσεις. έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου. . Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται παροχή. εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Άρθρο 7ο Κάθε παροχή νερού. Άρθρο 10ο 1. από το δίκτυο ύδρευσης. Σε κάθε ακίνητο επιτρέπεται μία παροχή. αποκλειστικά και μόνο από τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 6ο Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση. προσκομίζοντας και τα αναφερόμενα σ’ αυτήν δικαιολογητικά. Η παροχή δεν διακόπτεται από το γεγονός της μεταβολής του ιδιοκτήτη του ακινήτου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 8ο Κάθε ένας που επιθυμεί παροχή νερού στην οικοδομή του οφείλει να υποβάλλει σχετική έντυπη αίτηση δήλωση στο Δήμο. Άρθρο 9ο Ο ενδιαφερόμενος για την παροχή νερού. έστω κι αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε. Η διάρκεια κάθε άδειας ύδρευσης είναι απεριόριστη. προς κάθε οικοδομή. που συνδέεται με τον αγωγό διανομής του Δήμου. την οποία με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει ή απορρίπτει. με τους περιορισμούς του παρόντος. στον οποίο παρέχεται το νερό. διέπεται.περίπτωση δε άρνησής του διακόπτεται αμέσως η παροχή από την Οικονομική Επιτροπή. μετά την κατάθεση της αίτησής του και την έγκρισή της από την Οικονομική Επιτροπή. Για κάδε είδους οφειλές προς τον Δήμο λόγω ύδρευσης.

ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου. ευθυνόμενοι όμως εις ολόκληρο ο καθένας. Ο σωλήνας παροχής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος της 1/2" (μισής ίντσας). Ο Δήμος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να μεταφέρει. γενικά. 2. Η δήλωση αυτή τηρείται στα αρχεία του Δήμου μέχρις ότου αντικατασταθεί από παρόμοια δήλωση του νέου ιδιοκτήτη. 3. εστιατόριο και σε επιχειρήσεις. τη σύνδεση της παροχής από κεντρικό σωλήνα σε άλλον του ιδίου ή άλλου δικτύου. ανάλογα με την επάρκεια νερού και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισομερής κατανομή νερού στο σύνολο των υδροληπτών. 2. γενικά. προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο.Περιορισμοί . Ο νέος υδρολήπτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στο Δήμο την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας οι συνιδιοκτήτες ορίζουν από κοινού με δήλωσή τους προς τον Δήμο εκπρόσωπό τους για τη σχέση τους με αυτή. να αντιτάξει στο Δήμο ελαττώματα της κυριότητάς του ή απώλειάς της. Άρθρο 11ο: Σύνδεση παροχής.με την αίτηση παροχής νερού στο όνομά του ή με ιδιαίτερη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση.ευθύνονται από κοινού και εξ ολοκλήρου ο καθένας. Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί. μόνο μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε περίπτωση που το ακίνητο χρησιμοποιείται σαν ξενοδοχειακή μονάδα. 1. τις διατάξεις του Νόμου και όσους άλλους όρους θέσει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του. Ο νέος υδρολήπτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη. και χωρίς καμιά εξαίρεση η σύνδεση της παροχής νερού από τον πυθμένα και από τα πλάγια των κυρίων αγωγών εσωτερικού δικτύου. Άρθρο 13ο: Εκτέλεση εργασιών . Ο υδρολήπτης του ακινήτου δηλώνει . Επιτρέπεται η τοποθέτηση σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου (3/4”). κατά την κρίση του. Άρθρο 12ο Απαγορεύεται. γίνεται δε αυτή περιοριστικά και μόνο από την επάνω επιφάνεια αυτών.

Σε περίπτωση που υπάρχει αντλητικό μηχάνημα ο υδρολήπτης υποχρεούται σε τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής.1. με σκοπό να ληφθούν από τους υδρολήπτες τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση. Σε περίπτωση αύξησης του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου.λ. Πριν από κάθε σύνδεση παροχής νερού θα γίνεται έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία. 2. όμως. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο γίνεται με εύκαμπτο υλικό (Φ18 ή Φ20). που δε δημιουργούν κινδύνους μόλυνσης του νερού και να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών. 7. Οι εργασίες και τα υλικά της παροχής νερού βαρύνουν τον υδρολήπτη και οι εργασίες τοποθέτησης θα εκτελούνται από τον Δήμο. έστω κι αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. δε γεννά δικαιώματα κυριότητας. προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου. Οπωσδήποτε. δεν έχει υπερβεί τις 10 ατμόσφαιρες. τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα. ούτε υποχρεώνει το Δήμο σε διακοπή υδροδότησης. αν αυτά δεν παρέχουν εγγύηση στεγανότητας. Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων. που να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις. Το δίκτυο του Δήμου δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια. Τοποθέτηση μιας βάνας ανάλογου υλικού πριν τον υδρομετρητή. αντλητικών μηχανημάτων κ. για την ορθότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και του τρόπου σύνδεσης. στο δίκτυο. δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο. 3.π. έχοντας τη δυνατότητα να απορρίψει αυτά από άποψης καταλληλότητας. που προέρχονται από πίεση λειτουργίας όταν αυτή. τέτοιας πάντως αντοχής. όπως ορίζεται παρακάτω. Η διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ξένη προς το υδρευόμενο ακίνητο. Ο Δήμος δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες. 6. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οι υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και . 4. δημόσια. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικά. 5. Απαγορεύεται η απ’ ευθείας σύνδεση με τους σωλήνες ύδρευσης του Δήμου.

Άρθρα 16ο Προέκταση δικτύου Για την υδροδότηση εκτός σχεδίου αποφασίζει σχετικά η Οικονομική Επιτροπή κατά περίπτωση. Εντός ενός έτους από την ψήφιση του παρόντος θα τοποθετηθούν υδρόμετρα υποχρεωτικά σε όσες τοπικές κοινότητες δεν έχουν.προσωπικά υπεύθυνοι για τη μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν στο προσωπικό του Δήμου ή τρίτους. στην οποία αναφέρεται ο ειδικός τρόπος πληρωμής των τελών ύδρευσης και παροχής. Άρθρο 15ο Με την τήρηση των ανωτέρω μπορεί να παροχετευθεί νερό. Άρθρο 17ο Υδρόμετρα. Άρθρο 14ο Απαγορεύεται γενικά και ανεξαίρετα η παροχή νερού χωρίς την τήρηση των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων. Οι νέοι υδρομετρητές (υδρόμετρα) πρέπει να είναι (αντιπαγωτικοί – ογκομετρικοί – ταχυμετρικοί λαδιού και μήκους 14 cm σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Μέχρι την άρση του ατόπου Ο Δήμος διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή. που με την παράνομη πράξη τους προκάλεσαν. αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου από τον οποίο και μόνο θα τοποθετείται. αποκλειστικά και μόνο σε δημόσια κτίρια και εκκλησίες με προηγούμενη κατάθεση αίτησης. Η τοποθέτηση θα βαρύνει τον Δήμο και θα γίνεται με την επίβλεψη από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων. οι παραβάτες θα διώκονται διοικητικά και ποινικά και θα είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά. καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου. 2. Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από το υδρόμετρο που συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου. Στις τοπικές κοινότητες που έχουν ελεύθερη ροή θα υπάρχει ειδική κοστολόγηση (τιμολόγιο). 3. Η κυριότητα των μέχρι σήμερα . 1. θα αφαιρείται και θα συντηρείται.

με μολυβδοσφραγίδα. χωρίς αυτό να γίνει γνωστό στην αρμόδια υπηρεσία. υποχρεωτικά και σε φρεάτιο τσιμεντένιο με σκέπασμα. επειδή έχει σκοπό τον έλεγχο της κατανάλωσης και μόνο σε περιόδους ανεπάρκειας νερού. 2. Άρθρο 18ο Μετρήσεις κατανάλωσης νερού. στην οποία αναγράφονται οι ποσότητες νερού. 1. που καταναλώθηκαν στο διάστημα αυτό σε κυβικά μέτρα ανά υδρολήπτη. . Όλα τα υδρόμετρα πρέπει να είναι σφραγισμένα από το Δήμο. θα διακόπτεται η παροχή νερού. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 του παρόντος καταμέτρηση ανά 15μερο. Η προστασία των υδρομέτρων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των υδροληπτών. το οποίο συντάσσει κατάσταση. Κάθε διόρθωση ή έλεγχος υδρομέτρου από το Δήμο. 6. 3. 5. ο υδρολήπτης υποχρεούται να καταγγέλλει αυτόν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η καταμέτρηση του καταναλισκόμενου νερού γίνεται ανά εξάμηνο από αρμόδιο όργανο του Δήμου. Με βάση την κατάσταση αυτή συντάσσεται από το Δήμο βεβαιωτικός κατάλογος. που θα έχει σαν επακόλουθο την αφαίρεση της σφραγίδας υποχρεώνει τον υδρολήπτη πριν την αποχώρηση του αρμόδιου υπαλλήλου να ζητήσει την εκ νέου σφράγιση του. Σε περίπτωση άρνησης του υπαλλήλου για την επανασφράγιση του υδρομέτρου. σιδερένιο ή μαντεμένιο και εκτός οικοπέδων. αφού προκαταβληθεί το ποσό των 100. Σε περίπτωση αφαίρεσης σφραγίδας. που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία για είσπραξη. που θα υποδεικνύεται από το Δήμο. παραχωρείται δε νερό εκ νέου. δεν επηρεάζει την ανά εξάμηνο καταμέτρηση. 4. Όλα τα υδρόμετρα θα τοποθετούνται σε σημείο.τοποθετημένων υδρομέτρων μεταβιβάζεται αυτόματα στον Δήμο με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού . απλά αποτελεί τμήμα αυτής και δε συνοδεύεται από τη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου .00 € στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και προσκομιστεί το διπλότυπο στο Δήμο.

3. επανασυνδέθηκαν δε παράνομα. . Από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Ο Δήμος δε φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές. η δε δαπάνη επισκευής της θα βαρύνει αυτούς και θα εισπράττεται σύμφωνα με τη διαδικασία είσπραξης δημοτικών εσόδων. παράβαση θεωρείται η παραβίαση της ασφάλειας δεξαμενών. Επίσης. 5. καθαρισμού και διανομής. Σε περί πτώση βλάβης του ιδιωτικού δικτύου και προκειμένου να αποφεύγεται η άσκοπη διαρροή νερού. Κάθε βλάβη που παρουσιάζεται στις παροχές. Άρθρο 21ο Βλάβες. η οφειλή επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο. υδρομαστεύσεων. 1. ο Δήμος τον χρεώνει με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των τελών σύνδεσης.Άρθρο 19ο Οι κατηγορίες των τιμολογίων ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση του υδρολήπτη. 4. 2. καθώς και το άνοιγμα από αναρμόδιο πρόσωπο διακοπτών εξαερισμού. που προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. φρεατίων. Η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία και στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 2. μπορεί δε και να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. μόνο ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση του υδρολήπτη. Όποιος και από οποιαδήποτε πρόθεση προξενήσει φθορά στο δίκτυο (εσωτερικό ή εξωτερικό) διώκεται για παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και τους εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς Ποινικούς Νόμους. 1. 4. Άρθρο 20ο Εξόφληση λογαριασμών. ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης. που έγινε από τους υδρολήπτες θα επισκευάζεται από τους ίδιους και σε περίπτωση άρνησής τους θα επισκευάζεται από το Δήμο. 3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των τελών ύδρευσης. διακοπτών πίεσης. Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή.

Άρθρο 22ο Η τιμή του καταναλισκόμενου νερού (τέλους ύδρευσης) καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία που του ορίζεται. 1. Άρθρο 25ο Διαρροή στο φρεάτιο Σε περίπτωση διαρροής μέσα στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορμός του υδρομέτρου ή το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόμενου ακίνητου.λπ. Άρθρα 26ο Καλυμμένο υδρόμετρο. Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο) ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. να προβεί σε αποκάλυψη του . των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού. ανά κυβικό μέτρο. Άρθρο 23ο: Διαρροή εσωτερικών εγκαταστάσεων. από βλάβη ή άλλη αιτία. 1. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη. άλλως με κατ’ εκτίμηση κατανάλωση από τον Δήμο.. εκτός αν η ποσότητα που καταγράφηκε είναι μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης. που καταγράφτηκε από το υδρόμετρο. Άρθρο 24ο Στάσιμο υδρόμετρο. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα κ. με την κατανάλωση της αμέσως προηγούμενης ή επόμενης περιόδου. διακόπτεται η παροχή νερού. αν δε τούτο δεν είναι δυνατό. αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή.ο ιδιοκτήτης οφείλει να προβαίνει στην άμεση επισκευή της βλάβης του δικτύου του. ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεων του. χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση μέχρις ότου ελευθερωθεί ο μετρητής και ληφθεί η πραγματική ένδειξη. η χρέωση γίνεται σαν το υδρόμετρο να ήταν στάσιμο. Εάν ειδοποιηθεί από το Δήμο για τη βλάβη και δεν προβεί στην άμεση επισκευή της.

1. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο. χρεώνει δε τον υδρολήπτη με τα δεκαπλάσιο της τεκμαρτής κατανάλωσης και πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του δικαιώματος σύνδεσης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη. ο Δήμος ειδοποιεί τον υδρολήπτη όπως εντός ορισμένης προθεσμίας προσκομίσει νέο υδρόμετρο προς τοποθέτηση ή καταβάλλει την αξία του. . Ο Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο. 2. 3. που εκείνη θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της παροχής ή αφαίρεσης του μετρητή. ο Δήμος προβαίνει στην αντικατάσταση του υδρομέτρου και στην αντίστοιχη χρέωση στον υδρολήπτη. τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και χρεώνεται με το ανάλογο πρόστιμο. Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από το Δήμο με βάση στοιχεία. Άρθρο 27ο Αντικατάσταση υδρομέτρου. η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε. Άρθρο 28ο Λαθραίες υδρεύσεις. Κλοπή αποτελεί επίσης και η σύνδεση με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός ακινήτου ή η λήψη γενικά νερού από κοινόχρηστες παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης. Η σύνδεση παροχής. 5 του παρόντος. 2. Σε περίπτωση καταστροφής του υδρομέτρου ή αδυναμίας επισκευής του.υδρομέτρου. άλλως διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση. αποτελεί κλοπή νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές: διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. που δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος διακόπτει ή αφαιρεί την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκληθεί. ποτίσματος και κοινοτικών ή δημοσίων κήπων και πρασίνου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

εκτός και αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 3. Η τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής είναι υποχρεωτική για κάθε εργοτάξιο και γίνεται στο όνομα του κατασκευαστού. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού. Επέμβαση στο υδρόμετρο με σκοπό την αλλοίωση των εγγραφών των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος. μετά την άπρακτη περίοδο της οποίας διακόπτει την παροχή. κ. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος θέτει εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των αγωγών. 5. Σε όποιον καταληφθεί να κάνει χρήση σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παρ. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης. αγωγούς. επιβάλλει δε πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του δικαιώματος σύνδεσης. με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων. Αν ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται νερό να παύσει την χορήγηση ή εμπορία.λπ. η σύνδεση εσωτερικών εγκαταστάσεων ακινήτου από κρουνούς που έχουν τοποθετηθεί για την ύδρευση με δοχεία ή βυτία περιοχών που δεν έχουν ύδρευση. Σε περίπτωση ανοικοδόμησης . ο Δήμος διακόπτει χωρίς άλλη ειδοποίηση την παροχή. Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου.4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις του Δήμου (υδρόμετρα. 2 επιβάλλεται πρόστιμο 150. φρεάτια. Άρθρο 30ο Άλλες απαγορεύσεις 1. 6. παροχές. Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά. ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία του υδρολήπτη ή τρίτων.00 €.) 2. 4. Άρθρο 29ο Παράνομη χορήγηση νερού - Εμπορία νερού. και η εμπορία νερού. η δε δαπάνη για τυχόν βλάβες βαρύνει τον υδρολήπτη. Άρθρο 31ο Εργοταξιακές παροχές. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων απορροφητικών και στεγανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ . οι τυχόν υπάρχουσες παροχές του ακινήτου.Παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και αναφέρει στην Οικονομική Επιτροπή κάθε παράβαση εγγράφως. Οι εργοταξιακές παροχές τοποθετούνται για αποκλειστική εξυπηρέτηση του εργοταξίου. 2. η χορήγηση νερού από κοινή παροχή για την εξυπηρέτηση εργοταξίου. εσωτερικό και εξωτερικό για την εξακρίβωση των παρουσιαζόμενων βλαβών και τη διόρθωσή τους.Δ. αποτελεί κλοπή νερού και επιβάλλεται και πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του δικαιώματος σύνδεσης. μετά από αίτηση ή αυτεπάγγελτα από τον Δήμο. Μετρά κάθε εξάμηνο την κατανάλωση νερού στα σπίτια και τα καταστήματα και συντάσσει τις καταστάσεις καταναλώσεως με τη συνδρομή ιδιώτη υδραυλικού και του προέδρου του Τ. Οι εργοταξιακές παροχές αφαιρούνται μετά το πέρας των εργασιών οπότε και τοποθετούνται μετά από αίτηση των υδροληπτών οι νέες κοινές παροχές προς ύδρευση του ακινήτου. κάθε άλλη χρήση τους. απαγορεύεται δε και αποτελεί κλοπή νερού. Άρθρο 32ο Η υπηρεσία ύδρευσης αποτελείται από τον εκάστοτε υδραυλικό του Δήμου και εκτελεί τα εξής καθήκοντα: 1. επιβαλλομένου και προστίμου ίσου με το δεκαπλάσιο του δικαιώματος σύνδεσης. Επιθεωρεί τακτικά το δίκτυο ύδρευσης. . 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. 3. Έχει ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του όλου συστήματος ύδρευσης. Επιβλέπει την κανονική παροχή του νερού σε όλα τα σημεία του Δήμου. 4. Ελέγχει τη λειτουργία των υδρομέτρων και αναφέρει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κάθε διαπιστωμένη κακή ή ελαττωματική λειτουργία και τα αίτια που την προκάλεσαν. Επίσης απαγορεύεται.αφαιρούνται υποχρεωτικά. 6.

Μακεδονίας. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει μετά τον από του άρθρου 79 και 149 του ΔΔΚ (Ν. καταργούνται όλοι οι προγενέστεροι κανονισμοί ύδρευσης. 3. 2. Η δημοσίευση του κανονισμού αυτού θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 149 του ΔΔΚ (Ν. Με την απόφαση αυτή του Δ. .Άρθρο 33ο Υπεύθυνος έναντι της Δημοτικής Αρχής για την επιμελή και αυστηρή τήρηση των διατάξεων του παρόντος είναι η Οικονομική Επιτροπή.3463/2006).Σ.3463/2006) προβλεπόμενο από τον εποπτικό έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Άρθρο 34ο 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful