P. 1
Document 2013 12-4-16135194 0 Nota Fundamentare Domenii

Document 2013 12-4-16135194 0 Nota Fundamentare Domenii

|Views: 916|Likes:
Published by Vlad Andriescu
Document 2013 12-4-16135194 0 Nota Fundamentare Domenii
Document 2013 12-4-16135194 0 Nota Fundamentare Domenii

More info:

Published by: Vlad Andriescu on Dec 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ HOTĂRÂRE privind nre!i"trarea numelor de domenii #$ro% Secţiunea a &'a Motivul emiterii actului normative 1$ De"crierea "ituaţiei actuale Potrivit prevederilor punctului 63 al art.4 din Hotărârea Guvernului nr.548 din 30 iulie 2013 privind organizarea şi unc!ionarea "ini#terului pentru $opcietatea %n or&a!ională '"$%(. ace#ta are #arcina ela)orării politicii *n vederea a#igurării ad&ini#trării+ ge#tionării şi utilizării e iciente a nu&elor de do&enii şi adre#elor %nternet *n ,o&ânia+ &otiv pentru care a o#t ela)orat prezentul act nor&ativ. Pe plan interna!ional %nternet -orporation or .##igned /a&e# and /u&)er# '%-.//( e#te #tructura care are rolul de a coordona+ la nivel general+ #i#te&ele glo)ale de identi icatori unici ai %nternetului şi de a a#igura #ta)ilitatea şi #ecuritatea ace#tor #i#te&e+ *ndeplinind ur&ătoarele unc!ii0 1coordonează alocarea şi a#ignarea celor trei #eturi de identi icatori unici pentru %nternet0 nu&e de do&enii 'care alcătuie#c #i#te&ul de nu&e de do&enii 2 3/$(+ adre#ele %nternet Protocol '%P( şi nu&erele de #i#te& autono& '.$( şi nu&erele para&etrilor şi porturilor protocol4 1coordonează operarea şi evolu!ia #i#te&ului de #ervere rădăcină ale 3/$4 1coordonează proce#e de ela)orare de politici re eritoare la ace#te unc!ii te5nice. .ce#te unc!ii au o#t ini!ial *ndeplinite de către

%nternet .##igned /a&e# .ut5orit6 2 %./. şi alte organiza!ii. 7n prezent+ %-.// operează unc!iile %./.+ *n )aza unui contract cu Guvernul $8.. Pentru *nregi#trarea do&eniilor .ro şi ad&ini#trarea nu&elor de do&enii .ro+ %n#titutul /ational de cercetare13ezvoltare *n %n or&atică '%-% 1 9ucureşti(+ a o#t delegat de %./. pe 26 e)ruarie 1::3 ca regi#tru. 7n cadrul %-.// #e regă#eşte Govern&ental .dvi#or6 -o&&ittee 2 'G.-( ce are rolul de a e&ite avize privind activită!ile %-.// ce prezintă un anu&it intere# pentru guverne. Pot ace parte din G.- toate guvernele na!ionale 'prin reprezentan!ii de#e&na!i(+ *n calitate de &e&)ri+ precu& şi organiza!iile interna!ionale interguverna&entale+ *n calitate de o)#ervatori. 3eciziile *n cadrul G.- #e iau prin con#en# iar avizele or&ulate de către G.tre)uie #ă ie luate *n con#iderare atât *n or&ularea+ cât şi adoptarea de politici la nivelul %-.//. Proiectul de act nor&ativ regle&entează condi!iile de *nregi#trare a nu&elor de do&eniu ;.ro<+ #tructura nu&elor de do&enii+ tran# erul #au renun!area la un nu&e de do&eniu precu& şi condi!iile privind #u#pendarea #au anularea unui nu&e de do&eniu. 3e a#e&enea #unt regle&entate atri)u!iile şi o)liga!iile per#oanei =uridice ce *ndeplineşte unc!ia de ,egi#tru *n ,o&ânia+ care e#te %n#titutul /a!ional de -ercetare13ezvoltare *n %n or&atică '%-%19ucureşti( şi cele ale per#oanei =uridice prin inter&ediul căreia #e *nregi#trează nu&e de do&enii. %n prezent+ pe plan interna!ional+ regi#trele care ad&ini#trează do&eniile internet din tarile &e&)re >8 au aplicat ta?a pe perioada deter&inata pentru inregi#trarea #i ad&ini#trarea do&eniilor internet+ iar

>8,id+ regi#trul de ad&ini#trare do&enii .>8 practica ta?a anuala inca de la in iintare. -ele &ai i&portante regi#tre de ad&ini#trare do&enii din >uropa+ cu& ar i 3e/%- 'Ger&ania(+ $%3/ '@landa(+ .A/%- 'Aranta(+ /o&inet '"area 9ritanie(+ %B1/%- '%talia(+ ,>3.>$ '$pania(+ etc.+ au i&ple&entata ta?a pe perioada deter&inata pentru *nregi#trarea şi ad&ini#trarea do&eniilor internet. Pe plan na!ional+ din 1::3 #i până *n prezent+ ,egi#trul na!ional ',oBC3( a practicat o ta?ă unică de *nregi#trare pentru do&eniile .,@+ care nu #e re*nnoia anual. -a ur&are a analizei tendintelor şi practicilor pe pietele internationale şi luand in con#iderare0 1 c5eltuielile cu &entenan!a4 1 co#turile pentru a#igurarea #ecurită!ii datelor4 1 inve#titiile nece#are pentru ec5ipa&ente dedicate #i te#te de penetrare4 1 c5eltuielile de *ntre!inere cu )aza de date pu#ă *n #erviciul pu)lic *n vederea interogării datelor 'D5oi#(+ cu re#pectarea legi#la!iei privind protec!ia datelor cu caracter per#onal4 #1a concluzionat că *n ace#t &o&ent e#te nece#ară #c5i&)area politicii *n do&eniul *nregi#trării nu&elor de do&enii *n ,o&ânia prin introducerea ta?ei pe perioada deter&inata 'ta?a anuală(. Prin introducerea ta?ei pe perioada deter&inata 'anuala( ,egi#trul ,oBC3 va )ene icia de in or&atii actualizate in ceea ce priveşte do&eniile active+ do&eniile olo#ite #i cele ne olo#ite+ va putea de)loca do&eniile ac5izi!ionate şi ne olo#ite *n vederea punerii la di#pozi!ia utilizatorilor a dreptului de olo#in!ă a nu&elor re#pective. 2. $c5i&)ări preconizate Aa!ă de practica e?i#tentă+ proiectul de act nor&ativ

regle&entează+ printre altele+ &odi icarea ta?ei unice pentru *nregi#trarea do&eniilor E.ro< in ta?a anuala. 7n ace#t #en# ta?a anuală de *nregi#trare şi re*nnoire al unui nu&e de do&eniu .ro #e #ta)ileşte+ la propunerea ,egi#trului+ prin ordin al &ini#trului pentru $ocietatea %n or&a!ională şi poate i plătită anual #au *n avan# pentru &a?i& 2 ani. Pentru nu&ele de do&enii e?i#tente *nregi#tratorii au o)liga!ia re*nnoirii ace#tora *n ter&en de &a?i& 3 luni de la data pu)licării *n "onitorul @ icial a ordinului dar pentru nu&ele de do&enii *nregi#trate *n ulti&ele 24 de luni+ re*nnoirea #e ace *n &o&entul *n care dreptul de olo#in!ă a nu&elui de do&eniu e#te egal cu 24 luni+ pe con#iderentul că ta?a #e poate plăti pentru 2 ani *n avan#. 3. .lte in or&a!ii /u #unt identi icate Secţiunea a ('a )mpactul "ocioeconomic al proiectului de act normativ 1. %&pactul &acroecono&ic 1 Proiectul de act nor&ativ are i&pact &acroecono&ic *ntrucât va per&ite *&)unătă!irea şi e?tinderea activită!ilor legate de *nregi#trarea do&eniilor .ro. 8tilizatorii do&eniilor .,@ vor avea po#i)ilitatea unei plati e#alonate anual. Proiectul de act nor&ativ are i&pact a#upra &ediului de a aceri *n #en#ul unei &ai )une eviden!e a do&eniilor .ro şi punerea nu&elor de do&enii la di#pozi!ia co&paniilor intere#ate. Proiectul de act nor&ativ are i&pact #ocial indirect datorat aptului că cetă!enii+ de!inători #au poten!iali de!inători de do&enii .ro vor )ene icia de *&)unătă!irea #erviciilor o erite prin aplicarea ta?ei anuale.

2. %&pactul a#upra &ediului de a aceri

3. %&pactul #ocial

4. %&pactul a#upra &ediului 5. .lte in or&a!ii

1 nu e#te cazul 4 /u au o#t identi icate Secţiunea a *'a

)mpactul +inanciar a"upra ,u!etului !eneral con"olidat- at.t pe termen "curtpentru anul curent- c.t /i pe termen lun! 0pe 1 ani2 ' nu e#te cazul 4 Secţiunea a 1'a E+ectele proiectului de act normativ a"upra le!i"laţiei n vi!oare 1. Proiecte #upli&entare de acte nor&ative Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu i&plică o)liga!ia de a e&ite acte nor&ative #upli&entare.

2. -o&pati)ilitatea proiectului de act nu e#te cazul 4 nor&ativ cu legi#la!ia co&unitară *n &aterie 3. 3ecizii ale -ur!ii >uropene de Fu#ti!ie nu e#te cazul 4 şi alte docu&ente 4. >valuarea con or&ită!ii0 nu e#te cazul 4

3enu&irea actului #au docu&entului nu e#te cazul 4 co&unitar+ nu&ărul+ data adoptării şi data pu)licării Gradul de con or&itate -o&entarii 5. .lte acte nor&ative şiG#au nu e#te cazul docu&ente interna!ionale din care decurg anga=a&ente 6. .lte in or&a!ii nu #unt Secţiunea a 3'a 4on"ult5ri e+ectuate n vederea ela,or5rii proiectului de act normativ 1. %n or&a!ii privind proce#ul de 1 *ntâlnire cu internet #ervice providerii 4

con#ultare cu organiza!ii neguverna&entale+ in#titute de cercetare şi alte organi#&e i&plicate 2. Aunda&entarea alegerii organiza!iilor 1 #1a organizat o *ntâlnire de către ./%$P cu care a avut loc con#ultarea+ precu& 1a#ocia!ia de pro il care reuneşte internet şi a &odului *n care activitatea ace#tor #ervice provideri din ,o&ânia organiza!ii e#te legată de o)iectul proiectului de act nor&ativ 3. -on#ultările organizate cu autorită!ile 1 nu e#te cazul 4 ad&ini#tra!iei pu)lice locale+ *n #itua!ia *n care proiectul de act nor&ativ are ca o)iect activită!i ale ace#tor autorită!i+ *n condi!iile Hotărârii Guvernului nr. 521G2005 privind procedurile de con#ultare a #tructurilor a#ociative ale autorită!ilor ad&ini#tra!iei pu)lice locale la ela)orarea proiectelor de acte nor&ative 4. -on#ultările de# ăşurate *n cadrul ' nu e#te cazul 4 con#iliilor inter&ini#teriale+ *n con or&itate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. H50G2005 privind con#tituirea con#iliilor inter&ini#teriale per&anente 5. %n or&a!ii privind avizarea de către0 a( -on#iliul Cegi#lativ )( -on#iliul $upre& de .părare a Iării c( -on#iliul >cono&ic şi $ocial d( -on#iliul -oncuren!ei e( -urtea de -onturi 6. .lte in or&a!ii nu #unt Secţiunea a 6'a Activit5ţi de in+ormare pu,lic5 privind ela,orarea /i implementarea proiectului Proiectul nece#ită avizul -on#iliului Cegi#lativ.

de act normativ 1. %n or&area #ocietă!ii civile cu privire Proiectul a o#t prezentat pe #ite1ul la nece#itatea ela)orării proiectului de "ini#terului -o&unica!iilor şi Be5nologiei act nor&ativ %n or&a!iei+ *n con or&itate cu prevederile Cegii nr. 52G2003 privind tran#paren!a decizională *n ad&ini#tra!ia pu)lică 2. %n or&area #ocietă!ii civile cu privire /u e#te cazul la eventualul i&pact a#upra &ediului *n ur&a i&ple&entării proiectului de act nor&ativ+ precu& şi e ectele a#upra #ănătă!ii şi #ecurită!ii cetă!enilor #au diver#ită!ii )iologice 3. .lte in or&a!ii Secţiunea a 7'a M5"uri de implementare 1. "ă#uri de punere *n aplicare a .doptarea proiectului nu va pre#upune proiectului de act nor&ativ de către *n iin!area unor noi organi#&e. autorită!ile ad&ini#tra!iei pu)lice centrale şiG#au *n iin!area unor noi organi#&e #au e?tinderea co&ponentelor in#titu!iilor e?i#tente.

M)N)STRU8 9ENTRU SO4)ETATEA )NFORMA:)ONA8Ă Dan N)4A

Avi;ea;5M)N)STRU8 EDU4A:)E) NA:)ONA8E Remu" 9R)4O9)E

M)N)STRU8 DE8E<AT 9ENTRU )N=ATAMANT SU9ER)OR- 4ER4ETARE ST))NT)F)4A S) DE>=O8TARE TEHNO8O<)4A

Mi?nea 4o"min 4OSTO)U

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE Daniel CHIŢOIU

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET Liviu VOINEA

MINISTRUL JUSTIŢIEI R !e"# - Ma"iu$ CA%ANCIUC

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->