You are on page 1of 2

PRACOWNIA ACINY REDNIOWIECZNEJ IJP PAN zaprasza na oglnopolsk konferencj zatytuowan:

Polska leksykografia latynistyczna !istoria i "ers"ekty#y$


Konferencja odbdzie si w dniach 6- !aja "#$% roku w Krakowie& 'kazj do spotkania jest 6#-lecie ukazania si pierwszego zeszytu Sownika aciny redniowiecznej w Polsce oraz zako(czenie prac nad Elektronicznym sownikiem aciny rodniowiecznej w Polsce (A-Q). Konferencji przy)wieca* bd trzy cele: $o krytyczna refleksja nad dorobkie! i stane! polskiej leksykografii latynistycznej+ "o wyartykuowanie potrzeb i postulatw )rodowiska+ ,o integracja przedstawicieli r-nych dyscyplin oraz u-ytkownikw i twrcw sownikw& .aprasza!y wszystkich zainteresowanych+ a wic !idzy inny!i: leksykografw teoretycznych i praktycznych+ jzykoznawcw+ nauczycieli+ historykw+ historykw literatury i jzyka& /rzed!iote! refleksji !og by* wszelkiego rodzaju sowniki+ a wic podzielone: $o ze wzgldu na zakres czasowy !ateriau 0acina staro-ytna+ acina )redniowieczna+ acina nowo-ytna1+ "o ze wzgldu na adresatw 0sowniki naukowe 2 doku!entacyjne+ sowniki popularne+ w ty! szkolne+ sowniki oglne1+ ,o ze wzgldu na zakres uwzgldnionego !ateriau 0sowniki oglne+ ter!inologiczne+ do autorw+ prywatne1& /roponuje!y nastpujce zagadnienia 0poni-sza lista nie !a charakteru za!knitego1: %$ &istoria s'o#nikarst#a 'aci(skiego # Polsce) - historyczne prze!iany praktyk i !etodologii sownikarskich+ - typologia dawnych prac sownikarskich 0np& glosariusze+ !a!otrekty itd&1+ - zarzucone projekty sownikarskie+ - sownik jako no)nik ideologii& *$ +'o#niki # ,y,aktyce szkolne- i .ni#ersyteckie-$ /$ 0eto,ologia leksykograficzna) - !akro- i !ikrostruktura sownikw+ - teorie jzykoznawcze w praktyce leksykograficznej+ - wykorzystanie ilustracji !ateriaowej+ - wykorzystanie korpusu w pracy leksykograficznej+ - wykorzystanie !etod auto!atycznych 0banki drzew itd&1 w opracowywaniu sownikw& 1$ Przysz'o23 leksykografii # Polsce) - sowniki elektroniczne i zaawansowane bazy danych+ - zalety i wady sownikw wspczesnych+ - sowniki postulowane+ - projekty realizowane i planowane&

/ropozycje referatw wraz z krtki! streszczenie! 0okoo "## wyrazw1 prosi!y nadsya* na adres: le4icogra"!.s5g6ail$co6 do $6 lutego "#$%& 3o ko(ca lutego "#$% zostan /a(stwo powiado!ieni o przyjciu zaproponowanego te!atu& /lanowane wystpienie nie powinno przekracza* "# !inut& 'd uczestnikw pobierana bdzie opata konferencyjna w wysoko)ci "4# z& 5rodki te u!o-liwi pokrycie kosztw wynaj!u sali+ poczstunku+ obiadu+ a tak-e druku !ateriaw pokonferencyjnych w czasopi)!ie 6/olonica6& 7nfor!acje o konferencji bdzie !o-na ju- wkrtce )ledzi* na stronie wydarzenia: ###$ scri"tores$"l7konferenc-a 8ekretarz konferencji: !gr 9agoda :h!ielewska

Ko!itet organizacyjny: prof& dr hab& /iotr ;!igrodzki dr hab& <icha =zepiela+ prof& 79/ />? dr >nna @edzi(ska dr >gnieszka <acig !gr Krzysztof ?owak