O PROCESU CIVILIZACIJE Norbert Elias

O SOCIOGENEZI POJMA CIVILIZACIJE I KULTURE (Njema !a" # $ojam %i&ili'a%ije se o()osi )a &rlo ra'l* i)je)i%e+ )a sta)je te,)i!e- )a )a i)e &la(a)ja ra'&oj ')a)st&e)e s$o')aje- reli.ijs!e i(eje i obi aje # o) se mo/e o()ositi )a )a i) sta)o&a)ja ili /i&ot)e 'aje()i%e m01!ar%a i /e)e- )a obli! s0(s!o. !a/)ja&a)ja ili $ri$reme jela # )e $ostoji .oto&o )i1ta 1to se )e bi mo.lo 0 i)iti %i&ili'ira)o # a!o se me20tim is$ita !oja je o$3a 40)!%ija $ojma %i&ili'a%ija i ra(i !oje se 'aje()i1t&a i s&a ta lj0(s!a $o)a1a)ja i a!ti&)osti o')a a&aj0 !ao %i&ili'ira)a taj $ojam i')osi )a &i(jelo samos&jest 'a$a()o. s&ijeta # mo.lo bi se ta!o2er re3i i )a%io)al)0 s&ijest5 )jime 'a$a()o (r01t&o )astoji !ara!teri'irati o)o 1to je )je.o&a s$e%i4i )ost i o)o )a 1to je $o)os)o 6 sta)je )je.o&e te,)i!e- )a i) )je.o&a $o)a1a)ja- ra'&oj ')a)st&e)e s$o')aje ili s&jeto)a'ora i jo1 m)o.o to.a # %i&ili'a%ija )ema isto ')a e)je 'a ra'l* )a%ije 'a$a()o. s&ijeta # 0 Njem %i&ili'a%ija ')a i )e1to sas&im !oris)o- ali i$a! samo &rije()ost (r0.o. re(a- )e1to 1to ob0,&a3a samo o&je!o&0 i'&a)js!ost- samo $o&r1i)0 o&je!o&a $ostoja)ja # rij !oja 0 )jem* je'i!0 i)ter$retira sama sebe- !ojom se 0 $r&om re(0 i'ra/a&a $o)os )a &lastita (osti.)03a i )a &lastit0 bit je !0lt0ra # )jem* $ojam !0lt0ra se o()osi )a (0,o&)e- 0mjet)i !e- reli.ijs!e i)je)i%e i $o!a'0je s)a/)0 te)(e)%ij0 (a $o&0 e o1tr0 ra'li!0 i'me20 ti, i)je)i%a )a je()oj i $ol*- .os$o(ars!i, i (r01t&e)i, i)je)i%a )a (r0.oj stra)i # rije !0lti&ira) ')a i )aj&i1i obli! %i&ili'ira)o. $ostoja)ja # %i&ili'a%ija o')a a&a samo je(a) $ro%es ili barem re'0ltat je()o. $ro%esa5 taj $ojam se o()osi )a )e1to 1to je stal)o 0 !reta)j0- 1to stal)o i(e )a$rije( # )jem* $ojam !0lt0ra se o()osi )a $roi'&o(e lj0(i- .(je (o i'ra/aja (ola'i s$e%i4i )ost )e!o. )aro(a # $ojam !0lt0ra $osta&lja .ra)i%e5 )a.la1a&a )a%io)al)e ra'li!e # %i&* omo.03a&a (a ra'li!e 0 )aro(ima osta)0 0 $o'a(i)i 6 o) sta&lja )a.lasa! )a o)o 1to je 'aje()i !o s&im lj0(ima # )jem* $ojam !0lt0ra je o/i&io 7878*-a i .o(i)ama $rije to.a- i'me20 ostalo. i 'ato jer je rat $roti& Nj &o2e) 0 ime %i&ili'a%ije # (o 79*st je $ostojala ra'li!a i'me20 (&ors!o. $lemst&a !oje 0.la&)om .o&ori 4ra)%* i sre()jostale1!o. sloja i)teli.e)%ije !oji .o&ori )jem* 6 sloj !oji je $o$rili )o istis)0t i' $ol* a!ti&)osti- !oji je(&a ra'mi1lja 0 $ol* i )a%io)al)im !ate.orijama- )ji,o&a le.itima%ija 0.la&)om $roi'la'i i' )je.o&i, (0,o&)i,- ')a)st&e)i, ili 0mjet)i !i, (osti.)03a # $olo/aj :rie(ri%,a Veli!o. je $o&reme)o i'a'i&ao 0)0tar)je !o)4li!te 0 )jem0 samom 6 $ostao je s&jesa) (a i)teresi $r0s!o. &la(ara )e mo.0 (o&esti 0 s!la( s obo/a&a)jem :ra)%0s!e i &e'i&a)jem 'a (&ors!0 0.la2e)ost # i osje3aj0 )jm* .ra2a)s!e i)teli.e)%ije $rema )jem0 se $o&reme)o bili $ara(o!sal)i 6 )je.o&i rat)i i $ol* 0s$jesi s0 .a 0 i)ili )aro()im ,erojem- me20tim )je.o& sta& o je'i!0 i 0!0s0 je bi o)o $roti& e.a se morala boriti )jem i)teli.e)%ija

or)je.m)o.03)ost 'a $ol a!ti&)ost $re(sta&)i!a .mo(i4i%irati $ojam %i&ili'a%ije jer s0 smatrali (a je Misabea)o& $ojam %i&ili'a%ije $rebla.ola %i&iliser 0 ime)i%0 %i&ili'atio) )ala'i se 0 Misabea)a5 'a )je.)ije total)o ra(i!al)a !ao Ro0ssea0o&a # )a!o) $r&e $olo&i%e 79*st (ijelo&i .# .mo/e biti 'ast0$lje)a s o(re2e)im 0s$je.e)era%ija mo/e se 0o iti 0 :r i =.o istis!i&ala 4r $lemst&o s $ol 40)!%ija.om 0 samom )aj0/em (&ors!om !r0.)o 0 :r )a!o) 0s$osta&lja)ja a$sol0t)e !ralje&s!e &lasti )ije &i1e imalo $res0()0 0lo. %i&ili'a%ije s0 sre()ji sloje&i 0 E0 st&arali 4ro)t $roti& (&ors!o#aristo!rats!o .atio .a i mo.bli'a! (r01 (o(ir $re(sta&)i!a ra'l stroje&a (r01ta&a.!oja raste $ot$0)o o( sre(i)e 79*st.0 # o)i s0 )a (&or0 slo/ili !li!0 be' )e!e &rste or.ra2a)st&o bilo 0 sas&im (r0.o&orilo (r0.to .ra2a)st&a !a(a je (o'rijela $ol* sit0a%ija # (r01* str0!t0ra :r omo. stale/a ra'mjer)o ra)o $rimlje)e 0 !r0. (r01t&a obilje/e)a a$sol0ti'mom 0 malim (r/a&ama )ije 'a to $r0/ala )i!a!&e os)o&e # 0 :r je $roi'a1lo m)o.e)%ija je imala i 1ir0 $0bli!0 # !ralje&a $oliti!a je (0.03a&ala je (a 0mjere)a o$o'i%ija.)i1ta 1to bi 0 bilo !ojem smisl0 mo.0 !ao barijera me20 sloje&ima # 0 :r i'me20 &o(e3i. )e!oli!o .o je s)a. s!0$i)a.a %i&ili'a%ija )e3e )i1ta 0 i)iti 'a (r01t&o a!o joj )e (a os)o&0 i li! &rli)e # 'bo.ra2a)st&a s0 &i(jeli tra(i%io)al)i $ore')i i %ari)s!i sistem !ao )e1to besmisle)o ia!o i. (&ors!o.sret)e re&ol0%ije< # me20tim.itimirali 0 ime &rli)e # i)teli.ali 0 :r s0 o)i la!o asimilira)i 0 &i1e sloje&e (r01t&a5 ta 'at&ore)ost 0 Njem je s$rje a&ala sre()ji sloj (a se ra'&ije 0 $o(0'et)i1t&o O SOCIOGENEZI POJMA CIVILIZACIJE U :RANCUSKOJ # 0 :r s0 ..ra2a)st&o je .ra2a)s!a i)teli. je taj sistem obo.1to je !ao $oslje(i%0 imalo traja).s$e%i4i )0 !0lt0r0.ra2a)s!i eleme)ti s0 s0(jelo&ali 0 &la(i i 0$ra&i.a )e )je'i)o li%e.a 0.ra2a)st&o se $o elo bo.ra2a)st&a i (&ors!e aristo!ra%ije )ije bilo )e!e ')a aj)e ra'li!e 0 0lj02e)osti5 $ri(r0/i&a)je &r. stale/a aristo!ra%iji je bilo !o)ti)0ira)o # !a(a je .a)i'a%ije.(obro $o)a1a)je je samo mas!a &rli)e..e)%ija i s!0$i)a sre()je.o ')a aj)i.la2e)ost0lj0()ost.ra2a)st&o $ostalo )a%ijom.la&)e (etermi)a)te bile misli i osje aji. lj0(i !ao i 0 Njem.lo (o&esti (o )e!e !o)!ret)e $ol* str0je # str0!t0ra to.oto&o 0 s0$rot)osti s !ralje&ima # 0 !)ji/e&)osti s0 .. sloja i !ojim s0 sebe le.atiti 0 Njem5 !ralj Pr0s!e to 0&i2a i o e!0je (a 3e (o3i (o b02e)ja 0mjet)osti i ')a)osti 6 (o .e)%ija 0 :r je )astojala $obolj1ati.e)%ija 79*st te! st&arala s&oj i'ra'.oj mjeri ra'&ije)o i im03)o # i)teli.!oja je me20tim bila oslo)je)a )a lj0(e i s!0$i)e 0 1irem (&ors!om (r01t&0 i 0 samoj 'emlji # 4r $ojam %i&ili'a%ije se st&arao 0 tom o$o'i%ijs!om $o!ret0 # $r&i (o!a' o $reobra'bi .im je'i!om # i(eali .a 1to je bilo samo (&ors!o $ostalo )a%io)al)o obilje/je # (o! je 0 Njem 0'la'e3a sre()jostale1!a i)teli.o&a sre()je.ra2a)st&a s0 bile .imali s0 $rist0$ )aj&i1im 40)!%ijama 0 &la(i.la. (r01t&a # (o!a'i&a)je $leme)ita $orije!la 0)atra.0 :r je .

&la(ara )as$ram (i)ami'ma ra'&oja (r01t&a i )e(a3a 0 )jem0.o !oristi 'a $oljo$ri&re(0 # !relje&i 0 (r0. # .ra)i%e srama 0 Era'mo&0 &reme)0 # osje3alo se 0 to)0 to.&a3a ra'l* )a%io)al)osti i .mo)arsi.a sa(r/i je()osta&)e misli !oje s0 i')ese)e s &eli!om o'bilj)o130.isto(ob)o s m)o. (01a # 'bo.=e %i&itate mor0m $0eril0m< ..ijerar. samo. s!0$i)a !oje s0 bile e.'iste)%ijal)o &e'a)e 0 )ere4ormira) obli! (r/a&e # $ojam %i&ili'a%ije se $oja&lj0je !ao $ro(0!t re4orms!i. $ro%esa %i&ili'a%ije je tra.# )a$re()i seos!i $lemi3i i 'emljo$osje()i%i s0 &i(jeli 0 mer!a)tilisti !im ob&e'ama $rio'&o()je /ita &i1e 1tete )e.1to 0!a'0je )a $romje)e 0 /i&ot0 sami.0 :r se $oja&ilo is!0st&o bes$omo3)osti i )aja$sol0t)iji. (jela (a je 0'a s&0 &e'a)ost 'a sre()ji &ije!.e. sta)(ar(a 0 o()osima o&je!a $rema o&je!0.a $isa)a je 'a $o(0!0 !)e/e&om si)0 # !)ji. o(re2e)o. i(eja.o s&je(o a)st&ima o str0!t0ri sre()jo&je!o&)o.im )aro(ima.)o&o&je!o&)e .o&ima # ra)im re4ormama se o$iralo $lemst&o i o(re2e) )i' sre()jostale1!i.o&ori o $o)a1a)je lj0(i 0 (r01t&0. ra'(oblja i'me20 $o$01ta)ja sre()jo&je!o&)e i stabili'ira)ja (r0.(je se.a # 0 s&im (jelima se ra(i o s&je(o a)st&ima je()o.s&oje&rsta) $r&i Do0ro0 # tra.bije(i i )e&olji 1to i.ali !ao i'&or o$o'i%ije.i $isali o $ra&il)om $o)a1a)j0.a . (o)ose samo&olj)e & a(i)e mjere # $o Misabea)0 $ra&a %i&ili'a%ija stoji 0 !r0/)om to!0 i'me20 barbars!e i is!ri&lje)e .o&ori !a!o se treba $o)a1ati 0 o(re2e)im sit0a%ijama.$otom s&e &i1e 4ra)%0s!i # ti je'i%i $re0'imaj0 40)!%ij0 !oj0 je (ota( imao lati)s!i # taj $ojam )ala'i s&oj i'ra' 0 sit0a%iji je(i)st&a e0.=e %i&itate mor0m $0eril0m< 7ABC* # taj $ojam se br'o $ro1irio me20 (r0.o sar!a'ma i iro)ije 0 jas)om je'i!0 # !)ji.r0$ira)ja.!ao i 0 %r!&i.r$0 )o&a%a # 'a(ata! $ros&ije3e)e &la(e je (a tim a0tomati'mom 0$ra&ljata!o (a (r01t&o mo/e )a$re(o&ati )a re()jem $0t0 i'me20 barbarst&a i (e!a(e)%ije O CIVILIZACIJI KAO SPECI:I>NOJ PROMJENI LJU=SKOG PONA?ANJA # $ojam %i&ilit@ $ostao je ')a aja) 'a 'a$a()o (r01t&o o)(a !a(a se ras$alo i &ite1!o (r01t&o i je(i)st&o !atoli !e %r!&e # taj $ojam je i'ra' i simbol je()e (r01 4orma%ije !oja ob0.o &i(lji&oj 'b0)je)osti.)je)e samos&jesti # s&oje obli!o&a)je taj je $ojam (obio 0 je()om malom s$is0 Era'ma Roter(ams!o. lj0(i # .oj $olo&i%i 79*st )is0 bili samo&olj)i.0 )astoja)j0 )e1to )o&o # Era'mo& s$is )astje 0 (oba !a(a (ola'i (o $re.!riti'ira (r/a&0 # )o. 0s$je. (r01t&a i sre()jo&je!o&)i. st&ar)e $romje)e $o)a1a)ja 1to se 'bila 0 'a$a()om s&ijet0 # ia!o je o&aj $r&i bo)to)5 i $rije Era'ma s0 m)o.ali be' )e!o. s&e e13e 0$otrebe $ojma %i&ilit@ (ola'i (o $ob02i&a)ja m0 )i)e i .bili s0 o&is)i o (r01t&e)im $ro%esima i !li!ama te o (&ors!im 4ra!%ijama 1to s0 imale &eli! 0tje%aj 0 'emlji i sre()jostale1!im !r0.(e!a(e)t)e< %i&ili'a%ije !oja se $roi'&o(i !ro' .o&ori je(a) je'i! # $r&o talija)s!i.ije (r01ta&a .to je i'ra' $rijelom)o.

)asilja 0)0tar )ji.st&ara se (r* a$atar 0 !ojem se me20sob)e $risile lj0(i traj)o $ret&araj0 0 samo$risil0 ?IRENJE SAMOPRISILE I PRISILE NA PROMI?LJENOST # o)o 1to )a'i&amo .o) mora 0 sta)o&itoj mjeri $romatrati o!o sebe. to. # !E( $o)a1a)ja $ost0$)o $ostaje s&e stro/i. i a4e!ti&)o. $la)a5 o)a se o(&ija )e$la)ira)o. /i&ota stal)om !o)trolom $ostaje s&e stabil)ija # i' s$leta $oje(i)a )i.ali se i$a! )e o(&ija be' re(a # oba&lja)je lj0(s!i.im temama.)a )es&jes)oj ra'i)i. . (jela.a se $o)a1a)je 0s!la20je i or.oro )o.a $ita)ja # lj0(i $risilje)i (a 0 'aje()i%i /i&e 0 je()om )o&om obli!0. $la)o&a i $ost0$a!a mo.biti ob'ira) $rema lj0(ima i )ji.i !0 !o)stela%ij0 i)(i&i(0a # $romje)a 0&ije! tjera )a je()0 slabij0 ili ja 0omats!0 stabil)ost.ra%ije # i)je)i%a 1to Era'mo $ra&ila $o)a1a)ja !oja s0 ra)ije i')o1e)a 0 malim $jesmama.01a&a)je a4e!ta.remeti se re( s$e%i4i )e &rste.a b0(03i (a je (&or bio stro.s!0$a s 0s$je.o()o $la)irao ili st&orio5 i' to.$ola!o.(je je slaba $o(jela 40)!%ija # 1to s0 . mo)o$ola s0 0je()o bile i (r01t&o .0r)o # (r01t&a be' stabil)o.i.a)i'ira.rast03e.sa/ima 0 je()om $ro')om te!st0 i $o $r&i $0t $os&e30je je()o samostal)o (jelo ita&om !r0. s!0$i)a lj0(i i i'(&aja)jem 4i'i !o.0 se i'a'&ati $romje)e !oje $oje(i)a% )ije $ret.0la%ija %jelo!0$)o.o&im moti&ima # i 0 tome se )aja&lj0je )o&i obli! i)te.$ostaj0 osjetlji&iji )a rea!%ije (r0.. tre)0t!a (o $ro1losti i b0(03)ostis&e s0 to ra'l* as$e!ti iste $romje)e $o)a1a)ja i to s&e $romje)e 1to se )0/)o $ro&o(e s mo)o$oli'a%ijom mo3i1ire)jem la)%a $ost0$a!a i me20o&is)osti 0 (r01t&05 to je $romje)a $o)a1a)ja 0 smisl0 %i&ili'a%ije # me20o&is)o130 &e3i.rebra< i re'0ltat )e!o..ro/e) 0 s&ojoj so%ijal)oj orije)ta%iji a!o $o$0sti i $o )e s$o)ta)o i'ra/a&ati s&oj0 a4e!ti&)ost # $ri.ta!&i s$isi s0 bili $romatra)i !ao )e1to stra)o # Era'mo 6 (a bi )et!o mo.to je o) s&e &i1e 0.te me20o&is)osti lj0(i.o)s!o. $otreba $otis!0je se i'a !0lisa (r01* /i&ota i $re!ri&a se osje3ajem srama5 re.)a to (a se !rat!oro )i $ori&i $o(re20j0 $ro$isima (ale!ose/)i.ali si.$ro1iri&a)je $rostora 'a ra'mi1lja)je$re!o $ostoje3e.ao biti 0lj0(a) 0 smisl0 $ojma %i&ilit@. )a&i!a.se)te)%ama ili $a! 0!lj0 ia)a 0 ras$ra&e o )e!im (r0. lj0(s!i. s$leta.a st&araj05 )a tom re(0 se temelji %i&ili'a%ija # )a $o(r0 j0 Za$a(a o( )ajra)iji.tjera )a st&ara)je (i4ere)%ira)ja i &r13e a$arat0re s0$re.0 $ita)ja o $o)a1a)j0 0 (r01t&0.013i s$leto&i me20o&is)osti 0 !oji je $oje(i)a% 0$lete). (oba F $oja&a !oja jas)o $o!a'0je &eli i)0 i 0)0tar)ji $ritisa! me20sob)e $o&e'a)osti )a $si.a . $o)a1a)ja i' osje3a)ja 0 je()om sas&im o(re2e)om smjer0 # %i&ili'a%ija )ije $ro(0!t lj0(s!o.# 0 Njem ta!&i s$isi s0 )astajali )a (&or0.a )e samo $o)a1a)j0 'a stolo5 o it je ma. )a.a mjere ob'ir)osti s&e &e3e =RU?TVENA PRISILA ZA NAMETANJEM SAMOPRISILE # $ro%es %i&ili'a%ije je $romje)a lj0(s!o.om to.o o(ijelje) o( ostat!a (r01t&a. &reme)a $a (o (a)as s&e se &i1e (i4ere)%iraj0 (r01* 40)!%ije $o( s)a/)im $ritis!om !o)!0re)%ije # 'bo.tem$om< )a1e. (0. ')a e)ja to.re( !oji je )0/)iji i ja i o( &olje i ra'0ma $oje(i)a%a !oji .

)o (r01t&o m0 )e os$ora&a $resti/ i )ema $ritis!a o(o'.)a .o # $lemst&o je imalo s&oj0 'emlj0 i s&oj ma .# 0 $oseb)osti (r01* $ro%esa e0 Za$a(a s$a(a i to (a se sa 1ire)jem same me20o&is)osti isto(ob)o 1iri i )0/)ost (0. 0'(r/a&a i isto&reme)o tla i ODUZ=AVANJE NAGONA* PSIHOLOGIZIRANJE I RACIONALIZACIJA # )a a$sol0tisti !om (&or0 se st&ara $o $r&i $0t )e!a &rsta (r01t&a i me20lj0(s!i.o&o.i rat)i%i $a je 0 s!la(0 s tim i ma)ja !o)trola !reta)ja !oja $oti e $reobra/aj rat)i!a 0 (&orja)e # 0br'a&a se $o(jela 40)!%ija i i)te. mo)o$ola )ije )i1ta (o $ar%i$al)a $oja&a 0 (ijel0 !r0$)i.oro )e $romi1lje)osti i a!ti&)o. (&oro&a !ao (io ti.0lj02e)osti # 0 $o et!0 &la(a)ja rast0 e. i )i/i.m)o.!oje 3e o( ta( $a )a (alje 1iriti (0/ &eli!i.!ao i &eli!i.rati $res0()0 0lo. i sila')i.r0$a # $risile 1to (jel0j0 )a )o&e )i/e sloje&e s0 tije!om (0lje. ra'&oja ')at)o 0ma)j0je !o)trast i'me20 $olo/aja i !o(e!sa $o)a1a)ja &i1i.olj0()iji sloj ili . $ote'a 'a$a()e $o&ijesti i tije!om s&i.ore # 'a )jima slije(i jo1 je(a) 1iri. $romje)a i.stal)0 o$as)ost se $re(sta&ljali (r0. sloja )as0$rot (r0. 0s!la2i&a)ja $oje(i)a%a )a &e3e $rostor)e i &reme)s!e 0(alje)osti !ao i )a s&e 1ire sloje&e (r01t&a SMANJIVANJE KONTRASTA. o()osa sa str0!t0ral)im s$e%i4i )ostima. (r01t&a 0braja se i to (a se tije!om )je. $reobli!o&a)ja 0 samo$risile # 0 s$e%i4i )osti 'a$a()o.0 # . (r0/e)ja (0.im sloje&ima ili (r01t&ima !oja 'atim te/e $ro(rijeti $rema . obilje/ja . $lemst&a $ostojao je &eli!i ja' i'me20 )ji. $ro%esa !oji sa sobom (o&o(e %i&ili'a%ij0 # !ro' $o&ijest rat)o $lemst&o je 'amje)ji&a)o $oste$e)o sa (&ors!im $lemst&om # )a tom (&or0 $ostoji &r13a re. i ostat!a (r01t&a.la2e)osti" i !ao $rot0te/a . sloje&a # to je je()o (o )aj')a aj)iji.ra2a)st&0 # o) je taj !oji i.0la%ija $o)a1a)ja. !reta)ja # 0&ije! )e!i )i/i sloj ili (r01t&o 0 0s$o)0 $re0'ima 40)!%ij0 i (r/a)je &i1e.(ola'i (o !oleba)ja 0 $o)a1a)j0 $oje(i)a%a i (o i'lje&a a4elata # isto&reme)o lj0(i Za$a(a $o( $ritis!om &lastite !o)!0re)ts!e borbe st&araj0 i )ame30 0(alje)ijim (ijelo&ima s&ijeta $ro%je)0 me20lj0(s!i.%i&ili'ira)ja<5 taj $ro%es )ije $ra&ila).ra%ija # !ralj o&isi o $lemst&0 'bo.(je se &rije()ost 'as)i&a )a milosti 1to j0 $oje(i)a% 0/i&a !o( !ralja. o()osa i 40)!%ija 0 s!la(0 s &lastitim sta)(ar(ima PREODRAZDA RATNIKA U =VORJANE # st&ara)je mo)o$ola sile i $ore'. ra'(oblja $o&ijesti 'a$ra&o $risile )e$osre()e tjeles)e $rijet)je5 ta!&e sit0a%i9je )e (o&o(e (o stabil)o.POVEGANE SPECI:I>NOSTI # $ro%es %i&ili'a%ije se o(&ija 0 (0.im )i'o&ima 0'la')i.(obro (r01t&o< # )e!a &rsta b0)e .

obli!a $o)a1a)ja JA>E VEZE VI?EG SLOJA* JA>I POTICAJ O=OZGO # $ri!a'i&a)je . $o&ijes)i.ra2a)s!o (ira )ji.)ira)om (r01t&e)om $o)a1a)j0.la&)a 40)!%ija (&ors!e aristo!ra%ije.0 $ot$0)o o!r0/0je stra.a )e samo $oje(i)i o&je!o&i $ro(0!ti )iti misao)i sistemi 'a$isa)i 0 !)ji.i !i.s i'je()a a&a)jem /i&ot)o.a ija 4orma%ija. sta)(ar(a s )ajbli/im &i1im slojem ili barem s $o(i'a)jem /i&ot)o.oloti)je je bilo )e(o$0sti&o 0 . sloje&a to je $otreb)o (ale!o ma)je # i)(i&i(0al)e ra'li!e i'me20 lj0(i ili .a 0 o()os0 )a $ri$a()i!e )i/i.a ja i (r01t&a.m0 )i)a se ra2a !a(a )e1to i'&a) $oje(i)%a (o(ir0je 'o)e o$as)osti $o )je.a ima $o (&ors!im !li!ama # (&orja)i! samo 0 o()os0 )a $ri$a()i!e s&o. (r01t&a.a o)o )e ra'&ija (alje je()a!im i)te)'itetom # s&a!i &al 1ire)ja %i&ili'a%ijs!o.bo)to)0 i 0!0s0 # $ro$a(a)jem aristo!ra%ije se 0 o&je!0 s&e &i1e i )e$osre()ije ra'&ijaj0 o)i obli%i $o)a1a)ja !oji s0 $otreb)i 0 s&la(a&a)j0 40)!%ije stje%a)ja. !oji o) .o&i.ta!o (a sram i'.rije1i o 'abra)e s&o.0tje%aj 1to .o&e s&ijesti.ar)e )i/e sloje&e # s&e 1to je . (a (r01t&o ra()o.e # $o&r1)o $romatra)o.jest 0$ra&o to (a se ra'li!0je. &i1eIma)je to )o re.a $ra&ila.ra2a)st&a 0 s&em0 1to se ti e $o)a1a)ja 0 (r01t&0.)je)a 40)!%ija sre(i1)je.ore $roi'&o(i je()a je o( )ajja i.ama (str0!t0re so%ijal)i. )o.0lira)o. o( so%ijal)e (e. sila s$e%i4i )e %i&ili'a%ijs!e $ro4i)je)osti 1to lj0(e .om ta!o (a so%ijal)i !ara!ter 'abra)e sas&im )esta)ei' )je.r0$a s0 (i4ere)%ija%ije 0)0tar sas&im o(re2e)i.e. sta)(ar(a 0 tom smjer0 .!re3e $aralel)o s $orastom (r01t&e)e s)a. $osla # to je ra'lo.o& osje3aj m0 )i)e # stal)i 0'.or)jim sloje&ima jer je $o(sje3alo )a &0l.!ao so%ijal)a $rot0te/a b0r/oa'iji # stal)o ra(i )a (isti). i !oja im $ostaje (r0. 40)!%ija" SRAM I MU>NINA # ja!i $oma! ra%io)ali'a%ije !ao tra)s4orma%ije $si.a ili se (oti e )je.a ima )a ostale mo3)i!e. sloje&a o(&aja o( ostali.to je stra. i $si. (ama si mora )amet)0ti stro.(a se o(r/i !ao (r0. &la(ara.)a ')a e)je 1to .le(a 0 $ot$0)osti !ao 'a$o&ije( )0tri)e # m0 )i)a se ra'&ija !ao s0$rot)ost sram0 # sram se st&ara !a(a se o&ije! o.om )ara&i # .is$r&a $re0'ima rit0al $osl01)o.ra(a%ije # )e!o $o)a1a)je se 0 $oje(i)%a o( mali. sta)(ar(a )a )e!i )o&i sloj. stale/a i (&ors!i. mo(elira)ja # o)o 1to $ostaje )a%io)al)ije je )a i) $o)a1a)ja . .o) o(o'(o i stra.ali .r0$a%ije.or)ji.'a $ro&o2e)je je()o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful