CORPUS THOMISTICUM Sancti Thomae de Aquino Quodlibet V Quaestio 1 Prooemium einde quaesitum est de eo et An!

elis et hominibus de eo quaesitum est et quantum ad naturam di"inam# et quantum ad naturam assum$tam% Quantum ad naturam di"inam quaesitum est de scientia# et de $otentia% Circa scientiam ei quaesita sunt duo% Primo utrum mundum% eus sciat $rimum instans in quo $otuit creare eo $ossint demereri%

Secundo utrum $raesciti a Articulus 1

Utrum eus sciat $rimum instans in quo $otuit creare mundum Ad $rimum sic $rocedebatur& "idetur quod eus sciat $rimum instans in quo $otuit mundum creare% '())*)+ Quodlibet V# q% 1 a% 1 ar!% eus enim $otuit creare mundum antequam crea"erit, non autem $otuit creare i$sum in in-initum ante# quia sic esset ei coaeternus% .r!o est dare aliquod instans in quo $rimo $otuit creare mundum% Sed eus sua scientia totum com$rehendit% .r!o eus scit $rimum instans in quo $otuit creare mundum% '())*/+ Quodlibet V# q% 1 a% 1 s% c% Sed contra# eus nihil scit quod eius omni$otentiae $raeiudicet% Praeiudicaret autem eius omni$otentiae# si esset aliquod instans in quo $rimo $otuit creare mundum& quia sic eius $otentia ad illud instans limitaretur% .r!o eus nescit $rimum instans in quo $otuit creare mundum%

'())*0+ Quodlibet V# q% 1 a% 1 co% Res$ondeo% icendum quod du$liciter dicitur aliquid -ieri in aliqua mensura loci "el tem$oris% Uno modo# $raesu$$osita i$sa mensura, et sic $articulares e--ectus $roducuntur a eo "el ab aliis a!entibus# in loco "el tem$ore% Alio modo ut simul cum eo quod -it# $roducatur mensura loci "el tem$oris, et hoc modo mundus a eo in esse $roducitur& non quidem quasi in aliquo loco "el tem$ore $raee1istente# sed quia simul cum mundo et locus et tem$us $roducitur% Unde aliter est intelli!endum cum dicitur quod eus $otuit -acere aliquem $articularem e--ectum# $uta equum "el hominem# antequam -ecerit# "el etiam alibi quam -ecerit, et aliter cum hoc de mundo dicitur% 2am cum de homine "el equo hoc dicitur# si!natur aliquod tem$us "el locus aliquis esse in quo homo a eo -ieri $otuerit, sed cum de hoc mundo dicitur# non si!natur quod sit aliquod tem$us ante mundum# nec aliquis locus e1tra i$sum& sed si!ni-icatur quod eus $otuit mensuram loci aut tem$oris mundi -acere maiorem% Si er!o quaeratur utrum $otuerit mundum -acere in in-initum antequam -ecerit, si hoc quidem re-eratur ad $otentiam -acientis# mani-estum est quod in in-initum ante -acere $otuit& ei enim $otentia est aeterna# cui nihil accrescere $otuit# ut inci$eret quandoque -acere mundum# cum $rius non $otuerit% Si "ero re-eratur ad i$sum mundum# sic non $otuit -ieri ut esset sem$er# su$$osita Catholicae -idei "eritate# quae habet mundum quandoque non -uisse% Sicut enim eus non $otest -acere ut quod -uit non -uerit# ut in-ra dicetur# ita non $otest -acere ut quod -uit quandoque# nunquam non -uerit% Secundum hunc er!o sensum dicitur quod eus non $otuit mundum -acere in in-initum antequam -aceret% Sed adhuc intelli!endum est# quod in-initum dicitur du$liciter% Uno modo in actu, et sic dicitur secundum modum $raedictum# quod eus non $otuit -acere mundum in in-initum antequam -ecerit& id est quod duratio mundi in in-initum ante $raecesserit% Alio modo dicitur in-initum secundum $otentiam, et sic $otuit eus in in-initum mundum -acere antequam -ecerit# quia quantumcumque ante detur eum -ecisse# adhuc $otuit eum $rius -acere% .t sic non est dare $rimum instans in quo eus $otuit -acere mundum, est autem dare $rimum instans in quo -ecerit# sicut etiam est dare su$remum ubi# usquequo

eus mundum -ecerit, non tamen est dare su$remum ultra quod -acere non $otuerit% .t sic $atet quod quaestio cessat% Articulus 3 Utrum $raesciti a eo $ossint demereri eo

Ad secundum sic $roceditur& "idetur quod $raesciti a non $ossint demereri%

'())(3+ Quodlibet V# q% 1 a% 3 ar!% Sicut enim aliqui sunt electi a eo ab aeterno ad !ratiam habendam# ita etiam aliqui sunt $raesciti a eo ad hoc quod suae naturae relinquantur% Sed naturalibus non meremur neque demeremur% .r!o $raesciti a eo non demerentur% '())(4+ Quodlibet V# q% 1 a% 3 s% c% Sed contra# nullus damnatur a eo nisi $ro$ter demeritum# cum eus sit iude1 iustus% Sed $raesciti damnantur a eo% .r!o demerentur% '())(5+ Quodlibet V# q% 1 a% 3 co% Res$ondeo% icendum# quod scientia ei com$aratur ad res creatas sicut ars ad arti-iciata% Unde sicut ars non solum est co!nosciti"a sed -acti"a eorum quae secundum artem -iunt, eorum "ero quae ab artis re!ulis de"iant# est co!nosciti"a& ita etiam scientia ei est -acti"a et co!nosciti"a omnium bonorum# malorum "ero# si"e $eccatorum# quae sunt de"iationes quaedam ab aeterna le!e i$sius# scientia ei est co!nosciti"a# non autem causati"a% .t sic $atet quod boni qui $er !ratiam iusti-icantur# non solum sunt a eo ab aeterno $raeco!niti# sed etiam electi ad !ratiam habendam& $eccatores autem qui non iusti-icantur $er !ratiam# non sunt electi "el $raeordinati a eo ad cul$am# sed solum $raesciti quod non sint !ratiam habituri# sed suae naturae sint relinquendi% Quia "ero omne a!ens $otest in id quod est in-ra se# non autem in id quod est su$ra se# natura sibi relicta non $otest in actum meritorium# qui est su$ra -acultatem naturae, $otest autem in actum $eccati# qui est demeritorius# sicut in aliquid in-ra naturam humanam

e1istens& homo enim $eccando descendit a di!nitate suae naturae% .t sic $atet quod $raesciti $ossunt demereri% '())(*+ Quodlibet V# q% 1 a% 3 ad ar!% Ad $rimum dicendum# quod hoc quod dicitur# quod naturalibus non meremur neque demeremur# $otest intelli!i du$liciter% Uno modo sic quod naturalia i$sa non sunt merita "el demerita, et sic "erum est quod merita sunt su$ra naturam# et demerita sunt contra naturam% Alio modo $otest intelli!i sic quod naturalia non sint $rinci$ia merendi "el demerendi, et sic -alsum est& naturalia enim adiuta $er !ratiam sunt $rinci$ia merendi# sibi autem relicta $ossunt esse $rinci$ia demerendi# ut dictum est% Quaestio 3 Prooemium '())((+ Quodlibet V# q% 3 $r% einde circa $otentiam quaesita sunt duo% Primo utrum eus $ossit "ir!inem corru$tam re$arare% eus $ossit $eccare# si "ult%

Secundo utrum Articulus 1 Utrum

eus $ossit "ir!inem corru$tam re$arare eus $ossit

Ad $rimum sic $roceditur& "idetur quod "ir!inem re$arare%

'()))1+ Quodlibet V# q% 3 a% 1 ar!% Ad omni$otentiam enim ei $ertinet quod non sit im$ossibile a$ud eum omne "erbum# ut dicitur 6ucae# 1# 4)% Sed hoc est quoddam "erbum# "ir!inem re$arare $ost la$sum% .r!o eus $otest "ir!inem re$arare $ost la$sum% '()))3+ Quodlibet V# q% 3 a% 1 s% c% Sed contra# est quod Hieron7mus dicit& cum eus cetera $ossit# non $otest re$arare "ir!inem $ost ruinam, et habetur in decreto 43# quaest% *%

et sic eus "ir!inem $otest re$arare $ost ruinam& $otest enim mentem reinte!rare $er !ratiam# et cor$us consolidare $er miraculum% Alia autem est causa inte!ritatis $raedictae# quia scilicet mulier "ir!o non -uisset co!nita a "iro. sicut nec de aliquo quod -actum est# $otest -acere quod -actum non -uerit% Potentia enim ei se e1tendit ad totum ens& unde solum id a ei $otentia e1cluditur quod re$u!nat rationi entis.r!o et $rimum% '()))/+ Quodlibet V# q% 3 a% 3 s% c% . et eiusdem rationis est# quod -uit# non -uisse% Unde Au!ustinus dicit 88VI contra 9austum& quisquis dicit# si omni$otens est eus# -aciat ut ea quae -acta sunt# -acta non -uerint# non "idet se hoc dicere# -aciat ut ea quae "era sunt# eo i$so quo "era sunt -alsa sint% '()))5+ Quodlibet V# q% 3 a% 1 ad ar!% Ad $rimum er!o dicendum# quod cum "erbum sit conce$tus mentis# nihil quod contradictionem im$licat# "erbum dici $otest# quia non cadit in conce$tu mentis# ut $robatur in IV Meta$h7s% Articulus 3 Utrum eus $ossit $eccare# si "ult Ad secundum sic $roceditur& "idetur quod haec sit -alsa& eus $otest $eccare# si "ult% '())))+ Quodlibet V# q% 3 a% 3 ar!% e quocumque enim $ossum dicere quod homo $otest -acere si "ult# $otest etiam dici sim$liciter# quod homo $otest -acere illud% Si er!o haec $ro$ositio est "era# eus $otest $eccare si "ult# sequitur quod haec sit "era# eus $otest $eccare% Sed hoc est erroneum% . et hoc est simul esse et non esse. et quantum ad hoc eus non $otest "ir!inem $ost ruinam re$arare& non enim $otest -acere ut iam ea quae est co!nita a "iro# non -uerit co!nita.'()))4+ Quodlibet V# q% 3 a% 1 co% Res$ondeo% icendum# quod in "ir!initate duo $ossumus considerare% Quorum unum est i$sa inte!ritas mentis et cor$oris.

r!o sequitur& si "ult# $otest $eccare% '()))0+ Quodlibet V# q% 3 a% 3 co% Res$ondeo% icendum# quod haec coniunctio si ordinem quemdam im$ortat% Potest autem in $ro$osito du$licem ordinem im$ortare% Uno quidem modo ordinem causae si"e $rinci$ii% .t sic haec locutio est "era& si eus "ult $eccare# $otest $eccare% Sequitur enim sine conditione# si ar!umentatur e1 im$ossibili $osito& eus "ult $eccare# er!o $otest $eccare% Omnia enim quae "ult# $otest. antecedens est $ossibile# et ideo consequens est sim$liciter $ossibile. sed non e con"erso% '())/:+ Quodlibet V# q% 3 a% 3 ad ar!% Ad $rimum er!o dicendum# quod cum dicitur& si homo "ult currere# $otest currere. alioquin "oluntas ei esset $rinci$ium immutationis di"inae# quod est im$ossibile% Alio modo $otest im$ortare ordinem consequentiae% .t hoc modo $ro$ositio -alsa est% Voluntas enim ei est $rinci$ium et causa res$ectu creaturarum# non autem res$ectu eorum quae $ertinent ad di"inam naturam& unde non dicimus quod $ater !enuerit -ilium "oluntate# sed naturaliter# ut $atet $er Hilarium in libro de S7nod% Potentia autem ei ad i$sam naturam di"inam $ertinet& unde hoc i$sum quod est $osse $eccare# non est subiectum di"inae "oluntati.Sed contra# quicumque "ult $eccare# $eccat% Sed sequitur% Si eus $eccat# $otest $eccare% . sed cum dicitur sic& si eus "ult $eccare# $otest $eccare. utrum in hoc quod Christus $assus est $ro nobis# . unde nihil $rohibet conditionalem esse "eram# consequente e1istente im$ossibili% Quaestio 4 Prooemium '())/1+ Quodlibet V# q% 4 $r% einde quantum ad naturam assum$tam quaesita sunt duo% Primo utrum totus san!uis quem Christus in sua $assione e--udit# in resurrectione ad cor$us eius redierit% Secundo in quo Christus nobis maius si!num dilectionis e1hibuerit. antecedens est im$ossibile.

cclesiis san!uis Christi usque hodie dicitur ser"ari% '())/0+ Quodlibet V# q% 4 a% 1 co% Res$ondeo% icendum# quod in resurrectione tam Christi quam nostra# totum quod -uit de "eritate humanae naturae# re$arabitur.r!o san!uis ille nunquam -uit a "erbo de$ositus& rediit er!o ad i$sum in resurrectione% '())//+ Quodlibet V# q% 4 a% 1 s% c% Sed contra# est quod in aliquibus . .r!o "idetur quod ille san!uis Christi in $assione e--usus# in resurrectione ad cor$us eius redierit% '())/)+ Quodlibet V# q% 4 a% 1 ar!% 3 Praeterea# "erbum ei nunquam de$osuit quod in nostra natura assum$sit# $artibus humanae naturae ab in"icem in $assione se$aratis% Sed "erbum ei assum$sit in natura nostra non solum cor$us# sed etiam san!uinem% ."el in hoc quod cor$us suum dedit nobis sub sacramento in cibum% Articulus 1 Utrum totus san!uis quem Christus in sua $assione e--udit# in resurrectione ad cor$us eius redierit Circa $rimum sic $roceditur& "idetur quod totus san!uis Christi# qui est in $assione eius e--usus# ad cor$us eius in resurrectione redierit% '())/(+ Quodlibet V# q% 4 a% 1 ar!% 1 Resurrectio enim nostra con-ormis erit resurrectioni Christi# secundum illud ad Phili$$% ca$% III# 31& re-ormabit cor$us humilitatis nostrae con-i!uratum cor$ori claritatis suae% Sed ad cor$us nostrum in resurrectione redibit totum quod -uit de "eritate humanae naturae% San!uis autem Christi in $assione e--usus# -uit de "eritate humanae naturae# et sacer dicitur# secundum illud# quem sacer cruor $erun1it -usus a!ni cor$ore% . non autem illa quae de "eritate humanae naturae non -uerunt% .t quam"is circa ea quae sunt de "eritate humanae naturae# sit di"ersa di"ersorum o$inio.

et ideo o$ortuit quod in resurrectione iun!eretur aliis humanitatis $artibus% San!uis autem Christi qui in quibusdam .cclesiis ostenditur# dicitur e1 quadam ima!ine Christi $ercussa miraculose -lu1isse# "el etiam alias e1 cor$ore Christi% '())0:+ Quodlibet V# q% 4 a% 1 ad ar!% .t $er hoc $atet res$onsio ad obiecta% Articulus 3 In quo Christus nobis maius si!num dilectionis e1hibuerit. er!o multo ma!is san!uis Christi# quem $ro salute humani !eneris e--udit# ad !loriosam resurrectionem re$aratus est% Tertia ratio $otest sumi e1 i$sa "irtute $assionis% San!uis enim ille in $assione e--usus humanum !enus sancti-ica"it# secundum illud ad Hebr% 8III# 13& Iesus# ut sancti-icaret $er suum san!uinem $o$ulum# e1tra $ortam $assus est% Humanitas autem Christi saluti-eram "irtutem habuit e1 "irtute "erbi sibi uniti# ut amascenus dicit in III 6ib% Unde mani-estum est quod san!uis in $assione e--usus# qui ma1ime -uit salubris# -uit di"initati unitus.secundum quamlibet o$inionem non totus san!uis nutrimentalis# id est qui e1 cibis !eneratur# $ertinet ad "eritatem humanae naturae% Cum er!o Christus ante $assionem comederit et biberit# nihil $rohibet in eo -uisse aliquem san!uinem nutrimentalem# qui ad "eritatem humanae naturae non $ertinet et quem o$orteret ad cor$us eius in resurrectione redire% Sed quia s$ecialiter -it quaestio de san!uine in $assione e--uso $ro redem$tione humani !eneris. de hoc ma!is dicendum "idetur quod totus in resurrectione ad cor$us Christi redierit# tri$lici ratione% Quarum $rima acci$i $otest e1 aetate Christi $atientis% Passus est enim in $er-ectissima aetate# in qua ma1ime ea quae in homine in"eniuntur# ad "eritatem humanae naturae $ertinere "identur tamquam ad ma1imam $er-ectionem adducta% Secunda sumitur e1 merito $assionis% Si enim sanctorum mart7rum illae $artes in quibus $assionem $ro Christo sustinuerunt# quemdam $ri"ile!iatum -ul!orem in resurrectione habent# ut Au!ustinus dicit# 88I de ci"itate ei. utrum in hoc quod Christus $assus est $ro nobis# "el in hoc quod cor$us suum dedit nobis sub sacramento in cibum .

Ad secundum sic $roceditur& "idetur quod Christus maius dilectionis si!num nobis ostendit tradendo cor$us suum in cibum quam $atiendo $ro nobis% '())04+ Quodlibet V# q% 4 a% 3 ar!% Caritas enim $atriae $er-ectior est quam caritas "iae% Sed bene-icium illud quo nobis Christus contulit cor$us suum dans nobis in cibum# ma!is assimilatur caritati $atriae# in qua $lene -ruemur eo. quae sunt anima# cor$us et res e1teriores% . $assio autem quam $ro nobis subiit# ma!is assimilatur caritati "iae# in qua nobis $ro Christo imminet $atiendum% . maius autem amoris si!num# si etiam cor$oris $ro$rii detrimentum $atiatur# "el labores "el "erbera $ro amico sumendo.th% $hiloso$hus dicit# quod amicabilia quae sunt ad alterum# "eniunt e1 amicabilibus quae sunt ad sei$sum% Pertinet autem ad amorem quo quis amat sei$sum# ut "elit sibi bonum& unde tanto aliquis alium ma!is amare $robatur# quanto ma!is bonum quod sibi "ult# $ro$ter amicum $raetermittit# secundum illud Pro"% 8II# 3(& qui ne!li!it damnum $ro$ter amicum# iustus est% Vult autem homo sibi tri$le1 bonum $articulare.st er!o aliquod si!num amoris quod aliquis in rebus e1terioribus $ro$ter alium detrimentum $atiatur. ma1imum autem dilectionis si!num# si etiam animam suam de$onere "elit# $ro amico . et ideo e1 hoc amore necesse est mensuram acci$ere omnis amoris quo quis alium amat% Unde et in I8 .r!o maius est dilectionis si!num quod Christus cor$us suum tradidit nobis in cibum# quam quod Christus $assus est $ro nobis% '())05+ Quodlibet V# q% 4 a% 3 s% c% Sed contra# est quod dicitur Ioann% 8V# 14& maiorem caritatem nemo habet quam ut animam suam $onat quis $ro amicis suis% '())0*+ Quodlibet V# q% 4 a% 3 co% Res$ondeo% icendum# quod illud quod est $otissimum in unoquoque !enere# est mensura omnium eorum quae sunt illius !eneris# ut $atet $er $hiloso$hum in 8 Meta$h7s% Potissimum autem in !enere amoris hominum est amor quo quis amat sei$sum.

t "idetur quod sic% '()/::+ Quodlibet V# q% 5 ar!% Sicut subiectum tem$oris est $rimum tem$orale sim$licissimum# ita subiectum ae"i "idetur esse sim$licissimum ae"iternum% Hoc autem est 6uci-er# qui inter An!elos su$remus -uit secundum suam naturam creatus% Ae"um autem non res$ondet !ratiae# sed naturae.moriendo% Quod er!o Christus $ro nobis $atiendo animam suam $osuit# ma1imum -uit dilectionis si!num% Quod autem cor$us suum dedit in cibum sub sacramento# ad nullum detrimentum i$sius $ertinet% Unde $atet quod $rimum est maius dilectionis si!num& unde et hoc sacramentum est memoriale quoddam et -i!ura $assionis Christi. sed $assio eius $ertinet ad i$sam ei dilectionem# nos a $erditione ad $atriam re"ocantem. "eritas autem $raeeminet -i!urae# et res memoriali% '())0(+ Quodlibet V# q% 4 a% 3 ad ar!% Ad $rimum er!o dicendum quod e1hibitio cor$oris Christi in sacramento habet quidem -i!uram quamdam caritatis qua dili!it nos eus in $atria. dilectio autem ei non est maior in $atria quam sit in $raesenti% Quaestio 5 Prooemium '())0)+ Quodlibet V# q% 5 $r% einde circa An!elos quaesitum est unum% Scilicet utrum 6uci-er sit subiectum ae"i% Utrum 6uci-er sit subiectum ae"i . alioquin cor$ora caelestia# quae non sunt susce$ti"a !ratiae# ae"o mensurari non $ossent% Cum er!o dona naturalia inte!ra remanserint in aemonibus $ost $eccatum# sicut ion7sius dicit# IV ca$% de i"in% 2omin%# "idetur quod ae"um sit in 6uci-ero sicut in subiecto% '()/:1+ Quodlibet V# q% 5 s% c% Sed contra# ae"um est quaedam aeternitatis $artici$atio% Sed An!eli beati ma!is sunt in $artici$atione aeternitatis .

r!o 6uci-er non est subiectum ae"i# sed ma!is su$remus beatorum An!elorum% '()/:3+ Quodlibet V# q% 5 co% Res$ondeo% icendum# quod e1 i!norantia lin!uae .raeco dicitur ae"um# in 6atino aeternitas& et sic etiam ion7sius# 8 de i"in% 2omin%# $ro eodem utitur aeternitate et ae"o% Sed quia nominibus utendum est ut $lures& si utrumque distin!uamus ab in"icem# ae"um nihil aliud erit quam aeternitatis $artici$atio. ut scilicet essentialis aeternitas i$si eo attribuatur# ae"um autem quasi $artici$ata aeternitas substantiis s$iritualibus# quae sunt su$ra tem$us% Quia "ero id quod $er essentiam dicitur# sem$er est mensura illius quod dicitur $er $artici$ationem& $otest dici quod $rima mensura omnium aeternorum est i$sa ei aeternitas# sicut etiam substantia ei est mensura omnis substantiae# ut dicit Commentator in 8 Meta$h7s% Si quis tamen "elit acci$ere mensuram homo!eneam# idest eiusdem !eneris& dicunt quidam# quod non est una mensura communis# sed quodlibet ae"iternum habet suum ae"um% Sed hi $ro$riam "ocem i!norant% Sic enim esset "erum quod dicunt# si omnia ae"iterna essent aequalia& sic enim unum eorum non esset mensura alterius% Hoc autem non est "erum# quia in An!elis est acci$ere $rimum# medium et ultimum& non solum secundum di"ersas hierarchias et ordines# sed etiam secundum di"ersos An!elos in eodem ordine# ut $atet $er ion7sium# 8 ca$it% caelestis hierarchiae% .t sic o$ortet quod ille An!elus qui est subiectum ae"i# sit sim$licissimus non solum quantum ad .quam 6uci-er# qui est beatitudinis e1$ers% .raecae $ro"enit quod communiter a$ud multos ae"um ab aeternitate distin!ueretur# ac si distin!ueretur anthro$os ab homine% Quod enim in .t quia sem$er illud quod est sim$licissimum# est mensura in quolibet !enere# sicut dicitur in 8 Meta$h%. ideo necesse est ut duratio sim$licissimi ae"iterni sit ae"um omnium ae"iternorum& et ita sim$licissimum ae"iternum est subiectum ae"i% Sed attendendum# quod substantiae s$irituales mensurantur ae"o non solum quantum ad earum substantiam# sed etiam quantum ad earum $ro$riam o$erationem% Unde in libro de causis dicitur# quod sunt in momento aeternitatis# secundum substantiam et o$erationem% .

essentiam# sed etiam quantum ad o$erationem% Talis autem est su$remus omnium An!elorum bonorum# cuius o$eratio ma1ime est in uno# quod est eus# unita% Unde su$remus omnium An!elorum est subiectum ae"i# non autem 6uci-er% '()/:4+ Quodlibet V# q% 5 ad ar!% Ad $rimum er!o dicendum# quod aliqui $osuerunt 6uci-erum non -uisse su$remum An!elorum.t $rimo quantum ad ea quae $ossunt omnibus esse communia%< Secundo quantum ad ea quae $ertinent ad quosdam horum status% Circa communia "ero quaesitum est quadru$liciter%< Primo quidem de his quae $ertinent ad naturam hominis%< Secundo de his quae $ertinent ad sacramenta%< Tertio de his quae $ertinent ad "irtutes%< Quarto de his quae $ertinent ad $raece$ta% Circa $rimum quaesita sunt tria% Primo quantum ad $ersonas hominum. utrum scilicet ea quae $er timorem -iunt# sint "oluntaria% Articulus 1 .re!orium# quod -uerit su$remus omnium# tunc dicendum est# quod sua o$eratio a"ersa est ab uno $rimo# et con"ersa ad multitudinem in-eriorum rerum# quarum $rimatum a$$etiit. et secundum hoc aemones decidunt a summa sim$licitate ae"i% Unde ion7sius dicit# IV ca$% de i"in% 2omin%# quod aemones dicuntur mali $ro$ter hoc quod in-irmantur circa o$erationem naturalem% Quaestio * Prooemium '()/:5+ Quodlibet V# q% * $r% einde quaesitum est de hominibus%< . sed# sicut amascenus dicit# -uit $rimus eorum qui $raeerant ordini terrestri% Si "ero concedamus secundum . utrum scilicet si Adam non $eccasset# iidem homines numero sal"arentur qui nunc sal"antur% Secundo quantum ad intellectum# utrum scilicet "erbum cordis sit s$ecies intelli!ibilis% Tertio quantum ad "oluntatem.

r!o si Adam non $eccasset# non iidem sal"arentur qui nunc sal"antur% '()/11+ Quodlibet V# q% * a% 1 ar!% 3 Praeterea# secundum $hiloso$hum semen est su$er-luum alimenti% Sed aliis cibis homo usus -uisset in Paradiso# si non $eccasset# ab his quibus nunc utitur% .t quam"is su$er-luum alimenti sit semen# secundum $hiloso$hum# di"ersitas tamen alimentorum non su--iceret ad di"ersi-icandum -ilios qui e1 semine nascuntur& quia e1 illis cibis non sumitur semen nisi quatenus aliqualiter in . quia si non sunt iidem $atres# consequens est neque -ilios esse eosdem% Multi autem nunc sal"antur e1 re$robis $arentibus nati% . sed hi qui nunc $er redem$torem sal"andi sunt# soli ab eo electi nascerentur% '()/14+ Quodlibet V# q% * a% 1 co% Res$ondeo% icendum# quod cum in !eneratione hominis# sicut et aliorum animalium# semen $atris sit a!ens# materia "ero a matre ministrata sit sicut $atiens# e1 quo cor$us humanum -ormatur.r!o aliud -uisset semen# et $er consequens alii -ilii% '()/13+ Quodlibet V# q% * a% 1 s% c% Sed contra# est quod . sicut etiam non est idem numero si!illum# si"e sit alia cera# si"e sit aliud cor$us si!illi# e1 cuius im$ressione cera si!illatur% .Utrum# si Adam non $eccasset# iidem homines numero sal"arentur qui nunc sal"antur Ad $rimum sic $roceditur& "idetur quod si Adam non $eccasset# non iidem homines numero sal"arentur qui nunc sal"antur% '()/1:+ Quodlibet V# q% * a% 1 ar!% 1 Si enim Adam non $eccasset# soli electi nascerentur% . im$ossibile est eumdem -ilium nasci# si"e sit alius $ater# si"e sit alia mater.ehennae !eneraret.r!o non -uissent nati illi $eccatores qui -inaliter sunt re$robati# et $er consequens nec eorum -ilii.re!orius dicit# IV Moral%& si $rimum $arentem nulla $utredo $eccati corrum$eret# nequaquam e1 se -ilios .

substantiam $arentum con"ertuntur% icunt quidam sequentes Anselmum# quod si homo non $eccasset in illa $rima tentatione# statim con-irmatus -uisset et i$se et omnes qui ab eo nascerentur# ita quod omnes qui nascerentur# -uissent electi% Unde# cum nunc multi qui sal"antur# e1 $eccatoribus nascantur# sicut in obiiciendo tan!ebatur# consequens est quod essent alii $arentes sal"andorum# et $er consequens alii -ilii% Sed haec $ositio non "idetur esse "era& quia secundum Au!ustinum# 8IV de Ci"it% ei# status cor$oris in homine $ro$ortionabiliter res$ondet statui animae% Quamdiu er!o homo habuit cor$us animale# $otens mori et non mori# indi!ens alimentis# tamdiu habuit animam $otentem $eccare et non $eccare% Habuit autem cor$us animale quamdiu -uit in statu !enerandi.ehennae !eneraret# indubitanter "erum est% 2on enim in -ilios trans-underet $eccatum ori!inale# secundum quod homines -ilii irae nascuntur% Quod autem subdit# quod hi soli qui nunc sal"andi sunt# nascerentur. intelli!endum est quod $ronomen -acit sim$licem demonstrationem& quia scilicet soli electi nascerentur quantum est e1 ratione ori!inis. non autem demonstrationem $ersonalem# quia aliae $ersonae essent hominum qui sal"arentur% .re!orius dicit# quod si $rimus homo non $eccasset nequaquam e1 se -ilios . quod etiam -uisset# si $ost illam $rimam tentationem non $eccasset& et ideo $ossibile -uisset# si $rimus homo tunc non $eccasset# quod etiam i$se "el eius $osteri $ostmodum $eccarent# ut Hu!o de sancto Victore dicit% Unde e1 hoc non sequitur $arentum di"ersitas# quod nunc sunt aliqui $eccatores# tunc autem non essent. sed est aliud unde necesse est $onere di"ersitatem $arentum& quia in $rimo statu unus homo non habuisset $lures u1ores# nec etiam aliqui e1 -ornicatione "el adulterio nascerentur# quod nunc contin!it etiam in his qui sal"antur% Multi enim -ilii unius $arentis e1 $luribus u1oribus nati sal"antur# sicut $atet de -iliis Iacob& multi etiam e1 -ornicatione "el adulterio nati& alioquin eis -rustra sacramenta salutis adhiberentur% Unde relinquitur quod aliqui nunc sal"antur# qui# si $rimus homo non $eccasset# non nascerentur# et $er consequens non sal"arentur% 2ec tamen ei $raedestinatio -alleretur# quia eus $raedestina"it homines habens scientiam -uturi e"entus% Quod "ero .

r!o "erbum interius non est i$sa s$ecies intelli!ibilis% '()/3:+ Quodlibet V# q% * a% 3 co% Res$ondeo% icendum# quod secundum Au!ustinum# 8V de Trinit%# "erbum cordis im$ortat quoddam $rocedens a mente# si"e ab intellectu% Procedit autem aliquid ab intellectu# in quantum est constitutum $er o$erationem i$sius% .'()/15+ Quodlibet V# q% * a% 1 ad ar!% .t $er hoc $atet res$onsio ad obiecta% Articulus 3 Utrum "erbum cordis sit s$ecies intelli!ibilis Ad secundum sic $roceditur& "idetur quod "erbum cordis sit s$ecies intelli!ibilis% '()/1)+ Quodlibet V# q% * a% 3 ar!% 1 Verbum enim cordis est quo intellectus "idet% Hoc autem est s$ecies intelli!ibilis% .r!o "erbum cordis est s$ecies intelli!ibilis% '()/1/+ Quodlibet V# q% * a% 3 ar!% 3 Praeterea# co!nitio intellecti"a a sensu oritur% Sed illud quod sensus sentit# est s$ecies intelli!ibilis% .st autem du$le1 o$eratio intellectus# secundum $hiloso$hum in III de anima% Una quidem quae "ocatur indi"isibilium intelli!entia# $er quam intellectus -ormat in sei$so de-initionem# "el conce$tum alicuius incom$le1i% Alia autem o$eratio est intellectus com$onentis et di"identis# secundum quam -ormat enuntiationem% .r!o "erbum cordis quo intellectus intelli!it# est s$ecies intelli!ibilis% '()/10+ Quodlibet V# q% * a% 3 s% c% Sed contra# "erbum cordis interius est quod e1teriori "erbo si!ni-icatur% Sed "erbum e1terius non si!ni-icat s$eciem intelli!ibilem% .t utrumque istorum $er o$erationem intellectus constitutorum "ocatur "erbum cordis# quorum $rimum si!ni-icatur $er terminum incom$le1um# secundum "ero si!ni-icatur $er orationem% Mani-estum est autem quod omnis o$eratio intellectus .

alio modo sicut instrumento quo utitur ad aliud intelli!endum& et hoc modo intellectus "erbo intelli!it# quia -ormat "erbum ad hoc quod intelli!at rem% '()/33+ Quodlibet V# q% * a% 3 ad 3 Ad secundum dicendum# quod co!nitio sensus e1terioris $er-icitur $er solam immutationem sensus a sensibili& unde $er -ormam quae sibi a sensibili im$rimitur# sentit& non autem i$se sensus e1terior -ormat sibi aliquam -ormam sensibilem& hoc autem -acit "is ima!inati"a# cuius -ormae quodammodo simile est "erbum intellectus% Articulus 4 Utrum ea quae $er timorem -iunt# sint "oluntaria Circa tertium sic $roceditur& "idetur quod ea quae -iunt e1 timore# non sint "oluntaria% '()/3*+ Quodlibet V# q% * a% 4 ar!% 2ecessitas enim "oluntati contrariatur# ut dicitur in V Meta$h% Sed ea quae -iunt e1 timore# dicuntur e1 necessitate -ieri% 2on er!o sunt "oluntaria% '()/3(+ Quodlibet V# q% * a% 4 s% c% Sed contra# omne quod quis o$eratur $ro$ter -inem# est "oluntarium% Sed ea quae quis o$eratur e1 timore# o$eratur $ro$ter -inem# scilicet ad "itandum malum quod timet. sicut . quam"is i$sum "erbum $ossit dici -orma "el s$ecies intelli!ibilis# sicut $er intellectum constituta# $rout -orma artis quam intellectus adin"enit# dicitur quaedam s$ecies intelli!ibilis% '()/31+ Quodlibet V# q% * a% 3 ad 1 Ad $rimum er!o dicendum# quod intellectus intelli!it aliquid du$liciter& uno modo -ormaliter# et sic intelli!it s$ecie intelli!ibili qua -it in actu.$rocedit ab eo secundum quod est -actus in actu $er s$eciem intelli!ibilem# quia nihil o$eratur nisi secundum quod est actu% Unde necesse est quod s$ecies intelli!ibilis# quae est $rinci$ium o$erationis intellectualis# di--erat a "erbo cordis# quod est $er o$erationem intellectus -ormatum.

t $er hoc $atet res$onsio ad obiecta% Quaestio ( Prooemium '()/30+ Quodlibet V# q% ( $r% einde circa sacramenta quaesitum est%< Primo de sacramento .ucharistiam quaesita sunt duo% Primo utrum -orma $anis annihiletur% .t quia actiones circa sin!ularia iudicantur bonae "el malae# et $er consequens "oluntariae "el in"oluntariae# sim$liciter quidem consideratis sin!ularibus circumstantiis# secundum quid autem secundum quod in uni"ersali considerantur& ea quae e1 timore -iunt# in uni"ersali quidem considerata# sunt mala et in"oluntaria. sed si considerentur secundum sin!ularia quae circumstant# sic sunt bona et "oluntaria& sicut $roiicere merces in mare# secundum se consideratum# est malum et non "oluntarium# sed in tali casu est bonum et "oluntarium% Unde et $hiloso$hus dicit in III .t similiter contin!it# aliquid in uni"ersali consideratum esse malum# quod tamen secundum aliquas $articulares circumstantias -it bonum. sicut !enerare -ilios est bonum# sed !enerare -ilios e1 non sua u1ore est malum% . sicut occidere# secundum se est malum# sed occidere hominem $erniciosum multitudini# est bonum% .r!o huiusmodi sunt "oluntaria% '()/3)+ Quodlibet V# q% * a% 4 co% Res$ondeo% icendum# quod cum bonum sit "oluntatis obiectum# hoc modo se habet aliquid ad hoc quod sit "oluntarium# quo modo se habet ad hoc quod sit bonum% Contin!it autem aliquid in uni"ersali consideratum esse bonum# quod tamen secundum aliquas $articulares circumstantias redditur malum. sim$liciter autem sunt "oluntaria# secundum quid autem in"oluntaria# e1 necessitate -acti% '()/3/+ Quodlibet V# q% * a% 4 ad ar!% .ucharistiae%< Secundo de sacramento $oenitentiae%< Tertio de sacramento matrimonii% Circa .qui $roiicit merces in mare# "itat submersionem na"is% .thic%# quod huiusmodi mi1ta sunt e1 "oluntario et in"oluntario.

ucharistiae% .ucharistiae# non terminatur ad nihil# sed ad cor$us Christi.Secundo utrum sacerdos dare debeat hostiam non consecratam $eccatori occulto hoc $etenti% Articulus 1 Utrum -orma $anis in sacramento .r!o -orma $anis annihilatur% '()/4*+ Quodlibet V# q% ( a% 1 ar!% 3 Praeterea# Au!ustinus dicit& si humana natura con"ertitur in "erbum# si dili!entius co!itamus# homo $eriret in eo% Sed illud annihilari dicitur quod $erit% .ucharistiae annihiletur Ad $rimum sic $roceditur& "idetur quod -orma $anis in sacramento . unde terminus annihilationis est nihil% Consecratio autem $anis in sacramento .st autem auctor sacramenti .r!o in illo sacramento nihil annihilatur% '()/4)+ Quodlibet V# q% ( a% 1 co% Res$ondeo% icendum# quod annihilatio quemdam motum im$ortat% Omnis autem motus denominatur a termino ad quem. non enim inci$it ibi esse $er motum localem# alioquin desineret esse in caelo% Relinquitur er!o quod in consecratione $anis . alioquin non esset dare quomodo cor$us Christi inci$iat esse sub sacramento.ucharistiae annihiletur% '()/45+ Quodlibet V# q% ( a% 1 ar!% 1 Illud enim annihilari "idetur# quod desinit esse et in nihil con"ertitur% Sed -orma $anis# -acta consecratione# desinit esse# nec est dare in quod con"ertatur& non enim con"ertitur in materiam cor$oris Christi# nec etiam in -ormam eius# quae est anima# alioquin anima esset ibi e1 "i sacramenti% .r!o# si $anis con"ertitur in cor$us Christi# "idetur quod annihiletur% '()/4(+ Quodlibet V# q% ( a% 1 s% c% Sed contra est# quia sicut Au!ustinus dicit# 6ib% 6888III quaest%# eus non est auctor tendendi in non esse% .

sed totus $anis con"ertitur in totum cor$us Christi# in quantum est cor$us& quia si in triduo mortis Christi -uisset consecratio -acta# non -uisset ibi anima# sed cor$us e1anime# sicut in se$ulcro iacebat% '()/40+ Quodlibet V# q% ( a% 1 ad 3 Ad secundum dicendum# quod $erire diceretur natura humana# si con"erteretur in "erbum# in quantum esse desineret# quod $ertinet ad terminum a quo.non est aliqua annihilatio# sed transubstantiatio $anis in cor$us Christi% '()/4/+ Quodlibet V# q% ( a% 1 ad 1 Ad $rimum er!o dicendum# quod sicut in !eneratione naturali neque -orma neque materia !eneratur aut corrum$itur# sed totum com$ositum.r!o sacerdos non debet dare hostiam non consecratam $eccatori occulto hoc $etenti% '()/54+ Quodlibet V# q% ( a% 3 ar!% 3 Praeterea# hostia consecrata a sacerdote alicui -ideli $orrecta# a circumstantibus adoratur% Si er!o e1hibet hostiam non consecratam loco consecratae# quantum est in se# -aciet $o$ulum idololatrare. quod est !ra"e $eccatum% . non autem si annihiletur quantum ad terminum ad quem% Articulus 3 Utrum sacerdos dare debeat hostiam non consecratam $eccatori occulto hoc $etenti Circa secundum sic $rocedebatur& "idetur quod sacerdos non debeat dare hostiam non consecratam $eccatori occulto hoc $etenti% '()/53+ Quodlibet V# q% ( a% 3 ar!% 1 2on enim debet sacerdos $eccatum occultum $ublicare% Publicaret autem# si ei daret hostiam non consecratam# cum aliis sociis daret consecratam% . ita etiam in sacramento altaris non est quaerendum seorsum de -orma aut materia in quid con"ertatur.

cum etiam sacerdos# quantum in se est# $o$ulo -ieret idololatrandi occasio& qui quam"is $eccatum idololatriae non incurreret# aestimans $robabiliter hostiam esse consecratam# tamen sacerdos in hoc quod hostiam non consecratam $o$ulo e1hiberet adorandam# idololatriae crimen incurreret% Unde hoc in nullo casu est -aciendum# ut hostia non consecrata e1hibeatur uni "el $luribus tamquam consecrata% ebet er!o sacerdos $eccatorem occultum $rimo quidem monere ut $oenitentiam a!at# et sic ad sacramentum accedat.cclesiae nihil est $er -ictionem a!endum# et $raeci$ue in sacramento altaris# in quo totus Christus continetur% .sset autem quaedam -ictio# si hostia non consecrata loco consecratae daretur.r!o sacerdos bene -acit# si eius $ericulum e"itet# $orri!ens ei hostiam non consecratam% '()/5*+ Quodlibet V# q% ( a% 3 co% Res$ondeo% icendum# quod "eritati non est aliqua -ictio adiun!enda# quia nulla est con"entio lucis ad tenebras# ut a$ostolus dicit II ad Cor% VI# 15 ss%& et $ro$ter hoc Au!ustinus $robat in libro 6888III quaestionum# quod cor$us Christi non -uit $hantasticum# quia "eritas# quae est Christus# non $otuit -allere% .t ideo in sacramentis . quia qui manducat et bibit indi!ne# iudicium sibi manducat et bibit# ut dicitur I Cor% 8I# 30% .2on er!o sacerdos debet $eccatori occulto $etenti dare hostiam non consecratam% '()/55+ Quodlibet V# q% ( a% 3 ar!% 4 Sed contra# est quia sacerdos est medicus animarum% Sa$iens autem medicus "itat# quantum $otest# $ericulum in-irmi quem acce$it in cura% Peccatori autem# cuius curam habet# imminet ma!num $ericulum# si in conscientia mortalis $eccati cor$us Christi acci$iat. quod si $oenitere noluerit# debet ei occulte inhibere ne aliis communicantibus in $ublico se immisceat. quod si se immiscuerit# debet ei dare hostiam consecratam% '()/5(+ Quodlibet V# q% ( a% 3 ad 1 Unde $rima duo concedimus% '()/5)+ Quodlibet V# q% ( a% 3 ad 4 .

r!o# non obstante si!illo con-essionis# $raelatus debet eum ab administratione remo"ere% .Ad tertium dicendum# quod stultus esset medicus# qui cum maiori suo $ericulo minus $ericulum in-irmi "ellet im$edire.st autem quandoque contra salutem subditi# si ei administratio dimittatur# ut $uta si habeat occasionem recidi"andi in $eccatum% . $uta si "ellet i$se "enenum bibere# ne in-irmus biberet "inum% Multo autem ma!is $eccat sacerdos -ictionem -aciens in sacramento Christi quam $eccator indi!ne sumens% Unde stultus esset sacerdos si# ut "itaret $eccatum subdit# i$se !ra"ius $eccaret# -ictionem -aciens in sacramento "eritatis% Quaestio ) Prooemium '()/5/+ Quodlibet V# q% ) $r% einde circa sacramentum $oenitentiae quaesita sunt duo% Primo utrum $raelatus debeat subditum suum ab administratione remo"ere $ro$ter aliquid quod ab eo in con-essione audi"it% Secundo utrum in meliori statu moriatur ille qui moritur in "ia eundi ultra mare# quam ille qui moritur in redeundo% Articulus 1 Utrum $raelatus debeat subditum suum ab administratione remo"ere $ro$ter aliquid quod ab eo in con-essione audi"it Circa $rimum sic $roceditur& "idetur quod $raelatus $ossit subditum suum ab administratione remo"ere $ro$ter aliquid quod ab eo in con-essione audi"it% '()/*4+ Quodlibet V# q% ) a% 1 ar!% Quia quod institutum est $ro caritate# contra caritatem non militat% Sed si!illum con-essionis institutum est $ro caritate% 2on er!o militat contra caritatem# e1 qua tenetur $raelatus saluti subditorum $ro"idere% .

sicut etiam Au!ustinus dicit in 6ib% de adulterinis coniu!iis& cur adhuc de$utamus adulteros quos credimus $oenitentia esse sanatos= Quandoque enim $oenitentes innocentibus meliores sunt% '()/*(+ Quodlibet V# q% ) a% 1 ad ar!% .'()/*5+ Quodlibet V# q% ) a% 1 s% c% Sed contra# est quia nihil est -aciendum in $raeiudicium con-essionis% . nec etiam aliquid est -aciendum# unde in sus$icionem $eccati aliquis $ossit de"enire% Si er!o amotio subditi ab administratione $ossit inducere ad mani-estandum $eccatum in con-essione auditum# "el ad aliquam $robabilem sus$icionem habendam de i$so# nullo modo $raelatus deberet subditum ab administratione remo"ere. tunc alia occasione acce$ta $osset subditum sibi con-essum ab administratione remo"ere# et deberet hoc -acere cum debita tamen cautela# si talis administratio esset subdito $ericulosa in $osterum. $uta# si in aliquo monasterio esset consuetum quod $riores non amo"erentur de suis $rioratibus nisi $ro$ter cul$am# mani-estaretur $eccatum con-itentis $er remotionem ab administratione% Unde si abbas hoc -aceret# !ra"iter $eccaret tamquam con-essionem re"elans% Posset tamen eum secreto caritati"e admonere ut cum instantia $eteret cessionem# si hoc "ideret saluti eius e1$edire% Si "ero $er amotionem ab administratione $eccatum nullatenus mani-estaretur# $uta# si in aliquo monasterio esset consuetum quod abbas $ro suo libito de -acili aliquos ab administratione remo"eret. quam"is etiam et in hoc casu melius esset quod eum induceret ad cessionem $etendam% Si "ero $ericulum in $osterum non timeretur# non o$ortet quod $ro $eccato $raeterito $er $oenitentiam deleto eum ab administratione remo"eret.sset autem $raeiudicium con-essionis# si subditus ab administratione remo"eretur $ro$ter crimen quod suo $raelato con-essus est# quia $er hoc alii retraherentur a con-itendo% 2on er!o debet $raelatus subditum ab administratione remo"ere $ro$ter $eccatum quod ei con-essus est% '()/**+ Quodlibet V# q% ) a% 1 co% Res$ondeo% icendum# quod id quod $er con-essionem auditur# nullo modo est mani-estandum nec "erbo nec si!no nec nutu.

qui autem moritur in redeundo# non moritur in $ro$osito se e1$onendi $ro Christo# et ita moritur quasi con-essor% Sed maior est status mart7rum quam con-essorum% .r!o in meliori statu moritur qui moritur in eundo# quam qui moritur in redeundo% '()/(:+ Quodlibet V# q% ) a% 3 s% c% Sed contra# qui moritur in redeundo# iam consumma"it "otum suum.t $er hoc $atet res$onsio ad obiecta% Articulus 3 Utrum in meliori statu moriatur ille crucesi!natus qui moritur in "ia eundi ultra mare# quam ille qui moritur in redeundo Ad secundum sic $roceditur& "idetur quod melius moriatur crucesi!natus qui in "ia eundi ultra mare moritur# quam ille qui moritur in redeundo% '()/*0+ Quodlibet V# q% ) a% 3 ar!% Qui enim moritur in eundo# moritur quasi $rosequendo "otum suum# ut se e1$onat morti $ro Christo# et ita moritur tamquam mart7r..t ideo# ceteris $aribus# melius moritur ille qui moritur redeundo. et certus sum quia $otens est de$ositum meum ser"are% Mani-estum est autem# quod ille qui moritur in redeundo de ultra mare# ceteris $aribus# cum $luribus meritis moritur quam ille qui moritur in eundo& habet enim meritum e1 assum$tione itineris# et ulterius e1 $rosecutione# in qua -orte multa !ra"ia est $assus% .r!o melius moritur qui moritur in redeundo# quam qui moritur in eundo% '()/(1+ Quodlibet V# q% ) a% 3 co% Res$ondeo% icendum# quod quanto aliquis cum $luribus meritis moritur# tanto melius moritur% Merita autem manent homini# non solum illa quae actu a!it# sed etiam illa quae iam -ecit# quasi a$ud eum de$osita# secundum illud II ad Timoth% I# 13& scio >%%%? cui credidi. . qui autem moritur in eundo# nondum consumma"it# sed est quasi in $rinci$io% Per-ectum autem melius est im$er-ecto# et -inis $rinci$io% .

nec hoc meritum $erdidit# si se a $eccato immunem custodi"it% Quaestio / Prooemium '()/(4+ Quodlibet V# q% / $r% einde circa matrimonium quaesita sunt duo% Primo si aliquis des$ondeat aliquam $er "erba de -uturo# et $ostea carnaliter co!noscat# non quidem quasi consentiens in matrimonium# sed solummodo "olens -raudulenter surri$ere co$ulam carnalem# si $ostmodum contrahat cum alia $er "erba de $raesenti# utrum secunda sit u1or eius% Secundo si "ir accuset u1orem de adulterio occulto# utrum mulier teneatur in iudicio suum $eccatum con-iteri% Articulus 1 Si aliquis des$ondeat aliquam $er "erba de -uturo# et $ostea carnaliter co!noscat >%%%? si $ostmodum contrahat cum alia $er "erba de $raesenti# utrum secunda sit u1or eius Circa $rimum sic $rocedebatur& "idetur quod ille qui co!no"it carnaliter quam des$onderat $er "erba de -uturo# non $ossit habere u1orem illam cum qua $ostea contrahit $er "erba de $raesenti% '()/(/+ Quodlibet V# q% / a% 1 ar!% Iudicio enim .r!o "idetur quod talis non $ossit cum alia muliere habere matrimonium.cclesia $otest -acere $ersonas ille!itimas ad contrahendum% .cclesiae com$ellitur stare cum $rima quam carnaliter co!no"it% Sed .quam"is ire sit ma!is meritorium quam redire# !enus o$eris considerando% '()/(3+ Quodlibet V# q% ) a% 3 ad ar!% Ad $rimum er!o dicendum# quod illud $ro$ositum e1$onendi se morti $ro$ter Christum# habuit etiam iste in eundo. et ita illa cum .

cclesia in his quae ad matrimonium $ertinent# tri$liciter se habet% Uno quidem modo $er modum iudicantis& et quia homines "ident ea quae a$$arent# secundum quod dicitur I Re!% 8VI# )# o$ortet quod iude1 ecclesiasticus iudicet secundum ea quae sibi a$$arent $er con-essiones $artium# et $er idoneos testes# et $er alia le!itima documenta& quibus omnibus adhibitis contin!it quandoque "eritatem latere.t ideo iudicium . et $raeci$ue in his quae $ertinent ad interiora cordis# quae humano testimonio $robari non $ossunt# etsi $er aliqua si!na e1teriora de his $ossit aliqua coniectura haberi% .r!o non $raeiudicat "eritati secundi matrimonii# quod est rite contractum $er "erba de $raesenti% '()/):+ Quodlibet V# q% / a% 1 co% Res$ondeo% icendum# quod sicut 6eo Pa$a dicit# causa matrimonii est consensus $er "erba de $raesenti e1$ressus# sine quo cetera etiam cum coitu subsecuta -rustrantur% Remota autem causa remo"etur e--ectus& unde# cum in $rimo matrimonio $onatur non -uisse consensus# mani-estum est quod non -uit matrimonium& et quia $osita causa $onitur e--ectus# consequens est ut secundum -uerit matrimonium# in quo $onitur -uisse mutuus consensus $er "erba de $raesenti e1$ressus inter $ersonas a matrimonio solutas% '()/)1+ Quodlibet V# q% / a% 1 ad ar!% Ad $rimum er!o dicendum quod . $uta# u1oricidae $oenam im$onit .cclesiae com$ellitur aliquis illam habere quam co!no"it carnaliter $ost contractum $er "erba de -uturo% .cclesiae circa ea quae ad matrimonium $ertinent# si "eritas lateat# non im$edit sequens matrimonium contrahendum nec dirimit iam contractum% Alio modo se habet $er modum $rohibentis "el $unientis& et hoc quidem im$edit matrimonium contrahendum# sed non dirimit iam contractum.cclesia ut .qua secundo contra1it $er "erba de $raesenti# non erit u1or sua% '()/(0+ Quodlibet V# q% / a% 1 s% c% Sed contra# est quod error hominis non $raeiudicat "eritati matrimonii% Sed e1 errore hominis $raesumentis esse consensum ubi -uit carnaliter co$ula# contin!it quod $er iudicium .

si tamen contra1erit# matrimonium non dirimitur% Tertio modo se habet $er modum statuentis# quod -it solum auctoritate summi $onti-icis& et secundum hoc $ersonae aliquae redduntur ille!itimae ad contrahendum# ita quod si etiam contrahant# matrimonium dirimitur# ut $atet in quibusdam !radibus consan!uinitatis et a--initatis.r!o non tenetur mulier accusata de adulterio suum $eccatum in iudicio con-iteri% '()/)*+ Quodlibet V# q% / a% 3 s% c% Sed contra# est quia debet $raestare iuramentum de "eritate dicenda% Sed nullo modo debet deierare% . "el etiam de adultera# cum quis dedit ei -idem de contrahendo# "el cum machinatus est in mortem u1oris% Articulus 3 Si "ir accuset u1orem de adulterio occulto# utrum mulier teneatur in iudicio suum $eccatum con-iteri Ad secundum sic $roceditur& "idetur quod mulier accusata de adulterio occulto# non teneatur suum $eccatum in iudicio con-iteri% '()/)5+ Quodlibet V# q% / a% 3 ar!% 2ullus enim tenetur suum $eccatum occultum $ublicare% Sed adulterium mulieris est occultum% Si autem in iudicio con-iteretur i$sum# "eniret in $ublicum% .ulterius a matrimonio abstineat.r!o debet "eritatem con-iteri de suo $eccato% '()/)(+ Quodlibet V# q% / a% 3 co% Res$ondeo% icendum# quod circa hoc est distin!uendum% Si enim adulterium sit omnino occultum# non debet $eccatum suum in iudicio con-iteri# nec debet ab ea e1i!i iuramentum de "eritate dicenda# quia occulta soli di"ino iudicio reser"antur# secundum illud I ad Cor% c% IV# *& nolite ante tem$us iudicare# quoadusque "eniat dominus# qui >%%%? illuminabit abscondita tenebrarum% Sed quando e1 adulterio $rocedit in-amia# "el aliqua si!na e"identia a$$arent# quae "ehementem sus$icionem -acere $ossunt# "el quando est .

semi$lene $robatum. tunc debet ab ea e1i!i iuramentum de "eritate dicenda# et i$sa tenetur con-iteri "eritatem% '()/))+ Quodlibet V# q% / a% 3 ad ar!% .t $er hoc $atet res$onsio ad obiecta% Quaestio 0 Prooemium '()/)/+ Quodlibet V# q% 0 $r% einde circa "irtutes quaesita sunt duo% Primo circa iustitiam. scilicet si aliquis incidens in latrones# $romittat eis $ecuniam $ro sua liberatione# si mutuo eam acci$iat ab aliquo suo amico# utrum restituere teneatur% Secundo circa abstinentiam# utrum aliquis $eccare $ossit nimis ieiunando "el "i!ilando% Articulus 1 Si aliquis incidens in latrones# $romittat eis $ecuniam $ro sua liberatione# si mutuo eam acci$iat ab aliquo suo amico# utrum restituere teneatur Ad $rimum sic $rocedebatur& "idetur quod ille qui $ecuniam acce$it mutuo ut redimeret se a latronibus# non teneatur eam restituere% '()//4+ Quodlibet V# q% 0 a% 1 ar!% 1 Quia# ut Au!ustinus dicit# tem$ore necessitatis omnia sunt communia% Sed nullus debet quasi $ro$rium $etere id quod est commune# ut Ambrosius dicit# et habetur in decretis# dist% 5% Cum er!o ille qui in latrones incidit# -uerit in ma1ima necessitate constitutus# ut$ote in $ericulo mortis e1istens# "idetur quod -actum sit sibi commune aliquid quod erat alterius. et ita non teneatur ei restituere qui mutua"it# ac si esset $ro$rium eius% '()//5+ Quodlibet V# q% 0 a% 1 ar!% 3 .

et hoc quidem con"enienter im$le"it ille qui $ecuniam mutua"it. et tanto ma!is# quanto in maiori necessitate creditor sibi sub"enit% '()//)+ Quodlibet V# q% 0 a% 1 ad 1 Ad $rimum er!o dicendum quod tunc in necessitate -iunt omnia communia cum homo non $otest sibi de suo sub"enire.Praeterea# nullus tenetur -acere recom$ensationem alicui $ro eo quod ille -acere tenebatur% Sed ille qui mutua"it $ecuniam# tenebatur $ro1imum suum a mortis $ericulo liberare# secundum illud Pro"% 88IV# 11& erue eos qui ducuntur ad mortem% .r!o etiam i$se debet restituere quod mutuo acce$it% '()//(+ Quodlibet V# q% 0 a% 1 co% Res$ondeo% icendum# quod iustitiae actus est unicuique reddere quod sibi debetur% Unde# cum ratione contractus bonae -idei# qui -uit inter mutuantem et mutuo acci$ientem# restitutio debeatur e1 iustitiae $raece$to. ridiculum enim esset# si quis -amem $atiens nollet acci$ere $anem quem haberet in arca# et diceret se acci$ere $anem alienum quasi communem% Quae autem $er amicos $ossumus# $er nos aliqualiter $ossumus# ut dicit $hiloso$hus in V .r!o "idetur quod ille qui est liberatus# non teneatur ei restituere $ecuniam mutuatam% '()//*+ Quodlibet V# q% 0 a% 1 s% c% Sed contra# est quod dominus# Matth% ca$% VII# 13# dicit& omnia >%%%? quae "ultis ut -aciant "obis homines# et "os -acite illis% Sed ille qui liberatus est a latronibus# "ellet sibi restitui# si quid mutuasset% . tenetur ille qui mutuo acce$it $ecuniam# eam reddere creditori. et ideo non -iunt ei omnia communia% '()///+ Quodlibet V# q% 0 a% 1 ad 3 Ad secundum dicendum# quod unusquisque tenetur ad liberandum $ro1imum a morte secundum suam conditionem et modum. non autem tenebatur eam donare in casu quo ille $oterat $er mutuum liberari% Articulus 3 .thic% Iste autem qui in latrones incidit# $otest se $er amicos liberare mutuum acci$iendo.

st er!o considerandum# quod in s$irituali "ita dilectio ei est sicut -inis.Utrum aliquis $eccare $ossit nimis ieiunando "el "i!ilando Circa secundum sic $roceditur& "idetur quod homo non $ossit $eccare nimis ieiunando "el "i!ilando% '()/01+ Quodlibet V# q% 0 a% 3 ar!% eus enim non $otest nimis ab homine dili!i% Sed $robatio dilectionis est e1hibitio o$eris# ut . in his autem quae sunt ad -inem# est adhibenda mensura secundum $ro$ortionem ad -inem.t ideo huiusmodi sunt adhibenda cum quadam mensura rationis& ut scilicet concu$iscentia de"itetur# et natura non e1tin!uatur. $uta $raedicator $raedicare# doctor docere# cantor cantare# et sic de aliis. sicut etiam .re!orius dicit in homilia quadam% . secundum illud ad Rom%# 8II# 1& e1hibeatis cor$ora "estra hostiam "i"entem. et $ostea subdit& rationabile obsequium "estrum% Si "ero aliquis in tantum "irtutem naturae debilitet $er ieiunia et "i!ilias# et alia huiusmodi# quod non su--iciat debita o$era e1equi. absque dubio $eccat. sicut medicus sanitatem# quae est -inis eius# -acit quantumcumque $otest maiorem. quia# sicut dicitur ad Rom% ca$% 8IV# 1)# non est re!num ei esca et $otus. ieiunia autem et "i!iliae et alia e1ercitia cor$oralia non quaeruntur tamquam -inis. sed adhibentur tamquam necessaria ad -inem# idest ad domandas concu$iscentias carnis# secundum illud a$ostoli# I ad Cor% I8# 3)& casti!o cor$us meum# et in ser"itutem redi!o et cetera% .r!o "idetur quod non $ossit aliquis $eccare nimis ieiunando "el "i!ilando $ro$ter eum% '()/03+ Quodlibet V# q% 0 a% 3 s% c% Sed contra# est quod @ernardus con-itetur se $eccasse de hoc quod nimis cor$us suum ieiunando et "i!ilando debilita"it% '()/04+ Quodlibet V# q% 0 a% 3 co% Res$ondeo% icendum# quod# secundum $hiloso$hum in I Polit%# aliter est iudicandum de -ine# aliter de his quae sunt ad -inem% Illud enim quod quaeritur tamquam -inis# absque mensura quaerendum est. sed adhibet medicinam secundum quod con"enit ad sanitatem -aciendam% .

et iterum rationalis hominis di!nitatem amittit qui ieiunium caritati# "i!ilias sensus inte!ritati $rae-ert% Quaestio 1: Prooemium '()/05+ Quodlibet V# q% 1: $r% einde circa $raece$ta quaesita sunt duo% Primo utrum $raece$ta ordine naturae $raecedant consilia% Secundo utrum $eccata quae -iunt contra $raece$ta secundae tabulae# sint !ra"iora $eccatis quae -iunt contra $raece$ta $rimae tabulae% Articulus 1 Utrum $raece$ta ordine naturae $raecedant consilia Circa $rimum sic $roceditur& "idetur quod $raece$ta ordine naturae $raecedant consilia% '()/00+ Quodlibet V# q% 1: a% 1 ar!% Illud enim est $rius ordine naturae ad quod natura $rimo insti!at% Sed $raece$ta sunt de $rimo instinctu naturae# quia sunt de dictamine rationis naturalis# non autem consilia% .r!o $raece$ta sunt $riora ordine naturae quam consilia% '()0::+ Quodlibet V# q% 1: a% 1 s% c% Sed contra# est quia $rius natura dicitur aliquid esse tri$liciter% Uno modo sicut im$er-ectum est $rius $er-ecto. et hoc modo $raece$ta non sunt $riora consiliis# quia in $raece$tis caritatis $raeci$ue consistit $er-ectio% Secundo $er modum causae tem$ore $raecedentis e--ectum.$eccaret "ir qui nimia abstinentia se im$otentem redderet ad debitum u1ori reddendum% Unde Hieron7mus dicit& de ra$ina holocaustum o--ert qui "el ciborum nimia e!estate "el somni $enuria immoderate cor$us a--li!it. et sic etiam non sunt $riora# quia non est necessarium quod aliquis $rius im$leat $raece$ta quam consilia% Tertio $er .

t hoc modo -inis est debitum in unoquoque ne!otio.modum ori!inis# quando $rinci$ium est simul tem$ore# sicut lu1 solis et radius% Sed nec hoc modo $raece$ta sunt $riora.t quia -orma est ma!is natura quam materia ut $robatur in III Ph7s%# con"enientius dicitur esse $rius natura actus# qui est $rior substantia et s$ecie# ut dicitur in III Meta$h%# quam $otentia# quae in uno et eodem est $rior !eneratione et tem$ore% Unde $hiloso$hus dicit in II $erihermeneias# quod in his quae contin!it esse actu et $otestate# ea quae sunt actu# sunt natura $riora et $osteriora% Circa secundum "ero# scilicet circa rationem consilii et $raece$ti# considerandum est# quod $raece$tum im$ortat rationem debiti. debitum autem aliquod est du$liciter% Uno modo secundum se% . secundo quid sit $raece$tum et quid consilium& quibus mani-estatis# e"identer a$$arebit quod quaeritur% e $rimo er!o sciendum est# quod secundum $hiloso$hum in V Met% $rius et $osterius dicuntur in quolibet ordine $er com$arationem ad $rinci$ium illius ordinis. sicut in loco $er com$arationem ad $rinci$ium loci# in disci$linis $er com$arationem ad $rinci$ium disci$linae% Sic er!o et in ordine naturae dicitur aliquid esse $rius $er com$arationem ad naturae $rinci$ia& quae quidem sunt quatuor causae% Unde secundum unumquodque !enus causae# $rius in ordine naturae est quod $ro$inquius est causae% Quam"is autem causae sint quatuor# tres tamen earum# scilicet e--iciens# -ormalis et -inalis# concurrunt in idem. medicus enim $ro$ter se debet quaerere sanitatem% Alio modo est aliquod debitum $ro$ter aliud. scilicet id sine quo non . quia non est necesse quod quicumque ser"at $raece$ta# ser"et consilia% . unde relinquitur quod ordo naturae sit du$le1% Unus quidem secundum rationem causae materialis# secundum quod im$er-ectum est $rius $er-ecto# et $otentia actu% Alius autem ordo naturae est secundum rationem aliarum trium causarum# secundum quam $er-ectum est $rius im$er-ecto et actus $otentia% Unde et $hiloso$hus dicit# V Meta$h%# quod alia sunt $otestate $riora# alia $er-ectione% .r!o nullo modo $raece$ta ordine naturae $raecedunt consilia% '()0:1+ Quodlibet V# q% 1: a% 1 co% Res$ondeo% icendum# quod circa hoc necesse est duo considerare& $rimo quid sit esse $rius ordine naturae.

mani-estum est quod $raece$ta sunt $riora consiliis naturaliter ordine $er-ectionis# sicut naturaliter $rior est $otentia et -inis his quae sunt ad -inem.$otest $er"eniri ad -inem& sicut medicus debet indicere diaetam in-irmo# sine qua non $otest sanari% Illud "ero quod ordinatur in -inem ut melius aut -acilius -inem consequatur# si sine hoc aliqualiter $ossit haberi -inis# non habet rationem debiti% 9inis autem s$iritualis# qui le!e di"ina ordinatur# est du$le1% Unus quidem $rinci$alis# scilicet adhaerere eo $er caritatem. non autem tenetur e1 $raece$to ire eques# quia sine hoc $osset Romam $er"enire& tamen caderet hoc sub consilio# in quantum equitando -acilius et melius $er"eniret ad -inem% His er!o "isis# $atet de -acili id quod quaerebatur% Si enim com$aremus consilia ad $raece$ta -inalia# quae sunt de dilectione ei et $ro1imi# de interiori cordis $uritate. sed consilia erunt $riora naturaliter ordine !enerationis et tem$oris& in quantum scilicet $er consilia ad $uritatem $er-ectam cordis et $er-ectam dilectionem ei et $ro1imi $er"enimus% Si autem com$aremus consilia ad alia $raece$ta quae ordinantur e1 necessitate in $raedictos .t est simile si aliquis deberet e1 $raece$to esse Romae certo die# teneretur etiam e1 debito $raece$ti Romam ire. unde non cadunt sub $raece$to# sed quia $er huiusmodi -acilius et melius $er"enitur ad -ines $raedictos# dantur de eis consilia# sicut $atet de $au$ertate# "ir!initate# et aliis huiusmodi% . unde dicitur I ad Tim% ca$% I# *& -inis >%%%? $raece$ti est caritas% Alius autem -inis secundarius quasi dis$ositi"us# scilicet $uritas et rectitudo cordis# quae consistit in interioribus actibus aliarum "irtutum% Unde a$ostolus dicit# ad Roman% ca$% VI# 33& habetis -ructum "estrum in sancti-icatione% Sicut etiam in !eneratione naturali -inis est et i$sa -orma substantialis# et ultima dis$ositio ad -ormam% Unde mani-estum est quod $rinci$alia $raece$ta di"ina sunt quidem de dilectione ei et $ro1imi# ut $atet Matth% 88II# 4)<40& secunda "ero de interiori sancti-icatione# secundum illud I ad Thess% IV# 4& haec est >%%%? "oluntas ei# sancti-icatio "estra% Omnia "ero alia quae sunt s$iritualis "itae# ordinantur ad $raedicta sicut in -inem sed du$liciter% Quaedam enim sunt talia sine quibus $raedicti -ines esse non $ossunt& et haec cadunt sub $raece$to# sicut& non habebis deos alienos# non -urtum -acies et cetera% Quaedam autem sunt sine quibus ad $raedictos -ines $er"eniri $otest.

t sic sim$liciter ordine naturae consilia sunt $riora $raece$tis tamquam $er-ecta im$er-ectis% 2ec o$ortet quod $raece$ta sic acce$ta $raecedant naturaliter ordine !enerationis et tem$oris consilia& non enim o$ortet quod ille qui "ult continentiam "el "ir!initatem ser"are# $rius matrimonio iun!atur.t $er hoc $atet res$onsio ad obiecta% Articulus 3 Utrum $eccata quae -iunt contra $raece$ta secundae tabulae# sint !ra"iora $eccatis quae sunt contra $raece$ta $rimae tabulae .t sic hoc modo $raece$ta erunt ordine naturae $riora consiliis# sicut !enus est naturaliter $rius s$ecie.-ines. et ire commune est ad ire equitum et ad ire $editum% Alia "ero com$aratio est consiliorum ad $raece$ta sine consiliis obser"anda# sicut si com$aremus euntem in equo ad eum qui "adit $edibus% Similis enim est com$aratio "ir!inis seu continentis ad matrimonium# et $au$eris $ro$ter Christum ad eum qui in saeculo suis contentus est% . consilia autem e con"erso $riora naturaliter $raece$tis# sicut s$ecies sunt $riores secundum naturam quam !enera# ut $atet $er $hiloso$hum# I Ph7s% Com$aratur enim !enus ad s$eciem sicut $otentia ad actum% Praece$ta autem absolute sum$ta se habent $er modum !eneris ad obser"antiam $raece$torum cum consiliis et sine consiliis. sicut etiam non o$ortet quod ille qui "ult ire eques Romam# $rius "adat $edes# et $ostea eques# sed melius est si a $rinci$io eques "adat% '()0:3+ Quodlibet V# q% 1: a% 1 ad ar!% . et qui "ir!initatem ser"at# non moechatur& sicut etiam qui equitat# "adit. sed non con"ertitur% . neque etiam o$ortet quod ille qui "ult esse $au$er $ro$ter Christum# $rius saecularem "itam a!at# in qua suis di"itiis sit contentus. sic erit du$le1 consideratio% 2am in consiliis necesse est ut includantur $raece$ta& qui enim omnia dimittit non ra$it aliena.rit er!o una com$aratio consiliorum ad $raece$ta absolute considerata% . sicut non moechari ad non moechari cum "ir!initate# et ad non moechari cum matrimonio.

er!o sunt !ra"iora% '()0:(+ Quodlibet V# q% 1: a% 3 ar!% 3 Praeterea# simonia est ma1imum $eccatum% Sed simonia# cum sit s$ecies a"aritiae# est contra $raece$ta secundae tabulae% .r!o $eccata quae sunt contra $raece$ta secundae tabulae# sunt !ra"iora% '()0:)+ Quodlibet V# q% 1: a% 3 s% c% Sed contra# est# quod $eccata contra $raece$ta $rimae tabulae# sunt in-idelitas# des$eratio# et alia huiusmodi# quae sunt !ra"issima $eccata% .r!o $eccata quae sunt contra $raece$ta secundae tabulae# includunt $eccata quae sunt contra $raece$ta $rimae tabulae# et aliquid addunt.t ideo $eccata quae sunt contra $raece$ta $rimae tabulae# directe et secundum se im$ortant a"ersionem a eo% Peccata autem quae sunt contra $raece$ta secundae tabulae# $er se quidem deordinant nos $rinci$aliter circa bona commutabilia# circa quae ordinamur $er $raece$ta secundae tabulae.Ad secundum sic $roceditur& "idetur quod $eccata quae sunt contra $raece$ta secundae tabulae# sint !ra"iora $eccatis quae sunt contra $raece$ta $rimae tabulae% '()0:*+ Quodlibet V# q% 1: a% 3 ar!% 1 Peccatum enim contra $raece$ta secundae tabulae est# contem$to bono incommutabili# commutabili bono adhaerere.r!o $eccata quae sunt contra $raece$ta $rimae tabulae# sunt !ra"iora% '()0:/+ Quodlibet V# q% 1: a% 3 co% Res$ondeo% icendum# quod -ormalis ratio $eccati mortalis consistit in a"ersione a eo% Si enim esset inordinata con"ersio ad bonum commutabile sine a"ersione a eo# non esset $eccatum mortale% Praece$ta autem $rimae tabulae secundum se ordinant directe hominem in eum# unde dicuntur ad dilectionem ei $ertinere% . sicut $atet in -urto et adulterio et aliis huiusmodi% Sed contem$tus incommutabilis boni est $eccatum contra $raece$ta $rimae tabulae# quibus ordinamur ad adhibendam re"erentiam eo% . e1 consequenti autem deordinant nos a eo% In unoquoque autem !enere $otissimum est id quod est $er se% Unde $eccata quae sunt contra $raece$ta .

et hoc etiam est e1 hoc quod irre"erenter se habet homo ad res sacras# in quo attin!it $eccata quae sunt contra $raece$ta $rimae tabulae% Quaestio 11 Prooemium '()011+ Quodlibet V# q% 11 $r% einde quaesitum est de his quae $ertinent s$ecialiter ad quosdam hominum status%< .t $rimo de his quae $ertinent ad $raelatos%< Secundo de his quae $ertinent ad doctores%< Tertio de his quae $ertinent ad reli!iosos%< Quarto de $ertinentibus ad clericos% Circa $rimum quaesita sunt tria% Primo utrum b% Matthaeus "ocatus sit statim a teloneo ad statum a$ostolatus et $er-ectionis% Secundo utrum ille qui eli!itur canonice in e$isco$um# melius -aciat consentiendo electioni de se -actae# "el eam recusando% Tertio utrum $raelatus qui dat bene-icium ecclesiasticum alicui suo consan!uineo# s$erans $er hoc suum !enus e1altari et ditari# committat simoniam% .$rimae tabulae# secundum suum !enus sunt !ra"issima in !enere $eccatorum% '()0:0+ Quodlibet V# q% 1: a% 3 ad 1 Ad $rimum er!o dicendum# quod contem$tus ei $er se intentus est in $eccatis quae sunt contra $raece$ta $rimae tabulae% Sic autem non e1 necessitate includitur in $eccatis quae sunt contra $raece$ta secundae tabulae& non enim ille qui -ornicatur# intendit hoc a!ere in contem$tum ei. sed intendit $rinci$aliter delectari# ad quod consequitur quod eum contemnat# $raeter $rinci$alem intentionem mandata eius trans!rediens% '()01:+ Quodlibet V# q% 1: a% 3 ad 3 Ad secundum dicendum# quod simonia non est ma1imum $eccatum sim$liciter# sed ma1imum inter illa quae committuntur circa contractus $ecuniarios.

r!o Matthaeus non -uit statim "ocatus ad statum $er-ectionis et a$ostolatus% '()01/+ Quodlibet V# q% 11 a% 1 s% c% Sed contra# est quod Hieron7mus dicit su$er Matthaeum# quod de $ublicano re$ente -it a$ostolus. quod est $er-ectionis e"an!elicae% .r!o statim "ocatus est ad statum a$ostolatus et $er-ectionis% '()010+ Quodlibet V# q% 11 a% 1 co% Res$ondeo% icendum# quod quaestio ista e1 "erbis ."an!elistam mutatus est."an!elii determinari $otest% Si enim loquamur de a$ostolatu# mani-estum est secundum narrationem Matthaei# Marci et 6ucae# quod dominus $ost "ocationem Matthaei aliquanto s$atio tem$oris interiecto e1 suis disci$ulis duodecim a$ostolos ele!it# inter quos unus -uit Matthaeus% .re!orius su$er .Aechielem& nemo re$ente -it summus% Sed status a$ostolatus et $er-ectionis e"an!elicae est summus status humanae "itae% . et quaedam . et @eda dicit su$er 6ucam# quod de $ublicano in a$ostolum# de teloneario in .t sic $atet quod statim a $rinci$io -uit "ocatus ad disci$ulatum Christi# non autem ad a$ostolatum# nisi secundum $raeordinationem Christi# qui eum in a$ostolum sumendum dis$onebat& et secundum hoc intelli!enda sunt "erba Hieron7mi et @edae% Si autem loquamur de $er-ectione e"an!elica# sic mani-estum est quod statim a $rinci$io "ocatus est ad statum $er-ectionis% icitur enim 6ucae V# 3/# quod sur!ens# relictis omnibus# secutus est eum& quod etiam ad disci$ulatum Christi $ertinebat# .Articulus 1 Utrum b% Matthaeus "ocatus sit statim a teloneo ad statum a$ostolatus et $er-ectionis Ad $rimum sic $roceditur& "idetur quod b% Matthaeus non -uit "ocatus statim de teloneo ad statum a$ostolatus et $er-ectionis% '()01)+ Quodlibet V# q% 11 a% 1 ar!% icit enim .lossa dicit 6uc% V# quod nullam $rorsus co!itationem "el res$ectum huius "itae sibi reser"a"it.

et sic nihil $rohibet aliquem -ieri re$ente summum# id est attin!ere ad statum summum% .t hoc a$$aret tam in s$irituali quam in saeculari% In"eniuntur enim aliqui statim a $ueritia ad statum reli!ionis# qui est $er-ectissimus# con"olasse# "el $ro$rio arbitrio# sicut beatus Ioannes @a$tista et beatus @enedictus. ut $atet de b% @enedicto# de quo .ccle% IV# 15# dicitur quod de carcere catenisque interdum quis ad re!num $ro!reditur% Alio modo $otest acci$i summum $er com$arationem !raduum qui sunt $er-ectio unius hominis. cum -uerit roborata# $er-icitur% Contin!it tamen quandoque# quod unus homo re$ente inci$it ab altiori !radu sanctitatis quam sit summum ad quod $ertin!it $er-ectio alterius hominis.secundum illud quod dicitur 6ucae 8IV# 44& nisi quis renuntia"erit omnibus his quae $ossidet# non $otest esse disci$ulus meus% '()03:+ Quodlibet V# q% 11 a% 1 ad ar!% Ad $rimum er!o dicendum# quod summum in "ita humana $otest acci$i du$liciter% Uno modo secundum com$arationem status ad statum# secundum quod in humana "ita unus status est maior alio# et aliquis est summus. cum -uerit nutrita# roboratur. cum -uerit nata# nutritur. nam ut $er-iciatur# nascitur. et sic intelli!it .re!orius quod nemo re$ente -it summus% icit enim Au!ustinus su$er canonicam Ioann% quod caritas non mo1 ut nascitur# $er-ecta est.re!orius dicit in II ialo!% quod $raesentes et secuturi omnes a!noscant# @enedictum $uerum con"ersationis !ratiam a $er-ectione coe$isse% Articulus 3 Utrum ille qui eli!itur canonice in e$isco$um# melius -aciat consentiendo electioni de se -actae# "el eam recusando . "el etiam de"otione $arentum# sicut illi qui monasteriis traduntur a $arentibus% Sic non o$ortet ut aliquis in saeculari "ita e1erceatur antequam ad reli!ionem transeat# sicut non o$ortet quod aliquis e1erceatur in laicali "ita antequam clericus -iat% Similiter etiam aliqui re$ente assumuntur ad re!num "el ab i$sa $ueritia# sicut Salomon et Iosias# re!es Iuda# "el etiam in ultimo statu# sicut Saul& et .

re!orius# 8II Moral%& $otestas cum $erci$itur non e1 libidine amanda est% Sed quando aliquis $er canonicam electionem e$isco$alem di!nitatem adi$iscitur# non $erci$it eam e1 libidine% . et inducit illud a$ostoli quod habetur I ad Tim% ca$% III# 1& si quis e$isco$atum desiderat# bonum o$us desiderat% Sed tamen sciendum est# quod ad hoc o$us ma1ima requiritur idoneitas& quia# ut .re!orius dicit# 888VIII Moral%# quod $raelatio $er meliorem intentionem -u!ienda est% '()03*+ Quodlibet V# q% 11 a% 3 co% Res$ondeo% icendum# quod in eo qui electioni canonicae de se -actae consentit# considerari $raeci$ue debet quid intendit% Si enim intendit aliquid tem$orale# $uta honorem# di"itias# e1cutere se a iu!o reli!ionis# aut aliquid huiusmodi# mani-estum est quod est $ra"a intentio& unde melius -aceret si non assentiret% Si autem intendit $ro-ectum .r!o debet eam amare& non er!o debet eam recusare% '()035+ Quodlibet V# q% 11 a% 3 ar!% 3 Sed contra# est quod .re!orius dicit in Pastoral%# tantum actionem $o$uli debet actio transcendere $raesulis# quantum distare solet a !re!e "ita $astoris& ad quod humana -ra!ilitas secundum $ro$rias "ires su--iciens non est# secundum illud a$ostoli# II ad Cor%# II# 1(& et ad haec quis tam idoneus= Sed tamen e1 au1ilio !ratiae di"inae homines idonei et su--icientes redduntur# sicut i$se $ostmodum subdit& idoneos nos -ecit ministros no"i testamenti% Potest er!o aliquis laudabiliter# considerans $ro$rium de-ectum# e1 humilitate o--icium $raelationis recusare# sicut Ieremias dicit& nescio loqui# quia $uer e!o sum.cclesiae# sic $lanum est quod bona est intentio% Unde Au!ustinus dicit# 8I8 de Ci"it% ei& in actione non amandus est honor in hac "ita# si"e $otentia# sed o$us i$sum# si recte# atque utiliter -it# idest ut "aleat ad salutem subditorum. $otest etiam laudabiliter consentire e1 caritate -raterna# ut salutem $ro1imorum $rocuret# sicut Isaias qui .Ad secundum sic $roceditur& "idetur quod melius -aciat qui consentit electioni canonicae de se -actae# quam qui eam recusat% '()034+ Quodlibet V# q% 11 a% 3 ar!% 1 icit enim .

subdit enim& sed e1 lon!animitate toleranda% '()03)+ Quodlibet V# q% 11 a% 3 ad 3 Ad secundum dicendum# quod melior est intentio $raelationem -u!ientium secundum $ro$rium desiderium# dummodo non adsit necessitas e1 $arte im$onentis hoc onus% Unde Au!ustinus dicit# 8I8 de Ci"it% ei& su$erior locus# sine quo $o$ulus re!i non $otest# etsi ita teneatur ut decet# tamen indecenter a$$etitur.dicit& ecce e!o# mitte me% Sed sicut . sed ita& $otestas cum $erci$itur# non est amanda e1 libidine. ne aut non $ur!atus adire quisque sacra ministeria audeat. et is qui mitti "oluit# ante se $er altaris calculum $ur!atum "idit. aut quem su$erna !ratia eli!it# sub humilitatis s$ecie su$ernae dis$ositioni contradicat% Quia er!o "alde di--icile est $ur!atum se quemlibet $osse a!noscere# $raelationis o--icium tutius declinatur. quia et is qui recusa"it# $lene non restitit.re!orius dicit in Pastor%# in utroque est subtiliter intuendum. otium enim sanctum quaerit caritas "eritatis# ne!otium iustum susci$it necessitas caritatis% Articulus 4 Utrum $raelatus qui dat bene-icium ecclesiasticum alicui suo consan!uineo# s$erans $er hoc suum !enus e1altari et ditari# committat simoniam Circa tertium sic $roceditur& "idetur quod $raelatus qui dat bene-icium ecclesiasticum alicui suo consan!uineo "el amico# ut alii eius consan!uinei e1altentur# simoniam committat% '()04:+ Quodlibet V# q% 11 a% 4 ar!% .re!orii non debet sic intelli!i& $otestas cum e1 libidine $erci$itur# amanda est. non tamen $ertinaciter# cum ad susci$iendum hoc su$erna "oluntas a!noscitur% '()03(+ Quodlibet V# q% 11 a% 3 ad 1 Ad $rimum er!o dicendum# quod illud "erbum .

r!o non est ibi simonia% '()043+ Quodlibet V# q% 11 a% 4 co% Res$ondeo% icendum# quod cum simonia circa em$tionem et "enditionem consistat# hic distin!uendum "idetur& quia si $raelatus intendit obli!are eum cui dat bene-icium ecclesiasticum# ad aliquam recom$ensationem -aciendam sibi "el suis consan!uineis# intentio simoniaca est& intendit enim quamdam tacitam "enditionem.thic%# liberalitas non est circa quemlibet usum $ecuniae# sed est circa dationes et sum$tus.. quorum nullum est in $ro$osito casu% .r!o est ibi simonia% '()041+ Quodlibet V# q% 11 a% 4 s% c% Sed contra# est quod Isaiae 888III# 1*# su$er illud# >beatus? qui e1cutit manus suas ab omni munere# dicit . simonia autem est circa em$tionem et "enditionem% Quaestio 13 Prooemium '()045+ Quodlibet V# q% 13 $r% einde circa doctores quaesita sunt duo% Primo si doctor sem$er $raedica"it aut docuit $rinci$aliter $ro$ter inanem !loriam# utrum habeat aureolam# si in morte $oeniteat% Secundo utrum si e1 doctrina alicuius doctoris aliqui re"ocentur a meliori bono# utrum ille doctor teneatur illam doctrinam re"ocare% .lossa# quod tri$le1 est munus& a manu# a lin!ua# ab obsequio.st enim simonia studiosa "oluntas emendi "el "endendi aliquid s$irituale# aut s$irituali anne1um% Sed in casu $raedicto "idetur esse em$tio et "enditio# in quibus est liberalitas& hic autem hoc s$eratur# ut liberaliter recom$enset% . si "ero non intendat eum obli!are# sed intendat quod ille sibi "el sua $ro$ria s$onte tem$oraliter recom$enset# est quidem $ra"a intentio et carnalis# sed non simoniaca% '()044+ Quodlibet V# q% 11 a% 4 ad ar!% Ad $rimum er!o dicendum# quod secundum $hiloso$hum in IV .

Articulus 1 Si doctor sem$er $raedica"it aut docuit $rinci$aliter $ro$ter inanem !loriam# utrum habeat aureolam# si in morte $oeniteat Ad $rimum sic $rocedebatur& "idetur quod ille qui sem$er $ro$ter inanem !loriam docuit# $er $oenitentiam aureolam recu$eret% '()040+ Quodlibet V# q% 13 a% 1 ar!% 1 Aureola enim doctrinae debetur -ructui# scilicet con"ersioni -idelium# secundum illud ad Phili$$% IV# 1& !audium meum et corona mea% Sed $otuit contin!ere quod e1 $raedicatione eius qui $ro$ter inanem !loriam $rinci$aliter $raedica"it# secutus sit -ructus con"ersionis -idelium% .r!o si $oeniteat# debetur ei aureola% '()05:+ Quodlibet V# q% 13 a% 1 ar!% 3 Praeterea# sicut "ir!initati debetur aureola# ita et doctrinae% Sed si illa quae# cum "ir!o sit carne# mente tamen est corru$ta# $oenitentiam a!it# recu$erat aureolam% .1od% 88V# 3*# ubi dicitur& -acies >%%%? su$er >coronam auream? >%%%? alteram >%%%? aureolam.r!o $ari ratione et doctor qui $ro$ter inanem !loriam $raedica"it% '()051+ Quodlibet V# q% 13 a% 1 s% c% Sed contra# est quod o$era mortua $er $oenitentiam non re"i"iscunt% Sed o$era istius doctoris $ro$ter inanem !loriam $raedicantis -uerant mortua# id est cum $eccato -acta% . et ideo qui non meretur auream# id est $raemium essentiale# non meretur aureolam% Qui autem $ro$ter inanem !loriam o$erantur# non merentur $raemium .r!o non re"i"iscunt $er $oenitentiam ad $raemium consequendum% '()053+ Quodlibet V# q% 13 a% 1 co% Res$ondeo% icendum# quod cum aureola im$ortet quamdam sin!ularem e1cellentiam $raemii# necesse est quod $raesu$$onat auream# sicut com$arati"us $raesu$$onit $ositi"um& et hoc -i!uratur .

alioquin locum habet quod dicitur Matth% ca$% 8VI# 3(& quid >%%%? $rodest homini# si uni"ersum mundum lucretur# animae "ero suae detrimentum $atiatur= '()055+ Quodlibet V# q% 13 a% 1 ad 3 Ad secundum dicendum# quod aureola "ir!initatis debetur inte!ritati carnis# quae manet $ost $oenitentiam& et ideo debetur "ir!ini $oenitenti aureola.essentiale# quia rece$erunt mercedem suam# ut dicitur Matth% ca$% VI# 3# unde nec merentur aureolam% Poenitentia autem restituit homini $raemia $rius habita. quia doctor in-ormat intellectum# intellectus autem in-ormat a--ectum# et $er consequens actum% Sed scandalum acti"um tenetur quilibet remo"ere% . non autem con-ert ei ea quae non habuit# nisi in quantum i$se motus $oenitentiae est meritorius% Unde talis non meretur aureolam% '()054+ Quodlibet V# q% 13 a% 1 ad 1 Ad $rimum er!o dicendum# quod con"ersioni -idelium debetur aureola# $raesu$$osito merito essentialis $raemii in eo qui $raedica"it.r!o talis doctor tenetur suam doctrinam re"ocare% '()05/+ Quodlibet V# q% 13 a% 3 ar!% 3 Praeterea# s$iritualia sunt tem$oralibus $otiora% Sed in tem$oralibus# ut Au!ustinus dicit# non dimittitur $eccatum# . sed aureola doctrinae debetur actui doctoris# qui transit& et ideo $ost $oenitentiam non debetur aureola doctori# nisi actus reiteretur% Articulus 3 Utrum si e1 doctrina doctoris aliqui re"ocentur a meliori bono# utrum ille doctor teneatur illam doctrinam re"ocare Circa secundum sic $roceditur& "idetur quod si $er doctrinam alicuius aliqui retrahantur a meliori bono# ille teneatur suam doctrinam re"ocare% '()05)+ Quodlibet V# q% 13 a% 3 ar!% 1 Talis enim doctor in sua doctrina -acit scandalum acti"um.

re!orius dicit in Pastoral%& sicut incauta locutio in errorem $rotrahit# ita indiscretum silentium eos qui erudiri $oterant# in errore derelinquit% '()0*1+ Quodlibet V# q% 13 a% 3 ad ar!% .t in his casibus tenetur doctor e1 cuius doctrina damnum s$irituale accidit# contra hoc damnum remedium $onere in quantum $otest# e1$onendo saltem doctrinam suam% Alio modo $otest contin!ere e1 de-ectu aliorum. alio modo# quia con-use et inordinate $ro$onit# non $rae-erens maiora minoribus# contra id quod .re!orius dicit in Pastoral%& sic laudanda sunt bona summa# ne des$iciantur ultima. $otest e1 ea sequi detrimentum s$irituale in auditoribus du$liciter% Uno modo e1 de-ectu i$sius qui docet& uno modo quia doctrinam subtilem et altam $ro$oneret rudibus# qui non essent illius doctrinae ca$aces& qui e1 hoc detrimentum salutis incurrerent& contra e1em$lum a$ostoli# qui dicit# I ad Cor%# III# 1<3& tamquam $ar"ulis in Christo lac $otum dedi "obis# non escam.nisi restituatur ablatum% .r!o multo ma!is doctori# qui -acit damnum in s$iritualibus# non dimittitur $eccatum# nisi restituat ablatum# quod -it $er re"ocationem doctrinae% '()050+ Quodlibet V# q% 13 a% 3 s% c% Sed contra# est quod . ut$ote si dicerent quod quicumque intrat talem reli!ionem# statim erit aequalis meriti sicut beatus Petrus% .t in hoc casu non tenetur cessare a sua doctrina% Intrare enim reli!ionem $ro$ter errorem non est bonum% Unde sic non retrahit homines a meliori bono talis doctor& et hoc est quod . $uta si aliqui# dicendo aliqua erronea# inducerent homines ad aliquam reli!ionem. sic nutrienda sunt bona ultima# ne dum su--icere creduntur# nequaquam tendatur ad summa% .re!orius dicit& "eritas non est dimittenda $ro$ter scandalum% '()0*:+ Quodlibet V# q% 13 a% 3 co% Res$ondeo% icendum# quod hic distin!uendum "idetur% Si enim doctor doceat -alsam doctrinam# tenetur eam modis omnibus re"ocare.t $er hoc $atet res$onsio ad obiecta% Quaestio 14 . et ma1ime si e1 ea s$irituale damnum sequatur% Si "ero doceat "eram doctrinam.

r!o neque im$u!natores $ro$rios% '()0*/+ Quodlibet V# q% 14 a% 1 ar!% 3 Praeterea# quilibet $er-ectus debet ob"iare his quae statui $er-ectionis $raeiudicant& unde a$ostolus dicit# II ad Cor% VI# 4& ut non "itu$eretur ministerium nostrum% Sed $er hoc quod $er-ecti im$u!nantur# statui $er-ectionis dero!atur% .Prooemium '()0*3+ Quodlibet V# q% 14 $r% einde circa reli!iosos quaesita sunt duo% Primo utrum reli!iosi teneantur $atienter tolerare iniurias sibi -actas% Secundo utrum ille qui iurat se non intraturum reli!ionem# $ossit licite reli!ionem intrare% Articulus 1 Utrum reli!iosi teneantur $atienter tolerare iniurias sibi -actas Circa $rimum sic $roceditur& "idetur quod reli!iosi non debeant tolerare suos im$u!natores% '()0*)+ Quodlibet V# q% 14 a% 1 ar!% 1 In im$u!natione enim $er-ectorum "irorum eus im$u!natur& unde dominus Saulo $ersequenti disci$ulos Christi di1it# actuum I8# 5& Saule# Saule# quid me $ersequeris= Sed $er-ecti "iri non debent im$u!natores ei tolerare% .re!orius dicit& non sumus $er-ecti# si aliorum inordinationes -erre non $ossumus% '()0(:+ Quodlibet V# q% 14 a% 1 co% Res$ondeo% icendum# quod $er-ecti "iri du$liciter im$u!nari $ossunt& uno quidem modo quantum ad $ersonas $ro$rias# ut$ote cum in-eruntur eis iniuriae .r!o $er-ecti "iri non debent tolerare suos im$u!natores% '()0*0+ Quodlibet V# q% 14 a% 1 s% c% Sed contra# est quod .

t $er hoc $atet res$onsio ad obiecta% Articulus 3 Utrum ille qui iurat se non intraturum reli!ionem# $ossit licite reli!ionem intrare Ad secundum sic $roceditur& "idetur quod ille qui iura"it se non intraturum reli!ionem# non $ossit licite intrare% . alio modo $ossunt im$u!nari quantum ad statum eorum# ut $uta cum aliquis "erbis "el -actis $er-ectionis statui dero!at% .Aech% 8III# *& non ascendistis e1 ad"erso# nec o$$osuistis >"os? murum $ro domo Israel% . ubi dicit Chr7sostomus& illius discamus e1em$lo nostras quidem iniurias ma!nanimiter sustinere. quoniam in $ro$riis iniuriis esse quemlibet $atientem laudabile est.t similiter cum iabolus ei di1it# Matth% IV# 0& haec omnia tibi dabo# si cadens adora"eris me# quod ad iniuriam ei $ertinebat.t haec duo tan!untur Iac% II# (& nonne di"ites $er $otentiam o$$rimunt "os= Quod $ertinet ad $ersonales iniurias& nonne i$si blas$hemant bonum nomen# quod in"ocatum est su$er "os= Quod $ertinet ad reli!ionem "el statum in iniuriis er!o $ersonalibus decet $er-ectos "iros esse ma1ime $atientes# ut sint etiam $arati $lura su--erre# secundum illud Matthaei ca$% V# 40& si quis $ercusserit in de1tra ma1illa# $raebe ei et alteram% Statum "ero suum im$u!nari non debent $ati# quantum resistere $ossunt. ei autem iniurias nec usque ad auditum su--erre.t ideo dominus iniurias quae contra humanitatem eius in-erebantur# $atienter tolera"it# sicut cum Iudaei dicebant& ecce homo "ora1# et $otator "ini# ut habetur Matth% 8I# 10& et sicut iabolus di1it ei& mitte te deorsum# quod "idebatur ad $ro$riam iniuriam $ertinere% Sed iniurias ei non tolerabat& unde Pharisaeos dure redar!uit Matth% 8II# 3* ss% quia dicebant quod in @eelAebub eiiceret aemonia# quod $ertinebat ad iniuriam s$iritus sancti% . iniurias autem ei dissimulare# nimis est im$ium% '()0(1+ Quodlibet V# q% 14 a% 1 ad ar!% .$ersonales. statim enim eum re$ulit# dicens& "ade# Satana# ut habetur Matthaei IV# 1:. hoc enim "er!eret in iniuriam ei. unde contra quosdam dicitur .

r!o $er iuramentum non im$editur s$iritualis $ro-ectus intrandi reli!ionem% '()0((+ Quodlibet V# q% 14 a% 3 co% Res$ondeo% icendum# quod obli!atio iuramenti tri$liciter se $otest habere% Quandoque enim est illicita obli!atio# et de re illicita& $uta cum aliquis iurat se -ornicaturum. et tale iuramentum non tenetur homo adim$lere# nec etiam est licitum im$leri% Quandoque "ero est obli!atio licita et de re licita& $uta cum aliquis iurat se eleemos7nam daturum. non tamen co!itur e1 illo iuramento ad hoc quod im$leat quod iura"it& quia iuramentum# ad hoc quod sit obli!atorium# debet habere tres comites# iudicium# iustitiam et "eritatem# ut habetur Ierem% IV# "% 3% Huic autem iuramento deest iudicium discretionis# quia "er!it in deteriorem e1itum# retrahendo a meliori bono% Quaestio 15 Prooemium '()0()+ Quodlibet V# q% 15 $r% einde circa clericos quaesitum est unum% .r!o# cum ad hoc iuramento se obli!a"it# "idetur quod teneatur non intrare% '()0(*+ Quodlibet V# q% 14 a% 3 s% c% Sed contra est# quia nullum im$edimentum s$iritualis $ro-ectus est e1 eo% Sed iuramentum est e1 eo% . et tale iuramentum $raeterire non licet% Quandoque "ero est obli!atio illicita sed de re licita& $uta cum aliquis iurat se non -acturum aliquod maius bonum# quod tamen -acere non tenetur# $uta ieiunare# "el non dare aliquam eleemos7nam# "el reli!ionem non intrare& tunc enim id ad quod se iuramento obli!at# licitum est# sed tamen obli!atio est illicita# quia $er hoc homo# quantum in se est# ob-irmat se contra !ratiam s$iritus sancti# quae -acit hominem in suo corde ascensiones dis$onere% Unde tale iuramentum licite $otest homo im$lere# abstinendo ab illo bono quod -acere non tenetur.'()0(5+ Quodlibet V# q% 14 a% 3 ar!% Omnis enim obli!atio licita# est adim$lenda% Sed licitum erat ei non intrare reli!ionem% .

r!o "idetur quod hoc ad lasci"iam et im$rudentiam $ertineat.t "idetur quod non% '()0):+ Quodlibet V# q% 15 ar!% icitur enim .r!o multo minus eus% '()0)3+ Quodlibet V# q% 15 co% Res$ondeo% icendum# quod hic consideranda est intentio eius qui $rae"enit tem$us in matutinis dicendis# "el in quibuscumque horis canonicis% Si enim hoc -acit $ro$ter lasci"iam# ut scilicet quietius somnolentiae et "olu$tati "acet# non est absque $eccato% Si "ero hoc -aciat $ro$ter necessitatem# et licitarum honestarum occu$ationum# $uta si clericus aut ma!ister debet "idere lectiones suas de nocte# "el $ro$ter aliquid aliud huiusmodi# licite $otest de sero dicere matutinas# et in aliis horis canonicis tem$us $rae"enire# sicut etiam hoc in solemnibus .ccli% 88# )& lasci"us >%%%? et im$rudens non ser"abit tem$us% Sed iste in dicendo matutinas non obser"at tem$us& cum enim dies inci$iat a media nocte# "idetur quod matutinas sequentis diei dicat in die $raecedenti% .cclesiis -it& quia melius est eo utrumque reddere# scilicet et debitas laudes# et alia honesta o--icia# quam quod $er unum aliud im$ediatur% '()0)4+ Quodlibet V# q% 15 ad ar!% Ad $rimum er!o dicendum# quod quantum ad contractus et alia huiusmodi# dies inci$it a media nocte.Utrum scilicet liceat clerico qui tenetur ad horas canonicas# dicere matutinas sequentis diei de sero . et ita "idetur esse $eccatum% '()0)1+ Quodlibet V# q% 15 s% c% Sed contra# eus clementior est quolibet homine% Sed homo non im$utat debitori in cul$am# si debitum sibi reddat ante tem$us% . sed quantum ad ecclesiasticum o--icium et solemnitatum celebritates inci$it dies a "es$eris& unde# si aliquis $ost dictas "es$eras et com$letorium# dicat matutinas# iam hoc $ertinet ad diem sequentem% .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful