Migracija

definicije migracija svaka promjena trajnog boravišta (Heberle) permanentna promjena mjesta boravka (Lee) relativno permanentno kretanje osoba na stanovitoj značajnoj distanci (Peterson) oblik pop!lacijskog kretanja ! kojem s! s!dionici dovoljno napredni ! ekonomskoj k!lt!ri" inteligenciji i geogra#skom znanj! tako da s! svjesni destinacije$ kretanje je planirano" svr%ovito i namjerno (rječnik sociologije) &. više ili manje permanentne promjene boravka ('rong) (. više ili manje permanentni prijelaz iz jednesociok!lt!rne sredine ! dr!g!" bitno različit! ()llemen) *. ona prostorna kretanja kojima lj!di pojedinačno ili kolektivno mijenjaj! svoje mjesto boravka (+a!nders) ,. #izički prijelaz nekog pojedinca ili gr!pe iz jednog dr!štva ! dr!go ()isenstadt) -. relativno permanentni odlazak migranata iz jedne geogra#ske lokacije ! dr!g!" kojoj pret%odi odl!čivanje migranata zasnovano na %ijerar%ijski !re.enom set! vrednota ili vrijednosni% ciljeva • prvi znanstveni prist!p migracijama / 2.pol.1-.st. / Ravensteinovi «zakoni»0 1. velik dio migranata prije.e samo kratk! distanc! te se dogodi !niverzalno pokretanje i razmještaj lj!di koji proizvodi 1migracijsko stanje2 !smjereno prema velikim centrima trgovine i ind!strije 2. proces apsorcije ide post!pno" korak po korak / prvo dolaze migranti iz neposredne okoline" a zatim oni iz !daljeni% krajeva 3. proces disperzije obrn!t je onom apsorcije . svaki tok migracije proizvodi kompenziraj!3i prot!tok( migranti iz mjesta ! koje s! došli pomi3! starosjedioce) &. migranti koji odlaze na dr!ge distance pre#eriraj! odlazak ! neki od ve3i% centara (. !rbano stanovništvo manje je migrantno od r!ralnog *. 4ene s! migratornije od m!škaraca 5 pok!šaj stvaranja !niverzalnog okvira0 5 zakon / svi lj!di imaj! potreb! poboljšati svoje materijalne !vjete 5 okvirni !vjeti / ! odnos! spram res!rsa ! grad! postoji podnaseljenost i viši 4ivotni standard$ na sel! prenaseljenost i siromašniji !vjeti$ migracije ne podlije4! nikakvim administrativnim !vjetima. 5 zaklj!čak / migracijski tok teče iz sela ! gradove • tipologije migracija a) Ravensteinova klasifikacija migranata 1. lokalni migrant / ostaje ! istoj gro#oviji ! kojoj je ro.en 2. 1s%ort5jo!rne6 migrants2 5 najčeš3i tip$ odnosi se na one koji migriraj! ! s!sjedn! gro#ovij! 3. 1long5jo!rne6 migrants2 5migriraj! ! !daljena podr!čja i čine četvrtin! migranata . etapni migranti / migranti čiji je ostanak vremenski ograničen (sezonski radnici" pomorci" st!denti" t!risti" zatvorenici) 5 +to!##er / osim distance !klj!č!je i kategorij! interveniraj!3i% prilika7!vjeta / broj osoba koje prelaze razdaljin! proporcionalan je broj! prilike odnosno poteško3e na toj razdaljini b) Fairchildova tipologija migracija 5 migracije se promatraj! od i kamo id! migranti te da li se dešava ! mir! (kolonizacija" imigracija) ili je !vjetovana ratom (invazija" osvajanje) 5 e!rocentrični prizv!k (kolonizacija) • 1. 2. 3. .

B9>. 2.@9 C9P <. ?=DE=8=L>@.L@9 C9P .B9>+:. +@.!narodn! cirk!lacij! rada i kapitala tj.C98@ 9@=8.B9>+:. :=@<)E8.B9>+:.?@9" F=?)E@9 C9P istjerivanje" deportacija"zatočenje pojedinaca i gr!pa migracija slobodne radne snage 5 nije !gra. konfliktne teorije / centar se br4e razvio zbo# eksplotacije peri#erije 5 +amir .min / migracije pove3avaj! jaz izme.! metropole i podrazvijeni% koji s! me. . nomadska seljenja"seobe naroda" prekomorske" %elenske" vikinške potp!no istjerivanje" nacionalno" manjinsko i sk!pno novonasejavanje P=>)?9@.en ! vlastit! teorij! 5 kad govorio socijalnim odnosima oslanja se na razlik! 1zajednica5 dr!štvo2 d) Petersenova «generalna tipologija migracija» 5 najpoznatija i najrazvijenija teorija" ali ipak nije generalna PE9@I?@) (impelled) Cjeranje migranata bijeg 5:=@<)E8. Primitivne Prin!dne Prisilne +lobodne Fasovne C9P F9GE.5 :orištenje migranata Bollie 5 trgovina 59@=8. F9GE.B9>.5 PE9+9L@) (#orced) raseljavanje trgovina robljem 5 te kategorije se mog! i reinterpretirati / lj!di migriraj! radi promjene" odnosno poboljšanja 5 inovacijske migracije 5 dr!gi migriraj! da bi socijalno i k!lt!rno ostali isti / konzervacijske migracije E)L.8)<9 ?=DE=8=L>@. F9GE.B9>+:.P. Priroda i čovjek ?r4ava i čovjek Aovjek i norme :olektivno ponašanje F9GE. F9GE.G. @)?=DE=8=L>@. neoklasi ne ekonomske teorije / !smjerene s! na me.B9>. @)?=DE=8=L>@.EH.!je prema aktivnom čimbenik! (trgovci robljem) i nji%ovoj namjeri 5 osnova ove teorije je kritika 1p!s%5p!čč teorie2 5 moraj! se razlikovati str!kt!ralni i socijalni razlozi migracija od sami% aspiracija migranata • koncepcije migracija iz ekonomsko-demografske perspektive (2)0 1. )kološki pritisak Figracijske politike 8iše aspiracije +ocijalni moment :L. E.<89>)@9 9 ?9H)E)@B9E.+.!sobnom stalnom kon#likt! zbog interesa$ troškovi dr!štvene reprod!kcije i obrazovanja prebačene s! nazemlje porijekla" a nji%ove obitelji trošak s! razvijenima$ . 'ander!ng ranging Dijeg iz zemlje Dijeg Boolie5trgovina Crgovina Easeljavanje robljem Gr!pne Pionirske @aseljavanje Irbanizacija 5 rangers / kretanje ! smisl! nomadizma7sak!pljanje %rane (aborigini) 5 pitanje ovog razlikovanje ako migranti ne odl!č!j! o svojim migracijama (robovi) → karakter se odre. F9GE.9A@9 C9P 8)L9:9 +. proizvodnje / podjela svjetskog ekonomski poretka na razvijene 9 nerazvijene → koncentracija kapitala ! centr! a višak radne snage na peri#eriji → migracija radne snage (priljev kapitala 5 ! podr!čje radne snage" rad / prema boljim nadnicama / stanje ekvilibrija)$ DaldJin" Dogne" Fe6er" C%omas" Hirsc%mann. F9GE.B9>.B9>.A@.B9>.c) Heberleova tipologija migracija P=89>)+@9 +=B9>.B9>.

razgra. primarni izvor optimizma *. sr ani stim#lator i energizator / izazov novog prostora koji za%tjeva potp!n! izgradnj! i akcij! (.iva i atomizator / tradicionalne instit!cije se moraj! razgraditi da bi se izgradile nove &. veliki eliminator / eliminiraj! se neki elementi socijane str!kt!re i tradicije" te4ište se s plemenitosti premješta na sposobnosti 2. Deterministički / sagledavaj! se migracijska selektivnost i različitost" ekonomski aspekti migracija" prostorni aspekti migracija" aspekti ponašanja ! odl!čivanj! o migraciji 2.!j! pojedince i nji%ov! socijaln! mobilnost 2. .razvijeni imaj! koristi dok emigracijske zemlje migracijam osiromaš!j! i postaj! peri#erija peri#erije$ Dernard :a6ser. Ho##mann5@ovotn6 / str!kt!ralni aspekt$ str!kt!ralna napetost ! dr!štv! koja proizlazi iz nejednake raspodjele mo3i → te4nja sistema ka ravnote4i → migracije kao isp!šni ventil 3. Probabilistički / naglasak na migracijskoj vjerojatnosti i kretanj!" npr.lbrec%t / !vodni pojam 4ivotnog cikl!sa / klj!čne točke ! 4ivot! pojedince odre. arhi-konzervator / migranti se još više ve4! za one stvari koje s! zadr4ali . kontrola granice interveniraj!3e podr!čje podr!čje prepreke porijekla cilja o5K55Ko55 →→→→→ KKK5KoK 55o55o5o5 →→K5o→ Ko5KK5Ko • razli iti prist#pi migracijama %Pa#l &ha') 1. )isenstadt / ! osnovi migracija je osje3aj nesig!rnosti i depriviranosti • !onald "ogne i klasi#ikacija p!s%5p!ll #aktora 5 p#sh faktori0 1) nepovoljna privredna sit!acija 2) nezaposlenost 3) politička ili vjerska diskriminacija ) odst!panje od vrijednosnog s!stava gr!pe &) loši !vjeti osobnog razvitka () prirodne katklizme 5 p#ll faktori0 1) bolje mog!3nosti zaposlenja 2) ve3e zarade 3) povoljniji !vjeti pro#esionalnog napredovanja ) bolji !k!pni 4ivotni !vjeti &) lančanost (potreba za priklj!čenjem) () privlačnost novi% sredina • $eeova teorija migracija 5 što je više min!s #aktora jači je str!kt!ralni pritisak ka migraciji 5 interveniraj!3e prepreke / npr. sek#larizator i ekstreamalizator vjerovanja / nemog!3nost odr4anja . #strajan iskrivlja / dovodi do reklasi#ikacije vrednota pri čem! s! zadr4ane vrijednosti intenzivnije 3. • teorije srednjeg dometa / nastale sedamdeseti% godina 5 #aktor socijalne pokretljivosti (migracije / socijalni proces) 1. sto%astički modeli • (#rnerov model «granice» 5 američka mobilnost 5 1go Jest2 5 granica je nestala pa je prestao vrijediti • )eorge Pierson * migracijski faktor # ameri koj povijesti+ 1.

? &6!-# 5 do kraja 1-.ene interesima kolonijalni% metropola 5 ve3e kretanje pojedinaca ograni3eno je kom!nikacijskim mog!3nostima (rijetke i sk!pe) 5 dvije velike prekooceanske migracije0 )vropljani K a#rički robovi ! @ovi +vijet 5 religijski progoni 5 Lidovi iz Mpanjolske" progon Fa!ra" španjolski %asb!rgovci ! @izozemskoj progone protestante" progon protestanata iz Delgije i @izozemske od strane španjolski% Hasb!rgovaca" C!dori i BromJell istjer!j! irske katolike" progon %!genota iz Drandenb!rga /) .poha apsol#tizma i merkantilizma 5 početne migracije / vo. #jednjiva i demokratizator / migracije s! nova šansa za socijan! promocij!" a!toritet se gradi ispočetka • tri epohe modernih migracija -) .merika je nji%ovo !točište 5 civilna nacija počiva na pojedincima i nji%ovim pravilima koja štite Istav 5 1*.anske slobode) 5 evropska prekomorska emigracija (3 8ala5 !kidanje trgovine robljem (1!govorno sl!4instvo2 i collies migracije iz :ine za izgradnj! transkontinentalni% 4elje4nice sa zapadne strane (prvi B%ina CoJn ! +an Hrancisk!) 5 političke i prisilne migracije 4) . 8r%ovni s!d odl!č!je da je savezna dr4ava odgovorna za migracije .Dritanijom) 5 inkl!zivni karakter američke civilne nacije / dolaze oni lj!di koji ! svojim zemljama nis! mogli na3i !vjete za svoj politički i ekonomski razvoj / ..*&.2.merike i .tradicionalni% vjerski% zajednica .!6>&(>.=. pri%va3en dr4avni pečat 1) plerib!s In!m2 (=d mnoštva jedno) 5 1one drop o# blood2 5 1732 dijela crne krvi čini te crncom / to vrijedi i danas 7M7)R6879&:. / ekspedicija >o%n +mit%a / prvi imigranti s! došli s vcoljem stvaranja @ove )ngleske (identi#ikacija sa 8.!stralije / !svojena evropska k!lt!ra !z prilagodbe (jezik i religija isti" ali !tjecaj domorodaca / k!lt!rni %ibrid) • 6meri ke migracije 5 !dio 9ndijanaca je danas 1 N 5 od 1--3. 4estoka kampanja protiv ilegalni% !seljenika (brod s :inezima i bomba ! 'CB) 5 illegal / nelegalni !lazak ! zemlj! 5 !ndoc!mented / ostanak nakon isteka viza 5 početak imigracije / 8irginia 1(O*. <6:. stolje3a nema takvog zakonodavstva 5 prije stjecanja nezavisnosti povremeno se ograničavao !lazak pojedini% kategorija doseljenika (kriminalci" katolici" kvekeri) 5 1.poha ind#strijske0 demokratske i demografske revol#cije od kasnog -12 stolje3a 5 masovne migracije selo5grad 5 ekonomski cikl!si / povremeni viškovi stanovništva → migracije kao isp!šni ventil 5 #ormira se koncept slobode kretanja (konstit!tivni element gra.pohe od kraja -52 stolje3a 5 demogra#sko !sporavanje razvijeni% i demogra#ski rast nerazvijeni% 5 razvitak prijevozni% sredstava i masovni% medija 5 ograni3enje imigracije ! zemljama primitkaosvajanje !n!trašnjosti .

.?5a !vjet je biti ro.acima i idiotima / početak restrikcionizma 5 1.O. zabrna !laska kriminacima" prostit!tkama" :inezima" l!.!je koncepcij! ograničavanja !seljavanja neki% kategorija 5 odbac!je se rasni kriterij kao !vjet za !lazk" ali s! kvote vrlo niske 5 pre#erncijalna kvota za de#icitarne pro#esije 5 prava pre#erencijalni% gr!pa / bli4e do obitelji nego ostali / r!pa ! zakon! / gotovo pola miliona lj!di imigriralo kroz t! osnov! 5 1--&. rasna nepodobnost :ineza za dobivanje dr4avljanstva K isklj!čenje 5 1-O*. zabrana !voza robova 5 1.?5a osim prava glasa 5 za predsjednika +. temelnji zakon koji pok!šava objediniti sve akte do tada / potvr. 5 3O/i% i O5i% godina5 natavistički pokreti 5 1-21.?5 ! 5 residenti / imaj! sva prava kao i gra. stolje3! → osvajanje @ovog +vijeta / nova era jedinstveni% lj!dski% migracija0 . &&N kvotni% viza otpada zapadn! i sjevern! )vrop! (po4eljni zbog protestantizma) 5 1-2 . a to je pri%vatila i statistika 5 izbjeglice / pojave se dr!goj zemlji i tra4e azil" odobri se vota 5 azilanti / pojavlj!j! se na granici$ tra4e azil" razmatraj! se individ!alno 5 brain5drain / proces vezan za znanost kao ind!stij!$ od pojave 1lj!dskog kapitala2 kao po4eljnog PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Moderne migracije 5 pojava mo3ni% e!ropski% dr4ava ! 1&. svi iz Latinske .en ! +. osim kvota !zimaj! se ! obzir obiteljska prava za spajanjem obitelji 5 1-2-. zakon o nat!ralizaciji / dr4avljanstvo mo4e dobiti svaka slobodna osoba bijele rase " a a!tomatski se dobiva (za te kategorije) ro.enjem ! +. ograničen !laz >apancima" a iskl!čeni 1-2 ..2.5 1*-O." +an Hrancisco 5 m!ltik!lt!ralizam stvara !mjetne identitete (npr.ani +.*&. još sni4en !k!pan broj !seljenika" s idejom da nis! sve evropske gr!pejednako po4eljne ni jednaki% sposobnosti 5 imigracija sni4ena na 2OO OOO godišnje 5 imigracija pada zbog velike ekonomske krize 5 1-&2.merike R Latinos).?5! 5 1. !vedene garancije za posjet obitelji !z neke !vjete (→ pri%od 2& N ve3i od granice siromaštva)PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 5 pokazatelj amalgacije / st!panj mješoviti% brakova 5 evropski imigranti / početak stolje3a >-ON" 1--O / samo 11N s jednim pove3anjem kod pada +++E5a 5 najve3i imigracijski centri / @Q" ?B" Fiami" B%icago" Ho!ston$ +an ?iego" L.

5 4 vala prekomorskih migracija *  -2val * 8.?5a bje4e ! :anad! 5 !kidanje trgovine robljem / !govorno sl!4instvo / * godina kao trošak prijevoza 5 collies migracije / :ina / 'ells Hargo / gra. revol!cija nije !zela ma%a" a političi 4ivot nije stabilan revol!cija)$ 1. stolje3a 5 jaz izme.merik!  odlazak srednji% slojeva / obrt o Hranc!ski model / nastoji sprječiti !ljev stranaca ! svoje kolonije o Dritanski model / otvara svoje kolonije strancima iz dr!gi% evropski% dr4ava / br4i razvoj od #ranc!skog djela  religijski progoni i migracije 5 Lidovi 1 -2.enje 4elje4nički% pr!ga sa zapada +.merike nakon osamostaljenja +.st. revol!cija 5 dvije velike prekooceanske migracije0  oko *"& milion robova iz <apadne .#rike odlazi ! @ovi +vijet (prije s! bili izvor robova za . / =tkazao edikt K Dartolomejska no3 5 englezi protjer!j! irske katolike 5 španjolski %asb!rgovci protjer!j! protestante iz @izozemske i Delgije 5 protjerivanje njemački% protestanata iz bradenb!rga • epoha inag#rirana ind#strijskim0demokratskim i demografskim revol#cijama (kasno 1." 2miliona sve!k!pno.er 4elje4nice) • )po%a od kraja 1-. / zato što je započela ind!strijska revol!cija ! tim zemljama.ivanje posjeda" ind..1O$ .  /2val * dio @jemačke" Hranc!ska (nije se dogodilo ogra."& miliona pred kraj 1-.Dritanija i 9rska / traje do 1.?5a (prvi B%ina CoJn ! +an Hrancisk!) te čak i ! 9ndij! (tako. / 1.ansko pravo 5 evropska prekomorska migracija / 12O OOO ! 1.3O7 O. stolje3e) vrlo malo kretanja stanovništva preko granica / postoji samo ratna migracija" nema radne migracije 5 spori rast pop!lacije / visoki natalitet i mortalitet 5 rijetki res!rsi / daleko je ind.rape)  253 miliona evropljana odlazi ! .! močni% i bogati% te ostatka svijeta . stolje3a) 5 poljoprivredna revol!cija / agrariranje posjeda (ovce s! pojele lj!de) 5 ind!strijska revol!cija i demogra#ska revol!cija 5 interakcija brzog rasta stanovništva i dinamike kapitalizma / masovne migracije selo5grad 5 migracijska revol!cija / dolazi do smanjenog socijalnog pritiska na zemlj! matic! 5 b!r4oaske revol!cije 5 skidanje tradicionalni% ograničenja s emigracije / sloboda odlaska kao gra.• 5 epoha apsol#tizma i merkantilizma (1(.&O7*1  42val * Fediteranske zemlje" Hrvatska / peronospora i strana vlast (pola istina5a zašto onda ! 9talijiS" izrazito rodolj!bni / p!no povratnika) 5 #n#tarevropske migracije 5 migracije radne snage 5 migracije aristokrata kao posljedica revol!cija / 3OO OOO #ranc!ski% aristokrata 1emigres2" čak i torijevci iz . iz Mpanjolske pošto se ne4ele pri%vatiti :rista 5 progon Fa!ra (arapi K španjolci)" islam 5 2OO OOO %!genota protjerao L!j 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful