P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Dec 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב אמוי י ד - וט ס תורנהו תרטקה רד

www.swdaf.com 1
דימת – אבילא ד א לואש אב
םד ה דימת , תבטה ,תורנ 'ה ,תורנה 'ב תבטה תרוטק
י אמו – אבילא ןנברד
םד דימתה , תבטה תורנ 'ה , תרוטק , תורנה 'ב תבטה
ת תכסמ הנשמ ג קרפ דימ – תבטה תורנה 'ה
ט הנשמ
[ט] ימינפה חבזמ ןושדב הכזש ימ וחינהו ינטה לטנו סנכנ
וכותל ראשה תא דביכ הנורחאבו וכותל ןתונו ןפוח היהו וינפל
אציו וחינהו תורנ יתש אצמו סנכנ הרונמה ןושידב הכזש ימ
םיקלוד ולא תא חינמו ראשה תא ןשדמ םיקלוד תויחרזמ
ילדמו ןנשדמ ובכש ןאצמ ןמוקמב ךכ רחאו םיקלודה ןמ ןק
תולעמ שלש הבו הרונמה ינפל התיה ןבאו ראשה תא ןשדמ
לע זוכה תא חינהו תורנה תא ביטמו דמוע ןהכה הילעש
:אציו הינש הלעמ

ד קרפ דימת תכסמ הנשמ – םד דימתה
א הנשמ
וכזש ימ ותוא ןידקעמ אלא הלטה תא ןיתפוכ ויה אל [א]
וינפו םורדל ושאר ותדיקע התיה ךכו וב םיזחוא םירבאב
היה רחש לש ברעמל וינפו חרזמב דמוע טחושה ברעמל
נופצ ןרק לע טחשנ ןיב לש הינש תעבט לע תיברעמ תי
הינש תעבט לע תינופצ תיחרזמ ןרק לע טחשנ היה םיברעה
תינופצ תיחרזמ ןרקל ול אב לבקמה לבקו טחושה טחש
המורד הברעמ ןתונו תימורד תיברעמ הנופצ החרזמ ןתונו
:תימורד דוסי לע ךפוש היה םדה יריש

ה קרפ דימת תכסמ הנשמ – סייפ תרוטקה
ב הנשמ
םהל רמא [ב] וסיפהו ואב תרטקל םישדח ימ הכז וסיפה
יפהו ואוב םינשי םע םישדח הכזש ןמ םירבא הלעמ ימ וס
םירבא הלעמה רמוא בקעי ןב רזעילא יבר חבזמל שבכה
:חבזמה יבג לע ןתוא הלעמ אוה שבכל

ו קרפ דימת תכסמ הנשמ – תבטה תורנה 'ב
א הנשמ
חבזמ ןושידב וכזש ימ םלואה תולעמב םילוע ולחה [א]
חבזמ ןושידב הכזש ימ םהינפל ןימידקמ ויה הרונמהו ימינפה
נ ימינפה אציו הוחתשהו ינטה תא לטנו סנכ ןושידב הכזש ימ
תא ןשדמ ןיקלוד םייחרזמ תורנ יתש אצמו סנכנ הרונמה
תא קילדמ היה ונממש קלוד יברעמה תא חינמו יחרזמה
םיברעה ןיב הרונמה חבזממ וקילדמו ונשדמ הבכש ואצמ
:אציו הוחתשהו הינש הלעממ זוכה תא לטנ הלועה

תכסמ הנשמ ו קרפ דימת – תרטקה תרוטקה
ג הנשמ
[ג] ונתונו ףכה ךותמ ךזבה תא לטונ היה תרטקב הכזש ימ
וינפחב ול ונתונ וכותל ונממ רזפתנ ובורקל וא ובהואל
הוכת אלש ךינפל ליחתת אמש ריהז יוה ותוא םידמלמו
אצויו דדרמ ליחתה הנוממהש דע ריטקמ ריטקמה היה אל
רמוא הנוממה לודג ןהכ היה םא רטקה ול רמוא ןהכ ישיא
: אציו הוחתשהו ריטקהו םעה ושרפ רטקה לודגא קרפ אמוי תכסמ הנשמ – םד , ,תרוטק תורנ
ב הנשמ
ב] אוה םימיה תעבש לכ [ םדה תא קרוז תא ריטקמו
תרוטקה לגרה תאו שארה תא בירקמו תורנה תא ביטמו
בירקמ לודג ןהכש בירקמ בירקהל הצר םא םימיה לכ ראשו
:שארב קלח לטונו שארב קלח

ב קרפ אמוי תכסמ הנשמ – ,םד ,תורנ תרוטק
ג הנשמ
[ג] ינשה סייפה קרוז ימ טחוש ימ נפה חבזמ ןשדמ ימ ימי
לגרהו שארה שבכל םירבא הלעמ ימו הרונמה תא ןשדמ ימו
תונפדה יתשו הרגהו הזחה לגרהו ץקועה םידיה יתשו
וב וכז םינהכ רשע השלש ןייהו ןיתיבחהו תלסהו םיברקהו
וכולה ךרד עשוהי יבר םושמ אביקע יבר ינפל יאזע ןב רמא
:ברק היה
ד הנשמ
[ד] ו ואוב יעיברהו וסיפה תרטקל םישדח ישילשה סייפה
:חבזמלו שבכה ןמ םירבא הלעמ ימ םינשי םע םישדח

ג קרפ אמוי תכסמ הנשמ – ,םד תרוטק , ) רחש תי ( תורנ
ד הנשמ
הלע לבטו דרי טשפ םעה ןיבל וניב ץוב לש ןידס וסרפ [ד]
וילגרו וידי שדקו שבלו בהז ידגב ול ואיבה גפתסנו ול ואיבה
תא לבק ודי לע הטיחש רחא קרמו וצרק דימתה תא םדה
וקרזו רחש לש תרוטק ריטקהל סנכנ תורנה תא ביטהלו
:ןייה תאו ןיתיבחה תאו םירבאה תאו שארה תא בירקהלו
ה הנשמ
ןיב לש םירבאל םד ןיב הבירק התיה רחש לש תרוטק [ה]
סינטסא וא ןקז לודג ןהכ היה םא םיכסנל םירבא ןיב םיברעה
צ גיפתש ידכ ןנוצה ךותל ןיליטמו ןימח ול ןימחמ :ןתנ

ז קרפ אמוי תכסמ הנשמ - ,םד תרוטק ) םיברעה ןיב ( תורנ ,
ג הנשמ
הלע לבטו דרי טשפ וילגרו וידי שדק ארוק ץוב ידגבב םא [ג]
נו השעו אציו וילגרו וידי שדקו שבלו בהז ידגב ול ואיבה גפתס
הנש ינב םימימת םישבכ תעבש תאו םעה ליא תאו וליא תא
ויה רחש לש דימת םע רמוא אביקע יבר רזעילא יבר ירבד
םע ןיברק ויה ץוחב השענה ריעשו הלועה רפו ןיברק דימת
םיברעה ןיב לש :
ד הנשמ
ידגב ול ואיבה גפתסנו הלעו לבטו דריו טשפו וילגרו וידי שדק
תאו ףכה תא איצוהל סנכנ וילגרו וידי שדקו שבלו ןבל
ואיבה גפתסנו הלע לבטו דריו טשפו וילגרו וידי שדק התחמה
וילגרו וידי שדקו שבלו בהז ידגב ול יטקהל סנכנו תרוטק ר
םיברעה ןיב לש טשפו וילגרו וידי שדקו תורנה תא ביטהלו
היה בוט םויו ותיב דע ותוא ןיולמו שבלו ומצע ידגב ול ואיבה
:שדקה ןמ םולשב אציש העשב ויבהואל השוע
זכ קרפ תומש
(אכ) ל ֶ הֹא ְ בּ ויָ נ ָ בוּ ןֹרֲ האַ וֹתֹא ְ ךֹרֲ עַ י תֻ דֵ ע ָ ה לַ ע ר ֶ שֲׁ א תֶ כֹרָ פַּ ל ץוּח ִ מ דֵ עוֹמ ר ֶ קֹבּ דַ ע בֶ רֶ ע ֵ מ ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ בּ ת ֵ א ֵ מ ם ָ תֹרֹד ְ ל םָ לוֹע ת ַ קֻּ ח קָ וֹקְ י יֵ נ ְ פ ִ ל :ל
ל קרפ תומש
(ז) ִ הְ ו םי ִ מּ ַ ס תֶ רֹט ְ ק ןֹרֲ האַ וי ָ לָ ע רי ִ ט ְ ק הָ נּ ֶ רי ִ ט ְ קַ י תֹרֵ נּ ַ ה ת ֶ א וֹבי ִ טי ֵ ה ְ בּ ר ֶ קֹבַּ בּ ר ֶ קֹבַּ בּ :
(ח) הָ נּ ֶ רי ִ ט ְ קַ י םִ י ַ בּ ְ רַ ע ָ ה ןי ֵ בּ תֹרֵ נּ ַ ה ת ֶ א ןֹרֲ האַ תֹלֲ ע ַ ה ְ בוּ :םֶ כי ֵ תֹרֹד ְ ל קָ וֹקְ י יֵ נ ְ פ ִ ל די ִ מ ָ תּ תֶ רֹט ְ ק

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->