You are on page 1of 46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА

ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

С.Т.Ш.
“МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА” РУМА

ОПШТИНА РУМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОСТУПАК ЈНМВ
РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ
СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА” РУМА
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “НАСТАВАК ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ НА ОБЈЕКТУ СТШ И СППШ У РУМИ”

БРОЈ ЈН МВ 998/13

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”
ОПШТИНА РУМА

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр.124/12),
и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки („Службени гласник РС бр.29/13) и Одлуке о покретању поступка ЈН МВ
број 998-1/13 од 01.11.2013. године, Комисија за јавну набавку образована Решењем
број 998-2/13 од 01.11.2013. припремила је конкурсну документацију за ЈН МВ
РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА” РУМА У

ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “НАСТАВАК ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
НА ОБЈЕКТУ СТШ И СППШ У РУМИ

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПИС

БРОЈ ПРИЛОГА

1

ПОЗИВ

1

2

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2

3

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3

4

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4

5

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

5

6

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗЈН

6

7

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

7

8

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

8

9

ИЗЈАВА

9

10 ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

10

11 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

11

12 СПЕЦИФИКАЦИЈА

12

13 ПОНУДА

13

14 МОДЕЛ УГОВОРА

14

15 СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

15

16 ПОГЛАВЉЕ ПОДИЗВОЂАЧ

16/1/2/3/4

17 ПОГЛАВЉЕ ГРУПА ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

17/1/2/3/4

18 СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

18

19 ИЗЈАВА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВ. И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

19

20 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

20

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 1

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”
ОПШТИНА РУМА

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12), и Одлуке о покретању
поступка јавне набавке мале вредности број 998-1/13, од 01.11.2013.год. упућујемо Вам

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ за ЈН МВ по конкурсној документацији коју Вам достављамо у
прилогу.
1. OПШТИ ПОДАЦИ :
Наручилац:

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”

Телеф. бр.:

022/474-716

Адреса;

Вука Караџића 70; РУМА

Интернет стр:

www.tehnickaskolaruma.nadlanu.com

НАБАВКА бр:

998/13

ДАТУМ:

04.12.2013.Г.

998-1/13

НАБАВКА СЕ СПРОВОДИ ЗБОГ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ОДЛУКА бр:

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:

Врста предмета набавке:

РАДОВИ

Назив и ознака предмета набавке из Општег РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ СТШ “МИЛЕНКО
БРЗАК-УЧА”
РУМА
У
ОКВИРУ
ПРОЈЕКТА
“НАСТАВАК
речника набавки:
ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ОБЈЕКТУ СТШ И
СППШ У РУМИ

ОЗНАКА: 45420000
Опис предмета јавне набавке:

Предмет ЈН су радови на замени столарије на објекту СТШ
“МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА” РУМА

Правни основ за упућивање Позива:

Одлука
Покрајинског
секретаријата
за
привреду,
запошљавање и равноправност полова о додели средстава за
суфинансирање привредних активности бр. 133-4011190/2013-03 од 11.06.2013.г.
Уговор о суфинансирању бр. 401-40/13-I од 15.07.2013.г.
Одлука о буџету Општине Рума за 2013.г.;
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине
Рума за 2013.г.-РЕБАЛАНС;
Финансијски план за 2013.г. СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА” РУМА;
План ЈН СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА” РУМА;
Одлука о покретању поступка ЈН МВ 998-1/13

Број партија уколико се предмет набавке
обликује у више партија:

Јавна набавка НИЈЕ обликована по ПАРТИЈАМА.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

3. ОСТАЛИ ПОДАЦИ:

Критеријум/елеме. критеријума за доделу
Уговора:
Начин преузимања конкурсне
документације:
Интернет адреса где је конк. докум.
доступна:

НАЈМИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
portal.ujn.gov.rs
ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА www.tehnickaskolaruma.nadlanu.com

Начин подношења Понуде и рок за
подношење Понуде:

Понуде се подносе путем поште или лично на адресу:
Писарница Општинске управе Општине Рума, Орловићева 5,
22 400 Рума са назнаком
„ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈНМВ-НЕ ОТВАРАТИ“
(ЈН МВ број 998/2013)
РОК ЗА ПОДНОШ. ПОНУДА: .13.12.2013.г. До 12:00 часова
(Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан
наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до
12:00 часова

Место, време и начин отварања Понуда:

Место отварања: Рума; Орловићева 5; канцел. бр. 8
Датум отварања: 13.12.2013.г.
Време отварања: 13:00 часова
Отварање Понуда је јавно. Отварању понуда
присуствовати сва заинтересована лица.

могу

Услови под којима представници Понуђача
могу учествовати у поступку отварања
Понуда:

Представници Понуђача морају имати ОВЛАШЋЕЊЕ за
учествовање у поступку отварања Понуда.
У поступку отварања Понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници Понуђача. Овлашћење предају
Комисији за јавну набавку пре отварања Понуда.

Рок за доношење Одлуке о додели Уговора:

Одлука о додели Уговора биће донета у року од 5 дана од
дана отварања понуда.
Наведену
Одлуку
Наручилац
ће
доставити
свим
подносиоцима Понуда у року од 3 дана од дана њеног
доношења.

Контакт (особа, време, телефон бр, е-маил
адреса...):

Понуђач може, у писменом облику, тражити од Наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем
Понуде.
Адреса: СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”; ВУКА КАРАЏИЋА 70;
22 400 РУМА

Контакт особа: Игор Садрија
е-маил: skolambu@ptt.rs
Остале информације:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Начин и рок плаћања: у року од 45 дана од дана пријема
окончане ситуације/фактуре за извршене радове и пријема
писмене сагласности Надзорног органа о успешно изведеним
радовима.
Рок извршења: 30.12.2013.g.
Место извршења: СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”; ВУКА КАРАЏИЋА
70; 22 400 РУМА;
Гарантни рок: 2 год. за извршене радове; ПВЦ столарија у
складу са гарантним роком Произвођача/према захтеву
Наручиоца
Рок важења Понуде: не мање од 30 дана од дана отварања
Понуде

4/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 2.

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”
ОПШТИНА РУМА

На основу Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12), и члана 6. Правилника о
обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима ЈН и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС бр.29/13) дефинисани су:

ОПШТИ ПОДАЦИ
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. OПШТИ ПОДАЦИ :

Наручилац:

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”

Телеф. бр.:

022/474-716

Адреса;

Вука Караџића 70; РУМА

Интернет стр:

www.tehnickaskolaruma.nadlanu.com

НАБАВКА бр:

998/13

ДАТУМ:

04.12.2013.Г.

ОДЛУКА бр:

998-1/13

НАБАВКА СЕ СПРОВОДИ ЗБОГ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ВРСТА
ПОСТУПКА:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ

НАПОМЕНА:

КОНТАКТ
ОСОБА:

Игор Садрија

Текеф. бр.
022/474-716
КОНТАКТ ОСОБЕ:
Е-МАИЛ:
skolambu@ptt.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5/46

ЈН није обликована у Пертијама

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 3.

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”
ОПШТИНА РУМА

На основу Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12), и члана 6. Правилника о
обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима ЈН и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС бр.29/13) дефинисани су:

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:

Врста предмета набавке:

РАДОВИ

Назив и ознака предмета набавке из Општег
речника набавки:

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ СТШ
“МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА” РУМА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
“НАСТАВАК ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА
ОБЈЕКТУ СТШ И СППШ У РУМИ

ОЗНАКА: 45420000
Опис предмета јавне набавке:

Предмет ЈН су радови на замени столарије на објекту
СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА” РУМА

Број партија уколико се предмет набавке обликује
у више партија:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6/46

Јавна набавка НИЈЕ обликована по ПАРТИЈАМА.

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 4

УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцима из Конкурсне документације.
Мора бити читко попуњена, откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од
стране Овлашћеног лица Понуђача.
Понуђач уписује све тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Подаци
који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца неће се
уважити, а таква Понуда ће се одбити.
Пожељно је да сви документи поднети уз Понуду буду повезани траком-спиралом у целини и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Уколико Понуђач приликом
попуњавања Понуде користи коректор, неопходно је да измену коректором овери печатом.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу
Наручиоца

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РУМА; ОРЛОВИЋЕВА 5,
СА НАЗНАКОМ «ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈНМВ – НЕ ОТВАРАТИ»
(јавна набавка број: 998/13),
поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив,
адресу, број телефона и факса Понуђача као и име особе за контакт.
1.

ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ:
Понуда у целости као и сва коресподенција између Понуђача и Наручиоца мора бити састављена на
српском језику.
Пратећа документа, проспектни материјал, штампана литература коју обезбеди Понуђач могу бити на
енглеском језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса на српски језик.

2.

3.

ДЕФИНИСАНИ ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА:
Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени.
Све ставке у Обрасцу Понуде морају бити попуњене, предметни образац потписан и оверен од стране
Понуђача који наступа самостално или са Подизвођачем, односно од Овлашћеног Понуђача изабраног од
стране Групе Понуђача (уколико се учесници заједничке Понуде-Група Понуђача одлуче за ову варијанту)
или од стране свих учесника Заједничке Понуде.
Понуде које су неблаговремене, неодговарајуће, условне, недовољно читке или неразумљиве
или које садрже додатке који нису тражени или остале нерегуларности биће одбијене и неће ући у даљње
разматрање.
Уколико образац Понуде није исправно попуњен, потписан и печатом оверен, Понуда ће се сматрати
неодговарајућом.
Уколико је Понуђач сагласан са роком и начином плаћања, са роком извршења, у образац Понуде уписати
„ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА“
Уколико је Понуђач сагласан са местом извршења, гарантним роком и роком важења Понуде, у образац
Понуде уписати „ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА“.
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета ЈН у складу са својом Понудом и техничким
стандардима и нормативима за ову врсту радова.
Понуђач је дужан да попуни Модел Уговора, парафира све стране, овери их печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе Модела Уговора.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

7/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

4.

У случају подношења Заједничке понуде, сви учесници Заједничке понуде су обавезни да парафирају
све стране Модела Уговора, овере их печатом и потпишу.
У случају наступања са Подизвођачем, исти мора бити наведен у Моделу Уговора.
Образац Предмера/Спецификације садржи опис предметних радова, количину и цене.
У образцу Спецификације Понуђач мора исказати јединичне цене по позицијама и врстама радова са
укупном јединичном ценом и са укупном вредности радова.
За све позиције из предмера/спецификације радова, морају бити исказане јединичне цене без ПДВ-а.
Опција „по рачуну“ није дозвољена.
Конкурсну документацију потписује за ПОНУЂАЧА, његово овлашћено лице, за ПОДИЗВОЂАЧА, његово
овлашћено лице, а за учеснике Заједничке Понуде - именовано овлашћено лице.
5.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА:

Јавна набавка НИЈЕ обликована по партијама.
4. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА:
Понуда са варијантама није дозвољена и као таква неће се разматрати. Понуђач може да поднесе само
једну Понуду и не може је мењати. Алтернативна решења у техничкој документацији, нису прихватљива за
Наручиоца.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ:
Понуђач може, до истека рока за подношење Понуда, изменити, допунити или опозвати своју Понуду.
Начин достављања измењене Понуде, допуне или опозива исте, идентичан је начину достављања
првобитне Понуде.
Понуђач је дужан да на коверти назначи да се ради о измени, допуни, односно опозиву Понуде
Наручилац је дужан да без одлагања објави на Порталу ЈН и на својој интернет страници измене или допуне
Конкурсне документације.
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за
подношење Понуда, дужан је да продужи рок за подношење Понуда и објави Обавештење о продужењу
рока за подношење Понуда.
Све измене или допуне достављене на напред наведени начин и унапред наведеном року, представљају
саставни део Конкурсне документације. Понуда која не садржи све издате измене, одбиће се, као
неприхватљива. Потписане измене се достављају заједно са осталом Конкурсном документацијом, уз Понуду.
Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писменој форми.
Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране радника Наручиоца, неће ни у ком погледу
обавезивати Наручиоца.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА
УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је поднео самосталну Понуду не може истовремено да учествује у заједничкој Понуди или
као Подизвођач другог Понуђача.
Учешће у више од једне Понуде за исти Уговор резултираће тиме што ће се такве Понуде одбити, као
неприхватљиве.
7. ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ У ПОНУДИ НАВЕДЕ ДА ЛИ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО
ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ:
(Поглавље –ПОДИЗВОЂАЧ)
Уколико Понуђач извршење набавке делимично поверава Подизвођачу, захтев Наручиоца је да Понуђач то
јасно искаже, да наведе назив и седиште Подизвођача, а уколико Уговор између Наручиоца и Понуђача буде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

8/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

закључен, тај Подизвођач ће бити наведен у Уговору.
Понуђач је дужан да, уколико наступа са Подизвођачем, у својој Понуди наведе, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити Подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће
извршити преко Подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број Подизвођача.
Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач.1) до
4) ЗЈН, на начин одређен чланом 77. Закона док доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5
доставља за онај део набавке који ће извршити преко Подизвођача. Понуђач је дужан да за Подизвођаче
достави доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона на начин одређен конкурсном
документацијом. (Поглавље –ПОДИЗВОЂАЧ).
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код Подизвођача ради утврђивања
испуњености услова.
Наручилац може на захтев Подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела
потраживања директно Подизвођачу, за део набавке која се извршава преко Подизвођача.
8. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ГРУПА
ПОНУЂАЧА ОБАВЕЗУЈЕ НА ЗАЈЕДНИЧКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ:
(Поглавље - ГРУПА ПОНУЂАЧА)
Уколико Понуду подноси Група Понуђача, у обрасцу Понуде треба навести све учеснике Заједн. Понуде.
Саставни део Заједничке Понуде је СПОРАЗУМ којим се Понуђачи из Групе Понуђача међусобно и према
Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке.
Споразум садржи податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети Понуду и који ће заступати Групу
Понуђача пред Наручиоцем;
2. Понуђачу који ће у име Групе Понуђача потписати Уговор;
3. Понуђачу који ће у име Групе Понуђача дати средство обезбеђења;
4. Понуђачу који ће издати рачун;
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6. обавезама сваког од Понуђача из Групе Понуђача за извршење Уговора.
Сваки Понуђач из Групе Понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) ЗЈН,
што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона, док доказе о испуњености услова из члана 75. став
1. тачка 5 доставља Понуђач из Групе Понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове из члана 76. Закона, Понуђачи из Групе Понуђача, испуњавају заједно.
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА И ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ:
Начин и рок плаћања: у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације/фактуре за извршене радове и
пријема писмене сагласности Надзорног органа о успешно изведеним радовима.
Рок извршења: 30.12.2013.г.
Место извршења: СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”; ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
Гарантни рок: 2 год. за извршене радове; ПВЦ столарија у складу са гарантним роком Произвођача
10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ У ПОНУДИ:
Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се у динарима.
Цена радова мора се посебно исказати и то:
цена без пореза
цена са порезом.
У случају да Понуђач даје попуст на понуђену цену мора га навести у Понуди и урачунати у коначну цену.
Попусти који нису наведени у Понуди и урачунати у коначну цену из Понуде, неће бити узети у обзир.
Цена мора да садржи све елементе који чине калкулацију цене.
Цена предметних радова мора бити фиксна тј. Не може се мењати.
Ако је у Понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

9/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГДЕ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ О
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ...
С обзиром да Позив за подношење Понуда за предметну ЈН није објављен на страном језику, ови подаци нису
неопходни за предметну ЈН.
12. ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:
Наручилац инсистира на финансијском обезбеђењу.
Финансијска обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је предвиђено у Конкурсној документацији.
Наручилац не може вратити Понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако
је Понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.
Средства финансијског обезбеђења морају бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив без права
приговора. Поднета средства финансијског обезбеђења не могу да садрже додатне услове за исплату, краће
рокове и мањи износ од оних које одреди Наручилац.
Понуђачима који не буду изабрани, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах након
потписивања Уговора са изабраним Понуђачем.
• БЛАНКО СОЛО МЕНИЦA ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА:
Понуђач је у обавези да достави бланко соло меницу за добро извршење посла са меничним
писмом/овлашћењем и фотокопијом депо картона уз Понуду.
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за
исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац
или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат Понуђача.
Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) тачан назив корисника
меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет и број ЈН, износ на који се издаје – 10% од укупне
вредности понуде са порезом, са навођењем рока важности-који је 30 дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Начин подношења: УЗ ПОНУДУ
Висина: 10% од укупне вредности Понуде и изражена у динарима, са порезом.
Клаузула: “без протеста”.
Рокови: 30 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз Понуду, ако изабрани Понуђач не испуњава
своје уговорене обавезе.
У случају подношења Заједничке Понуде Понуђачи(учесници заједничке Понуде) могу дати једну гаранцију
прибављену од стране само једног члана или више гаранција од свих чланова Заједничке Понуде, а укупна
вредност гаранција не може бити мања од 10% од укупне вредности Понуде.
13. ДЕФИНИСАНИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА:
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све оне податке о Понуђачима садржане у понуди и то оне:
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и
које је као такве, у складу са законом, Понуђач означио у Понуди.
Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у Понуди.
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена Понуђача и Подносилаца пријава, као и податке о
поднетим Понудама, односно Пријавама, до отварања Понуда, односно Пријава.
Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један
јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или
интерним актима Понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће, као поверљиве, третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају
исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало Понуду. Ако се поверљивим сматра
само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну
ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».
Уколико нема ознаке поверљивости, Наручилац није дужан да се према подацима односи као према

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

поверљивим, као ни према исказаној цени и осталим подацима из Понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирања Понуда, сходно члану 14. ЗЈН.
14. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:
Понуђач може, у писменом облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем Понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање Понуде.
Наручилац је дужан да Понуђачу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у
писменом облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници. (члан 63. став 3. ЗЈН).
Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.
Напомена: тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
15. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ:
Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању Понуда.
Наручилац може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно код његовог Подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања Понуде по окончаном поступку отварања Понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
16. ДОДАТНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОНУЂАЧЕ СА НЕГАТИВНОМ РЕФЕРЕНЦОМ:
Уколико се Понуђач налази на Списку негативних референци, а предмет набавке није истоврсан предмету
за који је Понуђач добио негативну референцу, Понуђач је дужан да достави средство финансијског
обезбеђења - МЕНИЦУ у износу од 10% од понуђене вредности.
17. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА, У СЛУЧАЈУ
СПРОВОЂЕЊА ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА:
У случају преговарачког поступка преговараће се о оним елементима Уговора који су дефинисани као
елементи критеријума за оцењивање на основу којих се бира најповољнија Понуда.
Начин преговарања Наручилац ће описати у Позиву за подношење Понуде у преговарачком поступку.
18. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА; ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА; МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА:
Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:
Уколико постоје две или више Понуда са истом исказаном ценом, Наручилац ће одабрати Понуду која је прва
запримљена на писарници Наручиоца.
20. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА:
Понуђач је у обавези да при састављању своје Понуде изричито наведе да поштује обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да Понуђач гарантује да је ималац интелектуалне својине.Изјава са горе наведеним наводима, саставни је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

11/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

део Конкурсне документације, а Понуђач је у обавези да је потпише и овери печатом.
21. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица, сноси Понуђач.
22. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА:
Захтев за заштиту права може се поднети у складу са ЗЈН и у роковима предвиђеним овим законом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против сваке радње
Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 3
(три) дана пре истека рока за подношење Понуда.
После доношења Одлуке о додели Уговора или Одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за
подношење Захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а
копију захтева подносилац истовремено доставља Комисији за заштиту права.
О поднетом захтеву за заштиту права, Наручилац обавештава све учеснике у поступку ЈН, најкасније у року
од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки.
Подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу у износу од 40.000,00 динара на рачун Буџета
РС број: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, број модела 97, позив на број 50-016 сврха уплате:
републичка административна такса, прималац уплате Буџет РС
23. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН НАКОН ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА:

Наручилац закључује Уговор о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен Уговор у року од 8 (осам)
дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права. Ако се Понуђач у року који је наведен у
Позиву за закључење Уговора не одазове, сматраће се да је одустао од Понуде. Уколико изабрани Понуђач у
наведеном року не приступи закључењу Уговора, Наручилац задржава право да примени чл. 113. став 3. ЗЈН.1

1НАПОМЕНА:
Употство је сачињено на основу ЗАКОНА О ЈН (Сл. гласник бр. 124/12) и ПРАВИЛНИКА о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима ЈН и начину доказивања испуњености услова(Сл. гласник бр. 29/13).

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

12/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 5.

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗЈН

КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право учешћа у поступку предметне јавне набавке имају сви заинтересовани домаћи или
страни Понуђачи, правна и физичка лица, која испуњавају ОБАВЕЗНЕ услове за учешће у поступку,
прописане чланом 75. ЗЈН («Сл. Гласник РС» БР. 124/12):

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре

 Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања Позива за подношење Понуда

 Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Да је измирио доспеле
порезе и друге јавне даџбине у складу са прописима РС или стране државе када има
седиште на њеној територији

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом- НИЈЕ УСЛОВ ЗА
ПРЕДМЕТНУ ЈН

Право учешћа у поступку предметне јавне набавке имају сви заинтересовани домаћи или
страни Понуђачи, правна и физичка лица, која испуњавају ДОДАТНЕ услове за учешће у поступку,
прописане чланом 76. ЗЈН («Сл. Гласник РС» БР. 124/12):

 ДОДАТНИ УСЛОВИ НИСУ ДЕФИНИСАНИ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈН

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

13/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 6.

УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75.И 76. ЗЈН2
Испуњеност услова домаћи или страни понуђач, правна или физичка лица (Понуђач,
Подизвођач/и и Група понуђача) доказују достављањем следећих ДОКАЗА уз Понуду:
1.ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
ИЗВОД из регистра Агенције за привредне регистре или ИЗВОД из регистра надлежног
Привредног суда
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
ИЗВОД из регистра Агенције за привредне регистре
НАПОМЕНА:
Овај доказ, Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају сви чланови
Групе понуђача.

2. ИЗВОД ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА:
УВЕРЕЊЕ надлежне Полицијске управе МУП-а (издаје ПУ где је пребивалиште лица) да
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
УВЕРЕЊЕ првостепеног суда (издаје суд нa чијем подручју је регистровано седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица) да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне

групе, да није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.

НАПОМЕНА:
У случају да Понуду подноси ПРАВНО ЛИЦЕ потребно је доставити овај доказ и за
ПРАВНО ЛИЦЕ и за ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА.
У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за
све њих.
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају сви чланови
Групе понуђача.
Ови докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања Понуда.

3.

ПОТВРДА

2

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ; ФИЗИЧКА ЛИЦА:
УВЕРЕЊЕ надлежне Полицијске управе МУП-а (издаје ПУ где је пребивалиште лица) да
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАДЛЕЖНОГ

Информативни прилог

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

14/46

ОРГАНА

КОЈОМ

ПОНУЂАЧ

ДОКАЗУЈЕ

ДА

МУ

НИЈЕ

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ
ОБЈАВЉИВАЊА, ОДНОСНО СЛАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА ПРАВНА ЛИЦА
ПОТВРДА Привредног суда и ПОТВРДА Прекршајног суда или ПОТВРДА АПР-а
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
ПОТВРДА Прекршајног суда или ПОТВРДА АПР-а да код овог органа није регистровано
да му је, као привредном субјекту, изречена мера забране обављања делатности
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

ПОТВРДА Прекршајног суда за правна лица:
НАПОМЕНА:
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају сви чланови
Групе понуђача.
Овај доказ мора бити издат након објављивања Позива за подношење Понуда

4. УВЕРЕЊЕ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ПОРЕЗИМА И ДРУГИМ ЈАВНИМ
ДАЏБИНАМА


УВЕРЕЊЕ Пореске управе Министарства финансија и привреде и УВЕРЕЊЕ Локалне
пореске агенције
НАПОМЕНА:
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају сви чланови
Групе понуђача.
Ови докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања Понуда.
Уколико је Понуђач у поступку приватизације уместо наведених доказа у тачки 4.
доставља:
УВЕРЕЊЕ Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације

5. ВАЖЕЋА ДОЗВОЛА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ
ПРЕДМЕТ ЈН- НИЈЕ УСЛОВ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈН

КОПИЈА важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебни прописом- НИЈЕ ДОКАЗ ЗА
ПРЕДМЕТНУ ЈН

Наведене доказе о испуњености услова Понуђач МОЖЕ мењати потписаном и овереном ИЗЈАВОМ
(Прилог број 9). у целости или појединачно за оне доказе о испуњености услова које Наручилац
дефинише ИЗЈАВОМ.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Понуђач чија понуда буде
оцењена као најповољнија дужан је да, у року који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема
писменог позива Наручиоца, достави оргинал или оверену копију доказа о испуњености услова.
Уколико то у предвиђеном року не учини, Наручилац ће његову понуду одбити као неодговарајућу..

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

15/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОЗИ3

ЗА ПОСТУПАК
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ
НА ОБЈЕКТУ СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА” РУМА
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
“НАСТАВАК ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ
НА ОБЈЕКТУ СТШ И СППШ У РУМИ

БРОЈ ЈН МВ 998/13

3 Све прилоге (доказе о испуњености услова из члана 77. ЗЈН) дефинисане и захтеване Конкурсном
документацијом (Прилог број 7.), неопходно је уредно сложити и убацити, после ове странице, у Понуду и на тај
начин је комплетирати за предметну јавну набавку.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

16/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”
ОПШТИНА РУМА

ПОГЛАВЉЕ ПОНУЂАЧ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

17/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 7.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75.И 76. 4
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПОНУЂАЧА _________________________________


КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА
КОЈИ НАСТУПА КАО ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК ГП
(обавезно заокружити одговарајућу опцију)

Испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН, Понуђач доказује достављањем следећих
доказа из члана 77. ЗЈН уз Понуду:
РЕД
БР.

1

2

УСЛОВ ИЗ
ЧЛАНА 75.ЗЈН:

ДОКАЗИ ИЗ
ЧЛАНА 77.ЗЈН:

ПРАВНО ЛИЦЕ:
ИЗВОД из регистра Агенције за привредне
регистре
Да
је
регистрован
код или
надлежног органа, односно ИЗВОД из регистра надлежног Привредног суда
уписан у одговарајући регистар ПРЕДУЗЕТНИК
ИЗВОД из регистра Агенције за привредне
регистре
или
ИЗВОД из одговарајућег регистра
(мења Изјава, прилог број 9.)
ИЗВОД ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
ПРАВНО ЛИЦЕ:
Да он и његов законски ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК - УВЕРЕЊЕ надлежне
заступник није осуђиван за Полицијске управе МУП-а
неко од кривичних дела као (издаје ПУ где је пребивалиште лица)
члан организоване криминалне и
групе, да није осуђиван за ПРАВНО ЛИЦЕ - УВЕРЕЊЕ првостепеног суда
кривична
дела
против (издаје суд na чијем подручју је регистровано седиште
привреде,
кривична
дела лица)
ПРЕДУЗЕТНИК; ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
против
животне
средине,
УВЕРЕЊЕ надлежне Полицијске управе МУП-а
кривично дело примања или
(издаје ПУ где је пребивалиште лица)
давања мита, кривично дело КРИВИЧНО ДЕЛО:
преваре
УВЕРЕЊЕ Вишег суда Београд – кривична дела
организованог криминала
УВЕРЕЊЕ - кривична дела против привреде
УВЕРЕЊЕ - кривична дела против заштите
животне средине
УВЕРЕЊЕ - кривично дело против примања или
давања мита УВЕРЕЊЕ – кривично дело преваре

(мења Изјава, прилог број 9.)

4

ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА
ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА
ДА

НЕ
НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Понуђач није у обавези да достави доказе о испуњености услова, који су јавно доступни на интернет стр., надлежних органа, али
је дужан да наведе који су то докази и које интернет странице.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

18/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

3

ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА:
Да му није изречена мера забране
обављања делатности, која је на
снази
у
време
објављивања,
односно
слања
Позива
за
подношење Понуда

ПРАВНО ЛИЦЕ
ПОТВРДА Привредног суда - судска
и
ПОТВРДА Прекршајног суда -управна
или
ПОТВРДА АПР-а -судска и управна

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

ДА

НЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ДА

НЕ

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ДА

НЕ

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ДА

НЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА

ДА

НЕ

ПОНУДА

ДА

НЕ

МОДЕЛ УГОВОРА

ДА

НЕ

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ДА

НЕ

ПОГЛАВЉЕ ПОДИЗВОЂАЧ

ДА

НЕ

ПОГЛАВЉЕ ГРУПА ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

ДА

НЕ

СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ДА

НЕ

ИЗЈАВА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВ. И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

ДА

НЕ

МЕНИЦА СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ И ФОТОКОПИЈОМ ДЕПО КАРТОНА (2ком)

ДА

НЕ

ПРЕДУЗЕТНИК:
ПОТВРДА Прекршајног суда
или
ПОТВРДА АПР-а да код овог органа није регистровано
да му је, као привредном субјекту, изречена мера забране
обављања делатности
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
ПОТВРДА Прекршајног суда

(мења Изјава, прилог број 9.)
4

Да је измирио доспеле порезе и ПОТВРДА Пореске управе Министарства финансија
друге јавне дажбине у складу са и привреде
прописима Републике Србије или
и
странедржаве када има седиште ПОТВРДА Локалне пореске агенције
на њеној територији
Напомена:
Уколико је Понуђач у поступку приватизације
доставља:
ПОТВРДУ надлежног органа да се понуђач налази
у поступку приватизације

(мења Изјава, прилог број 9.)

5

Да има важећу дозволу надлеж. ДОЗВОЛА за обављање предметне делатности - НИЈЕ
органа за обављ. делат. која је ДОКАЗ ПРЕДМЕТНЕ ЈН
предмет ЈН , ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом
НИЈЕ УСЛОВ ЗА ПРДМ. ЈН

ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ:5
6

***

5
6

(Понуђач је у обавези да приложи сва друга наведена обавезна документа. У супротном, понуда ће се сматрати неисправном и
иста ће бити одбијена.)
Понуђач је у обавези да у колони, ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, обележи заокруживањем речи ДА или НЕ оне доказе које доставља,
односно не доставља у конкурсној документацији. Доказе које доставља убацује у конкурсну документацију после Прилога број 7
по наведеном редоследу.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

19/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 8.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

КОЈИ НАСТУПА КАО УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(обавезно заокружити одговарајућу опцију)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ И АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ФАКС
Е-МАИЛ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
У СИСТЕМУ ПДВ-А
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА
ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ
ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

20/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 9.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА7

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

КОЈИ НАСТУПА КАО УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(обавезно заокружити одговарајућу опцију)

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН
На основу члана 75. и 76., а у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл.
Гласник РС бр. 124/12) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима ЈН и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/12), Понуђач

ИЗЈАВЉУЈЕ ПОД ПУНОМ МОРЛНОМ,
МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
да испуњава услове прописане чланом 75. и 76. ЗЈН (Сл. Гласник РС бр. 124/12) за учешће
у предметном поступку ЈНМВ и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
 Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан


организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања Позива за подношење Понуда.
Да је измирио доспеле порезе и друге јавне даџбине у складу са прописима РС или
стране државе када има седиште на њеној територији.

ДОДАТНИ УСЛОВИ НИСУ ДЕФИНИСАНИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕДМЕТНОМ ПОСТУПКУ

ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ _______________________________________ М.П.

7

Потписана и оверена Изјава мења оне доказе које је Наручилац дефинисао у Образцу за оцену испуњености услова (ПРИЛОГ
БРОЈ 7.) а којима Понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

21/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 10.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

КОЈИ НАСТУПА КАО УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(обавезно заокружити одговарајућу опцију)

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12)

ИЗЈАВЉУЈЕМ ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ,
МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

да ПОШТУЈЕМО обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду.
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да
смо имаоци интелектуалне својине.

ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ _______________________________________ М.П.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

22/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 11.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

КОЈИ НАСТУПА КАО УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(обавезно заокружити одговарајућу опцију)

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник
РС бр. 124/12) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима ЈН и начину доказивања испуњености услова (Сл.
Гласник РС бр. 29/13)

ИЗЈАВЉУЈЕМ ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ,
МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

да предметну Понуду подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим Понуђачима или
заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ _______________________________________ М.П.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

23/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”

РУМА

ПРЕДМЕР/СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПОНУДА
МОДЕЛ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

24/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 12.

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”
ОПШТИНА РУМА

ПРЕДМЕР
РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ
НА ОБЈЕКТУ СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА” РУМА
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
“НАСТАВАК ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ОБЈЕКТУ СТШ И СППШ У РУМИ
ОПИС

РЕД.
БР.

I

ЈЕД. КОЛИЧИНА
МЕРЕ

ДЕМОНТАЖА

1.1 Пажљива демонтажа постојећих старих

ком

33,00

м1

90,75

ком

33,00

м1

316,80

м1

316,80

дрвених прозора, са одлагањем у кругу
објекта, на место које одреди инвеститор,
или утовар и одвоз на градску депонију
1.2 Демонтажа

постојећих
старих
спољашњих
лимених
прозорских
клупица, са утоваром и одвозом на
градску депонију

УКУПНО ДЕМОНТАЖА I:

II НОВИ РАДОВИ
2.1 Набавка и уградња новог шестоделног

ПВЦ прозора дим. 275х205 цм од
петокоморних профила у белој боји.
Прозор је вертикално подељен на две
једнаке целине.Свака целина има у
горњој зони фиксни светларник дим.
137,5х60 цм, а у доњем крилу по једно ОН
крило дим. 75х145 цм и фиксни
светларник
дим.
62,5х145
цм.
ОН крила се налазе на левој и десној
страни прозорског отвора, а фиксни
светларници
у
средини
отвора.
Прозор је устакљен термоизолационим
“флот” стаклом и опремљен механизмом
за отварање и затварање.
2.2 Обрада

шпалетни ПЦ малтером са
унутрашње стране прозорског отвора
након уградње новог ПВЦ прозора

2.3 Молерска

обрада

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

шпалетни

25/46

са

ЈЕД.
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

унутрашње стране прозорског отвора
након уградње новог ПВЦ прозора
2.4 Набавка материјала, израда и монтажа

м1

90,75

м1

90,75

спољашње
прозорске
клупице
од
пластифицираног
лима.
Спој клупице и ПВЦ прозора обрадити
силиконом.
2.5 Набавка и уградња унутрашње прозорске

клупице од дрвета или медијапана

УКУПНО НОВИ РАДОВИ II

УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ (I+II)

МЕСТО; ________________________
ДАТУМ; _________________ 2013,г.

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.
ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ: ___________________________________ М.П.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

26/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 13
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:

БРОЈ РАЧУНА:

СЕДИШТЕ И АДРЕСА:

ПИБ:

ТЕЛЕФОН:

МАТИЧНИ БРОЈ:

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:

ПОНУДУ
ПОДНОСИМО:

ПОДАЦИ О
ПОДИЗВОЂАЧУ/ИМА

1. САМОСТАЛНО
2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/IMA
3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

1.
2.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА 1.
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ:
2.

ПОНУДА8
ПО ПОЗИВУ ЗА ЈН МВ
.

ПОНУДА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ:
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

998/13

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ СТШ
“МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА” РУМА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
“НАСТАВАК ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
НА ОБЈЕКТУ СТШ И СППШ У РУМИ

ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА.НАБАВКЕ.:
ОПИС И КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА ЈН:

ОЗНАКА: 45420000
Прецизирана у Предмеру/Специфик. (Прилог број 12)

ОСНОВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ НАБАВКЕ:

ОДЛУКА БРОЈ 998-1/13

КОМЕРЦИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОНУДЕ;
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА :

НАЧИН ПЛАЋАЊА,:
РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДМЕТНЕ ЈН:
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
ГАРАНТНИ РОК:
НАПОМЕНА:
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ БЕЗ ПДВ-А:
ИЗНОС ПДВ-А:
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ СА ПДВ-ом:

8

Свака ставка у Прилогу број 13 мора бити попуњена. Понуда мора бити парафирана и оверена печатом. Начин попуњавања
образложен у Упутству (Прилог број 4.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

27/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА:
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

СЕРИЈСКИ БРОЈ
МЕНИЦЕ

НАЗИВ
ПОСЛОВНЕ БАНКЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

МЕНИЦА ЗА ДОБРО

1 ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА:

(издаје се у висини од 10% од
укупне вредности понуде са
ПДВ-ом и мора да траје 30 дана
дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла)

ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА ПОДИЗВОЂАЧА:
ОПИС РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ ПОДИЗВОЂАЧ:

ПРИЛОЗИ:

МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА СА
ОВЛАШЋЕЊЕМ И ФОТОКОПИЈОМ ДЕПО КАРТОНА

ДА

НЕ

МЕСТО; ________________________
ДАТУМ; _________________ 2013,г.

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.
ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ: ___________________________________ М.П

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

28/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

РИЛОГ БРОЈ 14.

УГОВОР
О ЈНМВ
БРОЈ 998/13

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ
НА ОБЈЕКТУ СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА” РУМА
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
“НАСТАВАК ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ НА ОБЈЕКТУ СТШ И СППШ У РУМИ
ЗАКЉУЧЕН ДАНА ___________________ 2013.год.
I УГОВОРНЕ СТРАНЕ :

ОПШТИНА РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 08026106, шифра делатности 8411,
ПИБ 101913980 коју заступа Председник Општине, ГОРАН ВУКОВИЋ (у даљем тексту :
НАРУЧИЛАЦ)
и
___________________________________, ул.__________________________________, матични број __________________ ,
шифра делатности ___________________, ПИБ ____________________________ , коју/ га заступа __________
___________________________________________________ ___________________________(
у
даљем
тексту:

ПОНУЂАЧ
који наступа са ПОДИЗВОЂАЧЕМ уколико наступа са Подизвођачем,
_______________________________________________________________, матични број ______________________
шифра делатности _________________________, ПИБ ________________________________________ коју/га
заступа
директор
____________________________________________ (у даљем тексту:
ПОДИЗВОЂАЧ)
или
наступа
као
учесник
ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОНУДЕ
____________________________________________________________, матични број ______________________
шифра делатности ___________________, ПИБ ____________________________ коју/га заступа
директор ____________________________________________ (у даљем тексту: УЧЕСНИК
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)
II ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка радова – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ СТШ “МИЛЕНКО
БРЗАК-УЧА” РУМА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “НАСТАВАК ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ОБЈЕКТУ СТШ
И СППШ У РУМИ" (редни број ЈНМВ 998/13). према позиву број 988-3/13 од 04.12.2013. год., а у складу са

Одлуком о покретању поступка ЈН МВ 998-1/13 од. 01.11.2013. г.
Врста и количина предметних радова утврђена је према потреби Наручиоца и Понуди Понуђача, а исказана
је у Спецификацији која чини саставни део овог Уговора .

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

29/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

III ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ:

Члан 2.
Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи_____________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а,
односно _____________________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Уговорена вредност предметне набавке је фиксна.
IV НАЧИН И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА:
Члан 3.
Понуђач се обавезује да предметне радове изврши у складу са техничким описом и карактеристикама
наведеним у предмеру, у дефинисаном временском року до 30.12.2013.год.
Понуђач се обавезује да предметне радове изврши у свему према важећим законским и подзаконским
прописима, инвестиционо техничкој документацији, важећим техничким прописима, нормативима и
стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника, упутствима
Надзорног органа Наручиоца, изузев оних којима се врши прекорачење његових овлашћења (нпр:стварање
нових финансијских обавеза или промена уговорених рокова), према одредбама овог Уговора .
Понуђач се обавезује да започне радове у року од 3 (три) дана од дана закључења Уговора, а уколико их не
започне, Наручилац ће оставити накнадни примерени рок до 3 дана да започне радове, а уколико Понуђач
ни у накнадном року не започне радове Наручилац може раскинути овај Уговор као и захтевати од Понуђача
накнаду штете.
Члан 4.
Понуђаћ има право на продужене рокове за извођење радова у случају ванредних догађаја који се нису
могли предвидети (елементарне непогоде, мере државних органа...), и то онолико времена колико је то
задоцњење трајало и због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих
учесника на послу које ангажује Наручилац.
У случају да Понуђач не изврши уговорене радове у уговореном року, рок му се може продужити уз
сагласност Наручиоца на основу закљученог АНЕКСА УГОВОРА и Извештаја Надзорног органа Наручиоца у
поступку утврђеним у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
У случају из става 2. овог члана Понуђач нема право на разлику у цени.
V ГАРАНТНИ РОК :
ЧЛАН 5.
Гарантни рок за квалитет изведених радова је две године од дана извршене примопредаје предметних
радова.
Понуђач је дужан да у гарантном року отклони све недостатке који су настали његовом кривицом
(квалитет изведених радова и уграђеног материјала).
Уколико Понуђач не отклони недостатке, Наручилац има право да исте отклони на рачун Понуђача,
ангажовањем другог Понуђача.
VI ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА:
ЧЛАН 6.
Понуђач се обавезује да изврши радове у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима
који важе за те радове;
Понуђач се обавезује да за одговорног извођача радова, Решењем именује, лице, које је дипл. Инг.
Одговарајуће струке, са одговарајућом лиценцом и да Решење о именовању достави Наручиоцу у року од 3
дана од дана потписивања предметног Уговора.
Понуђач се обавезује да уредно и по прописима води документацију о извршењу предметног посла, са
свим прилозима који морају бити редовно потписивани од Надзорног органа и Oдговорног руководиоца
радова.
Понуђач се обавезује да организује рад на месту извођења радова тако да обезбеди заштиту околине;
Понуђач се обавезује да приликом извршења уговорених радова предузима све потребне безбедоносне
мере и да се придржава прописа и мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

30/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова .
Понуђач се обавезује да поступа по примедбама Надзорног органа и врши друге послове у складу са
прописима који регулишу ову врсту радова;
Понуђач се обавезује да отклони све недостатке по Записнику за примопредају изведених радова у року
од 5 дана од дана пријема писменог Обавештења од стране Наручиоца.
Понуђач се обавезује да о свом трошку отклони сву штету коју учини за време извођења радова која
настане како према лицима тако и према објектима;
Понуђач се обавезује да за сваки дан закашњења извршења предметних радова плати Наручиоцу
уговорну казну у висини од 1 промила од укупне уговорене цене радова, ако се радови не заврше у
предвиђеном року, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може да пређе 5% од укупне цене
радова, у случају кашњења које није последица више силе.
Наручилац се обавезује да обезбеди стручан надзор.
Наручилац се обавезује да о именовању надзорног органа обавести Извршиоца у писменој форми у року
од 3 дана од дана закључења Уговора
Наручилац се обавезује да у што краћем року писмено одговара на образложене захтеве Понуђача у вези
извођења радова.
VII НАЧИН ПЛАЋАЊА:
ЧЛАН 6.
Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од 45 дана од дана пријема окончане
ситуације/фактуре за извршене радове и пријема писмене сагласности Надзорног органа о успешно
изведеним радовима.
VIII ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА:
ЧЛАН 7.
Понуђач је сагласан да у циљу обезбеђења уговорних обавеза за добро извршење посла, достављену
бланко соло меницу уредно оверену и потписану од стране овлашћених лица са Овлашћењем за
коришћење, Наручилац може попунити са клаузулом “без протеста”, и поднети на наплату до износа
уговореног потраживања, у случају поступања Понуђача супротно уговореним обавезама овог Уговора.
ЧЛАН 8.
Уколико се пре измирења свих обавеза по овом Уговору, промене законски прописи који регулишу
инструменте обезбеђења потраживања односно уколико из било ког разлога достављени инсрументи
обезбеђења постану неважећи или Банка искористи инструменте из претходног члана, Понуђач се обавезује
да у року од 3 (три) дана достави Наручиоцу нове инструменте обезбеђења.
XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:
ЧЛАН 9.
Уговорне стране су сагласне се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором, непосредно
примењују одредбе Закона о облигационим односима.
ЧЛАН 10.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог Уговора решавају споразумно, а у случају спора
признају надлежност надлежног суда у Сремској Митровици.
ЧЛАН 11.
Овај Уговор је сачињен у 4 (словима: четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна страна

задржава по 2 ( два ) примерка.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

31/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК.УЧА” РУМА
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
ИГОР САДРИЈА
___________________________________ М.П.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

32/46

ПОНУЂАЧ:
_________________________________
___________________________________
_____________________________________

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 15.

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12)
и члана 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима ЈН и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/13) уз
ПОНУДУ прилажем:

СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ9

РЕД.
БР.

1
2

ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

ВРСТА РАДОВА
2

3

ОСТАЛИ

ИЗНОС
ПДВ-А

4

ТРОШКОВИ

5

УКУПНО
3+4+5

РАДОВИ НА
ЗАМЕНИ
СТОЛАРИЈЕ

УПУТСТВО
У колону 3 - уписати укупан износ Понуде без ПДВ-а
У колону 4 - уписати укупан износ ПДВ-а
У колону 5 - уписати све евентуалне трошкове (банкарску провизију, накнаде, таксе,
премије осигурања и сл.)
У колону 6 - уписати укупан износ Понуде и евентуално других трошкова

ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ _______________________________________ М.П.

9

Образац Структуре цене Понуђач је у обавези да попуни, овери печатом и потпише чиме се потврђује да су тачни подаци који су
у обрацсу наведени.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

33/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 16

ПОГЛАВЉЕ ПОДИЗВОЂАЧ10
ДОКАЗИ

КОЈЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

1

2

3

4
5

10

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА:
ПРАВНО ЛИЦЕ:
ИЗВОД из АПР -а или ИЗВОД из регистра надлежног Привредног суда
ПРЕДУЗЕТНИК
ИЗВОД из АПР-а или ИЗВОД из одговарајућег регистра
МЕЊА ИЗЈАВА (ПРИЛОГ БР 9.)
ИЗВОД ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
ПРАВНО ЛИЦЕ:
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК - УВЕРЕЊЕ надлежне Полицијске управе МУП-а
ПРАВНО ЛИЦЕ - УВЕРЕЊЕ првостепеног суда
ПРЕДУЗЕТНИК; ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
УВЕРЕЊЕ надлежне Полицијске управе МУП-а
МЕЊА ИЗЈАВА (ПРИЛОГ БР 9.)
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА МУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА
ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ:
ПРАВНО ЛИЦЕ
ПОТВРДА Привредног суда - судска и ПОТВРДА Прекршајног суда -управна или
ПОТВРДА АПР-а -судска и управна
ПРЕДУЗЕТНИК:
ПОТВРДА Прекршајног суда или ПОТВРДА АПР-а да код овог органа није
регистровано да му је, као привр. субјек., изречена мера забране обављ. делат,
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
ПОТВРДА Прекршајног суда
МЕЊА ИЗЈАВА (ПРИЛОГ БР 9.)
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О ИЗМИРЕНИМ ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА:
УВЕРЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ и
УВЕРЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АГЕНЦИЈЕ
МЕЊА ИЗЈАВА (ПРИЛОГ БР 9.)
ВАЖЕЋА ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ АКО ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ПОСЕБНИМ
ПРОПИСОМ - НИЈЕ УСЛОВ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈН

6

УГОВОР О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
- може и неоверена копија -

7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАСТУПАЊУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (ПРИЛОГ БР, 16/1)

8

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (ПРИЛОГ БР,16/2 )

9

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (ПРИЛОГ БР. 16/3 )

10

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА (ПРИЛОГ БР, 16/4)

Попуњава се само уколико Понуђач наступа са Подизвођачем.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

34/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 16/1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА11

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

КОЈИ НАСТУПА КАО УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(обавезно заокружити одговарајућу опцију)

ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

ИЗЈАВЉУЈЕМ ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ,
МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
да у поступку ЈНМВ број 998/2013 по јавном позиву број 998-3/2013, од
04.11.2013.год. НАСТУПАМ/O СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА
1.
из
2.
из
3.
из

.
.
.

У понуди Подизвођач _______________________________ у укупној вредности понуде
учествује у следећим пословним активностима:
што износи

% вредности понуде или

,
динара.

У понуди Подизвођач ______________________________ у укупној вредности понуде
учествује у следећим пословним активностима:
,
што износи
% вредности понуде или
динара.
У понуди Подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде
учествује у следећим пословним активностима:
,
што износи
% вредности понуде или
динара.

ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ _______________________________________ М.П.

11 Попуњава Понуђач или Овлашћени представник Групе Понуђача само у случају наступања са Подизвођачем/има

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

35/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 16/2.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ12
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ И АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ФАКС
Е-МАИЛ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
У СИСТЕМУ ПДВ-А
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА
ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ
ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ _______________________________________ М.П.

12 Податке у образац уноси Понуђач или Овлашћени представник Групе Понуђача. Понуђач или Овлашћени представник Г.П.
оверава и потписује образац. Образац копирати и попунити за сваког Подизвођача понаособ.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

36/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 16/3.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник
РС бр. 124/12) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима ЈН и начину доказивања испуњености услова (Сл.
Гласник РС бр. 29/13)

ИЗЈАВЉУЈЕМ ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ,
МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

да предметну Понуду подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим Понуђачима или
заинтересованим лицима.

ПОДИЗВОЂАЧ: ____________________________________ М.П.
ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ _______________________________________ М.П.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

37/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 16/4.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА13

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12)

ИЗЈАВЉУЈЕМ ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ,
МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

да ПОШТУЈЕМО обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду.
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да
смо имаоци интелектуалне својине.

ПОДИЗВОЂАЧ: ____________________________________ М.П.
ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ _______________________________________ М.П.

13 Попуњава Подизвођач

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

38/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 17.

ПОГЛАВЉЕ ГРУПА ПОНУЂАЧА
- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА -

14

ДОКАЗИ

КОЈЕ УЧЕСНИЦИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉАЈУ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН

1

2

3

4

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА:
ПРАВНО ЛИЦЕ:
ИЗВОД из АПР -а или ИЗВОД из регистра надлежног Привредног суда
ПРЕДУЗЕТНИК
ИЗВОД из АПР-а или ИЗВОД из одговарајућег регистра
ИЗВОД ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
ПРАВНО ЛИЦЕ:
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК - УВЕРЕЊЕ надлежне Полицијске управе МУП-а
ПРАВНО ЛИЦЕ - УВЕРЕЊЕ првостепеног суда
ПРЕДУЗЕТНИК; ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
УВЕРЕЊЕ надлежне Полицијске управе МУП-а
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА МУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА
ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ:
ПРАВНО ЛИЦЕ
ПОТВРДА Привредног суда - судска и ПОТВРДА Прекршајног суда -управна или
ПОТВРДА АПР-а -судска и управна
ПРЕДУЗЕТНИК:
ПОТВРДА Прекршајног суда или ПОТВРДА АПР-а да код овог органа није
регистровано да му је, као привр. субјек., изречена мера забране обављ. делат,
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
ПОТВРДА Прекршајног суда
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О ИЗМИРЕНИМ ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА:
УВЕРЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ и
УВЕРЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АГЕНЦИЈЕ

5

ВАЖЕЋА ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ АКО ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ПОСЕБНИМ
ПРОПИСОМ - НИЈЕ УСЛОВ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈН

6

ДОДАТНИ УСЛОВИ НИСУ УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕДМЕТНОМ ПОСТУПКУ ЈН

7

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ - може и неоверена копија -

8

ИЗЈАВА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ( ПРИЛОГ БР, 17/1)

9

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ПРИЛОГ БР,17/2 )

10

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (ПРИЛОГ БР,17/3 )

11

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА (ПРИЛОГ БР,17/4 )

14 Попуњава се само уколико Понуђач наступа као учесник у Заједничкој понуди..

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

39/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 17/1

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
О УЧЕШЋУ И ВРСТИ ПОСЛОВА КОЈЕ ИЗВРШАВА
УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ15

Ред.
бр.

НАЗИВ
УЧЕСНИКА
ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОНУДЕ

ПОЗИЦИЈА;
ВРСТА ПОСЛОВА
КОЈЕ УЧЕСНИК ИЗВОДИ

%
УЧЕШЋА У
ПОНУДИ

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА СА
ПЕЧАТОМ

ОВЛАШЋЕНИ
УЧЕСНИК:

1.

Потпис одговорног лица:
________________________________
М.П.

2.

Потпис одговорног лица:
________________________________
М.П.

3.

Потпис одговорног лица:
_________________________________
М.П.

4.

Потпис одговорног лица:
_________________________________
М.П.

5.

Потпис одговорног лица:
_________________________________
М.П.

6.

Потпис одговорног лица:
________________________________
М.П.

7

15 Попуњавају само они Понуђачи који подносе Заједничку понуду.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

40/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 17/2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ16

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ И АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ФАКС
Е-МАИЛ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
У СИСТЕМУ ПДВ-А
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА
ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ
ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.

16 Податке у образац уноси Овлашћени Понуђач. Овлашћени Понуђач оверава и потписује образац. Образац копирати и попунити
за сваког учесника Заједничке Понуде понаособ.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

41/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 17/3.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ17

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник
РС бр. 124/12) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима ЈН и начину доказивања испуњености услова (Сл.
Гласник РС бр. 29/13)

ИЗЈАВЉУЈЕМ ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ,
МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

да предметну Понуду подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим Понуђачима или
заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.

17 Попуњава и оверава Понуђач који је учесник у Заједничкој Понуди. Неопходно је, образац копирати, попунити и доставити за
сваког Понуђача који је учесник Заједничке Понуде.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

42/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 17/4.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ18

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12)

ИЗЈАВЉУЈЕМ ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ,
МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

да ПОШТУЈЕМО обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду.
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да
смо имаоци интелектуалне својине.

ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.

18 Попуњава и оверава Понуђач који је учесник у Заједничкој Понуди. Неопходно је, образац копирати, попунити и доставити за
сваког Понуђача који је учесник Заједничке понуде.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

43/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 18.

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12)
и члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
ЈН и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/13) уз ПОНУДУ
прилажем:

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ19
РЕД.
БР.

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС БЕЗ ПДВа

1
2
3
4
5
6
7
8
ИЗНОС ТРОШКОВА БЕЗ ПДВа
ИЗНОС ПДВа
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА СА ПДВ-ом
Трошкове припреме и подношења Понуде сноси искључиво Понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове припремања Понуде, као и
трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој Понуди.

ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ _______________________________________ М.П.

19 Подразумева се да је Понуђач доставио ЗАХТЕВ за накнаду трошкова, ако попуни и печатом овери Образац Структуре трошкова
(ПРИЛОГ БР. 17.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

44/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 19.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА20

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

КОЈИ НАСТУПА КАО УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(обавезно заокружити одговарајућу опцију)

О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ
ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12)

ИЗЈАВЉУЈЕМ ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ,
МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

да је Понућач именовао ________________________________________________________________ ____ ,
да у његово име и за његов рачун, као ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, САСТАВИ И ПОТПИШЕ,
предметну Понуду бр 404-65/13-I

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА:

____________________________________ М.П.

ОДГОВОРО ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНОГ ПОНУЂАЧА __________________________________

М.П.

20 Уколико Понуду саставља и потписује ОДГОВОРНО ЛИЦЕ-ДИРЕКТОР Понуђача, односно
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНОГ ПОНУЂАЧА као учесника Заједничке Понуде, предметни Образац
је непримењив.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

45/46

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК_УЧА” РУМА
ВУКА КАРАЏИЋА 70; 22 400 РУМА
ШД 8532; МБ 08026416; ПИБ 100782413

ПРИЛОГ БРОЈ 20.

СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”
ОПШТИНА РУМА

На основу члана 85. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр.124/12),
Комисија за предметну ЈНМВ утврдила је и дефинисала критеријум за оцењивање Понуда.
Одлука о додели Уговора о предметној јавној набавци донеће се применом
критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
1

ВРСТА ЈН

ЈНМВ-радова

2

ПРЕДМЕТ ЈН

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК-УЧА”
РУМА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “НАСТАВАК ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ НА ОБЈЕКТУ СТШ И СППШ У РУМИ

3

БРОЈ ЈН

998/13

4

БРОЈ ПОЗИВА

998-3/13

5

Критеријум
оцењивање

6

Уколико постоје две или више Понуда са једнаком понуђеном ценом, предност има прва
приспела Понуда21

за НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

21 Информативни прилог

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

46/46