Acces liber la justiţie

acces liber la justiţie, principiu fundamental al organizării oricărui sistem judiciar democratic şi care îi conferă oricărei persoane dreptul de a se adresa în mod efectiv instanţelor judiciare competente, împotriva actelor care violează drepturile ce îi sunt recunoscute prin Constituţie sau prin lege. Accesul liber la justitie este considerat şi în dreptul european ca un principiu şi chiar ca un drept fundamental. Este consacrat şi în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. rice condiţionare a accesului liber la justitie ar reprezenta o nesocotire a unui principiu constituţional fundamental şi a unor standarde internaţionale universale în orice democraţie reală! pe plan procesual, accesul liber la justitie se concretizează în prerogativele pe care le implică dreptul la acţiune, ca aptitudine legală ce este recunoscută de ordinea juridică oricărei persoane fizice şi juridice! accesul liber la justitie implică, în mod necesar, şi unele obligaţii importante în sarcina statului, toate destinate a garanta acest important principiu de drept! în primul r"nd, statul este obligat să asigure în mod efectiv şi liber accesul la un tribunal imparţial! accesul liber la justitie implică e#istenţa unor structuri judiciare corespunzătoare! este esenţial ca tribunalul la care are acces cetăţeanul să aibă competenţă în plină jurisdicţie, în sensul de a i se recunoaşte dreptul de a e#amina cauza în fond, respectiv at"t în privinţa problemelor de fapt, c"t şi a celor de drept! tribunalul trebuie să fie organizat potrivit legii, să fie independent şi imparţial, pentru a garanta o judecată echitabilă! tribunalul trebuie să ţină seama şi de alte e#igenţe de ordin procesual, cum sunt cele privitoare la prezumţia de nevinovăţie, la publicitatea dezbaterilor, egalitatea părţilor în faţa justiţiei, la soluţionarea cauzei într$un termen rezonabil, garantarea contradictorialităţii etc.! accesul liber la justitie nu are şi nu poate avea un caracter absolut! e#ercitarea cu rea$ credinţă a dreptului la acţiune poate atrage după sine obligarea părţii la plata unei amenzi civile! obligarea la plata cheltuielilor de judecată a celui care a promovat o acţiune nejustificată are şi ea un caracter sancţionator. Citiţi mai mult% http%&&legeaz.net&dictionar$juridic&acces$liber$justitie

unde clauza penala era raportata la /(ne#executarea unei obligatii0. Pentru opozabilitate fata de terti. anumite concepte – clauza penala. chiar daca acestea nu au rezultat in incheierea unui contract. totusi. dreptul de a denunta unilateral contractual. reinnoirea tacita a contractului. aceasta din urma va prevala. legea aplicabila. 1)-1 NCC. (tentie7 2eclaratia de rezolutiune produce efecte numai intre parti. numai daca' (i# partile au agreat aceasta posibilitate prin contract+ (ii# debitorul se afla de drept in intarziere+ (iii# debitorul a fost pus in intarziere. incetarea contractului – au suferit schimbari substantiale. %%. . Clauzele standard sunt premise. nu existau prevederi cu privire la aceasta chestiune . %n acest caz. $ %nitierea negocierilor sau intreruperea negocierilor contrar bunei-credinte se va sanctiona prin obligarea partii la plata de daune-interese.ste reglementata in mod concret si imperativ prin lege. (stfel. decaderea din beneficiul termenului. chiar daca aceste clauze nu sunt cuprinse in contract' $ Clauzele externe' partile sunt tinute a respecta clauzele extrinseci la care contractul face trimitere+ $ Clauzele standard' sunt considerate a fi clauze standard acele conditii stabilite in mod unilateral de catre una dintre parti.. Clauza de impreviziune . %%%. declaratia de rezolutiune trebuie inscrisa in registrele publice. spre deosebire de vechea reglementare. clauzele standard trebuie acceptate in mod expres de cocontractant. dreptul de a suspenda executarea obligatiilor. 11 ! – 11 " NCC# Partile sunt obligate a respecta principiul bunei-credinte in negocieri.Noul Cod Civil a adus modificari fundamentale contractelor. reguli. Potrivit noii legislatii. pactul comisoriu nu mai are grade (pactul comisoriu putea avea gradul %. $ 3ezilierea43ezolutiunea de drept. decaderea din drepturi. Negocierile in vederea incheierii contractului (art. care nu erau reglementate expres pana acum – impreviziunea. pentru a putea produce efecte.NCC+ $ 3egula' incetarea contractului prin denuntare unilaterala nu este permis in virtutea legii ci. 2enuntarea unilaterala $ 3eglementata expres la art. prin art. . oricare dintre parti poate denunta unilateral contractul cu acordarea unui termen de preaviz rezonabil. au fost introduse elemente noi.html<ixzz)=>?(xm5. Conditia pentru ca pactul comisoriu sa isi produca efectele' punerea in intaziere a debitorului.. el are doua obligatii c 3ezilierea43ezolutiunea contractului ((rt. Pe de-o parte. anteprecontractul iar pe de alta parte.xista cateva limitari cu privire la clauzele standard (clauzele neuzuale#. in prealabil. raspunderea contractuala.xceptie ' contractele incheiate pe durata nedeterminata. care nu sunt negociate si nu sunt supuse aprobarii celeilalte parti (ex. limitarea dreptului de a opune exceptii. regulamente#. 15"6 – 155" NCC# $ 3ezolutiune43eziliere unilaterala – prin comunicarea unei declaratii de rezolutiune4reziliere.lementele de noutate' $ . 1)-: – 1)-. in caz de conflict intre o clauza standard si o clauza negociata. $ &bligatia de confidentialitate ' partile sunt obligate a pastra confidentialitate si de a nu se folosi in interes propriu de informatiile confidentiale despre care au aflat in timpul negocierilor.e prevede in mod expres acordarea clauzei penale pentru neexecutarea oligatiei principale. conditii generale.. Clauzele contractuale (rt 1)*1 – 1)*! reglementeaza in mod expres clauzele la a caror respectare partile sunt obligate.avocatura. restrangerea dreptului de a contracta cu alte persoane. numai daca partile au acceptat aceasta modalitate de incetare prin conventie. clauze privind stabilirea compententei instantelor.1 $ 2ebitorul nu are niciun drept de optiune. ca urmare a agrearii in contract a unui pact comisoriu. (nterior intrarii in vigoare a Noului Cod Civil. clauze compromisorii. in cazul in care cuprind' limitarea raspunderii. Citeste mai mult' http'44. Pactul comisoriu trebuie sa mentioneze expres obligatiile a caror neexecutare atrage rezilierea4rezolutiunea contractului. in functie de gradul aferent putand opera de rezilierea4rezolutiunea de plin drept – Pact Comisoriu grad %8 – sau numai cu interventia instantelor de 9udecata#.com4forum4contractele-in-noul-cod-civil-t165:1. . %8. insa nu si-a executat obligatia nici inauntrul termenului fixat astfel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful