You are on page 1of 7

Pendidikan Agama Islam Kelas XI

* Silang ( x ) huruf a, b, c, d, dan e pada jawaban ang benar ! 1. Berikut ini termasuk perilaku muslim / muslimah dalam mengamalkan Q.S. AlBaqoroh : 148 kecuali : a. Dalam menger akan sholat !erki!lat pada Baitullah "#a$!ah% !. Berlom!a dalam mencari riski &ang !erman'aat c. Berlom!a dalam menuntut ilmu &ang !erman'aat d. Berlom!a dalam me(u udkan ke!ersihan) keamanan dan keterti!an e. Berlom!a dalam mem!eri kepuasan pada atasan &ang dicintai

*.

<=<‫@?>ﷲ‬AB9:;6785 - ./0123451 : +,Cang digaris !a(ai mempun&ai hokum !acaan a. Ddhar c. Ddgham !ilaghunnah e. Dk'a$ !. Ddgham !ighunnah d. Dqla! Fan(in dhommah pada huru' Fa$ !ertemu dengan huru' ha$ pada GHIJK/ harus di!aca : a. Ddhar c. Ddgham !ilaghunnah e. Dkh'a$ !. Ddgham !ighunnah d. Dqla! Lotongan a&at Q.S. Al Baqoroh 148 OP.Q34/<2N:5M !erisi perintah Allah : a. Ra i! menuntut ilmu d. Ber!uat !aik terhadap lingkungan !. Disiplin terhadap (aktu e. Berlom!a dalam ke!aikan c. Ber!akti kepada orang tua Lada a&a soal nomor 4 kalimat &ang di garis !a(ahi mempun&ai hokum !acaan : a. Qolqolah c. Ddhar Qomari&ah e. Dgham Qomari&ah !. Tam Fa$ri' d. Dgham S&amsi&ah #elompok Vmat Dslam &ang per!uatan !aikn&a se!anding dengan per!uatan ahatn&a dise!ut : a. DWolimun Tina'sihi c. Xuqtasidun e. Xu'lis !. Sa!iqul #hoirot d. Xu'sid Z[/<=<2\:]:^ mempun&ai hokum !acaan a. Dgham S&amsi&ah c. Ddhar Qomari&ah e. Ddhar S&a'a(i

E.

4.

S.

U.

Y.

!. Ddhar S&amsi&ah d. Dkh'a$ S&a'a(i 8. Lotongan a&at _. GH/K`a63B<2a\5b Xim Sakinah pada a&at di atas mempun&ai hokum !acaan a. Dkh'a$ S&a'a(i c. Ddgham Xitslaini e. Ddgham S&amsi&ah !. Ddhar S&a'a(i d. Ddhar Qomari&ah c. Tam Fa$ri' pada potongan a&at terse!ut mempun&ai hokum !acaan a. Dkh'a$ S&a'a(i c. Ddgham Xitslaini e. Ddgham S&amsi&ah !. Ddhar S&a'a(i d. Ddhar Qomari&ah 1d. Xen&antuni kaum dhua'a$ "golongan orang-orang lemah % menurut Al-Qur$an !erupa : a. Dn'aq c. eakat e. a) !) c) d semua !enar !. Shodaqoh d. Xotifasi / Lengarahan 11. Lotongan Surat Al Dsro$ *U  Ggh3i0h3i85 !erisi larangan Allah dari si'at a. #ikir c. #e am e. #asar !. Boros d. Som!ong 1*. Fer emahan dari potongan Q.S. Al Dsro$ di atas adalah : a. dan anganlah kamu !er!uat mu!adWir !. dan anganlah kamu !er!uruk sangka c. dan sekali-kali angan kamu !oros d. !er!uat !oros itu adalah saudara s&aitan e. dan anganlah kamu mengham!ur-ham!urkan harta secara !oros 1E. jiri-ciri iman &ang !enar menurut Q.S. Al Baqoroh 1YY antara lain) kecuali : a. !eriman kepada Allah) kepada ka!i) Xalaikat) #ita!-kita! Allah !. mem!eri / mendermakan harta &ang dicintai kepada para dhua'a$ c. mendirikan sholat dan Wakat d. menepati an i dan !ersa!ar dalam menerima co!aan Allah e. !er!aik sangka pada Allah "lusnuddhon%

men&empurnakan s&ariat ka!i-na!i se!elumn&a e. tP<0. se!agai pem!eri rahmat kepada seluruh alam !. Al-ladits c. relar Vlul AWmi di!erikan pada para rosul &ang mempun&ai : a. muk iWat &ang !esar &ang tidak terkalahkan *1. ka!i Adam a. Secara !ahasa rosul !erarti a. keta!ahan) kesa!aran dan keteguhan &ang tinggi c. Xualla' e. nakir c. pem!a(a !erita c. Al-Qur$an !. ka!i Xuhammad SAR) se!agai us(atun hasanah &ang artin&a : a. suri tauladan &ang !aik !. XuWakki !. di utus untuk seluruh alam semesta d. se!agai pem!a(a ke!enaran agar umatn&a mendapat petun uk d. D mak e. &akin !ah(a a aran &ang di!a(a rosul itu !enar e.s. Di !a(ah ini 'ungsi ka!i dan sosul kecuali : a. mendapat muk iWat &ang !esar &aitu Al-Qur$an c. terpelihara *d. Aku utus zngkau Xuhammad se!agai pem!eri rahmat terhadap seluruh alam *U. D!nu Sa!il 1U. Al-Dsro$ *U c. Dqla! e. ka!i Xuhammad SAR . orang-orang &ang menepati an i e. Dan #ami tidak mengutus zngkau Xuhammad kecuali se!agai pem!a(a rahmat terhadap seluruh alam semesta c. Qi&as *E. terperca&a d. &akin !ah(a rosul itu !ukan manusia !iasa d. amanah *4. umur hingga !eratus tahun e. orang-orang !er uang di alan Allah !. orang-orang &ang meminta-minta d. mrang-orang &ang !oros "mu!adWir% adalah saudara s&aithan di elaskan dalam AlQur$an Surat : a. Xiskin d./01<gx3:Py ter emahan dari 'irman Allah terse!ut : a.. pilihan e. terpu i !. Lada a&at di soal nomor 1U) mim mati !ertemu dengan huru' ali' di!aca : a. se!agai pem!eda &ang hak dan &ang !atil **.14. se!agai pem!eri ka!ar gem!ira dan peringatan c. contoh suritouladan &ang !aik c. #alimat G<2a/O/=opI7Ka<q< &ang terdapat dalam Al-Qur$an Al Baqoroh 1YY artin&a : a. Dan aku tidak akan utus zngkau Xuhammad kecuali se!agai pem!a(a !erita gem!ira d. Semua !enar !. Ddhar s&a'a(i c. merupakan ka!i terakhir !. meneladani kehidupann&a !. Al-Baqarah 1YY 1S. Xuhammad se!agai pen&empurna akhlaq e. ka!i Xuhammad SAR) mendapat kedudukan tertinggi diantara semua rosul karena __ a. utusan d. se!agai contoh suritouladan &ang !aik e. mrang-orang &ang tidak !erhak menerima Wakat adalah : a. orang &ang men&antuni anak &atim c. u ur e. mempun&ai akhlaq &ang mulia !. Qolqolah !.?uvZg0waJ2?p?:^. Al-Baqarah 148 e. Al-Dsro$ *Y d. Berikut ini cara mengimani rosul-rosul Allah kecuali : a. Ddgham Xitslain 18. co!aan &ang !erat diterima d. Dan aku tidak mengutus zngkau Xuhammad kecuali se!agai pen&empurnaan Alam !. mengikuti semua a arann&a 1c. rosul terakhir &ang diutus untuk seluruh alam dan men&empurnakan s&ariat ka!i se!elumn&a *S. ka!i &ang di!eri gelar A!ul Bas&ar "Bapak dari {agad Alam sa&a % ini adalah : a. memu i dan mendoakann&a c. D tihad d. dan orang "memerdekakan% ham!a saha&a 1Y. Vcapan) tindakan) perilaku dan segala ketetapan rosul dise!ut : a. d. Dkh'a$ s&a'a(i d.

mengadu E1.s. selalu melakukan amalan &ang !aik E*. men&em!un&ikan !. mptimis d. !er an i tidak akan !er!uat dan mengulangi dosa terse!ut d. mrang &ang !erserah diri "pasrah% kepada Allah atas segala usaha &ang telah dilakukan dengan maksimal dise!ut : a. kem!ali !. memohon ampun "!eristigh'ar% kepada Allah e. Surat Al Baqoroh : * c. !odoh c. #alamullah c. inofati' dalam !eker a Ec. setia d. Amarah e. Al-natir : *4 e. meminta-minta c. Allah adalah gha'ururrahim artin&a : a. Sikap selalu !eker a keras) ingin terus !erkem!ang penuh kreasi) auh dari malas dan selalu memiliki cita-cita "keinginan% ciri-ciri dari si'at : a. Sesungguhn&a Allah mencintai orang-orang &ang !ertau!at dan mencintai orang !ersuci. Seseorang &ang !eri!adah dengan mengharapkan ridho dan pertolongan Allah serta &akin segala keinginan dapat diraih dise!ut : a. Surat Al Baqoroh : *** e. dungu Ed. Surat Al Baqoroh : 1** E8. Allah Xaha Lemurah dan Lengampun c. khi&anat d. cerdas e. Al-Baqarah : *** c. mptimis c. patuh c. c.s. dinamis dalam !eker a c. mrang &ang !ertau!at dengan disertai niat tidak akan mengulangi per!uatan dosa &ang pernah dilakukan) namun dia sering tidak !erda&a mela(an na'su untuk !er!uat dosa) orang semacam ini tergolong dalam na'su : a. a. Surat Al Baqoroh : ** d. melakukan sholat malam c. Z=<‫ﷲ‬8|}<2Q/<o:^G8|}<2aQ]I58^ nirman Allah ini kita temui dalam : a. lal ini diis&aratkan Allah dalam Al-Qur$an surah : a. seminar !enar !. kreati' dalam !erkar&a d. Al-Baqarah : *1* d. hidup di pelosok desa d.s. Fau!at !erasal dari Bahasa Ara! &ang artin&a : a. dusta e. Fa(akkal c. Fa(akkal d. Qonaah e. ka!i kuh a. Qonaah !. EY. *Y. sa a$ !. Dkhti&ah EU. sa ak c. Faq(a d. Xusa(alah d. men&esali per!uatan dosa &ang sudah dilakukan !. optimis dalam menghadapi kesulitan e. men&ampaikan *c. Di!a(ah ini s&arat tau!at &ang diterima oleh Allah) kecuali : a. mrang &ang merasa cukup dan !ers&ukur atas segala pem!erian Allah dengan tidak seraka) serta dengan senang segala nikmat Allah dise!ut : a. Fou'iq d.ka!i Xusa a. Cang dise!ut orang miskin adalah orang &ang . Drhas !.. Allah Xaha #uasa d.. sosul &ang memiliki si'at mustahil kitman artin&a : a. sosul memiliki si'at (a i! ta!ligh &ang artin&a : a. S&ah(at E4. Allah Xengetahui dan Xelihat EE. sa a$ !. mptimis c. Surat Al Baqoroh : 1*d !. Allah pasti akan mem!erikan kemudahan sesudah kesulitan "QS At Falaq : dY % hal ini menga arkan pada kita : a. pasrah d. Sa!ar e. {a(a!an a dan ! !enar !. taat e. dapat diperca&a !. Rah&u *8. Fekun 4d. Lesimis e. tidak memiliki rumah !. Qonaah e. Al-AhWa! : 4U ES. Al-An!i&a$ : 1dY !. memiliki peker aan akan tetapi hasiln&a tidak dapat mencukupi ke!utuhan hidup sehari-hari . Fa(akkal d. Xuk iWat e. Dinamis 41. Allah Xaha Lengampun lagi Len&a&ang !. nirman Allah &ang diturunkan dan disampaikan kepada ka!i dan sosul dise!ut : a. Ta((amah c. Allah #asih Sa&ang e. Xutmainnah !.. u ur c. ka!i D!rahim a. e. Dkhti&ah !.

dan tidaklah !er!uat !oros itu saudaran&a setan 44. !eramal saleh e. S~ d. dapat men&e!a!kan keha!isan harta !enda pada 'akir miskin c. dan hendaklah kalian e. pem!oros adalah salah satu saudaran&a setan e.. Sd. Cang dise!ut ke!a ikan) sesungguhn&a adalah . a. dan sekali-kali tidaklah kamu !erlaku !oros e. orang &ang hidupn&a diha!iskan di alanan !. Ta'al &ang !er!un&i .. dan !agi mereka orang-orang &ang !ertak(a S1. orang !erlaku adil c" #rang ang beriman dan beramal saleh $er%a peduli kepada kaum duafa d.. 1d~ c... men&antuni kaum dua'a S*.. Di !a(ah ini adalah &ang dise!ut ke!a ikan) kecuali . menepati an in&a• adalah pada la'al a.. menolong orang tua dalam men&e!erang alan d" bekerja keras un%uk memupuk keka aan . artin&a adalah _... dan anganlah kamu !er!uruk sangka kepada saudaramu d. a.. seorang tukang ke!un d" se#rang budak pada &aman dulu 48.. orang &ang !er uang di alan Allah per alanan auh 4E. turis maupun (isata(an dari luar negeri e.. Sedangkan &ang dimaksud i!nu sa!il adalah . !. mengamalkan !. *)S~ e. a.e. a. tidak memiliki peker aan clan penghasilan) sehingga hidupn&a sangat tergantung dari !antuan orang lain 4*.. adalah mengandung an uran untuk . Cang dimaksud ham!a saha&a adalah . para gelandangan !. d. a. Ferse!ut di !a(ah ini adalah contoh-contoh dari per!uatan/amal &ang saleh) kecuali _. mrang &ang !erlaku !oros adalah dilarang oleh agama) karena . mem!a&arWakat 4c. orang &ang memiliki kekuasaan dan !erakhlak !aik e.. dapat men&e!a!kan kemiskinan d... dan anganlah kamu !er!uat mu!aWir !. *d~ !. men&antuni 'akir miskin c... Cang memiliki arti •.. !eri!adah &ang ra in d. mendirikan salat e. a.. Lada hakikatn&a harta !enda &ang kits miliki se!agian adalah milik orang lain) &aitu se!an&ak . orang &ang ra in salat !. orang &ang dalam per alanan ke luar daerah d.. seorang pem!antu c. orang &ang memiliki a!atan dan !isa memahami kehenclak rak&at dan mas&arakatn&a 4Y. dan hendaklah e. orang &ang keha!isan !ekal dalam c. Ta'al artin&a adalah . a. a" berl#mba'l#mba dalam kebaikan c. men adikan orang !erlaku kikir 4S.. a. 1~ 4U... dan anganlah kamu mengham!ur-ham!urkan "hartamu% secara !oros c.. a.. Ta'al c.. seorang F#D e.. menepati an in&a b" men umbang pada acara resepsi pernikahan d. d. mereka itulah orang-orang &ang menetapi kesa!aran men adi tak(a b" dan mereka i%ulah #rang'#rang ang ber%akwa kamu selalu !ersa!ar c. pem!oros adalah orang &ang lupa !.

orangn&a sakti mandraguna e. a" dirin a sendiri c.. Xikail U1. satu !... !erkhianat d. e. Allah s(t. diri dan umatn&a !.. ka!i adalah orang &ang mendapatkan (ah&u dari Allah s(t. d. Dsa a. a" fardu ain c. muqtasyidun "kelompok% e. sunah muakkad e. keturunann&a d" kewajiban men ampaikan wah u' ( a kepada #rang lain !. dua !. empat d. umatn&a"rosul% Sc. dapat diperca&a e" men ampaikan !. di!elah dadan&a tidak mati c. Berikut ini adalah !e!erapa macam cara rasul menerima (ah&u dari Allah s(t.. men&antuni anak &atim amal c. sasul uga memiliki si'at mustahil antara lain kitman) artin&a _. Dman kepada rasul adalah salah satu rukun iman &ang ke ... Daud a. a" malaika%'malaika%'( a c.. enis kelaminn&a e. e.. c. d. melalui malaikat {i!ril &ang men&erupai seseorang !... kekuatan !atin e. cerdas dan tangkas U4. lima SY. qada dan qadar S8. akhlak mulia d" ke%eguhan ha%i U*. #etika seseorang !er!uat doss) kemudian tidak pernah merasa men&esal) !ahkan ustru !angga dengan menceritakan kepada ka(an-ka(ann&a) make orang terse!ut tergolong . sunah gairu muakkad SU. dungu !. a. harta melimpah c. !odoh US. hari kiamat !.. a.s. sasul di dalam menerima (ah&u dari Allah s(t.... !esar d. jihad fi sabilillah !. !. melalui !e!erapa cara) antara lain melalui malaikat pen&ampai (ah&u &ang !ernama .. 'ardu ki'a&ah d. kita!-kita!-k&a d.s.s. a. Dman kepada rasul adalah urutan rukun iman) setelah iman kepada . sasul memiliki si'at (a i! ta!lig) artin&a . diperlakukan secara ikhlas) u ur dan tulus c. makruh !.. menghormati orang tua dan para guru e.. lima e. a.s.s..) untuk _. di!acakan sela(at atasn&a UE. dari ari.. a. kelompok.. a. a... kuh a. Adam a.. Sulaiman a.. kera!atn&a e.!. !erWikir pada-k&a di setiap per!uatann&a SE. dihormati sesuai dengan kedudukann&a &ang mulia dan agung d. a" Adam a"s" !... Dsra'il d" )ibril e.. Xusta'a al Xaraghi mem!agi orang &ang mengamalkan Alquran men adi . Dman kepada rasul-rasul Allah) hukumn&a adalah .. lWrail c.. Di !a(ah ini adalah hak-hak na!i dan rasul) kecuali . muk iWat !. Ler!edaan antara na!i dengan rasul terletak pada . !enar c. U8.. Dengan mempergunakan tongkatn&a !isa mem!elah laut men adi se!uah alan adalah muk iWat ka!i.s. a.. !isa ter!ang ke langit tingkat tu uh UY. UU. dua c. ditaati segala sunah) ketetapan dan didahulukan ketetapan atas &ang lain !. suku !angsan&a Ud. fastabiqul khairat(lomba) d" dalimun linafsihi(menganiaya) S4. Di !a(ah ini adalah para na!i &ang mendapat gelar ulul aWmi) kecuali ka!i . sabiqun bil khairat (aktifbaik) c. Allah !er'irman dari !atik hi a! . keluargan&a d. a. a.. Di antara para rasul ada &ang di!eri gelar ulul aWmi) artin&a adalah &ang memiliki ... Dsa a.. a.arin&a !isa keluar air d" mendapa%wah u Al+uran !. tiga c. a.. tiga d" empa% e.s... pem!eri (ah&un&a c.s. enam SS. b" *usa a"s" c. Xusa a. D!rahim a. Xuk iWat &ang ter!esar dan ter!aik &ang ada pada ka!i Xuhammad sa(... e. !erdusta c" men embun ikan e. adalah .. dikultuskan segala sesuatun&a) karena dia !ukan manusia !iasa e. Xuhammad sa(.) kecuali .

d..s.. ES orang d. a. dengki d.... ka!i &ang disem!elih oleh a&ahn&a !ernama .. keluar air d. 4S orang YY. kuh a. 81.. mem!eri nasihat dan peringatan !.c. Xusa a. tongkat ka!i Xusa a. a" .s. Fugas rasul adalah artin&a adalah ... c.. Daud a.. jontoh muk iWat akli&ah adalah . ari.. !. D!rahim a. ka!i kuh a. d. a. mem!elah laut e. Y*. tiga !. Si'at (a i! !agi rasul adalah cerdas dan tangkas) &aitu . !.. di!akar tidak mempan !. tidak mempan ketika di!akar !.s. isa a. suka marah e" d#sa 8d. enam c" lima e.. ka!i &ang di!akar tidak mempan adalah contoh muk iWat &ang dise!ut muk iWat . Y4. 'atanah e. Faurat d. melalui malaikat Xalik &ang men&erupai laki-laki tampan e. a. Sesungguhn&a Allah s(t. mem!eri peringatan dan 'at(a c" memberi kabar gembira dan memberi peringa%an d. ta!lig d" fa%anah e. Dsa a. ka!i &ang mendapat gelar khatamul an!i&a€"akhir% adalah . Xuhammad sa(.s. Dsa a. a.s..s... d" Ismail a"s" e. sidik !.. adalah !isa .ari ka!i Xuhammad sa(. 84. Xuhammad sa(. !.s. c. melihat ketika !a&i c" berbicara ke%ika ba i 8S. a.. Cang di!eri kita! Faurat adalah ka!i . empat d.s... D!rahim a.. b" Isa a"s" c.s.s. ka!i Daud a. tu uh 8E..s.s.s c. akli&ah"alquran% e. sasul dalam men alankan tugas kerasulann&a di!ekali dengan muk iWat) &ang !erguna untuk .abur c. si&adhus shalihin !. Dsmail a. D!rahim a. a. ka!i &ang dilahirkan tanpa seorang a&ah) !ernama . Xusa a. D!rahim a... Xusa a. a.. d. mem!elah !ulan d.. Alquran YE.. d" Ismail a"s" e.. Ed orang c. c. a" -. !eru!ah men adi ular raksasa c. dengan cara mimpi &ang !enar Uc.. menerima kita! suci &aitu .. Xuhammad sa(. menga ak kepada ke!aikan dan menghindari ke ahatan 8*.s. !an&ak mengutus na!i di dunia ini) akan tetapi &ang (a i! kita &akini !erdasarkan dalam Alquran !er umlah . Berikut adalah empat si'at (a i! !agi rasul) kecuali . a. kauni&ah"alam% !. amanah Y8. ta!lig d. kesusahan c. dengan cara mem!isikkan (ah&u ke dalam i(a seseorang d. mampu mem!uat perahu e" ki%ab suci Al+uran sebagai ped#man hidup manusia YU. Salah satu kea ai!an/muk iWat ka!i Dsa a.s. Xusa a. 4d orang e. a" *usa a"s" !. Adam a.. #rang !. Di !a(ah ini &ang !ukan ulul aWmi adalah ka!i . e. sidik b" ki%man c.s. a.. Xuhammad sa(.s. Y1. e" *uhammad saw" Yd.. amanah Yc. !..s....... Dn il e..e... e.. . d. a. s&ahsi&ah"tu!uh% c" salbi ah(%akberda a) d. nakli&ah YS. c. Si'at ma€sum dimiliki pula oleh para na!i clan rasul) ma€sum artin&a adalah di auhkan dari . a. kitman c.. Dsa a.. ke!odohan !. D!rahim a. a.s. ka!i &ang tergolong ulul aWmi ada . mem!eri kesenangan dan menghi!ur kesusahan e..s. a.s.

iman c... i(a dan raga &ang sempurna !. menarik simpati umatn&a dengan ilmu kesaktiann&a !. a. d" e. a" men ampaikan wah u c.8U.. laknat b" baladah d. a. !erserah diri e" berl#mba dlm cd. d. khianat Lada diri rasul terdapat us(atun hasanah) artin&a . 88. keluarga &ang !aik-!aik c. a. menakut-nakuti la(ann&a e. Berikut adalah contoh-contoh !acaan qalqalah) kecuali _ a. mem!unuh musuh-musuhn&a d" sebagai buk%i kalau dirin a benar' benar u%usan Allah sw%" c. pandai sasul memiliki si'at (a i! 'atanah) maka mustahil rasul !ersi'at . dapat diperca&a e... kiWi! e. !. c. menun ukkan kesaktiann&a sasul memiliki si'at ta!lig) &aitu .. kedudukan &ang mulia e. 8c. ikhlas kebaikan !. u ur !. a. cerdas/tangkas d.. .. kitman c.. keturunan &ang !aik d" %eladan/c#n%#h ang baik mrang &ang dalam mengamalkan Alquran selalu mengutamakan ke!aikan dan menghindari ke!urukan/larangan Allah) dise!ut _. 8Y.