You are on page 1of 28

EL MAGNETISME

ELS IMANTS Un imant és un cos capaç d’atreure el ferro i tots el materials que el contenen.

* Hi ha dos tipus d’imants: Naturals o permanents
* Mineral amb propietats magnètiques * Per exemple: la magnetita.

Artificials o temporals * Cos al que s'ha comunicat la propietat del magnetisme. * Perd les seves propietats una vegada que cessa la causa que provoca el magnetisme. EL MAGNETISME És la propietat que tenen els imants d’atreure altres imants o alguns metalls.

USOS DELS IMANTS

PROPIETATS DELS IMANTS - En l’interior d’un tros de ferro hi ha minúscules zones imantades anomenades dominis, les quals sovint tenen els pols orientats a l’atzar i per això el material no és magnètic.

PROPIETATS DELS IMANTS - Però quan s’apropa un imant, els dominis s’alineen i el material esdevé temporalment magnètic, essent atret per l’imant.

PROPIETATS DELS IMANTS - Un camp magnètic intens pot realinear els dominis permanentment.

PROPIETATS DELS IMANTS - Els imants tenen dos pols:

* Pol NORD
* Pol SUD - Dos imants encarats per pols del mateix signe es repel·leixen. - Dos imants encarats per pols de signe contrari s’atreuen.

CAMP MAGNÈTIC - Un imant té una zona d’influència anomenada camp magnètic.

-Les línies del camp magnètic són tancades i se’ls hi assigna arbitràriament un sentit, entren pel pol sud de l’imant i surten pel pol nord.

Línies de camp en un imant rectangular

Línies de camp en un imant de ferradura

Línies de camp en un imant anular

-El camp magnètic és més intens, en les zones que estan més juntes les línies, sent la intensitat del camp magnètic més gran als pols dels imants.

EL MAGNETISME TERRESTRE - La Terra funciona com un imant gegant. Els ferro fos del nucli de la Terra fa d’imant gegant, creant un camp magnètic perceptible a la superfície. Tots els imants, com ara les brúixoles, s’alineen amb aquest camp. - El nom complet del pol nord d’un imant és “cercador del pol nord” perquè assenyala en direcció al pol nord magnètic de la Terra. - Els pols magnètics i els pols geogràfics estan invertits:

* El pol nord geogràfic és el pol sud magnètic de la Terra.
* El pol sud geogràfic és el pol nord magnètic.

LES BRÚIXOLES - Les brúixoles ens permeten orientar-nos i localitzar els quatre punts cardinals. - Contenen un imant petit en forma d’agulla al centre d’una esfera on s’indiquen els quatre punts cardinals. - L’agulla imantada gira lliurement i sempre assenyala el nord geogràfic, per tractar-se d'una agulla imantada immersa en el camp magnètic terrestre

ELS ELECTROIMANTS - Són imants temporals: tal com el seu nom indica només actuen com un imant quan els hi arriba energia elèctrica. - Mitjançant el corrent elèctric es pot convertir un tros de ferro en un imant.

ELS ELECTROIMANTS - Està constituït per una peça de ferro o acer, el nucli. Al voltant del nucli s’enrotlla fil conductor formant una bobina. Cada volta ers diu espira. - Si es connecta l’electroimant a una font de corrent continu és capaç d’atraure objectes de ferro ja que al seu voltant es forma un camp magnètic. - Si es desconnecta l’electroimant, el camp magnètic desapareix i els objectes atrets cauen - Com tots els imants, els electroimants també tenen pols: un pol nord (N) i un pol sud (S).

- A diferència dels imants fixos, als electroimants es pot canviar la polaritat del corrent. Aquesta característica és molt important en algunes aplicacions tecnològiques, com els motors elèctrics.

USOS DELS ELECTROIMANTS

CURIOSITATS MAGNÈTIQUES

CONCEPTES BOBINA = Conjunt d’espires molt juntes, de manera que el radi és molt més gran que la longitud d’agrupació.

SOLENOIDE = Agrupació d’espires la longitud de les quals és molt més gran que el radi.

ELECTROIMANT = Bobina amb un nucli de ferro per a augmentar considerablement el camp magnètic.

CREACIÓ D’UN CAMP MAGNÈTIC A PARTIR D’UN CORRENT ELÈCTRIC Quan es fa circular un corrent elèctric per un fil conductor, es crea un camp magnètic al seu voltant.

Les línies de força formen circumferències concèntriques.

CREACIÓ D’UN CORRENT ELÈCTRIC A PARTIR DEL DESPLAÇAMENT D’UN CAMP MAGNÈTIC Quan movem un imant prop d’un fil conductor, hi creem un corrent elèctric.

La producció d’un corrent elèctric a través d’un camp magnètic s’anomena inducció electromagnètica.

EL MOTOR ELÈCTRIC Màquina que transforma l’energia elèctrica en energia mecànica en girar l’eix del motor.

Funcionen gràcies a les forces que el camp magnètic d’un imant o electroimant exerceix sobre els corrents elèctrics (una bobina). Tots els electrodomèstics que hi ha a casa nostra i que tenen algun element mòbil disposen de motors elèctrics. També podem trobar petits motors elèctrics de poca potència en joguines o enormes motors elèctrics de gran potència com els de les màquines de tren.

PARTS D’UN MOTOR ELÈCTRIC Tres parts principals:

 ESTATOR: Part fixa del motor. Té forma de cilindre buit i en l’interior disposa d’imants o electroimants que generen un camp magnètic.  ROTOR: Part mòbil del motor. Té forma de cilindre i se subjecta gràcies al seu eix. Té unes ranures en les quals s’enrotllen fils de coure formant bobines que generen un altre camp magnètic.
ESCOMBRETES I COL·LECTOR: Parts per a establir el contacte elèctric amb el rotor. Les escombretes són de grafit i llisquen sobre el col·lector format per unes làmines de coure. Quan els motors ja són d’una certa mida porten un ventilador que evita que el motor s’escalfi massa.

FUNCIONAMENT D’UN MOTOR ELÈCTRIC Quan per un conductor elèctric circula un corrent, es genera un camp magnètic. Si aquest conductor es troba al seu torn dins d’un camp magnètic, tindrem dos camps magnètics en un mateix espai. Com passa amb dos imants, s’originaran dues forces que tendiran a produir un moviment.

ELECTRICITAT

MOVIMENT

Molts motors són reversibles, es a dir, si els fem girar, generen electricitat. Això és possible gràcies al fet que, quan un conductor es mou dins d’un camp magnètic, es genera un corrent. Aquets s’anomenen GENERADORS.

MOVIMENT

ELECTRICITAT

CANVI DEL SENTIT DE GIR D’UN MOTOR DE CORRENT CONTINU Moltes vegades interessa canviar el sentit de gir en un motor elèctric, com per exemple en un cotxe teledirigit, en una porta automàtica, en una grua, en un ascensor, etc. Quan els motors es connecten a un pol positiu i a un de negatiu, només cal invertir la polaritat per a invertir el sentit de gir.

Manual

Amb commutador d’encreuament

Amb commutador i dues piles

Amb doble commutador