6-12-56 แถลงข่าว

I.

การวางแผนให้เกิดความรุนแรง เกิดจลาจล เพือ
่ แสดงว่าร ัฐบาล
ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ การสร้างสถานการณ์ความรุนแรง
1.

2.
3.

4.

บุกรุกสถานทีร่ าชการ ยึดครอง ห ้ามข ้าราชการเข ้าทางานปกติ ออกคาสงั่
ให ้มารายงานตัวกับคณะของตน นีค
่ อ
ื การหยุดการบริหารราชการแผ่นดิน
(ล ้มเหลว)
ื่ มวลชน เหิมเกริมถึงขนาดทาให ้สอ
ื่ มวลชนถ่ายทอดเฉพาะการ
คุกคามสอ
ชุมนุม ไม่ให ้เสนอข่าวรัฐบาล (ล ้มเหลว)

การใชค้ าว่า “มวลมหาประชาชน” โดยใชเหตุ
MODEL เอาคนมาจานวนมาก
หลังกดดันรัฐบาลให ้หมดสภาพ
ปฏิวัตป
ิ ระชาชน
สภาประชาชน
(อภิชน)
รัฐบาล (อภิชน) (ล ้มเหลว) รัฐบาลยังดารงอยู,่ รัฐสภายังอยู่
่ กับอดีตยึดสนามบินสุวรรณ
การสร ้างความรุนแรงในระดับรุนแรงยิง่ ขึน
้ เชน
ภูม ิ เพือ
่ กดดันให ้อานาจอืน
่ เร่งเข ้ามาจัดการ อาทิ ตุลาการรัฐธรรมนูญ,
ปปช.
ความรุนแรงทีส
่ นามราชมังคลา
- การสมคบระหว่างอธิการบดี, คปท., ปชป., กปปส. ตัง้ เวทีปลุกระดมนา
คนมาทาร ้ายคนกลางถนน ตามซอย หน ้าประตู ด ้านหลังสนาม ก่อ
้ ธ บาดเจ็บล ้มตาย นีเ่ ป็ นการกระทาทีจ
การรุนแรงถึงขนาดใชอาวุ
่ งใจใช ้
ั เจน กลับไปบิดเบือนว่าคนเสอ
ื้ แดงทา
อันธพาลก่อการร ้ายในเมืองชด
ึ ษารามคาแหง ทัง้ ทีเ่ ราถูกทาร ้ายบาดเจ็บมากมาย
ร ้ายและฆ่านักศก
ี ชวี ต

ตายไปแล ้ว 3 คน เสย
ิ จากเสนโลหิ
ตสมองแตกอีก 1 คน และอยู่
ICU อีก 1 คน ตามรายการแนบ
- ความรุนแรงให ้ประชาชนเกลียดชงั ปะทะกัน วาทะกรรมโจมตี

II.

ข้อโต้แย้ง มาตรา 7
ขอชมเชยอาจารย์ 135 คน
ึ ษา, ยามรักษาการณ์ แสดง
ขอให ้คณาจารย์อน
ื่ ๆ, ข ้าราชการ, ลูกจ ้าง, นักศก
้ ได ้
ทัศนะการเมืองของกลุม
่ ตนบ ้าง มาตรา 7 ใชไม่

III. แก้ปญ
ั หาโดยวิถท
ี างประชาธิปไตย

จะต ้องมีคาถามให ้ประชาชนว่า
- จะสนับสนุนให ้มีการเลือกตัง้ หรือการแต่งตัง้ ตามทีก
่ ลุม
่ กปปส. เสนอ

- ในการแก ้ปั ญหาของประเทศจะใชกระบวนการประชาธิ
ปไตยเพือ
่ นาไปสู่

เป้ าหมายประชาธิปไตย หรือ ใชกระบวนการอนาธิ
ปไตยเพือ
่ ไปสู่
เป้ าหมายอภิชนาธิปไตย

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful