ေၾကးမံုအြန္လိုင္းသတင္းစာတြင္ ပါရွိသည္႔ ်ပညးပေရာက္စင္ျပိဳင္အစိုးရအား လူထုမေထာက္ခံသျဖင္႔ လူထုေထာက္ခံေသာ

Global Action For Burma မွ ျပည္ပတျငး အေွ့ေရာက္စင္ျပိဳင္အစိုးရ ဖြ႔ရ
ဲ န္စီစဥ္ ဆိုသညးံ သတငး့ ႏြင္႔ စပ္လွ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
ေန႕စြဲ - ဿွွ၉ ၾသဂုတးလ(ဿှ) ရကး
နအဖဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ေနသည္

ေၾကးမံုအြန္လိုင္း သတင္းစာ မွ

အေဝးေရာက္စင္ျပိဳင္အစိုးရ ဖြ႔ရ
ဲ န္စီစဥ္ဆိုသည္
GAB အဖဲျ႕ႀကီ့အေန်ဖငး႔

႔သတင္းမွာ မဟုတ္

က်ြနု္ပတ
္ ို႔

GAB

မွန္ေၾကာင္း ျ

ကို

NCGUB

ပတ္သားစြာ

သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

NCGUB၏ အမ္ဳိ့ သာ့်ပနးလညးသငး႔်မတးေရ့ အဆို်ပဳခ္ကးနြငး႔ သေဘာထာ့ကျဲလျဲမူရြိ

GABသညး နအဖ၏ အသုဵ့ခ္ခဵ်ပီ့

NCGUBႏြငးံ ဒီမုိကေရစီအငးအာ့စုမ္ာ့အတျငး့ ၾကာ့

နြငး႔အျပိဳင္ ျ ပည္ပတြင္
သညး။ သို႔ေသားလညး့

ွငးသပးလြ္ိဳမႈကုိ မညးသညးံအေ်ခအေနမ္ိဳ့တျငးမြ

ချငးံ်ပဳလိမးံမညး မဟုတးေၾကာငး့ အခုိငးအမာ ေ်ပာၾကာ့လုိသညး။
က္ျနုးပးတို႔ GAB အေန်ဖငး႔ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးနြငး႔တကျ နိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့အာ့လဵု့ လျတးေ်မာကးေရ့နြငး႔ ဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးပဵု
အေ်ခခဵဥပေဒ

်ပငးဆငးေရ့ဆျဲေရ့်ဖစးသညး႔

အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး၏

ေရႊဂုဵတိုငးေၾက်ငာခ္ကးကို

အ်ပညး႔အဝေထာကးခဵသညး။

သို႔ေသားလညး့ နအဖ စစးေခါငး့ေဆာငး့မ္ာ့အေန်ဖငး႔ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ မတရာ့အမႈဆငး ဖမး့ဆီ့ေထာငးခ္်ပီ့ တုနး႔်ပနးခဲ႔်ခငး့်ဖငး႔
ေရႊဂဵုတိုငးေၾက်ငာခ္ကးကို လစးလြ္ဴရြုေၾကာငး့ ်ပသခဲ႔သညး။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ က္ျနးုပးတို႔ GAB အေန်ဖငး႔ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈၾကီးကို လုပ္ငန္းစဥ္ (၇-ရပ္) ခ်မွတ္ျပီး အေကာင္ အထည္
ေဖားရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔သည္။ ျပည္သူလူထုအား

အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳနိဳင္မည္႔ အစိုးရတရပ္သည္ ျပည္တြင္းတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္႔

တိုက္ပၾြဲ ကားတြင္ ထြက္ေပၚလာရမည္ ျဖစ္သည္္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖတ္သန္း နိဳင္ေရးလည္း ပါဝင္သည္။
ျပည္သူအားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ တိုက္ပဝ
ြဲ င္ျခင္းျဖင္႔ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား လံုးဝရပ္

ဆိုင္းျပိဳပ်က္သြားမည္႔ အေျခအေန

ဆိုက္ေရာက္လာသည္နွင္႔ တျပိဳင္နက္ ျ ပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳ မည္႔ အစိုးရသည္ ျပည္တြင္းတြင္ အေသအခ်ာ ေ ပၚထြက္
လာမည္ျဖစ္သည္။
ကၽျနးုပးတို႔ GAB အေန်ဖငး႔ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈတ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အခိုင္အမာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျ

ပည္တြင္းရြိ

ျမိဳ႕တိုင္းနယ္တိုင္းတြင္

စစ္အစိုးရဆန္က
႔ ်င္ေရး

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားေပၚထြက္လာေနျပီျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈၾကီးကို ျပည္တြင္း မွ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား နွင္႔ လႈပ္ရွားေနသည္႔ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏
ဦ့ေဆာင္မႈကို အေလးအနက္ထားျပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လံုးဝဖယ္ရွားေရးကို ေအာင္ျမင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္။
GAB သညး ျပည္တြင္းျပည္ပ အင္အားစုမ်ားေပါင္းျပီး ဟန္ခ်က္ညီညီ လုပ္ေဆာင္ေနသည္္ ။ ျပည္တြင္း လႈပ္ရွားနိဳင္ငံေရးအင္အားမ်ား
အက်အဆံုးနဲနိဳင္သမွ်

နဲေစျပီး

ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ

အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပးရွားမႈၾကီးကို ျ

ပည္သူအားလံုးမွ

ဝိုင္းဝန္းအေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္လာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္။
အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈတ္ရွားမႈၾကီးတြင္ ်ပညးတျငး့်ပညးပရြိ အ်ခာ့ေသာ နိုငးငဵေရ့ဦ့ေဆာငး အဖျဲ႔မ္ာ့၊ ်ပညးသူ်ပညးသာ့
တိုငး့ရငးသာ့ညီအကိုမ္ာ့၊ အလုပးသမာ့ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၊ စစးတပးအတျငး့မြ အရာရြိအရာခဵအၾကပး တပးသာ့မ္ာ့၊ ်ပညးခိုငး်ဖိဳ့
အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၊ ဝနးထမး့အမႈထမး့မ္ာ့ နြငး႔ နအဖစစးအုပးခ္ဳပးေရ့ယႏၱရာ့အတျငး့ အလုပးလုပးေပ့ေနၾကသညး႔ သဵတမာနးမ္ာ့အာ့လဵု့ အေန်ဖငး႔
GAB အင္အားစုၾကီးနွင္႔ အတူလကးတျဲ်ပီ့ တိုကးပျဲဝငးသျာ့ရနး ေလ့နကးစျာ ဖိတးေခၚအပးပါသညး။

“ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပးရွားမႈၾကီး ေအာငးရမညး ”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful