Islamisasi Ilmu Di Malaysia : Satu Analisa Kritis Pengislaman Ilmu atau islamisasi ilmu merupakan makna yang serupa

dalam bahasa Malaysia. Dalam bahasa Arab disebut sebagai “Islamiyyat al-Ma’rifat dan dalam bahasa Inggeris disebut sebagai “ Islami!ati"n "f Kn"#ledge . Dalam Islam$ ilmu merupakan perkara yang amat penting malahan menuntut ilmu di#a%ibkan semen%ak lahir sehingga ke liang lahad. Ayat al-&uran yang pertama yang diturunkan berkaitan dengan ilmu iaitu surah al-’Ala' ayat (-). Menurut a%aran Islam$ ilmu bersifat se%agat dan tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu dalam Islam. *leh kerana itu$ se%arah dunia ilmu Islam silam telah melahirkan ramai ulama yang terkemuka yang sebati di dalamnya ilmu-ilmu dunia dan akhirat. Mereka berusaha menyebatikan idea-idea besar dalam tamadun yang lain dengan a%aran agama Islam. Ini dapat dilihat sebagai +"nt"h seperti Kindi$ Ibn Sina$ al,ha!ali$ Syah -aliy Allah dan lain-lain lagi. Mereka berusaha menyebatikan beberapa idea dan ilmu luar dengan a%aran Islam.( Perbe!aannya$ mereka tidak mengunakan istilah “pengislaman Ilmu kerana pada masa itu umat Islam begitu +emerlang dalam ilmu pengetahuan. Sesungguhnya pengislaman ilmu ini telah bermula se%ak !aman .asulullah SA- dan para sahabat dengan turunnya al-&uran dalam bahasa Arab. Al-&uran telah memba#a bahasa Arab yang islami lalu merubah #atak$ perangai dan minda "rang Arab ketika itu. Al-&uran %uga merubah pandangan hidup mereka tentang alam semesta dan kehidupan dunia. Pengislaman ilmu ini diteruskan "leh para sahabat$ tabi’in dan ulama-ulama sehingga umat Islam men+apai kegemilangan dalam ilmu. *leh itu$ islamisasi dalam erti kata yang sebenar bukanlah perkara baru. /uma dalam k"nteks pengislaman ilmu-ilmu semasa sekarang di+etuskan semula "leh t"k"h-t"k"h sar%ana Islam seperti Pr"f. Syed Muhammad 0a'uib al-Attas$ Al-1aru'i$ 1a!lur .ahman$ Syed 2ussein 0asr dan lain-lain. Pemisahan-pemisahan ilmu ini ter%adi apabila ilmu ini diambil "leh "rang-"rang barat dan umat Islam menuntut ilmu daripada mereka. Islamisasi ilmu ini men%adi perdebatan utama di kalangan para intelektual Islam semen%ak tahun (345an.( -alaupun ada sar%ana muslim membi+arakannya tetapi tidak se+ara teperin+i dan mendalam mengenai k"nsep dan kerangka pengislaman ilmu. 6mpamanya seperti Muhammad I'bal$( Pr"f. Dr. Syed 2ussein 0asr$7 Pr"f. Dr 1a!lur .ahman$8 Dr. Syed 9aafar Syeikh Idris$: Muhammad Abduh) dan Sayyid Ahmad Khan.; Antara t"k"h Melayu yang membi+arakan perkara ini ialah Pr"f. Dr. Syed Muhammad 0a'uib al-Attas.4 <eliau telah membuat satu analisa penting pengislaman pemikiran pada tahun (3;3 ketika mengemukakan te"ri pengislaman kepulauan Melayu-Ind"nesia. <eliau mengupas perkara ini dalam karyanya ber%udul Preliminary Statement "n a ,eneral =he"ry "f Islami!ati"n "f the Malay-Ind"nesian Ar+hilel"g". <eliau telah memberi beberapa hu%ah yang menyebutkan kedatangan Islam telah merubah #atak$ peribadi$ pemikiran$ akhlak serta pandangan alam "rang melayu daripada bersifat tahyul$ kepada bersifat ilmiah dan fakta.( <eliau menghuraikan pr"ses se%arah dan kebudayaan dan Islamisasi di kepulauan Melayu ini mengalami pr"ses tiga tahap : =ahap Pertama : dari kira-kira )4>->5)?(755-(:55$ di mana ilmu hukum atau fi'h memaikan peranan yang besar dalam menafsirkan hukum agama @syariahA dalam menarik "rang-"rang Melayu ke Islam. Pemelukan ini diakibatkan kekuatan iman dan tidak mesti diikuti "leh suatu pengertian tentang implikasiimplikasi rasi"nal atau intelektual yang terba#a serta "leh perpindahan agama tersebut. =ahap ini dengan baik dapat disebut sebagai tahap “pemelukan %asad . =ahap kedua : Dari kira-kira >58-(((7?(:55-(455$ kelan%utan dari pr"ses yang dihuraikan dalam tahap ($

*leh itu$ beliau berpendapat bahasa Melayu harus dianggap sebagai bahasa Islam.( Dalam kertas ker%anya beliau telah memper%elaskan mengenai adab$ pengislaman ilmu dan k"nsep uniBersiti Islam.0.( Menurutnya bahasa merupakan #ahana paling penting dalam pr"ses islamisasi.( =ernyata sekali baha#a Islam telah merubah bukan saha%a struktur !ahir masyarakat Melayu bahkan perubahan itu %uga ke %i#anya$ yang telah merubah pandangan hidup$ kebudayaan dan mengubahnya dari alam fantasi ke alam nyata dan saintifik. 6mat Islam tidak mempunyai kerangka pendidikan Islam yang tulin serta uniBersiti Islam. <ahasa Melayu telah diperbaharui dan diperkayakan istilah dan perkataan Arab sehingga ia diterima pakai pada abad (. Ini kerana melalui bahasa sesuatu pandangan hidup sesuatu bangsa dan tamadun dapat disebarkan le#at k"nsep-k"nsep penting melalui bahasa. Al-Attas baha#a gagasan pengislaman ilmu merupakan ideanya yang telah dibentangkan di persidangan Pendidikan Islam di Mekah$ Arab Saudi pada 8( Ma+ . *leh sebab-sebab demikian$ beberapa t"k"h telah mengutarakan gagasan pengislaman ilmu.M.agasan pengislaman ilmu-ilmu ini telah menimbulkan k"ntr"Bersi di kalangan para ilmuan Islam pada separuh abad ke 75 M. =imbulnya aliran-aliran pendidikan tradisi"nal dan sekular. Ini %uga dibuktikan dengan tulisan surat beliau kepada sekretariat Islam di 9eddah pada () Mei (348 yang memintanya memberi pandangan dalam mengenal pasti keperluan umat Islam dan kaedah yang diperlukan "leh dunia Islam.7 Al-1aru'i8 pula telah menulis satu buku ke arah pengislaman bahasa Inggeris bagi memb"lehkannya menyelurkan nama-nama khas dan makna-makna Islam tanpa penyele#engan pengertian bagi kegunaan umat Islam yang menggunakan bahasa tersebut. Al-Attas %uga berpendapat baha#a bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar ilmu-ilmu agama Islam di kepulauan Melayu. Sebagai +"nt"h semasa al-&uran datang$ ia telah merubah #atak dan pandangan hidup Arab %ahiliah dengan memba#a makna baru dalam k"nsep-k"nsep yang telah ada.0.7 . S.tetapi pada tahap ini peranan utama dalam menafsirkan @syariahA telah sampai ke peringkat falsafah mistik dan metafi!ik dan unsur-unsur rasi"nal dan intelektual lainnya seperti the"l"gi rasi"nal @kalamA. Pada tahap ini harus %uga ditun%ukkan pengaruh-pengaruh budaya akibat kedatangan <arat. Malahan menguasai pelbagai bahasa itu merupakan tuntutan al-&uran. dan (4. =ahap ketiga : dari kira-kira (((7? (455 dan seterusnya$ kelan%utan dari tahap ( dan tahap 7 yang sebahagian besarnya terhasil. Menurut S.> April (344. Dengan menguasai pelbagai bahasa memungkinkan sese"rang itu lebih memahami ilmu dengan mendalam.( Penulis perpendapat baha#a usaha-usaha pengislaman bahasa sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris merupakan satu langkah yang amat baik. Sumbangan kedua-dua t"k"h ini harus diberi pengiktirafan. Apa yang umumnya dikenali sebagai “Pembaratan adalah digambarkan di sini sebagai pengkalan dari semangat rasi"nalis$ indiBidualis dan internasi"nalis yang dasar-dasar falsafahnya telah diletakkan lebih dahulu "leh Islam. Islam tidak pernah menghadkan bahasa -bahasa tertentu untuk umatnya. Penggunaan bahasa Melayu ini telah men%adi bahasa rasmi lebih daripada (55 %uta "rang di Asia =enggara.agasan Pengislaman Ilmu. .7 Ia semakin bermakna kerana umat Islam tidak dapat menyaring ilmu-ilmu terutama dari barat. . Pada tahap ini$ ilmu tasauf dan tulisan-tulisan para sufi serta para ahli mutakallimin memainkan peranan penting dalam usaha pemelukan r"h.M.

0. Al-Attas menyebutkan baha#a dilema yang sedang kita hadapi pada hari ini adalah disebabkan "leh : (.M. Kitab Su+i al-&uran itu adalah #ahyu yang lengkap dan muktamad yang dapat memandu dan menyelamatkan manusia.7 Menurutnya$ pengislaman ilmu dilakukan dengan memisahkan unsur-unsur barat termasuklah k"nsep-k"nsep penting terutamanya yang terdapat dalam ilmu itu yang berkaitan dengan Sains kemanusian.8 Menurut Pr"f.( Ini %uga dibuktikan dalam penulisan-penulisannya yang lain seperti Islam and Se+ularism yang ditulis pada tahun (34. Ismail al-1aru'i dan III=. 9enis ilmu yang kedua meru%uk kepada ilmu tentang sains @ulumA yang lain$ dan ia didapati melalui pengalaman$ pemerhatian dan penyelidikanC ilmu ini tidak berkaitan$ bersifat didaktif dan ia meru%uk kepada "b%ek-"b%ek yang bernilai pragmatik.isalah untuk kaum Muslimin. Keadaan yang timbul daripada @(@ dan @7A 8.M.0. 7 S.M. Ia merupakan pra-syarat untuk kita benar-benar bersedia untuk memberi sumbangan pada dunia ilmu pengetahuan kini. Dr. @Islamisasi adalah pembebasan manusia$ pertama daripada tradisi tahyul$ mit"s$ animis$ kebangsaan dan kebudayaan dan selepas itu @pembebasab akalA dan bahasa daripada pengaruh sekularisme.0.0. dan diterbitkan "leh A<IM pada tahun (34> dan %uga .M. Al-Attas menyarankan supaya kita mengka%i dengan bersungguh-sungguh aliran pemikiran pemimpin yang tulen !aman lampau yang kesemuanya diakui dan diiktiraf "leh masyarakat serta mempela%ari keagungan ilmu pengetahuan dan kebi%aksanaan masa lampau.<eliau menekankan baha#a masalah utama umat Islam ialah masalah ilmu pengetahuan. M"del yang patut diikuti ialah . Dr. 9enis ilmu yang pertama itu dianugerahi Allah melalui #ahyu kepada manusia dan ini meru%uk kepada Kitab su+i al-&uran.7 S.7 Menurutnya lagi$ Pr"f. Ia harus bertu%uan melahirkan Insan kamil@uniBersal manA.Kehilangan adab dalam lingkungan masyarakat. <ahasa Arab$ mengikut beliau telah diislamkan "leh al-&uran yang menyebabkan perubahan pandangan alam umat Arab Islam$ berbanding dengan Arab 9ahiliah.Mun+ul pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai kelayakan untuk mengisi kepimpinan yang sah bagi masyarakat muslim$ yang tidak mempunyai akhlak mulia$ yang tidak mempunyai tahap intelektual dan ker"hanian yang diperlukan untuk mengisi kepimpinan Islam$ yang mengekalkan keadaan dalam @(A di atas itu ke atas hal eh#al masyarakat "leh pemimpin seperti mereka yang menguasai dalam semua bidang. Al-Attas pada tahun (345an dan dikembangkan "leh Dr. <eliau menyebutkan keperluan umat Islam membuat penyelidikan mendalam mengenai k"nsep pendidikan Islam. S.8 Selepas penyaringan itu$ ilmu-ilmu yang bebas itu di+erna semula dengan unsur- .0. 6niBersiti tersebut harus berbe!a dengna uniBersiti <arat sama ada dari segi struktur$ k"nsep$ tu%uan dan matlamat.( S.M. S.A8 <agi beliau Islamisasi ialah pr"ses dua hala : pembebasan diri dan pengembalian diri kepada ke%adian asalnya$kepada fitrah.M. <eliau mentakrifkan Islamisasi sebagai “ the liberati"n "f man first fr"m magi+al$ myth"l"gi+al$ animisti+$ nati"nal-+ultural traditi"n$ and then fr"m se+ular +"ntr"l "Ber his reas"n and his language. Al-Attas mengkelaskan ilmu kepada dua %enis .( *leh itu$ S. -an Daud( $ gagasan pengislaman ilmu ini telah di+etuskan "leh Pr"f.8 9enis ilmu yang pertama itu adalah dikurniai =uhan kepada manusia se+ara langsung melalui #ahyu$ sementara %enis ilmu yang kedua itu diterima melalui ramalan dan usaha-usaha penyelidikan se+ara rasi"nal berdasarkan pengalamannya yang #a%ar dan %elas.Kekeliruan dan kesilapan dalam ilmu$ me#u%udkan keadaan bagi : 7.M.0. Al-Al-Attas menegaskan kepentingan ilmu %enis pertama men%adi asas dan bimbingan kepada ilmu %enis kedua.0. -. <eliau %uga mengutarakan penubuhan 6niBersiti Islam. Al-Attas adalah t"k"h pertama yang mentakrifkan dengan %elas k"nsep pr"ses Islamisasi. Dr.asulullah dan para sahabat manakala langkah pertama Islamisasi ialah islamisasi akal dan pemikiran melalui islamisasi bahasa.

Dr. Dalam %angka masa yang tidak lama$ berbagai-bagai makalah dan buku diterbitkan$ dan seminar-seminar antarabangsa dilan+arkan bagi menyebarkan gagasan ini di beberapa buah negara Islam dan bukan Islam.7 Persidangan ini telah membi+arakan tentang pengislaman ilmu dari segi Sains Kemanusiaan$ S"si"l"gi$ Fk"n"mi$ Matematik$ 6ndang-6ndang$ 6sul 1i'h$ Se%arah dan 1alsafah.M.) @ Dihat lampiran ( dan 7A Ilmu-ilmu itu perlu mengandungi unsur-unsur kemanusiaan$ keagamaan$ Ilmu dan makrifah$ hikmah dan keadilan.amai telah membi+arakan tentang gagasan islamisasi ilmu yang berp"tensi besar ini$ dan tidak sedikit pula yang mendabik dada mengaku peranan masing-masing dalam perkembangan gagasan ini. Di sana idea-idea ini berkembang dengan luas sehingga mereka menganggap idea ini terbit di Amerika Syarikat. Perkara ini tentu akan menyulitkan pen+apaian +ita-+ita dan merendahkan kehebatan asal idea ini. -.0.7 Satu seminar telah diadakan di Dug"n"$ S#it!erland pada tahun (344 yang membi+arakan mengenai krisis pemikiran umat Islam.: Sebanyak :( kertas ker%a dibentangkan dalam persidangan ini yang berf"k"skan met"d"l"gi ilmu-ilmu Islam dan %uga mengenai pendidikan Islam. Dr. S. Pada 9anuari (3>4$ persidangan keempat telah diadakan di Khartum. Menurut III=$ pengislaman ilmu mula diberi perhatian "leh t"k"h-t"k"h yang berpengalaman dalam menubuhkan persatuan pela%ar muslim Amerika dan Kanada dan diperingkat antarabangsa seperti II1S* dan -AME. Sumber terpenting dalam pr"ses islamisasi ialah al-&uran dan al-Sunnah. Al-Attas tetapi dikembangkan "leh Pr"f. Satu seminar telah diadakan pada . =ernyata di sini$ pihak III= %uga telah memainkan peranan penting dalam memperkembangkan pengislaman ilmu dengan mengadakan seminar dan bengkel sama ada bersifat tempatan dan antarabangsa.M.0. Pada tahun (3>:$ diadakan Seminar Antarabangsa Pengislaman Ilmu Ketiga di Kuala Dumpur. . 7 Seperkara yang penting yang disentuh "leh Pr"f Dr. Ada g"l"ngan yang mengakui mereka yang men+etuskan idea ini.8 Selepas tertubuhnya III= pada tahun (:5(2?(3>(M$ maka antara gagasan agenda utama ialah pengislaman ilmu. -an Daud ialah mengenai pendukungpendukung yang tidak begitu berhati-hati meneliti idea besar ini$ lalu mempermudahkannya.abi’a##al (:572?9anuari (3>7M di 6niBersiti Islam Islamabad bagi membin+ang se+ara lebih mendalam pengislaman ilmu. Apatah lagi %ika dikaitkan dengan kelemahan gagasan itu sendiri.unsur dan k"nsep-k"nsep penting Islam.( Dalam seminar ini$ al-1aru'i telah membentangkan kertas ker%a berta%uk Islami!ati"n "f Kn"#ledge : Pr"blem$ Prin+iples and Pr"spe+tiBe. *leh kerana masyarakat serta tradisi intelektual di dunia barat lebih berkembang pesat dari dunia Melayu$ maka dilihat gagasan pengislaman ilmu ini terbit daripada barat dan III=.8 Sebanyak 78 kertas ker%a dibentangkan yang meliputi segala bidang ilmu pengetahuan.( Penulis berpendapat baha#a idea asal ini di+etuskan "leh Pr"f.M. -an Daud dengan kata : “ . Perkara ini disinggung "leh Pr"f -. Ismail al-1aru'i dan III= di Amerika Syarikat.( Pen%elasan Pengislaman Ilmu.( Pelbagai tanggapan dan perbe!aan pendapat mengenai t"k"h yang men+etuskan idea gagasan pengislaman ilmu ini. =etapi yang lebih utama lagi ialah supaya idea atau gagasan itu perlu dibuat agar t"k"h-t"k"h yang berperanan di dalamnya b"leh diberi pengiktirafan se#a%arnya.: Selan%utnya melakukan perumusan dan penyepaduan unsurunsur Islam yang penting yang dapat menghasilkan gubahan yang mengandungi teras ilmu Islam untuk digunakan dalam sistem pendidikan dari peringkat ba#ah hinggalah ke peringkat tinggi.0.

Pr"ses islamisasi dalam bidang yang lain banyak bergantung kepada pr"ses islamisasi ilmu. Penilaian Kritikal terhadap #arisan Islam : =ahap perkembangan pada Masa Kini. Ka%ian =entang Masalah yang Dihadapi "leh 6mat Manusia (5. Penilaian Kritikal terhadap Disiplin Ilmu M"den : 2akikat Kedudukannya pada Masa Kini.abi’ al-A##al (:57? :-. Penentuan Penyesuaian Islam yang Khusus terhadap Disiplin-disiplin Ilmu . <egitu %uga ia bertu%uan untuk men+apai kehandalan dalam pemikiran umat dalam segala %enis ilmu pengetahuan. Ka%ian Masalah 6tama 6mat Islam 3. Al-1aru'i semasa membentangkan kertas ker%anya di Persidangan Islamisasi Ilmu kali Kedua di Islamabad pada 4-3 . Membentuk semula Disiplin Ilmu M"den ke dalam .. Ini kerana islamisasi ilmu berkisar pada dalam diri manusia yang akhirnya men%adi asas kepada pr"ses seterusnya.7 Maksud pengislaman ilmu pengetahuan ialah rangka ker%a yang menyeluruh dan menentukan tahap indiBidu dan masyarakat$ untuk pemikiran dan tindakan$ untuk pendidikan dan praktis$ untuk pengetahuan dan "rganisasi$ untuk pemerintah dan rakyat$ untuk dunia masa kini dan akan datang. @Dihat lampiran 8$ : dan )A . =in%auan Disiplin Ilmu 8. Pr"ses pengislaman ilmu ini merupakan satu syarat sebagai asas untuk menegakkan satu rangka umat$ untuk membentuk pandangan indiBidu dan k"lektif terhadap kehidupan serta untuk mengembangkan aspek-aspek ide"l"gikal dan praktikalnya.angka Ker%a Islam : <uku =eks 6niBersiti. <eliau telah menggariskan (7 langkah iaitu : (.7 =u%uan daripada pengislaman ilmu ialah untuk merumuskan kaedah untuk ide"l"gi Islam membersihkannya daripada bidaah$ k"rupsi$ pemen+ilan$ kelembapan dan pepe+ahan yang dialami se%ak beberapa abad lamanya. Penguasaan -arisan Ilmu Islam : =ahap Analisis ).Pengislaman ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek pengislaman pada keseluruhannya. 7. Perkataan “Pengislaman nisbah kepada perkataan agama Islam iaitu agama yang telah diletakkan manha% "leh Allah melalui #ahyu. 9anuari (3>7 telah mengariskan beberapa langkah yang diperlukan untuk pengislaman Ilmu pengetahuan. Ia %uga bertu%uan menyuburkan kembali pemikiran Islam dan kaedahnya dengan memberikannya %alan ke arah sumber utama #arisan umat. Analisis Kreatif dan Sintesis ((. 4.8 Dangkah-Dangkah Pengislaman Ilmu. Pr"ses pengislaman ini bermula dengan pr"ses pengislaman ilmu atau Islamisasi ilmu. (7. *leh itu$ pengislaman ilmu ialah aliran yang mengatakan #u%udnya hubungan antara Islam dengan ilmu kemanusiaan dan men"lak g"l"ngan yang men%adikan realiti dan alam semesta sebagai satu-satunya sumber bagi ilmu pengetahuan manusia. Penguasaan dan Kemahiran Disiplin Ilmu M"den : Penghuraian Kateg"ri. Penguasaan -arisan Ilmu Islam : Sebuah Ant"l"gi :. >. Ilmu ialah persepsi$ k"nsep$ bentuk sesuatu perkara atau benda. Dengan mengatakan baha#a islamisasi bermula dengan ilmu di dalam diri manusia tidak bermakna ia hanya berbentuk te"ri semata-mata. Dalam Islam sesuatu yang praktikal tidak dapat dipisahkan dari te"ri sepertimana tergambar dalam %alinan yang kuat antara Iman dan amal. Pengagihan Ilmu yang =elah diislamkan. ( *leh demikian$ pengislaman ilmu amat penting dan perlu di%adikan agenda umat Islam kini.( Pengislaman ilmu bermakna hubungan antara Islam dengan ilmu pengetahuan iaitu hubungan antara “Kitab -ahyu al&uran dan al-Sunnah dengan “kitab -u%ud dan ilmu kemanusiaan. Ia %uga suatu pr"ses pen%elasan$ penyataan dan keputusan dalam pembentukan mental.

Manusia yang hendak dilahirkan "leh sistem pendidikan adalah manusia yang berm"ral dan berta'#a yang per+aya dan patuh kepada tuhan. Akibatnya mereka tidak dapat menguasai ilmu m"den sekaligus tidak berupaya aktif dalam pembangunan negara. Pr"duknya masih gagal mempunyai +iri-+iri kesepaduan antara nilai agama dan bukan agama. -alau bagaimanapun kurikulumnya di"rientasikan dan diubahsuaikan selaras dengan hasrat dan semangat rakyat dan negara yang merdeka. 7. Pindaan yang ketara dalam kurikulum negara ini ialah kemasukan matapela%aran Pengetahuan Agama Islam. berakhlak mulia. rohani.( Perkara yang penting dalam 1P0 ini ialah pr"ses pendidikan yang dikenali sebagai Pendidikan <ersepadu atau Perspektif <ersepadu Se%agat. =anggapan terhadap ilmu-ilmu m"den sebagai sekular.8 Pada tahun (3>>$ 1alsafah pendidikan 0egara @1P0A yang berteraskan k"nsep kesepaduan telah diungkapkan se+ara bertulis. 1alsafah Pendidikan 0egara berbunyi : “ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Keadaan ini menimbulkan sema+am dualisme dan dik"t"mi dalam kurikulum pendidikan kebangsaan.7 *leh itu$ Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil daya usaha serta langkah p"sitif ke arah me#u%udkan pendidikan bersepadu dan ilmu bersepadu.7 Sementara itu %uga sistem pendidikan agama ber%alan se+ara berasingan dan mengekalkan kurikulum yang lama. 0amun demikian mata pela%aran ini terpisah dari matapela%aran lain$ dan ia berada dalam bendungannya sendiri. 8. Paksi kepada 1P0 adalah ketuhanan. Pendidikan sepadu merupakan saluran yang terbaik .( Perpandukan kepada 1P0 beberapa +iri penting dapat dirumuskan : (. 0amun demikian falsafah$ pandangan semesta dan nilai-nilai sekular yang mendasari ilmu-ilmu tersebut tidak banyak berubah.mata pela%aran lain %uga berada dalam bendungan mereka sendiri. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.Pengislaman Ilmu Di Malaysia. Sementara itu mata pela%aran.” 1alsafah pendidikan 0egara ini men%adi teras dalam segala pr"gram$ peran+angan dalam pendidikan negara. Pendidikan adalah usaha untuk me#u%udkan budaya ilmu di mana sek"lah merupakan permulaan per%alanan ke arah penerusan pen+arian ilmu sehingga ke akhir hayat. Manusia yang akan mun+ul daripada sistem pendidikan adalah manusia yang seimbang dan harm"nis dari segi em"si$ %asmani$ r"hani dan intelek yang mempunyai ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang dapat berpi%ak di atas kaki sendiri untuk berbakti dan ber%asa kepada masyarakat dan negara.Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab. berketrampilan. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Selepas merdeka$ negara-negara Islam termasuk Malaysia$ meneruskan sistem pendidikan m"den yang bermula di !aman pen%a%ahan.( Sistem pendidikan kebangsaan pula did"k"ng "leh kera%aan tetapi mempunyai pr"duk yang berbe!a dengan pela%ar sistem agama. 9usteru itu pr"duk sistem ini men%adi sema+am terpinggir dari arus pembangunan. Keadaan ini me#u%udkan dualisme dalam pemikiran dan ia mengekang serta men%e%askan usaha ke arah pembentukan sahsiah diri yang sepadu.

7 Aspek penting bagi pr"ses kesepaduan pada tahap umum termasuklah kesepaduan fungsi hidup$ kesepaduan tanggung%a#ab$ kesepaduan ilmu pengetahuan$ kesepaduan amalan pendidikan$ kesepaduan disiplin ilmiah dan kesepaduan dimensi perkembangan. Kesepaduan : Menyepadukan seluruh ilmu dalam satu a+uan atau paradigma yang berteraskan ta#hid. Di samping itu %uga$ budaya Islamik perlu di#u%udkan di sek"lah-sek"lah dan pusat-pusat penga%ian tinggi. :. Penyelarasan : Menyelaraskan disiplin-disiplin ilmu yang bukan agama dengan ilmu agama. Dengan demikian pendidikan sepadu di%adikan dasar dalam kurikulum sek"lah dan pendidikan negara. Dalam k"nteks ini$ istilah bersepadu bermaksud bersatu$ ber+antum$ bergabung$ bertaut$ bersebati$ beker%asama$ bermuafakat$ seia sekata$ dan bersama-sama$ yang k"nsepsikan dan direalisasikan dengan berasaskan keper+ayaan kepada =uhan. 8.untuk meng"perasikan hasrat 1P0 ke arah pembentukan insan dan masyarakat Malaysia. Dari perspektif ilmu pula$ pendidikan sepadu ini meru%uk kepada keperluan manusia untuk mempela%ari ilmu agama$ ilmu kemanusiaan dan ilmu sains tabie. Sebagai langkah permulaan maka K<S. Ia %uga meru%uk kepada prinsip ke=uhanan iaitu usaha untuk memupuk dalam pendidikan kesedaran ke=uhanan. Prinsip ke=uhanan telah dinukilkan dengan %elas dalam 1P0. ( Dr. Di samping itu$ bahan-bahan buku teks perlu disemak semula berasaskan kepada paradigma ta#hid dan guru-guru perlu di"rientasikan semula supaya mereka dapat memahami falsafah$ k"nsep dan pendekatan yang berasaskan rangka paradigma ta#hid.8 =u%uan asas pendidikan bersepadu adalah untuk membentuk insan yang baik berdasarkan keper+ayaan dan kepatuhan kepada tuhan. <erasaskan hakikat ini pembangunan insan perlu dilakukan dengan se+ara sepadu$ iaitu meliputi pembangunan r"hani$ intelek dan %asmani. Kurikulum sek"lah rendah yang dahulu dikenali sebagai Kurikulum <aru Sek"lah . -an M"hd Gahid7 telah menghuraikan maksud K"nsep Pendidikan Sepadu iaitu meru%uk kepada ke%adian insan. Semen%ak itu ia dikenali sebagai Kurikulum <ersepadu Sek"lah .8 Sementara tahap khusus pula memerlukan kesepaduan matlamat$ kesepaduan unsur$ kesepaduan pr"ses pembela%aran$ kesepaduan %enis pengetahuan$ kesepaduan merentasi kurikulum dan kesepaduan isi kandungan.( Kesimpulan *leh kerana ilmu agama dan ilmu sains saling berkait rapat kerana mereka lahir dari sumber yang sama . Antara langkah yang perlu bagi men+apai matlamat pengislaman Ilmu dalam dasar pendidikan negara ialah : (.endah @K<S.( Se+ara kasar$ perbin+angan tentang k"nsep bersepadu ini b"leh dibuat kepada dua tahap iaitu tahap umum dan tahap khusus.7 K"nsep bersepadu ini harus meliputi seluruh tahap pendidikan $ iaitu dari pra sek"lah hinggalah ke institusi penga%ian tinggi. Pada hakikatnya insan merupakan ke%adian yang sepadu$ iaitu gabungan antara r"hani dan %asmani. 7. Ia %uga bermaksud kembali kepada fitrah.A. Pembetulan : membetulkan fakta dan k"nsep yang bertentangan dengan Islam. Ketiga-tiga %enis ilmu ini adalah penting untuk memb"lehkan manusia men%ayakan perhubungan yang betul dan harm"nis dengan =uhan Maha Pen+ipta$ manusia lain dan alamnya.: 9elas sekali$ pr"ses pendidikan sepadu ini merupakan +abang dari pr"ses pengislaman ilmu se+ara keseluruhannya. *rientasi : Memasukkan pandangan$ Bisi dan tafsiran Islam ke dalam disiplin ilmu yang berkaitan.endah telah diselaraskan dengan 1P0 pada tahun (338?3:. @(3>8Adan K<SM @(3>>?>3A diperkenalkan dengan k"nsep pendidikan sepadu.

enerasi yang lahir dari pendidikan pengislaman ilmu adalah generasi yang mempunyai rasa ta#adu’$ bertanggung%a#ab dan disiplin yang tinggi. *leh itu$ usaha-usaha ke arah islamisasi ilmu di pusat-pusat penga%ian tinggi di negara ini harus dika%i dari semasa ke semasa supaya keberkesannya terserlah seperti termaktub dalam gagasan a#alnya. . Idea besar ini akan men%adi malap dan sulit apabila ia diambil dan dipermudahkan "leh pendukung-pendukung yang tidak berhati-hati dalam melaksanakannya. Sesungguhnya pr"ses untuk melaksanakan dan men%ayakan hasrat ini akan mengambil masa. Ke%ayaannya bergantung kepada kesediaan pihak pemimpin$ penggubal dasar$ pendidik dan masyarakat dalam menghayati dan mengamali k"nsep pengislaman ilmu. Kita berkeyakinan pengislaman ilmu merupakan satu titik t"lak ke arah kebangkitan umat seterusnya memba#a umat ini kepada Hi!!ah. Adalah diharapkan dengan pengislaman ilmu ini merupakan satu titik t"lak dalam pr"ses pengislaman dari segi p"litik$ ek"n"mi dan sains kemanusian keseluruhannya. Dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sebenar$ manusia mengamalkan keadilan dan keadilan memba#a kese%ahteraan hidup di dunia dan akhirat.iaitu ilmu tuhan maka pr"ses pengislaman ilmu amat penting supaya manusia dapat mengetahui +ara untuk meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya yang sebenar dalam sistem ke#u%udan. Dalam keghairahan kita mengimp"rt k"le%-k"le% s#asta dan uniBersiti-uniBersiti dari luar negara$ maka pihak yang ber#a%ib perlulah menga#asi dan memerhati supaya pr"ses pengislaman ilmu tidak terbantut dan ter%e%as disebabkan perkara tersebut. Mereka sentiasa memba#a sl"ngan kema%uan umat. . Di Malaysia$ pengislaman ilmu masih bergiat lan+ar dan memerlukan s"k"ngan dari semua pihak bagi men%ayakannya. Pengislaman ilmu ini haruslah bermula dari peringkat rendah hinggalah ke tahap penga%ian tinggi.