ΣΟΛ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Εμπειρ

α

Γνώση

Αξιοπισ τ

α

Crowe HorwathN

/
ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚτ?ΙΑ ΛΟΓΙΣWΙΑ: Παρασκευή Δ. Τσίρκα

Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου
επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(11 η Διαχειριστική χρήση 1.1.2012- 31.12.2012)
του Δήμου Νέας Σμύρνης

Οκτώβριος 2013

ΑθΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ:
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 3, 112 57 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 21Ο 86 91 1 00
FAX: 210 8617 328, 210 8618 016
e-mail: solaeoe@otenet.gr

site: www. solae.gr

θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ·

ΑΡ.Μ.ΙΟΕΛ 125

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (κτΙΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
ΓΙΑ ΝΝJτΣΟΝ 31 & ΠΑΤΡ. ΚΥΡΙΜΟΥ
546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 544 150/1 - FAX:2310 544152
e-mail: sol\hes@otenet.gr

ΚffΚYfA;

MfiiA;

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑτJΑΣ 7
49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ: 2661Ο 42 037
FAX: 2661Ο 82 087
e-mail: solcorfu@hol.gr

ΚΟΥΜΑ 34

ΠΑΙεΑ;

ΑΜΕΡΙΚΗ Σ

44

264 41 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ: 261Ο 431 938
FAX: 2610 436 867
e-mail: solpatra@otenet.gr

412 23 ΜΡΙΣΑ
ΤΗΛ: 2410 555461-2
FAX: 2410 555463
e-mail: solarisa@hol.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ·
ΕΘΝ. ΑΝτJΠΑΣΕΩΣ 47
71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ: 281Ο 280 104
FAX: 2810 280 686
e-mail: solkriti@hol.gr

ΙΩΑΝΝΙΝΑ·

ΣΑΜΜΑΓΚΑ 1, - 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ: 26510 70293, 70876 -FAX: 26510 70351
e-mail: solioan@hol.gr

ΚΑΒΑΔΑ;

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8β (Sος όροφος). 654 03 ΚΑΒΑΜ
ΤΗΛ: 251 Ο 620801, FAX: 251Ο 620802

ΡΟΥΜΑΝΙΑ·
BUCHAREST, DRAGOS VODA Str, Νο 53
DISTRICT 2, code 020747, camera 1,
TEL: 0040 213166816

ΣC>Λ

0"'"'�"�;�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή ΔΤσίρκο

Πίνακας περιεχομένων

'\

1 . Γενικά
1
1 .1 Εντολή και αντικείμενο ελέγχου .... .... ............. ......... . .................... .... ........ ..... ..... .............. 1
1 .2 Σημαντικά Θέματα ...... .... .................... ......................... ......... . ......... .... ........... ................ 3
1 .3 Φορολογικό πλαίσιο ............. . . ....... ........ ..................................... .. .... ................................ 1 2
1 .4 Αναλύσεις λογαριασμών . .... ...... ....................... .... ........................ ..... . ...... ....... ......... .. .. 1 7
2 . Ενεργητικό
17
Έξοδα εγκαταστάσεως ...... .................... .................. ... .......................................... . ........ ............ 1 7
2.1 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ...... ...... ..... .... ...... ................. .... ... ........ .. ... . . .... .............. 1 7
Ενσώματες ακινητοποιήσεις...... ................ ....... ......... .... ... ..... ... .................... .. . ............ . ..... 1 8
2.2 Γήπεδα- Οικόπεδα . .............. ......... .......... ...... . ... . .. ... ................ .. . .... ................. . .... . 1 8
2.3 Πλατείες- Πάρκα- Παιδότοποι κοινής χρήσεως . . ... .... ......................................... .... ...... 22
2.4 Οδοί- Οδοστρώματα κοινής χρήσεως. ................... ... .... ... ........................................ .... . 23
2.5 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως ..... .. ....... ........................... ...... ...... .. .. ............ .... . .. ...... ... 23
2.6 Κτίρια και τεχνικά έργα .. ........ . .... .. .. . ...... .............. ........ . .... .......... ............. .. ............. 24
2. 7 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως ..... . .... ... .... ..... ................ ................. 26
2.8 Μηχανήματα- Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός ................. 27
2.9 Μεταφορικά μέσα... . ... ... ... . ... . .. . .. . ....... . ........... .. ............ ..... ... ...... .. ...... ...... 28
2.1 Ο Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός..................... ................. .. . ................................. .... ..... .. 29
2.1 1 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων ........................ ..... .. 31
Πτλοι πάγια επένδυσης και άΜες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ... .......... 34
2.1 2 τίτλοι πάγιας επένδυσης ...... ......................... . ....................... .................................... ..... 34
2.13 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις...................... ... . .. ..... . ........ ............... ....... .. . .. ... 35
Αποθέματα... ...... . .......... ............................ ..... ..... ..... . . ...................... ...... ......... ................ ... 35
2.1 4 Πρώτες και Βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας .... 35
Απαιτήσεις . . . . .. ... .. . ... . . . ... . . .. ... .. . ... .......... .. . ... .. ... . . .. . . ........ . . . .. .. .... . 37
2.15 Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών . .. .. ... . .. . ... .. .... .. .... . .. .. 37
2.16 Χρεώστες διάφοροι ............................. . . .. .. . ... . ... ..... . .... . .... .. .... . .... . . .. . . ... . . ... 41
Διαθέσιμα .. ................ . ..... ........ ..... . ...... .. ......... ... ..... . ... ... . ..... ..... ...... ...... ...... .... ... .... 41
2.17 Ταμείο .... ... . ..... ...... .... ........ ........... .... ...... .......... . ..... .. .. . .... ... ... ........ ..... .. . .. .. . 41
2.18 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας .... ........ ..... .... . .... . .... . . . .... .. ... .. . . . ... . .. . 41
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού . . . . .. . . . . . .. ... . ...
... .. .. . . .. . . . . . . . .. .. 43
2.1 9 Έξοδα επομένων χρήσεων ... . .. . . .. .. . . ... . ..... .. . ..... .. . ... . .... . ... .. 43
2.20 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα . ..... . . . . . ... .... ... ......... . . ... . .. ... .... ........ .... . . . .... . 43
3. Παθητικό
44
Ίδια κεφάλαια .. ............... .... .. ..... .. .... . ..... .... .... ........ . ........... .. ............... ...... . .. . ...... . ... 44
3.1 Κεφάλαιο . ........ ....... . .................. . ........................ . .... ...... .. . . ... ...... ..... . .. . . . . ... .. 44
Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων- Δωρεές παγίων . ...... . .. .. .. . 46
3.2 Δωρεές παγίων . .... .. .. . ........... . . .. .......... ... .. . ........... .............. ........ ...... ... .... .. ..... . ... 46
............................................................................................................................................

.

....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...............................................................................................................................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

....

.

..

...

.

....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

..

.

..

..

.

.

.

.

..

.

...

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

..

.

.

.

.

.

...

.

......

...

...

.

.

.

.

.

.

.

.

...

.. .

...

.

.

..

.

.

.

.

.

...

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.....

.

.

.

...

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

..

.

.

.

.

.

.

..

..

..

.

..

.

..

.

.

.

.

.

....

.

..

.

...

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

.

..

.

..

.

.

..

.

..

..

..

.

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.....

.

.

.

...

.

.

.

.

.

...

.

..

.

.

.

.

....

.

. .

.

...

.

..

..

.

..

.

.

.

.

..

......

.

.

.

..

.......

.

.

.

.

.

.

..

.

....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

. .

........ ...... .............................................. . ......................................................................

.

.

.

.

...

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

..

..

.

.

.

.

..

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

.

.

2012

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

Εμπιστευτική

.

.

..

.

.

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογiστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

3.3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Αποτελέσματα εις νέο
.
3.4 Αποτελέσματα εις νέο

47
.
.
.
48
.
.
. 48
Προβλέψεις
49
3.5 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
.
49
3.6 Λοιπές προβλέψεις
.
.
.
.
.
49
Μαιφοπρόθεσμες υποχρεώσεις
. .
. . .. . 51
3.7 Δάνεια ταμιευτηρίων
. . .
.
. . . . ..
51
3.8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
.
..
. .
.
52
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
.. .
.
53
3.9 Προμηθευτές
.
..
.
. ..
.
. 53
3.1 Ο Επιταγές πληρωτέες
.
.
.
..
55
Υποχρεώσεις
3.1 1
από φόρους- τέλη
. . .
..
. .
.
56
3.1 2 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
.
.
.
. 57
3.13 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
.
59
3.14 Πιστωτές διάφοροι
.
.
.
60
60
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
.
. ....
3.1 5 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
.
.
.
60
4. Λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως
.
. .
61
Αποτελέσματα χρήσεως
.
61
4.1 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως και έκτακτα αποτελέσματα
. .
61
4.2 Οργανικά και ανόργανα έσοδα
. . . ..
.
62
4.2.1 Έσοδα από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας
. .
. . 63
4.2.2 Έσοδα από φόρους- εισφορές- πρόστιμα-προσαυξήσεις
.
. . . . . . 64
4.2.3 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
. . .
.
65
4.2.4 Έσοδα από επιχορηγήσεις
...
. .
.
68
4.2.5 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
. . 71
4.2.6 Έσοδα κεφαλαίων .
.
.
. .
. . .
. . . ..
73
4.2.7 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
.
..
..
. .. .. . . ... . ... 74
4.2.8 Έκτακτα κέρδη . . . .. .. . . .
.. .
.
. . . . .. . . . . 74
4.2.9 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
.
.. .. .
.
. . . .
.. 74
4.2.1 Ο Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
. ..
. . . ..
75
4.3 Οργανικά και ανόργανα έξοδα . . . . .
. . . . .. .. . .. . .
. ... . . . .. . . 76
. . . .. .
. . . . . . ..
79
4.3.1 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών .
4.3.2 Αναλώσεις ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων .
. . .... . . . . . . . .. .. . .. 79
4.3.3 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
. .. . . . . . . .. .. . . . . . ..
. 79
4.3.4 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων . .. . . .. . . ... . . . . . ... 80
4.3.5 Παροχές τρίτων . .... . . .. . . .. . ..
. .. . ... . . . . . . .. . . .. .. . .
81
4.3.6 Φόροι-τέλη
. .
. .
. .. .. . .. .... ..
. . . ... .
. .. . . . . 82
4.3.7 Διάφορα έξοδα . . .
.
.
. . .
.. .
. . .. . 83
4.3.8 Τόκοι και συναφή έξοδα
.
. .
. .
.
. .. . 84
4.3.9 Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος . . .
. . ...
... . . .. 85
. ... . ...

.

.

....... .................................... ........... ..... ...................... ... .. ............

........................... ....................... ..... .... . ...... . ................. ......... .............

............ . ....... ....... ..................................................... . .........................

.

.......................................................................................................................................

. ......

............................

.............. ................... .... . ......

... ...........

........... ............. .. ...........

............. .. . ........... ... ....................................... ......... ... .... .

................ .................

. .....

. . ... ............... .................. .....

... ................ . . . . . . . ... ......

.........................

. . .. ....

................ ...

. . ... ..... .

. . . .. . ................

.. . . .

..... .

.

. .. ... .. . . .. . .

... .... . ................................ .... ... . ....... ...... . ...... . .. . .

................. ........ .. . . .. ................

.

..

..... . ...

..

. ...... ............ .... . .

. .. .... .....

..

.......... . ......... ... .......... .. ........ ................... ......... .............. .... . ... .......... . .

..... .... .... . ...

........................

...... ..... .........

. .... . .... ... .... .. ... . . ..

.... ..... ... . . ....

.................. ............... ................ ...... ....... . ....... .. .

... ................ . .... ............

......... . .... ............ . ....... ................... ... ....... ................ . .......... ....................

.. ........... .... ...................... ....................

... ....... ..... .... . . .

.......

.... ........ .... ........................ .... . ..................... .... .......... ...... . .......

.............

........................

......

................................

.......................................... . ................ ........................... .... . . . ........ .. ...........

............ .................. ..... . . ...........

...................... ................... ....................... . ...

.. .

.. ..... . ... .. .....

......... . ........... .... ........... .

...........

. .......

.

. ... .. . . . . .

... ........... . .... .... ...... ...... .. . ............ .... ........... ......... . .. . .

............... ..................... ..

............... .. ....... ... .... . ....... .. .. .....

........ ................ ................... .......................... ...... ... . .. .

... .......... ............ . .. ............. ... ...... . ..... . . . .. ....

...... ......

.. .. ......

..

... ..

..

....

.

............. .

... . . . . .. . .... ..... .

....... .... .....

.

. ......

. .. . .

..

.

.

. ..... .

.

.

... .

. ...

.

......

.

.

.. .. . . ..

.

.

.

.

..

.... . . .....

.. ... . .

..

....

. . . ..

.

.. .

.... ...

.......

.. .

. ..

.

..

.

. ..

. ... .

.. ..

.

.

.......... . ............. ...... ....... ...... ..

.

.

. ...

. . . .. . .....

... ...

......

... . .. ..

. . .. ..

.. . .... . .

...... . ..

... ...... .....

..

..

..

.

.

. .. .

. ...

..

.

...

. ..

. .. .

. .

...

..

. ..

. ..

.

.... ..

. . . ..

.

..

.. .

.

. ..

. ..

.

..

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

..

.

.. .

.. .. .

. .

.

. . ..

.....

...

.

..

... .... ..

.

.

..

.. ... .. .

..

..

. ... ...

... . . . . . .

..

.... . .. .. .. .

... .. .... .... ...... ... . .

........ . ..

...

..... ..... . .. . .

.

.

. ...

............ ........ . . ........ .. .... ........... ...... . . ........... ..... ... .... .

... .

... . . .

. ..

.

.

.. ..

.

.....

. .. ... . . .. .. .. . .. . ....

. .. ..

.

. .

. . ... . . .

.. .. ....... .

.

.

. ...

...

.. ....................... . . . . .

.

...... . . . . . .

..

. .

. . . . ... . .. ..... ..... .. ..... ...... . . .....

.. . . . . . .. ....... . ... .

... .. ....... ... ...

...

... ..... .... . ... . .....

........

.

.. . .......... .. .. .. ... . ..... .

........... .. . .... .... ..... . . . . .

. .

... ...

. ...

. ...

.

.

.

.

.. . .

. ..

JJ

2012

Εμπιστευτική

Σ<>,.._

.

"'"'"����- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

4.3.1 Ο Παροχές- Χορηγίες- Επιχορηγήσεις- Επιδοτήσεις- Δωρεές ..... . ....
. .... . 85
4.3.1 1 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως ... ........ ..
.
. ....... .. . .. . .. .. ......... 86
4.3.12 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ............ . . . . .... ..... .......... . . .... . ............. 87
4.3.13 Έκτακτες ζημίες . .. . . . ... .. ... . . . .
. .. ............ . .... ......... .. . . ... .................... 87
4.3.14 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων. . . ......................... ... . ... . ...................... .... . . . 87
4.3.15 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ....................... . .
. .......................... .. . . . 89
5. Λογιστική οργάνωση - Εσωτερικός έλεγχος
90
6. Εκκρεμείς δίκες
91
Παράρτημα
94
Ισολογισμός χρήσεως 2012 . ... .... .
.... ............................ .. . . ............................... .. . . 94
.. .

..

.

...

............ ......... .

. ..... .. . . . . . . ..

. ..

. . . .

.

.

. . . . ....... ...

.

. . .

.

.

.

. .

.

.

. ....

.. ..

. . . ....

.. . . . ...

.

. .

. . ....... . .

...

..........

. ..

..

......

.

.

.

....

.

.

. . .. . .

.

..

..

.

.

.....................................................................

.....................................................•.................................•................................

......................................................................................................................................

.. ..

.

. .........

.

Δήμος Νέας Σμύρνη ς
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

.

2012

.. . .

.

...... .

lll

Εμπιστευτική

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αε

ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚWΙΑ ΛΟΓΙΣWΙΑ: Παρασκευή Δ. Τσίρκα

Αθήνα, 1 8 Οκτωβρίου 2013
Εμπιστευτική

Προς
το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Νέας Σμύρνης
Νέα Σμύρνη

Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου
επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2012
(11η Διαχειριστική χρήση 1.1.2012- 31.12.2012)
του Δήμου Νέας Σμύρνης

1. Γενικά
1 .1 Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Η παρούσα αναλυτική έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του ελέ{χου που διενεργήσαμε επί των Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήσεως 2012 του Δήμου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 63 του ν.

3463/2006 και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης Εκθέσεως Ελέγχου (Πιστοποιητικού Ελέγχου) που
χορηγήσαμε με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2013, στην οποία περιλαμβάνονται οι παρατηρήσεις που

ΣC>"-

.,� ��� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
..

Ορκωτή Ελέ.γκτριa Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα των κονδυλίων του ισολογισμού και των
α ττ οτελεσμάτων χρήσεως.
Ο tJ..εγχος της χρήσεως 2012 μάς ανστέθηκε με την με aριθμ. 54600/2012 απόφαση του Δημάρχου και
κσταρτίστηκε η με αριθμό πρωτ. 57402/28.1 1.2012 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της
εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών».
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης, λάβαμε υπόψη και τις
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
aπαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση τού ελεγκτή περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση
της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Κατά τη διάρκεια τού ελέγχου τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που ζητήσαμε και μάς δόθηκαν
με προθυμία όλες οι πληροφορίες και επεQΊγήσεις, που κρίθηκαν αναγκαίες για τη διενέργεια του ελέγχου μας
και την τεκμηρίωση γνώμης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012 του Δήμου, η οποία
εκφράζεται στην Έκθεση Ελέγχου (Πιστοποιητικό Ελέγχου) που χορηγήσαμε με ημερομηνία 1 6 Σεmεμβρίου

2013, στην οποία περιλαμβάνονται οι παρατηρήσεις που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα
των κονδυλίων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Δήμος Νέας Σμύρνης
Εκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Κaτaστόσεων της χρήσεως

2
2012

Εμπιστευτική

ΣC>-"

"�"����t-:'. Σuνεργαζόμενοr Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογiστριa: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

1.2 Σημαντικά Θέματα
Στο πλαίσιο του ελέγχου μας, προκειμένου να ελέγξουμε

και τα έσοδα των Αθλητικών

Δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο Δήμο, μετά την κατάργηση, εντός του έτους 201 1 ,
των Νομικών Προσώπων με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Νέας Σμύρνης»
(ΦΕΚ Β 764/6.5.20 1 1 ) και «Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Νέας Σμύρνης» (ΦΕΚ Β 709/ 29.4.20 1 1 ),
θελήσαμε να πραγματοποιήσουμε καταμέτρηση ταμείου των Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Δήμου. Η
καταμέτρησή μας έγινε αιφνιδιαστικά (όπως προβλέπεται από τα ελεγκτικά πρότυπα) την 31-7-2013 και
ώρα 1 1 :00, στο κλειστό γυμναστήριο Εθνικής Στέγης και Αρτάκης.
1.2.1 Διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία που τηρείτο στο 201 3 ήταν η εξής:
Α. Η κα Α. Δ., υπάλληλος του Δήμου, από το Νοέμβριο του 201 2 χορηγούσε αριθμημένες
χειρόγραφες αποδείξεις εισπράξεως (μπλοκάκια) στους γυμναστές των Δημοτικών Γυμναστηρίων. Τα
μπλοκ αυτά τα σφράγιζε η ίδια και τα μονόγραφε. Η ίδια τηρούσε αναλυτικές καταστάσεις με τα
μπλοκάκια που εξέδιδε καθώς και τις χρεώσεις των γυμναστών που τα παραλάμβαναν.
Β. Οι εισπράξεις από τους δημότες που εγγράφονται και γυμνάζονται στα Γυμναστήρια του
Δήμου ή κολυμπούν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο ή γενικώς χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των
Αθλητικών Δραστηριοτήτων, διενεργούνταν με την έκδοση των παραπάνω χειρόγραφων αποδείξεων
εισπράξεως (μπλοκάκια) από τους γυμναστές στα εξής σημεία:
Α' Γυμναστήριο Αδραμυτίου
Β' Γυμναστήριο Αρτάκης
Γ' Γυμναστήριο Ελευθερίου Βενιζέλου
Κολυμβητήριο Εθνικής Στέγης
Ειδικά για το πρόγραμμα των «Αθλοδιακοπών>>, τις εισπράξεις πραγματοποιούσε η ίδια η κα Α.
Δ. εκδίδοντας χειρόγραφες αποδείξεις εισπράξεως. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στις:
Αθλοδιακοπές Αρτάκης
Αθλοδιακοπές Μίλωνας
Αθλοδιακοπές Πανιώνιος

Η κα Ζ. Λ ειδικά, που είναι από την 1/1/2012 οικονομική υπόλογος «για την είσπραξη εισφορών
για τη συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου Νέας Σμύρνης» (Απόφαση Δημάρχου Αρ. πρωτ.

22565/2011 ), εισέπραπε απευθείας από τους δημότες, εκδίδοντας διπλότυπο είσπραξης (Χωρίς
ενδιάμεση έκδοση χειρόγραφης απόδειξης είσπραξης) για μεγάλους πελάτες (π.χ. ενοικίαση πισίνας

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

3
2012

Εμπιστευτική

ΣC>"

"'"":;��. Συνεργαζόμενο ι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

κλπ). Επίσης κατά την έναρξη των αθλοδιακοπών (20-22/5/201 3) εισέπραξε η ίδια απευθείας από τους
δημότες, εκδίδοντας διπλότυπο είσπραξης (χωρίς ενδιάμεση έκδοση χειρόγραφης απόδειξης είσπραξης).
Γ. Οι εισπράκτορες γυμναστές μόλις τελείωνε κάθε μπλοκ εισπράξεως που είχαν χρεωθεί, καθώς

και η κα Α. Δ. (για τις αθλοδιακοπές), απέδιδαν τις εισπράξεις τους στην κα Ζ. Λ., η οποία είχε οριστεί
υπεύθυνη συνολικά για τις εισπράξεις. Η κα Ζ. Λ., αφού εξέδιδε διπλότυπο είσπραξης, βάσει των
αποδείξεων είσπραξης (μπλοκάκια), κατάθετε στην τράπεζα, σε λογαριασμό του Δήμου, τα ποσά των
διπλοτύπων και απέδιδε λογαριασμό στο Ταμείο του Δήμου προσκομίζοντας ως παραστατικά είσπραξης
τα παραπάνω διπλότυπα είσπραξης (που άρχισαν να εκδίδονται από το Φεβρουάριο του 2012) ενώ τα
πρωτογενή στοιχεία βάσει των οποίων έγιναν οι εισπράξεις (μπλοκάκια) φυλάσσονταν από την ίδια στο
γραφείο της και δεν παραδίδονταν στο ταμείο του Δήμου.
Από την καταμέτρησή μας διαπιστώσαμε ότι η κα Ζ. Λ. είχε στην κατοχή της μεγάλο ποσό
χρημάτων (1 3.960,00 ευρώ), το οποίο έπρεπε να είχε αποδώσει στο Ταμείο του Δήμου (η τελευταία,
πριν την καταμέτρηση μας, τραπεζική κατάθεση, που αφορά στις συγκεκριμένες εισπράξεις, έγινε στις
7/7/201 3).
Σημειώνουμε ότι μετά την καταμέτρησή μας η κα Ζ. Λ. κατέθεσε στην τράπεζα ποσό ευρώ 6.655,00, σε
λογαριασμό του Δήμου και απέδωσε λογαριασμό στο Ταμείο του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφουμε παραπάνω. Τα υπόλοιπα χρήματα (ποσού ευρώ 7.305,00) παρέδωσε στο
χρηματοκιβώτιο του Δήμου σε φάκελο, έναντι αποδόσεως λογαριασμού.
Επειδή το ποσό που είχε στην κατοχή της (1 3.960,00 ευρώ) και το οποίο καταμετρήσαμε, δεν
αντιστοιχούσε στα διπλότυπα είσπραξης που είχε εκδώσει, προχωρήσαμε σε έλεγχο των εισπράξεων
του έτους 2013 των Αθλητικών Δραστηριοτήτων ως εξής:

α) Αντιπαραβάλαμε τα πρωτογενή στοιχεία είσπραξης (μπλοκάκια) που μας παραδόθηκαν και
αφορούν σε εισπράξεις που έγιναν στο 2013, με τα διπλότυπα είσπραξης που εκδόθηκαν από την κα Ζ.
Λ. στο 2013, βάσει των αποδείξεων είσπραξης (μπλοκάκια).

β) Στα πρωτογενή στοιχεία προσθέσαμε και τα ποσά των διπλοτύπων είσπραξης που είχαν
εκδοθεί από την κα Ζ. Λ. στο 2013, χωρίς έκδοση αποδείξεων εισπράξεως.
γ) Από το σύνολο των παραπάνω ποσών (α+β) αφαιρέσαμε τα ποσά που είχε αποδώσει η κα Ζ.
Λ. στο ταμείο του Δήμου στο 2013, μέχρι τη στιγμή της καταμέτρησής μας, την 31η Ιουλίου 201 3 και ώρα

1 1 :00
δ) Επίσης καλέσαμε τους γυμναστές να θέσουν υπόψη μας τις χρεώσεις τους και τις αποδόσεις
λογαριασμών τους, οι οποίοι μας έδωσαν κάθε πληροφορία και καταμετρήσαμε τα χρήματα που είχαν
στην κατοχή τους, που αφορούσαν σε εισπράξεις που έκαναν βάσει των μπλοκ.

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

4
2012

Εμπιστευτική

ΣC>;>t.

<>�"�;����� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

ε) Από τον έλεγχό μας, διαπιστώθηκε επίσης ότι εισπράξεις που αφορούν σε Αθλητικές
Δραστηριότητες ποσού ευρώ 79.755,00, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2012 με την έκδοση
αποδείξεων είσπραξης (από τα μπλοκάκια) και έπρεπε να βρίσκονται στο ταμείο του Δήμου
τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, αποδόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση στο Ταμείο

του Δήμου από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του έτους 2013 τμηματικά, με την έκδοση
διπλοτύπων είσπραξης που εκδόθηκαν στο 201 3 (αναφέρεται ρητά στα διπλότυπα αυτά ότι αφορούν
εισφορές δημοτών 2012), βάσει των αποδείξεων είσττραξης (μπλοκάκια) που εκδόθηκαν στο 2012 (που
έγινε και η είσττραξη των χρημάτων).
Οι εισπράξεις του έτους 2013, άρχισαν να αποδίδονται με μεγάλη καθυστέρηση από το τέλος του
μηνός Απριλίου 201 3 και μετά.

στ) Για να προσεγγίσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα το έλλειμμα που υπήρχε,
δεχθήκαμε ως αληθείς δύο παραδοχές:

ότι όλες οι εισπράξεις του έτους 2012, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αποδόθηκαν
καθυστερημένα στο 2013, έχουν αποδοθεί στο σύνολό τους (γεγονός που δεν μπορούμε να
επιβεβαιώσουμε στο πλαίσιο του ελέγχου μας, ο οποίος αφορά στον έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων του Δήμου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 63 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και όχι σε πλήρη διαχειριστικό έλεγχο. Ιδιαίτερα δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε
το γεγονός, λόγω της αδυναμίας του συστήματος εσωτερικών δικλίδων στον τομέα αθλητικών
δραστηριοτήτων, επειδή δεν υπήρχε για τη χρήση 2012 σύστημα χρεώσεων σε υπολόγους των
πρωτογενών παραστατικών είσπραξης).

ότι για όλες τις κωαβολές των δημοτών που έγιναν το έτος 2013, μας έχουν παραδοθεί οι
σχετικές αποδείξεις είσπραξης (γεγονός που επίσης δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε).
Με αυτές τις παραδοχές, η διάψευση των οποίων θα αύξανε το δισπιστωθέν από τον έλεγχό

μας έλλειμμα, προέκυψε έλλειμμα στο ταμείο των Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής:

Δήμος Νέας ΣμιJρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

2012

5

Εμπιστευτική

ΣC>Λ

"''""�τ�"�. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοi Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Α Π Ο ΑΘΛΗΙΙΚΕΣ ΔΡΑΗΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΟΥΣ 2013

18 400,00

Α ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (ΑΔΡΑΜηΙΟΥ)

27.580,00

Β ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (ΑΡΤΑΚΗΣ)

24 810,00

Γ ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

28 840,00

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΓΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

17.675,00

ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΑΡΤΑΚΗΣ)

500,00

ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ Β ΠΕΡIΟΔΟΣ (ΑΡΤΑΚΗΣ)

10.950,00

ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΙΛΩΝΑΣ

27275,00

ΑΘΛΟΔ/ΑΚΟΠΕΣ ΠΑΝ/Ω ΝΙΟΣ

15.695,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΗΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΙΡΟΠΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ)
171.725,00

ΣΥΝΟΛΑ

ΜΕ/ΟΝ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑ ΙΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΟΘΗΚ Ε Λ ΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Σ Π Ο ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΎΕΘΗΚΑΝ ΠΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ Κα ΛΙΑΚΑΚΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ 2013. (το ποσό ευρώ 6_655,00 ποu κατmέθηκε σrις 31Π/2012 και ώρα 13:46,
λήφθηκε υπόψη ως μετρητά που καταμετρήσαμε)

77.320,00

ΥΠΟΛΟ/ΠΟ ΜΗΡΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑ XEPIA ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΙΙΓΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

94.405,00

(31Π/2013 και ώρα 11:00)

ΜΕ/ΟΝ

13.960,00

ΚΑΤΑΜΕτΡΗΣΗ ΜΕτΡΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΝΕ ΠΙΣ 31/712013 και ώρα 11 00

ΛΙΑΚΑΚΟΥ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΠΡΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Α ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (ΑΔΡΑΜΥΙΙΟΥ)

820,00
775,00

Β ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΡΤΑΚΗΣ)
Γ ΓΥΜΝΑΠΗΡ/0 (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

355,00
15.910,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΜΠΡΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (31/712013)

78.495,00

ΕΜΕΙΜΜΆ.

Το σημαντικότερο και πιο επείγον θέμα κατά τη στιγμή της καταμέτρησης, αποτελούσε η
αποκατάσταση της νομιμότητας. Θεωρήσαμε χρέος μας να υποβάλουμε την από 2/8/2013 αναφορά μας
περί υπάρξεως ελλείμματος στον τομέα αθλητικών δραστηριοτήτων, στο Δήμαρχο και στην Οικονομική
Επιτροπή, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά των υπαιτίων για την υπεράσπιση
των συμφερόντων του Δήμου. Δυνάμει αυτής της αναφοράς έχει ήδη υποβληθεί από το Δήμαρχο την
05/08/201 3 μηνυτήρια αναφορά προς τον κύριο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά της
οικονομικής υπολόγου και κατά παντός υπευθύνου. Ακόμη στις 05/08/2013 ζητήθηκε από το Δήμο

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Κaτaστό:σεων της χρήσεως

6
2012

Εμπιστευτική

ΣC)Λ

CPK�".�c';.'.':.J%h. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
.

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσfρκα

πλήρης διαχειριστικός fλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου
να προσδιορισθεί το ακριβές ύψος του ελλείμματος και να καταλογισθεί στους υπαιτίους.
1.2.2 Λόγω του ελλείμματος που προέκυψε από την καταμέτρησή μας, διενεργήσαμε περαιτέρω

αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, προκειμένου να ελέγξουμε όσο το δυνατόν πληρέστερα, στα πλαiσια
του τακτικού ελέγχου, τα έσοδα των Αθλητικών Δραστηριοτήτων της χρήσης 201 2 και μέχρι τη στιγμή
της καταμέτρησής μας (31/7/2013) και να προσδιορίσουμε το έλλειμμα που προέκυψε στο διάστημα από
1/1/2012 έως 31/7/2013.
Από τον έλεγχο αυτόν προέκυψαν τα εξής:
1) Τον Ιανουάριο του 2012, η εiσπραξη χρημάτων από τους δημότες για τη χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου, γινόταν με την έκδοση χειρόγραφων

βεβαιωτικών σημειωμάτων, που

αποτελούσαν τα πρωτογενή παραστατικά είσπραξης, από τους εισπράκτορες οι οποίοι απέδιδαν τις
εισπράξεις τους στην κα Ζ. Λ., η οποία είχε οριστεί υπεύθυνη συνολικά για τις εισπράξεις. Η κα Ζ. Λ.,
αφού εξέδιδε χειρόγραφο διπλότυπο είσπραξης, βάσει των χειρόγραφων βεβαιωτικών σημειωμάτων,
κατάθετε στην τράπεζα, σε λογαριασμό του Δήμου, τα ποσά των χειρόγραφων διπλοτύπων είσπραξης
και απέδιδε λογαριασμό στο Ταμείο του Δήμου προσκομίζοντας ως παραστατικά είσπραξης τα
παραπάνω χειρόγραφα διπλότυπα είσπραξης, τα οποία τις περισσότερες φορές ήταν συγκεντρωτικά και
αφορούσαν σε μεγάλο αριθμό χειρόγραφων βεβαιωτικών σημειωμάτων (που ήταν τα πρωτογενή
παραστατικά είσπραξης). Συνημμένα στα χειρόγραφα διπλότυπα είσπραξης υπήρχαν τα χειρόγραφα
βεβα ιωτικά σημειώματα.
Ζητήσαμε να ελέγξουμε τα βεβαιωτικά σημειώματα μηνός Ιανουαρίου 2012. Έγινε αντιπαραβολή των
χειρόγραφων βεβαιωτικών σημειωμάτων με τα διπλότυπα εiσπραξης και την απόδοση των χρημάτων
στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.
Από την αντιστοίχιση των

χειρόγραφων βεβαιωτικών σημειωμάτων με τα χειρόγραφα διπλότυπα

είσπραξης διαπιστώθηκε ότι η χρήση βεβαιωτικών σημειωμάτων δεν γινόταν με συνεχή αρίθμηση.
Προκειμένου να διερευνήσουμε το ανωτέρω θέμα, διενεργήσαμε απογραφή στην Αποθήκη του Δήμου
Νέας Σμύρνης των αχρησιμοποίητων βεβαιωτικών σημειωμάτων. Από την απογραφή αυτή και σε
συνδυασμό με την καταγραφή των χρησιμοποιηθέντων στελεχών βεβαιωτικών σημειωμάτων προέκυψε
μεγάλος αριθμός, ο οποίος είτε δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου είτε έχει γίνει χρήση και δε μας έχουν
δοθεί τα σχετικά στοιχεία. Σημειώνουμε ότι η προσπάθεια καταγραφής των χρησιμοποιηθέντων
στελεχών στηρίχθηκε τόσο στα αποκόμματα των βεβαιωτικών σημειωμάτων, όσο και στα πρωτότυπα
στελέχη, μεγάλο πλήθος των οποίων δεν μας επιδείχθηκε.
Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Κaταστό:σεων της χρήσεως

7
2012

Εμπισrευτrκή

ΣC>Λ

0�"��,.,��� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκa

Σημειώνεται ότι η χρήση των χειρόγραφων βεβαιωτικών σημειωμάτων από τις λοιπές υπηρεσίες του
Δήμου είχε ήδη σταματήσει από το 201 1 , στις οποίες όμως γινόταν ταυτόχρονα και έκδοση χειρόγραφου
διπλοτύπου είσπραξης, που αποτελούσε το πρωτογενές παραστατικό είσπραξης.
Αντιθέτως σης αθλητικές δραστηριότητες τα χειρόγραφα βεβαιωτικά σημειώματα άρχισαν να
χρησιμοποιούνται σαν πρωτογενή παραστατικά είσπραξης το έτος 201 1 , όταν τα έσοδα των Αθλητικών
Δραστηριοτήτων ενσωματώθηκαν στο Δήμο μετά την κατάργηση των Νομικών Προσώπων

με την

επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Νέας Σμύρνης" και «Δημοτικό Γυμναστήριο
Δήμου Νέας Σμύρνης,.
Επισημάνουμε ότι για τη διακίνηση

των ανωτέρω βεβαιωτικών σημειωμάτων δεν τηρείτο

πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και σύστημα χρεώσεων σε υπολόγους και έτσι δεν
κατέστη δυνατό να διασφαλιστεί ο

έλεγχος των χρεώσεων. Παρά την έλλειψη

συστήματος

χρεώσεων σε υπολόγους των βεβαιωτικών σημειωμάτων διαπιστώσαμε από τον έλεγχο του βιβλίου
«καταχωρήσεως των παραδιδόμενων στους εισπράκτορες διπλοτύπων εισπράξεως" για τα οποία
υπήρχε σύστημα χρεώσεων, όη σε αυτό το βιβλίο είχε καταχωρηθεί στις 2/1/201 2 χρέωση βεβαιωτικών
σημειωμάτων (20 μπλοκ των 50 φύλλων) στην οικονομική υπόλογο κα Ζ. Λ.. Από τα μπλοκ που
παρέλαβε είχαν χρησιμοποιηθεί τα 7 μπλοκ και μας επεδείχθησαν 3 μπλοκ aχρησιμοποίητα. Για τα
υπόλοιπα 1 0 μπλοκ, δε μας δόθηκε κανένα στοιχείο και συνεπώς δεν αποκτήσαμε ελεγκτικά τεκμήρια
περί της χρήσης τους ή της μη χρήσης τους.
2) Από το Φεβρουάριο του 201 2 οι εισπράξεις από τους δημότες που αφορούν στις αθλητικές
δραστηριότητες, διενεργούνταν με την έκδοση των χειρόγραφων αποδείξεων εισπράξεως (μπλοκάκια)
από τους γυμναστές, που απέδιδαν τις εισπράξεις τους στην κα Ζ. Λ., η οποία είχε οριστεί υπεύθυνη
συνολικά για ης εισπράξεις. Η κα Ζ. Λ., αφού εξέδιδε διπλότυπο είσπραξης, βάσει των αποδείξεων
είσπραξης (μπλοκάκια), κατάθετε στην τράπεζα, σε λογαριασμό του Δήμου, τα ποσά των διπλοτύπων
και απέδιδε λογαριασμό στο Ταμείο του Δήμου προσκομίζοντας ως παραστατικά είσπραξης τα
παραπάνω διπλότυπα είσπραξης. Ακολουθείτο η ίδια δηλαδή διαδικασία όπως αναφέρουμε παραπάνω
για το 201 3 με τη διαφορά ότι δεν υπήρχε από το Φεβρουάριο 2012 μέχρι και τον Οκτώβριο 2012
κανένα σύστημα χρεώσεων.

Από το Νοέμβριο του 201 2 η κα Α. Δ., χορηγούσε αριθμημένες χειρόγραφες αποδείξεις εισπράξεως
(μπλοκάκια) στους γυμναστές των Δημοτικών Γυμναστηρίων. Τα μπλοκ αυτά τα σφράγιζε η ίδια και τα
μονόγραφε. Η ίδια τηρούσε αναλυτικές καταστάσεις με τα μπλοκάκια που εξέδιδε καθώς και τις χρεώσεις
των γυμναστών που τα παραλάμβαναν.

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

8
2012

Εμπιστευτική

ΣC>Λ

0"""���; Σuνεργaζόμενο ι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

3) Διενεργήσαμε έλεγχο των εισπράξεων των Αθλητικών Δραστηριοτήτων για διάστημα από
1/1/2012 έως 31/7/2013 ως εξής:

α) Αντιπαραβάλαμε τα πρωτογενή στοιχεία είσπραξης (μπλοκάκια) που μας παραδόθηκαν, με
τα διπλότυπα είσπραξης που εκδόθηκαν από την

κα Ζ. Λ., βάσει των αποδείξεων είσπραξης

(μπλοκάκια).
β) Λάβαμε ηλεκτρονικά το αρχείο με τα εκδοθέντα διπλότυπα είσπραξης για τη χρήση 201 2 και
για την περίοδο 1/1-31Π/2013 και ύστερα από επεξεργασία aντιστοιχίσαμε κάθε πρωτογενές στοιχείο
είσπραξης από τα μπλοκ αποδείξεων με το αντίστοιχο διπλότυπο είσπραξης που εκδόθηκε. Από την
αντιπαραβολή προέκυψε πλήθος αποδείξεων είσπραξης (μπλοκάκια) για τα οποία δεν είχε γίνει έκδοση
διπλοτύπου είσπραξης.
γ) Στο ηλεκτρονικό αρχείο με τα εκδοθέντα διπλότυπα είσπραξης καταχωρήσαμε και τις
αποδείξεις είσπραξης για ης οποίες δεν είχε γίνει η έκδοση του αντίστοιχου διπλοτύπου είσπραξης.
δ) Από το σύνολο του παραπάνω ποσού (γ) αφαιρέσαμε το ποσό ευρώ 7.305,00 που
παρέδωσε η οικονομική υπόλογος την 31Π/201 3 στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου σε φάκελο, έναντι
αποδόσεως λογαριασμού και προκύmει ως εξής: (καταμέτρηση μετρητών που έγινε στις 31/7/2013 και
ώρα 1 1 .00 ευρώ 1 3.960,00 μείον ποσό ευρώ 6.655,00 που περιλαμβάνεται στα καταμετρηθέντα μετρητά
και αφορά σε εισπράξεις για ης οποίες εκδόθηκαν τα διπλότυπα είσπραξης και αποδόθηκε λογαριασμός
στο ταμείο του Δήμου και κατατέθηκε στην Τράπεζα από την οικονομική υπόλογο Ζ.Λ., στις 31/7/2013
και ώρα 1 3:46)
ε) Επίσης καλέσαμε τους γυμναστές να θέσουν υπόψη μας τις χρεώσεις τους και τις αποδόσεις
λογαριασμών τους, οι οποίοι μας έδωσαν κάθε πληροφορία και καταμετρήσαμε τα χρήματα που είχαν
στην κατοχή τους που αφορούσαν σε εισπράξεις που έκαναν βάσει των μπλοκ.

4} Για να προσεγγίσουμε το έλλειμμα που υπήρχε για το διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013 και
με τις αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργήσαμε, δεχθήκαμε ως αληθείς δύο
παραδοχές:
α) ότι όλες οι εισπράξεις του έτους 201 1, έχουν αποδοθεί στο σύνολό τους (γεγονός που δεν μπορούμε

να επιβεβαιώσουμε στο πλαίσιο του ελέγχου μας, ο οποίος αφορά στον έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων του Δήμου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 163 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και
όχι σε πλήρη διαχειριστικό έλεγχο).
β) ότι για όλες τις καταβολές των δημοτών που έγιναν για το διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/201 3, μας
έχουν παραδοθεί οι σχετικές χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης για το διάστημα από το Φεβρουάριο
201 2 έως 31Π/2013 και τα χειρόγραφα βεβαιωτικά σημειώματα για το μήνα Ιανουάριο 201 2 (γεγονός
Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

9
2012

Εμπιστευτική

ΣC>Λ.

0""���tl.:Ό Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογiστριa: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

που επίσης δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, λόγω της αδυναμίας του συστήματος εσωτερικών
δικλίδων στον τομέα αθλητικών δραστηριοτήτων, επειδή δεν υπήρχε για τη χρήση 201 2 σύστημα
χρεώσεων σε υπολόγους των πρωτογενών παραστατικών είσπραξης).
Με αυτές τις παραδοχές, η διάψευση των οποίων θα αύξανε το διαπιστωθέν από τον έλενχό μας
έλλειμμα, προέκυψε έλλειμμα στο ταμείο των Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Δήμου για το διάστημα
από 1/1/2012 έως 31Π/2013, ως εξής:

8ΣΠΡΑ=ΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΝΑΝ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Χ Ε ΙΡΟΓΡΑΦΗΣΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ Δ Ε Ν ΕΚΔΟ ΘΗΚΕ ΔΙΠΛΟiΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ

Σύνολο Πίστωσης

CAMP

0,00

2

Α ΓΥΜΝΑΣ1ΗΡΙΟ

16 355,00

3

ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ

0,00

4

ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

5

ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ

500,00

6

ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΙΛΩΝ

120,00

7

ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

150,00

β

Β ΓΥΜΝΑΣ1ΗΡΙΟ

9

Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ

10

Γ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

23.230,00
25.635,00

11

ΕΘΝΙΙ<ΗΣΠΕΓΗΣ

12

ΜΑΖΙΚΟΣ

13

ΜΜ ΑΡΤΑΚΗΣ

14

ΜΜΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2.235,00

24.205,00
0,00

0,00
100,00
0,00
92.530,00

ΣΥΝΟΛΟ

MEJON
ΚΑΤΑΜΠΡΗΣΗ ΜΕ1ΡΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣiΙΣ 31 ΠΙ2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 00 ΕΥΡΩ
13960,00 ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 6 655,00 ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΜΒΑΝΕ1ΑΙ ΠΑ
ΚΑΤΑΜΠΡΗΘΕΝΤΑ ΜΕ1ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΙΠΛΟτΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΛΟΓΟ Ζ Λ ΠΙΣ31ΠΙ2012 ΚΑIΩΡΑ1346

7 305.00

ΚΑ ΤΑΜΠΡΗΣΗ ΜΕ1ΡΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΏΝ Α ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ
(ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ)

820,00

ΚΑΤΑΜΕiΡΗΣΗ ΜΕ1ΡΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝΒ ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ
(ΑΡΤΑΚΗΣ)

775,00

ΚΑΤΑΜΕΊΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝΓΥΜΝΑΗΩΝΓΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ
(ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

355,00

83275,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ 11112012 tως 31Π/2013

Δήμος Νέας Σμύρνης

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

2012

10
Εμπιστευτική

Σ<:>rι..

"'-�"'�ι'Ξ;��iξ. Συνεργαζόμενο ι Ορκωτοί Λογιστές αεσε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Το παραπάνω έλλειμμα αναλύεται ανά έτος δημιουργίας του ως εξής:
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2012 ΚΑΙ
ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΔΙΠΛΟΙΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΟΥΙΕ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΕΟΝ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2012 ΚΑΙ
ΤΑ ΔΙΠΛΟΙΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013.
(Εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2012 με την έκδοση

1.250,00

αποδείξεων είσπραξης (από τα μπλοκάκια) και έπρεπε να βρίσκονται
στο ταμείο του Δήμου τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου
έτους και αποδόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση στο Ταμείο του Δήμου
από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του έτους 201 3 τμηματικά, με
την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης που εκδόθηκαν στο 2013)

79.755,00

81.005,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 2012
Μ ΕΙΟΝ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ 2013

(79.755,00)

ΠΛΕΟΝ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ
ΔΙΠΛΟΙΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΥΙΕ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟ
TAMEIOTOY ΔΗΜΟΥ
ΜΕΙΟΝ

91.280,00

ΚΑΤΑΜΕτΡΗΣΗ ΜΕτΡΗΤΏΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΙΣ 31Π/2013 ΚΑΙ ΏΡΑ
11.00 ΕΥΡΏ 13.960,00 ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΟ ΕΥΡΏ 6.655,00 ΠΟΥ
ΠΕΡΙΜΜΒΑΝΕτΑΙ ΠΑ ΚΑΤΑΜΕτΡΗΘΕΝΤΑ ΜΕτΡΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ
ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟ
TAMEIO ΤΟΥ ΔΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΘΗΚΕ ΠΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΟ Ζ.Λ., ΠΙΣ 31Π/2013 ΚΑΙ ΏΡΑ 13:46
ΚΑτΑΜΕτΡΗΣΗ ΜΕτΡΗΤΏΝ ΥΠΕΥΘΥΝΏΝ ΓΥΜΝΑΣτΏΝ Α
ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (ΑΔΡΑΜΥτΙΟΥ)
ΚΑΤΑΜΕτΡΗΣΗ ΜΕτΡΗΤΏΝ ΥΠΕΥΘΥΝΏΝ ΓΥΜΝΑΣτΏΝ Β
ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (ΑΡΤΑΚΗΣ)
ΚΑΤΑΜΕτΡΗΣΗ ΜΕτΡΗΤΏΝ ΥΠΕΥΘΥΝΏΝ ΓΥΜΝΑΣτΏΝ Γ
ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

(7.305,00)

(820,00)
(775,00)
(355,00)

ΣΥΝΟΛΙ ΚΟ ΕΜΕΙΜΜ Α ΑΠΟ 1/1/2012- 31/7/2013

83.275,00

Το διαπιστωθέν από τον έλεγχό μας έλλειμμα που προέρχεται από το 2012 aπεικονίστηκε στις
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, ως εξής:

Στα έσοδα της χρήσης 2012 καταχωρήθηκε ποσό ευρώ 79.755,00, που αφορά σε εισπράξεις
που πραγματοποιήθηκαν εντός του 201 2 με την έκδοση αποδείξεων είσπραξης (από τα
μπλοκάκια) και έπρεπε να βρίσκονται στο ταμείο του Δήμου τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οtκονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

2012

ll

Εμπιστευτική

ΣC>"

" ""'�;�;'h. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

του ίδιου έτους. Όμως το ποσό αυτό αποδόθηκε από την οικονομική υπόλογο τμηματικά και με
μεγάλη καθυστέρηση, με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης με την αιτιολογία « Εισφορές
δημοτών 2012» από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του έτους 201 3.

Εμφανίσθηκε στις απαιτήσεις από την οικονομική υπόλογο ποσό € 79.755,00.

Επίσης διενεργήθηκε ισόποση με το παραπάνω ποσό πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων
χρήσεως για τη ζημιά που ενδεχομένως θα προκύψει από τη μη ανάκτηση της απαίτησης από
το έλλειμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Έγινε λογισμός δουλευμένου εξόδου για το ποσό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα έσοδα αυτά, ήτοι
79.755,00 Χ 23% = 1 8.343,65 και πρέπει να καταβληθεί στην αρμόδια Δ. Ο.Υ.

Δεν aπεικονίστηκε στις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 ποσό ευρώ 1 .250,00, που οι
χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης εκδόθηκαν στο 201 2 και δεν εκδόθηκαν διπλότυπα είσπραξης, ούτε
αποδόθηκαν οι εισπράξεις στο ταμείο του Δήμου.
Για τις άλλες πλευρές του θέματος, που αφορούν στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου των Αθλητικών
Δραστηριοτήτων, σημειώνουμε ότι λόγω της αδυναμίας του συστήματος εσωτερικών δικλίδων στον
τομέα αθλητικών δραστηριοτήτων, επειδή δεν υπήρχε για τη χρήση 201 2 σύστημα χρεώσεων σε
υπολόγους των πρωτογενών παραστατικών είσπραξης, δεν έγινε δυνατή η συγκέντρωση επαρκών
ελεγκτικών τεκμηρίων από τα οποία να προκύmει με βεβαιότητα το σύνολο της απώλε ιας των εσόδων
από τον τομέα αυτό, για την έκταση της οποίας διατηρούμε επιφύλαξη.
Επίσης στη χρήση 2012 ο Δήμος, δεν τηρούσε το προβλεπόμενο από άρθρο 1 Ο παρ. 5 ε' του Κ.Β.Σ.
πρόσθετο βιβλίο πελατών, ώστε να είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε το σύνολο των εσόδων από τις
αθλητικές δραστηριότητες, από το βιβλίο αυτό.
Σχετικά με τις υποχρεώσεις του Δήμου για τις δραστηριότητες αυτές, ως προς τις

διατάξε ις της

φορολογικής νομοθεσίας, αναφερόμαστε παρακάτω στις § 1 .3.2 και 1 .3.3.

1.3 Φορολογικό πλαίσιο
1.3.1 Φορολογία εισοδήματος

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 99 παρ.1 περίmωση ε' και 1 03 παρ. 1

r�.

2238/1994

προκύmει ότι δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα εισοδήματα που αποκτά ο Δήμος, καθώς και τα
κάθε είδους άλλα έσοδα του που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού
του.

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

12
2012

Εμπιστεuηκrl

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Τα εισοδήματα που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις είναι αυτά που προκύmουν από κινητές αξίες
των άρθρων 24 και 25 Ν. 2238/1994, εκτός από αυτά που προέρχονται από τόκους καταθέσεων και
δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα τελευταία αναφερόμενα εισοδήματα (τόκοι από καταθέσεις και δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου)
φορολογούνται αυτοτελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 2 Ν. 2238/1994. Έτσι με την
παρακράτηση του φόρου, από εκείνον που καταβάλλει τους τόκους, εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση του Δήμου για τα εισοδήματα αυτά.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος για τα έσοδα του από την εκμίσθωση ακίνητων, υποχρεούται στην απόδοση
τελών χαρτοσήμου για τα εισοδήματα αυτά κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 07 Ν. 2238/1 994.
1.3.2 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Από τις διατάξεις του άρθρου 22 Ν. 2859/2000 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ερμηνεύτηκαν με την ΠΟΛ.
1 021/20 1 3 προκύmει ότι για τις υπηρεσίες γυμναστηρίων που παρέχονται από το Δήμο από 1/1/2012
εφαρμόζονται κανονικά οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες οι παραπάνω υπηρεσίες
υπόκεινται στο ΦΠΑ.
Για τη δραστηριότητα αυτή, ο Δήμος, έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. ως
προς την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.
Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου μας (Σεmέμβριος 2013)

δεν είχε αποδοθεί ο οφειλόμενος ΦΠΑ

στο Ελληνικό Δημόσιο, που αφορά στα έσοδα των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου της χρήσης
2012.
Ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. υπολογίστηκε από το Δήμο στο ποσό ευρώ 56.871,87 και επειδή δεν είχε
επιρριφθεί στους καταναλωτές επιβάρυνε τα έξοδα της χρήσης 2012. Το ποσό αυτό εμφανίζεται στους
Μεταβατικούς Λογαριασμούς Παθητικού «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" § 3.16.
Από τον έλεγχος μας προέκυψε ότι ο ΦΠΑ που πρέπει να αποδοθεί ανέρχεται στο ποσό ευρώ
60.316,12 και υπολογίστηκε ως εξής:
Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες χρήσης 2012 (§ 4.2.5)
Χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης που εκδόθηκαν στο 2012 και δεν εκδόθηκε
δ ιπλότυπο είσπραξης και δεν καταχωρήθηκαν στα έσοδα της χρήσης 2012

260.994,00

1.250,00

Σύνολο εσόδων από αθλητικές δραστηριότητες χρήσης 2012

262.244,00

Φ.ΠΑ. 262.244,00 Χ 23% = 60.316,12
Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επi των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

13
2012

Εμπιστευτική

Σ<C>Λ.

"'':""'�"��; Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ.Τσίρκα

1.3.3 Κώδικας ΒιΒλίων και Στοιχείων

Από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992), όπως

ίσχυαν για τη χρήση 2012,

προβλέπεται ότι, το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
υποχρεούνται μόνο στην έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται από τις
διατάξεις του ΚΒΣ.
Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο, όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται
επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του ΚΒΣ (π.δ. 1 86/1992).
Οι ίδιες ως άνω διατάξεις περιλήφθηκαν στο άρθρο 3 του Κ.Φ.Α.Σ., που ισχύει στη χρήση 201 3.
Σημειώνεται ότι και από άλλες διατάξεις νόμων ( άρθρο 1 1 Ν. 3697/2008) ο Δήμος υποχρεούται να τηρεί
βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και να εφαρμόζει το προβλεπόμενο από το ΠΔ 3 1 5/1999
κλαδικό λογιστικό σχέδιο.
Από την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 22 Ν. 2859/2000 του Κώδικα Φ.Π.Α. που έγιναν μ ε την ΠΟΛ
1 021/2013, οι παρεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες γυμναστηρίων υπάγονται στο Φ.Π.Α.
Επομένως για τη δραστηριότητα του αυτή, ο Δήμος, έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από
τον Κ.Β.Σ. ως προς την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.
1.3.3.1 Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) για τη χρήση 2012

Από τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του ΚΒΣ διαπιστώσαμε τα εξής:
Ο Δήμος ως εκμεταλλευτής γυμναστηρίου ήταν υπόχρεος τήρησης του πρόσθετου βιβλίου πελατών που
αναφέρεται στο άρθρο 1 0 παρ. 5 ε' του Κ.Β.Σ.
Στο βιβλίο αυτό, που θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από τη χρησιμοποίηση του, καταχωρείται
για κάθε μία επίσκεψη, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, το είδος της υπηρεσίας που
παρέχεται, η χρονολογία επίσκεψης του και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών ο αριθμός
αυτής. Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρείται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη, το
συμφωνούμενο ποσό, η χρονολογία έναρξης και διακοπής της παροχής υπηρεσίας.
Για τις αμοιβές λοιπόν, που εισέπραπε ο Δήμος, από τη δραστηριότητα αυτή θα έπρεπε να τηρεί το
πρόσθετο βιβλίο πελατών που προαναφέραμε και να εκδίδει αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
(ΠΟΛ1 083/2003).

�Δ�ήμος�Ν
-�έ aς�Σ�μ�u ρν� η�ς�
---------------------- -���
-=�


��
Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

14

ΣC>"

ΟΡ><���� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Το περιεχόμενο των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών καθορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 3
του ΚΒΣ.
Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το ποσό της
αμοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α. αριθμητικώς καθώς και ολογράφως, όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη.
Η ίδια απόδειξη εκδίδεται και όταν παρέχονται υπηρεσίες για επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη,
οπότε αναγράφεται στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών το επάγγελμα και ο αριθμός φορολογικού
μητρώου του πελάτη.
Όμως ο Δήμος δεν τηρούσε το παραπάνω πρόσθετο βιβλίο πελατών, ούτε εξέδιδε τα προβλεπόμενα από
τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία για την είσττραξη των αμοιβών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που
αφορούν στις Αθλητικές Δραστηριότητες.
Αντί αυτών εξέδιδε χειρόγραφες αποδείξεις είσττραξης και στη συνέχεια διπλότυπα είσττραξης, τα οποία
όμως δεν είναι στοιχεία του ΚΒΣ.
Επειδή στη χρήση 2012 ο Δήμος, δεν τηρούσε το προβλεπόμενο από άρθρο 1 Ο παρ. 5 ε' του Κ.Β.Σ.
πρόσθετο βιβλίο και δεν εξέδιδε τα οριζόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία κατά την είσπραξη των
παραπάνω αμοιβών, κινδυνεύει να του επιβληθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 Ν. 2523/1 997
πρόστιμα.
Σημειώνουμε ότι από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ΚΒΣ ορίζεται ότι κάθε εγγραφή στα
βιβλία που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που
προβλέπονται από τις διατάξεις του κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα
αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι θα μπορούσε, ενδεχομένως, να δεχθεί η φορολογούσα αρχή ως πρόσφορα
αποδεικτικά στοιχεία τα ταμειακά παραστατικά που εξέδιδε ο Δήμος, εάν από τον έλεγχο προέκυmε η
αληθής απεικόνιση των συναλλαγών και η ορθό εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως π. χ.
η απόδοση του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος

κινδυνεύει να του επιβληθούν μόνο τα

αναφερόμενα στο άρθρο 5 Ν. 2523/1 997 πρόστιμα, περί μη τήρησης του πρόσθετου βιβλίου της
παραγράφου 5 του άρθρου 1 Ο Κ. Β. Σ. Η μη τήρηση του πρόσθετου αυτού βιβλίου θεωρείται γενική
παράβαση και επιβάλλεται ένα πρόστιμο ανά διαχειριστική περίοδο

1 .800,00

ευρώ. Το πρόστιμο αυτό,

σε περίmωση συμβιβασμού, περιορίζεται στο 1/3. (Άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 2253/1997).

1

Δήμος Νέας Σμύρνης

' Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

ιs

2012

Εμπιστευτική

ΣC>r..

<>f'"'��,..��; Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή ΔΤσίρκα

1 .3.3.2

Έλενχος της τήρησης των διατάξεων του Κώδικα Φορολοyικής Απεικόνισης Συναλλαγών

(ΚΦΑΣ) για τη χρήση 2013

Από τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων του (ΚΦΑΣ) διαπιστώσαμε τα εξής:
Ο Δήμος, ως εκμεταλλευτής γυμναστηρίου, είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών.
Επομένως θα πρέπει να παρέχει ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές του αυτές (π .χ. τα στοιχεία
του αντισυμβαλλόμενου, συμφωνούμενο ποσό, αμοιβή, χρόνος έναρξης και λήξης της παροχής,
περιγραφή αυτής κλπ.) και μέχρι την έκδοση του φορολογικού στοιχείου, είτε με χειρόγραφη καταχώρηση
σε θεωρημένα έντυπα είτε, επί μηχανογραφικής τήρησης, με καταχώρηση σε θεωρημένα μηχανογραφικά
έντυπα ή με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 1 809/1 988 (σχετ. Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ 1 020/5.2.201 3).
.

Στην περίmωση που το φορολογικό στοιχείο εκδίδεται αμέσως (με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας)
δεν απαιτείται η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών.
Όμως ο Δήμος δεν καταχωρούσε τις ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές του αυτές, ούτε εξέδιδε
τα προβλεπόμενα από τον ΚΦΑΣ φορολογικά στοιχεία

για την είσπραξη των αμοιβών από τις

παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν στις Αθλητικές Δραστηριότητες.
Αντί αυτών εξέδιδε χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης και στη συνέχεια διπλότυπα είσπραξης, τα οποία
όμως δεν είναι στοιχεία του ΚΦΑΣ.
Τα πρόστιμα που κινδυνεύει ο Δήμος να του επιβληθούν για τη χρήση 2013, είναι τα αναφερόμενα στο
άρθρο 5 Ν . 2523/1997 και έχουμε ήδη αναφερθεί παραπάνω.

4

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

2012

ι6
Εμπιστευτική

::εe>,r...

0 '..' "�"��:.:.:;ξh_ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστέ ς aεοε
..

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ.Τσίρκα

1 .4 Αναλύσεις λογαριασμών

Στα επόμενα κεφάλαια 2, 3, και 4 περιλαμβάνονται αναλύσεις, διευκρινίσεις, σχόλια, παρατηρήσεις και
υποδείξεις, που προέκυψαν από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στους επί μέρους λογαριασμούς του
Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου Νέας Σμύρνης της χρήσεως 2012.

2.

Ε νεργ ητ ικό

Έξοδα εγκαταστάσεως
2.1

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31 . 1 2.20 1 2

Η

259.1 1 2,84

2.019.6 1 2 , 1 2

53.562,51

2.073.1 74,63

κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Αξίες κτήσεως την 31.12.20 1 1
Πλέον:

Προσθήκες χρήσεως 201 2

Σύνολο
Μείον:

Αποσβέσεις έως την 31.1 2.201 1

1 .589.907,82

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 201 2

224.1 53,97

1 .814.061 ,79

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.1 2.2012, ως ανωτέρω

259.1 12,84

Για το ανωτέρω κονδύλι σημειώνουμε τα ακόλουθα:
(ί)

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται οι κατά την 31.12.201 2 αξίες κτήσεως: α) των λογισμικών
προγραμμάτων, β) λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και γ) μελετών που πραγματοποιήθηκαν τόσο
στην παρούσα όσο και σε προηγούμενες χρήσεις. Επίσης, περιλαμβάνονται τα πλήρως αποσβεσμένα,
με αξία μνείας ποσού € 0,01: α) τα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων (αγορές κινηματογράφων) και β) οι
συσσωρευμένες προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού, με σύμβαση αορίστου χρόνου, λόγω
εξόδου από την υπηρεσία ή για συνταξιοδότηση που υπολογίστηκαν στη χρήση 2002 (έναρξη εφαρμογής
του διπλογραφικού συστήματος) και αφορούσαν την περίοδο από την πρόσληψή τους έως και την
3 1 . 1 2.2001 και οι οποίες αποσβέσθηκαν τμηματικά και ισόποσα στη διάρκεια της επόμενης πενταετίας,
αρχής γενομένης από τη χρήση 2002 (αποσβέστηκαν πλήρως σε προηγούμενη χρήση). Όπως έχουμε
επισημάνει και σε προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου τα πλήρως αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς
Δήμος Νέα ς Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

2012

17
Εμπιστευτική

ΣC>,._

0""'��� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστέ ς αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ.Τσίρκο

αποσβέσεως πρέπει να διαγραφούν, από τα βιβλία του Δήμου, τόσο ως προς τις αξίες κτήσεώς τους όσο
και ως προς τις σωρευμένες αποσβέσεις τους.
(ίί)

Όπως προκύmει από την ανωτέρω ανάλυση οι προσθήκες της παρούσας χρήσεως ανήλθαν σε ποσό €
53.562,51 , οι οποίες αφορούν σε προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων πασού € 22.562,51 καθώς και
σε μελέτες ποσού € 31 .000,00.

(ίίί )

Οι συνολικές αποσβέσεις της παρούσας χρήσεως συνολικού πασού € 224.153,97, διενεργήθηκαν
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους, από την κείμενη νομοθεσία, συντελεστές.

Ενσώματες ακι νητοποιήσεις
2.2

Γήπεδα - Οικόπεδα

45.306.694,71

Αξίες κτήσεως την 3 1 . 1 2. 20 1 1

45.306.694,71

Πλέον: Αγορές χρήσεως 20 1 2

0,00

Αξίες κτήσεως την 31.12.2012, ως ανωτέρω

45.306.694,71

Αξία κτήσεως την 31.1 2.2012

Η κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Όπως πρακύmει από την κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου στην παρούσα χρήση δεν υπήρξαν αγορές είτε
γηπέδων είτε οικοπέδων.
Η

κατά την 3 1 . 1 2.2012 ανάλυση των γηπέδων - οικοπέδων, βάσει του αντίστοιχου τηρούμενου μητρώου

παγίων, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί. Συγκεκριμένα:

Δήμο ς Νέα ς Σμύρνη ς
Έκθεσrι ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεω ς

2012

18
Εμπιστευτική

ΣC>Λ

0'""�"�;- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστέ ς aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ.Τσίρκο

Περιγραφή οικοπέδου - γηπέδου

Έκταση

Ημερομηνία

σε m2

κτήσεως

Αξία κτήσεως

980,42

1.1.1928

1.016.126,56

27.387,86

1.1.1937

17.031.189,97

Γ.Ε.Χ.Α.

1.494,85

4 .6.1937

2.639.126,42

Οικόπεδο Νέος Βουτζάς (3/7 εξ αδιαιρέτου)

7.529,00

1.1.1978

426.912,69

Οικόπεδο στη θέση Δέγλερη

1.546,00

26.11.1996

583.101,75

Οικόπεδο επί της οδού Σινώπης

423,50

31.12.2001

502.792,38

Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής

404,37

31.12.2001

210.599,99

10.013,00

31.12.2001

10.370.664,00

31.12.2001

5.991.473,22

Οικόπεδο Εθνικής Στέγης
Γήπεδο Πανιωνίου

Δημοτικό Γυμναστήριο - Κολυμβητήριο
Δημοτικό Κοιμητήριο
Οικόπεδο επί της οδού Αϊδινίου

463,72

22.3.2003

444 .707,73

Οικόπεδο cίne Σπόρτινγκ

396,00

28.7.2004

2.310.000,00

Οικόπεδο cίne Φιλίπ

832,10

28.7.2004

3.320.000,00

Οικόπεδο επί της οδού Τ ραπεζούντος

172,14

24.5.2007

460.000,00

45.306.694,71

Σύνολο, ως ανωτέρω

Υπενθυμίζουμε ότι σε προηγούμενη χρήση περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου ένα ακίνητο δυνάμει του
υπ' aριθμ. 31 87/24.5.2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Καλομοίρας θυγατέρας
Γεωργίου Αλτάνη, αντί συνολικού τιμήματος € 460.000,00. Για τον τρόπο αποπληρωμής του ανωτέρω
ακινήτου σάς παραπέμπουμε τόσο στις προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου όσο και στην § 3.8 της
παρούσας εκθέσεως. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η μεταβίβαση αυτού του ακινήτου τελεί υπό την
αναβλητική αίρεση της πλήρους καταβολής του οφειλομένου τιμήματος, μαζί με τους τόκους αυτού.
Περαιτέρω, για τα υπόλοιπα γήπεδα - οικόπεδα επισημαίνουμε, όπως και σε προηγούμενες εκθέσεις
μας, τα ακόλουθα:
(ί)

Στο κατά την 3 1 .1 2.201 2 υπόλοιπο ποσού € 45.306.694,71 περιλαμβάνονται αφενός μεν τα γήπεδα ­
οικόπεδα, που υπήρχαν στην κυριότητα του Δήμου πριν την 3 1 . 1 2.2001 και τα οποία αποτέλεσαν την
απογραφή ενάρξεως του Δήμου, αφετέρου δε περιλαμβάνονται οι αξίες κτήσεως των γηπέδων και
οικοπέδων τα οποία αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των επόμενων χρήσεων.
Περαιτέρω, στην παρατήρηση, της από 16 Σεmεμβρίου 2013 εκθέσεως ελέγχου μας (πιστοποιητικού)
σημειώνουμε τα εξής:

Δήμο ς Νέα ς Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Κaτaστόσεων της χρήσεως

19
2012

Εμπιστευτική

ΣC>Λ.

<0###BOT_TEXT###quot;"���;;:. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογισrές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ.Τσίρκα

« 1 ) α) Δεν έχει συμπεριληφθεί σrους λογαριασμούς του παγίου ενεργητικού του Δήμου η αξία των
σχολικών συγκροτημάτων τα οποία έχουν εκχωρηθεί σrο Δήμο, καθώς και άλλα ακίνητα που
αναφέρονται σrη σημείωση με αριθμό 4 κάτω από τον ισολογισμό και β) Σε ορισμένα ακίνητα
παρουσιάσrηκαν διαφορές ως προς την επιφάνεια, σε σχέση με την αρχική απογραφή και κατά
συνέπεια την αξία, οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόμη σrα βιβλία του Δήμου. Δεν έχουμε σrοιχεία
για να προσδιορίσουμε την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς και την επίmωση σrα αποτελέσματα
της χρήσεως εξαιτίας των αποσβέσεων που έπρεπε να διενεργηθούν, αν τα παραπάνω περιουσιακά
σrοιχεία (περίm. α) ή οι διαφορές σrις αξίες που προκύmουν από τις διαφορές στην επιφάνεια
ορισμένων ακινήτων (περίm. β), είχαν καταχωρηθεί σrα βιβλία του Δήμου».
"Οπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες εκθέσεις μας κατά τη διενέργεια της απογραφής
ενάρξεως της 1 . 1 .2002 δεν αποτιμήθηκαν τα σχολικά συγκροτήματα, που έχουν εκχωρηθεί σrο Δήμο.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (τεχνική, Νομική και Οικονομική) οφείλουν να επισπεύσουν τις
διαδικασίες καταγραφής, μεταγραφής και αποτιμήσεως της σχολικής περιουσίας.
Πάντως επισημαίνουμε ότι τα περιουσιακά αυτά σrοιχεία απεικονίζονται σrο τηρούμενο μητρώο παγίων
του Δήμου με μηδενική αξία. Συγκεκριμένα, με βάση το μητρώο παγίων τα ακίνητα αυτά είναι τα
ακόλουθα:
Κωδικός
α/α

Ημερομηνία
Περιγραφή παγίου

Παγίου

κτήσεως

1.

1 .07.001

4° & 5° Γυμνάσια - ΛίJκεια- 5.503 m2

1.1 .2001

0,00

2.

1 .07.002

1° Γυμνάσιο & ΛύκεΙο - 6.817 m2

1 . 1 .2001

0,00

3.

1 .07.003

2°, 3ο & 6ο Γυμνάσια & Λύκεια- 2.600 m2

1.1.2001

0,00

4.

1 .07.004

Γυμvάσιο & Λύκειο Ευαγγελικής- 5.799 m2

1 . 1 .2001

0,00

5.

1 .07.005

1° & 10° Δημοτικό - 2.936 m2

1.1 .2001

0,00

6.

1 .07.006

6' & 9' Δημοτικό - 1 .782.6 m'

1 . 1 .2001

0.00

7.

1 .07.007

12•& 14•Δημοτικό -2.118 m'

1.1 .2001

0.00

8.

1.07.008

4' & Δημ Αγ. Ανδρέα & 7' Νηπ- 3.296.35 m2

1 . 1 .2001

0,00

9.

1 .07.009

3' & 13' Δημοτ & 1 1 ' Νηπιαγ - 1 .400 m2

1 . 1 .2001

0,00

10.

1 .07.010

2'. 1 1 ' Δημ & 5'. 9' Νηπ - 1.750 m2

1 . 1 .2001

0,00

11.

1 .07.011

5•. 8• Δημ & 4•. 8• Νηπ-3.1 1 7 m2

1.1 .2001

0,00

12.

1 .07.012

6' Νηπιαγωγείο- 183,04 m2

1 . 1 .2001

0.00

13.

1 .07.013

1° Νηπιαγωγείο - 200 m2

1 . 1 .2001

0,00

14.

1 07.014

1 Ο• Νηπιαγωγείο- 97.50 m2

1 . 1 .2001

0.00
0,00

15.

1 .07.015

3° Νηπιαγωγείο- 152,5 m2

1 . 1 .2001

16.

1.07.016

12' Νηπιαγωγείο- 220.32 m'

1 . 1 .2001

0.00

17.

1 .07.017

1 σο Ν ηπιαγωγεiο - 141 m2

1 . 1 .2001

0.00

18.

1 .07.018

8• Νηπιαγωγείο - 524.41 m'

31.12.2001

0.00

19.

1 .07.019

7° Νηmαγωγεiο - υπό ανέγερση

31.12.2001

0,00

Σύνολο

Ποσό

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί τwν Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

0,00

20
2012

Εμπιστευτική

ΣC>"'

�'-'"��i:'. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

(ii)

Δ.Τσίρκα

'Αλλα ακίνητα σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠ 251/12.7.2013 επιστολή της Νομικής
Συμβούλου του Δήμου προς

εμάς,

δεν έχουν συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς του πάγιου

ενεργητικού του Δήμου.
Ακόμα δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του Δήμου η αξία ορισμένων ακινήτων που βρίσκονται στο Δήμο
Νέας Σμύρνης, καταχωρημένα στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του και για τα οποία έχουν εγερθεί και
εκκρεμούν αγωγές τρίτων περί αναγνωρίσεως της κυριότητάς τους.
(iii)

Σύμφωνα με την περιουσιακή κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την 01/01/201 1 , βάση των
Δηλώσεων

Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), η συνολική επιφάνεια του Δημοτικού Γυμναστηρίου -

Κολυμβητηρίου ανέρχεται σε 1 6.701,55 m2. Όμως, όπως προκύmει από τα βιβλία του Δήμου η συνολική
επιφάνεια του παραπάνω ακινήτου ανέρχεται σε 1 0.013,00 m2, επl της οποίας υπολογίστηκε και η αξία
κατά την αρχική απογραφή.
Πρέπει να διερευνηθούν οι διαφορές ως προς την επιφάνεια, σε σχέση με την αρχική απογραφή και κατά
συνέπεια την αξία και να τακτοποιηθούν αναλόγως τα βιβλία του Δήμου.
(ίν)

Καθίσταται αναγκαίο το γεγονός ότι πρέπει να δημιουργηθεί πλήρης φάκελος για κάθε ακίνητο ο οποίος
θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτού, όπως αντίγραφο συμβολαίου (τίτλος κυριότητας), τοπογραφικό
διάγραμμα, τυχόν διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις ή άλλα σχεδιαγράμματα, πιστοποιητικά κυριότητας και
εμπράγματων βαρών, κτηματολογικό απόσπασμα, φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας, καθώς και
λοιπά στοιχεία που πιθανόν να προκύmουν είτε από το βιβλίο περιουσίας είτε από τυχόν άλλα αρχεία
και έγγραφα του Δήμου.

(ν)

τέλος, για την απεικόνιση της αξίας κτήσεως τού υπόγειου γκαράζ της πλατείας Καρύλλου στη Νέα
Σμύρνη και προς αποφυγή επαναλήψεων σάς παραπέμπουμε στην ίδια παράγραφο της εκθέσεως
ελέγχου της χρήσεως 2009.

ήμο�
ς Ν εΌ�
ης�
ς�
Σμ

ύρ
-Δ�
-- --- --------------�
�ν�
� ��
�--��--�-�--��
��
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012
Εμπιστευτική

21

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

2.3

Δ.Τσίρκα

Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως

2.913.379,49

Αξίες κτήσεως την 31 . 1 2.20 1 1

5.578.71 5,85

Πλέον:

1 5.000,00

5.593.715,85

2.680.336,36

2.913.379,49

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.12.2012

Η

κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Προσθήκες χρήσεως 201 2

Σύνολο
Μείον:

Αποσβέσεις έως την 31.12.2011

2.255.1 80,16

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 2012

425.156,20

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.1 2.2012, ως ανωτέρω

Για το ανωτέρω κονδύλι σημειώνουμε τα ακόλουθα:
(ί) Η απογραφή έναρξης κατά την 1.1 .2002 αφορά σε, κατασκευές πλατειών, πάρκων και παιδότοπων
κοινής χρήσεως που είχαν γίνει σε παλαιότερες χρήσεις και η αποτίμησή τους έγινε με βάση το
κόστος κτήσης ή κατασκευής τους, που δαπανήθηκε από το Δήμο, σύμφωνα με την παράγρ. 1 .1 .1 08
περιm. 5 του Π.Δ. 315/1999. (Με την ίδια, παραπάνω, μέθοδο αποτιμήθηκαν κατά την 1 . 1 .2002 και οι
οδοί - οδοστρώματα κοινής χρήσεως καθώς και τα πεζοδρόμια κοινής χρήσεως).
Ειδικά τα κοινόχρηστα περιουσιακά στοιχεία που κατασκευάστηκαν μέχρι την 31.1 2.1 988 αποτιμήθηκαν
σε αξία μνείας 0,01 ευρώ, λόγω πλήρους απόσβεσής τους κατά την 1 . 1 .2002.

(ίί)

Όπως προκύmει από την ανωτέρω ανάλυση οι προσθήκες της παρούσας χρήσεως ανήλθαν σε ποσό €
1 5.000,00, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
Εργασίες χύτευσης γλυmού Βασίλη Καπάνταη

1 5.000,00

Σύνολο προσθηκών χρήσεως, ως ανωτέρω

1 5.000,00

(ίίί) Οι αποσβέσεις της χρήσεως συνολικού ποσού € 425.156,20 διενεργήθηκαν, όπως και κατά την
προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με το π.δ. 315/1999, οι οποίες υπολογίσθηκαν με ετήσιο συντελεστή
αποσβέσεως ποσοστού 8,33%, για τα πάγια τα οποία δεν ε ίχαν αποσβεσθεί ολοσχερώς.

-Σ�
ης�
ήμολ
ς Ν�
Ό�
ς�
- ----------------μ�
-�ν�
-----�---�Δ�
� �ε��

��
Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

22

Σ.<:::) Λ

ο_.."�"�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ.Τσίρκα

2.4 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως

1 .779.683,20

Αξίες κτήσεως την 31 .1 2.20 1 1

3.443.261 ,93

Πλέον:

432.1 63,70

3.875.425,63

2.095.742,43

1 .779.683,20

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.20 1 2

Η κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Προσθήκες χρήσεως 201 2

Σύνολο
Μείον:

Αποσβέσεις έως την 3 1 . 1 2.20 1 1

1.780.400,59

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 201 2

31 5.341,84

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31 . 1 2.2012, ως ανωτέρω

Οι προσθήκες της παρούσας χρήσεως που ανήλθαν σε ποσό € 432.163,70 αφορούν σε εργασίες
οδοποιίας.
Οι αποσβέσεις της χρήσεως συνολικού ποσού € 31 5.341,84 διενεργήθηκαν, όπως και κατά την
προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με το π.δ. 31 5/1 999, οι οποίες υπολογίσθηκαν με ετήσιο συντελεστή
αποσβέσεως ποσοστού 8,33%, για τα πάγια τα οποία δεν είχαν αποσβεσθεί ολοσχερώς.
2.5 Π εζοδρόμια κοινής χρήσεως

361 .2 1 6,49

Αξίες κτήσεως την 31 .12.20 1 1

1 .639.370,28

Πλέον:

161 .733, 1 5

1 .801 . 1 03,43

1 .439.886,94

361 .21 6,49

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.2012

Η

κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Προσθήκες χρήσεως 201 2

Σύνολο
Μείον:

Αποσβέσεις έως την 3 1 .1 2.201 1

1 .361 .243,50

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 201 2

78.643,44

� ---�"----

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.2012, ως ανωτέρω

Οι προσθήκες της παρούσας χρήσεως που ανήλθαν σε ποσό € 161 .733, 1 5 αφορούν κυρίως σε εργασίες
διαμόρφωσης πεζοδρομίων. Οι αποσβέσεις της χρήσεως συνολικού ποσού € 78.643,44 διενεργήθηκαν,
όπως και κατά την προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με το π.δ. 3 1 5/1999, οι οποίες υπολογίσθηκαν με

ήμ�
ο�
ς�
Ν �
έa�
ς�
Σμ�


ν�
η ς�

Δ�
---------- -------------�
--�
-��
�--��
-Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

23

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ.Τσiρκα

ετήσιο συντελεστή αποσβέσεως ποσοστού 8,33%, για τα πάγια τα οποία δεν είχαν αποσβεσθεί
ολοσχερώς.
2.6

Κτίρι α και τεχν ικά έργα

13.092.885,31

Αξίες κτήσεως την 31 . 1 2.20 1 1

1 8.685.973,69

Πλέον:

3.076,87

18.689.050,56

5.596.165,25

1 3.092.885,31

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.1 2.2012

Η κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Προσθήκες χρήσεως 201 2

Σύνολο
Μείον:

Αποσβέσεις έως την 3 1 . 12.201 1

4.895.1 75,09

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 201 2

700.990,16

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.1 2.2012, ως ανωτέρω
Για το ανωτέρω κονδύλι σημειώνουμε τα εξής:

(i )

Η ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά κατηγορία παγίων, κατά την 3 1 . 1 2.2012, όπως προκύmει από
το αντίστοιχο τηρούμενο μητρώο παγίων, έχει ως εξής:
Γ .Λ.

Κω δ.

2.114.253,55

9.696,26

8.047,91

1 .648,35

Αξία κτήσεως

Αναπόσβεστη
αξία
1 .370.455,08

1 .07

Κτίρια Γραφείων
Κατοικιών
Αποθήκες
ΕκπαιδευJήρια

6.463.063,08

1 .428.491,37

5.034.571,71

1 .08

Μουσεία, Θέατρα, Κινηματογράφοι, κ.λπ.

1.561 .543,64

756.022,46

805.521 '18

1 .09

Εκκλησίες

70.005,03

38.502,86

31.502,17

1 .20

Εγκαταστάσεις νεκροταφείων

978.570,16

377.257,60

601.312,56

1.21

Αθλητικές εγκαταστάσεις
1 .22 Έργα ύδρευσης

815.015,08

390.004,28

425.010,80

10.022,01

6.965,29

3.056,72

1 .24 Έργα αποχέτευσης

3.991 .7ϊ7,69

771 .525,82

3.220.251,87

688.401 ,10

375.468,03

312.933,07

1 1 .09

Λοιπά τεχνικά έργα
1 .90 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων

13.778,73

11 .924,32

1 .854,41

1 1 .07

7.00

1 .972.924,23

688.156,84

1 .284.767,39

c
t

18.689.050,56

5.596.165,25

1 3 092.885,31

1 .00
1 .01

1 1 .00

1 1 .02

-

Καταστημάτων

1 .27

Κτίρια σε ακίνητα τρίτων
Σύνολα, ως ανωτέρω

(ίί)

c
t

Σωρευμένες
αποσβέσε ις
743.798,47

Περιγραφή
-

Ειδικότερα, κατά την 3 1 . 1 2.20 1 2 ο αναλυτικός λογαριασμός ΚΑ 1 1 .07 «Κτίρια σε ακίνητα τρίτων»
αναλύεται, περαιτέρω ως εξής:

----�Δήμο2
Ν�
έa

Σ�
μu

· ρ�
νη

ς ------------------ς;
ς�
-----�
��
��

��

��

Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

24

Σ<:>Λ
��.�.,;\�,:;:::.:Ί:. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές
ο•·..

..

αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή ΔΤσίρκα

Κωδικός
μη φώου

Περιγραφή

Ημερομηνία
ένταξης

Συντ.
αποσβ.

1.1 .1997

3,00%

31.12.2001

3,00%

Αξία κτήσεως

Σωρευμένες
αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
αξία

9.973,29

8.277,84

1 .695,45

1 .490.098,53

536.097,65

954.000,88

7.00.000

Συμπλ εργ κυλικ Πλ. Ολυμπίου

7.00.001

Τουριστικό περίπτερο Γαλαξίας

7.00.002

Καθαρ σταθμ μεταφ απορ

31 .12.2001

3,00%

178.139,99

76.600,20

101 .539,79

7.00.003

Γεωπονική: Γραφεία - αποθήκες

31 .12.2001

3,00%

41.188,04

17.710,84

23.477,20

7.00.004

Διαμόρφωση χώρου Δ' ΚΑΠΗ

31.1 .2007

3,00%

54.543, 12

9.817,74

44.725,38

31.1 .2007

3,00%

41 .628,07

7.493,04

34.135,03

1.6.2009

3,00%

2.142,00

230,27

1 .9 1 1 ,73

9.757,16

34.593,58

7.00.005

Εσωτερική διαμόρφωση Γ' ΚΑΠΗ

7.00.006

Αεραγωγός κλιματισμού

7.00.007

Διαμόρφωση β' ορόφου Ανδριαν

30.4.2010

8,00%

44.350,74

7.00.008

Διαμόρφωση χώρου Β' ΚΕΠ

31 .7.2010

8 ,00%

110.860,45

22.172,10

88.688,35

1 .972.924,23

688.156,84

1 .284.767,39

Σύνολα

Σχετικά με τον ανωτέρω λογαριασμό έχουμε ήδη επισημάνει σε προηγούμενες εκθέσεις μας τις διατάξεις
του π.δ. 315/1999, βάσει των οποίων: «στο λογαριασμό ΚΑ 1 1 .07 «Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε
ακίνητα τρίτων» και ΚΑ 1 1 .09 <<Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων», παρακολουθούνται,
μεταφερόμενα από το λογαριασμό ΚΑ 1 5 . 1 1 και τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του (σύμφωνα με
την παρ. 2.2.109 περίm. 1 - 2), τα κτίρια και τεχνικά έργα που κατασκευάζονται, καθώς και οι
προσθήκες, βελτιώσεις που γίνονται σε ακίνητα κυριότητας τρίτων, όταν ο Δήμος έχει δικαίωμα χρήσεως
για ορισμένο χρόνο που καθορίζεται συμβατικά, μετά την πάροδο του οποίου τα εν λόγω έργα
περιέρχονται στον κύριο του ακινήτου, χωρίς αντάλλαγμα ή καθίστανται κοινής χρήσεως.

Στο

λογαριασμό αυτό καταχωρούνται: α} το κόστος ανεγέρσεως κτιρίων και τεχνικών έργων και β} το κόστος
διαμορφώσεων, βελτιώσεων και προσθηκών πάνω στα κτίρια και τεχνικά έργα.
Τα κτίρια και τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται από το Δήμο σε ακίνητα τρίτων, καθώς και οι
προσθήκες, βελτιώσεις που πραγματοποιούνται, αποσβένονται ανάλογα με το χρόνο της συμβατικής
χρησιμοποιήσεώς τους, με τον όρο ότι ο συντελεστής αποσβέσεως που προσδιορίζεται μ ε βάση το
χρόνο χρησιμοποιήσεως δεν θα είναι μ ικρότερος από το συντελεστή που εφαρμόζεται σε ομοειδή
ιδιόκτητα πάγια στοιχεία. Για την ιδιοκτήτρια του γηπέδου - οικοπέδου οικονομική μονάδα, το κόστος
κατασκευής του κτιρίου ή του τεχνικού έργου αποτελεί εισόδημα εξ εκμισθώσεως οικοδομών, το οποίο
κατανέμεται στα έτη της συμβατικής χρησιμοποιήσεως του έργου υπό του τρίτου».
Σε προηγούμενη χρήση, κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, εντοπίστηκαν λάθη, όπως η εμφάνιση του
τουριστικού περιmέρου «Γαλαξίας» στο λογαριασμό «Κτίρια σε ακίνητα τρίτων>> με εμφανιζόμενη αξία
κτήσεως (αρχική απογραφή} € 1 . 1 95.324,67, ενώ σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠ
251/12.7.20 1 3 επιστολή της Νομικού Συμβούλου προς εμάς προκύmει ότι ο Δήμος κατέχει «τουριστικό
περίmερο 323 m2, εμφαινόμενο με τα στοιχεία Θ.Ι.Κ.Θ. εις το από 1 969 σχεδιάγραμμα των αρχιτεκτόνων

c;;;
Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

25
2012

Εμπιστευτική

ΣC>Λ

0""���- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ.Τσiρκa

Γ. Λεονάρδου και Α. Καλυβίτη, εγκριθέν υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, κειμένου επί του
κοινοχρήστου χώρου της κεντρικής πλατείας Νέας Σμύρνης».
Συστήσαμε, τόσο στην παρούσα χρήση όσο και σε προηγούμενες, μέσω των εκθέσεων ελέγχου, τη
διερεύνηση της αρχικής απογραφής των κτιρίων σε ακίνητα τρίτων και λοιπών τεχνικών έργων σε
ακίνητα τρίτων, ως προς την περιγραφή και την αποτίμηση, ώστε οι λογαριασμοί του παγίου
ενεργητικού του Δήμου να απεικονίζουν την πραγματική περιουσία του.
(ίίί) τέλος, οι αποαβέσεις της παρούσας χρήσεως συνολικού ποαού € 700.990,16 διενεργήθηκαν, όπως και

κατά την προηγούμενη χρήση, με τους προβλεπόμενους από το π.δ. 299/2003 κατώτερους συντελεστές
αποσβέσεων.

2.7

Εγκαταστάσει ς ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως

1 .868.163,25

Αξίες κτήσεως την 31 .12.201 1

2.797.844,79

Πλέον:

51 .906,07

2.849.7 50,86

981 .587,61

1 .868.1 63,25

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.2012
Η κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Προαθήκες χρήσεως 201 2

Σύνολο
Μείον:

Αποαβέσεις έως την 3 1 . 1 2.20 1 1

828.172,15

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 201 2

1 53.41 5,46

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.2012, ως ανωτέρω
Για το ανωτέρω κονδύλι σημειώνουμε τα εξής:

Η ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά κατηγορία παγίων, κατά την 3 1 . 1 2.2012, όπως προκύmει από

(ί)

το αντίστοιχο τηρούμενο μητρώο παγίων, έχει ως εξής:
Αξία

Σωρευμi.νες

Αναπόσβεστη

κτήσεως

αποσβέσεις

αξία

Γ.Λ.

Κωδ.

17.71

7.71

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως

1.865.841 ,85

892.803,28

973.038,57

1 7 90

7.90

Λο ιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

983.909,01

88.784,33

895.124,68

Σύνολα , ως ανωτέρω

2849.750,86

981 .587,61

1 .868.163,25

(ίί)

Περιγραφή

Επισημαίνουμε ότι ο λογαριασμός ΚΑ 17.90 «Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως», έπρεπε
βάσει του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων να εμφανίζεται διακεκριμένα στον
Ισολογισμό και ειδικότερα στη θέση Γ-ΙΙ-3γ «Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως».

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επi των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

2012

26
Εμπιστευτική

ΣC>Λ.

"'':.'"'��Ί��- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή ΔΤσίρκα

(ίίί)

Οι προσθήκες της χρήσεως 201 2 συνολικού ποσού € 51.906,07 αφορούν σε:
Αξία
Περιγραφή
Η/Φ Οδών (20Π325.02 - ΑΜ 238/08)

30.9.2012

9.609,63

Κατασκευή φρεατίων uδροσuλλογής (30.7312.0007 ΑΜ 5712011)

31 .3.2012

42.296,44

51 .906,07

Σύνολο προσθηκών χρήσεως 2012

(ίν)

κτή σεως

Ημερfνiα

τέλος,

01

αποσβέσεις της παρούσας χρήσεως συνολικού € 1 53.415,46 διενεργήθηκαν, όπως και κατά

την προηγούμενη χρήση: α) για τις εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού με ετήσιο συντελεστή αποσβέσεως
ποσοστού 8,33%, για τα πάγια τα οποία δεν είχαν αποσβεσθεί ολοσχερώς, σύμφωνα με το π.δ.
3 1 5/1999 και β) για τις λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως με ετήσιο συντελεστή 1 ,50%,
σύμφωνα με το π.δ. 299/2003.
2.8 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός
εξοπλισμός

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.1 2.2012

300.974,61

Η κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:
Αξiες κτήσεως την 31 . 1 2.20 1 1

1.1 77.346,48

Πλέον:

Προσθήκες χρήσεως 201 2

1 98.070,59

Μείον:

Διαγραφέντα - καταστραφέντα μηχανήματα μέσα στην χρήση 201 2

(5.219,69)

1 .370.1 97,38

1 .069.222,77

300.974,61

Σύνολο
Μεiον:

Αποσβέσεις έως την 31.1 2.2011

999.265,90

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 201 2

74.795,71

Μείον: Αποσβέσεις διαγραφέντων

(4.838,84)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.1 2.2012, ως ανωτέρω

Για το ανωτέρω κονδύλι σημειώνουμε τα εξής:
(ί)

Η ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά κατηγορία παγίων, κατά την 31 . 1 2.2012, όπως προκύmει
από το αντίστοιχο τηρούμενο μητρώο παγiων, έχει ως εξής:

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

2012

27
Εμπιστευτική

Σ<>"-

" �"���" Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

(ίί )

(ίίί )

Γ.Λ.

Κωδ.

1 2.00
1 2.01
1 2.02
1 2.03
1 2.05

2.00
2.01
2.02
2.1 0
2.20
2.30
2.50

Αξί α κτή σεως

Περιγραφή
Μηχανήματα
Μηχανήματα έργων
Λοιπά μηχανήματα
τεχνικές εγκαταστάσεις
Φορητά μηχανήματα χειρός
Εργαλεία
Μηχανολογικά όργανα
Σύνολα, ως ανωτέρω
66.626,56
602.586,37
74.880,70
422.699,27
1 46.1 55, 1 3
1 7.560,83
39.688,52
1 .370.1 97,38

Σωρευμένες
αποσ�έσεις
1 9 .432,37
51 2.1 84,71
42.941,34
331 .629,81
1 26.542,79
1 4.644,43
21.847,32
1 .069.222,77

Αναπόσβεστη
α�ί α
47. 1 94, 1 9
90.401,66
3 1 . 939,36
9 1 069,46
1 9.612,34
2.916,40
1 7.841 ,20
300.974,61

Οι προσθήκες της χρήσεως 201 2 ανήλθαν σε συνολικό ποσό € 1 98.070,59, ενώ οι αποσβέσεις της
χρήσεως συνολικού ποσού € 74.795,71 διενεργήθηκαν, όπως και κατά την προηγούμενη χρήση, με
τους προβλεπόμενους από το π.δ. 299/2003 κατώτερους συντελεστές αποσβέσεων.

(ίν)

Οι διαγραφές μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού που πραγματοποιήθηκαν στην
παρούσα χρήση αφορούν σε καταστροφές διαφόρων παγίων αυτής της κατηγορίας. Συγκεκριμένα:

Μηχανήματα

2.054,29

Φορητά μηχανήματα χειρός

3.1 65,40

Σύνολο

5.21 9,69

(4.838,84)

380,85

1 .085.715,00

Αξίες κτήσεως την 31 . 1 2.20 1 1

4.040.708,80

Πλέον:

20.860,80

4.061.569,60

2.975.854,60

1 .085.71 5,00

Μείον:

Αποσβεσθέντα μηχανήματα

Ζημία από καταστροφή

2.9 Μεταφορικά μέσα

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.20 1 2

Η κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Προσθήκες χρήσεως 201 2

Σύνολο
Μείον:

Αποσβέσεις έως την 3 1 .1 2.20 1 1

2.630.484,44

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 201 2

345.370, 1 6

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.2012, ως ανωτέρω

1

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

28
2012

Εμπιστευτική

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Για το ανωτέρω κονδύλι σημειώνουμε τα εξής:

(i)

Η ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά κατηγορία παγίων, κατά την 3 1 . 1 2.2012, όπως προκύmει από
το αντίστοιχο τηρούμενο μητρώο παγίων, έχει ως εξής:

13.00

3.00

Αυτοκίνητα - Λεωφορεία

933.866,96

Σωρευμένες
αποσβέσεις
783212,93

13.01

3.10

Επιβατηγά αυτοκίνητα

61 .389,10

20.686,04

40.703,06

3.20

Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες & ειδικής χρήσεως

1 .426.256,63

855.349,61

570.907,02

3.21

Φορτηγά

38.682,22

25.948,36

12.733,86

3.22

Ημιφορτηγά ·

45.112,18

39.463,18

5.649,01

3.24

Απορριμματοφόρα

1 .407.858,30

1.133.348,14

274.510,16

13.02

3.25

Υδροφόρα από μετατροπή απορριμματοφόρου

96.616,65

73.078,44

23.538,21

13.09

3.90

Λοmά μέσα μεταφοράς

51 .787,56

44.767,90

7.019,66

Σύνολα, ως ανωτέρω

4.061.569,60

2.975.854,60

1 .085.715,00

Γ.Λ.

Κωδ.

Αξία κτήσεως

Περιγραφή

Αναπόσβεστη
αξία
150.654,03

Οι προσθήκες της χρήσεως 201 2 συνολικού ποσού € 20.860.80 αφορούν σε:

(ίί)

Ημερομ ηνία

Περιγραφή
Προμήθεια aυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων

Αξία κτήσεως

20.12.2012

Σύνολο προσθηκών χρήσεως

(iii)

20.860,80

20.860,80

Οι αποσβέσεις της χρήσεως συνολικού ποσού € 345.370,16 διενεργήθηκαν, όπως και κατά την
προηγούμενη χρήση, με τους προβλεπόμενους από το π.δ. 299/2003 κατώτερους συντελεστές
αποσβέσεων.

2 . 1 0 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

556.049,53

Αξίες κτήσεως την 31.12.20 1 1

3.360.492,09

Πλέον:

Προσθήκες χρήσεως 201 2

236.841 ,16

Μείον:

Καταστραφέντα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός στη χρήση 201 2

(1 3.496,09)

3.583.837,16

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31 .12.2012

Η κίνηση του ανωτέρω λογαριασμού, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Σύνολο


I

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

29
2012

Εμπιστευτική

Σ<:>..Λ.

"'""'��,\�.��:. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεσε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκa

Μείον:

Αποσβέσεις έως την 31.1 2.20 1 1

2.788.174,92

Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως 2012

253.108,40

Μείον: Αποσβέσεις διαγραφέντων

(13.495,69)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.1 2.2012, ως ανωτέρω

3.027.787,63

556.049,53

Για το ανωτέρω κονδύλι σημειώνουμε τα εξής:
(ί)

Η ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά κατηγορία παγίων, κατά την 3 1 . 1 2.2012, όπως προκύmει από
το αντίστοιχο τηρούμενο μητρώο παγίων, έχει ως εξής:
Γ.Λ.

14.00

14.01

14.03

14.04

14.30

4.01

Γραφεία

46.769,81

Σωρευμένες
αποσβέσεις
43.297,22

4.02

Καρέκλες - πολυθρόνες

132.659,37

132.645,59

13,78

4.03

Τραπέζια

29.927,72

28.675,24

1.252,48

4.04

Βιβλιοθήκες - Ντουλάπες

120.001,62

1 19.970,74

30,88

4.08

Έπιπλα κινηματογράφων

180.000,00

179.999,98

0,02

4.10

Ηλεκτρικές συσκευές

72.053,82

71 .452,44

601 ,38

4.11

Μηχανήματα κλιματισμού

241.601,57

201 .233,73

40.367,84

4.22

Υπολογιστικές και λογιστικές μηχανές

1 1 .097,39

1 1 .096,59

0,80

4.23

Φωτοτuπικά μηχανήματα

71 .093,90

47.323,59

23.770,31

Κωδ.

Αξία Κτή σεως

Περιγραφή

Αναπόσβεστη
αξία
3.472,59

4.29

Λοmές μηχανές γραφείου

20.937,00

15.001 ,79

5.935,21

4.30

Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήματα

301.069,62

301 .066,06

3,56

4.31

Οθόνες

47.197,02

47.194,51

2,51

4.32

Εκτυπωτές

68.910,72

68.908,76

1 ,96

4.33

Scanners

24.421,30

24.421,10

0,20

4.35

Λοmά είδη Η/Υ

22.628,89

22.628,26

0,63

4.40

Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς

573.897,93

573.887,14

10,79

4.50

Επιστημονικά όργανα

135.248,25

127.770,33

7.477,92

4.80

Τηλεφωνικά κένrρα

37.073,54

35.924,74

1.148,80

4.81

Τηλεφωνικές συσκευές

21 .640,86

21 .635,67

5,19

4.82

Fax - Telex

16.935,33

16.934,92

0,41

4.83

Τηλεπικοινωνιακό υλικό

15.273,65

15.271,53

2,12

4.07

Εξοπλισμός Γηπέδων & Κολυμβητηρίου

175.652,29

142.513,86

33.138,43

4.90

Λοmός εξοπλισμός

549.611 ,05

453.045,30

96.565,75

4.91

Ό ργανα γυμναστηρίου

154.916,96

73.400,13

81 .516,83

4.98

Έπιπλα και σκεύη κοινόχρησ1ων χώρων

473.799,58

252.488,41

221 .311,17

4.92

Ιστορικοί πίνακες, χειρόγραφα βιβλία

28.398,15

0,00

28.398,15

4.94

Κειμήλια

1 1 .019,82

0,00

1 1 .019,82

Σύvαλο , ως ανωτέρω

3.583.837,16

3.027.787,63

556.049,53

,

Δήμος Νέας Σμύρνης
'Εκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

2012

30
Εμπιστευτική

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

(ίί)

Οι προσθήκες της χρήσεως 2012 ανήλθαν σε συνολικό ποσό € 236.841 , 1 6, ενώ οι αποσβέσεις της
παρούσας χρήσεως συνολικού ποσού € 253.1 08,40 διενεργήθηκαν, όπως και κατά την προηγούμενη
χρήση, με τους προβλεπόμενους από το π.δ. 299/2003 κατώτερους συντελεστές αποσβέσεων.

(ίίί)

Οι διαγραφές επίπλων και λοιπού εξοπλισμού που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα χρήση αφορούν
σε καταστροφές διαφόρων παγίων αυτής της κατηγορίας. Συγκεκριμένα:

Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς

1 3.496,09

Μείον:

(1 3.495,69)

0,40

Αποσβεσθέντα μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς

Ζημία από καταστροφή

2. 1 1

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων

3.857.658,57

Χρεωστικό υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.20 1 1

2.527.449,95

Πλέον:

2.51 5.91 8,24

5.043.368, 1 9

1 .1 85.709,62

3.857.658,57

Χρεωστικό υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.201 2

Η

κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, κατά την παρούσα χρήση, έχει ως εξής:

Προσθήκες χρήσεως 201 2

Σύνολο
Μείον:

Όσα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς παγίων

694.879,79

Όσα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς εξόδων

490.829,83

Χρεωστικό υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.2012, ως ανωτέρω

Όπως είναι γνωστό στο κονδύλι αυτό καταχωρούνται, αλλά και παρακολουθούνται, αφενός τα ποσά που
διατίθενται για την απόκτηση οποιωνδήποτε νέων πάγιων περιουσιακών στοιχείων είτε με απευθείας
αγορά είτε με κατασκευή (μέσω εργολάβων ή ιδιοκατασκευή), αφετέρου τα ποσά που προκαταβάλλονται
για την αγορά όμοιων πάγιων στοιχείων.
Το κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού υπόλοιπο του ανωτέρω κονδυλίου απεικονίζει το
μη ολοκληρωμένο κόστος των πάγιων αυτών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία, μέχρι την ημερομηνία
αυτή, δεν είχαν παραληφθεί ή δεν είχε ολοκληρωθεί η αποπεράτωσή τους.

Η

αναλυτική κίνηση του

ανωτέρω κονδυλίου, για τη χρήση 2012, έχει ως εξής:

Σ�
μu
· ρ�
ήμ
Ν�
ς
νη�
έα
ο�
ς�
ς�
Δ�

2Έκθεση ελέγχου επi των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως
--

----

--------------

2012

---�
Εμ πιστευτική

----

--

-

----

31

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Χρήση 2012

Περιγραφή
Αποκατάσrαση διατηρητέου ΑJδινίου 28 (30 7311 .0018-ΑΜ 14912010)

Υπόλοιπα

Περιόδου

31.122011

προσθήκες

Μεταφορές στα
πάγια

Υπόλοιπα

ίξοδα

31.12.2012

266.9421 1

65175.73

0,00

0,00

332 1 17,84

0,00

3 076,87

3.076,87

0,00

0,00

259 414,13

0,00

0,00

0,00

259414,13

ΔJαμόρφωση χώρου εγκατάστασης αιθουσών διδασκαλίας (30. 731 1 0034- f:.M 66/2012 )

0,00

96811,38

0,00

0,00

96811 ,38

Εργασiες αναβόθμισης ηχοθερμομονωτικών συστημάτων Σχολικών κτιρίων (30.7311 32 .
ΑΜ 128111 )

0,00

67 896,00

0,00

67 896.00

0,00

Συντήρηση & επισκευή επιmηλίων Χριστουγεννιάτικου σrολισμού (15.6261 0003)

0,00

24496,07

0,00

24 496,07

0,00

Συντήρηση και επέκταση δικτύου γεωτρήαιων (35.7312.0001 - ΑΜ 1 1 9/11)

0,00

20.048,14

0,0.0

20.Ό.48,14

0,00

Εργασίες εγκατάmασης αρδευτικού δικτύου {35.73120002 ΑΜ)

0.,00

23369,87

0,00

23.369,87

0,00

Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης Δημοτικού Γυμvασrηρίου (20.7331 .00002) - ΑΜ
9811 1 )

0,00

1 3 1 1 1 ,80

0,00

13.1 1 1 ,80

0,00

Καθαρισμός Δημ χώρων από graffites (30 7331 0015 ΑΜ 133!2011 )

0,00

29699,69

0,00

29 699,69

0,00

'!ΧΟΛ ΕΓΚΑτΑΠΑΣΕΙΣ ΟΣΚ (30.7331 .0002 ΑΜ 6012010)

284 387,02

0,00

0.00

0,00

264.387,02

Έργα αναβάθμισης Δημοηκού Σταθμού αυτοκ/των Καθαριότητας του Δήμου Ν. Σμύρνης
(20Π331 05 Α Μ 13311 0)

335863,80

190.281,00

0,00

0,00

526. 1 44,80

12.574.78

1L024,98

0,00

24.599,76

0,00

0,00

24.600,00

0,00

24 600,00

0,00

Δ!Ομόρφωση ανακαίνιση χώρων υπηρεmών (30.7311 .0005- MJ.. 41/12)

0,00

24.600,00

0,0.0

24.600.00

0,00

Επισκευή & συντήρηση τουαλετών (15.7331 0003- ΑΜ 137/1 1 )

0,00

14.849,85

0,00

14.849,85

0,00

Επεμβάσεις στις ΑθληΙΙκές εγκαταστάσεις Δημοτικών σχολείων (30.7331 001 8 - ΑΜ 86111)

0,00

71 825,03

0,0.0

71 825,03

0,00

Συντήρηση αωληvιiισrων θέρμανσης 3ου Δημοτικού Σχολείου (30.7331 0032 - ΑΜ

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00

0,00

Συντήρηση uδpοuλικιiιν εγκσταστάσrων Σ Σ. (30 7331 0000 - ΑΜ 95/1 1))

0,00

24 600,00

0,00

24 600.00

0,00

Ανάπλαση Πλατείας Καρύλλου (35Π322.18ΑΜ29312009 )-ΠΕΠ ΑΠΙΚΗΣ

702.330,00

1 522.740,00

0.00

0,00

2 225.070,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (35 7326 0001 ΑΜ 12712012)

0,0.0

24 600,00

0,00

24.600,00

0,00

ΧΥrΕΥΣΗ ΓΛΥΠϊΟΥ 'ΒΑΣ ΚΑΠΑΝϊΑΗ' (15 7322 0001 . ΑΜ 10212012)

0.00

1 5 0.00.00

15 000,00

000

0 00

432 1 63.70

0.00

432 1 63.70

0,00

0.00

46 659,05

14 805,81

0.00

0,00

61 464.86

1 1 0 1 42,94

2 390,21

1 1 2 533.15

0,00

0,00

ΑΝτΙΚΑΊΑΣΊΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ (30 7334 0002 - Α Μ 1 13112)

0,00

24 600,00

24 600,00

0,00

0,00

Ανακατασκευή πεζοδρομ!ων (30 7334 04- Α Μ 69/12)

0.00

24 60.0 00

2460000

000

0.00

0.00

24471 .62

0,00

24 471,62

0,00

0,00

9 609.63

9 609 63

0.00

000

0,00

23 862,00

0.00

23 862.00

0.00

2696342

0,00

0.0.0

0.00

26 963,42

Κατασκευή εξωτερικών διακλαδtίισεων (30/7312 09 - Α. Μ 251/09)

27239,00

1 4 883,00

0.00

0.00

421 22,00

Κατασκευή φρεατίων υδροσuλλογής (30 7312 0007 ΑΜ 57/201 1 )

34440,00

7 856.44

42296.44

0,00

0,00

0,0.0

1 4 833,12

0.00

0,00

1 4 833,12

Ποιοτική αναβάθμιση Σ.Σ Εuαγγελικής (30.7311 0031-ΑΜ 121106)
Διαμορφώσεις διαδρόμων ΝΙΦ (45 7311 0002 - Α Μ 161108)

Ηλεκτρολογικές εργασίες ασθενών ρευμάτων αι Δημοτικά κτίρια (20 7331 0008 - ΑΜ
4911 17)
Συντήρηση εγκαταστάσεων συστημάτων θέρμανσης Φυmκού αερίου Δημοηκωv κηρίων
(30.7331 34 . ΑΜ 88112)

12112}

Ασφσλτοτάπητες οδων (2010) (3017333 05 · Α Μ 31110)
·

Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων (30 7333 0008 ΑΜ

59/1 1 }

ΔΙαμόρφωση πεζοδρομίων (30Π324 02 - Α Μ 141/10)

Συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοιικοu Φωτισμου (20 7335 0001

- ΑΜ 71/12)

ΗIΦ Οδων (20Π325 02 ΑΜ 238108)
·

Καθαρισμος φρεατ1ων uδροσuλλογής (30 7336 0003- ΑΜ
Κατασκευή

136/1 1 )

εξωτερικών διακλαδι..i.ιαιων 2008 (Α Μ 174/08 - 3017312 19)

Έργα διαμόρφωσης ανάδει(Jlς αρχαιολογικού χώρου ΑΜ 2212012 (30 7336 12)

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχοu επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

2012

32
Εμπιστευτική

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Οικοδομικές εpγασiες σε κοινοχρήστους χώρους (30 7336,0001 - ΑΜ 82112)

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00

0,00

Εδαφοτεχνικές εργασίες {30.7336.0002- ΑΜ 26/12)

ΠρομΕλέτη ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης Ενέργειας ΣΣΘράκης 6ο
Δημ Σχολ (307413 0003 - ΑΜ 61/12)

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

11.000,00

1 1 .000,00

0,00

0,00

Προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης Ενέργειας Σ.Σ Αιγαίου και
Αρτάκης 3ο-13ο ΔημΣχολ. (30 7413.0004- ΑΜ 62/12)

0,00

1 1 000,00

1 1 .000,00

0,00

0,00

ΜΕΛΕτΗ ΑΝτΙΣΊΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ (3074110003- ΑΜ 1 04/2012)

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

8 330,00

0,00

0,00

0,00

8 330,00

2.527_449,95

2.515.918,24

694.879,79

490.829,83

3.857.658,57

Πράξη εφαρμογής περιοχής Δέγλεpη
Σύνολα

Στη στήλη μεταφορές παρέχεται διαχωρισμός στα έργα που ολοκληρώθηκαν και μεταφέρθηκαν είτε σε
λογαριασμούς παγίων είτε σε λογαριασμούς εξόδων. Ειδικότερα, το σύνολο των έργων που
μεταφέρθηκαν στα πάγια και στα έξοδα αναλύεται κατά περιληmικό λογαριασμό ως εξής:

Γ.Λ

Π οσό

Περιγραφή

ΚΑ 1 1 .00

Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων

3.076,87

ΚΑ 1 6.17

Μελέτες-έρευνες

3 1 .000,00

ΚΑ 1 7.31

Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως

432.163,70

ΚΑ 17.51

Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

1 6 1 .733,15

ΚΑ 17.61

Μνημεία

1 5.000,00

ΚΑ 17.71

Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως

9.609,63

ΚΑ 17.90

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

42.296,44

Σύνολο μεταφορών στα πάγια, ως ανωτέρω

663.879,79

Πλέον:

490.829,83

1 ' 1 85.709,62

Μεταφορές

στα έξοδα ΚΑ 62 Παροχές Τρίτων

Σύνολο

Σημειώνουμε ότι το έργο "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 2008 (Α.Μ. 1 74/08 - 30/73 1 2 . 1 9) ποσού
ευρώ 26.963,42, που δεν έχει καμία μεταβολή τουλάχιστον από το 201 Ο, έπρεπε να επιβαρύνει τα έξοδα
προηγούμενων χρήσεων. Επίσης το έργο "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (30Π312.09 - Α.Μ.
251/09)" που ξεκίνησε το 201 Ο και ανέρχεται την 31/1 2/20 12 σε ποσό ευρώ 42. 1 22,00 έπρεπε να

επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως. Τα παραπάνω έργα δεν έχουν ενταχθεί σε επιχορηγούμενα
προγράμματα ώστε να υπάρχει και μεταφορά στα έσοδα των αντίστοιχων ποσών των επιχορηγήσεων.
Το έργο «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων (30.7333.0008 ΑΜ 59/11 » που ανέρχεται την 31/1 2/201 2 σε
ποσό ευρώ 61 .464,86, έπρεπε επίσης να επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως. Όμως επειδή υπάρχει

ήμος Νέας Σμύρνης

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

33
2012

Εμπιστευτική

ΣC>Λ

, .....��t� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

ισόποση επιχορήγηση στο λογαριασμό Κ .Α. 43 «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» δεν επηρεάζεται το τελικό
αποτέλεσμα, γιατί θα έπρεπε να γίνει και ισόποση μεταφορά στα έσοδα του αντίστοιχου ποσού της
επιχορήγησης.
Επίσης σημειώνουμε ότι στους φακέλους των έργων διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πρωτότυπες
εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως. Έχουμε συστήσει ήδη σε προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου ότι οι
πρωτότυπες αυτές εγγυητικές επιστολές πρέπει να φυλάσσονται στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου, ενώ
στους φακέλους των έργων να τίθενται απλά φωτοαντίγραφά τους.
τέλος σημειώνουμε ότι οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές πρέπει να καταχωρούνται, όπως εξάλλου
προβλέπει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, σε ζεύγη λογαριασμών τάξεως «Λογαριασμοί Εγγυήσεων,
εμπραγμάτων ασφαλειών και απαιτήσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις». Αρχικά πρέπει να
διενεργηθεί απογραφή όλων των κατεχομένων από το Δήμο εγγυητικών επιστολών, ώστε να
καταχωρηθούν ορθά και να παρακολουθούνται, για λόγους διαχειρίσεως, σε αντίστοιχα ζεύγη
λογαριασμών τάξεως. Στη συνέχεια πρέπει να διενεργείται ετησίως απογραφή των εγγυητικών αυτών
επιστολών και συμφωνία με τα αντίστοιχα ζεύγη λογαριασμών τάξεως που είναι καταχωρημένες.

τίτλοι

πάγια επένδυσης και

άλλες μακρ οπρόθεσμες χρηματοοικονομικές

απαιτήσεις
2. 1 2 τίτλοι πάγιας επένδυσης
2012

Χρεωστικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

1 2 . 1 20,32

2011
1 2.1 20,32

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά σε συμμετοχή του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της ανωνύμου εταιρείας
«Περιφερειακή Ανώνυμη Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Κεντρικής Απικής». Συγκεκριμένα, ο Δήμος
κατέχει 41 3 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 29,34 έκαστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής,
στο μετοχικό κεφάλαιο της παραπάνω ανωνύμου εταιρείας, ανέρχεται σε 2, 1 3%.
Όπως και κατά τις προηγούμενες χρήσεις, η ανωτέρω συμμετοχή aποτιμήθηκε, κατά την 3 1 . 1 2.2012,
στην αξία κτήσεώς της.
Σύμφωνα με την § 2.2.1 1 2 του π.δ. 3 1 5/1 999 για την αποτίμηση των τίτλων πάγιας επένδυσης ισχύουν
τα εξής: «Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιμώνται στην κατ' είδος τρέχουσα τιμή τους. Ως τρέχουσα τιμή
ορίζεται για τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές ανωνύμων εταιριών, η εσωτερική λογιστική
αξία τους που προκύmει από τον δημοσιευμένο τελευταίο ισολογισμό τους. Όταν η τρέχουσα αξία κατ'
είδος των τίτλων παγίας επένδυσης είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως, η διαφορά

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

2012

34
Εμπιστευτική

ΣC>Λ

0-β"'���;. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

καταχωρείται σε χρέωση του λογαριασμού ΚΑ 68. 1 8 με πίστωση του λογαριασμού ΚΑ 1 8. 00.98. Στο
τέλος της χρήσεως και πριν από την μεταφορά των υπολοίπων των αποτελεσματικών λογαριασμών στο
λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως, το πιο πάνω υπόλοιπο του λογαριασμού ΚΑ 68.18 μεταφέρεται με
λογιστική εγγραφή σε χρέωση του λογαριασμού ΚΑ 41 . 1 2 «Διαφορά Όπό αποτίμηση τίτλων στην
τρέχουσα αξία τους», εφόσον καλύmεται από το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού. Εάν δεν
υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό ΚΑ 41 . 1 2 ή αυτό δεν επαρκεί, το απομένον υπόλοιπο του
λογαριασμού Κ .Α. 68. 1 8 μεταφέρεται στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως.
Η εσωτερική λογιστική αξία της συμμετοχής αυτής, με βάση τον νόμιμα συνταγμένο Ισολογισμό της
3 1 . 1 2.20 1 2 , ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, είναι μ ικρότερη κατά ποσό

5.609,09 από την αξία κτήσεώς της και έπρεπε με το ποσό αυτό να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της

χρήσεως.
2.1 3 Λ οιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
2012

Χρεωστικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

4.997,74

2011
4.997,74

Αφορά σε εγγύηση που δόθηκε σε προηγούμενη χρήση στην εταιρεία Παροχής Αερίου Απικ ή ς Α. Ε .

Αποθέματα
2.14 Πρώτες και Βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Ε ίδη
συσκευασίας
2012

Υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

2011

�------·- -----��

0,00

0,00

Η κίνηση των αποθεμάτων κατά την παρούσα χρήση εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Συγκεκριμένα:

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεu.ις

35
2012

Εμπιστευτική

Σc:::>"

0, "�Λ�. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
..

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ-Τσίρκα

Αναλώσιμα

Ανταλλακτικά

υλικά

παγίων

Σύνολο

Αποθέματα ενάρξεως ( 1 . 1 .201 1 )

0,00

0,00

0,00

Αγορές χρήσεως 201 2

864.941,60

50.605,52

9 1 5.547 , 1 2

864.941,60

50.605,52

9 1 5.547,1 2

(864.941 ,60)

(50.605,52)

(915.547,12)

0,00

0,00

0,00

Πλέον:
Σύνολο
Μείον:

Αναλώσεις χρήσεως 2012

Τελικό απόθεμα (31 .1 2.2012)

Από το δειγματοληmικό έλεγχο που διενεργήσαμε στους λογαριασμούς των αποθεμάτων διαπιστώσαμε
τα ακόλουθα:

(ί)

Οι αγορές σε αποθέματα της χρήσεως καταχωρούνται σε αναλυτικές καρτέλες στη γενική λογιστική με τις
αξίες των αντιστοίχων τιμολογίων αγοράς τους. Δεν τηρήθηκαν ούτε στην παρούσα χρήση διακεκριμένες
μερίδες (καρτέλες) αποθήκης κατ' είδος ποσότητα και αξία, από τις οποίες να προκύmουν οι κινήσεις
των ειδών αυτών (εισαγωγές, εξαγωγές, τελικό απόθεμα) και κατά συνέπεια το κόστος των αναλώσεών
τους.

(ίί )

Την 3 1 . 1 2.2012, όπως και κατά την προηγούμενη χρήση, διενεργήθηκε φυσική απογραφή των
«Αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών παγίων», η

αξία των οποίων δεν κατέστη δυνατόν να

υπολογιστεί επειδή δεν τηρήθηκαν διακεκριμένες μερίδες αποθήκης. Έτσι τα αποτελέσματα της χρήσεως
201 2 επιβαρύνθηκαν με το συνολικό κόστος αγοράς των αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών παγίων
συνολικού ποσού € 91 5.547,12, ενώ και τα αποτελέσματα της προηγουμένης χρήσεως επιβαρύνθηκαν
επίσης με το συνολικό κόστος αγοράς, στη χρήση 201 1 , των παραπάνω υλικών συνολικού ποσού €
1 .034.676,07. Δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα της
χρήσεως και την αύξηση της καθαρής θέσεως που θα προέκυmε, εάν είχαν τηρηθεί διακεκριμένες
μερίδες αποθήκης κατ' είδος ποσότητα και αξία, ώστε να υπήρχε η δυνατότητα να καταχωρηθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, η αξία των μενόντων αποθεμάτων στο τέλος της χρήσεως.
Επειδή η μη τήρηση διακεκριμένων μερίδων αποθήκης κατ' είδος ποσότητα και αξία δεν είναι σύμφωνη
με το άρθρο 3 του π.δ. 315/1 999 (περί υποχρεωτικής εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής
Εκμεταλλεύσεως) και επιπλέον εγκυμονεί διαχειριστικούς κινδύνους, συστήσαμε την τήρηση λογιστικών
αποθηκών, την απογραφή των αποθεμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε στο τέλος της

ς�
Ν ε'
ύρ
ν�
ς�
Σ μ�
Δ�
ο�
ης�
ήμ�
αλ
---------------�
- ----------�
-c

��
��
�-�

Εμπισrεuτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

36

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ. Τσίρκα

χρήσης, καθώς και την αποτίμησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 31 5/1999, έτσι ώστε να
επιβαρύνεται το κόστος υπηρεσιών με το ορθό κόστος αναλώσεώς τους.

Απαιτήσεις
2.1 5 Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
2012

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12

Μείον:

Προβλέψεις

Υπόλοιπο

2011

5.386.197,64

4.886.1 32,54

(4.378.7 46,97) (3.690.035, 14)
1 .007.450,67

1 . 196.097,40

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αφορά τις απαιτήσεις του Δήμου που προέρχονται από τη
δραστηριότητά του.
Οι παραπάνω απαιτήσεις, όπως αυτές προκύmουν από τη γενική λογιστική

και την οικονομική

διαχείριση, σε σχέση με την ανάλυση των απαιτήσεων ανά οφειλέτη κατά την 31.1 2.2012, παρουσιάζουν
σημαντική διαφορά, που αναλύεται παρακάτω:
Υπόλοιπο γενικής λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης την 3 1 . 1 2.201 2

5.386.197,64

Μείον: Ανάλυση των απαιτήσεων ανά οφειλέτη κατά την 31.1 2.2012

(4.643.784.40)

Διαφορά

742.41 3.24

Η παραπάνω διαφορά οφείλεται σε απαιτήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ανάλυση ανά οφειλέτη.
Επισημάνουμε ότι έχουμε συστήσει και σε προηγούμενες εκθέσεις μας, να διενεργηθεί απογραφή ανά
οφειλέτη, όλων των απαιτήσεων κατά το τέλος της χρήσεως και στη συνέχεια να παρακολουθούνται,
αναλυτικά ανά οφειλέτη, μέσω ειδικού μηχανογραφικού προγράμματος.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε στο τέλος της χρήσης πρέπει να διενεργείται συμφωνία
μεταξύ της ανάλυσης ανά οφειλέτη και της γενικής λογιστικής.
Επίσης, πρέπει να διερευνηθούν όλες οι σε καθυστέρηση απαιτήσεις και στη συνέχεια να γίνουν οι
δέουσες διαδικασίες για την είσπραξή τους (άρθρο 167 ν. 3463/2006) ή τη διαγραφή τους ((άρθρο 174 ν.
3463/2006).
Σημειώνεται ότι εκκρεμούν αγωγές του Δήμου κατά οφειλετών, που αφορούν σε απαιτήσεις του από
μισθώματα.

νη�
· ρ�
------�Δ�
ήμ

ο�
ς ------έa

ς�
ς�
Ν�
-Σ�
μu

----�-----�- ��- --��
��


Εμπιστευτική
Εκθεοη ελέγχου επi των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

37

Σ<:)Ι Λ

"''""�"��- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Οι κατά την 31. 12.2012 απαιτή σεις, για τις οποίες υφ ίσταται ισόποση πρόβλεψη για επισφ αλείς
απαιτήσεις για την ενδεχόμενη ζημία που μπο ρεί να π ροκύψει από τη μη είσπρ αξή τους,
αναλύονται ως εξή ς:
Απαιτήσεις•

α) Υπόλοιπα βεβαιωμένων απαιτήσεων (με ανάλυση ανά οφειλέτη), που δεν
παρουσίασαν κίνηση στη χρήση 2012 (περαιτέρω ανάλυση παρατίθενται παρακάτω)

2.931.222,11

γ) Διαφορά μεταξύ γενικής λογιστικής και αναλυτικού ισοζυγίου οφειλετών


705.111,62
742.413,24

Σύνολο

4.378.746,97

β) Απαιτήσεις κατά συγκεκριμένων οφειλετών, που παρουσίασαν κίνηση στη χρήση
2012 (Αύξηση του ποσού της απαίτησης, χωρίς καμία καταβολή) (περαιτέρω ανάλυση
παρατίθενται παρακάτω)

Περαιτέρω, η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στη χρήση 201 2
έχε ι ως εξής:
Υπόλοιπο σχηματισμένης πρόβλεψης μέχρι την 31 .12.20 1 1

3.690.035,1 4

Πλέον:

688. 7 1 1 ,83

4.378.746,97

Σχηματισθείσα πρόβλεψη στη χρήση 201 2

Σύνολο σωρευμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις την 31.1 2.20 1 2

1

Αφορά σ ε απαιτήσεις κατά την 31.12.2012, για τις οποίες υφίσταται ισόποση πρόβλεψη.

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Κaταστόσεων της χρήσεως

38
2012

Εμπιστευτική

ΣC>Λ

..., ...,��:. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Οι βεβαιωμένες απαιτήσεις (με ανάλυση ανά οφειλέτη), που δεν παρουσίασαν κίνηση στη χρήση
2012, είναι οι ακόλουθες:

Κωδικός οφ ειλέτη
Ποσό σε €
78832
740.686,25
376.252,80
78183
78612
240.408,98
126214
90.448,35
88.942,55
78239
78246
79.530,04
63.500,00
85947
78209
46.376,49
82035
28.860,00
81 040
23.244,00
23.075,88
86743
79171
21.680,85
78034
1 9.720,40
80672
1 9.386,74
1 7.817,43
78005
89237
1 5.000,00
81065
14.877,55
14.262,73
78454
1 1.700,00
86602
1 0.683,82
60793
1 0.594,1 4
50673
1 0.557,80
133657
1 03 οφειλέτες, που οφείλουν πάνω από 1 .000,00 € και μέχρι 1 0.000,00 €
9.335 οφειλέτες, που οφείλουν ποσό μ ικρότερο από 1 .000,00 €
Σύνολο
Σύνολο οφειλετών 9.460

Συνολικό ποσό
απαίτησης σε €

1.967.606,80
283.983,14
679.632,17
2.93 1.222, 11

Οι απαιτήσεις κατά συγκεκριμένων οφειλετών, που παρουσίασαν κίνηση στη χρήση 2012
(Αύξηση του ποσού της απαίτησης, χωρίς καμία καταβολή) είναι οι εξής:

Κωδικός οφειλέτη
Απαίτηση κατά της CON. ΤΕΝΤ Α.Ε (κωδ. οφειλέτη 85192), προερχόμενη από μισθώματα των
κινηματογράφων Φ ΙΛΙΠ και ΣΠΟΡτJΝΓΚ, (βλ§ 4.2.3)
Απαίτηση κατά της ΜΦΙ<Ο Ε.Π.Ε. (κωδ. οφειλέτη 82056) , (βλ§ 4.2.8 και § 4.2.2)

J Ποσό απα ίτ ηση ς
σε €

.

566.328,64
138.782,98
705.1 1 1 ,62

Σύνολο

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

39
2012

Εμπιστευτική

Σc::ΙΙΛ

0-':"�"�;�:. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Η κίνηση του λογαριασμού Κ.Α. 30 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών, υπηρεσιών και λοιπά έσοδα» στη
χρήση 2012, έχει ως εξής:
Υπόλοιπο απογραφής την 31.12.201 1
Βεβαιωθείσες απαιτήσεις στη χρήση 2012

Πλέον:
Σύνολο

4.886.132,54

26.641.704,28

31.527.836,82

€ (26.141 .639,1 8)

Εισπράξεις στη χρήση 201 2

Μείον:

Υπόλοιπο απαιτήσεων (ΚΑ 30.00) την 31.1 2.201 2

5.386.1 97,64

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό Κ.Α. 30.00 «Απαιτήσεις από ιδιώτες» δεν
παρακολουθούνται μόνο οι απαιτήσεις από ιδιώτες, αλλά στον ανωτέρω λογαριασμό παρακολουθούνται
και οι απαιτήσεις από άλλα έσοδα (π.χ. επιχορηγήσεις κ.λπ.). Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να
παρακολουθούνται σε άλλους περιληmικούς (δευτεροβάθμιους) λογαριασμούς απαιτήσεων τού
πρωτοβάθμιου λογαριασμού Κ .Α. 30, όπως προβλέπεται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και
Κοινοτήτων (π. δ. 315/1999) .
τέλος, στο πλαίσιο του ελέγχου μας αποστείλαμε 66 τον αριθμό επιστολές σε ισάριθμους οφειλέτες για
να μάς επιβεβαιώσουν τα, κατά την 31.12.2012, υπόλοιπά τους. Συγκεκριμένα:
Οφειλέτες

Επιστολές

Ποσά

Υπόλοιπα

66 Χρεωστικά

2.823.200,57

66

2.823.200,57

%

Απαντή σεις

52

Ποσά

Υπόλοιπα

5 Χρεωστικά

4.500.00

5

4.500 . 00

Από την επεξεργασία των παραπάνω απαντήσεων που λήφθηκαν προκύmουν τα ακόλουθα:
Ποσά σε €

Οφειλέτες με χρεωστικά υπόλοιπα

ως επιβεβαιωτική επιστολή
απάντησε και συμφωνεί
4

4.500,00

0,00

4.500,00

απάντησαν αλλά δεν αναγw>ρίζουν την οφειλή τους (συVΌλικό
ποσό απαίτησης στα βιβλία του Δήμου € 26.598,76)

5

Όπως προκύmει από την προηγούμενη ανάλυση, μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, λάβαμε
μόνο 5 απαντήσεις.

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

40
2012

Εμπιστευτική

Σc:::> Λ

"":"�"�:. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

2. 1 6 ΧQεώστε� διά!j!οQοι
2012

2011

Χρεωστικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

99.374,69

1 5.358,84

Προβλέψεις

(79.755,00)

0,00

1 9.61 9,69

1 5.358,84

Μείον:

Υπόλοιπο

Η κίνηση του ανωτέρω κονδυλίου, στη χρήση 201 2, έχει ως εξής:
Χρεωστικό υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.2011
Πλέον:

Απαιτήσεις χαρτόσημου και ΟΓΑ χαρτοσήμου από μ ισθωτές

Πλέον:

Απαίτηση από οικονομικό υπόλογο τομέα Αθλητικών Δραστηριοτήτων
(βλ § 1 .2)

Σύνολο
Μείον:

Τακτοποίηση χαρτοσήμου εκμίσθωσης ακινήτων

Μείον:

Πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως για τη ζημιά που

1 5.358,84

4.282,45

79.755,00

99.396,29

(21 ,60)

(79.755,00)

1 9.61 9,69

ενδεχομένως θα προκύψει από τη μη ανάκτηση της απαίτησης από το
έλλειμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων (βλ § 1 .2)
Χρεωστικό υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.2012, ως ανωτέρω

Διαθέσιμα
2.1 7 Ταμείο

Υπόλοιπα ταμείου την 3 1 . 1 2

2012

2011

1 .500,00

188,60

2012

2011

4.697.518,82

4.328.734,01

2. 1 8 Καταθέσεις ό ω εως και ΠQο θεσμίας

Υπόλοιπα καταθέσεων την 3 1 . 1 2

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά σε καταθέσεις όψεως και προθεσμίας που τηρεί ο Δήμος στην τράπεζα EFG
Eurobank Ergasίas Α. Ε.

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

41
2012

Εμπιστευτική

Ορκωτή ΕλέγκτρΙα ΛογίστρΙα: Παρασκευή ΔΤσίρκα

Η ανάλυση του κονδυλίου αυτού, κατά την 3 1 . 1 2.2012, στους τηρούμενους στην ανωτέρω τράπεζα
τραπεζικούς λογαριασμούς, έχει ως εξής:

Κωδ.

Περιγραφή

2012

2011

38.03.01

Καταθέσεις όψεως

1 . 1 95.550,1 3

1.326.769,75

38.03.04

Κατάθεση ενεχυρασθείσα για έκδοση
εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δήμου
Καταθέσεις προθεσμίας

1 .968,69

1 .964,26

3.500.000,00

3.000.000,00

4.697.518,82

4.328.734,01

38.04.00
Σύνολα

Στο πλαίσιο του ελέγχου μας επαληθεύσαμε τις, κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 201 2,
πραγματοποιηθείσες συμφωνίες των ανωτέρω υπολοίπων με αντίστοιχες μηχανογραφικές καταστάσεις
(extraίts) της τράπεζας. Επίσης τα υπόλοιπα της 31/1 2/201 2 επαληθεύσαμε και με την επιβεβαιωτική
επιστολή που απέστειλε η ανωτέρω τράπεζα.
Από τον έλεγχό μας διαπιστώθηκε ότι στον πρώτο από τους ανωτέρω τραπεζικούς λογαριασμούς οι
πληρωτέες επιταγές οι οποίες δεν είχαν εμφανισθεί, από τους κομιστές τους, για είσπραξη μέχρι την
31 . 1 2.20 1 2 συνολικού ποσού € 1 79.860,35 μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό υποχρεώσεως και ειδικότερα
στο λογαριασμό ΚΑ 53.90 «Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών». Σημειώνουμε ότι το σύνολο των
επιταγών αυτών εμφανίστηκε για είσπραξη στις αρχές του επόμενου έτους (βλ. § 3.10).
Περαιτέρω, οι προθεσμιακές καταθέσεις ποσού € 3.500.000,00 αφορούν σε κατάθεση προθεσμίας, στην
ανωτέρω τράπεζα, για την περίοδο 27.08.20 1 2 - 27.2.20 1 3 με επιτόκιο 5,00%.
Η κίνηση των προθεσμιακών καταθέσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης 201 2 είναι η εξής:

Περίοδος

Ποσό (€)

22/1 1/20 1 1 - 22/02/201 2 3.000.000,00
23/02/201 2 - 23/08/2012 3.500.000,00
27/08/201 2 - 27/02/2013 3.500.000,00

Επιτόκιο
περιόδου

Τόκοι
Περιόδου

5,50%
5,70%
5,00%

42.166,67
1 00.858,33
89.444,44
232.469,44

Τόκοι που
αναλογούν
στη χρή ση
2012
23.833,33
1 00.858,33
61 .736,1 1
1 86.427,78

Φόρος
τόκων που
αναλογ εί
στη χρή ση
2012
2.383,33
1 0.085,83
9.260,42
21 .729,58

Επειδή για τις παραπάνω προθεσμιακές καταθέσεις, δεν έγινε πρόβλεψη δουλευμένου εσόδου και
εξόδου τόσο στην προηγούμενη χρήση όσο και στην παρούσα χρήση, εμφανίζονται μειωμένα τα
αποτελέσματα χρήσεως κατά ποσό € 35.975,68 και τα Ίδια Κεφάλαια κατά ποσό € 52.475,69. (βλ. §
4.2.6).
Δήμος Ν έας Σ μύρνη
�����������ς��--��------------��--------------�----�-ΕμπΙστευτική
Έκθεση ελέγχου επi των ΟΙκονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

---

42

ΣC>Λ

<>_""'���- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Μεταβατικο ί λογαριασμοί ενεργητικού
2. 1 9 Έ�ο δα επο!,!ένων χe!]σεων

201 1

2012

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12

289.321,46

322.709, 1 9

Τ ο ανωτέρω κονδύλι, ανά χρήση, αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
2011

2012

Περιγραφή
Πληρωμή Μισθοδοσίας προσωπικού Ιανουαρίου 201 3

252.922,07

274.953,1 3

Ενοίκιο Ιανουαρίου 201 2

0,00

400,83

Τόκοι έξοδα περιόδου 1 . 1 .2013 έως 2.5.2016

36.399,39

47.355,23

Σύνολα, ως ανωτέρω

289.321,46

322.709, 1 9

Σημειώνουμε ότι οι τόκοι έξοδα αφορούν τους τόκους για την αποπληρωμή του τιμήματος αγοράς
οικοπέδου από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου Α. Ε. (βλ. § 3.8).
2.20 Έσο δ α χe!]σεω!; εισπeακτέα

Χρεωστικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

2012

2011

2.662.439,51

2.578.218,48

Το ανωτέρω κονδύλι, ανά χρήση, αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
2012

Περιγραφή

2011

Έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012

9.21 1 ,22

0,00

Δημοτικά τέλη μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012

€ 1 .482.854,83

1 .545.984,07

τέλη ακίνητης περιουσίας μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012

202.915,06

220.255,16

Έσοδα φύλαξης οστών χρήσεως 2012

107.040,00

104.680,00

Δουλευμένα έσοδα από μιmJώματα

c
"

8.000,00

600,00

Έσοδα από Ταμείο Λαϊκών Αγορών για τις χρήσεις 201 1 και 2012

52.1 64,00

0,00

Επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών για σχολικό τροχονόμο β' εξαμήνου 2012

9.664,00

1 0.368,00

Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για ΣΑΤΑ 201 1

0,00

675.952,00

Τακτική κατανομή μηνός Δεκεμβρίου 2012

643.294,09

0,00

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

2012

43
Εμπιστευτική

Ορκω τή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για την προμήθεια aυτοματοποιημένου
συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων

Τόκοι έσοδα δευτέρου εξαμήνου 2012 (λογαριασμού όψεως)

Σύνολα, ως ανωτέρω

146.431,50

0,00

864,81

20.379,25

€ 2.662.439,51

2.578.218,48

Τα έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 201 2 εισπράχθηκαν στις 31/1/2013. Τα
έσοδα των δημοτικών τελών και του τέλους ακίνητης περιουσίας, των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου
2012, τα οποία εισπράπονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αποδόθηκαν στο Δήμο στην αρχή της
επόμενης χρήσης.
Τα έσοδα από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιά για την καθαριότητα των χώρων
λειτουργίας λαϊκών αγορών χρήσεων 201 1 και 201 2 εισπράχθηκαν στις 27/3/201 3 .
Οι επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τακτική κατανομή μηνός Δεκεμβρίου 2012
εισπράχθηκε στις 18/1/2013 και για το σχολικό τροχονόμο δευτέρου εξαμήνου του 201 2 εισπράχθηκε
στις 1 8/4/2013.
Η επιχορήγηση του Πράσινου Ταμείου που αφορά στην προμήθεια aυτοματοποιημένου συστήματος
κοινοχρήστων ποδηλάτων, εισπράχθηκε στις 1 9/2/2013.
Οι τόκοι έσοδα του δευτέρου εξαμήνου 2012, που προέρχονται από τις καταθέσεις όψεως, εισπράχθηκαν
στις 2/1/2013.
3.

Παθητικό

Ίδια κεφ άλαια
3 .1

Κεφάλαιο
2012

Κεφάλαιο την 31.12

2011

49.945.098,49 49.945.098,49

Το Κεφάλαιο του Δήμου όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό της 31/12/201 2 έχει διαμορφωθεί στο ποσό €
49.945.098,49. Το ποσό αυτό προέκυψε από την αρχική απογραφή της 1.1 .2002, ως διαφορά μεταξύ των
στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού ποσου € 50.697.068,84 μείον τις διορθώσεις που
προβλέπονται από την παράγραφο 1 .1 . 1 08 του π.δ. 31 5/1999 ποσού € 798.623,65 που
πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2002, πλέον της διορθώσεως ποσού € 1 9,80 που έγινε στη χρήση 2003.
Επίσης στη χρήση 201 1 το Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 46.633,50 που προέκυψε από τη διαφορά μεταξύ
των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού των Νομικών Προσώπων του Δήμου που καταργήθηκαν

ρν�
οL
αL
ς �
Ν έ�
ς �
Σμ�
ήμ�
ύ�
Δ�
η ς��--�
--�-- ----�
----�
------------- ---�
Έι(θεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως
2012
Εμπισrεuτική

44

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

στη χρήση 201 1 («Οργανισμός Νεολαίας κω Άθλησης Δήμου Νέας Σμύρνης>> ΦΕΚ Β 764/6.5.201 1 και
<<Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Νέας Σμύρνης» ΦΕΚ Β 709/ 29.4.201 1 ).
Στη χρήση 201 1 ο Δήμος κατέστη καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος νομικού προσώπου με την
επωνυμία «Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Νέας Σμύρνης» (σύμφωνα με το άρθρο 241 Κώδικα Δήμων κω
Κοινοτήτων).
Στην απογραφή των υποχρεώσεών του,

δεν περιλήφθηκαν υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ

235.193,40, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της ελεγχόμενης χρήσεως, με συνέπεια να εμφανίζονταΙ
ισόποσα μειωμένα τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως, ενώ έπρεπε να μειωθεί ισόποσα το
Κεφάλαιο του Δήμου στην προηγούμενη χρήση.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις είναΙ ο ι εξής:

Κωδ.

Περιγραφή

60.01.13

Εφάπαξ που κατέβαλλε ο Δήμος βάσει του Ν.1 0311975 σε εργαζόμενο που
συνταξιοδοτήθηκε κω προέρχεται από το Δημοτικό Γυμναστήριο

21.312,61

82.00.1 1

Εφάπαξ που κατέβαλλε ο Δήμος βάσει του Ν.10311975 σε εργαζομένους που
συνταξιοδοτήθηκαν και προέρχονται από το Δημοτικό Γυμναστήριο

84.254,69

82.00.11

Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία που κατέβαλλε ο Δήμος για τους εργαζομένους

που προέρχονται από το Δημοτικό Γυμναστήριο

59.626,10

83.98.00

Π ρόβλεψη για την υποχρέωση καταβολής εφάπαξ του Ν.1 03Π5

70.000,00

Ποσό

Σύνολο

235.193,40

Οι υποχρεώσεις αυτές αναλύονται περαιτέρω ως εξής:
α) Ποσό € 1 05.567,30 αφορά σε καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης του Ν. 1 03/1975 σε υπαλλήλους που
συνταξιοδοτήθηκαν και προέρχονται από το καταργηθέν νομικό πρόσωπο «Δημοτικό Γυμναστήριο».
Μέχρι την 3111 212005 η καταβολή του παραπάνω εφάπαξ βάρυνε τα νομικά πρόσωπα στα οποία
υπηρετούσαν οι εργαζόμενοι, από ειδικό λογαριασμό που έπρεπε να τηρεί κάθε νομικό πρόσωπο για το
σκοπό αυτόν. Από 1 11 12006 κα ι μετά οι υπάλληλοι που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1 03/1975.
εντάχθηκαν στο ϊαμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ϊ.Π.Δ.Υ.), το οποίο πλέον είχε υποχρέωση να
καταβάλλει τη μετά την ημερομηνία αυτή αναλογία στο εφάπαξ. Με την κατάργηση του Δημοτικού
Γυμναστηρίου, ο Δήμος ως καθολικός διάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση καταβολής του εφάπαξ των
υπαλλήλων του Δημοτικού Γυμναστηρίου για την αναλογία με την οποία βαρυνόταν το Δημοτικό

Γυμναστήριο (δηλαδή μέχρι την 3 1 /1 2/2005). Επειδή το Δημοτικό Γυμναστήριο δεν είχε τηρήσει τον
Διiμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

45
2012

Εμπιστευτική

ΣC>Λ

"'�"�',�,:;,:;.;.;,:',;_ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστέ ς αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

παραπάνω ειδικό λογαριασμό ή τουλάχιστον δεν αποδόθηκε τέτοιος λογαριασμός στο Ταμείο του Δήμου
κατά την κατάργηση του Δημοτικού Γυμναστηρίου, ο Δήμος επιβαρύνθηκε με το σύνολο των ποσών που
κατεβλήθησαν στους υπαλλήλους που απεχώρησαν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και
εδικαιούντο εφάπαξ του Ν. 1 03/1 975 .
β) Ποσό € 59.626,1 Ο αφορά σε εισφορές ασφαλιστικών ταμείων που κατέβαλλε ο Δήμος για τους
εργαζομένους που προέρχονται από το Δημοτικό Γυμναστήριο που καταργήθηκε στη χρήση 201 1 .
Πιο συγκεκριμένα, για τους εργαζόμενους, προερχόμενους από το καταργηθέν νομικό πρόσωπο, δεν
είχαν αποδοθεί οι αναλογούσες εισφορές τόσο στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)
για περίοδο από 1/1 0/2001 έως 20/1 2/201 2 ποσού € 7.391 ,62, όσο και στο Ταμείο πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) για περίοδο από 1/1/1993 έως 31/12/20 1 0 ποσού € 1 4.647,80 και για περίοδο
από 1/1/2006 έως 28/5/201 1 ποσού € 37.586,68.
γ) Ποσό € 70.000,00 αφορά σε πρόβλεψη που σχηματίστηκε στην παρούσα χρήση για την υποχρέωση
καταβολής εφάπαξ του Ν.1 03Π5 σε τρεις υπαλλήλους, που εντάχθηκαν στο προσωπικό του Δήμου μετά
την κατάργηση του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Νέας Σμύρνης» και δεν είχαν
συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31 /"12/201 2.

Διαφ ορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίω ν
3.2 Δωρεές παγίων
201 2

2011

Αξία δωρηθέντων παγίων την 3 1 . 1 2

L:
"

473.253,36

473.253,36

Μείον:

(271 .809,91)

(207.953,23)

L:
"

201 .443,45

265.300,13

Αποσβεσθείσες δωρεές έως την 3 1 . 1 2

Υπόλοιπο την 3 1 . 1 2

Το ανωτέρω κονδύλι σχηματίσθηκε λόγω δωρεάν παραχωρήσεων σε προηγούμενες χρήσεις: α) ενός
οικοπέδου και β) τεσσάρων απορριμματοφόρων οχημάτων. Αναλυτικότερα, τα πάγια αυτά αφορούν:
Απόκτηση λόγω δωρεάς οικοπέδου σε προηγούμενη χρήση

47.542,19

Απόκτηση λόγω δωρεάς απορριμματοφόρου φορτηγού σrη χρήση 2007

40.964,50

Απόκτηση λόγω δωρεάς απορριμματοφόρου φορτηγού σrη χρησο 2ΟΟS

46.786,67

Απόκτηση λόγω δωρεάς απορριμματοφόρου φορτηγού στη χρηση 2009

1 68.980,00

Απόκτηση λόγω δωρεάς απορριμματοφόρου φορτηγού στη χρηση 2cos

"'
"

1 68.980,00

Σύνολο, ως ανωτέρω

"'
"

473.253,36

L1

ό�
ήμοL
Νε
ρν�
Δ�
Ός �
Σμ
ης
----------------�
------------·�

�ς ��L
�---�
��
��

Ε μπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

46

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Όπως προκύmει από την ανωτέρω ανάλυση, οι ετήσιες αποσβέσεις των δωρεάν παραχωρηθέντων
απορριμματοφόρων ποσού € 63.856,68, καλύφθηκαν με ισόποση μεταφορά από το λογαριασμό Κ.Α.
41 . 1 5 «Αποθεματικό

από δωρεάν παραχώρηση ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων» στο

λογαριασμό Κ.Α. 81.01 .07 «Αναλογία αποθεματικού λογαριασμού ΚΑ 41 . 1 5 για κάλυψη αποσβέσεων
απορριμματοφόρων)), κατά τα προβλεπόμενα στις §§ 2.2.1 09 περίm. 8 και 2.2. 1 1 1 περίm. 3 του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων. Το ανωτέρω ποσό εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσεως στα <<Εκτακτα και ανόργανα έσοδω)

3.3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2012

2011

Επιχορηγήσεις επενδύσεων (εισπράξεις και απαιτήσεις) την 31.12

25.257.259,73

23.270.356,1 5

Μείον:

(8.537 .869,55)

(7.000.564,38)

1 6.71 9.390, 1 8

1 6.269.791,77

Αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις έως την 31 . 1 2

Αναπόσβεστο υπόλοιπο επιχορηγήσεων την 3 1 . 1 2

Για ΊΟ ανωΊέρω κονδύλι σημειώνουμε τα ακόλουθα:
(ί)

Ο λογαριασμός ΚΑ 43 «Επιχορηγήσεις επενδύσεων)) πιστώνεται με τις λαμβανόμενες επιχορηγήσεις για
τη χρηματοδότηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων Ίου Δήμου ή για κοινής χρήσεως περιουσιακά
στοιχεία, με χρέωση του οικείου λογαριασμού Ίου ενεργητικού (χρηματικά διαθέσιμα ή απαιτήσεις). Στο
τέλος εκάστης χρήσεως, μεταφέρονται από τους αναλυτικούς λογαριασμούς του ανωτέρω γενικού στα
έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα και συγκεκριμένα στο λογαριασμό ΚΑ 81 .01 .05 «Αναλογούσες στη
χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων)), ποσά που αναλογούν στις διενεργηθείσες, σε κάθε χρήση,
αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.

(ii)

Στην παρούσα χρήση έλαβαν χώρα οι κατωτέρω εισπράξεις επιχορηγήσεων, οι οποίες αναλύονται ως
εξής:
Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι οπό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ( Μέρος της ΣΑΤΑ 2011)

"'
"

675.952,00

1\εντρικοί αυτοτελείς πόροι από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ( ΣΑΤΑ 2012)

"'
"'

918.510,00

Επιχορήγηση από οφειλές Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 2ϊ ν. 3ϊ56/2009) για επενδύσεις

c
"

439.914,ί8

Χρηματοδότηση από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

1 . 1 34.1 21 ,50

Επιχορηγήσεις από προγραμματικές συμβάσεις

41 .049,76

Σύνολο επιχορηγήσεων που λήφθηκαν στη χρήση 2012

c
"'

3.209.548,04

Δ�
Ν�
Σ�
ήμ
έa�
ς�
ς�
ρν
οi
ς-------η�
----μύ�


------------------------�
��- - ���

Εμπιστεuηκή
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

47

Σ<>Λ.

"""�������h. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

(iii)

Η κίνηση του ανωτέρω λογαριασμού, στη διάρκεια της χρήσεως 2012, έχει ως εξής:
Επιχορηγήσεις (εισπράξεις και απαιτήσεις) επενδύσεων έως την 3 1 .1 2.20 1 1
Πλέον:

Ληφθείσες επιχορηγήσεις στη χρήση 2012, ως άνω

Μείον:

ΣΑΤΑ 201 1 που εισπράχθηκε στις 5/1 /2012 και

23.270.356,15

1 .986.903,58

c
"

25.257.259,73

c
"

(8 .537.869,55)

1 6.71 9.390,1 8

3.209.548,04

λογιστικοποιήθηκε στη χρήση 201 1 με πίστωση του
μεταβατικού λογαριασμού έσοδα χρήσεως εισττρακτέα

c
"

(675.952,00)

Μείον:

Διαγραφή πλήρως αποσβεσμένων επιχορηγήσεων

c
"

(41 .1 02,63)

Μείον:

Επιχορηγήσεις που μεταφέρθηκαν στα έσοδα ΙΚΑ 74 01 .14)

(505.589,83)

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων επενδύσεων την 31 .12.201 2
MEION:

Αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις έως την 3 1 . 1 2.201 1

7.000.564,38

Πλέον:

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις (ΚΑ 81.01 .05)

1 .578.407,80

Μείον:

Αποσβέσεις δ ιαγραμμένων επιχορηγήσεων

c
"

(41 .1 02,63)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο επιχορηγήσεων την 31 .12.2012, ως ανωτέρω

Αποτελέσματα εις νέο
3.4 Αποτελέσματα ε ις νέο
201 1

201 2

Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέον την 3 1 . 1 2

6.044.867,00

6.052.225,89

Τα ανωτέρω αποτελέσματα (πλεονάσματα) εις νέον διαμορφώθηκαν, για κάθε χρήση, ως εξής:
Χρ ήσει ς
201 1

2012

Καθαρό αποτέλεσμα (έλλειμμα) χρήσεως
Πλέον:

Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγουμένων χρήσεων

Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέον την 3 1 . 1 2 . ως ανωτέρω

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί τwν Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

(7.358,89)

1 .499.527,28

6.052.225,89

4.552.698,61

6.044.867,00

6.052.225,89

48
2012

Εμπιστευτική

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκο

Προβλέψεις
3 . 5 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2012

Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

2011

328.747,39

322.232,63

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, για τους εργαζόμενους που απασχολούσε έως και την 3 1 . 1 2.2012 με σύμβαση
αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τους μόνιμους υπαλλήλους που επέλεξαν ως κύριο φορέα
ασφάλισης το Ι.Κ.Α., υποχρεούται κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, σε καταβολή
αποζημιώσεως λόγω απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεως, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους,
σύμφωνα με το ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3 144/2003. Η πρόβλεψη για
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση υπολογίστηκε κατά την
3 1 . 1 2.2012 στο ποσό των € 328.747,39. Η κίνηση του παραπάνω κονδυλίου στη χρήση 2012 έχει ως
εξής:

Υπόλοιπο σχηματισμένης πρόβλεψης μέχρι 31 .1 2.201 1

322.232,63

Πλέον:

23.72 1 , 1 2

c
ζ

345.953,75

(3.1 49,56)

c
ζ

(1 4.056,80)

328.747,39

Σχηματισθείσα συμπληρωματική πρόβλεψη στη χρήση 2012

Σύνολο
Μείον:

Μεταφορά στα έσοδα από aχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων,
της σχηματισθείσας σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψης υπαλλήλων που
μετατάχθηκαν στο 2012

Μείον:

Μεταφορά στα έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων,
της σχηματισθείσας σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψης υπαλλήλων που
συνταξιοδοτήθηκαν στο 2012

Υπόλοιπο σχημmισμένης πρόβλεψης μέχρι την 3 1 . 1 2.2012, ως ανωτέρω

3.6 Λοιπές προβλέψεις
201 2

Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

201 1

661 .859,82

523.692,1 4

Η κίνηση του παραπάνω λογαριασμού στη χρήση 201 2 έχει ως εξής:

Δήμος Νέας 'fμύρνης
Εκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

49
2012

Εμ-πιστευτική

ΣC>Λ

oo"��.:.;�i.;. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

Υπόλοιπο σχηματισμένης πρόβλεψης μέχρι 31.12. 201 1

Πλέον:

Προβλέψεις χρήσεως 2012, για δικαστικές αποφάσεις, που δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί η έκβαση τους στο παρόν στάδιο

Πλέον:

Προβλέψεις για εφάπαξ αποζημίωση του Ν.1 03Π5

Μείον:

Μεταφορά στα έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων
χρήσεων, της πρόβλεψης που σχηματίστηκε στη χρήση 2006

Μείον:

Μεταφορά στα έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων
χρήσεων, της πρόβλεψης που σχημαrίστη κε στην χρήση 2008

Μείον:

Μεταφορά στα έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων
χρήσεων, της πρόβλεψης που σχηματίστηκε στη χρήση 2009

Μείον:

523.692,14

209.326,84

70.000,00

(6.888,64)

(77.193,67)

(2.967,04)

(54.109,81)

661 .859,82

Μεταφορά στα έσοδα από aχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων
χρήσεων, των προβλέψεων που σχηματίστηκαν στη χρήση 2006, για
δικαστικές αποφάσεις

Σύνολο, ως ανωτέρω

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
α) Ποσό € 85.423,62 αφορά σε πρόβλεψη για κεφάλαιο και δικαστικά έξοδα, που σχηματίστηκε σε

προηγούμενες χρήσεις και στην παρούσα χρήση, βάσει δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε
βάρος του Δήμου και εκκρεμούν στον ανώτερο βαθμό.
β) Ποσό € 506.436,20 αφορά σε πρόβλεψη που σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις και στην
παρούσα χρήση, για δικαστικές αποφάσεις που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η έκβαση τους, για την
περίmωση που ορισμένες από αυτές, ενδεχομένως, ευδοκιμήσουν.
γ) Ποσό € 70.000,00 αφορά σε πρόβλεψη που σχηματίστηκε στην παρούσα χρήση για την υποχρέωση
καταβολής εφάπαξ αποζημίωση του Ν. 1 03/1975 σε τρεις υπαλλήλους, που εντάχθηκαν στο προσωπικό
του Δήμου μετά την κατάργηση του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Νέας Σμύρνης»
και δεν είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31/12/201 2. Για την υποχρέωση αυτή σας παραπέμπουμε στην
παράγραφο 3.1.

�)
ι

Ν�
ο�
ρν
Σ�
έa�
ήμ
-----------μύ�
�Δ�
ς�

η�
ς---�----�----ς�
------�-�
����
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήσεω ς 2012
Εμπιστευτική

50

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ.Τσίρκο

Μακρο πρόθεσμες υ ποχρεώσεις
3 .7 Δάνεια ταμιευτηρίων
2012

Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

2011

3.724.909,35 3.724.909,35

Το ανωτέρω κονδύλι αντιπροσωπεύει το μακροπρόθεσμο μέρος δανείου, το οποίο έλαβε ο Δήμος κατά το
παρελθόν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και είναι πληρωτέο μετά την 31.1 2.2013. Η
ανάλυση του δανείου αυτού σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο μέρος, ανά χρήση, έχει ως εξής:
2012

201 1

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σύμβαση 6983/1 6.9.04

3.724.909,35

4.145.232,58

Μείον: Δόσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (βλ. § 3.1 3)

(0,00)

(420.323,23)

Υπόλοιπα, ως ανωτέρω

3.724.909,35

3.724.909,35

Για την ανωτέρω μακροπρόθεσμη δανειακή υποχρέωση υπενθυμίζουμε ότι στη χρήση 2004 λήφθηκε
μακροπρόθεσμο δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού € 6.500.000,00 για την
αγορά των κινηματογράφων «ΦIΛΙΠ» και «ΣΠΟΡτΙΝΓΚ». Σύμφωνα με την υπ' aριθμ. 6983/16.9.2004
σύμβαση, η διάρκεια εξοφλήσεως του δανείου ορίστηκε η 1 5ετία (λήξη την 3 1 . 1 2.201 9) και το επιτόκιο σε
5,9% ετησίως.
Σύμφωνα με το υπ' aριθμ. Πρωτοκόλλου 947/20-05-2013 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων έγινε ρύθμιση του δανείου βάσει των διατάξεων του εδαφίου 1 της υποπαραγράφου Γ.5 του
N.4093/r.A'/1 2-1 1-1 2 κατόπιν αίτησης που υπέβαλε ο Δήμος. Το δάνειο επιμηκύνθηκε για 8 έτη από την
ημερομηνία λήξης της δανειακής σύμβασης με περίοδο χάριτος 3 ετών, περίοδο κατά την οποία ο Δήμος
υποχρεούται σε καταβολή μόνο των τόκων, που υπολογίζονται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου
της 31/1 2/2012 με επιτόκιο μειωμένο κατά 0,5% (για την περίοδο χάριτος) από το επιτόκιο της σύμβασης,
ήτοι 5,4%.
Στην παρούσα χρήση παρακρατήθηκε, από την τακτική μηνιαία κατανομή των εσόδων του Δήμου, από
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό 420.323,23 για την εξόφληση του χρεολυσίου, καθώς και
ποσό € 244.568,72 για την εξόφληση των τόκων της παρούσας χρήσεως.
Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο και τόκους ο Δήμος εκχώρησε στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, από τη λήψη και καθ' όλη τη διάρκειά του, όλα τα γενικά έσοδά του, τακτικά και έκτακτα
από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους τους, τα μισθώματα, τις προς
αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους παρούσες και

-----"
Σ ύρνης
ς �
Ν �
εa ς �
-οL
ήμ
�Δ�
------------ --�----�----�
��
� �7��--��


Εμπιστευτικ ή
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

51

Σ<ΙCΙ>Λ
οο ��;'.Σ.�:;; Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
...

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

μελλοντικές, εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με το ν. 2503/1 997 άρθρο 1 1 παράγρ. 29-β-5,
το ανάλογο ποσό που απαιτείται για την κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.
Στο πλαίσιο του ελέγχου μας επιβεβαιώσαμε το ανωτέρω υπόλοιπο με βάση τη μηχανογραφική
κατάσταση (extraίt) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης, προς επιβεβαίωση του ανωτέρω
μακροπρόθεσμου δανείου στάλθηκε επιστολή στο ΤΠΔ για να μάς βεβαιώσει το κατά την 3 1 . 1 2.20 1 2
υπόλοιπό του. Από την απάντηση που λάβαμε δεν υπάρχουν διαφορές.

3.8 Λοιπές μακροπρό θεσμες υποχρεώσεις
2011

2012

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31 . 1 2

1 70.867,44

227.823,28

Το ανωτέρω κονδύλι αντιπροσωπεύει το μακροπρόθεσμο μέρος έντοκης υποχρεώσεως προς την
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α. Ε. για την αγορά ακινήτου, αξίας € 460.000,00 (βλ. § 2.2) δυνάμει
του υπ' aριθμ. 3187/24.5.2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Καλομοίρας θυγατέρας
Γεωργίου Αλτάνη. Βάσει του ανωτέρω συμβολαίου αγοράς η έντοκη αυτή υποχρέωση ποσού €
460.000,00 μειωμένη κατά το ποσό της προκαταβολής ποσού

46.000,00, δηλαδή υπόλοιπο €

414.000,00 θα καταβληθεί σε εννέα (9) ετήσιες έντοκες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 4,5%, δηλαδή η
aπομείωση της υποχρεώσεως αυτής υπολογίζεται ως εξής:
Ημερο μ ηνία

Λο
' ση
_

Κεφ άλαιο

Τόκοι

Σ
ύνολο

Υπόλοιπο

Κατεβλήθη στη
χρήση

2.5.2008

46.000,00

10.955,84

56.955,84

368.000,00

2008

2.5.2009

46.000,00

1 0.955,84

56.955,84

322.000,00

2009

2.5.2010

"'
"'

46.000,00

1 0.955,84

56.955,84

276.000,00

201 0

2.5.201 '1

4"

"'
"'

46.000,00

1 0.955,84

56.955,84

230.000,00

201 1

2.5.2012

46.000,00

1 0.955,84

56.955,84

1 84.000,00

201 2

2.5.2013

46.000,00

1 0.955,84

56.955,84

1 38.000.00

2.5.2014

46.000,00

1 0.955,84

56.955,84

92.000,00

2.5.2015

sr.

46.000,00

1 0.955,84

56.955,84

46.000,00

2.5.2016

gr,

"'
"

46.000,00

10.955,76

56.955,76

0,00

"'
"

41 4.000,00

98.602,48

512.602,48

Σύνολα

Η ανάλυση της ανωτέρω υποχρεώσεως σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο μέρος, ανά χρήση, έχει
ως εξής:

'"Ω
ύρ
Δήμος
η ς�
ας
�Ν
�έ�
-------------------------------------�
ν�
�Σ
�μ�
���


��

Εμπιστευτική
Εκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

52

ΣC>Λ

0""��"Ί�Σ.�.;,;�;; �� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

2011

2012

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου συμβόλαιο 3187/24.5.07

227.823,28

284.779,12

Μείον: Δόσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (βλ. § 3.13)

(56.955,84)

(56.955,84)

Υπόλοιπα, ως ανωτέρω

1 70.867,44

227.823,28

2012

2011

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.9 Προμηθευτές

Π ιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

1.544.576,56

890.895,93

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά σε υποχρεώσεις του Δήμου προς διάφορους προμηθευτές εσωτερικού. Από
το δειγματοληmικό έλεγχο που διενεργήσαμε στο ανωτέρω κονδύλι διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:
(ί)

Οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές όπως αυτές προκύmουν από τη γενική λογιστική σε σχέση με
τις υποχρεώσεις όπως αυτές προκύmουν από την οικονομική διαχείριση, τόσο για την παρούσα χρήση
όσο και για την προηγούμενη, αναλύονται, στον κατωτέρω πίνακα:
2011

2012

(ii)

Συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο γενικής λογιστικής

890.895,93

1 .544.576,56

Συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο οικονομικής διαχειρίσεως

890.895,93

1 .544.576,56

Διαφορές ανά χρήση

0,00

0,00

Στο πλαίσιο του ελέγχου μας αποστείλαμε 45 τον αριθμό επιστολές σε ισάριθμους προμηθευτές
εσωτερικού για να μάς επιβεβαιώσουν τα, κατά την 31 . 1 2.2012, υπόλοιπά τους. Συγκεκριμένα:
Προμηθευτές εσωτερικού

Επιστολές
45
45

Υπόλοιπα
Π ιστωτικά

Π οσά

%

721 .956,18

81

721.956,1 8

Απαντή σεις

23 Π ιστωτικά
23

Π οσά

Υπόλοιπα

460.243,97
460.243,97

Από την επεξεργασία των παραπάνω απαντήσεων που λήφθηκαν προκύmοuv τα ακόλουθα:

·�
ύρ
νη
ας

μ�
ς�
----ήμ�
ος

Δ�
�έ�
�Ν
- ---------------�
---�
�>
-------------�
��

� Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012
Εμπιστευτική

53

ΣC>Λ
cu"�;ι:;�;�

Συνεργαζόμενο ι Ορκωτοί Λογιστές aεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Π ο σά

Προμηθευτές εσωτερικού με πιστωτικά υπόλοιπα

22 απάντησαν και συμφωνούν
1

απάντησε αλλά δεν συμφωνεί

23

451 .998,78

8.245 , 1 9

460.243,97

Οι προμηθευτές εσωτερικού που δεν απάντησαν μέχρι την ημερομηνία της παρούσας εκθέσεως είναι οι
ακόλουθοι:
α/α Κωδικός προμη θευτή

Π οσό

147031

101 1 0

"
ζ

3. 98754

1 9.690,37

4. 9423

1 6.027,51

5. 81 831

1 5.840,00

6.

1 2.259,72

7. 9428

1 0.947,74

8.

144397

9.799 , 1 6

9.

1 3561 1

7.500,01

1 0 . 9425

6.638,31

11.

9920

5.571 ,72

1 2.

9487

5.552,23

1.
2.

1 5 1 947

36.844,17
24.600,00

1 3. 1 28376

"
ζ

1 4.

1 42838

1 5.

147607

.c
ζ

1 6.

85771

3.680 , 1 7

17.

9731

39.421 ,01

18.

1 5 1 685

.c
ζ

1 9.

9688

4.545,81

20.

1 5 1 992

4.445,22

2 1 . 82708

4.280,40

22. 9990

4.000,00

"
ζ

Σύνολο

5.456,06
5.31 3,60
4.299,00

1 5 .000,00

261 .71 2,21


.

ι

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

54

2012

Εμπιστευηι<ή

Σ<:>Λ
"' .."'��:;:._=:'.;�;;_

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ.Τσίρκα

3.1 Ο Επιταγές πληρωτέες

2011

2012

Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

1 79.860,35

28.765,95

Το ανωτέρω κονδύλι αντιπροσωπεύει τις πληρωτέες επιταγές, λήξεως μέχρι 31.1 2.2012, οι οποίες δεν
είχαν εμφανισθεί, από τους κομιστές, για είσπραξη μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Οι επιταγές αυτές
ήταν σε διαταγή διαφόρων προμηθευτών και πιστωτών του Δήμου. Οι ανωτέρω πληρωτέες επιταγές, ανά
κομιστή, ημερομηνία εκδόσεως και εξοφλήσεως, αναλύονται ως ακολούθως:
Η μ ερομηνία

Αριθ μός
επιταγής

εκδόσεως

Εξοφλήσεως

204825814

6.0 1 8,79

1 1 .1 0.20 1 2

4.1 .20 1 3

204904391

30,00

20.1 2.20 1 2

i 1 . 1 .201 3

204905362

1 .750,00

2 1 . 1 2. 2012

2.1 .2013

20496421 1

ι=
"<::

8.386,71

24.12.20 1 2

3.1 .20 1 3

204964733

3.000,00

27.12.2012

3.1.20 1 3

204964962

ι=
"<::

921,51

27.12.2012

3.1 .20 1 3

204965063

457,48

27.12.2012

3.1.2013

204965357

2.000,00

28.1 2.2012

7.1.2013

204965713

2.839,21

28.1 2.20 1 2

3.1 .201 3

204961599

49. 1 60,1 6

28.12.2012

2.1 .2013

204961718

ι=
"<::

3.907,02

28.1 2.2012

1 6. 1 .2013

204965934

755,33

28.12.2012

1 5 . 1 .2013

204962048

60. 1 1 4,49

31.1 2.2012

2.1 .201 2

2049621 1 1

ι=
"<::

7.000,00

31.1 2.2012

2.1.201 3

204962277

900,00

31 .1 2.2012

7.1 .201 3

204962404

1 1. 445.47

31 . 1 2.2012

2. 1.20 1 3

204962277

20.662,75

31.1 2.2012

7.1.20 1 3

204962625

ι=
"<::

432,71

3 1 . i 2.2012

2.1 .2013

204962790

ι=
"<::

78,72

3 1 . 1 2.2012

2 1 . 1.2013

ι=
"<::

179.860,35

Σύνολο, ως ανωτέρω (βλ. και § 2.18)

Ποσό

Νέας
Σ�
μ ύρνης
�����
---- -----�Δήμος
���

�� --�-�--�----__�--��7------------�Ε μπ ,�εuτ ,κ ή
Έ � ,� ελέvχοu επ i = ν Ο ικονομ ,κ ώ ν �rο�άσεων τ η ς χρήσεως 2 012

55

ΣC>Λ

"'-'"":-:;'.����. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

Όπως προκύmει από την ανωτέρω ανάλυση όλες οι επιταγές εξοφλήθηκαν στις αντίστοιχες ημερομηνίες
που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

ΥποχQεώσειs από !l!όQous - τέλη

3.11

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12

2012

2011

60.356,68

68.602,88

Οι υποχρεώσεις του Δήμου από φόρους - τέλη αναλύονται ως ακολούθως:
Πιστωτικό υπόλοιπο την 31 . 1 2.201 1 αvαλυόμενο ως εξής:
ο

Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού

9.253,1 6

ο

Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων

1 2.016,43

ο

Χαρτόσημο και φόρος εισοδήματος από οικοδομές

6.783,98

ο

Φόρος προμηθευτών

40.030,56

ο

Λοιπές κροτήσεις υπέρ Δημοσίου

51 8,75

68.602,88

759.855,67

828.458,55

(768.1 01 ,87)

60.356,68

Σύνολο
Πλέον:

Κροτήσεις επί αμοιβών προσωπικού

430.386,76

Κροτήσεις επί αμοιβών τρίτων

127.856,73

Κροτήσεις επί αμοιβών Δημάρχου κ.λπ.

36.795,87

Κροτήσεις χαρτ. επί αμοιβών Δημάρχου κ.λπ.

2.175,15

Κροτήσεις επί εισοδήματος οικοδομών

7.550,71

Κρατήσεις επί προμηθευτών

1 52.144,92

Κροτήσεις υπέρ Δημοσίου

2.945,53

Σύνολο
Μείον:

Αποδόσεις επί αμοιβών προσωπικού

437.201,96

Αποδόσεις επί αμοιβών τρίτων

1 1 4.366,57

Αποδόσεις επί αμοιβών Δημάρχων κ.λπ.

36.795,87

Αποδόσεις χαρτ. επί αμοιβών Δημάρχου κ.λπ.

2.175, 1 5

Αποδόσεις επί εισοδημάτων οικοδομών

6.737,96

Αποδόσεις επί προμηθευτών

1 67.531,54

Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου

3.292,82

Πιστωτικό υπόλοιπο την 31 . 1 2.20 1 1 αvαλυόμενο ως εξής:

cr;;

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

56

2012

Εμπιστευτική

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

ο

Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού

2.437,96

ο

Φόροι -τέλη αμοιβών τρίτων

25.506,59

ο

Χαρτόσημο και φόρος εισοδήματος από οικοδομές

7.596,73

ο

Φόρος προμηθευτών

24.643,94

ο

Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου

1 71 ,46

c
"

60.356,68

Σύνολο, ως ανωτέρω

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της 3 1 . 1 2.2012 για φόρους - τέλη εξοφλήθηκαν την επόμενη χρήση ως εξής:
Η μερομ ηνία

Ποσά
οφειλόμενα

Περιγραφή

καταβληθέντα

Διαφορά

εξόφλησης

Φόροι - τέλη αμο ιβών προσωπικού

2.437,96

0,00

2.437,96

Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων

25.506,59

20.1 52,65

5.353,94

1 5. 1 .20 1 3

Χαρτόσημο κα ι φόρος εισοδήματος σπό οι κοδομές

7.596,73

7.485,41

1 1 1 ,32

30.4.2013

Φόρος προμηθευτών

24.643,94

24.643,94

0,00

1 5.1 .2013

Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου

171 ,46

171 ,46

0,00

1 5.1 .2013

Σύνολα

60.356,68

52.453,46

7.903,22

Προκειμένου, για τις υπάρχουσες διαφορές επισημαίνουμε ότι: α) η διαφορά ποσού € 2.437,96 επί των
αμοιβών προσωπικού αφορά σε ανεξόφλητες μ ισθοδοτικές καταστάσεις β) η διαφορά ποσού € 5.353,94
επί των αμοιβών τρίτων, προέρχεται από τη χρήση 201 Ο και πρέπει να διερευνηθεί και να τακτοποιηθεί
και γ) η δ ιαφορά ποσού € 1 1 1 ,32 πρέπει να διερευνηθεί και να τακτοποιηθεί στο 201 3.

3.1 2 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
2012

Πιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

5.460,35

2011

- - .. _ ,____ __

1 4. 1 47,04

Οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως προκύmουν ως
ακολούθως:

57

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

Εμπιστευτική

::εe>r..

"'g"'��;:.� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστp10: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Πιστωτικό υπόλοιπο την 3 1 . 1 2.201 1 αναλυόμενο ως εξής:
ο

ΙΚΑ

2 . 1 58,39

ο

τΥΔΚΥ μισθοδοσίας

7.809,79

ο

ΠΜΕΔΕ ειδικών παροχών

47,80

ο

ΚΥΊ

30,75

ο

Ταμείο Ταμείου Νομικών

0,00

ο

Περίθαλψη Δημοσίου ΕΟΠΥΥ

2,16

ο

Υπέρ σύνταξης και επασφάλιστρο

941 ,76

ο

ΤΑΔΚΥ μισθοδοσίας

3.1 05,82

ο

ΕΛΠΠ και Επικουρικό

1 1 ,96

ο

Τ.Π.Δ.Υ.

0,00

ο

ΤΑ ΥΊΕΚΩ Κλάδος Υγείας

14,21

ο

ΤΑΥΊΕΚΩ Κλάδος Πρόνοιας

24,40

1 4. 1 47,04

Σύνολο
Πλέον:

Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ

1 .480.262,58

Κρατήσεις υπέρ τΥΔΚΥ μισθοδοσίας

808.992,45

Κρατήσεις υπέρ ΠΜΕΔΕ ειδικών παροχών

32.939,77

Κρατήσεις υπέρ ΚΥΊ

8.327,69

Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Νομικών

1 .430,55

Περίθαλψη Δημοσίου ΕΟΠΥΥ

2.1 1 1 ,29

Κρατήσεις υπέρ σύνταξης και επασφάλιστρο

395.231 ,42

Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ μισθοδοσίας

351 .825,54

Κρατήσεις υπέρ ΕΛΠΠ και Επικουρικό

2.763,42

Κρατήσεις υπέρ Τ.Π.Δ. Υ.

2.D38,64

ΤΑΥΠΚ Ω Κλάδος Υγείας

c
"

1 .41 8,36

ΤΑΥΠΚΩ Κλάδος Πρόνοιας

c
"

3.089,68

Σύνολο
Μείον:

3.090.431,39

Αποδόσεις προς Ι ΚΑ

1 .481 .066,86

Αποδόσεις προς τΥΔΚΥ μισθοδοσίας

814.21 1 ,45

Αποδόσεις προς ΠΜΕΔΕ ειδικών παροχών

32.987,57

Αποδόσεις προς ΚΥΊ

8.358,44

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

3.1 04.578,43

58
2012

Εμπιστεuηκή

:εc;ιι ""

ο�κ�.,"��. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Αποδόσεις προς Ταμείο Νομικών

1 .430,55

Αποδόσεις περίθαλψης Δημοσίου ΕΟΠΥΥ

2.1 13,45

Αποδόσεις για σύνταξη και επασφάλιστρο

395.231 ,42

Αποδόσεις προς ΤΑΔΚΥ μισθοδοσίας

354.357,67

Αποδόσεις προς ΕΛΠΠ και Επικουρικό

2.775,38

Αποδόσεις προς Τ.Π.Δ.Υ.

2.038,64

Αποδόσεις προς ΤΑΥτΕΚΩ Κλάδος Υγείας

1 .432,57

Αποδόσεις προς ΤΑΥτΕΚΩ Κλάδος Πρόνοιας

3.1 14,08

5.460,35

Πιστωτικό υπόλοιπο την 31.12.2012 αναλυόμενο ως εξής:

Οι

3.099.1 18,08

υποχρεώσεις της 31 .12.2012 σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αφορούν σε κρατήσεις επi ανεξόφλητων

μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλύονται περαιτέρω ως εξής:
ο

ΙΚΑ

1 .354,1 1

ο

ΤΥΔΚΥ μισθοδοσίας

2.590,79

ο

Υπέρ σύνταξης και επασφάλιστρο

941 ,76

ο

ΤΑΔΚΥ μισ6οδοσiα

573,69

5.460,35

Σύνολο, ως ανωτέρω

3. 1 3 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

2012

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31 . 1 2

201 1

56.959,07

477.282,30

Το κονδύλι αυτό αντιπροσωπεύει τις πληρωτέες την επόμενη χρήση δόσεις της έντοκης
μακροπροθέσμου υποχρεώσεως. Για τις υποχρεώσεις αυτές σας παραπέμπουμε στις προηγούμενες
παραγράφους 3.7 και 3.8. Περαιτέρω, το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται, ανά χρήση, ως εξής:
201 1

2012
Ταμεiο Παρακαταθηκών & Δανείων σύμβαση 6983/1 6.9.04

0,00

420.323,23

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου συμβόλαιο 31 87/24.5.07

56.955,84

56.955,84

Διαφορά προς τακτοποίηση

3,23

3,23

Σύνολα, ως ανωτέρω

56.959,07

477.282,30

C\})

' Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

59
2012

Εμπιστευτική

ΣC>Λ

0-'-'"'����� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

Δ.Τσίρκα

Η παραπάνω διαφορά ποσού € 3,23 που προέρχεται πριν από τη χρήση 201 1 , πρέπει να τακτοποιηθεί
στη χρήση 2013.

3 . 1 4 Πιστωτές διάφορο ι

Π ιστωτικά υπόλοιπα την 3 1 . 1 2

2012

2011

52.374,70

79.024,39

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά στις κατά την 3 1 . 1 2.2012 υποχρεώσεις του Δήμου από εισπράξεις που
έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου και τρίτων καθώς και σε αποδοχές προσωπικού πληρωτέες, που
οφείλονται κυρίως σε κληρονόμους εργαζομένων.

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
3.1 5 Έξοδα χρήσεως δο υλευμένα
2012

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31 . 1 2

2011

1 .033.41 1 ,01

364.417,90

Το ανωτέρω κονδύλι, ανά χρήση, αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
2012

Περιγραφή

2011

Εισφορά υπέρ ΠΑΔΥ μηνός Δεκεμβρiου 2012

68.459,44

0,00

Αμοιβές προσωπικού χρήσεως 2012

84.456,1 4

0,00

Έξοδα κηδεiας υπαλλήλου του Δήμου

1 .000,00

0,00

Π ρομήθεια ΔΕΗ μηνών Νοεμβρiου Δεκεμβρiου 2012

41 .470,26

43.449,48

Κατανάλωση ρεύματος μηνών Νοεμβρiου Δεκεμβρiου 2012

140.81 1 ,49

79.271 ,31

Κατανάλωση Φυσικού Αερiου μηνός Δεκεμβρiου 2012

29.745,00

0,00

Οφειλές κοινοχρήστων Απριλiου - Δεκεμβρiου 2012

6.294.55

0,00

Οφειλές από μεταφόρτωση απορριμμάτων

218,12

0,00

Φόρος επi των τόκων καταθέσεων όψεως Β εξαμήνου 2012

86,48

2.038,60

Δικαιώματα ΤΑΠ ΔΕΗ μηνών Νοεμβρiου Δεκεμβρiου 201 2

29.688,51

32.225,53

56.871 ,87

0,00

1 0.000,00

1 0.000,00

ΦΠΑ οφειλόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο από τα έσοδα αθλητικών
δραστηριοτήτων του Δήμου της χρήσης 2012 (βλ. § 1 .3.2)
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησiας από τις πολιτιστικές

ήμ ο�
Ν�
έaς�
�Δ�
Σ�
μό

ρ�
� ς -ς�
--- -----------------------�

?��

��
��
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012
Εμπιστευτική

60

ΣC>Λ

0""'���. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

δραστηριότητες του Δήμου (201 0-201 1 )

382.923,57

0,00

9.664,00

1 0.352,40

49.946,78

0,00

Προμήθεια προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

964,94

0,00

Προμήθεια Διατραπεζικού Συστήματος

809,86

0,00

Αποζημίωση μελών Δ.Σ. από 1 .10.201 1 έως 28.12.2011

0,00

21 .361 ,32

Χριστουγεννιάτικος στολισμός 201 1

0,00

24.304,80

Μ ισθώματα 2011

0,00

6.415,32

Βοήθημα άπορων δημοτών 201 1

0,00

44.999,14

κερδοσκοπική εταιρεία «ΗΛΙΟΣ»

120.000,00

90.000,00

Σύνολα, ως ανωτέρω

1 .033.41 1 ,01

364.417,90

Εισφορά υπέρ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. χρήσεως 2012 (βλ. § 4.3.7)
Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής για την υλοποίηση του
προγράμματος που αφορό στον Σχολικό Τροχονόμο
Οφειλή προς το Ελληνικό Δημόσιο από παρακρατούμενο από
εκμισθωτές ΕΗΗΔΕ (ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος)

Επιχορήγηση χρήσεων 2009

4.

2012 στη διαδημοτική μη

Λογαριασμοί αποτελε σμάτων χρήσεως

Απο τελέσματα χρήσεως
4.1

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως και έκτακτα αποτελέσματα

Τα κατ' είδος έσοδα και έξοδα, καθώς και τα αντίστοιχα ανόργανα τοιαύτα έχουν επιμερισθεί και
εμφανίζονται, ανά χρήση, στους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων χρήσεως ως εξής:
2012

Έσοδα

201 1

1 2.448.995,45 1 2.933.087,41

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις

Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

968.724,03

954.208,70

Πιστωτικοί τόκοι συναφή έσοδα

1 50.727,98

1 20.478,56

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

1 .642.365,55

1 .464.465,84

Έκτακτα κέρδη

0,00

216.062,58

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

429.807,92

416.559,23

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

495.940,1 1

388.254,20

1 0.326.613,98 1 3.104.859,70

Gl

2012

Εμπιστευτική

ΣC>-"

"'�κ���:- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων

Σύνολο εσόδων (α)

26.621 .540,54 29.71 8.378,41

Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

1 7.91 3.490,64 1 9.490.425,05

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

6.654.032,58

7.482.971 ,90

Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

274.706,68

294.923,87

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

274.31 1 ,34

300.927,34

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

0,00

1 3 . 1 1 5,57

Έκτακτες ζημίες

381 ,25

3 1 . 1 1 4,21

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

464.183,27

68. 1 38,1 8

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

1 .047.793,67

537.235,01

ΣύνοkJ εξόδων (β)

Έλλειμμα - Πλεόνασμα χρήσεως [διαφορά (α) - (β)]

1 58.365,52

1 20.402, 1 9

Μείον: Έξοδα

26.628.899,43 28.21 8.851 1 3
'
{7.358,89)

1 .499.527,28

Κατωτέρω παρατίθεται, ανά χρήση, ανάλυση των κατ' είδος οργανικών εσόδων και εξόδων, καθώς και
των αντίστοιχων ανόργανων. Ειδικότερα:
4.2 Οργανικά και ανόργανα έσοδα

Η ανάλυση Ίων KOi' είδος οργανικών και ανόργανων εσόδων, ανά χρήση, έχει ως εξής:

2012

Οργανικά κατ' είδος έσοδα

201 1

Έσοδα από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομ iας

50.524,58

251. 325 , 1 2

Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις

495.940,1 1

388.254,20

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα

1 2.398.470,87 1 2.681 .762,29

Έσοδα από επιχορηγήσεις

1 0.885.788,50 1 3.841.668,70

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και δωρεές

409.549,51

21 7.399,70

Έσοδα κεφαλα ίων

1 50.727,98

1 20.478,56

Σύνολο οργανικών κατ' είδος εσόδων (α)

24.391 .001,55 27.500.888,57

ύ�
Σμ

Δήμ

ο�
ς�
Ν�
εΌ�
ς�
ρν�
----------------η ς�
--------��
��
��
��
Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

62

ΣC>"
οο "���;. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές
Ορκω τή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

aεοε

Δ.Τσίρκα

Πλέον: Ανόργανα έσοδα
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

1 .642.365,55

1 .464.465,84

Έκτακτα κέρδη

0,00

21 6.062,58

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

429.807,92

416.559,23

Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων

1 58.365,52

1 20.402 , 1 9

Σύνολο ανόργανων εσόδων (β)

2.230.538,99

2.21 7.489,84

Γενικό σύνολο εσόδων [άθροισμα (α) + (β)]

26.621.540,54 29.718.378,41

Υποδείξαμε στους αρμοδίους του Δήμου την έγκαιρη βεβαίωση των εσόδων, ώστε να εμφανίζονται στην
κάθε χρήση τα έσοδα που αναλογούν, χωρίς καθυστερήσεις και ετεροχρονισμούς.
Στην παρούσα χρήση, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, έγινε προσπάθεια της καταχώρησης των
εσόδων στη χρήση που αφορούν, ώστε να τηρηθεί η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και να μην
υπάρχουν μετακυλήσεις εσόδων από τη

μια χρήση στην άλλη, με τη χρήση των μεταβατικών

λογαριασμών του Ενεργητικού «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και <<'Εσοδα επόμενων χρήσεων», όμως
έσοδα που δεν είχαν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού της 31 . 1 2.2012 και
αφορούσαν τη χρήση 2012, δεν καταχωρήθηκαν στα αττοτελέσματα της παρούσας χρήσεως.

4.2. 1 Έ σοδα από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας

201 1

2012
Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

50.524,58

251.325,12

Στον παραπάνω λογαριασμό παρακολουθούνται τα έσοδα του Δήμου από προσκυρώσεις πρασιών που
μεταβιβάζονται στους ιδιοκτήτες των παρακειμένων οικοπέδων δυνάμει ρυμοτομικού σχεδίου. Η πώληση
γίνεται σε αντικειμενικές αξίες, βεβαιωμένες από την αρμόδια

Δ.Ο.Υ., με την σύναψη

συμβολα ιογραφικής πράξης.
Σύμφωνα με το π.δ. 315/1999 παραγρ. 2.2. 703 περίm. 4 «Στο λογαριασμό 70.94 "ενδιάμεσος
λογαριασμός πωλήσεων πάγιων στοιχείων" και στους υπολογαριασμούς του δύνανται να
καταχωρούνται οι πωλήσεις διαφόρων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, μηχανημάτων,
επίπλων κ.λπ.), μέχρις ότου γίνει εκκαθάριση του οικείου λογαριασμού και προσδιορισθεί το τελικό
αποτέλεσμα, το οποίο μεταφέρεται στον αρμόδιο υπολογαριασμό του πρωτοβάθμιου 81 "έκτακτα και
ανόργανα αποτελέσματα". Ειδικότερα, οι λογιστικές εγγραφές που προκύmουν από την πώληση του
---------------�
Ν έa ς �
ς -ρν
ήμοL
-�
Δ�
μύ�
Σ�
---�η�
------�ς ��

��
����
��


Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

63

Σ<::>Λ

"',�κ����.;_ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

πάγιου στοιχείου, αντί να καταχωρούνται στο λογαριασμό του πωλούμενου στοιχείου και σ' αυτόν να
προσδιορίζεται το αποτέλεσμα, παρέχεται η ευχέρεια να καταχωρούνται σε αντίστοιχο υπολογαριασμό
του δευτεροβάθμ ιου 70.94, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα: α) Η αξία κτήσεως
του πωλούμενου πάγιου στοιχείου θα μεταφέρεται, από τον οικεiο υπολογαριασμό του παγίου σε
αντίστοιχο υπολογαριασμό του 70.94, στον οποiο, στη συνέχεια, θα διενεργούνται οι λογιστικές
εγγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.1 04 περ. 1 3.
β) Ο λογαριασμός 70.94 και οι υπολογαριασμοί του κατά το κλείσιμο της χρήσεως πρέπει να είναι
εξισωμένοι».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η αξiα των παραπάνω πρασιών δεν συμπεριλαμβάνεται
στους λογαριασμούς του παγiου ενεργητικού του Δήμου, το ανωτέρω ποσό αφορά σε κέρδος που
έπρεπε την 31.12.2012 να μεταφερθεί στο λογαριασμό Κ .Α. 81 .03 «'Εκτακτα κέρδη».

4.2.2 Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις

2012
Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

495.940,1 1

201 1
388.254,20

Στον ανωτέρω λογαριασμό παρακολουθούνται τα έσοδα του Δήμου από αυτοτελείς φόρους,
προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσμου καταβολής, πρόστιμα ΚΟΚ (άρθρο 31 ν. 2130/93), πρόστιμα άρθρου
1 9 ν. 1080/80, καταmώσεις εγγυητικών επιστολών καθώς και έσοδα από παράβολα.

Η ανάλυση του ανωτέρω λογαριασμού, ανά χρήση, έχει ως εξής:
2012

201 1

Κωδ.

Περιγραφή

72.00

Φόρος ζύθου

55.562,00

1 05.21 6,00

72. 1 1

Προσαυξήσεις

6.81 2,93

25.088,58

72.1 2

Πρόστιμα

418. 1 90,18

235.789,62

72.1 3

Παράβολα

1 5.375,00

22.160,00

495.940,1 1

388.254,20

Σύνολα, ως ανωτέρω

Cι;)

---Δήμος Ν έaς Σμvρν
-----ς-�
η�
----- -------- - ---������2���
��
� -��

��


Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

64

ΣC>.r..

"'':'"����- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Ο λογαριασμός Κ .Α. 72. 1 2 πρόστιμα, αναλύεται περαιτέρω ως εξής :

2012

Περιγραφή

Κωδ. 72.12

Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ., του ΝΔ 805Π1 και του ΑΝ

2011

1 38.257,1 2

99.371,83

1 59.933,06

1 36.417,79

Καταmώσεις εγγυήσεων

1 20.000,00

0,00

Σύνολο εξόδων την 3 1 . 1 2

418.190,18

235.789,62

1 70/67(άρθρο 31 Ν.21 30/93)
Πρόστιμα

εκ

παραβάσεων

φορολογικών

διατάξεων (άρθρο 1 9 Ν.1080 /80)

Στα έσοδα από «Πρόστιμα εκ παραβάσεων φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν.1 080 /80)»
καταχωρήθηκαν στη χρήση 2012 (λογαριασμός Κ.Α. 72.12. 1 3) και έσοδα από πρόστιμα ποσού €
90.990,00, επί των τελών κατάληψης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από τη ΜΦΚΟ Ε.Π.Ε., για
τα έτη 2006-201 1 (χρηματικός κατάλογος αρ.πρωτ.6804/16.2.2012).
Το παραπάνω ποσό εμφανίζεται στις «Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» και υφίσταται
ισόποση πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (βλ § 2.1 5).
Για τα έσοδα από τέλη κατάληψης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από τη ΜΦΚΟ Ε.Π.Ε., για τα
έτη 2006-20 1 1 , αναφερόμαστε στην § 4.2.8 της παρούσας έκθεσης.

Για τα έσοδα από «Καταmώσεις εγγυήσεων» σημειώνουμε ότι στις 1 /8/201 2 έγινε κατάmωση
εγγυητικής επιστολής ποσού € 1 20.000,00 της Τράπεζας Alpha Bank και με αριθμό 993/Δ377/848/26-72005, η οποία καταχωρήθηκε στο λογαριασμό 72.12.18 Κ.Α. «Καταmώσεις εγγυήσεων». Η παραπάνω
εγγυητική επιστολή είχε δοθεί από τη μ ισθώτρια εταιρεία CΟΝ.τΕΝΤ Α.Ε. για την πιστή τήρηση των
οικονομικών όρων της σύμβασης μίσθωσης (βλ § 4.2.3).

4.2.3 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα

Σύνολο εσόδων την 31.12

2012

201 1

1 2.398.470,87

1 2.681 .762,29

Τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:

---a�
-------- ---�
νης�
-ς �
Σ μ�ύρ
-----�Δ�ήμος�Ν
----�έ�
��
��

��

Εμπιστευτική
Έκθεσrι ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

65

ΣC>Λ
<>"Κ��:- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκο

2011

2012

Κωδ.

Περιγραφή

73.0 1 . 1 1

τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

9.283.909,44

9.557.275,96

73.01.13

Λοπτά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας

2.320,82

16.038,31

9.286.230,26

9.573.314,27

21 .128,41

1 1 .296,64

21.128,41

11.296,64

Λοπτά έσοδα από την εκμετάλλευση και παροχή
υπηρεσιών

27.951,17

27.576,00

73.20.41

τέλος ακίνητης περιουσίας

1 .447.748,74

1 .464.364,16

73.20.52

τέλος επί εσόδων κέντρων διασκέδασης, κ.λπ.

92.650,04

95.136,80

73.20.61

τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων

428.619,97

375.712,58

73.20.62

τέλος διαφήμισης

144.175,45

187.214,10

73.20.68

Τέλος αδειών οικοδομών

2.083,86

7.723,38

2.143.229,23

2.157.727,02

73.01

73.02.41
73.02

73.20.34

73.20

Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Δικαιώματα σύνδεσης με αποχετευτικό δίκτυο
Υπηρεσίες αποχέτευσης

Λοιπά τέλη και δικαιώματα

73.30.11

Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου

65.965,00

92.590,00

73.30.13

Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής

206.175,00

188.720,00

73.30.14

τέλος αποκομιδής

36.120,00

38.850,00

73.30.15

Δικαιώματα χρήσης οστεοφυλακίων

1 15.201 ,50

1 14.240,00

73.30.16

Δικαιώματα ιεροπραξιών

24.410,00

24.455,00

73.30.17

Λο πτά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών

241.867,10

240.238,80

689.738,60

699.093,80

199.162,36

184.160,73

0,00

491 ,92

52.164,00

51 .051 ,00

251.326,36

235.703.65

6.818,01

4.626,91

6.818,01

4.626,91

12.398.470,87

12.681.762,29

73.30

Έσοδα νεκροταφείων

73.55.11

Μισθώματα από αστικά ακίνητα

73.55.21

Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε
αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα αστικών και
υπεραστικών συγκοινωνιών

73.55.22

τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια
και λαϊκές αγορές

73.55

Έσοδα αιτό εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας

73.60.19

Λο πτά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για
λογαριασμό τρίτων

73.60

Έσοδα για κάλυψη δαιτανών παροχής υπηρεσιών για
λογαριασμό τρίτων

Γενικά σύνολα, ως ανωτέρω

c;ι

Δήμος Νέας Σμύρνης

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

2012

66
Εμπιστευτική

ΣC>Λ

0-�"���:- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή ΔΤσίρκα

Σημειώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων αυτής της κατηγορίας αφορούν σε έσοδα από
τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ποσού € 9.221 .458,41, καθώς και

από το τέλος ακίνητης

περιουσίας ποσού € 1 .270.550,87, που εισπρόπονται κάθε μήνα με τις εκκαθαρίσεις που εκδίδει
η ΔΕΗ. Τα έσοδα αυτά εισπράπονται από τη ΔΕΗ, από τους καταναλωτές για λογαριασμό του Δήμου,
μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά τη μηναία απόδοση των τελών αυτών
στους Δήμους, η ΔΕΗ παρακρατεί το κόστος ηλεκτροφωτισμού τους, το τέλος ακίνητης περιουσίας υπέρ
Ο. Τ .Α., καθώς και τις προμήθειές της από τη διαμεσολάβηση αυτή. Σημειώνουμε ότι πρέπει να ελέγχεται
από το Δήμο η ορθότητα της μηνιαίας απόδοσης των εσόδων αυτών από τη ΔΕΗ.
Στα «Έσοδα από τέλη και δικαιώματα» καταχωρήθηκαν με τη χρήση του μεταβατικού λογαριασμού του
Ενεργητικού «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» τα παρακάτω έσοδα:
α) Έσοδα από τα δημοτικά τέλη ποσού € 1 . 482.854,83 και Τ.Α.Π. ποσού € 202.91 5,06 των μηνών
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012, τα οποία αποδόθηκαν στο Δήμο από τη ΔΕΗ στην επόμενη χρήση.
β) Έσοδα χρήσης οστεοφυλακίων χρήσεως 201 2

107.040,00

γ) Έσοδα από μ ισθώματα χρήσης 201 2

8.000,00

δ) Έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών χρήσεων 201 1 και 201 2

52. 164,00

Επισημαίνουμε ότι στο λογαριασμό <<Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό
τρίτων» ποσού € 6.818,01 , καταχωρήθηκαν <<δικαιώματα χρήσης αγωγού ακάθαρτων (υπέρ Δήμου)» €
4.029,94 και <<δικαιώματα χρήσης αγωγού ακάθαρτων (υπέρ ΕΥΔΑΠ)'' € 2.788,07. Πρέπει να
διερευνηθεί αν τα <<δικαιώματα χρήσης αγωγού ακάθαρτων (υπέρ ΕΥΔΑΠ)'' αφορούν σε κρατήσεις υπέρ
της ΕΥΔΑΠ, οπότε να αποδίδονται σε αυτή.
Επίσης σημειώνουμε ότι τα έσοδα από τα μισθώματα των κινηματογράφων ΦΙΛΙΠ και ΣΠΟΡτΙΝΓΚ της
χρήσεως 201 2 ποσού € 107.207,65 καταχωρήθηκαν στα έσοδα της χρήσης 201 2 και δεν εισπράχθηκαν
μέχρι τη στιγμή του ελέγχου μας. Επίσης δεν είχαν εισπραχθεί τα μ ισθώματα της χρήσεως 201 1 ποσού €
1 02.953,40, της χρήσεως 201 0 ποσού € 98.050,84, της χρήσεως 2009 ποσού € 93.381,75, της χρήσεως
2008 ποσού € 88.935,00 καθώς και μισθώματα της χρήσεως 2007 ποσού € 75.800,00 (84.700,008.900,00

=

75.800,00). Στο 2010 εισπράχθηκαν τα μ ισθώματα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου

2006 ποσού € 14.000,00 πλέον προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής ποσού € 4.340,00 (Διπλότυπο
είσπραξης 3761/1 1 .8.2010) και δόθηκε έναντι των μ ισθωμάτων του 2007 ποσό € 8.900,00 πλέον
προσαυξήσεων ποσού € 2.759,00 (Διπλότυπο είσπραξης 3762/1 1 .8.2010). 'Ετσι, μέχρι τη στιγμή του
ελέγχου μας, παραμένουν ανείσπρακτα μ ισθώματα (από το 2007 έως και 31.12.2012) συνολικού ποσού
€ 566.328,64

(1 07.207,65

+

1 02.953,40

+

98.050,84

+

93.381,75

+

88.935,00

+

75.800,00

�ήμο�
'α�
Νε

ύ�
ρν�
η ς�

ς�
Σμ
-�?
�ς �
-�--��--�----����------- -------�-�
--Έκθεση ελέγχου επi των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012
Εμπιστεuηκή

=

67

ΣC>Λ
0-""��'Ί;_ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοi Λογιστές
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή

αεοε

Δ.Τσίρκα

566.328,64) που εμφανίζονται στο λογαριασμό

Κ.Α. 30 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και

υπηρεσιών». Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις.
Ασκήθηκε από το Δήμο αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της μ ισθώτριας
εταιρείας CON.TENT Α.Ε. και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.
Σημειώνεται ότι στις 9/11/2012 υπεγράφη από το Δήμο και τη μ ισθώτρια εταιρεία σύμβαση λύσης της
μίσθωσης.
Για την παραπάνω επίδικη απαίτηση,

ποσού € 566.328,64, υφίσταται ισόποση πρόβλεψη για

επισφαλείς απαιτήσεις για την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να προκύψει από τη μη είσπραξή της (βλ. §
2.15).
Σημειώνουμε επίσης ότι στις 1 /8/201 2 έγινε κατάmωση της εγγυητικής επιστολής ποσού € 1 20.000,00
της Τράπεζας Alpha Bank και με αριθμό 993/Δ377/848/26-7-2005, η οποία καταχωρήθηκε στο
λογαριασμό 72. 1 2.18 Κ.Α. «Καταmώσεις εγγυήσεων» (βλ § 4.2.2). Η παραπάνω εγγυητική επιστολή
είχε δοθεί από τη μισθώτρια εταιρεία CON.TENT Α.Ε. για την πιστή τήρηση των οικονομικών όρων της
σύμβασης μίσθωσης.

4.2.4 Έσοδα από επιχορηγήσεις

2012
Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

2011

1 0.885.788,50 1 3.841.668,70

Οι επιχορηγήσεις που καταχωρούνται στον ανωτέρω λογαριασμό χορηγούνται στο Δήμο για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών ή για την κάλυψη εξόδων κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδεύσεως και άλλων
συναφών σκοπών.

Σ μ�
---ης�
ο�
Ν ε�
----ήμ�
------------�
ς�
u�
ς�
ΌL
�Δ�
ρντ
�----�--�----�--��


Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

68

Σ<::>.Λ.

0,�"�τ;;,;,ο.:,.•=;.�t�. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

Τα έσοδα αυτά αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:
Κωδ

Περι γραφ ή

74 00 1 1

Κ Α Π για την κάλυψη γενικWv αναγκών (άρθρο 25 ν
1 828189)

74 00 1 4

Κ Α Π για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν 1946/1991)

74 00 1 5

2012

2011

2010

2009

8 690208,95

12 137.450,60

12.141 .251 , 1 1

1 5 071 1 75,13

302823,57

504.705,94

479470,63

892049,60

ΚΑ Π για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς
τροχονόμους (άρθρο 1 4 ν 281 712000)

23040,00

25.856,00

25856,00

22304,00

74.00 20

Επισκευή κω συντήρηση σχολικών ΚΙΙ ρiων (άρθρο 1 3
v 288012001 Ι

0,00

0,00

0,00

523,60

74 00 21

Επιχορηγήσεις από οφειλές Ελληνικού Δημοσίου
(άρθρο 27 ν 375612009) για λεηουργικές δαπάνες

1 31 0 541,46

436 847, 1 6

786324,88

873.694,31

10.326.613,98

13.104.859,70

13.432.902,62

16.859.746,64

559 1 74,52

736809,00

847878,90

2 1 77673,90

559.174,52

736.809,00

847.878,9{)

2.177.673,90

10.885.788,50

1 3 841.668,70

14280 781 ,52

1 9 037 420,54

Έσοδα από επιχορηγήσεις yta λειτουργικές
74.00

74 01 1 4

δαπάνες

Λqιπές επιχορηγήσεις

Εmχορηyήσεις έκτακτες yτσ κάλυψη λεπουργικών
74.01

δαπανών

Σύνολα, ως ανωτέρω


Από την επιβεβαιωτική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς εμάς προκύmει ότι η συνολική
τακτική επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσό € 8.690.208,95.

Η ληφθείσα τακτική επιχορήγηση ανά μήνα εμφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

69
2012

Εμπιστευτική

Σ<Ι!::> "

"'�"'���" Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογiστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

Συγκεντρωτικός πίνακας τακτικής επιχορήγησης
Κ a τ · σει
Κρατήσεις
υπέρ

Κρατήσεις

Κρατήσεις υπέρ

Τελικό

τΕΑΔΥ

υπέρ

περιβαλλοντικού

πληρωτέο

ΤΠΔΥ

Ε.Σ.Δ.Κ.Α.

συνδέσμου

ποσό

Γραμμάτιο

Αποδοτέο

Μήνας

είσπραξης

ποσό

lavR12

77

881 .780,60

1 .322,67

60.444,72

67.900,00

174.743,50

0,00

577.369,71

Φεβ-1 2

127

773.172,1 1

1 . 1 59,76

60.444,72

67.900,00

0,00

6 . 1 00 ,00

637.567,63

Προμήθεια
ΤΠΔ

Κpαtήσεις
υπέρ ΤΠΔ

Map-12

178

827.476,35

1.241,21

60.444,72

67.900,00

0,00

6.100,00

691.ϊ90,42

ΑπρR12

207

933.238,74

1 .399,86

60.444,72

67.900,00

0,00

6.100,00

797.394,16

Μαι:..1 2

271

827.476,35

1 .241 ,21

60.444,72

67.900,00

0,00

6.100,00

691.790,42

louv-12

326

832.364,7 1

1 .248,55

60.444,72

67.900,00

0,00

6.100,00

696.671,44

Ιουλ-1 2

374

594.281,20

891,42

60.444,72

67.900,00

0,00

6.100,00

458.945,06

Auy-12

414

594.281 ,20

891,42

60.444,72

67.900,00

0,00

6.311 ,88

458.733,1 8

Σεπ-12

456

594.281 ,20

891,42

60.444,72

67.900,00

0,00

0,00

465.045,06

Οκτ-12

506

594.281 ,20

891 ,42

60.444,72

67.900,00

0,00

0,00

465.045,06

Ναι:-12

549

594.281,20

891,42

60.444,75

67.900,00

0,00

0,00

465.045,03

Δεκ-12

19/2013

643.294,09

964,94

0,00

68.459,44

0,00

0,00

573.869,71

13.035,30

664.891,95

815.359,44

174.743,50

42.911,88

6.979.266,88

Σύνολο

8.690.208,95

Οι κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ ποσού € 815.359,44 έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασμό Κ .Α. 60.05.56
«Ετήσια εισφορά σε ΤΕΑΔΥ Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (Ν 3655/2008

&

άρθρα 3Ν.1 726/44,

30Ν.2262/52 1 ΟΟΝ.Δ 4260/61 και 33ΝΔ 5441/66)» και οι Κρατήσεις υπέρ Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και
Κοινοτήτων ποσού € 174.743,50 καθώς και οι κρατήσεις υπέρ περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων
Αθήνας - Πειραιά ποσού € 42.91 1 ,88 στο λογαριασμό Κ .Α. 64.30.21 «Εισφορές υπέρ συνδέσμων». Οι
κρατήσεις υπέρ Τ.Π.Δ. αφορούν τις πληρωμές τοκοχρεολυσίων για την εξυπηρέτηση του δανείου, για τα
οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί. Η προμήθεια 0,15% που παρακρατεί το Τ.Π.Δ. λογιστικοποιείται ως έξοδο
στο λογαριασμό 65.1 2.15 «Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες».

Σημειώνουμε, επίσης, ότι τα έσοδα από επιχορηγήσεις: α) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(άρθρο 55 ν.1 946/1 991) ποσού €

302.823,57 και β) για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 ν. 281 7/2000)
ποσού € 23.040,00, που εισπράχθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, αποδόθηκαν στους δικαιούχους,
μετά την αφαίρεση της προμήθειας

Ο, 1 5%

που παρακρατήθηκε από το τ.π.Δ. και εμφανίζονται στους

αντίστοιχους λογαριασμούς δαπανών (Κ.Α. 67 «ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ» περίm. α) και (Κ .Α. 64.51.37 Λοιπές Προαιρετικές δαπάνες περίm. β).

70

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

Εμπιστευτική

ΣC)Λ

0 :'"�,"'κ':.'":��- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Ο λογαριασμός Κ.Α. 74.00.21 Επιχορηγήσεις από οφειλές Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 27 ν. 3756/2009)
για λειτουργικές δαπάνες, αφορά στο υπόλοιπο 50% της τρίτης δόσης ποσού ευρώ 436.847,1 5 που
εισπράχθηκε στο 2012 και ωφέλησε τα έσοδα της χρήσης αυτής καθώς και το 1 00% της τέταρτης δόσης
ποσού ευρώ 873.694,31 της ρύθμισης των χρεών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟτΑ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, που είναι εξοφλητέες σε οκτώ ετήσιες δόσεις.
Ο λογαριασμός λοιπές επιχορηγήσεις ποσού € 559.174,52 περιλαμβάνει επιχορήγηση μ ισθοδοσίας
Κ.Ε.Π. ποσού € 24.718,67, επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών έκτακτης εκλογικής εργασίας ποσού €
14.466,02, επιχορήγηση ποσού € 1 4.400,00 για την κάλυψη μισθοδοσίας μεταταχθέντων υπαλλήλων
από ΟΣΕ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΟΑΣΑ καθώς και επιχορήγηση ποσού € 505.589,83 που διατέθηκε σε
επισκευές και συντηρήσεις έργων και μεταφέρθηκε από το λογαριασμό Κ.Α. 43, σε λογαριασμό εσόδων
προκειμένου να αντισταθμίσει τις αντίστοιχες δαπάνες.
Υποδείξαμε στους αρμοδίους του Δήμου να επισυνάmουν στα γραμμάτια είσπραξης, εκτός από τα
παραστατικά του Τ.Π.Δ. και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου και να παρακολουθείται από την
αρμόδια υπηρεσία ο χρόνος εκταμίευσης των επιχορηγήσεων από το Υπουργείου Εσωτερικών και ο
χρόνος απόδοσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

4.2 .5 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών

Σύνολο εσόδων την 31.12

2012

201 1

409.549,51

217.399,70

Τα έσοδα αυτά αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:
Κωδ.

2012

Περιγραφή

2011

75.20.19 Έσοδα από παρακρατηθέντα ποσ'ά υπέρ Δήμου

85.501,01

6.847,70

75.20.24 Λοιπά έσοδα

324.048,50

21 0.552,00

Σύνολα, ως ανωτέρω

409.549,51

21 7.399,70

ς�
Νε"a
ύρ
-Δ�
ήμ
σ�
--ν�
ηςLς�
Σμ�

----------------��


-------�
��
�--��
Εμπιστευτική
Εκθεση ελέγχου επί των Οικονομικιiιν Καταστάσεων της χρήσεως 2012

71

ΣΟ> Λ

"'-�"��::;_�; Συνεργαζόμενο ι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Η ανάλυση του λογαριασμού Κ.Α 75.20.24 Λοιπά έσοδα, αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
201 1

2012

Περ ιγραφή
"Εσοδα από παράβολα ιθαγένειας


"Εσοδα από αθλητικές δραστηριότητες

50.354,50
6.700,00
260.994,00

Λοιπά έσοδα

6.000,00

59.250,00

324.048,50

210.552,00

Έσοδα από παράβολα άδειας διαμονής αλλοδαπών

Σύνολο, ως ανωτέρω

35.145,00
0,00
1 1 6. 1 57,00

Τα έσοδα από παράβολα άδειας διαμονής αλλοδαπών, αφορούν σε ποσοστό του 30% επί των
εισπραπόμενων εσόδων, από τα παράβολα που συνοδεύουν την αίτηση για τη χορήγηση και
ανανέωση των αδειών διαμονής των αλλοδαπών και ειδικότερα για τις άδειες διαμονής
διάρκειας μέχρι ενός, δύο και τριών ετών, που σύμφωνα με την εγκύκλιο 3 aριθμ. πρωτ.
7533/6.2.2008 του Υπουργείου Εσωτερικών, παρακρατείται αμέσως από τον οικείο ΟΤΑ και δεν
αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. Οι ΟΤΑ εκδίδουν υποχρεωτικά δύο αποδεικτικά διπλότυπα τύπου Β'.
Αυτό που τους έχει χρεώσει η Δ.Ο.Υ. και ένα της ταμειακής υπηρεσίας τους.
Σημειώνουμε επίσης ότι τα ποσά που εισπράπει ο Δήμος για λογαριασμό της Δ. Ο. Υ. (το 70%
επί των εισπραπόμενων εσόδων, από τα παράβολα που συνοδεύουν την αίτηση για τη
χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής των αλλοδαπών) δεν τα εμφανίζει στο ταμείο. Τα
ποσά αυτά αποδίδονται από το Δήμο στη Δ.Ο.Υ. κάθε Παρασκευή.
Κατά την άποψή μας έπρεπε, για τα ανωτέρω ποσά που εισπράπει ο Δήμος για λογαριασμό της
Δ.Ο.Υ., να ενημερώνεται το ταμείο με πίστωση του λογαριασμού Κ .Α. 53.20 «Υποχρεώσεις από
εισπράξεις για λογαριασμό του Δημοσίου και τρίτων» και στη συνέχεια, με την απόδοση των
ποσών αυτών στη Δ.Ο.Υ., να χρεώνεται ο λογαριασμός Κ.Α. 53.20 «Υποχρεώσεις από
εισπράξεις για λογαριασμό του Δημοσίου και Τρίτων» με πίστωση του λογαριασμού Κ .Α. 38
<<Χρηματικά διαθέσιμα».

Επίσης στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται και τα έσοδα από τις Αθλητικές
Δραστηριότητες του Δήμου, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο Δήμο, μετά την κατάργηση, εντός
του έτους 201 1 , των Νομικών Προσώπων

με την επωνυμία <<Οργανισμός Νεολαίας και

Άθλησης Δήμου Νέας Σμύρνης» (ΦΕΚ Β 764/6.5.20 1 1 ) και <<Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Νέας
Σμύρνης>> (ΦΕΚ Β 709/ 29.4.201 1 ). Για τα έσοδα αυτά έχουμε ήδη αναφερθεί στην § 1 .2.

Ν�
-----------ρ�
Δ�
νη�
μu
ήμ
ς---- ------------- ---ς�
Σ�
έa�
ς�
ο�


----------�
-��
��
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012
Εμπιστευτική

72

ΣC>Λ

"'�"�Λ�. Συνεργαζόμενο ι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

4.2.6 Έσοδα κεφαλαίων
2011

2012

Σύνολο εσόδων την 31.12

1 20.478,56

1 50.727,98

Στον ανωτέρω λογαριασμό παρακολουθούνται τα έσοδα από τόκους, από τις τραπεζικές καταθέσεις του
Δήμου.
Σημειώνουμε ότι για προθεσμιακή κατάθεση αξίας € 3.000.000,00 με διάρκεια 22/1 1/201 1 - 22/2/2012,
δεν έγινε πρόβλεψη δουλευμένου εσόδου 1 8.333,34 στην προηγούμενη χρήση, για την

περίοδο

22/1 1/20 1 1 - 31/1 2/20 1 1 .
Στην παρούσα χρήση για προθεσμιακή κατάθεση αξίας € 3.500.000,00 με διάρκεια 27/8/201 2 27/2/2013, δεν έγινε πρόβλεψη δουλευμένου εσόδου ποσού € 61 .736, 1 1 , για τους τόκους της περιόδου
27/8/201 2 - 31/12/201 2. Με το ανωτέρω ποσό ωφελήθηκαν τα έσοδα της χρήσης 2013.
Επειδή για τις παραπάνω προθεσμιακές καταθέσεις, δεν έγινε πρόβλεψη δουλευμένου εσόδου και
εξόδου τόσο στην προηγούμενη χρήση όσο και στην παρούσα χρήση, εμφανίζονται μειωμένα:

1 . τα αποτελέσματα χρή σεως κατά ποσό € 35.975,68:
Δοuλευμένο έσοδο τόκων από 27/8/2012 έως31/12/2012

61.736,11

Μείον: Δουλευμένο έfpδο φόρου τόκωναπό 27/8/2012 έως31/12ι2012

"

(9.260,42)

Μείον: Τόκοι που αναλογούν στην προηγούμενη χρήση και λογίστηκαν το 2012

(18.333,34)

Πλέοv Φόρος τόκων που αναλογεί στην προηγούμενη χρήση και λογίστηκε το 2012

1.833,33

Σύνολο

35.975,68

2. και τα Ίδια Κεφ άλαια κατά ποσό € 52.475,69:

Δοuλεuμένο έσοδο τόκων από 27/8/2012 έως 31/12/2012

61 .736.11

Μείον: Δοuλευμένο έξοδο φόρου τόκων από 27/8/2012 έως 31/12/2012

(9 260,42)

Σύνολο

52 475,69

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

73

2012

Εμπιστευτική

ΣC>"'-

"'�"'����- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

4.2.7 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Σύνολο εσόδων την 31.12

2012

201 1

1 .642.365,55

1 .464.465,84

Στον ανωτέρω λογαριασμό εμφανίζονται οι αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
επενδύσεων ποσού € 1.578.407,80 (βλ § 3.3 περίm. (ίίί)),

η αναλογία του αποθεματικού του

λογαριασμού Κ Α 41 .15, για την κάλυψη των αποσβέσεων των απορριμματοφόρων, ποσού € 63.856,68
(βλ § 3.2) , και λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα ποσού € 101 ,07.

4.2.8 Έκτακτα κέρδη

2012

Σύνολο εσόδων την 31.12

2011

0,00

216.062,58

Κατά την ελεγχόμενη χρήση 201 2 δεν πραγματοποιήθηκαν έκτακτα κέρδη.

4.2.9 Έσοδα προηγουμ ένων χρήσεων

2012

Σύνολο εσόδων την 31.12

2011
416.559,23

429.807,92

Τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:
Κωδ.

Περ ιγραφή

82.01 .00. 1 1

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και

2012

201 1

ηλεκτροφωτισμού

37.539,59

69.750,29

82.0 1 .00.15

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας

1 8.1 19,45

35.992,17

82.01 .00. 1 9

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

292.1 29,83

294.978,97

82.01 .01 . 1 1

Έκτακτα γενικά έσοδα

82.019,05

1 5.837,80

429.807,92

416.559,23

Σύνολο, ως ανωτέρω

Δημος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

74

2012

Εμπιστευτική

ΣC>"'

0 ""�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ. Τσίρκα

Σημειώνουμε ότι τα τακτικά έσοδα συνολικού ποσού

41 6.559,23 βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά στη

χρήση 2012, ενώ αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Σημειώνουμε ότι στα «τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα»

περιλαμβάνονται και έσοδα από τέλη

κατάληψης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από τη ΜΦΚΟ Ε. Π. Ε., για τα έτη 2006-201 1 ποσού

45.495,00 (χρηματικός κατάλογος αρ.πρωτ.6804/1 6.2.2012).

Το παραπάνω ποσό εμφανίζεται στις «Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» και υφίσταται
ισόποση πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (βλ § 2.1 5).
Για το πρόστιμο 200% επί των ανωτέρω τελών, αναφερόμαστε στην § 4.2.2 της παρούσας έκθεσης.
Υποδείξαμε την έγκαιρη βεβαίωση των εσόδων, ώστε να εμφανίζονται στην κάθε χρήση τα έσοδα που
αναλογούν, χωρίς καθυστέρηση και ετεροχρονισμούς.
4.2.10 Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
2012

Σύνολο εσόδων την 3 1 . 1 2

α) Ποσό

1 58.365,52

2011

1 20.402,1 9

3.149,56 μεταφέρθηκε στα έσοδα από τον λογαριασμό προβλέψεις για αποζημίωση

προσωπικού. Αντιστοιχεί στο τμήμα εκείνο της πρόβλεψης που είχε σχηματισθεί σε προηγούμενες
χρήσεις και αφορά τους υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, που μετατάχθηκαν
στην παρούσα χρήση.
β) Ποσό

1 4.056,80 μεταφέρθηκε στα έσοδα από τον λογαριασμό προβλέψεις για αποζημίωση

προσωπικού. Αντιστοιχεί στο τμήμα εκείνο της πρόβλεψης που είχε σχηματισθεί σε προηγούμενες
χρήσεις και αφορά τους υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου και τους μονίμους
υπαλλήλους που επέλεξαν ως κύριο φορέα ασφάλισης το Ι.Κ.Α., που συνταξιοδοτήθηκαν στην παρούσα
χρήση. Η καταβληθείσα αποζημίωση εμφανίζεται στο λογαριασμό αμοιβές προσωπικού, ενώ έπρεπε
να εμφανίζεται στα έξοδα προηγούμενων χρήσεων.
Στο λογαριασμό ΚΑ 60 «Αμοιβές προσωπικού» περιλαμβάνεται και ποσό € 1 6.727,86 που αφορά σε
αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου καθώς
και μονίμων υπαλλήλων που επέλεξαν ως κύριο φορέα ασφάλισης το I.K.A., που έπρεπε να
καταχωρηθούν στα «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».
γ) Ποσό

6.888,64 μεταφέρθηκε στα έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων

χρήσεων, από το λογαριασμό λοιπές προβλέψεις. Αντιστοιχεί στο τμήμα εκείνο των προβλέψεων που
σχηματίστηκαν στη χρήση 2006, για δικαστικές αποφάσεις.

75

_Δήμος Νέος Σμύρνης

'Εκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

Εμπιστευ;ική

ΣC>,...._
�:κ�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκεuη Δ.Τσiρκα

δ) Ποσό € 77.193,67 μεταφέρθηκε στα έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων
χρήσεων, από το λογαριασμό λοιπές προβλέψεις. Αντιστοιχεί στο τμήμα εκείνο των προβλέψεων που
σχηματίστηκαν στην χρήση 2008, για δικαστικές αποφάσεις.
ε) Ποσό € 2.967,04 μεταφέρθηκε στα έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων
χρήσεων, από το λογαριασμό λοιπές προβλέψεις. Αντιστοιχεί στο τμήμα εκείνο των προβλέψεων που
σχηματίστηκαν στη χρήση 2009, για δικαστικές αποφάσεις.
στ) Ποσό € 54.109,81

μεταφέρθηκε στα έσοδα από aχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων

χρήσεων, από τον λογαριασμό λοιπές προβλέψεις. Αντιστοιχεί στο τμήμα εκείνο των προβλέψεων που
σχηματίστηκαν στην χρήση 2006, για δικαστικές αποφάσεις

4.3 Οργανικά και ανόργανα έξοδα

Η ανάλυση των κατ' είδος οργανικών και ανόργανων εξόδων, ανά χρήση, έχει ως εξής:
2012

Οργανικά κατ' είδος έξοδα

2011

Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών

864.941,60

944.945,88

Αναλώσεις ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων

50.605,52

89.730, 1 9

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1 0.789.828,85

13.940.958,59

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

1.048.833,1 1

989.002, 1 2

Παροχές τρίτων

3.1 98.407,44

2.96 1 . 545,29

Φόροι - τέλη

288.684,32

243.765,22

Διάφορα έξοδα

2.493.863,26

1 .980.410,42

Τόκοι και συναφή έξοδα

274.3 1 1 ,34

300.927,34

Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

2.570.975,34

2.477.928,34

Παροχές - Χορηγίες- Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

3.512.369,34

3.433.948,88

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

23.72 1 , 1 2

206.085,89

Σύνολο οργανικών κατ' είδος εξόδων (α)

25. 1 1 6.541 ,24 27.569.248, 1 6

ήμ
ύ�
'a�
Νε
Σμ

ρν�
ης�
ο�

Δ�
-------ς�
ς�

-------- 76

�--��--�----�--��---�
��
Εμπιστευηκt\
Έκθεση ελέγχου επi των Οικονομικών Καταστάσεων της χρtiσεως 2012

ΣC>.ιιf'tt..

<;;:><�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
ΟρκωτtΊ Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Πλέον: Ανόργανα έξοδα
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

0,00

1 3. 1 1 5,57

Έκτακτες ζημίες

381 ,25

3 1 . 1 1 4,21

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

464.183,27

68. 1 3 8, 1 8

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

1 .047.793,67

537.235,01

Σύνολο ανόργανων εξόδων (β)

1 .512.358,19

649.602,97

Γενικό σύνολο εξόδων [άθροισμα (α) + (β)]

26.628.899,43

28.218.851 '13

Τα κατ' είδος οργανι κά έξοδα εμφανίζονται, ανά χρήση, στα αντίστοιχα κέντρα κόστους ως εξής:
2012

Οργανικά κατ' είδος έξοδα

2011

Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

6.654.032,58

7.482.97 1 ,90

Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

274.706,68

294.923,87

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

274.31 1 ,34

300.927,34

Σύνολο οργανικών κατ' είδος εξόδων (α)

1 7.913.490,64 19.490.425,05

25.1 16.541,24 27.569.248, 1 6

Πλέον: Ανόργανα έξοδα
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

0,00

1 3 . 1 1 5,57

Έκτακτες ζημίες

381 ,25

31 . 1 1 4,21

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

464.183,27

68.1 38,1 8

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

1 .047.793,67

537.235,01

Σύνολο ανόργανων εξόδων (β)

1 .512.358,19

649.602,97

Γενικό σύνολο εξόδων [άθροισμα (α) + (β)]

26.628.899,43 28.218.851 '13

Ο τρόπος εμφανίσεως των κατ' είδος οργανικών εξόδων της χρήσεως 2012, στην κατάσταση του
λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» έχει ως εξής:

Ν ς Σμύρνης
ήμ�
Δ�
ος
a�������-���

--�----�--��------------��----�-��
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικιiιν
Καταστάσεων της χρήσεως 2012
Εμπιστεuτ ικr\

---

77

Σ<>Λ.

Α"'�� Σuνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Φύλλο μερισμ ού οργαν ικών κατ' είδος εξόδων χρήσεως 2012

Θέσει� κόστου�

Περιγραφή
Αναλώσιμα υλικά

Σύνολο
δαπάν%

Κόστος
υπηρεσιών

Έξοδα
διοικητικής
λειτουργίας

Έξοδα
λειτουργίας
δημ οσίων
σχέσεων

Χρεωστικοί
τόκοι

864.941,60

596.809,70

268.131,90

0,00

0,00

50.605,52

34.917,81

15.687,71

0,00

0,00

10.789.828,85

7.444.981,91

3.344.646,94

0,00

0,00

Αμοιβές & έξοδα αιρετών αρχόντων, τρίτων

1 .048.833,1 1

272.225,04

776.608,07

0,00

0,00

Παροχές τρίτων

3.198.407,44

2.407.389,12

791.018,32

0,00

0,00

288.684,32

261.183,62

27.500,70

0,00

0,00

2.493.863,26

2.155.393,16

63.763,42

274.706,68

0,00

274.31 1 ,34

0,00

0,00

0,00

274.31 1 ,34

Αποσβέσεις πάγιων στο ιχείων

2.570.975,34

2.144.953,37

426.021,97

0,00

0,00

Παροχές - Χορηγίες κ.λπ.

3.512.369,34

2.579.269,34

933.100,00

0,00

0,00

23.721,12

16.367,57

7.353,55

0,00

0,00

25.1 16.541 ,24

17.91 3.490,64

6.654.032,58

274.706,68

274.311 ,34

Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

Ο μερισμός των δαπανών στα κέντρα κόστους έχει υπολογιστεί εξωλογιστικά και συγκεκριμένα ποσοστό
69% των οργανικών δαπανών καταχωρήθηκε στο «κόστος υπηρεσιών» και ποσοστό 31% στα «έξοδα
διοικητικής λειτουργίας». Εξαίρεση στον μερισμό αυτό αποτελούν οι λογαριασμοί «έξοδα λειτουργίας
δημοσίων σχέσεων» και «χρεωστικοί τόκοι

&

συναφή έξοδα», τα ποσά των οποίων προέρχονται από

συγκεκριμένους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, καθώς και ορισμένοι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί που
βαρύνουν με ποσοστό 100% το «κόστος υπηρεσιών» και άλλοι τα «έξοδα διοικητικής λειτουργίας».
Η ανωτέρω κατανομή των εξόδων έγινε επειδή δεν ήταν εύκολο να προσδιορισθεί στο τέλος της χρήσεως
σε ποιο κέντρο κόστους αφορά η κάθε δαπάνη. Η αδυναμία αυτή θα εξαλειφθεί με την τήρηση της
Αναλυτικής Λογιστικής, στους λογαριασμούς της οποίας θα απεικονίζεται και θα παρακολουθείται ο
αναλυτικός προσδιορισμός του κόστους των βασικών λειτουργιών του Δήμου. Επίσης συστήσαμε την
τήρηση λογιστικών αποθηκών, την απογραφή των αποθεμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα και
οπωσδήποτε στο τέλος της χρήσης, καθώς και την αποτίμηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
31 5/1999, έτσι ώστε να επιβαρύνεται το κόστος υπηρεσιών με το σωστό κόστος των αναλώσεων.

Ν έας Σμυ· ρνη
Δ�
η�
μο�
ς-- -ς��

������
------------��----�----------�--��


Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου ετri των �
Οικονομικών
Καταστάσεων
της χρήσεως ==
2012

78

ΣC>-"
ο.;:κ��- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωη'ι Ελέγκτρια Λοviσrριa: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

4.3.1

Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών
2012

Σύνολο αναλώσεων την 3 1 . 1 2

2011

864.941,60

944.945,88

Πρόκειται για το κόστος αναλώσεως αναλωσίμων υλικών για το οποίο σας παραπέμπουμε στην § 2.14
της παρούσας εκθέσεως.
4.3.2 Αναλώσεις ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων

Σύνολο αναλώσεων την 31.12

2012

201 1

50.605,52

89.730, 1 9

Πρόκειται για το κόστος αναλώσεως ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων για το οποίο σας παραπέμπουμε
στην § 2.14 της παρούσας εκθέσεως.
4.3.3 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
2012

Σύνολο εξόδων την 31.12

2011

1 0.789.828,85 13.940.958,59

Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:

2012

2011

Κωδ.

Περιγραφή

60.01

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

5.376.178,95

6.896.353,06

60.02

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου

1 .008.312,82

1 .331 .141 ,89

60.03

Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

158.435,50

131 .057,16

60.04

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων

1 .738.236,09

2.713.314,84

60.05

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων

2.434.600,44

2.783. 1 74,21

60.06

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

73.685,05

85.91 7,43

60.07

Δαπάνες πρόσληψης και εκπαίδευσης

380,00

0,00

Σύνολα, ως ανωτέρω

1 0.789.828,85 1 3.940.958,59

Κατά τη γνώμη μας έπρεπε οι λογιστικές εγγραφές μισθοδοσίας να «παράγονται» αυτόματα με «γέφυρα»
μεταξύ του συστήματος μισθοδοσίας και της γενικής λογιστικής.

ς;
,

Δήμος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

79
2012

Εμπιστεuηκη

ΣC>,Λ,.

':'�;:κ��� Σννεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

Στο λογαριασμό

ΚΑ

60 «Αμοιβές προσωπικού)) περιλαμβάνεται και ποσό € 1 6.727,86 που αφορά σε

αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, που
έπρεπε να καταχωρηθούν στα «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων)).
Οι σχηματισθείσες μέχρι 31.1 2.201 1 προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία ποσού

14.056,80 μεταφέρθηκαν ορθά, την 3 1 . 1 2.2012 στα «Έσοδα από προβλέψεις

προηγούμενων χρήσεων)).
Στο λογαριασμό

ΚΑ

60.01 «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων)) περιλαμβάνεται και ποσό € 2 1 . 31 2,61 που

αφορά σε καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος σύμφωνα με το Ν. 1 03/75, λόγω συνταξιοδότησης
σε υπάλληλο του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου του Δήμου «Δημοτικό Γυμναστήριω).
Σχετική αναφορά έγινε στην παράγραφο 3.1 , στην οποία σας παραπέμπουμε.

4.3.4 Αμοι βές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
2012

Σύνολο εξόδων την 31.12

1.048.833,1 1

2011

989.002,1 2

Οι αμοιβές και τα έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:

2012

2011

Κωδ.

Περ ιγραφή

61 .00

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

449.339,33

371 .319,66

61 .01

Έξοδα αιρετών αρχόντων

233.261,95

278.983, 14

61 .09

Αμοιβές και έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών

94.006,79

61 .528,75

61 .98

Λοιπές αμοιβές τρίτων

272.225,04

277.170,57

1.048.833, 1 1

989.002, 1 2

Σύνολα, ως ανωτέρω

Δt\μος Νέας Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρrίσεως

80
2012

Εμπιστευηκiι

ΣC>Λ.
c;;κc�"�':. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκa

Για τα σημαντικότερα υπόλοιπα του παραπάνω πρωτοβάθμιου λογαριασμού σημειώνουμε τα εξής:
(α) Στις αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών περιλαμβάνονται αμοιβές βάσει συμβάσεων

έργου .
(β) Ο λογαριασμός «Έξοδα Αιρετών αρχόντων» αναλύεται ως εξής :
Κωδ.

Περιγραφή

61 .01 .21

Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχων

2012

και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

2011

1 8 1.262,01

204.229,43

51.999,94

74.753,71

233.261,95

278.983, 14

61.01 .22 Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων και
Οικονομικής Επιτροπής
Σύνολα, ως ανωτέρω

(γ) τέλος το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού «Λοιπές αμοιβές τρίτων» αφορά σε προμήθειες της

ΔΕΗ ποσού

258.1 03,74, για τις εργασίες που παρέχει στο Δήμο από την είσπραξη των

δημοτικών τελών και φόρων, για το διάστημα 1 . 1 - 31 . 1 2.2012.

4.3.5 Παροχές τρίτων

Σύνολο εξόδων την 3 1 . 1 2

2012

2011

3.1 98.407,44

2.961 .545,29

2012

2011

620.526,15

532.968,02

35.254,53

26.240,80

Οι παροχές τρίτων αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:
Κωδ.

Περιγραφή

62.00

Ηλεκτρικό ρεύμα για

φωτισμό

οδών, πλατειών,

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

62.01

Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας

62.02

Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

42.420,35

38.184,06

62.03

τηλεπικοινωνίες

1 18.962,58

1 1 9.364,23

62.04

Ενοίκια - μισθώματα

804.142,45

790.543,41

62.05

Ασφάλιστρα

69.907,00

67.455,61

62.07

Επισκευές- συντηρήσεις παγίων

970.433,22

836.071 ,95

62.17

Επισκευές - συντηρήσεις παγίων κοινής χρήσης

146.554,20

252.143,79

62.98

Λοιπές παροχές τρίτων

390.206,96

298.573,42

3.198.407,44

2.961.545,29

Σύνολα, ως ανωτέρω

Δήμος Ν έας Σ ύρν ης
----�--��------------��----�--����������--�
Ξ�


Εμπιστεuηκή
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως: 2012

---

81

ΣC>Λ.
a.;"'�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση του λογαριασμού ΚΑ. 62.07 «Επισκευές - συντηρήσεις»:
Κωδ.

Περιγραφή

62.07.61

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου

62.07.62

Συντήρηση λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων

62.07.63

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

62.07.64

Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων

62.07.65

Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού

2012

2011

245.855,24

103.036,82

200.352,06

60.582,85

322.920,23

514.494,53

18.674,62

1 4.466,45

87.102,37

64.838,61

71 .032,63

31.309,79

24.496,07

27.342,90

970.433,22

836.071,95

εξοπλισμού

62.07.66

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

62.07.67

Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού

Σύνολα, ως ανωτέρω

4.3.6

Φόροι - τέλη

2012
Σύνολο εξόδων την 31.12

288.684,32

2011
243.765,22

Οι φόροι - τέλη αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:
Κωδ.

Περιγραφή

63.00

Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος

63.03

2012

2011

15.1 00, 1 5

1 9.930,57

τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

12.400,55

1 2.963,75

63.04

Δημοτικοί φόροι - τέλη

1 85.894,30

1 92.622,67

63.98

Διάφοροι φόροι -τέλη

75.289,32

1 8.248,23

288.684,32

243.765,22

Σύνολα, ως ανωτέρω

Στο λογαριασμό «Δημοτικοί φόροι - τέλη» παρακολουθείται το τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού

1 85.894,30 που παρακρατείται από τη ΔΕΗ κάθε μήνα υπέρ Ο.Τ.Α. και στη συνέχεια ανακατανέμεται και
αποδίδεται στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 9 του άρθρου 24 του ν.
21 30/1993.

Ν'
Σ�
Δ�
ημ�
ν7
ο�
ς�
ε
-----------α�
ς�
μ�
ηL�

-----�---------�-�
��

��
��

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων τrις χρήσεως 2012
Εμπιστεuτικfι

82

ΣC>"-

�;κ:.:��� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

4.3. 7 Διάφορα έξοδα

Σύνολο εξόδων την 3 1 . 1 2

2012

2011

2.493.863,26

1 .980.410.42

2012

2011

Τα διάφορα έξοδα αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:
Κωδ.

Πε ρι γραφή

64.02

Έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης

25.572.46

224.5 1 8, 68

64.05

Συνδρομές

4.722.47

8.946,04

64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης

2.947,08

3.360,85

64. 1 5 Έξοδα καλλιτεχνικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

249.1 34,22

70.405, 1 9

64.30 Υποχρεωτικές εισφορές ΟΤΑ

1 .749.349,63

1 .267.055,38

του Δήμου

1 85,72

0.00

Προαιρετικές δαπάνες ΟΤΑ

405.857,81

403.726,91

64.98 Διάφορα έξοδα

56.093,87

2.397,37

Σύνολα, ως ανωτέρω

2.493.863,26

1 .980.410.42

64.50 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας

64.51

Για τα σημαντικότερα υπόλοιπα του παραπάνω πρωτοβάθμιου λογαριασμού σημειώνουμε τα εξής:
ΚΑ 64. 30

Υποχρεωτικές εισφορές Ο.Τ.Α.

Σύνολο εξόδων την 3 1 . 1 2.2012

1 .749.349,63

Στον παραπάνω λογαριασμό καταχωρήθηκαν οι παρακρατήσεις που διενεργήθηκαν από την τακτική
επιχορήγηση, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και
Κοινοτήτων Νομού Απικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) ποσού

174.743,50 καθώς και οι κρατήσεις υπέρ

περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά ποσού € 42.9 1 1 ,88. (βλ § 4.2.4) .
Στις 1 6 Δεκεμβρίου του 201 1 συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αριθ. οικ. 52546
ΦΕΚ 2854/16-12-2011 ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Απικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.). Με ης ίδιες
διατάξεις που ιδρύθηκε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος, ταυτόχρονα διαλύθηκε ο προκάτοχος
Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Απικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.). Ο Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος
κατέστη καθολικός διάδοχος του Ε. Σ. Δ. Κ. Ν.Α.

Δ�
-----�
ος�
Ν

έ�
ας�
Σ

μu

· ρ�
νη�
ς
ήμ?
---------------------�


���
��
��
Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων τrις χρήσεως 2012

83

ΣC>Λ.
ο,rκ��� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αριθ. οικ. 52546

ΦΕΚ 2854/1 6-12-201 1

καθορίστηκαν οι ετήσιες εισφορές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την χρήση 2012 σε € 1 .531 .694,25.
Για την είσπραξη των εισφορών προβλέπεται η παρακράτηση και απόδοση τους από την ΔΕΗ μέσω των
ανταποδοτικών τελών που εισπράπει.
Επειδή κατά τη διάρκεια της χρήσης 201 2 δεν έγινε παρακράτηση από την ΔΕΗ του συνολικού ποσού
που θα έπρεπε να αποδοθεί στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α., έγινε πρόβλεψη δουλευμένου εξόδου ποσού € 382.923,57,
που εμφανίζεται στους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού (βλ § 3.15) και έτσι επιβαρύνθηκαν τα
έξοδα της χρήσης 201 2 με το συνολικό ποσό του εξόδου

1 .531 .694,25, που αφορά στις ετήσιες

εισφορές του Δήμου υπέρ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

ΚΑ 64.51

Προαιρετικές δαπάνες ΟΤΑ

Σύνολο εξόδων την 3 1 . 1 2.2012

405.857,81

Στον παραπάνω λογαριασμό παρακολουθούνται οι οικειοθελείς χορηγίες του Δήμου προς διαφόρους
εκκλησιαστικούς και αθλητικούς φορείς του Δήμου, καθώς και η οικονομική ενίσχυση ενδεών δημοτών.

4.3.8 Τόκοι και συναφή έξοδα
2012

Σύνολο εξόδων την 3 1 . 1 2

274.3 1 1 ,34

2011

300.927,34

Οι τόκοι και τα συναφή έξοδα αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:
2012

2011

Κωδ.

Περ ιγραφ ή

65.01

Τόκοι και έξοδα για απόκτηση επενδυτικών αγαθών

255.524,56

278.981 ,92

65.1 2

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

18.786,78

21 .945,42

274.31 1 ,34

300.927,34

Σύνολα, ως ανωτέρω

Ν ας Σμ ύρνης
Δήμος
--------------------�������-��
����
-�
�Εμπιστευτ

��
�� ική

��
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

84

ΣC>-"
0.):"'�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκα

4.3.9 Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτου ργικό κόστος

Σύνολο εξόδων την 3 1 . 1 2

2012

2011

2.570.975,34

2.477.928,34

Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:
2012

Κωδ.

Περιγραφή

66.01

Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων

2011

700.990,1 6

631 .231 ,39

μηχανολογικού εξοπλισμού

74.795,71

55.892,75

66.03

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

345.370,1 6

256.549,61

66.04

Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

253.108,40

393. 1 1 4,31

66.05

Αποσβέσεις aσώματων ακινητοποιήσεων και

224.1 53,97

217.579,88

972.556,94

923.560,40

2.570.975,34

2.477.928,34

- τεχνικών έργων
66.02

Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχνικών έργων -

εξόδων πολυετούς αποσβέσεως
66.17

Αποσβέσεις

παγίων εγκαταστάσεων κοινής

χρήσεως
Σύνολα, ως ανωτέρω

Σχετικά με τις αποσβέσεις έχουμε αναφερθεί στους αντίστοιχους λογαριασμούς των παγίων
περιουσιακών στοιχείων και λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως.

4.3. 1 Ο Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις - Επιδοτ ήσεις - Δωρεές

Σύνολο εξόδων την 3 1 . 1 2

2012

201 1

3.51 2.369,34

3.433.948,88

Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρήθηκαν επιχορηγήσεις, στη διαδημοτική αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία «ΗΛΙΟΣ», καθώς και σε Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Σμύρνης, από ίδια διαθέσιμα του Δήμου ή
από επιχορηγήσεις που λήφθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον ανωτέρω σκοπό.
Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:

ύ�
Ν ε�
η�
Δ�
ρν�
ς�
ς�
Σμ

μο�
nς�
'α�

---------------------------�
��


���

Εμπιστευτική
Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρJiσεως 2012

85

Σ<:>"

"'�"��- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Κωδ.
67.15.03
67.1 5.04
67.15.05

2012

2011

250.000,00
1 .1 30.000,00
30.000,00

1 60.000,00
1 . 1 00.000,00
30.000,00

67.15.06 Επιχορήγηση στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης
67.51. 1 1 Επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές

1 .600.000,00

1 .580.000,00

502.369,34

563.948,88

Σύνολα, ως ανωτέρω

Περιγραφή
Επιχορήγηση στην «Εθνική Στέγη»
Επιχορήγηση στον «Πολιτιστικό Οργανισμό»
"ΗΛΙΟΣ" διαδημοτική μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία


3.512.369,34 3.433.948,88

Για το σκοπό του ελέγχου μας αποστείλαμε επιστολές προς τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, προκειμένου
να μας επιβεβαιώσουν τα ληφθέντα από αυτά ποσά και λάβαμε από όλα επιβεβαιωτικές επιστολές. Για
τη διαδημοτική μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία 'ΉΛΙΟΣ," στην οποία δεν καταβλήθηκε η επιχορήγηση
της χρήσης 2012, έγινε πρόβλεψη δουλευμένου εξόδου με την επιβάρυνση των δαπανών της χρήσης
2012 ποσού

30.000,00 (Κ.Α. 67.1 5.05) και την πίστωση του μεταβατικού λογαριασμού παθητικού

«Έξοδα χρήσεως δου λευμένα» (Κ.Α. 56.01. 67) .
Η επιχορήγηση που εισπράχθηκε στο 201 2 από το Υπουργείο Εσωτερικών και εμφανίζεται στα έσοδα
(Κ.Α. 74.00.14) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(άρθρο 55 ν. 1 946/1 991) ποσού

302.823,57, αποδόθηκε

στους

δικαιούχους το 2012, μετά την αφαίρεση της προμήθειας Ο, 15% του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων και εμφανίζεται στο λογαριασμό δαπάνης Κ.Α. 67.51 .1 1 .

4.3. 1 1

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
2012

Σύνολο εξόδων την 31.12

23.721 , 1 2

2011

206.085,89

Αφορά σε σχηματισθείσα στη χρήση 2012, συμπληρωματική πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και μονίμων υπαλλήλων που επέλεξαν ως κύριο φορέα ασφάλισης το Ι.Κ.Α.

ύρνης
-------�
Δη�
L-------------μος Ν ε'ας Σμ
-�
---? ����� ��


����
��--�

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012
Εμπιστευτική

86

ΣC>#\..
<>4 ><�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές aεοε
Ορκωτt\ Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

4.3. 1 2 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2012

2011

0,00

1 3. 1 1 5,57

Σύνολο εξόδων την 3 1 . 1 2

4.3 . 1 3 Έκτακτες ζημίες
2012

Σύνολο εξόδων την 3 1 . 1 2

2011

381,25 3 1 . 1 1 4,21

Ο ι έκτακτες ζημiες αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:

Κωδ.

2012

Περιγραφή

2011

81 .02.02 Ζημiες από καταστροφή μηχανημάτων

380,85

0,00

81 .02.03 Ζημiες από καταστροφή μεταφορικών μέσων

0,00

31 . 1 1 3,81

81 .02.04 Ζημiες από καταστροφή επiπλων και λοιπού εξοπλισμού

0,40

0,40

Σύνολα, ως ανωτέρω

381 ,25

31 . 1 1 4,21

4.3.1 4 Έ�οδα προαγο υΗένων κρ!]σεων

Σύνολο εξόδων την 3 1 . 1 2

2012

2011

464.1 83,27

68.138,18

Τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:

Δήμος Νέας Σμύρνης

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

87
2012

Εμπιστευτική

Σ<>,..._
c;,;:κ�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

Κωδ.

Περιγραφή

82.00.1 1

Εφάπαξ που κατέβαλλε ο Δήμος βάσει του Ν.103/1975 στους εργαζομένους που
προέρχονται από το Δημοτικό Γυμναστήριο που καταργήθηκε στη χρήση 2011
(βλέπε § 3.1)

82.00.1 1

82.00. 1 1
82.00.1 1

2012

84.254,69

Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία που κατέβαλλε ο Δήμος για τους εργαζομένους
που προέρχονται από το Δημοτικό Γυμναστήριο που καταργήθηκε στη χρήση 2011
(βλέπε § 3.1)

59.626, 10

Τόκοι κεφάλαιο και δικαστικά έξοδα τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που
αφορούν σε μισθούς υπερημερίας

1 00.093,58

Αναδρομικά υπαλλήλων που καταβλήθηκαν στο 2012 και δεν είχε σχηματισθεί
πρόβλεψη δουλευμένου στην προηγούμενη χρήση

12.085,69

36.1 07,03
41 .472,00

33.034,66

82.00.17 Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων
82.00.31

Τόκοι κεφάλαιο και δικαστικά έξοδα τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων

82.00.31

Πολεοδομικά πρόστιμα
τέλος για ρύθμιση αυθαιρέτου

82.00.31
82.00.32
82.00.98

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
Επιστροφές στους δικαιούχους εισττραγμένων λοιπών εσόδων, που καταβλήθηκαν
από αυτούς aχρεωστήτως

85.593,14
500,00
1 1 .416,38

464.183,27

Σύνολα, ως ανωτέρω

201 1

Κωδ.

Περιγραφή

82.00.11

Επιστροφή επιδόματος πληροφορικής σε υπαλλήλους

82.00.11

Αναδρομικά υπαλλήλων προηγούμενων χρήσεων, που καταβλήθηκαν στο 2011

5.934,04

2.422,03

και δεν είχε σχηματιστεί πρόβλεψη δουλευμένου εξόδου στην προηγούμενη χρήση
82.00.17

Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων

15.776,85

82.00.31

Κεφάλαιο τόκοι και δικαστικά έξοδα βάσει δικαστικής απόφασης

15.217,37

82.00.98

Επιστροφές

28.787,89

68.138,18

στους δικαιούχους

εισττραγμένων

λοιπών

εσόδων,

που

καταβλήθηκαν από αυτούς aχρεωστήτως
Σύνολα, ως ανωτέρω

Στα έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων, μεταφέρθηκε από το
λογαριασμό λοιπές προβλέψεις ποσό € 87.049,35, που αντιστοιχεί στο τμήμα εκείνο των προβλέψεων

1

Δήμος Νέας Σμύρνης

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων ηις χρήσεως

88
2012

Εμπιστευτική

ΣC>"

ο_;:κg�.�...'Ί�.�;.���� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Πaρασκευιi Δ.Τσiρκα

που σχηματίστηκαν στις χρήσεις 2006, 2008 και 2009 για

κεφάλαιο και δικαστικά έξοδα, βάσει

δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε βάρος του Δήμου (βλ § 4.2.1 Ο).
Στην παρούσα χρήση, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, έγινε προσπάθεια της καταχώρηση των
'

εξόδων στη χρήση που αφορούν, ώστε να τηρηθεί η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και να μην
υπάρχουν μετακυλίσεις δαπανών από τη

μια χρήση στην άλλη,

με τη χρήση των μεταβατικών

λογαριασμών του Παθητικού «Έξοδα χρήσεως Δουλευμένα», καθώς και με τη διενέργεια «Προβλέψεων
για έκτακτους κινδύνους».

4.3.1 5 Προβλέψει ς για έκτακτους κινδύνους
2011

2012

Σύνολο εξόδων την 31 . 1 2

537.235,01

1 .047.793,67

Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους αναλύονται περαιτέρω, ανά χρήση, ως εξής:
Κωδ.

2012

Περιγραφή

83.1 1 .00 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (βλ. § 2.15)

2011

688.71 1 ,83

399.1 26,28

209.326,84

1 0 1 .006,60

0,00

37.1 02,1 3

70.000,00

0,00

79.755,00

0,00

1.047.793,67

537.235,01

83.90.02 Προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις που δεν είναι
δυνατό να προβλεφθεί η έκβασή τους στο παρόν
στάδιο
83.13.00 Προβλέψεις εξόδων (κεφάλαιο και δικαστικά έξοδα)
βάσει δικαστικών αποφάσεων, που εκδόθηκαν σε
βάρος του Δήμου
83.98.00 Πρόβλεψη για την υποχρέωση καταβολής εφάπαξ
του Ν.1 03/75 σε τρεις υπαλλήλους, που εντάχθηκαν
στο προσωπικό του Δήμου μετά την κατάργηση του
Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου
Νέας Σμύρνης» και δεν είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι
31/1 2/2012. (βλέπε § 3.1)
83.98.00 Πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως
για τη ζημιά που ενδεχομένως θα προκύψει από τη
μη ανάκτηση της απαίτησης από το έλλειμμα των
αθλητικών δραστηριοτήτων (βλέπε § 2.16)

Σύνολα, ως ανωτέρω

C(;)

Δήμος Νέaς Σμύρνης
Έκθεση ελέγχου επi των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

����=---��77�

89
2012

Εμπιστευτική

ΣC>""-

c;; κ�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοf Λογιστές αεοε

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

5.

Λογι στική οργάνωση - Εσωτερικός έλεγχος

Ο Δήμος άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο από την 1 . 1 .2002 και το άνοιγμά
τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 . 1 . 1 08 του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (π.δ. 31 5/1999).
Εφαρμόστηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων π.δ. 31 5/1999 ως προς τη Γενική
Λογιστική. Δεν τηρήθηκε η Αναλυτική Λογιστική (κεφάλαια 5.1 και 5.2 του π.δ. 315/1 999) και από το
κεφάλαιο περί Λογαριασμών Τάξεως (Κεφάλαιο 3.2 του π.δ. 315/1999) δεν τηρήθηκαν οι λογαριασμοί
«Εγγυήσεων, εμπραγμάτων ασφαλειών και απαιτήσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις».
Σημειώνεται ότι, επειδή δεν τηρήθηκε η Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης, δεν κατέστη δυνατός ο
εσωλογιστικός προσδιορισμός του κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών και κατασκευής παγίων
εγκαταστάσεων.
Με την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής τα κόστη των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου θα
προκύmουν εσωλογιστικά, με ακρίβεια και σε συσχετισμό με τα αντίστοιχα έσοδα.
Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται ως το «σύνολο των αρχών, μεθόδων και διαδικασιών, που
εφαρμόζει η διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας προκειμένου να υποβοηθήσει την επίτευξη του
αντικειμενικού σκοπού της διασφάλισης κατά το δυνατόν, της κανονικής και αποτελεσματικής διεξαγωγής
των εργασιών της, περιλαμβανομένης της τήρησης των αρχών της Διοίκησης, της διασφάλισης των
περιουσιακών στοιχείων, της πρόληψης και εντοπισμού απάτης και σφάλματος, της ακρίβειας και
πληρότητας των λογιστικών εγγραφών και της έγκαιρης σύνταξης αξιόπιστων οικονομικών
καταστάσεων».
Σχετικά με το Σύστημα του Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου σημειώνουμε ότι χρειάζεται βελτιώσεις και
ειδικότερα:
1 ) Πρέπει κατά τη γνώμη μας να θεσμοθετηθεί από το Δήμο σύστημα εσωτερικού ελέγχου στον τομέα
αθλητικών δραστηριοτήτων ώστε να είναι δυνατός, ανά πάσα στιγμή, ο έλεγχος των υπολόγων από το
Δήμο και να διασφαλίζονται πλήρως τα έσοδα του Δήμου.
Επίσης πρέπει να προσαρμοστεί ο Δήμος στις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας για τις
δραστηριότητες αυτές, σχετικά με τον ΚΦΑΣ καθώς και τον ΦΠΑ (βλ § 1 .3.2 και 1 .3.3).
Άλλωστε λόγω της αδυναμίας του συστήματος εσωτερικών δικλίδων στον τομέα αθλητικών
δραστηριοτήτων, επειδή δεν υπήρχε για τη χρήση 201 2 σύστημα χρεώσεων σε υπολόγους των
πρωτογενών παραστατικών είσπραξης, δεν έγινε δυνατή η συγκέντρωση επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων


'

Δήμος Νέας Σμύρνης

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

90
Εμπιστευτικ ή

ΣC>,..._

"'%"�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσίρκα

από τα οποία να προκύmει με βεβαιότητα το σύνολο της απώλειας των εσόδων από τον τομέα αυτό, για
την έκταση της οποίας διατηρούμε επιφύλαξη. (βλ § 1 .2).
Επίσης στη χρήση 201 2 ο Δήμος, δεν τηρούσε το προβλεπόμενο από άρθρο 1 0 παρ. 5 ε' του Κ.Β.Σ.
πρόσθετο βιβλίο πελατών, ώστε να είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε το σύνολο των εσόδων από τις
αθλητικές δραστηριότητες, από το βιβλίο αυτό.
2) Δεν τηρούνται διακεκριμένες μερίδες αποθήκης κατά είδος ποσότητα και αξία, από τις οποίες να
προκύmουν οι κινήσεις των ειδών αυτών (εισαγωγές - εξαγωγές, τελικό απόθεμα. Έτσι τα αποτελέσματα
της χρήσεως 2012 (όπως και της προηγούμενης χρήσης) επιβαρύνθηκαν με το συνολικό κόστος αγοράς
των «Αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών παγίων>>.
Επειδή η μη τήρηση διακεκριμένων μερίδων αποθήκης κατά είδος ποσότητα και αξία δεν είναι σύμφωνη
με το άρθρο 3 του π.δ. 31 5/99 (περί υποχρεωτικής εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής
Εκμεταλλεύσεως) και επιπλέον εγκυμονεί διαχειριστικούς κινδύνους, συστήσαμε την τήρηση λογιστικών
αποθηκών, την απογραφή των αποθεμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε στο τέλος της
χρήσης καθώς και την αποτίμηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 31 5/1999, έτσι ώστε να
επιβαρύνεται το κόστος υπηρεσιών με το σωστό κόστος των αναλώσεων.
3) Πρέπει να διενεργηθεί απογραφή κατά οφειλέτη όλων των απαιτήσεων της 31 . 1 2. 20 1 2 και στη
συνέχεια να γίνεται παρακολούθηση των ανωτέρω απαιτήσεων ανά οφειλέτη μέσω ειδικού
μηχανογραφικού προγράμματος. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε στο τέλος της χρήσης
πρέπει να διενεργείται συμφωνία μεταξύ της ανάλυσης ανά οφειλέτη και της γενικής λογιστικής.
Πρέπει, επίσης, να διερευνηθούν όλες οι καθυστερημένες απαιτήσεις και να κινηθούν διαδικασίες για την
είσπραξη τους (άρθρο 167 ν. 3463/2006) ή τη διαγραφή τους (άρθρο 174 ν. 3463/2006).
4) Εκτιμούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί ο έλεγχος για την πληρότητα, αλλά και την ορθότητα του
προσδιορισμού της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και να γίνουν οι δέουσες ενέργειες, ώστε οι
λογαριασμοί του παγίου ενεργητικού του Δήμου να απεικονίζουν την πραγματική του περιουσία.

6.
1)

Εκκρεμείς δίκες

Σε προηγούμενες χρήσεις καθώς και στην παρούσα χρήση ασκήθηκαν και εκκρεμούν αγωγές
υπαλλήλων κατά του Δήμου για το επίδομα εξομάλυνσης. Η έκβαση των παραπάνω αγωγών δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις
οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.


:

Δήμος Νέας Σμύρνης

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως

91
2012

Εμπιστεuτικfι

::ε::e>,r...

"':;""'��- Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκα

Το γεγονός ότι υπάρχει πλέον τελεσίδικη απόφαση (υπ'αριθμό 1 996/20 1 1 του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά) επί του θέματος, η οποία μάλιστα έκρινε επί της ουσίας τη διαφορά και με την οποία απερρίφθη
η αγωγή 75 εργαζομένων του Δήμου, μας υποχρεώνει, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα, να
αναφέρουμε το θέμα αυτό ως «'Εμφαση Θέματος» στην έκθεση ελέγχου μας και δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη στη γνώμη μας σε σχέση με το θέμα αυτό.
2)

Εκκρεμούν διάφορες δικαστικές υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις σε βάρος
του Δήμου και εκκρεμούν στον ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Για τις παραπάνω υποθέσεις υφίσταται
πρόβλεψη για κεφάλαιο και δικαστικά έξοδα, συνολικού ποσού € 85.423,62 (βλ. § 3.6).

3)

Έχει ασκηθεί και εκκρεμεί η από 1 8.10.2004 αγωγή του Αχιλλέα Μπέου, ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών για την επιδίκαση σε αυτόν ποσού

1 .528.846,80, νομιμοτόκως από της

επιδόσεως. Σύμφωνα με την άποψή μας, η οποία στηρίχθηκε στην

εκτίμησή των νομικών μας

συμβούλων, η παραπάνω αγωγή δεν θα ευδοκιμήσει και ορθά δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις
οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
4)

Έχει ασκηθεί και εκκρεμεί η από 25.5.2006 αγωγή της εταιρείας «Α. ΦΟΥΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο. Ε.», ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την επιδίκαση σε αυτή αποζημιώσεως ποσού € 1 20.000,00,
νομιμοτόκως από της επιδόσεως. Σύμφωνα με την άποψή μας, η οποία στηρίχθηκε στην εκτίμησή των
νομικών μας συμβούλων, η παραπάνω αγωγή δεν θα ευδοκιμήσει και ορθά δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

5)

Εκκρεμούν και άλλες αγωγές υπαλλήλων του Δήμου και τρίτων για την έκβαση των οποίων, δεν έγινε
εκτίμηση από τη Νομική Σύμβουλο. Για τις περιmώσεις αυτές που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η
έκβαση τους στο παρόν στάδιο, υφίσταται πρόβλεψη συνολικού ποσού € 506.436,20 για την περίmωση
που ορισμένες από αυτές, ενδεχομένως, ευδοκιμήσουν (βλ. § 3.6).

6) Εκκρεμούν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι από 01/08/201 1 αγωγές του Δήμου α) κατά
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και της Δ. Α.
περί λογοδοσίας, άλλως καταβολής ποσού 90.465,60 € εντόκως από της επιδόσεως μέχρι εξοφλήσεως
και β) κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και
του Σ. Π. περί λογοδοσίας, άλλως καταβολής ποσού 31.013,96 € εντόκως από της επιδόσεως μέχρι
εξοφλήσεως.
7)

Εκκρεμούν αγωγές του Δήμου κατά οφειλετών, που αφορούν σε απαιτήσεις του από μισθώματα. Για τις
επίδικες αυτές απαιτήσεις υφίσταται πρόβλεψη για την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να προκύψει από
τη μη είσπραξή τους (βλ. § 2.1 5).

8)

Για τις αγωγές τρίτων που έχουν εγερθεί και εκκρεμούν περί αναγνωρίσεως της κυριότητας τους σε
ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Νέας Σμύρνης και τα οποία ο Δήμος Νέας Σμύρνης καταχώρησε στο

/

� νης
Σμ�
η μ�
Δ�
Ν ε'
ο�
α�
ς�
ς�
-----------------�--�
--- 92
�7��-�

���
�-��--�

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως
2012
Εμπιστευτική

ΣC>Λ.

<_>,rκ�� Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια: Παρασκευή Δ.Τσiρκa

Παρ ά ρτημα
Ισολογισ μός χρή σεως 201 2

Δήμοι; Νέaι; Σμύρνης

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012

94
Εμπιστευτική

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

"

.ΙΣΟΛΟΠεΜΟΣ1ΉΙ 31ηςΔΕΚΕΜf3ΡtΟΥ 2012
�XPHD-1 1 WΚfiN'tOY·31

Γk>ad ιι:Ι\D6ικνικrej<ms: 2Ω12.
·-

θ.
r.

"""
"""""

§ΟΑΛ ΒJ(λ!ι.mπ:pτ
�- Λοm1 tξο<iα�
Ι.

n.ι.noΕΗΕΡΠfΠΚΟ
Ε'νι;ιιΟ'ιμαn:!;..,οοιrι:ιnοςιήCJΟ
ι. Γήn.δα - Οιι:ό"nΟΟ
1α. n.o.atdσ;- (1ο:;ιρι<α - Ιlαιδ6rοποο οο:ι:>fΙ'Ι'κ τ.ρήσt:ωο;
1β. Οδοl-Οδοστρώvαια�!ΙΙΥΙΚχρ{ιι;:οWς
1y. {Ίι:ζοδρδιοο ι;:Οffl'Κ :ι:ρήοεως"
3. Kf{ρlaι:a �tpya
3β. ΕyωτοστάσDςηλαι�μο(; ι;:�χρήοεως
-4. �α-�εyι:ατσm6οος &
λ\nός� εξα1Γλιαμός
� ,.,.,.,.. Q. Έ=rλα ι;:αι λοfιrό<; tξιnr�
7. J�Javη'!o� om1 ιxtU.toη & ΊfJIO"XI'aβiiU.ς
ΣWολο ιm.ηιC!11'01ήσι.wιι (ΓU)

._

1A1o4.(1;1.,7J

2..073.174.!3

<ΙΙ5..306.6s.ι,71
5.593.715,85
3.875.425,63
1.001.103,.U

0,00

�-11:t.U

%.ΙΙSJi12.12

1.177..3-46,48

"'""""

178.00J,58
1.41(1.224,36
512.317,17

17.53!.0!$,75

11.o11.7S1,!Z

1.009222,77

300.874,111

Μ'!

3.&51.65δ,[!:
71.1nλ2Ω.,15

....,.
...,

,.......,.,

1.Δ!5,715,00

.,......,

.oi.040.7U

1..80
3.360..492,09
2527.-wl�
.....,_.....,

.xpηρtJfOOfltavoμtdς�

2.630.-43'.«
2.788..174,92
000

2..5Ζ1.«9�115

4397.74
17.111,06

ΧΥΚΛΟ!ΟΡΟΥΝ ΕΗΕΡfΗΙ1ΚΟ
Α1. Λ"ΙΠΙΠή<.>ιις αιrό mίιληση ayoe.:;ιv οα:zι I/1JI}j)(OIW;'
f.'ιdoY; Ι"Ιρο!ΙλιφΡς
s. )ψuίιοΊι;ς Δι6f'0Ρ0Ι
ΜΕΙιπ. Προβλtφος:

..

1.

-

�Α....ΙΙ
. Dφ,...)ήeχαJ
..
Em)OΙ+ΙJiήw;S
��Δ4ιoopds""'"J'iWV
�-"- Ε•q;ορcι\οΑς" �
-......«...
Υlr(ι.Ι,αιwοτ�ας:�

Μνω � αιr6 ηrι ντηρισfα:

L

�!;UΠΟΧJΚώσος
,_ _
2t.r. Ετmαyιι;: Ίrληρωτtε.ς
s. 'ΥΊrο):pDΖΙσας CΙΙΙ'Qφδρwς- Ίtλη

'f'Z"'t'

72Πft.m1tz

n.=λ1....

3211.747,39
661,85911:2
m.fi0'7.21

....,,.,

8:!10.695,93

1.5«.576.56

.,,....
5.450,35

........
14.147",04

"-"',D1
52.37470
1.24U07,0S

z..z1�.12

5.141.613Ρ

&.165.131,75

179.860,35

""" """"" """'

..

2.SS1.16Q!S'f

::255..300,13
16.2!!1.1 791 π
15,.535..Cfl,!!

322.232."'
523..692.1-C

4. Jl.orm; μαιφσιrρόθιο'μΙ UGχραiι<;Μ:ις

ιι. Ποι;rιωι(ς �

269.321,-W
2.662.439 51

201.«3..CS
16.719.300 111
1&.nD�,.53

3 . � τ�

71-0JUΠ:!!

,...,..,
'1.697.518.Δ2
4.65-!ι.Ο18,112

ΈξοδασόμtΥwνχρήσαΝ
ΈσοδαΧJ1!'ιcχως �

"'�"''

vmrpfQJΈ!t
11 42 Ι !' μrς ιιmιΧfΧWιJUς

IS. � 0ρ)-c'νΙαμοΙ
7. Jbφαlι"ρ66ι:ομ:( �-,ληρωτU(

UΕΙΑΒΑ.τι<ΟιΛ0ΓΑΡWJιΙ0ΙENEPrlmΚOY

ΧJ>Ο)σης2!tl1

.......

I.

'79.75500

π...

-

"�'"

6.044.Η7",00

1. 11ροβλt:ιpαιi;: yια ��

1.007Α50,6Ί

5.300.1ffi,&o4
'1.378.7-46 97
99.374,1»

Διαιιιοψα
1. Ταμdο
3. Κtπσ9ισι:>ι; όφtως ιι.αι 1Γροθwμiσο;

2.

WJ.ISE@ΛA&o'

ΣWΟJ,οιΟΜν� {N+M+HV)

Γ.

12.120,32

11.t)9..53a,U

ιν.

rv.

271..126,7/J

13...790.'1911,00
1.969.612,5(

""""

2. Λorrrft; JΙ'�

1. i1ιλο! � cntνδΙιαης,

L

L

Πrλ<>ι��&Ά.UtςμcιφοιφόβmJκς
2. Λοοι:ιtς μσο:ριnrρόθαηιtς cnnnlήotlς

Δ.

λ.

.....,.

2.797..844,79

36'1.216,49
13.Q92.885.31
1.008.163,25

·-=
18.$SSJ1,t9
13

981.5tπ,61

2"""".00
3.G27.73'7,63

1..5n.SIJ7.12

,.,_..,.,
JfMίι:r!sWIZ

I1Aθfm«>

"""

-45.30!i.694,71
3.323.535,&9
1.662.1.θ6 ,3-4

-45.306.694,71
5.57'8.715,11:5
3.4-43.281,113

1..370.197,38
.f...DS1.559,ι;o
3583.83'7,16
3.857.6Sa,57

·-

0,00
2..2S5.1C0.16
1.780.400,59
1.3G12U,5!1
4.8SS.115,D9
828.172,15

G.300J>S4,71
2.913,37!J,49
1.Π9.6&3,20

f.�l\.116,94
5.596.1ΘS.25

2'.&C9.750,116

"""

"""
"""""

'"

._.,

2.βe0.336,36
2.095.742,43

18.5&9-050.56

Πo<ni.l!PD oi ΙbXeit!nκ:%1t11

MEfAllAPWfAQ(Af!.'fMQ(lU.OHJ!(OY
2 Έφδα :ι:pήcοΡιιςδιΜιλεvμtw

,,.....

'"'''""'

79.02-4,39

1.033.411,01
1.0Uλ11,01

....,.,.,.
.,

'19.,Μ7.ηο,7Ό

1}�1\ΟC>ΟU€�.755..00.ΙU>ΙΙ � αm>το:χχ; ���οτοτιηι.ι:iο '(\/Ν αθλιywιι.jιν δραστηριgτήu.ιν,�οι;ι: ow; � � wo; � r.αι�σιο�τοο � Δ-11-5 �ΔW.Φοροοο. �
ιDάιwοη μt:nti<Ωρ<rJ'Iά-.vfWO<\� oe βάpοςnιιν ��yια.τη ι;rιριάιrου�θc:tιφοοια
ιίφ _,;τη μιι �mu:ιιoou<l cιo.m>ι).
2} r.,. την ιzo+6λw:t pα;οφοιιp66εομο δΦιc(ου, <Μ� �την 31.1220'12 1W<JO{i c 3.72-4.909,35, w rmo{o i.λαβι: ιπο � ο Δήμος ακό w Tcηιda � --�. rψp:ιoe 'ΙΙJ>ΙΙς-rο 'tOηldo,. Cll tu tαι:ι6ά wu, � αείνων πιχ> &>Ι α:χωρο(ονπn
1.1
� ι-;w ν. zsω/1!Hlliρ0pc> � �.ιιs, το� ιrοαδ JΙDU v.nι.mdtιn'114την w;wvuaΊ εξι.nιηρtτηοη wu kvdou.

3jΣw�"tDU�Γ-11·1•ΓfιJdι:ι:-Qυ.διtt;διμ ��cκιcδm>$ο αξiι:ιμ;�€460.000,ΟΟ,.ιwu�στηιρή<;ιη?«Π.Η��-ιzldWΙότην�σfρωητηι;JΟ1ήρι:ιuι; ��wu�u.μήμ=ος;:μι::wο.ος�wιι.
41 l:cmi τη �ιrrr=της σrtC'ι'Ρ<ΣΦι'κ Εναpξrιςτης 1.1.2002 &v�-m � σvyφ;m)μι;<ι��ο JroU έχων � σιι;ο Αήμι:ι. Ειdοης ιScv �αm ΗΝι:ι. τοu δijμou ορισμbα αιdwηUΣ (�& ιιdρια). Στη χρήι:ιη 2013 θα ολσιW:JρφθQύναι � nou
ιmαιιτ>Uvm.Ι,ώοπ:�αι;υγuφψlwι �vα� σuς ��u;τη.:;�α�
Sl ΓιQW> � <maίQ,ήMw =niτou Μμου, 1<00 ασr;ι\�<Ιι! �vες:φήοεl.ς r.αιαrη)pήι:ιη W12 ιι.αt mι:ρεμc>ύν ""χρωτοβά:Οιuα. κca �δυιQι;nήpιαyιι;ιw εD59μα �ς. δΕν ι�χ�f{νειοrιοια6ipιοtt � ow; OII<IJYQI1ς1Jii �- � δ�:V
dvm δο.rναιόν w.ιφοβλεφθd σιι;> παρόν ιnάδUJ η b;βm:ιη ΊWΙΙ� �-

L

iοπcrτιλtcηιατι:ι �tως:
1.Έσοδααιrότώληση�-�
2.."Ε<χ>δσα..-6 � . αοοpορ'._ι;: *'1f116<πνα - Ίrρ<><>αllξήσDς

12.448.995,45
.(95,940,11
10.326.613.98

3.Τ�ιοιχ"""''Qc:ι:ιις C11'1Q ιιφαm:6w�

Μόον: Κόι:ιτ"'eφ:ιθ!Wι:αι �
!Μτάα..-οιτ}l:ομςm> (1ι��
twDv;:i\Mα tooδa

23.271.548,54
17.913.490,54

26.<126.201,31
19,-400λ2:5.05

6.935.�,26

''"''" "'

6.325.782,93
6.65'1.032,.58
274.706.66

Μφ.;ασιn:ιιτι.tοvατu (ljpι:ςJ �
"""""'
& � tννδα
4.Πιστωfιr;ι:ι/ τ6ο:οι
Νόνν :

7.m.IJ95 τt
112.069,19

6.!128.73926
(001.956,33)

150.72'7,9$

Οhι;:ά mrοπ.Ιιt.αμαια (ζημlεQ �ως

ΠΝΞΟΝ: '"&τrn.πι crιnn-ιΜσμαm
1. 'Enαml I'U:τσνόpy!ΜΙ: tοοδα
όa>ο
ΖΈ«Φ<>α- o:aι
3. Έσοδα vp(Jη'ι'OIIμbwνχρήοr.<ιΝ
OINI:I'fl1
-'· Έσοδαmr6Ίr�ηχκιγοψtνωvχρήcοΕΙ:Ν
lξoδα

(ΠS-539,69)

0,00

-

Σιί..:ιλο σιr� mrpwvστι:ιιχdων
Mιktv: Οιαιτόwτt.ς�οnο
λεrn>up'r"'(cl ώστι:ις

'-""-"'"

1.512.358 19

718.18000
"""'"'

13.115,57
31.11'1,21
68.13δ,18
537.235 01

,_;;-' .

2.570.975,3:4

�ο.

}<'.: :·

�·�

\

'\

1λ99.5Ζ1;!8

34
'177.
2.
S28,

""'
f7..35!.!?1

:::JG!!!!�o�po�
1 λ9t.SZ1
.!!

ΕΚθΕΣΗΕλΕΓΧΟΥ ΑΝΕΑΡηΠΟΥQP!(QTOYΕΛΕΓΚΙΗΛ0ΓΙΣ!Η
Προς το Δημοm:ό ΣυμβοVλιο τοcι Δ{τμοu Νιας ΣμUρyηι:

ΛΟΓΙΗΕ!
,-:Λ'.'f-' HC'!"Natl1-.-

('•TQJ

ΝtαΊ�jιύΡνtJ:�1'
οΣεπτεμβρ{οιι 2013
;,

ΛΑ-Τ. NJSI%3111$

ΣΟΛ
(''

6.04'1.867.00

r''

1.567.8δ6 87

2.570.975.3-1

ΚΛΘΑΡΛΑΙ10τΕΛΕΙΜΛΤΛ (ΕΛι\ΕΙΜΜΑ - ΠΛΕΟΗ.Uiο&ΛJ ΧΡΚΣΕΩΣ

6('$??')5Μ

ΣlΊ###BOT_TEXT###quot;fΡ;ΟΣΠΟΥI\Αiαιt
·--·�--ΑΑ.Τ. �51�

1.464.'1GS,84
216.002.53
416.559,2:3
120..cαz,19
2.217λ89.δ4

-429.807JΏ;
158.365 52

'""'
464..18327
1.047.793 fi7

""'-""" -

120.'178.56

1.64:2.36:5,55
0.00

Μdον:

Κι::οGι;ιρά αιrοJύlσματα (W.ιιιιμσ-Ίrλε6vaομcι) χρQοι:ως
(<-) ΥιΙ'{ολο;uοαιrο�t-"λαΜ::οαμάτων).·­
.,..,.,...._ _

{123.583�

274.311.34

3.

1. �ταιcrα ιι;οιαΙ'όρyιΜ:Ι ιφδα
2.'&Jι8:Ιtι; ζημΙcς
3.Έξι:ιδcι:Υ�;cpήQι:uΗ
•- n� yια tι;;m:uοιις ιαvδιίνeιu<;
09� ι:αι lr;mJ;tα cnroιtλtιιμcrfα {l',ημkς - d.ρδηΊ

3882S<,:ro
13.104.85970

5.358.058,00
966.72'1�

ΣWσλι:ι:
MSON: 1 .Έξι:ιδcι διι:ι!qnr;ήι; Aurll\ll"ι'laς
3.Έξι:ιδα Am"""f''f"'σ< δημt:Ιοiων σx_tvv.H

L

t2.933.0t'l7.41

1'\ΑΡ:

Η Α. 1'ΣΙΡΚι\

Λ.Jf. L6.EA. 15001
I��ΛIIyMnf.ς ιι,.LOL.
μtλσςτηςerο- H<>rwatJι �
4IWit. Htt'JHI 3,.Mι'

W'Q
λJI. Lο.Ε.Λ. 125