ΕΛΛ Η Ν Ι Κ Ή Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΠ Α

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΠΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

/5-12-l"",

AΠ.63/II

2111 της 9/12/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΠΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(2ας Μα'ίου 8, 3°' όροφος)

τη Δευτέρα

9 Δεκεμβρίου

2013

για να

συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/1 Ο για
τα εξ1jς Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ι• ΘΕΜΑ :

Υποβολή έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτιj Λογιστιj.

2' ΘΕΜΑ :

Θ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού σικ. έτους 2013.

3' ΘΕΜΑ :

Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος

4' ΘΕΜΑ :

Αποδοχή του ποσού #104.648,54#

€ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών

των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης

Κατανομή και διάθεση του ποσού των

#104.491,57# € στις Ε.Σ.Ε. του Δήμου Νέας Σμύρνης.

s• ΘΕΜΑ:

Διενέργεια

διαδικασίας

με

διαπραγμάτευση

και

απευθείας

ανάθεση

της

προμήθειας: «Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού για το Κοινωνικό Φαρμακείο».
Αρ. Μελ.: 80/2013.

6' ΘΕΜΑ :

Προσδιορισμός Δημοτικών Τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοιν. χώρων με
χριστουγεννιάτικα είδη.

7' ΘΕΜΑ :

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ΗμερΊjσιου τέλους Καθαριότητας στις
Λαϊκές Αγορές έτους 2013.

8' ΘΕΜΑ :

9'

:

10' ΘΕΜΑ :

Ανανέωση ετήσιας συνδρομής υπηρεσιών διαδικτύου για το 2014.
Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης για τον αγώνα ανωμάλου δρόμου, στην μνήμη
του Κ. KOTZIA.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ

ΔΦ & Τ.Α.Π.,

παραβάσεις ΚΟΚ, συνδρομή Γυμναστι1ρίου και τέλη χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ
παρελθόντων ετών.
11' ΘΕΜΑ:

Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών- προσαυξΊjσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

12' ΘΕΜΑ:

Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών

13'

Ανανέωση

προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολ1jς.

χώρου

στάθμευσης

για

το

υπ.'

αριθμ.

ΙΚΝ

7275

Αναπηρικό

χώρου

στάθμευσης

για

το

υπ.'

αριθμ.

ΙΚΝ

7590

Αναπηρικό

Αυτοκίνητο.

14°

Ανανέωση

15'

Έγκριση κατασκευ1jς Θέσεων στάθμευσης και νησίδων Κυκλοφοριωαjς Μελέτης.

16' ΘΕΜΑ:

Έγκριση μονοδρόμησης οδών.

Αυτοκίνητο.

1

17' ΘΕΜΑ:

Έγκριση

18' ΘΕΜΑ:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Επισκευ1]

19' ΘΕΜΑ:

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης επί της οδού

20' ΘΕΜΑ:

Έγκριση

Μελέτης

«

Κατασκευή

Παιδικού

Σταθμού

Σινώπης»

7'"

Βρεφονηπιακού.

Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων>>. Α ρ. Μελ.: 73/2012.

Αγησιλάου >>. Αρ. Μελ.: I 00/2012.
πρωτοκόλλου

προσωρινής

και

οριστικής

παραλαβής του

έργου:

«Διαμόρφωση Πλατείας Καρύλλου Νέας Σμύρνης>>. Αρ. Μελ.: 293/2009.

21' ΘΕΜΑ:

Έγκριση

22' ΘΕΜΑ:

Έγκριση

διενέργειας προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με την διαδικασία του

πρόχειρου διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού.

διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας με την διαδικασία του

πρόχειρου διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού.

ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΣ

2

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΏΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑmΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡ. : Κωστούρος λλεξ.

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/11/2013
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

6/030/ Ζ 6 ΝΟΕ.2013

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ
ΔΗΜΟΏΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2013

Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013» .
Συγκεκριμένο :
Στο Κεφ. V «ΑΠΟΧΕτΕΥΣΗ» Α. ΑΚΑΘΑΡΤΑ
να προστεθεί με αύξοντα αριθμό
3. Επέκταση -ανακατασκευή αγωγών ακαθάρτων

12.633 €

. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
.

--:-"'-•

.

ΣτΑΥΡΟΣτzΟΥΛΑΚΗΣ

(σ.β.)

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΠΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΉΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14, 17121 Νέα Σμύρνη
Τηλ: 213 2025851 - 853
Fax

:

1'

-5 &ΕΚ. 2013
Ν. Σμύρνη,.................. .....
Αρ. Πρωτ:
ι?.3.0.8.3 ..
.

•..•...

213 2025846

Email: dnsmyrni@Ol49.syzefxis.goν.gr
Προς:
Τον κύριο Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΝέαςΣμύρνης

ΘΕΜ Α : Αποδοχή

του

ποσού

#104.648,54#ευρώ

για

την

κάλυψη

των

λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου ΝέαςΣμύρνης- κατανομή και διάθεση
'

του ποσού

των #104.491,57# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας

Σμύρνης

Κύριε Πρόεδρε,
Με την υπ'αριθμ. πρωτ, 46700/20 Νοεμβρίου 2013 (ΑΔΑ: ΒΛ10Ν-Κ5Ξ) απόφαση

του Υπουργού Εσωτερικών μας Υνωστοποιήθηκε Κατανομή ποσού 20.614.057,03 ευρώ, προς
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης όλης της Επικράτεψς. Η εν λόγω κατανομή αποδίδει στοΔήμο μας το ποσό των
#104.648,54# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων τουΔήμου μας
Παρακαλούμε

το

Σώμα

να

πάρει

απόφαση

αποδοχής

του

ποσού

των

#104.648,54# ευρώ ως έσοδο του Κ.Α.: 0614.0001 του προϋπολογισμού έτους 2013 και
κατανομής, κατόπιν των νομίμων κρατήσεων σύμφωνα με την χρηματική εντολή (14020621/11/2013) του Ταμείου Παρακαταθηκών κ' Δανείων επί του ανωτέρου ποσού των
#104.491,57# ευρώ το οποίο θα αποτελέσει έξοδο των Κ.Α.:ΟΟ.6711.0002 (Α/θμια) και
Κ.Α.:ΟΟ.6711.0003 (Β/θμια) προϋπολογισμού έτους 2013 και το οποίο θα διανεμηθεί στις

Ε.Σ.Ε. τουΔήμου μας ως εξής:

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

:

50.000 ευρώ

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης: 54.491,57 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ:

104.491,57 ευρώ

Κ.Α. : 00.6711.0003 του

sjo./#Jι3
G30/3

Ν. Σμύρνη,
Α ρ. πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΉΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14
Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 213 2025851-853
Αρ. Faχ: 213 2025846
Ηλ. Δ/vση:

Προς : Πρόεδρο το υ Δημοτικού
Σ υμβο υλίου

Θέμα :Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτε υση και την απευθείας ανάθεση της
«Προμήθειας Φαρμακευτικού υλικού για το Κοινωνικό Φαρμακείο» αρ. μελ.:
80/2013.
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως προβείτε στη διενέργεια διαδικασίας με δι απραγμάτε υση για
την απε υθείας ανάθεσης της «Προμήθειας Φαρμακε υτικού υλικού για το Κοινωνικό
Φαρμακείο» με αρ. μελ. : 80/2013, σύμφωνα με το εδάφιο 1 παρ. 3.γ, αρ.3, το υ
Ε.ΚΠΟΤΑ.

'fΞJ ΔΗΜΑΡΧΟ?

•.

'

' •,;�--- - -

·-· -:.C

ΊΖΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΡΟΣ

-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤτΙΚΗΣ

Ν. ΣΜΥΡΝΗ

04/12/2013

S- \ Q.- 'Ί.-0 I)

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΉΜΑ ΔΗΜΟτΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 - Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ. : 2132025765

Τον κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβούλιου
Ενταύθα
ΠΡΟΣ:

Θέμα : «Προσδιορισμός δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων
με χριστουγεννιάτικα είδη.>>

κοιν. χώρων
&

Θέτουμε υπόψη του Σώματος ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αιτήσεις για
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, προκειμένου να τοποθετηθούν χριστουγεννιάτικα δένδρα &
χριστουγεννιάτικα είδη προς πώληση κατά την περίοδο των εορτών, η τιμή ανά Τ.Μ για το έτος
2013 είναι 100,00 € Α.Δ.Σ 298/2009.
Παρακαλούμε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά :
α) εάν θα παραχωρηθεί χώρος και σε ποία σημεία της πόλης .
β) εάν θα επανακαθορισθεί η τιμή ανά Τ.Μ στα 100,00 €/μ2 για κάθε ενδιαφερόμενο .
γ) να καθορίσει τιμή ανά Τ.Μ στα 100,00 € €/μ2 για κατάληψη πεζοδρομίου τη
περίοδο των εορτών στα εποχιακά καταστήματα με χριστουγεννιάτικα είδη.
δ) Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων δένδρων , θα
πρέπει να είναι η τοποθετηση χημικής τουαλέτας , από τους ενδιαφερομένους, που θα
πάρουν άδεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΔΗΜΟτΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14- Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ. : 2109376758

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ .: .....

ΠΡΟΣ :

I

l 9.-,V) Ι)

Τον κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου
Ενταύθα

Θ Ε Μ Α : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣ ΛΑϊΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013.

Θέτουμε υπόψη του Σώματος ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ
173/τ.ΑΊΟS-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις» το εβδομαδιαίο κόστος λειτουργίας των λαϊκων αγορών που βρίσκονται στα
διοικητικά όρια του Δήμου μας ανέρχεται στο ποσό των 9.250,00 €
Αναλυτικά το κόστος λειτουργίας σύμφωνα με το με ΑΠ 56055/31-10-2013 έγγραφο του
Λογιστικού Τμήματος έχει ως εξής:
ΟΔΗΓΟι

5

1.620,00 €

ΕΡΓΑΤΕΣ

20

6.800,00 €

ΕΠΙΠΑΤΕΣ

2

690,00 €

ΚΑΥΣΙΜΟ

100 lt

140,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

9.250,00 €

Συνεπώς το ετήσιο κόστος διαμορφώνεται σε 9.250,00 € Χ 54 εβδομάδες= 499.500 €
Το ποσό θα πιστωθεί στον Κ.Α 0122. 0001 «ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜϊΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»
προϋπολογισμού έτους 2013
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλ.:
Αριθ. Fax:
Ηλεκ. Δ/νση:

Ελ. Βενιζέλου 14
171 21-Ν. Σμύρνη
213 2025 851-853
2132025846
149

Νέα Σμύρνη,S-- \Q 2013
Αρ. πρωτ.: 6 30'1'2

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

Θέμα:' Ανανέωση ετήσιας συνδρομής υπηρεσιών διαδικτύου για το 2014»
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση της ετήσιας
συνδρομής των παρακάτω υπηρεσιών διαδικτύου για το έτος 2014.
διαδικτύου
1. «Αργος Τύπου- Ψηφιακές Υπηρεσίες intemet aποδελτίωσης ημερήσι ου &
περιοδικού τύπου ( κόστος ετήσιας συνδρομής 1.360 € +του αναλογούντος
Φ.Π.Α.)
2. ΝΟΜΟΤΈΛΕΙΑ (νομική βάση δεδομένων) ( κόστος ετήσιας συνδρομής
1.150 € +του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει Απεριόριστη
πρόσβαση στην πλήρη βάση Διοικητικών- νομικών πληροφοριών & στη
βιβλιοθήκη Δήμων με 3 κωδικούς και 1 κωδικό στην Τεχνική & Πολεοδομική
βάση.
3. Δήμος ΝΕΤ ΕΠΕ Τράπεζα ηλεκτρονικών πληροφοριών Δήμων (κόστος
ετήσιας συνδρομής 1.3 50 € +του αναλογούντος Φ.Π.Α.)
Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6451.0001 προϋπολογισμού σικ. έτους 2014

9ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚ Ή ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΉΜΑΡ ΟΥ
Χ

Ν έα Σμύρν η, 05 I 12 I 2013
Αρ. Πρωτ.:

6 2 9 1Ο

Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14
Ταχ. Κώδικας: 17121Ν. Σμύρν η
Τηλ: 2132025853
Φαξ: 2132025846

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης για τον αγώνα ανωμάλου δρόμου, στην μνήμη
του Κ. ΚΟΤΖΙΑ.

Κύριε πρόεδρε,
Παρακαλώ πολύ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση για:
1) τη διοργάνωση του αγώνα ανωμάλου δρόμου, στην μνήμη του Κ. KOTZIA, που θα υλοποιηθεί την

121112014, σε συνεργασία με τον Πανιώνιο Γ.Σ.Σ.

2) την έγκριση δαπάνης ύψους 1.950,00 €, συμπερiλαμβανομένου

ΦΠΑ,

που θα βαρύνει τον

Κ.Α .ΟΟ.6433.0002, προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης σικ. έτους 2013. Με το παραπάνω ποσό θα

καλυφθούν τα έξοδα της διοργάνωσης που αναλύονται ως εξής:
α) ηχητική κάλυψη 650,00€
β) ηλεκτρονική χρονομέτρηση αθλητών 1300,00€

Ο Δήμαρχος

ΥJΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

Σ ΤΑ

18-NOU-2013 20:32
-

-

FROM:PANIDNIOS

GSS

2109323550

· ·---

T0:2t09357160

I �

Ρ.1
- .

-

ΣΜΥΡΝΗ

ΑΘΗΝΑ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

i
I
i

1940

1922

1390

Ν. Σμύρνη 18/11/2013
Αρ.

πρωτ.

5778

ΠΡΟΣ

I

:j

ΣΕfΑΙ

ι

ΓpllΦεto Ανtίmuεής

Αξιότιμοι Κίιρ�οι,

ΣΜΥΡΝΗΣ, ον ΣΕrΑΣ �αι tηv
ο ΠΑΝ.ΙΩΝΙΟΙ Γ.Σ.t. αε συνεργασlα. με 'COV ΔΙ-ΙΜΟ ΝΕΑΙ
ωμένο αyωνα ιιvωμάλοu
ΕΑ! ΣΕΓΑΣ nεψαιά , διοργανώνει και το 2014 τοv καθιερ
δρόμου «Κ. ι<οτztΑ» σι:ο Άλσος Ν. Σμύρνης,
ο

αγώνας θα δι�ξαχθsL στις 12 lrιvoua.p{ou 2:014.

I

Ί
ii

II

ΚΟΙΝΜΟΙΗΣΗ:

Δr'ιμος Ν. Σμύρνης
ραιά
ΕΑΣ ΙΕΓΑΣ Πει

,I

Ι. ΧΡΥΣΟΣτοΜΟΥ 1

1712:2 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ·ΤΗΛ, 2109343723- 21 093389'16
e-matι: iπfo@pgss.gr .. ww.pgss.gr

FPIX. 21 Ci9323550:

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:

ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ :

Ζ 6 ΝΟΕ. 2013

6'/ /88

ΠΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
ΤΗΛ: 2132025774

ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ Κ ΑΤΑΒΟΛΗΣ»

Κ ύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. Ι , 54 παρ. Ι και 58 παρ.
I του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959 και το άρθρο 167 του νέου ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης
είσπραξης δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον
ειδικό ταμεία και τους εισπράκτορες.
2. Την παράγραφο I δ του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί μερικής ή ολικής διαγραφή
οφειλής προς τους Δήμους, όταν η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο
λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου ή όταν έγινε
λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή.
3. Την παράγραφο 3α του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί απαλλαγή των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής οφειλετών προς τους Δήμους οι οποίοι έχουν δική τους ταμειακή
υπηρεσία, λόγω μη παραλαβή ατομικής ειδοποίησης.
με αριθμό πρωτοκόλλου 57007/5.11.2013 αίτηση της Κας
του
, με την οποία ζητάει την ολική διαγραφή των ληξιπρόθεσ
ς
θαν από χρέωση για διαφορά τετραγωνικών σε ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ ετών 2004-2008(βεβαιωτικός
κατάλογος του 2009) για το ακίνητό της στην Ν.Σμύρνη στην οδό Βοσπόρου 79, λόγω του ότι είχε
πληρώσει τα ως άνω τέλη με το ΔΕΧΟ9166470/28.12.2009 και εκ παραδρομής βεβαιώθηκαν.
Επίσης ζητάει την διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των προστίμων των ως
άνω οφειλών της , λόγω του ότι δεν παρέλαβε τις ατομικές ειδοποιήσεις που τις απεστάλησαν.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη, των
του
από ΔΤ-ΔΦ -ΤΑΠ για
ληξιπρόθεσμων οφειλών της Κας
τον λόγο του ότι τα είχε πληρώσει με το ΔΕΧ09166470/28.12.2009 και βεβαιώθηκαν εκ
παραδρομής, εφόσον εξοφλήσει τα πρόστιμα ήτοι 241,13 ευρώ των ως άνω τελών και τις
προσαυξήσεις των προστίμων.
Συνημμένα: Αίτηση ενδιαφερόμενου
ΔΕΧ09166470/28.12.2009
Η με αριθμό πρωτ: 53284 ατομική ειδοποίηση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

28/12/2009

2013

8:55::

πμ
166.470

ΣΕΙΡΑ

123257 Ι

ΔΕ

ΔΟΥ.. : 0.

α.Τέλη καθ/τας
0,00
α.Λοιnά τέλη
0,00
α.Λοιπά τέλη
0,00
α.Λοιnά τέλη
0,00

&

αποκομιδής αn-2008

ΟΙΚΟΘΕΝ

165,6

2111.000

165,68

&

δικαιώματα ΤΑΠ-2008

ΟΙΚΟΘΕΝ

8
70,86

1
2115.000

70,86

&

δικαιώματα ΤΑΠ-2009

ΟΙΚΟΘΕΝ

6,62

1
2115.000

6,62

&

δικαιώματα ΤΑΠ-2008

ΟΙΚΟΘΕΝ

127,1

1
2115.000

127,19

9

1

ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ 2004-2009 ΚΤΙΣΜΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ {25%), ΒΟΣΠΟ
ΡΟΥ 79

370,35

370,35

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΉΝΤΑ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

28/12/2009

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-!ι-J- "- '-' -

EMHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑτ!Α

ATOMIKH ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡ.ΠΡΩΤ

:.

·�;�Q2,6,

-

κωδικός:123257

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

TAMEIAKH ΥΠΗΡΕΣίΑ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14
17121, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΣΥΠΗΜΕΝΟ

ΠΛΗΡ:ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
ΤΗΛ:213 2025774-706-707

Λόγω του ότι έως σήμερα δεν έχετε τακτοποιήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας στον Δήμο Ν.Σμύρνης, είμαστε υποχρεωμένοι
από τον νόμο να προχωρήσουμε σε εις βάρος σας μέτρων.
Θεωρήσαμε όμως σκόπιμο, πριν από κάθε ενέργεια μας προς την κατεύθυνση αυτή να σας καλέσουμε και πάλι για την
τακτοποίηση των οφειλών σας μέσα σε 15 ημέρες από την έκδοση της παρούσης ειδοποίησης.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές επιβαρύνονται με προσαύξηση 1% μηνιαίως από την ημερομηνία της ταμειακής βεβαίωσης.

Ημ.Λiιξης
3115/2009

Δόσ
1]

3 Ι/5/2009

Ενσ

Σύνολο

Όχι

108,42

τ.

Όχι

0,00

3 115/2009

-- ·-

3115/2009

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

0,00

Όχι

ΔΗΜΑ

Ο ΠΡΟΙΣΊ:ΑΜΕΝΟ .

0,00

-

i
I

!

52,69

152,10

75,11

216,83

87,81

253,49

" - ---

I

ΧΟΥ
ΙΑ1\{ΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

ΣIΑΜΟΥΛΗi !ΠΥΡ�.:·::
ΊΈ ΔIΟΙΚΗΤΙΙ:ογ- Λοrιrηιωγ f 0•

1

ι 6 ΝΟΕ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ

HMEP/NIA:

ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

6/ I 9J

11

Π ΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
ΤΗΛ: 2132025774

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΈΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ Κ ΑΤΑΒΟΛΗΣ»

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. Ι , 54 παρ. I και 58 παρ.
Ι του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959 και το άρθρο 167 του νέου ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης
είσπραξης δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον
ειδικό ταμεία και τους εισπράκτορες.
2. Την παράγραφο Ι β του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί μερικής ή ολικής διαγραφή
οφειλής προς τους Δήμους, όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η εmδίωξη
είσπραξης επί τριετία δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα.
3. Την παράγραφο 3β του άρθρου 174 του Ν. 3463 /2006 ΔΚΚ, περί απαλλαγή των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής οφειλετών προς τους Δήμους οι οποίοι έχουν δική τους ταμειακή
υπηρεσία, λόγο οικονομικής αδυναμίας που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας.
4. Το άρθρο 170 του Ν. 3463 /2006 ΔΚΚ περί διευκολύνσεων οφειλετών των Δήμων σε τμηματική
καταβολή.
αριθμό πρωτοκόλλου 54391/21.10.2013 αίτηση της Κας
, με την οποία ζητάει την μερική διαγραφή των ληξιπρό
ν από χρέωση για διαφορά τετραγωνικών σε ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ ετών 2004-2008(βεβαιωτικός
κατάλογος του 2009) για το ακίνητό της στην Ν.Σμύρνη στην οδό Βοσπόρου 79, λόγω οικονομικής
αδυναμίας και χωρίς αποτέλεσμα, επί προσπαθειών τριετίας, είσπραξης των οφειλών της.
Επίσης ζητάει την διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των παραπάνω οφειλών
της, λόγω οικονομικής αδυναμίας από ασθένεια (γεγονός ανωτέρας βίας).
Τέλος ζητάει τμηματική καταβολή του ποσού, λόγω αναπηρίας 85% και οικονομικής αδυναμίας.
6. Το γεγονός ότι η ταμειακή υπηρεσία μας επί τριετία δεν μπορούσε να εmκοινωνήσει με την ως
άνω οφειλέτη, λόγω ασθένειας και αναπηρίας της .
7. Το γεγονός ότι η παραπάνω οφειλέτης έχει αδυναμία aυτοεξυπηρέτησης και είναι
εξυπηρετούμενη του προγράμματος του Δήμου μας "ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΠ".
1.

Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την μερική παραγραφή ή μη, των
από ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ
ληξιπρόθεσμων οφειλών της Κας
και πρόστιμο αυτών, καθώς και απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των
οφειλών της, εφόσον ταυτόχρονα διακανονίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της(υπόλοιπο).
Συνημμένα: Αίτηση ενδιαφερόμενου
Καρτέλα Συναλλασσόμενου
βεβαίωση αναπηρίας.
Βεβαίωση του προγράμματος "βοήθεια στο σπίτι"·',
εκκαθαριστικό εφορίας
·

�.1
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

·

Σ τΑΥΡόΣ

Ο
Ρ
ΔΗΜ ΣΝ. ΣΜ Υ ΝΗΣ

1811112013
Καρτέλα Συναλλασσομένου

Επ
ω υ
ν
Κ
μία
ωδικός:
:
Δ
ιεύθυν η:
σ
Αρ.
Α

Τ

Π

Π

3
1

Τ

Φ

Γ

5

τότητ ς:
Μ:υ
α
α

5

Σ

π

υνο τ

τ
ικ Π ρο
ή α υσίαση Κατ σ αση
ν
ά
Τελώ
ς

Α
ναλυτ

ι 91412009
'

ι ΒΕΒΟ92656

__

I_

Καρτέλα Συναλλασσομένου

__. __ι___

Κ ΑΛΟΓΟΣ
ι Τ

ΡΟΥ 79

I

_________

.

ικ Π ρο
ν
ή α υσίασ η Κινήσεω

--

ν
Τελ ώ

I

--

______L_________ .. _____[_________

·----

I

j_ _____2��:3_2_____ j____ Q,()()____ :__

I

_____

51�88

_ __

0,00:

,____

L__j ._'!_7}_,_2Q___

_____

Σελίδα 1

ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

18!1 1/2013

---�--

Καρτέλα Συναλλασσομένου

955,32

I

.

0,00 j

_5.1�,1!� -�-}_,'171,20

Σελίδα 2

Νέα Σμύρνη,

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης
Τ μήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Τ αχ. Δ!νση:
Τ αχ. Κώδικας:
Τ ηλ.:
Αριθ. Fax:
Ηλεκ. Δ/νση:

Cc)- LO "'�l3

Αρ. πρωτ.: 55267

Μεγάλου Αλεξάνδρου 65
17 1 21- Ν. Σμύρνη
213 2025882
210 9373534
.

ΠΡΟΣ: κα.
Κυρία Δημητρίου ,
Σε απάντηση της από 24/10/2013 με αρ.πρωτ. 55267 αίτησής σας στο Δήμο
Νέας Σμύρνης και μετά από έλεγχο του αρχείου της Υπηρεσίας, σας ενημερώνουμε
ότι είστε εξυπηρετούμενη του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου Νέας
Σμύρνης, όπως και εσείς ήδη γνωρίζετε.

'

' �'

:
� -'.:?�
. /.

Ό

,·�-_;:>�
:

','

.

.

. ·

1

�;-

Με εντολή Δημάρχου
Ο Πρ9-ϊσ. 'μενος
. Πο ι '

Γεώ γι ος Ιωακειμίδης

..

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτJΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ

: 213 2025 826/210 9354651

Πλ η ρ.

Τηλ.

: Κ. Σκενδέρογλου

ΝΕΑ ΣMYPNH . ..J.3./.λJ./.20L.3
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

59599

ΠΡΟΣ : κο ΠΡΟΕΔΡΟ του
ΔΗΜΟτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ'αριθμ

Αναπηρικό αυτοκίνητο

'
............. αιτηση
τουIτης
διαβι α'ζουμε την υπ' αριθ μ. I
με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
. ..... . ,
παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει α
την
'
'
'
'
'
υ αριθ μ
ανανεωσfl. αδει�ς χωρου σταθ
.......
αναπηρικο αυτοκινητο επι_ της
. .... στη Νεα Σμυρνη .
θρου 7 του Ν. 1485/84 που
Έχοντας υπ'όψιν τις διατάξ
αφορά οχήματα των κινητικά ανάπηρων ατόμων και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 70 του Ν. 3852/1 Ο του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
συγκροτήθηκε και ορίστηκε με την υπ'αριθμ. 7/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Τριμελής Επιτροπή, η οποία εξετάζει και γνωμοδοτεί για τις
παραχωρήσεις των χώρων στάθμευσης σε ανάπηρους και άτομα με ειδικές
ανάγκες (ΑΜΕΑ) .
Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την
ως άνω ανανέωση του χώρου στάθμευσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΜΚΗΣ

ΙΣ.Β. Ι

ΕΛΛΗ Ν Ι ΚΉ ΔΗ ΜΟΚΡΑτΙΑ
ΔΗΜ ΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡ ΝΗΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙτΡΟΠΗΣ

. ........ .... αίτηση

Για την υπ' αριθμ.
Του!τη ς

:

................. ...

. . • .

..........

Αριθμός Αν απηρ. Αυτοκινήτου:

'\j 'i\�

ΜΕΛΟΣ

, r

ΜΑΡΙΝΑ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ

{Σ. Β.)

Λ(ιt·�"'(_.:�

ι}Α. ,
\ft- poL�

ΜΑΡΙΑ
ΑΠΕΡΓΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΒΣΕΙΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

*

Nffl

I

/C.O

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ.Ε;1./..ιJ.. /. .2ΟL3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτιΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ

.

: 213 2025 826/210 9354651

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

Πλη ρ. : Κ. Σκενδέρογλου

Τηλ.

ΠΡΟΣ

: κο

ΠΡΟΕΔΡΟ του
ΔΗΜΟτιΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.

Θ ΕΜΑ : Ανανεωση χωρου στα'θμευσης για το υπ αριθμ.
·

·

·

Αναπηρικό αυτοκίνητο

'
.... αιτηση τουIτης
αζ ουμε την υπ' αριθμ. .... . . . .. .. ::

Related Interests

  ).
  ω

  .............
  ,
  με
  ολα
  τα
  απαραιτητα
  δικαιολογητικα και

  για την
  π
  κα
  με να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει
  • σ
  3:
  ........
  ανανεωση αδειας χω ρου σταθμευσ
  . . .. στη Νέα Σμύρνη .
  αναπηρικό αυτοκίνητο επί της οδού
  Έχοντας υπ'όψιν τις διατάξεις του άρθρου
  του Ν. 1485/84 που
  αφορά οχήματα των κινητικά ανάπηρων ατόμων και σύμφωνα με τις διατάξεις
  του άρθρου 70 του Ν. 3852/1Ο του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
  συγκροτήθηκε και ορίστηκε με την υπ'αριθμ. 7/2011 απόφαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου Τριμελής Επιτροπή, η οποία εξετάζει και γνωμοδοτεί για τις
  παραχωρήσεις των χώρων στάθμευσης σε ανάπηρους και άτομα με ειδικές
  ανάγκες (ΑΜΕΑ) .
  Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την
  ως άνω ανανέωση του χώρου στάθμευσης.
  Σ

  ·

  .

  .

  ·

  ·

  ·

  ·

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

  ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

  (Σ. Β. I

  ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡ ΑτΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡ ΝΗΣ

  ΓΝΡ.ΜΑΤ!ΕΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  55.�.�.8'/?:�:-.:.<?:-:.�J.:. ..... ....... αίτηση
  Του/Της :
  .. .
  .................. .. .
  Α ριθμός Αναπηρ. Αυτο κινήτου :
  ..............
  Για την υπ'αριθμ.:

  (' 1\ 1-J �"' " �'
  "

  ΜΕΛΟΣ

  \:.�

  ΥΠΟΓΡΑΦΒ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  kvr/.n � g:ι., Avιs�
  cq
  c:Uvσ<: n e-e_. r;
  '

  ΜΑΡΙΝΑ
  ΙΑΚΩΒΑ ΚΗ

  ΜΑΡΙΑ
  ΑΠΕΡΓΗ

  ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΠΑΓΚΑΛΗΣ

  (Σ. Β. J

  771

  G!.")<

  ιJιΗ

  �""'�
  q
  '

  :)ίιf/

  ""

  :s;

  ο

  '
  \�ό

  σLΙJΙ,n tλWν"" ,

  ()( !Α

  dv'ί�t�

  !ϊ'(�

  '

  ! /�

  ΕΛΙΤhτκΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ

  )(

  ΔΗΜΟΣ 1

  Related Interests

   ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

   ΓΡΑΦ. ΠΟΙΟτΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

   ΑΔΑ: ΒΛΟΖΩΚ3-ΓΦ9

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
   Συνεδρίαση 16'1 της 26/11/2013

   Α Π Ο ΣΠΑΣ Μ Α
   Πρακτικό από την 16" Συνεδρίαση της 26-11-2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζω ής.
   Αρ. Απόφασης : 139/2013
   Περίληψη: Εγκριση καταm>ευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων κυκλοφοριακίις μελέτης.
   Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 26-11-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00' συνήλθε η Εmτροπή Ποιότητας Ζωής
   6'' όροφος,
   του Δήμου Νέας Σμύρνης. στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Β ενιζέλου 1-1.

   α

   f

   από

   1.

   ΤΣΟΥΡΑΚΗΚ:.<1Ν/ΝΟ

   ΠΡΟΕΔΡΟ-ΑΝΠΔΗΜΑΡΧΟ

   ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

   ΤΑΚΠΚΟ !VΙΕΛΟΣ

   ΓΙΑΙΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
   ΜΑτΗΑΛΕΞΙΟ

   ΤΑΚΠΚΟ

   ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΆΣΙΟ

   ΤΑΚΙΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
   . ΤΑΚΙΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
   ΤΑΚΙΙΚΟ !VΙΕΛΟΣ

   .

   .

   ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
   ΑΝ ΑΠΛΗΡ ΩΜΑΤΙΚ Ο ΜΕΛΟ Σ
   ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΆΘΙΟ
   οι ο ποιοι κληθηκαν με την υπ αρ. πρωτ. 60641/22.11,2013 προσκληση του Προεδρου αυτης.
   Ο Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσιάπης Πανα:yιώτης και το Τακτικό Μέλος κ. Κονιδάρης Διονύσιος
   '

   απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα mo πάνω μέλη. προέβη στην συζήτηση επί του
   12'" Θέματος της Ηιιερήσιας Δι άτα ξης
   Κύριε Πρόεδρε.
   «Παρακαλούμε να εγκρίνετε σύμφωνα με:

   και

   i) την παρ.1 του άρθρου 46 του Ν.35υι2007
   iί) τα άρθρα ί 9 και 82 του Νόμου 3463/2006

   ii:i) το άρθρο ί3 του Νόμου 3852/2012.

   α) σων κόμβο Βυζαντίου και Θεμιστοκλή Σοφούλη
   l Την κατασκευή τριγωνικής νησίδας που θα διαχωρίζει την κίνηση των οχημάτων που εισέρχονται
   στην οδό Βυζαντίου από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη από την κίνηση αυτών που συνεχίζουν επί της
   οδοί1 Θεμιστοκλή Σοφούλη.
   Την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
   0
   διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου.
   3. Την κατασκευή πεζοδιαβάσεων με δια:yραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ και τοποθέτηση επάλληλων σειρών
   ιηι:ό μεταλλικούς αvτανακλασττιρες («μάτια γάτας>>).
   β) στον κόμβο Ελευθερίου Βενιζέλου και Θεμιστοκλή Σοφούλη
   l. Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της οδού Θεμιστοκλfι Σοφούλη από την πλευρά της
   εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής. την δημιουργία λωρίδας στάθμευσης και την απαγόρευση
   στάθμευσης από την πλευρά του στ. 132.
   0
   την κατασκευή πεζοδρομίου που θα ενώνει το πεζοδρόμιο του στ 201 επί πις οδού Βίαντος με την
   τριγωνική νησίδα επί της οδού Βίαντος και Ελευθερίου Βενιζέλου.
   3. την τοπική τροποποίησrι του πεζοδρομίου του στ. 230 επί της οδού Β ίαντος έτσι ώστε να είναι πιο
   ομαλή η οριζοντιογραφική καμπύλη της οδού Βίαντος πριν αυτή καταλήξει στον κόμβο.
   -1. Την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπιονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
   διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημό.των επί του συγκεκριμένου κόμβου.
   5. Την κατασκευή πεζοδιαβάσεων με διαγραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ.
   γ) στον κόμβο Ανοίξεως και Ευξείνου Πόντου
   1. την κατασκευή πεζοδρομίου επί του στ. 270 και επί της οδού Ευξείνου Πόντου
   1

   3.

   Την διαπλάτυνση της τριγωνικής νησίδας από τις οδούς Ανοίξεως και Δέγλερη και δημιουργία
   λωρίδας στάθμευσης επί της οδού Δέγλερη.

   Την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
   διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου.
   δ) στον κόμβο Πέτρας και Ηρακλείου

   ΑΔΑ: ΒΛΟΖΩΚ3-ΓΦ9 '

   1 . Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της οδού Ηρακλείου και επί του Ο.Τ . 321. την
   δημιουργία λωρίδας στάθμευσης και την απαγόρευση στάθμευσης ωτό την πλευρά του Ο. τ. 3 20.
   Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της τριγωνικής νησίδας και επί των οδών Ηρακλείου
   και Πέτρας. την δημιουργία λωρίδας στό.θμευσης επί της οδού Ηρακλείου και την απαγόρευ ση
   στάθμευσης από την πλευρά του Ο. τ. 3 1 6.
   3. την τοποθέτηση mνακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
   διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου.
   4. Την κατασκευή πεζοδιαβάσεων με διαγραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ».
   Η

   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ή Π Ο Ι Ο Τ Η Τ ΑΣ Ζ Ω Η Σ

   Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και αφού έλαβε υπόψη της: α) τις διατά.ξεις της παρ Ι του ό.ρθρου 46 του
   Ν.3542/200ί. β) τις διατά.ξεις των ά.ρθρων ί9 και 82 του Νόμου 3463/2006. γ) τις διατό.ξεις του άρθρου ϊ3 του
   Νόμου 38521201 2. δ) τη συνημμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη Κόμβων Νέας Σμύρνης. καθcός και τα συνημμένα
   σχέδια διαμόρφωσης κόμβων. του Αναδόχου Μελετητή Εφραιμfδη Παναγι(οτη. μετά. από διαλογική συζήτηση
   και κατόmν ονομαστικής ψηφοφορίας
   Α Π ΟΦ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

   Εγκρίνει με (6) ψήφους υπέρ :
   α) Στον κόμβο Βυζα\•τίου και Θειιιστοt(λή Σοφούλη
   1 . την κατασκευή τριγωνικής νησίδας που θα διαχ,ωρίζει την κίνηση των οχ,ημάτων που εισέρχονται
   στην οδό Βυζαντίου από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη από την κίνηση αυτών που συνεχ,ίζουv επί της
   οδού Θεμιστοκλή Σ οφούλη.
   2. την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχ,έδιο του κόμβου και με τις οποίες
   διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημό.των επί του συγκεκριμένου κόμβου.
   3 . την κατασκευή πεζοδw.βάσεων με διαγραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ και τοποθέτηση επάλληλων σειρών
   από μεταλλικούς αvτανακλαστήρες («μάτια γάτας»).
   β) Στον κόμβο Ελευθερίοιι Βενιζέλου ι(αι Θειιιστοκλ1\ Σοφούλη
   1 . Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη σπό την πλευρά. της
   εκκλησ!ας της Αγίας Παρασκευής. την δημιουργία λωρίδας στά.θμευσης και την απαγόρευση
   στάθμευσης από την πλευρά. του ο .τ. 132.
   1 . την κατασκευτ') πεζοδρομίου που θα ενώνει το πεζοδρόμιο του Ο .Ι . 2 0 1 επί της οδού Βίαντος με την
   τριγωνική νησίδα επί της οδού Βίαντος και Ελευθερίου Βενιζέλου.
   3. Την τοmκή τροποποίηση του πεζοδρομίου του Ο.Ι. 230 επί της οδού Βίαιrιος έτσι ώστε να είναι mo
   ομαλή η οριζοντιογραφική καμπόλη της οδού Βίαvτος πριν αυτή καταλήξει στον κόμβο.
   4. Την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
   διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου.
   5. Την κατασκευή πεζοδιαβάσεων με διαγραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ.
   γ) Στον κόμβο Αγοίξεως ιωι Ευξείνου Πόντου
   1 . Την κατασκευή πεζοδρομίου επί του Ο. Τ. 270 και επί της οδού Ευξείνου Πόντου
   2. την διαπλάτυνση της τριγωνικής νησίδας από τις οδούς Ανοίξεως και Δέγλερη και δημιουργία
   λωρίδας στάθμευσης επί της οδού Δέγλερη.
   3. την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
   διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου
   δ) Στον κόμβο Πέτρας και ΗρακλJ:ίοιι
   I . Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της οδού Ηρακλείου και επί του ΟΤ 3 2 1 . την
   δημιουργία λωρίδας στάθμευσης και την απαγόρευση στά.θμευσης από τψ πλευρά του Ο Τ 3 20
   2. Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της τριγωνικής νησίδας και επί των οδών Ηρακλείου
   και Πέτρας. την δημιουργία λωρίδας στάθμευσης επ( της οδού Ηρακλείου και την απαγόρευση
   στά.θ μευσης από την πλευρά του Ο. Τ. 3 1 6 .
   3 . την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
   διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχ,ημάτων επί του συΥJ---ειφιμένου κόμβου.
   την κατασκευή πεζοδιαβάσεων με διαγραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ >J.

   2

   ΑΔΑ: ΒΛΟΖΩΚ3-ΓΦ9
   Η παρού σα να διαβιβαστεί στο Δη μοτικό Συ μβού λιο προ ς έγκριση .
   Το Τακτικό Μέλος κ. Κούπας Ευστάθ ιος ψήφισε λευκό και θα αναπτύξο υν ως παράταξη τις απόψεις τους στο
   Δημοτικό Συμβούλιο .

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   Η

   Ε Π Π Ρ Ο ΠΗ Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ζ Ω Η Σ

   ΤΑΜΕΛΗ

   ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝίΝΟΣ

   ΓΑ.ΛΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
   ΓL>\ΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΊΉΣ
   ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΥΕΙΝΗ
   ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
   ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
   ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

   Ακριμές Αντίγραφο
   Νέα ΣμύΡ''ΙJ 27-11-2013

   ΕΔΡΟΣ - ΑΝΠΔΗΝΙΑΡ ΟΣ

   ΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣτΑΝΊΙΝ Σ

   3

   )6

   EΛ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ

   ΑΔΑ: ΒΛΟΖΩΚ3-ΔΝ4

   λΝΑΡτΗΤΕΑ
   Συνεδρίαστι 16" της 26/11/2013

   ΔΗΜΟΣ l'.'ΕΑΣ ΣΜΥΡΧΗΣ
   ΓΡΑΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
   Πρακτικό από την 16" Συνεδρίαση της 26-1 1-20 1 3 της Εmτροπής Ποιότητας Ζωής.
   Αρ Απόφασης : 138/2013
   Περίληψrι: Εγιφι σrι μονοδρόμτισης οδών.
   Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 26-11-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00' συνήλθε η Εmτροπή Ποιότητας Ζωής
   του Δήμου Νέας Σμύρνης. στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 1 1.
   6'' όροφος,
   αJ1Ό_�ελ: ου'
   απο' τους :
   ΠΡΟΕΔΡΟ-ΑΝΠΔΗΜΑΡΧΟ
   r ι.
   TΣOYPAiffi Κ.
   QN/NO
   z.
   1 ΤΑΚΠΚΟ ΜΕΛΟΣ
   ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
   4.

   ..

   ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑ:-ΙΑΓΙΩΤΗ

   ΤΑΚΙΙΚΟ

   Μ ΑΊΉ ΑΛΕΞΙΟ

   ΤΑΚΠΚΟ ΜΕΛΟΣ

   ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑι"ΙΑΣΙΟ

   ΤΑΚΊΊΚΟ tνΙΕΛΟΣ

   __ _

   ΦΩΤΕL'ΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

   ΊΆΚΙΙΚΟ tνΙΕΛΟΣ

   ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΆΘΙΟ

   ΑΝΑΠΛΗΡΩtνΙΑΠΚΟ ΜΕΛΟΣ
   "

   '

   οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ. 60641!2 2. 1 1 .2013 πρόσκληση του Προεδρου αυτης.
   Ο Αντιπρόεδρος του Σcοματος κ. Τσιάπης Παναγιώτης και το Τακτικό Μέλος κ. Κονιδάρης Διονύσιος
   ωrουσίαζαν λόγω κωλύματος. αν και νόμιμα κλήθηκαν.
   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα mo πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του

   1 1'" Θέματος της Ημερτjσιας Διάταξης
   Κ1φιε Πρόεδρε.
   <·Παρακαλούμε να εγκρίνετε σύμφωνα με:
   i) την παρ.! του άρθρου 46 του Ν.3542/2007
   ii) τα άρθρα 79 και 82 του Νόμου 3-163:2006
   .:αι iίi) το άρθρο 73 του Νόμου 3 852.'2012.
   α) την μονοδρόμηση των οδών:
   1.
   Σοφούλη από την οδό Αντιοχείας έως την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με κατεύθυνση από την
   οδό Αντιοχείας προς την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
   0
   Ανοίξεως από την οδό Σαλτέλη έως την οδό Ευξείνου Πόντου με κατεύθυνση από την οδό
   Σcιλτέλη προς την οδό Ευξείνου Πόντου.
   β) την αντιδρόμηση της οδού :
   Μυκάλης ωτό την οδό Αγίας Σοφίας έως την οδό Ευξείνου Πόντου με κατεύθυνση από την οδό Ευξείνου
   Πόντου προς την οδό Αγίας Σοφίας».
   Η

   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ή Π Ο Ι Ο Τ Η Τ ΑΣ Ζ Ω Η Σ

   Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και αφού έλαβε υπόψη της: α) τις διατάξεις της παρ.! του άρθρου 46 του
   Ν.35-12!2007. β) τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Νόμου 3463/2006. γ) τ ις διατάξεις του άρθρου 73
   του Νόμου 3852,2012. δ) τη συνημμένr] Κυκλοφοριαι.-ή Μελέτη Κόμβων Νέας Σμύρνης του Αναδόχου
   Μελετητή Εφραιμίδη Παναγιώτη. μετά από διαλογική συζήτηση και κατόmν ονομαστικής ψηφοφορίας
   Α Π ΟΦ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

   Εγκρίνει με ( 6) ψήφους υπέρ
   α) τιιν μ ονοδρόμηση των οδ6)ν ;

   Σοφούλη από την οδό Αντιοχείας έως την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με κατεύθυνση από την
   οδό Αντιοχείας προς την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
   2.
   Ανοίξεως από την οδό Σαλτέλη έως την οδό Ευξείνου Πόντου με κατεύθυνση ωτό την οδό
   Σcιλτέλη προς την οδό Ευξείνου ΠόΥτου.
   β) την αvnδρόμησιι τrι ς οδού :
   Μυκάλης cιπό την οδό Αγίας Σοφίας έως την οδό Ευξείνου Πόντου με κατεύθυνση α;τό την οδό Ευξείνου
   Πόντου προς την οδό Αγίας Σ οφίας
   Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
   1.

   ΑΔΑ: ΒΛΟΖΩΚ3-ΔΝ4

   Το Τατcrικό Μέλος κ. Κούπας Ευστά θιος ψήφισε λευκό και θ α αναπτύξουν ως παράταξη τις απόψεις τους στο
   Δημοτικό Συμβούλιο .

   Η

   Ε Π ΙΤ Ρ Ο ΠΉ Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ

   Ζ Ω ΗΣ
   ΤΑ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ,ΝΟΣ

   ΜΕ

   ΛΗ

   ΓΑΛΑi'!ΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
   ΓΙΑΤΖΙΔΙΙΣ ΠΑΝΑΠΩΠΙΣ
   ΦΩτΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩτΕΙJ'.'Η
   ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΥ ΑΘΑ!

   Related Interests

    ΑΣΙΟΣ
    ΜΑΤΙΙΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
    ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

    Ακριβές Ατίγ ρσ.φο

    Νέα Σιιύρνιι li-11-2013
    ΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΙΙΔΗΜΑΡΧ

    Σ

    2

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑmΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
    ΠΛΗΡ. : Κωστούρος λλΕξ.

    ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
    ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

    - � �t.V-. 1�

    · · · · · · '· · · · · · · · · · ·· · · · · · ·

    ζ 30 1 1

    ΠΡΟΣ : ΠΡΟΕΔΡΟ
    ΔΗΜΟτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    ΘΕΜΑ

    :

    . Εγ� ιση Μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ Σ"ΊΆΘΜΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ»
    (7° ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ)

    Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση της μελέτης εφαρμογής για
    το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΘΜΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ (7°" ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ)»
    συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 23% #2.300.000# Ευρώ .
    Συνημμένα τεύχος αιτιολογικής τεχνικής έκθεσης. Για περισσότερες
    πληροφορίες και ενημέρωση (σχέδια κ.λ.π.) μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση
    Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου υπάρχει πλήρης φάκελλος της μελέτης.

    ΠΑΥΡΟΣ ΊΖΟΥΛΑΚΗΣ

    (σ.β.)

    I
    I
    I
    I
    I
    I
    I
    I
    I
    I
    I
    I
    I
    I
    I
    I
    I
    I

    ι

    TEXNIKH

    -

    Α\τJΟΛΟΓΙΚΗ , ΕΚΘΕΣΗ

    7°ς ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ
    ΔΗ ΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    7°' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΜΟΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    TEXNIKH ΑΙτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
    -

    1 . ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠ ΙΑΚΟΥ ΠΑΘΜΟΥ
    Ο

    Δήμος Νέας Σμύρνης θεωρεί σημαντική την ανάγκη διεύρυνσης του Κοινωνικού

    Εξοπλισμού της πόλης στον τομέα της Πρωτοβάθμιας φροντίδας και μέριμνας για τα νήπια
    και τα βρέφη.
    Πράγματι, από το τέλος της δεκαετίας του '80, κανένας νέος παιδικός σταθμός δεν έχει
    προστεθεί, με αποτέλεσμα ο Δήμος να υφίσταται μεγάλη «πίεση» προκειμένου να
    εξυπηρετήσει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και «ζήτηση» για Βρεφικούς και Παιδικούς
    Σταθμούς.
    Ο

    παρών - νέος - ονομαζόμενος yος Βρεφονηπιακός Σταθμός προβλέπεται να

    κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο διαμπερές οικόπεδο στην περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας 2
    (Λουτρά) μεταξύ των οδών Σινώπης 1 3 και Βουλγαροκτόνου 4.
    Η κατασκευή και η λειτουργία του αποτελεί ιδιαίτερα πιεστική ανάγκη διότι ο γειτνιάζων
    Δ' Παιδικός Σταθμός που καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής Λουτρών λειτουργεί σε μικρό
    ενοικιαζόμενο κτήριο, χωρίς μεγάλο αύλειο χώρο και χωρίς να πληρεί τις σύγχρονες
    προϋποθέσεις και ποιοτικές προδιαγραφές (παλαιά κατασκευή, μικροί εσωτερικοί χώροι,
    κλπ).
    Στο νέο Β ρεφονηπιακό Σταθμό θα μεταφερθούν όλες οι λειτουργίες του Δ', σε
    συνθήκες

    νέου

    άνετου

    και

    απορρόφηση-εξυπηρέτηση

    λειτουργικού

    κτηρίου,

    περισσοτέρων

    νηπίων

    καλύπτοντας
    και

    επιπρόσθετα

    βρεφών,

    την

    συμ βάλλοντας

    αποφασιστικά στην αύξηση του συνολικού δυναμικού της Νέας Σμύρνης και της Άνω Ν.
    Σμύρνης ειδικότερα, στον τομέα αυτό .
    Η χωροθέτηση του σταθμού στην πολεοδομική ενότητα της γειτονιάς γίνεται
    σύμφωνα με τα παρακάτω :
    βρίσκεται εκτός κύριας κυκλοφορίας και ζωνών θορύβου.
    γειτνιάζει με μη οχλούσες χρήσεις.
    εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής .

    1

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    2.

    7'' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ - OPOI ΔΟΜΗΣΗΣ

    Το οικόπεδο στο οποίο υλοποιείται το κτήριο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου
    Ρυμοτομικού Σχεδίου Ν . Σμύρνης, στο Ο .Τ 323, έχει χρήση Δημοτικού Βρεφονηπιακού
    Σταθμού βάσει του ΦΕΚ 1 03/3.4.20 1 2 και ευρύτερα βρίσκεται εντός περιοχής με χρήσεις
    γης Γενική Κατοικία, καθορισμένη από το ΓΠΣ της Νέας Σμύρνης που περιλαμβάνει μεταξύ
    των άλλων και κτήρια Κοινωνικής Πρόνοιας.
    Αρχικώς παρεχωρήθη με το υπ' αριθμό 4321/28.4.36 παραχωρητήριο και αργότερα
    αγοράστηκε από το Δήμο Ν. Σμύρνης με το υπ' αριθμόν 2700/3. 12. 1 996 συμβόλαιο.
    -

    '

    Το οικόπεδο είναι διαμπερές μεταξύ των οδών Σινώπης 1 3 και Βουλγαροκτόνου 4 .
    Τ α χαρακτηριστικά του οικοπέδου είναι:
    α)

    το κανονικό σχήμα

    β)

    η κλίση με μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των κορυφών Β και Ζ
    στις δύο οδούς τα 4,75μ. Το ισχυρό αυτό επικλινές αντιμετωπίστηκε στην
    αρχιτεκτονική μ ελέτη έτσι ώστε η τελική επιφάνεια του οικοπέδου να είναι
    επίπεδη στον αύλειο χώρο, ομαλή και οριζόντια. Όπου υπάρχουν κλίσεις είναι
    ομαλές και όχι μ εγαλύτερες από 5%, για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των
    ΑΜΕΑ.

    γ)

    ο προσανατολισμός ευνοεί τον καλό ηλιασμό των χώρων των νηπίων.

    δ)

    η γειτνίαση με χρήσεις μη οχλούσες επειδή βρίσκεται σε περιοχή γενικής
    κατοικίας με χαρακτήρα γειτονιά ς και τα όμορα κτίρια έχουν χρήση κατοικ!ας.

    ε)

    η θέση του γιατί β ρίσκεται κεντροβαρικά σε άμεση επαφή με τον πληθυσμό που
    εξυπηρετεί.
    Η επιφάνειά του οικοπέδου είναι 434,49μ2. Περιλαμβάνει διώροφο κτίσμα για το οποίο

    έχει εκδοθεί η υπ' αριθμό 0234/3 . 1 2.201 2 άδεια κατεδάφισης.
    Οι αυξημένες ανάγκες της πυκνοδομημένης περιοχής αφ'ενός και η έλλειψη
    οικοπέδων μεγάλης επιφάνειας αφ' ετέρου που να πληροί

    την προδιαγραφή των

    1 0μ'/παιδί υπαίθριου χώρου σύμφωνα με την Αποφ.Δ.Τ.Χ./β/4234/1 616/8.1 2.83
    οδήγησε στα παρακάτω :
    Μείωση του ελεύθερου χώρου σε 4.50μ2/παιδί σύμφωνα με το ΦΕΚ 645/97
    Σμίκρυνση της κάλυψης του κτιρίου σε σχέση και με την φιλοσοφία του νέου οι­
    κοδομικού κανονισμού (Ν. Ο. Κ) που επιβάλλει υψηλότερα κτίρια υπέρ του ακάλυ­
    mου χώρου του οικοπέδου.
    Μεταφορά του βρεφικού τμήματος στον όροφο

    2

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥnΗΡΕΣΙΑΣ

    Σ ύμφωνα

    7°' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ Σ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    με τα παραπάνω το μέγεθος του

    οικοπέδο υ

    είναι

    ικανό να

    εξυπ η ρετήσει τις ανάγκες ενός βρεφονηπιακού σταθμού μεγάλης δυναμικότ ητας.
    Ό ροι δόμησης :
    ΑΡτJΑ ΩΣ ΠΑΡΕΧΩΡΗΘΗΣΑΝ
    ΣΥΝΤΕΛΕΠΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 2,4
    ΚΑΛΥΨΗ 60%
    ΜΕΓΙΠΟ ΥΨΟΣ 22 Μ

    ΠΟΙΧΕΙΑ Ν . Ο . Κ.

    ΕΠιτΡΕΠΌΜΕΝΑ

    ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ

    ΔΟΜΗΣΗ
    ΚΑΛΥΨΗ
    Ο ΓΚΟΣ

    5.21 3,90m'

    3

    3.649,82m'

    7'' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    3.

    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ - ΔΥΝΑΜIΚΟΤΗΤΑ

    Το κτήριο του βρεφονηπιακού σταθμού σχεδιάστηκε με σκοπό να τηρήσει τις
    προδιαγραφές καταλλη λότητας αφ 'ενός και να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες των
    κατοίκων της περιοχής αφ' ετέρου.
    Γι' αυτό υπακού ε ι στις παρακάτω δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις
    προδιαγραφές σχεδιασμού των Βρεφονηπιακών σταθμών :

    οι χώροι που φιλοξενούνται τα νήπια και τα βρέφη αναπτύσσονται σε δύο
    στάθ μες πάνω από το έδαφος-ισόγειο και όροφος χωρίς να διασπώνται οι

    λειτουργικές ενότητες των νηπίων Ι βρεφών.
    Οι χώροι των νηπίων και των βρεφών έχουν άμεση σχέση μ ε τον χώρο αυλισμού
    τους.
    Ο σχεδιασμός του έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις επιφάνειες χώρων ανά

    νήπιο που ορίζονται για την

    αρτιότητα και την λειτουργία των παιδικών σταθμών και

    αποτελούν τις Εθνικές Προδιαγραφές σχεδιασμού :

    την Υπουργική απόφαση Δ.ΤΧ./β/4234/1 6 1 6/8-1 2-1983

    Το ΦΕΚ 645/97 που αφορά την αρτιότητα και λειτουργία των Παιδικών Σταθμών

    Καθώς και τους κανονισμούς: ΝΟΚ, κτιριοδομικό, παθητικής πυροπροστασίας και
    κανονισμούς για Α. Μ. Ε .Α.
    Με βάση τα παραπάνω, συσχετισμένα με τα μετρικά δεδομένα του οικοπέδου,
    Β ρεφονηπιακός Σταθμός θα έχει δυναμικότητα 57

    ο

    ΘΕΣΕΩΝ. - ( 47 ΝΗΠΙΩΝ και 1 0

    ΒΡΕΦΩΝ ) .
    Οι ανωτέρω προδιαγραφές τηρήθηκαν :
    Ως προς την χωροθέτηση των λειτουργιών και τα μεγέθη των εσωτερικών και
    υπαιθρίων χώρων
    Ως προς τον λειτουργικό συσχετισμό εσωτερικών- υπαιθρίων- ημιυπαιθρίων χώρων,
    και την εφαρμογή των προβλεπόμενων modυlor των επί μέρους χώρων
    Ως προς τους ιδιαίτερους κανόνες ασφαλείας και λειτουργικότητας.
    Αξίζει να επισημανθεί, ότι οι Υπουργικές αποφάσεις του '83 και του '97 που αποτελούν
    τις Εθνικές Προδιαγραφές σχεδιασμού για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς παρουσιάζουν
    μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις απαιτήσεις μεγεθών χώρων, με ιδιαίτερα αυξημένες τις
    απαιτήσεις της Υ.Α. του '83. Στο συνοδευτικό παράρτημα ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
    ·

    φαίνεται ότι ο στόχος του σχεδιασμού είναι η κατά το δυνατόν κάλυψη των aπαιτητικότερων
    προδιαγραφών.

    Όπου

    όμως

    τα

    δεδομένα

    του

    οικοπέδου

    δεν

    το

    επιτρέπουν

    χρησιμοποιούνται οι π ροδιαγραφές της Υ.Α '97. Η κατεύθυνση αυτή γίνεται εμφανής στην
    διαμόρφωση του Υπαίθριου Χώρου.

    4

    7'' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΜΟΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    4.

    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛ Ο ΓΕΣ Τ ΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜ ΟΥ
    ΠΡΟΤΕΙΝ Ο ΜΕΝ Η ΛΥΣΗ - ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ .

    4.1. Το οικόπεδο, το κτήριο , το άμεσο περι βάλλον του :
    Το οικόπεδο του 7°" Βρεφονηπιακού Σταθμού, βρίσκεται επί οδών μη βαριάς
    κυκλοφορίας, είναι διαμπερές, εντός διαμορφωμένου τμήματος του κεντρικού αστικού ιστού
    της πόλης, σε περιοχή πυκνοδομημένη,

    με σύστημα δόμησης «πρώην συνεχές>> , με

    υποχρέωση πρασιάς μόνο στο μέτωπο της οδού Βουλγαροκτόνου. Αυτά, συσχετισμένα με
    την ανάγκη κατασκευής Β ρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή, καθώς και το γεγονός ότι το
    οικόπεδο είναι ιδιοκτησία του Δήμου, κατέστησαν επιτακτική και ιδανική την αξιοποίηση του
    συγκεκριμένου οικοπέδου για την κατασκευή του σταθμού.
    Η ανέγερση ενός νέου κτηρίου με τη συγκεκριμένη χρήση στο οικόπεδο, θα δώσει
    ανάσα σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και ταυτόχρονα μ ια σύγχρονη και δημόσια
    εγκατάσταση που θα αναβαθμίσει την περιοχή, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του κοινωνικού
    συνόλ ου.
    Η μελέτη, επικέντρωσε στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του οικοπέδου, προς
    όφελος των μικρών χρηστών του αλλά και του άμεσου αστικού του περιβάλλοντος.
    Σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό έπαιξε η ένταξη του κτηρίου στο οικόπεδο,
    κυρίως

    λόγω

    του

    σημαντικού

    πλεονεκτήματος

    της

    διαμπερότητας

    του,

    συσχετισμένου μάλιστα με την έντονη κλίση και την υψομετρική διαφορά των
    προσώπων του που ανέρχεται σε ύψος ορόφου. Το δεδομένο αυτό επιτρέπει τη
    μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση και ομαλοποίηση του υπαίθριου χώρου καθώς και
    την οργάνωση των χώρων των νηπίων και των βρεφών, σε ισόγειο και όροφο , ενώ
    οι χώροι διοίκησης χωροθετούνται στον β ' όροφο. Έτσι εξασφαλίζουμε ένα κτίριο
    που ακολουθεί το πνεύμα του Ν.Ο.Κ. (μικρότερη κάλυψη 60%) και ικανοποιεί και τις
    ανάγκες των κατοίκων της περιοχής ταυτόχρονα.
    Βασική αρχή του σχεδιασμού είναι η οργάνωση του υπαίθριου χώρου του
    σταθμού για την χρήση των νηπίων. Η τοποθέτηση του κτηρίου 'εν εσοχή 'σε
    απόσταση 7 .28μ. από την οικοδομική γραμμή της οδού Σινώπης -όπου δεν υπάρχει
    η

    υποχρέωση

    της πρασιάς-,

    αθροιστικά με την 5.00Μ.

    πρασιά

    της

    οδού

    Βουλγαροκτόνου, και η διαμόρφωση τους σε χώρους φυτεμένου ς και καλαίσθητους,
    θα δημιουργήσει και ένα σημαντικών διαστάσεων αύλειο χώρο παιχνιδιού των
    νηπίων και θα δώσει μια «ανάσω> στην πυκνοδομημένη περιοχή .
    τέλος , η επιλογή να διατηρηθεί το κτίριο χαμηλό «ταπεινό>> , με το να μην
    «αξιοποιηθεί>> όλη η επιτρεπόμενη δόμηση - αφήνει υπόλοιπο δόμησης 274,32m' και
    όγκου 1 .667,32m3 - καθώς και η επιλογή να κατασκευασθεί «Φυτεμένο Δώμα» και

    5

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ.

    7°' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    «Υπαίθριος χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων» στο Δώμ α του κτηρίου, συσχετισμένος
    μ ε τους γονείς και τα νήπια, σε ώρες που ο σταθμός δεν θα λειτουργεί, αποτελεί μια
    προσφορά στο κοινωνικό σύνολο της περιοχής.
    Συμπερασματικά, η αξιοποίηση του οικοπέδου του Δήμου με την κατασκευή του
    Σταθμού, αναμένεται να έχει κοινωνικό όφελος αλλά και περιβαλλοντολογικό, λόγω
    της συνεισφοράς της φύτευσης του υπαίθριου χώρου και του φυτεμένου δώματος
    στην βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής, και της δημιουργίας ενός σύγχρονου
    και λειτουργικού κτιρίου περιορισμ ένου όγκου και ύψους.

    -

    '

    Προοmικό οδού Βουλγαροκτόνου

    4.2. Το κτήριο περιλαμβάνει:
    Β' Υπόγειο επιφανείας 354,84μΌ όπου δημ ιουργούνται 7 θέσεις στάθμευσης, και
    χωροθετούνται η δεξαμενή νερού, Η/Μ χώροι και το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, το
    λεβητοστάσιο και τα δύο κλιμακοστάσια του κτηρίου.
    Α' Υπόγειο επιφανείας που προσμετράται στην δόμηση 1 53,62μ2 και έχει ισόγεια
    υπαίθρια εκτόνωση, όπου θα φιλοξενείται το τμήμα 1 6 νηπίων Τομέα Α, W.C. κοινού καθώς
    και υπόγειο χώρο επιφανείας 1 52,26μΌ όπου χωροθετούνται οι υποστηρικτικοί χώροι του
    σταθμού (πλυντήριο-στεγνωτήριο-σιδερωτήριο, χώρος ακαθάρτων, λινοθήκη, αποθήκες
    ειδών καθαριότητας, μηχανολογικοί χώροι) καθώς και τα δύο κλιμακοστάσια του κτηρίου. Το
    δεύτερο κλιμακοστάσιο στην στάθμη αυτή οδηγεί στην προσπέλαση από την οδό

    6

    7°' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ Σ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ

    Βουλγαροκτόνου. Δημιουργείται ημιυπαίθριος χώρος

    και υπαίθριος χώρος 52,45μ2 για

    χρήση των νηπίων Τομέα Α, και αποδίδεται επιφάνεια 6,50μ2 για την προσπέλαση στο
    δεύτερο κλιμακοστάσιο από την οδό Βουλγαροκτόνου.
    Ισόγειο επιφανείας που προσμετράται στην δόμηση 206,33μΌ όπου χωροθετείται η
    κύρια είσοδος του σταθμού με χώρο για καρότσια και θα φιλοξενείται το τμήμα 30 νηπίων
    Τομέα Β καθώς και τα δύο κλιμακοστάσια του κτηρίου. Παρέχονται ημ ιυπαίθριοι χώροι και
    εξώστης 29,83μΌ υπαίθριος χώρος 90,20μ2 για χρήση των νηπίων του Τομέα Β, καθώς και
    υπαίθριος χώρος προσπέλασης εισόδου 1 8, 1 6μ2
    Α"

    Όροφο

    επιφανείας

    που

    προσμετράται

    στην

    δόμηση

    212 ,46μΌ

    όπου

    χωροθετούνται κατά κύριο λόγο το Βρεφικό τμήμα, οι χώροι Ύπνου των νηπίων του τομέα
    Β , η μόνωση καθώς και τα δύο κλιμακοστάσια του κτηρίου. Για το Βρεφικό τμήμα
    δημιουργείται ημιυπαίθριος χώρος και βεράντα Ηλιασμού των βρεφών επιφανείας 1 7 ,07μ2•

    Όροφο επιφανείας που προσμετράται στην δόμηση 1 8 1 ,97μΌ όπου χωροθετούνται

    κατά κύριο λόγο οι χώροι της Διοίκησης, οι χώροι του προσωπικού, η

    κουζίνα με την

    αποθήκη τροφίμων, καθώς και τα δύο κλιμακοστάσια του κτηρίου. Κεντρικά της επιφανείας
    του ορόφου δημιουργείται χώρος επιφανείας 51 ,24μ2 πολλαπλών χρήσεων ( ενημέρωση
    γονέων, σεμινάριο ε ργαζομένων κ.α. ). Δημ ιουργούνται

    ημιυπαίθριοι χώροι επιφανείας

    36,00μ2•
    Η διαμόρφωση του κτηρίου του 7°" Βρεφονηπιακού σταθμού με βάση τις Εθνικές
    Προδιαγραφές, αφήνει - σύμφωνα με τον Ν.Ο.Κ.-

    ένα υπόλοιπο συντελεστή δόμησης

    288,40μ2 και όγκου 1 .564,08μ3.
    Το δώμα του κτηρίου που διαμορφώνεται με χώρο φύτευσης και μεταλλικό στέγαστρο
    με βιοκλιματικά και αισθητικά κριτήρια, με την προοπτική υπαίθριας φιλοξενίας κατά τους
    θερινούς μήνες μ ια ς συγκέντρωσης γονέων ή ατόμων που ασχολούνται με το έργο και τις
    δράσεις της Πρόνοιας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών.

    4.3. Το κτηριολογικό πρόγραμμα
    Οι χώροι με τους συσχετισμούς τους και η συμμόρφωση με τις ισχύουσες
    προδιαγραφές,

    φαίνονται

    στο

    συνοδευτικό

    την

    μελέτη

    παράρτημα

    -

    ΤΗ ΡΗΣΗ

    Π Ρ ΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ε ΜΒΑΔΩΝ ΧΩΡΩΝ -.
    Επισημαίνονται τα βασικά στοιχεία αποφάσεων του σχεδιασμού:
    Το Δώμα του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται μόλις στην στάθμη + 1 1 .49, στον Τρίτο
    όροφο έναντι των πενταώροφων κτιρίων της περιοχής, κατασκευάζεται με φυτεμένο
    χώρο 78,05μ2, απόρροια του Βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιρίου, συνεισφορά
    στην βελτίωση του Μικροκλίματος της περιοχής. Επίσης διαμορφώνεται «Κοινωνικός

    7

    7°' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑIΔΙΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    LΙΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    Δ\ΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    χώρος» υπαίθριων εκδηλώσεων συσχετισμένων με τους γονείς, τα παιδιά και τους
    εκπαιδευτικούς, σε ώρες που ο Σταθμός δεν θα λειτουργεί.
    Οι Χώροι Διοίκησης, οι κοινόχρηστοι χώροι για συγκεντρώσεις γονέων ή

    εκπαιδευτικών και η κουζίνα με την αποθήκη τροφίμων, τοποθετούνται στον 2 όροφο
    όπου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση χώρων νηπίων και βρεφών. Με την απόφαση
    αυτή αποδίδονται όλοι οι υπαίθριοι και η μιυπαίθριοι

    χώροι στα νήπια, τηρείται η

    βασική προδιαγραφή καταλληλότητας, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζονται χώροι
    άνετης και ευχάριστης διαβίωσης για τους εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς και
    προσωπικό υποστήριξης.
    Η εύρυθμη λειτουργία της κουζίνας εξασφαλίζεται με την κατασκευή ανελκυστήρα
    για χρήση της τροφοδοσίας από το υπόγειο parking και την εσωτερική διανομή του
    φαγητού στις αίθουσες νηπίων.
    Δεν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος τραπεζαρίας, το φαγητό γίνεται στις αίθουσες
    πολλαπλών χρήσεων. Αυτή η λύση έχει λειτουργικά πλεονεκτήματα, γιατί μπορούν
    όλα τα νήπια να γευμ ατίζουν σχεδόν ταυτόχρονα στον ενδεδειγμένο χρόνο από το
    ωρολόγιο

    πρόγραμμα,

    και

    να

    εκπαιδεύονται

    ταυτόχρονα

    στην

    σωστή -με

    καθαριότητα και σεβασμό- διαχείριση του χώρου τους.
    Στην αίθουσα του τομέα Α δημιουργείται χώρος «ήσυχης γωνιάς», χρήσιμος για
    την μικρή ηλικιακή ομάδα νηπίων. Ο χώρος WC -λουτρού έχει προσπέλαση
    απευθείας από την αίθουσα για καλύτερη εποπτεία από την νηπιαγωγό.
    Στον τομέα Β δημιουργούνται ιδιαίτεροι χώροι ύπνου και κατασκευάζεται
    επιπλέον των προδιαγραφών χώρος λουτρού WC για την άμεση εξυπηρέτηση των
    νηπίων πριν την αποχώρηση τους από τον σταθμό.
    Για τις αίθουσες του τομέα Β προτείνεται η κατασκευή ενός -κοινού- χώρου
    λουτρού -WC, διαστάσεων μεγαλύτερων των ελαχίστων απαιτουμένων - με
    εξασφάλιση υποδομ ή ς για εκπαίδευση νηπίου ΑΜΚ -. Αυτό επιτρέπεται από τις
    προδιαγραφές, και μ ε την συντονισμένη χρήση των ομαδικών επισκέψεων, (πριν το
    φαγητό) υπερκαλύπτει τις ανάγκες του Τομέα. Η είσοδος στον χώρο είναι άμεσα
    συσχετισμένη και μ ε τις δύο αίθουσες για καλύτερη εποπτεία.
    Κατασκευάζονται χώροι «καροτσιών» συ σχετισμένοι σε κάθε επίπεδο με τις
    αντίστοιχες αίθουσες -νηπίων τομέα Α και Βρεφών-, για καλύτερη εξυπηρέτηση και
    για αποφυγή της εικόνας των «συσσωρευμένων» καροτσιών σε ένα σημείο.
    Στο ισόγειο, πλησίον της εισόδου, χωροθετείται περιοχή με γκισέ «Ελέγχου
    εισόδου», κυρίως για τις ώρες προσέλευσης - αποχώρησης των νηπίων και βρεφών.
    Για τις υπόλοιπες ώρες ο έλεγχος θα γίνεται από κύκλωμα ενδοεπικοινωνίας.

    8

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΙ\Σ.

    Ο

    7•< ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔIΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    υπαίθρ ι ος χώρος αποδίδεται όλος στα νήπ ια

    κ α ι περ ιλαμβάνε ι κ α ι

    στεγασμένου ς χώρου ς γι α τους θερ ινούς μήνες. Στη δ ι αμόρ φωσή του δεν υπάρχουν
    σ καλ ι ά γι α να γίνετα ι απρ όσ κ οπτα η κ υ κλοφορία των νηπίων κ α ι των νηπίων ΑΜΕΑ.
    Επίσης

    δι αμορφώνονται

    δραστηρ ιότητες, πα ι δ ικ ή

    στεγασ μ ένο ι ,

    πλακόστρωτοι

    για

    ομαδ ικ έ ς

    χαρά, χώρος γι α παι χνίδ ι μ ε άμμο, κρήνη , χώρος

    κ ηπουρ ι κ ής, κ αθ ι στ ικ ά κα ι χώ ροι με πράσ ινο κ αι φύτευση.

    -

    χώροι

    '

    9

    7'' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    .Δ.ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

    ΕΜΒΑΔΑ ΧΩΡΩΝ

    5.

    Όλοι οι χώροι του κτηρίου έχουν χωροθετηθεί με γνώμονα κυρίως τις απαιτήσεις της
    απόφασης Δ. ΤΧ/β4234-1 6 1 6/8. 1 2 . 1 983, και τυχόν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές είναι
    μικρές. Ο υπαίθριος χώρος έχει οργανωθεί έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του ΦΕΚ
    645/97 και με βάσει αυτά προκύπτει και η δυναμικότητα του σταθμού.

    ΠΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Στάθμη +0.56

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΗΗΣ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΑΠΑιτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Χ/β/42341616/

    ΑΠΑιτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και ΦΕΚ.

    ΚΟΙΝΟΧΡΗΗΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
    1 . Κ. 1

    Α' Κλιμακοστάσιο

    1 2, 30μ2

    1 .Κ.2

    Β' Κλιμακοστάσιο

    1 7,40μ2

    1 . Κ.3.α

    Είσοδος - Αναμονή

    40, 1 9μ2

    25, 00μ2

    1 2,οομ•

    1 . Κ.3.β

    Καροτσάκια
    (χώρος Α" Ισογείου)

    3,85μ2
    ( +5, 37 στον Α'
    Ό ροφο)
    Σύνολο9,22μ2

    1 5,00μ2

    3,οομ•

    1 . Κ.3.γ

    Γ ραφείο Ελέγχου Εισόδου

    3. 71 μ•

    1 . Κ.4

    Κοινόχρηστος διάδρομος
    κυκλοφορίας

    6. 54μ2

    ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΟΜΕΑ Β ( 30 ΝΗΠΙΑ)
    ΙΣΟΓΕΙΟΥ,
    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    1 . Β. 1 .α

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    Αίθουσα πολλαπλών
    χρήσεων 1 ( 1 5 ΝΗΠΙΑ)

    ΚΑΘ ΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    50,68μ2

    10

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Χ/β/42341616/ 8.12. 1983)

    (36,ΟΟ+15Χ1 ,ομ•ι
    νήπιο)=51 ,00μ2

    ΑΠΑΙΊΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.151 9/2002
    και ΦΕΚ.

    1 5Χ2,00μ'Ινήπιο
    =30,00μ2

    7°' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    Με βάση την απόφαση ΔΤΧ/β4234-1 6 1 6/8 . 1 2.1 983 έχουμε : 50,68 μ2< 5 1 , 00μ2
    Με βάση το ΦΕΚ 645/97 έχουμε : 50,68μ2 > 32,0Ομ2
    Συνεπώς ο αριθμός των 1 5 νηπίων είναι αποδεκτός.
    1 .Β.1.β

    Ιματιοθήκες

    2,50μ2

    1 . Β.1.γ

    Υπόστεγος χώρος
    Β
    1
    Αίθουσα πολλαπlν.iJν
    χρήσεων 2 ( 1 5 ΝΗΠΙΑ)

    1 7,38μ2

    1 . Β.2.α

    48,64μ2

    2,55μ2
    17/
    (36,00+ 1 5Χ1 ,Ομ2
    /νήπιο)=51,00μ2

    16Χ2, 00μ2/νήπιο
    =30,00μ2

    Με βάση την απόφαση Δ.ΤΧ/β4234-1 6 1 6/8. 1 2. 1 983 έχουμε : 48,64μ2<51 μ2
    Με βάση το ΦΕΚ 645/97 έχουμε : 48,64μ2>30, 00μ2
    Συνεπώς ο αριθμός των 1 5 νηπίων είναι αποδεκτός

    1 . Β.2.β

    Ιματιοθήκες

    2,75μ2

    1 . Β.2.γ

    Η μι υπαίθριος χώρος και
    Β
    2
    Χώροι υγιεινής
    ( με εγκατάσταση λεκάνης,
    αξεσουάρ και πρόβλεψη
    διαστάσεων χώρου για
    χρήση - εκπαίδευση νηπίου

    29,29μ2

    1 . Β.3

    2,55μ2
    17/
    Min.1 0,35μ2
    (0,69/ νήπιο)

    1 5.98μ2

    Μίn. 12, 00μ2

    ΣτΑΘΜΗ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ Στάθμη -3.04

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    Μ ΕΛΕΤΗΣ

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Χ/β/4234-

    ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΟΙ ΧΩΡΟΙ
    Ο.Κ. 1

    Α' Κλιμακοστάσιο

    1 3,43μ2

    Ο.Κ.2

    Β' Κλιμακοστάσιο

    1 9,62μ2

    Ο.Κ.3

    Κοινόχρηστος διάδρομος

    22.98μ2

    11

    ΑΠΑJτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2ΟΟ2
    και ΦΕΚ.

    7°ς ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΗΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    Ο.Κ.3 .α

    8.74 μ'

    Διάδρομος

    Ο.Κ.4.α

    W.C. κοινού - Επισκεπτών

    2, 38μ'
    (+4,56μ' WC
    ΑΜΚ ), Σύνολο
    6,94 μ'
    Προσωπικού
    και Διοίκησης
    Β ορόφου είναι
    επιπλέον των

    Ο.ΚΑ. β

    W.C. κοινού - Α.Μ.Κ.

    4,56μ'

    5,0Ο μ'

    6, ΟΟμ' ( μαζί με
    προσωπικού)

    6, ΟΟμ' (μαζί μ ε

    ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΟΜΕΑ Α ( 1 7 ΝΗΠΙΑ)
    (ΠΑΘΜΗ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ, Στάθμη -3.04)

    I

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    Ο.Α. 1 . α

    Ο ΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    Αίθουσα πολλαπλών
    χρήσεων 1 7 Νηπίων,
    Με ήσυχη γωνιά

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    66.39μ'

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Χ/β/42341616/ 8.12.1983)

    25,00μ'+ 1 7μ'
    ( 1 , 00/νήπιο)=
    42,00 μ'+25,5μ'
    (1 7Χ1 ,50/νήπιο)
    (Προδιαγραφή
    από χώρο
    ύπνου)
    42+25,5=67,50μ'

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘ ΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και ΦΕΚ. 645/97)

    2, ΟΟ μ'/νήπιοΧ1 7
    =34,00μ' +
    (1,70μ'/4-5 νήπια
    (min12, 00μ ')
    Προδιαγραφή
    από χώρο
    ύπνου)
    34+ 1 2=46,00μ'

    Με βάση την απόφαση ΔΤΧ/β4234-1 61 6/8.1 2 . 1 983 έχουμε : 66.39μ'<67.50μ'
    Με βάση το ΦΕΚ 645/97 έχουμε : 66.39μ'>46 .00μ'.
    Συνεπώς ο αριθμός των 1 7 νηπίων είναι αποδεκτός.
    Ο.Α. 1 . β

    Ι ματιοθήκες

    2,94μ'

    2, 55μ'

    Ο.Α. 1 .γ

    W.C. λουτρού/αλλαγών

    12,42 μ'

    1 2,92μ'
    {0, 76/νήπιο)

    Ο.Α. 1 . δ

    Ημιυπαίθριος και Υπαίθριος
    χώρος αίθουσας Τομέα Α

    52,45μ'

    12

    1 2, 00μ'

    7°' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ

    ΥΠΟΣτΗΡΙΚτΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
    (ΣτΑΘΜΗ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ, Στάθμη -3.04)

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    Ο.Υ.3

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Χiβ/4234-

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και Φ ΕΚ.

    Πλυντήριο-Σιδερωτήριο -

    1 3, 43μ'

    1 5, 00μ'

    7,00μ'

    Ο.Υ.5

    Χώρος Ακαθάρτων

    8,70μ'

    9,00μ'

    3, 00μ'

    Ο.Υ.6

    Είδη καθαριότητας

    3,0 0μ '

    3,00μ'

    5,00μ'

    Ο.Υ .4

    Ο. Υ.?

    Υλικών

    ΣτΑΘΜ Η Α ' ΟΡΟΦΟΥ Στάθμη +4.16

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Χiβ/4234-

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και Φ ΕΚ.

    ΚΟΙΝΟΧΡΗΣτΟΙ ΧΩΡΟΙ
    2.Κ.1

    Α' Κλιμακοστάσιο

    1 2,30μ'

    2.Κ.2

    Β' Κλιμακοστάσιο

    1 9,46μ'

    2.Κ.3.α

    Κοινόχρηστος Χώρος
    Αναμονή

    40.98μ'

    25,00μ'

    1 2,00μ'

    2.Κ.3.β

    Καροτσάκια
    (χώρος Α' Ορόφου)

    5,37μ'
    (+3,85 στο Α'
    Ισόγειο)
    Σύνολο 9,22μ'

    1 5,00μ'

    3,00μ'

    2. Δ.3

    Μόνωση

    5,92μ'

    5,00μ'

    6,0Ομ'

    13

    7°' ΒΡΕΦΟΝΗΠ\ΑΚΟΣ - ΠΑIΔΙΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥnΗΡΕΣIΑΣ

    ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ (10 ΒΡΕΦΗ)
    (ΠΑΘΜΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ +4.16)

    ΚΩΔΙΚΟΣ

    ΧΩΡΟΥ

    ΜΕΛΕτΗΣ

    2.Γ.α

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    Αίθουσα Πολλαπλών
    χρήσεων + ύπνου 1 Ο βρεφών

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩ ΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    28,78μ'

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    {Δ.Τ.Χ/β/4234-

    1 ΟΧ2, 5=25, ΟΟμ'
    (2, 50μ'/βρέφος)

    ΑΠΑtτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    {ΦΕΚ.1519/2002
    και ΦΕΚ.

    Συμπεριλαμβανομένων εισόδου
    και ιματιοθηκών)
    3,
    min 30,

    3,71
    -

    '

    Με βάση την απόφαση ΔΤΧ/β4234-1 616/8. 1 2 . 1 983 έχουμε : 28 , 78 μ'+ 3,71 μ'=32,49 μ' > 25,00 μ'
    +

    5,0Dμ'=30,00 μ'

    Με βάση το ΦΕΚ 645/97 έχουμε : 32,49μ'>30,00μ'
    Συνεπώς ο αριθμός των 1 Ο βρεφών είναι αποδεκτός.

    2.Γ.γ

    Χώρος Αλλαγών - λουτρών

    8, 1 1 μ'

    2.Γ.δ

    Παρασκευή γάλακτος

    6,49μ'

    7, 50μ'

    2, 5Dμ'/3 βρέφη
    4,00μ'

    2.Γ.ε

    ΧΩΡΟΙ ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΤΟΜΕΑ Β (30 ΝΗΠΙΑ )
    (ΠΑΘΜΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ +4.16)
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    {Δ.Τ.Χ/β/4234-

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    {ΦΕΚ.151 9/2002
    και ΦΕΚ.

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    2.Β. 1 .γ

    Χώρος 1 . ύπνου Τομέα Β

    33,81 μ'
    33, 81>27,00

    ( 1 , 80/νήπιο)
    1 5Χ1 ,8=27 ,00 μ'

    2.Β.2.γ

    Χώρος 2. ύπνου Τομέα Β

    29,91μ'
    29,91>27,00

    1 5X1 , 8=27,DO μ'

    1 ,7μ'/4-5νήπια
    Min 12 μ'

    2.Β.3.α

    WC - Λουτρό (επιπλέον
    προδιαγραφών, πλησίον
    χώρων ύπνου)

    7,96μ '

    Χώρος επιπλέον
    των
    προδιαγραφών

    Χώρος επιπλέον
    των
    προδιαγραφών

    14

    (1, 80/νήπιο)

    1 , 7μ'/4-5νήπια
    Min 12 μ'

    7°ς ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔIΚΟΣ ΠΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ YnHPEΣIAI

    ΣτΑΘΜΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ Στάθμη+7.76

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩ ΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Χ/β/42341616/

    ΑΠΑιτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και ΦΕΚ.

    ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΟΙ ΧΩΡΟΙ
    3.Κ. 1

    Α' Κλιμακοστάσιο

    1 2,30μ'

    3.Κ.2

    Β ' Κλι μακοστάσιο

    1 9,69μ'

    3.Κ.3

    Κοινόχρηστος Χώρος
    Πολλαπλών Χρήσεων

    5 1 ,24μ'

    Χώρος επιπλέον
    των

    Χώρος επιπλέον
    των

    3.Κ.4.α

    Ημιυπαίθριος Χώρος
    Β' Ορόφου

    1 9,79μ'

    Χώρος επιπλέον
    των

    Χώρος επιπλέον
    των

    3.Κ .4.β

    Η μι υπαίθριος Χώρος
    Β' Ορόφου

    1 6,22 μ'

    Χώρος επιπλέον
    των

    Χώρος επιπλέον
    των

    1 4,69μ'

    12,00 μ'

    7,00μ'

    ΔΙΟ ΙΚΗ Σ Η
    3.Δ.1

    Γ ραφείο Διεύθυνσης

    3.Δ.2

    Γραφείο πολλαπλών
    χρήσεων

    1 6,87μ '

    1 2,00 μ'

    9,00μ'

    3.Δ.4.α

    Χώρος προσωπικού
    (ανάπαυση +φαγητό)

    1 2 .68μ'

    1 5,00μ'

    7,00μ'

    3.Δ.4.β

    Αποδυτήρια προσωπικού +
    Χώρος υγιεινής -Ντους

    1 1 .62μ'

    1 2,00 μ'

    6, ΟΟμ' (μαζί με
    κοινού)

    3.Δ.5

    WC -Β' Ο ρόφου (επιπλέον
    προδιαγραφών, πλησίον
    χώρων διοίκησης)

    1 ,60μ'

    Χώρος επιπλέον
    των
    προδιαγραφών

    Χώρος επιπλέον
    των
    προδιαγραφών

    ΥΠΟΠΗΡΙΚτJΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
    (ΠΑΘΜΗ Σ Β ΟΡΟΦΟΥ +7.76)
    3.Υ.1

    Κουζίνα

    23, 15μ '

    15

    30,0Ομ'

    8,00μ'

    7'' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑIΔJΚΟΣ ΠΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ1ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣ\ΑΣ

    3.Υ.2

    Αποθήκη τροφίμων

    6,25μ'
    23, 1 5+6,25=
    29,40 μ'

    αποθήκη
    τροφίμων)

    3,00μ'

    -

    ΣτΑΘΜ Η 8 ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ Στάθμη -5.99

    ΚΩΔIΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    Ο ΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    ΑΠΑΠΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Χ/β/4234·
    1616/ 8.12.1983)

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και ΦΕΚ.
    645/97)

    ΥΠΟΣΊΗΡΙΚτtΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
    -

    '

    Υ Κ. 1

    Α' Κλιμακοστάσιο

    12,43μ'

    Υ.Κ.2

    Β' Κλιμακοστάσιο

    1 0,64μ'

    Υ.Κ.2α

    Κοινόχρηστη αποθήκη

    5,34μ'

    Υ.Κ .5

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    Χώρος Στάθμε υσης

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    241 ,8 μ'

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Χ/β/οικ.42341616/ 8.12.1983)

    ΑΠΑIΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και ΦΕΚ.

    ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
    Υπαίθριος χώρος νηπίων.
    (τα βρέφη έχουν δικό τους
    εξωτερικό χώρο ηλιασμού
    Ε=17,07μ')

    21 1 , 03μ'
    (Ακάλυπτος ράμπα προς
    parking+H!Y χώροι)
    =

    Βμ'/παιδί =
    8Χ47=376μ'

    Η προδιογρα φή δεν

    καλύπτεται .

    4,50 μΊπαιδί =
    47Χ4.50
    =21 1 , 5μ'

    177,43-14,3 +
    14,54+29,83+6,40
    = 213,9ΟμΊ 4,5 =
    47 νήπια

    Το εμβαδόν του υπαίθριου χώρου είναι 2 1 3, 90μ' και καλύπτει την προδιαγραφή του ΦΕΚ
    645/97 που είναι 2 1 1 ,5μ' για 47 νήπια. Στον υπολογισμό του εμβαδού του υπαίθριου
    χώρου υπολογίζεται και ο διάδρομος εισόδου προς το κτίριο καθόσον κατά την διάρκεια

    16

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    7°'

    ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    διαμονής των νηπίων στο σταθμό η αυλόπορτα παραμένει κλειστή και λειτουργεί ως ενιαίος
    χώρος, συνδέοντας τον χώρο κηπουρικής με το χώρο παιχνιδιού.
    Επίσης φυτεμένο δώμα 78,05μ2 κατασκευάζεται στην 4η στάθμη, όχι για χρήση των νηπίων
    αλλά στα πλαίσια εμπλουτισμού φύτευσης- διαμόρφωσης χώρου πρασίνου με στόχο τη
    βελτίωση του μικροκλίματος προς όφελος των νηπίων και της άμεσης γειτονιάς.

    6.

    ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

    Α.

    ΓΕΝΙΚΑ
    Η κατακόρυφη επικοινωνία του κτιρίου γίνεται με 2 κλιμακοστάσια από οπλισμένο

    σκυρόδεμα πλάτους σκέλους 1 ,20μ. έκαστο. Το 1 ° κλιμακοστάσιο απευθύνεται αποκλειστικά
    στο Βρεφικό Σταθμό ενώ το 2° είναι πυροπροστασίας και έχει τη δυνατότητα

    και

    ανεξάρτητης λειτουργίας από το σταθμό.
    Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μεταλλική
    κατασκευή είναι μόνο το στέγαστρο του δώματος.
    ΠΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

    Β.

    Τα στοιχεία πλήρωσης είναι:
    Εξωτερικοί τοίχοι : οπτοπλινθοδομή και εξωτερικά θερμοπρόσωψη 7εκ . .
    Εσωτερικοί τοίχοι : από δρομική οπτοπλινθοδομ ή , εκτός των περιοχών που υπαγορεύονται
    από την πυροπροστασία μπατικοί τοίχοι.
    ΔΑΠΕΔΑ

    Γ.

    Είσοδος- κοινόχρηστοι διάδρομοι - κοινόχρηστοι χώροι - γραφείο Διεύθυνσης ­
    αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - κοινόχρηστοι χώροι πολλαπλών χρήσεων:
    μάρμαρο Αλιβερίου.

    Κλιμακοστάσια : μάρμαρο Αλιβερίου

    ( μαλακωμένο με επεξεργασία αντιολησθηρότητας και ειδική λωρίδα στις ακμές των
    πατημάτων ).

    Υπαίθριοι χώροι αυλών, - 2 πορείες - είσοδοι κλιμακοστασίων - ημιυπαίθριοι χώροι
    Β ορόφου : μάρμαρο γκρι Αλιβερίου « κτυπητό».

    Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων Τομέων Α και Β - Αίθουσες ύπνου και ήσυχη γωνιά
    νηπίων Α - όλοι οι χώροι ορόφου Βρεφών :

    17

    Βινυλικό δάπεδο ( PVC )

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ

    Ίος

    ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    Ημιuπαίθριοι χώροι -βεράντες συσχετισμένες με αίθουσες νηπίων και βρεφών :
    κεραμικά αντιολισθηρά πλακίδια

    Κουζίνα -Αποθήκη Τροφίμων - Χώροι υγιεινής -Υποστηρικτικοί χώροι και Η/Μ
    χώροι Α υπογείου: κεραμικά πλακίδια αντιολισθηρά    Η/Μ Χώροι και Χώρος στάθμευσης Β υπογείου : Βιομηχανικό δάπεδο
    Ράμπες προσπέλασης : Βιομηχανικό δάπεδο ραβδωτό.
    Δώμα βατό - χώρος εκδηλώσεων : μάρμαρο γκρι Αλιβερίου «ΚΤυπητό» που λόγω
    χρώματος και επεξεργασίας επιφανείας εμφανίζει χαρακτηριστικά βιοκλιματικών
    απαιτήσεων ανάλογα των « ψυχρών υλικών»

    Δώμα: Ψυχρές τσιμεντόπλακες μ ε ιδιότητες «ψυχρών υλικών» σε όλη τη μάζα τους .

    i

    Δ.

    ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

    Κουζίνες - λουτρά - αποδυτήρια προσωπικού - πλυντήριο: Μέχρι ύψους 1 ,60 μ.
    κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20Χ20 και 30Χ30 αναλόγως του δαπέδου του χώρου,
    χρώματα επιλογής της επίβλεψης.
    ΕΠΙΧΡίΣ ΜΑΤΑ

    Ε.

    Ε ξωτερικά : Σοβάς ειδικής σύστασης, επί πανέλου πολυουρεθάνης
    (θερ μοπ ρόσοψη) .

    Εσωτερικά : Κοινά τριπτά μ ε τελικό χέρι μάρμαρο

    ΨΕΥΔΟΡΟ ΦΕΣ

    Π.

    Ορυκτών ινών, σε συνδυασμό με γυψοσανίδες, (χρήση γυψοσανίδων σε περιοχές
    προσαρμογών, τελειωμάτων ή περιοχές ειδικών αισθητικών απαιτήσεων και
    διαμορφώσεων ) .

    Ζ.

    Άνθυγρες γυψοσανiδες στους υγρούς χώρους.
    ΧΡΩΜ ΑτΙΣΜ ΟΙ

    Εξωτερικά : Ειδικές βαφές εξωτερικών χώρων, κατασκευασμένες μ ε την τεχνολογία
    των ψυχρών υλικών. Θερμομονωτικά ανακλαστικά χρώματα θερμικής προστασίας
    κτιριακού κελύφους.
    Τα χρώματα αυτά, ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία μακριά από την επιφάνεια του
    κτιρίου, εμποδίζουν τον σχηματισμό θερμογεφυρών και θερμικών σημείων. 'Έχουν
    ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, είναι άκαυστα,
    υδρατμοδιαπερατά, άοσμα και αντιμουχλικά.

    18

    7'' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    Εσωτερικά : Ειδικά θερμομονωτικά χρώματα εσωτερικών χώρων με ενσωματωμένη
    την τεχνολογία των ψυχρών υλικών. Εμποδίζουν την διαφυγή της θερμοκρασίας, τον
    σχηματισμό θερμογεφυρών, θερμών σημείων και την συγκέντρωση υδρατμών.
    Έχουν ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμ ότητας, είναι άκαυστα άοσμα,
    αντιμουχλικά και αντιμικροβιακά.

    Η.

    ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

    Εξωτερικά : Κουφώματα αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, με διπλούς
    θερμομονωτικούς υαλοπίνακες. Κατά κανόνα ανοιγοκλεινόμενα.

    -

    '

    Εσωτερικά : Π όρτες ξύλινες πρεσαριστές με κάσσα μεταλλική.

    Πόρτες υποστηρι κτών χώρων υπογείου, Η/Μ χώρων και ανελκυστήρων: μεταλλικές

    Γκαραζόπορτα: μ εταλλική, ανακλινόμενη, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή κατά
    RAL ίδιας απόχρωσης με των αλουμινίων.

    Θ.

    ΜΕΤΜΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
    Τα στηθαία των εξωστών και οι περιφράξεις-προστασίες των παιδιών (π.χ. προς

    ράμπα).
    Κατασκευάζοντα ι έως ύψος 1 ,50μ από το τελικό δάπεδο αναλόγως της θέσης (βλ.
    γενικά σχέδια-όψεις). Κατασκευάζονται επί τοιχίου beton ή εξ Όλοκλήρου από μεταλλική
    κατασκευή με πυκνούς σιδηρούς ορθοστάτες και σιδηρά κουπαστή και πλήρωση με πλέγμα
    d=5mm οπής 4X4cm.
    Η περίφραξη του οικοπέδου και προς τις δύο οδούς γίνεται με τοιχίο beton max
    ύψους 0,50μ και προσθήκη μεταλλικής κατασκευής ύψους 1 ,50μ.

    με μεταλλικούς

    ορθοστάτες ΙΡΕ 80 και πλέγμα γαλβανιζέ τύπου ORSOGRILL ή άλλου ισοδύναμων
    τεχνικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, βρόγχο 65Χ136 αποτελούμενο από λάμες 30Χ30
    και βέργες 5mm.
    Στο

    Α' κλιμακοστάσιο

    θα κατασκευαστεί στο φανάρι μεταλλικό κάγκελο από

    μεταλλικά πλαίσια από κατακόρυφους κοιλοδοκούς 60Χ40 και οριζόντιους κοιλοδοκούς
    30Χ40 στηριζόμενους στα πλαϊνά της φέρουσας κατασκευής και στοιχεία πλήρωσης λάμες
    40Χ1 Ο ανά13εκ. Θα τοποθετηθούν 2 χειρολισθήρες από σωλήνα %" σε ύψος χρήσης
    ενηλίκων και νηπίων.
    Στο Β' κλιμακοστάσιο θα κατασκευαστεί στο φανάρι μεταλλικό κάγκελο με φέροντα
    στοιχεία ορθοστάτες λάμες 40Χ 1 0 στηριζόμενους στα πλαίiιά της φέρουσας κατασκευής και
    στοιχεία πλήρωσης λάμες 40Χ1 0 και 40Χ6. Θα τοποθετηθούν 2 χειρολισθήρες από σωλήνα
    % " σε ύψος χρήσης ενηλίκων και νηπίων.

    19

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ1ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    I.

    7'' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑIΔΙΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΔΙΑΠΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

    ΦΥl"ΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

    Διαστρωμάτωση υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου που θα
    αναλάβει την κατασκευή ολοκληρωμένη.
    Στρώσεις με σειρά από κάτω προς τα πάνω
    α)

    Φράγμα υδρατμών

    β)

    Θερμομόνωση τ. ROOF- ΜΑΤΕ

    γ)

    Διαμόρφωση ρύσεων με αφρομπετόν.

    δ)

    Διπλή αντιριζική - στεγανωτική στρώση

    ε)

    Προστασία στεγάνωσης

    στ)

    Αποστραγγιστική στρώση

    ζ)

    Στρώση συγκράτησης υγρασίας

    η)

    Στρώμα ειδικού κηπευτικού χώματος.

    ΑΝΩΤ ΑΤΟ ΑΒΑΤΟ ΔΩΜΑ ( βατό μόνο από τεχνίτες συντήρησης)
    Στρώσεις με σειρά από κάτω προς τα πάνω
    α)

    Φράγμα υδρατμών

    β)

    Θερμομ όνωση τ. ROOF ΜΑτΕ

    δ)

    BETOCEL για την παραλαβή ρύσεων.

    ε)

    Εξομάλυνση

    η)

    Διπλή στρώση Ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη ( υγρομόνωση)

    ι)

    Συνδετικό κονίαμα

    κ)

    Ψυχρές τσιμεντόπλακες

    ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
    Στρώσεις με σειρά από κάτω προς τα πάνω:
    α)

    Λιθόρριπη σε πάχος 30 εκ. επί του σκάμματος.

    β)

    NYCON ΧΟΝΔΡΟ

    γ)

    Σκυρόδεμα με πλέγμα που περιέχει στεγανοποιητικό μάζης

    δ)

    Γαρμπιλομωσαϊκό - βιομηχανικό δάπεδο

    ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ
    Στρώσεις με σειρά από κάτω προς τα πάνω
    α)

    Φράγμα υδρατμών (διπλή aσφαλτική επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου
    ESXACOAT 6S )

    20

    7°' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    β)

    Θερμομόνωση τ. ROOF- ΜΑΤΕ

    γ)

    Αφρομπετόν για την παραλαβή ρύσεων.

    δ)

    Υγρομόνωση με διπλή στρώση Ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης (η δεύτερη
    στρώση ενισχυμένη μεμ βράνη με ψηφίδα στην επιφάνεια)

    ε)

    Τσιμεντοκονία

    στ)

    Μάρμαρο Αλιβερίου «κτυπητό»

    7.

    ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓ ΙΚΕΣ Ε Γ ΚΑΤ ΑΣΊ ΑΣΕΙΣ

    α)

    Η Ενεργητική Πυροπροστασία γίνεται, όπως φαίνεται στη συνημμένη Τεχνική

    Μελέτη, σε όλους τους ορόφους.

    Με ανιχνευτές καπνού και θερμοδιαφορικούς, σειρήνες, φωτεινούς επαναλήπτες
    διακόπτες κλπ , με όλες τις σχετικές καλωδιώσεις με κεφαλές καταιονισμού σε
    κατάλληλο

    δίκτυο σιδηροσωλήνων

    βαρέως τύπου

    στο

    υπόγειο

    και

    δίκτυο

    πυροσβεστικών φωλεών σε όλο το κτήριο.

    β)

    Με αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως.

    Με φορητούς πυροσβεστήρες σε κατάλληλα σημεία.
    Η "Υδρευση

    με νερό

    της ΕΥΔΑΠ γίνεται από τον κεντρικό μετρητή με

    χαλκοσωλήνες διατομών όπως φαίνεται στην Τεχνική Μελέτη έως τους υδραυλικούς
    υποδοχείς των ορόφων (λεκάνες με καζανάκια χ.π., νιπτήρες, ντουζιέρες, λουτήρες
    αλλαγών από λευκή πορσελάνη, aνοξείδωτους νεροχύτες κουζίνας) και τους απλούς
    κρουνούς aπόπλυσης - ποτίσματος εξωστών και υπογείου. Όλες οι μπαταρίες νιπτήρων,
    νεροχυτών, λουτήρων και ντουζιέρων είναι θερμομεικτικές.
    γ)

    Η Αποχέτευση ομβρίων γίνεται, όπως φαίνεται στην Τεχνική Μελέτη, με εξωτερικές

    κατακόρυφες υδρορροές (από ταράτσες και εξώστες) και οριζόντιες σωληνώσεις P.V.C. (στο
    υπόγειο που οδηγούν τα όμβρια, στο ρείθρο των πεζοδρομίων, με όλα τα προβλεπόμενα
    φρεάτια, εσχάρες δαπέδου).
    δ)

    Η

    Αποχέτευση

    Ακαθάρτων

    τους

    από

    κατακόρυφες στήλες από P.V.C. Φ 1 00mm
    Φ 1 23mm

    υδραυλικούς

    μέσω

    μηχανοσίφωνα

    με

    6atm και οριζόντιες σωληνώσεις P.V.C.

    6atm στο υπόγειο προς το δίκτυο πόλεως

    Βουλγαροκτόνου)

    υποδοχείς γίνεται

    που

    βρίσκεται

    (αγωγός ακαθάρτων οδού
    στην

    πρασιά

    της

    οδού

    Βουλγαροκτόνου).
    ε)

    Η Θέρμανση όλων των χώρων γίνεται, όπως φαίνεται στην Τεχνική Μελέτη, με

    σώματα pane\s τροφοδοτούμενα κατά το μονοσωλήνιο σύστημα με χαλκοσωλήνες (Φ1 6D
    1 m m ) θερμοπλαστικής μόνωσης που καταλήγουν σε κάθε όροφο σε Collector με
    ρυθμ ιζόμενους διακόπτες.

    21

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΡJ.

    7''

    ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΙΔIΚΟΣ ΣτΑΘΜΟΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    Στο Λεβητοστάσιο προβλέπεται χαλύβδινος λέβητας ισχύος 1 50.000 Kca\ με
    καυστήρα Φυσικού Αερίου τροφοδοτούμενο από το δίκτυο φυσικού αερίου της πόλης,
    κυκλοφορητής και δοχείο διαστολής.
    στ)

    Η Ηλεκτρολογικ ή Εγκατάσταση γίνεται όπως φαίνεται στην Τεχνική Μελέτη και

    περιλαμ βάνει:

    Γενικό Πίνακα στο υπόγειο και υποπίνακες σε κάθε όροφο, όλοι με ρελέ διαφυγής.

    Φωτιστικά σώματα φθορισμού σε όλους τους χώρους, φώτα ή τετράφωτα ισχύος
    2X36W - 2X58W - 4X1 8W και spots εξωτερικού χώρου στις οροφές των εξωστών.

    Διακόπτες και ρευματοδότες SCHUKO στους μεν 1 °, 2°, 3° όροφο και στο υπόγειο σε
    ύψος 1 ,30μ από το τελικό δάπεδο (τ.Δ) στο δε 4° όροφο σε ύψος 0,45μ από Τ.Δ και
    όπου υπάρχουν μαζί επίσης σε ύψος 1 μ από ΤΔ. Η όλη εγκατάσταση διαθέτει
    θεμελιακή γείωση.

    ζ)

    Αντικεραυνική Π ροστασία.

    Ο Κλιματισμός - Αερισμός όλων των χώρων γίνεται, όπως φαίνεται στην Τεχνική

    Μελέτη, με σύστημα VRV με αντλία θερμότητας αέρα-ψυκτικού υγρού και εσωτερικές
    μ ονάδες οροφής. Προκλιματισμένος αέρας με Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (Κ. Κ. Μ) διπλού
    στοιχείου (σύνδεση με λέβητα αερίου και ψύκτη στο δώμα).

    Ο Συντάξας

    22

    @

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΑΤτΙ ΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ Ν ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    Ε Ρ Γ Ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦ Ο Ν Η Π ΙΑΚΟΥ ΠΑΘΜΟΥ
    -

    '

    ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    (Ο Ι ΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
    Θ Ε Σ Η : ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
    ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    Τ Η Ρ Η Σ Η Π Ρ ΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΜ ΒΑΔΩ Ν ΧΩΡΩΝ

    ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 201 3

    Στ ΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (+4,85)

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩ ΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩ ΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ. Τ. Υ/β/42341616/8.12.1983)

    ΑΠΑΙτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και ΦΕΚ. 645/97)

    ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

    -

    I

    1 . Κ.1

    Α' Κλιμακοστάσιο

    1 2,30μ'

    1 . Κ.2

    Β ' Κλι μακοστάσιο

    1 7 ,40μ'

    1 . Κ.3.α

    Είσοδος - Αναμονή

    40, 1 9μ'

    25,00μ'

    12, 0Ομ'

    1 . Κ.3.β

    Καροτσάκια
    (χώρος Ισογείου)

    3,85μ2
    ( +5, 50 στον Α'
    Ό ροφο)
    Σύνολο9, 50μ'

    1 5,00μ'

    3,00μ'

    1 .Κ.3.γ

    Γ ραφείο Ελέγχου Εισόδου

    3.71 μ2

    1 . Κ.4

    Κοινόχρηστος διάδρομος
    κυκλοφορίας

    6.54μ2

    ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΟΜΕΑ Β (32 νήπια)
    (ΠΑΘΜ Η ΙΣΟΓΕΙΟΥ +4,85)

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    1 .Β . 1 .α

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    Αίθουσα πολλαπλών
    χρήσεων 1 6 ΝΗΠΙΩΝ

    ΚΑΘ ΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    50,68μ'

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Υ/β/42341616/ 8.12.1983)

    ΑΠΑΙτΟΥΜΕΝΟ

    (36,00+1, 00μ'Ινή
    πιο)=52, ΟΟμ'

    2, ΟΟμ'/νήπιο
    =32,00μ2
    (Συνεπώς, η
    αίθουσα της
    μελέτης με βάση
    την
    προδιαγραφή,
    έχει δυναμικότητα
    25 ΝΗΠΙΑ)

    ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

    1 . Β.1 . β

    Ιματιοθήκες

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και ΦΕΚ. 645/97)

    2,08μ'

    2,72μ'
    {0, 17/ νήπιο)

    1 . Β. 1 .γ
    1 . Β.2.α

    Υπόστεγος χώρος
    αίθουσας 1 Τομέα Β
    Αίθουσα πολλαπλών
    χρήσεων 1 6 ΝΗΠΙΩΝ

    1 7,22μ'
    48,64μ'

    ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

    -

    I

    1 . Β.2.β

    Ιματιοθήκες

    2,75μ'

    1 . Β. 2.γ

    Ημιυπαίθριος χώρος και
    βεράντα αίθουσας 2 Τομέα Β
    Χώροι υγιεινής
    ( με εγκατάσταση λεκάνης,
    αξεσουάρ και πρόβλεψη
    διαστάσεων χώρου για
    χρήση - εκπαίδευση νηπίου
    ΑΜΚ ).

    29,29μ'

    1 . Β.3

    1 4,98μ'

    (36,00+1 ,ΟΟμ '
    /νήπιο)=52, ΟΟμ'

    2, ΟΟμΊνήπιο
    = 32,0Ομ'

    Με βάση την
    ανωτέρω
    προδιαγραφή,
    δυναμικότητα 1 1
    νήπια, αλλά με
    βάση την
    παραπλεύρως
    προδιαγραφή 23
    νήπια. Συνεπώς
    ο αριθμός των 1 6
    νηπίων είναι
    αποδεκτός.

    (Συνεπώς, η
    αίθουσα της
    μελέτης με βάση
    την
    προδιαγραφή,
    έχει δυναμικότητα
    23 ΝΗΠ ΙΑ)

    2,72μ'
    (Ο, 1 7/ νήπιο)

    Μίn.1 0,72μ'
    (0,69/ νήπιο)

    Μίn.1 2,00μ'

    ΣτΑΘΜΗ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ (+1 .25}

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    ΚΑΘ ΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Υ/β/42341616/ 8.12.1983)

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και ΦΕΚ. 645/97)

    ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΟΙ ΧΩΡΟΙ

    -

    i

    Ο.Κ.1

    Α' Κλιμακοστάσιο

    1 3,43μ2

    Ο.Κ.2

    Β ' Κλιμακοστάσιο

    16,97μ2

    Ο.Κ.3

    Κοινόχρηστος διάδρομος

    23.35μ 2

    Ο.Κ.3 .α

    Διάδρομος

    7,79μ2

    Ο.Κ .4.α

    W .C. κοινού - Επισκεπτών

    2,38μ2
    (+4,56μ• ννc
    ΑΜΚ), Σύνολο
    6,94μ2
    Προσωπικού
    και Διοίκησης
    Β ορόφου είναι
    επιπλέον των
    απαιτήσεων

    Ο.Κ.4.β

    W .C. κοινού - Α. Μ. Κ.

    4,56μ2

    s,οομ•

    6, οομ• (μαζί με
    προσωπικού)

    6,00μ2 (μαζί με
    προσωπικού)

    ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΟΜΕΑ Α (16 νήπια)
    (ΗΑΘΜΗ Α' ΥΠΌΓΕΙΟΥ +1 ,25)

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    Ο.Α. 1 . α

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    Αίθουσα πολλαπλών
    χρήσεων 1 8 Νηπίων,
    Με ήσυχη γωνιά

    ΚΑΘ ΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    65.79μ2

    ΑΠΑΙτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Υ/β/42341616/ 8.12.1983)

    ΑΠΑΙτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και ΦΕΚ. 645/97)

    (25,οομ•+
    1 ,00/νήπιο)=
    43,00 μ• +
    27μ2(1 , 50Ινήπιο)
    (Προδιαγραφή
    από χώρο
    ύπνου)
    43+27=70,00μ2

    36,00μ 2 +
    (1 ,70μ2/4-5 νήπια
    (mίn12,00μ2)
    Προδιαγραφή
    από χώρο
    ύπνου)
    36+1 2=48,00μ2

    2, 00μ2/νήπιο-

    ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
    Ο.Α 1 . β

    Ιματιοθήκες

    Ο.Α 1 . γ

    W .C.

    Ο.Α 1 . δ

    Ημι υπαίθριος και Υπαίθριος
    χώρος αίθουαας Τομέα Α

    2, 70μ2
    (0, 1 5/νήπ ιο)
    1 2,50μ2
    (0, 76/νήπ ιο)

    2,94μ2

    λουτρού/αλλαγών

    1 2,42μ2

    1 2,00 μ2

    47,60μ2

    '

    ΥΠΟΠΗΡΙΚτΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
    (ΠΑΘΜΗ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ +1 ,25)

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Υ/β/42341616/ 8.12.1983)

    ΑΠΑΙτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.151912002
    και ΦΕΚ. 645197)

    Ο.Υ.3

    Πλυντήριο-Σιδερωτήριο Στεγνωτήριο

    1 3,43μ2

    1 5,00μ2

    Ο.Υ.4

    Λιναθήκη

    8,23μ2

    1 0,00μ2

    Ο.Υ.5

    Χώρος Ακαθάρτων

    8,70μ2

    9,00 μ2

    3,00μ2

    Ο.Υ.6

    Είδη καθαριότητας

    3,00μ 2

    3,00μ2

    5,00μ2

    Ο.Υ .7

    Αποθήκη Υλικών

    1 4 , 00 μ2

    1 5,00 μ2

    5,00μ2

    ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

    7,00μ2

    Στ ΑΘΜΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ Στάθμη +8,45

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    Μ ΕΛΗΗΣ

    ΚΑΘ ΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΑΠΑιτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ. τ. Υ/β/42341616/8.12.1983)

    ΑΠΑΙτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑτΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και ΦΕΚ. 645/97)

    ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΟΙ ΧΩΡΟΙ
    2.Κ.1

    Α' Κλιμακοστάσιο

    1 2,30μ2

    2.Κ.2

    Β' Κλιμακοστάσιο

    1 7,40μ2

    2.Κ.3.α

    Κοινόχρηστος Χώρος Αναμονή

    40, 1 9μ2

    25,00μ2

    12,00μ2

    2.Κ.3.β

    Καροτσάκια
    (χώρος Α ' Ορόφου)

    5,37μ2
    (+4,00 στο Α'
    Ισόγειο)
    Σύνολο 9, 22μ2

    15,00μ2

    3,οομ•

    2.Δ.3

    Μόνωση

    5,9ομ •

    s,οομ•

    G,οομ•

    ΑΠΑιτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.τ.Υ/β/42341616/ 8.12.1983)

    ΑΠΑΙτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑτΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και ΦΕΚ. 645/97)

    ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ ( 1 0 βρέφη)
    (ΠΑΘΜΗ Α ΟΡΟΦΟΥ +8, 45)
    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    2.Γ.α

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    Αίθουσα Πολλαπλών
    χρήσεων + ύπνου 1 Ο βρεφών

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    28,78μ2

    25,00 μ2
    (2,5ΟμΊβρέφος)

    Συμπεριλαμβανομένων εισόδου
    και ι ματιοθηκών)
    3, 7ΟμΊβρέφος
    (min 30,00μ2)

    ΑlτΙΟΛΟΓΗΣΗ

    2.Γ.β

    Ιματιοθήκες

    3,71μ2

    s.οομ •

    2.Γ.γ

    Χώρος Αλλαγών - λουτρών

    8,1 1 μ•

    7,5ομ•
    (0, 75μ2/βρέφος)

    2, 50μΊ3 βρέφη

    2.Γ.δ

    Παρασκευή γάλακτος

    6,49μ2

    6,2 ομ•
    (0,62μ2/βρέφος)

    4, 00μ2

    2.Γ.ε

    Χώρος ηλιασμού βρεφών

    1 7, 07μ2

    ΧΩΡ Ο Ι ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΤΟΜΕΑ Β (32 νηπίων)
    ( ΗΑΘΜΗ Α ΟΡΟΦΟΥ +8, 45) '
    ΑΠΑΙτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Υ/β/42341616/ 8.12.1983)

    ΑΠΑΙτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ
    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002
    και ΦΕΚ. 645/97)

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    2.Β. 1 .γ

    Χώρος 1 . ύπνου Τομέα Β

    33,81μ2

    1, 7μ2/4-5νήπια
    ( 1 , 80/νήπιο)
    (34,00/1 70=
    34,00/1 ,8=
    '
    Αρκεί για 19νήπια 2Ονήπια
    Άρα αρκεί για όλα Άρα αρκεί για όλα
    τα νήπια
    τα νήπια

    29,91 μ2

    ( 1 , 80/νήπιο)
    30,00/1,8=
    Άρα αρκεί για όλα
    τα νήπια

    1, 7μ2f4-5νήπια
    (30,00/1 70=
    '
    1 7νήπια
    Άρα αρκεί για όλα
    τα νήπια

    7,96μ2

    Χώρος επιπλέον
    των
    προδιαγραφών

    Χώρος επιπλέον
    των
    προδιαγραφών

    ΑlτJΟΛΟΓΗΣΗ
    2.Β.2.γ

    Χώρος 2. ύπνου Τομέα Β

    ΑlτJΟΛΟΓΗΣΗ
    2.Β.3.α

    Λουτρό (επιπλέον
    προδιαγραφών, πλησίον
    χώρων ύπνου)
    WC -

    ΣτΑΘΜΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ +1 2,05

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΑΠΑιτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ

    ΑΠΑιτΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘ ΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ

    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Υ/β/42341616/ 8.12.1983)

    ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.151 9/2002
    και ΦΕΚ. 645/97)

    ΚΟ Ι ΝΟΧΡΗΠ ΟΙ ΧΩΡΟΙ

    -

    '

    3.Κ. 1

    Α' Κλι μακοστάσιο

    1 2 ,30μ'

    3.Κ.2

    Β'

    Κλιμακοστάσιο

    1 9,69μ'

    3.Κ.3

    Κοινόχρηστος Χwρος
    Πολλαπλwν Χρήσεων

    51 ,24μ'

    3.Κ .4.α

    Η μιυπαίθριος Χwρος .
    Β' Ορόφου

    1 9,79μ'

    3.Κ.4 . β

    Η μι υπαίθ ριος Χώρος .
    Β' Ορόφου

    1 6,22μ'

    Χώρος επιπλέον
    των
    προδιαγραφών
    Χώρος επιπλέον
    των
    προδιαγραφών
    Χώρος επιπλέον
    των
    προδιαγραφών

    Χώρος επιπλέον
    των
    προδ ιαγραφών
    Χώρος επιπλέον
    των
    προδιαγραφών
    Χwρος επιπλέον
    των
    προδιαγραφών

    Δ###BOT_TEXT###\ΚΗΣΗ

    3.Δ .1

    Γ ραφείο Διεύθυνσης

    1 4,69μ'

    1 2, 00μ '

    7,00μ'

    3.Δ.2

    Γραφείο πολλαπλών
    χρήσεων

    16,87 μ'

    1 2,00μ'

    9,00μ'

    3.Δ. 4.α

    Χώρος προσωπικού
    (ανάπαυση +φαγητό)

    1 2,68μ'

    1 5, 00μ'

    7,00μ'

    3.Δ .4.β

    Αποδυτήρια προσωπικού +
    Χώρος υγιεινής -Ντους

    1 1 ,62μ'

    1 2,00μ'

    6,00μ' (μαζί μ ε
    κοινού)

    3.Δ.5

    WC -Β'

    Ορόφου (επιπλέον
    προδιαγραφών, πλησίον
    χώρων διοίκησης)

    1 ,60μ'

    Χwρος επιπλέον
    των
    προδιαγραφών

    Χwρος επιπλέον
    των
    προδιαγραφών

    ΥΠΟΠΗΡΙΚΙΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
    (ΠΑΘ ΜΗ Σ Β ΟΡΟΦΟΥ +12,05)'

    3.Υ.1

    3.Υ.2

    Κο υζίνα

    23, 1 5μ'

    Αποθήκη τροφί μων

    6,25μ'

    30,00μ'
    (μα ζί με τ ην
    αποθήκη
    τροφίμων)

    8,00μ'

    3,00μ'

    -

    ΠΑΘΜΗ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ -1 .70

    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩ ΡΟΥ
    ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΚΑΘΑΡΟ
    ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ
    ΜΕΛΕτΗΣ

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ.Υ/β/4234-1616/
    8.12.1 983)

    ΥΠΟΠΗΡΙΚτΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
    Υ.Κ.1

    Α' Κλιμακοστάσιο

    12,45μ'

    Υ.Κ.2

    Β'

    Κλιμακοστάσι ο

    1 0 ,60μ'

    Υ.Κ.2α

    Κοινόχρηστη αποθήκη
    υ
    υπογείο
    Χώρος Στάθμευσης

    5,30μ'

    Υ.Κ.3

    259.00μ'

    ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
    Υ.Μ.1

    Λεβητο στάσιο

    1 5,40μ'

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.1519/2002 και
    ΦΕΚ. 645/97)

    ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
    ΑΠΑΠΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ
    ΚΩΔΙΚΟΣ
    ΧΩΡΟΥ

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

    ΜΕΛΕτΗΣ

    ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ

    ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ

    ΧΩΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΚΑΤΑ:
    (Δ.Τ. Υ/βlοικ.42341 6 1 6/ 8.12.1983)

    ΑΠΑΠΟΥΜΕΝΟ
    ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟ
    ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ:
    (ΦΕΚ.151912002 και
    ΦΕΚ. 645/97)

    8μ'Ιπαιδί Υπαίθριος χώρος

    8'50=400μ'

    292,77μ'

    νηπrων.
    (τα βρέφη έχουν δικό
    τους εξωτερικό χώρο
    ηλιασμού Ε=1 6μ')

    (Ακάλυπτος - ράμπα
    προς parking+HIY
    χώροι) =
    260-14+9,75+
    29,22+7,80

    .

    !

    = 292,77)

    4,50'50

    καλύπτεται επαρκως.

    =225, 00μ'

    Αναλογία περ!που
    6μ2fπαιδ\. Επ\ πλέον
    όμως κατασκευάζεται
    φυτεμένο διiJμα 125μ�
    στην 4η στάθμη, όχι

    γtα χρήση των νηπίων
    αλλό στα πλαίσια
    εμπλουησμού
    φύτευσηςδιαμόρφωσης χωροu
    πρασίνου με στόχο Ίη
    βελτίωση του
    μικροκλlματος προς
    όφελος των νηπίων
    και της όμεσης
    γειτονιάς.

    Παιδικές χαρές σύνολο

    292, 77'30%=

    69,00μ'
    (30,00μ' τομέα Α

    88,00μ'

    και 39, ΟΟμ' τομέαΒ)
    Πράσινο-

    1 1 0,0Ομ'

    Διαμορφώσεις-

    Προσμ ετρώνl'αι οι χWροι

    Καθιστικά

    διαμορφιί.Jσεων,

    292, 77'37%=
    1 08,00μ'

    καθιστικών, φύτευσης
    (uψηλής-θσμνιiJδοuς),
    πλακόστρωτα,
    προοπελόσεωv, κλπ.
    Αφαφούνται: ράμπα
    εισόδου αυτοκινήτων και
    όλοι οι χώρου που
    προσμαρι)θηκαν σης
    άλλες κατηγορiες.

    Στεγασμένοι υπαίθριοι
    χώροι
    (Εκτός των χώρων

    56,20μ'

    292, 77'1 8%-

    22+1 7,5+1 1 +

    52,7 Ομ'

    5, 70=56,20

    βρεφών στον όροφο)
    Ελεύθεροι
    πλακόστρωτοι χώροι

    46,70μ'

    292,77'10%-

    1 7, 50+29,22 = 46,72

    29,00μ'

    ( μπροστά από αίθουσες
    τομ έα Β )
    Αμμοδόχοι - κρήν η

    1 1 , 1 Ομ'

    4,1 0+4+3=

    1 1 ,1 0

    Χώρος κηπουρικής

    7,80μ'

    4,50 μΊπαιδί =

    Η προδιαγροφή δεν

    292,77'2,5%7,30μ'
    292, 77'2,5%7, 30μ'

    Καλύπτεται η
    προδιαγραφή

    ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΊΊΑ
    ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΉΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

    : Τεχνικών Υπηρεσιών
    Αποχετεύσεων

    IWIMA

    :

    ΓΡΑΦΕΙΟ
    ΤΑΧ. ΔΙΝΣΗ

    :

    ΠΛΗΡΟΦ.

    : Λ . Μερκούρη

    τΗΛ.
    FAX

    ΘΕΜΑ :

    Ελ. Βενιζέλου 14
    Ν. Σμύρνη - !712 Ι

    : 2 1 3-2025810
    : 213-2025808

    HMEPINIA :

    ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

    ΠΡΟΣ :

    3I

    .L 2_

    I 2013

    62 4- 9 -L

    Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

    ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σ ΙΙΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
    του έργου
    με αρ. μελ

    : «ΕΠΙΣΚΕΥΉ - ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚ ΩΝ ΕΓΚ ΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ>>
    : 73/12

    Παρακαλώ, όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των
    εργασιών του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΉ - ΣΥΝτΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ» με Α ρ. Μελ :
    73/20 12 κατά έναν (01) μήνα, ήτοι μέχρι την 28-12-2013.
    Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου (σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 6 1 849/28-12-201 2
    σύμβαση) ήταν εννέα (09) μήνες, ήτοι έως 28-09-20 l3 και με την υπ' αρ. 1 97/20 l3 απόφαση του Δημ.
    Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά δύο (02) μήνες,
    ήτοι μέχρι την 28-l l-2013.
    Λόγω των δυσμενών καψικών συνθηκών (συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων) και του είδους των
    εργασιών που η εκτέλεση τους γίνεται σε εξωτερικούς χώρους απαιτείται παράταση της ανωτέρω προθεσμίας
    κατά έναν (01) μήνα, 1jτοι μέχρι την 28-12-2013 γ1α την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών της μελέτης,

    Συνημμένα :
    η από 28- 1 1 -2013 αιτιολογΊκή έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού
    υπ' αρ. πρωτ. 61670/28-1 1-201 3 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του αναδόχου
    του εργου

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΊ1Α
    ΝΟΜΟΣΑΠ!ΚΉΣ
    ΝΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡ
    ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ

    ΤΜΗΜΑ

    ΓΡΑΦΕΙΟ
    ΤΑΧ. Δ!ΝΣΗ

    ΠΛΗΡΟΦ.

    ΙΗΛ.
    FAX

    HMEPINIA :

    : Τεχνικών Υπηρεmών

    : Ελ

    ΑΡ.

    Βενιζέλου 14

    Ν. Σμύρνη - 17121

    : Λ. Μερκούρη
    : 213-2025810

    ΜΕΛ. :

    73/12

    ΕΡΓΟ :

    ΕΙΉΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΊΉΡΗΣΗ
    ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΙΑΣΕΩΝ

    : 213-2025808

    ΑΙτΙΟΛΟΠΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
    συνοδεύουσα

    την υπ' αρ. πρωτ. 61670/28-11-2013 αίτηση του αναδόχου περί <<Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών»

    73/2012

    Σχετικά με το έργο : <<ΕΠΙΣΚΕΥΉ
    και σύμφωνα με την

    υπ'

    αρ. πρωτ.

    -

    ΣΥΝΊΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ» με Αρ. Μελ

    61849/28-12-2012

    ανωτέρω έργου ήταν εννέα (09) μήνες, ήτοι έως 28-09-2013.
    Με την

    υπ'

    αρ.

    197/2013

    :

    εργολαβιι,."ή σύμβαση, η προθεσμία περαίωσης του

    απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε παράχαση της προθεσμίας περα!ωσης

    των εργασιών, όπως διαμορφώθηκαν με τον 1ο Α.Π.Ε., κατά δύο (02) μήνες, ήτοι μέχρι την 28-11-2013.

    Όμως λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων) και του είδους των
    εργασιών που η εκτέλεση τους γίνεται σε εξωτερικούς χώρους απαιτείται παράχαση της ανωτέρω προθεσμίας κατά
    έναν

    (01)

    μήνα, ήτοι μέχρι την 28-12-2013 (σύμφωνα και με την συνημμένη αίτηση παράτασης του αναδόχου), για

    την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών της μελέτης.

    ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

    ΕΛΛΗ Ν Ι ΚΗ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑτΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΑΠΙ Κ Η Σ
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝ Η Σ
    τΕΧ Ν Ι Κ Η Υ Π Η Ρ ΕΣΙΑ
    ΠΛΗ Ρ . : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡ Η ΓΟΡΙΑΔ Η Σ
    ΤΗΛ.: 2 1 32025806

    ΑΡ. ΠΡΩΤ :

    . 5... /).2.

    ./201 3

    .. .. .62 8 2+.

    ΠΡΟΣ : τον κο Πρόεδρο του
    Δημοτικού Συμβουλίου

    ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ

    2°u Α . Π . Ε. του έργου «ΔIΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΘΜΕΥΣΗΣ

    Ε Π Ι ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΗΣ ΙΜΟΥ»
    ΑΡ. Μ ΕΛ.

    1 00/2 0 1 2

    Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του
    έργου «ΔIΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ» αρ.
    μελ.:

    1 00/201 2 .
    Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για την ολοκλή ρωση

    και αποτελεσματική λειτουργία του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του

    άρθρου 57 του Ν.3 669/08 και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη .

    Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι μειωτικός, με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση της

    τελικής δαπάνης του έργου κατά € # 896, 1 2#, με την συμβατική δαπάνη να
    ανέρχεται σε € # 2 8 .426, 1 3# και μαζί με ΦΠΑ 23% σε € #34.964, 1 4# . .

    Συνη μμένα διαβιβάζεται ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.
    - ' "",.

    . '

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΣΊΆΥΡΟΣ ΤΖΟΥ ΛΑΚΗΣ

    ΕΡΓΟ: ιιΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ

    ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΗΣΙΛΆΟΥ>>

    ΔΗΜΟΣ Ν ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΤΕΧΝ ΙΚΗ ΥΠΙ Ι Ρ ΕΣ Ι Α

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΩΣΗΦ ΣΥΜ ΕΩΝΟΓΛΟΥ

    ΑΠΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
    συνοδεύει τον 2°

    Η παρούσα εισΊ1γηση αφορά τον 2° Α.Π.Ε. γιά το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
    ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ε Π Ι ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΗΣΙΛΆΟΥ>> που συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας σύμφωνα
    με τις διατάξεις του άρθρου 5 7 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ Ι Ι 6/ Ι 8.06.08)-(αυξομειώσεις εργασιών-Νέες
    εργασίες) - Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευιiς δημοσίων έργων.
    Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ο παριοv 2'' Α.Π.Ε.

    έγιναν ανεπιφίιλακτα δεκτά από τον

    ανάδοχο.

    Α ' .- ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΆ
    Εγκριση όρων διακi1ρυξης

    2 5 8/3 Ι - Ι 2-20Ι 2 Απόφαση Ο.Ε.

    Προυπολογισμός μελέτης

    60.000.00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

    Χρηματοδότηση

    ΣΑΤΑ

    Ημερομηνία δημοπράτησης

    29 Ιανουαρίου 20 Ι 3

    Σύστημα δημοπράτησης

    Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας

    Μειοδότης

    ΙΩΣΗΦ ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

    Μέση τεκμαρηi έκπτωση

    53,56 %

    Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας :

    Ι 4/ Ι 3 Απόφαση Ο. Ε.

    20.02.2 0 Ι 3

    Ημερομηνία Σύμβασης
    Ποσό σύμβασης

    : 3 6 .066,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

    Ισχύουσες Διατάξεις

    :

    Ν . 3669/08 (ΦΕΚ I Ι 6/ Ι 8.06.08)

    Η αρχικl1 συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δέκα ( Ι 0) μιiνες από η1 ν υπογραφi1 της
    σύμβασης ιiτοι μέχρι 2 0/ Ι /20 1 4 .
    Επιβλέπων

    Π . Γρηγοριάδης

    Β'.- ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
    Η κατασκευιi του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση
    Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Ι Ι 6Α/Ι 8-6-2008) και τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται
    ρητά η απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικώτερα
    κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετικi1 εγκύκλιος κλπ) που διέπει την ανάθεση και
    εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

    Γ ' . ΑΝτΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
    Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη που συνοδευουν η1ν μελέη1 και ειδικ6ηερα με το τεύχος
    της ΤεχνιΚljς ΠεριγραφΊ1ς Έ ργων, το αντικείμενο η1ς εργολαβίας αφορά η1ν διαμόρφωση του

    χώρου στάθμευσης ΑυτοκινΊ1των Καθαριότι1τας του Διiμου Νέας Σμύρ'clς επί η1ς οδού Αγησιλάου
    παράλληλα με το ανατολικό τοίχο του Δημοτικού Νεκροταφείου Νέας Σμύρ'"Κ
    Συγκεκριμένα με τα έργα αναβάθμισης που περιγράφονται στη μελέη1 δίνεται λύση στα
    κυκλοφοριακά προβλιj ματα η1 ς περιοχιiς από η1ν στάθμευση (διπλοπαρκαρίσματα) των οχημάτων

    η1 ς Υπηρεσίας Καθαριόη1τας Διiμου Ν . Σμίψ\Clς (απορριμματοφόρα οχιjματα - κοντέινερς).
    Επίσης διευκολύνεται η πρόσβαση και η στάθμευση των Ι . Χ. αυτοκιν1jτων των επισκεπτών
    των Κοιμητι1ρίων Ν . Σμύρ'"1ς, Καλλιθέας και Παλ. Φαλιj ρου.
    Τέλος με η1ν διαμόρφωση - διευθέη1ση αυτi1 αναβαθμίζεται:

    Α) Η αισθητιΚΊj της περιοΧ']ς. αφού τα οχ1j ματα του Δ1jμου θα σταθμεύουν στους οριοθετημένους

    χώρους και

    όχι άναρχα όπως μέχρι σήμερα,
    Β) το περιβάλλον με την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, των μπάζων και των

    στερεών απορριμμάτων.

    Δ'. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
    Η εργολαβία έχει ολοκληρωθεί και έχει υπογραφεί βεβαίωση περαίωσης στις 27/9/20 1 3 .

    Ε'. - ΙΙΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ο ς ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩτΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
    Ο παρών 2°' Α . Π . Ε συντάχθηκε γιά να συμπεριλάβει :
    .

    α) την μείωση της δαπάνης των απροβλέπτων κατά €
    β) την μείωση της δαπάνης της αναθεώρησης κατά €

    γ) την μείωση της δαπάνης της ασφάλτου κατά
    Σύνολο

    9,55
    32,70

    € 863,42
    Ε 896, 1 2

    Πιο αναλυτικά:

    Τελικά ο 2°ς Ανακεφαλαιωτικός Π ίνακας διαμορφώνεται σε σχέση με την αρχικi1 σύμβαση

    ως κατωτέρω:

    Σύνολο δαπάνης
    Απρόβλεπτη δαπάνη
    Σύνολο Ι
    Πρόβλεψη αναθ/σης
    Σύνολο 2
    Δαπάνη ασφάλτου
    Γ.Ε.&Ο.Ε. ασφάλτου 1 8%
    Σύνολο 3
    ΦΠΑ 23%
    Σύνολο 3

    ΣΥΜΒΑΣΗ

    1 °' Α.Π.Ε.

    2°' ΑΠΕ

    22.9 1 4, 5 5

    26.342, 1 8

    26.342, 1 8

    3.495,44

    9.55

    0,00

    26.35 1 ,73

    26.3 5 1 ,73

    26.342, 1 8

    23, 1 5

    23, 1 5

    0,00

    26.374,88

    26.374,88

    26.342, 1 8

    2.720,00

    2.720,00

    1 .923 , 1 9

    227,37

    227,37

    1 60,76

    29.322,25

    29.322,25

    2 8 .426, 1 3

    6.744, 1 2

    6.744, 1 2

    6.538,01

    36.066,37

    36.066,37

    34.964, 1 4

    Νέα Σμύρνη 03 - 1 2- 20 1 3
    Ο ΕΠ Ι ΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
    Πολιτικός Μηχανικός Τ. Ε.

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτJΑ
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠ/ΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    . .5.J..J..2./;?ΟJ3

    Ν. Σμύρνη
    Αρ. Πρωτ ....6. 2.8.9.�
    .

    ΔΙΝΣΗ : ΤΕΧΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
    ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΩΝ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
    ΤΑΧ. ΔΙΝΣΗ : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 4

    ΠΡΟΣ : κ . Πρόεδρο Δημοτικού
    Συμβουλίου

    Τ.Κ. : 1 7 1 2 1 Ν.ΣΜΥΡΝΗ
    ΠΛΗΡ : ΣΟΦ. ΚΩΒΑ10Υ
    ΤΗΛ. : 2 1 3 20.25.830

    FAX : 2 1 0 93.55.681

    ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ»
    Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής το υ έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
    ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΛΛΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» Αρ.Μελ. 293/2009 και σας παρακαλούμε να
    εισηγηθείτε στο Σώμα για την έγκρισή το υ.

    Ο Δήμαρχος

    ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

    ΕΡΓΟ: «ΔIΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΜΤΕΙΑΣ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    ΚΑΡΥΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΛΙΠΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.

    ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΠΙ ΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

    Των εργασιών που έγιναν για το έργο «ΔIΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΛΛΟΥ ΝΕΑΣ
    ΣΜΥΡΝΗΣ»

    από την εργοληπτική επιχείρηση

    ΚΑΜΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. κατόπιν

    διαγωνισμού και αναθέσεως.
    ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ
    1 ) Δραγκιώτου Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Βύρωνα, ως

    πρόεδρος της επιτροπής
    2) Βλάχο Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Γλυφάδας
    3) Καλαϊτζόγλου Θεόδωρο, Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλος του Δήμου Αλίμου
    4) Κασίμη Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Νέας Σμύρνης

    ως επιτροπή παραλαβής των παραπάνω εργασιών που ορίσθηκε για το λόγο αυτό με την
    α ρ. πρωτ. 371 8/3432/05-04-201 3
    Διοίκησης Αττικής, πήγαμε την

    .//.

    του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
    του έτους 201 3 επί τόπου του έργου και

    έχοντας υπ' όψιν την από 08/1 0/201 2 υποβληθείσα από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση
    του έργου, υπογεγραμμένη την 09/1 0/20 1 2 από τους επιβλέποντες μηχανικούς Μπαιμά
    Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και Στεφανάτο Γεράσιμο, Μηχανολόγο Μηχανικό και
    θεωρημένη την 1 0/1 0/201 2 από τον Διευθυντή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κωστούρο
    Αλέξανδρο, Πολιτικό Μηχανικό παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές παρόντος και του
    εκπροσώπου του αναδόχου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.
    3669/2008 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων).

    . •

    Το έργο εκτελέστηκε με τα εξής στοιχεία:
    1 . Με την 3454/07-0-2009 απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής έγινε ένταξη της πράξης

    «Διαμόρφωση Πλατείας Καρύλλου Νέας Σμύρνης» στο Ε. Π. Αττικής.
    2 . Με την υπ' αρ. 253/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι

    διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου.
    3 . Στις 09/02/201 0 διεξήχθη η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου.
    4. Με την 44/201 0 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής επικυρώθηκε το πρακτικό της

    δημοπρασίας και αναδείχτηκε μειοδότης η εταιρεία ΚΑΜΠΕΧΝΟΣ Α.Τ. Ε.
    5. Ο ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση 55,84% επί του προϋπολογισμού της μελέτης

    και υπογpάφηκε το αρ. πρωτ. 26608/15-6-201 Ο εργολαβικό συμφωνητικό.

    6. Το

    ποσό

    της

    εργολαβικής

    σύμβασης

    ανέρχεται

    σε

    1 .656.788.85€

    (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
    7. Για το έργο έχουν συνταχθεί τρεις Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών, οι οποίοι

    έχουν εγκριθεί ο μεν 1 ος με την αρ. 1 98/04-1 0-201 1 ο οποίος συμπεριλαμβάνει και την
    1 η Συμπληρωματική Σύμβαση με αρ. 58940/08-1 2-20 1 1 δαπάνης ποσού 553.500,00€

    (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ο 2ος με την αρ. 1 41 /06-06-201 2 και ο 3°ς με την
    αρ. 1 99/01 -1 0-201 2 αποφάσεις του Δ. Σ. του Δήμου Νέα Σμύρνη. Με τον 3ο Α.Π.Ε. η
    συνολική εγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται σε 2.281 .650,00 € (συμπεριλαμβανομένου
    Φ. Π.Α. και της 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης).
    8. Η συνολική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί ανακεφαλαιωτικά με τον 9°

    Λογαριασμό και τον 4° Λογαριασμό της 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ανήλθε σε
    2.251 .081 ,90 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π Α).
    9.

    Η

    σύμβαση προέβλεπε την αποπεράτωση του έργου εντός έξι (06) μηνών από την

    ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι μέχρι 1 5/1 2/201 Ο.

    1 Ο. Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις 26/07/201 2.
    1 1 . Ο ανάδοχος έχει καταθέσει Μητρώο Έργου - Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα

    με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
    1 2. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής που συντάχθηκε και υπογράφηκε από την

    επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής, εγκρίθηκε με την υπ· αριθ. 1 65/24-07-201 3
    απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

    13. Ποιοτικά οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και
    παραλαμβάνονται.

    Συντάχθηκε σε 6 αντίγραφα.
    Η ΕΠΠΡΟΠΗ

    ς Γεράσιμος

    2. Βλάχος Ιωάννης

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    2013

    Σμύρvη,
    Ap. πρωτ.: 6 >!9LILJ
    - 5 �ΕΚ.

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
    ΝΟΜΟΣ ΑΤΠΚΗΣ:

    Ν.

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΆΡΧΟΥ
    Ταχ.Δ/νση : Ελ Βενιζέλου 14
    Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν. Σμύρνη
    Τηλ: 213 2025851-853
    Αρ. Faχ: 213 2025846
    Ηλ Δ/νση:

    Προς : Πρόεδρο το υ Δη μοτικού
    Σ υμβουλίου

    << Εγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαίο υ θέρμανσης με την διαδικασία
    το υ πρόχειρο υ διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ α υτού»
    Θ έμα

    :

    Κύριε Πρόεδρε,
    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να λάβει απόφαση για την διενέργεια
    πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το Δήμο και τα
    ΝΠΔΔ αυτού.
    Σύμφωνα με την υπ' αρ.

    3 εγκύκλιο /26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών ο

    διαγωνισμός θα είναι ενιαίος για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ « Κέντρο Κοινωνικής Π ροστασίας και
    Αλληλεγγύης» και « Εθνική Στέγη» και το συνολικό ποσό του διαγωνισμού θα ανέλθει στις

    34.000,00€.

    οικονομικού έτους

    2014 .

    πρωτ. 6' Q g 33

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ

    Ν. Σμύρνη, - 5 ΔΕΙ(. 2013

    ΝΟΜΟΣ ΑΠΠ<.ΗΣ

    Αρ.

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΆΡΧΟΥ
    Ταχ.Δ/νση: Ελ Βενιζέλου 14
    Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν. Σμύρνη
    Τηλ: 213 2025851-853
    Αρ. Faχ: 213 2025846
    Ηλ Δ/νση:

    Προς : Πρό εδρο το υ Δημοτικού
    Σ υμβουλίου

    «Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας με την διαδικασία το υ
    πρόχειρο υ διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ α υτού»
    Θέμα

    :

    Κύριε Πρόεδρε,
    Παρακαλώ να εισηγηθείτε σrο σώμα να λάβει απόφαση για την διενέργεια
    πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ
    αυτού.
    Σύμφωνα με την υπ' αρ.

    3 εγκύκλιο /26-03-2013 του Υπουργείου

    Εσωτερικών ο

    διαγωνισμός θα είναι ενιαίος για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προσrασίας και
    Αλληλεγγύης>>, «Εθνική Στέγη » και Σχολικές επιτροπές και το συνολικό ποσό του
    διαγωνισμού θα ανέλθει σrις 72.000,00€.

    Η επιμέρους προμήθεια για το Δήμο ανέρχεται σrα

    10.6434.0002, του

    οικονομικού έτους

    14.000,00€ και θα βαρύνει τον ΚΑ

    Δήμου που έχουν προβλεφθεί σrον υπό έγκριση προϋπολογισμό

    2014 .

    Related Interests

     ).
     ω

     .............
     ,
     με
     ολα
     τα
     απαραιτητα
     δικαιολογητικα και

     για την
     π
     κα
     με να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει
     • σ
     3:
     ........
     ανανεωση αδειας χω ρου σταθμευσ
     . . .. στη Νέα Σμύρνη .
     αναπηρικό αυτοκίνητο επί της οδού
     Έχοντας υπ'όψιν τις διατάξεις του άρθρου
     του Ν. 1485/84 που
     αφορά οχήματα των κινητικά ανάπηρων ατόμων και σύμφωνα με τις διατάξεις
     του άρθρου 70 του Ν. 3852/1Ο του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
     συγκροτήθηκε και ορίστηκε με την υπ'αριθμ. 7/2011 απόφαση του Δημοτικού
     Συμβουλίου Τριμελής Επιτροπή, η οποία εξετάζει και γνωμοδοτεί για τις
     παραχωρήσεις των χώρων στάθμευσης σε ανάπηρους και άτομα με ειδικές
     ανάγκες (ΑΜΕΑ) .
     Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την
     ως άνω ανανέωση του χώρου στάθμευσης.
     Σ

     ·

     .

     .

     ·

     ·

     ·

     ·

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
     ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

     ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

     (Σ. Β. I

     ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡ ΑτΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡ ΝΗΣ

     ΓΝΡ.ΜΑΤ!ΕΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     55.�.�.8'/?:�:-.:.<?:-:.�J.:. ..... ....... αίτηση
     Του/Της :
     .. .
     .................. .. .
     Α ριθμός Αναπηρ. Αυτο κινήτου :
     ..............
     Για την υπ'αριθμ.:

     (' 1\ 1-J �"' " �'
     "

     ΜΕΛΟΣ

     \:.�

     ΥΠΟΓΡΑΦΒ

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

     kvr/.n � g:ι., Avιs�
     cq
     c:Uvσ<: n e-e_. r;
     '

     ΜΑΡΙΝΑ
     ΙΑΚΩΒΑ ΚΗ

     ΜΑΡΙΑ
     ΑΠΕΡΓΗ

     ΑΝΔΡΕΑΣ
     ΠΑΓΚΑΛΗΣ

     (Σ. Β. J

     771

     G!.")<

     ιJιΗ

     �""'�
     q
     '

     :)ίιf/

     ""

     :s;

     ο

     '
     \�ό

     σLΙJΙ,n tλWν"" ,

     ()( !Α

     dv'ί�t�

     !ϊ'(�

     '

     ! /�

     ΕΛΙΤhτκΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ

     )(

     ΔΗΜΟΣ 1"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/190082871","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=190082871&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[268135032,330412627,315562234,331155674,264342210,258776277,330412648,332054800,296564678,258776479,258775635,264342488,330412637,330412642,318542897,234085438,234956896,247103028,234956910,258775025,241434446,250453434,258774809,248779627,241773663,250148323,247104380,248779514,234956874,247104347,244157917,212863738,253264900,263504218,282766939,239488191,163646054,224419023,224369806,238704340,224355300,225916486,224258670,293461549,224410295,182553141,211302755,202691564,239588474,224326250,224426877,224349281,234028503,224306619,337536061,249309502,254039238,182565115,273582508,273440534,182546874,249308781,224270540,163580087,235411767,224285255,224252178,250006950,235583696,231689346,224248577,246897514,182560283,163579056,224248520,163564256,249308236,216442529,182522032,224266633,163647832,163603389,249309690],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"2eCmcYwJ4NzwPGT/OhKmBb0u5RA=","module_id":"R1TWERwbGxKEi3tWilOATWTxw2Y=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[244157917,212863738,253264900,263504218,282766939,239488191,163646054,224419023,224369806,238704340,224355300,225916486,224258670,293461549,224410295,182553141,211302755,202691564,239588474,224326250,224426877,224349281,234028503],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"2eCmcYwJ4NzwPGT/OhKmBb0u5RA=","module_id":"8EpQ0hD8rvEd8mDBuSrk0yQYsPc=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[224306619,337536061,249309502,254039238,182565115,273582508,273440534,182546874,249308781,224270540,163580087,235411767,224285255,224252178,250006950,235583696,231689346,224248577,246897514,182560283,163579056,224248520,163564256,249308236,216442529,182522032,224266633,163647832,163603389,249309690],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"2eCmcYwJ4NzwPGT/OhKmBb0u5RA=","module_id":"8sGGsfS86qa+wokEFtmVmDu4ABU=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[268135032,330412627,315562234,331155674,264342210,258776277,330412648,332054800,296564678,258776479,258775635,264342488,330412637,330412642,318542897,234085438,234956896,247103028,234956910,258775025,241434446,250453434,258774809,248779627,241773663,250148323,247104380,248779514,234956874,247104347],"title_link":null,"title":"More From Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","track_opts":{"compilation_id":"2eCmcYwJ4NzwPGT/OhKmBb0u5RA=","module_id":"aRnIv0jZOjnZVcEj2izF9lyf2W4=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537516905?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537516905?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"375beosMTgGhFRCLhLWTFqUvGlM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537523092?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537523092?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VQ1yrrN8HLSeYfy2PpNV+zV3hio="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537523899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537523899?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IVbxYH5lVPu+E2Cl2lNT7zCwu6Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537528330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537528330?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jHwcQMeEvKECMicQymrComjbd/g="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537516523?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537516523?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cSZVuwRqnpF7ziFMnEn24tzxT8g="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537516302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537516302?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B2Dcji4XR7ljcxje8uKoMwHMUWM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537517001?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537517001?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vheDyZKfeiNoY44K/NLk+/ghTyg="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537523958?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537523958?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zLcklJFn5YSf3SJLDGypIEmg8f4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537523543?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537523543?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g2Vof3dpWXan+FmzJImAm2KyQqo="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537520733?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537520733?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9d0F4qvC5Oeyg9+xuJsCqB1N/3o="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537522332?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537522332?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a9YeRyJ/FiKbABdejLwayJF219c="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537526243?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537526243?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"22YsPk5NwTkRbY3Xed10WHPfP1E="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537527420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537527420?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uyXmN0WB1QlyYDW427PlkW7/RhY="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537524529?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537524529?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H7Bbz0HGhYCXQp9M+ue9SADp5Oo="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537517451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537517451?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Bet5LO2k3wbR2qtPqvcqI39uCb8="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537527804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537527804?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q+B9/SdZtwghiJrsY2qbLRwznYo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537513541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537513541?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r2zAWd2mhczos7zlw52pZ1lIIYQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537519778?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537519778?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"R+HKzgBUj+x1HDh+qZy2dZncMFs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537531707?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537531707?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"obeE+Mb0j6+X98HH5UNZsejZrCY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537532098?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537532098?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NaEF9bvzbpr79iErWusZF5rCVY4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537531242?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537531242?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HOtH8Hv0ELLPxljBVmYte2UALZs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537513386?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537513386?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0sOkoudAu6sJ2IwCYN44Dm1+MDI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537527649?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537527649?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WH5XSTCpYWdQDjyJn/KV2/7lp0w="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537524210?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537524210?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V0a4cZaPHMBqNU4SQa+LqaAEFNg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537533643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537533643?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5mHmyBOmx+sN9cogqLYzxQEm0Xg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537520406?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537520406?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jOSya/J+D5PhQurIm/UvyNRIcws="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537520453?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537520453?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aEDv0c7LaEkSYy06Hhuc5dgdsTs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537520390?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537520390?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K63rhF6Mkt8YGTnCBlHJEFjXmeI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537520403?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537520403?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B+EcUhYZOtksCZ/vc0do7FCLErw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537517482?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537517482?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GCKi6SRLgtKLeTW9/Kqbl7jV9i0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537523836?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537523836?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u/3qG87eR0sQR/uLvZoa8fhQD2s="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537513620?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537513620?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VL7itFgerTu3UTJ6hVhR6TufGaU="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537525527?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537525527?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7IHCF/M5UWpFrshhZDxC+5ex2tI="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"},"234085438":{"type":"document","id":234085438,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234085438/108x144/ee45605699/1422233901?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234085438/216x288/b0507bfc34/1422233901?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234085438,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cec+5RyR1Nz5XrKeRmzPEVZtxFY="},"url":"https://www.scribd.com/document/234085438/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-16-ΙΟΥΛΙΟΥ-2014"},"234956874":{"type":"document","id":234956874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956874/108x144/2b26b5bc7b/1432945678?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956874/216x288/280e959c9a/1432945678?v=1","title":"ΚΑΤΟΨΗ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ","short_title":"ΚΑΤΟΨΗ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234956874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"k7bTbj74+VVHuDzFfK/7r8CMzDQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/234956874/ΚΑΤΟΨΗ-Β-ΥΠΟΓΕΙΟΥ"},"234956896":{"type":"document","id":234956896,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234956896/108x144/c1d6f354c5/1438792633?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956896/216x288/9507db1128/1438792633?v=1","title":"ΚΑΤΟΨΗ Γ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","short_title":"ΚΑΤΟΨΗ Γ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234956896,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kp+w3bfSaeJqrPrllHcmYYrras0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/234956896/ΚΑΤΟΨΗ-Γ-ΥΠΟΓΕΙΟΥ"},"234956910":{"type":"document","id":234956910,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956910/108x144/d045f43c0d/1437167552?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956910/216x288/8b88e47d49/1437167552?v=1","title":"ΚΑΤΟΨΗ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","short_title":"ΚΑΤΟΨΗ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234956910,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+7DgLxvdwt24PQHFfvtdf//Ehr4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/234956910/ΚΑΤΟΨΗ-Δ-ΥΠΟΓΕΙΟΥ"},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537520570?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537520570?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a/if1TyK8fC2ffwol6TmRhq8nKo="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537527099?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537527099?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0qxauN59T6sSd8Q6nRoKy2kzCvc="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537522874?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537522874?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mq540Z/foA2bQ3VwfuO+/BIH3VI="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537517732?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537517732?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"88A8q3JgRIFJyDB98DHwH2VK8zE="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537527873?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537527873?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PfSX7ahFGJU0ws5ijGryda+u/yY="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},"241434446":{"type":"document","id":241434446,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241434446/108x144/760d1676d7/1431777627?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241434446/216x288/499b60ec61/1431777627?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΚΤ 14","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΚΤ 14","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":241434446,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OiveeDALoeSR5b6lhBzXqhTA4Ac="},"url":"https://www.scribd.com/doc/241434446/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-1-ΟΚΤ-14"},"241773663":{"type":"document","id":241773663,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241773663/108x144/70b0dec2c8/1418092039?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241773663/216x288/f19d3af084/1418092039?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":241773663,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/rIsCjZa+vPpConFajcj6VpCXOg="},"url":"https://www.scribd.com/document/241773663/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-6-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-2014"},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537517762?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537517762?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gTjEEamC1SGTHAJDw3JErxfyFtc="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537529022?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537529022?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"C4sO7MAm5nPV2kCMPL1yIif4u7c="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},"247103028":{"type":"document","id":247103028,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/247103028/108x144/5d71a26ad2/1434076734?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247103028/216x288/bf42b85fce/1434076734?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":247103028,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"evEHewJkdZ9iiBD6wX1V4VI/TgI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/247103028/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-19-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-2014-Α-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ"},"247104347":{"type":"document","id":247104347,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247104347/108x144/e8ebec3989/1435299783?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/247104347/216x288/1f17c921db/1435299783?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":247104347,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JCOiktx9VO+Q6YZBrsKwwrqsUQs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/247104347/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-19-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-2014-Β-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ"},"247104380":{"type":"document","id":247104380,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/247104380/108x144/cfce0e0197/1431424328?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/247104380/216x288/071dc2c54a/1431424328?v=1","title":"Δήμος Νέας Σμύρνης Προϋπολογισμός 2015 ","short_title":"Δήμος Νέας Σμύρνης Προϋπολογισμός 2015 ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":247104380,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VcxXybTgKAfRxcgjDL+q5oL12tE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/247104380/Δήμος-Νέας-Σμύρνης-Προϋπολογισμός-2015"},"248779514":{"type":"document","id":248779514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/248779514/108x144/c427d73016/1417770264?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/248779514/216x288/c9456dea16/1417770264?v=1","title":"ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013","short_title":"ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":248779514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2Fyr/LKGiI3ay0aO5gIGCAZvCQU="},"url":"https://www.scribd.com/document/248779514/ΕΚΘΕΣΗ-ΟΡΚΩΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚ-ΕΤΟΥΣ-2013"},"248779627":{"type":"document","id":248779627,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248779627/108x144/a36290ba4e/1417732185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248779627/216x288/ce7bd244f2/1417732185?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3-12-14","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3-12-14","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":248779627,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6qRxEIbeFIy+XLeQIcoemYTmBWU="},"url":"https://www.scribd.com/document/248779627/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-3-12-14"},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537517969?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537517969?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EOyG4shyamChtUCnFP/HTdtOr/Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537525499?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537525499?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m0T/JD9k7cZ+XZStbFElPDIrKR0="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537518375?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537518375?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2KlgHK5d0PIye4ruU7cBxhHyXxA="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},"249309690":{"type":"book","id":249309690,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/108x144/48e07febe4/1537524824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/216x288/aa98599d5e/1537524824?v=1","title":"Everything Is Illuminated","short_title":"Everything Is Illuminated","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309690,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+CyrLG0YKLPieGVOxbj8L7WCHmI="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309690/Everything-Is-Illuminated"},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537518622?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537518622?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1OLpN8MLDbhbYXtwEEoc3thEmf4="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},"250148323":{"type":"document","id":250148323,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/250148323/108x144/1bfbacee67/1418685104?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/250148323/216x288/a938716a52/1418685104?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 12-12-14","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 12-12-14","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":250148323,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Mr1xkFnYnuXErskACei7gHY9Gt4="},"url":"https://www.scribd.com/document/250148323/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-12-12-14"},"250453434":{"type":"document","id":250453434,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/250453434/108x144/447c937bd1/1418893135?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/250453434/216x288/ff5bdc0783/1418893135?v=1","title":"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","short_title":"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":250453434,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8TSNcQAHlU+FfSsdNYfWD1FgTRU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/250453434/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ"},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537527712?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537527712?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yDrWF8Vcw1PFJ6uOtxkoTIHW4uA="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537539419?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537539419?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RvQvTvsb+fxWNQDTiAdZmDyXuRc="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},"258774809":{"type":"document","id":258774809,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258774809/108x144/ac5ef1022c/1426412905?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258774809/216x288/1586587b05/1426412905?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258774809,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VpJClOFYQlHLtsR18GwxGmjLKtw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258774809/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-16-03-15-pdf"},"258775025":{"type":"document","id":258775025,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258775025/108x144/bb8a6a2509/1426413144?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258775025/216x288/4deb7c7ca1/1426413144?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258775025,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bGbVKpQpiqJLAfaRinzXVycgZQM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258775025/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-16-03-15-pdf"},"258775635":{"type":"document","id":258775635,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/258775635/108x144/8f9cb46688/1426413717?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258775635/216x288/ceb3ac3211/1426413717?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258775635,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sY+CBrQYsE73MBL6Kkc9ANz+hPE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258775635/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-160315-pdf"},"258776277":{"type":"document","id":258776277,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258776277/108x144/8ec7d02cf9/1426414558?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/258776277/216x288/5fd9c9c902/1426414558?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258776277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0/C5lTL51UDkGkhOVc1E4pavcTo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258776277/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-160315-pdf"},"258776479":{"type":"document","id":258776479,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258776479/108x144/9859d7c549/1426414855?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258776479/216x288/275651f463/1426414855?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 1603152.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 1603152.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258776479,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1nu+sJzYNzT639m1FbN0nvFpY78="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258776479/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-1603152-pdf"},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537525171?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537525171?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LNshThZPIQUlZKTqQcY9pG25vjs="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},"264342210":{"type":"document","id":264342210,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/264342210/108x144/bc78bd807d/1430897031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/264342210/216x288/989820f4b7/1430897031?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 1","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 1","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":264342210,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"umxhO/4XtUlI6/QDTpTmZeAYyhI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/264342210/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-1"},"264342488":{"type":"document","id":264342488,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/264342488/108x144/f652d021b9/1430897128?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/264342488/216x288/d14e9f8591/1430897128?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 2","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 2","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":264342488,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G1+RiZ3c5gGhmtUR7qoe8KOW+gw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/264342488/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-2"},"268135032":{"type":"document","id":268135032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/268135032/108x144/286d5112fa/1450363543?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/268135032/216x288/8d0ae678c5/1450363543?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 11-06-15","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 11-06-15","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":268135032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JIROeiM8Kc1pMy3Tf5pk88Wyj3w="},"url":"https://www.scribd.com/doc/268135032/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-11-06-15"},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537525248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537525248?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Hlo+xc63YMLoyjNYHV9bNC6jn1A="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537521855?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537521855?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sSW/t4NbMVayI26J+1T2Z5eTB0A="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537525273?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537525273?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cSacZTYi4htBwUVgDpDLLinN7Q8="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537521701?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537521701?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hgN9WEknPT1OEYIns/a83KnugBk="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},"296564678":{"type":"document","id":296564678,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296564678/108x144/b040def199/1453714183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296564678/216x288/5a93e0f1ed/1453714183?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 27-1-16","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 27-1-16","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":296564678,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Tx44dRPcv8+6Kx6u9lG7uhlVfZA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296564678/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-27-1-16"},"315562234":{"type":"document","id":315562234,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/315562234/108x144/5c4b3a458e/1465816716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/315562234/216x288/3b1087ce26/1465816716?v=1","title":"15/6/2016 ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016","short_title":"15/6/2016 ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":315562234,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gGp+kbdlKn+g6fwgdBQjgZapeUk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/315562234/15-6-2016-ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-15-ΙΟΥΝΙΟΥ-2016"},"318542897":{"type":"document","id":318542897,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/318542897/108x144/d931e6f6b6/1479239124?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/318542897/216x288/606ff92b61/1479239124?v=1","title":"Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 20-7-2016","short_title":"Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 20-7-2016","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":318542897,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cHA+jROOFj0ICaEEMBmq72j/MHk="},"url":"https://www.scribd.com/document/318542897/Θέματα-Δημοτικού-Συμβουλίου-Νέας-Σμύρνης-20-7-2016"},"330412627":{"type":"document","id":330412627,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412627/108x144/be81f80add/1479239121?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412627/216x288/dc9b9d013a/1479239121?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 4","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 4","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":330412627,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6Bxp9kCPXJ6F0F855IbjkfTRK/s="},"url":"https://www.scribd.com/document/330412627/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-4"},"330412637":{"type":"document","id":330412637,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412637/108x144/b46f5a55d1/1479239118?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412637/216x288/53760c2d88/1479239118?v=1","title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ","short_title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":330412637,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1I3dLnTuHxUgngxMLGQXMULqp8M="},"url":"https://www.scribd.com/document/330412637/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ"},"330412642":{"type":"document","id":330412642,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412642/108x144/fd6e0ebd0c/1479239107?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412642/216x288/4e7744149f/1479239107?v=1","title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ","short_title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":330412642,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JuWlbQVyT4PA9UhQ9jdO71mNvdo="},"url":"https://www.scribd.com/document/330412642/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ"},"330412648":{"type":"document","id":330412648,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/330412648/108x144/13b9eaf246/1479239102?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/330412648/216x288/d35feb031c/1479239102?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 3","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 3","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":330412648,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H3ccp/MxiG8yJzNDHy/JaInmRZE="},"url":"https://www.scribd.com/document/330412648/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-3"},"331155674":{"type":"document","id":331155674,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/331155674/108x144/8ff8481e08/1479238248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/331155674/216x288/10588bc717/1479238248?v=1","title":"Κανονισμός Πεζοδρομίων Δήμου Νέας Σμύρνης","short_title":"Κανονισμός Πεζοδρομίων Δήμου Νέας Σμύρνης","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":331155674,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J/GHgbzm6lAdyrqmAoWPA/VRKNg="},"url":"https://www.scribd.com/document/331155674/Κανονισμός-Πεζοδρομίων-Δήμου-Νέας-Σμύρνης"},"332054800":{"type":"document","id":332054800,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/332054800/108x144/3e45b7414c/1479906619?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/332054800/216x288/0d8d434142/1479906619?v=1","title":"Ανάπλαση οδών Ομήρου και Παλαιολόγου - Γενική διάταξη","short_title":"Ανάπλαση οδών Ομήρου και Παλαιολόγου - Γενική διάταξη","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":332054800,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"erZS2kUaKIZKBBtDN3h/YR+58aQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/332054800/Ανάπλαση-οδών-Ομήρου-και-Παλαιολόγου-Γενική-διάταξη"},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537529039?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537529039?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vhJiHN0KxWXvBkJsoUYe/8B4yK8="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/190082871","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=Hmzj1ffan%2BpMGlJ9NpNOJwVkBvM%3D&authenticity_token=IINyGdMmrMWUZCS1S7%2FOyIh6qTnmQDcBowRbUlxyGlyfmePDDox9OjT02ayyENP6DqFH%2BpdVEidQp58oqf05lQ%3D%3D&expires=1538154172&wordDocumentId=190082871&wordUploadId=194304700"},"renewal_nag_props":null}-->

     ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
     ΓΡΑΦ. ΠΟΙΟτΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

     ΑΔΑ: ΒΛΟΖΩΚ3-ΓΦ9

     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
     Συνεδρίαση 16'1 της 26/11/2013

     Α Π Ο ΣΠΑΣ Μ Α
     Πρακτικό από την 16" Συνεδρίαση της 26-11-2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζω ής.
     Αρ. Απόφασης : 139/2013
     Περίληψη: Εγκριση καταm>ευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων κυκλοφοριακίις μελέτης.
     Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 26-11-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00' συνήλθε η Εmτροπή Ποιότητας Ζωής
     6'' όροφος,
     του Δήμου Νέας Σμύρνης. στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Β ενιζέλου 1-1.

     α

     f

     από

     1.

     ΤΣΟΥΡΑΚΗΚ:.<1Ν/ΝΟ

     ΠΡΟΕΔΡΟ-ΑΝΠΔΗΜΑΡΧΟ

     ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

     ΤΑΚΠΚΟ !VΙΕΛΟΣ

     ΓΙΑΙΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
     ΜΑτΗΑΛΕΞΙΟ

     ΤΑΚΠΚΟ

     ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΆΣΙΟ

     ΤΑΚΙΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
     . ΤΑΚΙΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
     ΤΑΚΙΙΚΟ !VΙΕΛΟΣ

     .

     .

     ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
     ΑΝ ΑΠΛΗΡ ΩΜΑΤΙΚ Ο ΜΕΛΟ Σ
     ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΆΘΙΟ
     οι ο ποιοι κληθηκαν με την υπ αρ. πρωτ. 60641/22.11,2013 προσκληση του Προεδρου αυτης.
     Ο Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσιάπης Πανα:yιώτης και το Τακτικό Μέλος κ. Κονιδάρης Διονύσιος
     '

     απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα mo πάνω μέλη. προέβη στην συζήτηση επί του
     12'" Θέματος της Ηιιερήσιας Δι άτα ξης
     Κύριε Πρόεδρε.
     «Παρακαλούμε να εγκρίνετε σύμφωνα με:

     και

     i) την παρ.1 του άρθρου 46 του Ν.35υι2007
     iί) τα άρθρα ί 9 και 82 του Νόμου 3463/2006

     ii:i) το άρθρο ί3 του Νόμου 3852/2012.

     α) σων κόμβο Βυζαντίου και Θεμιστοκλή Σοφούλη
     l Την κατασκευή τριγωνικής νησίδας που θα διαχωρίζει την κίνηση των οχημάτων που εισέρχονται
     στην οδό Βυζαντίου από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη από την κίνηση αυτών που συνεχίζουν επί της
     οδοί1 Θεμιστοκλή Σοφούλη.
     Την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
     0
     διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου.
     3. Την κατασκευή πεζοδιαβάσεων με δια:yραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ και τοποθέτηση επάλληλων σειρών
     ιηι:ό μεταλλικούς αvτανακλασττιρες («μάτια γάτας>>).
     β) στον κόμβο Ελευθερίου Βενιζέλου και Θεμιστοκλή Σοφούλη
     l. Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της οδού Θεμιστοκλfι Σοφούλη από την πλευρά της
     εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής. την δημιουργία λωρίδας στάθμευσης και την απαγόρευση
     στάθμευσης από την πλευρά του στ. 132.
     0
     την κατασκευή πεζοδρομίου που θα ενώνει το πεζοδρόμιο του στ 201 επί πις οδού Βίαντος με την
     τριγωνική νησίδα επί της οδού Βίαντος και Ελευθερίου Βενιζέλου.
     3. την τοπική τροποποίησrι του πεζοδρομίου του στ. 230 επί της οδού Β ίαντος έτσι ώστε να είναι πιο
     ομαλή η οριζοντιογραφική καμπύλη της οδού Βίαντος πριν αυτή καταλήξει στον κόμβο.
     -1. Την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπιονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
     διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημό.των επί του συγκεκριμένου κόμβου.
     5. Την κατασκευή πεζοδιαβάσεων με διαγραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ.
     γ) στον κόμβο Ανοίξεως και Ευξείνου Πόντου
     1. την κατασκευή πεζοδρομίου επί του στ. 270 και επί της οδού Ευξείνου Πόντου
     1

     3.

     Την διαπλάτυνση της τριγωνικής νησίδας από τις οδούς Ανοίξεως και Δέγλερη και δημιουργία
     λωρίδας στάθμευσης επί της οδού Δέγλερη.

     Την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
     διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου.
     δ) στον κόμβο Πέτρας και Ηρακλείου

     ΑΔΑ: ΒΛΟΖΩΚ3-ΓΦ9 '

     1 . Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της οδού Ηρακλείου και επί του Ο.Τ . 321. την
     δημιουργία λωρίδας στάθμευσης και την απαγόρευση στάθμευσης ωτό την πλευρά του Ο. τ. 3 20.
     Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της τριγωνικής νησίδας και επί των οδών Ηρακλείου
     και Πέτρας. την δημιουργία λωρίδας στό.θμευσης επί της οδού Ηρακλείου και την απαγόρευ ση
     στάθμευσης από την πλευρά του Ο. τ. 3 1 6.
     3. την τοποθέτηση mνακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
     διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου.
     4. Την κατασκευή πεζοδιαβάσεων με διαγραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ».
     Η

     Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ή Π Ο Ι Ο Τ Η Τ ΑΣ Ζ Ω Η Σ

     Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και αφού έλαβε υπόψη της: α) τις διατά.ξεις της παρ Ι του ό.ρθρου 46 του
     Ν.3542/200ί. β) τις διατά.ξεις των ά.ρθρων ί9 και 82 του Νόμου 3463/2006. γ) τις διατό.ξεις του άρθρου ϊ3 του
     Νόμου 38521201 2. δ) τη συνημμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη Κόμβων Νέας Σμύρνης. καθcός και τα συνημμένα
     σχέδια διαμόρφωσης κόμβων. του Αναδόχου Μελετητή Εφραιμfδη Παναγι(οτη. μετά. από διαλογική συζήτηση
     και κατόmν ονομαστικής ψηφοφορίας
     Α Π ΟΦ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

     Εγκρίνει με (6) ψήφους υπέρ :
     α) Στον κόμβο Βυζα\•τίου και Θειιιστοt(λή Σοφούλη
     1 . την κατασκευή τριγωνικής νησίδας που θα διαχ,ωρίζει την κίνηση των οχ,ημάτων που εισέρχονται
     στην οδό Βυζαντίου από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη από την κίνηση αυτών που συνεχ,ίζουv επί της
     οδού Θεμιστοκλή Σ οφούλη.
     2. την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχ,έδιο του κόμβου και με τις οποίες
     διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημό.των επί του συγκεκριμένου κόμβου.
     3 . την κατασκευή πεζοδw.βάσεων με διαγραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ και τοποθέτηση επάλληλων σειρών
     από μεταλλικούς αvτανακλαστήρες («μάτια γάτας»).
     β) Στον κόμβο Ελευθερίοιι Βενιζέλου ι(αι Θειιιστοκλ1\ Σοφούλη
     1 . Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη σπό την πλευρά. της
     εκκλησ!ας της Αγίας Παρασκευής. την δημιουργία λωρίδας στά.θμευσης και την απαγόρευση
     στάθμευσης από την πλευρά. του ο .τ. 132.
     1 . την κατασκευτ') πεζοδρομίου που θα ενώνει το πεζοδρόμιο του Ο .Ι . 2 0 1 επί της οδού Βίαντος με την
     τριγωνική νησίδα επί της οδού Βίαντος και Ελευθερίου Βενιζέλου.
     3. Την τοmκή τροποποίηση του πεζοδρομίου του Ο.Ι. 230 επί της οδού Βίαιrιος έτσι ώστε να είναι mo
     ομαλή η οριζοντιογραφική καμπόλη της οδού Βίαvτος πριν αυτή καταλήξει στον κόμβο.
     4. Την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
     διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου.
     5. Την κατασκευή πεζοδιαβάσεων με διαγραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ.
     γ) Στον κόμβο Αγοίξεως ιωι Ευξείνου Πόντου
     1 . Την κατασκευή πεζοδρομίου επί του Ο. Τ. 270 και επί της οδού Ευξείνου Πόντου
     2. την διαπλάτυνση της τριγωνικής νησίδας από τις οδούς Ανοίξεως και Δέγλερη και δημιουργία
     λωρίδας στάθμευσης επί της οδού Δέγλερη.
     3. την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
     διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων επί του συγκεκριμένου κόμβου
     δ) Στον κόμβο Πέτρας και ΗρακλJ:ίοιι
     I . Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της οδού Ηρακλείου και επί του ΟΤ 3 2 1 . την
     δημιουργία λωρίδας στάθμευσης και την απαγόρευση στά.θμευσης από τψ πλευρά του Ο Τ 3 20
     2. Την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου επί της τριγωνικής νησίδας και επί των οδών Ηρακλείου
     και Πέτρας. την δημιουργία λωρίδας στάθμευσης επ( της οδού Ηρακλείου και την απαγόρευση
     στά.θ μευσης από την πλευρά του Ο. Τ. 3 1 6 .
     3 . την τοποθέτηση πινακίδων όπως επισυνάπτονται στο Σχέδιο του κόμβου και με τις οποίες
     διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχ,ημάτων επί του συΥJ---ειφιμένου κόμβου.
     την κατασκευή πεζοδιαβάσεων με διαγραμμίσεις τύπου ΖΕΒΡΑ >J.

     2

     ΑΔΑ: ΒΛΟΖΩΚ3-ΓΦ9
     Η παρού σα να διαβιβαστεί στο Δη μοτικό Συ μβού λιο προ ς έγκριση .
     Το Τακτικό Μέλος κ. Κούπας Ευστάθ ιος ψήφισε λευκό και θα αναπτύξο υν ως παράταξη τις απόψεις τους στο
     Δημοτικό Συμβούλιο .

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     Η

     Ε Π Π Ρ Ο ΠΗ Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ζ Ω Η Σ

     ΤΑΜΕΛΗ

     ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝίΝΟΣ

     ΓΑ.ΛΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
     ΓL>\ΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΊΉΣ
     ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΥΕΙΝΗ
     ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
     ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
     ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

     Ακριμές Αντίγραφο
     Νέα ΣμύΡ''ΙJ 27-11-2013

     ΕΔΡΟΣ - ΑΝΠΔΗΝΙΑΡ ΟΣ

     ΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣτΑΝΊΙΝ Σ

     3

     )6

     EΛ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ

     ΑΔΑ: ΒΛΟΖΩΚ3-ΔΝ4

     λΝΑΡτΗΤΕΑ
     Συνεδρίαστι 16" της 26/11/2013

     ΔΗΜΟΣ l'.'ΕΑΣ ΣΜΥΡΧΗΣ
     ΓΡΑΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
     Πρακτικό από την 16" Συνεδρίαση της 26-1 1-20 1 3 της Εmτροπής Ποιότητας Ζωής.
     Αρ Απόφασης : 138/2013
     Περίληψrι: Εγιφι σrι μονοδρόμτισης οδών.
     Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 26-11-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00' συνήλθε η Εmτροπή Ποιότητας Ζωής
     του Δήμου Νέας Σμύρνης. στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 1 1.
     6'' όροφος,
     αJ1Ό_�ελ: ου'
     απο' τους :
     ΠΡΟΕΔΡΟ-ΑΝΠΔΗΜΑΡΧΟ
     r ι.
     TΣOYPAiffi Κ.
     QN/NO
     z.
     1 ΤΑΚΠΚΟ ΜΕΛΟΣ
     ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
     4.

     ..

     ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑ:-ΙΑΓΙΩΤΗ

     ΤΑΚΙΙΚΟ

     Μ ΑΊΉ ΑΛΕΞΙΟ

     ΤΑΚΠΚΟ ΜΕΛΟΣ

     ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑι"ΙΑΣΙΟ

     ΤΑΚΊΊΚΟ tνΙΕΛΟΣ

     __ _

     ΦΩΤΕL'ΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

     ΊΆΚΙΙΚΟ tνΙΕΛΟΣ

     ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΆΘΙΟ

     ΑΝΑΠΛΗΡΩtνΙΑΠΚΟ ΜΕΛΟΣ
     "

     '

     οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ. 60641!2 2. 1 1 .2013 πρόσκληση του Προεδρου αυτης.
     Ο Αντιπρόεδρος του Σcοματος κ. Τσιάπης Παναγιώτης και το Τακτικό Μέλος κ. Κονιδάρης Διονύσιος
     ωrουσίαζαν λόγω κωλύματος. αν και νόμιμα κλήθηκαν.
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα mo πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του

     1 1'" Θέματος της Ημερτjσιας Διάταξης
     Κ1φιε Πρόεδρε.
     <·Παρακαλούμε να εγκρίνετε σύμφωνα με:
     i) την παρ.! του άρθρου 46 του Ν.3542/2007
     ii) τα άρθρα 79 και 82 του Νόμου 3-163:2006
     .:αι iίi) το άρθρο 73 του Νόμου 3 852.'2012.
     α) την μονοδρόμηση των οδών:
     1.
     Σοφούλη από την οδό Αντιοχείας έως την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με κατεύθυνση από την
     οδό Αντιοχείας προς την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
     0
     Ανοίξεως από την οδό Σαλτέλη έως την οδό Ευξείνου Πόντου με κατεύθυνση από την οδό
     Σcιλτέλη προς την οδό Ευξείνου Πόντου.
     β) την αντιδρόμηση της οδού :
     Μυκάλης ωτό την οδό Αγίας Σοφίας έως την οδό Ευξείνου Πόντου με κατεύθυνση από την οδό Ευξείνου
     Πόντου προς την οδό Αγίας Σοφίας».
     Η

     Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ή Π Ο Ι Ο Τ Η Τ ΑΣ Ζ Ω Η Σ

     Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και αφού έλαβε υπόψη της: α) τις διατάξεις της παρ.! του άρθρου 46 του
     Ν.35-12!2007. β) τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Νόμου 3463/2006. γ) τ ις διατάξεις του άρθρου 73
     του Νόμου 3852,2012. δ) τη συνημμένr] Κυκλοφοριαι.-ή Μελέτη Κόμβων Νέας Σμύρνης του Αναδόχου
     Μελετητή Εφραιμίδη Παναγιώτη. μετά από διαλογική συζήτηση και κατόmν ονομαστικής ψηφοφορίας
     Α Π ΟΦ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

     Εγκρίνει με ( 6) ψήφους υπέρ
     α) τιιν μ ονοδρόμηση των οδ6)ν ;

     Σοφούλη από την οδό Αντιοχείας έως την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με κατεύθυνση από την
     οδό Αντιοχείας προς την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
     2.
     Ανοίξεως από την οδό Σαλτέλη έως την οδό Ευξείνου Πόντου με κατεύθυνση ωτό την οδό
     Σcιλτέλη προς την οδό Ευξείνου ΠόΥτου.
     β) την αvnδρόμησιι τrι ς οδού :
     Μυκάλης cιπό την οδό Αγίας Σοφίας έως την οδό Ευξείνου Πόντου με κατεύθυνση α;τό την οδό Ευξείνου
     Πόντου προς την οδό Αγίας Σ οφίας
     Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
     1.

     ΑΔΑ: ΒΛΟΖΩΚ3-ΔΝ4

     Το Τατcrικό Μέλος κ. Κούπας Ευστά θιος ψήφισε λευκό και θ α αναπτύξουν ως παράταξη τις απόψεις τους στο
     Δημοτικό Συμβούλιο .

     Η

     Ε Π ΙΤ Ρ Ο ΠΉ Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ

     Ζ Ω ΗΣ
     ΤΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ,ΝΟΣ

     ΜΕ

     ΛΗ

     ΓΑΛΑi'!ΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
     ΓΙΑΤΖΙΔΙΙΣ ΠΑΝΑΠΩΠΙΣ
     ΦΩτΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩτΕΙJ'.'Η
     ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΥ ΑΘΑ!"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/190082871","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=190082871&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[268135032,330412627,315562234,331155674,264342210,258776277,330412648,332054800,296564678,258776479,258775635,264342488,330412637,330412642,318542897,234085438,234956896,247103028,234956910,258775025,241434446,250453434,258774809,248779627,241773663,250148323,247104380,248779514,234956874,247104347,244157917,212863738,253264900,263504218,282766939,239488191,163646054,224419023,224369806,238704340,224355300,225916486,224258670,293461549,224410295,182553141,211302755,202691564,239588474,224326250,224426877,224349281,234028503,224306619,337536061,249309502,254039238,182565115,273582508,273440534,182546874,249308781,224270540,163580087,235411767,224285255,224252178,250006950,235583696,231689346,224248577,246897514,182560283,163579056,224248520,163564256,249308236,216442529,182522032,224266633,163647832,163603389,249309690],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"2eCmcYwJ4NzwPGT/OhKmBb0u5RA=","module_id":"R1TWERwbGxKEi3tWilOATWTxw2Y=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[244157917,212863738,253264900,263504218,282766939,239488191,163646054,224419023,224369806,238704340,224355300,225916486,224258670,293461549,224410295,182553141,211302755,202691564,239588474,224326250,224426877,224349281,234028503],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"2eCmcYwJ4NzwPGT/OhKmBb0u5RA=","module_id":"8EpQ0hD8rvEd8mDBuSrk0yQYsPc=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[224306619,337536061,249309502,254039238,182565115,273582508,273440534,182546874,249308781,224270540,163580087,235411767,224285255,224252178,250006950,235583696,231689346,224248577,246897514,182560283,163579056,224248520,163564256,249308236,216442529,182522032,224266633,163647832,163603389,249309690],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"2eCmcYwJ4NzwPGT/OhKmBb0u5RA=","module_id":"8sGGsfS86qa+wokEFtmVmDu4ABU=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[268135032,330412627,315562234,331155674,264342210,258776277,330412648,332054800,296564678,258776479,258775635,264342488,330412637,330412642,318542897,234085438,234956896,247103028,234956910,258775025,241434446,250453434,258774809,248779627,241773663,250148323,247104380,248779514,234956874,247104347],"title_link":null,"title":"More From Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","track_opts":{"compilation_id":"2eCmcYwJ4NzwPGT/OhKmBb0u5RA=","module_id":"aRnIv0jZOjnZVcEj2izF9lyf2W4=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537516905?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537516905?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"375beosMTgGhFRCLhLWTFqUvGlM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537523092?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537523092?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VQ1yrrN8HLSeYfy2PpNV+zV3hio="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537523899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537523899?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IVbxYH5lVPu+E2Cl2lNT7zCwu6Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537528330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537528330?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jHwcQMeEvKECMicQymrComjbd/g="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537516523?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537516523?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cSZVuwRqnpF7ziFMnEn24tzxT8g="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537516302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537516302?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B2Dcji4XR7ljcxje8uKoMwHMUWM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537517001?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537517001?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vheDyZKfeiNoY44K/NLk+/ghTyg="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537523958?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537523958?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zLcklJFn5YSf3SJLDGypIEmg8f4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537523543?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537523543?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g2Vof3dpWXan+FmzJImAm2KyQqo="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537520733?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537520733?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9d0F4qvC5Oeyg9+xuJsCqB1N/3o="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537522332?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537522332?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a9YeRyJ/FiKbABdejLwayJF219c="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537526243?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537526243?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"22YsPk5NwTkRbY3Xed10WHPfP1E="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537527420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537527420?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uyXmN0WB1QlyYDW427PlkW7/RhY="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537524529?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537524529?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H7Bbz0HGhYCXQp9M+ue9SADp5Oo="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537517451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537517451?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Bet5LO2k3wbR2qtPqvcqI39uCb8="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537527804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537527804?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q+B9/SdZtwghiJrsY2qbLRwznYo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537513541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537513541?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r2zAWd2mhczos7zlw52pZ1lIIYQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537519778?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537519778?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"R+HKzgBUj+x1HDh+qZy2dZncMFs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537531707?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537531707?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"obeE+Mb0j6+X98HH5UNZsejZrCY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537532098?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537532098?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NaEF9bvzbpr79iErWusZF5rCVY4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537531242?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537531242?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HOtH8Hv0ELLPxljBVmYte2UALZs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537513386?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537513386?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0sOkoudAu6sJ2IwCYN44Dm1+MDI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537527649?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537527649?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WH5XSTCpYWdQDjyJn/KV2/7lp0w="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537524210?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537524210?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V0a4cZaPHMBqNU4SQa+LqaAEFNg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537533643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537533643?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5mHmyBOmx+sN9cogqLYzxQEm0Xg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537520406?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537520406?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jOSya/J+D5PhQurIm/UvyNRIcws="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537520453?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537520453?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aEDv0c7LaEkSYy06Hhuc5dgdsTs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537520390?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537520390?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K63rhF6Mkt8YGTnCBlHJEFjXmeI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537520403?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537520403?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B+EcUhYZOtksCZ/vc0do7FCLErw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537517482?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537517482?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GCKi6SRLgtKLeTW9/Kqbl7jV9i0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537523836?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537523836?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u/3qG87eR0sQR/uLvZoa8fhQD2s="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537513620?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537513620?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VL7itFgerTu3UTJ6hVhR6TufGaU="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537525527?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537525527?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7IHCF/M5UWpFrshhZDxC+5ex2tI="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"},"234085438":{"type":"document","id":234085438,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234085438/108x144/ee45605699/1422233901?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234085438/216x288/b0507bfc34/1422233901?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234085438,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cec+5RyR1Nz5XrKeRmzPEVZtxFY="},"url":"https://www.scribd.com/document/234085438/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-16-ΙΟΥΛΙΟΥ-2014"},"234956874":{"type":"document","id":234956874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956874/108x144/2b26b5bc7b/1432945678?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956874/216x288/280e959c9a/1432945678?v=1","title":"ΚΑΤΟΨΗ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ","short_title":"ΚΑΤΟΨΗ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234956874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"k7bTbj74+VVHuDzFfK/7r8CMzDQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/234956874/ΚΑΤΟΨΗ-Β-ΥΠΟΓΕΙΟΥ"},"234956896":{"type":"document","id":234956896,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234956896/108x144/c1d6f354c5/1438792633?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956896/216x288/9507db1128/1438792633?v=1","title":"ΚΑΤΟΨΗ Γ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","short_title":"ΚΑΤΟΨΗ Γ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234956896,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kp+w3bfSaeJqrPrllHcmYYrras0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/234956896/ΚΑΤΟΨΗ-Γ-ΥΠΟΓΕΙΟΥ"},"234956910":{"type":"document","id":234956910,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956910/108x144/d045f43c0d/1437167552?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956910/216x288/8b88e47d49/1437167552?v=1","title":"ΚΑΤΟΨΗ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","short_title":"ΚΑΤΟΨΗ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234956910,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+7DgLxvdwt24PQHFfvtdf//Ehr4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/234956910/ΚΑΤΟΨΗ-Δ-ΥΠΟΓΕΙΟΥ"},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537520570?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537520570?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a/if1TyK8fC2ffwol6TmRhq8nKo="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537527099?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537527099?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0qxauN59T6sSd8Q6nRoKy2kzCvc="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537522874?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537522874?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mq540Z/foA2bQ3VwfuO+/BIH3VI="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537517732?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537517732?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"88A8q3JgRIFJyDB98DHwH2VK8zE="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537527873?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537527873?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PfSX7ahFGJU0ws5ijGryda+u/yY="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},"241434446":{"type":"document","id":241434446,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241434446/108x144/760d1676d7/1431777627?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241434446/216x288/499b60ec61/1431777627?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΚΤ 14","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΚΤ 14","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":241434446,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OiveeDALoeSR5b6lhBzXqhTA4Ac="},"url":"https://www.scribd.com/doc/241434446/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-1-ΟΚΤ-14"},"241773663":{"type":"document","id":241773663,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241773663/108x144/70b0dec2c8/1418092039?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241773663/216x288/f19d3af084/1418092039?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":241773663,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/rIsCjZa+vPpConFajcj6VpCXOg="},"url":"https://www.scribd.com/document/241773663/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-6-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-2014"},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537517762?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537517762?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gTjEEamC1SGTHAJDw3JErxfyFtc="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537529022?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537529022?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"C4sO7MAm5nPV2kCMPL1yIif4u7c="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},"247103028":{"type":"document","id":247103028,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/247103028/108x144/5d71a26ad2/1434076734?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247103028/216x288/bf42b85fce/1434076734?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":247103028,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"evEHewJkdZ9iiBD6wX1V4VI/TgI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/247103028/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-19-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-2014-Α-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ"},"247104347":{"type":"document","id":247104347,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247104347/108x144/e8ebec3989/1435299783?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/247104347/216x288/1f17c921db/1435299783?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":247104347,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JCOiktx9VO+Q6YZBrsKwwrqsUQs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/247104347/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-19-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-2014-Β-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ"},"247104380":{"type":"document","id":247104380,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/247104380/108x144/cfce0e0197/1431424328?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/247104380/216x288/071dc2c54a/1431424328?v=1","title":"Δήμος Νέας Σμύρνης Προϋπολογισμός 2015 ","short_title":"Δήμος Νέας Σμύρνης Προϋπολογισμός 2015 ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":247104380,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VcxXybTgKAfRxcgjDL+q5oL12tE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/247104380/Δήμος-Νέας-Σμύρνης-Προϋπολογισμός-2015"},"248779514":{"type":"document","id":248779514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/248779514/108x144/c427d73016/1417770264?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/248779514/216x288/c9456dea16/1417770264?v=1","title":"ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013","short_title":"ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":248779514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2Fyr/LKGiI3ay0aO5gIGCAZvCQU="},"url":"https://www.scribd.com/document/248779514/ΕΚΘΕΣΗ-ΟΡΚΩΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚ-ΕΤΟΥΣ-2013"},"248779627":{"type":"document","id":248779627,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248779627/108x144/a36290ba4e/1417732185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248779627/216x288/ce7bd244f2/1417732185?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3-12-14","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3-12-14","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":248779627,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6qRxEIbeFIy+XLeQIcoemYTmBWU="},"url":"https://www.scribd.com/document/248779627/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-3-12-14"},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537517969?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537517969?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EOyG4shyamChtUCnFP/HTdtOr/Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537525499?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537525499?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m0T/JD9k7cZ+XZStbFElPDIrKR0="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537518375?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537518375?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2KlgHK5d0PIye4ruU7cBxhHyXxA="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},"249309690":{"type":"book","id":249309690,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/108x144/48e07febe4/1537524824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/216x288/aa98599d5e/1537524824?v=1","title":"Everything Is Illuminated","short_title":"Everything Is Illuminated","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309690,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+CyrLG0YKLPieGVOxbj8L7WCHmI="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309690/Everything-Is-Illuminated"},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537518622?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537518622?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1OLpN8MLDbhbYXtwEEoc3thEmf4="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},"250148323":{"type":"document","id":250148323,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/250148323/108x144/1bfbacee67/1418685104?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/250148323/216x288/a938716a52/1418685104?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 12-12-14","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 12-12-14","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":250148323,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Mr1xkFnYnuXErskACei7gHY9Gt4="},"url":"https://www.scribd.com/document/250148323/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-12-12-14"},"250453434":{"type":"document","id":250453434,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/250453434/108x144/447c937bd1/1418893135?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/250453434/216x288/ff5bdc0783/1418893135?v=1","title":"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","short_title":"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":250453434,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8TSNcQAHlU+FfSsdNYfWD1FgTRU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/250453434/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ"},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537527712?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537527712?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yDrWF8Vcw1PFJ6uOtxkoTIHW4uA="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537539419?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537539419?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RvQvTvsb+fxWNQDTiAdZmDyXuRc="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},"258774809":{"type":"document","id":258774809,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258774809/108x144/ac5ef1022c/1426412905?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258774809/216x288/1586587b05/1426412905?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258774809,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VpJClOFYQlHLtsR18GwxGmjLKtw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258774809/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-16-03-15-pdf"},"258775025":{"type":"document","id":258775025,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258775025/108x144/bb8a6a2509/1426413144?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258775025/216x288/4deb7c7ca1/1426413144?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258775025,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bGbVKpQpiqJLAfaRinzXVycgZQM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258775025/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-16-03-15-pdf"},"258775635":{"type":"document","id":258775635,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/258775635/108x144/8f9cb46688/1426413717?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258775635/216x288/ceb3ac3211/1426413717?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258775635,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sY+CBrQYsE73MBL6Kkc9ANz+hPE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258775635/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-160315-pdf"},"258776277":{"type":"document","id":258776277,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258776277/108x144/8ec7d02cf9/1426414558?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/258776277/216x288/5fd9c9c902/1426414558?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258776277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0/C5lTL51UDkGkhOVc1E4pavcTo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258776277/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-160315-pdf"},"258776479":{"type":"document","id":258776479,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258776479/108x144/9859d7c549/1426414855?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258776479/216x288/275651f463/1426414855?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 1603152.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 1603152.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258776479,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1nu+sJzYNzT639m1FbN0nvFpY78="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258776479/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-1603152-pdf"},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537525171?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537525171?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LNshThZPIQUlZKTqQcY9pG25vjs="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},"264342210":{"type":"document","id":264342210,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/264342210/108x144/bc78bd807d/1430897031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/264342210/216x288/989820f4b7/1430897031?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 1","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 1","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":264342210,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"umxhO/4XtUlI6/QDTpTmZeAYyhI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/264342210/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-1"},"264342488":{"type":"document","id":264342488,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/264342488/108x144/f652d021b9/1430897128?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/264342488/216x288/d14e9f8591/1430897128?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 2","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 2","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":264342488,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G1+RiZ3c5gGhmtUR7qoe8KOW+gw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/264342488/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-2"},"268135032":{"type":"document","id":268135032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/268135032/108x144/286d5112fa/1450363543?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/268135032/216x288/8d0ae678c5/1450363543?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 11-06-15","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 11-06-15","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":268135032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JIROeiM8Kc1pMy3Tf5pk88Wyj3w="},"url":"https://www.scribd.com/doc/268135032/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-11-06-15"},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537525248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537525248?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Hlo+xc63YMLoyjNYHV9bNC6jn1A="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537521855?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537521855?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sSW/t4NbMVayI26J+1T2Z5eTB0A="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537525273?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537525273?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cSacZTYi4htBwUVgDpDLLinN7Q8="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537521701?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537521701?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hgN9WEknPT1OEYIns/a83KnugBk="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},"296564678":{"type":"document","id":296564678,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296564678/108x144/b040def199/1453714183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296564678/216x288/5a93e0f1ed/1453714183?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 27-1-16","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 27-1-16","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":296564678,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Tx44dRPcv8+6Kx6u9lG7uhlVfZA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296564678/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-27-1-16"},"315562234":{"type":"document","id":315562234,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/315562234/108x144/5c4b3a458e/1465816716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/315562234/216x288/3b1087ce26/1465816716?v=1","title":"15/6/2016 ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016","short_title":"15/6/2016 ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":315562234,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gGp+kbdlKn+g6fwgdBQjgZapeUk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/315562234/15-6-2016-ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-15-ΙΟΥΝΙΟΥ-2016"},"318542897":{"type":"document","id":318542897,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/318542897/108x144/d931e6f6b6/1479239124?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/318542897/216x288/606ff92b61/1479239124?v=1","title":"Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 20-7-2016","short_title":"Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 20-7-2016","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":318542897,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cHA+jROOFj0ICaEEMBmq72j/MHk="},"url":"https://www.scribd.com/document/318542897/Θέματα-Δημοτικού-Συμβουλίου-Νέας-Σμύρνης-20-7-2016"},"330412627":{"type":"document","id":330412627,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412627/108x144/be81f80add/1479239121?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412627/216