Brojevi-kodovi NULA Broj 0 Ako se nula nađe na bilo kom segmentu dato vam je da možete da radite sve

i da se ponašate kako hoćete. Nula je univer alna i kao što je beskraj ta!aka u njoj tako su i vaše mogućnosti beskrajno široke "#$%N%&# '(' )i ste vrlo vitalni* imate snagu i mogućnost liderstva. +posobni ste a rukovođenje i da budete uspešni. Autoritet koji posedujete ne bi smeo da bude naglašen jer sa li!nim brojem i bioritmom u jedini,i* vi mnogo anali irate tako da to ide do sitni!arenja.)i ,rpite energiju drugih ljudi* a da !esto niste ni svesni da to radite. $ruge osobe se u vašem društvu osećaju umorno i ne naju šta im se dešava. "edini,a u li!nom broju kaže da posedujete neverovatne sposobnosti* tako da se i ra -Bog na nebu* a !ovek i u etnih sposobnosti na emlji. odnosi direktno na vas. /tmenog ste duha* !ak i nadmenog držanja. +trogi ste* ali ne i lonamerni. Ne smejete se !esto* a niste ni posebno komunikativni. 0ožete biti i nesrećni u braku ukoliko ove osobine ne su bijate u sebi. )aša najveća vrlina je !estitost* a mana okrutnost. )aša glavna osobina je želja i ljubav prema moći. 1ada ne uspete da rešite i postignete sopstveni ,ilj* postajete sebi!ni i sitni!avi. 2osedujete moć predosećaja* i snovi su vam veoma interesantni* kada ih se sećate. Ako nau!ite da tuma!ite svoje snove* vremenom to mogu da budu snovi prekogni,ije. 0orali bi da povedete ra!una tokom života na sve bolesti koje su imali vaši pre,i. Niste skloni visokoj temperaturi* i u ev ako je u pitanju upala krajnika i sli!no. 3o dola i i ra loga što nemate dovoljno belih krvnih rna,a* koji kao vojska kreću u odbranu organi ma. "edino o biljno aspektovano od bolesti tokom života* i na šta bi trebalo da obratite pažnju su ki!ma* stopala i hipo4i a. )odite ra!una* jer tumori su na prvom mestu vaših naslednih bolesti. 56' )i sa ovom kombina,ijom brojeva tražite međusobno ra umevanje* materijalnu i duhovnu ekspan iju. 7esto ste u stanju da re4leksno delujete* tj. u idu* u podsvesti. %mate i ražen instikt koji može da se meri* do nekle sa šestim !ulom životinje. )aša dvojka u bioritmu upravlja li!nim interesom* rastom* i plodnošću* svešću* robom* prodajom i trgovinom. 2oslovi ve ani a javnost su vam veoma naklonjeni. Umete da koristite tuđu energiju* ali u momentu kad atreba* i da je date drugima* jer osmi,a u genera,ijskom broju na to obave uje. +un,e koje je vladala, vašeg li!nog broja* kao simbol života* daje vam dovoljno svetlosti da kro molitvu ublažite delovanje dvojke. /va dvojka u bioritmu govori da ste prijem!ivi na negativnu energiju. )ama je dovoljno da neko pomisli lo i biće vam lo. 0ržnju drugih ljudi možete da osetite kao bol u potiljku. Nemate jaku volju* ali se na vas ne može tako lako uti,ati* jer nate da budete opre ni i ta!ni.

2osedujete neku misti!nu moć* pa vremenom možete postati i vidoviti. 1ada je dravlje u pitanju* jedine o biljne probleme možete imati sa grudima. +tomak* probava* takođe sekre,ija žlje da sa unutrašnjim lu!enjem kao i ravnoteža te!nosti u telu može da i a ove problem. 2ovedite ra!una o variranju krvnog pritiska koji može da se javi i u starim godinama. 89' )i sa takvom kombina,ijom brojeva tokom života težite harmoniji* sreći* materijalnoj i duhovnoj ekspan iji. )iši um i optimi am su osobine kojima težite* ali i prepuštanje uživanju i putovanjima. %mate naglašenu ljubav prema životinjama* i u ev ako ste u detinjstvu doživeli neku traumu sa njima. :a vas !esto kažu da ste tuđa kuća* jer svojim prijateljima* rodbini i 4amiliji ne samo da !inite usluge kada to od vas traže nego i sami nudite pomoć kada vidite da vam je potrebna* a onda kada vas oni ra o!araju patite samo vi. %pak a vas se može reći da ste srećni* jer vas krase osobine kao što su pravednost* !ast* dostojanstvo i nada. Uvek se borite a pravedne stvari. Boja koja bi vas !inila srećnima je ljubi!asta i bron ana. 1ada vas ponesu osećanja u stanju ste da napravite pogrešne korake bog kojih se kasnije kajete. 2osedujete moć intui,ije* ali !esto se plašite da predosećate samo loše stvari i tada anemarite dar koji ste od ;ospoda dobili. )rlo biste se uspešno bavili tajnim naukama i tajnim u!enjima* kao i magijom* ali i psihologijom. 3akođe biste bili odli!an 4i i!ar ili inženjer elektronike. Bolesti koje su vam aspektovane i od kojih bi mogli da obolite tokom života su moždane 4unk,ije i globovi. 1od vas je vrlo naglašen telesni elektri,itet. :bog sve vaše osećajnosti može vam se desiti da tokom života tražite ljubav* a da je nikada u potpunosti ne nađete. <=' +a !etvorkom u bioritmu imate opterećujuću karmu. )i ste svojim rođenjem u eli na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka. /vo u prevodu na!i i kod u prokletstvu. Naša emlja je u prošlosti mnogo ratovala i ne namo ko je od vaših predaka aslužio tu karmu koju vi danas plaćate. /va bioritmi!ka !etvorka je i kvadrat* a i simboli uje planetu +aturn koja vam u životu pravi ograni!enja. 3o ne na!i da nećete ostvariti karijeru. Naprotiv* ako se budete držali +aturnovskog pravila rad* red i dis,iplina* uspeh neće i ostati. /soba ste koja drži do tradi,ije i nate da valjano koristite vreme. >esti,a u genera,ijskom broju daje vam smisao a lepo* ali i a pomoć drugim ljudima. /na će vam pomoći da se materijalno obe bedite* kro bra!ni život* ako nađete odgovarajućeg partnera. )i ste 4i i!ki beskrajno šarmantni* i vaša lepota i la i i vaše duše. "edini,a će vam pomoći da kada postavite svoj životni ,ilj* tada ćete i imati svrhu a svoje ak,ije. Ne do volite da vas preterana ambi,ija dovede do okrutnosti ili sebi!nosti. )aše dravlje tokom života moglo bi da bude ugroženo kada je venska ,irkula,ija u pitanju. /setićete da vam trnu ruke* a noge i ruke vremenom postaju hladne. ;rlo* bubre i* organi a reproduk,iju i re,eptori u koži mogu da budu problem tokom života. :bog jedini,e u li!nom broju i ambi,ija morate da povedete ra!una o vašem krvnom pritisku* koji može vremenom da šeta od niskog ka visokom. ??'

2eti,a u bioritmu i genera,ijskom broju simboli uje pentagram* koji u avisnosti kako je okrenut donosi sreću i radost ili preterano naglašeno sitni!arenje ako je okrenut suprotno. )i ste jedina kombina,ija brojeva koja lako i vodi aklju!ke i svakog iskustva. 2romena je re! koja vama najviše odgovara. +kloni ste putovanjima* i uvek novim prijateljstvima. Uvek ste ravnodušni i mimo svega što vas okružuje. 2riroda vam je br a* i poka ujete nemar u svemu što radite. 3o je ra log što tražite trenutnu sreću i što se ve ujete a prola nosti* ne mareći a posledi,e. Upravljate ra vijenim ra umom* komunika,ijama* intelektom* spretnošću* re!ima* i !ulnim per,ep,ijama. @a,io vam je uvek i nad emo,ija i ako imate emotivni poten,ijal. Bili biste i u etan umetnik ili pisa,* jer vama je lakše da živite tuđe živote nego svoj sopstveni. 3rgovina bi vam takođe bila dobar posao* ali trgovina ve ana a inostranstvo* upravo jer vas peti,a tera na putovanje. "edini,a u li!nom broju vam pomaže da istrajete na svom životnom putu* ja!inom vođe i samo onda kada je vaš pentagram pravilno postavljen. Upo oravam vas da obratite pažnju na vaš nervni sistem i mo ak. 1ada vid po!ne da slabi* a šake da vas bole*onda je već minut posle dvanaest da se obratite lekaru. 1ontrolišite svoj respiratorni sistem* a kod žena problem hormona potrajaće ,eo život. Ne aboravite da ako budete imali stresova štitna žlje da može da bude ugrožena. =<' Bioritmi!ki broj šest u ovoj kombina,iji brojeva predstavlja savršenstvo i sklad* a to je ina!e i Božji broj. )i ćete uvek preu eti odgovornost* bilo da je vaša porodi,a u pitanju ili baš sve što radite. 0ože vam se desiti i da budete žrtva svoje porodi,e jer vi smatrate da je samo ono što vi uradite dobro. 3o vas dodatno opterećuje* iako imate veliku energiju koju vam daje jedini,a* može da dovede do pogrešne domina,ije i po!ećete da gubite kvalitetne ljude oko sebe. 2robajte da sa!uvate lepe osobine šesti,e koja vam je božanski podarena. 7etvorka u genera,ijskom broju govori o prokletstvu u pojavnom obliku. /vo je najteže prokletstvo kada se nađe na ovom mestu tj. po genera,ijskom broju. Najveći pro,enat sa ovom kombina,ijom brojeva ljudi jedan deo ili ,eo život provede van svog mesta rođenja* a ako i ostanu u mestu rođenja život im je dosta težak* i tek posle ?5-e godine života polako dižu glavu i nad vode i po!inju da ostvaruju dobitnu kombina,iju. Uspeh u poslu ostvaruju sa velikim trudom* radom i istrajnošću. )i se brinete i kad nemate ra loga a to. )ama je data karma u ovom životu da dajete be nadoknade. )erovatno su vas mnogi savetovali suprotno* ali vi ste to podsvesno shvatili* i to je pravi put ka ublažavanju prokletstva. 1ada je vaše dravlje u pitanju* povedite ra!una o skeletu i ubima* jednom od kolena* žu!noj kesi* ligamentima* tiroidnoj žlje di i telesnim belan!evinama. +kloni ste niskom pritisku* ali se !uvajte da se to bog na!ina na koji živite* tokom života ne promeni. 98' +edmi,a u bioritmu vam je donela slobodarski duh* otkrića* orginalnost* stvarala!ku volju. )aše raspoloženje se menja i nenadno i neo!ekivano. Ne volite tradi,ije i negirate ih kad god možete* jer volite sve što je neobi!no. )rlo ste jaki kada je volja u pitanju* ali i svojeglavi. Uvek ste spremni na promene* humani ste i uvek spremni da pomognete !ak i

kada se to ne traži od vas. %mate i u etnu intui,iju koje ne smete da se plašite. %skoristite je* jer će vas uvek upo oriti na vreme bilo da se radi o povoljnim ili nepovoljnim momentima. 3ežite li!noj slobodi i iventivnosti. /kultne nauke su vam bliske i trebate da se !uvate* jer možete da budete božanski ili demonski tip. % bor je samo vaš. 3rojka vam daje mogućnost sreće i radosti. Uvek je sudbina kod vas na prvom mestu i ako je planetarni ekvivalent simbol uspeha* slave i materijalnog stanja. :bog snage jedini,e udružene sa intui,ijom sedmi,e* možete sebe dovesti u tešku depresiju* ukoliko se dešavanja ne budu reali ovala po vašim amislima. 0eđutim* bog kombina,ija vaših brojeva* ponovo ćete poleteti kao Aeniks i pepela. )i bog sedmi,e u bioritmu* kao magnet privla!ite osobe koje vas uvek iskoriste na najprljaviji mogući na!in. 2robajte da tada* a i u svim ostalim situa,ijama ne reagujete impulsivno* gde ćete samo sebi u!initi lo. 2ovedite ra!una o arterijskoj ,irkula,iji* kukovima* stopalima* žu!noj kesi i gornjem delu !ela. )ama je strogo abranjena i jedna kap alkohola* jer vam je jetra naglašeno aspektovana. )odite ra!una o ishrani* jer vaš pankreas može tokom godina da bude ugrožen. Ako se jave masna tkiva na telu probajte da to sanirate sami* alternativom* što bi bilo najbolje rešenje. 65' /va kombina,ija brojeva govori da do uspeha dola ite kro veliku borbu i hrabrost. +naga vam je !esto pomešana sa agresivnošću. Bari ma vam je vrlo i ražena* kao i ležernost i ratobornost. /smi,a upravlja vašom animalnom prirodom i seksualnom energijom. Ambi,io ni ste* posedujete snagu i moć* ali i takmi!arski duh. 0ogli bi da budete i u etan hirurg* advokat* kao i dobar o4i,ir. /va osmi,a vam daje da možete da budete ili genijala, ili kriminala,. Na vama je da se opredelite. U svakom slu!aju* vi ne smete nikada da uradite bilo šta nepošteno* ili da nešto -smuvate.. #m vam neće uspeti* em ćete debelo platiti a to. $vojka vas otvara a negativne uti,aje* ali vam i daje i ražen instikt. 3rebalo bi da vodite ra!una kakvi vas ljudi okružuju* jer vam je veoma bitno da u vašoj bli ini budu pošteni i po itivni ljudi. % ovde će vam jedini,a pomoći da budete uspešni radeći sa puno autoriteta* !ak i na rukovodećim mestima. Ako ste muškara,* možete da postignete visok položaj* a žena udajom može da dođe i do titule. +reća će uvek biti na vašoj strani ako adovoljite osmi,u koja ovde predstavlja Anđela !uvara. 0noge kriminal,e Anđeo !uvar je ostavio i na se kako su avršili. Bolesti koje su vam aspektovane su grudi* stomak* probava* sekre,ija žlje da sa unutrašnjim lu!enjem i povremena melaholi!na stanja. ('' )aša kombina,ija brojeva govori o tome da imate moć predosećaja i da su vam snovi interesantni* onda kada ih se sećate* ako nau!ite da tuma!ite svoje snove mogu da budu i snovi prekogni,ije. )olite glamur* ilu ije* duhovnost* misti!nost i predosećaj. 0nogi sa ovom kombina,ijom su skloni laskanju* alkoholi mu* hipohondriji* ali i transu i hipno i. %mate moć da upravljate masama i silom* po!etkom i krajem* rođenjem* a i smrću. )ama je nemoguće pomoći kada se nađete u teškoj situa,iji* jer vi pri najete samo svoje mišljenje. %mate sposobnost planiranja i organi a,ije i mu a numerologije vam je dala ve du prin!eva i genija i ato uvek* pod sjajem te ve de* upornošću možete da ostvarite

i postignete velike uspehe. 0ana vam je što ste skloni apovedanju. %mate aristokratsko držanje i niste preterano komunikativni* ako ste muškara, niste veliki ljubavnik i možete biti nesrećni u braku. )aša glavna osobina je želja i ljubav prema moći* posebno naglašavam da se !uvate od vatre. +kloni ste oboljenjima sr,a* jer ste genetski to nasledili od nekog pretka. 3akođe obratite pažnju na leđa* ,irkula,iju i sle inu. 0uškar,i bi trebalo da vode ra!una o broju spermato oida i da na vreme urade spermogram. $o ovih problema bi moglo da dođe kako u ranijim tako i u kasnijim godinama. $)/"1# ''5 /vde imamo jednu kombina,iju kada je li!ni broj u broju dva* a bioritmi!ki i genera,ijski su jedini,e. 1ada je dvojka u li!nom broju dva* kažemo da su to ljudi sudbinskog broja i oni se !esto u životu sreću i sa usponima i sa padovima. 3akvi ljudi vole svoj dom i naravno* najviše na svetu svoju porodi,u. $vojka će se uvek naći tu kada vam je pomoć najpotrebnija. /vo je jedan i ražen instikt gde !esto kažemo da su samo životinje adržale to šesto !ulo* a ljudi dvojke i te kako ga poseduju i trebalo bi naj!ešće da obrate pažnju baš na svoje instikte i da ih poslušaju baš kada je to najpotrebnije. 1ad se osetite tužno ili kada ste neraspoloženi ili ste pod stresom* tada je najbolje da odete pored neke vode bilo to reka* more* je ero ili obi!an poto!ić i da svoje baterije ponovo napunite* jer em vam odu ima negativnu energiju* em vas puni svim što je po itivno. 3ako ćete se osećati ponovo podmlađeni duhom* ali i u 4i i!kom smislu. Ako nemate mogućnosti da odete pored vode* u mite u kući neku kućnu 4ontanu i videćete kako ćete se osećati mnogo bolje. /vo govorim i ra loga što sam i ja to sama probala i re ultati su aista neo!ekivani i veoma po itivni. /vo su vrlo verne osobe i u njih uvek možete imati poverenja* jer će vam se naći onda kada su vam najpotrebnije. U drugom delu života bićete ainteresovani a parapsihologiju i mnoge dvojke su veoma i uspešne u tom poslu. Budući da ste skloni da sami sebe blokirate* a u to veoma ste podložni negativnim energijama i negativnom uti,aju tako da bi o tome trebalo da povedete ra!una. )ama je dovoljno da neko pomisli lo i vama će aista i biti lo. 7uvajte se da ne i a ovete samim tim i psihosomatske bolesti koje jednostavno mogu da uti!u i na teža oboljenja. Bioritmi!ka jedini,a vam daje da možete uvek da imate promene i pionirske poduhvate. Nove događaje* nova po nanstva* ali i neke nove situa,ije koje su samo vama date. 0oć volje je toliko ra vijena da možete sebi da postavite ,ilj i uvek ćete doći do uspeha. Budući da imate i bioritmi!ku i genera,ijsku jedini,u* vodite ra!una da ne postanete okrutni i sebi!ni* ukoliko vam ne ide i ako ne možete nešto da avršite kako ste vi planirali. % vama je dato da puno anali irate tako da možete da dođete i do toga da to bude i sitni!arenje. %mate i u etnu duhovnost ukoliko se budete okrenuli onome što nije samo nova,. /vo je u bioritmi!kom broju sun,e koje vam daje jedan divan simbol života* ambi,iju* strast ali i svetlost koja vas otvara ka veri što će vama puno pomoći ako budete poslušali savet svog numerologa. )rlo ste uspešni i kao rukovodila,* jer vam autoritet i mogućnost daje aista mesto na rukovodećim mestima. 0ožete da postignete visok položaj i ako budete spo nali osećanja identiteta. )italni ste* ali trebalo bi da vodite ra!una kada je dravlje u pitanju. /bratite pažnju prvo na sr,e* jer to je nešto što je

ijom dvojke u li!nom broju treba da urade spermogram da vide da li su spremni a stvaranje porodi. 5(5 /vde imamo dve dvojke koje poja!avaju na!aj dvojki.iju i ilu iju.a dola i u kasnijim godinama. >to se ti!e bolesti koje su vam o biljno aspektovane i muškar.ima i ženama su ki!ma* stopala i hipo4i a.ijskom broju štiti od mnogih negativnih uti. Naravno* do oboljenja sr. 2repustite se instiktu i intui. Nažalost* nemate jaku volju* ali se na vas ne može tako lako uti. $evetka u genera.. )i naprosto nasleđujete sve* od imetka do bolesti. Ako ste muškara. 1od vas je i u etno i ražena moć instikta* tj. Na vama je da se odlu!ite da li ćete u život ići sa Anđelom . /smi.ati* jer vas devetka u genera. 3ada ste spremni na svako lo* i velika želja a slobodom i a iva ratobornost i svađala!ki duh.a ako je po itivno usmerena ona vam kro vašeg Anđela !uvara pomaže u svemu. 3akođe* leđa mogu da vas bole* . 0ese. )odite ra!una ako ste muškara.ijskog godini imate osmi. koje ste dobili od dvojke su ve!ita nesigurnost* neodlu!nost* ali i maštovitost* emotivnost i nadasve sen ualnost.e i jajnika* i u toku života može doći do pojave mioma i . 3rebalo bi da uvek poslušate taj instikt i nemojte do voliti da ra.ije. 865 % u ovoj kombina. -$arovi. 0uškar.io upravlja vašim odlukama* naro!ito ne onim od životne važnosti.ama na telu* a ako ste žena aspektovano vam je podru!je materi. U genera. )aši srećni brojevi jesu 5 i 9.isti.iji da vas vodi* jer u genera.u* kro koju vas vodi vaš Anđeo !uvar* uvek ćete sve dovesti do pravilnih re ultata.iji brojeva dvojka u li!nom broju daje i ražen instikt i ajedno sa trojkom u bioritmi!kom daje i neku vrstu intui. :ato vam savetujem !ešće kontrole i lekarske anali e. $uša vam je divna* iako ste ve!iti melanholik i sanjar* tako da ste promenljivi i usporeni. Ako nau!ite da ih tuma!ite mogu da budu i vi ije budućnosti. 3ada ste neodlu!ni* okrenuti svojim snovima i mašti.u koja simboli uje energiju* snagu volje* ambi. Umete da budete be voljni i plašite se da se upustite u -bitku. Budući da nikada osim kada imate upalu grla ili neki težak virus* vi nemate temperaturu* nemojte da vas to veseli* jer nemate dovoljno belih krvnih rna.irkula. @ođeni pod vladavinom dvojke vi ste sanjari* !esto nestalni* od života pravite ponekad imagina.i bi još trebalo da povedu ra!una o spermi* naro!ito oni koji su u kasnijim godinama* a mnogi sa kombina.ija vam nikada neće biti potpuno dobra. i u etno uti!e na vas i u doba 0ese. )odite ra!una takođe i o vašoj sle ini* jer bi i ona mogla da bude ugrožena tokom života. +kromni ste* ali i ćudljivi.* desno oko vam je slabije od levog* a kod žena obrnuto. vodite ra!una o mladežima ili bradavi. šestog !ula koje imaju samo životinje* a ljudi su odavno i gubili. $obar dan vam je ponedeljak. :ato i volite usamljenost i miran život. Neko od vaših predaka je bio bolestan od sr.iju* ponekad agresiju i 4anati am.ijsku osmi.nasledno i genetska stvar.ijskom broju vam daje moć predosećaja* i vaši snovi kada ih se sećate su vrlo interesantni. Ali* u suprotnom može da bude i i a iva! katastro4a i nemira uopšte.aja. )i ste imali sreće da vas mu a astrologije obdari tom misti!nom moći* pa vremenom možete postati i vidoviti.a* vi ste u buđeni* aneseni i niste sposobni ni a kakve prakti!ne poslove.a koji bi krenuli u borbru protiv bolesti.a i vama je ono aspektovano.e.

$ovoljno je da vam neko pomisli lo i vama će aista i biti lo.u potražite pomoć lekara jer su verovatno u pitanju nadbubrežne žle de. >armom ćete postići više nego da se okrenete despotskom ponašanju koji bi mogla da vam da peti. 3akođe* morate da nau!ite da žrtvovanjem a druge vi adovoljavate ćud !etvorke.iti. Ako vam je neko od predaka imao in4arkt mo ga* tj. Ukoliko bi vam puls prešao drasti!no gornju grani.!uvarom ili sa 0arsom.ijskom broju* te se trudite da to i koristite.a u bioritmu.a u genera. moždani udar* !uvajte se da se to ne desi i kod vas u kasnijim godinama života.ine.aj da prepreke rešavate temeljnije* jer će na kraju i adovoljstvo biti veće. $vojka u li!nom broju o na!ava da ste vrlo prijem!ivi na negativnu energiju.iju i po!nete da se bavite ne!im što pomaže ljudima od !ajeva pa sve do alternativne medi. 2ostoji mogućnost da vam stomak i probava jedan deo života budu problem. Naprotiv* neka vam to bude podsti. ?=5 )aša kombina.iji brojeva* nosite jak instikt* šesto !ulo.a u genera. 3ada ste skloni da svoje postupke opravdavate i što je najgore smatrate se pravednim. )i verovatno imate dovoljan broj eritro.iju kao i sklonost ka nekim alternativnim animanjima. )i morate da radite mnogo više nego drugi da biste na kraju adovoljili aspekt +aturna koji jeste lobna planeta* kako kažu astrolo i* ali budući da je !etvorka i kvadrat* tada je +aturn i milostiv i u!itelj koji na kraju ukoliko smo adovoljili aspekte nas i nagradi. Be ob ira na školsku spremu* ova peti. 3akođe sedmi. Upravo vam sedmi.a vam je -darovala.ita* ali predlažem da uradite anali u* jer postoji mogućnost da nemate dovoljno gvožđa* kal.a vam je dala obra ovanje i i raženu re!itost* kao i aktivnost duha i tela.ija brojeva govori da ste vi skloni umetnosti* ali i pisanoj re!i. Ako ste već u nekim godinama i radite nešto drugo uvek možete da uradite pro4esionalnu preorijenta. Neka vam u pomoći bude vaša bioritmi!ka trojka jer kro sudbinu spo naćete ljubav i naravno vaša duša će biti sa Bogom. )aš život biće i jeste težak i mukotrpan* ali on i uslovljava naredbu a predanim radom. Ako ste mlađi mogli biste postati i u etan numerolog* astrolog* bili biste i vrlo uspešan bioenergeti!ar.a u genera. Nemojte do voliti da blokirate sami sebe kada vam nešto ne ide* bilo to posao ili privatni život. 1ada osetite da uživate u bolu drugih ljudi* setite se da je to neka karma i prošlog života i da u ovom treba da se ponašate potpuno suprotno. )i ste svojim rođenjem u eli na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka. Budući da nosite nasledne kodove svojih predaka vama su od bolesti aspektovane moždane 4unk. )aša karma u ovom životu je da dajete be nadoknade.ijskom i dvojka u li!nom broju naglašavaju solar kojim primate sve životne nedaće. osobinu beskrupulo nog spletkaroša* ali veoma sposobnog. 2eti. >to se ti!e vašeg dravlja* morali biste da vodite ra!una o glavi* reproduktivnim organima i motori!kim nervima. +posobnost ubeđivanja vam je i u etno i ražena i ato možete da obavljate svaku vrstu posla* naro!ito umni rad. <95 U ovoj kombina.ije i globovi. Bešika vam je dosta osetljiva* te se !uvajte prehlada.ijskom broju vam daje i u etnu intui.ijuma ili šta već sadrže eritro. 2osedujete jedan poseban šarm koji vam daje šesti. 3o je sve . >to pre to nau!ite to ćete lakše da podnesete kod u prokletstvu koje vam daje bioritmi!ka !etvorka. Ukoliko se odlu!ite a ovo drugo Anđeo !uvar vas napušta i tada idete ka tamnoj strani.

$vojka u li!nom broju je ekvivalent 0ese. )id i šake bi mogli da budu jedan od ra. 3akođe* !etvorka u genera.a će vam biti na prvom mestu i možete lako postati žrtva svoje porodi.ionalnih problema tokom vašeg života. +ve će se brže i teže mani4estovati ukoliko vi kao osoba ne budete ispunjeni.om u bioritmu će vam uvek donositi i nenadne događajeC neo!ekivani dobitak ili gubitak* sudske pro.irkula. 0nogi će na vaš uspeh u životu biti ljubomorni* no ne obraćajte pažnju* već se ponašajte po sistemu plime i oseke. Uspeh vam je agarantovan. :nate da budete neodlu!ni* da živite u svojim snovima i maštanjima. svog vremena* šta god to na!ilo.ijskom broju sedmi. =?5 )aša kombina. 1ada je dravlje u pitanju !uvajte svoje grlo* bubrege* organe a reproduk. )i ste u svakom društvu voljeni* rado primani* ali i slušani i saslušani. :namo da je dvojka moć instikta* tako da vas je mu a numerologije obdarila šestim !ulom.ese* mogućnost lišenja slobode* naprasne o lede* i nenadni krah.a u bioritmu govori da ste skloni !ulnim uživanjima* kreativnosti kao i hedoni mu.ublaženo dvojkom u li!nom broju* te ste dobili sposobnost prilagođavanja. 2osedujete i u etan umetni!ki talenat* šarm* dobar ukus* ali i želju a posedovanjem. )odite ra!una o tradi.a u genera. Nažalost* uvek ćete isterivati pravdu* iako vam dvojka u li!nom broju daje diplomatsku snagu i popularnost. Ljudi vas doživljavaju kao kulturnu i 4inu osobu sa dobrim saosećanjem okoline* prirode i ljudi.a tako da možete da napravite uspeh u svemu što se ti!e javnosti* publike ili bilo koje vrste umetnosti* a šta imate talenta. 9<5 )aša kombina.ijom dvojke vam daje da možete da budete i u etan pisa.e i anemariti sve talente koje nosite u sebi. 3o će vam praviti otežanja tokom života . % svojim ste rođenjem u eli na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka. +ve drugo je prola nog karaktera i ne bi trebalo da obraćate pažnju na to. 2orodi. 1ada ste u problemu možete biti slabi* indolentni* pa i da i gubite 4inoću* lasti!nost i ra umevanje. )i uvek želite i imate taj poriv a saradnju. vaš li!ni broj i tada možete da radite šta god hoćete i sve će vam pola iti a rukom.ijskom broju sa kombina. Ne do volite da bog toga život provedete usamljeni žrtvujući svet i da vam maštanje bude jedino adovoljstvo.e je sreda* a ekvivalent planeta 0erkur. Ako na svoja pleća prihvatite jedini porodi!ni teret i gubićete sve ono što vam je mu a numerologije na rođenju dodelila. Umete da budete nervo ni* !esto i neshvaćeni* ali ta dvojka u li!nom broju vam daje neku misti!nu moć i pomaže da rešite mnoge probleme. +a !etvorkom u genera.ija je slaba te imate hladne ruke ili noge i u srednjim godinama po!eće da vam trnu i prsti.u koji sabrani daju dvojku* tj. $an peti.ija sa sedmi.* jake stvarala!ke veštine.ijskom broju daje vam jednu do u sentimentalne 4ilo o4ske prirode* ali be posebne sreće. 1ada je dravlje u pitanju povedite ra!una o svom nervnom sistemu* hormonima* ali i respiratornom sistemu. 7esto ste u životu ne adovoljni* jer nemate mnogo sreće u ljubavi* jer ne umete da odaberete pravu osobu a sebe te dopustite da neko u vašim o!ima sagleda ljubav i odabere vas.iju i !ulo ukusa. Bićete -pionir. 3rudite se da budete manje promenljivi i usporeni i koristite dane u mese.ija brojeva* a posebno šesti. )aša venska .a vam daje ne avisan karakter i snagu da sami kr!ite put kro život.iji* jer ste rođeni sa prokletstvom u pojavnom obliku. 2eti.

ija brojeva gde je dominantna osmi.a* i on će biti uvek problem pogotovo kada vam bude najviše trebao. %mate naglašen instikt šestog !ula kao i sve dvojke. $o uspeha dola ite kro veliku borbu i hrabrost.a vremena.a u bioritmu vam uka uje da imate dobrog Anđela !uvara koji će vam uvek pomoći kada radite sve ono što je pošteno i ispravno.om osmislite na po itivan na!in.iju* ali i neprijatelje* o lede* manje nesreće* istrajnost i borbeni duh. U suprotnom vas napušta i tada vaš život može da skrene ka kriminalu. )i se trudite da svima budete od pomoći* i da se svima nađete onda kada je pomoć najpotrebnija. $rugi vam to ne vraćaju istom merom* naprotiv* od takvih -prijatelja. )aše dravlje tokom života bi moglo da bude ugroženo kada su kukovi i stopala u pitanju* kao i desno uvo* žu!na kesa* bedra i gornji deo !ela. +ve drugo je prola no i trenutno delovanje* tako da vas ne treba opterećivati. nije nesrećna planeta tako da ne morate da se . )i nikada ne biste smeli da popijete ni kap alkohola da vam se ne bi aktivirale bolesti jetre i pankreasa* a s tim i šećer jer vam je to aspektovano u vašoj genera. +naga vam je !esto pomešana sa agresivnošću. 1ada ste u pravu i branite pravdu ne treba vas dirati. Bari ma vam je vrlo i ražena kao i seksualna energija. 3o vam daje mogućnost da radite u vojs.ajima. /n je ekvivalent 0ese. Umete da budete melanholi!ni i veoma ste podložni tuđim uti.a vam donosi energiju* elan* hrabrost* ambi. 2odložni ste svim negativnim uti. 3okom života jedine probleme sa dravljem imaćete kada su u pitanju skelet i ubi* koleno* žu!na kesa* ligamenti* tiroidna žle da i telesne belan!evine. 3oga se !uvajte* sa tog puta nema povratka.. 7uvajte se da ne reagujete i svoje animalne prirode pogotovo kada je želja a seksualnim prohtevima. Negativna energija se a vas lepi.i !uvena osobina !etvorke kao kvadrata i ekvivalenta +aturna je D rad* red i dis.ijskoj godini. pravite ljude koji vam avide* a ra o!arenje je samo vaše. (55 /va kombina.i ili da budete dobar sportista. U stanju ste da kada je to potrebno -se!ete kao sabljom.ija brojeva govori da je vodeći broj numerologije broj dva. 0ogli biste da budete i u etan hirurg* oružar* ali i dobar inovator. Uvrede ne aboravljate lako.ije prisutne u bilo kom segmentu života. $vojka i !etvorka će vas ko!iti i atvarati da imate dovoljno nov. $vojka u li!nom broju može !esto da napravi blokade na vašem životnom putu.* jer astupate istinu i pravdu. )i živite isklju!ivo po svojim sentimentima i !esto puštate da vas -voda nosi.. /smi.iplina. )rlo ste okretnog duha i ne verujete u -ne mogu. +ve drugo biće prola nog karaktera i nemojte obraćati pažnju na to. 0ese. 685 /vo je vrlo interesantna kombina. Najgore je što vi sami sebe možete da i blokirate* naj!ešće kada su emo. /va kombina. 7uvajte se upala i opekotina.ajima i to najviše osećate u svom potiljku. /n će vas !esto ko!iti da mnoge stvari ne možete da reali ujete do kraja* jer je on i ko!ni.ija vam daje mogućnost duhovnog u!enja tokom života i priliku da u potpunosti promenite svoj karakter.a i govori o senovitom svetu kome možete da budete podložni.a koja je ekvivalent planete 0ars. /va osmi. Ukoliko dobro usmerite život možete da dođete do velikog uspeha* jer godina u kojoj ste rođeni je bila godina "upitera koji može da vam da velike uspehe* položaj* ugled* !ast i vlast i uopšte sreću ukoliko svoj život u skladu sa osmi.

3o je jedna harmonija sreće i entu ija ma* materijalna i duhovna ekspan ija. )aš dan a apo!injanje svih poslova je ponedeljak* a dan a provod je petak na noć.iji i ilu iji. 3rebalo bi da se !uvaju da ne po!nu da . +kloni ste nestalnosti* imagina. 7esto vas nešto* a ne nate šta* podsti!e na optimi am i kada je najteže vi nađete na!in da dođete do nekog blagostanja koji će vam pružiti povoljne uslove a uspeh u životu.a* desno oko kod žene* ravnoteža te!nosti u telu i sekre.ija žlje da sa unutrašnjim lu!enjem.a u bioritmi!kom broju daje mogućnost i u etnog anali iranja* kao i ra mišljanja o tome šta će da rade. Nekada i umete da budete pravedni* a ako . Ako nau!ite da tuma!ite snove oni vremenom mogu da postanu i vi ija budućnosti. "edini.epidla!e* jer tada sve što rade* radiće na mnogo teži na!in.i ili žene* namo da su sklone avanturama. /sobe koje su rođene pod vladavinom ovih brojeva* ljudi smatraju srećnim. )ama se ne preporu!uju nikakvi prakti!ni poslovi* jer kad odlutate u svoja sanjarenja i maštanja može se dogoditi da napravite veću štetu nego korist. Umete da budete nervo ni* jer ste !esto neshvaćeni* ali mnogi od vas poseduju misti!nu moć tako da vremenom možete postati i vidoviti. /vaj broj tri* obi!no upravlja bogatstvom* slobodnim vremenom* velikim poslovima* višim umom* optimi mom* rastom* moralnošću i prosperitetom* ali !esto ovakve osobe naju da se prepuste uživanju* jer sreću traže na nekim drugim putevima* ali imaju i u etnu ljubav prema životinjama. )as takođe krase osobine kao što suC pravednost* moral* !ast* dostojanstvo* blagonaklonost* nada. 3o se najviše odnosi na njihove emo. Ali rekli smo već na po!etku* da su ovo osobe kojima se aista pripisuje sreća. /vo su osobe koje ne mogu uvek da nađu pravog partnera i !esto su sklone avanturama i kada govorimo o takvim osobama i radimo anali u bile one muškar. )aši snovi su vrlo interesantni kada ih se sećate.brinete. i ato najradije vodite miran i usamljeni!ki život. 3o je vaše najosetljivije mesto i može vam se dogoditi tokom života da na sve nedaće reagujete i ba. +olarni kraj se nala i dva prsta i nad pupka. 2lašite se -bitke.ajem 0ese.a i sve to možete da i begnete ukoliko živite jednim normalnim životom. )i to svojom maštovitošću* emotivnošću i sen ualnošću nadoknađujete i na vas se ne može uti.ati* jer ste opre ni i pomalo plašljivi.ivanjem hrane* tj.ioni ma.ajima* devetka u bioritmu vas štiti* kao što vas štiti i od vas samih i atvara a druge ljude da ne mogu da primete u kakvom se stanju nala ite. /ni uvek* ali aista uvek naju da odaberu pravi put. /sim instikta imate i moć predosećaja. 3@/"1# '58 /vo su osobe koje sve što rade sa puno želje ostvaruju do per4ek.ije* jer obi!no nisu emotivno srećni i tada postoji velika mogućnost da bog neostvarenih emotivnih ve a i emotivnog života padnu u manju depresiju ili melanholiju. 1ada je dravlje u pitanju vaša oboljenja tokom života mogu da budu grudi* stomak* probava* levo oko muškar. povraćanjem. )rlo su ahtevne u ljubavi i ako im se ne vrati istom merom* mogu da budu veoma neprijatne i da odu u prevaru* a tada im je dovoljno da one to same naju* dok partner o tome ne mora da na ništa. %ako ste podložni negativnim uti. 3rudite se da svakoga ra umete i shvatite i da svima pomognete i !esto je to i na vašu štetu. 3o je nešto što vam je aspektovano* ali ne na!i da ćete od svega bolovati* već vam je to dato pod uti. )i sve primate solarom. 0ože im se desiti da bog preteranog anali iranja i jake želje a stabilnom ve om ostanu same do kraja života.

irkula. )i naravno* volite nova.iji žlje da sa unutrašnjim lu!enjem. % ako stalno ponavljam da sudbina ne postoji* da je sudbina !as rođenja i !as smrti* nažalost kod vas je ovo veoma i raženo.e* naravno kada a to dođe vreme* jer ljudi od sr.* ali dete koje živi u vama se trudi da i ađe u susret svakome* a kada vas prijatelji ra o!araju* naravno da patite samo vi.ije i ilu ija.a sa ovim brojem* oni bi morali da obrate pažnju na svoju spermu. %ako se !ini da ste okrenuti isklju!ivo materijalnom* a ne duhovnom svetu* to baš nije tako.ije u svemu što radite.ite tako lako nego ga iskoristite u vremenu promenljivosti kakav je ina!e i sva!iji bioritmi!ki broj. )iše se oslonite na vaše emo. Ako ste ljuti ili besni* vi ćete reći ono što mislite* ne ra mišljaljući o posledi. 3akođe u kasnijim godinama* desno oko bi moglo da vam bude lošije od levog ako ste žena* a levo ako ste muškara. Najviše vam odgovara i najsrećniji dan vam je !etvrtak. :ato nemojte taj dar koji imate da odba.ija nosi.a obi!no u kasnim godinama oboljevaju.ajima i to je nešto što na neki na!in i određuje vašu sudbinu. maštovitosti i ponekad malo nesigurnosti* ali to vam daje posebnu sen ualnost.a* ali na vas se ipak tu i ne može nešto posebno lako uti. Ali dobili ste -dar. $ovoljno je da vam neko samo pomisli lo i vama će aista i biti lo.e* jer je verovatno neko od vaših predaka bio bolestan od sr. 3akođe povedite ra!una o ravnoteži te!nosti u telu i sekre.ijskom broju vam govori o tome da imate moć predosećaja* koji bi baš trebalo da koristite* jer bi vas on .* ako je to uopšte -dar.ima ili o tome kako se drugi osećaju. 7ak i kod ljudi koji i rode de. 3o je problem kod desnog oka kod muškara.iji. U prevodu* vi ste jako skloni negativnim uti.u.vi i mislite da to i jeste* i tada ste veoma omiljeni u društvu. 3ražite aista sva adovoljstva ovog sveta i odatle je i ono da možete da odete u neku avanturu* ali i tada vi tražite sve ono najbolje u vama. +ve ovo možete da i begnete ako budete mogli da na neki na!in sebe obu date. $evetka u genera. i do svega ovoga* pa ni do bolesti nikada neće doći. 8(8 )i imate jednu i u etnu emotivnost i sen ibilitet. >to se ti!e muškara.a* a levog kod žena* sle ina bi mogla vremenom da vam na neki na!in oboli* što ne mora da na!i* jer svojim na!inom života vi to možete da preva iđete.a i ovo je aista genetika* i vi od toga ne možete da pobegnete. Bilo bi dobro da se opredelite a ljubi!astu boju ili tamno plavu* a bogami i metal bron u. )odite ra!una takođe o vašim leđima* o . 0ožete da budete neshvaćeni* ali posedujete neku posebnu magi!nu moć i neke osobe od vas mogu da postanu i vidovite.ati. 0ože vam se desiti da budete sanjari* puni nestalnosti* imagina. 5'8 )i ste osoba koja ne ra mišlja ni gde se nala i* ni ko je pored nje. >to se ti!e vašeg dravlja* morali bi prvo da obratite pažnju na sr. :na!i* bilo bi dobro da urade jedan spermogram* ako su mladi i žele da se žene i da imaju de. :na!i* prvo sr. 2re toga* trebalo bi debelo da koristite svoj instikt* jer imate !uveno -šesto !ulo. 1ada je dravlje u pitanju morali biste da vodite ra!una o grudima* stomaku i probavi. >ta god da radite* sudbina će odigrati glavnu ulogu i ato se mnogo ni ne trudite* nego dopustite da vas vihor sudbine i emo..u* jednog momenta u nekom životnom dobu dođe do problema sa spermom. %ako volite i vi da anali irate* nemate uvek jaku volju* osim kad se ti!e nov.

)ole vas ato što vama ne treba tražiti uslugu* vi kad vidite da je to nekome potrebno* vi sami usluge i nudite.eo svoj život tražite ljubav* emo. 1ro . %mate i veliku ljubav prema životinjama.e* jer su po nekom naslednom kodu sklone miomima i tumorima.ija je od klju!nog na!aja* tj.a* možete kro život da prođete sa dosta tuge. >to se ti!e dravlja* vaše dravlje je vrlo kompleksno* jer jedino ono što vam je aista o biljno aspektovano to su ki!ma* stopala i hipo4i a. Ali vi ste osoba koja nikada nema temperaturu* osim ako je bilo i dola ilo do upale grla tj.ijom i brojem devet u genera.a koji su vojska kada se osećamo loše* oni krenu u odbranu našeg organi ma. 7esto možete da se osećate malodušno* promenljivih osećanja* ali i depresivni i re ignirani. % naravno* kao i u ostalim trojkama kada se ra o!arate* takođe patite samo vi.anja i ra o!aranja. Ne brinite* be ob ira na nasledne bolesti* devetka vas !uva* . +talno tražite harmoniju i sreću* sa aista puno entu ija ma* ali takođe težite a materijalnom i duhovnom ekspan ijom. $evetka vam takođe daje jednu od najboljih osobina* to da ste atvoreni a sve negativne uti.e na svom telu* nemojte ih dirati* jer su to sve poten.spasao mnogih emotivnih pu. $obri ste i požrtvovani prijatelji i nekada će vas prijatelji !ak preko tele4ona po vati i reći šta se stvarno dogodilo tog dana kada ste imali problem na poslu* jer vi ste upravo takvi. % ato sam rekla ljubav u svim obli.e sa ovom kombina. :ato bi trebalo da povedete možda malo više ra!una o svom dravlju* jer osobe kao vi u nekim relim godinama* umirujući govore kako im nije ništa.a i žene.aje sa strane* ali vi ste dovoljno i sami atvoreni a druge be ob ira što ste komunikativni i što vas ljudi oko vas vole. Nemojte se brinuti* obratite možda malo više pažnje na vaša nežna vlakna* a to opet u nekim kasnijim godinama. Baš bog promeljivosti vaših osećanja i bog toga što !esto ni sami ne nate šta osećate* teško vas je ra umeti i prići vam. 0uškar. kosmi!kom umu. Eene sa ovakvom kombina.ijalni tumori.ijom posebno upo oravam da vode ra!una i da se !uvaju lakomih žena* jer nije ljubav sve ono što se i govori* ljubav se na mnoge na!ine poka uje i doka uje. )aši snovi su verovatno i u etno interesantni* naravno kada ih se sećate* i ako nau!ite da ih tuma!ite oni mogu da budu i vi ije budućnosti ili !ak i proro!ki snovi. "edino što vam ljudi mogu pružiti* ako stvarno žele* ili vas žele pored sebe je vreme da to i sami shvatite. Nema puno osoba koje imaju i kojima je dato ovo.i bolovali* budite sigurni da mnogo od toga nećete moći ni vi da i begnete.imo ultra vuk materi. 2ostoji mogućnost da ostanete be te ljubavi* i onda usamljeni* kao lutali.ije* i ne samo ljubav muškar.ija i dato vam je naprosto da možete da radite velike poslove* ali da se i približite višem umu tj. >to se ti!e drugih muških bolesti* vidite od !ega su vaši pre.ijskom broju neka !ešće kontrolišu i rade re. 1ada su muškar. )i biste aista mogli da upravljate bogatstvom* ali bogatstvom emo.ima* na!i od pijetetne do ljubavi muškar. 0eđutim* briga i žrtvovanje a druge* to je ono što je osnovno kod vas i vi možete da budete tihi* promenljivih osećanja* ali vrlo uporni. )aša temperatura je 89*' 89*5 maksimum 89*?.i u pitanju* ako imate bradavi. )i ste rođeni neptunski tip* i vaš poriv a bežanjem je !esto duhovni. :na!i* odaberite sami šta je to što će vas voditi kro život i dovesti i do materijalne ekspan ije* a ne samo emotivne. ova moć predosećaja a osobe kojima je Neptun vladajuća planeta* a vama jeste sa dve trojke* tako da mnogo toga možete da predosetite.a ili žene* avisi kog ste pola* nego od pijetetne ljubavi do ljubavi svega što vas okružuje.i ženskih osoba. )i u životu sve nasleđujete od imetka do bolesti. %ntui. Nemojte misliti da je to dobro* jer vi nemate dovoljno belih krvnih rna. 3akođe* obratite pažnju na sve ono od !ega su bolovali pre. krajnika ili nekog teškog virusa.

1ada vas neko naljuti i te kako nate da uživate u bolu te osobe* što apsolutno nije dobro a vas.e uvek i nepogrešivo voditi na pravi i ispravan put. <68 )i imate i u etno težak karmi!ki dug* jer ste svojim rođenjem u eli na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka.ita* tj.ijama i sr. %mate moć da ste u sr. )olite da mislite* a umišljeni i tvrdoglavi retko se kad nađu u vašem društvu. Na vama je da odlu!ite ako ste mladi kojim ćete putem da krenete. ?98 $aje jaku naglašenost na inteligen. Ne dopustite da i jednog momenta to dete koje živi u vama ode i vas* jer ćete upravo dok ste mladi biti i živi.ija brojeva. )i možda imate dovoljno eritro.eo svet.. Ako vam je puls konstantno preko (F otku.ima.iji i spretnosti. Na sve ovo imate i dobrog Anđela !uvara koji vas !uva i aklanja ali samo dok sve u životu radite pošteno.a* ali su oni verovatno pra ni.em* a da ra. $ovoljno je da vam dam jedan primerC kola mogu da idu 5FF kmGh pravo na vas* neka nevidljiva ruka će vas podići i spasiti* a to morate pri nati da ste verovatno već osetili na vašoj koži* da kada ste bili u nekoj be i la noj situa. Naravno da vas vaš Anđeo !uvar neće ostaviti na -... 3akođe glava može da vam bude ugrožena* bešika i reproduktivni organi kao i motori!ki nervi. )i i jeste vredni i umete da radite* ali ste dosta hladni* i sreća vam !esto okreće leđa* ali tada vaša osmi.edilu.i* ali se takođe nala i i na segmentu brojeva ljudi koji se bave kriminalom. "edino što bi moglo a vas da bude opasnost su vaša nestalnost i nervo a koja može da se pojavi. Ali vi i onako imate veliku moć ubeđivanja i u stanju ste da polemišete i ubeđujete svoje sagovornike* sve dok ih ne privolite da misle kao i vi.em* ali i sa drugim materijalnim dobrima ako na vreme ne shvatite šta vam govori vaša kombina. vaš Anđeo !uvar* uvek nađe na!ina da vas spasi kada ste u teškim trenu. )i ste i veoma obra ovani* re!iti i ra umni* be ob ira na to šta ste avršili. .iplinu i samo tako možete da postignete neke re ultate.a* tj.iji uvek se nešto desilo ili vam je neko pomogao ili se problem naprosto -sam od sebe rešio.e a . Nedostaje im ili gvožđe* ili kal. 2rimetili ste da kad god ste nešto pokušali da -smuvate. 0ožete vi da budete i osetljivog dravlja i skloni ste !esto melanholiji* ali umete da budete buntovni i uobraženi.u aista ve!no mladi. A to nije nimalo lako.ijum* ili nešto drugo što oni sadrže. 2reporu!ujem vam da u životu uvek i isklju!ivo reagujete emo. Naprosto* Anđeo !uvar vam ne do voljava da radite takve stvari i broj osam imaju ljudi koji su najveći genijal. )i nate vrlo dobro šta je dužnost osećanja* kao i osećanje odgovornosti i napora koji vam ve!ito u nemiruje svest. 2a pokušajte onda i sebe da ubedite samo u ono što je dobro i videćete kako će . )i ste verovatno već dosad nau!ili da žrtvovanje samo donosi konkretne re ultate jer vaša !etvorka u bioritmu traži od vas rad* red i dis.* em vam nije uspelo* em ste debelo platili a to. 7esto ste aktivnog duha i tela i umete vrlo lako da pridobijete simpatije* jer ste pri!ljivi i umete da laskate.pogotovo a osobu sa dve trojke* kakva ste vi* imate sr. )ama ništa nije do voljeno da -smuvate.rvenih krvnih rna. 1ada je vaše dravlje u pitanju* prvo povedite ra!una o vašim mišićima.io ostavite a neke starije godine* jer će vas sr.aja potražite pomoć lekara* najverovatnije su nadbubrežne žle de u pitanju. 7esto možete da imate i problema sa nov.

u. 2odsti!e u vama sve što je lepo* humano i istinski prijateljsko* ali može da bude i opasna kada i a iva lenjost i neodlu!nost kod osoba koje nisu dovoljno i građene kao li!nosti. dupla šesti. :dravstveno morate da vodite ra!una o vašim moždanim 4unk. Naro!ito umni rad. /vde je šesti.i* slikari* mu i!ari i svi oni kojima je ljubav pokreta! u životu i stvaranju. $rugi tip kome se nadam da vi ne pripadate su svojeglavi i oni koji imaju jedan aista karakteristi!no ružan svojeglav i ra . i omogućava vam da ra!ite šarmom* ljubavlju i srećom. 3akođe vam leže i lepi sekretarski poslovi. Ako ste božanski* onda ste u pravom smislu te re!i lepi i prijatni uvek spremni da pomognete !ak i kad nije potrebno. Ali vi ste i uranski tip i ato imate slobodarski duh otkrića* originalnost* nauka* stvarala!ka volja su osobine koje aista vladaju Uranom.a aista vaša pratilja i sigurno uživate u svim lepotama ovog sveta* prijatni ste i veseli. )ama je vaša ve da vodilja podarila osećanja* ljubav* prijateljstva i sve lepe stvari koje !ine život. :ato ljudi sa vama uvek moraju da budu spremni na sve* a naro!ito na promene.ijama i globovima. )i ste ili božanski ili demonski tip. Ali isto tako* vaša šesti. )ama je dato da u životu putujete* jer ste skloni stalnim promenana. )i niste tradi. 3o je neka lepa sudbina . Ali možete da budete i u etno humani i da budete spremni da u!inite dobro delo* o!ekivalo se to od vas ili ne. )aša glavna o naka je ljubav. )aše delovanje može da bude i nenadno i neo!ekivano. Umete da budete i spletkaroš* ali vaša glavna karakteristika su sposobnost a blagost i ljuba nost* ali i ne avisnost kao i sposobnost prilagođavanja. )i ćete naći na!ina da se sukobite sa konven. )i ste dosta miroljubivi* !ulni ste i aista vas odlikuje smisao a lepo* umetnost i elegan. 0alo ste hvalisava. 3akođe telesni elektri. % tu ste i držljivi* ali i na drugim poljima života. )aš li!ni broj tri vam govori o tome da vi možete da spo nate veru i Boga kao dušu i sudbinu.ionalista i trudite se da uvek kršite sve akone tradi.vam sve u životu ići baš onako kako ste i smislili. :ato se !uvajte.ijala koji imate mogli bi da se vrlo uspešno bavite i tehnikom.a je i -vodilja noći. U ljubavi možete da budete nestalni ali ste !ulni* nežni i osećajni. @ekla sam vam* vaše pisanje* ali i knjigovodstvo.itet je veoma i ražen kod vas.a vam obe beđuje obostranu ljubav* da volite i budite voljeni* da volite umetnost* da živite a ljubav.iju* ali vaš broj šesti. ==8 )i u svojoj kombina. 0ogli bi da se bavite trgovinom. Ali se borite i a ljubav* i a u!enje* a bogami i a porodi. +kloni ste i pisanju* takođe i umetnosti* jer aista posedujete neverovatno veliku intelektualnu moć. i volite da isti!ete sebe* ali u suštini vi niste sposobni a neka duboka osećanja* jer nate da budete i realni i ra umni.iji imate !ak dve šesti. )aša boja bi trebala da bude svetlo plava.ijama* pravilima i naro!ito kulturnim normama* jer vi prosto morate da sledite svoje instikte. Nemojte se lišiti toga jer to može i da predstavlja akon ljubavi* blagonaklonosti. 3o je broj i sreće i radosti* optimi ma. :bog poten. )i ste aista sposobni a svaku vrstu posla.ije.a kaže da su retki slu!ajevi genija rođenih pod ovim brojem. :ra!ite svojim šarmom* komunikativni ste* ljuba ni* ali nikada* aista nikada niste avidni. 0ožete da budete tokom života skloni i ra vratu* ali pre svega vi ste umetni. Ali takođe ovaj broj* tj. )iše volite sjaj i luksu * nego kvalitet. )i po karakteru možete da budete nestrpljivi* a volite adovoljstva. % sve vas privla!i ono što je neobi!no. 3alentovani ste a umetnost* naro!ito ako imate sluha a mu iku.e koje aista na kraju daju trojku. )rlo ste aktivnog uma. )i aista možete da upravljate porodi!nim i društvenim životom ljudi.

u. bolesti* vi verovatno imate osetljivo grlo. )i biste mogli re.iju* može se desiti da na kraju vi ostanete ta osoba koja će da pati i koja će da bude neshvaćena. Budući da vaša trojka u li!nom broju na da upravlja i porodi!nim i društvenim životom ljudi* iskoristite taj broj sreće* radosti i optimi ma* pa probajte da na kvalitetan na!in pomognete svojim pravim prijateljima i onima koji to aslužuju. )rlo lako možete da pridobijete simpatije drugih ljudi* jer svojom pri!om umete i te kako da osvajate. :ato i kažem* !uvajte se da nekad ne naletite na osobu koja takođe ima genera. 3o što ste peti.koja vam je data i broj tri će vas uvek voditi kro uspehe do slave* ali i materijalnog blagostanja i sreće.u* ali povedite malo ra!una baš ato što imate veliku moć ubeđivanja.ija nije dobra i vodite ra!una kada imate hladne ruke i noge da ne po!nu da vam trnu prsti. )aša venska .imo* da satima pri!ate o temi koju uopšte ne po najete i nikada o njoj niste !uli* ali na neki sebi svojstveni na!in* na kraju ćete da ubedite ljude koji su u tome stru!nja.i-potegni.a u kasnijim godinama može da dođe do oboljenja prostate* ali i u mlađim do manjih problema sa seksualnim životom. )i jeste jedan umni radnik* imate veliku intelektualnu moć i tu ste i u etno i držljivi* naravno* jer ste aktivnog duha.ijskog broja* ali ono najvažnije o !emu biste trebali da vodite ra!una to su vaši organi a reproduk.ijskom broju na!i da ste veoma obra ovani* re!iti* a i ra umni* be ob ira na ono što ste od škole avršili. Borite se u životu a ljubav* u!enje i porodi. Ako ste žena i u nekim godina kada je biološki sat pri kraju* vodite ra!una* jer bi moglo da bude problema sa trudnoćom.ijski broj pet kao i vi.iju i spretnost.ija je naglašena kod astrologa* numerologa* 4i i!ara* elektroni!ara* ali možete da budete takođe i inovatori.irkula. )i ste ve!no mladi u sr. 3o vam daje aktivnost duha* takođe i tela.ajem vašeg genera.* a pobediće onaj koji o toj temi na više.iju. :ato ne odba. glave* jer tokom godina* vaš nervni sistem i mo ak mogu da budu malo na!eti.a vam daje inteligen. 0ože vam se desiti da platonski volite neku osobu i da to potraje dugo* a da nikada ne dođe do ve e ili braka.e i svoj li!ni broj jer je on tu upravo da vam kaže kakvi ste* gde !esto vi ne vidite sebe u takvom svetlu* ali drugi to primećuju kod vas.ujte tako lako be ob ira na šesti. 2ovedite ra!una da se nikad ne prehladite* jer bi bubre i mogli da budu jedan od problema kada je vaše dravlje u pitanju. 1ada je vaše dravlje u pitanju* tada vas aista upo oravam da odete da uradite ##.a ovde prisutna* ponekada niste sposobni a dublja osećanja jer ste jako realni i naravno ra umni. 2ored pri!ljivosti vi i laskate. @ođeni sa ovim brojem mogu da budu malo splektaroši* ali sa veoma velikom sposobnošću. 9?8 )i ćete !itavog života težiti ka li!noj slobodi* jer imate i u etno veliku intui.iju* takođe ste i u etno inventivni.eptori u koži* obra i* !ulo ukusa* takođe pod uti. +ada su vaši re. 1od muškara. Ako po!ne da vam slabi vid i da vas bole šake* tada je aista . )aša genera. Ako to ne budete dobro pro. /nda će da bude -povu. 1ada je dravlje u pitanju* tj. %mate jednu lošu osobinu* a to je da volite da se hvalite* isti!ete i ponekada* uvek kažem kada je peti. /va kombina.a u genera. 3akođe možete da budete i blagi i ljuba ni* ali ne avisnost i sposobnost prilagođavanja su vaše najveće osobine* upravo ato što posedujete visoki intelekt. 2sihologija je nešto !ime biste takođe mogli da se bavite pored numerologije i astrologije.enili* be ob ira što imate i u etno i raženu intui.ijska peti.i da misle isto baš kao i vi* iako o tome nemate pojma. 2osebno ste originalni* tako da vam leži nauka* ali i magija* okulti am* ali takođe i svetlostH svetlost u smislu svega po itivnog.

ijama je ostalo da vraćaju te karmi!ke dugove.ite i svog ponašanja.ija sa osmi. 1ažu da ove planete uživaju u bolu drugih.om u bioritmi!kom broju* !etvorkom u genera.ijskom i trojkom u li!nom broju* daje vam jednu dosta tešku kombina. 3o je jedan i u etan Anđeo !uvar koji vam kaže da do uspeha možete da dođete samo kro veliku borbu i hrabrost.iplina. da se nešto uradi.ija* jer imate bioritmi!ki broj osmi.ijskom broju* mogu da vam kažem da mi je +aturn aista ra vedrio* ali i pomutio mnoge moje želje i osećanja ali me je i doveo na pravi put. Nikada ne smete do voliti sebi da budete dvoli!ni* da jedno govorite* drugo mislite* a treće radite* jer tada ni vi nećete biti srećni* a pogotovo ne ljudi oko vas.* nego* bogami* -dvanaest i petnaest. Bari ma i ležernost su vrlo prisutni kod vas* ali vi umete i da upravljate animalnom prirodom* željom i seksualnom energijom i ato to uvek koristite u po itivne svrhe. Eu!na kesa takođe* tokom života može da vam oboli* a to je naj!ešće kamen u žu!i. 6<8 /va kombina.io ni ste* imate aista snage i moći a konstruktivnost* rad* pogotovo a takmi!arski duh* ali nažalost malo i a senoviti svet. 3akođe* obratite pažnju na respiratorni sistem* a sve drugo je aista prola no i ne treba da vam pri!injava nikakve probleme. /vo je kod vas malo lakša situa.ne ono -pet do dvanaest. )i aista dugo pamtite* ali ste i u etno postojani. 1ažu da je takvim osobama retko prisutan osmeh na li.* budite sigurni da će na kraju sve što radite ne samo uroditi plodom* nego će biti na vaše adovoljstvo. od nasilja nikad ne padne na pamet. Eene upo oravam da rade jedan hormonalni test* hormonalnu anali u* jer hormoni su ti koji su aspektovani. Ligamente !uvajte* takođe i tiroidnu žlje du* nemojte se nervirati i povedite ra!una malo o svojim telesnim belan!evinama. Ako žive u mestu svog rođenja* sigurno da život nije ni malo u blagostanju* već se mu!e i idu napred* no to je +aturn kvadrat* ne aboravite da on može da bude i plemeniti u!itelj gde nas mnogim stvarima na kraju u!eći dovodi do re ultata. 1ada je vaše dravlje u pitanju kao i bolesti* prvo što vam je napadnuto to su koža* skelet i ubi* koleno* takođe i levo uvo. )ama aista nije lako u životu* jer ste verovatno i rođeni u godini kada nešto nije bilo u redu u državi gde ste rođeni* i baš ato vaša je dužnost* pogotovo dužnost osećanja* odgovornosti* napora koji vam aista !esto u memiruje svest* ali (FI ljudi rođenih sa !etvorkom u bioritmi!kom broju sa takvim prokletstvom u pojavnom obliku ne živi u mestu svog rođenja. /vo je aista i jedino što vam je o biljno .e i Anđela !uvara pokušate da tu agresivnost i ba.ijskom broju* jer mi smo aista puno bili u ratovima i ne namo ko je od naših predaka* možda pre 8FF ili ?FF godina uradio nešto* a genera. i odlu!ite se a vojnu službu* ali se !uvajte ra nih upala kao i opekotina i vodite ra!una da vam ni -N. Astrolo i se ne bi složili sa mnom* jer oni kažu da je +aturn ajedno sa 0arsom naj lobnija među planetama. 0ogli biste da budete i u etan hirurg* oružar* !ak i neki veliki ratnik* veliki general ako ste muškara. % svog li!nog iskustva koje takođe imam u svom genera. Na to vas upućuje !etvorka u genera.u.iju* a to je prokletstvo u pojavnom obliku.u* da su tmurne i neraspoložene. Nažalost* vaša snaga je !esto pomešana sa agresivnošću i to morate da nau!ite* da upravo bog osmi. Ne bih se složila tu sa astrolo ima* jeste taj kvadrat* kažem* koji vas atvara* ali vas i štiti* tako da ako ra umete +aturn* on će vam na kraju uvek doneti dobra adovoljstva. "este me mu!io* što će se i vama desiti* ali ako se budete držali one narodne -rad* red i dis. Ambi.

om u bioritmu aista umete da planirate i organi ujete* jer to je vaša najveća vrlina. "a nam da vi ovaj savet nećete poslušati* pre ćete tr!ati a svim adovoljstvima ovog sveta* ali i to će pomoći da ono dobro u vama preovlada. $a do toga ne bi došlo bolje je ne u eti ni jednu kap alkohola* a živeti dugo i srećno* a najvažnije* dravo i adovoljno.ija dve trojke koja aista ima uti. /ve dve trojke imaju aista jako delovanje na osobu koja ih nosi i trebalo bi da budu srećne* da nema ove devetke koja ih atvara.epidla!enje. 3o je jedna od divnih osobina koju imaju samo ljudi devetke* ali i ta devetka vas bukvalno atvara a bilo koje druge uti.e* tako da ako u kući nemate nešto u toj boji barem neke detalje stavite da vas !ini boljim i interesantnijim.ija sa trojkama. )i ste takva osoba koja želi svakoga da ra umete i svakoga da shvatite i aista svima da pomognete pa makar to bilo i na vašu štetu.aja najviše od svih trojki i kombina.ijom brojeva. +ama devetka im daje jednu atvorenost a druge* ali im daje i karmi!ku atvorenost* da ne mogu da ostvare ono što žele* jer naprosto ne slušaju savete i njima ne može da se pomogne.aje osim onih koje vi želite da primite. 0ožete da budete i u etan rukovidila.irkula.a vam takođe daje volju* mudrost* . "este* vi ste pravedni i omiljeni u društvu* uvek se borite a pravedne stvari* ali to se ne isplati uvek.irkula. '8< )aša kombina. Broj jedan u bioritmu takođe kaže da volite puno i da anali irateH samo se !uvajte da to ne pređe u . )i ne biste smeli u životu da popijete ni kapi alkohola* !ak ni da na dravite kada je neko slavlje. )erovatno imate hladne ruke ili noge i po!eće ponekada da vam trnu i prsti.aspektovano. (88 /vo je kombina. Boja sa kojom se vi osećate dobro je boja bron e i boja ljubi!i. "edini. $evetka u bioritmu vam daje moć predosećaja i to bi trebalo posle da koristite* jer uvek kada je devetka u bioritmu ili na bilo kom segmentu uvek se kaže da su to osobe sa i u etno lepim snovima ili interesantnim snovima* naravno kada ih se sećaju. /vako kada ste puni ljubavi mogli biste da nau!ite da tuma!ite svoje snove* ali samo svoje* jer koliko želite da pomognete drugima po!ećete i tuđe* ali to nije isto* jer samo vaši snovi* kada nau!ite da ih tuma!ite* mogu da budu snovi onoga šta će se dogoditi u budućnosti. 3rojku krasi pravednost* moral i !ast* blagonaklonost* ali ste puni nade i uvek nešto o!ekujete.ija vrlo i ražena već od mladosti. )i sa jedini. +ve drugo je prola nog karaktera i aista ne može da uti!e više na vaše dravlje* a pogotovo ne na kvalitet života. >to se ti!e dravlja* kod vas je arterijska . )i nekada naprosto ra mišljate o nekoj osobi ili je sretnete ili vas po ove preko tele4ona ili se naprosto pojavi na vašim vratima.* a vremenom ako budete imali dovoljno mudrosti možete udajom ili ženidbom da dođete !ak i do neke titule. 3okom života možete imati problema sa stopalima* kukovima* kao i žu!nom kesom* a možete imati i problem sa gornjim delom !ela. 3reba se malo okenuti i sebi.ija vas debelo upo orava da ćete bog otežanja kojih ćete imati u životu* vi pobeći u bolest. % samim tim možete da pri ovete bolesti prvo kao opravdanje* a onda možete i teško da obolite.ije. Nemojte se u buđivati* jer to dola i samo usled arterijske . Ali kad vam je najteže* trojka vas podsti!e na optimi am i nekim blagostanjem* pa !ak i duhovnim* pruža vam povoljne uslove a uspeh u svemu što radite. 0oglo bi vam se desiti da vam obole jetra i pankreas* jer su vam aspektovani vašom kombina.

"oš nešto što se ti!e vašeg broja. )aša karma i jeste utoliko teža što vam je u ovom životu dato da upravo dajete be nadoknade.ijskom broju ima trojku ne biste smeli da popijete ni kapi alkohola* jer vam je jako naglašena jetra i pankreas. :na!i* !uvajte se vatre u svim obli. Upravo sada vam je jasno da je to vaša karma i da je vaš život upravo da biste tu karmu na neki na!in manje doživeli i otplatili što pre* a to je upravo davanje be nadoknade. "edini. koje ste dobili su aista jedna ve!ita nesigurnost* neodlu!nost* ali ste i u etno maštoviti* emotivni i sen ualni.optimi am* ali i plemenitost. /vakvom postavkom dvojke vi u njenoj vladavini postali ste sanjari* puni nestalnosti* imagina.a a vraćanje u stvarnost. Nažalost* nemate jaku volju* ali iako se misli da na vas može lako da se uti!e* na vašu sreću* ne može* jer ste opre ni i . Niste baš nešto preterano komunikativni.ima pa !ak i od grmljavine.ija. )i kao niti bilo ko drugi ko u genera.ija 55< poja!ava !etvorku u duploj dvoj. :na!i da imate ponekad hladne ruke i noge* a vremenom će po!eti i da vam trnu prsti. -$arovi. +trogi ste* ali nikada i lonamerni. Ako vam se pojavi masno tkivo* najnormalnije je naravno da odete kod hirurga i da vam on to sanira* no vama to jednostavno nije do voljeno. )i ste i u etno otmenog* nadmenog držanja* !ak bi se reklo aristokratskog. 7#3)/@1# 55< 1ombina.ama kao što su jastu!ići ili bilo šta što bi vas ili vaš pogled okretalo ka tome i tada bi vaša glavna vrlina !estitost došla do velikog i ražaja* a okrutnost koja vam je mana bi bila ublažena. >to se ti!e li!nog broja !etiri* on je sam po sebi dosta težak i otežavaljući* jer govori o tome da ste svojim rođenjem u eli na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka* a to i sami nate da nije ni malo lako. % to ograni!enje koje imate u li!nom broju je i uslovljeno potrebom a predanim radom* ali +aturn je i pa itelj vremena* plemeniti u!itelj* ali i neka ko!ni. +topala mogu da vam budu problem* takođe žu!na kesa* kro život i gornji deo !ela. #vo trojke u genera.ijskom broju vam daje do u dobrote i želju da pomognete drugima* samo kao u prethodnom* što sam vas upo orila* i sad vas upo oravam* da u tome ne preterujete.ira važne odluke i ako umete da koristite povoljne prilike možete da postignete velike uspehe.rvenim sitni. Uvek ćete po!injati od idanja temelja* jer ste po prirodi intelektualni* ali ste pomalo i spori. 3reba da nate da je ekvivalent broja !etiri +aturn* simbol teškog i mukotrpnog rada* ali on može da vam da i mudrost* snagu* moć ravnoteže* oslobađanje* ali on je i kvadrat. :na!i ako to sami odradite neće vam ostati ožiljak.io ni i ne do voljavate nikakva protivljenja mimo vaše volje. Ni a šta niste posebno ainteresovani ni agrejani i ato bi trebalo da se u kući okružite nekim latnim* žutim i jarko .irkula.ije* ilu ija.ija. )erovatno ste se u životu pitali ašto toliko !inite* a drugi ljudi su vas upo oravali da ne treba da dajete i da vas drugi iskorišćavaju. 3akođe simboli uje !oveka* tako da ste vi rođeni pod tim aspektom i tim sjajem upravo takvi.ijskom broju gde vam je i ovako naglašena arterijska .a poten.ima. Navikli ste da komandujete* ali bog !etvorke u li!nom broju bi trebalo da se toga oslobodite.i i to nimalo nije dobra kombina. :aista ste i u etno ambi. Broj jedan u sebi nosi i još jedan poseban nak* a to je opasnost od vatre.kate* jer vi ste skloni ožilj. 0ožete da budete srećni i radosni* ali previše ste ponosni i inteligentni i onda ste skloni apovedanju. )ama je najbolje da vi to uradite sami* i prostog ra loga* da sami istisnete* ne da se. 3rojka u genera.

pomalo plašljivi* a pogotovo vam !etvorka tu daje snagu da to i držite. će na kraju roditi plodom i vi ćete biti nova i vrlo* vrlo srećna osoba. 2robajte da se bavite medita. 7esto ste nervo ni* možete da budete nesrećni* ali mnoge osobe sa dvojkom imaju aista neku misti!nu moć i to je to -šesto !ulo. Ali* to je ipak broj dva* predstavlja ženu i eto i vama te emotivnosti koja je i u etno intuitivna. 0ožda je malo teže gubljenje kao i kod svih ljudi* ali budući da je broj dva ekvivalent 0ese. )i ste kro taj bioritmi!ki broj dobili na neki na!in optimi am i da budete srećni* ali sudbina će biti !esto mnogo ja!a i vodiće vas na neki drugi put upravo bog !etvorke u li!nom broju.. :ato vodite ra!una* jer u godini vašeg rođenja vladalo je +un. 3o je takav instikt koji retko ko poseduje i svi misle a takve osobe da su vidovite* a one to mogu vremenom i da postanu ukoliko to naju da koriste.iplina. "er broj jedan predstavlja i jedinstvo* ali intelekt je muškost.lotvor.ijom* jer to je nešto što će vam pomoći da spo nate veru do kraja* a da sa nate i šta je vaša duša* pa !ak na neki na!in i sudbina. Ali na kraju ćete ipak postići i slavu i uspeh !ak i jedno materijalno blagostanje* ukoliko se budete držali pravila !etvorke -rad* red i dis. 7etvorka u li!nom broju govori o tome da ste svojim rođenjem u eli na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka* a to i sami nate da nije lako* i opet kad je !etvorka u pitanju -rad* red i dis. % ato* vodite ra!una o tome šta jedete* jer postoji mogućnost br og* ali i lakog gubljenja i dobijanja težine. :nate da ste svojim rođenjem u eli na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka i to je u prevodu kod u prokletstvu. Upravo vas i upo oravam na to da možete .* tada ste naj!ešće opijeni* u buđeni* možete da budete aneseni i niste sposobni ni a kakve prakti!ne poslove. )i ćete !itavog života upućivati ahteve a saradnju svima* jer porodi!ni život i koristoljublje* kao i vremenski tokovi materija i ta nepostojanost vas dovodi do toga da možete vrlo !esto sami sebe da blokirate* jer ste i u etno podložni negativnim energijama tako da ponekada može da se desi da i magija uti!e na vas. >to se ti!e vašeg dravlja* jedino što je kod vas o biljno aspektovano to su grudi* stomak i probava. 0ožete da budete i skromni i ćutljivi ali i be voljni* jer se plašite bitke* a volite usamljenost* ali i miran život. % ovako ste neodlu!ni i okrenuti svojim sanjarenjima i maštanjima. i taj . :na!i* te bolesti mogu da budu psihosomatske i one vam apsolutno ni jednog momenta nisu aspektovane. )i ste aista ve!iti melanholik i sanjar i samim tim snaga dvojke odgovara jednom elenom tragu sun!evog svetla* a to na!i da je jasno koliko ste i koliko možete da budete promenljivi i usporeni. )i i jeste ljubav* i pružate ljubav* ali morate da vodite ra!una i o tome da vi upravljate porodi!nim i društvenim životom ljudi oko sebe i svoje najbliže okoline. )i hteli to ili ne* morate da budete vredna i dinami!na osoba koja će svoj život da provede u radu.ite i krenete jednim drugim putem* to je pitanje kako ćete sebe orijentisati i uskladiti i naravno koliko ćete poslušati svog numerologa. U doba kada vaša dvojka vlada ili 0ese.a* to će vama ići mnogo lakše nego drugim ljudima.e i ono vam daje snagu da pobedite i !etvorku i sve ono loše što bi moglo da vam se dogodi.a i trojka u bioritmu vam pomažu da aista idete napred* be ob ira na otežanja koja vam pravi !etvorka. koje su ljudi odavno i gubili* a životinje adržale. # sad* koliko ćete vi biti jaki da sve to odba. 3rebalo bi da od nakita nosite srebro. )olite dosta da anali irate i samim tim stvarate sebi probleme be potrebe* jer jeste* treba praviti planove* treba anali irati* ali ne toliko kao vi* jer na kraju ćete umesto dobroga da upadnete u jedno teško stanje* stanje pri ivanja negativne energije* a ona može da vas dovede aista do težih bolesti.ijska jedini.iplina. 3o ne mora da vas otežava i da vas usporava u životu* jer genera. @eklo bi se a dvojku da je i senovit svet i dvojstvo !ak i simbol pobune protiv jedinstva.

+a trojkom u bioritmu mogli biste da se bavite i primenjenom umetnošću što bi vam donelo lep i veliki uspeh.ija bi mogla da bude vaš problem kao i sle ina.ilju.i ostavili da plaćate njihove karmi!ke dugove.ija nije najvažnija iako su vam pre. Nemojte se držati strogih pravila* jer i u e.e* jer je neko od vaših predaka bio bolestan* a ovo je !ista genetika.ije* a tada be ob ira na sve što budete predu imali može da bude kasno a rešavanje problema.ijom* a najviše jednom svetlošću* a vaša najveća pomoć je molitvaH spo naja vere i Boga je na prvom mestu* kako sam vam već rekla. 3o vam neće smetati da napravite dobru karijeru i da postignete više od drugih upravo ato što ste vredni i nate šta hoćete. :ato dragi muškar. 3o aista nije ni malo lako.iplinovani* imate snagu i postojanost i svaki posao obavićete dobro i sa puno energije. Naravno* muškar. Be ob ira na sve uvek ćete postojano ići ka .ija trojke u bioritmu i jedini. 7ak može da bude veliki deo života i životnog perioda sve u redu* a onda odjednom kada vam to najviše treba shvatite da ste tu nemoćni. :ato se trudite da se ponašate u skladu sa akonom rad* red i dis.tim anali iranjem da se menjate i da postanete !ak i okrutni i sebi!ni* pogotovo kad pokušavate da krenete do nekog sopstvenog .iji sami sa sobom raspravljate šta je dobro* a šta ne.ije kada ste vi u pitanju.a govori da volite puno da ra mišljate i da se u svakoj kombina. >to se ti!e vašeg dravlja* vama će prvo biti napadnuto sr.epidla!enja* tako da ste nekada teški a okolinu.e u genera.i mogu da donesu inova. "edini.iplina. 0ožda postoji neki drugi problem. 3o ne na!i da slabije vidite. Upravo bog ove kombina. 8'< )aša kombina.i sa ovom kombina. )i ste vrlo dis.i treba da obrate pažnju na desno oko* a žene na levo.u.irkula. 3o vaše ra mišljanje !esto može da ide i do . )i ste svojim rođenjem u eli na sebe da platitie karmi!ki dug svih svojih predaka.i* povedite ra!una kad* s kim i kako da ne bi došlo do neke in4ek. Nau!ite da manje pomažete prijateljima. /bratite pažnju na sr. /bratite pažnju na leđa* . 0ogli biste da se bavite građevinom* di ajnom svake vrste* ali biste bili i i u etan emljoradnik. Uvek ćete se unapred organi ovati i nećete do voliti da se i jedna greška desi u toku rada.ijom !etvorke u li!nom broju treba da obrate pažnju na potomstvo* na!i na svoju spermu i uvek pre braka bi trebao da se uradi spermogram što kažem svima koji imaju u bioritmu jedini. Neuspesi kao i !etvorka koja je ekvivalent planete +aturn i kvadrata može da bude milosrdni u!itelj. <(< .ioni am koji posedujete !esto prerasta u sitni!arenje i može najviše da optereti vas.ije nau!ite da tradi.ilja.a i vas to upravo !eka. Ako odstupite od plana koji ste napravili nemojte da vas to brine* jer vašim brilijantnim umom možete sve u!initi mnogo boljim. 0orate da nau!ite da budete malo 4leksibilniji i to na svim aspektima života.a oboleva najkasnije* na!i već u starijim godinama.a* a levo kod žena.ijskom broju i !etvorke u li!nom broju daje jednu i u etnu osobu. Neko od vaših predaka je bio bolestan od sr. 0uškar.e i na ono anatomsko* a i emotivno* jer jedno uslovljava drugo. 1ada vas prijatelji ra o!araju patite samo vi. &irkula.iju* sle inu* takođe desno oko kod muškara. Ne aslužuju svi vašu pažnju* a još manje vašu ljubav. :ato nemojte da raš!lanjujete nego pokušajte da idete u životu ambi. Ako doživite neuspeh nemojte da to amerite sebi. "edino što je dobro u svemu tome je to što se od sr. 2er4ek.

@etko se smejete i drugima poka ujete natmureno li. 3o što nemate visoku temperaturu neka vas ne raduje. 2eti.iplina mora da bude vaša jedina životna preokupa.i* jer biste mogli da od istih bolesti obolite i sami. 2ored svih ovih ograni!enja vi možete aista da napravite i u etnu karijeru ukoliko u životu poštujete rad* red i dis.u koja vam daje želju a promenama* duhovnu relost i slobodarski duh* samostalnost* kao i da radite stvari na druga!iji na!in* blokiraće vam !etvorka u li!nom broju.a koja je vaš genera. 3ada će +aturn da pokaže svoje li. 2okušavate da spojite duh i materiju* ra.ije su vam i u etno i ražene. 0nogi kažu da je +aturn naj lobnija planeta* ali i milosrni u!itelj. Njih ignorišete ili aobila ite u velikom krugu. )ladala. U stanju ste da dugo pamtite kada vas neko povredi* i ako malo govorite o tome.ija vaših brojeva sa !etvorkom u bioritmu* devetkom u genera. 2robajte da nau!ite da ih tuma!ite i oni će vrlo br o postati vaše vi ije budućnosti..1ombina. Nau!ite da rad* red i dis. 7itav vaš život je idanje temelja. Bili biste i i u etan građevina. )ama je ina!e aspektovano da živite van mesta svog rođenja gde nala ite novu sreću. )i ste svojim rođenjem u eli na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka* a to nije ni malo lako.u. 7uvajte se* jer sve to mogu da budu poten. /smi. 0orate da nau!ite da svako žrtvovanje donosi i velike re ultate. +kloni ste umetnosti* pisanoj re!i i vrlo ste kreativni.io i intui. Eive boje će popraviti vaše raspoloženje i pomoći vam da druga!ije gledate na život.aje. )rlo ste komunikativni i !ulne per.e u!itelja i vi ćete sve na kraju da avršite na najbolji mogući na!in.ija ovih brojeva je vrlo interesantna. )i u životu sve nasleđujete po!evši od imetka pa sve do bolesti. 2robajte da se okružite pastelnim bojama i ako mislite da je vaša boja indigo plava. Nemate dovoljno belih krvnih rna.ijski broj i predstavlja Anđela !uvara pomoći će vam i sve to ublažiti tako da be ob ira na karmi!ki dug koji nosite vi živite peti nivo i na sreću budućnost je uvek vaša.iju. 7uvajte se svih bolesti koje su imali vaši pre. )aši snovi su vrlo interesantni* kada ih se sećate. Nemojte se sekirati* jer upravo vas devetka atvara a negativne uti. Eivot će vam proći u otežanjima i svakih devet godina kada se nađete u li!noj godini !etvorke možete osim problema na poslu o!ekivati i dravstvene tegobe. 1ad imate probleme probajte da pobegnete bar 'FF kilometara od mesta rođenja i karmi!ki dug koji plaćate biće ublažen. ?6< 1ombina. :nate prema njima da budete i vrlo neprijatni. 3emperatura nam je prvi nak da nešto nije u redu sa organi mom. $evetka koju imate u genera.. )i ili ne verujete u to* ili mislite da uvek predosećate samo loše tako da to ostaje u najvećoj meri neiskorišćeno.a koji bi pošli u borbu radi odbrane organi ma. 3rgovina vam takođe nije strana kao ni tehnika.iplinu. vašeg numerosklopa je ekvivalent broja !etiri planeta +aturn i sve osobine koje ona nosi.ijalni tumori. 3akođe vodite ra!una o svojoj ki!mi i stopalima. )i na telu sigurno imate bar jedan i ražen mladež ili bradavi.e.ijskom i !etvorkom u li!nom broju* govore da preovladavaju !etvorke. 3akođe vam je abranjeno da bilo . :namo da je +aturn hladna i neprijateljski raspoložena planeta* ali planeta odgovornosti* dužnosti ali i napora.ija. )oleli biste da živite u stalnim promenama i bili biste i u etan pisa. Ljudi misle da ste dvoli!ni što nije uvek ta!no jer se vi uvek borite a svoju postojanost. Ne možete da trpite ljude koji su tvrdoglavi i koji misle da sve najbolje naju.ijskom broju vam daje moć predosećaja. 0ožete da se bavite poslom gde je potrebna velika istrajnost i planiranje.ep.

ite* jer možete da imate dovoljan broj* a da budu pra ni.ija ružnog nego lepog.iplina* jer samo tako sve što radite privešćete kraju i sve !e se avršiti na vaše veliko adovoljstvo.iju.ijskom broju i !etvorke u li!nom broju* govori da ste svojim rođenjem u eli na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka.ijama i globovima. % vi ste kao i sve !etvorke svojim rođenjem u eli na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka* od kojih ste . 2robajte da tada potpuno isklju!ite ra. Nemojte da vas to obeshrabri* jer be ob ira na karmu koju plaćate i nasledne kodove vi možete da postignete avidne re ultate.itet i jasno vam je koliko se ra likujete od drugih. 0oguće da vam nedostaju kal.ijskom broju.ima.ija brojeva* i ako vi mislite da je više kombina. 3o je vaše najveće oružje.e u genera. Bili biste i u etno dobar politi!ar ili diplomata gde biste smeli sve javno da i nesete pred narod* a narod bi vas a u vrat mnogo voleo. +aturn* ekvivalent broja !etiri biće vaš mu!itelj i kro život stvaraće vam prepreke i otežanja na svim segmentima života.om u genera.iji.e nađete mir i spokojstvo.a vam je veoma važna i vi ste tu da u svojoj porodi. 0orate da nau!ite da sve* ama baš sve što postižete u životu možete postići samo teškim i aista mukotrpnim radom. 2robajte da koristite moć intui.ijskom broju i !etvorkom u li!nom broju daje dosta lošu perspektivu. :nate i sami da posedujete telesni elektri. )aša životna devi a morala bi da bude rad* red i dis.ijskom broju daje vam šarm koji bi trebalo da koristite u svakoj životnoj situa. /bratite pažnju na vašu genetiku* da li je neko od vaših predaka imao moždani udar* jer bi u kasnijim godinama to moglo da se dogodi i vama. +amo kro rad* ali upravo ako to bude javan posao vi možete da nađete smisao svog života i da a divno !udo budete i u etno srećni.rtanu sta u života.ijum* gvožđe i šta još oni sadrže.io* jer ste ve! videli da vam on nikada nije doneo re ultate.ija vaših brojeva šesti. 7uvajte svoje dravlje* jer biste bog psihosomatskih oboljenja* koje sami možete da pri ovete* mogli aista i da se ra bolite. $opada mi se vaša kombina.e u bioritmu* sedmi. =9< Nažalost* kombina. :nam da je to teško postići* ali u ime života i dravlja pogotovo kod nasledne genetike vi to naprosto morate. 2robajte da više ra mišljate o sebi i da se više posvetite sebi* jer tada možete da promenite svoju a.om u bioritmi!kom broju* šesti.šta uradite nepošteno* a kamo li da nešto smuvate.u u genera. "edino o biljno što vam je aspektovano su mišići* glava* bešika* nadbubrežne žlje de i reproduktivni organi.ija. 3o je obi!no prva misao koja nam padne na pamet kada krenemo da rešavamo neki problem. +lušajte svoju intui. 1ontrolišite !ešće eritro. 2orodi. >esti. 9=< )aša kombina. Na vama je da odaberete pravu sta u života i sreća vas neće mimoići. 2ogotovo vodite ra!una o vašim motori!kim nervima u starijim godinama.ije koju imate kro sedmi.ija brojeva sa sedmi. 1ada je dravlje u pitanju vodite ra!una o vašim moždanim 4unk.a u genera. )aša lepota ra!i i vaše duše i ato i gledate mnogo lepši nego što to aiste i jeste. :ato vam je moj savet nemojte se nervirati* nemojte do voliti da vam stresovi budu preokupa. )i ste jedna umetni!ka duša i najviše što vam leži u životu to su umetnost i mediji u svim obli. 2rimetili ste kada ste nešto pokušali da smuvate* em vam nije uspelo* em ste debelo platili a to.

Nažalost* vi ste svojim rođenjem u eli na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka.ijskom broju vam daje smisao a umetnost i želju a stalnim promenama.a u bioritmu vam kaže da posedujete i u etnu intui. 3akođe biste bili i u etan numerolog* parapsiholog* ali biste mogli nažalost da se bavite i magijom. 1ad god se osetite destruktivno krenite da radite neki težak 4i i!ki posao koji će vam o!istiti i um i telo. Anđeli !uvari traže od vas da u životu sve radite pošteno.iju. +aturn jeste opak i ao* ali je i plemeniti u!itelj i ukoliko ispoštujemo njegove akonitosti* a to je rad* red i dis. 0nogi od vas moraju da nau!e da se i i loših iskustava rađa nova nada i novi poduhvati. Uvek se apitajte ašto je to što se desilo dobro i uvek ćete i toga i vući korist. +edmi. :bog . 1o na ko je od vaših predaka možda !ak i pre nekoliko vekova u!inio nešto* !iji dug vi danas plaćate. 7etvorka u li!nom broju se mani4estuje kro sva moguća otežanja. /vo poslednje vam ne preporu!ujem* jer linija od tame do svetla je veoma tanka i lako ju je prekora!iti.a u genera. 3a šesti.ima trnu ubi. /nog momenta kada ne budete poštovali akon Anđela !uvara* akon poštenja i iskrenosti* . )rlo vodite ra!una o vašim bubre ima* kao i o re. % sada su vam verovatno ruke ili noge ponekad hladne.iju i veliku duhovnost. 0aterija koju vam daje !etvorka i šesti. 0i smo mnogo ratovali i na ovim prostorima mnogo je toga lošeg u!injeno.a u bioritmu daje vam dobre Anđele !uvare* koji svu muku koju imate ublažavaju maksimalno. >esti. :dravstveno povedite ra!una o vašem grlu* sa kojim biste mogli da imate problema u mlađim godinama.iji. Eelite aista da uvek budete slobodni od svega.a i duhovnost koja i la i i sedmi.ije* možete da upadnete u bolest.elog vašeg numerosklopa mogli bi da vam budu ugroženi organi a reproduk. U kasnijim godinama može da dođe do trnjenja prstiju.nasledili nasledne kodove. /smi. +ve se to dešava po onoj narodnoj* mi jedemo kiselo grožđe* a našim unu. Ako vam se desi da ne možete da odradite vaše amisli* bilo da su ve ane a posao ili emo.iplina.e bude vodilja a sve što u životu želite da postignete. Nemojte apadati u depresivna stanja* niti se obeshrabriti ako vam nešto ne ide* jer i a vas kao i a sve !etvorke važi pravilo rad* red i dis. )erovatno ste i rođeni u godini promena ili ne!ega što je bilo važno baš te godine.ijskom broju govori o vašem velikom šarmu.a u genera. Eivot ćete provesti u velikim odri. )odite ra!una o vašoj venskoj .anjima i sa mnogim otežanjima prola ićete životnom sta om.a u bioritmu* peti. U takvom neraspoloženju vi stagnirate i niste u mogućnosti da uradite išta valjano. 2eti.iplina* život vam može biti osmišljen.ijskom broju govori da nosite jedan svoj li!ni karmi!ki dug koji će vam dodatno otežati već postojeću karmu vaših predaka. "er kad ste prijatni svi će biti spremniji da vam pomognu i da sa vama sarađuju.irkula.ijskom broju i !etvorka u li!nom broju* govore da ste vi malo srećniji od drugih !etvorki. :ato vam možda i nije dato da se obogatite* već da imate samo dovoljno sredstava a život. Nauka i vaša originalnost pomoći će vam da postignete mnogo više nego što i sami mislite. )i nikada ne smete ništa ni da smuvate. %nventivni ste i možete da budete i dobri inovatori.a u genera. No nemojte da vas to brine. 2robajte da kro život upravo to koristite.a u genera. 6?< +klop vaših brojeva osmi. Neka vam upravo ta intui. 2rimetili ste kada nešto pokušate da smuvate* em vam ne uspe* em debelo platite a to.ija sedmi. A sve to može da se odra i na vaš nervni sistem.e se ne slažu.eptorima u koži. 2osao kojim bi trebalo da se bavite trebao bi da bude ve an a medije* jer ste vrlo komunikativni.

Nau!ite da tuma!ite snove i oni će uskoro postati vaše vi ije budućnosti. )ama bi najbolje bilo da se bavite građevinom. /vo je prokletstvo i karma koja traje jako dugo i verovatno da se sve to desilo u nekoj dalekoj prošlosti. (<< )aša kombina.Anđeo !uvar će vas napustiti. Eu!na kesa i ligamenti bi takođe mogli da se jave kao bolest tokom života. 0ogli biste da budete dobar novinar. glave* jer bi mogao da vam bude ugrožen nervni sistem i mo ak. No vi se plašite da to koristite* jer mislite da predosećate samo loše stvari u životu. $evetka u bioritmu vas atvara a sve uti. @a. Budući da je ovo teška i opterećujuća karma vama je potrebna velika istrajnost do re ultata. Ukoliko ne nađete aista dobrog prijatelja ili iskrenog rođaka na koga možete da se oslonite* vaš život će biti mnogo teži nego što možete i da amislite. >to se ti!e vašeg dravlja !uvajte svoj skelet i ube.ija devetke u bioritmu* !etvorke u genera. 0ožete da ostvarite vrlo lepu karijeru ako vam život bude osmišljen na temeljima tradi. )rlo ste spretni sa re!ima. Nemojte da vas obeshrabre neuspesi* jer nekada je neuspeh najbolji u!itelj a posti anje uspeha. )aš život neće biti ni malo lak* jer ćete !itavog života plaćati tuđe grehe. $evetka vam daje moć predosećaja. +ama kombina. 0ožete da postignete veoma visoke re ultate ukoliko vam životna devi a bude rad* red i dis. )i ne samo da ste u eli svojim rođenjem na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka* vi vu!ete prokletstvo i u pojavnom obliku što vam daje !etvorka u genera. )erovatno bi se tada držali svakog a. % vas je teško i vući da uopšte imate neki problem* jer vi sve to držite u sebi. 0orali biste da uvedete malo više 4leksibilnosti u sve što radite.ija su vam i u etni i možete da se bavite svakom vrstom kreativnosti. 2robajte da se ne nervirate i bežite od stresova* jer vam je jako aspektovana tiroidna žlje da.aje sa strane. +posobni ste da pronađete uvek nove puteve kojima biste mogli da prosperirate. Nažalost mi ne možemo da biramo svoje pretke* ali smo birali u kojoj porodi.rtanog plana do avršetka posla. U životu biste mogli da putujete* jer vam promene veoma prijaju. 3oga danas nismo svesni i vi sigurno dosta teško podnosite svoju situa. 3okom života moglo bi da vas boli koleno* a i levo uvo.i u svakom poslu* tako da svako animanje gde je potrebna istrajnost vama odgovara. .ije. Nije istina* vi nate da nije tako* ali vam je lakše da budete žrtva.ijskom broju i !etvorke u li!nom broju* daju poja!ano otežanje* jer imate duplu !etvorku.ija brojeva govori da ste dobri kao radni. )ama je nemoguće pomoći* jer vi pomoć ne prihvatate i ne tražite je. A tada umesto Anđela !uvara dobićete ekvivalent broja osam planetu 0ars. )aši snovi su vrlo interesantni kad ih se sećate. Ako vid po!ne da vam slabi i da vas bole šake tada potražite savet lekara. /bratite pažnju na respiratorni sistem.ijskom broju.iju. 3rgovina i tehnika bi vam takođe dobro išle. $i ajn i ra!unovodstvo su takođe poslovi gde biste vi imali uspeha. 3ada će vas mars uništiti* i ne samo vas li!no nego i sve ono što radite i naravno i vaše istomišljenike. /vakva kombina.ija ne treba da vas obeshrabri* be ob ira na otežanja i probleme koje ćete nositi i plaćati na svom životnom putu. U nekim godinama bi mogao da vam bude i povećan šećer.i ćemo da se rodimo. >to se ti!e dravlja savetujem vam da uradite ##.io i intui.iplina. /n bi mogao da bude ugrožen već u srednjim godinama. %nteresantno je to što biste najviše postigli ako biste se bavili emljoradnjom.

ili umetnik jake stvarala!ke mašte* što može da vam donese i u etnu popularnost u javnom životu.2#3%&# '<? "edini. 3rebalo bi da vam !itav život bude u!enje i da pokušate da živite što smirenijim životom* iako osećate i tražite saradnju sa drugima.ijal koji vam je dat u li!nom broju pet i koji dopunjuje ono što vam je jedini. Navikli ste da komandujete.ama. 3o što niste srećni u ljubavi dola i do toga da ste i dosta nesrećni u braku.a u bioritmu u ela. %mate otmeno držanje !ak i nadmenost kada to diktira situa. 7etvorke u genera. 3akođe vam daje i raženu volju* mudrost* optimi am i plemenitost. 2osedujete i u etne talente i vila suđeni.a poten. 2okušavate da spojite duh i materiju kao i ra. %mate dara da budete pisa. )era i spo naja Boga će vam pomoći da ra umete kako sebe tako i druge kao i svet oko sebe. % vaša životna devi a treba da bude rad* red i dis.ijom* jer će vam ona pomoći da se opustite i da orni krenete u nove poduhvate.a na vašem rođenju bila vam je veoma naklonjena. 2onosni ste* inteligentni i skloni apovedanju. Ne mora sve da se desi tokom života* ako živite jednim umerenim životom. 0eđutim* to ćete teško postići* jer vaše preveliko anali iranje i energija koju nosite vulkanskom snagom mogu da dovedu upravo do ovakvih oboljenja. )aš karmi!ki dug ćete ublažiti tako što ćete u ovom životu davati i !initi usluge be nadoknade. 2robajte da dok radite stvarate ili u!ite i ako vam momentalno ne ide od ruke ne blokirate sami sebe* jer onda od posla nema ništa* a vaši nervi stradaju.io ni ste i nikada ne do voljavate bilo kakva protivljenja.i uradili nešto bog !ega vi plaćate njihovu karmu.ira i u etno važne odluke* i ako umete da iskoristite sve povoljne prilike možete da postignete veliki uspeh.iju* kreativnost i umetnost.ija. 3akođe vam daje sposobnost a takti!nost i diplomatiju. %skoristite svoje poten.ije* u prevodu radeći ono što volite možete postići mnogo više nego drugi ljudi. 58? 0u a numerologije podarila vam je dvojku a bioritmi!ki broj i time vam dala instikt šestog !ula. :a vas bi bilo najbolje da ne živite u mestu svog rođenja* što je verovatno i slu!aj. 7uvajte se prola nih stvari i nemojte se ve ivati a trenutna adovoljstva* budući da ne ra mišljate o posledi.a a vraćanje u stvarnost.ijskom broju koja simboli uje +aturn i kvadrat vam govori da su vaši pre. 2isanje i bavljenje novinarskim poslom kao i trgovina i tehnika su vam emotivni poten. )aše dravlje može biti ugroženo kada su u pitanju koža* skelet i ubi* koleno* levo uvo* žu!na kesa* ligamenti* tiroidna žle da i telesne belan!evine. Ali on je i plemeniti u!itelj i može da bude ko!ni. Ambi. 2robajte da život gledate malo sa šaljive strane. 3o i jeste broj genija i še4ova.ijskom broju se odvija više sudbinski nego kod drugih ljudi. )aš život bog dvojke u bioritmu a trojke u genera.iplina* jer samo tako +aturn postaje i plemeniti u!itelj.a u bioritmu vam daje sposobnost da planirate i organi ujete. . "edini.ijale* jer kro putovanja i emo. +aturn je i simbol teškog i mukotrpnog rada.io i intui. 3o ne na!i da ne možete i da nećete da postignete velike i trajne stvari u životu* već naprotiv* u mnogo mukotrpnog rada postići ćete više nego ostali. Eivot ćete provoditi u traženju novih prijateljstava i putovanja* ali ćete uvek biti na odstojanju od svega što vas okružuje. U !asovima odmora bavite se nekom svojom medita.

ena odvodi u usamljenost sopstvenog bitisanja.irali.irkula. )as ne treba ni amoliti a pomoć* vi to uradite sami nesebi!no nudeći svoje rame kao i svoje imanje.iju da vas ljudi !esto ra o!araju* a patnja bude samo vaša. %nstikt* tu !udesnu moć šestog !ula dala vam je dvojka u genera. 0asna tkiva mogu da se pojave u jednom periodu života te neka vas to ne opterećuje* jer to je nešto što najveći broj ljudi ima.eo dan da radite naporno 4i i!ke poslove* a da se uve!e doterate i odete u provod.u u li!nom broju i vladali se po njenim akonitostima* trojka u bioritmu svakih devet godina može vam doneti uspehe* bogatstvo* dostojanstvo i sreću uopšte. Nemojte se ve ivati a svoj rodni dom* naprotiv* raširite krila i probajte da poletite u bolju budućnost. )ama je naprosto predodređeno da živite ne samo van mesta svog rođenja* već da napravite i u etno dobru karijeru u ..ijskom broju ne žele promene i ve uju se a mesto u kome su rođene i odrasle.$ola ićete u situa. i probava.e i da i gledate mnogo strožije nego što to jeste* upravo da ne biste bili povređeni.a. )rlo ste prilagodljivi i kr!eći sebi put kro ra ne probleme i iskušenja koja vam daje !etvorka u bioritmu* možete da ostvarite uspeh i da reali ujete sve svoje planove. 3akođe posedujete i u etan energetski poten. )ama je sloboda na prvom mestu* a sloboda be ob ira koliko je drago. <'? Nažalost* vi ste osoba koja voli puno da ra mišlja* pravi planove i ponekad da . /bratite pažnju tokom života na kukove* stopala* desno uvo* žu!nu kesu* bedra i gornji deo !ela. Nemojte da vas to obeshrabri jer ćete a kratko vreme shvatiti ašto je to trebalo da bude tako i neće vam adavati problema kada se to ponovo desi. 2oslušajte uvek svoj instikt* jer će vas on !esto spasiti mnogih neugodnih situa. +ve drugo može da bude i a vano psihosomatskim reak. Nemojte se plašiti* to je problem sa arterijskom . 0ožete . Ako budete pravilno upotrebili peti.epidla!i. 2eti. )aš i gled je aristokratski i verovatno su neki vaši pre.ijama solara od banalnih stvari kao što je povraćanje* pa do o biljnijeg oboljenja želu.rudi su takođe nešto od !ega možete da imate problema u životu. 85? )aš život je posvećen drugima* i trudite se da svakome pomognete* kome je pomoć potrebna.ijal.ija.ijom. Ukoliko ne poštujete akone života* a pogotovo ako ne i ostavite potpuno alkohol i upotrebe* aspektovani su vam jetra i pankreas. Umete da navu!ete masku na li. 1ada su bolesti u pitanju i vi kao i drugi ljudi imate svoje aspektovane dravstvene probleme. . Bioritam trojke koji je ekvivalent planete "upiter daje velikodušnu* pravednu* dobronamernu* a nadasve slobodnu osobu. 2robajte da smirite svoj solar* jer vam je od bolesti koje mogu da vas prate u životu aspektovan upravo želuda.iju da vam sve krene napred* a onda odjednom se sve okrene* a da ni!im to niste ini.u mesta a sebe* a svoje otvorite širom i pustite neko drago biće da sa vama proživi život. U suprotnom možete ostati sami i od svoje slobode tada ćete imati samo tugu. % beći ćete i sve vrste tragedija ako se nađu na vašem životnom putu.i imali -plave krvi.a u li!nom broju traži putovanja i slobodu* a trojka u bioritmu i dvojka u genera. 2otražite u ne!ijem sr. :ato dola ite u situa. U toku života dešavaće se da imate hladne ruke ili noge i da vam u kasnijim godinama trnu prsti.ijskom broju* te probajte da se vladate po pravilima koja vam ona nagoveštava.

u. 7uvajte se kada ste o!ajni i nemoćni da ne odete u duševnu depresiju* jer onda !etvorka koju nosite u bioritmu aista atvara kvadrat i vaš život može da bude život gubitnika.ijskom broju vas štiti od negativnog uti.ija* leđa* desno oko muškar.e* tumore i mladeže.rvene boje i koristite dan srede a poslove koji su u toku.a* levo žene i sle ina su nešto o !emu morate da vodite ra!una tokom života.u. )e!ito ste mladi u sr. +kloni ste hedoni mu* ali i lepoti i šarmu. $evetka u genera. &irkula. )aš stan ili kuća* šta već imate je vrlo prijatno uređen sa dosta sitni. )rlo su vam bitna !ulna uživanja. ?(? 1ombina.a i vojsku koja će krenuti u odbrambeni mehani am. +vojim ste rođenjem u eli na sebe da platite aostali karmi!ki dug svojih predaka i to posebno pravi ograni!enja u .inostranstvu. Ni vi kao ni druge devetke u genera. Bili biste i u etno spretni u politi. %mate nedostatak belih krvnih rna.iklusu. +ve to odaje veliku intelektualnu moć. .a u li!nom broju gde će poslovne stvari kao i trgovina potpomognuta vašim i raženim govorništvom uti. /kružite se sitni.rtano. +ve će vam to pomoći peti.e. %mate i u etnu moć ubeđivanja i u stanju ste da polemišete oko tema o kojima ne nate ništa* jer vi uvek imate svoje mišljenje* tako da ispada da o svemu sve nate.i genetike nemate ograni!enja a to.ati da odradite a. U suštini ste vrlo realni i ra umni. 1ada dopustite da dete u vama umre i vi tada postajete stari i oronuli be ob ira na godine života. )ladate dobrim ukusom* .lavne vaše predispo i. :ato i jeste toliko i držljivi i uvek aktivnog uma.ijskom broju nemate visoku temperaturu osim kod upale grla ili jakog virusa. +a!uvajte to dete u sebi* jer dokle god ono živi i vi ćete biti mladi.iju* tako da sti!ete obra ovanje iako ne avršite 4akultet.a je jedna od osnovnih bolesti koja vas !eka* a neko od vaših predaka je od toga i umro. :ato se posvetite predanom radu i tada će vam +aturn kao plemeniti u!itelj pomoći da sve avršite na najbolji mogući na!in. =6? )i ste i u etno šarmantni* probajte da svoj šarm koristite u svakom segmentu života. )aše glavne karakteristike su blagost i ljuba nost* ali i ne avisnost* kao i sposobnost prilagođavanja.ije su oboljenje ki!me i globova. 2eti.a i detalja* jer vi najviše uživate upravo u kućnom okruženju i okruženju svoje porodi.ama u kući . U starijim godinama promena pritiska mogla bi da bude nešto sa !im ćete se boriti. Aktivnog ste duha* vrlo re!iti i ra umni* lako pridobijate simpatije* pri!ljivi ste i laskavi.aja sa strane i uvek kada ste ugroženi ona vam pomaže da napravite odstupni. #to* kako je genetika u!inila svoje* oboljenje sr. )aši snovi su vrlo interesantni* kada ih se sećate i u koliko bi nau!ili da ih tuma!ite oni bi vremenom bili vi ije budućnosti.ijskom broju vam govori da je naslednost genetike kod vas velika* jer vi sve nasleđujete od imetka do bolesti. 3akođe vam daje moć predosećaja.ija vaših brojeva uka uje da je vladar vašeg numerosklopa broj pet koji simboli uje planetu 0erkur. )aša temperatura ne prela i trideset sedam sa pet i nemojte da vas to raduje.a vam daje spretnost i inteligen. $at vam je dar a umetnost* kao i a nauku* što talentom lako savladavate. 3akođe* devetka u genera. 1ro život se borite a ljubav* nova sa nanja i porodi.u i i ađete kao pobednik.i* javnom životu i diplomatiji* ali postoji malo mogućnosti da aista to i u!inite i u ev ako na tabli. 3akođe obratite pažnju na hipo4i u* bradavi.

@adite !ešće anali u eritro. % u etno ste naklonjeni svemu što je van!ulno i možete biti i u etno dobar medij.a u li!nom broju vam govori da volite promene* putovanja* ali i sti. +kloni ste posedovanju stvari* ali i ljudi jer vam kreativnost i umetni!ki talenat pomažu da se sve to prosto lepi a vas. Najviše vremena posvećujete svojoj porodi.ije i da i nenada i neo!ekivano odredite vrlo neobi!na dešavanja. 99? +vojim rođenjem dobili ste planetu Uran kao vladao.ijama* pravilima i kulturnim normama* jer vi morate da sledite svoju intui. )rlo se animate a religiju i što dublje budete ula ili u veru* život će vam biti osmišljeniji.ije* ali i 4anati am. 2ostoji mogućnost da nemate dovoljno gvožđa* kal.* em debelo platite a to.ijskom broju govori o Anđelu !uvaru i opominje vas da u životu sve radite pošteno. Ukoliko ne budete poštovali akonitosti Neba i bilo šta pokušali i da smuvate* em vam neće uspeti* em ćete debelo .a ovako položena u segmentu i ražavanja kro Anđela !uvara.sentimentalni ste* imate talenta a poe iju* slike* dramu i pevanje ako a to imate dobar glas.ijom brojeva mogli biste da budete i u etan sveštenik ili monah* a žene monahinje. Umete da kršite sve tradi. 3akođe vam daje impulsivnost kao i strast u svakom obliku. Uvek ćete da nađete na!in da se sukobite sa konven.i* jer se tu osećate najsrećnije. 3akođe može dosta rano da dođe do problema sa reproduktivnim organima* bešikom kao i nadbubrežnim žlje dama. )i ne smete ništa !ak ni da smuvate.ijom brojeva da se i borite a neku trajnost.a svog numerosklopa tako da se ra!enje sedmi. 2romene su br e bog peti. +ve ostalo je prola nog karaktera i nemojte se plašiti* jer će vas vaš Anđeo !uvar !uvati od svega što je ružno* ukoliko poštujete akonitosti njegovog delanja. )i ste jedan slobodarski duh !ija je originalnost i stvarala!ka volja usmerena ka novim otkrićima. 3o vam nikada ne uspeva* em ste -provaljeni. +a ovom kombina.ijama obarete svoju sta u života* iako je teža.a u genera. /bratite tokom života pažnju na svoje mišiće..om. )rlo lako možete da budete uvu!eni u okultnu i tamnu stranu* te vas upo oravam da se toga !uvate. 2eti. )erbalno ste vrlo moćni tako da možete da se bavite i trgova!kim poslovima* ali i istraživanjem.ija vam je i u etno i ražena i bilo bi dobro kada bi se u životu rukovodili isklju!ivo njom. %ntui. 2ostoji mogućnost da život avršite u manastiru kao monasi ili pomažući na nesebi!an na!in.e u li!nom broju tako da ne stignete uvek da odredite da li idete Božanskom sta om ili demonskom stranputi.ijuma.e poja!ava. )i ste uvek spremni na sve* a naro!ito na promene. 1ada ste na Božanskoj sta i* vi ste tada lepi u duši i prijatni i uvek spremni da pomognete* a kada ste na ovoj drugoj tada ste ružni i svojeglavi.ita* jer verovatno imate dovoljan broj* ali mogu biti pra ni. %mate i u etnu volju* volja je uvek jaka i uvek i nenadna.iju.anje novih prijatelja. 3akođe vam je data osmi. /smi. 6=? /smi. Ako odaberete put umetnosti ili sporta neka to bude nešto što je grupno* jer vi previše nosite slobodarski duh da biste mogli sa ovakvom kombina.e mogu da obole od globova* ato predlažem da !ista sr.a u bioritmu vam daje energiju* snagu* volju* agresivnost* ambi.. Ljudi sedmi. % bor je samo vaš.a i vođeni emo. Ako vam je neko od predaka imao moždani udar* u ovom životu pripa ite da se to ne dogodi i vama* jer je genetika tu i u etno jaka.

a u li!nom i genera. U svakom slu!aju temperamentni ste i žustri* branite svoje ideje i stavove i !esto ne do voljavate da iko bude ispred vas.ijskom broju.ijskom broju vam daje da ste rado primani i viđeni u društvu* jer vaše oratorstvo pleni ljude oko vas. 2eti. +premni ste na svako dobro* ali i lo u avisnosti kojom se sta om života krećete. )i biste vrlo uspešno upravljali masama* ali takođe silom i lo!inom. (?? @ođeni ste pod uti.ija rano po!inje da vam bude problem i to se mani4estuje kro trnjenje u prstima i ponekad hladne ruke ili noge. 3u se rađaju 4atalne osobe koje bi trebalo da vode ra!una kako žive. % prošlih života nosite li!nu karmu koju u ovom životu otplaćujete na dosta be bolan na!in.irkula. )ama je dato da birate kojom ćete se sta om života kretati i da li ćete se odlu!iti a Anđela milosrđa ili Anđela pakla.i ili kriminal. @adni ste i volite društvo na koje uvek ostavljate jak utisak bio on povoljan ili nepovoljan. 2osedujete i u etan šarm koji vam daje šesti. )odite ra!una kada su u pitanju nervni sistem i mo ak* jer takvim na!inom života trebalo bi !ešće raditi snimak glave.rtanog.ama. % u etno ste uporni i svoje navike i stavove ne menjate* i vama je vrlo teško pomoći* jer vi to jednostavno ne do voljavate. 7uvajte se da ne živite životom lutali.ali. 7esto nikada ne dola i do ovog oboljenja* ali bi trebalo malo više opre nosti u na!inu života. )i biste bili i u etan medij* jer lako padate u trans i hipno a na vas deluje mnogo brže nego na druge ljude. /kružite se malo žutom bojom bar u sitni. %mate i raženu želju a ne avisnošću i slobodom.iju* ali umete da i a sebe ostavite i haos. 3ada vi kro vašu bioritmi!ku osmi.iju u pitanju kao i grlo* bubre i i re. >#+3%&# . Eivite sa svojom ustaljenom kolote!inom i teško da ikada želite išta da menjate od onoga već a. Umete da predosetite budućnost* jer !esto živite i van vremena u svom li!nom svetu. /smi. /pet imate dva puta pa odaberite koji vam više odgovara. /bratite pažnju na vid* šake i hormone. Ako ste muškara. 0ogli biste da se vrlo uspešno bavite i so. )odite ra!una da vam život ne bude glamur* sami snovi* da na kraju ne biste dobili samo ilu iju.iologijom. +voje stavove uvek ćete opravdati i smatrati ih pravednim be ob ira gde leži istina.eptori u koži. $evetka vam takođe daje mogućnost da se bavite detektivskim i diplomatskim poslovima. U svakom slu!aju vi ste genijalni vi ionar* i !esto volite da ra vijate teorije.u možete da budete i a iva! katastro4a i nemira uopšte. 3akođe* tokom života* respiratorni sistem bi mogao da bude problem. )enska . )aša devetka otkriva i nepo nato u vama samima. Borba vam je u krvi* bilo da se borite a svoja ili tuđa prava.a u genera.* volite žensko društvo* jer vi aista nate da volite* ali preljubu nikada ne opraštate. )aše dravlje bi moglo da bude ugroženo kada su organi a reproduk.i.platiti a to* i Anđeo !uvar će prestati da vam pomaže. Ljudi prve sta e su iskreni i vaša glavna o naka je borbenost.e !iji će život biti osmišljen od svitanja do sumraka.ajem bioritmi!ke devetke. 7uvajte se tajnih planova* spletki* intriga* smi.a* prevare* prevrtljivosti* i dajstva* kon4u ije i avera.u imaju genijal. Umete da budete agresivni* a ljudi druge sta e bestidni i ra vratni. )i imate svoj svet i svoj red u koji ne puštate nikoga. Umete da pohvatate sve niti društvenog života* da ra mrsite svaku situa. %mate i u etnu moć predosećaja.

a na rođenju podarila. Upo oravam vas da svoju neis. Navikli su da kro život ljubav dožive kao služenje* idu ka lojalnosti* ideali mu* sr. #nergija šesti. >esti. 1ro život uvek ćete želeti harmoniju po svaku . %mate sklonosti ka umetnosti i pisanju tako da od svega što ide kro umetnost* možete napraviti sjajnu karijeru* pri tom poštujući akonitosti života.e vam daje dostojanstvo* ugled* autoritet i plemenitost* samim tim možete doživeti i slavu. )i ste tešitelj* pregovara! i posredujete kad god i gde god je to potreba.e je jedna od najmanje shvaćenih energija tako da može da se dogodi da ljudi šesti.ija sa jedini. Nemojte se !uditi ako u ovom životu to budete otplaćivali* jer tako ćete doći do prave suštine ljubavi. 2robajte da ne jurite a novotarijama* jer život je tu u vašem gradu* u vašoj kući.om u li!nom broju i svojom li!nom karmom i prošlog života* pored sve lepote i šarma koji posedujete* život vam neće ići ni lako ni glatko.iju svojih predaka te i sami utvrđujete pravila i obi!aje po kojima treba da se odvije vaš porodi!ni život. 2ovedite ra!una o hormonima kao i o respiratornom sistemu.'?= :namo da je simbol a šesti. 1ombina.e u li!nom broju i li!ne karme koju nosite nećete biti tašti ako ovo ne budete imali. 3rudite se da sa!uvate tradi. 3akođe bi mogao da vam oslabi vid što bi bio u rok povećanog šećera* kao i bolovi u šakama. 3o je samo moć da možete da imate strpljenja i snage* ali time da anemarite svoju lepotu i svoj udeo u aslugama.ijskom broju govori o vašoj karmi u pojavnom obliku i nate da ste svojim rođenjem u eli na sebe da vratite i platite karmi!ki dug svojih predaka. Budući da imate ne adrživu energiju i da možete da vladate drugima* ljudi vas vide kao aristokratu i obi!no se krećete u otmenim krugovima.u i na njih trošite arađeno* jer vam je .a uvek voditi ra!una o svima* hraniti ih* voleti i sve podržavati na mentalnom* emotivnom* duhovnom i 4inansijskom planu. +a šesti.a koja vam je data u li!nom broju traži romanti!nu ljubav* nežnu* milosrdnu* ali i strastvenu. 7etvorka u genera.e kasno shvate ljubav.a.rpnu energiju ne trošite u alud* jer bi vam se moglo desiti da nervni sistem i mo ak tokom života budu ugroženi. 0ožete da budete dvostruka li!nost noseći masku sa dva li. Nova. Niži tipovi ovih brojeva mogu da budu nesigurni* robovi vremena* lažovi i hoštapleri* koji se kite tuđim perjem i tvrde da sve naju i sve umeju. :apamtite da vaša snaga leži jedino u vašoj blagosti.enu ne bi li na neki na!in uti. >esti.u dva trougla što je po nato kao $avidova ve da* ili šestokraka ve da ili simbol u ogledalu tri trougla ili devetka.eljubivosti i poštenju. Eeleli biste da kro ljubav stvorite porodi!no gne do i u njemu uživate sa voljenim bićem.om u bioritmu koja simboli uje +un. 3okom života pretrpećete mnoge promene kako na emotivnoduhovnom planu tako i na poslovno-4i i!kom. 3o vam daje silu da možete da sve životne .ikluse uskladite. vam je i u etno važan i bilo bi dobro da rađate i gajite de. )i ćete kao šesti.a u li!nom broju govori o vašoj li!noj karmi i prošlog života* koja je bila jedna od najtežih. 5<= +a dvojkom u bioritmu vi uvek tražite saradnju. Ako ovo ne doživite bog šesti. 2robajte da u životu nau!ite ono što vas aista interesuje i ono što volite i neka to bude vaše životno opredeljenje. %mate dar da sve postavite na svoje mesto* moć instikta tog šestog !ula koju vam je vaša )ila suđeni.ali da vam život protekne što bolje. Umete da budete nežni* pažljivi i naklonjeni drugima* ali opre no* vodite ra!una o detaljima* što uvek pomaže drugima.

% ukoliko aista u životu budete okrenuti po itivnim vibra. %mate veoma smisla a humor po!evši od šale na svoj ra!un pa do šale na ra!un drugih* ali vam to olakšava komunika. 3akođe povedite ra!una o kukovima* stopalima i žu!noj kesi kao i gornjem delu !ela.ijom vi kao !etvorka možete postići mnogo ne u dajući se ni malo u sreću.e da ostvarite baš ništa* jer vam je porodi. )aša životna devi a bi trebalo da bude rad* red i dis.to i aspektovano. 0nogo toga od ovoga se mora dogoditi ukoliko svoj život budete osmislili te !ulna uživanja i željom a posedovanjem smanjite na minimum* a svoj život usmerite ka kreativnosti. )aše dravlje će biti ugroženo ako ne vodite ra!una o svojoj jetri i pankreasu koji su i raženi u numerosklopu vaših brojeva. 7ovek je dovoljno da vas pogleda i vaše aristokratsko D dostojanstveno ponašanje odaje i u etnu osobu koja je u prošlosti imala velike težnje a životnim preokretima* kao i eks. )aša dvojka u genera. +ada na religio nom planu plaćate karmu koja i la i i prika ana je u li!nom broju šest.a i osnov i uto!ište i sva vaša sreća.iju na svakom koraku.ijama* možete da postignete velike društvene i 4inansijske uspehe* bogatstvo* dostojanstvo i sreću uopšte.ijskom kodu će uvek poslušno . <5= 7etvorka u vašem bioritmi!kom broju govori o karmi vaših predaka koju ste vi svojim rođenjem u eli na svoja pleća i otplaćujete tokom života.a vraća u tokove vremena* i krenite u osvajanje budućnosti. 3rojka je broj koji nosi vaše brojeve. Uvek ćete svaki posao obaviti na najbolji na!in u i u etnu organi a. Budući da sve želite sami da organi ujete* a u to sve radite na teži na!in* nećete biti svesni da vas ljudi smatraju vrlo ne godnom osobom. )i ovako ne možete mimo porodi. "edino teškim i mukotrpnim radom i dobrom organi a. +a godinama ćete to nau!iti da kontrolišete. 3rojka je ekvivalent "upitera i to donosi najbolju sudbinu. trojke možete da svoje okruženje ispunite kreativnim neredom tr!eći od jednog do drugog projekta i žureći da avršite stvari ako im ne daj Bože opadne interesovanje. 1ada je dravlje u pitanju vrlo rano imate problema sa skeletom i ubima* te vodite ra!una da se ne povređujete i da !ešće posećujete ubara. 3rojka je broj radosti* a kada je !ovek radostan onda dola i do beskrajne kreativnosti. 2rema vašim uputstvima svaki posao će biti priveden kraju i od toga će svi imati koristi. Ne mora sve od ovoga da vam se dogodi* a i sve ostalo što bi došlo* bilo bi prola nog karaktera i ne bi ostavilo veći uti. 88= $ve trojke poja!avaju dejstvo vašeg numerosklopa. /stanite malo elasti!niji i 4leksibilniji i videćete i sami da će vaša snaga i sposobnost u!initi da odbijete napad svih svojih neprijatelja kao i vaših neistomišljenika.iju.entri!nost u svemu. 3o može da vam stvori probleme* ali šesti. 3akođe volite abavu. )i kao nosila.aj na vaše dravlje. Nešto što bi moglo tokom života da bude o biljno i o !emu treba da vodite ra!una su žu!na kesa* tiroidna žlje da* ligamenti* telesne belan!evine i levo uvo. 1ako ste pri!ljiviji boraveći među ljudima koji se abavljaju može da vas spopadne smeh u najne godnijem momentu. A ako vam se podari da brže otplatite taj li!ni karmi!ki dug* probajte da spre!ite da vas ta šesti.a u li!nom broju koja vam daje da možete generalno da se prilagodite* ublažiće neprijateljsko delovanje !etvorke.iplina* jer u suprotnom !etvorka koja simboli uje kvadrat i +aturn može da vam donese sva otežanja* a neretko i dravstvene probleme.

e da urade spermogram i da obrate pažnju na sve što je ve ano a potomstvo* a ti!e se dravlja. >esti.a vam kao i drugim šesti.rudi* stomak i probava su o biljnije aspektovani* a ravnoteža te!nosti u telu kao i sekre. 3rudite se da svojim šarmom nadoknadite ono što vam kro karmu i karakter bude nedostajalo. 2eti. ?'= 2eti. U životu želite da probate sve* ali vas vaši strahovi koji ponekad mogu da budu veliki* odvraćaju od svega.a u bioritmu odaje rado nalu osobu i vi želite da doživite sve ono što život može da vam pruži. 7uvajte svoje sr.ija žlje da sa unutrašnjim lu!enjem je nešto o !emu treba voditi ra!una. 0ožete da budete sjajan orator ali i dobar trgova.a* levo žene i sle ina su nešto što vam je aspektovano da možete da obolite tokom života. %ako ste ovakvi* vas je najteže uloviti a bra!nu luku* jer vam strahovi koje smo već pomenuli ne do voljavaju da odradite nešto tajno i može da se desi da ostanete sami iako vam je porodi. )ama je vrlo teško da se trajno posvetite bilo !emu* pa neretko nemate poverenja ni sami u sebe.. "edino što je kod vas nepromenljivo to je da težite slobodi* da živite be ikakvih ograni!enja i ograda.ijama otplaćivati dug koji niste platili sada..a koja u ogromnu energiju koju imate i koja vam daje da previše ra mišljate* anali irate* pa !ak i . 2robajte da ne primate sve solarom* jer bi u suprotnom moglo da dođe do nervo e* a samim tim do nekih prola no psihosomatskih obolenja. Uvek se trudite da budete u središtu bivanja.irkula.e i ono emotivno i ono dravstveno* jer je neko od predaka imao oboljenje sr. %mate puno šarma i svoju privla!nost adržavate do kraja života. =(= . "edino što je postojano kod vas je vaša nepostojanost. 0noge želje i mnogi događaji ostali su neispunjeni upravo jer su vas strahovi od toga šta bi bilo kad bi bilo sputavali kao i vaš vapaj -ne atvaraj me. Leđa* .a u li!nom broju vam je dala jedan ni malo lak li!ni karmi!ki dug i prošlog života i mogućnost da to vratite* isplatite u ovom mogla bi da vas rastereti novih patnji.a kao !ulan broj sve doživljava !ulimaC mirisa* dodira* vida* sluha ali pokušava i da sve to istraži na neki ekstra D sen orni na!in.ija i ljudi koji su vam u ovom životu karmi!ki dati ostavljaće vas i tražiti ne!ije novo društvo* a vi ćete i dalje u novim reinkarna.a najvažnija u životu. Na momente ste puni entu ija ma i dinami!ni* a naj!ešće promenljivi.epidla!ite može vas udaljiti od partnera koji je sa vama* a i od mnogih prijatelja koji vas okružuju.entri!an karakter.i bi trebalo pre planiranja porodi. 0uškar. )aše dravlje tokom života nije abrinjavajuće. U karmu svojih predaka i svoju li!nu karmu nećete tako lako savladati sve prepreke koje budu postavljene ispred vas. %mate jedan eks.ići a !etvorkom i neće vam mnogo pomoći da se održite na površini.ama u li!nom broju daje vašu li!nu karmu i prošlog života i verovatno će vam u ovom životu na životnoj sta i dodeliti ljude koje ste povredili u nekom od prošlih života.ija* desno oko muškar. No vi ćete radije probati da se i vu!ete i teških situa. U sve to jedini. >esti. /va dvojka vam daje i moć instikta da možete da predosetite i osetite sve ono što bi moglo da vas ugro i ili da vas na neki na!in uspori ili omete* pa neka vam moć dvojke bude vodilja. +kloni ste umetnosti* pisanoj re!i i bili biste i u etan novinar kada biste mogli da se usredsredite na jedno animanje i jedno interesovanje. 2romenljivi ste* vrlo teško donosite odluke* jer želite sve u životu da probate.a* te to neće ni vas mimoići. .

Nestrpljivi ste* volite adovoljstva* trudite se da ne budete skloni ra vratu.ije.a je ekvivalent planete )enere i ona je u vašem slu!aju vodilja vašeg numerosklopa. 96= +edmi.i da biste mogli preventivno da otklonite opasnost od sebe.iju i to je jedan klju!ni segment mudrosti i vere. )aš srećan dan je petak i probajte da sve važne stvari radite baš na ovaj dan. )aša vodilja numerosklopa vam je podarila pregršt osećanja* ljubav u svim obli.a u li!nom broju vam uka uje da nosite svoj li!ni karmi!ki dug i nekog prošlog života i da ćete u ovom kro neka nesebi!na davanja morati to da otplatite* kako bi ostatak života proživeli u sreći i adovoljstvima. >esti.iju.a u genera. 3alentovani ste a umetnost* ali retko ljudi rođeni pod sjajem vaših brojeva mogu da postanu geniji.a u vašem bioritmu daje magi!an i misti!an broj* i uvek su to posebnosti koje vas odlikuju. Eivotna sta a a koju ćete se vi opredeliti data vam je kao i bor* a vi odlu!ite da li ćete služiti svetlosti ili tami. +edmi. @a likujete se od drugih ljudi iako nekada umete da budete mudri. )i ste i u etan prijatelj a !uvanje tajni posedovanjem brilijantnog uma i inteligen. Eene koje su rođene u ovom broju morale bi da vode ra!una o miomima i tumorima kao i da !ešće rade anali e i ultra vuk organa a reproduk. +misao a lepo* umetni!ki i elegan.a i ćutanjem mislite da možete da rešite ili aobiđete problem.ijskom broju u životu sve radite iskreno i pošteno* skladno sa akonima univer uma* neće postojati problem koji vi nećete rešiti ili adovoljstvo koje možete doživeti. 7ulnost vam je jedna od glavnih osobina* ali i miroljubivost.a vaša pratilja sigurno uživate u svim lepotama ovog sveta* prijatni ste i prirodno veseli. +vi vi koji ste u kombina. 1valitet vam nije najbitniji* već sjaj i luksu * jer tu pronala ite neki samo vama nan prosperitet. Ako u Anđela !uvara koji vam daje osmi.a i žene* prijateljstva i svih životnih lepih stvari. U životu će vam se davati da doživite obostranu ljubav D da volite i budete voljeniH da živite a ljubav.:a ra liku od drugih šesti.a* vi nećete do voliti da vas ljudi koriste već ćete svoj šarm duple šesti. Ni vi niste i begli li!ni karmi!ki dug i prošlog života kao i sve šesti. )i ste sami velika tajna* jer vam se otvaraju vrata na nekim višim nanjima i ra umevanju svega oko sebe. /vo je vreme mira i tišine i vama je dato da možete da premostite sve ono van!ulno što drugim ljudima nije dato. >esti. $evetka u genera. U ljubavi možete da budete nestalni* !ulni* ali nežni i osećajni.iji ovih brojeva dobro ispitajte od !ega su bolovali vaši pre. 1omunikativni ste* ra!ite ljuba nošću i šarmom* no nikada niste surenjivi prema ljudima koji vas okružuju. /smi.i.ijskom broju takođe govori da ćete u životu sve nasleđivati od imetka do bolesti. %mate unutrašnju snagu* mudrost i postojanost i sve što radite sa !vrstom i velikom verom možete da uđete u više s4ere uma i postojanja. Budući da vam je šesti. 2rimetili ste da kada ste u životu nešto pokušali da smuvate da .i* ali nažalost i kriminal.e u bioritmu i li!nom broju koristiti na najbolji mogući na!in.a vam daje i u etnu intui.iju vam omogućava da ra!ite šarmom i srećom be ob ira kako se osećali.a vam je pokreta! i u životu i u stvaranju tako da ste vi pre svega umetnik. 2odsti!e u vama sve što je lepo* humanost i istinsko prijateljstvo.ima od pijetetne ljubavi do ljubavi muškar. >esti. "edine o biljne aspektovane bolesti su vam oboljenja stopala* hipo4i e kao i nervnih vlakana.e* no vama je to malo ublaženo* jer vas devetka u genera.e u svom numerosklopu imaju genijal.ijskom broju atvara kao naj4iniji 4ilter koji propušta samo ono što vam !ini adovoljstva.

"edan od problema koji vas može stići tokom života su bolesti bešike i nadbubrežnih žlje da. +edmi. Uvek poslušajte moć intui.ije i sr.a veliki Anđeo !uvar* odlu!ite kro simbol akona da li ćete se odlu!iti a ka nu.u dato da odradite i adovoljite vaš li!ni karmi!ki dug i prošlog života koji nije bio nimalo lak.iju pomoći će vam da uvek odaberete pravi put i da ne dođe do akona koji smo prethodno pomenuli.a u genera.e nosite taj karmi!ki dug prošlog ili prošlih života koji ste u velikoj meri već otplatili i vratili* te se trudite da u ovom životu ne aradite novu karmu.itet.e normalnosti potražite savet lekara. Na putu karmi!kog duga imate neograni!enu i svesrdnu pomoć vašeg predivnog Anđela !uvara tako da ćete lakše proći nego druge šesti. 0nogi od vas će život provesti u samoći jer nate da budete teški be ob ira na šarm i . 1ada je dravlje u pitanju povedite ra!una o mišićima* glavi* motori!kim nervima i svim reproduktivnim organima. 2osedujete jednu do u per4ek.a u li!nom broju vam govori o nekom malom* još neplaćenom karmi!kom dugu i prošlog života koji je moguće da ste već platili što avisi od vaše životne dobi* a i životne sta e koju ste odabrali.e i brže odagnati dug životu. Nažalost i vi kao i sve šesti.ija* jer to je akon karme ili akon u roka i posledi.iji.ija -tekućeg šarma.ioni ma* jer su vam o!ekivanja vrlo velika. /dradite anali u eritro. >to se ti!e vašeg dravlja vodite ra!una o globovima i moždanim 4unk. :ato vodite ra!una da vas to ne dovede do mentalnog poremećaja. 3ako da ćete u ovom malo više ravnjati a i protiv od drugih šesti. 3o je kod vas dosta i raženo.ijskom broju koja vam daje i raženu intui. Ukoliko ste odabrali sta u svetlosti* Anđeo !uvar uvek bdi nad vama i i vla!i vas i pomaže kod najtežih životnih iskušenja kao i što ćete u svakoj borbi koja je pravedna i aći kao pobednik. /bratite pažnju da vas vaša snaga koja je !esto pomešana sa agresivnošću ne odvede na krivi put* već jednom ležernošću probajte da vašu animalnu prirodu sputate. )ama je porodi. vladavinu. +ve ovo ili veći deo od bolesti koje smo nabrojali se i ne mora javiti* ako budete kora!ali sta om svetlosti* a Anđeo !uvar će se pobrinuti a vaše dravlje. Budući da je osmi. te ga koristite u svakom trenutku i u svakoj situa. Nažalost* šesti. 69= /smi.ita i nemojte da vas avara njihov normalni broj* jer postoji mogućnost da budu pra ni. Bogatstvo nećete nikada sami stvoriti već će vam ono biti dato kro bra!nog druga te otvorite !etvoro o!iju kada budete asnivali bra!nu ajedni.ijama.ija da upropastite ono što vam je od Božanskih darova poklonjeno. (== )i ste jedna kombina. Nemojte da vas plaši telesni elektri. 3ako i vi imate najveću želju da vam materijalni svet bude od i u etne važnosti.iju postoji suprotna reak.a u bioritmu je broj koji o na!ava vladanje tj.u.vam nije uspelo* a i debelo ste platili a to. %ako imate istan!an osećaj a dobro i loše* a ispravno i pogrešno može vam se desiti da u momentu pogrešite i da krenete putem koji vam nije namenjen. 7uvajte se u kasnijim godinama života moždanog udara ako je to neko od vaših predaka imao* što je velika verovatnoća.a i u etno važna i tu angažujete sve svoje mogućnosti. 1ontrolišite !ešće svoj puls i ako pređe grani.a.a. :a svaku ak.e koje vam u prvom momentu daje rešenje i nemojte naknadnim uklju!ivanjem ra. Nemojte do voliti da se tokom života osećate kao žrtva* jer vam je upravo kro porodi.

0orate da budete dis. Nau!ite da ra. Ako nau!ite da ih tuma!ite oni bi mogli nepogrešivo da vam kažu šta će to biti u skorije vreme.lepotu. Ne do volite da vas vaša velika emotivnost vodi ka pogrešnim odabirima.io ni i organi ovani.ilju. %mpulsivnost koju vam daje sedmi.iju birate ljude a prijatelje ili životne saputnike. )aša planeta aštitnik* "upiter* simbol uspeha* slave i !estog materijalnog blagostanja* aktiviraće se onda kada vi budete imali strogo a. 2robajte da kro život idete smireno* lagano kora!ajući ka svom . $uša i sudbina su vam uvek u dobroj rela.ionalno koristite vreme* jer postoji mogućnost da napravite i u etno lepu karijeru ve anu a sve segmente u koje pored ra. 7etvorka u genera. <89 .ijskom broju kaže da ste nasledili tešku karmu* koja govori o proklestvu u pojavnom obliku. 3o će vam pomoći da smirite svoju nervo u koja će sa godinama postajati sve i raženija. Bilo bi dobro kada bi svoj život podredili umetnosti i svemu što je ve ano a tajnost* jer vi naprosto ne do voljavate da vas bilo ko potpuno poseduje. Ako to ne uradite imaćete mnogo emotivno-ljubavnih promašaja.ija kro ponekad hladne ruke ili noge* kao i trnjenje u prstima vas upo orava da treba da nešto predu mete i sebi pomognete. +#$0%&# 8<9 /vo je jedna od interesantnijih kombina. )rlo su vam važna !ulna uživanja* kreativnost i umni talenat. U sredini životnog doba postajete mudriji i posle malih* ali !estih golgota* postajete rela i vrlo po itivna osoba.iplinovani* odgovorni* a nadasve ambi.io* koji nažalost vrlo malo posedujete* kako biste se i vukli i trauma.ija brojeva jer imamo dva neparna i jedan parni broj. Budući da ste prijem!ivi na pogrešne osobe* i da se one prosto lepe a vas* morate da koristite ra. )aše dravlje bi moglo da bude ugroženo kada su grlo i bubre i u pitanju. )enska . 2otrebna vam je i u etno velika istrajnost da biste došli do re ultata. Umete da se žrtvujete a druge no bog drugih osobina to vam ne na!i mnogo i trudite se da osmislite život od darova koje ste dobili.ija* morate uložiti i duhovnost. $evetka koja je u vašem slu!aju takođe karma* nala i se u vašem bioritmu* samo će vam otežati postojeće stanje. Ligamenti i koleno bi mogli da budu takođe jednog momenta ugroženi* te ih !uvajte i obratite pažnju upravo na njih.a u li!nom broju vam !esto !ini medveđu uslugu. )aša emotivnost koju ne možete da sakrijete koliko god se trudili* ljudi i vaše okoline to koriste* a ra o!arenje postaje samo vaše. 2osedujete dobar ukus* sentimentalni ste i hedonisti!ki nastrojeni. $evetka vam daje moć predosećaja.eptori u koži. Naklonjeni ste misti.rkvi pripadali.iju takođe bi mogli da vam stvaraju problem tokom života kao i re.rtan životni put. /rgani a reproduk. Upo oravam vas da se ne nervirate i da i begavate stresove jer bi tiroidna žlje da mogla da proradi i naravno da oboli.i mu i verovatno ste dobar medij. )aši snovi su vrlo interesantni kada ih se sećate.irkula. 7etvorka koju imate u genera. 3okom života obratite pažnju na skelet i ube. )ama niko ne može pomoći bilo u !emu* jer vi se atvarate i a dobro i a loše delovanje.ijskom broju će vam praviti opterećenja nekad više nekad manje* a pogotovo kada se nađete u li!noj godini broja <.iji. Bilo bi dobro da se od malih nogu posvetite u!enju i i u!avanju vere i duhovnosti* ma kojoj . Nau!ite da kro intui. +ve to možete i beći jednim urednim i mirnim na!inom života.

3akođe vam trojka i sedmi.a u li!nom broju. )i se trudite da budete nepredvidivi i nepromenljivi u svim segmentima osim kada je sloboda u pitanju* želite je više no išta i sve be ikakvih ograni!enja.io.e svoje prirode* nadgrađujte sebe i uspećete da pobedite sve ono loše što su vam drugi priredili.ija koju vam daje sedmi. Uvek ste u središtu svakog dešavanja.ije da biste nali ko je vredan vaše pomoći* a ko ne. )ama je abranjeno da u životu kon umirate alkohol.ija brojeva u kojoj dominira bioritmi!ka peti. Avantura je ono što vas najviše anima u životu. Ako vam je neko u porodi. uklju!ujete svih pet !ula* a šesto je vaša intui. U suprotnom jako su vam aspektovani jetra i pankreas i mogu da obole. )i ste ti koji u životu uvek i nova idate temelje i volite da eksperimentišete. 3ada ćete nati da iskoristite svoju mudrost* snagu i moć koja će vam osloboditi kvadrat* jer ste adovoljili njegove aspekte.irkula. +ve u životu doživljavate !ulima* tj. Budući da vam je arterijska .. Nau!ićete da sebi olakšate kada nau!ite da ne morate da se držite a.ilju. Ako do volite da vas ta negativna energija blokira tada će sedmi. /dstupanje od pravila može da vam da nadogradnju i da time samo poja!ate 4inalni re ultat.a. 2odložni ste psihosomatskim bolestima* i ato ne do volite da išta na nervnoj ba i uti!e na vas. :ato vi vrlo teško i donosite odluke* jer želite da probate sve* ili bar od svega po malo. Umesto alkohola utehu i adovoljstvo tražite u ljubavi vaših najbližih.ije pa makar i po . "edino je vama svojstveno da jednu stvar uradite na više na!ina. ?59 /vo je vrlo interesantna kombina. 3okom života mogla bi* a i ne mora da vam oboli žu!na kesa* a desno uvo malo oslabi. :nate da budete povodljivi* i tada bog iskorišćenosti drugih možete da apadnete u melanholiju ili !ak u depresiju.a u vašem li!nom broju u!initi da vaše mentalno dravlje vremenom postaje sve lošije.a daju okrenutost duhovnosti* takođe ste dobri mediji* koje drugi mogu da iskoriste.ijskom broju može vas blokirati i tada veliki strahovi mogu da vas odvrate od vašeg delovanja. $vojka u genera. 1ada doživite neuspeh nemojte da vas to brine* jer svaki vaš neuspeh je a vas novi veliki u!itelj.i imao in4arkt mo ga vodite ra!una o nervo i i stresovima.ija slaba* a aspektovani su vam još kukovi i stopala* pri!uvajte malo svoje dravlje. 2reviše ste podložni pomaganju drugima i koristite svoju moć intui. 7uvajte se da od svog života ne stvorite rutinu. )i ste vrlo prijem!ivi na negativnu energiju* i vama je dovoljno da vam !ovek pomisli lo i vama će i biti lo./va !etvorka u bioritmu govori da ste svojim rođenjem u eli na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka.enu da morate u svakom momentu da uklju!ite ra. 3rudite se da ljudi ne primete vaše strahove* tada . &elog života ćete teško raditi i retko će ko !uti da se na to žalite.rtanog pravila do kraja određenih poslova ili života. 3ada će prestati sva ograni!enja* kao i vaša karma davanja be nadoknade. Uvek ste vrlo neobi!ni i oko sebe širite svoje težnje koje ostvarujete na sve !etiri strane sveta i što je najlepše u svako vreme. Ali isto tako vi možete da se organi ujete i savršeno ra vijete prema akonima upravo broja !etiri koji vam govori da sa velikom postojanošću morate ići ka svom . 2rotokom vremena* kako budete sa revali sve više ćete nati kome i kako da se okrenete. 1oristite drugo li. Umete da budete promenljivi* ali ste puni entu ija ma* dinami!ni i jedino što je kod vas postojano je upravo vaša nepostojanost. )i imate sposobnost adržavanja pažnje na objektu vašeg interesovanja od po!etka do kraja* što nije svojstveno drugim osobama. Ne do volite da vas koriste kro vaše emo. )i ste kao osoba jako rado nali i želite da probate* doživite i iživite sve ono što je u životu moguće. 0ožete biti idealan orator* ali i merkurski trgova.

3o je nešto što naprosto morate i . .i !iji ste vi !lan jer ćete nati da stvorite toplo porodi!no gne do i sjajan dom u kome će svi biti srećni* a najmanje vi sami.iji 9(9 imamo dve sedmi. )eć u srednjim godinama imate potpuno poverenje u veru. 3ada vaš život može da krene drugim smerom i dobri re ultati neće i ostati. 7esto se osećate kao žrtva i što pre shvatite da treba da se menjate to ćete pre sami biti srećniji i adovoljniji.a. )ama su uvek drugi pre!i od vas samih i uvek ste bili* i ako ne shvatite na vreme i bićete samo mu!enik.ije brojeva.ije i i u etno anali irate prikupljeno* posedujete i brilijantan um i veliku inteligen. @adićete to sami u sebi* i pre ćete to sa sobom rešiti.iju. )i posedujete i u etnu unutrašnju snagu* mudrost i i u etnu posvećenost. 3ako da se i vi trudite da služite kro ljubav i uvek ste lojalni idealista gde ste posvećeni služenju prema lepoti* savesnosti* istinoljubivosti i poštenju koje je uvek reali ovano kro ljubav. Nadam se da ste do sada shvatili na!aj svoje uloge u životu. Umete da !uvate tajnu* skupljate in4orma. Umete da budete i skeptik* jer sumnjate u većinu stvari i nemojte se pitati ašto ste druga!iji od ostalih. 3ako i avršavate sve ono što ahteva !vrstu veru. vaše kombina. ='9 Nosila. /kolini nije lako sa vama* vama još teže sa sobom. 7esto ste kao mlađi imali sumnje u veru i spo naju Boga i Neba. 9(9 U ovoj kombina.e i ona je nosila. 3rudite se da vaša li!na sloboda i originalnost asvetli na nebu vašeg životnog puta.irkula.ije* vi ste proveli mnogo života u prikupljanju nanja i mudrosti koje danas imate* uvek spremni a momenat kad vam to bude atrebalo. %nventivni ste i mogli biste da se bavite svemu što je ve ano a umetnost* jer ste umetni!ki nadareni. #nergija vaše bioritmi!ke šesti.elim !ove!anstvom. +a vašim sedmi. 3rudite se da i begnete društvo i saradnju sa ljudima koji žele da vas iskoriste* već se podpomognuti po itivnom jedini. )i ćete se uvek nala iti u neobi!nom položaju* jer će vaša gledišta i vaše mišljenje uvek biti druga!iji ne samo od vaše porodi.ije žlje da sa unutrašnjim lu!enjem. 3eško ćete tražiti pomoć od drugih. 3akođe bi tokom života* ako ne obratite pažnju mogao da bude i problem sekre. $ok ste bili dete* naj!ešće ste se osećali usamljeno i ako ste se osećali odba!eno* !esto ste se i sami odvajali od drugih. )i uvek vodite ra!una o svima* na svim nivoimaC mentalnom* duhovnom* 4inansijskom i emotivnom.ju. vaše kombina.e već i od vaših predaka.e* jer je neko od vaših predaka bio bolestan i verovatno baš umro od sr. Blago onoj porodi.iju* okrenite anali iranjem svih koji vas okružuju. 3akođe ste veliki patriota i bilo bi dobro kada bi ovu kombina. 7uvajte svoje dravlje* a pogotovo sr.ije brojeva je ljubav* romantika* nežnost* milosrđe* a nadasve strastvena ljubav. 2osedujete sta u ka višem nanju i ra umevanju.enera.navla!ite masku despoti ma i ljudi vas tako onda i doživljavaju. 3ada po!injete da delite svoje tajno nanje sa . 3okom života mogla bi da vas bole leđa* da imate slabiju . 3rudite se da svojim ra mišljanjem i anali iranjem ne odete u neku vrstu -jadan ja ili jadna ja mene niko ne voli i niko ne ra ume. 2re ove reinkarna.om u genera.ijski vam je dato da vam materijalna strana bude važna* a da li ćete to ostvariti avisi isklju!ivo od vas samih. +ve drugo može da bude prola nog karaktera i neće biti nešto što bi moglo da vam ugro i život.e* teško je shvatljiva mnogim ljudimaH energija koju ona nosi mali broj ljudi prepo naje* jer ona nosi doživljavanje tekuće ljubavi.ama vama je dato da uđete u u višene oblasti postojanja* one su vaš rak ka njima..ijskom broju* koristeći svoju veliku intui. 1ada je dravlje u pitanju povedite ra!una o grudima* stomaku i probavi. Budući da umete da odaberete pogrešnog partnera* biće to teret koji ćete morati da nosite i u ev ukoliko se ne odlu!ite na radikalne promene.iju imali politi!ari.

e svega što !inite. Ako se opredelite a sta u Anđela !uvara mogli biste biti i . Nemojte se ponašati kao da nate sve* jer ćete biti uskraćeni a nova iskustva* a time ispasti i ravnoteže i ugro iti dalje duhovno napredovanje.nešto od !ega ne možete da pobegnete. 2laneta Uran vam je kao vladala.i. broja sedam dala slobodarski duh i stvarala!ku volju da možete da stanete na svetlu stranu života. )eć smo govorili da osmi.ije* imate i moć predosećaja.a i nemate vojsku koja bi krenula u odbranu organi ma. % to je ve!ni krug vaše sudbine koji se ponavlja. 2rvo što morate da nau!ite je to da vašu neverovatnu moć koristite na lagan i uravnotežen na!in. Eivot ćete utrošiti da pomognete* ako može da raj bude i na emlji. )i imate malo belih krvnih rna.i ili kriminal. )olite da radite u društvu* koje !esto i abavljate* i koje nikada nije ravnodušno prema vama. /sim i u etno jake intui. /bratite pažnju na hipo4i u kao i na nervna vlakna. +posobni ste menadžment.e uvek donose uspeh* nova. Broj osam ima jaku želju da ovlada materijalnim svetom i dovede je u sklad sa Nebom. +ve što uradite* uvek imate opravdanje a to jer sebe smatrate veoma pravednim. )i možete da se vinete u visine* a onda da to svoje nanje prenesete na obi!an život. Ako odaberete opet drugu sta u* u ećete loše obras.e imaju ljudi koji su genijal. "edino što vam je o biljno aspektovano kao devetki u bioritmu su ki!ma i stopala.i* i bor je aista samo vaš. )i imate svoj akon koji kaže da su sta e ispravnosti i greha vrlo u ane i prave* ali to su samo vaše sta e i ne trudite se da ih nametnete drugima jer šta je ispravno a vas ne mora da bude i a druge. Uvek imate jaku energiju i ponašate se kao svetovni gospodar. 7ak i ako nau!ite da budete malo tolerantniji prema drugima* ostaćete najveća mora sami sebi* jer ćete sebi suditi po najstrožijim akonima.ijom koju vam daje sedmi. 2robajte da svojom i raženom intui. 0ožete da o!ekujete da se ra bolite od svega od !ega su bolovali vaši pre. 2rvo što morate da nau!ite je da napravite ravnotežu materijalnog i duhovog življenja.arstvo koje se ove ja. i moć.a ili akona. 3akođe vaša pro4esija može da bude koreogra4* dirigent* a i administra. 3ako i vi kao osoba možete da budete veliki per4ek. )eć ste i uvek ćete vršiti sva pravila života. 0ožete da budete i dravstveni radnik* pogotovo psiholog ili neuropsihijatar. 2reljubu ne praštate* jer nate da volite beskrajno. 669 U ovoj kombina. Ako ste na sna i poštenja i ispravnosti* imate jake Anđele !uvare koji vas štite u svakoj sekundi vašeg življenja* u suprotnom* umesto Anđela !uvara vašim životm vlada 0ars.a u bioritmu odlu!ite kojom ćete sta om života krenuti. %mate talenta a svet nov. )rlo ste hrabri i ako ste na sta i 0arsa moral može da vam bude bestidan i ra vratan.ionista i da imate velika o!ekivanja. /vo je božanski broj vladanja. @atoborni ste i ponekad svađala!ki nastrojeni. 3akođe preu mite odgovornost a posledi. Ne aboravite da u svetovnom životu nasleđujete sve od imetka do bolesti.a* to ne dirajte* jer svaki od tih mladeža može da bude poten. )i sigurno na telu imate bar jedan ili više mladeža ili bradavi.ijal dravlja. 3o što nemate visoku temperaturu nemojte shvatiti kao poten. )aše osmi.ijalni tumor!ić. +ta a Anđela !uvara je teža* ali donosi život* a sta a 0arsa ve!itu borbu koja vam je ina!e u krvi i može dovesti do vaše propasti* kad tad.e a svoj život* a sve to po svojim vrednostima.iji brojeva jaka je naglašenost broja osam.ija je takođe aspektovana. )i bolje od drugih ra umete kosmos i njegove akone i kada biste hteli mogli biste da pomognete da se !ovekovi akoni urade po ugledu na akone kosmosa i Božje akone. 2robajte da sa manje muke postignete iste re ulate* ali sa mnogo više radosti. )aši snovi su vrlo interesantni kada ih se sećate* i ako nau!ite da ih tuma!ite mogu postati i vi ije budućnosti.a je nešto što morate da nau!ite* pa hrabro napred* na sta i ste. %mate vrlo i ražen osećaj a ispravno* a takođe i a pogrešno. :akon u roka i posledi. )ama je nemoguće pomoći* jer ste veoma atvoreni i ne do voljavate nikome da uđe u to . %mate veliku želju da budete ne avisni i slobodni.

>esti. 0ožda nemate kal. )olja vam je uvek i u etno ra vijena* i u veliko ra mišljanje* kombinovanje do .epidla!enja možete da postanete sitni!avi. )i jeste humana osoba* kao što je i vaša devetka koju imate u bioritmi!kom broju nahumaniji broj među brojevima. 3akođe vam ta sedmi. (99 +a devetkom u bioritmu vi ra!ite simbolom dovršenja. "ak vladala.e puno ljubavi koje savlada svaku prepreku koja mu se nađe na putu.a daje jaku intui.a u genera. Ako iko poseduje umetnost življenja to ste onda vi* brinući se a .a u li!nom broju vam govori o prirodnoj nervo i koju posedujete. Uvek ste idealista i kada biste mogli vi biste svakome bili i ota. 3okom života !uvajte svoju bešiku i povedite ra!una o nadbubrežnim žlje dama. '=9 )i ste po li!nom broju uranski tip koji vam daje slobodarski duh* otkrića* originalnost i stvarala!ku volju. 3rebalo bi da shvatite da je najveće bogatstvo D sr.ki. )i ne samo da mislite da nate šta je najbolje a vas* vi to isto mislite i a sve ljude. 3rudite se da uvek ostanete božanski tipovi* u pravom smislu te re!i* lepi i prijatni* i uvek spremni da pomognete. 1ad je dravlje u pitanju* vodite ra!una o glavi* reproduktivnim organima i mišićima. )rlo vodite ra!una ukoliko je neko od vaših predaka imao in4arkt mo ga da se to i vama ne dogodi u kasnijim godinama* jer su vam aspektovane bolesti visokomoždanih 4unk.ije i uvek nova istraživanja životnog puta. vašeg naka je jedini. Uvek gledate u sve što je pred vama i nikada se ne osvrćete a sobom. :ato probajte da poslušate i tuđe želje u !emu će vam pomoći intui. 2roblem bi mogli da budu eritro.a . Ne možete vi da budete velika majka 3ere a !itavom svetu* već probajte da ajedno kro Božje okrilje dobijete pravdu a sve. % begavajte nerviranje i stresove kao i nervo u kojoj ste veoma skloni. 3rudite se da kršite sve tradi.sjajan politi!ar.ija predvidi i amisli* jedini.a vam već daje lepotu* jer šesti.elo !ove!anstvo* uvek pomažete drugima ra umevanjem i saosećajem. 3akođe imate talenta a nau!na istraživanja* kompjutere* bili biste i u etan detektiv* arheolog* geolog* numerolog* ili naprosto i u etan sveštenik. >esti.a vi biste tu igrali glavnu ulogu.iti* da ih imate u dovoljnom broju* ali da su pra ni.ije.elini.a koja je u bioritmu i o na!ava uvek promene* nove događaje* nove situa.ijuma* možda gvožđa* ili bilo šta već* što oni sadrže. +edmi.ijskom broju vam daje šarm. )olite dramati!nost i kada bi život bio sapuni. /vakvi kakvi ste teško ćete naći svog životnog partnera. 0orate da prihvatite ljude onakvi kakvi jesu* uvek im oprostite* aboravite i pustite ih da idu svojim putem.a je i Božji broj tako da uvek imate mešavinu intelekta i emotivnosti. 1ada shvatite da je vaš adatak da avršavate ne avršeno* nećete se osećati pogođenim kada ne!emu dođe kraj.a ajedno daju vam mogućnost da sve što vaša intui. 3rudite se da kada ste ne adovoljni i kada vam nešto ne ide od ruke ne odete u psihosomatska oboljenja. 2ro4esije kojima bi mogli da se bavite su ve ane a duhovnost* 4ilo o4iju* dramu* uopšte umetnost u . Umete nekada da delujete i nenadno i neo!ekivano. "edini.ija i globova. )aš glavni adatak u životu je da nau!ite kako da avolite sebe i praštate sebi.u problema tako da se nadalje možete posvetiti novom iskustvu.iju* koju treba da koristite u svakoj situa. Ali ato je vama jako teško pomoći* jer ste !vrsto atvoreni u sebe. Ako išta neobi!no odradite to je deo vašeg li!nog broja 9.ija koju posedujete.a i sedmi. i majka.iji. @adovaćete se* jer ste uspeli da složite i poslednju ko.

iju.a u li!nom broju* biće vam od velike koristi* dokle god sve radite pošteno i dokle god ne pokušavate da bilo šta smuvate. /no što je kod vas i raženo to je venska . )i se uvek trudite da predu imate ono što je potrebno da biste i gradili sebe* ali i novo društvo. vašeg numerosklopa pored Urana je mese. "oš kao dete mogli ste da rasturite tran istor* sat ili nešto sli!no da vidite od !ega je sastavljen* a šta se niste baš najbolje proveli od strane roditelja.ija vaših brojeva donosi opasnost* jer već u srednjim godinama* ukoliko se ne !uvate obolećete od bolesti psihi!ke prirode. )eć tada ste imali smisao a inova. 1ombina. 1ada vam oslabi vid i po!nu da bole šake tada uradite ##. Umete da budete be voljni i da ne ula ite u bitke* i ako vas sedmi. Nemate baš jaku volju* ali se na vas ne može lako uti. +ve što je okultno i misti!no vas privla!i više nego druge. 3ako da se dogodi da !esto sami sebe i blokirate i apo!eto ne dovedete do kraja. 1ada vam Anđeo !uvar i vaše pošteno istupanje u intui. 2osedujete i u etnu intui.a tera na nove* i nenadne i neo!ekivanje situa.ati* jer ste plašljivi i neodlu!ni. U kasnijim godinama postoji mogućnost mentalnih bolesti ukoliko je neko od predaka bolovao od istih* te se !uvajte nervo e i stresova.iju koju imate* dakle kada vam sve to pomogne* vi jednostavno možete biti pionir ne samo svog vremena već i vremena koje dola i.ija* koja se mani4estuje kro hladne ruke ili noge* a u kasnijim godinama doći će do trnjenja prstiju. +kloni ste da i ranog detinjstva ponesete traume koje će vas pratiti !itavog života.ijskom broju pomaže da svojom intui.ijom i duhovnošću koju posedujete možete da pratite svoj tok ra mišljanja. 2robajte da to preva iđete i da u duhovnosti nađete smisao življenja. +edmi. :nam da uvek mora da bude spremna na promene* jer vi ste tome veoma skloni. U vama je ve!ita borba i među materijalnog i duhovnog* ali peti. 3rudite se da vas tuđe neprijateljstvo i tuđa loba ne dodiruje* jer patnja je onda samo vaša. 2robajte da u životu nađete smisao koji će vas voditi pravim putem* tako da ćete i vi i vaša okolina uvek biti i adovoljni* a samim tim i srećni.a u genera. 1ada je vaše dravlje u pitanju* tokom života možete da obolite u detinjstvu od grla* kasnije ukoliko ne vodite ra!una bog ra nih prehlada mogli bi da vam obole bubre i. koji ovde ima naglašen na!aj.irkula. % u etno ste podložni negativnoj energiji. 5?9 )ladala. $ok to ne postignete vi posmatrate druge koji sve to !ine* i u!eći od njih sti!ete hrabrost i . 0ogli biste vremenom da imate i povišeni šećer u krvi* tokom svog života vodite ra!una o vašem respiratornom sistemu. 2ovedite ra!una o vašem nervnom sistemu i mo gu.a u genera.jakom voljom i odradi.ije. glave. Anđeo !uvar koga vam daje osmi.iju* ali i moć instikta* to jest šestog !ula* koje su ljudi davno i gubili* a po neki kao vi imaju veoma i raženo. )aša okolina družiće se se vama vrlo dobro. )ama je dovoljno da vam neko pomisli lo i vama će biti lo.ija gde vam jedini.a u bioritmu daje moć liderstva* ali i ka uje da volite mnogo da anali irate i ra mišljate. Umete da budete sanjar* !esto nestalni ali i podložni ilu ijama. Be ob ira kog ste pola obratite pažnju na organe a reproduk. "oš dok ste bili dete animalo vas je sve što je novo* i uvek ste bili puni i a ova a apo!injanje novih avantura. /+0%&# '96 /vo je vrlo interesantna kombina.ijskom broju vam pomaže da sa nanjem petog nivoa nekom novom tehnikom odradite sve to na sebi svojstven na!in. )rlo ste maštoviti* emotivni i vrlo sen ualni.ije* puni novih ideja.

3ada ste u svoju desnu hemis4eru mo ga* u svoju podsvest uba. )i ne da ne smete nikada ništa nepošteno da uradite* ne smete nikada ništa ni da smuvate. Budući da ste sen itivni želite harmoniju po svaku .lasno re. 0asku koju nosite na li. :ato vi najbolje 4unk.u da biste aštiti sebe skinite* jer vi ste i u etno vredni uvažavanja. Nau!ite uvek da kažete ono što mislite.ili negativnu energiju.rnih misli* jer to može biti vaš i u etan uspeh ili neuspeh i avisi od vas samih.* kao i gluma. "edno od animanja koje bi trebalo da odaberete ako ste mladi suC trgova!ki putnik* mu i!ar* prevodila.ijskom broju daje vam i u etan šarm koji bi trebalo tokom žvota da nau!ite da koristite. 1ada proradi osmi. Umete da budete tvrdoglavi i da kro život idete glavom kro id. Ukoliko ispoštujete svog Anđela !uvara mogli biste imati dosta sreće kro vaš životni put.a doći će do i ražaja tek u budućnosti kada ovaj svet to bude nau!io da vrednuje. )aša uloga mirotvor. %mate sposobnost da nekada preu mete i tuđe osobine.a u genera.ija uvek bude put do približavanja životu i ljudima. )aš život je saradnja i vaša najveća snaga upravo leži u vašem šarmu i u vašoj blagosti.. % u etan ste posrednik* jer umete da budete strpljivi* ljuba ni* pažljivi i nežni. 2robajte da u životu stojite !vrsto na obe noge i da živite hrabro be ob ira na okolnosti koje vas okružuju. Nikada ne smete ni da pomislite* a ne da i javite da ste nesrećni. 3ad Anđeo !uvar prestaje da bdi nad vama i ne samo da vas napušta* već vam i svoju pomoć uskraćuje.ospoda koji je svuda oko nas.e koja je genera.u i to će biti najveća nagrada koju sebi i drugima možete da ponudite. 3rebalo bi da nau!ite da ste vi u suštini .a na rođenju to podarila. )rlo ste srećni kada uspete da nekome pomognete* a pogotovo kad neko ima koristi od vaše prosvećenosti i vašeg nanja.enu. )i to imate i jedan ste od retkih srećnika kome je )ila suđeni. >esti. 3rudite se da uvek budete neprimetni i vi ste rođeni po adina. 2robajte da svoje težište u svemu nađete u sopstvenom sr. )i uvek do uspeha idete kro veliku borbu i hrabrost. /vo je jedino što vam je o biljno aspektovano* a sve drugo je prola nog karaktera.a vi slušate svoje unutrašnje "a i glas .ionišete kada se nađete u nekoj radnoj grupi. Naša podsvest se ponaša kao naš pokorni sluga i sve što joj naredimo ona to i odradi. +eksualna energija vam je veoma i ražena te se trudite da upravo ona ne upravlja animalnom prirodom.. .ijski broj i osmi. Napominjem vam da se najviše !uvate . 0nogi ljudi* većina to nema* imaju je još samo životinje* a ljudi su bog svog na!ina života odavno i gubili.a kao 0ars tada vaša priroda ne može da shvati šta na!i pokoriti se obi!ajima i moralnom pravu. Nemojte sebe stavljati u drugora redne uloge* jer vaša lepota i asluge mogu da pomognu prvo vama pa onda i svima oko vas. 7esto imate svoje strahove i tada možete da budete uvredljivi i da se vežete a patnju umesto a sreću. )i imate moć da sve stvari ostavite na njihovo mesto.iju broja dva koji vam je bioritmi!ki broj* šesti.odla ite na svoj put novih sa nanja. :nate da Anđeo !uvar traži uvek apsolutno ispravno življenje. )i ne nate kako neke događaje predosetite i ne nate na!in na koji to !inite* ali taj predosećaj i taj instikt su uvek prisutni. %dući kro život be određenih obra a. $vojka u bioritmi!kom broju vam daje instikt šestog !ula.ijama i globovima. 1ada je dravlje u pitanju* vodite ra!una o visokomoždanim 4unk.ite svoje mišljenje i trudite se da vam komunika. Nau!ite da ga koristite i u pošteno bitisanje život će vam biti bajka.e koja je vaš li!ni broj. 5=6 %mate interesantnu kombina. )aša snaga je !esto pomešana sa agresivnošću.

Ako ste žena kontrolišite hormone. 3okom života povedite ra!una o vašem grlu* bubre ima* kao i organima a reproduk.ama. 3okom života želećete da putujete i da stvarate nova prijateljstva.irkula. 3rudite se da sve organi ujete i da sve držite u savršenom redu.a nudite. U kasnim godinama po!eće da vam trnu prsti.ije daju ležernost i smisao a humor. +ve ono što je sporo i pipavo je kao . 1ada vam govore da odrastete* da prestanete da maštate i da po!nete o biljno da živite* što jeste istina* ali niko ne shvata vašu dubinu iskrenih osećanja.najbolji i vor in4orma.a u genera.ija.iju. Bilo bi dobro da vrlo rano nau!ite šta je to religija kro neku od verskih institu.ijskom broju i osmi. Anđeo !uvar bdi nad vama i nau!ite da je život kro koji idete uvek poštenje. 3rudite se da nađete mogućnost da i ra ite svoja mišljenja i osećanja i ako nećete dobiti uvek aplau e a to. U suprotnom ljudi vas neće saslušati do kraja. Bili biste i u etan umetnik* ali i dobar vidar. 8?6 1ombina.iju. @adost i kreativnost koje su najveće odlike ove kombina. )ama posebno naglašavam da poštujete Anđela !uvara* jer u suprotnom noseći teške nasledne kodove možete sami sebi još više da otežate situa. @adite i u!ite i tako ćete najbolje pomoći sebi. 1ada se ra o!arate* nažalost* patnja je samo vaša.ima kad nije vreme a smeh da ne biste povredili druge oko sebe. 2ovedite ra!una o svom respiratornom sistemu. velikog Anđela !uvara* pomaže vam da lakše prebrodite sve životne teškoće.e u genera. 3rudite se da vam bog trojke koja vas ponekad !ini neurednim u toj vašoj kreativnosti ne opadne interesovanje a ono što radite.ijom brojeva bili biste i dobar novinar* pisa. 2eti.ite sa svog životnog puta. 3o aista ne može da bude lako i život će biti pun ograni!enja.ija nosi dve !etvorke* prokletstvo u pojavnom obliku i preu imanje karmi!kih dugovora svih svojih predaka. Ne pokušavajte da bilo šta smuvate. 2robajte da nervo u i stres potpuno i ba.ije. 3rudite se da ne po!nete da se smejete u trenu. 2robajte da se ne ve ujete a prola ne stvari* budući da ne brinete mnogo o posledi. 2robajte da kada vam nešto ne ide ne blokirate sami sebe bog straha od neuspeha.ija trojke u bioritmu* peti. )i ste uvek na službi drugima pa i ako vam neko ne traži pomoć vi od sr.a loše venske . 7etvorka je ekvivalent planete +aturn* ali i kvadrat.e u li!nom broju govore da prilagođavanjem uvek možete rešiti sve probleme koje život stavlja ispred vas. Ne do volite da dete koje nosite u sebi ikada odraste* jer će vas ta detinja nevinost i dobro raspoloženje sa sjajnom maštom držati živim i mladim dokle god i to dete živi u vama.a koju imate u li!nom broju* tj. )aša venska . $rugi neće pri nati da je baš to vaše dobro raspoloženje mnogima pomoglo da avrše ili po!nu neke svoje poslove.ijskom broju vas opominje da vodite ra!una o svom nervnom sistemu i mo gu. 2rimetili ste da kada ste to probali nikada vam nije uspelo i debelo ste platili a takav pokušaj. 3rudite se da u životu sve radite pošteno i be ikakvog muvanja* jer u suprotnom Anđeo !uvar vas napušta i vi ostajete na tamnoj strani života. Be brige* to je samo posledi. Nemojte da vas ovo uplaši* jer osmi. Ali takođe sa ovom kombina.ija.rkula. <<6 /va kombina.* ali i vedri abavlja!.ija nije najbolja i verovatno imate ponekad hladne ruke ili noge. 2robajte da nau!ite da sa malo re!i* be rasplinjavanja kažete suštinu.

/smi. +amo tako možete da postignete velike i neslućene re ultate na životnoj sta i.aja sa strane. Ništa nije sramota raditi* a vi kao dupla !etvorka sve to možete dovesti do savršenstva. @ekla sam vam već da vam je dravlje dobro* ali obratite pažnju na skelet i ube. Nau!ite da i begnete udar.elog posla. A vi uvek imajte na umu šta vam +aturn i kvadrat poru!uju. Ako se budete nervirali i imali stresove ra!unajte da će vam oboleti i tiroidna žlje da.ija brojeva koje vi imate su peti. 3o je jedino što vi ne po najete.ijom. +kloni ste da navu!ete .stvoreno a vas* ali se ne adržavajte na detaljima da ne biste i gubili smisao . 2robajte da se menjate u avisnosti od prilika i neprilika u datom momentu. Budite strpljivi* jer tako ćete imati više mogćnosti a i bor. Uvek ćete i nova pokušavati da ponovo apo!injete i ako ste nešto prethodno i gubili i uvek i nova to će vam i uspevati. )i ste jedna tanana umetni!ka duša i okruženi ste lepotom svog bitisanja.a je ekvivalent planete 0ars. ?86 1ombina. 2ored dis. )ama više nego drugima životno geslo treba da bude rad* red i dis. U!enje je nešto što vam ide od ruke* kako nauke tako i duhovnosti. :nate da pametan !ovek u!i na tuđim iskustvima pa tako i vi prestanite da sti!ete iskustva na sopstvenim greškama. /smi. 3okom života uvek težite ka pravdi i milosrđu.enetika vam je dala da adržite mladolikost do kasnog doba života. @utina koju sami stvarate* sami postavljate kao pravila* jer smatrate da sve što radite treba da obavite e4ikasno. >irite se i proširujte* jer tako će i vaš krajnji re ultat biti bolji.e.e koja simboli uje Anđela !uvara vi uvek hrabro kora!ate kro život.iji je da imate moćnog Anđela !uvara koga morate da ispoštujete kro suštinu poštenog življenja. 3a vaša hrabrost i snaga !esto su pomešani sa agresivnošću. 2o prirodi ste avanturista te vam putovanja nisu strana.a ma gde se nala ila* ne smete ništa !ak ni da smuvate.ipline i moć je lek. +manjite malo nestrpljenje i probajte da ra mislite pre nego što nešto uradite.a u li!nom broju.iplina. 2osao koji bi najbolje radili bio biC di ajn* ra!unovodstvo* građevina i sve a šta je potrebna istrajnost u radu.a. +ve odluke donosite samostalno be uti. :nate da vam to ne bi uspelo i da tu nepažnju debelo plaćate. +ve u životu ostvarujete jedino teškim radom i dobrom organi a. . Ali ta moć mora uvek da bude po itivno usmerena u suprotnom može da uništi sve oko vas pa i vas same. $a ne poverujete* možete biti sjajni matemati!ar* ali i dobar emljoradnik. :ato se !uvajte da osmi. $ešava vam se da teško donesete odluku* jer želite da baš sve probate. Ligamenti* levo uvo i žu!na kesa bi mogli da budu ugroženi tokom života. Ne podnosite nikakva ograni!enja i trudite se da budete slobodni kao pti. 2onekad imate strahove i oni vas mogu odvratiti od lepih i velikih planova. Najvažnije u ovoj kombina.a vam još daje da možete da budete dobrog dravlja i vrlo i držljivi. Umete da materijali ujete !ak i ono što drugi smatraju bi arnim. +ve ono što trebate i morate da uradite* uradite odmah* jer vi ne nate da napravite listu prioriteta.ijskom broju i osmi.a u bioritmu* trojka u genera.e be ob ira na mnoge napade kojima ćete biti i loženi. 2oštovanjem osmi. U!ite da olakšavate sebi kad god možete trudeći se da se ne držite uvek prethodo napravljenog plana. 0orate nau!iti da budete umereni u svakom pogledu. +loboda vam je najvažnija i to je jedino što se kod vas nikada ne menja.a uvek ostane vaš Anđeo !uvar* i da nikada ne pređe u drugo na!enje osmi. Ne do volite da vas neuspeh obeshrabri* jer neuspeh na da bude i plemenit u!itelj* kao što je to +aturn. Ni vi kao ni jedna osmi.ija koju morate da savladate. Na vama je da se odlu!ite da li ćete svoj život provesti na sta i Anđela ili na sta i ratobornog 0arsa. 2robajte da budete 4leksibilniji.

ija brojeva govori da vam je bioritmi!ki broj šesti. Ljudi vas !esto doživljavaju kao despota i ako vi to u suštini niste. )olite i !uvate svoju porodi.e* jer mislite da ne !inite dovoljno a svoje bližnje. Umete da !uvate tajne* jer posedujete i u etan um i naravno visoku inteligen. )i nate negde u svojim ra mišljanjima da vaš adatak i jeste da nau!ite sebe* a i druge* kao i da odškrinete vrata ka višim nanjima. /svrnite se malo oko sebe i videćete da drugi ne !ine ni delić onoga što !inite vi.ijskom broju i osmi. 1ada ste ne adovoljni umete da pobegnete u bolest.ali sami u svoji prošlim životima.e imate dobrog Anđela !uvara koji kad god je potrebno bdi nad vama. Nije !udo što ste oreol žrtve stavili sebi be ikakvog ra loga. :nate da vam je ljubav pokreta! svega i vama je ljubav i služenje. +posobni ste a strastvenu ljubav. % sami vidite da ste dosta druga!iji od ljudi koji vas okružuju. +ve što radite* radite sa ogromnom verom. )olite da budete uvek na uslu i* da podržavate svoje bližnje kako mentalno tako i 4inansijski.a. % vi morate da nate da Anđeo !uvar podržava samo poštenje i iskrenost. Uvek ćete . )i ljubav i bol primate solarnim pleksusom* koji se nala i dva prsta i nad pupka* reagujući ponekad nagonom na povraćanje sadržaja želu. )i ste romanti!ni* osećajni i predstavljate ljubav u svim obli. % vi kao sve osmi. $ešava vam se da uđete u više s4ere sa nanja i bitisanja i vi ste jedna od retkih osoba koja može da osvetli drugima sta u duhovnosti.iji ima posebno na!enje.ijama dođe do blokada i da ne avršite apo!eto. )i druga!ije i ne možete* jer bi u suprotnom postali ono što niste* a to je dete 0arsa. =56 /va kombina.u* ali isto tako služite i svojoj emlji. 3ada psihosomatika odradi svoje* i vi se stvarno i ra bolite. )ama je abranjeno da pijete alkohol* jer su vam jako aspektovane bolesti jetre i pankreasa. )i u potiljku osećate bol* kada vas neko ne voli* ili vam ne želi dobro. +edmi. % sada osećate do u krivi. %skoristite svoju moć instikta* moć šestog !ula da biste odredili ko je vredan vaše pažnje i vaše ljubavi* a ko ne. 9'6 +edmi.a u bioritmu je magi!an i misti!an broj i u vašoj kombina.ija su koja vam je data na rođenju.a. >to se ti!e vašeg dravstvenog stanja* osim sekre.a* genera.ijski dvojka* i li!ni broj osmi. 2osedujete veliki šarm* istinoljubivost i poštenje koje vam daje šesti. 3o će vam biti najbolja vodilja a prosperitet u životu.a u bioritmu* jedini. )ama je dovoljno da neko pomisli lo* i vama će aista i biti lo. 3akođe ste od genetike svojih predaka vrlo malo nasledili* iskustva ste sti.masku prika ujući se gorima nego što jeste* da ne biste poka ali koliko ste ranjivi. Ako niste do sad nau!ili da se okrenete sebi vi ste i dalje osoba koju svi iskorišćavaju.ima. Naravno da ste u pravu i negujte to šesto !ulo koje ste nesebi!no na rođenju dobili. U suprotnom* !ak i kod sitnog muvanja* koje vam uostalom ne uspe* Anđeo !uvar vas napušta. Ne brinite* ako ga ispoštujete* Anđeo !uvar će uvek biti tu da vam pomogne kada je to potrebno. Budući da ni sami ne nate kako neke stvari naprosto nate* ali ste sigurni da je to tako.a u li!nom broju* kombina.a u genera. "edino što vam je o biljno aspektovano od bolesti kro život bila bi arterijska .irkula.ije žlje da sa unutrašnjim lu!enjem mogli bi da imate problema sa grudima* stomakom i probavom. Ne do volite da u kri nim situa. )rlo ste prijem!ivi na negativnu energiju.ija* kukovi i stopala.iju.a.

Anđeli !uvari će se kod vašeg ispravnog življenja truditi da vam uvek budu na pomoći. 2osedujete neverovatnu moć predosećaja. Ako nau!ite da tuma!ite snove* oni mogu vremenom da postanu vi ije budućnosti.ama su genijal. Nemojte pokušavati da nešto smuvate.i ili kriminal. /bratite pažnju na leđa i . 1ada vi pogrešite to je urađeno svesno* i na vašu životnu sta u tada stupa drugi ekvivalent broja osam D 0ars. $a bi Anđeo !uvar bio uvek na vašoj sta i života trudite se da vam život uvek bude pošten. Ljudi sa osmi. $evetka u genera.iji brojeva dominira osmi.a koja se uvek trudi da napravi ravnotežu i među duhovnog i materijalnog sveta.i bi mogli da imaju problema sa desnim okom* a žene sa levim. 6(6 U vašoj kombina.ijalni tumor!ići. %mate osećaj šta je ispravno* a šta nije. )aša sudbina je da svoja iskustva prenosite na druge i to uobli!ite u obi!an život. 2osao kojim biste mogli da se bavite su bankarstvo* dirigent* administrator ali i svet investi.ija. )aši snovi su vrlo interesantni kada ih se sećate. )odite ra!una o mentalnom sklopu vaše li!nosti da u kasnijim godinama ne bi došlo do psihi!kih problema. materijalnim svetom* i sve dovodi u sklad sa kosmosom.apa iti sve ono što nije dobro* jer moć opažanja je ja!a od drugih. 3akođe imate duple Anđele !uvare.ijskom broju vas tera da previše anali irate* raš!lanjujete* pa !ak i . 1ada biste mogli živeti u Anđele !uvare vi biste raj sa neba doneli na emlju.a u genera. Na vama je da odaberete kojom ćete sta om života ići. Anđeo !uvar vas vodi pravim putem putem duhovne i moralne u višenosti. "edini. +vi ajedno vidite šta je to od !ega su bolovali vaši pre. 3rudićete se da budete gospodar silovite energije koja o na!ava 4i i!ki svet. i sve što svet pruža. /smi. Eivot će vam dati uspeh* nova. U suprotnom napustiće vas i vi ćete ostati prepušteni mra!nim silama. 1od vida muškar. )i ste svesni da su sta e dobrog i greha vrlo u ane* a da ne smeju da se dodiruju.a* i to nažalost !eka i vas.i* jer postoji mogućnost da od toga obolite i vi.irkula. 3eško je pomiriti duhovno rado nalu* ali anali irajuću i sitni!avu osobu. 1ada ne ide sve onako kako ste amislili vaša snaga se pretvara u agresivnost* i tada možete da budete vrlo nepredvidivi a vaše najbliže.ijom brojeva neka !ešće rade ultra vuk reproduktivnih organa. Budući da nemate visoku temperaturu osim ako ste imali upalu grla ili neku . )i više nego druge osmi. 3ada idete kro život sa puno energije i vaša snaga je !esto pomešana sa agresivnošću. Neko od predaka je bio bolestan od sr.e morate da nau!ite da u životu sve radite pošteno.ionista i vaša htenja imaju visoke standarde. :akoni su takođe nešto !ime biste mogli da se bavite ali i strateškim planiranjem.iju.epidla!ite.a.ijskom broju vam govori da sve u životu nasleđujete od imetka do bolesti. 7uvajte se* jer sve to mogu da budu poten. 3ako i vi uvek terate sebe da radite bolje* jer ste per4ek. +ve to uređuje vaš Anđeo !uvar koji vam pomaže da sve postavite na svoje mesto. Eene sa ovom kombina. Ako ste imali nekoga od svojih predaka koji je imao in4arkt mo ga !uvajte se nervo a i stresova.a je i broj vladavine. "edina o biljno aspektovana bolest je sr. @adije ćete se osamiti nego da budete u društvu* jer vam je teško da atražite bilo kakvu uslugu od drugih.e. Bili biste i u etan politi!ar* bolji ako poštujete Anđele !uvare* a loš ako poštujete 0ars. Ne smete ništa ni da smuvate.i. Ali ona je i vladala. Na telu imate bar jedan ili više i raženih mladeža ili bradavi. Neće vam uspeti* i debelo ćete platiti a u!injeno. )odite ra!una da nikada ne ugro ite sopstvenu sigurnost !ak i kada ste popustljivi prema drugima u imajući na sebe njhove greške* to ste uvek !inili po li!nom sudu.

2robajte da to vaše veliko anali iranje ne pređe u sitni!arenje i . 3rudite se da sebi ne pri ovete bolest upravo ako nešto nije išlo po vašoj amisli. (66 % ovde je kombina.težu in4ek. $#)#31# '6( Broj devet koji je vaš li!ni broj u numerologiji važi a najhumaniji broj. Bari ma koju posedujete upo orava vas da svoju animalnu prirodu ne amenjujete seksualnom energijom. Nikada ne smete da se upustite u nasilje* jer tada koliko god se trudili deblji kraj i vla!ite vi.a* koji su vojska koja ide u odbranu organi ma. 3akmi!arski duh koji posedujete prenesite na po itivne rela. 2otrudite se da više slušate svoju podsvest i svoju moć predosećaja* jer će vam oni biti najbolji putoka a sve što radite. 2osedujete i u etnu moć predosećaja. )rlo ste ambi.ijum ili još nešto još od onoga šta oni sadrže.iju da kro laskanje padnete pod tuđe okrilje.epidla!enje* jer bi time mogli da upropastite sve ono što devetka svojom moći predosećaja može da vam pruži. 7uvajte se upala i opekotina i bilo kakvog nasilja.e koje ste napravili svojim delovanjem. +ve drugo ne bi trebalo da vam stvara dravstvene probleme. $evetka u bioritmu vam daje atvorenost i vama je vrlo teško prići. :a vas važi poslovi.ija datuma vašeg rođenja. / biljno su vam aspektovani ki!ma i stopala. $o uspeha idete kro veliku borbu i hrabrost. Uvek više poslušajte svoju devetku* to jest ono što vam govori neko posebno !ulo predosećaja* jer tako nikada nećete pogrešiti. Ne do volite da vas glamur i ilu ije dovedu u situa. %mate moć da u svemu što radite sa jakom voljom dođete do krajnjih re ultata.a ono što !iniš tome se i nadaj. )i možete .ija dve osmi. Uradite anali u eritro.a u bioritmi!kom broju vam daje i u etnu energiju* ra mišljanje i anali iranje svega oko sebe. /bratite pažnju na glavu* bešiku* nadbubrežne žlje de i motori!ke nerve. % ovde su dupli Anđeli !uvari koje morate da poštujete da bi uvek bili u vas.iju* nemojte se radovati.ije svega što radite.ita* verovatno imate dovoljan broj* ali nedostaje gvožđe* kal. )aš bioritmi!ki broj devet* genera.e i jedne devetke.ijski osmi.aja* ali i otkriva i ono nepo nato u vama samima. "edini.a i li!ni broj osam su kombina. Nau!ite da preu mete punu odgovorost a sve posledi.io ni. )aš problem je nedostatak belih krvnih rna. $evetka vas štiti od negativnih uti. Ako nau!ite da ih tuma!ite mogli bi da budu proro!ki snovi. +ve drugo je prola nog karaktera i ne bi trebalo da o biljnije uti!e na vaše dravlje.ija* na vas se najviše primenjuje akon setve i žetve. )aši snovi su takođe vrlo intresantni kad ih se sećate. Be ob ira da li ste odabrali sta u Anđela !uvara ili sta u planete 0ars uvek će vas akon u roka i posledi. +naga vam je !esto pomešana sa agresivnošću. /bratite pažnju tokom života na hipo4i u i nervna vlakna. :ato ćete vi kao devetka uvek pomagati drugima i što je najlepše* ne tražeći ništa a u vrat.ilj probajte da lagano u iskrenost i krajnje poštenje to i odradite. Uspeh sigurno neće i ostati* jer kro .e stići.rtate neki . /d svih kombina. $ošlo je vreme kada žetva dola i vrlo br o* a vi to najbolje osećate na sebi.eo dan da radite težak 4i i!ki posao* a uve!e da se istuširate* sredite i odete u provod. 1ada sebi a.

2robajte da najpre budete pošteni prema sebi* a onda i prema svima drugima. 0orate da se !uvate da u kasnijim godinama ne dođe do oboljenja nervnog sistema* jer . Ne bih se i nenadila da ste vi na neki na!in i vidoviti. $vojka vam daje instikt* moć šestog !ula.ija koja se retko sreće. Nemojte svoju preveliku energiju koristiti a peri4erne poslove ili svađu* jer bi moglo sve to da vam se obije o glavu.rna strana vaše li!nosti aista može da dovede do toga.e u genera. 3okom života mogli biste da imate problema sa glavom* što bi dovelo do neostvarenih želja.ijuma i ostalog što oni sadrže. )i više nego drugi možete da u!ite ono što vas anima* i da stignete do neslućenih visina obra ovanja. Ako je neko od vaših predaka imao problema sa moždanim 4unk.ite* ne samo njihov broj već i da li imate dovoljno gvožđa* kal. 1od vas se sve dešava sudbinski* jer upravo promenljivi bioritmi!ki broj dva govori o tome. U starijim godinama mogli biste da imate probleme sa motori!kim nervima.iju.ijskom i li!nom broju* a tada može da vam se desi erup.ije brojeva proi ila i da ste vrlo dobri mediji.ija besa.a vam daje i sreću* kada na svom životnom putu kora!ate sa ljubavlju i pravdom.a koju imate genera.e dat vam je Anđeo !uvar koji će vas uvek voditi pravim putem. mi se nala imo u godini broja osam na globalnom planu.ijski govori da ste osoba koja ima jaku intui. 59( /vo je vrlo interesantna kombina. :a vas je interesantno što možete da budete okrenuti i materijalnom i ako preovlađuje duhovnost. 7uvajte svoje globove* jer bi vrlo rano moglo da dođe do dravstvenih problema. 3o je a vas i u etno važno* jer biste umesto Anđela !uvara mogli da dobijete ekvivalent broja osam planetu 0ars* a tada sve što sam vam prethodno rekla ne važi. 3rudite se da nova. Nemojte se nervirati ako nešto ne možete da uradite* ili vam naprosto ne ide. koji aradite i ostane kod vas* da se ne bi dogodilo da prola i kao kro rešeto.itet* koji ne sme da vas plaši* jer vi ste aista posebni. % vaše kombina. /smi. "asno vam je da posedujete telesni elektri. )erovatno toga niste svesni* ili postoji strah da to koristite.ijskom broju i devetke u li!nom broju. % ako na prvi pogled delujete mirno može se desiti da vam proradi Uran i Neptun koji su u vašem genera. +rećno ste dobili devetku u li!nom broju koja vam daje moć predosećaja. )rlo ste prijem!ivi na negativnu energiju* i vama je dovoljno da vam !ovek pomisli lo i vama će aista i biti lo. /vo je kombina. 0ože vam se dogoditi da u životu ostanete sami upravo ono što vi više od drugih shvatate jer vam to kombina. 8=( .ija vaših brojeva daje. 7uvajte se prehlada* jer bi mogla da vam strada bešika* nadbubrežne žlje de* kao i reproduktivni organi. :ato koristite svog Anđela !uvara u osmi.i i li!ni broj devet da vam život bude osmišljen u velikom poštenju. 1ontrolišite povremeno eritro.ijski broj osmi. +vakih devet godina* kao što je 5FF=.genera. :a vas su malo važni ovo emaljski akoni* vi morate da u njih poštujete i Božje akone* akone Neba.ijama* budite sigurni da to o!ekuje i vas* jer vam je to upravo aspektovano. +edmi.ija dvojke u bioritmu sedmi.

iju* jer verovatno imate hladne ruke ili noge.i. )i ste stara duša* koja je imala mnogo života pre ovog.ijama koje su a vas nedostižne i ako se nala e upravo pored vas. 7etvorka koja simboli uje i kvadrat daje vam radnost i vrednoću. /rgani a reproduk.i* be ob ira što vam život prola i tragajući a emo. <?( )aša kombina.aslužni. 1ada se ra o!arate* patnja je samo vaša.a govori i o vašem li!nom karmi!kom dugu i prošlog života* koji morate samo be grani!nom ljubavlju da odradite sada.irkula. )i se najbolje osećate u porodi.i. +vesni ste da su loši doživljaji kao i oni lepi kro ljubav* prijateljstvo i lepotu svojstveni !oveku. :ato je vaš adatak da pomognete drugim ljudima* ne ugrožavajući njihove želje.aja. 1od u prokletstvu koji nosite dao vam je da i mirite sve karmi!ke dugove a koje su . )olite druge i probajte da im se približite svojom otvorenošću be grani!nim poverenjem* ali i praštanjem. +vi se dobro osećaju u vašem društvu i u vašoj okolini* jer vi možete da budete loši samo po sebe. vaši pre. $osta ste atvoreni* ali i aštićeni od negativnih uti. $evetka li!ni broj vam daje da svakoga ra umete i da sa svakim saosećate.e u genera.* nego slušati tuđe tutorisanje.ijskom broju govori o vašem velikom šarmu* koji treba da koristite u svakoj prili.a u genera. Ne kažem da niste u pravu* ali morate do voliti i drugim ljudima da sami sti!u iskustva* jer je nekada lakše ići -glavom kro id. 0ožete u životu da postignete mnogo u obra ovanju i poslu* jer vama re! žrtva* ima aista i to na!enje.ija brojeva vam daje !etvorku kao bioritmi!ki broj* peti. 2ovedite ra!una o vašem grlu i bubre ima. 0ogli biste da budete dobar o4i.iju bi mogli tokom života da vam stvore probleme.ije prema bližnjima. )aša karma u ovom životu je da dajete be nadoknade. Naklonjeni ste kreativnosti i umetnosti. 3rudite se da nađete nekoga kome biste mogli da otvorite dušu i tako olakšate sebi. Budući da to nije ni malo lako* morate da svu voju snagu i intui. /vo nemojte da vas obeshrabri* jer upravo vi lakše podnosite i aktivnije rešavate sve promene* i obi!no ste uspešniji od drugih. Lepotu života i sva svoja iskustva delićete sa drugima.1ombina. %mate visoku do u toleran.* ali i dobar predava!* jer umete da .aja* koji vam daje devetka u li!nom broju.ijski broj i devetku a li!ni broj. 3rojka u bioritmu vam daje dobrotu i vi ne !ekate da vam neko atraži pomoć* već se i nudite da pomognete.iju koju vam daje sedmi. 3akođe šesti. +ve drugo je prola nog karaktera i ne bi trebalo da vam adaje veće probleme. )i ćete uvek gledati u budućnost be ikakve želje da se osvrćete a sobom i na ono što je i a vas. >to pre budete toga svesni i što pre budete prihvatili !injeni!no stanje ublažićete sve ono što vam je sudbina namenila. 3o je dobra osobina i bilo bi dobro da vam to bude jedna životna devi a. )ama je teško pomoći* jer se atvarate a sve savete koji dola e od drugih. U životu se trudite da u svakoj !orbi budete mirođija i da ljudima pokažete da je samo vaš put taj koji daje ispravnost životu. U kasnijim godinama bi mogli da vam trnu prsti. )rlo ste talentovani a ra ne poslove na duhovnoj* umetni!koj s4eri kao i a služenje drugima gde je potrebno da i njih i vu!ete ono što je najbolje u njima. /bratite pažnju na vensku .a kao i moć predosećaja koju vam daje devetka upotrebite da biste preva išli teškoće koje vas u životu !ekaju. >esti.ija trojke u bioritmi!kom broju* šesti.ijskom i devetke u li!nom broju* daje vam jedan simbol služenja lepoti i ljubavi u naju višenijem obliku.ir ili poli.u kao genera. )aš bioritam koji je ekvivalent planete +aturn govori da ste svojim rođenjem u eli na sebe da platite karmi!ki dug svih svojih predaka. )rlo su vam važna !ulna uživanja.

a koja je umetni!ki nastrojena i promenljiva ponekad napraviti opo i.ijama. $evetka u li!nom broju vam daje moć predosećaja i trebalo bi da je uvek koristite.ija sa peti.ijskom broju i devetkom u li!nom broju govori da ste osoba koja i nad svega voli nesputanost i slobodu.e u bioritmu* trojke u genera. ?<( )aša kombina.a naprosto daje peti nivo življenja. Ukoliko nau!ite da tuma!ite snove to bi mogle da budu vi ije budućnosti. Nemojte do voliti da vas to obeshrabri* jer neće biti nikakva prepreka a uspehe u životu. 1ada je dravlje u pitanju* vodite ra!una o vašim ubima i skeletu* kolenu* ligamentima kao i o tiroidnoj žlje di.om u bioritmu* !etvorkom u genera. Eivot usmerite ka po itivnim kombina. Eivot će vam postavljati amke* veća iskušenja nego drugima* i ograni!enja svake vrste. 3akođe vodite ra!una o respiratornom sistemu. )ama su mnoge stvari jasnije nego drugim ljudima* jer vam peti. Ako to sa nate* u životu vas !ekaju veliki uspesi i možete da ostvarite baš sve što želite.ijama. glave* pa neka to bude i mala spondilo a i svi će biti adovoljni. $okle god živi dete u vama vi ćete biti mladi* dravi i puni elana. 1ada imate probleme najbolje je da odete minimum 'FF kilometara dalje od mesta rođenja i tako ćete ublažiti sve ono što vam je namenjeno. )aši snovi su veoma interesantni* kada ih se sećate. 2robajte da što duže adržite to dete u sebi koje nosite. Nažalost vama je predodređeno da u ovom životu dajete be nadoknade* što vi vrlo dobro i sami osećate.aje* ali vas atvara a savete drugih.prenesete nanje. =8( )aša kombina. 0orate da vodite ra!una o vašem nervnom sistemu.iju i onemogućiti vam da vidite svetlost na putu svog života.ijom naj!ešće ne žive u mestu svog rođenja. 3o na!i da ste svojim rođenjem* hteli vi to ili ne* predodređeni da platite karmu predaka. Ukoliko se budete nervirali tokom života možete imati probleme sa žu!nom kesom. )odite ra!una koju hranu jedete i tako ćete u mnogome sa!uvati svoje dravlje.ijskom broju vas opominje da ste nasledili prokletstvo predaka u pojavnom obliku. 2eti.a upravlja vašim ra umom* intelektom* spretnošću* re!ima i !ulnim per. $evetka će vam pomoći da u svemu istrajete i da sve probleme savladate* ali će vam peti. 2robajte da se oslonite na svoje najbliže i tako ćete svoj teret podeliti sa njima. 1ada vid po!ne da vam slabi i da vas bole šake tada uradite ##. Nasledne kodove možete da promenite ako ne živite u mestu svog rođenja. Ako ste žena kontrolišite svoje hormone.ija brojeva šesti. )i niste lepi samo . :a vas je najbolje da promenite mesto boravka i samim tim će i karma koju nosite biti ublažena. 7etvorka u genera. 0ogućnost prilagođavanja koja vam je data u mnogome će vam olakšati karmi!ki dug i voditi vas do uspeha. /sobe sa ovom kombina. $ržite se onoga što mora to će i biti.ep. +lušajte malo moć predosećaja i ona će vam biti najbolja vodilja a sve što radite ili predu imate.ijskom broju i devetke u li!nom broju kažu da ste vi retko šarmantna i verovatno lepa osoba. Niste svesni snage koju nosite u sebi. Budući da vas devetka atvara a loše uti. +ve drugo je aista prola nog karaktera i ne bi trebalo da imate većih problema sa dravljem.

3eško ćete atražiti nešto od drugih* jer je usamljenost nešto što je svojstveno vašoj prirodi. 3rebalo bi da se !uvate* ako ste imali kod svojih predaka nekoga ko je bolovao od nervnih bolesti. 0oć predosećaja daje vam devetka u li!nom broju. )i ste u svakom slu!aju posebni i !esto se nađete u neuobi!ajenom položaju. )i sve ljude doživljavate kao prijatelje.irkula.a koju imate u bioritmi!kom broju* daje vam intui.iju. 3a dva je vrlo teško uskladiti* ali vi to možete* jer imate snagu jednog diva. 2re nego što nešto kažete brojte do deset* sto pa ako treba i do hiljadu* nemojte davati ishitrene i jave. 2robajte da se više posvetite sebi* jer je to najteže a vas. 2rovešćete život u istraživanju savršenstva i pre ćete videti ono što je pogrešno nego ono što je dobro oko vas. $uhovnost i prijateljstvo su vam na prvom mestu. 2ogotovo vodite ra!una da se ne ve ujete a pogrešne ljude* koji vas mogu dovesti u vrlo neugodne situa. 2osedujete brilijantan um i neverovatnu inteligen. +va tri spojena u kombina. 1oristite svoj šarm i budite uvek vedri i nasmejani* jer vam je to klju! a posti anje uspeha. )ažna su vam !ulna uživanja.iji 95( govori da ste vi aista posebna osoba. Boje su vam vrlo važne kao i ostale umetnosti. Uvek ćete ići do kraja be ob ira koliko taj put trnovit bio* i to ćete . U e oteriji bi rekli da imate moć trećeg oka. +ve drugo mogu da budu prola ne neprijatnosti dravstvenog sistema.iju* kukove* stopala kao i na gornji deo !ela.a u bioritmu vam daje jednu magi!nu i misti!nu svojstvenost. sa nekom opaskom* a da se bog toga kasnije kajete. 0oć predosećaja koju posedujete vam daje da mnogo toga možete da predosetite. )iše ste naklonjeni duhovnoj ravni* ali i materija vam je veoma važna.a daje mudrost* ali i simbol velike tajne* ka višem nanju i ra umevanju. 7esto nećete biti ni svesni ašto ste to uradili. +vima je po nata vaša impulsivnost i ne možete da se trgnete na vreme. +edmi. )i ste i u etan rođak koji je uvek svima na uslu i* ali ne shvatate da time samo namećete dodatni teret svom okruženju. $vojka koju imate u genera. $a bi ljudi mogli da vas shvate potrebno je da mnogo vremena provedu pored vas. Uvažavajte svoje snove* jer oni su !esto klju! a neke buduće događaje. +taćete uvek na stranu onoga ko je ugrožen i probati da mu pomognete. 95( /vo su jedni od najinteresantnijih brojeva u !itavom numerosklopu. Nemojte se i nenaditi ako vam neko kaže da ste i rod* jer se ra likujete od svih svojih predaka. Nemojte se brinuti jer možete !itavog života da aista budete dravi. Upravo bog toga ljudi vas ne ra umeju i veoma je teško prići vam. )ama mnoge stvari moraju da budu odrađene sa ra umevanjem. %mate jaku unutrašnju snagu* mudrost i postojanost i to je upravo ono !ime ćete u!vrstiti svoju veru. 0anje se ponašajte hedonisti!ki i vodite ra!una o hrani* a pogotovo o piću* jer su vam jako naglašeni jetra i pankreas. 3akođe vam sedmi. 2onekad umete da budete tihi* promenljivih osećanja* ali uporni. 7uvajte se da -ne i letite. )i naprosto nate* a ne nate kako nate* šta će se unapred dešavati.ije. Umete da budete skepti!ni. Ne smete preterivati ni u !emu.ijskom broju daje vam instikt i moć šestog !ula.i :emlji i da ste mnoge ranije živote proveli da biste skupili nanje i mudrost a momenat kada će vam to atrebati.4i i!ki već je i vaša duša prelepa. 1ada budete shvatili šta je vaš adatak na ovoj maj!i. +edmi. 1ao mali bili ste !udno dete i pitali ste se ašto ste druga!iji od ostali.iju. )aš najveći adut je što na samo sebi svojstven na!in ra umete duše ljudi oko sebe. $evetka u li!nom broju vam daje brigu i žrtvovanje a druge. /bratite pažnju na vašu arterijsku . 2osedujete kreativni i umetni!ki talenat.

!initi sa mnogo upornosti.. $evetka vam daje upornost. Uvek ra mišljajte o svojim greškama da ih nikada u budućnosti ne ponovite. 3o je nažalost vaša sudbina.a simboli uje uspeh* nova.* arheolog* ronila. Nemojte do voliti da vas život nosi* !emu ste ina!e skloni* već se uhvatite u košta.om u genera. /no što bi moglo o biljno da asmeta vašem dravlju su grudi* stomak i probava. Budući da tragate a skrivenim odgovorima bili biste dobarC poli. "edini.a* te to i vama sleduje.ijskom broju i naravno devetkom u li!nom broju. 3rudićete se da ostvarite lagodan život* jer osmi.* geolog* numerolog* ili i u etan sveštenik. 2osedujete i u etnu energiju kojom možete da savladate sve prepreke koje vam život bude postavljao. )ama je dato kao adatak u ovom životu da sami nau!ite šta je duhovnost i da atim to podelite sa drugima. /smi.a uvek bude Anđeo !uvar. Budući da sve svoje nervo e* ljubavi* strahove i ostale vidove života primate baš tu !uvajte to više od ostalih !akri. U suprotnom osmi. 0orate da shvatite da ste vi neograni!eno biće koje može sve što hoće samo joj treba stimulans a to.ije* menadžerstvo* koreogra4ija* stru!nost a anali u* ali bili biste i odli!an dirigent. /vo bi bilo jedino što bi moglo da bude o biljno aspektovano od vaših bolesti* sve drugo je prola nog karaktera. 6'( /d svih devetki ovo su naja!e* sa osmi.om u bioritmu* i jedini. )i ste više od drugih svesni akona setve i žetve i što pre nau!ite moć molitve to će vam život biti osmišljeniji. 0ogli biste da imate problema sa leđima i sle inom. 3rudite se da osmi. Budući da vi sve primate solarom* vodite ra!una da ne doživljavate stresove.a u bioritmu daje vam jake Anđele !uvare* ali i ravnotežu i među materijalnog i duhovnog. )i imate ra umevanje kosmi!kog akona i samim tim bolje ra umete akonitosti !ove!anstva.ija vam je malo slabija* ali ništa abrinjavajuće. 7akra solarnog pleksusa nala i se dva prsta i nad pupka i ona je najaktivnija kod vas.epidla!enja.a u genera. %pak vi ste sebi najteži sudija* i niko ne može da vam sudi tako kako vi sudite sami sebi. $evetka vam daje atvorenost* ali vas i !uva od negativnih uti.aja. /no što bi vam bilo dobro i !ime biste mogli da se bavite u životu suC bankarstvo* investi. Anđeli !uvari koji su vam uvek na uslu i bili bi najbolja pomoć kada biste se odlu!ili a religiju. i moć* a vama je to i u etno važno.ijskom broju vam daje previše ra mišljanja* kombinovanja* i ponekad . $rugi će to shvatiti upravo u!eći od vas.aja sa strane. +kloni ste da mislite da su paralele ispravnosti i greha u ane i prave. $vojka ume ponekad da vas blokira i tada vam je potrebno vrlo malo da biste predahnuli i nastavili dalje. Nemojte se plašiti novih iskustava* jer mislite da biste ispali i ravnoteže i samim tim ugro ili svoju sigurnost. &irkula.a postaje ekvivalent planete 0ars. ((( . 2ovedite ra!una o ravnoteži te!nosti u telu. )i nate da ste u pravu* i da nemate ra loga da drugima to doka ujete. $a biste to postigli morate sve u životu da radite pošteno i da nikada ništa -ne smuvate. i svojom voljom pobedite na kraju. 3ada ste na udaru prvo vi* a onda i svi oko vas. )i ste od onih predodređenih koji svojim služenjem Bogu i kro njegove promisli ljudima možete da doprinesete da raj bude i na emlji. Neko od vaših predaka je sigurno bio bolestan od sr.

a koji bi kao vojska krenuli u odbranu organi ma.i možete da o!ekujete da i vi imate iste bolesti tokom vašeg života. .eo svet i svima pomažete svojim saosećanjem i beskrajnim ra umevanjem. /na o na!ava duhovni poriv i poriv a bežanjem. )i u životu nasleđujete sve* po!evši od imetka pa sve do bolesti. 7uvajte se da ne postanete mese!ari. )as je i u etno teško ra umeti* a još manje približiti vam se.a* a pogotovo da ne uđete u svet droge* jer a vas ne bi bilo povratka. /vo je jedna genetska naslednost i karma koju vi morate u ovom životu do najsitnijih detalja da odradite* proživite i preživite. %skušenja na koja ćete u životu naila iti morate da odradite kako bi vam kasnje bilo lakše i bolje. 0oć predosećaja je i u etno i ražena* tako da mnogo toga možete da predosetite. Nemojte bežati od problema već se suo!ite sa njima* jer samo tako ćete doći i ići sta om uspeha. +ve ono od !ega su bolovali vaši pre. )i ste dobar i požrtvovan prijatelj koji ume da napravi divno raspoloženje oko sebe i time pomogne svojim bližnjima. 0ladež ili mladeže kao i bradavi. 3o što nemate nikada visoku temperaturu ne treba da vam bude a opuštanje* već a malu brigu. )i nemate dovoljno belih krvnih rna. $evetka je takođe ta koja se brine i žrtvuje a druge. @ekoh vam da je ovo kombina. #kvivalent broja devet je planeta Neptun. )i ćete uvek pomoći svima* ali nećete tražiti da vam to bude i vraćeno.ija koju je najteže objasniti. 7uvajte se laskava. %mate neverovatnu moć trans4orma. +posobni ste da upravljate masama* ali i silom i lo!inima. )olite glamur* ilu ije* ideale i misti!nost. )odite ra!una o ki!mi i vašim stopalima* kao i o vašoj hipo4i i.e ako ih imate na telu ne dirajte* jer su sve to poten. 3emperatura je jedan od poka atelja da nam nije dobro* a kod vas upravo to i ostaje.ijalni tumori. +ve vam je dato kro simbole dovršavanja. Ljudi vašeg sklopa brojeva mogu lako da se odaju alkoholu i to je onaj svet koji otkrivate sami u sebi. Umete da budete tihi* uporni* ali i promenljivog raspoloženja. /vde je isti broj i bioritmi!ki* genera. Neptun može da vam donese malodušnost* depresiju* ali i da vas u!ini re igniranima.ijama* kao i ljudima i svoje okoline.ija teška a objašnjenje* i vaša sta a života mora da bude uvek prava i kristalno !ista. 3akođe volite da rešavate misterije.ijski i li!ni broj koji je devetka./vo je kombina.ije i lako se prilagođavate novonastalim situa. )i se ne brinete samo a sebe već a . % vrlo ste prijem!ivi na hipno u i trans.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful