‫בס"ד‬

‫ביטול רשות עירובין סו‪-‬סז‬

‫ר' יוחנן‬

‫ר' יוחנן‬

‫שמואל‬

‫יש ביטול רשות מחצר לחצר‬
‫יש ביטול רשות בחורבה‬

‫אין ביטול רשות מחצר לחצר‬
‫ואין ביטול רשות בחורבה‬

‫שוכר‬
‫כמבטל רשות דמי‬
‫ר' חנינא בר יוסף‬

‫אביי‬
‫כי אמר שמואל‬
‫אין ביטול רשות מחצר לחצר‬
‫אבל‬
‫לא אמרן אלא‬
‫זו לפנים מזו‬
‫שתי חצירות‬
‫מתוך שאוסרין‬
‫ופתח אחד‬
‫זה על זה מבטלין‬
‫ביניהן‬

‫מבטלין‬
‫שתי חצירות‬

‫ר' יוחנן‬
‫יפה‬
‫עשיתם‬
‫ששכרתם‬

‫שוכר‬
‫כמערב דמי‬
‫ר' אסי‬

‫איקלעו לההוא פונדק‪ ,‬דאתא‬
‫נכרי מרי דפונדק בשבתא‪.‬‬
‫אמרו‪ :‬מהו למיגר מיניה?‬

‫תהו בה נהרדעי‬

‫מערבין ואין אוסרין‬

‫אוסרין ומערבין‬

‫אוסרין ואין מערבין‬

‫שוכרין‬

‫אין מבטלין‬

‫מבטלין‬

‫אין מבטלין‬

‫ומבטלין‬

‫כגון שתי חצירות‬
‫ופתח אחד ביניהן‬

‫כגון שתי חצירות‬
‫זו לפנים מזו‬

‫ישראלים שעירבו‬
‫ואתא נכרי בשבתא‬

‫רק‬
‫לקולא‬
‫רבי יוחנן‬

‫אין‬
‫שוכרין‬
‫רבי אסי‬

‫שוכר בפחות משוה פרוטה‪.‬‬
‫שוכר ‪ -‬אפילו שכירו ולקיטו‪.‬‬
‫ואחד שוכר על ידי כולן‬

‫רבא‬
‫אפי' שתי חצירות זו לפנים מזו‬
‫פעמים מבטלין‬
‫ופעמים אין מבטלין‬

‫נתנו עירובן בחיצונה‬

‫שכח אחד‬
‫מן הפנימית‬

‫שכח אחד‬
‫מן‬

‫חיצונה*‬

‫נתנו עירובן בפנימית‬

‫שכח אחד‬
‫מן החיצונה‬

‫שכח אחד‬
‫מן פנימית‬

‫שתיהן אסורות‬
‫אין מבטלין‬

‫* עיין תוד"ה כמאן למה שיטת ר"א לא שייך פה‬

‫‪1‬‬

‫ודאי פנימית מותרת‬
‫דאחדא דשא ומשתמשא‬

‫רבנן‬
‫שתיהן אסורות‬

‫ר' אליעזר‬
‫שתיהן מותרת‬

‫צריך לבטל לכל אחד ואחד‬

‫אינו צריך לבטל לכל אחד ואחד‬

‫ר' עקיבא‬

‫רבנן‬

‫רק דמבטלי‬
‫בני חיצונה‬
‫לבני פנימית‬

‫אפי' לא מבטלי‬
‫לתקוני שתפתיך‬
‫ולא לעוותי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫ר' יוחנן‬

‫שמואל‬

‫יש ביטול רשות מחצר לחצר‬
‫יש ביטול רשות בחורבה‬

‫אין ביטול רשות מחצר לחצר‬
‫ואין ביטול רשות בחורבה‬

‫ר' יוחנן‬
‫שוכר‬
‫כמבטל רשות דמי‬
‫ר' חנינא בר יוסף‬

‫אביי‬
‫ר' יוחנן‬
‫יפה‬
‫עשיתם‬
‫ששכרתם‬

‫לא אמרן אלא‬
‫אבל‬
‫שתי חצירות‬
‫זו לפנים מזו‬
‫מתוך שאוסרין‬
‫ופתח אחד‬
‫זה על זה מבטלין‬
‫ביניהן‬

‫מבטלין‬

‫מערבין ואין אוסרין‬

‫אוסרין ומערבין‬
‫מבטלין‬

‫כגון שתי חצירות‬
‫ופתח אחד ביניהן‬

‫כגון שתי חצירות‬
‫זו לפנים מזו‬

‫שתי חצירות‬

‫בעא מיניה‬
‫רב חסדא מרב ששת‪:‬‬

‫שני בתים משני‬
‫צידי רשות הרבים‬
‫ובאו נכרים והקיפום‬
‫מחיצה בשבת מהו?‬
‫כי תיבעי לך ‪ -‬אליבא דמ"ד‬
‫יש ביטול רשות מחצר לחצר‬
‫התם‪ ,‬דאי בעו לערובי‬
‫מאתמול מצו מערבי‬
‫בטולי נמי מצי מבטל‬
‫אבל הכא‪ ,‬דלא מצו‬
‫מערבי מאתמול‬
‫בטולי נמי לא מצי מבטל‬
‫או דילמא לא שנא?‬
‫אמר ליה‪ :‬אין מבטלין‬

‫אליבא דמ"ד‬
‫אין ביטולרשות מחצר לחצר‬
‫לא תיבעי לך‬
‫השתא דאי בעו לערובי‬
‫מאתמול ‪ -‬מצו מערבי‬
‫אמרת‪ :‬אין ביטול רשות מחצר לחצר‬
‫הכא‪ ,‬דאי בעו לערובי מאתמול‬
‫לא מצו מערבילא כל שכן?‬

‫* עיין תוד"ה אני אומר ובב"ח שם על האתר שמנסה להסביר שיטת רש"י‬

‫‪2‬‬

‫שוכר‬
‫כמערב דמי‬
‫ר' אסי‬

‫איקלעו לההוא פונדק‪ ,‬דאתא‬
‫נכרי מרי דפונדק בשבתא‪.‬‬
‫אמרו‪ :‬מהו למיגר מיניה?‬

‫כי אמר שמואל‬
‫אין ביטול רשות מחצר לחצר‬

‫אין מבטלין‬

‫ביטול רשות עירובין סו‪-‬סז‬

‫תהו בה נהרדעי‬

‫אוסרין ואין מערבין‬

‫שוכרין‬

‫אין מבטלין‬

‫ומבטלין‬

‫ישראלים שעירבו‬
‫ואתא נכרי בשבתא‬

‫רק‬
‫לקולא‬
‫רבי יוחנן‬

‫אין‬
‫שוכרין‬
‫רבי אסי‬

‫שוכר בפחות משוה פרוטה‪.‬‬
‫שוכר ‪ -‬אפילו שכירו ולקיטו‪.‬‬
‫ואחד שוכר על ידי כולן‪.‬‬

‫בעא מיניה‬
‫רב חסדא מרב ששת‪:‬‬
‫)ולפי תוס' הנכרי גם הגיע בשבת*(‬

‫מת נכרי בשבת מהו?‬
‫אליבא דמ"ד‬
‫שוכרין ‪ -‬לא תיבעי לך‬
‫השתא תרתי עבדינן‬
‫חדא מיבעיא?‬

‫אלא‪ :‬כי תיבעי לך‬
‫אליבא דמ"ד אין שוכרין‬
‫תרתי הוא דלא עבדינן‬
‫הא חדא – עבדינן‬
‫או דילמא‪ :‬לא שנא?‬
‫אמר ליה‪ :‬אני אומר מבטלין‬
‫והמנונא אמר‪ :‬אין מבטלין‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫ר' יוחנן‬

‫ר' יוחנן‬

‫שמואל‬

‫יש ביטול רשות מחצר לחצר‬
‫יש ביטול רשות בחורבה‬

‫אין ביטול רשות מחצר לחצר‬
‫ואין ביטול רשות בחורבה‬

‫שוכר‬
‫כמבטל רשות דמי‬
‫ר' חנינא בר יוסף‬

‫אביי‬
‫ר' יוחנן‬
‫יפה‬
‫עשיתם‬
‫ששכרתם‬

‫לא אמרן אלא‬
‫אבל‬
‫שתי חצירות‬
‫זו לפנים מזו‬
‫מתוך שאוסרין‬
‫ופתח אחד‬
‫זה על זה מבטלין‬
‫ביניהן‬

‫מבטלין‬
‫שתי חצירות‬

‫מערבין ואין אוסרין‬

‫אוסרין ומערבין‬
‫מבטלין‬

‫כגון שתי חצירות‬
‫ופתח אחד ביניהן‬

‫כגון שתי חצירות‬
‫זו לפנים מזו‬

‫בעא מיניה‬
‫רב חסדא מרב ששת‪:‬‬

‫אליבא דמ"ד‬
‫אין ביטולרשות מחצר לחצר‬
‫לא תיבעי לך השתא דאי בעו לערובי‬
‫מאתמול ‪ -‬מצו מערבי‬
‫אמרת‪ :‬אין ביטול רשות מחצר לחצר‬
‫הכא‪ ,‬דאי בעו לערובימאתמול‬
‫לא מצו מערבילא כל שכן?‬
‫כי תיבעי לך ‪ -‬אליבא דמ"ד‬
‫יש ביטול רשות מחצר לחצר‬
‫התם‪ ,‬דאי בעו לערובי‬
‫מאתמול מצו מערבי‬
‫בטולי נמי מצי מבטל‬
‫אבל הכא‪ ,‬דלא מצו‬
‫מערבי מאתמול‬
‫בטולי נמי לא מצי מבטל‬
‫או דילמא לא שנא?‬
‫‪3‬‬

‫אמר ליה‪ :‬אין מבטלין‬

‫אוסרין ואין מערבין‬

‫אין מבטלין‬

‫ומבטלין‬

‫שכח אחד‬
‫מן הפנימית‬

‫שכח אחד‬
‫מן חיצונה‬

‫רק‬
‫לקולא‬
‫רבי יוחנן‬

‫ישראלים שעירבו‬
‫ואתא נכרי בשבתא‬

‫אין‬
‫שוכרין‬
‫רבי אסי‬

‫שוכר בפחות משוה פרוטה‪.‬‬
‫שוכר ‪ -‬אפילו שכירו ולקיטו‪.‬‬
‫ואחד שוכר על ידי כולן‪.‬‬

‫בעא מיניה‬
‫רב חסדא מרב ששת‪:‬‬

‫אפי' שתי חצירות זו לפנים מזו‬
‫פעמים מבטלין‬
‫ופעמים אין מבטלין‬

‫נתנו עירובן בחיצונה‬

‫תהו בה נהרדעי‬

‫שוכרין‬

‫רבא‬

‫שני בתים משני‬
‫צידי רשות הרבים‬
‫ובאו נכרים והקיפום‬
‫מחיצה בשבת מהו?‬

‫שוכר‬
‫כמערב דמי‬
‫ר' אסי‬

‫איקלעו לההוא פונדק‪ ,‬דאתא‬
‫נכרי מרי דפונדק בשבתא‪.‬‬
‫אמרו‪ :‬מהו למיגר מיניה?‬

‫כי אמר שמואל‬
‫אין ביטול רשות מחצר לחצר‬

‫אין מבטלין‬

‫ביטול רשות עירובין סו‪-‬סז‬

‫)ולפי תוס' הנכרי גם הגיע בשבת(‬

‫מת נכרי בשבת מהו?‬

‫נתנו עירובן בפנימית‬

‫שכח אחד‬
‫מן פנימית‬

‫אליבא דמ"ד‬
‫שוכרין ‪ -‬לא תיבעי לך‬
‫השתא תרתי עבדינן‬
‫חדא מיבעיא?‬

‫שכח אחד‬
‫מן החיצונה‬

‫שתיהן אסורות‬
‫אין מבטלין‬

‫אלא‪ :‬כי תיבעי לך‬
‫אליבא דמ"ד אין שוכרין‬
‫תרתי הוא דלא עבדינן‬
‫הא חדא – עבדינן‬
‫או דילמא‪ :‬לא שנא?‬
‫אמר ליה‪ :‬אני אומר מבטלין‬
‫והמנונא אמר‪ :‬אין מבטלין‬

‫ודאי פנימית מותרת‬
‫דאחדא דשא ומשתמשא‬

‫רבנן‬
‫שתיהן אסורות‬

‫ר' אליעזר‬
‫שתיהן מותרת‬

‫צריך לבטל לכל אחד ואחד‬

‫אינו צריך לבטל לכל אחד ואחד‬

‫ר' עקיבא‬

‫רבנן‬

‫רק דמבטלי‬
‫בני חיצונה‬
‫לבני פנימית‬

‫אפי' לא מבטלי‬
‫לתקוני שתפתיך‬
‫ולא לעוותי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬