1.

Bolek obaliù komunizm w tym samym czasie i w taki sam sposób, jak Mandela obaliù rasizm, albowiem sùowo: apartheid w ¿argonie u¿ywanym obok jêzyka angielskiego na obszarze Republiki Poùudniowej Afryki przez kryptosyjonistów pozostaj¹cych ze sob¹ w zmowie i ukrywaj¹cych solidarnie przed innymi wybran¹ przez siebie to¿samoœã subkulturow¹ faùszywych ¿ydów, pochodz¹cych z caùego œwiata a podaj¹cych siê tam za Burów, jak w Grecji i na Dolnym Úl¹sku udaj¹ greka, nad Bosforem robi¹ za Atatürkiem za mùodoturków, w Rosji Gorbaczowa, Jelcyna i Putina za nowych ruskich a w Polsce Michnik (z ojca Schechtera) podawaù siê z Waùês¹ i braãmi Kaczyñskimi w Magdalence za biaùych murzynów; czyt.: poemat Biaùy Murzyn napisany w latach siedemdziesi¹tych przez prof. Juliana Kornhausera, slawistê Uniwersytetu Jagielloñskiego, kolegê filozofa marskistowskiego, ¿ydowskiego poety jak Tuwim, pisz¹cego po polsku Zagajewskiego, promowanego od lat nieskutecznie do Nagrody Nobla kolegi skutecznie wypromowanej ¿ydówki Rottermund, po mê¿u Szymborska, po latach wczeœniejszego po¿ycia seksualnego na wiaderku ze ¿ydokomunist¹, ubowcem Adamem Wùodkiem a tak¿e w redakcji krakowskiej gazety Zycie Literackie, gdzie robiùa wspólnie ze ¿ydokomunistycznym nihilist¹, Sùawomirem Mro¿kiem m.in. za sygnatariuszy petycji do ¿ydokomunistów, podjudzaj¹cych wùadze pañstwowe do zamordowania ksiêdza biskupa Kaczmarka i innych, rzymskokatolickich ksiê¿y w PRL-u. 2. Waùêsa pozwoliù komunistom przekazaã formalnie w rêce braci Kaczyñskich kieruj¹cych jego kancelari¹ nominaln¹ wùadzê w pañstwie za cenê milczenia na dokonywan¹ przez ubowców grabie¿ maj¹tku Narodu Polskiego, banków, fabryk, domów mieszkalnych, PGR-ów i wszystkiego, co tylko przyszùo im do gùowy, a¿eby zagrabiã. Mandela natomiast dopilnowaù, a¿eby w Poùudniowej Afryce nie byùo zmiany stosunków wùasnoœciowych przy otwieraniu geszeftów ¿ydowskich w Poùudniowej Afryce dla nowych klientów, nowobogackich, czarnych. Mandela jest winien nêdzy milionów swoich rodaków pozostawionych do dzisiaj sam na sam z AIDS, bezrobociem i nêdz¹. Za to samo powinien odpowiedzieã przez Trybunaùem Narodowym w Polsce Lech Waùêsa, nie zaœ za sùaboœã okazan¹ w grudniu 1970 r., gdy id¹c z wùasnej woli na spotkania z ubecj¹ godziù siê podpisywaã oœwiadczenia pseudonimem Bolek.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

18. Nie mówiê o was wszystkich. Ja wiem, których wybraùem; lecz [potrzeba], aby siê wypeùniùo Pismo: Kto ze Mn¹ spo¿ywa chleb, ten podniósù na Mnie swoj¹ piêtê. Ewangelia œw. Jana 13

n

SO

Geschrieben von europäisches magazin (») gestern um 17:47 in der Kategorie Polnischer Schulverein OSWIATA, gelesen: 16x

Buy RoboPDF

W

A

Bolek obalil komunizm a Mandela rasizm, tolle et lege! FO271 Stefan Kosiewski 20131207 Zarys Estetyki Chazarow

3. Apartheid jest odgórnie narzuconym bezprawiem, utrzymywanym w pañstwie otwarcie wyznaj¹cym niesprawiedliwoœã; podziaù spoùeczeñstwa, przyjêty wzorem kaganatu Chazarii panuj¹cej do Chrztu Polski nad ró¿nymi ludami na terenach pomiêdzy Morzem Azowskim, a Czarnym, zaœ na póùnocy a¿ po Kijów a tak¿e po tereny pierwotnie buùgarskie na póùnocnym wschodzie tego¿ pañstwa (sk¹d Buùgarów Chazaria przepêdziùa na Baùkany), sztuczny rasizm - jawny dzisiaj na terenach popalestyñskich w pañstwie Izraela podziaù na tych, którzy maj¹ i bêdzie im jeszcze dane oraz na tych, którzy nie maj¹ nic a z tego, co nie maj¹, bêdzie im jeszcze zabrane wszystko, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi tam zasadami tzw. ukrytej rêki rynku, przyjêtymi za swoje przez sitwê panuj¹c¹ w Polsce po Magdalence i w Afryce Poùudniowej po 1990 r., w oparciu o teoriê predystynacji. 4. Obecnie na historycznych terenach Chazarii rz¹dzi na Ukrainie premier Azarow (Hazarow, albowiem w jidysz tak samo jak w jêzyku niemieckim h jest nieme, nie czyta siê tej litery w sùowie: Hazarski, Chazarów) jak we wyrazie Apotheke, zaœ w jêzyku polskim ¿ydostwo utrzymuje sztuczny podziaù na skomplikowan¹ dla wszystkich pisownie podwójn¹: ¿ i rz, h i ch, chocia¿ naturalnie ka¿dy jêzyk d¹¿y do uproszenia swoich zasad i nie ma ¿adnego innego uzasadnienia dla wprowadzenia jednolitej pisowni sùów: ¿yd, b¿ydki, ob¿ydliwy, b¿ydota, wyb¿ydzaã. Radek Sikorski po powrocie z Kijowa bredzi o "terapii szokowej", na któr¹ gotowi s¹ ponoã Ukraiñcy po stowarzyszeniu tego¿ pañstwa z Uni¹ Europejsk¹ na wypracowanych przez Warszawê warunkach rasistowskich, dziel¹cych obywateli Ukrainy na tych, którzy uwùaszcz¹ siê wzorem ¿ydokomuny i ubowców w Polsce i na nie predystynowanych do uwùaszczenia.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

6. Predystynacjê wymyœlili pierwsi chrzeœcijanie, prawdziwe ¿ydy o rasowym pochodzeniu semickim tak samo jak plemiona arabskie, a konkretnie Augustyn z matki obcej, Moniki w Tagaœcie, który w IV w. po Chrystusie najpierw robiù za manichejczyka na terenach pokartagiñskich, by po okresie neokatechumenatu w Mediolanie u biskupa Ambro¿ego, zakoñczonym przyjêciem chrztu œwiêtego i objêciem stanowiska biskupa Hippony przez retoryka (wygadanego, elokwentnego w przekabacaniu mow¹ pokrêtn¹ biednych, bo gùupich ludzi na tzw. nowego Czùowieka, czyli ludzi gùupich, bo biednych, nadal zniewolonych, lecz ubogaconych oszukañcz¹ œwiadomoœci¹. Ludzi wyzwolonych, którzy nie wùo¿yli wprawdzie palca jak niedowiarek Tomasz, nie zamoczyli dùoni w ranie Jezusa, lecz zechcieli uwierzyã we wyzwolenie Czùowieka, bo propaganda sukcesu wmówiùa im, ¿e s¹ wyzwoleni, zbawieni w Chrystusie Panu, w czasach godzenia Rzymu z Kartagin¹ przez Gotów i Wandali zgodnie z teori¹ wzorowan¹ na biblijnym usankcjonowaniu w jêzyku hebrajskim i aramejskim podboju i kradzie¿y legendarnych w Egipcie a realnych na terenach miast zajmowanych przez lud Abrahama i Moj¿esza w Ziemi Kanaan.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

5. W Akcie I. Dramatu Narodowego HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski miêdzy œwieczk¹ 2 a 6 wchodzi zatem Diabeùek przebrany w skórê baranka, z rogami na gùowie jak u Wikinga i mówi: Hej, Herodzie Sikorski! Za twe zbytki, chodê do piekùa, boœ ty b¿ydki!

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

8. Augustyn pisaù o przedwiedzy Stwórcy, który maj¹c Plan Bo¿y wobec ludzkoœci dopuszcza przychodzenie na œwiat "naczyñ gniewu", takich jak D¿ingis Chan w dawnych czasach i D¿izus D¿ins (Jesus Jeans) w Stanach Zjednoczonych masonerii amerykañskiej opanowanej przez zdegenerowan¹ postcywilizacjê zboczonego seksualnie konsumpcjonizmu, narkotyków i zdemoralizowany, pedofilski Episkopat Stanów Zjednoczonych, kryty przez Jana Pawùa II, syna ¿ydówki z Wadowic, którego papie¿ Bergoglio z piêcioramienn¹ gwiazd¹ masoñsk¹ w herbie kardynalskim, przerobion¹ dla mimikry na oœmioramienn¹, chce wynieœã na oùtarze za przymuszanie przez jp2 kardynaùa Ratzingera do ukrywania we Watykanie przed odpowiedzialnoœci¹ karn¹ ka¿dego pedofila w sutannie, jak Franciszek grzesznie kryje i utrzymuje na posadzie homoseksualnej burdelmamy w Domu œw. Marty pedaùa splamionego grzechem sodomii w Poùudniowej Ameryce.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

7. Mandela wyznawaù predystynacjê przekabacon¹ ponownie w XVI w. przez protestantów Kalwina, jako osoba nie nale¿¹ca do Koœcioùa œw. , bo zrzeszona w sekcie ewangelickiej. Franciszek modli siê za zmarùego Nelsona Mandelê, jak podaje Radio Watykañskie i jego duszê powierza nieskoñczonemu miùosierdziu wszechmog¹cego Boga. Tymczasem nale¿y trzeêwo zauwa¿yã, ¿e jeœli: Lenin, Trotzki, Stalin, Mao Tsetung i Pol Pot zaprzedali swe duszê za ¿ycia masoñskiemu szatanowi rewolucji, to nie wiadomo, czy Franciszek dobrze zrobiù poœwiêcaj¹c w adhortacji apostolskiej Evangelium Gaudi kilka ciepùych sùów permanentnej rewolucji, o której Jezus Chrystus w ¿adnym miejscu Nowego Testamentu nie wspomina, ba - nie u¿ywa tego¿ pojêcia, wziêtego z arsenaùu syjonistycznych wolnomularzy rewizjonistycznych, w ¿adnym nawet apokryfie,. Gdy¿ Jezus, syn Bo¿y nie byù Prometeuszem, nie byù socjalist¹ napadaj¹cym na banki i poci¹gi jak Stalin i Piùsudski, nie udawaù z Apostoùami "rewolucjonistów" (patrz wiersz Kornhausera: W fabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów), bowiem Jezus Chrystus jest Bogiem, który staù siê czùowiekiem, ¿eby pokornie poddaã siê woli Ojca Swego.

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Eu

Deus, omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum Franciscus, quem pastorem Ecclesie tue preesse voluisti, propitus respice: da ei, quesumus, verbo et exemplo, quibus preest, proficere; ud at vitam, una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per Dominum.

ro

pä is

Je¿eli gwiazda przyjêta przez Franciszka w herbie papieskim jest symbolem Maryi, to nale¿y siê modliã, by Unia Europejska wyznaùa publicznie, ¿e ma tak samo 12 gwiazdek maryjnych na fladze a Stany Zjednoczone, ¿eby przyznaùy siê do kilkadziesiêciu gwiazd symbolizuj¹cych Bogarodzicê.

ch

es

Written by sowa(») 19. 3. in category Church - religion, read: 609×

http://www.quora.com/Stefan-Kosiewski-1/Armagedon 10. Katolik i Polak wierz¹cy w Jezusa Chrystusa, syna Boga ¿ywego przyjmuje za œw. Augustynem wyjaœnienie istnienia zùa oraz bólu na tym Bo¿ym œwiecie, zaplanowanym w caùoœci przez jedynego, dobrego Boga, stworzonym doskonale z "naczyniami gniewu", tj. z ludêmi czyni¹cymi œwiadomie zùo drugim ludziom, odbieraj¹cymi im dosùownie wszystko. Z chor¹ œwiadomoœci¹ œwiêtoszka wymyœlonego przez iluminata Goethego dla potrzeb "Doktora Fausta", bo przecie¿ czym innym jest ju¿ Woland jako "naczynie gniewu" w zachwycaj¹cej gùêbi¹ kielicha goryczy i dystansu m¹drej ironii powieœci Buùhakowa "Mistrz i Maùgorzata". Czym innym jest szatan Gogola, a czym innym "Doktor Faustus" Manna.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

M ag

9. W liœcie kondolencyjnym przewodnicz¹cy regionalnej konferencji episkopatu rzymskokatolickiego RPA abp Stephen Brislin przypomniaù wielkie poœwiêcenie i bezkompromisowoœã Mandeli. Poœwiêcenie Waùêsy i kompromisow¹ bezkompromisowoœã, sùu¿alczoœã pachoùka wyra¿an¹ szlagwortami: jestem za a nawet przeciw, nie chcem ale muszem - powierzyã nale¿y ocenie Pana Boga. Przewodnicz¹cy episkopatu przyznaù wszak, ¿e w ¿yciu Mandeli byùy te¿ bùêdy i niedoci¹gniêcia. Z naszego punktu widzenia najwiêkszym, zasadniczym bùêdem, podwa¿aj¹cym wiarygodnoœã Mandeli i Waùêsy jest pozostawienie Le Clerca i Jaruzelskiego nie na swoim, lecz na maj¹tku zagarniêtym w czasach jawnego bezprawia, rasizmu widocznego goùym okiem. Pozwoliù jeden z drugim pozostaã Jeruzelskiemu i Kaczyñskiemu w cudzym domu, zajêtym przy ul. Ikara w butach wojskowych, czy z pistolecikiem KGB-owca. Nie odebraù Robin Hood z Janosikiem z r¹k bandyckiej sitwy zùoczyñców maj¹tku narodowego, zagrabionego biaùym i czarnym Murzynom. Zapomniaù rozdaã wspólne dobro pomiêdzy potrzebuj¹cych, nie poszedù Waùêsa z Mandel¹ drog¹ pierwszych chrzeœcijan, nie nie uruchomili budownictwa socjalnego dla milionów ludzi zepchniêtych w czasach pogardy do puszek z blachy falistej na jaùowym piachu, na peryferia banksterów i globalistów, na których Franciszek umieœciù miejsce akcji adhortacji apostolskiej Evangelium Gaudi.

êródùo: wikipedia

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Eu

ro

Ponad 2,25 Mio Euro. otrzyma w 2014 r. z podatków na Koœcióù do swojej dyspozycji Joachim Valentin, szef centrum oœwiatowego "Haus am Dom" Diecezji Limburg, zbudowanego obok katedry we Frankfurcie nad Menem za 20 mln EURO.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

pä is

ch

Appendix

es

M ag

az i

Albowiem Jezus nie zostaù ukrzy¿owany za wszystkich, uniwersalnie, lecz za wielu w znaczeniu hebrajskiego sùowa Pisma, tzn. za tych oddaù swoje ¿ycie Panu Bogu, których sobie wybraù i za tych, którzy pójd¹ Jego drog¹. A zatem nie dla zbawienia wszystkich ludzi, globalnie ponad wiarami i ponad gùowami niewierz¹cych poœwiêciù siê i speùniù Pan Nasz i Bóg Nasz wolê Ojca swego, lecz dla wybranych przez siebie, z którymi wypiù kielich krwi swojej, nowego i wiecznego przymierza. Którzy uwierzyli w historyczne posùanie Jezusa przez Ojca i w to¿sam¹, Bo¿¹ jednoœã Ojca ze Synem, którego posùaù i z Duchem œw., przez którego do nas przemawia i bêdzie przemawiaù a¿ po wszystkie czasy.

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

QR code for this recording:

Valentin chciaùby tak samo jak proboszcz pobliskiej katedry pozbyã siê m¹drego, mùodego biskupa, Prof. dra Franciszka-Piotra Tebartza-van Elst, który musi przecie¿ wszystko wiedzieã o wydatkach "Haus am Dom", o opùacaniu z podatków oddawanych przez wierz¹ce osoby na Koœcióù jak i tzw. wdowi grosz rzucany ksiêdzu na tacê, antykoœcielnej roboty lewackiej, dywersanckich dziaùañ wolnomularzy wymierzonych w Koœcióù, planowo siej¹cych niezgodê w Koœciele Jezusa Chrystusa a tak¿e niepokój w duszach maluczkich za pomoc¹ destrukcyjnych, pozbawionych konstruktywizmu, nie buduj¹cych jednoœci Koœcioùa spotkañ dyskusyjnych z udziaùem osób nie wierz¹cych w Pana Boga w Trójcy Przenajœwiêtszej Jedynego. Czy po to katolicy oddaj¹ swoje pieni¹dze na utrzymanie Koœcioùa Rzymskokatolickiego, ¿eby utrzymywaùa siê z tych pieniêdzy masoneria? By ¿ydzi, sikhowie i buddyœci dorabiali na spotkaniach i odczytach u Valentina i u dobrego wujka w sutannie, barona zu Eltz?

Home

Edition

Eu

Katolicy w Niemczech powinni jasno wiedzieã, dlaczego niedawno ten sam Valentin wyraziù siê publicznie z pogard¹ w Bad Homburg, ¿e nie dostrzega w Diecezji Limburg ¿adnych powa¿nych partnerów do rozmów na temat Koœcioùa.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

Valentin ma mo¿noœã spotykania siê na co dzieñ z prawdziwym kuriozum, baronem w sutannie, wujkiem ¿ydowskiego barona i hochsztaplera zu Guttenberg, który robiù za kanclerza RFN, ksiêdzem dziekanem Frankfurtu i w jednej osobie Freiherrem zu Eltz. Ten to nieszczêœnik po nieudanej próbie puczu przeciwko wùasnemu Biskupowi Limburga odwa¿yù siê zaatakowaã jeszcze bez wyraênej potrzeby, niejako zatem profilaktycznie, na wyrost papie¿a Franciszka, a¿eby poprzez bezczelny atak móc okopaã siê na pozycji ew. faùszywego cierpiêtnika, zwijaj¹cego siê w boleœciach na wielomilionowej kasie Caritas, m.in. na maj¹tkach i domach przechodz¹cych na wùasnoœã Caritas po œmierci katolików, którzy nie mieli spadkobierców.

ch

es

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Tu nale¿y przypomnieã, ¿e dwie Rady Parafialne, polska i chorwacka opowiedziaùy siê zgodnie i jednoznacznie po stronie Biskupa Limburga wiernego tradycji Koœcioùa, a przeciwko nowinkarzom posoborowym, takim jak Valentin, który we wywiadzie dla zorientowanej na lewicowego, ateistycznego, bezbo¿nego czytelnika gazecie "Frankfurter Rundschau" nie kryù swoich sympatii do krêgów lewackich, trockistowsko-maoistowskiej Kulturrevolution z roku 1968, realizowanej we Frankfurcie nad Menem gùównie poprzez nagùoœnione medialnie rzucanie na ulicy kamieniami w policjantów przez Joszkê Fiszera, póêniejszego Ministra Spraw Zagranicznych i te¿ wicekanclerza, kolegê Daniela Kohn-Bendita, pochodzenia z miasta £odzi, który odkryù siê znowu z ci¹gotek zboczeñca seksualnego i z osobistych doœwiadczeñ pedofilskich w jednej ze swoich ksi¹¿ek biograficznych. Joachim Valentin jako szef "Haus am Dom" spotyka siê ka¿dego dnia ze zbuntowanym przeciwko papie¿owi Franciszkowi i Biskupowi Limburga baronem w sutannie zu Eltz, wujkiem hochsztaplera, który z cudzym tytuùem doktora do sùawy robiù za wicekanclerza Niemiec i zastêpcê Merkel.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

Valentin winien byã odwoùany ze zajmowanego stanowiska ze wzglêdu za ostentacyjne sprzeciwianie siê postanowieniom Soboru Watykañskiego II, a w szczególnoœci za nieuznawanie przez niego Dekretu o apostolstwie œwieckich, który powinien byã mu bardzo dobrze znany, bowiem reguluje prawem koœcielnym rolê Rad Parafialnych tak¿e we Frankfurcie nad Menem.

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

poniedziaùek, 19 wrzesieñ 2011 o 14:58

A

Blog / Podpisz petycjê - Broñ krzy¿a i Jezusa Chrystusa!

Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski

ch

es

Bolek obalil komunizm a Mandela FO271 Chazaria

Eu

ro

pä is

http://shoudio.com/user/sowa/status/9437 magazyn europejski pi¹tek, 6 grudnia 2013

Bolek Mandela(2013 Sejm ogùosiù rokiem rasistowskiego poety Tuwima). Müll/ œmieci/ rubbish BOLEK MANDELA - wprowadziù w RPA wolnomularsk¹ ustawê aborcyjn¹, która pozwala na zabijanie nienarodzonych dzieci kobietom i dziewczynkom w ka¿dym wieku i z ka¿dego powodu (do 12 tygodnia) i z przyczyn ekonomicznych czy spoùecznych tak¿e póêniej. I to tak¿e jest dziedzictwo Mandeli, pisze Terlikowski nie u¿ywaj¹c sùów: zagùada, shoah, masowa zbrodnia przeciwko ludzkoœci. Skrobanki w RPA to ju¿ ponad milion zabitych Murzynków Bambo (2013 Sejm ogùosiù rokiem rasistowskiego poety Tuwima). http://www.pinterest.com/pin/452752568760866913/

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

M ag

az i
sowa magazyn europejski
Buy RoboPDF

n

http://www.spreaker.com/user/sowa2/bolek-obalil-komunizm-a-mandela-fo271

SO

Z Panem Bogiem.

W

Ksi¹dz-baron zu Eltz powinien wiedzieã, ¿e ¿aden teolog nie mo¿e pogardzaã biedaczyn¹ Bo¿ym Franciszkiem, który jest przecie¿ prostym Jezuit¹ i nie musi siê znaã na filozofii Tomasza z Akwinu, czy wdawaã siê w rozwa¿ania na temat wahañ Augustyna.

A

10 Jest bowiem wielu krn¹brnych, gadatliwych i zwodzicieli, zwùaszcza wœród obrzezanych: 11 trzeba im zamkn¹ã usta, gdy¿ caùe domy skùócaj¹, nauczaj¹c, czego nie nale¿y, dla nêdznego zysku (...). http://www.spreaker.com/user/sowa2/caritas_ks_i_baron_zu_eltz_fo255 sowa magazyn europejski

Eu

ro

Na celowniku defamatorzy Biskupa: Wujek byùego wicekanclerza RFN, odwoùanego za plagiat pracy dr. i Nadzorca Miùoœci (Caritas) mianowany przez tego¿ Biskupa (te¿ dr., baron i ks. na dodatek jeszcze), przewodnicz¹ca Caritas Parafii St. Johannes, Frau Assmann, ks. Sauer i inni

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

pä is

Caritas, ks. i baron zu Eltz FO255 Stefan Kosiewski w Dzien Zaduszny do Caritas Parafii St. Johannes.pdf |Views: 186| Veröffentlicht von SOWA magazyn europejski

http://sowa.quicksnake.de/Polnischer-SchulvereinOSWIATA/Bolek-obalil-komunizm-a-Mandela-rasizm-tolleet-lege-FO271-Stefan-Kosiewski-20131207-Zarys-EstetykiChazarow

ch

sowa magazyn europejski 0 47 0 about 1 month ago

es

Herrn Pfr. und Dekan zu Eltz, Ihr unverzügliches Rücktrittsgesuch wäre vor dem Bartholomäusfest angebracht

M ag

magazyn europejski • vor 5 Minuten 228 osób ma Ciê w krêgach Stefan Kosiewski Krêgi rozszerzone - 16:41 To on wprowadziù w RPA najbardziej radykalnie lewack¹ ustawê aborcyjn¹, która pozwalaùa na zabijanie nienarodzonych dzieci kobietom i dziewczynkom w ka¿dym wieku i z ka¿dego powodu (do 12 tygodnia) i z przyczyn ekonomicznych czy spoùecznych tak¿e póêniej. W efekcie ju¿ w 2008 roku (nowe prawo wprowadziù w 1996 roku) kilka lat po wprowadzeniu tego prawa rocznie ginêùo w RPA ponad 90 tysiêcy – gùównie czarnych – dzieci. Ogóùem od kilkunastu lat obowi¹zywania tej ustaw w RPA zginêùo ju¿ ponad milion czarnych dzieci. I to tak¿e jest dziedzictwo Mandeli. Czùowieka, którego rozwi¹zania prawne zabiùo wielokrotnie wiêcej czarnych ni¿ najbardziej zagorzali biali rasiœci w RPA – wyjaœnia swój wpis na Twitterze Terlikowski. Terlikowski: Mandela odpowiada za œmierã miliona dzieci fakt.pl Dodaj komentarz... https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/gcc9PfTWviZ Autor: sowa o 08:22

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful