P. 1
Industriële Vormgeving John Heskett

Industriële Vormgeving John Heskett

|Views: 1,167|Likes:
Published by Vormtaal

More info:

Published by: Vormtaal on Aug 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

Copyrighted material

Industrielc vormgcving
-rh't. One
Gopyngnted matenal
VOOR INGRID EN PETER
C )oYflght8d ma flal
ohn Heskett Industriele vormgeving
SUN
C )OYflght8d ma flal
,
Oorspronkdijke titel: Indu$l1ial Design. Londen (Thames
and Hudson) 1980, 1987
Vwa1ing: Jeske Nelissen, met medewerking van
Leo van de Munkhof cn Marijke Munnichs
OlJl!iagontwerp en boekver7orging: Leo de Bmin, Ooij
o Thames and Hudson Ltd. Londen 1980
o Nederbndse vemiing: Uitgeverij SUN,
Amsterdam 1989
I S BN 90 6168307 6
NUR 656.654
Eerstc dmk: september 1989
Tweede druk: seprember 1994
Derde druk: mei 1997
Vierdc druk: m •• n 2003
www.uitgeverijsull.n1
C )oynght8d ma rial
Inhoud
Inleiding 7
HOOFD TUK I
Va.n uaditioneel handwerk naar industTiCle kunst II
HOOFDSTUK 2
IndustriaIisatie en bet rocken "aar barmonie 28
HOOfDSTUK 3
Het 'Amerikaansc
HOOFD TUK 4
, en massaproduktie 53
en rationalisering 73
ROOPDST K 5
Kunst cn industrie in bet begin van de twintigste eeuw 91
HOOPDSTUK 6
Het ont taan van de profcs5ionele indusuicle vormgeving 113
HOOFDSTUK 7
De opkomst van de 'streamlining' 130
HOOfDSTUK 8
Bedrijf vormgeving en produktidentiteit 139
HOOFDSTUK 9
Tcchnologiscbe vemieuwing en vOlIllgeving v ~ ~ r bet bui. bouden 161
ROOfDSTUK 10
pelen, lereo, werkeo en vrije tijd [74
HOOFDSTUK I [
Massaproduktie en individuele kcuze [95
HOOFDSTUK 12
VO[lIlgeving en po)jtick 202
Be luit 222
Een keuze uit de litentuur 231
Herkom t van de iUu tr:uies 236
Register 237

Copyr ~ t e d rT' r al
Copyrighted material
Inleiding
[11 de afgelopell twee eeuwen is de mens er
steeds beteT in gcslaagd om de omgeving
waarin wij wonen te beheerscn en VOIll. te
geven, zozccr zelfs dat het cen
is gewordcn te spreken van cen door de men
gemaakte wereld. Het instrument van deze
omvorming wa. de gemech.ni,sccrde indus-
trie. Een aanzwcllendc Stroom kunstvoor-
werpen ell werktuigen vloeide nit haar
werkplaatscn en fabrieken om te voonien in
de behocftcn en wcnSCll van cen grocicnd
ded van de wercldbevolking. Dc vcrande-
ring was nict alleen kwantitatief van aard,
maar wijzigde ook radicaal de kwalitcit van
het leven dat wij Iciden, of wuden willen
lciden.
In de gcschicdcni5 van de industriCle
vormgeving keren de twee onJosmakelijk
met clkaar verbollden thema's continu'itcit ell
vcrandering voortdurcnd in andere gcdaan-
ten tcrug, en oms raaktcn zij hevig met e1-
ka.1r in conflict als gevolg van de regerutrijdi-
ge cisen die zij stelden. Dc spanningen russen
bcide werden nog vcrhevigd door de wijzc
waarop de industriCle vorrngevillg historisch
tot ontwikkeling kwam. Ofiehoon zij wor-
tclt in de traditie van het ambacht, maahe zij
geen cenvoudig lineaire ontwikkeling door
van ambacht nur mcchanische produktic,
maar volgde zij veeleer ht:t patroon vall
voorrdurendc diversifiering, tijdem welke zij
steeds weer nit:uwe facroren en invlocden in
zich opnam. Een duidclijke lijn die men eeh-
ter in deze ontwikkcling kan waamcmen is
dat vormgc:ving, het ontwerp van de visucle
vorm, gclcidclijk aan los is komen te Sta3n
van de daad van het vervaardigen.
7
Gopyngnted matenal
In de ambachtelijke produktie gaan ont-
werp en uitvoering samen. Hun onderlinge
afstemming vcrloopt via ccn samcnspel van
oog, hand en material en . Doordat het gehele
proces door cen persoon kan worden uitge-
vocrd lijkt bet minder complex, gaat het cen
mensclijkc schaal niet te buiten en krijgt het
cen ogenscbijnlijke eenvoud waardoor bet
rowel door ambachtsman au buitenstaander
au cen duidclijke eenheid wordt ervaren. In
de op malSaproduktie gerichre industrie valt
dczc samt."I1hang uitcen cn komt de com-
plexiteit van ontwerp en vervaardiging dui-
delijk aan bet licht door de splitsing ervan in
cen reeks gespcciaJiseerdc werkzaamheden.
Deze deelprocessen zijn onderling weliswaar
verbonden, maar zo dat de relaties ert\lS$cn
vaak a1s afstandclijk en onpL'J"soonlijk wor-
den ervaren. Ondanks de gewijz.igde om-
standigheden van de indu.,tricle produktie,
gaan veel srudies over varmgeving crvan uit
dat de cenhcid, cigcn aan de ambachtclijke
produkrie, nog steeds bestaat, en wordt
vormgeving afgeschilderd als een autonoom,
gecsrclijk proces, dat zich af'pcclt binnen cen
verhouding tusscn vormgevcr
Men legt de nadruk op de indi-
prcstatie en in de analyse van pro-
duktcn rockt men vooral naar de unicke kcn-
merken van de uiterlijke varm. Deze bena-
dcriog wordt soms ondersteund door de ma-
nier waarop tcntooruteUin.gen en museum-
coUecries voorwerpco als zuivcre vormcn ex-
poseren, waarbij men nalaat crop re wijzen
dat de vormgeving bClnvlocd is door het
produktieproccs en de manier waarop de
voorwerpen werden gcbruikt.
Dezc op de vorm gerichte memodologie
is niet aileen toegepast in de analyse van ont-
werpen uit bet vcrledcn. Ook - en daarbij
kan men meer vraagtekcns zetten - rracbt
men er maar al te vaak hedcndaagse opvat-
tingen ovt.'J" 'goede' vormgeving, gewoonlijk
omschrevcn in termen van specifiekc vorm-
principes, historisch mee te onderbouwen.
Een dergcLijke benadering is er in bet alge-
meen sterk op gericht het publiek die waar-
den en normco bij te brengen, die in bepaal-
de meorieCn of instellingen worden gekoes-
terd. Door de rechtrnatighcid van enke! die
produktco die met deze normco in overeen-
stemming zijn te bcnadrukken, is bet mogc-
lijk het primaat of de onontkoombaarhcid
van bcpaalde tradities te bepleiten en zo een
beeld van cen formcle of tbeoretische een-
heid te presenteren da.t weinig Ie makco beeft
met de feitclijkc diver itcit van de vormge-
ving, lowel in heden als verleden.
Als reactie op de bcperkingen van dcze
formalistiscbe visie op alledaagse voorwer-
pen hem men de ingrijpende veranderingen
die door de industria lisa tie zijn teweegge-
bracht onderzoeht door de vormgeving op te
vatten als een maat"$chappelijk verschijnsel.
Hoewcl deze benadering een waardevoUe
aanvulling biedt, is de zwakte ervan dat zij te
veeJ de nadruk legt op de maatschappelijke
context, en daardoor voorbijgaat aan de peT-
soonlijke eigenaardigheden en de vrijbeid
van de individueJc ontwcrpcr. Zijn rol wordt
teruggcbracht tot die van ceo willoos werk-
tIIig ten dienste van maatschappelijke, econo-
mischc: of politieke nc1sels en waarden.
Dezc studic lcunt op beidc benaderingco
t."11 bebandch zowcl het aandecl van indivi-
duele antwerpers als de maatschappclijke be-
pt.'J"kingcn die hun werk mede bebben vorm-
gegevcn. Zij verwerpt de opvatting dat
VOl mgeving kan worden beoordeeld vanuit
cen enkel standpunt of op grond van een en-
kcl waardensysteem. De diversitcit die men
in de vormgeving aantreft, maakt bet nu
eenmaal noodzakclijk de wissclende rollen en
funetiC! die zij vcrvult in de beschouwing te
beuekken. Om baar bctckenis vast te kunnen
stellen moet men zich afvragen waarvoor zij
werd ontworpen en waarvoor rij feitclijk
wordt gebruikt. Dat betekent dat er een on-
derscheid moet worden gemaakt tussco de

mamer waarop Cen ontwerper naar VOfUl-
geving kijkt en de manier waarop wij de
vormgeving ervaren, als wij voorwerpen in
het gebruik bclcven.
Voor een verkhring van de wijze waarop
de industriCle vormgeving rich histori ch
heeft ontwikkeJd. dienen we ook in re gaan
8
Gopyngnted matenal
op de organi,atorische cn maatschappcJijke
context dic de aanzet gaf tot het bcdenken
van de ontwerpen. en de materiele cn institu-
tionele kadcrs zonder welke de ontwerpcn
niet hadden kunnen worden uitgevocrd. Dit
wiJ echter niet zeggen dat het werk van ont-
werpers cnkel en alJeen ZQU zijn af te Iciden
uit dit soorr factoren: de conceptie van een
ontwerp is niet louter een weergave in visuc-
Ie vorm van revoren va.,tstaande waarden.
maar een creatief, katalyusch proce waarin
sprake is van een wissel werking tussen exter-
ne factoren en overtuigingen, begaafdhedcn
en vaardigheden van individuele of groepen
ontwerpers. De invlocd van ext erne factoren
is gewoOillijk het grootst bij het vaSt5teUen
van de e1ementen die van belang zijn voor de
gebruiksfunctie van een ontwerp - dat wil
de criteria op grond waarvan het gc-
. zal worden bevonden voor een be-
oogd praktisch doel. Individuele creativitcit
spcclt gewoonJijk de bclangrijkste raj bij het
bepalcn van de mate waarin de uitcinddijke
vorm cen esthetischc gewaarwording biedt,
en een psycbologische of symbolische flmctie
heeft. Een van de markanute naoorlogsc
Britse vorOlgevers. Misha Black. bevestigdc
de cigen opvatting die omwcrper van hun
rol bebbcn: ' Oat creativircit de: grondslag
vormt van hun wcrk. is de overtuiging die
alJe omwerpers moti vccrt ... Om allce,n aI als
ontwerper te kunnen be taan is het geloof dat
men tcnminste over cen beetje
crcatief talt.'11t bt.'Schikt even als
voor een metselaar bet vertrouwen dat hij
cen rechte laag bakstt.'11CD kan leggen.'
Wanneer het is uitgevoerd. gaat een Ont-
9
werp cchter als tastbaar artefact dec! uitma-
ken van de eigentijdsc fysieke wl' rkclijkheid
en wordt het gcbruikt voor specifieke doel-
einden in cen maatschappij die bcpaaJt hoc
men de vorm crYan waarnccmt cn waar-
deen. Deze waardering kan gebaset.-rd zijn
op andere voorandcrstcllingen dan die vaLl
dc ontwerper cn de producent. en ik hoop
bier duidclijk te maken da.t de waardcn die
aan ontwerpen in hun socia Ie functie wordt.'11
toegekend, niet absoluut vastliggcn. maar
verandcrlijk zijn en rclatief.
Het zaJ duidclijk zijn dat men in H:n bock
onmogclijk zein maar een rcprcscntaticve 5e-
Icetie kan bieden uit de brcdc scala van ont-
werpen die in een periode van vclc ticntallen
jaren zijn vervaardigd. Ik probet.-r daarom
hier cen ovcrzicht te geven van de hoofd-
lijnen uit de gcschiedt-nis van de indusmclc
vormgcving en duidelijk te maken dat uit-
eenlopende krachtcn en invloeden de vor-
rnt.'11 en de maatschappelijke rol ervan hcb-
ben bcpaald. De spccifieke voorbcelden die
worden bcsproken werden vedal gesclcc-
teerd omdat ze typisch zijn voor dele the-
rna's en invJocden. en nie! ZOZeer omdat ze
aJs enige hiervoor rcprescntaticf zouden zijn.
AI zuUen mijn cigcn voorkeuren en voorin-
getlomenheid duiddijk blijkcn. loch wil ik
met dit bock niet cen bepaaJd gczichtspuDl
Dc bedocling is tot begrip
aan te zenen. hoe en waarom de voorwerpcn
om ons heen zijn zoals zc zijn en ccn ladcr
aan Ie reiken waarin de Iczcrs hun eigco crV3-
ring van de voorw(.-rpcn uit hun Ie-
yen een plaau kunnen geven.
Gopyngnted matenal
Copyrighted material
HQQFDSTUK I
Van traditioneel handwerk
naar industriele kunst
In toenernende mate en in ecn stced groter
decl van de wereld wordt onze directe mue-
Ic omgcving bchccr t door prod uk ten die
volgens industriele methoden zijn vervaar-
digd. Thui en op het werk. in scholen. fa-
brieken. kantoren en winkel,. in open bare
gcbouwen. langs de open bare weg en in ver-
keer en vervoer. vormen zij het zichtbare
cultureJe landschap van het dagelijks leven,
en te zamen genomen scheppen zij ecn com-
plex patroon van functie en betckenu. waar-
in bet bccld dat wij van de wercld hebbcn. de
houding die wij er tegenovcr aannemen en
de zin die wij aan onze relarie met de wercld
• •
gcven. n3UW z1Jn verweven.
Aangezien machines een herhaalbare prc-
cisie hebben die door de meruelijke hand niet
kan worden geevcnaard. geven vorm en
constructie van industrieJe produkten zelden
cen indicatie van het aandcel en de persoon-
lijkhcid van de makers. Daarom. en omdat ze
in grote aantallen worden geproduceerd.
overa] worden aangetroffen en er niet zelden
complex uitzien, lijken ze som$ een vrcemd
en zclfs ovcrweldigcnd cigen leven te leidcl1.
Toch zijn ze aile onmiskenhaar cen tastbare.
materieIe vertaling van cell procC5 van mel1-
sclijke vormgeving. van ontwerp. b e o o r d ~ ...
ling cn spccifia. ... ing.
Dit proces van vormgeving is oneindig
gevaricerd en de preciezc aard crvan is daar-
om moeilijk in ecn c:nke1e formule of defini-
tic samen te vatten. Het ontwerp kan het
werk zijn van een persoon of van een samen-
werkend team; het kan de vTucbt zijn van
een uitbarsring van crcatieve inruItie of de
uitkomst van cell zorgvuldige calculatie op
I I
C )oYflght8d ma flal
basi van techniscbc gcgcvcns of van grondig
markconderzock, maar bet bn ook - zoab
sommige ontwcrpers beweren - aflungen
van de muak van de vrouw van de directeur.
Factoren die cen beperkende of juist stimule.-
rcnde rol in het ontwerpproccs kunnen spe-
len. zijn bijvoorbceld besli singen v:m zake-
lijke of potiticke aard, de wijze waarop de
omgeving is georganiscerd waarin een ont-
werper werkt, de staat van ontwikkcling
waarin zich het materiaal en de produkricfa-
cititeiten bevindcn waarover hij kan bcschik-
ken, of de hccrscnde maatschappetijke en cs-
thetische denkbcclden - de reeks van OlOgC-
tijkc combinatics is cindcloos.
Welke echter ook de bijzondcre omstan-
digheden mogen zijn, indunrielc vormgc-
ving is een cTt.-aoef proces waarin iets wordt
bcdacht en vcr vol gens nader uitgewerkt, los
van de middclcn waarmec het wordt gepro-
ducccrd. In dit proces gaat het om cen uit-
cindclijkc synthc.\e van clkaar ver. terkende
en vaak onder ling strijdige factoren, die uit-
mondt in een driedimcnsionaal ontwerp. en
om de materiCle werkelijkheid daarvan, die
met mechanische middclen in veelvoud kan
worden gereproduceerd. He! is dus nauw
vcrbonden met de industrialisarie en rnecha-
nisarie die rond 1770 met de IndustriClc Rc-
volutie hun intredc deden in Groot-Brittan-
nie, al kan het niet simpelwt-g worden bc-
schreveri als cen deterministisch gevolg van
deze gebeunenissen. Het doorslaggevendc
kenmcrk ervan. de scheiding van ontwerp en
fabricageproces, manifesteen zich in fcite al
voor de lndustriele Revolutie. vanaf de laIC
middeleeuwen, tOCtl zich op basis van am-
bachtelijke produkticmethoden een vroegka-
pitalistische industriCle organisatie begon te
ontwikkelen.
Dc groei van de handel in de middcleeu-
wen was cen beslissende fase in deze ontwik-
keling naar specialisering. In de ontluikende
neden van WeSt-Europa, zoals Florence, Ve-
netic, Ncurenberg en Brugge, onmonden
grote ateliers die opgezet waren om tc voor-
zien in de verfijnde smaak van hoven, kerken
en rijkc kooplieden. Hoewcl traditionele
vaardigheden en technicken nog de over-
hand hadden, gingen dezc ateliers zich meer
spccialiSctcn. Er wcrd een groot aantal voor-
werpen van hetzclfde type vervaardigd, al
bestond het produkrieproces in wezen uit het
met behulp van ambachtelijke methoden
herhaald kopieren van bestaande modellen.
Vcel werk dat door deze ambachts-
lieden werd gemaakt, was technisch en anis-
rick gezien van hoog niveau, en DlS'en kun-
stenaars en handwcrkslieden bestond geen
strikte scheiding. Als er een onderscheid was
dan hing dat eerder af van het bereikte ni-
veau dat bcrustte op ccn gemecnschappelijke
ocfcning en bedrevenhcid. dan van vcrschil-
len in aard en type van werkzaambeid.
De ononderbroken uitbreiding van de
handel en de handel mogelijkhcden en de
grocicnde omvang van de produktie-cenhe-
den schiepen echter cen concurrentiedruk die
op zijn heurt een behoefte aan vernieowing
wakker riep alsook cen vraag naar een karak-
teristieke trek of technisch snufje waardoor
een produkt zich kon onderscheiden en de
aandacht van afncmers op zich kon vestigen.
Begin zestiende eeuw begonnen in Italie en
Duitsland de eerste. opkomende ontwerpers
met modelboeken aan deze behoefte tegc-
moet te komen. Deze boeken bestonden uit
verzamelingen gravures die met nieuwe, me-
chanische drukproccdcs in grote aantallen
werden vervaardigd, waarin decoratieve
vorlllcn. patronen en motieven waren afge-
beeld. Gewoonlijk waren zc bestemd voor
takken van de textielnijverbcid als de band-
wevcrij of voor de meubcImakerij. Dc mo-
delboekcn bevatten ontwerpen die needs op-
nieuw voor verschillende doclcinden kondcn
worden gebruikt, en hun betekenis voor de
geschicdenis van de industriele vormgeving
was dat cal ontwerper, door zijn werk in
dezc vorm opcnbaar te maken, niet langer
betrokkcn was bij de wijle waarop de mo-
dellen werden tocgepast en gcbruikt.
Naarlllate in de zevenriende ecuw het cen-
trum van de handel in Europa zich verplaat-
ste van bet Middellandse-Zeegebied naar de
Atlantische kust. kwam het brandpunt van
12
Gopyngnted matenal
de macht te liggen bij lIationalc staten met
eell gecentraliseerde, monarchale rcgering,
waarvall het Prankrijk van Lodewijk XlV de
bdicbaming was. Tijdcn dc rcgering van de
'Zonnekoning' zorgden de omvang en gran-
deur van het leven aan het hof voor een over-
vloedige klandizie voor kunstenaars en ge-
schoolde vaklieden, hetgeen uiteindelijk leid-
de tot de opriehting van nunufacturen die
door de Kroon werd(.-n gcfinancierd en be-
heerd. De beroemdste hiervan, gesticht in
1667, bevond rich in Gobelins, en al is deze
het bekcndst geworden door haar tapisse-
ricen, zij verschafte ook faciliteiten aan
scbrijnwerkers en e.delsmedcn. Het was een
groots opgezette onde.loeming waarvan het
aantal ambacht Iieden in dc honderden licp,
met een sehool voor zestig leerlingen. Char-
les Le Brun, de eerste kunstenaar aan bet hof
van Lodewijk XIV en directeur van de manu-
factuur in Gobelins, en een staf van kumtL'-
naars, decorateurs en graveurs Icverden Ont-
wcrpcn voor een reeks artikclcn als rijtuigell,
tapisscrieCn en meubcls, die vaak zo weclde-
rig werden gedeeoreerd dat men zc moeilijk
nog gebruiksvoorwerpen kan nacmen.
Andere vonten van zowd grote als kleine
staten prob(."C:rden het model van de absolu-
tistiscbe regering en de voomame stijl van
het Franse hoAcven na te volgen. Op de con-
cenrratie van de macbt in het centrum volgde
de verbreiding van mcrcantilistische eeono-
mische beginselen die telden dat hulpbron-
nen, vaardighedcn CII produktcn dicnden te
worden aangewend en bebecrd ten bcboeve
van de staat, gepersonifiecrd in de heerscr.
Als gevolg daarvan gingen mecenaat en ko-
ninklijke investeringen hand in hand, bet
duidelijkst in de grote porscleinmanufactu-
Ten die in de acbtticnde ccuw avera! in Euro-
pa werden gevestigd.
Het tijne pondein dat in de zeventiende
eeuw uit China wcrd gelmporteerd, was vecl
beter van samemteUing dan welk keramisch
produkt in Europa oak en oefende zo'o aan-
trekking kraeht uit op kringen van het hof
dat bet cen golf van onderzoek naar de gehei-
men van de produktie losslacg. Dc voor-
13
naamne doorbraak op dit gcbied went in
1709 bereikt in de manufact uur in Meissen
die door de groomt.'Ttog van Saksen was ge-
stieht. Typiseh voor de wijzc waarop in
Mcissen de vonllgeving werd benaderd was
dat men putte lIit ceo groat aantaJ bronnen.
Aanvankclijk wt..,.d bet toch 31 beschikbare
vakmanschap van kllmtenaars en hand-
werkslieden aan het hof, zoals de goudsmid
Johann Jakob Irminger, tevens aangcwend
voor het ontwt"'pen van vaatwerk, tigurcn
en decoratieve motieven; en tegen het
midden van de jaren twintig van de zeven-
tiende ecuw nam men ook a.cadcmisch op-
gcleide bceldhouwers in diemt am bet model
tC vervaardigcn voor de bccldjes waarmec
Mei en beroemd werd. Daarnaast waren
vecl ontwt-rpen afkomstig van anoniemc
ambachtslieden die in de manufactuur werk-
tcn. Et-n andere belangrijke bran voor ont-
werpen waren de modclboeken, die nag
steeds in aanzienlijkc aantallen werden uit-
gegcven. In de jaren !wintig van de zevcn-
tiende eeuw maaktc Meissen cen serie bccld-
jes die bekend werd als 'Callot-figuurtjes' cn
die was gebascerd op cen bock met gravures
dat in 1716 door Jacques Callot in Amster-
dam was gepublicct'Td. Men maaktc van dcr-
gelijke boeken dankbaar gcbruik al bron
voor figuurmodellcn, deeoraticvc motievcn
en details, en bun invlocd was soms opmcr-
kelijk wijdverbreid.
De produktie van porselein maakte in het
begin deel uit van het leven aan bet hof; van-
daar dat bij de vormgeving niet gelet wcrd
op de kostcn, maar het accent lag op artistic-
ke kwaliteit en uitrnuntend vakman chap.
Dc enormc sub idies die nodig waren am de
manufacturen in stand tC bouden, vormdcn
cchteT cell zwarc financiCle last, en rond het
midden van de achttiende ceuw werden
nieuwe afzetlllark ten aangeboord om dt' bc-
drijfskosten enigszins te neutraliscren. De
grociende middcnklasse Iccrde de smaak van
thee, koffie en cacao waardcren, hetgeen leid-
de tot cen toename in het gebruik van porse-
lein, en in de vormgeving verschoof het ac-
cent van artistieke exdusiviteit naar aan-
Gopyngnted matenal
vaardbaarheid voor een grote markt. Som-
mige manufacturen gingen zich ook sterk op
exporunarkten richten; Meissen ging bij-
voorbcdd de Turkse handel in koffiekopjcs
zonder oor bch.ccr$Cf1. De groei van de be-
drijven werd in het algemeen mogeLijk go-
maakt door uitbrciding van de handwcrks-
methoden en de artistieke kwaliteit van het
werk ging onder de druk van grootschalige
produktie onvermijdelijk achteruit.
Hocwcl de vormgeving op het vasteland
van Europa hoofdzakelijk blecf tot
de produkten van koninklijke manufilcturen,
tegt:n de twecde hclft van de achuiende ceuw
had zij zich in Frankrijk ook ccn plaats ver-
worven als een specialinische, vaalt zcer goed
bcraaJde werkzaamheid voor handel onder-
nemingen die kwalitatief gocde ontwerpen
nodig haddcn voor dcssins op een plat vlak,
zoals textiel- en behangmanufacturen. En
mct de inct."I1storting van het absolutistische
regcringsstelscl onder invloed van de Frame
Revolmie, maesten de vrocgere koninkLijke
manufacturen die hadden weten te overle-
yen, gaan eoncurrcrcn op de markt en wer-
den hun ontwerpers in plaats van hoffunctio-
narissen onafhankelijke employes.
[n vccl opzichten wckcn de faetoren dic
van invloed waren op dc vormgeviug ill het
Groot-Brittanuie vall de achuiende ceuw
nauwelijks af van die in de rest van Europa.
Her was cen blociendc periode voor modc\-
boeken en vecl vooraansraandc kunstenaars
leverden ontwerpen voor een grote varicteit
van objccten. Een bclangrijk verschil was
eehtcr dar dc op het vasteJand gangbare
vorm van absolutistische monarchic in
Groot-Briuannic niet had weten door te zct-
ten. De economische waarden van handcls-
vrijheid en private winst werden bevorderd
en stand vastig verdcdigd door het parlement,
waarin, zoals Eric Hobsbawm zo treffcnd
uitdrukt, 'het geld niet aileen spralt, maar
ook rcgecrdc'. Dit verklaan waarom zoveel
van de bcroemde namen die nauw verbon-
den zijn met de ontwerpcn en produkten uit
deze periodc, gecn kunstenaars en ontwer-
pers waren, maar zaltclijke ondememers en
vClllicuwcrs zoals Chippendale, Wcdgwood
en Boulton.
Kenmerkend warcn de oDtwikkc\ingen
die plaatsvondcn in de produktie van wat
' toys' gcnocliid werdcn - de hoofdmoot aan
produktcn van de metaalnijverheid in Bir-
mingham, wals knopen, gespen, s1uithaken
en omlijstingen. In het midden van de acht-
riende eeuw was de fabricage hiervan nog
gcbascerd op eraditionele methoden en cen
netwerk van k1eine werkplaatsen, aJ bestond
er in de verschillende fa$Cf1 van de produktie
een hoge mate van specialis2tie. Matthew
Boulton, die in 1759 het bedrijf van zijn va-
der erfde, nam zich voor het hoofd te bieden
aan de hevigc concurrenrie in deze bedrijfs.-
13k, en goedkoper te produceren dan zijn
concurrenten door een schaalvergroting in te
voeren op grond van gemechaniscerdc fabri-
cagemethoden. Danom kocht bij in 1761 in
Soho ccn fabrieksterrcin aan dat geschikt was
voor de bouw van grote ateliers, met sero-
mend water in de nabijheid voor machines
die werd,""11 aangedrcven door waterkracbt.
De produktic wcrd uitgebrcid, en toco de
gicterij in Soho in 1766 was VOllooid, werk-
ten er meer dan zcshonderd mensen.
Hoofdzakclij k werden nog steeds concur-
rerold geprijsde mode-artikelen geprodu-
cecrd, bcstemd voor wat in die tijd ceo mas-
samarkt was, maar Boulton begon al spocdig
de produktie uit te breiden naar nieuwe ter-
rcinco, zoals het Sheffield pleetwerk, cco
goedkope manier om zilver aan te brengen
op een ondcrgrond van koper. Oit leidde la-
ter tot de produktie van zwaar verzilverd
plcct en ormulu, cen legering van goudpoe-
dcr en kwik waarmcc kopcrcn afgietseLs wer-
den verguld. Talrijke andere ideecn en on-
derncmingen werden beproefd, waarvan
sommige succes hadden en andere bijna tot
een financielc catastrofe leidden. Boulton
wekte inderdaad vaak de indruk dat hij zalte-
lijke rampspoed over zich afriep door zo'n
omvangrijke stroom produkten uit Soho de
wereld in te ruren, sommige en masse gc-
producecrd voor een grillige markt, andere
vervaardigd uit kostbare materialen en mer
14
z
I
Gopyngnted matenal
een uiteme aan vakmanschap, en kennelijk
bestemd voor een kritischer klantenkring Er
zat cchtcr cen logica achter deze diversiteit,
en vormgeving was daarbij een centrale fac-
tor.
Boultons benadering van vormgeving
was eclccti ch, cen weer piegeling van de in
zijn tijd heersende opvattingen. 'Mode heefr
in deze zaken veel te betekenen', schreef hij,
'en die van her huidige tijdperk onder cheidt
COPy Iqh :cd 11' 1
rich door het ovememen van de meest Ele-
gante omamenten zonder dat men het aan-
durft nicuwe tc bcdcnken.' Eclccticisme was
daarom, evenals cen lage prijs, een economi-
sche noodzaak, want de modieuzc markt
vroeg om cen grote kcus. En aangezien de
artikelcn van Boulton ook in het buitenland
werden verkocht, werd erg vee! aandacht be-
steed 33n dc afwijkcnde bchocften en de ver-
scheidenhcid in smaak van de specifieke
markten. De modelboeken die in Soho wer-
den samengestcld bevatten vormen, ontleend
aan tal van bronnen. aangezicn Boulton vaak
werkstukken leende van vrienden en kennis-
sen om er gietvormen en tckeningen van te
kunnen maken. Ook ccn nctwcrk van tus-
scnpcr onen in binnen- en buitcnland zorgde
15
Copyr red
1-2. De vercn rococo-decoratie
van cen tel kanncn van
Derby hire fluoriet ell ormulu
(links) en de ingelogen
neocla55ici ruche verfijning van
cen kanddaber van helfield
plcet latcn d grole
verscheidenheid in m.teri •• 1 en
tijl zien die de ontwerpcn van
Matthew Boult n p elk
nive.u van de produktie
kcnmcrktc.
Copyr h ed 11' r .11
I
voor de aanvoer van taHoze voorwerpen,
gietvormen, bocken en schetsen, en boven-
dien werden er modellen en tekeningcn aan-
gekocht van vooraanstaande kunstena<lrs als
John Flaxman enJames Wyatt. Hocwel wei-
nig bekcnd is over de tekcnaars en vaklicden
in Soho, Iijkt het merendcel van Boultons
onrwerpen door hen te zijn bedacht, meer op
basis van vormen en modellen die van elders
waren bijeengebracht, dan via opdrachten
aan derden.
Het beste werk dat door Boulton
z gefabricccrd was VOl mgegeven in neoclassi-
ci tische stijl, ge'inspireerd door bet werk van
Robert en James Adam. Dcze stijl raaktc aan
bet eind van de achttiende eeuw bij aristo-
cratic en middenklasscn in zwang. Of de ge-
brocders Adam werkclijk voor Boulton Ont-
""ierpen en in welke mate, is niet te achterha-
len, nuar ze Ludden indirect ongetwijfeld
cen grote invloed op zijn produkten, en dat
de neoclassicistische mode samenviel met cen
gunstig bandclsklimaat paktc wei bijzonder
forruinlijk uit. Dc geometrische eenvoud en
het berhaald gebruik van kla siekc motieven,
kenmc.'Tkc.nd voor dcze stijl, maakten hem bij
uitstek geschikt voor vcelvoudige reproduk-
tic, en het feit dat Boulton di t zo goed wist
uit te buiten vormdc in Soho de verbindende
sclukel tussen massaproduktic en
lijk werk.
Zijn bclcid was crop gt"Ticht gclcidelijk
ccn staf op tc bouwen van hooggcschooldc
ambacht lieden die de kwalitcitsnOlUIen in
de sector van de massaproduktie konden
bandhaven en tevens bun talcotcJl konden
aanwenden voor de meer eisende maar min-
der regelmatige produktie van
deren. Basisomwerpen en -onderdelen kon-
den over de hele Iinie worden gebruikt, om-
dat mallen en matrijzen konden worden aan-
gepast aan verschillendc metalen. Maar hoe-
wei hier wcrd gewer kt volgClts indusrriele
methoden, was individueel vakmanschap
nog altijd csscntiecl, en doordat de fijnere ar-
tikelen in hoge mate met de hand werden
afgewerkt en er veel vaknunschap aan te pas
kwam, vormden zij een klasse apart. Derge-
lijke luxeartikelen waren niet bijzondcr
winstgevend, maar bezorgden Boulton de
reputatie dat ruj kwalitcit leverde en een
groot aantal relatles in vooraanstaandc anis-
tieke en maatschappelijke kringen. En de
ideeen en ontwerpen die hij via deze contac-
ten onafgebroken kreeg aangeleverd kwa-
mCll weer ten goede aan de lucratieve sector
van de massaproduktie.
Een zelfde verhouding tussen verschillen-
de categorieen produkten bestond in de op-
zet van bet aardewerkbedrijf dat werd op-
gebouwd door cen tijdgenoot en gocde ken-
nis van Boulton, Josiah Wedgwood, hocwel
hier in de organisatie cen meer uitgesproken
onderschcid werd aan.gcbracbt ttlssen zoge-
noemde 'gebruiks-' en 'decoratievc' artikc-
len. Evcnals de door Boulton geproducecrde
wcrdl.TI Wcdgwoods mooiste
decoratieve artikelen vcrvaardigd naar de
heer ende ncodassicistische tijl, en van fijnc
matcrialen, vooral van basalt en jaspis. Be-
kende kuostenaars als John Flaxman, George
Stubbs ell Joseph Wright ontvingen op-
drachn.TI voar ontwcrpcn die, hocwc:l er gc-
bruik werd gemaakt van mechanische
rniddelen als draaischij ven, bij de uitvocring
en afwerking cen hoge mate van vakman-
schap vercistcn. Het artistieke succes van
Wcdgwoods artikelen was
enorm en bezorgde hem internationaal cen
voortrdfelijke reputatic op het gcbied van de
keramische produktie van zijn tijd.
Die rt'"plltatie was ongetwijfeld terecht,
maar moct worden geplaat t binnen bet gc-
heel van Wedgwoods prestaties. E venals bij
Boulton verscbaften de in grote hocveelhe-
den gcproduceerdc gcbruiksvoorwerpcn
hem de mankracbt de tcchniscbe en finan-
dele middelen, ronder wdke de meer on-
regelmatige en veeleisende prod uk tie van de-
coraticve voorwerpen niet mogelijk zou zijn
gcweest. Dc gebruiksvoorwerpen verdiencn
echter zelf ook de aandacht.
De aardewcrkindll tric in N oord-Staf-
fordshire was in het midden van de achttien-
de ceuw nog klein cbalig, maar twee de-
menten van vemieuwing tilden haar uit bo-
Gopyngnted matenal
3
vcn hct nivcau van ccn pl3ucl:md nijverhcid.
Het cne bestond ujt cen reck pogingen om
door hct meermaals was n en hct verbetercn
van de samcnstellingcn van dc klci de wit-
heid van porselcin na te boot n, het andere
was dc ontwikkcling van mernoden am
vloeibarc klei herhaald in vormen te kunn n
gieten, zodat brokken klei niet meer a(zon-
der)jjk gedraaid en mCI de hand op een schij(
gemodeUcerd hocfden te worden. Het werk
Copyr crIed ImL 00
van Wedgwood kan worden gezien de
voortzetting en combinatie van dcze twee
onrwikkclingen. Zijn experimenten ter ver-
betering van materialen haddcn echtcr niet
de nabOOI ins van porsclcin ten docl , maar
de verfijning van de bijzonderc eigen chap-
pen van tradjtionele materialen. Een van de
eerste vtuchten van dcze aanpak, in de loop
van ver cheidene jaren ontwikkeld in cen
reeks nallwgeZCtle en diepgaande onderzoe-
ken, wa het cremekleurigc aardewerk dat la-
ter bekcnd werd als 'Qll en 's Ware' , en dat
voor het eerst geprodllcecrd werd in 1763.
Wedgwood be chrecf bet als 'typiscb aarde-
17
3. Wedgwoods idea.1 van
'c1eg.nrie en "ellvolld' wordl
bdicha.md door de icrlijke
proportic van "en lafclscrvic
in Queen' W.re, ca. 1790,
gedecorcerd met he! de in
'Creen Water Lear .
c.,opyngnled mL nal
werk v ~ ~ r dc tafel. gehcel nieuw van uiter-
Iijk ... gemakkelijk en snel te vervaardigen en
derhalve goedkoop·. Hiermee druktc hij zich
een tikkeltje te zwak en te bcschcidcn uit.
Queen's Ware was volkomen nieuw. en de
k walitcit ervan en her fcit dat het kon wor-
den gegoten luiddcn het tijdperk in van de
modcmc kcramischc produktie. Wcdgwood
was niet aileen een uitmuntend experimen-
teel wctenschapsbeoefenaar. maar ook een
scherpzinnig ondememcr die bcscfte dat er
potentieel cen grote markt bestond voor
goed en gocdkoop scrviesgoed. De fabriek
die hij in Etruria bouwde was ontworpen
met het oog op de inzet van mechanisehe
middclen. arbeidsdeling en een. naar de nor-
men van die tijd. massale produkrie die gron-
dig marktonderzock nodig maakte. Vanaf
1773 Iiet hij catalogi drukken om reclame te
maken voor zijn artikelen. en van de catalo-
gus Gebrui/estJrtikelen werden zcs edities ge-
drukt. waaronder een Fran e. een Duitse en
een Nederlandse.
Dcze mnovaties hadden drasrische gevol-
gen voor het proces van vormgeving. Dc
precisie die het he.rhaald gebruik van een
gietvorm bezit. ontnam aan de arbeider die
her uitvoerend wcrk doom de mogelijkheid
om invloed uit te oefenen op de vorm. waar-
door de volledige v<:rantwoordelijkheid
voor de kwaliteit bij het ontwerp van het
prototype kwam te Iiggen. Gcschoolde mo-
delleurs en ontwerpers waren zeer gezocht.
en tegen 177 5 had Wed!,'Wood cr zevcn in
voUedige dienst. die aan het hele assortiment
van produkten werkten. De massaproduktic
van gcbruiksartikelen vereiste ook cen meUe-
re methode van decoreren dan het schilderen
met de hand. of schoon deze laaute methode
nog steeds werd toegepast bij speciale op-
drachten voor !afelserviczen. Door de firma
Sad1er & Green uit Liverpool waren in 1752
technieken ontwikkeld voor het decalqucren
van keramische decoraties. en zij werd door
Wedgwood ingcschakeld om dessins tc ma-
ken volgens zijn specifiearie. Bovendien wer-
den er modelboeken samenges!eld met ont-
werpen voor randen en decoratieve morie-
yen en vormboeken me! tekeningen van
vormen en cen specificatie van de afmetin-
gen .

Terugblikkend op de toestand waarin de
industrie zich beyond in de tijd dat hij met
zijn werk begon. schreef Wcdgwood eens:
'De EJegantie van de vorm was een ondcT-
werp waaraan erg weinig aandacht werd be-
steed.' Later be ehrcef hij zijn cigen ideaal
vaak als 'c1egantic en cenvoud·. Sommigc
gebruiksvoorwerpen uit zijn begintijd. IO
omsueeks 1760. bcantwoordden nauwclijks
aan dit ideaal. gemodelleerd a1s Ie waren in
de meest uiteenlopende fruit- en groentcvor-
men. in de rocoeostijl die toen in twang was.
Het enthousiasme waarmee Wedgwood de
ncoc1assicistische mode omhc1sde. leek oehter
evc.nzcer te maken te hebben met zijn per-
soonlijke voorkeur als met zijn handclsin-
stine!. Dc geiukkige eombinatie van traditio-
nele. funetionele vormen voor huishoudelijk
gebruik. in Noord-Stafford hirc ontwikkcld.
met de 'e1egantie en eenvoud' van de nco-
c1assieistische siervoorwerpen, zou de be-
langrijlme verdienste worden van Wedg-
woods gebruiksvoorwerpen.
In meer dan cen opzicht Iiepen de firma '
van Boulton en Wedgwood vooruit op toe-
komnigc ontwikkclingcn. Vergclijkt men de
twee. dan treedt een essen tied verschil aan
het lich! lUSsen beidcr type massaproduktie.
Boulton maakte deeora.tieve produkten voor
cen modieuzc markt die mel van smaak veT-
anderdc. Wedgwood produceerde huishou-
delijke voorwcrpcn waarbij de esthetische
vorm in ovcreenstemming moest worden
gebracht met eisen van bruik baarheid en
duurzaamheid. Deze twee globale consump-
tiecategorieen. elk met eigen implicatie5 voor
de vormgeving. tekenden zich steeds duide-
lijker af naarmate de industrialisa.tie voort-
schreed. De beide firma's hadden nog twee
andere bclangrijke kenmerken gemeen. Ten
eerste. ook aI waren estheti.-;che waarden be-
Iangrijk. zij waren ondergcschikt aan de
vraag of iets commercieel uitvoerbaar was.
rodat het belang.rijkste criterium waaraan
hun produkten moestro voldocn de vraag
18
4
C )OYflght8d ma flal
was of zij verkoopbaar waren. Ten tweede
betrokken beide hun ontwerpen in hoofd-
zaak van buiten het bedrijf, van kunstcnaars,
architecten en publikat.ies, die hun vormen,
des ins en motievcn levcrden die buiten het
produktieproce waren ontwikkeld. nt-
werpcn werden in dat proces gcbruikt en cr,
in de meestc gevallcn, nict van afgeleid. Dc
kloof kon worden overbrugd doordat de
twee firma's een beschciden omvang haddcn
en elk in wezen een eenhcid vormde, maar
het leverde meer problemen op naarmate de
produktie-cenhcden groter en complexer
werden en de spccialiscring toenam.
Tocn de Industriele Revolutie in het nc-
genriende-eeuw c EngeJand aan kracht won,
trad de kloof russen vormgeving en produk-
tie bijzonder scherp aan het licht. We mocten
er hier op wijzen dat het
ces nict altijd fundamentele veranderingen in
de produktietcchnologic mct rich mcc-
brengt. Waar in sommige b e d r i j ~ takken, 1.0-
als de texticlindustrie, mccbaniscring het ge-
volg wa en werkcJijk dramatischc verande-
ringen teweegbracbt, werden er in andere
wcliswaar grotere produktie-eenheden ge-
vormd maar bleef de techniek gebascerd op
handwerk. In de meubclindustrie bijvoor-
beeld ont ton den talrijke grote firma' , maar
de produktic werd er tot in de twimig te
eeuw niet op grote schaal gcmcchanisccrd. In
ommige bcdrijfi takkcn bleef de rraditie van
klcine ambachtelijkc bcdrijven overheerscn.
Deze bcdrijven werden teed$ gespecialisecr-
der en diver er, zoals de onafhankdijke am-
bachtslieden in de bestek- en metaalwarenin-
dustrie in helfield, die bekcnd tonden als de
'Little Mesters'. Dar gold ook voor de wa-
pen meden en juweliers in Birmingham, die
in een deel van de tad waren geve tigd wa.r
het wemclde van de klcinc gespccialiseerde
ateliers. Wat al dcze verschillende organi a-
tievormen gcmeen hadden was nict de me-
chaniscring van de produktie, maar commer-
cialiscring cryan.
Het debat over vormgeving werd in het
ncgentiende-eeuwsc Engeland bcheerst door
de panning die was omstaan russen een aan-
19
IT
• . Em Wedgwood koffiekan
uit ca. 1760 mel em
bloemkoold in w.s lyperend
voor de fruil- en grocnle-
vormell in keramiek die in hel
midden v.n de .chtti nde

cc:uw tn zwang waren.
Copy r ~ 00 IT' r I
houdende en zich uitbreidende VTaag nau 3T-
tikclen met cen traditie van ambachtclijke
produktie, zoals meubelen, kt-ramiek en me-
taalwaren, en de ontwikkeling van een op de
handel geriehte produktie waarin de vorlllen
en waarden uit het verleden werden .lange-
past en gewijzigd zodat ze bereikbaar werden
voor CCII groter dec! van de bevolking.
Van oudsher waren ornament ell deeoratie
uitdrukking van het en de vir-
tuo itcit die ambaehtslieden aan de dag leg-
den in het bewerken van ko tbare CD fijne
materialen, een zk htbare indicatie van ceo-
nomisehe en esthetische waarde. Met de in-
voering van cen eommerciClc produktie op
grote schaal kondoo voorwcrpen en kunst-
prod uk ten eehter gemakkcJijk worden vcr-
vaardigd in nieuwe materialen zoals gietijzer,
papier-mache en guttapercha, met gebruik-
making van nieuwe technickoo zoals persen,
vcrgulden en vcrnissen, waar-
mee de indruk kon worden gewekt dat er
zowd waa.rdcvoUe materialen aIs geschoold
vakmanschap aan te pas waren gekomen.
£On kostbarc textuur en cen illgewikkeld
ontwerp, vroeger ecn teken van kwaliteit en
exclusiviteit, werden aldus voor grote groe-
pen bereik baar tegen cen bcscheiden prijs.
Dergclijke produkten vonden eoo gretig ont-
haal bij de nieuwc middenklassen, die in de
openbarc cn huiscLijke feer een ambiance
wensten die hun smaak en status duidclijk
zou laten uitkomen. Hun pas vcrworvcn
rijkdom en maatschappelijke positie sprcid-
den zij vaak ten toon door cen opcen.stapc-
ling van decoratieve effecten, hetge-en resul-
tt:erde in overdadige en opzichtige vul-
guitcit. Evenzccr werden op winst bc!ustc
fabrikanten in de verLeiding gebracht om
met behulp van decoratie ecnvoudige artikc-
len ingewikkelder en daardoor duurder te
dOCD lijken dan noodzakelijk was. Terwijl
academisch ondcrzoek en intellecrueel debar
ceo antwoord zochten op de vraag welke his-
torische VOilil zich het bc\te leende om a1s
eigentijdse nationale stijl te worden overgc-
nomen, plunderden fabrikanten de stilistische
canons van voorbije culturen op zock naar
CCII nieuwighcidje. Het gevolg daarvan wa
dar het lukraak aanbrengcn van ornameoten
maar .11 te vaak Iciddc tot cen kloof tusseo
stijl en funetie, een die nog werd vt.'f-
CTgerd door het gebrck aan geschoolde Ont-
werpcrs. In namaakadvertenties op de titel-
pagina van ContrlUts van A.N.W.Pugin, dat
in 1836 verscheen, word hlermee de draak
ge token, zoals in 'Leren ootwcrpen in zes
lessen, gotiek, zuiver Grieks en mengstijlcn',
cn ' Loopjongcn gcvraagd voor kantoor die
zo nu co dan ook kan ontwerpco' . [n een
later bock, The true Principles of Pointed or
ChristiaPl Architecture, kantte Pugin zich fel le-
gen ' het foute dcnkbceld dat gebruiksartikc-
len mocten wordco vcrmomd in plaats van
verfraaid' . Zijn remedic legen de hecrscnde
kwaal was echtcr grondig gckJeurd door hct
fcit dat hlj een vurig aanhangcr was van het
katholicisme: de manier waarop
schooohcid en gcschiktheid in architectuur
en vormgeving koodt.'11 worden bereikt was
cen terugkecr naar het geloof van de middel-
ecuwen.
De kritiek die de mcest diepgaandc in-
vloed kwam van John Ruskin,
William Morris en hun aanhangcrs, die de
bewondering van Pugin voor de middel-
ecuw5C samenleving en kunst dcelden, maar
zijn gelijkstelling van esmetische co cthische
waardcn uitbrciddcn tot ceo radicale vcroor-
deliog van de industrie en baar produkten,
waarbij ze wezcn op de menselijke kosten en
offers die dat met zich meebracht in een
maatschappclijk stelsel dar dergclijkc goede-
ren nodig had en produceerde. Zij spandeo
zich in om het geweteo van het Victoriaame
Engeland wakker tc schudden en hadden cen
grote invloed in het buitenIand. Hun dcnk-
bt.'eldt'11 over de industrie haddcn echler een
bepcrkte reikwijdte omdat ze in wezen eer-
der waren gcgrond op een nostalgie naar de
ambachtclijke cultuur van het vcrlcden dan
op een poging om de besraande situatic te
begrijpen en tc verbctcren.
De overtuiging dar verbetering kon wor-
den bereikt met esmetische middelen leidde
tot verschilLcnde praktische voorstellen. Het
20
C )oYflght8d ma flal
geloof in de opvoedende waarde van de
kunst, dat uitging van het hicrarchische
denkbcdd dat als de hogen .. of schone kun-
sten blociden, de lagerc of toegepastc kun ten
wei zouden volgen, mondde uit in een golf
van voorstellen om het kunstonderwijs te
vt.-rbetercn t.-n musea en kunstcollecries op te
zetten die vrij toegankelijk wa.ren voor het
publick. Sommigc trachtten echtcr
meer rechtstreeks met de industrie lOt een
vergelijk Ie komen. Dc belangrijkste onder
hen, in het midden van de negentiende ecuw,
was Henry Cole, een ambtenaar die e ~ - n van
de drijvcnde krachtcn was achter bel realise-
ren van de plannen voor de Great Exhibition
van ,8 S I. In ,849 richne hij hel jOlln/al of
Desigll op, onder rcdacrie van Richard Rcd-
grave, dat drie jaar lang dienst deed als plat-
form om zijn dcnkbccldcn uit Ie dragcn en
uil tc werken. Cole en zijn coil ega 's waren
het met de critki van hun dagen in vecl op-
zichten cens over de morele waarde van de
kunst en de berekenis van het ornament,
maar gcloofden in tegenstelling tot hen dat
praktische hervormingcn verwczenlijkt kon-
den worden door arristiekc waarden te vcr-
zoenen met praktisch nut en marktgcrichte
produktie. In een van de cerstc nummers van
hel jOllmal werd in het redactioncel gestcld:
'Vormgeving ht.-eft bctrekking op twee za-
ken, in de cente plaats kijkt :OJ strikt naar de
bruikbaarbcid van bet voorwcrp dat wordt
ontworpen, en daarna pas naar het verfraaien
of vt.-rsiercn van die bruikbaarbeid. Het
woord vormgeving wordt ecbter door het ge-
wone volk steeds meer in zijn afgelcide in
plaats van in :ojn vollt.-dige betekenis opgevat
- als ornament, als iets wat niets van doen
heeft met bruikbaarhcid en er vaak zelfs mee
in strijd is. Door op deze wijze hctgcen op
zichzdf slechts een tocvoeging is te verwar-
ren ml."t datgene wat wezenlijk is, zijn veel
van die. grme s/ij/fouten ontstaan die men kan
waarnemen in bet werk van modeme VOI"III-
,
gevers.
Terecbt legde de rcdacrie de oorzaak van
het probleem bij de scheiding van vormge-
ving en produkrieproccs. In een later artikel
2.,
ging uj' nader op dit punt in: 'Dc hoogste
schoonbcid in de vormgeving kan slechl$
worden baeikt, w:mncer het geheel van or-
namenratie wordt uitgevocrd in strikte OVCT-
eenstemming met de wetenschappeIijkc
theoric van de produktic - wannccr, in fcite,
de natuurlijke toestand van de grondstoffen
en de economische f.abricagemetbodcn de
grcnzen bepalen en voorschrijvcn waarbin-
nt.-n de vcrbeclding van de ontwcrpcr zicb uit
mag Ievcn.'
In de zes jaargangcn van het jOlm/al Iiet
men een grote verschcidcnheid aan wcrk zien
dat een dcmonstratie was van Colc's denk-
bt."Clden. Soms warcn het eenvoudige voor-
werpen, zoals Cl.'t1 roodkopcren kok'nbak van
Tylers in Londen, waarvall de gebogcn vorm
werd aanbevolt.-n omdat hij gemakkclijk was
in het gebruik en van de functic was afgcleid,
waarbij werd aangetekend: 'Hier kan men
zien dat elk voorwerp aan kwaliteit wint,
zcJfs in de schoonheid van de lijnvocring, als
het in de cerste plaats gemaakt is voor het
docl dat het heeft .' De nadruk die hier wordt
geJegd op de esthetische waardc van cen nut-
rige VOIIII was echtcr wat ongewoon. De
meeste voorbecIden waren meer dccoraticf
van aard en de discussic betrof vooral de
vraag of het ornament op :ojn plaats was, zo-
als bij twce ontwerpen voor kandclaars van
Sturges in Birmingham. In de commcnt3Tcn
bij deze voorwerpen werd het feit dat Ie
gocdkoop waren geacceptecrd als cen voor-
dec! en werd er vooral op gclet of de decora-
tic 'op de juiste manier in toom werd gehou-
den'. Het ornament werd niet cenvoudig bc-
schouwd als een tocvoeging, maar bent een
noodzaak in zichzelf. In cen leung van Wil-
liam Dyce die in bet jOlmlal werd gepubli-
cecrd, wcrd dit helder onder woorden gc-
bracht: 'Ornamentelc kunst is ter vervolma-
king van de resultaten van mechanischc vaar-
digbeid ccn noodzakclijk bcstanddecl. £k zeg
noodzakelijlt, omdat wij allen vinden dat dit
zo is. De Hefde voor het ornament zit ons in
het bloed. We zijn ons er aUemaal van be-
wust - we Itunnen niet anders - dat ma.china-
Ie produkten als een geraamte zonder huid,
6
Gopyngnted matenal
s. Een roodkopcren kolenbak
van Tyl"n in Londen,
afgcbecld in hel jOllmal oj
DtsigtJ. ,849.
6. Twee ontw(".rpcn voor
kandel •• n van Sturges in
Birmingham uit het joumal oj
Dtsign, ,8so.
als een vogel zonder veren zijn - kortom,
srukken wnder het bestanddecl
dat van naruurlijke prod uk ten voorwerpen
maakt die cen lust zijn voor de zintuigcn.' AI
werd voortdurend de nadruk ge.legd op de
bruikbaarheid, dat het ornament een eigen
functie had werd evenzeer erkend. Het pro-
bleem was om deze twee met e.lkaar in even-
wicht te brengen.
Om deze denkbeelden te realiseren en de
vormgeving te verbeteren dienden met al-
Icen fabrikanten en ontwerpers zich in te
spannen; het JOllrnal legde er de nadruk op
dat ook het publiek hie.rvoor verantwoorde-
lijk was .• Als het publiek niet in staat i voor-
treffelijkheid te waarderen, dan kunnen we
zeker van de fabrikant niet verlangen dat hij
deze met verlies produceert.' Oit realisti ch
inzicht in de positie van de fabrikant was in
de kritiek van die tijd hoog t uitzonderlijk,
evenals het besluit van het JOllrnal om elke
maand • 20rgvllidig gekoull voorbulden vall ge-
slaagde decoralieve Jabrikaten te bespreken, die
zullen worden beoordeeld op I"m gebmik door
de conSllmen/'. Oat niet verheven artistieke
normen maar het gebruik door de con u-
ment het uitgangspunt diende tc zijn was ecn
bclangrijke vernieuwing.
Er waren ook kunstenaars die de proble-
men van het ontwerpen voor de industrie
probeerdcn aan te pakken. Alfred tevens,
een becldhouwer, werkte in opdracht van
verscheidene firma's in Sheffield, toen bij
daar russen ,849 en 1852 woonde, in het bij-
zonder van Hoole en Co., gespecialiscerd in
gietijzcren ovens en haarden. Zijn on twerp
voor de opcn haard 'Proscrpine' was een 7
voortreffelijk voorbeeld van zijn aanpak, met
ingehouden en ftin gedetailleerde omamen-
ten en gebruikmaking van technische inno-
vaties om het rendement te verhogen en
warmteverlies tegen te gaan. De hete.lucht- 8
kachel die was ontworpen als het pronksruk
van de door Hoole op de Great Exhibition
gecxposeerde collectie verried een zelfdc
zorg om ornament en bruikbaarheid met el-
kaar in overeenstemm.ing te brengen: de ge-
perforcerde bladpatronen waren een demon-
22
stratie van de hoge kwaliteit van het giet-
werk waar de [trma om bekend stond en flln-
geerden als ventilatiegaten voor de afgifte
van warmte. Een goede samenwerking t l l ~
sen kllnstenaars en indllstrie kwam echter
niet gemakkelijk tot stand. 70als vee! anek-
dotes over Steven' ervaringen duidelijk ma-
ken. Hij was er heitig van overtuigd dat de
vakkundigheid en bekwaamheid van de ar-
beider een creatieve bijdrage zOllden kunnen
leveren aan hogere maatstaven en beg on op
een keer de arbeiders in de gierwerkplaat
van Hoole een nieuwe techniek uit te leggen
die hij e eotied achtte voor het uirvoeren
van een van zijn ontwcrpen. Toen dit Henry
Hoole tcr ore kwam. sruurde hij hem van het
bedrijfsterrein weg met de sarca rischc op-
merking dat hij niet was aangcnomen om her
penoncel te ondcrrichten.
Andere werkgevers daarentegen, minder
onverzettclijk dan Hool e, zagen onderwijs en
choling van het penoned als een middel om
de maatstaven van hun vormgeving te ver-
beteren. Elkingtons in Birlllingham gaf meer
dan vijftig bedienden vrijaf om onrwerples-
sen te volgen aan het Midland lnstitute in di e
stad. rerwijl Henry Doulton. nadat hij in zijn
23
7. De open haard ' Proserpine'
van Alfred Stevens vocr Hoole
in heffield. I 50.
c.,opyngnted rnL nal
8. Itali •• n$(! helcl uchtkachd
van gic:tbrons met pandcn van
;aardcwcrk van Minton.
Ontworpcn door Alfred
Copyr gr eo mage
levens voor Hoole in
Sheffield en gecxposeerd op de
Gre.1 Exhibition van 18Sl.
C oyrl h rn nal
aardcwerkfubriek op cxpcrimentele ba i cni-
ge leerlingcn in dienst had gchad, de Lam-
beth Studio oprichtte die op den duur meer
dan tweehonderd leerlingen te we.rk stelde en
model stond voor VOl U1gevingstudio's van
andere ondcmemingen_
9 Ecn uit tekende illusrratie van de moge-
10 Iijkhedcn om commercicle en esthetische
waarden mct elkaar tc verzoencn leverde
Christopher Dre ser, dic na een studic aan de
School of Design in Londen zijn loopbaan
begon als leraar plantkunde. Tijdens zijn stu-
die werd hij diepgaand beinvloed door hct
onderwijs van Owen Jones, een n3a tc colle-
ga van Henry Cole, dic voor de vormgeving
regels trachtte tc formuJercn, waarmcc zij
uitdrukking kon geven aan de behoeften en
gevoelens van de cijd. De denkbeelden van
Jones, uitgcgcvcn onder dc titel Grammar of
OmalllClIl, waren gebaseerd op studies van de
opbouw van natuurlijke vormen en stijlen
uit het verleden, ook aJ werden cigcnJijk
meer de principes benadrukt die eraan ten
grondslag lagen dan de produkten ervan _ Hij
ging uit van hct b lang van de functie en
pleitte ervoor deze met 'fantasie en intelli-
gcntie edectisch' te integreren door vormen
Wt het verleden aan hedendaag e behoeften
aan te passen. Dresser zou verder gun dan
zijn leermeester; zijn analyse van de geomc-
trie en de constructieprincipes van de natuur-
lijke vormen bracht hem ertoe iedcTc reprc-
sentacic cn ,ci.listische oplossingen tC verwcr-
pen.
Rond 1860, nadat hij door verschillende
fabrikantcn was bcnadetd met opdrachtcn,
liet Dresser de plantkunde varen om zich te
• • •
conccntreren op vormgevmg en tOt zlJn
dood in 1.904 Icgde hij zich gcheel toe op
zowcl twcc- als dricd;mcnsionaal werle Een
van zij n bclangrijkste presta ties was cen seric
ontwcrpcn voor mctalcn voorwcrpen voor
10 drie firma's: James Dixon in Sheffield, en
Hukin & Hcath en Elkingtons in .Birming-
ham. Dressers e1egante geometrische vormell
bouwdcn n3uwclijks voort op historische
voorbceldcn, en kenmcrkten zich door ccn
cenvoud dic was gebasccrd op een zeer zorg-
25
Copyngrtcd Imago
9-10. Her verfrisscnde en
origineJc van de vormcn van
Chri ropher Dresser wordt
duidelijk in [wee
cOllcrasterenrle marcri.len, cen
glazen wijllkarar uir 1882 voor
Hukin & Heath .ifl
Biro1.ingham (hoven) en ccn
zilveren thecsre\ uit 1880 voor
James Dixon in
(p. z6).
Copyrighted material
10. Zilveren theeste\ van
hri topher Dresser uit 1880
voor James Dixon in Sheffield.
vuldige analyse van dc functie. waarbij vecl
aandacht werd be teed aao bet gcmak waar-
mec ze gefabricccrd en gebruikt kondcn
worden. Zijn omwerpcn ontlcenden hun es-
theti che kwaliteit eerdcr aan cen verbctering
van de gebruikte materialen dan aan tijlcita-
ten, en zijn oor pronkclijkheid kwam tot ui-
ting in cen onafgebroken ver cheidenheid en
cen invcmiviteit die nooit in herhaling ver-
viel. Dat hij zich er terdege van bewust was
Copyr grtc 1m gc
dat hij in een commercieel kader wcrktc.
blcek uit de nadruk die hij legde op een zui-
nig gebruik van materia.len om de kostcn te
drukkcn, opdat de produkten, zoals hij ver-
klaarde, niet 'buiteJl het bercik van degeJlen
zoudcn vallen die er anders van zouden kun-
. ,
nen gemeten .
Het werk en de gcschriften van Dresser en
rijn inzicht in de vakkundigheid en vakbe-
kwaamheid van de metaalbewerker in de
bedrijven waarvoor hij ontwierp, waren een
voorbceld van de mogclijkheden tOt ver-
nieuwing van de traditioncle waarden en
technieken. Hij zag in dat de indu triali atic
de om tandigheden had veranderd en nieuwe
mogelijkhcden had gcopend, cen inricht dat
werd gcvocd door rijn grote bcwondering
26
C' lPY'llll1 j m< n II
de cijd waarin hij leefde en zijn geloof in
de mogelijkhcden crYan. bevane in de
kiem cen positief uitgangspunt voor dc ont-
wikkding in de toekomst. Ook aI werden
mccr pogingen tOt vemieuwing ondemo-
men middcls aanpas ing aan de verandcrde
voorwaarden van produktic en gebruik. loch
beheerste de macht van de lr2ditie. beli-
chaamd in de anci-induslriele leemellingen
van Ru kin, Morris en de Arts-and-Cnft -
beweging. in Groot-Brinannie de houding
tegenover de vormgeving. ook al was hun
rcactic op de tijd waarin zij lecfden in wczcn
negatief. Het ontbrak de industrii:le vorm-
geving aan een voorvccbtcr van bet formaat
van Ruskin, die zijn in lezingen
en gcschriftcn mel kracht, profecische ovcr-
tuiging en verbcven retoriek erin hamerdc.
In cen utikel getiteld 'The Cestus of Aglaia'
dar in 1865 in The ArtjouNla/ verscheen. stc:l-
de hij de vraag: ' ... in hocverrc ... is ber wen-
selijk dat de chone Kun ten hoven de me-
chanische kunsten staan en dezc behcersen?'
De bewoordingen waarin hij de vraag for-
muleerde, lieten wcinig twijfcl bestaan over
zijn antwoord. Ook al crkcnde hij 'het ver-
baasd ontzag en de verplcttcrcnde nederig-
heid ... waarmee ik oms cen locomotief op
een spoorwegstation zie puffcn'. en aJ bad hij
bewondering voor de precisie en de mecha-
nische verfijning, tach was er voor de voort-
27
brengselen van de 'mechanische kunst' dui-
delijk geen plaats in zij n cstheti che fi losofie.
'Want per slot van rekcning', zo luidde zijn
negacieve conclusie, 'kan dir gillendc ding,
van welke fijne makclij her ook moge zijn,
allcen maar op een onbezonncn manier trek-
ken of duwen, en ber werk van cell 0 doen.'
In zijn algehcle afwijzing van de mogdijk-
heid dat industriae produkten cen csthetlsche
waarde zouden hebben, belichaamde Ru kin
de krachtige maat.schappclijkc en intellcctue-
Ie stroming in Groot-Brittannie die rigou-
reus de ingrijpende gcvolgen van de wonde-
ren die het had voortgcbracht afwces. Mer
grate heJderheid en hartstocht werden de
problemell van de tijd vcrwoord, maar het
aangebaren conservatisme oefende ccn ovcr-
hecrscndc invloed \lit op het artistickc \even
en de esthetiscbe opvattingcn in het land. Her
verhinderdc dat mcn de vcrworvcnhcdcn en
potentiae mogc1ijkheden van de industrie in
hun werkcHjke proporties zag en kidde in
plaats daarvan tor ecn zich terugtrckkcn in
een nostalgisch beeld van het verledcn. On-
dertussen ver2llderden de visucle omgcving
en het lev(..'fl van de inwoners van het land in
aile opzichten ingrijpcnd door de produktcn
van fabrich'n en werkplaatscn. Laatdunkcnd
docn over dcze ontwikkeling macht dan
misschien tijdelijk bicden, men kon er
niet blijvcnd aan voorbijgaan.
Capyr t>ted IT' r al
HOOFDSTUK 2
Industrialisatie en het zoeken
naar harmonie
De Industricle Revolutie verand(..,.de niet aI-
leen het traditioncle ambacht, zij leidde ook
- naarmate de technische vernieuwing sneller
voortschreed - tot de vestigiDg van veel
nieuwe industriciin waarm gemechanisecrde
proeedes werden aangewend voor de pro-
duktie van een groot aaDul nieuwe vormen.
Waar deze industrieprodukten, gemeten aan
de maatsuven van traditionccl gcoriiinteerde
kunstfilosofieen, in esthetisch opzieht niet $C-
rieus genomen werden, daar verwierpen
techniei en ontwerpers in de meuwe indus-
even onverbiddelijk esthctische invloe-
den en ontzegden daaraan cruge rol in bun
werk. Een typisch voorbceld van deze wijzc
van denken was Zarah Colburn, een civiel-
ingenieur die in 187 J voor een pu-
bliek een verhandeling schreef onder de titel
Locomo/ive Enginetring and the Mechanism of
Railways. Col burns standpunt was ondub-
belzinnig utilitaristisch: 'Commcrcielc resol-
uten zijn thans het voomaamste oogmcrk
van de ingenieurskunst, en de auteur kan
geen enkele welwillendhcid opbrengen voor
die aansteUerij die dere resuhaten niet in haar
overwegingen zou wensen te betrekken.'
Over esthetiek liet hij zich minachtend uit;
hij verkondigde dat 'iedereen die ingenicur
wil worden zijn verbc:e!ding zou mQCtco
verbieden te spe\en met de vormen of pro-
porties van wat lout(..,. techniek is, maar ...
zich slechts dient te richten op de vraag met
welke mechanischc middelen eeo mecha-
nisch doel dat men voor ogen heeft het heste
!tan worden bereikt'.
Tegeoover deze onverzocnbare uiterst('"11
van esmetisch en utilitaristiseh particolaris-
28
C )OYflght8d ma flal
me, ontvouwde de Duiue architect Gottfried
Semper in zijn geschriften een esthetiscbe
theorie die de onvermijdelijkheid van de in-
dustrialisatie aanvaardde en de problemati-
sche verhouding tussen kunst en industrie
ondcr ogen wilde zien.
Na het mislukken van de revolutie van
1848 in Pruiscn woonde Semper van 1851 tot
1854 als vluchteling in Londen. Omdat hij in
deze periode als architcct niet aan de slag
k warn, richtte hij zich op de toegepaste kun-
sten, waarin hij aI sedert lange tijd gei"ntercs-
seerd was. Hij gafles aan de School of Design
en kwam in contact met Henry Cole en zijn
kring. In 1852 publicccrde hij onder de tite!
Wisstllschafi, Indus/Tit und Kunst ceo parnflet,
dat was gcbaseerd op de indrukken die hij
had opgedaan op de Great Exhibition van het
jaar daarvoor. Zoals zovcle andere waarnc-
mcn stond hij kritisch tcgcnover de tentoon-
gestelde voorwerpen, maar hij kwam tot de
bevinding dat het probleem crin bestond zich
op het niveau van de wetenschappelijke en
technischc vooruitgang te plaatsen. Hij er-
kendc dat er cen scheiding wa., ontstaan tu.,-
sen kunst en industrie, maar bctoogde dat de
erfcnis van het verleden, en meer in het bij-
zondcr de arnbachtelijke traditie, moest wor-
den opgeruimd alvorens het mogelijk zou
zijn cen nieuwe kumt te scheppen die uitging
van een aanvaardmg en bchcer ing van de
mechanisering. 'Ik bctreur de algemene si-
tuatie niet', schreef hij, 'ik ben ervan over-
tuigd dat cr vrocg of laat een verandering zal
optreden die in aile opzichten voordclig en
eervol zal zijn voor de samenleving.'
Zijn theorie,-'n waren gebaseerd op een
grondige studie van de geschiedenis, vooral
van de toegepaste kunsten en de technieken
die daarin werden gebruikt. Oeze stuctie
bracht hem, in tegenstelling tot de academi-
sche wetenschappers van zijn tijd, tot de con-
c1usie dat stijl niet een amalgaam was van
vormen die ka.rakteristiek waren voor cen
periodc, maar 'de verhcffing tot artistickc be-
tekeni., van de inhoud van de grondidec' in
het onlwerpen van een kunstvoorwcrp. Oit
begrip grondvorm, zo betoogde hij, werd in
19
de cerste plaats gemodifict.'Crd door de m a t t . ~
rialen en procedcs die crop werden toegepast
en ook door 'vclerlei invloeden buiten het
werk zelf. die als belangrijke factoren bijdra-
gen tot de vorrngeving ervan', waaronder
plaats, klimaat, tijd, gewoontcn, en de maat-
schappelijke positie van degenc vaor wie het
werk bestemd is. Daarom was decoratie, als
uitdrukking van deze invloeden, een inte-
graal clement .
Zijn geschriften getuigden van een grote
eruditie en zouden een diepgaande, zij het
late, invloed hcbben in het begin van de
• • •
twmtlgste ceuw, toen een reactle op gang
kwam tegcn de herleving van ornamentatie
en stijlcn uit het verlcden. Op zock naar es-
thetische vormen en principes waarin het
lechnologisch karaktcr van de modeme wc-
reid adequaat lOt uitdrukking kon worden
gebracht, namen vee! ontwcrpcn de machi-
nes, werktuigen en produkten van de indus-
trie tot uitgangspunt van hun theorieen. Te-
gen de jarcn twinrig van dcze ecuw had zich
cen 'macbinc-esthctick' ontwikkcld, waarin
het accent I2g op abstracte geometrische vor-
men, gekoppeld aan een functionalistische fi-
losofie.
Bij het zoeken naar voorbccldcn uit het
verledcn die deze functionalistische dcnk-
bcclden konden rcchtvaardigen, gingen de
werken van Semper een belangrijke rol spe-
len, met name zijn beginsel van de grond-
vorm. Oit werd aangcpast tot cen historische
interprctatie van cen inhcemse traditie waar-
in, anders dan bij de decoratievc kunst, ma-
chines werden aanvaard en gebruikt om tijd-
loze, functioncle vormcn van een gcometri-
sche eenvoud voort te brcngen. In wezen was
dit een teleologischc benadering van de ge-
schiedenis van de vormgeving. Men koos ge-
schikte voorbceldcn uit het verleden, cigcndc
zich die toe en narn ze op in cell tnditic die
de eigcntijdse 'machine-csthetiek' moen be-
vestigen en ondentcunen.
Tot op zekere hoogte was deze functiona-
listischc intcrpretatie niet ongegrond. Som-
mige machines en produkten die in de nc-
gentiende eeuw werden gcfabriceerd, misten
l.opyngnted matenal
inderdaad iedere versiering en waren gcome-
trisch; hun vorm was afgclcid uit hun coo-
strucrie en mechanische funcne. De indus-
triele technologic kon allcen maar vooruit-
komen door mcchanische afwijkingen steeds
kleiner [e maken en de nauwkeurigheid op te
voeren. Wiskunde was daarbij ccn onont-
bcerlijk instrument en de geometric leverde
de dricdimcnsionalc vorm waarbinncn de
vereiste precisie kon worden verkregen. Ook
Copyr rtcd 1m cc
1 I . De stati5che strakke lijncn
van de neodassici5tische
clementen die werden gcbruikt
voor de construerie van de
bal.n5m.chine Amos uic 1867
waren ecrder een symbool van
de wClcllsch.ppclijkc
ration.liteit en de orde van de
in de machine belichaamde
principes dan van haar
dynamica rijdens gebruik.
al lcgden mechanischc funcne en bruikbaar-
hcid ecn keurslijf op. toeh blcven cr nog al-
tijd mogelijkhcden om vormen te ordenen
en tc rangschikken. cn daarmce ruimtc voor
esthensche afwegingen. zclfs voor decoratie.
De veelvuldige toepa sing van klassieke giet-
ijzcrcn kolommen bijvoorbeeld, om het ge-
ste! van de eerste stoommachi nes te dragcn.
kan men mocilijk opvattcn als cen noodzake-
lijke uitdrukking van de mechanischc func-
tie. Eerder had dit te makcn met de over-
tuiging dat die specifieke tijlvorm, met zijn
3
0
/I
Copv nted 'l1 nal
nadruk op het geomettiscbe, cen geschikt de-
coratief middd was.
Daarom is het iromsch dat, tocn Sempcrs
denkbeelden ingang vonden, ze werden ge-
bruikt voor het zocken naar IIniversele vor-
men, waarin voorbij werd gegaan aan het
meest wczcnlijke en relevante kenmerk van
zijn historische opvatting: het inzicht dat
ontwerpen beantwoordden aan de specifieke
behocften waaruit zij ontstonden, en in het
bijzonder aan de tijd, plaats en maauchap-
pelijke omstandigheden waarin ze werden
voongebracbt .
Wanneer men de gehele negentiende-
eeuwsc vormgeving bcschouwt in het Iicht
van dit cruciale aspect van Sempers denk-
beelden, wordt bet duidelijk dOlt in veel in-
dustriecn zeer vee! week tot stand is gebracht
waarin de scherpe tegcnstelling tussen esthe-
tische en urilitaristische waarden werd vcr-
worpen. Er werd juist geprobecrd dcze
waarden met elkaar te verzoenen en te ver-

emgen.
Dc mamer waarop de vormgeving zich
ten opzichte van de nieuwe technologic Ont-
wikkelde, kan men beel goed iUustreren aan
de hand van de ontwik.keliog van de spoor-
wegen. De verbreiding van spoorwegen
over alle landen en continenten was, meer
dan iets anders, verantwoorde!ijk voor de
drasriscbc verandering die arbeid en leven in
de negentiendc eeuw ondergingeo. Reusach-
tige meuwe industrieen werden opgczet om
de enorme hocveelheid en verscheidenhcid
aan locomoticven, rijdend materieel en appa-
ratuur te vervaardigen zonder welke deze
spoorwegen niet konden functioneren. In
veel gevaUen was men bij het ontwerpen van
deze zaken noodgedwongen oorspronke!ijk,
omdat er eenvoudjgweg gcen precedencen
voorhanden waren. Maar niet op aUe tt:rrei-
nen van de produkrie was men louter inno-
verend bezig. Soms leunde men nog sterk op
tradirionele technieken, wat een tegenstdling
opleverdc die bet best kan worden vcrduide-
lijkt wannecr men de ontwerpen voor loco-
motieven en die voor wagons met elkaar
vergelijkt.
3
1
De eerste locomotieven waren enigszins
prirnitieve experimenteD. omdat het er nog
vooral om ging het mechaniek zover te ont-
wikkden dat het kon funetioneren. Con-
srrucrie en technologie van dcze locomotie-
ven lagen nog binnen het kunnen van dorps-
timmerlieden en -smeden; ze zagen cruit zo-
als ze in c1kaar zaten. Dc Wylam Dilly, die in
1813 door Christopher Blackett werd gc-
bouwd voor William Hedley en bestcmd
was voor de mijn Wylam bij Newcastle, ver-
bergt niet wat hij is: Ct."1l rijdcnde balansma-
chine in het klein. waarvan de voml de me-
chanische functie direct wecrspiegclt. Tegen
1829 bleek hoc sterk het zelfvertrouwcn was
toegenomen. Op de Rainhill Trials, cen
wedstrijd met he·t oog op de sclectie van 10-
comotieven die lOuden worden ingczet op 's
werclds eente geregcldc stoomtreinvcrbill-
ding voor passagiers - russen Liverpool en
Mancbester - , bleek dc winllende locomo-
tief, de Rockel van George Stephenson, er zo-
wei qua etficientie als qua uiterlijk heel wat
op vooruit te zijn gegaan. In feite bevatte
dele locomotief aile techoische kcnmerken
die later in de vormgeving van locomorieven
zouden worden uitgewcrkt en verder ont-
wikkcld. Maar hoezcer hij zich ook door zijn
fraaie uiterlijk ondencheiddc van zijn mede-
dingers en voorgangers, 'csthetisch' verzorgd
kon men hem niet nocmen. Anders lag het
met de Jenny Lind, die in 1847 door David
Joy werd ontworpen voor de London,
Brigbton and South Coast Railway. Uit de
afmetingen en de constructie van dew loco-
motief kon men de snelle ontwikkcling af-
Iczen die de spoorwegen in de twec tusscn-
liggende decennia hadden doorgemaakt. Dc
dagen van klussende dorpshandwerkslieden
en homen skeletten waren voorbij; de ma-
chinebouw begon duidelijk op te komen als
een zclfst.andig tc.chnologisch vak, en de aan-
dacht die aan het uiterlijk werd besteed was
een vee!betekencndc stolp vooruit . Het meta-
len onderstel vormde ceo duidelijke cenheid
doordat de borizontalc Iijn crvan was ver-
lengd. die terugkeerde in de Iijnvoering van
de stoornketel. Dc kIas ieke zuil- en kocpe!-
12
I)
'4
Gopyngnted matenal
De Wyla ... Dilly. in 1813
door Christopher Blacken
gebouwd voor in de
mijn Wylam in het graafschap
Durham. is cen typisch
voorbedd van een
verfraaide vorm van eeo
loeomotieJ toen deze voor het
eer teen funetionde
werkclijkheid werd.


..
vormen van de uitlaatklcp en de stoomdom
waren puur uit cstheti che overwegingen ge-
kozen. en het spatscherm van het drijfwiel
met zijn met nijwcrk versicrdc wand en bet
paneelwerk op de stuurcabine waren tot in
de puntje verzorgd. De plaatsing van de ci-
linder en het aandrijfmechani me binnenin
het onder tel was. behalve om techni cbe re-
denen, ook verantwoord doordar hierdoor
een fraaie. srrakke lijnvoering ontsrond.
Dc consrructiemeiliode droeg overigen
her hare bij aan het aantrekkelijke wrerlijk
van dcze locomorieven. Van eeo bcpaalde 10-
comorief konden dan wei vccl exemplaren
wordcn gebouwd, elk werd afzonderlijk ver-
vaardigd, cn cr wcrdeD zoveel &aaie details
met de hand afgewerkt dat men kan spreken
van een nieuw OOrt indusrriele am baehts-
man.
Door de hcvige concurrentie russen de ri-
valisercnde spoorwegmaarschappijen in het
negenticndc-ecuw5C Groor-Brirtannie kwam
het accent nog meer op her uiterlijk te Iiggen.
Elke maatsehappij oDtwikkclde een eigen stijl
met de bedoeJing een voUedig afwijkende vi-
sucle omgeving te ercereD. Dit onderseheid
bleef nier beperkt tot de vorm van de loco-
3
2
,
13 . De Rock" uit 18z9.
g ~ b o u wd door vader George
en zoon Robert Stephenson,
5:l men mer Henry Boom.
Robert rephenson was de
hoofdverantwoordelijke voor
Copyngnted rr age
, " , i t : ~ ! r
14· DC}fIIIlY Ulld uit 1847,
door David Joy onrworpell
voor de London. Brighton and
outh oast Rai lway.
Zowel uit de onderJinge
Copyngnted rr age
'-- '-'-'-- -- -- -- -- -
33
cen onrwerp dar in mech anisch
opzicht cen aanzicnJijke Stap
vooruit betekende, al werd er
weinig aandacht gcschonkcn
.an de formcl e compo irk.
verhoudingen al uir de detail
blijkt dat er cen begin werd
gcmaakt met cen bewuste
euhetische verzorging van
locomouevcn.
Copv'lgnted 'TIL nal
IS. Nummer 1666 uit categorie
Ij6z van de 4-4-0 sncltrcin-
locomotieven die Samuel
Johnson in 1893 ontwicrp voor
de Midbnd Railway. Dc
kalme symmetrie en helderc
gcbogclI lijllen zijn
kenmcrkcnd voor de BritS(!
vormgeving van locomoricven
het van de
ncgmticndc ccuw.
motief en de rijtuigen, maar strekte zich uit
tot de aankleding en klcurenscbema' 5, de
uniformen van het personec!, publikatics en
a1lerlci onderdelen van de inrichting en het
mcubibir. Hier werd in feite vooruitgelopen
op de modeme programma's voor buisstij-
len.
Tcgen het einde van de negentiendc eeuw
bad de vormgeving van locomotieven niet
aUeen in technisch en functioneel opzicht een
nieuw hoogtepunt bercikt, maar streefde zij
ook een csthetischc perfectic na die ecn rij-
dende reclame zou zijn voor de maatschappij
die de locomotieven liet lopen. Et:n typisch
voorbeeld was bet omwcrp van de 4-4-0 156z
sneltreinlocomoticf dat Samuel Johnson in
1893 maaktc voor dc Midland Railway. In
zijn j eugd was Johnson in de leer geweest bij
de Leeds Engine Foundry van de firma E.B.
Wilson, waar de Jenny Lind gebouwd was, en
had hij David Joy geassiSlcerd bij her vcr-
vaardige.n van de tekerungen. Ook in zijn
omwerp uit 1893 zaten de cilinders aan de
binnenkant, waardoor de aandacbr werd gC"-
richt op een strakke omtreklijn aan de bui-
tenbnt. Het resultaat was een lecr fraai gc-
proportiolleerd omwerp, warnn elk onder-
dccl barmoniscb in een samcnhangend gcbeel
paste. Hoewcl de mantels van de schoorstecn,
de dom en de veilighcidskJep naaT vornl Cn
formaat verschilden, waren ze op een even-
wicbtige wijze symmctrisch tcn opzicbte van
e1bar Een denkbeeldige Iijn. afnc-
34
15
Gopyngnted matenal
mend in hoogte, verbond de van
aile dric de ondcrdclen met het dak van de
stuurcabine. Dc rondingen ondcraan de drie
onderdelen, en van dc kctel, de kraehtig
vlociendc lijnen van de spatsehermen boven
de drijfwiclcn en de boog van de stuurcabine.
maakten aJle delen van de locomotief tot een
geheel . In zijn donker-katOlozijnrode jas met
glanzende kopcrcn onderdelen was hij een
van de meest e1egante locomotieven van zijn
tijd. met gToot vakmansehap gebouwd en in
staat enorme prcnaties te leveren.
De stoommachinc: vcrandcrde aJdus in het
negentiende-ceuwse Groot-Brittannie van
een log mechanisme tOt ecn vcrfijnde en effi-
cientc vorm van voortbcweging. waarin
technische doelmatighcid en esthetische uit-
drukking kracht met elkaar werden gecom-
bineerd. In sommigc opziehtcn is het ver-
wonderlijk dar de vormgeving van zovcel
locomocieven zo goed was. Het ontwerppro-
ces was niet aileen fysick van de produkcie
gcscheidcn, maar ook sociaaJ: de werknemers
in de tckenkamcr werden als hoogge-
school de arbeidskrachten, dc wcrknemers in
de giete:rijen en de: montagewerkplaats
daarcmegen ambachtslicden. Bovendien
vergde het ontwerpen van locomotieven
nogal wat samenwerking, binnen cen groot
team van technisch specialisten, tckenaars en
administratief personcel - de dagcn dat ie-
mand de volledige verantwoordelijkhcid
voor cen ontwerp op zieh kon nemen waren
albng verJedcn tijd. Twee belangrijke fa.cto-
ren droegt'11 evenwcl bij aan de elfcctiviteit
van deze organisatiestructuur. In de eerstc
plaats doorliepen technici en tekenaars over
het algemeen cen leertijd in de werkplaats,
waar, te oordelen naar de herinneringen van
cen techniclI aan zijn jcugdervaringcn in de
jaren negentig van de vorige ceuw bij de
Lancashire and Yorkshire Railway. de geest
van de traditionele ambachten bewaard was
gebleven: 'Niemand kreeg meer dan een paar
minuten achtcr elkaar uideg van eell voor-
werker of helper. Draaien aan de draaibank.
en later beitclen en vijlen aao de montage-
werkbank, mocstje Jeren door te kijken. met
35
vallen en opstaao. en door je gezond verstand
te gebruiken. aIs je dar had. Maar wat je op
deze primitieve manicr leerde onthicld je
ook. en je deed onderwijl cen hoop mensco-
kennis op.' De Britse spoorwegindu trie was
een gesloten wereld waarin iemand gewoon-
lijk zijn bele leven bleef werkcn, zodat de
praktijksehoJing van ontwerpers en Icchnici
ook werd bcnut. Tegelijk werd zo gewaar-
borgd dal de mogelijkheden voor esthetische
expressie - welke dan ook - niet van buitenaf
werden opgelegd, maar in overeenstemming
moesten worden gebraeht met ciscn van
functionalitcit. In de twcede plaat was het
organisatiemodel van de maatsehappijen ont-
Iccnd aan militaire organisatievormell . Bij
her ontwerpproces waren dan wei men-
sen bctrokken, er bestond echrer cen strikre
hierarchie wamn ieders rol en wcrk duidclijk
waren omschreven. Hot hoofd van de ont-
werpafdeling kon niet elk detail persoonlijk
ontwerpcn. maar hij bcpaalde de grole lij-
nen, had het Jaatste woord, en droeg de cind-
verantwoordelijkheid.
Voor de vormgeving van locomotievcn
bcstonden gcen procedenten. en de vormen
ervan waren een uniek produkt van hun tijd.
Dit lag andcrs bij de vormgeving van wa-
gons, die. wat haar oorsprong en funcnes be-
treft, geheel andere kenmerken veTtoonde.
De eerste poorwegrijtuigen in Groot-Brit-
tannic waren simpclweg po tkoetsen die op
een draaistcl waren gezel. De snclheid waar-
mec: de trein de diligence verdrong, bcspoe-
digde waarschijnlijk de vlucht van de koet-
senmakers naar de constnlctiewcrkplaatscD
van de spoorwegen. naarmatc zij in hun tra-
ditionele brood winning werden bl,dreigd.
Misschicl1 hadden de passagicrs die dezc
vrccI11dc wijzc van vcrvol." aandurfdcn ook
wei behoefle aan de vdJighcid van ver-
trouwde vormen. Wat de redenen ook ge-
weese mogen zijn. de vormen en Icehniekcn
die werden gcbruikt in de vormgeving van
Brilse spoorwagons bleven tot de twintigste
eeuw vast in handen van koet cnmakers. Dc
cerstc aanpassing hestond erin dat rijtuigkas-
ten met de wteinden tegen e1kaar op een ver-
16
Copyr rT' r al
16. In het rijtui g Travtlltr van
de Liverpool and Manchester
R.ai lway uit bet begin van de
jarcn dertig van de vorige
ccuw. is nog duidclijk de
vormgcving van de po tkoets
Ie herkennen. De open dcrde-
kl.swagen, links, w.s
geb.sccrd op traditionele
karvormen. I'.s agicrs tonden
niet .lIeen blo ( •• n de
elemcll((,Il. n133r ook aan rook
en roe( van de 10co01o[ief.
len gd onderstel werden gcplaa [St, zodat ze
afzonderlijke coupes vormden met zijdeuren.
Rijtuigcn voor cerstcklaspassagiers waren
goed ge toffcerd. vormgeving en inrichting
waren cen afspiegeling van de Engelsc smaak
van die tijd. Zc waren tamclijk geriefiijk. on-
danks het gebrek 3an verlichting, verwar-
ming cn sanitaire voorzieningcn. In de twee-
dekJasrijtuigcn werd het ongemak verergcrd
door de harde houten zitbanken. Maar deze
waren r. - o ._ .. ___ . _. "Jeken met de rijrui-
gen die het lot waren van de derdekla reizi-
gers: door de lage zijwanden waren ze bloot-
ge teld aan de clementcn. Op het va teland
van Europa was het patroon aanvankclijk
hetzelfde. Pa in de tweede helft van de eeuw
wcrden verbeteringen ingevoerd, en de
me tC vemiellwingen kwamen uit de Ver-
enigde Staten.
Het Amerikaanse spoorwegrijtuig, zoals
we dat kennen lIit taHoze western, ontwik-
kelde zicb volgen een volJedig ander pa-
troon dan her Europese. Een typisch voor-
beeld is het ontwerp voor de Baltimore and
Ohio Railroad wt 1 65. Het mecst opmerke- ' 7
lijke was dat het niet was onderverdceld in ,8
coupe. Men bettad het rijtuig via demen aan
beide uiteinden, en over de belc lengtc was
een doorlopend midden pad met aan elke
kant een rij dubbcle zitplaatsen. De stoelen
hadden omkeerbare rllgleuningen om een
variabcle groepering of, alnaar gelang de rij-
c.,opyrrgn ed m rral
rich ring, een andere o p telling moge1ij k te
maken. Een kachcl aan het cne uiteinde zorg-
de voor de verwarmin g, en er wa een klein
t oiletcomparriment. Een hoog dak mct kl ci-
ne raampjes aan weer zij den gaf extra lieht cn
stah oogte, en hier bevondcn zi ch de o li e-
lampen die's naches voor verlichting zor g-
den. Aan elk uiteinde van hct rij tui g wa cen
o pen balkon dat het d pa agicTs mogclijk
maakte in en uit te stappen, en de verbinding
17- 18. Dc wagon zonder
tusscnwanden van de
Baltimore and Ohi o I"tailroad
uit het midden van de jaren
:testig van de negcntiende
eeuw (rcehts) is een goed
voorbecld van de vonngcvi ng
van A merikaansc
• • • •
passaglersnJtulgen.
tandaardi atie van de
con truetic i duidcl ij k te zien
aan d zi eh herb. lende
onderdclen van cen wagon van
de hieago and North
We tern I"tai lway (onder).
Copyngnted ,.. age
Copyr grt( 1m gc
vormde ru sen de rijruigen.
Het vierwieligc, voor verschill cndc kl as-
'9 en be temde rijruig van de Midland R.ail-
way uit 1874 nU tc, daarbij vcr gelckcn, de
facilitei ten van het Amerikaanse t ype en wa
nog gebo uwd in dc t n d itie van bct koctscn-
maken. D e bo uw ervan, met cen o nderver-
deling in coupes waarin vecl deuren en ra-
men van ver chiUendc afmetingen zaten,
stond een snell e assemblage in de weg. Het
37
Copv'lgnted '11 nal
rijtuig van de Baltimore and Ohio Railroad
had een veel regelmariger aanzien. De ramen
waren, net al de zitplaat5en, van ceo zelfde
model, wat de constructie eenvoudig maak-
te, evenals het feit dat tussenwanden ontbra-
ken en er maar op twee plaatsen in- en uit-
gestapt kon worden. Alles was, vergelcken
met de handwerksmethoden van de Briese
werkplaatsen, duidelijk ontworpen met bet
oog op industriele constructie. waarbij grote
'9. Het vicrwielige. 'Ill
verschillende klassen hestemde
rijtui g van de Midl and
Rai lway uit , 74 hecckcndc

geen grote voorUltgang,
hehalve wat de omvang hetreft
en bet comfort van de derde
klas.
~ o . Een cypiscbe A merikaanse
4-4-0 locomorief uit 1874 van
de m •• uchappij Ba Id win.
Esthetisch lag de nadruk
veeleer op de .angebrachte
decoraties dan op de formtle
com po ine van de trucrureJe
clementen, maar door de
uicgesproken vonn en
schircerende grandeur van dit
SOOrt ontwerpen werden zij
een rom3nti ch symbool van
de onu lwting van de
Vcrcnigdc taten.
(" lPY'llll1 j m< n II
hocvcclheden van een bcperkt aama] gcstan-
daardiseerde onderdelen werden amenge-
voegd.
Bijkomende redenen voor de meer open
inrichting van Amerikaanse rijtuigen. en het
aanbrcngcl] van clcmcntairc voorzieningen.
waren de langere duur van Amerikaanse
treinrcizcn en de grote klimaatvcr chillen
tussen de regio's en seizoenen. waardoor
meCT aandacht voor het comfort van de pas-
sagiers noodzakelijk was. Bovendien was de
invloed van traditioncle con tructicmetho-
den in Amerika minder groot dan in Engc-
land. omdat het koetsenmaken er mct dc
komst van de spoorwegen nict gcheel werd
vcrdrongen. Het land was 20 groot dat post-
koetscn in gebruik blcven voor verbindingen
over grOte a waarbij zc vaak aan-
voerlijn voor de spoorwegcn optraden.
Even onthullend is cen vergelijking tu en
de ontwerppraktijk in de Verenigdc taten
20 en Groot-Brittannie. Dc 4-4-0 locomotief
die vanaf J 874 door de maatschappij Bald-
win werd gebouwd was qua type en vorm
repre entatief voor de locomotieven die aan
Copyn
39
...
15
het eind van de negentiende ceuw in Ameri-
ka in grote aantallen werden gemaakt, en kan
worden vergcleken met de van John-
son voor de Midland Railway. Dc fWlctie
van de twee locomotieven is dezclfde, maar
ze zijn heel verschiUend van vorm. Het ont-
werp van de locomotief van Baldwin wordt
geh-nmerkt door openbeid, waardoor men
voor het onderhoud overal gemakkclijk bij
kon, wat van bet grootste belang was wan-
neer er op grote afstand van mige onder-
houdswcrkplaats lopende reparatics moesten
worden verricbt. Dc Amerikaanse bCllaming
voor de man op de staanplaats gaf aan dat bij,
indien nodig, de locomotief moeS! kunnen
reparcrcn: hij werd bekend als machinist (en-
gineer). In Groot-Brittannie blcef hij een-
voudigweg voerman (driver), aangezien de
meeste trajecten die bij aAegde nooit verder
dan een paar kilometer van gespecialiseerde
reparatievoorzieningen waren verwijderd.
De grote, gesloten Amerikaame stuurcabinc
was noodzakclijk voor het werk over lange
afstanden onder zware klimatologische om-
standigbedcn, hoewcl er wat de VOml aan-
gaat duide1ijk sprake was van cen esmetischc
keuzc. Dc meeste Amcrikaame stuurcabincs
uit die tijd vertoonden een voorkeur voor
renaissancevormen, ofscboon er bij cen type
locomotief werd geexperimentecrd met neo-
gmick en spitsboogramen. Een ander typisch
kenmcrk was de zogebeten 'koevanger' aan
de voorkant van de Amerikaame locomotie-
yen. Hij voldeed nauweHjks om grote voor-
werpen van de baan te scbuiven, maar kon
wei als buffer dienst doen en voorkomen dat
er obstakels onder de wick'll raakten die de
[rein konden docn ontsporcn. Dc lantaarn
voor de ketel brandde gcwoonlijk op olie en
was onpraktiscb, omdat hij slechts een licht-
bundel van zo'n honderd meter vooruit
straaldc, vee! te weinig gezien de afstand die
de trein nodig had voor cen noodstop. Even-
als de verplichte bel was hij echter ccn nuttig
middel om aan mem en dicr te kennen te
geven dat er cen trein naderde. En dat was
noodzakclijk, omdat de Amerikaanse spoor-
lijnen door open terre in liepen, terwijl de
Britse waren omheind en bcschermd door
natuurlijke barrieres en verbodsbepalingen.
De kegdvorm van de Ameri-
kaanse scboorsteen vcrschilde ook opmerke-
Iijk van de Britse cilindervorm. Amerikaanse
locomotieven, vooral die aan de westkust,
gebruikten gewoonlijk hout aIs brandstof,
omdat kolen van vcr mocsten komen. Hout
produccert bij verbranding meer vonken dan
steenkool, in droge landstreken cen aanzien-
lijk brandgevaar. Een vonkenvanger die op
de schoorsteen was gemonteerd, verlcende
hem deze karakteristieke vonn.
Wat uit deze vergelijking duidclijk wordt
is, dat men in dit gcval ontworpen vorm en
mechanische functie niet in algemenc zin ge-
lijk mag steUcn. In de twee onderha vige
voorbeelden is er ongetwijfcld ceo verband,
maar dit moet nader worden aangegeven
door een analyse van de functie in de specifie-
ke fysiscbe, cconomische en culturele con-
text. Ook mag men dit verband niet star
terministisch opvatten; er blijft altijd cen aan-
zienlij ke marge voor varia tie en
keuze.
Ook de scheepvaart ondcrging in de ne-
gentiende eeuw ceo grote vcrandering: van
boutcn zeilboten groeiden de schcpt.'ll uit tOt
enOUlle constructies van ijzer en staal, aange-
dreven door stoommachines eo -turbines.
Hocwcl schecpsarchitectuur strikt genomen
niet tot de industriele vormgeving bebooTt,
werden schepen zo vaak aangchaald als voor-
bedden voor de ontwikkeling van bet func-
tionalisme dat ze hier aandacht verdiencn.
In het begin van de ceuw werden zcilscbc-
pen dikwijls gezien als symbool van de
harmonic tu5scn mens en natuur. Horatio
Greenough, eeo Amcrikaans beeldhouwer,
schreef in .8S1 in ceo essay, Form and Fur,,-
lion: 'Ln de kunst zal, evenals in de natunr, de
zid, dat wat een werk beoogt, in dat werk
altijd tOt uitdrukking komen wannccr de de-
len ondergeschikt gemaakt zijn aan het ge-
beel, cn het gcheel aan de functie.' Schoon-
heid in schepen ' is tOt stand gebracht, ten cer-
ste door strikte aanpassing van de vorm aan
de functie, ten twcede door het geleidclijk
Gopyngnted matenal
ZI
uitbannen van alles wat irrelevant en niet ter
zake is' . Schrijvend over klippers verklaarde
hij in een ander essay: 'Welke Academic voor
Vormgeving, welk onderzoek door kunst-
kenners. welke Ilabootsing van de Gricken
bracht dit wonder van constructie voort?
H ier is het onderzoek van de mens op grote
diepre aangdand. waar de Naruur de wetten
van het bouwen dicteerde ... en hij dwong
zichzelf te luisteren en te gehoorzamcn.'
Schoonhcid werd gelijkgesteld aan func-
tionalismc dat door een in een Romanti che.
pancbe'istische zin opgcvatte Natuur werd
omschreven. De klippers behoorden tellig
tot de mooisre scheppingen van hun tijd,
maar Greenough was geneigd te vergetcn
hoevcel wetenschappelijke berekeningen no-
dig waren ter bepaling van hun vorm cn
voor wclk peciaal dod zc werden ontwor-
pen. Deze schepcn werden gebouwd voor de
opiumhandcl met Cnina. waarbij sncJheid
noodzakdijk was om zowcl aan parrouille-
botcn van de overheid als aan piraten te ont-
komen. Later werden zc gebruikt om thee
uit China en wol uit Australie te verscbepen.
takkcn van handel waarin de goederen die
hun afzetgebied het eent bereikten de hoog-
stc prijs maakten. Snelheid bepaaJde aldus dc
vorm van de romp, aan optimale voorwaar-
den voor de werksituatie en de
binnen in hct chip werd pas in de tweede
plaats gedacht, en hier moest de functie zieh
sehikkcn naar de vorm.
Later werden door zulke uiteenlopende fi-
guren als Henry van de Velde en Lc Corbu-
sier Noord-adantische lijruchepen aange-
haald als voorbeelden van functionalismc. De
batste nam foco's van lijnboten op in zijn
boek Vtrs 'lIIt architecture uit 1923. met en-
thousiaste ondcrschriften als 'Ecn zuivere,
fraaie, helderc, schone en gczonde archirec-
tuur' . De hoogtijdagen van de Iijnboot be-
gonnen in de jaren negentig. Voor veel ar-
chitecten en ontwerpers waren deze schepcn
cen toonbccld van modemitcit: glad. func-
tioncel en mooi . De Imperator van de Ham-
burg-Amerikalijn uit 1913 vormde het
hoogtepunt van een reeks Duitse chepen,
41
gcbouwd om de oppermachtige Britse u-
nardlijn naar de kroon te steken. Deze COO1-
merciele en nation ale rivaljteit bracht echter
vecl clemencen tot ontwikkeLing die niet lou-
ter met nut van docn hadden. Dc imposante
bovenbouw in het midden vall het schip, de
hoogte en het aantal van de schoontcncn wa-
ren doe1bewuSl ontworpeo om cen machtige
indruk van grandeur ujt te stTalcn.
Een zelfde verschil zien we binnen in de
lijnboten. Bij het ontwerp moen nice aileen
rekening worden gehouden met esscnticIc
punten als zccwaardighcid l.'t1 prcstaticver-
mogcn, maar ook met het feit dat het vcr-
voer van de passagiers plaau dicnde te villden
in cen gcrieAijkc en geru!tstdlcnde omge-
ving. In feite beantwoorddc allcen de accoOl-
modatie van de derde klas en van de beman-
ning aan het criterium van functioncle ecn-
voud. De aanklcding wa in her algcmeclI
van cen luxucuze en zelfi exotische weclde;
zij ricp in wczen cen droomwercld op met, 31
naac gelang de vlag waaronder hct sehip
voer, elementen als rook alons in de vak-
werkstijl van Bciersc jachthuizcn of statige 22
Tudorhuizen. Toch zat er in dit alit'S een lo-
giC!: al dir comfort hiclp niet tegen zeeziekte
en vermjndcrdc ook de gevaren van het rei-
zen over zee njec, maar het tclde wei geruS(
en leiddc de aandacht af. Ook dar was cen
belangrijke funetie.
Hij trcinen en schcpen bcstaat er cen com-
plexe verhouding tu en de vorm al mecha-
nj me of constructic cn de vorm als decoratie
en symbool. Op een aant:ll niveaus gaan zij
een wissclwerking met clkaar aan en kunnen
ze op grond van ujteenlopcode waardcn
worden begrepen. Het algemcen gangbare
vcrvocrmiddcl aan het eind van de negen-
tiende ccuw. de fiets, was ecbeer simpcler,
zowel qua constructie als qua funClic. Dezc
eenvoud was hct rcsultaat van cen korte pc-
riode van intensieve cxperimenten in ver-
schillende Ianden. Aanvankelijk werd. onder
verschillende benamingell. vcel werk ge-
maakt van velocipedes, die drie of meer wie-
len hadden die door middel van uiteenlopcn-
de en vaak buar uitziende ondcrdclen wer-
CoPY' qhted mater al
21-22. De lijnbool IlIIperdlor uil
1913 van de Ham burg-
Amerikalijn W'5 mel jZ.ooo
Ion in die djd hel grootslc
schip ter wercld. De
indrukwekkende constructie
van de builenkam bestond uit
een reeks gcomcc.risc;:hc massa's,
in tegent tdling lOt de
oprichtige decoratie van de
passagiersverblijven in het
schip, wa.rmee men de indruk
wi.lde wekken dal hel hier
ging om een groot, varend
hOld (p. 43).
den aangedrcven. Twcewielige, met pedalen
aangedreven rijwiclen deden voor het cerst
hun intrcde in Frankrijk, en in de jaren zestig
van de negentiende ceuw was de 'gewone'
velocipede, in de Engelsc volksmond 'peony-
farthing' genoemd, in grote kring populair.
De onderlinge verhoudingen - een groot
wie! voor en cen klein lecpwiel - waren
voorgeschreven doordat de pedaalaandrij-
ving recht treeks verbonden was met de
42
c.,opyngnted mo nal
voomaaf; het grote voorwiel was noodzake-
Iijk om de druk op de pedalen om te zetten in
een snelheid die hoog genoeg was om de
wielrijder in cvenwicht te houdcn. Onge-
rwijfeld stond de vorm in verband met de
mcchanischc fllnetie, maar deze was nict erg
doclmatig. Om die [eden en vanwege het ge-
vaarlijk hoge zadel werd dc velocipede maar
weinig gebruikt.
Na een niCllwe golf van cxperimenten in
de jarcn zeventig van de negentiende eeuw
2] maakte John Kemp Starlcy uit Coventry de
eerste modeme liers, het 'veiligheidsrijwiel' .
Hierin was met succes cen reeks op zichzelf
staande vcrnieuwingen samengevoegd tOt
een coherent gelled. De belangrijkste ken-
merken waren een ruitvormig frame dat de
liet stevig en onbuigzaam maakte, ketting-
aandrijving op het achterwiel, en directe
besturing door middcl van ccn naar voren
gebogen voonvielvork. Hij raaktc snel inge-
burgerd bij het publiek, en latere vemiell-
wingen zoals knijprcmmen, ver nelling en
luchtbanden braehten nog meer verbetering
en maakten de liets tot het eerste individuele
massa- vervoerrniddel.
Wilde het 'veiligheidsrijwiel' een Sllcces
worden, dan moest cen optimale combinatie
43
c.,opyngnted mL nal
lJ. Het R.over
'veilighciduijwiel' van John
Kemp taricy uit .888 legde
cen b.sisvorm voor het
on twerp van ee.n rijwiel v. t.
die nog steeds over de hde
werdd wordt toegepast.
-
gcvondcn worden van mechani che doelma-
tigheid, lichtheid en duurzaamheid, en moest
ruj bovendicn gemakkelijk te fabriceren zijn.
Dc introductie van massaal geproduceerde
naadloze talen buizen in de jaren tachtig van
de vorige eeuw droeg in belangrijke mate bij
tot de produktie van een sterk lichtgewicht-
frame. Maar de eenvoud van de vorm was
bovenal te danken aan het feit dat, anders dan
bij de andere voorbeelden die in dit hoofd-
Copyr grt( 1m gc
stuk besproken werden, de fiefS was ontwor-
pen met het oog op cen en kelc functie. Door
dit monofunctionccl karakter werd hij cen
van de treffendstc voorbcelden van cen Ont-
werp waarin vorm en functie samenvallen,
want cen doelmatigc vcrvulling van zijn
functie bood erg weinig mogelijkheden tot
decoratie.
De technologi che ve.mieuwing manifes-
tcerdc zich ook op grote schaal in voor wer-
pen die werden geproduceerd voor huishou-
delijk gebruik, en jui t op dit terrein wordt
de functionalistische interpretatie van de
vorm twijfelachtiger. De stelling dat mecha-
nisch gefabriceerde produkten er eenvoudig
44
("opyngnted mL nal
en functioneel dienden uit te rien, vond in de
negentiende eeuw zeker niee algemeen in-
gang. Sommige nieuwe industri ele procedes
maakten niet aileen meer decoratie mogelijk,
ze vercistcn in feite decoratieve vormen om
problemen bij de vervaardiging of bij de ge-
brwkte materiaJen op te lossen.
De vormgeving van meubels laat iets van
deze problematiek zien. Massaproduktie
bracht in het begin met zich mee dat traditio-
nele vormen en technieken werden aangepast
en dat men rich concentreerde op de produk-
tie van een beperktc collectic binncn cen ver-
grote marktgerichte organisatie. De in
Groot-Brircannic en de Verenigde Staten tra-
ditionele vorm van de 'Windsorstocl' bij-
voorbecld, werd op grote schaal geschikt ge-
maakt voor massaJe produktic. Hij wcrd a-
mcngesteld wt losse elementen. waarvan de
mecstc gcmakkclijk aan cen simpele houten
draaibank konden worden vcrvaardigd, en
jui t doordat de voml wt ccnvoudi ge ele-
men ten bestond, sloot hij wonderwel aan bij
de beschikbare materialen en technologic.
Moeiljjk werd het pas op het moment dar de
45
'Ill
24-25 . De consrructieve
eenvoud van stoel nL 14 uit
1 59 van M ichae1 Thonet, en
de sicrlijkhcid en fraaic
proporti van dczc sroel,
Olaakrcn hem tOt cen van de
popubirste ontwerpen die ooit
gcmaakt zijn (links) .
Gebogen hout kon eehter ook
worden gebruikt voor
decoratievc etrececn, zoals bij
de golvcndc lijn vocring van
stoel nr. 22 van Thoncr uir hce
begin van de jarcn zcventig
van de vorige eeuw (reeht ).
Copv nted 'll nal
24
Zj
stoel in clkaar moest worden gezct, wanneer
er gaten gcboord moesten worden en de.
len in elkaar gcpast. Oat vcreistc een hoge
matc van vakbckwaamheid. Lamben Hitch-
cock uit Bcrkhamstcad in Connecticut ont-
wikkclde een hoog produktietempo door de
onderdelen in te kopen bij toelcveringsbc-
drijven en zich mct rijn bcdrijf te concentre-
rcn op de montage. In Hitchcocks atelier
werden, zelfs a1 in het begin, mcer dan vijftig
toelen per dag geproducccrd, tegcn een
kostprijs van 1,50 pcr nuk, cn men schat
dat er tijdens zijn Icvt:n meer dan een miljoen
stoclen werd vervaardigd.
Een van de bcroemdste voorbe.elden van
de ncgenticnde-eeuwse vorlllgeving, het
meubilair van gebogen hout dat werd ge-
maakt in de ateliers van Michael Thonet. was
daarentcgen juist het resultaat van de invoe-
ring van een oieu we technologic. Thonet,
gcboren in bet Ouitse Rijn1and, begon rond
1830 te experimenteren met ht't buigen van
hout. Enkelc van zijn eerstc stoelen werden
in 1841 op een tt-ntoonstclling in Koblenz ge-
rien door de Oostenrijkse yom Clemt-ns
Metterruch. Als gevolg daarvan werd Tho-
net uitgenodigd naar Wenen te komen, waar
hij octrooi verkreeg op zijn werkwijzcn, en
in 1853 opende hij er rijn t-igen bedrij( De
tt'Chniek van Thonet kon met recht revolu-
tionair genoemd worden: machinaal ge-
vormde stukkcn hout, gewoonlijk beuke-
hout, werden gebogen en gespanncn onder
druk van stoom en in c1kaar geschrocfd,
waardoor houtvcrbindingcn voUedig over-
bodig werden. Dc eenvoud, zowel van her
procede als van de vormcn die ermee werden
vcrvaardigd, maakte hct mogelijk stoelen in
enormc hoevt'Clhcdcn en tegen ccn lage prijs
te produceren, en Thonet veroverde al snel
de wereldmarkt. Zijn modellen werden op
grote schaal nagcmaakt en velc cryan wor-
den tot op de dag van vandaag volgens de-
zclfdc methoden vervaardigd. Dc Ontwl'Tpen
van Thonet rijn elegant en hebbcn kwali teit,
daarover valt nict te twisten, maar rij waren
zeker met zo 'vanzelfsprekend' als vaak
wordt voorgesteld, want vecl modellen zijn
uitermatc decoratief. Ook kwam in rijn
dukten de modcme technologie met voUedig
tot uitdrukking. In 1900 had de firma
duizend mcdcwcrkers in dicnst die per dag
:w'n artikelen produceerdell, een
verhouding die wecrgeeft dat cr nog vee1
handwerk kwam kijken bij het in dkaar zet-
ten van het gcraamtc van de stoclen en het
vlechtcll van de rieten zittingcn en ruggen
van vecl van de klassieke modellcn.
Rond 1900 maakten meer dan vijftig fir-
ma's in Oostcnrijk meubels van gebogen
hout . Minder bekcnd dan Thonet was een
van zijn bc1angrijkstc concurrentcn, het in
1867 gestichte Moraviscbe bedrijf van Jakob
en Josef Kahn. Oit was ge5pccialisecrd in
meubels van gebogcn hout die met behulp
van frccs-, gr.lVCCT- en snijwerk werden
decoreerd, en in advertenties werden aange-
prezen a1s 'onovcrtTotfcn mcubc1s in vcr-
schillende stijIen'. Zo kon zelfs simpel
gl-n hout worden aangepast aan de cigentijd-
ie decoratieve smaak.
A anpas.\ing van nieuwe procedes aan de
heersende smaak kan men ook waamemcn in
het meubilair dat in de jaren vijftig van de
ncgcntiendc ceuw werd vl'Tvaardigd door
John Henry Belter, eveneens een Ouits emi-
grant, die rich in New York vcstigde en het
patent verwierf op methoden om papicr-ma-
che cn multiplex met behulp van stoompcr-
sen in complexe vormen te modelleren. In
deze artikelen werden vcrvolgens met hand-
snijwerk ingewikkclde, opengewerkte
blocmpatronen aangebraeht in de neo-roeo-
costijl die toen in de mode was. Het gaatjes-
antwerp dat zo ontstond was aUeen mogelijk
dankrij hct fcit dat de industrieel vervaardig-
de materialen en vorm zo'n stevige construe-
tie hadden, maar het was geenszins cen recht-
streckse uitdrukking daarvan,
In andere bedrijfstakken maaktcn nieuwe
procedes en techniekcn de vervaardiging van
een enorme verschcidenheid aan ontwerpen
mogclijk, en de produktcn van sommige be-
drijven varieerden qua vorm van strak utili-
tair tot zeer lIitbundig vernerd. In de aarde-
werkindunrie werden bijvoorbccld de
25
C )oYflght8d ma flal
dclleertechniekerl die in de achtciende eeuw
in Noord-Staffordshire waren ontstaan, ver-
der onrwikkeld en tOegepast op cen grore
verscheidenheid aan nieuwe vormell . De
Lambeth Studio van Henry Doulton is al aan
de orde geweest, maar de firma leverde haar
grootste arciscieke presta ties in feite pas nadat
zij cen snelle groei had doorgemaakt en haar
reputacie met de produktie van voorwerpen
met cen meer utiJitair karakter was geves-
tigd. Ziektcn en onhygienische toestanden in
de sncl groe.iende steden had den dringend in-
grijpen noodzakclijk gemaakt en in I 45
werd Doulton enoe overgehaaJd te beginncn
met de produkcie van stenen
buizen voor riolen eo waterle.idingen. Het
was cen zeer succesvolle onderneming, die
werd gevolgd door de fabrieage van een gro-
te verscheidenheid aan sanitaire arcikclen
voor het hllishouden, en op deze twee terrei-
nen vecigde Doulton zijn naam als een van
de voornaamste fabrikanten. Voor deze arti-
kelen werd cen enorme boeveelheid vcrschil-
lende onrwerpen gemaakt, zowel bestemd
voor grote instellingen als kazernes en gevan-
genisscn als voor huishoudcn van clke rang
en stand. Gootsteenbakken, badkuipen en
toiletponen werdcn gcfabriccerd in cen reeks
modellen, sommige overdadig versierd, an-
dere gewoon prakrisch, aJ konden deze laat-
ste, zoals cen cataloguspagina van Doulton
27 uit 1898 laat zien, geglazuurd worden in
klcur of vcrsierd met bcdrukte calqucer-
plaatjes, waarmee tegen wcinig extra ko tcn
tcgcmoet werd gckomen aan uitccnlopcnde
smakcn.
In de glasnijverheid, die in deze periode
steeds meer in omvang en produktic toenam,
ging men op een oortgclijke manier eclec-
tisch 0111 met .CzCt en' ontwerp. Technische
innovatie had hier een minder uitgesproken
invlocd totdat de bedrijf: tak in de laat te de-
cennia van de negenciende eeuw radieaal van
karakter veranderde. Voor het traditionele
blazen, snijden en graveren was nog cen hoge
mate van vakbekwaamheid vereist. Er deden
rich echtcr twce vernieuwingen voor waar-
door de produktie en de verscheidcnhcid aan
47
Copyr crIed Imo cc
26. Ecn Sloel in nco-rococostijl
van John Hcnry Beltcr uit
New York. Vit machin.al
gepeTSt gelamineerd hout
werden lteer sterke vormen
vcrvaardigd, golvend in
verschiUende ri chungen, die
vcrvolgcns door middd van
handsnijwerk werden
afgcwerkt.
C' lPY'llll1 j '11< n II
27. Een uit de
catalogus van Doulton uit
I 98. waarop de serie
loiletponen . implicitu' staat
.fgcbecld. Elk model werd
gen, .. kt met dezelfde
gietvorm. werd
a.ngebracht door mjddel van
vcrschill cndc soorten gl.zuur
en decot:ltie.
c.,opyngnted mL n:ll
18
vonnen coenamen. Een ervan was de tech-
niek van bet blazen in vormen waardoor fles-
sen en potten hcrhaald konden worden gefa-
briceerd tegen lage kosten en de produktie
gelijke trcd kon houden met de toenernende
industrialisci ing van bet bicrbTouwen, de
vocdsel- en genccsmiddelenbcrciding, de
gToei in de wijnverkoop en het inmaken
thuis. Dc twcedc was de techniek van het
perscn van glas. Gcsmolten glas werd in Clen
vcrhittc kopercn of ijzeren vorm gcdaan en
gevormd door er cen pcrsstempel in te druk-
ken. Deze methode was voor het cent in bet
midden van de jaren twintig van de negen-
tiende ecuw ontwikkcld in de Vercnigde Sta-
ten en breidde zich nel over heel Europ2 uit.
Dc tcchnick kon allccn maar worden ge-
bruikt voor open vormen, zoals glazen,
kommen en scbalen, en aanvankelijk stond
men voor het niet gcringe problcem dat er
een onelfen en ondoorzichtig oppervlak ont-
stond. Om dit te neutTaliscrcn werd in Amc-
rika em decoratietechniek ontwikkcJd waar-
in gebruik werd gemaakt van bobbcltje en
stippeltjcs. Deze groeide uit tot ccn stijl die
bckend wcrd als 'kantglas'. De produkrie van
geperst glas leidde tot cen snelle uitbreiding
van de industrie in Amerika: in 1820 waren
er twintig glasfabrieken, tegen 1837 dit
aantal opgelopcn COt meeT d3n honderd. In
het algemeen was een massale tocname van
gocdkoop glaswerk voor dagelijks gebruik
het gevolg. De ontwerpen voor de dessins
die men aanneft op 'kantglas' waren niet
zonder meer, zoals wei bcweerd is. een uiting
van de negentiende-eeuwse horror vQClli, maar
vormden em adequate en vaak fraaie uit-
drukking van matcrialen en produktieproces.
Naarmate bet zclfvertrouwen groeidc door-
dat de techniek beter werd uitgebuit en eT
bogere normen aan bet vakmanschap wer-
den gesteld, werden de vormen en ontweT-
pen steeds geva.rieerder. In een in 1869 uit-
gegeven catalogus van de New England
Glass Company uit Boston, Massachu.o;etts,
stonden bijna vecrtienhonderd artikelen af-
gebecld. en een pagina met de 'Union'-serie
laat de varicteit aan vormen zien die deze on-
49
dememing in cen enkcle collcctie produceer-
de.
Somrnige glasbedrijvcn fabricccrden zo-
wei ambachtelijke produkten als geperst glas,
maar diversifiering i een kenmerk dat m"..,
overal aantreft. Mcn spccldc lieveT in op een
breed scala van behoeften en smakcn, d3n dat
men zich toelcgdc op een beperkte reeks vor-
men. Het Engebe bcdrijf van Thomas Webb
uit Stourbridge nam russen 1837 en I C)OO in
zijn voornaamste serie meeT dan vijfcntwin-
tigduizend uitecnlopende arrikclen op. Op
de Wercldtentoomtelling van 1873 in We-
nen toonde de internarionaal vermaarde
Oostenrijkse fuma J. & L Lobmeyr vijftig
eTies drinkglazen, n"Tschilk..,de dcssertscr-
viezen en talrijke andere artikclen in zeeT veel
srijlen, variCTend van uiterst eenvoudige tot
hoogst ingcwikkclde dcssins, en vervaardigd
met verschillendc tcchnicken. Dc mccste
werden ontworpen door Ludwig Lobmeyr,
hoofd van de fLrma, al vcrstrckte hij ook op-
drachten aan vooraansraande kunstenaars,
zoals Theophil Hansen. Later zou het werk
van dit bcdrijf her hele scala gaan bestrijkcn
van masual geproduceerde simpele alledug-
se voorwerpen tot complete glazcn inrichtin-
gen, kristallen kroonluchtcrs, wandverlich-
ting ell kandelabers voor twee van de ka te-
Icn van de 'waanzinnige koning' Ludwig n,
Linderbof en HCTTcnchicmsee in Beieren.
Bovenal waren het vernieuwingen in de
metaaltechnologie die ertoe bijdroegen dat er
aanzielllijk meer vormen rnogelijk werden
en dat deze ook werden toegepast . Giet- en
smccdijzer, en later staal, waren de basisma-
terialen waarmee werd gewcrkt, maar door
de ontdekking en toepassing van cell
grocicnde reeks metalen en legcringcn breid-
de het repertoire van cigcnschappcn cn con-
nructieve kcnmerkcn zich almaar uit. Door
de bewcrkburheid van gietijzer of de plooi-
baarhcid van plaatstaal, tin of kOpC:T werd
welhaast iedere VOl III mogelijk en uit de ma-
nier waarop meraal werd gemodeLlccrd blijkt
overduidelijk dat de IIcgentiende-ecuwse op-
vattingen over vormgeving niet in de eerste
plaats werden bepaald door de uitdrukkings-
Gopyngnted matenal

2 • Plaat m. I ,cen van de
vijfentwintig, uit de catalogus
van de New England Gla
Company uit Boston, 186\>.
Het dessin dat voor de rie
'Union' werd gebruikt taat
bekend als 'osseoog en
ruj(vormjge punt' t en wordt in
vee! varianten aangetroffen op
geperst glas.
mogdijkheden van de materialen - of door
produktietechniekcn - maar in hoofdzaak
stoelden op ideecn over cen gedilferentieerde
maatschappelijke functie. Men kan dit goed
zien wanncer men voorwerpen met elkaar
vergelijkt die in wezen hetzelfde zijn maar
voor verschillende contexten werden ver-
vaardigd. Een olielamp bijvoorbccld. ge-
bruikt als veiligheidslamp voor mijnwerkers,
of vastgeklemd op cen locomotief om aan te
geven wat voor SOOTt trein dcze trok, was
altijd in ovcreenstemming met haar functio-
nele karakter en dus van cen verbluffende
ccnvoud. Maar een olielamp van Colza. in
1850 vervaardigd voor huishoudelijk gc-
bruik, wa.s op zo 'n decoratieve manicr vorm-
gegeven dat het ingenieuze mechaniekje dat
de olie outomatisch naar de kous pompte
compleet onzichtbaar was. De catalogi van
negcntiende-ecuwse bcstekfabrikantcn be-
50
vanen eenvoudige, onopge mukte keuken-
messen, maar ook in aUerlci des-
ins. Een zelfde vcr chi! is te zien tu sen giet-
ijzeren kacbels voor de keuken en de huis-
kamer - de lijst van voorbeelden i eindeloo.
Afgczien van de onvermijdclijke uitzonde-
ringen, hield men zich in de dagelijksc werk-
omgeving in het algemeen aan het criterium
van de praktische doclmatigheid, maar wat
andere aspecten van het leven .angaat, in
vrije tijd, tijdens ontspanning en socia Ie om-
gang, was een kunstzinnige en verfijnde om-
geving het ideaal. Deze indeling heeft men
later wei eens gelijkgestcld met de klassendc-
ling, ervan uitgaandc dat ccnvoud voort-
vlocit uit de noden die tOt de sfeer van de
arbeid behoren. niet differentieert, voor ie-
dereen beschikbaar is en daarom democra-
tisch; decoratie is pretentieu • wordt in ver-
band gebracht met burgerlijk venoorl en
Icidt tot maatschappelijke tegensteUingen.
V •• k varieerden de produkten in vorm in-
derdaad van ecnvoudig tot decor.tief en liep
51
Copy IQ ted IT' 9
2!r30. De rnaatschappdijke

context waarm voorwcrpc:n
worden gcbruikl i niec zelden
doorslaggcvender voor de
vorm dan de mechanisehe
functie. De ccnvoudige
oliehmp die aan hec eind van
de negco tiende ceu w werd
gebruikc op cderbndsc
locornotieven (link.) vcrschilc
aanmerkclijk van de
gcdeGoreerde lamp die werd
gebruikl om hel inccricur v.n
A rnerikaan .. pa ugiersrijruigen
Ie verlichcen (rechts).
Copy r ~ 00 IT' r I
29
3
0
de prijs evenredig op wurmce zc voor steeds
mindt.'T mcnsen waren wcggdcgd; maar zclfs
in de huizcn van de Britse arbeidersklasse
werd de salon, een kamer die slechts op zon-
en feestdagen en bij plcchtigc gebeuncnissen
werd gebruikt, gemeubileerd en ingericht
volgens de ge!dende dccoraticvc smaak. In
1840 vcrklaarde een auteur in cen tijdscbrift
voor ambachtslieden en technici: 'In wcerwil
van de Utilitaristen en hun mooic theorieen
en vernuftigc redencringcn, vindcn wij bet
een genot om te schilderen of aanverwante
kunuen tc bcocfcnen. De mens werd niet ge-
schapen om zijn hcle bcstaan door tC brengen
met zware arbeid.' Een simpele, functione!e
vorm stond in het algemeen voor de vaak
harde noodzaak van de arbeid en werd als
zodanig op die plaats gcduld, maar kunst
vertegenwoordigde, in de vorm van decora-
tic cn ornament, voor veeJ men sen een diep
verlangen naar cen beter Jeven. Hct hecrsen-
de esthetische ideaal van de ncgentiendc
eeu w was in feite niets anders dan oen
droombeeJd van harmonic tussen nut en
schoonheid, zoals dat uitvoerig werd ver-
woord door Matthew Digby Wyatt in zijn
boek Metalwork uit [852. Daarin valt bij even
scherp uit tegen wat hij twee categorieen
dwepers noemt, de utilitaristen, die nuttige
lelijkheid tot stand brengen, en de idealisten,
die 'comfort en gemak opofferen aan orna-
ment en effect'. Meningen als deze werden
op een meer populairc manier ook verwoord
door John Holland, een diehter uit Sheffield
aan wie wij het laatstc woord over dit onder-
werp laten. Nadat hij in ISS [ het Crystal Pa-
lace had bezocht schreef hij een verslag van
(winrig pagina's ondt.'T de titcl The Creal Ex-
hibition: A Poetical Rhapsody. Zijn dichtkunst
was cen verschrikking, maar in Cen passage
over de produkten van zijn gcboortestad ver-
woordde hij op hoogdravende toon dit alge-
mene harmonie-ideaal:
En daar in dcze utilitaristische dagen
Men het hoogst waardoert wat men het
nuttigst acht
Verdiencn deze scberpc voorwerpen
evenveeJ lof
Van de slimme bandeJsman als van de
plaatselijke mUle:
Nut! hi.er waart gij voortdurend
Hand in hand met schoonheid Iangs
menige opgepoetste kaehel.
C )oYflght8d ma flal
HOOFDSTUK 3
Het 'Amerikaanse systeem'
en massaproduktie
Zoals we hebbt:n gezien hechlte Europa in
zijn antwoord op de industrialisa.tie sterk aan
de continu'iteit van maatschappcJijke en eco-
nomischc sttucturcn en opvattingen, op
grote schaal werdt:n ambachtclijke tcchnic-
ken en procedes aangepast en verder ontwik-
kcld voor de produktie van grote hoeveel-
heden goederen die, in vorm en Ontwlc'rP,
uitdrukking waren van een bewust, zij het
nict altijd even consequent, cerbetoon aan
ttadities uit het verleden. Wat fundamcnteel
vcrandcrdc waren vooral de schaal van de
produktie en de bedrijfsorganisatie, meer dan
de fabricagemethoden waarmee de goederen
werden
Tcgt:n het midden van de ncgentiende
eeuw echter, grotcndecls als gevolg van de
Great Exhibition van 18SI, maaktc de rest
van de wcrcld kennis met nieuwe fabricage-
methoden in de Verenigde Staten, die de
grondslag zouden Icggcn voor het pattoon
en de procedes van de moderne industriele
massaproduktie. Kenmerkend was de groot-
schaligc fabricage van gestandaardiseerdc
produktcn, met vcrwisselbare onderdclen,
door toepas ing van mechaniscb aangedrc-
ven in ccn opcenvolging van
vereenvoudigde machinalc bcwerkingen,
Dezc aanpak. die in bredc kring bekend werd
aIs het • Amerikaanse systeem' van fabricage,
had niet aileen gevolgcn voor de produktie-
mcthoden, maar bci'nvloeddc de hele organi-
satie en coordinatie van de produktic, bet ka-
rakter van bet arbeidsproces. de metboden
waarmee goederen werden afgezct en. niet
het minst, het soort en de vorm van de gc-
produceerde goederen,
53
Gopyngnted matenal
Zoals bij zovcel ontwikkclingcn in de
Vercnigde St.aten, was er sprake van Europe-
se voorgangers en invlocden. Omnreeks
1729 had Christopher Pohlcm in Zweden in
cen atelier in Stjarnsund wat.erkracht toege-
past bij eenvoudige machinale bewerkingen
en precisiemetingcn om een vervangbaar ra-
dcrwerk voar k10kken te produceren. Later
in de achtticnde eeuw paste et--n Franse wa-
pensmid, van wie we niets meer weten dan
dat hij Le Blanc ht-'Ctte, vergclijkbare memo-
den toe bij de produktie van Dluskenen. Na
een bezoek aan de ateliers van Le Blanc in
1782 merkte Thomas Jefferson, de tijds gc-
zant in Frankrijk, in een brief op: 'Hier
wordt de constructie van musketten verbe-
terd ... Dezc verbetcrillg bestaat eruit dat
men elk onderdeel zo volkomen aan elkaar
gelijk maakt, dat hetgeen bij het enc hoort
voor om ht,t even welk ander in het
wapenmagazijn kan worden gebruikt ... De
voordclcn hiervan wanncer wapens moeten
worden gerepareerd zijn duidelijk.' Le Blanc
ondervond cchrer aanzienLijke tegenwerking
van de ambte\ijke bureaucratic die het behe.er
voerde over de rcgeringsarscnalcn, en van
handwerkslieden die zich in hun broodwin-
ning bedreigd zagen.
Franse ideeen werden aan Engelse ontwik-
kclingen gekoppcld door een zckere Marc
Brunei, cen royali\t die voor de Franse Re-
volutie was gevlucht. Hij ontwierp machines
voor de massafabricage van katrolblokken
voor de Britse marine, voor Sir Samuel Ben-
tham, de toenmalige Lnspecteur-Gencraal
van de marinewerkplaats en zclf een baan-
brekend uitvinder van velerlei soortcn ma-
chines voor de houtbcwcrking. Toen na de
Napoleontische oorlogen de vraag echter
kclderde, raaktc het systeem in vergetclheid.
Dc uitgangspunten werden rond 1800
weer opgepakt in de Vercnigde Staten en op
zo'n grote schaal verder ontwikkcld dat het
met recht het 'Amerikaanse systeem' kan
worden genocmd. Eli Whitney wordt vaak
aangchaald a1s de grondlegger ervan, hoofd-
zakelijk vanwege zijn voorstel in 1798 aan de
Amerikaansc rcgering om binnen twee jaar
tit--nduizend musketten te fabriceren (hoewel
het contract in feite pas elfja2r later zou wor-
den nagekomen). Uit onderzoek van de
musketten die bewaard zijn gebleven blijkt
dat het aantal verwissclbare onderdelen
perkt was en de precisie varieerde, en daar-
mee de mate waarin ze onderling verwisscl-
baar waren. Andere wapensmedcn in de Ver-
eoigdc St2tcn, lOah Simeon North en John
Hancock Hall, hadden minstens even gea-
vancccrde opvattingen en waren waarschijn-
lijk geavanceerder in hun produktiememo-
den. Dc waarheid lijkt te zijn dat niet zozeer
een enkelc persoon aanspraak kao maken op
de uitvinding van het systcem, maar dat het
ging om een in die tijd aJgemeen levend idee
dat steeds weer opdook in een onafgebroken
reeks verbeteringen die elk gretig werden
opgepakt door concurrentt--n.
Met name Halllegde de nadruk op de ont-
wikkeling van jUi5t datgene wat de onder-
linge verwissclbaarheid mogeLijk maakte, na-
melijk precisiemeting en nauwkeurigheid in
de produktie. Zijn werk bereikre zijn hoog-
tepum in cen vereenvoudigd achterladend
vuursteengewecr dat in 1824 op de markt
werd gebracht en twin rig jaar lang werd ge-
producecrd. Zelf verkJaarde hij dat het zijn
bcdocling was om 'elk gelijksoortig onder-
decl van elk geweer zozeer gelijk tc maken
dat het in ieder geweer past, zodat, wanneer
mt-'Tl duizt-nd gcwercn uit clkaar zou halcn en
de verbindings tukken willekeurig bij elbar
op een stapel zou gooien, delC, wanncer men
ze wiUekeurig van de stapel zou nemen, op
de jui5te plaau terecht lOuden komen.' Om
dit te bereikcn moest Hall elk ondcrdecl 20
veel mogelijk vereenvoudigen, en zijn pro-
duktcn steken dan ook scherp utilitair af te-
gen de elegante, ornamentale produkten van
meesterwapensmedeo. Zijn methoden wer-
den later verfijnd door firma's die cen intcr-
nationale reputatic zouden verwerven op het
gcbied van de wapenproduktie, zoals Sharp,
Henry, Winchester en Remington.
De ontwikkcLing van het Amcrikaanse
systeem bcreikte tegen het midden van de
negentiende eeuw een hoogtepunt op eeo an-
54
3
1
C )oYflght8d ma flal
der terrein van de wapcnproduktie - revol-
vers - met de vestiging van de wapensmede-
rij van Samuel Colt in Hartford in Connecti-
cut. Colt was cen typiscb voorbeeld van dcze
generatie Amerikaanse vernieuwers, omdat
hij principcs en uitvindingen die algemcen
werden toegepast combineerde met cen
aparte en uiter t doeltreffende vorm. Andere
wapcnsmedcn uit zijn tijd vervaardigden lIit-
Copyngrtc 1m gc
COPY'lgnted r" age
stekende wapens, maar Colt had zo'n lIcces
doordat hij zijn bcdrijf volledig op massa-
produktie inrichtte en een buitengewoon fti-
ne neus had voor verkooptechnieken en pro-
motie. Zijn atelier [e1de mccr dan vecrtien-
honderd machinewcrkruigen en werkte on-
der leiding van K. Root, een techlli ch
genie, als cen magnect op iedereen die was
ge'interesseerd in de meest geavanceerdc fa-
bricagcmethodcn. De A merikaan e minister
van Oorlog kcnde z.ijn wcrkplaats 'de starus'
toe 'van cen nationaal bedrijf. De Navy .36
32 revolver van Colt uit 18s 1 is een typisch
voorbceld. Net als bet vuursteengewcer van
Hall werd het wapen teruggcbracht tot zijn
mcest e1ementaire cen voud en de precisie van
zijn verwi selbare Ollderdelen zou jareillang
als standaard gelden voor de vorm van hand-
wapens.
55
31. Vuursteengeweer van John
Hancock Holt. 1824. Een
voorbode van O1assaproduktie.
3l . . 36 avy-revolver van olt
uit 18 S I. Of schoon deze
revolver als ge chcnkexempl'3r
met de hand is gcgnvccrd.
blijfl de eleOlenuire ecnvoud
duidelijk te zien.
Copv'lgnted '" nal
C loyngh I 19
33. KJok mel kersehouten h t
van Chauncey Jerome die
sJechts eenm •• J in de 'Wt
dagen hocfde te worden
opgewonden. eind jar,,""
vecrtig van de negendende
eeuw.
Het feit dat het Amcrikaan e ysteem in de
produktie van vuurwapens ontstond, wekt,
achteraf bezien, nauwelijks verbazing. Het
aanbod van grote hocveelhedcn berrouwbare
en goedkope wapens hield reehtstreeks ver-
band met de algemene uitbreiding van het
leger en de voortdurende reeks oorlogen met
buurstaten en autochtone bewoners van het
westen waarin de Verenigde taten waren
verwikkcld. Dc enige noemcnswaardige toc-
passing van het Amerikaanse systcem builcn
de Verenigde Staten yond eveneens in de wa-
pcnindu trie plaats. In 1853 tiehtte de Brit e
regering met Amerikaanse maehinewcrktui-
gen een fabriek in Enfield en ook werden
Amerikaanse uitrustingen geleverd aan Prui-
sen en Frankrijk. Om de installaties en appa-
raruur te kunnen beta len die nodig waren om
het nieuwe systeem op te zetten, waren regc-
ringscontractcn noodzakcJijk.
Aileen in de Verenigde taten werd het
systeem ook in andere takkcn van industric
toegepast die met door de overheid werden
gesleund. Voor een decJ had dit tC makcD
met het gebrek aan vakliedcn en de afwezig-
heid van cen diepgeworrelde ambachtclijke
traditie. Samuel Colt verklaarde in gcsprek-
ken met Brilse technici dat aT-
bcidskraehten het best wareD voor
de nieuwe methoden van rna aproduktie,
omdat zij zo weinig hoefden af te leren. In de
jonge Republick vormdc innovatic geen be.-
dreiging voor gevestigde instellingen en gc-
woomen, en in cen open, zich expandcrende
amenleving was de kans op rijkdom en sta-
tus cen sterke stimulans. Een Brit com mis-
ie die in 1853 het ystcem on-
dcrzocht, wees op 'de ontevredenheid die in
Amerika va.ak wordt geuit ten aanzien van
de bestaande verworvenhedcn van de indus-
tric en de toepassing van arbeidsbesparende
machines, en de gretighejd waarmee elk
nicuw idee wordt overgenomen en vcrbe-
terd .. .'
Omstreeks 1850 had het Amerikaanse sys-
teem :deh over andere bedrijfstakken in New
England, hct ccnrrum van de wapcnproduk-
tie, verbrcid en later werd het overgenomcn
Copv nted 'l1 nal
JJ
in andere delen van het land. In de jaren der-
tig van de negentiende eeu w werd het bij de
fabricage van klokken illgevoerd door Eli
TCITY, die een uurwerk maakte uit houten
onderdclen. In het daaropvolgL"tlde decen-
nium ging Chauncey Jerome ceo stap verder
door metalen raderco, ge tampt uit dunne,
gcwalste koperen plaat, te gebruiken in plaau
van koperen gietstukken. Het resultaal was
een minder log uurwerk, en de klokken
waarin zij bevestigd werden waren heel plat,
geschikt om aan de muur te hangen zonder aI
te veel vooruit te steken. Ook de eenvoudige
houten kast was een massaprodukt.
Rond 1838 was een cerste poging onder-
nomen om horlogcs massaal te produceren,
zij het met weinig succes, want het ftine me-
chanick leverdc tame1ijk vee1 problem en op.
Pas in 1850 had men de techniek in de vin-
gers, hel eerst bij de American Horologe
Company uit Roxbury in Massachusetts.
Aaron L. Denniwn, een van de oprichters
van dit bedrijf, had een bezoek gebracht aan
de wapensmederij van Springfield en was tot
de conclusie gekomen dat behalve geweren
ook horloges konden worden gemaakt met
de procedes van de massaproduktie. Zijn
zakhorloges, met uurwerkplaten die door
met stoom aangedreven machines uit plet-
koper gestanst, hadden cen ronde
metalen kast die voor duurdere modeUen
met de hand kon worden gegraveerd, t'n be-
drukte metalen wijzcrplatcn met cijfers in
verschillende typografL\Che stijlen. Tegen het
einde van de ceuw de fabricage van hor-
loges uitgegroeid tot cen bclangrijkc indus-
trie. Het bedrijf Waterbury produceerde een
half miljot'n horloges per jaar en de firma
Ingersoll bracht cen horloge op de markt dat
slcchtS cen dollar kostlC. Ze waren betaalbaar
voor iedcreen.
Tot de meest indrukwckkende voorbeel-
den van het Amcrikaanse systeem behoorde
de massaproduktie van landbouwmachint.'S,
et."tl bt.-drijfstak die de A merikanen voortdu-
rend verbeterden en verfijnden. In 1819 Vt'T-
wierfJethro Wood uit Scipio in de staat New
York het patent op cen gietijzcren ploeg die
57
was samcngesteld uit demontabele, gestan-
daardiseerdc en verwisselbarc onderdden.
Het Oleest spccuculair waren echter de ont-
wikkelingen die de graanprodukric radicaal
wijzigden. In de jaren 1833 en 1834 vervaar-
digden zowel Obed Hussey ill CYTUS Mc-
Cormick praktische maaimachint'S. TCgL"tl de
jaren vijftig van de negcntiende ccuw wer-
den dele machines massaal geproduccerd en
zo snel verkocht dat de produktic het nauwc-
lijks kon bijbcnen. De machine van Mc-
Cormick had het mecste succes en cr werden
zo'n vierduizend cxcmplaren per jaar van
vcrkocht, cen hoog aanta] voor een betrck-
kelijk ingewikkelde machine.
Amerikaanse produkten werden doorEu-
ropcse waamemers vaak gekritisccrd omdat
ze slecht afgewerkt en weinig solide waren,
omdat er vcrvangingsmaterialen in verwerkt
werden en omdat lC zo gocdkoop waren. De
Great Exhibition van 1851 in Londen bracht
in deze houding echter een kcntering teweeg.
Dc tcntoonstellingssrukken voor de Amcri-
kaanse stand werden inderha.ast en pas laat in
elkaar gezct en konden de grote ruimte die
was gerescrveerd niet behoorlijk vul1cn, tot
grote hilariteit van de Londense pcrs. Door-
dat men in de gclegenhcid was de geexpo-
scerdc produkten gedurcnde ceo lange perio-
de Ie bestuderen kon men ze echteT seriellzer
bckijken, tegen het eind van de tentoon-
Slelling dwongen sommige produkten zeer
ved respect af, met name de rubbcrcn artikc-
len van Goodyear, de revolvers van Colt en
de ma.aimachine van McCormick. Dc rest
van de wereld was wakker geschud en de
Bntse commissie die aansluitend een bezoek
bracht aan de V crenigde Staten ZOll de waar-
schllwing laten horen: 'Dc Amerikanen leg-
gen cen hocveelhcid vernllft aan de dag, sa-
men mct cen onverschrokkcn encrgic, waar-
aan wij a1s natie cen voorbecld louden moe-
ten nemen, willen wij onze huidigc positic
op de groce wcreldmarkt bchollden.'
Het veTSchil tuSscn Europa en Amerika zat
hem echter niet alleen in de produktiesystc-
men, maar bield in vecl bredere zin verband
met a1gemene clllturcle en nuatschappclijke
J4
Gopyngnted matenal
waarden. Hierover werd in de officicle cata-
logu van de Great Ex.hibition opgemerkt:
'Het spenderen van maanden of jaren arbeid
aan cen enkel voorwerp, nict om de inrrinsie-
ke waarde ervan te verhogen, maar louter
om de prij of de kUlIsl,vaarde ervan tC ver-
hogen, is in de Verenigde Staten niet gebrui-
kelijk. Integendeel, de arbcid van mens en
ma hine tcn dien te van het
venneerdercn van de hocvcelheid ofhet aan-
tal arrikelcn die voldocn aan de behoeften
van een heel volk, en i crop gcricht om het
genot te bevorderen van die bescheiden taak
die ze hebbcn.' Dc Europesc houding, geba-
seerd op cen ambachtelijkc tradicie waarin de
wa.arde van een produkr. zowel economisch
als csthcti ch. werd bepaald door de hoevcel-
heid ge choolde arbeid die het bclichaamde,
werd vergcleken met de Amerikaan e bena-
dering. die gebascerd was op industriCle me-
thoden. waarin de nadruk lag op de kwanti-
teit en bruikbaarheid voor grote groepen van
de bevolking. Maar kon men met recht tel-
len. ZO:I.I in de Clt2.1ogus gebcurde, dat dit
ver chil 'de produkten van de Amerikaansc
indu tric anders dan die van andere landen'
maakte? Volgen George Walli • lid van de
Britse c mmi ic van, 5]. en directeuT van
de Birmingham School of Art and De ign,
moeSl mcn een scherp onder cheid maken
dc produkticwijze, een terrein waarop
hij de unieke Amerikaanse pre taties erkcndc,
en de geprodllceerdc goed ren, die naaT zijn
mening cen weer piegeling wa.ren van de
hccrsende uropese maak. c oorten pro-
dukten die bij hierbij vooral in gedachten
had behooTdcn allc tot de rraditioncle gebie-
den van de ElITOP e decoratieve kunst -
mClIbels, metaalwaTcn, keramiek, glaswerk
en juwclcn - waarop Amerikaanse produ-
centen moe ten coneurrcren met dc invoer
uit Europa. In deze bcdrijfstakkcn leiddc
technischc en cot11mcrciCle vemieuwing nict
auromaeisch tOt nieuwe vormen. WaJlis' oor-
deel over de industrieen die binnen zijn blik-
veld viden wa nallwkcllrig en cherprinnig.
p hct moment dat hij zijn rapport uitbracht
begonnen de resultatcn van de Amerikaanse
vindingrijkhcid cchter naar buiten te komcn
in totaaJ nieuwc produkrcn die niet zo com-
forrabel pa ten in de Europese opvatting van
decoratieve kun t, en deze prodllkten zouden
rich verbreiden in cen matc dic aile aandacht
op zich vestigde. Het voorbecld was de naai-
machine.
Het na.aicn met de hand vraagt om cen
voortdurcndc en subtiele wissel werking tus-
sen Stor. hand cn oog. Vaak was geprobeerd
dcze handvaardigheid met mechanische
middelen na te bo t n, maar een mcchani-
ehe naaim3chinc werd pas haalbaar in J 44,
toen Elias Howe. een bekwaam tcchniclls uit
Bo ton, cen naald ontwikkelde met het oog
in dc punt. die amen met cen ewe de naald
cen in e1kaar grijpende steek maakte aan de
tegenzijde van de . Met vallen en opstaan
slaagde Howe er ten lange leste in om zijn
machine met aanmerkelijk succes in produk-
tic tC brengcn. Het idee werd ook opgepakt
door Isaac Merrit inger, die het omweTp
van Howe vcrbeterdc en met de plaauing
van het naaimcchani me op cen verticale as
de ma hine haar definitieve vorm gaf. Even-
al Samuel Colt paarde Singer mechanisch
vernuft aan commcrcicle handighcid. Omdat
hij be efte welke grote mogclijkbcdcn de
35
(' lPY"lll1 j '11< rill
naaimachine bood, nam hij met onvermoei-
bare energie de afzet ter lund, waarbij hij
introduceerde wat tegenwoordig onvermij-
dclijk bij het modeme levcn Lijkt te horen:
kopen op afbetaling. De mas ale prod uk tie
en verkoopcijfers die door inger werden ge-
haald leiddcn ook tot vormverandcringen
van zijn produkten. Zijn eer te machine uit
18S1 wa een l.ecr ecnvoudig, functionecl
mechanick, maar omdat hij inzag dat ook het
uiterlijk mectelde werd het mechanismc vcr-
borgen in ccn geperste kaSt van gelakt mctaal
die wa versicrd met gesjablonecrdc bloem-
motieven. Het onder tel en de pedaalaandrij-
ving, vervaarrugd als extra onderdelen die
niet bij de waren inbegrepcn, waren ook
vcrsicrd met en rasterwerk, zodat ze
in cen hui houdelijke omgeving niet zouden
misstaan. De grondvorm van de Singer-naai-
machine werd bepaald door de mcchani che
[unctie, maar de presentaoe aan het publiek
conformeerde zich aan opvattingen over wat
csthetisch paste binnen de socia Ie omgeving
waarin de machines werdcn gebruikt.
Een interessante tegenstclling leven ook
cen anderc machine wt die cijd op die de ar-
beid patronen drasci ch wijzigde: de schrijf-
machine. de naaimachine wa zij het
59
]4. Ecn deel van de stand van
de Verenigde uten op de
Gre.t Exhibition van 1 5 I ,
waarop de zeer uccesvolle
exposities van Goodyear en
olt te zien zijn.
Copv'lgnted 'Il [lal
35-36. Dc cerslc naaimachinc
van I.M. inger uit I 5 I had
nog cen rowe vorm, maa_r was
doclmnig. Singer 'New
Family' uit ca. 1870 wa
da.remegen omgcvormd tot
cen vcrkoopbaar produkt.
resultaat van een langdurig proces van inven-
tie en verftining. In 1873 werd cen door Sho-
les en Glidden gebouwde machine. waarin
vee I hardnekkige problemen waren opgelo t,
gedemonstrecrd aan Philo Remington, eige-
n3ar van een famijiebedrijf met een
de reputa tie op bet tenein van de
van wapcns, naai- en landbouwmachines.
Vanwege de inzinking in de wapenproduktie
na de Amerikaanse Burgeroorlog was Re-
Copyngnted rr age
mington op zoek naar nieuwe produktcn en
hij tekende een contract om de schrijfmachi-
ne in produktie te nemen. Twee van zijn bes-
te technici, William K. Jenne en Jefferson M.
Clough, kregen de opdracht een nieuw ont-
werp voor de machine te maken, rodat hij
geschikt zou zijn voor massaproduktie. Zij
hadden ook aan naaimachincs gewerkr, het-
geen duidelijk te zien is aan de vorm en deco-
ratie van de kast. het onderstel en de hef-
boom waarmee de wagen werd gccranspor-
teerd. Dc schrijfmachine was niet :w'n on-
middeIJijk succes al de naaimachine, maar
uiteindelijk werd ze op grote schaal gebruikt
in de kantoren, een geheel andere visuele
omgeving. Al gevolg daarvan kreeg zij
gaandeweg cen strakkere, onversierde vonn,
zoals de Remington nr. 10 uit 1907, waarin
werd teruggcgrcpen op een meer uitgespro-
ken functioned uiterlijk.
60
Copv'lgnted '" nal
I 70 had het A merikaan e ys-
teem va te voe! gekregen in meer dan (win-
tig bedrijfstakken, wauonder behalve de
voorbeelden die al aan de orde zijn geweest,
• • •
precme-appararuur en -lIlstrumenten; m3-
chinewerkmigen, vooral machines voor
houtbcwerking; spoorwagons van he! type
zoals be proken in het vorige hoofd tuk; be-
tek, waarvan de: vorm in een connnu proces
door midde1 van wal n werd geper t in
pla31 van ge tampl; muziekin trumelllCll
zoals piano' en harmoniums, en huishoud-
gereedschap. Het zou zi h nog verder ver-
breiden naarmate de indu triele olllwikke-
ling in A mcrika razendsncl om zich heen
greep. De uitbreiding van het zakenleven sti-
mulecrde de massaproduktie van eenvoudi-
ge, doclmatigc kantoormcubclcn: chrijfta-
fels, bureau, archielkaslen, draaistoelen en
verstelbarc voor'de typiSlc . Nieuwc
uilvindingcn werden grctig overgcnomcn.
Sommige, zoal fiet en, werden vervaardigd
door firma's die al be: chikten over de nodige
ervaring en appararuur; andere, zoal Icle-
foons cn fonogra[cn, zouden de ba i gaan
vormen van nieuwe bedrijfstakken.
De r, tografie bijvoorb c1d werd voor het
eer t in bredere kring populair door de Iicht-
gewicbt Kodak camera van Georgc an
61
37- J . 0 eeor tC hrijfmachinc
van Remington (link5),
afgclcid uil onrwerpcn va"
.L. hok'S en . liddell,
verschecn in 1874. 0 coratieve
clcmcmCl1 waren weggclatcn
in de RCl11illgt n nr. 10 uit
1907 (rechts) .
c.,opyngnted 1110 nal
39. Kodak Folding Pocket
camero, 1895.
40. Kodak Brownie camera,
1900·
uit 18 waarin cen gebruiksklarc fi lm zat.
Oeze eigenschap had echter het nadeel dat de
camera voor het ontwikke.len terug moest
naar de fabrick. Door een nicuwe methode
van laden, waarbij gebruik werd gemaakt
van een rol61m, werd het in 1895 mogclijk
een camera op massale schaal te gaan produ-
ceren, de Kodak Folding Pocket camera. In 39
1900 volgde de Brownie, die vol gens zijn 40
onrwcrpcr. Frank Brownell. door cen kind
bediend moest kW1I1cn worden. De simpelc
zwartc doos gaf exact weer wat het apparaat
was; uitcrst ccnvoudig en goedkoop, waar-
mee de fotografic wcrd onrdaan van haar au-
rcool en bereikbaar werd voor amateurs.
Nict alle massa-artikc1en waren cchter zo
puur op het gebmik afgestemd. Vele kwa-
men cveneens tegemoct aan de modicuze
voorkeur voor ornamenratie en decorarie,
cen verschijnsel dat vaak is afgcdaan 31s cen
vcrlocdering van de smaak. ook al wordt
biermee nauwelijks een anrwoord gegeven
op de vraag waarom het zich in Amerika
voordeed.
Ten dde had dit re Olaken met het feit dar
de Verenigdc Staten warcn uitgegrocid tot
cen complexe en heterogene samenleving,
zich bewust van haar positie in de wercld en
op zoek naar een cigen culturele identiteit.
62

III
c.,opyngnted OlL nal
Een estherisch eclecticisme maakte het moge-
lijk deze vcrscheidcnheid en aspiraties te
weerspiegelen, en dat er Europese voorbcel-
den werden nagevolgd, kon dan ook nauwe-
Ujks verbazing wekken. Geringschattcnde
opmerkingen van Europese bezoekers over
de culturcle tekortkomingcn en het ver-
mcende materialisme van Amerikanen droe-
gcn in bclangrijke mate bij aan het ontstaan
van ccn minderwaardigheidsbesef, cen ge-
voel dat 'cultuur' iets was dat van buiten
kwam, cen begeerlijk goed. Dcclname aan
internationale tentoonstellingen met de on-
vermijdeUjke vergclijkingen waartoe deze
aanleiding gaven, invoer van goederen, pu-
b1ikaties en modeUcnbocken, en de grote
aantaUen Europese immigranten, waren allc-
maal factoren die hierbij van invloed waren.
Het Europese wantrouwen tegenover machi-
naal gemaakte proclukten werd de Amerika-
nen oak ingeprem door de gcschriften van
John Ruskin en William Morris. Eenvoudi-
ge, praktisch bruikbare produktcn werden
gezien als bcwijs voor het 'pure materialisme'
waarvan de Amerikanen vaak werden be-
richt. Maar evenals in Europa dcden cstheti-
sche symbolen en toespeHngen niet noodza-
kelijkerwijs afbrcuk aan de doelmatigheid. In
zijn Historical Regis/er of the Centennial Expo-
silion of ,876 ter gelegenheid van de Wercld-
tentoonsteUing in Philadelphia, was Frank
Leslie vol lof over de 'verwerking van arris-
rieke denkbccIden' in gastoesteUen en -proce-
des in de $land van de MitcheU Vance Com-
pany. Veel decoratie bleef ook aUeen hiertae
beperkt cn deed geen afbreuk aan de ge-
bruiksfunerie van produkten, noeh aan het
A merikaanse enthousiasme voor, en het stre-
• •
ven naar, vermeuwmg.
Her vermogen om doelmatigheid te paren
aan verfraaiing werd duidcUjk gedemon-
streerd in de meubelontwerpen van bedrij-
ven die alle waren gcvcstigd rond de stad
Grand Rapids in Michigan, aan het eind van
de negentiende eeuw het centrum van de
Amerikaanse meubelindustrie. De fabricage
was er in hoge mate gemechaniseerd en het
produktieproces Uet ecn grote vindingrijk-
,

heid zien op tcchnisch en organisatorisch ge-
bied. In een studie over de ontwikkc,Ung van
deze meubeLindostric heeft Kenneth L. Ames
gewezen op twee bijzondere eisen waaraan
de vormgeving van het meubiJair uit Grand
Rapids moest voldoen, die overigens ook
voor vecl andere produkten opgingen: het
moest vertrouwd aandoen, maar ook iets
aparts hebbcn, en het moest er degeUjk uit-
zien zonder dat het kostbaar was om tc ma-
ken. Mechanisatie, betoogdc hij, was het
middd bij uitstek om aan deze ciscn te kun-
nen voldoen. 'Als een fijn afgewcrkr meubcl-
stuk voor het grootstc decl machinaal kon
worden veTvaardigd, met cen minimum aan
handwerk, dan kon het tegen een bescheiden
prijs aan het pobliek worden aangeboden.' In
de hevige concurrcntiestrijd op de massa-
markr voor meubclen die door de bedrijven
in Grand Rapids werd gecreecrd, w;u het
noodzakclijk de smaak van het publiek
scherp in het oog te houden en dientengevol-
ge werd sterk de nadruk gelegd op de vorm-
geving. Ames citeert hierover cen auteur uit
1887: 'Elke onderneming heeft haar eigen
staf van ontwerpers en zij zijn het hele jaar in
touw om meobelstukken te ontwerpen die
20 comfortabcl, uniek en mooi zijn als de
menseUjke kunst maar kan bewerkste1Ugen.·
Typisch voor het gebruik van re-
naissancevormcn, in dejaJen zevenrig van de
negentiende eeuw nogal in de mode, was een
notehouren slaapkamcrameublement van de
Phoenix Furniture Company. Dc meubels
waren stevig en massief, en het hoge hoofd-
einde en de houder van de spiegel wekten een
statige indruk. Ecn dccoraricf effect werd bL'-
rcikr door gefiguurzaagde contourlijnen, en
aan de draaibank vervaardigdc medaillons en
uirgancden panelen die op de b""isconstruc-
tie werden gcHjmd. Varicrend op deze srijl
werden ootelbare ontwcrpcn allerlc:i
soorten mcubels gemaakt en zij werden bui-
tengewoon populair.
Er bestond daarom nict w iets als cen uni-
forme estherica voor de massaproduktic; in
feite werkte het Amerikaanse
tcem, doordat het de aanstoot gaf tot nieuwe
Gopyngnted matenal
41 . SlaapkamcramcublcmclH
van de Phoenix Furniture
Company uit Grand R.apids.
I 78. Ecnvoudige.
rechthockige vormcn vcrraden
de herkoIll st crvan uit
massaproduktietcchnieken.
vormen van commerciele organisacie en
nieuwe verkooptechnieken. diversiteit cn
eclccticisme in de hand. produkrie
vroeg om massale consumptie en spoedig
vesti gden zich dan ook warenhuizen in de
steden en later postorderbedrijven zoals
Montgomery Ward, opgericht in 1872, en
Sear. Roebuck & Co., opgericht in I 86.
Beide waren gevestigd in Chicago, het
Imooppunt van de spoorwegen, bestreken
COPY'Ignted r" age
een groot gebied cn beschikten over een rui-
me sortering produkten die inspeelden op aI-
le wac ccn gczin nodig had.
Met zulke scherp concurrerende verkoop-
methoden werd het esthetisch aanzicn van
een produkt cen uiter t belangrijk middel om
de aandacht te trekkcD. Men moest tcgemoct
komen aaD alle smaken, en steeds ingewik-
kc\dcr en gedetailleerder effecten werden
tcchnisch mogelijk. In de catalogus va.n
(" lPY'Illl1 j '11< n II
(' >OY'lght ld r 190
42. Omslag van de
najaarscatalogu van car .
R.ocbuck & Co. ujt I 97. De
hoorn des ovcrvlocds was cen
bccld vOOr de
uitgcbreidc sortcring arcikelcn
djc dir bedrijf 101 in afgclcgcn
screkcn •• nbood.
CopV'lghted 'TIL nal
Copyrighted image
Copyrighted material
43
Montgomcry Ward wt 1895 werden zesen-
vijftig verschillcnde klokken aangcboden,
vele van vooraanstaande fabrikantcn als Seth
Thomas en de flIma Waterbury, varierend
van eenvoudige welken tot overdadig vcr-
sicrde wandllokken en pendules. De kastcn
waren onder meer afgewerkt met cikehout,
notchout, gclalt ijzcr cn vcrguldscl. In vcr-
schillende modellen zat vaak hetzelfde uur-
werk, zoals bij de 'Dakota' en de 'Caw'.
Scars, Roebuck & Co. volgde ceo zclfde lijn.
Het hoofdstuk over naaimachines in de cata-
logus uit 1906 bevatte over aile machines en
naaimachinemcubeIs cen stukjc onder de lop
'Vormgeving'. Over de 'Minnesota 8' werd
opgemcrkt dat de vorm 'bwtengewoon fraai
en aangcnaam van uiterlijk' was, omdat 'het
algemene ontwerp was uitgewerkt in ruscige
gebogcn lijncn en afgeronde hoeken om elk
spoor van grofheid en hoekigheid te vermij-
den'. Het meubcl werd beschreven als een
'toonbceld van scboonbeid en kunstzinnige
. ,
vormgevmg .
Am het einde van de eeuw was bet besef
dat mechanisering en het Amerikaanse sys-
teem de dageJijkse omgeving dicpgaand had-
den veranderd volledig doorgedrongen en
stelde men pogingt.'I1 in het werk om te ko-
men tot een machine-esthetiek. Bij het for-
muleren en vcrspreideo van dezc estheciek
speeldc de architect Frank Lloyd Wright een
bclangrijke roJ. Hij had gewerkt onder Louis
Sullivan, wiens befaamdc uitspraak 'vorm
voigt Cunctie' een van de grote polcmische
slogans zou worden van de moderne archi-
tectuur en vormgeving. Hoewcl vaak tcn
onrechte. opgevat aJs ceo Wting van cen
cnigszins primitief constructief en estherisch
detcrminisme, vormde de ujtspraak van Sul-
livan. in de context van zijn bctOog, een po-
ging om een organisch cenheidsbcgrip in de
arehitcClUur tc formulercn, waarin functie,
constructie en passende dccoratie zoudcn
kunnen worden samengesmolten om een ar-
tistiek adequate wtdrukking te vcrlenen aan
de modeme tijd. Wright 113m dit
begrip over en werkte het verder uit, en tot
de eerste werkstukken dje hjj als onafhanke-
lijk architect maaktc bchoordcn ook ontwer-
pen voor meubcls en binnenhuisinriehtingen
die in zijn ogen integraal decl uitmaakten van
de huizt.'I1 die hij ontwicrp. Evenals zijn ge-
bouwen waren ze gebaseerd op het samen-
voegen van cenvoudigc e1emcntl'TI . Dc Stoel
die hij omstrccks 1895 door cell meubelma-
ker uit Milwaukee liet maken voor zijn ate-
lier. verried Wrights toenmalige bclangstcl-
ling voor de Arts-and-Crafts-beweging en
voor handwerk. Hij realisecrde zich cchter
dat de gladde, strakkc Iijncn van zijn meubcIs
beter konden worden gerealiscerd met bl'-
hulp van de precisie van machines dan met de
hand. In cen bcToemde Iczing die hij in 1901
in Chicago gar. TIle Art cmd Craft oj tllf Ma-
,IIiru, maakte Wright duidclijk dat hij posi-
ticf stond tegenover mcchaniscring en de
mogclijkbeden die deze bood voor estheti-
sche expressie. en kecrde hij z.ich fel tegen het
misbruik dat men van machines maakte om
'verrninkte vormen' lIit voorbije culturen
te vervaardigen. Dc machine. zo betoogde
Wright, was 'de schepping, niet de schcpper
van deze ongerechtigheid'. Zij was (.'t.>Jl huJp-
middel dat cen bijdrage zou kunnen leveren
aan de bevrijding van de modeme geest.
Door haar neiging tot vereenvoudiging, kon
de machine de ware aard en schoonhcid van
mateTialen aan het lieht brengen. Neemt men
hout als voorbecld, dan 'hcbbcn machines
zonder twijfcl cen techniek binnen het bereik
van de ontwerper gebracht die hem in staat
stelt in zijn ontwerpen bet ware karakter van
hout te laten uitkomen in harmonje met's
mensen gevoel voor schoonheid, en die op
zo' n efficiente manier in de materiClc behocf-
ten van dc mens voorzict dat deze sehoon-
heid van houten gebruiksvoorwerpcn binnen
iedcrs bercik komt te liggl-n' .
Voor Wright bestand l'T geen tcgenstcl-
ling tuSScn individuclc waarden Cn massapro-
duktie. Hij was van mening dat cen beter
levcn voor iedereen en een vermindcring van
geestdodcnde mcnsclijke arbcid esst.'I1tiCie
voorwaarden waren voor de opbloci van cen
democratische cultuur. 'Waar durven wij ons
de grenzen voor te stellen van cen K unsr die
44
Gopyngnted matenal
de organische vrucht i5 van een adequaat le-
ven voor hct individu?' Maar wilde men de-
ze mogelijkheden ook daadwerkelijk benut-
ten, dan mocstcn kunstcnaars het vermogcn
van de machine op ecn crearieve wijze aan-
grijpcn en uitbuitcn. Ln rij n romanrische visie
op de rol van de kunstenaar hield Wright
echtcr weinig rekening met de realiteit van
de industTiele context waarin mechanisering
werd toegepast; en het succes waarmee hij
(' lOY'lght 3d 1lJ
« . Leunstocl onrworpen door
Frank Lloyd Wright, ca. 1895.
Hoewel deze stoel
ambachtelijk is vcrvaardigd, is
in de eenvoudige eJegantic
Wrights machine-esthetiek aJ
te bespeurcn.
een prakt.ijk opbouwde die voor cen groot
dcc! dreef op parriculiere opdrachtcn, ver-
hinderde dat hij ooit in de ge1egenheid kwam
om zijn idcalen in het kader van de indus-
trieJc produkt.ie in praktijk te brcngen.
Nicttcmin deden zijn denkbceJden, met
name die over mechani ering, in de Vercnig-
de Staten en Europa in brede kring opgang,
en liepen zij vooruit op vecl van de centrale
principcs van de Modeme Beweging in de
jaren twinrig van deze eeuw. Wrights steJ-
lingen bevatten echter, evenals die van de
68
(' lPY'llJl1 j rn< n II
Moderne Beweging, verschiLlende tegensttij-
digheden. De bewering dat aileen eenvoudi-
ge, geometrische vormen geschikt waren
voor machinale prod uk tie hield weinig reke-
ning me·t de uitgebreide mogelijkheden van
de modeme technologie.
W rights nogal starre toepassing van zijn es-
thetische principes in sornmige van zij n latere
ontwerpen leverde enkclc buitcngewoon on-
gemakkelijke geometrische meubels op.
Maar wezenlijker was dat hij, hoewel hij po-
siticf stond tegenover de voortbrcngsclen
van de moderne industrie. omdat deze poten-
tiecl bijdroegen tOt betl'TC levensom tandig-
heden, geen oog had voor de mensc!ijke kos-
ten die de nieuwe produktiemethoden met
zich meebrachten. In 1812 had Eli Whitney
het doc! van het Amerikaanse fabriekssys-
teem helder onder woorden gebracht als 'de
vervanging van die vaardigheid van de k un-
stcnaar die slechts na langdurigc oefening en
ervaring wordt verkregen door feilloze en
doeltretfende machinale bewerkingen'. In
dezclfde periode dat Wright zijn stellingen
formuleerde, was het Amerikaanse systeem
hard op weg dit dod te bereiken.
Gedurende het groome deel van de ne-
gentiende ccuw had in de ontwikkcling van
het Amerikaansc systeem het accent gelegen
op de analyse van voorwerpen en technic-
ken, met de bedoeling dezc in onderling ver-
wissclbare onderdc!en wtcen te leggen en zo-
danig vorm te geven dat ze rijp waren voor
gemechaniseerde massaproduktie. TII"en
1880 en 1900 begon et .... ingenieur, Frederick
W. Taylor, een reeks onderzocken naar ar-
beidsprocessen met het doc! 'de ene optimale
manier' te vinden om taken uit te vocrcn,
met andere woordcn: arbeidsmethoden te
standaardiscrcn om de produktic tC maxima-
Iiscren. Door de arbeidstijd van de produk-
arbeiders met cen stopwatch op te nc-
men en overbodige bewegingen zoved mo-
gelijk te c1imineren, ttachtte hij in feite men-
sclijke vaardigheden te integreren in de op-
eenvolgende machinale bcwerkingen. Dit
bctekende een complete breuk met het am-
bachtelijke arbeidsbegrip, dOlt berust op de
valtbekwa.amheid, het beoordelingsvcrmo-
gen en het verantwoordclijkheidsgevocl van
individuen. De methoden van Taylor wer-
den in de ccrstejaren van dezc ecuw in brcdc
kring bekend onder de naam 'wetenschap-
pclijke bedrijfsvoering' en werden op grote
schaal nagevolgd. Dc weerstand echter die ze
onder arbeiders vaak opriepen zou Icidcn tot
cen belangrijkc wijziging, die in het volgcnd
hoofdstuk zal worden behandcld. Hiermt'C
probecrde men verlics aan etfcctivitcit tegen
te gaan vcroorzaakt door vcrmocidheid ten
gevolge van zowcl fysiekc ;Us psychologische
factoren.
Coordinatie van het totale arbeidsproccs
met het oog op vcrhoging van doclmatig-
heid en produktie wcrd het cerst volledig
toegcpast in de autoproduktic. De Vercnigde
Staten bettaden pas bat het tcrrcin van dc
automobiclindusttie, waarop de eerste ont-
wikkelingcn zich in Europa had-
den afgespeeld. Maar het was in de V crenig-
de Statt .. 1 dat de gocdkope, in massaproduk-
tic vervaardigde auto verrassend snel ten to-
nde vcrscheen. Dc eerste wagens werden
nog stuk stuk met de hand vcrvaardigd
in beperktc aantallen. In 1901 begon Ran-
some E. Olds echter cen kleine lichtgcwicht-
auto in massa prod uk tic te vcrvaardigen, een
zeer eenvoudigc machine bedocld voor af-
Demers die weinig vcrstand hadden van tech-
Dick. De auto had een gebogen spat chcrm
en een opvouwbare kap, duidelijk ontlcend
aan het model van cen paarderijtuig, en
mocst bcstuurd worden door middcl van cen
stuurstok. In 1901 werden zeshonderd van
deze auto's verkocht en het aantalliep op tot
6500 in 1905, voor die tijd cen vcrba-
zjngwekkende prcstatie. Autorijden werd
voor ceo breed publick toegankclijk.
Olds' presta tie zou echter in het niet zin-
ken bij die van Henry Pord. De 'Oldsmobile'
was aileen maar te gcbruiken in de stad en op
goede wegcn; Ford was cr speciaal op uit een
auto tc bouwen voor een massamarkt, die
ook Ondl'T dc zwaarste omstandigheden
mOC5t blijven rijden. Het resultaat was de 'T-
Ford' uit 1908. Van meet af aan was hij
45
Gopyngnted matenal
Copyrighted ,.. age
45. De 'Oldsmobile' van
Ransome E. Olds. zoal er in
1902 mec werd :advertccrd.
Copyngrtc Ime gc
46. Henry Fords T- modcl.
1!)O8.
(' 1DY 'Illn! '11 n II
enorm populair en Ford en zijn medewerkers
stcJdcn a lies in her werk om hem zo goed-
koop mogcHjk rc produeercn. Hicrtoe brach-
ren ze in 1914 de ver ehiUcnde c1cmcmen van
her modeme van massaproduktie
bijccn: massalc produkcic van cen st3ndaard-
ontwerp mct vefwi elbarc onderdelcn. aan
47 cen lopende montageband, waarbij de arbei-
defs gedwongen werdcn zieh aan te pa.sscn
.an de snclheid en aard van deze band.
Copyrighted 1rT' g
De fonnule had ccn de invloed op
de vergroting van de om vang van de pro-
duktie en de verlaging van dc ko tprij p·r
eenheid: in 1910 werden bijna rwintigdui-
zend T-Fords geproduceerd regen een ko r-
prijs van · 50 per stuk; in 1916 bijna zeshon-
derdduizcnd tegcn 360 per stuk. Voordat de
produktie van de T-Ford in 1927 werd top-
gezet waren cr bijna 15 miljoen exemplarcn
van de lopende band gerold.
War de vOllllgeving betTcrt vCTkeerdc het
7
1
47. &n de 1 v,n de lopendc
band bij Ford wa ... an
bcsturingsccnhcdcn worden
geassemblcerd, 191] .
Copy r ~ t o o rT' r 31
I
T-modcl nog in cen ovcrgangsperiode: de
VOl mgeving stond nog steeds onder invloe.d
van het rijtuig, wat men bijvoorbce1d kon
zien aan de gespaaktc widen en het koels-
wcrk mel zijn opvouwbare kap; de carrossc-
ric was hoog op hel chassis geplaaiSl zodal cr
voldocnde spcling was op slechtc plattcLlnds-
wegcn, de mOlorkap was klcin cn de ver-
bindingsplaat mel de carrosscrie zag cr nogal
rommclig WI. Dc T-Ford mochl dan niel de
mooislc aUlo zijn van zijn tijd, hij was wei
hel krachlig ie symbool; de voorbode van
(:cn verandering in de industrieIe arbeid en
industricle produkten die 31 het voorafgaan-
de in dc schaduw zou stellen.
7
2
C )OYflght8d ma flal
HOOFDSTUK 4
Standaardisering
en rationalisering
Dc ontwikkeling van her Amerikaanse sys-
tcem maakre duideLijk dar een produkt. wil-
de her op massale schaal worden vervaar-
digd, moest worden gesrandaardiSL'erd, dar
wil zeggcn ontworpt.'t1 volgens nauwkeuri-
ge, vasre afmetingen. Met de schaalvergro-
ting van handel en industrie in de rwintigste
ccuw kreeg het begrip srandaardisering ccn
nieuwe, ruimere berekenis.
In de beginfase van de industrialisatie stel-
de elk produktiebedrijf zelf zijn eigen specifi-
caties vast voor de fabricage van onderdclen
en hulpstukken. Het gevolg was dar cr ccn
wirwar van maten en soorten verbindingen
ontsrond, waardoor gebruikers cen enorme
hoeveeJheid rescrvc-ondcrdclen in voorraad
moesten hebben om uit de voeten tc kunnen
met de vcrschillcnde afmctingen. Sir Joseph
Whitworth ondernam t.'to't1 baanbrckcnde po-
ging om orde in deze chaos te sChcpPeJl, met
t."Cn srandaardsystecm voor de matt."Il van
sehroefdraad van moeren, bouten en sehroe--
Vt."I1, da.t in Groot-Brittanniii en de overzcese
gebiedsdelen mer sueces werd roegepasr. In
de V crenigde Staten wcrd in de j a r ~ ' t 1 zevcn-
tig van de negcntiende ceuw cen ander, door
William Sellars omwikkcld systcem inge--
voerd. orndat voor het systeem van Whit-
worth de noodzakclijke precisie in de pro-
duktie nogal wat vakbekwaamheid vereiste.
terwijl het systeem van Sellars nauwkeurig.
goedkoop en door ongeschoolde arbeids-
kraehten aan automarische machines in mas-
saproduktie kon wordt't1 roegepast .
De invoering van deze tcehnischc sran-
daardsystcmen was t.-ssentiecl voor de verwe-
zenlijking op nationalc schaal van her voor-
73
Gopyngnted matenal
...s. In 1!)O8 gaf C.dill. c len
overstaan van de Brit c Royal
Automobile Club een
opmerkdijk staaltje van
s[3l1daardisering ell onderlingc
vcrwi sclbaarheid ten be le.
Drie auto's werden uil clkaar
gchuld en de onderdden
wiUekeurig mel
reserveonderdclen gcmengd.
Nadat ze wecr in eJkur w"rcn
gezel doorsto nden de . U[O'
perfect cen [estOl van
. chtholldcrd kilomercr.
naamste principe van grootSchalige produk-
ti c, namelij k onderlinge vcrwis elbaarhcid. 48
De Prui i che regcring zou dit tijdens de oor-
log met Frankrijk in 1 70-1 71 terdege bc-
sclfen. Her Prui isch spoorwegnet was, decls
door open bare, dec\s door private ondeme-
mingcn aangclcgd. Er waren negcn staats- en
talrijke private bedrijven bij betrokken, elk
met zijn eigen rype locomodef en rijdend
matcrice!' Toen dit poorwegnet vanaf de
Copyr ric 101< C
mobi li atie voor mi litaire doelcindcn wcrd
gebruikt, kwam pijnlijk aan het li cht dat dit
vee! oorrig materiee! in het gehcel niet op
elkaar aansloot, met allc bij komcnde proble-
men van ondcrhoud en reparatie in oorlogs-
omstandigheden van dicn. Ondcr druk van
het rnilitaire oppcrbevel werden de spoorwc-
gen genarionaliseerd en omgevormd tOt de
Pruisische Staatsspoorwegen. De nicuwe
74
(" lPY'llll1 j '11< n II
staatsondememing erfdc het matericcl van de
waaruit zij was samcnge-
steld. Omdat dit matcrieel uitvoering van de
noodzakelijke exploitatie- en uitbreidings-
planncn alleL'll maar in de wcg stond, begon
men een reeks 'Pruisischc stand<larden' te
ontwikkelcn, die niet aileen golden voor
technische onderddcn, maar ook voor de
vormgeving en produktic van ecn serie stan-
daardtypen locomoticven en rijdend mate-
rieel van elk.: gcbruikscatcgorie. Dc eerste
standaardlocomoticf deed haar imrede in
1877. Daarna werd niet ai leen elk nieuw type
in grote aant,allen geproduceerd - wat een
aanzienlij ke kostcnbesparing opleverde bij de
fabricage en exploitatie - , maar werden waar
mogclijk ook gest,andaardiseerde onderdclcn
gebruikt voor verschillende typen, zoda£ de
onderlinge verwisselbaarhcid toenam. Het
uiterlijk mocht dan meer op het praktisdl ge-
bruik zijn afgcstcmd dan in Groot-Brittan-
nie, waardoor mcchanische ondcrdclcn
en bedieningstocstellen zichtbaar waren, in
het algemecn was sprake van uirgebalanccer-
de en symmetrische verhoudingcn, en dc ge-
standaardisecrde ondcrdclen droegen bij tot
een zekere ccnheid van vorm.
Ved grote industriCle bcdrijven en han-
dclsondernemingen zouden vervolgens de
voordelen van standaardiscring gaan iIlzien,
met name de grote produkriebedrij ven van
elektrische artikclcn die 3an het eind van dc
negcntiende eeuw ontstonden, zoals Siemens
en de Allgemeine Elektrizitats Gcsellschaft
(AI!C) . [n de cerstc van de twintigste
ecuw stelden beide firma's een uitgebreide
reeks standaarden vast voor de werkzaam-
heden in het cigen bedrijf; ABC paste het idee
van standaardisering ook toe op produkten
voor huishoudetijk gebruik.
In '907 werd Peter Behrens, cen vooraan-
staand architect en ontwerper, bij AEG aangc-
stcld als adviseur, waar hij vcrant-
woordelijk wcrd voor de van de
onderneming, de graftsche vormgeving en
de vormgeving van de produkten. De vorm
van de produkten die hij ontwierp w:u niet
bepaald innoverend - in zijn clektrische ven-
75
tilatoren en booglampcn bijvoorbccld over-
heerste de tcchnische functic en zij zageD cr in
wezen hetzclfdc uit al5 de produkten van de
concurrencen - maar dc smaakvolle wijze
waarop hij met materialen, klcur en details
omsprong verleende de tcchni.,chc vorln cen
opmerkdijk csthetisch aanzien. Bij zijlJ eJck-
trische waterketcb zien we daarclltegen iets
nieuws. Ook hier zij n er opvallende puntcn
van overeenkomst met de uicerlijke vormen
waar concurrcrende bedrijvcn Olee voor de
dag kwamen; er Hjkt ccn stilzwijgende over-
eenstemming te hebbcn bcstaan over de
heersende smaak van de consumen!. Maar
Behrens ontwierp zijn waterketcls op basis
van gcstandaardisecrde ondcrdclen die op
fl exibclc wijze konden worden gecombi-
neerd tot meer dan tachtig varia11ten (al wer-
den er fcitdijk maar dertig in de handel gc-
bracht). Er waren dric kctelvormcn, en voor
iedere vorm tclh'll.s twee dekscls, handgn"-
pen voetstukkcn. Ze waren verkrijgbaar
in drie materialen: in ged koper, vcmikkcld
en verkoperd, cn clke ketcl kon aan de bui-
op drie verschillendc manieren wor-
den afgewerkt: glad, gedrcven en gegolfd .
Men had de keus uit drie versehillende for-
maten. Stekkcn en verwarmingselementen
waren bij aile modellen gc1ijk. Wat het werk
van Behrcns ccn innovcrelld karakter vcr-
Icende en hem onderscheiddc als ccn van dc
eerstc modemc industriecl ontwerpcrs, was
dat hij de combinatiemogelijkheden van een
beperkt aantal standaardonderdclell wist te
gcbruiken voor een brede scala van produk-
ten.
Omstreeks het begin van de twintigstc
eeuw was hct begrip standaardi!.cring op ver-
schil lende manieren doorgcdrongelJ . Tcchni-
sehe maten, of en specifica-
tics voor verbindingen die ondcrlinge vcr-
wisselbaarhcid mogclijk maakten, werden
bijna overal op nationaal niveau vastgcstcld,
door organen die in hct leven waren gcroe-
pen om dcrgclijke standaardlllaten Ie
en bckcnd Ie maken. [n 1902 werd de British
Engineering Standards Association opge-
richt, die later zou opgaan in het British
49
50
5'
52
Gopyngnted matenal
49. Het ontwerp van Peter
Behrens voor een dektri. che
tafdvenrilator van AEC uit 190
(onder) was eerder cen
verfijning van cen b taande
vorm dan een originecl idee.
Dc lij nvocring was zuiverdcr
en de glans van de koperen
Copyngnted r" age
vcmilatorblad"n,
en
Iij twerk werd gcaccenruccrd
door de donkergrocnc klcur
van het metalen omhulsel.
SO-51. Bij Behrens' e1ektrische
waterketds voor A£C, die vanaf
1909 werden geproducecrd
(p. 77). wees de combinarie
van standaardonderdclen op
njeuwe methoden van
indu Iricle vormgeving, maa.r
het effect van de gedreven
buitenkant en de met riet
omwikkelde handgrepen
waren stilistischc middclen
gebasecrd op ambachtelijkc
vOrmCn en tcchnicken.
tandards Institute. In 1916 maakte de Deut-
sche Normen een begin met het
omvangrijkc proc van undaardisering op
landclijke schaal, waarvan de noodzaak tij-
den de Eer te Wercldoorlog opnieuw van
mi litairc zijde wa bcpleit. In de Verenigde
taten werd in 1918 de American Standard
A ooorion opgericht, met krachrige secun
van minister van Handel en latere president
Herbert Hoover, zelf opgeleid als ingenieur.
De samenstelling van deze organen en de
mate van overheid rcun en -deelname wi -
elden, maar in het algemcen probeerden ze
met insremming van aile belanghebbende
parrijen, op ba ivan het beste uit de be taan-
de prakrijk, standaarden va t te tellen. De
standaarden werden gewoonlijk op van
vrijwilligheid toegepa r, al werden ze in de
ovjet-Unie vanaf 1930 - vanwegc her grote
belang dar eraan werd gehecht voor het pro-
gramma van vcr nc1de industrialisatic tijden
de vijfjarenplannen - door een staatsorgani-
sa tie vastgesteld en per decreet voorge chre-
ven.
estandaardiseerde onderdelen of model-
len werden daarenlcgen hoofdzakelijk bin-
nen de eigcn muren van grote bcdrijven va 1-
geste1d en waren speofiek cen produ-
cent. In de Verelligde taten k wam her tor
een conflict ru en grote en kleine producen-
tcn in de commissie voor sundaarden die in
1905 door de Society of Automobi le Engi-
neer wa Kleine producenten die
werkren op van assemblage van inge-
kochle onderde1en, wilden niet afhanke1ijk
zijn van cen leverancier en SteJden daarom
een grootscheep programma de tan-
daardisering van onderde1en voor: zij opper-
den zeit! tandaardolltwcrpcn auro' .
De grote bedrijven waren echrer teed beter
in taat hun eigen onderdclen Ie vcrvaardigen
en haddcn vooral belang bij de standaardi e-
ring van ba isnormen en de kwalitei r van de
materialcn. Naarmate de grote bedrijvcn
zich uitbreidden en daarbij de kleine produ-
ccnten verminderde de druk om
tot g binnen de bedrijfstak te
komen. Niettemin werd cen grote mate van
'11 n II
overeenstcmming bereikt, en in de grote on-
derncmingcn werden steed meer internc
standaarden vasrgesreld. AI werd her idee van
srandaardontwcrpen gepresenrecrd als een
maatregcl tcr bescherming van de kleine pro-
ducenr, v ~ ~ r vel en schecn hcr logisch voort
re vloeien uir hcr proces van srandaardisering,
en om dir re sraven konden ze wijzcn op her
opmcrkclijkc SlICCCS van Henry Ford. Aangc-
zien zijn produkricsysreem was opgczer rond
de lopende band. waaraan ecn auromobiel in
e1bar gezer werd vanuit ecn recks sllbccn-
heden als chassis, moror, rransmissie en car-
ros eric, was nauwgczerte srandaardi enng
vanzelfsprekend. Ticn jaar na dc imroducrie
van de T-Ford kon Ford nog bewercn dat hij
de auro, aileen omdar hem bespaard bleef dar
de markr vroeg om verandcring van vorm.
gocdkoop kon producercn, daar er zeer kosr-
bare machinewerkcuigcn werden gebruikr.
De ovenuiging dar srandaardonrwerpen
cen commercielc noodzaak waren kon in
stand worden geholldcn zolang cen firma op
de markt zo'n grote voorsprong had. Nog in
1921 produccerdc Ford vijfrig procem van
allc automobiclcn in dc Vcrcnigde Staten. Dc
leidendc posirie van hct bcdrijf werd echtcr
aangetast roen de auto-induslrie fllsecrde 101
een klein aantal grole producenren. elk mel
een organisarie gebaseerd op massaprodllkric
en vcrwikkeld in een felle onderlinge con-
currentiestnjd. Ford hield halsstarrig va r aan
her T-modcl, maar dalende verkoopcijfers
dwongen hem ror aerie over re gaan. In 1927
53 kwam ber 'A-model', in 1932 gevolgd door
54 de 'v', die op zijn beurr in 1933 werd ver-
vangcn door cen nieuw model v8. Vir de
sreeds nellere opccnvolging van nieuwe mo-
dcllen bn mcn opmaken dar Fords overrui-
ging dar vormvcranderingcn ovcrbodig wa-
ren, steeds verder werd uirgchold.
De auromobiclindu tric eileen klem Ie
zinen cusscn (wee cisen. Encr-
zijds vrocg de markr om . produk-
tcn, waardoor men, renminsre op middellan-
ge rcrmijn, ruet om tandaardiscring heen
kon. Men moe t immers dc omvangrijkc in-
vcsteringen in voor ll1a saproduktie bcno-
77
Copyr ~ ed Ima e
Copy IQtlled IT'19
COPY'lgtlled r""'l9
C:opyr hIed IT' r .11
digdc installaties neutralisercn (al mocstcn
deze, om te kunnen profitercn van de sneUe
technische vemieuwing, wei Rcxi bcl gcnoeg
zij n). Anderzijds werd gcvraagd om nicu-
wigheden, waardoor men steeds weer met
nieuwe modellcn mocst komen om de bc-
langstclling van de consumcnt vast tc hou-
den. Uit het onwaarschijnlijke huwelijk vall
dezc twce tcgenstrijdige ci en kwam de'sty-
ling' voorr: het keer op keer introduceren
COPY'lgnted r" age
53 . Her A-model van Ford uit
1917·
COPY'lgnted r" age
54. Dc 'vS' van Ford, 1933.
Copv'lgnted 'TIL rial
55
van uitcrlijke tijl veranderingen waardoor de
nadruk kwam te li ggen op de esthetische
vorm. Dit leiddc tot dej aarlijks tcrugkerende
kermis van ' nicuwe' modellen, terwij l mcn
niettemin de produktie van technische on-
dcrdelcn tot op zckerc hoogtc constant kon
houden.
Waartoe de rweede eis leidde kan men
zien in dric van de modell en di e Ford in tien
jaar tijds produceerde. Het A-model uit 1927
(' lOY Illn! 1ll
vert onde nog trekken van zijn voorganger
in de vierkante, rechte stuurcabine en het on-
handige verbindingsstuk van de motorkap, al
wa dat al veel compacter. De v8 uit 1933 ziet
cr echter duidelijk anders uit. Hij is grocer,
vertoont meer samenhang en doet zclfvcr-
zekcrdc.r aan; de vlociende lij n van de spat-
bordcn wordt geaccenrueerd cn voortgczct
in de [rceplank, de achtcrui rwijkende hoek
van motorkap en voorruit wordt weerspie-
geld in de Iijncn van de portieren en van de
luchtsleuvcn. De gestroomlijnde Lincoln Ze-
phyr uit 1936 is daarcntcgcn ccn schoolvoor-
heeld van styling, rechtc lijncn worden ver-
afschuwd, zd fs in de voorbumper zit cen
knik . Naast zo' n opgepoet t toonheeld van
macht, geknipt voor het hyperbolische taal-
79
55. De Lincoln ·Zephyr·. 1936.
Het bcdrijf Lincoln was cen
dochterondememing von Ford
en werd geleid door Henry's
zoon Edsel. Diem
enthou iasme voor [yling kon
in de Lincoln-ontwcrpcn vrijcr
tot ui tdrukking komen dan in
het mocderbcdrijf. dat nog
door zijn vader werd Ix: hcerst.
Copv'lgn!ed 'l1 rial
gchruik van reclamclicdcn. stcckt het A-mo-
del mctig en bescheiden af. Standurdisering
maakt het in principe mogdijk om stahiliteit
en continultcit te bereiken in de vOllligeving.
maa.r mer is men voUedig bczweken voor dc
commerciele ciscn van de automobielindu -

mc.
Een zelfde patroon zou zich herhalen in
vecl andere industrieen die massa-artikelen
vervaardigden voor markten waarop schcrpe
concurrentie de boventoon voerde. In som-
mige bedrijf.\takken was de vormgcving
minder gevoelig voor modieuze veranderin-
gen of stond zij minder sterk bloot aan com-
mercii'le dmk. en op deze teTreinen zouden
de mogelijkbcden van standaardiscring dan
ook vollcdiger tot hun Techt komen. zeals
bijvoorbecld in delen van de meubdindus-
trie, waarin zich inmiddcls ecn techllologi-
sehe revolutie aan het voltrekken was.
Het aantal machine., voor houtbewerking
was in de Ilegemiellde eeuw in de Vercnigde
Staten ellorm uitgebreid. terwijl ook hWl
mogclijkheden steeds groter werden. Dit
Icidde tOt nieuwe mate.rialen die ecn omwen-
teling tewecgbrachten in de meubclfabrica-
ge. Hout is in zijn natuurlijkc vonn geen ho-
mogeen matcriaal; zelden hebben stammen
of takken cen zuiverc of constante rechte lijn.
Gcwoonlijk varieren de Structuur en de
stcrkte, en een van de voomaamste vaardig-
heden van rraditionclc amba.chtslieden als
schrijnwerkcrs. en wagenmakt'Ts
hestand emit met dcze talloze variaties in
hun werk overweg te kunnen. Machinalc
houtbewerking vereist. wil zij effectief zijn.
daarentegen constante afmetingen en homo-
gene ma.terialen. Omstreeks het begin van de
twintigste ceuw was dc houttcchnologic zo
vcr gevorderd dat nieuwe produkten als ge-
laagd hout, meubclplaat. spaandcrplaat en
hardboard in grote hocveclhcden beschik-
baar k wamen. Er werden specificaties voor
standaardafmetingen opgestcld door natio-
nale commissics. Men legde standaardforma-
ten voor dczc materialen vast. en ook specifi-
caties bcucffcndc de kwaliteit. die informatie
bevatten over de samenstelling en stcrkte van
het materiaal. en ovcr de gcschiktheid ervan
voor verscmUende doeleinden. De gevolgen
van dit proces strekten zieh uit tot het eindfa-
brikaat. doordat het begrip tandaardisering
wt.'Td uitgebreid tot de dricdimensionale
vorm, met als rcsultaat een standaardeenheid
van ruimte: een module .
Van oudsher waren meubel, vervaardigd
als afzonderlijke stukkt-'11. Een dressoir en cen
kast konden qua stijl en decoratie een combi-
oatie vormell. maar ze wt.'Tdcn ontworpen en
gebruikt als aparte onderdelcn. Een modulair
systeem van meubel bcstaat eehter uit ecn
reeks cenheden bestemd voor uitecnlopende
doc1einden die. doordat :te zijn ontworpen in
vec:lvoudcn van de standaardafmetingen. op
elkaar aansluitcn en flellibel kunnen worden
gerangschikt naar gelang van de beschikbare
ruimte en de behoeften van de gebruiker. In
de Verenigde Staten was in de jaren tachtig
van de negentiende eeuw door O.H.L. Wer-
nicke een systcclII vervaardigd van losse
mentCJl voor ccn boekenkast. die aan alle vier
de zijden op elkaar aanslotcn. Pas in de jaren
twintig van deze eeuw cehter begon het idee
in grote kring aan te slaan. toen cnkelc Ame-
rikaanse en Duitse firma's 'combinatiemeu-
bels' op de markt gingen Deze ont-
werpen waren cigcnlijk geen modulairc sys-
tcmt.'11. maar vecleer cen reeks op dkaar aan-
sluitendc onderdclcn die kunncn worden ge-
zien als cen tussenfase. Ben typi.,eh voorbeeld
was de serie ·Musterrmg'. die in Duitsland op
de markt werd gcbracht door Carl Nics uit
Marburg-an-der-Lalm. Onder de benaming
'aanbouwmeubilair' werd deze verkocht met
de rcc1amc1eus 'Kies zdf. meubilecr zclf. De
serie om vane leg- en ladcnkasten. schappen
t' n bockenkasten voor huiskamers (.'11 maaktc
inderdaad een aanzienlijke flexibilitcit moge-
lijk. De vormen van de onderdelen waren
rechthoekig. met uitzondcring van de hoek-
delen. die e1ementen aan twee zijden van een
kamer met elkur verbonden. Allc delen wa-
ren :to ontworpen dat :te direct aansloten op
de mUTen en ze waren afgewerkt in gepoli-
tocrd berkehout of met ivoorldeurige lak.
Hun cenvoud paste niet aUecn bij de smaak
80
Gopyngnted matenal
57
van die cijd, die rijke decoraties afwees, maar
kan ook worden gezien 31 een uitdrukking
van de materialen en machinalc procedes die
bij de fabricage werden t oegepast. Omdat
modeme houtprodukten al meubelplaat en
gelaagd bout ltiet geschikt zijn voor een gc-
detailleerde bewerking van het opperv 13k en
ze het best kunnen worden tocgepasr in een-
voudi ge segmenten, ging men vlakkc deurcn
zonder panelen gebru iken. Deze marerialen
Copyr cried ImL co
trekken minder sncl hom dan naruurlijk
hout , waarvan de planken in cen zwaar
raamwerk moesten worden va t gezet om ZC
recht te houden.
Het is onduidel ijk wanneer precies her eer-
ste volledig modulaire ysteem werd ont-
worpen, maar vanaf de jaren dertig van deze
eeuw begonnen dcrgelijke systemen in vee!
Janden te verschijnen. In Nederland ont-
wierp Piet Zwart een complete aanbouw-
keuken voor Bruynzed. In 1933 had Zwart
voor deze firma keukenkastjes ontworpcn
die onder een doorlcpend werkblad kondcn
worden gemontecrd. Hij realiseerde z.ich
echtcr dat het voordcl iger zou zijn keuken-
meubilair als een totaalpakket te produccrcn,
met gestandaardiseerde c1ementen die waren
1
56. De meubclcollcctic
'Mustcrring' wa vcrgelijkbaar
met verschiUende andere
onrwerpen die .an het cind
van de jarcn rwintig in
Duie land werden vervaardigd
en die bestonden uit op elk •• r
aan luitcnde clementen lIlet
bijp.sscndc afmetingen. Ook
bracht men cen sene
keukendemcnten in de handel
die van hetzelfde principe
uitging, maar dan afgewerkt
met wine lak.
("opyngnled mL nal
57. Dc Bruynzeelkeuken van
Piet Zwart uit 1938. Ecn van
de mecst gc.vanceerde
voorbccldcn van de toepassing
van aanbouwclcmcnten in de
vormgeving van kcukcns in
Europa in de j.ren derrig.
ontworpen met het oog op machinale massa-
produktie. Ln 1935 begon Zwart aan een in-
tensieve van het werk in de keukcn, en
samen met de technici van het bcdrijf maaktc
hij onrwerpen voor dc 'Bruynzeclkeuken'
die in 1938 in produktie werd genomen. Dc
opzet was zo flexibel dat cr op elke oppcr-
vlakte cen bruikbarc keukcn inclusicf eetge-
deelte kon worden opgebouwd. Zwart ging
vecl verdcr dan in die tijd gebruikclijk met
het aantal voorzieningen en acccssoirc$ dat
bij de verschiUendc clcmcnrcn wcrd gebo-
den; met zorg onrwierp hij rekjes, laden,
klemmen en haakjes die pastcn bij de vcr-
schillendc installaties en apparaten. De mces-
te uit die tijd Iieten ruimte open
voor losstaande fomuizen en koclkastcn. In
de Bruynzeelserie wcrden ook deze onrwor-
pen a1s aan bou wc!cmentcn, zodat zc on-
geacht de grootte van de kcuken vol ledig
'11 n II
konden worden gdntegrecrd. In welke com-
binatie de onderdel en ook werden gem on-
rccrd, her resulraar moesr aantrekkdij k en
functi oneel zijn. Later mcrkrc Zwart op dar
hij hcr als zijn raak zag e rheti chc kwalircir re
paren 3an oberc doel m3tighcid.
Dc uirbreiding van de adminisrratie van
bedrijvcn en overheid in de twintig tc ccuw
brachr heel war papierwcrk en documentari c
mer zich mec waarvoor archi evcn en bcrg-
Copy' h
ruimrc nodig waren. ok op dir terrein wer-
den op grore chaal aanbouw ysremen ingc-
vocrd, daar zc aan ail e 0 rten huisvesring
waren aan re passen en naar behoeftc konden
worden uitgebreid. In her begin werden de
sysremen mee tal van hour gemaakt , maar
nadar de rechnieken om meraal re persen
verfij nd waren, kwamen er in mas aproduk-
tic vervaardigdc sysrcmen van dun plaat ta-
len kantoormeubilair op de markr, die zeer
eenvoudig en duurzaam war n, her sys-
teem Roneo. Hier nam de invloed van stan-
58. van
gep Nt metaa I van Ronco " it
ca. 1930. met ar hicAadcn .Is
aanbouweicmet1 lCn die kondcn
worden aangcpast aan
vcrschilkndc oll twcrpcn. I
in her hoofdk.ntoor van
de Midland Bank in Londcn.
(.0 Y ghted llate 1;]1
daardisering toe door invoering van cen DIN-
specificatie (Deutsche Industne-Norm) voor
een standaardsysteem van papicrmaten, na-
melijk het 'formaat-A' . In dit systcem waren
aile papiermaten. of het nu ging om
gels of grote vellen tekcnpapier. een veel-
voud of deling van een modulaire afmcting.
en daarom volledig proportioneel. Dc voor-
dclcn wan"ll zo groot dat het uiteindelijk de
grondslag vormde van (.'(:n intCTnationale
standaard. Het vergemakkelijkte de produk-
tic van archicfsystcm('"Il en papierverwerken-
de machin(.'S. die binn('"Il dit systeem op effi-
ciente wijze in allerlei soorten konden wor-
den ontworpen. zonder ruimtcverlies of on-
nodige complicaties.
De streng geometrische vorm van deze
kantoorsystemen liet zicn dat men bij de
vormgeving sterk op het gebruik lette. Dit
becld werd nog versterkt door de kleurcn
waarin de metalen system en werden aange-
boden. gewoonlijk middelgrijs en olijfgroen.
Er was weinig ruimte voor expressie. al werd
vaak ruim aandacht bestecd aan de. vormge-
ving van details. zoals handvaten en codcrin-
gen. Maar esthctisch venOOll werd verwor-
pen. men verkoos bescheiden rniddelen die
bij doclmatigheid pasten.
Het idt'aaJ van efficientie, in het begin van
de twinrigste ccuw zo kracbtig nagestrcefd.
was voomamelijk terug te vocren op bet
werk van F.W.Taylor, dat in bet vorigc
hoofdstuk aI aan de orde is geweest. Dit ide-
aal kwam vollcdig tot ontplooiing in de 'ra-
tionaliscringsbcwcging', waarin aanvankclijk
werd gepoogd om uitgaande van uitvoerigc
rijd- en bcwegingstudies ai le fasen vall de
prod uk tie te coordineren. In het ergste geval
werden de. arbeiders hierdoor onderworpen
aan bet meedogcn1ozc rirme van de lopende
band, wat in de film MODERN TIMES door
Charlie Chaplin genadeloos aan de kaak
werd gestcld.
In vecl ondememingcn groeide echter het
bescf dat het klakkeloos overnemcn van der-
gelijke methoden een averechtse uitwerking
bad; dat ononderbroken, intensieve arbeid in
een onpersoonlijkc omgeving leidde tot fy-
sieke en psychologische vermoeidheid en de
produktiviteit niet ten goede kwam. In de
jaren twintig probcerde de rarionaliserings-
bcweging daarom aangenamere en prettigere
arbcidsmetboden en -omstandigheden tot
stand tc brengen. Zo wcrd ruim aandacbt be-
steed aan de verlichting in kantorcn en fa-
brieken, wat nieuwe en bruikbare. vormen
opleverdc. Frank en Lilian Gilbreth bespra-
ken in hun boek Study uit 1916 deze
nieuwe nadruk op de VOl ill: 'Een fraai uiter-
lijk is altijd een bclangrijk element geweest
bij het realiseren van hoge verkoopcijfers. en
het is vanzelfsprekend en normaaJ dat de fa-
brikant graag hecft dat zijn produkt er aan-
trekkelijk uitziet en dat de directeur trots is
op het uiterlijk van zijn fabriek of kantoor.
Toch zijn aI onze normen me.t betrekking tot
"schoonbeid" in cen werkomgeving veran-
derd. We streven nu veeleer naar doelmatig-
beid en het uitbannen van vermoeidheid dan
naar decoratic en schittcrcnde vcrfijning.'
Ontwikkelingen in de verlicbtingstechno-
logic en diepgaandc wetcnschappelijke stu-
dies resulteerden in de jaren twinrig van deze
eeuw in eOl nieuwe genera tie verlichtings-
armaturen die het licht gclijkmatig ver-
sprcidden, waarbij soms gebruik werd ge-
maakt van opaalglazen omhulscls om ver-
blindcnd licht te tcmpcren. Ze waren stevig
bevestigd aan muren of hingen aan het pla-
fond met metalen buizen waarin bet snoer
zat, om te voorkomen dat de lamp bij tocbt
zou gaan zwaaien waardoor de ]ichtval nade-
lig zou worden bei'nvloed. De Duitse firma
Korting & Mathiesen producccrde in haar
colle.ctie 'Kandem' cen hele sene van dcrgc-
lijke armaturen. Een ander gangbaar model
was meer specifiek bedoeld voor de verlicb-
ting bij het werk aan machines. werkbanken
en bureaus. Gewoonlijk had dit model een
gedraaide metalen kap en zorgdcn a1Jerlei
hulpmiddelol voor een flexibcle en verstcl-
bare amI. AI is de lamp 'Anglepoise' van
Terry en Co. niet een van de eerste lampen
van dit type, zij is zeker wei een van de duur-
zaamste en is met kleine wijzigingcn al vanaf
1934 onafgcbrokcn in produktie. Het schar-
59
8/
60
C )oYflght8d ma flal
nier gcbasecrd op de mensclijke arm en
maakt binncn ccn wijdc boog ccn oneindige
Copyr grt( 1m gc
tC oc n.mcncan I'osrurc Lcague normcn voor
cen juiste li chaamshouding aan icderecn die
gcmtcresseerd was in verbetering. In diezclf-
de pcriodc begon in Groot-Brittann.ie de
Medical Council met onderzoek
naar arbcid onge chiktheid en de Indu trial
Fatigue Board met ondc.rzoek naar de voor-
waarden voor een oprimalc produktic, zodat
er tegen 1930 een stapel van meer dan vijftig
5
(links). De [uncnone! vorm
werd later. ~ i j het met meer
estherj ch verzorgde det.ils.
overgenomen bij de produktic
v.n huishoudelijke vcrLichting.
60. Dc ' Anglepoisc' van Terry
(hoven), in 1934 ontworpen
door George award in • .
Copv'lgnted 'l1 nal
rapponen lag met e emiele informatie
vormgcvcrs.
Her begrip rat:ionaliscring werd ook toc-
gcpast op huishoudelijkc arbcid. met allc ge-
volgen voor de strucruur en vonTI van het
wcrk. Zoals ZO vaak werd het pionierswerk
verricht in de Vercnigde Staten. In 1869 had-
den Catherine Beecher en haar zus Harriet
Beecher Stowe cen boek geschreven waarin
ingrijpende veranderingen werden voorgc-
COPYrighted Image
61. Tekening v.n cen
32neengeslocen werkruimte
met goomeen en vocd5elopsbg
van Catherine Beecher en
H.rriet Beecher Stowe. in: Tilt
America" Home, 1869.
steld in de organisatic en indcJing van keu-
kcns. Hiervoor had de chcepskeuken met
haar compactc en handigc inrichting model
ge t.an. Vanaf 1912 pastc Christine FTcderick
de methodiek van de wctenschappclijke be-
drij fsvoering toe in h 33.F studie van h uishou-
dclijk wcrk. Haar gcschriften haddcn grote
invlocd in Duitsl.nd. waar de rationali c-
86
6,
62
Copvrlghted material
ringsbeweging uitzonderlijk enthousiast
werd omarmd.
In 192 I tichtte de Duitse regering het
Rei,lJskllratorilllll for WirtsclJajrlicl,ke;/ (Rijks-
com voor eRicicmie) dat ondcrzock
moest doen n.or meer doclmacige produktic-
middelcn en werkwijzcn, en daar.an bc-
kendheid moest geven. Dc commissic onder-
zocht zaken aIs verlichting, wcrkhouding en
de coordinatie van het arbeidsproces - en
62. Diagrammcll ter ilIustratie
van de rationaliseringsprincipcs
tocgcpast op het werk in de
keuken, uir: Sdtlllific
,Wanogemelll j" Ihe Home v::an
Christine: Frederick. 19Z0.
CopYrigh ~ lIT' q
telde bijvoorbecld een uniforme wijze van
boekhoudc.n voor die geschikt was voor aile
zakclijke ondcrnemingen, zowel gTate .1
kleine, zodat boeken en documemen goed-
Koper konden worden vervaardigd op grond
van het oIN-formaat-A, en de opslag van do-
cumcmcn en archivering overecnkomstig
7
(, Py r h ed IT' n.ll
CopyrlQ lIed rT'age
Copynglled lrT'aoe
63. Gieojzeren kachel van
Ferdinand Kramer voor
Buderus, 1931. Dit soort
compacte ontwerpen kwam in
de plaus van de grote,
tr.ditionclc belegelde kachels
die in Duitsl.nd voor de
huisverw2rrning we.rdcn
gcbruikt.
64. Een b.dkamerinrichting uit
1927 van Ferdinand Kramer
vOor Budcrus in Hirzcnhain.
Dc vorm van het bad was
bedocld voor cen zithouding,
waordoor minder ruimte nodig
was. een belangrijke
overweging bij de vormgeving
van de 'bestaan minimum-
woning' die in de jarcn twinog
in Frankfurt werd gebouwd
voor de herhui vesting van
bewoncrs van krottcnwijken.
8
werden gestandaardiseerd. Het RKW wijdde
ook vee! studies aan de rationaIisering van
het huishouden, stelde specificatics op voor
mc:ubcls en huishoudelijke apparaten om het
schoonmaken, wasSCIl en koken te vergc-
makkclijken, deed voorstellen voor stan-
daardmaten vall bedden en bcddegoed en
legde vast welke handvatten voor keukenge-
rei het veiligst en mt.-cst docLmatig waren.
Elk voorwerp dat men bekoek werd op de
volgende punten geanalyscerd: materiul,
vorm, functie, gebruik, prijs. Er werden
goedkope brochures uitgebraeht zoaIs Vcr-
/ichtillg vall IIt t huis/roudelijk wtrk en Slandaar-
disering in /tel /lUu/roudfll, wurin dczc denk-
bccldt."I1 werden uiteengczet en toegelicht .
In de stad Frankfurt vonden standaardise-
ring en rationalisering ill deze tijd hun meest
vollcdige uitdrukking. Omdat de bouwacti-
vitciten als gevolg van de Eerstc Wercldoor-
log en de naoorlogse economische malaise
sw waren komen te liggen, stond de stad
voor immense socia Ie problemen, zoals reus-
achtige sloppcnwijkcn, armocde en ziekte. In
1925 werd Ernst May benoemd tOt stadsar-
chi teet en zette hij een spoedprogramma op
voor woningbouw. Doordat de fmancicle
middclen beperkt waren cn de situatie zeer
urgent, kwam het begrip 'bcstaansmini-
mum-woning' centraaJ te staan in het pro-
gramma, in cen poging om de moost funda-
mentcle levensomstandigheden van zovt.-cl
mogelijk mClUen snc! te verbeteren. Er werd
zorgvuJdig ondcrzoek gedaan naar het huis-
houdclijk werk en de afmetingcn van wonin-
gen, en daar de meubels die voor de ruimere
vooroorlogse huizen waren ontworpen te
groot waren om te kunllen worden gebruikt,
werd in ovcrt'Ctlstemming met dit nieuwe
begrip ccn reeks 'Frankfurter srandaarden'
ontwikkeld. Een staf van architeetcn en ont-
werpers, onder wie May, Adolf Meyer, Fer-
dinand Kramer, Mart Starn en Franz Schus-
ter, ontwierp nieuwe vormen voor aLlerlei
gebruiksartikclen en meubilair, van deur-
klinken tot kachels, t."I1 zclfs een complete
'Frankfurter keuken ' . Vanwege de omvang
van het programma werdcn bij grote bedrij-
Vetl conrracten afgesloten voor de mas apro-
duktie van deze artikclen. Het bock Het "ieu-
wt huishoudt ll van Christine Frederick was
volgen Ferdinand Kramer 'onze bijbcl'. De
standaardmeubcLs en -gebruiksartikelen die
hij ontwierp waren aUemaaJ uiterst eenvou-
dig, maar goed doordacht en uitgewerkt, en
goedkoop. De keukcn, ontworpen door ecn
team van het bureau van de stadsarchitcct,
werd opgczct als cen complete standaardcen-
heid die binnen cen minimnm un ruimte cen
efficicntc werkomgcving moest bieden, met
ingcbouwdc bcrgruimte en ccn doorlopcnd
wcrkoppctvlak. Zij was van een Spartaanse
eenvoud, maar wddoordacht opgezet en
doclmarig.
PoLitick.: vcrschuivingcn in de gemccntc-
raad maaktcn in 1930 een eindc aan het expe-
riment. Dc presta ties van de Frankfurter
groep, die de niet aflatendc steun genom van
de toenmaIigc burgemeener Ludwig Land-
mann, waren opmerkelijk gczicn dc korte
periode die haar ter bcsehikking stond. en
wonden duidelijk aan dat standaardi\cring
evcnzet.-r kon worden aangewend ten bchoc-
ve van soeiaIc programma's als voor het bt.'-
drijtSlcvcn.
Frankfurt vormde nicttemin et.'tl ujtzon-
dcting. In de jaren twintig van deze ecuw
zouden standaardisering en rationalisering
beschouwd gaan worden aIs bcgrippcn die
uitsluitt.'fld bctrckking hadden op doclmatig-
heid in industrie en handel, en als zodanig
zouden zc zwarc kritiek te vcrdurcn krijgen
van vc1e groepen en individuen. Weliswaar
werd erkend dat zij bijdrocgen tot cen ver-
hoging van de produktie, maar men was van
mening dat efficicntie op zichzclf, en de $obc-
re esthetiek waarin zij tot uitdrukking
kwam, ontocreikend waren ter bevrcdiging
van mcnselijke bchoeften. Maar aI te vaak
werden mensen tot cen nummer gcma.lkt in
onpcrsoonlijke situatics en ontwikkelingcn.
Dientengevolge trad cr cen acccntverschui-
ving op. In pluts van 'maximaIe' werd het
dod 'optima Ie ' efficicntie, hctgccn lciddc tOt
flexibcler interpretarics. Het grondbeginscl
bleef eehter onungctast en standaardisering,
Gopyngnted matenal

65. Dc Frankfurter keuken.
onrworpcn door ecn grocp
onder lciding va n Grete
chiittc-Lihotsky, was
gci"n pirecrd op de
denkbecldcn van hristine
Frederick over ration.lisering
va n huishoudclijke arbcid. en
op de vOrm van
sch""pskeukens en

rcst3uraucwagcns .
met haar uitbreiding naar modulaire eenhe-
den en hanr tocp. sing in functionclc y te-
men, blijft een tieel begrip in de vorm-
geving en een van de belangrijkste clcmenten
die van invl cd zij n op de e thctischc vorm
in de moderne industricle produktie.
Copyr grtc 1m gc
(" lPY'llll1 j '11< n 11
HOOFDSTUK 5
Kunst en industrie
in het begin
van de twintigste eeuw
In dezdfde tijd dat de denkbeelden over stan-
daardisering en rationa!isering tOt oDtwikkc-
ling kwamen, deed men in cen aanta! Euro-
pe e artistieke bewcgingen, zoal, fllturisme,
purisme en constructivisme, ceo poging de
csthetische vorm en zijn functie opnieuw te
dcfmicreD tt."l1 opzichtc van de industriele be-
schaving. Deze twee ontwikkelingen mogcn
op het ecnte gezicht misschien tegenstrijdig
lijken - de cne kwam onder druk van de in-
dustriele produktie tot stand, aan de andere
lagen artistieke thcorieen en waarden ten
grondslag - , toch bcstaat er vaak cen opval-
It'Ode ovcreenkomst in de begrippen en de
terminologie die door beide werden gcbe-
zigd. Al naar gelang de context waarin ze
werden gebruikt, konden begrippen als
' standaard' en 'besparing' echter zeer sterk in
betekenis en gevoelswaarde uitccnlopcn.
Paradoxaa! genocg treft men in deze her-
nieuwde esthetische belangstclling nogal wat
elcmenten aan die terug te voeren zijn tot de
anti-industrie.lc filosofieen van John Ruskin
en William Morris. In Groot-BrittalUlic had
hun invloed gclcid tot een afkecr van de in-
dustrie en tot de Aru-and-Crans-beweging.
mt't haar pleidooi voor ceo terugkcer naar
voor-industriCle waardeo. Hoewel de Britse
kritiek op het Europcsc vastcland in bredc
kring wcrd gedeeld, was ze er milder en aan-
vaarddc men uitcinddijk de mechanisering
met het oog op de rcaJisering van esthetische
en maatschappelijke idealen. In de vormgC'-
ving wcrd deze verandcring gemarkeerd
door cen accentverschuiving van dccoratic
en ornament naar constructieve en functio-
Dele dementen.
91
Gopyngnted matenal
66. Josef Hoffmann,
witgeschilderd dienblad vall
geperforecrd bladmeroaI, 1905.
Hoewcl de art-nouveau-beweging in de
jaren negentig van de vorige eeuw zich meer
interessccrde voor het niveau waaraan het
vakmanschap moest voldoen dan voor de in-
dustrielc produktie, vormde zij, met name de
Jugendstil-variant in Duitsland en Oosren-
rijk, een belangrijke fase in de overgang naar
het functionalisme. In Frankrijk, Belgic en
Italic kenmerkte deze beweging zich door de
toepassing van geabstraheerde naruurlijke
vormen mer krachtige gebogen lijnen en een
driedimcnsionalc profilcring, waardoor de
samensrdlende e.Iementen van een on twerp
cen gc'integreerd gcheel vormdcn; in Duits-
land zou zij cen andere ricbting ins)aan. Ln
Munchen waren in her werk van kunstenaars
en ontwerpers als August Endell, Hermann
Obri t, Peter Behrens en Richard R.ie-
merscbmid, de vloeiende kromme Iijnen a)
van meet af aan minder krachtig en uitbun-
dig, en later veranderden ze in formele com-
posities van geometrische e.lementen. Een ri-
goureuzere stilering van deze e1ementen
vond in Wenen plaats, waar Josef Hoffmann,
een vooraanstaand exponent van de bewe-
ging, bekend kwam te staan als 'Quadrati'
oftewd 'R.ecbthoek' Hoffmann. De $Obere 66
boekighcid van de gcperforeerde plaatijzeren
kunstvoorwerpen die hij in allerlci maten en
soorten ontwierp en waarin cen rechthockig
raster overheerst, bewijst dat deze bijnaam
volkomen op zijn plaats was.
[n het algemeen gesproken keerden de art-
nouveau-kunstenaars zich tcgcn de diversi-
teit, of zoals zij het zagen. de wanorde van
9
2
hun cijd. Zij Verwil'TpCn het gebruik van
vormen uit het verleden en probcerden cen
nieuwc, universele scijl te crceren, waarin aile
aspectcn van de visuelc omgeving met elkaar
zouden harmoniert:n in een alles om vattend
verband, cen compleet kUllStwerk dOlt de
lichaming lOU zijn van t."Cn culturcle en maat-
schappelijkc ecnheid.
In de kcrn lag de art-nouvcau- beweging
zich cchtcr geplaatst voor cen fundamenteel
dilemma, dOlt de realiscring van deze aspira-
ties in de we.g stond. Hct werk en de ge-
schriften van Henry van de Vel de, cen uit-
zonderlijk bekwaam en Bclgisch
ontwerper, kunnen dit iIlusueren. ZijD gc-
schriften doen $Oms bijna profecisch modem
aan, waar hij spreckt over vcrkeersmiddelen,
badkamerinrichtingen, clektrische lampen en
chirurgische instrumenten als over 'modeme
uitvindingcn die door hun schoonhcid beko-
ren', en waar hij cen plcidooi houdt voor ra-
tionaliteit in vormgeving en mas aproduktic.
Maar in zijn werk sloot zijn rationalisme het
ornament niet buiten, ook al ging het hem
veeleer om een ' racionelc' tocpassing eTVan,
om de aard en functie van een object uit te
drukken. Zijn opvatting van de werkplaats
kreeg gestaltc in het grote atelier dat hij in
! 898 in de buurt van Brussel oprichtte, en
'massaproduktie' betekende voor hem: her-
haalde ambachtelijke produktie. Hij was
sterk bcinvlocd door Ruskin en Morris, en
ook al deelde hij hun beleden hcim-
wee naar het vcrleden probeerde wei
hun morele en maatschappelijke principes
verder te ontwikkelen. Hij was namelijk van
meDing dOlt objecten niet los kondcn worden
gerien van de context waarin ze gcprodu-
cecrd en gebruikt werden, ell dOlt de kUD-
stenaars hlm geng moestcn laten gelden om
te voorkomcn dOlt de menseJijke behocften
naar de achtergrond zouden verdwijnen. Oat
was ook de reden dat hij :zijn cigen atelier
oprichtte, cen stap die in andere centra van dc
beweging werd nagevolgd, in MUnchen met
de Vereinigte Werkstatten en in Wenen met
de Wiener Werkstatten van Hoffmann en
Koloman Moser. Ambachtelijke produktie
93
betckendc echter dat de art-nollvcau-ont-
werpers :zich voor hctzclfde dilem ma ge-
plaatst zagen als William Morris: hun pro-
dukten, die cen hogc kwaliteit benten, wa-
ren duut en slcchts weggdegd voor welgc-
stelde begunstigcrs.
Van de V c1dc was er stt".k van ovcrtuigd
dat, wannecr kunstcnaars hun aandacht uit-
sluitcnd zouden richten op ruellwc vormetl,
dcze door de commercie buiren hun oor-
spronkelijkc verband konden worden gccx-
ploiteerd. Zijn vrccs werd bewaarhcid. Arr-
nouvcau-ontwcrpcn werden op grote schaal
door de industric opgcpikt en in massapro-
duktie genomen als cell van de vele nijlen
waar de hcerscndc chique smOlak om vroeg -
wah bijvoorbecld de pannen van gcpem
metaaJ van de Wiirttembergischc MetaUfa-
brik in Duitsland en het Royal Doulton 3ar-
dewcrk in Engcland.
Vanaf 1900 wcrktc Van de Veldc in Duirs-
land, waar hij later cen vooraanstaande posi-
tie zou innemen in cen opgcricht
om kurut en industrie met e1kaar tC
nen: de Deutsche Wcrkbund. Dc Werkbund
werd in 1907 opgcricht door een hererogecn
gczelschap van ontwerpcrs, industriClcn,
journalistcn en ambrcoarcn, vercnigd in hun
bczorgdhcid om her niveau van de Duiuc
vormgeving. In welke rich ring ZC dachtcn,
werd in 11}O6 in ecn artikel aangcgeven door
de scbrijvcr en politicus Friedrich Naumann,
die benadruktc da.t CCD nieuwe aallpak nood-
zakelijk was om her hoofd te kUlmen bieden
aan de problcmcn die de industrie steldc. 'In
de ambachtsman zijn drie werkzaamheden
vercnigd, die van de kunstenaar, de produ-
cent en de vcrkoper', verklaarde hij. Maar
omdat de tocgepastc kunstcn hun ambachte-
Iijk karaktcr haddcn verloren, waren dczc
drie functies van e1kaar gcschciden gcraakt.
Dauom mocst men gemt:ensduppelijk stel-
ling Demen, :zijn oude houding latcn varen en
cendracbtig samenwerken. Bovena], betoog-
de hij, moest worden gestrccfd na3r een nieu-
we esthetica, omdat door de machinale re-
produktie van ontwcrpcn die met het oog op
ambachtelijke uitvocring waren gemaakt, de
68
Gopyngnted matenal
mogelijkhcdcn van machines vecl te weinig
louden worden uitgebu.it. 'Deze inferieure
kunst moet worden verfund, de machine
moct worden vergecsteJjjkt' en worden ge-
bruikt 'om de mensen smaak bij te brcngen'.
In het oprichtingsdocument van de Wcrk-
bund werd dit thema verder uitgewerkt en
werd het doel van de organisacie om chrcvcn
aJs 'hct vcrbctcren van de arbcid van vak-
liedcn door rniddcl van samcnwcrking
Copyr crIed ImL co
67. He[ atelier van Henry van
de Velde in Ukkel bij Brusscl
ca. 189 .
94
(' lPY'llll1 j 'llL n II
kun t, indu trie en kun tnijvcrhcid, door
middel van onderwijs, propaganda cn door
gczamcnlijkc tandpuntcn in te nemen ten
aanzicn van relevante vraagsrukken'. Men
tTcefde niet londcr mccr nau het verhogen
van esthetische maatstllven: 'De geldighcid
van ard tieke maatstavcn taat in nauw vcr-
band met de algemenc culturcle aspirancs
van onze tijd, met het screven naar harmonie,
maat chappcl ijke betamelijkhcid. naar cen
CoPy Iq ed IT' (J
ccndrachtigc Iciding van arbcid en leven.'
De hoop op 'gezamcnlijke tandpuntcn'
wa echtcr gccn lang leven bcschoren. De Ic-
den van de Werkbund haddcn, hocwcl ze op
uimodiging werden tocgclatcn, zccr ver-
chillende achtergronden; bovendicn groeide
er ecn schcrpc idcologische tcgen tclling rus-
en Hermann Muthcsiu , dic opgclcid wa aJ
architect. en Van de Velde.
Van I 96 tOt 1903 was Muthcsius verbon-
den gewee t aan de Duit e amba adc in Lon-
den om de ontwikkclingen in de Engelse ar-
chitcctllllr te be tllderen. Na zijn terugkcer
werd hij benocmd op het Pruisische ministe-
ric van Handel, waar hij verantwoordelijk
was voor het onderwij in de tocgcpaste klln-
sten. Hij was de drijvende kracht geweest
achter de totstandkoming van dc W crkbund
en hij had cr, dankzij zijn uitgebreide erva-
ring en zijn poside als staat ambtenaar, CCI1
grote invloed. Voor hem had tocgepaste
klll1St zowel cen artistieke, culrurele al ceo-
9S
Roy.1 0 ulton thccscrvie.
met deconties in .:a.rt-nOUVC41U-
stijl. ca. 1910.
GoPy Ighted llate 1;]1
69. Hermann Much ius.
incerieur v ~ n het paviljoen van
de Hamburg- Amcrikalijn op
dc Wcrkbwldtcntoollstclling
van t 91 4 in KcuJen, met
ccllvoudig neoklassickc
verboudingCJl ell vormen.
nomi chc bctckenis. Nicuwe vormen waren
noodzakelijk, betoogde hij, niet als doe1 op
zichzelf, maar als 'zichtbare uitdrukking van
de innerlijke stuwkracht van dcze cijd' . Nieu-
we vormen moesten 'niet aileen de Duirse
woning en het Duitse hui elijk leven een an-
der aallzien geven, maar rechtstreeks het ka-
raktcr van deze generatie bemvloeden' . Vor-
men maakten daarom deel uit van de alge-
mene culruur en dienden de cenheid van de
natie uit te drukkcn. Een arti tieke stijl die de
nationale culruur tot uitdrukking bracht had
bovcndien economische waarde: 'Com mer-
ciee! succes houdt gelijke tred met de heer-
ende innerlijke waardcn.' Zoal Frankrijk
lange tijd bewees, kan een land met grote
culrure1e capacitciten 'in de kun-
sten het leiderschap op zich nemen, zijn beste
'11 n II
eigenschappen in vrijheid ontwikkclen en
deze tegelijkertijd aan de wereld opleggcn'.
Her esthetische middel om een nationale cul-
ruur tot stand te brcngen, verklaarde hij, was
het opstellcn van 'typen' of 'standaarden',
om aldus 'de algemene smaak onder cen noe-
mer' te brengen. Muthesius' gebruik van de-
ze terminologie is intercssant. Als overheids-
ambrenaar moet hij op de hoogtc zijn ge-
weest van het Pruisische stcl.sel van techni-
sche srandaarden, en ook al lag bij hem het
accent ergens anders - op culturele standaar-
den, op de vormgeving - de achterliggende
gedachte en argumentatie z.ijn grotendeels
hetzclfde.
Van de Velde was rnillder optimistisch
over de mogelijkhcden om kunsr en indu trie
ten behoeve van de nationale economie met
elkaar te vercnigen. Wannccr men kunst en
industrie verenigde, zo was zijn redenering,
gingen idcaal en rcaliteit door elkaar lopen,
met als gevolg dat het idcaal verlorcn zou
gaan. Hij betwijfelde of het ' in
staat zou zijn een benadering te accepteren
waarin matericel succcs niet telde, en her-
haalde zijn oude morele stand punt: 'Dc in-
dustrie moet fliet denken dat dit idee van het
schone kunstwcrk en de kwaliteiten van ma-
terialen opgcofferd kan worden om de winst
te verhogen. Wij zuBen geen verantwoorde-
lijkheid dragen voor voorwerpcn rue zonder
aandacht voor pcrfectie en voor de gebruikte
materialen, en zonder arbeidsvreugde zijn
vervaardigd .•
In 1914 kwam het tOt een confrontatie op
de Werkbundvergadering in Keulen. toen
Muthesius een memorandum indiende met
een samenvatting van zijn denkbeelden, waar
Van de Velde zich krachtig tegen verzette.
Toen er na een opgewonden discussie werd
gestemd, behaalde de groep van Van de VeI-
de een mime meerderheid en werd het me-
morandum ingetrokkcn. De meeste leden
beschouwden z.ichzelf nog altijd als kunste-
naar; de nadmk van Muthesius op standaar-
den v ~ ~ r de vormgeving en op commerc1cle
aspecten vatten zij op als een bedreiging van
hun onafhankelijkheid en integriteit.
97
70. Richard Riemer chmid.
bestck ontworpen voor Peter
Bruckmann und "hne.
Heilbronn.
71. R.ichard R.ierners hl11id.
l.iul.apkamer voor de
Deutsche Werk urtcn in
Hcllcuu. 1907.
Her probleem met de Werkbund was dar
men er nier in slaagde de afstand tOt de indu -
aie te overbruggen en cen programma uit te
werken over de vormgeving en de rol van
onrwerpers. Mer uitzondering van het werk
van Perer Behrens voor AEG en wat opdrach-
ten van rwee cheepvaartmaatschappijen,
drongen de activiteiten van de Werkbund
niet door tot de grore industrieIe onderne-
mingen. De mceste bedrijven die opdrachtcn
Copyr grtc 1m gc
aan leden van de Werkbund vcr rrekren, wa-
ren bescheiden van om vang, en vaak waren
de eigenaars zelflid, zoals Perer Bruckmann.
voorzitter bij de oprichting. die R.ichard
Riemerschmid in dicnst nam voor het O ll[-
werpen van bcstck vo r z.ijn familiebedrijfin 70
Heilbronn. £en andere mede-oprichter, Karl
chmidr. had eerder in Hellerau bij Dresden
ecn ambachtclijk bedrijf opgezct, dat in 1906
met andere oortgeJijke 6rma's opging in de
Delft che Werk tatten, waarvan hij directcur
werd. Riemer chmid, zijn zwager, voegdc
rich later bij hem en samen zetten zij cen
uitstekcnd geoutillcerde werkpl aats op,
waarvan cen decl was ingericht voor hand-
werk, maar het grootste decl voor seriepro-
duktie van meubcls en kleine geprefabricceT-
de woningen. De z.itslaapkamer, ingericht 7'
volgens Riemerschmids ontwerp uit 1907
met wat als 'machine-meubilair' werd aangc-
duid, wa kenmerkend voor dc ucccsvolle
series die in Hellerau wcr-
den verva. . onopgesOlukt, met
onderdelcn en een glad, gefmeerd
Dc Delmenhorster Linoleum Fabri in Bre-
men had eveneens ontwerpers uit de Wcrk-
bund in dienst, en verstrckte opdrachten aan
Van de Velde, Peter Behrens en Josef Hoff-
mann voor het ontwerpen van dessin , ge-
produceerd onder de merlnaam 'Anker' .
Een acrief en veelzijdig lid-ontwerper wa
ook Alfred Grenander. Hij voerde veel op-
drachten uit voor de Berliner Mobelfabrik,
een van de toonaangevende meubclbedrijven
uit die tijd, en ontwierp later t.ations en rol-
lend matcrieel voor de verhoogde trambaan
72 in Bcrlijn. Grenandcr ontwerp voor een
tramintericur, afgebeeld in het jaarbock van
de Wcrkbund uit 1914, laat cen sterke cen-
heid zien en ccn voortreffclijke detaillering.
Dc gebogcn afscheidingen russen de zitplaat-
sen en de verricalc zijn op onna-
drllkkelijke wijze teruggeplaatst om het
middcnpad vrij te laten, waardoor, mede als
gevolg van de grote ramen. cen licht en ruim
effect wordt bereikt. Op een belangrijke
Wcrkbundtentoonstclling in 1914 in Keulcn
werden in de aan vervoer en verkeer gcwijde
tenroonstellingshal vcle voertuigen tentoon-
ge teld, waaronder ccn door Augu t Endcll
ontworpcn spoorwegrestallrariewagon. De
kcukcn en de bedieningsruimten bezaten
kenmerken die in de periode na de Eerste
Wercldoorlog ook zouden worden toegepa t
in de vormgcving van appartementen. zoals
ingebouwde kasten en muurka ten,
en doorlopende werkbladen. In de onrwer-
73 pen voor laapcoupes die Walter Gropiu
maakte v ~ ~ r rijruigcn van Mirropa, wcrd dc
beperkte ruimte eveneens maximaal benut.
In 1916 gaf de WerkbuJld in samenwer-
king met de Diirerbund, een culrurele orga-
nisaric gcliccrd aan het KII/u/warr
van Ferdinand Avenarius. Dettlsche Wartl/-
kill/de lIit, ccn brochure mCt aanbevolen ont-
wcrpcn voor hui houdelijke voorwcrpen zo-
99
Copy I!ltlted JrT'1Q
72. Alfred Grell.nder,
tramilllerieur voor de
verhoogdc trambaan in
Berlijn. ca. 19'4.
C:opyr h ed rT' r .11
al thee- en koffi eserviezen, gla.swerk en keu-
kenbcnodigdhcden. Deze an ikelcn waren
over het algemeen sober, functionecl en
doel marig vormgegeven. Door hun prij s wa-
ren ze betaalbaar voor brede lagen van de
bevolking. Dell/sc/,e W lI renktmde wa de eer-
ste in een reeks van uitgaven waarin men
normen voor de vormgeving trachtte op te
stellen en onder de aandacht van het publi ek
te brcngen.
73. Wal ler Gropius.
van een Mitropa- rij tuig,
c 10Y'lght'ld 'Ill
100
ca. 19 14. De cOl11 pacte
dodl1130gheid van rul soort
inri chong zou in vlocd hebben
op de vorl11geving van fl ats.
c.,opyngnted mL nal
Tijdens de oorlog organiscerdc dt, Wcrk-
bund cen sene tcntoonstdlingen in nClItrale
landen. In wczcn waren dit propag2ndama-
nocuvres. cdertdien richttc hij zijn aandacht
meer op het binncnland. De intt.'rnationalisti-
schc dcmcntcn van zijn dcnkcn maaktcn
plaats cen pragmatischc aanvaarding
van de ceonomisehc statu., quo; het accent
kwam te liggen op vormgcving al middcl
ter verbctering van de nationale e£onomische
presta ties. Het fcit dat de DlIitse industric was
uitgcgrocid tOt cen vcrzameling enormc,
marktgerichte organisatics droeg sterk bij tot
deze neiging om programmatische clemen-
ten tc dimineren en de commcrciele voorde-
len va.n de vormgeving Ie benadrukken.
In de schiJder- en bceldhouwkun t konden
de kllnstenaars door de naar verhouding gra-
tere vrijheid sneller avantgardistischc denk-
becldcn verwe7enlijken. Opmcrkclijk is dat
de arristieke bewegingcn uit dezc tijd cen
groot aantal fundamcntclc begrippcn gc-
mcen hebbcn. Ondanks het fcit dat de acccll-
ten ander werden gelegd en de situatie per
land verschilde, dccldcn zij cen aantal trek-
ken die intemationaal waren, zoals een wijd-
vcrbrcidc verwerping van 'I'art pour I'art' en
cen sterke benadrllkking van de maarschap-
pclijkc rol van dc kunst. Dit bctckendc cen
verwerping van het individucle subjectivis-
mc en cen scrcven om het sehcppcn en intcr-
preteren vall kunst op een objecticve, zelfs
'wetenschappelijkc' basis tc plaarscn. Aan dit
screven was de invloed van idc.alistischc filo-
sofische traditics nie! vreemd. Het Z(X'ken
naar platoonst' idcaJc vormcn die cen werke-
lijkhcid aehter of hoven de vergankclijkc en
verandercndc buitenwcreld symboliseerden,
kwarn tot lIiting in de neiging tOt abstractie
cn, in het bijzondcr, tot gcomctrischc vor-
men. Doordat deze vormen aan machine-es-
thctick werden gclijkgcsteld, kondcn zc tege-
lijkertijd wordell afgeschildcrd als 'tijdloos'
en bij uitstck 'modem'. Aanvankclijk speeldc
dc kubisti. che beweging in Frankrijk cen
crucialc rol in de ontwikkcling van dczc
dcnkbeelden. In dc pcriode van het :maly-
tisch kubisme, van 1909 tot 1913, maaktcll
101
Picasso en Braque =1 begin met dc ab (Tactic
van naturalistische onderwcrpcn, die in de
d2llropvolgendc fase van het synthctisch ku-
bisme steeds meer ging overhcllell n:lar cen
met de macbinc-esthetiek verbondcn gl'Oml'-
trUcring. Een il17jcht in de kUIl I berume
eehtcr steeds minder op ha2T rclatie tot de
buitenwereld zoals dezc werd waargcnomcn
door cen toeschouwer of gebruiker, en
steundc in tOl'11cmcndt' mate op de intcrprc-
tatie die de kunstcllaar gaf. Het zou duidclijk
worden dat dcze intcrpretaties lang nict altijd
zo objectief Wart"ll als vaak werd gcprcten-
dccrd.
Het anonieme gc-bruiksvooTWc-rp werd
door Marcel Duchamp tot 'kunstwerk' ver-
heyen, toen hij in 1914 een gocdkoop f1csscn-
rek van metaaJdraad kocht, het signcerde, in
zijn atelier tentoonstdde en verklaarde dat
het kUllst was omdat hij dat zei. In Amcrika
cxposccrdc hij latcr cen sneeuwschcp en -
wat fellc protcsten uitloktc - cen urinoir, dat
bij in 1917 inzond naar de tentoonstelling
van de Society of Independent Artists in
New York. Zijn bcdocling was de aard vall
de kunst tcr diseussie te stellen; met deze zo-
gcnoemde 'readymadcs' prcst.-ntcerdc hij
echtcr zijn cigen opvatting van kun t als ern
gec tcJijkc daad die niet kon worden bcpcrk I
tot spccificke vonncn en techniekcn.
Na het kubisme was de mcest invlocdrijke
bcwcging die van het ltaliaansc futurismc.
Opgericht door Filippo Marinetti was het fu-
turismc voora! een woedcndc en provoce-
rcnde aanval op de last van de traditic en een
luidc oprocp aan Italic om het modernc tijd-
perk binncn te tn.-den. Modc:rnitcir stond
voor CD technologic: ' Een ronken-
de auto die ai, hij rijdt op een mitrailleur
lijkt, is mooicr dan de Nike van Samocrakc',
scbreef Marinetti in het cente FIII"rislis(/1
Manifest uil 1<)09. Her bclangrijkstc artistickc
uitgangspum was 'dynamismc', waarmcc
m(.-n de: mclhcid. beweging en simultanc'iteit
van sensa ties van het modeme Ievcn rrachtte
tc vcrbeeJdcn. Min tens zo belangrijk als vol-
tooide wcrken waren echtcr tbooric en pro-
paganda, kunst als activiteit. Dc verhccrlij-
Copyr IT' r al
king van geweld en agressie, van de loutcren-
de werking van de oorlog, kreeg een bitter
vervolg in de slachting van de Ecrstc W l ~
rcldooriog, toen de destructieve mogelijkhe--
den van de moderne technologie duidelijk
aan het licht traden.
Het futurisme had voorname1ijk invloed
op her denken. Her bedd dar de bcweging
opriep van machines die maatschappij en
kunsr van gedaante deden veranderen, vcr-
spreidde zich over heel Europa. Een belang-
rijke verbinding met hct kubisme werd tot
stand gcbracht door Gino Severini. Tijdens
een cxpositie van zijn werk in Parijs kwam
hij in 1916 in nauw contact met leden van de
Parijsc avant- garde, in het bijzonder met
A Illedce Ozenfant . Het gcvolg was dat hij
bet dynamismc afzwoer en meer aandacht
ging bcsteden aan de functie en doclmarig-
heid van de machine, strevend naar Cl'll sta-
tisch ideaal van prccisie en harmonic. 'Her
proces bij bet construeren van cen macbine
komt ovcreen met het proces bij het con-
strueren van cen kunstwerk'. scbreef hij in
19 17.
Severini's denkbeelden werden verder uit-
gcwerkt door OZl'llfant en de architect Lc
Corbusicr. die een vocabuJaire van schilder-
kunsrige c1ementen trachtren te ontwikkclt'D,
waarin de begrippen mechanisatie en moder-
niteit wt.'fdcn ingcbed in een platoons idealis-
me. Zij noemden bun stclscl 'purisme' en zet-
ten hun theoricen uitcen in een tijdscbrifr dat
in '920 werd opgericbt. L'Bprit NouvliJl,. Zij
poneerden een hierarchic van clemcntairc
gcometrische vormen en een kleurenschaal
waarvan de kleuren waren samengcsteld op
basis van de ratio van de gulden snede. Deze
bepaalde ook de gcometrische verhoudingcn
die weer op elkaar waren afgc temd door
middel van een modulair systeem.
Lc Corbusicr was vooral verantwoorde-
lijk voor de formulering van dcze theoricen
in verband met architectuur en vormgeving.
Het purismI.' hanteerde cen mcnsbec:ld waar-
in de mens werd gezien als een mechanisme
dat door de werking van de natuurlijke selcc-
tie was geperfectioneerd en funcrioneerde op
grond van 'economische' wetten. Deze per-
fectie werd wcerspiegeld in die door de mens
vervaardigde functionele voorwerpen die het
meest aan deze wctten beantwoordden. Van-
daar zijn omschrijving van het buis als 'ccn
machine om in te wonen', cen perfect func-
tionerend mecbanisme dar voorziet in de uti-
litaire bchocftcn van de mens. De objecten
die de menselijke beboeften het meesr volle--
dig bevredigden werden aangeduid als 'ob-
jets-types', bet hoogste stadium in cen proces
van functionele perfectic en standaardisering.
Korrom, de verbouding russen mens en ma-
chine werd gedefmieerd als eto'll reactie op
onveranderlijke werten, cn leiddc tat cen es-
thetiea met een klas ieke orde en helderheid.
Op de Exposition Internationale des Arts
Decoratifs in Parij , in 1925. kregen Le Cor-
busicrs idcalen concreet gestalte in het 'Pavil-
Ion de ('Esprit Nouveau' . Di! paviljoen be-
stond uit cen kleinc woning, gebouwd op
cen beperkt oppervlak. met de bedoeling de
beschikbare ruimte maximaal te bcnutten.
Doordat zovecl mogelijk gestandaardiseerde.
in massa gcproducecrdc c1ementen cn onder-
delen waren gebruikt mol'S! zij cell beeld ge-
ven van de mogeolijkhedcn van een modeme
I. Het skelet van de construcrie, mu-
reno ramen en vloeren. bestonden gebeel uit
gesrandaardisecrde onderdelen; de metalen
deuren waren vcrvaardigd door Ronco. de
kantoormeubclenfirma; de vaste kasten en
ondcTdelen van de inrichting pasten allemaal
in cen modulair systeem dat de verhoudin-
gen bcpaalde en ze tot ecn geheel maakte.
Het mcubilair hestand wt 'objets-types', zo-
als gebogen Tbonermeubc1en en een tafel die
was gelevcrd door ren fabrikant van zieken-
buisbcnodigdbeden. Door dit paviljocn en
door de verspreiding van zijn denkbeclden
via L' Esprit Nouveau werd Lc Corbusier cen
prominent figuur in de internationale artis-
ticke bewegingcn van de jaren twin rig.
In Nederland ging de in 1917 opgcrichte
beweging De Srijl eveneens ui! van een idea-
listiscbe fil050fic, waarin werd gestreefd naar
een kunst die de belichaming zou zijn van
t.'CI1 nieuwe visie op het moderne leven. In
102
74
Gopyngnted matenal
hct wcrk van kunstcnaar van Dc Stijl, loal
de schilders Theo van Doesburg en Piet
Mondriaan, en de architecten J.J.P.Qud en
Robert van '[ Hoff, trad geleidelijk aan een
verfijning op die leidde tot cen volledige
geomerriscbe abstracrie. Hun denkbeelden
waren bei"nvloed door de filosofie van Mon-
d riaans vriend. de theo oof M. H.J. Schocn-
macken. mysticus ell wiskundige. die de na-
druk legde op de mathemati che ordcning
COPYrighted Image
74. Le Corbusier. inccrieur van
hcr ' Pavillon de I'Espri{
Nouveau' op de Exposition
tntemationalc des Arts
Di:corarifs. Parijs. 1925.
(03
Copyrighted ma erial
c 10Y'lght'ld '1g
75. Gerri! Jtktvcld. 'rood-
bbuwe lOci' , 191 .
Oorspronkelijk wa deze stoel
gcmaakt van ongeverfd hout;
dcze bekendcre versie is
geschUderd overeenkomnig de
klcurentheoriecn van De Stij!.
van de kosmo . De compo itie van de vorm
werd teruggebracht tot de fundamentele e1e-
menten van de horizontale en de verticale
Iijn, de dric prima ire kleuren rood, blauw en
geel en de drie primaire niet-k1euren zwart,
wit en grijs, die - naar zij veronderstelden -
ten grondslag lagen aan de gehcle visuele
werkclijkheid. De Stijl-kunstenaar trachrrcn
deze conAicrerende elementen, lijn, vlak en
kleur, te ordenen tor cen OOeld van even-
wichtige en juiste verhoudingen, als ymbool
van de kosnUsche harmonic van het leven.
Door de geometrische vormen afre temmen
op dc macrunale produktie - die al een
middel werd beschouwd om dcze harmonic
over de gehele visuele omgeving uir te brei-
den - krcgen hun theorieen cen sterk ociaal-
utopisch karaktcr. 'Kunst .. . ontwikkclt
krachten die srerk genocg zijn om de gchele
culNur re beinvloeden, in plaars van dat zij-
zclf wordt be'invloed door maar chappelijke
verhouIDngen', stclde Van Docsburg.
Een jaar na de oprichting werd Gemt
R-ierveld in De Stijl gc·introduccerd. Door
rur contacr wcrd Rietveld, opgcleid 31 meu-
bclmakcr en vervolgens als architect, diep-
gaand beinvloed. In 1919 cruep hij de 00-
roemde ' rood-blauwc sroel', cell van de cer- 75
sre tastbare uitdrukkjngen van de idcalen van
De tijl, gemaakr van machmaal vervaardig-
de houten larten en multiplex platen, die op
of langs e1kaar waren gelegd en koud aan
e1kaar gcschroefd zonder houtverbindmgen,
en geschilderd in de primaire kleuren. Het
ging Iller om cen ongcevenaarde fundamen-
tele hcrdefirue.ring van de con tructic van de
stoel. R-ietveld bleef experimenteren in ont-
wcrpen voor gebouwen, meubcJs en inrich-
tingen, als onderzoek van de esthetica van De
Stijl. In 1924 bereikre dir cen hoogrepunt in
het chrodcrhuis te Utrechr, roen cen geluk- 76
kige opdrachr hem in staat stelde een rotaal-
bceld van de modeme levellsstij I te creeren.
Dc functionele organisatie en de vormele-
menten van het huis, de gehele inrichting en
het meubilair waren sa ror een
alJesomvattcnd geheel, mer een sterk ruimte-
lijke werking in een samen pel van lijnen,
vlakken en kleurcn.
10
4
'11 n II
• A vantga idcalen leken een tijd
lang de grootste kan van sbgen te hebben in
de nieuwe sovjet taat die het traditiegerrou-
we tsaristische regime in verving.
V66r de Ecrste Wercldoorlog had de • lIpre-
matistische' groep rond Kasimir Malevitsj de
weg ingesJagen naar volledige geometrische
ab tracne. Zij lieten hun werk vergczcld
gaan van cen theorie waarin werd gepro-
bcerd ccn objectief vi lIccI vo ablilaire te
Copyr rted
ontwikkelen, gebaseerd op metafy i che
waarden dje we.rden toegcschrevcn aan ma-
terialen ell consrructie. Dc Oktoberrevolutie
van 1917 met haar bclofte van een niellwe
maatsehappij en een nicuwc men , yond cen
enthou iast onthaal bij de avant-garde, die
over het a1gemeen, ietwat na"ief, in cen poli-
tieke revolutie ook mogclijkheden zag voor
CCll ;uti ticke revoluti .
Hun verlangen zouden echter niet zo een-
twee-drie in vervulling gaan. Er volgde een
debat over wat voorrang verdiende: propa-
ganda-affiches en gebrwk voorwerpcn ver-
105
76. errit R.i tveld. incerieur
vall het chrOderhui. Utrecht,
1924·
C:opyr h ed rT' r .11
COPYrighted ,.. age
77. K. illl ir Maleviuj, kopje en
thee pot voor de
staaua.rdcwcrkfabrick in
Leningrad, ca. 19}.O.

vaardigen, of abstraere consenteties erecreo
di e model moesten sraan voor een revolutio-
naire kunst. De ewee srandpunten k warnen
voon uit rwee ver ehillende manicrcn waar-
op her begrip 'functi e' werd opgevat : in de
ene werd her accent gelegd op de extcme
gehruikswaarde; de andere, di e grorendecls
was gcbaseerd op de theorieen van MalcvitSj.
benadruktc de 'economie' in de esrnetische
constructie. Malevitsj' imerpretatic i duidc-
lijk af t C Iczcn 3an de omwerpen voor aarde-
werken voorwerpen die hij omstrecks 1920 77
maakre. Aan praktische a pecren en behoef-
rcn van de gcbrui ker wordt voorbijgcgaan;
' funeti c' wordt geabstrahecrd to[ cen c rnc-
ti ch principe van de economic van de vorm.
In 1920 publiceerden Alexander R od-
t ~ e n k o en Varvara tepanova een Produktie-
mOl/ifest waarin zij de vcrwcrping van de tra-
dici e en dc gee rdrift voor de rechnologie
probecrden re verbinden met de communis-
tische ideologic. In hun rheori een, die later
bckcnd zouden worden als het 'constructi vis-
me'. stelden zij de rationele organisatie van
materialen gelij k aan eommunisme, dat zij als
'opti maJc organisati e' defll1iecrden. Hun ar-
tistieke uirdrukking von den deze theoriecn
in ab tracte sculpturale con tructi ,waarin
opvattingen over efficient materiaalgehruik
werden ondcrzoeht. Heftige kritiek op dczc
'Iaboratoriumkun t ' en haar gchrek aan
maatschappclijke rclevantic leidde ro r een de-
bar over de rclatie ru sen kun r en industrie.
Hierover deden versehi ll ende theorieen dc
ronde, maar daarin werd louter in ab tracte
termcn gcsprokcn over de relatie russen
kUllSt als materieJe constructi e - cen vorm
van arbeid - en fabriek arbeid. In 1922
maakte cen vooraanstaand dleoreti cus, B.
Arvatov, een diepgaande studi c van de in-
dustrielc arbcid. Hij trok de conelu ie dat het
werk van technici in de produkti c gelijk
tond aan dar van kunstenaars, omdat tech-
nici ook 'dingen ontdcktcn, materialen orga-
niseerden en vormen bewerktcn' - vaardjg-
heden di e men ontwikkclde uit praktische er-
varing, de cni ge manier waarop men on(-
dekkingen en uitvindingen kon doen. Kun-
106
C' lPY'llll1 j '11< n II
stenaars, zo was Arvatovs conclusie, hadden
cen ruimere, rijkere ervaring en konden
daarom produktietechnici vcrvangen. De
'technicU$-kunstenaar' zoals bij zich die
voorstelde, kreeg van Alexej Gan een twee-
ledige taak: zowe! industricd-cxperimentelc
produkten ontwcrpen als artikelen v ~ ~ r mas-
sa- en scrieproduktie.
Deze nadruk op de overwegend synthcti-
sche rol van de individuele technicus-kunste-
naar werd door N. Taraboekin bestredcn als
irrelevant voor cen op arbeidsdding geba-
seerde industriCle produktie. Taraboekin
dweepte met rationaliscring, die in de. Sov-
jet-Unie krachtig werd gepropageerd als
m iddel om radicale verandcringl'l1 in leven
en arbcid te bcwe.rkstelligcn. Als leider van
de: kunstateliers van de Moskouse Proletkult-
organisatie, richtte hij een ' Wetenschappclij-
ke Organisatie van de Kring van de Arbeid'
op om onderzoek tc doen naar de: 'rationali-
sering van de artistieke arbcid, die zich tot op
heden in een chaotische, ongeregelde toc-
stand bevindt'. Hij baseerde zich in hoofd-
zaak op Malcvitsj' econornisch principe,
waarin de nadruk lag op efficient gcbruik,
niet aileen van materialen maar ook van tijd.
Door de kunst op een technische en weten-
schappelijke grondslag te funderen kon ze
worden ge'intcgrL-erd in de maatschappij a1s
onderdeel van het coUecrieve leven. In rcactic
hierop blcef Arvatov zijn technicus-kunste-
naar vcrdedigen, omdat 'het socialisme geen
verzamding homogcne wezens is, maar een
georganiseerdc et.-nht.-id van hoog gespeciali-
seerde persoonlijkheden in de colJecrieve
produktic'. Voor hem bestond de rol van de
technicus-kunstenaar in 'het tot stand bren-
gt.-n van experimented werk in modclfabric-
ken en het ontdekken van standaardvOilnen
in de materiete omgeving'. Deze standaarden
moesten niet louter bestaan uit technische
specificaties, maar dienden vedeer een
rniddel te zijn om de standaarden van het col-
lectieve, socialistische leven tc laten zicn, en
invlocd uit te oefencn op het dcnken en de
maatschappelijke verhoudingen.
De problemt.-n waarmt."C mt.-n bij het in
107
praktijk brcngen van deze theorieen werd
geconfrontecrd waren weinig bemoedigcnd.
Modelfabriekcn bcstonden eenvoudigweg
niet; de enige centra v ~ ~ r cxperimentt.-el
drit.oOimensionaal werk waren de atelicrs
voor mctaal- en houtbcwerking van het
Moskousc onderwijsinstituut, de 'Vcboete-
mas'. Hierin werden, onder lciding van
Rodtsjenko en EI Li.\sitzky, verwocde pogin-
gen gedaan om methoden te ontwikkelen
voor de vormgeving van industricle produk-
ten, ondanks het gcbrek aan materialcn en
apparatuur. Men richtte zich vooral op het
ontwerpen van standaardmodcllcn voor 78
multifunctioncle meubels. Terwijl de sober.:
vormgeving en het cconomisch gebruik van
ruimtc een volmaaktc afspicgcling vorlllden
van het gebrek aan materialcn en de schaarsc
woonruimte, maakten vecl van de ontwer-
pen niertemin cen onrealistische indruk. Er
werden opklapbare meubcls ontworpen
voor vticgtuigcn en langc-afstandsbU$sen in
een tijd dat dcrgelijke vormen van vervoer in
Rusland praktisch niet bestonden; noch de
constructies noch de toegcpaste matcriak,l
waren toegt."Sneden op de bestaande prod uk-
riefadliteiten. Opnieuw lokte de klooftllSsell
esthc.:tische opvattingcn en de maatschappc-
Lijke omstandigheden van produktie en ge-
bruik scherpe kritiek uit .
Bij het uitvoeren van standaardolltwerpen
bad aileen de 'Kunstkring van Jonge Arbd-
ders' (IZORAM) opmerkelijk succes. Dit was
een groep van indU$triearbcidt.-rs uit Lenin-
grad die meubcls voor arbcidersclubs en cul-
tIIurhuizen oDtwierp, instellingen die het
brand punt moestcn worden van de ontwik-
keling van het sociale en culturcle leven. Er
werd ovcrvloedig gebruik gemaakt van hout
en er werden cenvoudige vorl11en toegcpast
die gemakkelijk te fabriccren waren. Vanaf
1928 werden er tafds, stoclcn, bankm en kas-
ten vervaardigd die zeer vaak zouden wor-
den aangchaald als voorbeeld van cen prole-
tarische kunst die werkelijk uit het yolk
voortkwam cn niet was aangcreikt door pro-
fe sionele kunstenaars.
Toen ai le krachten en middclen in de So v-
Gopyngnted matenal
jct-Unie werden aangewend voor Stalim in-
du trialiseringsprogramma, ingc1uid met het
cerste vijfjarcnplan uit (92 , kwam er een
eind aan de jaren van debat en experiment.
Dat er weinig praktischc rcsultatcn warcn
gehoekt en de produkriekunstenaars terecht
waren gckomcn in een niemandsland tusscn
kun t en technologie, kan zonder twijfel
deels worden tocgeschrcvcn aan de hachelij-
kc tOcstand van de Russische industrie, waar-
Copyr grtr 1m gr
78. Multifunctionclc meubcls
onrworpen onder leiding van
Alexander Rodtsjcnko in de
Vcboccemas in Mo kou,
ca. c926.
(08
Copv'lgnted '11 rial
in in de jaren twinrig, na jaren van oorlog en
ontbering, weinig ruimte was voor inn ova-
tieve ideeen. Maar rrUsschien lag de hoofd-
oorzaak van het fiasco wei in het feit dat de
avant-garde er maar niet in sJaagde een ver-
binding te lcgg<.. .... tussen haar utopischc idca-
len en ontwerpen en de eigenrijdse werke-
lijkheid.
In Duitsland zou de overtuiging dat kunst
en leven met e1kaar konden worden ver-
;wend door abstracte kunstenaars die univer-
seel gcldende vormen voor de industrie cree-
ren, vooral in verband worden gebraeht met
het Bauhaus. Dcze onder"''ijsinstclJing werd,
na de samenvoeging van de kunstacademie
en de kunstnijverheidschool, in 1919 in Wei-
mar opgericht met Walter Gropius als direc-
teur. In de jaren twintig stond zij in het
middelpwlt van de bclangstelling, afhanke-
lijk van het stand punt dat men innam en-
thousiasme of waLging opwekkend, en door-
dat zij ill 1933 door de nazi's werd geslott. ....
krceg zij als instelling een onaantastbaar au-
reool over rich da.t pas recent ter discussie is
gestcld.
Het zou een apart bock vergen om he!
web van my the en rcaUtei! dar het Bauhaus
omgceft te ontwarren; aan cwce aspcClcn van
rijn reputatie moet hier eehcer aandach! wor-
den geschonkcn; in de eente plaats de bcwc-
ring dat de ondcrwijsmethode die in het
Bauhaus werd ontwikkeld bij uitstck was
toegesneden op industriCle vormgeving; in
de tweede plaats dat de instelJing moet wor-
den bcsehouwd als de bakermat van de mo-
derne industriele vormgeving.
In de beginjaren werd in het Bauhaus de
nadruk gelegd op het verenigcn van kunst en
ambacht. Het onderwijs was zo opgezct dat
begonnen werd met cen ondcrbouw, de Vor-
Imrs, de voorbercidcndc cursus, in eerste in-
stanrie ontwikkeld door Joh3Jmes Itten en
verplicht voor aile studentcn. Hie.rin lag de
nadruk op leren-door-docn. Op basis van
theoretisehe studies werden vorm, kleur, ma-
teriaal en textuur in de prakrijk onderzocbt
en met elkaar gecombinecrd. Daarna volgde
atelier-onderwijs in een facultatieve tak van
\09
kunst, kunstnijverheid en - vanaf 1924 - ar-
chitectuur, waarin de elcmcntaire werkwijze
uit de Vorkurs werd tocgepast op het geko-
zen spccialisme.
[ltcn drukte cen metafysisch stempel op de
opleiding: de nadruk lag op het experiment
als middcl tot zclfontdekking. Na zijn ver-
trek in 1923 werd de Vorkurs overgcnomcn
door L:iszl6 Moholy-Nagy en Josef Albers,
die de nadruk legdell op technischc objectivi-
teit en eflicicl1tie, op het bereiken van oen
maximaal cffect met ccn minimall' inspan-
ning. Ook hier kwam men uit op de abstrac-
tC, geomecrische vorm, bcrustend op een pla-
toonse thcoric.
Dc verandering wcerspiegclde {'Cn 0111-
wikkcling in de denkbceldcD van die
tot uitdrukking kwam in het plcidooi dat hij
in 1923 hicld voor ' kunst cn technologic: cen
nieuwe eenheid'. Wat hem hicrbij voor ogen
stoDd wcrd samengcvat in bct in 1926 ge-
sehreven aTtikel Uitgangsplltlten van dt Bau-
hausproduktit: 'In weZCD rijn de ateliers van
het Bauhaus laboratoria waarin prototypen
van produkten die gcschikt rijn voor massa-
fabricage en kenmcrkend voor onze tijd,
zorgvuJdig worden ontwikkeld cn voortdu-
rend worden vcrbctcrd. In dezc laboratoria
wil het Bauhaus een nicuw type mcdewerker
voor de industrie en dc kunstnijverheid op-
Iciden, die eVl'J1 goed is ondcrlcgd in de tech-
Dologic als in de vorm. Wij stellen ons ten
docl een recks st.andaard- prototypcn tc crce-
ren die tcgemoctkomen aan allc cisen die
vanuit de economie, de technologic en de
vorm worden gcsteld, en dit dod kan slcchts
worden bcreikt door de beste, veelzijdigste
c.n volledig opgclcide mcnscn tc sclec-
teren, die beschikken ovcr een gedegen atc-
lierervaring en cen grondigc kcnnis van
vormgevingsclementcn als vorD! en tcehniek
en de wctmatight:dl"l1 dic hicraan teD grond-
slag Liggen:
Laten we, 0111 Gropius' uitspraak op haar
juiste waarde te schattcn, eens kijkcn na3T de
praktijk van het Bauhaus. De Bauhaus-'att:--
Iiers' bijvoorbccld blevcn op ambachtclijkc
Jeest geschoeid en de crvaring die men daarin
Gopyngnted matenal
79. Marcel Breuer, tafel uit
1926 en tocl op slcdc nit 1928.
vcrvaardigd door Tbonel.
opdecd had wcinig te maken met de indu -
triele praktijk. Ook hantccrdc mco in bet
Bauhaus cen andere definitie van 'standaar-
den' dan in de industric. Gropiu! gcbruiktc
het begrip in dezclfde bctckeni als Muthe ius
en Le Corbusier, a1s een cultureel type, gcdc-
finiccrd in formccl-csthctische tcrmcn. Gro-
pius' Opv3tting dat cffieicntic cn vorm gcba-
sccrd lijn op onderliggende wctmatigheden
verraadt dczclfde nciging tOt csrncrisehc ab-
o. Marianne Brandt en Hein
Briedendiek, bedlampje voor
Koning & Mathiesen. 1928.
rraetic die ook ziehtbaar is in de eigentijd e
arrisrieke bewegingen. Die ligt nogal voor de
hand, wam in het Bauhaus kwamen vee! van
de denkbeelden en per oonlijkheden die we
cerder in dit hoofd [Uk hebben besproken,
samen. Gropius en Le Corbusier hadden sa-
mengewerkt onder Peter Behren ; EI Lissit.z-
ky braeht in 192 1 een bezoek aan het Ball-
haus; en Vasilj Kandinsky, leidcr van de
schildcrscursus aan de V choeternas, verliet in
1922 Rusland om leraar aan bet Bauhau te
worden. Ook Theo van Doesburg uie Ne-
derland was er in 192 1 cn 1922 Ie gast.
men Gropius' bclcid afmcet aan het
I 10
Copv'lgnted 'l1 rial
79
80
81
un tal prototypcn dat vanu]t het Bauhaus
daadwerkelijk in produktic i genomen, dan
is het resultaat mager. Marcel Breuer en Mie
van der R.ohc ontwierpen een eric buis talen
meubels, geproduceerd door Thonet en
t3ndard Mabel in Berlijn, w.arin de con-
structieve eigenscbappen van dit matcriaal
werden benut voor hct vervaardigen van ui-
terst originele en op grate schaal geimitcerde
vormen; Marianne Brandt en Han Przyem-
bel ontwierpen lampen voor chwintzcr &
Graff in Berlijn en Korting & Mathiesen in
Leipzig; keramickomwerpen van Gerhard
Marcks. Margucrira Friedlander, Otto Lin-
dig en anderen werden door verschillende
firma' in produktie genomen, waaronder de
prestigieuze raaciiche Porzcllanfabrik in
Berlijn. Dc door Gropius onrworpen Adler
Cabrioler deed zijn imrede in 1930, nadar de-
ze rich uir het Bauhaus had teruggctrokken,
maar is illu tratief voor zijn bcnadering. Her
was cen dure wagen, die door carro scrie-
bouwcr in beperkre aantallen werd ge-
maakt, volgen ambachtelijke methoden. De
rreng geometrische opzet werd getemperd
door de afgcronde hocken van de
Ofi choon her cen grote en statige wagen
wa ,wa de achrcrkanr tiefmoederlijk be-
handeld, mcr Icrrcrlijk cen koffcrb k: een
grote doos die op een uitsrckend draag tel
rustte. Bij industrieel vcrvaardigde auto's
werd het gebruikelijk zulke onderdelen in
het gehcel te intcgrcren, maar noch dit laarsre
voorbecld, noch de tccbnische verbeteringen
die Ford invoerde of de denkbcelden over
stroomlijning die in het voorafgaande decen-
nium in Duitsland waren ontwikkcld, vin-
den in bet werk van Gropiu erkcnning.
KoTtom, het aantal van uit hCI Bauhaus
afkomstige industriele produkten was qu
verscheidenheid of kwali teit nauwclijks tOC-
reikend om ver trekkende uir praken over
zijn betekenis re rechrvaardigen. Binnen de
algcbele ontwikkeling van de vormgeving in
een van de voomaa mste indu tricl:mden ter
wcreld lijken de Bauhausprodukren bovcn-
dien niet mcer dan een minuscule bijdrage
van cen marginale avantgardistischc groep.
I I I
Copyr qrtC<1lm qc
8 I. Hanglam pen . K.ndem· van
Koning & Mathiesen. 1930.
VerschiUcndc Icdcn van her
Bauhaus Icvcrdcn cen bijdrage
.an deze serie.
Copv'lgnted '11 nal
Onderwijskundig had het Bauhaus daar-
cDtcgcn cen cnormc uitstraling; zijn metbo-
den liggen ten grondslag aan het kunstonder-
wijs in irutcllingen over de hcle wereld. Toch
doct de gcschjcdenis van zijn bekcndstc op-
volgeTs - het New Bauhaus in Cbicago en de
Hochschule ftir Gcstaltung in Vim in Beie-
ren - opnieuw twijfcl rijzen aan de gescbikt-
heid van de Bauhausmethoden als voorbeTei-
ding op de industriclc vormgcving.
Hct New Baubaus, opgcricht in 1937, cn
later opgegaan in bet Illinois Institute of
Tecbnology, dankte zijn bestaan aan de on-
vermocibarc inzct van Laszlo Moboly-Nagy
en zijn echtgenote Sybil. Opgezet at\ recht-
strceksc opvolgcr van hct Baubaus vcrlecndc
bct cen nicuwe dimcnsic aan het cR'aoef on-
dcrwijs in de Verenigde Staten. Niettemin
yond, zoals later in bet tijdschrift Illdustrial
Dtsigll werd opgemcrkt, hct mercndccl van
de oud-srudenten emplooi als kunstenaar,
ambachtsman ofleraar, en niet als ontwerper
in de industrie.
De Hoch.\Chule ftir Gcstaltung in VIm
werd geopcnd in 1955, voornamelijk op ini-
tiatief van Max Bill, haar ccrstc directcur en
cen voormalig Bauhausler. In haar prille bc-
staan werd zij verscbeurd door een hevige
controverse tussen Bill en zijn plaatsvervan-
ger, Tomas Maldonado. Bill had Ulm ge-
concipicerd als cen instclling dic • de beginse-
len van het Bauhaus zou uitdragen'. Maldo-
nado wa.\ van mening dat dezc beginsclen
slt:chts konden worden verwezcnlijkt als men
de methoden van bet Bauhaus overboord
zettc. De nadruk op njeuwe vormen was ir-
in plaats daarvan moest men nicu-
we beginselen en methodieken formuleren
die ontwerpers in staat stelden ftexibcl in tc
springen op de complexe eisen van technolo-
gic en industrie. Bill yond bij de staf onvol-
doende stcun en nam ontslag als directcur.
om te worden opgcvolgd door Maldonado.
Wat voor bedenkingen men ook tegen het
Bauhaus mag hebben, het beeft ontegenzeg-
lijk cen enorme invloed gebad. Dc bonte.
vcrzamcling talenten die Gropius bij e1kaar
bracht was uiterst individualistisch, maar
ontwikkdde ook een sterke groepsidentitcit.
Toen de ledt:n van deze gemeenschap door
emigratie uit bet Dcrde Rijk verstrooid wer-
den. droegen zij een sterke Ovt.'Ttuiging met
zicb mee. die, waar ze ook werkten en Ics-
gaven, cen diepgaande invlocd bad en door
talrijke studenten en aanhangers opnieuw
wcrd bcvestigd. Wat bet Bauhaus werkcJijk
was lijkt minder bcJangrijk te z.ijn gcweest
dan wat zijn leden en volgclingCJl meenden
dat bt:t was. Zijn invlot.-cl. vele malcn groter
dan men op grond van de fcitelijke prcstaties
zou mogt.'1l verwacbten. getuigt bovenal van
de macht van ideeen.
Een belangrijke drijfvccr van de avant-
gardebcwcgingen die in dit boofdstult zijn
beschreven was de overtuiging dat een ards-
tiekc omvorming van de menselijkc omge-
ving vanzclf zou leiden tot cen verbetering
van de kwaliteit van het bcstaan. De pro-
blemen van de hen omringendc wercJd wer-
den aldus in e.\theci.\Che termen vcrtaald. om
ze door de kracht van de artistieke creativiteit
vorm te geven en te bewerken. Men ging
abstrahercnd te werk en de uitkoID.$len daar-
van waren niet zclden esotcriscb en slechts
toegankclijk voor een kleine groep geestvcr-
wanten. Dc nieuw ontwikkelde vormcn
hadden, boewel ze vaak cen grote beeldende
kracht beuten. cen utopiscbe funetic cn
waardc; ze Warl'l1 zclden vanzelfsprekend en
konden moeilijk standhouden. Derhalve Ie-
ken deze vormen nauwelijks van toepassing
te zijn op de problemC1l die ze beoogden op
te lossen en werden ze in brede kring met
onbegrip en afkeer ontvangcn. Complcxe
maatscbappdijke problemen - zo werd dui-
dclijk - konden njet louter door cen forma-
listiscbe csthetiek worden opgelost. Het ge-
loof dat kunstenaars en ontwerpcTS de her-
vormers en wetgevers van de menselijke 53-
menJeving waren was een fascincrend idcaal,
maar zij waren cen volksvertegenwoordi-
ging zonder e1e.ctoraat.
1 12
Gopyngnted matenal
HOOFDSTUK 6
Het ontstaan
van de professionele
industriele vormgeving
Dc Eeme Wercldoorlog gaf de stoot tot cen
enOlllle uitbrciding van de produktiecapaci-
teit in de Vcrenigde Staten, die!U 191 wcrd
aangewend om te voorzien in een stij-
ging van de consumptie. Dc groci van de
massOlproduktie, die was gcbaseerd op om-
vangrijke kapitaalinvcsteringen, bracht met
zich mee dat oDafgebrokcn wcrd gezocht
naar middclen om de kostcn te beperken en
de afzet te bevorderen. Door standaardisc-
ring en rationalisering, verbetcrde produk-
tieillcthoden cn nieuwe matcrialen konden
dc kosten per eenheid aanzienlijk omlaag
worden gebracht. De nadruk op de visucle
vorm werd een belangrijk instrument om de
verkoop te bevordcn:n, niet in de laatste
plaats doordat dankzij de toenemende reda-
me het visuclc bedd van (x:D produkt vaak
op grot ere schaal werd verbrcid dan het pro-
dukt zclf.
In 1917 begon echtcr cen periode van cco-
nomischc teruggang. Vclc klcine bedrijven
gingen faillict of werden overgenomen, ui-
ting van cen trend tot concentratie. Dc Wall
Strect-krach van 1919 en de daaropvolgcnde
cconomische crisis leidden tot cen hcvige
concurrcntie.nrijd tussen de bcdrijvcn die het
hadden ovcrlccfd.
Onder dezc omstandighcdcn
deed Cell nieuwe genera tie industriccl ont-
werpers Iuar intredc. Hun achtergrondcn
verschilden en hun wcrkwijzen en presta lies
liepen sterk uiteen, maar door hun werk zou-
den zij ervoor wrgen dat de vormgcving
wcrd erkcnd als cen e sentiee1 onderdccl van
de cornmercicle en industriele bedrijvighcid,
ceo specialisme binnen de arbeidsdcling die
1 J 3
Gopyngnted matenal
nu cenmaal inherent is aan mas ale produkric
en afzet.
V cle indu triecl ontwerpers hadden een
achtergrond waarin publiciteit en presentatie
een rol spcc.lden; zij kwamcn onder meer uit
de hoek van de vormgeving, de
en etalagebouw of
thcatervor IIIgcving. Zij waren gcwcnd in
een commerciccl kader tc wcrken, vaak in
teamverband, en beslissingen te ncrnen waar-
Copyr grtc Im< c
82. Walter Dorwin Teague,
Ko{bk c. mera 'Bantam
pedal'. t936.
bij trijdigc ei en met elk.ar mocsten wordcn
verzoend. Vanuir dezc achtergrond n. men
ontwerper ook de orgalli arie en werk wijze
van het adviesbureau over, werkend voor
eell uireenlopende clientele.
E n goede illu rracie van de wijze waarop
zij zich aan hUll Ilieuwe werkterrein aanpas-
ten, vormr het werk van Walter Dorwin
Teague, een succesvol grafisch kunstenaar die
in her midden van de jaren twindg begon te
cxperimentcren m t driedimcil ionalc vorm-
geving. In 1927 k.reeg hij vall Eastman Ko-
dak een opdracht voor her ontwcrpcn van
camera' en verpakkingen, en in 192 intro-
duceerde hij mcr de 'Kodak Vanity' cen rno-
dieu element. Huis en balg van dit tOe tel
werden vervaardigd in ccn hele reeks klcu-
rcn, het had ier crippen van verchroomd
mcra.J en een bijpassende. met zijde gevoer-
de hoe . Uit Teague's laterc werk blijkr cen
Copv'lgnted 'l1 rial
8z
groeiende aandacht voor tcchnische details.
De 'Bantam Special ' uitl936 was een klcine
handcamera, die omwille van het gebruiks-
gemak was teruggebracht tot haar cssentie.
De horizontalc metalcn Strips op de camera
hebben ogenschijnlijk een louter decoratieve
functle. Ze waren cchtCT bovcnop het geper-
ste hws aangebracht, waardoor bet te lillen
oppervlak wcrd beperkt, .... bet gcvaar van
afscbilfcTen en bars ten van de lak
kleind. Teague's vaardighcid in bet oplossen
van tecbrusche problemen met behulp van dc
esthetische VOTm leidde tot cen levenslange
samenwerking met Kodak. Toen de onder-
neming na de Twcede Wereldoorlog baar ei-
gen ontwerpafdeling oprichtte, bracht hij ad-
vies uit over de opzet en bleef daarna werk-
zaam als belangrijkste vormgevingsadviseur.
In bet begin van zijn loopbaan ontwierp Tea-
gue tevens kantooTmachlnes voor de Ameri-
can Salcs Book Company en zware indus-
triele machines voor Heald. In beide gevaUen
werktc hij met te.chruci wt deze bcdrijvl. .... sa-
men en bracht bij cen wirwar van transmis-
sics, helbomcn, schroeven, sleuven en uit-
steeksels terug tot een overzichtelijker, dui-
delijke vorm die nict aileen visueeJ aantrek-
kelijker was, maar ook, dankzij de nadruk op
onderdelen die cssl. .... tiecl waren voor het
functioncren en de bediening, gemillelijkcr
in bet gebruik. Ais gevolg hiervan kreeg hij
steeds meeT en steeds grotere opdrachten.
Raymond Loewy was een Fransman die,
nadat hij tijdens dcEerste Wereldoorlog zijn
militaire dicnstplicht had vervuld, naar Ame-
rika vertrok en zich daar vestigde als illu-
strator en In 1929 kreeg
hij van Sigmund Gestetner bet verzoek cen
nieuw ontwerp te maken voor cen 5tencil-
machine, waarvoor hij vijf dagcn de tijd
kreeg. Een visuele vereenvoudiging was bet
eruge dat in zo'n korte tijd baalbaar was. Ge-
stetner was niettemin onder de indruk en gaf
Loewy de opdracht voor latere modellen cen
nieuw basisontwerp te maken. Ook in deze
ontwerpen probeerde Loewy een verbetcrde
vorm te combineren met een grotere doel-
matigheid. De koelkast 'Coldspot' die hij in
115
1935 oDtwierp Sears, Roebuck & Co.
toonde op indrukwckkende wijzc aan hoe-
zeeT vormgeving de verkoopcijfers kon bei'n-
vloeden. Eerdere koclkasten zagen er monu-
mentaal uit, hadden hoge, gebogen poten en
een koelelement dat van buitenaf zichtbaar
was. Loewy stopte aJle onderdelen in een
eenvoudige, wit stalen kast
met een eKcn dcur. Dc verchroomde onder-
delen van de installatie mocsten als cdelstenen
afsteken tegen de strakke achtergrond. De
binnenkant was met zorg ontworpen om
rwmte tc bieden aan dozen van verschillendc
grootte en vorm. De koclkast had cen half-
automatiscb ontdooimechanisme, laatjes
waarwt de met cCn handgreep los-
Iieten en eeD glazeD dt:egrol die kon worden
gevuld met ijsblokjes voor ceo gemakkdij-
ker bereiding van pasteideeg. Het model
Iwdde cen rucuwc stijl in de vormgeving van
koelkasten in, en binnen vijf jaar vloog het
verkoopcijfcr omhoog van 15.000 tot
275.000 exemplaren per jaar.
Ook de prakrijk van Loewy groeide snd.
Tegen 1947 had hij zevenenzeventig op-
dracbtgevers en wcrktc hij aan overs pan-
ningsconstructies, winkelintericurs, indus-
triele prod uk ten, vervoermiddclen en hun
uitrusting, en verpakkingen.
Henry Dreyfuss was oorspronkclijk weTk-
zaam in de theatervormgeving, maar sloeg in
1929 cen andere wcg in cn opende een bu-
reau voor industrielc: vormgc:viDg. Het jaar
daarop was hij een van de tien kunstenaars
die door dc Bell Telepbone Company dw-
zend dollar kregen aangeboden om idecen tc
leveren de vorm van in de tockomst te
vervaardigen telefoontoestellen. Dreyfuss
was ervan ovcrtuigd dat speculatieve ont-
wcrpen alk..,n voor de buitenkant zinloos
waren. Hij sloeg het aanbod af en wees crop
dat samenwerking met technid van Bell
noodzakelijk was zodat men 'van .... uit'
kon ontwerpen. Dc onderneming was van
mcning dat deze werkwijzc de artistiekc mo-
gelijkbeden zou bepcrken, maar zij verander-
de van mening tocn de ingediende onrwer-
pen ongescbikt bleken en machtigde Drey-
Gopyngnted matenal
fu om tc werken zoals hjj dat wilde.
Aangezicn cen tclcfoonbcdrijf njet hoefde
te concurreren op de markt. was introductie
van nieuwe apparatuur aileen zinvol wan-
neer zij beter functioncerdc en tegen lagere
bedrijli kostcn kon worden vervaardigd. Bo-
vendien mocht de vormgcving nict snc! vcr-
oudercn. In 1927 had Bell cen door cigcn
technici ontworpen toe tel met cen hoom op
de markt gebrachr. dar in de plaars moe t ko-
COPYflgnted rr age
J. Raymond Loewy. koelka I
·ColdsPQl·. onrworpen voor
Scars. Roebuck & 0 .. 1935.
1 16
c.,oPYflgnted mL flal
men van de recluop taande modellen. In
1937 werd dit vervangcn door
84 'combinatie- toestel', dat aanvankelijk van
metaal werd gemaakt en vanaf begin jaren
veertig van plastic. Omdat het niet mocht
opvallen en geschikt moest voor gcbruik
in woonhuizen en kamoren, werd het tOt zijn
e entie teruggebracht. Dankzij
voorbcreidend ondenoek en gebruik tests
wa. het toestel gemakkelijk te bcdicnen. De
eenvoud van het model vergcmakkc1ijkte het
choonmaken en onderhoud en ma.akte de
kans op beschadiging uiterst klein. Vanwege
de kracht van dit ontwerp stelde Bell Drey-
fus aan als adviseuT en jarenlang wcrkte hij
aan aile produkten van dit bedrijf, waar in
1950 meer dan honderd vcrschillendc appa-
raten werden ver vaardigd.
Dreyfuss' succes school in zijn overtuiging
dat aan de men aangcpaste machines het
meest doclmatig zijn. Gedurende vc1e jaTen
verzamelde hij gegevens over de
en vClIlIogen van het men dijk lichaam,
waarvan hij in 1961 verslag deed in zijn bock
Tilt Measure oj Mall. Dit bock droeg ertoc bij
dat de ergonomic een onmi baar hulpmiddel
werd voor ontwerpers. Dreyfuss' studic had
een duidelijke nccrslag op de reck tractor-
ontwerpcn die hij vanaf 1955 het bedrijf
John Deere vervaardigde, en op in opdracht
van Hystcr onrworpen machines voor de
verplaatsing van grond en materialen en
voor de wegenbouw. Deze waren alle ge-
construeerd rondom een gerieflijke, op ergo-
nomi che berckeningen gebaseerde bestuur-
dcrscabine. Aan de buitenkant maakten de
voertuigen dankzij hun heJderc, afgewogen
compositie van volume cen degeJijke en
doc1matigc indruk.
Teague, Loewy en Dreyfu wcrkten all en
in New York, maar ook Chicago was een
beJangrijk ontwerpcr centrum; onder ande-
ren Dave Chapman, Jack Little en Peter
Muller-Munk bouwden cr cen uitgcbreidc
praktijk op. Dc tentoonstelling 'Century of
Progre ' in 1934 was cen gebcurtenis van
groot befang. Er werkten ve1c jongc tcn-
toon teUingsinrichters en etalagcbouwers aan
1 17
4. Hemry rafcJtocs,c1
type 'Joo', voor Bell
Telephones, 1937.
Copv'lgnted 'l1 nal
mcc die zich, als gevolg van de ervaring en
eontaeten die zc hier opdeden, ontwikke1den
in de richting van de industriCle vormgeving.
Een typisch voorbeeld was Jean Reinecke,
die zich in 1935 associcerde met Jim Barnes
en cen wtgcbrcide clientele opbouwde. Het
ontwerp van Reinecke d;1t het bngst stand-
hleld was tevens rijn klcinste: cen houder
voor Scotch Tape. Met zijn honderden imi-
tanes is deze zo aUedaags geworden en lijken
de uitgang puntcn zo voor de band
liggcnd dat het ingcnieuze van het oonpron-
kclijke ontwerp gcmakkclijk over bet boofd
wordt gezien.
Dc Amerikaansc meube1industrie was cen
belangrijke leerschool voor professionele
ontwerpen. OmstrCCks bet begin van de
rwintigste ecuw lag deze indu nie met haar
graad van mechaniscring en han massa pro-
duknc vcr voor op die van de rest van de
wereld. Veel meubelbedrijven richuen ate-
liers op, van waarllit ontwcrpers als Gilbert
Rohde en Donald Dcskey ook voor andere
bedrijfstakkcn gingen werken. Een van de
veelzijdigstc vormgcvers was Russel Wright,
die voordat bij meubcls ging ccn
opleiding als kunstsehildcr had gchad en
tbcaterontwcrpen maakte. Vanaf 1935 wcrd
rijn serie 'American Modem' massaal gepro-
ducecrd door Conant-Ball . Het materiaal
was stcvig, blank csdoomhout. Dc seric be-
stond uit bij e\kaar pa sende clementen voor
aUe vcrtrckh"ll van bet huis, die ccn
vormdetl doordat overa] gcbrllik werd ge-
maakt van eenvoudige, rechthockige onder-
delen, met flauw afgcronde kanten en grote,
opvaJlcnde handvaten als ellige decoratie. In
bet jaar dat dezc serie op de markt werd ge-
braeht associeerde Wright zich mct Irving
Richards, ccn zakenman met een passie voor
moderne vormgcving. Wrights droom om
'aLl es voor de ons omringende wereld' op-
nicuw vorm te geven in deze maat-
schap in even wicht gehoudcn door Ricbards'
inzicht dat kcnnis van de markt belangrijk
was, samengevat in rijn uitspraak: 'Een Ont-
werp is zo goed als de ondernemer die het
:tan de man brcngt.' Wright ontwierp cen
reeks vuurvaste schalcn van gedraaid alumi-
nium voor de ondcrneming, vervolgcns
lampcn, evcllecns van aluminium, Cll een
collectie tafelaardewerk, aUe onder de naam
' American Modern' en gekenmerkt door on-
opgesmukte vorrnell met de nadruk op kwa-
liteit en afwerking van de gebruikte matcria-
len.
De ontwcrpafdclingen van bcdrijven bo-
den aan vecl ontwerpcn werkgclegellbeid en
waren voor hen bovendien belangrijk als
lcerschool. V uk konden rij bun werkterrcin
uitbrciden bijvoorbceld automo-
bielbedrijven rich ill ccn andere OOdrijfstak
begaven. Zo nam General Motors in 1919
cell koclkastenfabrick over die werd omge-
doopt tot Frigidaire. (Toen de toenmaJige eli-
recteur van General Motors, Will Durant,
werd gevraagd een verkJaring te geven voor
dezc stap, WCCS bij er laconiek op dat auto's
en koclkasten aLlebci dozen waren met cen
motor erin.) In 1936 fuseerdc cen kJeinere au-
tomobiclproducent, Nasb, met Kclvinator,
cen producent van hwshoudclijkc apparaten;
en toen Scars, Roebuck & Co. een afdeling
opzcttc voor de vormgeving van rijn uitgt'-
breide colleene artikclen, trok men ontwer-
peTS aan uit Detroit, met name van General
Motors.
In 1928 wcrd Harley T. Earl benocmd tot
hoofd van de meuwe afdeJing Kwm en
Kleur van Gt.'11eral Motors; in 1938 werd zij
uitgebrcid en omgedoopt in de afdcling Sry-
ling. Er werkten toen drichonderd menscn,
cen duideJijkc aanwijzing voor het bclang cr-
van. Als meest vooraanstaand onrwerpc.r van
wat 's wcrclds groome indusrrieel concern
zou worden, drokte Earl cen belangrijk
stempel op het uiterlijk van modcrnc indus-
triele produkten en had hij cen beslisscnd
aandeel in de Strijd om erkenning van de
nieuwe rol en status van ontwerpers in 00-
drijven.
De bureaus die door zelfstandig werkende
ontwerpers werden opgezct verschildcn nog-
al in omvang. Dreyfuss in New York had
cen staf van ongeveer vijftien ontwerpers en
hield het aantal clienten dat bij op zelfde
I 18
C )oYflght8d ma flal
tijd tip had, beperkt. Loewy daarcmcgcn had
('op.,. Iqhted 1'"'9
. .. ...... ~ 0.1 ..... ............ v · ........ _ ..... r- . ......... _ .. . ..... _. --
vormgeving van meer dan duizcnd artikclcn,
waaruit blijkt hoc sncl ontwerpers wcrdcn
geacccptccrd. Hun ucccs i wei eellS tocgc-
chreven aan de opvallcnde manicr waarop
sommigcn van hen zichzeJf aan de man
brachtcn, maar de diepere oorzaak lag in hun
vermogcn om hun crcativiteit aan te
3an cen commerciele manier van
lemand die zich nict aanpaste was Nor-
man Bel Geddes, die van oorsprong theatcr-
vormgcvcr wa . Sommige van zijn ccrstc
119
.. .
Modern', vanor 1935
vcrvaardigd do r onam-Ball.
(, pyr h ed rP ml
86. Norman Bc:J Geddes,
model van de tockom5rigc
' Aircraft Number Four'.
ontwerpen hadden erg veel succes, maar hij
was cen idealist die wcinig oog had voor de
vraag van bet publiek en voor de be perkin-
gen van de produktietecbnicken. Zijn vrien-
den beschouwden bern als ceo genie, maar
z.ijn critici beschuldigden hem ervan indus-
triekapitaal te verspillen op een wijzc dic baar
weerga niet bad. Hij was op zijn be t wan-
neer zijn futuristischc dcnkbecldcn ruim baan
kregeo, zoals in zijn paviljoen voor General
Motors op de Wcrddtcntoomtclling in cw
York in 1939. Door gcbrek aan opdrachten
en bovenaJ door zijn cigen financiecl wan-
bcbeer ging zijn burcau kort na de Tweede
Wercldoorlog faimct.
Bel Geddes was echter een figuur van be-
lang vanwege zijn boek Horizons, dat in 1932
verscbeen en grote invloed bad. Zijn panic
voor technologic hield verband met een dy-
namische opvatting van vooruitgang en met
zijn ideaal am door ontwikkeling van de
tecbniek voor iedereen het leven in matericlc
(.on cstbctiscbe z:in te verbctercn. HorizonJ be-
vatte cen reeks futurisriscbe vooruitblikken,
speculatievc ontwerpen voor vliegtuigcn,
schepen en auto's waarvan de omvang en
snelheid pas zo'n veertig jan later rca Ii ecr-
ban zouden zijn. Een glad, organisch uiter-
lijk, zoals dat van • Aircraft Numbcr Four' 86
120
C )oYflght8d ma flal
werd door afgcrondc vormcn en forse lijnen
tot cen geheel gemaakt. Bel Geddes was n iet
de uitvinder van 'streamlining', zoal het zou
worden genoemd (zie het volgende hoofd-
stuk), maar hij droeg in belangrijkc matc bij
tot de popularitcit cryan.
AI waren er overeenkomSlcn. in Europa
ontwikkclde het beroep van ontwcrper zich
niet gehecl volgens hetzelfde patroon als in
de V crcnigde Staten. Andere omstandighc-
7. Wilhelm Wagenfeld.
modul:.;re glazen bakj C$
'Kubus', in 1938 ontworpcn
voor de uu itzcr Glasvcrein.
Copyr grt( 1m gc
den en opvattingen leidden tot andere moge-
lijkhcdcn en bepcrkingcn. Ii choon zclf-
st.1ndige ontwerpers in Amerikaanse zin cr
tOt na de Twecde Wcreldoorlog nauwclijk
voorkwamen, namen de mogelijkheden
voor industriele vomlgeving toc. gcwoon-
lijk binncn de meer ge peciaJisecrde arbeids-
situatie zoals die in Europa gcbruikclijk was.
Een van de opmerkelijkste Duitse vorm-
gcvers van rna aproduktcn was Wilhelm
Wagenfcld, ceo gcwezcn en
-<locent, die de aan die in telling gehuldigde
opvattlogen later afwcc al thcorctlsch CD op
zichzelf gericht. Ontwerpen voor de indu -
tric was, zo verkJaarde hij. een coUecneve be-
zigheid, die weinig overecnkomst vertoondc
121
c.,opyngnted rnL rial
87
met de werkwijze van de kunstenaar. Hij be-
streed dat de functie bcpalend was voor de
vorm en bctoogde dat zij niet het einddoel
was van goede vormgeving, maar t.ocn eerste
voorwaarde. Door deze ommekeer in zijn
stand punt en doordat hij zich onmiskenbaar
uitstekend wist aan te passen aan de indus-
triele produktie, kon hij - ongebruikclijk
voor een voormalig Bauhausler - in de pe-
riode van het Dcrde Rijk blijven werkt."Il als
ecn van de bdangrijkstc ontwerpcm.
Vanaf 1929 krceg Wagenfcld vanuit de in-
dustrie opdrachteD voor meubels, porselein
en Jenaglas. Zijn successen met dit vroege
wcrk lcidden in 1935 tOt zijn benocming als
artistick directeur van de Lausi[Zer Glasver-
cin, met de volmacht op aile nivC3US kwali-
teitsvcrbetering door te vocren. Het fljnc
gLlswerk dat hij voor exclusieve collectics
ontwierp werd intemationaal gUDstig ont-
vangen, maar hij werkte vooral met geperst
glas. In dit materiaal onrwicrp hij honderden
gocdkopc artikclen: wijo- en bierglazen voor
L'tl cafe., Bessen en ponell t<'11 be-
hoeve van de handel, huishoudclijk glas-
werk, ell cen moduJair systcem van bakjes en
schaal tjcs de keukcn, waaronder zijn se-
ric 'Kubus'. Versieringen werden hier nict
aaogebracht; bij de vormgeving maakte Wa-
genfeld uiuluitend gebruik van heldere lijnen
en subtiel gebogen vormen, waarin de buig-
zame cigenschappen van glas spaarzaam wer-
den benut. Na de oorlog vcstigde hij zich aJs
onafhankclijk ontwerper, en ontwierp hij
onder meer bcstek voor de Wurttembergi-
sehe Metallfabrik en enkele voortreffdijke
vcrlichtingsarmaturen Lindner in Bam-
berg. In deu laatste ontwerpen werd de
streng gcometrischc vorm van de bolvormi-
ge lampen getemperd door de meer orga-
nisch gevormde plastic omhulscls van de
elektriKhe aansluiting.
Minder bekend dan Wagenfeld, maar ecn
pionier op het gebic:d van de indusrriClc
vormgeving in was Walter Maria
Kersting. In zijn ontwerpen en zijn lessen
probeerdc hij estheti.,che opvattingen en
commcrciCic en tcchnische factoren met el-
kaar te verbinden. In zijn bock Die leMlldige
Form, dat in 1932 veocheen, be.,chreefhij de
rol van de ontwerper als bet scbeppen van
'ccnvoudige en goedkope voorwerpen, die
niet meer moetrn lijken dan wat u zijn. Die
men overal kan aanschaffen ... Die in serie
kunnen worden vcrvaardigd in ateliers voor
kunstnijvcrbeid en fabrickcn voor massapro-
duktie.' Technische appar;lten dienden cen-
voudig te zijn, betoogde hij, zodat ze on-
middcllijk te begrijpcn waren iemand
zonder technische aanlcg en volkomen veilig
bij verkeerde bchandeling. Deze benadering
bleek dujdclijk uit zijn ontwerp voor cen 1'3-
diokastje van 192 · , dat qua concept, vorm en
materiaal opmerkelijk oorspronkdijk was.
Het geperstc plastic bstjc, waarin aUe radio-
onderdelen bijeen waren gebracht, en de dui-
dclijkc t."Il eenvoudige bcdic:ning waren kcn-
merken die later op grote schaal werden
overgcnomen bij de produktic voor de
markt. A1s gevolg van Kerstings verzet tegen
het nationaal-socialistische regime werden
zijn kwalitc.itcl1 pas l1a de Twccdc Wcrdd-
oorlog voldocndc onderkcnd, al liet de Duit-
sc regering zich er niet van weerhouden zijn
radio-ontwcrp te gebruikcn a1s uitgangspunt
voor de ' Volksempfanger', een goedkoop
gcstandaardiseerd radjotoeste1 dat met fman-
cicle steun van de overhcid werd geprodu-
ceerd voor propagandadodeinden. Kcrstings
veelzijdigheid en inventiviteit kwamen pas in
de jaren vijfrig tot uitdmkking, in een scala
van ontwcrpen, waaronder verlichtingsappa-
ratUlIr, kooktocstcllcn, telcfoons, naaimacru-
nes, machines voor de industrie en elektrische
installant.os.
In cen groot aantal Europcse landcn grc-
pen architecten veel vuldig de kans aan om
de industrie te werken. en leverden zij
een bclangrijke bijdrage aan de vormgcving.
In Finland begon AlvaI' Aalto aan het eind
van de jaren twintig te elCperimenteren met
meubels, en in 1935 werd hij medeo.eigenaar
van een firma, Artek geheten, die zijn oot-
werpen in produktie bracht. In deze ontwcr-
pcn werden geL1mineerd beukchout en mul-
riplclCplaat gebruikt voor vormen die op fa:; ...
122
88
Gopyngnted matenal
Hidden page
Hidden page
Hidden page
Hidden page
helm Kagc in 1920 bij de porscleinfabriek
Gusta vsberg werken. waar hij erin slaagde de
herwaardering van uitersl individueel artis-
tick stccngoed te combinerel1 met ontwerpen
voor de massaproduktie van lafelscrviezen,
kcukengerci en sanitair. In Finland produ-
cccrde de gToep kunstenaan die bet bedrijf
Arabia in de jaren dertig bijcenbrachl onder
leiding van Kurt Ekholm cen even ruim as-
sortiment produkten, terwijl de glasfabriek
van Karhula- liltala mel Timo Sarpancva en
Tapio Wirkkala !Wee voortrcffelijkc on!Wcr-
pers in dietl I had en daarna.1st on!Wcrpen
van AJvar Aalto in produktie bad. Het mccst
opmerkelijk was de invlocd van kunncnaar-
ontwcrpers echter in de glasfabriek Orrefors.
In 1916 werd Simon Gate hier aangcsteld en
in 1917 Edvard Hald. Zij waren de ecrsten
van cen reeks bijzondcr getalenleerdc vorm-
gevers die door de firma in dieml werd gc-
nomen en over de bele coUcctic produkten
boge normen bandbaafde. In 1933 werd
127
93. Nils Landberg, gJasscrvics
'Illusion' voor Orrefon, 1957.
Gopyngnted matenal
94
gereedschap voor Husqvama en stofzuigcrs
voor ElectTOlul(, en trad op aJs advUeur bij de
ontwikkeling van ccn modulair systeem
voor camera-app:lr.lruur van Hassclblad. Sa-
son werktc ook nauw samen met SA.AII en
was verantwoordelijk voor de vormgeviog
van buiten- en binnenkant van de auto's van-
af het eerste model dat werd gelanceerd, de
'92' uit 1950. Dc acrodynamiscbe lijnvoering
verried dat het bedrijf zijn oorsprong bad in
de vliegtuigbouw. Ten slottc onrwierp Sason
de voortretfelijke '99' sedan, die kort na zijn
dood in 1969 in produkrie werd genomen. In
dit on twerp werd een schitterend gepropor-
tioncerde carrosserie gecombineerd met (:en
zowcl efficient als gerieftijk intcrieur.
V cle andere uiterst talentvolle onrwerpers
kregen in de jaren voor L"D na de Twcede
12
9
Wcrcldoorlog grote bckendheid. Aileen al
doordat hun wcrk ZO omvangrijk en uiteen-
lopcnd is zijn algcmcne conclll$ics moeilijk tc
trekken. Dcsondanks maakrenjuist deze gro-
te diversitcit eo vcelzijdighcid, bet Vl':Tmogen
om in zeer uitcenlopcnde ituatics oplo. ~ i n ­
gen te viodeo voor spccitickc problemcn,
zonder stcreotiepc vormcn of srij ltrucjes toe
tc passen, ben zo succesvol. Rond de jaren
vijftig WaTL"I1 er in de industrielanden nog
maar we.inig firma\ van enige omvang of
reputatie die niet het belang van her in het
Inrcrbellum vcrricbte pioniL'TSWcrk erken-
den: bijna alle maaktcn zij gcbruik van de
diensteo van profe sionde ontwerpcrs, hctzij
door hen in loondicnst tc nemen, hctzij door
hen aJs advi curs in rc scbakclen.
Gopyngnted matenal
HQQFDSTUK 7
De opkomst van
de 'streamlining'
In het vorige hoofdstuk werd beschreven boe
de Oeprcssie een hevige concurrt:ntil."Strijd in
bet Ameriluanse bcdrijfsleven tot gevolg
had. Hierdoor ontstond niet allcen een mcC'·r
professionele aanpak van de vOil llgeving van
produkten, maar ook cen stijl, streamlining,
die het symbool i . ~ geworden van dynamiek
en modernitcit.
Door toedoen van de visionaire ontwer-
pt:r Norman Bd Geddes werd het stroom-
lijnen zo populair, dat het wd vereenzclvigd
is met de Amerikaanse industriele vormgc-
ving in de jaren derrig en veertig. Of schoon
er o ntwcrpcrs waren die zich cTgcr dcl1 aan
dit srilistisch cliche, werd het stroomlijnen op
grore schaal in de industrie toegepast . Soms
gebeurde dit op basis van wetenschappclijke
berch,lingl."I1, vaak cchter vanwege de sym-
bolische lading en zonder enig verband mer
de functie van ber produkr. Een k1assiek
9.5 voorbecld is de Hotchkiss-nietmachine, in
1936 door Orlo Heller ontworpcn, die 'de
mooiste nictmachine van de wereld' wcrd
genocmd. Het was cen staaltje zuivere s£y-
ling, opgelcgde gekunstddheid die weinig
rekening hicld met de mcchanische filDctie.
Dc overhecrscode horizont.ale. achtcrwaartsc
ronding van de kap leidde de aandacht af van
de niethendcl aan de voorlunt, die op een
verticale as werkte: ceo vorm die snclheid
uitdrukte. roegepast op ecn statiscb object.
Desondanks was stroomlijning als emblecm
van snclheid en moderniteit een krachtig
symbool dat niet noodzakelijk afbreuk deed
aan de doclmatigheid van een voorwcrp. ook
al druktc het de fun eric van dat voorwerp
niet uit. Op dit niveau raakte stroomlijning
(30
C )oYflght8d ma flal
enorm in lwang - zozeer dat, zo gaat hel
verhaal, cen fabrikant van doodskisten bij
een ontwerper informeerde naar bet nieuw-
ste model gestroomlijnde ki ten.
Afgezien van dergelijke excessen werden
op het gcbicd van stroomlijning wcrkclijkc
prestaties geleverd, waarbij cnkele technische
ontwcrpcrs c theciek Cn technologic op over-
wigende wijze ror een synthese brachren. Dc
wortcls van de stroomlijning vinden we in
95. Orlo Heller, Hotchkiss-
nietm.chine, 1936.
Copyngnted ,.. age
ncgentiende-eeuwse nawur rudies en in de
crkcnning van de doelmarigheid van de or-
ganische vorm bij vi en cn vogel. Deze
denkbecJden ging mcn toepassen op onder-
zeeers en luchrschepen, hergeen bij beide
leidde ror een lange, SI311ke vorm, aan de
voorkant puntvormig om lucht en water be-
rer re door nijden, en aan de achrerkanr raps
roclopcnd om rurbulentie en luchrweerstand
rC vClIlLi nderen.
Om.trecks 1900 werd algcmcen •• ngeno-
men dat de 'warerdruppeJ' de vonn was die
de minste wcerstand ontmoettc. De Italiaanse
carrossericbou wer Castagna koos in 1914 in-
tulrief dczc vorm voor zijn auto- ontwerpen;
betzclfde deed in 1921 de Duitse vliegtuig-
ontwerper Edmund Rumpler. De omslag
kwam in 1921, toeD PaulJaray, ccn Hongaar
die ingenieur werkzaam was bij de Zcp-
13 1
Copv'lgnted '" nal
96. Hel verkccnvliegruig
D ugla DC2, dal in '934 voor
de KLM deelnam aan de race
Londen-Melboumc.
Volgebden mel pa5S.1gien en
post kwam het als [Weede aan.
Aldus luidde die vlicgtuig, mel
rijn geraffineerde organi che
vorm. het cijdpcrk. in van
geregelde p. agier dien ten
over lange aCstand.
peHnwerf in Friedrich hafen, ge troomlijndc
automodellen ging testen in de nieuwe wind-
tunnel van de ondcmcmjng. Zijn onderzoe-
Kingen hadden een djepgaande invloed op de
vormgeving van Europese auto's in het In-
tcrbellum, omdat zij wetenschappelijk aan-
toonden dat stToomlijning hogerc nelheden
en eeo vcrbetering van de stabiljteit oplever-
de.
In de vormgeving van vliegruigen brach-
ten vemicuwingen in de metaaltechnologie.
con tructietechnieken en weten chappcljjke
ondcrzoeken een rcvolutie teweeg. Plomp
houten rompconstTuctie en zwaar ver tevig-
de vlcugcls werden vervangen door gcinte-
grcerde, zclfdragcndc con rructies met gc-
troomlijndc, aerodyna.rnische vormen.
Het eerste commercieJe verkcersvliegtuig
waarin deze ontwikkclingen waren verwerkt
was de Boeing 247 van '933, afgeleid van cen
bommcnwcrper. In hetzclfde jaar verschccn
de Douglas DC', die speciaal voor de com-
merciele lucbtvaart was ontworpen. Dezc
had cen geheel metalen constructie, waarin
vlcugcls en romp ecn gcbeel vormdcn, en
13
2
(' lPY III 1
Hidden page
97. Buckmin ler Fuller mN
zijn Dymaxion Car nr. 3 op de
WrrcJdtentoon5tclling van
hieago in 1934. Slecht zieht
door de achterrui t deed
afbreuk aan de innovcrendc
kwalitdren vw deze wagen.
over hell ende voorruit en geaccentueerd
door de vloeiende lijn van de spatborden en
tTecplanken. HoewcJ in het model talrijke
vcmieuwingen waren verwerkt en het met
cen groot chccpsc rcc1amecampagnc werd
gclanccerd, werd het slecht verkocht. Over
het a.lgemeen was men van mening dat het
model te nieuw was, al opperden sommige
critici - heel wat aanvechtbaarder - dat het te
Ielij k was.
Copyngnted rr age
De rroomlijning die in Amerika werd
ontwikkeld bleef nict binnen de grenzen van
dit land. Dc in vl ed ervan was over de bele
wereld merkbaar en werd boofdzakeJijk
overgebracht via de beelden van films en pu-
blikaties. In een aantal gebiedcn, zoals La-
tijn -Amerika, was door de Amerikaanse
economi cbe overhccrsing en de grOOt-
scheepse invoer van Amerikaanse industrie-
produkten die in vloed meer direct. Daarbij
kwam dat veJc Amcrikaanse ondcmemin-
gen, in een poging hun afzetgebied uit te
[34
Copv'lgnted '11 nal
Hidden page
99. Tarn v8, rype I ,
onrworpcn door Han
Lcdwinka. 1934.
thousiasmc voor stroomlijning. Ondeme-
mingen als Mercedes en BMW maakten enkelc
fraaic wagens wauin stroomlijning op cvcn-
wichtige wijze werd verbonden met de meer
tcrughoudende Europese traditie op het gL'-
bied van carro serie-ontwerp, zoal de ele-
gante BMW 327/ 18 Coupe uit 1937. Anders
dan in Amerika ging het hier educr om durc
auto's die in beperkte aantaUen werden vcr-
vaardigd en waarvan de produktie nog cen
Copyr crIed Imo 00
grote mate van industrieel vakmanschap ver-

CI te.
Her groorste verschil met Amerika lag in
de vormgcving van kleine Europe e auto's.
Tijdcn het IntcrbeUum gaf de Austin Seven,
cen robuu r voertuig mct aanvankclijk doos-
achtige proporties, de toon aan, gevolgd
door auto's al5 de bolvormigc Fiat 'Topoli-
no' uir 1935. In de Citroen 2ev echtcr werd
gcstroomlijnde styling volledig vcrworpcn.
Hij was voor de oorlog onrwikkeld door
Pierre Bou langer en k wa m in 1949 in pro-
136
Copv'lgnled 'l1 rial
Hidden page
Hidden page
HOOFDSTUK 8
Bedrijfsvormgeving
en produktidentiteit
lndustriele vormgeving werd in de jaren der-
rig en veertig steeds meer ern beroep, niet in
het mimt doordat ontwerpcrs in staat blcken
hun creativiteit aan te passen aan de ciscn van
cen rnarktgerichtc produktie. Aan de andere.
kant vereiste deze ontwikkcling dat fabrikan-
ten de mogelijkhcden van vormgeving on-
derkenden en onrwerpers de gclegenheid bo-
den te laten zien wat ze waard waren. Va2k
lag de stimulans in een verwachte toeneming
van de aliet, waarbij vormgeving werd ge-
:den als cen gemakkclijk hantcerb2ar wapcn
in de jaarlijks vast te nellen marktstratcgie.
Andere bedrijvt.'" ging het er niet zozccr am
potentieJe kJanten tot kopen te bewegen, di-
reet aan het verkooppunt of door rniddcl van
redame; zij wilden vecleer cen algemene in-
druk van moderniteit, kwaliteit, dienstverle-
ning of berrouwbaarheid overbrcngen. Gra-
fische voorsteUingen en typografische ver-
zorging werden op grote schaal gebruikt
voor het ontwikkelen van een huisstijl of be-
drijfsidentiteit, waardoor het publiek, en in
grote organisatics ook het personcel, cen vi-
suecl samcnhangend bccJd krecg gepresen-
tecrd. Oak voertuigen, machines en bedrijfs-
interieurs leenden zich hiervoor. Het ondcr-
ncmingsbdcid ten aanzien van de vormge-
ving, de vormen die werden gebruikt en het
doel dat men voor ogen had licpen echtcr
sterk uiteen.
In vcle gevallcn was de groeiende aan-
dacht voor de visuele identiteit een reactic op
de concurrcntiedruk. Tijdens het InterbeUum
daalden, als gevolg van de opkomst van ver-
vocrmiddeien als auto, bus en vliegtuig. de
inkomsten van de spoorwegen uit passagiers-
139
Gopyngnted matenal
vervoer drastisch. Bijgevolg modemi cerden
zij hun aanpak. niet aileen door het invoeren
van diesel- en e1ektrische locomotieven,
maar ook door een bccld van nelheid en
modemiteit te cultivercn. rroomlijning
werd voor dir docl op grote schaal aange-
wend. Evenal bij auto' werden er ook bij
rreinen vroegc, intu'itieve pogingen gedaan
rot stroomlijning. Een fascinercnd experi-
ment was aan het eind van de jarcn rwinti g in
Copyr grtr 1m gr
101. Orr Flitg ... dt Hamb"rg.,
van de Dni"" Su.lS-
.. .
spoorwcgcn op ZlJn cersre m
in 1933. Uit de grolc menigte
toeschouwcrs op hel viaduct
blijkt da. gestroomlijndc
voertuigcn in de j>r n derrig
cen grote aantrekking krach.
hadden.
Duit land de mer cen propeller aangedreven
Spoor-Zeppeli" van Graaf Kruckenberg, een-
bekend ontwerper van luchrschepen en
vliegtuigen. Deze achtergrond bleek duidc-
lijk uit de slankc. sigaarvormige earrosserie
van her voertuig en uit de propeller aan de
ach terzijde. Hoewel de zeppelin als vervoer-
middel ongeschikt was voor algemcen ge-
bruik, toonde hij wei aan dat de lichtge-
wichtcarros erieen en de dieselmotoren van
luchrschcpcn overdraagbaar waren op trei-
nen. Deze kennis wa verwcrkt in de diesel-
clektri ehe motorwagcns die in 1933 door de
Duitse Staatsspoorwegen werden ingevocrd:
snelle tweewagensrellen, waarvan het ecrste 101
exemplaar, Der Fliegellde Hambllrger, de af-
(' lPY'llll1 j m< n 11
stand tussen Berljjn en Hamburg - lo'n 2 0
kilometer - in tweeeneenhalf uur aflegde.
Het was cen compact en afgewogen ont-
werp, met een zelfde ronding aan de voor-
en achterkant. De wagons hadden cen inge-
bouwd ondcrstel en een glad oppervlak, en
de carrosserie was geschildcrd in horizon tale
purpcr- en crcmckleurige banen. Een andcr
102 ontwerp, cvcneens van Graaf Kruckenberg,
was een in 1937 geproduceerd. driedclig
lOJ
Cooy
IT' n
treinstel met een gestroomlijndc torpedo-
VOTlII. Ook dit verried Kruckenberg achter-
grond a1s vliegtuigontwcrper. Het Trein tel
kon honderd reizigers vervocren in wagons
met aircondjtioning en met dubbcle bcgla-
zing tegen gcluidsoverla t. Door her uitbre-
ken van de oorlog werd de trein echter nict
in grote aantaJJen geproducecrd.
In Duit land en Nederland, waar enkele
van de mooiste dieselstellen van dit decen-
nium werden vervaardigd. werd srroomlij-
ning tocgepast in vlociende, organ; che vor-
men. Dc motorwagcn daarcntegen die Ette-
re Bugatti voor de Fransc taatsspoorwege.n
ontwicrp waren hockig, met cen wigvormi-
ge voor- en achterkant. De drie bclangrijkste
vormclcmenten die bij de troomlijning van
treinen werden gebruikt wnen cen ronde
10 2 . Driedelig dicscltreinslcl
van Gn.f Kruckenberg voor
de Dui I.ats poorwegcn.
1937·
Copyr h ed IT' r .11
' OJ . Door EtlorcBug.tti
ontworpen voor
de Fr31lSC Staatsspoorwegcn,
ca. '934.
boog aan de uiteindcn, ccn torpedo- of ko-
gelVOilll en een nau voren gcricbte wig.
In Amerika toonde het publiek in het be-
g.in van de jaren derrig steeds mcer belang-
steUing voor stroomiijning, en de spoorweg-
maatscbappijen wisten Iliet hoe gauw ze met
ontwcrpen moesten komen. De Union Paci-
fic nam bct voortouw en kwam in fcbruari
1934 met cen driedelig tTeiostc1, de City of
SaUI/d, gebouwd door de til ma Pullman. Het
was eell sneUe tTein, met cell laag zwaartc-
punt en aangedreven door een grote ver-
brandingsmotor. Het interieur was, zoals van
de bouwers rnocbt worden verwacbt, gerief-
lijk, met dubbele rijen gestoffeerde ligstoc1en
en aiTconditioning. De vormgeving van de
buitenkant was echter met sterk: de voorkant
was bolvormig, met cen plompe griUe, de
achterkant cen onelegante afgcplattc bol, en
rccksen uimekende klinknage1s en plaatme-
calcn vcrbindingsstukkcn braken het opp(:r-
vlak.
Twee maandcn later presentcerde de Chi-
cago, Burlington and Quincy Railroad met
veel trompetgeschal ern tTein die cen vt-rba- 104
zingwekkende invlocd zou hebbcn: de Bur-
'42
Gopyngnted matenal
lington Zepl'yr. Ook hier ging her om cen
geleed driedelig rrein tel, mer een hypermo-
deme diesel motor van General Morors die
lichr en krachrig genoeg was voor snelrrei-
nen. Voor de carrosserie wa gebruik gc-
maakt van een nieuwe lastechniek voor
roe tvrij staal. door de bouwers. de Budd
Manufacturing Company, ontwikkcJd om
een sterke lichrgewichtcon tructie rc krijgen.
SchiJdcren was overbodig; dc fijne glans van
COPY'lghled r- 3ge
bet rocstvrij staal vormde cen schitterende en
docltretfende afwerking. De voorzijde was
naar boven afgerond en liep uit naar de on-
derkant. war enigszins deed den ken aan een
helm; aan de achterzijde bevond
zich een ovalen panoramarijtuig met com-
foftabele leunstoelen. De ribbels boven en
onder de ramen verstevigden de consrructie
en vormden tevens een moncf dar, over de
helc lengte van de trein toegepast. deze tor
cen ccnheid maaktc.
Meer dan cen half miljocn bezoekers kwa-
men de Ztpl,yr tijdens cen zcs wcken durcn-
de demonstratieroumee bckijken. Hij werd
geintroducecrd op een moment dar men na
de ontberingen van de crisis weer hoop be-
gon re krijgen; zoals bij het oC3-vliegtuig
was zijn radicaal nicuwe vorm cen syrnbool
'43
'04. De Burlington Ztphyr
van hc[ ontwcrpteam van de
Budd Manufacturing
ompany. '934.
c.,opynghled rnL nal
Hidden page
106
andere vcrvocrmiddelen weer
konden volhouden.
• •
emge Jaren
V cle maatschappijen bleven gebruik ma-
ken van roomtreinen maar namen nierrcmin
troomlijning over. In de per oon van ir
Nigel Cresley kon de London and North
Eastern Railway beschikken over cen van
de voortreffelijk te toenmalige ontwerpers
van locomotieven. Zijn vormexperimenten,
waar hij vclc jaren a.an bcsteedde, bereikren
Copyr I m < ~ c .
hun hoogtepunt in de serie '''4'5' die hij in
'935 ontwierp voor de expre lijn Londen-
Liverpool. Deze waren volledig ge trOOnt-
lijnd en hadden van opzij gezien de vorm van
cen bolvormige wig. Cre Icy wa crop ge-
brand een vorm te vindcn die functioneel ge-
rcchtvaardigd wa ,en niet aileen mer her oog
op de prestaties. De verlengde druppclvorm
aan de zijkant, over de cilinders en wielen
hangend, had aan de bovenkant ccn brcdc
voet reun om het schoonmakcn te vcrge-
makkelijken. Het waren fraaie locomotie-
ven, waarvan er een, de Mallard, in '938 het
wereld nelheidsrecord voor [oomlocomo-
tieven op 203 km per uur brach!.
De invloed van traditionele waarden was
'45
.06. erie '''4' neltrcin-
locomorief M.II.,d van ir
Nigel ere ley voor de London
and orch Eo tern Rai lway,
'935·
echter nog groot en sommige treinontwer-
per in Europa tonden ambivalent tegenover
stroomljjning. Gresley was doorkneed in de
Britse praktijk waarin het e theti ch aanzien
van een locomotief werd afgeleid van zijn
functionelc onderdden. ommige van zijn
convcntioncle ontwerpen waren superieur,
en hij kon zich zeer verniedgend uitiaten
over 'blikken dozen·. Dc Duitse serie sncl-
treinlocomotieven 'OS' had cen van de meest
Copyr qrtC<1lm qc
107. ncltrcinlocomoricf van
de ouch Manchurian
Railway, gebouwd door
Kawa aki. 1934.
omhuUcnde mantcls van die djd, die de wie-
len bijna voJledig aan het oog onttrok, zodat
een zwaar, golvend, biomorf effect ontstond.
De directeur van de Duitse Staatsspoorwe-
gen gaf als commentaar op dit ontwerp:
'Zonder twijfel heeft de esthetiek te lijden
van de krachtige mantel, Want de toomloco-
mouefis in haar pure vorm cen van de mooi-
ste machines.' Hij con tateerde echter met
spijt dat ·betcre prestaties niet konden wor-
den geofferd op bet altaar van de schoon-
heid'.
Ln Amerika kregen olltwerpers als Tea-
gue, Dreyfuss en Loewy opdracbtcn om 10-
comotievcn tC stroomlijnen. Op deze wijze
probeerde een aantal spoorwegmaatschappij-
en hun imago op te vijzelcn zonder radicaal
op cen andere vorm van aandrijving over te
gaan. De resultaten haddcn weinig meeT tc
(' lPY'llll1 j '11< n II
Hidden page
108. T rein tel 'Type 165' uic
1927 v ~ ~ r de Berlijnsc
Stadcbahn.
sche en doclmauge wijze aan hun funcue wa-
ren aangepast. Deze benadering bercikte in
1937 een hoogtepunt met de invoering van
de Tube Stock, nieuw metro-materiecl met 109
aan de buitenkant strakke lijnen en gladdc
aancengcsmede vlakken die werden verzacht
door een evenwichtige vcrde]jng van ramen
en deuTcn. Het intericur was goed ingedecld, 110
de plaatsing van de gestoffeerde zitplaatsen
en de andere onderdclcn van de inrichting
Copyr rIc Im< c
was onnadrukke]jjk maar doclmatig. Ook
autobussen began men naar standaardont-
werpen te bouwen. De dubbcldekkerserie
, TL', voor het ccrst gcproduceerd in 1933,
had duidelijk gcarticulccrde lijnen en ver-
houdingen. Het logge, doosachtige uiter]jjk
van haar voorganger werd vermeden door
het uitsteeksel hoven de bestuurderscabine
weg te laten, de voor- en achtcrkant naar
binnen schuin te laten aflopcn en de dakkoe-
pel een sterk gebogcn ]jjn te geven.
Met de aanleg van betcre wegen kwamen
er steeds meer bu diensten over lange afstan-
den. In Duitsland waren gestroomlijnde bus-
sen populair v ~ ~ r verbindingcn over de au-
tosncl weg, maar zij werden door carro serie-
bedrijven slechts in beperktc series gebouwd.
Dc Greyhound Corporation in Amerika
Copv'lgnled 'l1 rial
Hidden page
was. Het busontwcrp 'silvcnides' wcrd daar-
na bij materiaalvemicuwingt:n vaak veran-
derd en aangcpast. maar bebicld zijn essenti-
ele kcnmcrkcn.
lllchtverkccr blecf in de jaren dertig ccn
luxe. wat men ook kan zien aan de vlieg-
tlligontwcrpcn en de beeldvorming in de pu-
bliciteit. Vliegtuiginterieurs - vooral die van
de reusachtigc vlicgbotcn die toentertijd in
zwang waren. zoals de Martin M- 130 Chilla
Clipper van Pan- American Airways en de
Short-Empire-klassc van Imperial Airways -
badden lounges die waren gcmeubilecrd met
c1ubfautcuils, ruime en gericflijke cetzalen
met maaltijden die aan boord werden bcreid
door Locn chcf-kok. cn zclfs cen klein wandel-
dek. Door de uitbreiding van bet luchtver-
kccr na 1945 veri oren vlicgtuiginterieurs
echter bUll luxueus aanzien en ontwikkelde
het vliegtuig zich tot cen massavervocrmid-
del. Vanwege de cnorme kosten die bet Ont-
wikkclen van nieuwe lijnvliegtuigen voor
met zich mcebracht. wt.'Tdco
ontwerpers met grotendccls te.gen trijdige ei-
sen gcconrromcerd. Een om-
geving en comfort voor de passagiers waren
niet gemakkelijk te vermigen met de econo-
mische druk om zoved mogelijk reizLgers in
cen gegcven ruimte te passen. Tocn Henry
Dreyfuss aan de interieurs voor de Constella-
tion en de Electra van lockheed werkte.
deed hij uitgebreid onderzoek naar crgona-
mi cb verantwoorde afmetingen van zit-
plaarsen. om gegeven de ruimtebeperking
een optimaal comfort te garandercn.
De noodzaak om ontwerpen nauwgezet
uit tc werken voordat ze in produktie wer-
den genomen, leidde ook tot cen nieuw sys-
teem van expcrimentcle modclbouw. Toeo
Teague bijvoorbeeld in bet begin van de ja-
rcn vijftig un de Boeing 707 werkte, bouw-
de bij cen complect modclintcricur, waarin
met Iicht- cn gcluidselfectcn een vlucht werd
nagebootst. In deze interieurs namen voor de
duur van toekomstige razen 'passagiers'
die werden bcdicnd door cen voltalli-
gc vlicgtuigbemanning. Het experiment
kosttc een half lIIiljoen dollar. maar lciddc op
vee! punten tOt vcrbeteringen. Bovendien
konden kopers-in-spc zien of bet vliegtuig in
de praktijk voldccd. In Teaguc's ontwerp
werd voor bet ceTSt het indelingsparroon ge-
volgd da.t in de moderne verkeersvliegtuigen
algcmccn is gcworden: verscbillende rijen
leunstoclen met boge rugleuningen naast cJ-
bar.
Teague probet.-rde dc dfccten op de passa-
giers van een ve.rblijfin cen oVL-rvol vliegtuig
te vermindercn door overbodigc visucle de-
tails te vermijden. De verlicbting was weg-
gewerkt, en de ruimte voor bandbagage. de
lampjcs (:n vcntiJatie voor de passagiers en de
noodimtaUaties waren ingebouwd in door-
lopende panclen langs de bovenwand. De
plastic panelen. de bekleding van de stoelen
en de vlocrbedckking waren uitgcvocrd in
:tacbte onten. Het was cen vriendclijke en te-
rughoudende bcnaderillg. eerdcr erop gc-
richt om menscn op bun gemak te stellen dan

om ze te actlvercn.
Vele fabrikanten van conslImpticgocdercn
riepen de bulp van ontwerpers in om bun cen
imago van kwaliteit te bezorgcn, zoals de
Scandinavische firma's die aan de orde zijn
gcweest in boofdstuk 6. Een opvallend Ame-
rikaans voorbee!d was het lIIeubclbedrijf van
Herman Miller. Tocn deze firma in 1923
door DJ. DePree werd aallgekocbt, was het
cen rypisch Grand-Rapids-bcdrijf dat slaap-
kamermeubels vervaardigde in decoratieve
cclectischc stijlen gedictccrd door dc gras-
siers. DePree raakte gcintercssecrd in cigen-
tijdse vormgeving nadat hij cen temoonstel-
ling van Franse meubcls had bczocht. maar
gezicn de bcstaande cconOnUsche toestand
was innovatie riskant. Rond 1929 maaktc hij
kennis met Gilbert Rohde. Deze ontwierp
voor de ondememing uit zecr ccnvoudige
vormen samcnge tddc slaapkarncrmcubels,
het tegcndecl van de Grand-Rapids-rraditic.
Toen DePree ze Iict zien aan de directeur van
zijn bank. mcrktc deze dan ook op dat bet
gckkenwerk was ze in produktic te nemen.
Het project was in gevaar. maar Robde ap-
pcllecrde aan DePrecs religieuze ovcrtuiging
door te betogen dat bij niet zomaar meubels
Gopyngnted matenal
Hidden page
Copyr grt( 1m gc
112-113. Charles Eame ,
srapelbare bijzcmocl vall
gegolcn polye ter ell stalen
buis, 1955; (rechts) [auleui] van
persgegolen aluminium en
Naugahyde-bekJeding, 1958.
Aile drie gcproduceerd door
de Herman Miller
Corporarion.
Het cente model dat Eames in 1946 v ~ ~ r
Miller maakte was eeD ectkamerstoel, de III
vrucht van zijn vroegere experimentcn met
multiplex. Zitting en rug waren licht gebo-
gen om gemak en steun te bieden. en beves-
tigd op een uiter t impel verchroomd frame
van stalen stangen. ve.rbonden door schobb-
orberende rubbers. A lie onderdelen en ver-
bindingell waren n_uwkeurig op elbar afge-
stemd, wat de stoel ondanks zijn fragiele ui-
tcrlijk leer stcvig en tabicl maakte.
Bij zijn latere experimcnten met gcgoten
polye ter wicrp Eames zich oprucuw op het
problecm hoc ecn stoel ui t een stuk te ver-
v_ardigcn. Zijn stapel bare bijzetstocluit 1955
vormde cen hoogtepunt in cen reeks model-
len; hij is zo v_ok nagcmaakt dat hij cen van
de meest voorkomeDde typeD goedkope mo-
derne stoelen is geworden.
[n cen heel andere prij klasse viel cen fau-
tcuiJ wt 1958 met persgegoten aluminium
I/ Z
1/3
C' lPY'llll1 j '11< n II
ribben ter ondersteuning van een Iicht gcbo-
gen dunne zilting. De stoffen bekleding en de
vuUing van schwmvinyl waren op regelma-
tige afstand met elkaar verbonden, zodat ze
onder de druk van een achteroverliggend Ii-
cbaam ruet zoudcn vcrschuiven. Op deze
wijzc ontstond ceo patroon van horizontak
ribben.
In zekere zin was het atelier van Eames de
perfecte belichaming van Gropius' denkbecl-
den over het kunstenaarsatelier als ceo indus-
triecl laboratorium, a1 was Eames de
technologic geen abstractie, maar een werke-
lijkhcid die hij door jarenlange gcdiscipli-
ncerde en nauwgczcne arbeid zo zeer ging
beheersen dat zijn verbcelding voUedig tot
ontplooiing kon komen. Dc wederzijdse sa-
men werking en waardcring die ontstond tus-
sen Eames en de leiding en bet personeel van
Miller droegen er in belangrijke mate toe bij
dat hij lOveel geed werk kon produceren.
Door zijn ontwerpen, en die van George
Nelson en andere opmerkclijke figuren al5
Robert Probst, verwierf de firma zich een
reputatie die moeilijk te evenaren was.
Ook het ltaliaanse kantoormachinebcdrijf
Olivetti bascerdc zijn vormgevingsbcleid op
de aanmoediging van pL-rsoonlijk talent, zij
het in een totaal ander verband. De oprich-
ter, Camillo Olivetti, ontwicrp in 1913 de
eerste sc.hrijfmachine van de firma. Hij legde
er de nadruk op dat hij het e tbctiscbe aspect
speciale aandacht had gegeven. 'De schrijf-
machine', zo verklaarde mj, 'mag niet op-
ge icrd zijn en van twijfclachtige smaak ge-
tuigen. Zij dient er tegelijkertijd serieus co
elegant uit !C zien.' Pas nadat zijn zoon
Adriano het bedrijf had overgcnomen, werd
dit wtgangspunt omgczct in een dwdelijk
beleid. Tegen 1930 had Adriano de produk-
tie van het bedrijf grondig gereorganiseerd.
Hij gaf de ondemcming cen gczonde econo-
mische basis en ging zijn aandacht rich ten op
de vormgeving, te beginnen met het druk-
werk, belettering en rcclame. In 1936 werd
Marcello Nizzoli, een bekend gratisch ont-
werper, aangetrokken voor adviezen over de
kast van rekenmachincs. Zijn aanpassingen
haddco vec1 succes, en in de loop van de jaren
ontwierp hij met steed meer zclfvertrouwcn
cen scala van produkten. Zijn twee schrijf-
machines, de Lexicon 80 standaard uit 1946
en de draagbare Lencra 22 wt 1950 be20rg-
den Olivetti cen duurzame internationale rc-
putatic. Bij de Lexicon was hct van buitenaf
zichtbare mecbanisme - gewoonlijk een wir-
war van hendcls, transmissies, rol en staafjcs -
ontworpen in harmonic met de kast, die sier-
Iijk afgcrond en stevig was.
Aan het eind van de jaren vijftig gingcn
andere ODtwerpcrs Dauw met Olivetti sa-
menwerken, met name Mario Bcllini en Et-
tore Sottsass. BeUini ontwicrp voon1 clek-
tranische tel- en rekenmachines en kantoor-
computers. Hij bczat cen groot talent
het combineren van hoogontwikkclde tech-
nologic, eenvoudige bedicning cn gevocl
voor plasticiteit, zoal zijn rekenmachine 'Di-
visumma I 'wt 1969 laat zico. Sotwss werd
in 1956 aangetrokken voor het onrwerp van
Olivetti' s cCTStC computc.r, dc 'E1C2 9003'.
Dit was een str2k vormgcgeven reeks c1e-
menten op basis van t.-en standaardschcma.
Het on twerp getuigde van de opv3tting dat
de uiterlijke vorm ccn logisch uitvloeisel
meest zijn van cen rationalisering van de ar-
beidsproccssen.
Somass' opv3ttingen wijzigden zich latcr
onder in vleed van een diepgaandc inreresse
in de filosofie van India en het Verre Oostcn.
Vele van zijn latere ontwerpen waren minder
streng rationed en toch nict minder functio-
necl, met 3antrekkelijke uitgesproken kleu-
ren en plastische VOllllen - zoals de draagbare
schrijfrnachine Valentine en een op clkaar
aanslwtcnde reeks kantoormeu bcls en -bcno-
digdhcden, 45', laten zien. Over dit
laatste ontwerp schrecf hij , dat een bedrijf dat
machines vervaardigt 'zich niet Jllag beper-
ken tot de verantwoordelijkhcid voor het
functioneren van de machine a1s zodanig,
maar ook de vcrantwoordclijkheid op zich
moet nemen voor aUe reacties die zich kun-
nen voordocn wanneer machines binnen-
dringen in een omgeving, in bet leven van
menscn ... Wij vonden dat we "yoga" moes-
"4
" 5
Gopyngnted matenal
I J 4. Kal1(oormcubii:tir
. istema 45·. ontworpcn door
Euore ottsass vOOr Jj vcni.
1969·
ten toepassen op de vorln gevin g, de vorm
bevrijden ... hem omdoen van elk artribuut,
elke seksuele aanrrckkingskracht, elke m
ding.' Met i tema 45 werd een pogi ng ge-
daan de vervreemding en de fabrick sfccr
van vcel bntoren op te heffen, do r een 01-
geving te scheppen waarin een gebruiker
zich cen voUedig men, met gevoel en genor
kon voelen. Het ontwerp werd g ken01crkt
door duideljjkc en robuu te vormcn, en door
COPY'lgnted r" age
een combinatic van eenvoudige volume mcr
helderc, empathische kleurcn. lk detail
werd bepaald door zijn cigen fun tic, maar
vi ueel en functionecl gccoordincerd met an-
dere onderdclen, binnen de algemenc bena-
dering van ott5a s. Her wa een toepa elijk
ontwerp voor cen onderneming die, onder
Adriano Olivetti, cen ociaal bcleid ontwik-
kelde gebaseerd op de erkenning van de
waardc van elkc werknemer al individu.
154
(' OY'llln '11
Het is interessant Olivetti te vergclijken
met cen van zijn belangrijkste concurrenten
die eveneens een breed beleid op het gebied
van vormgeving voerde: International
ness Machines. IBM richue in 1943 een ont-
wcrpafdeling op. De onderncming blecf ech-
ter gebruik maken van adviseur , onder wie
Norman Bel Gedde , die werd aangetrokken
voor het ontwerp van een schrijfmachine,
het 'Model A' uit 1947. Hij gaf de klu door
aan een van zijn personeclsleden, Eliot
Noyes, die in Harvard architecruur had ge-
studcerd onder en Breuer. Toen het
bureau van BcI ineen tortte, maakte
Noyes het Model A voor cigen rekcning af en
daarop wcrd hij in dien t genome" voor vcr-
dere projecten. Hij werkte nauw samen met
Tom Watson jr., directeur van IBM, en ont-
wikkclde al docnde cen doclmatige manier
van werken. adat Noye in 1956 had voor-
gcsteld om, naar ana logic van Olivetti, cen
bedrij(, programma op te stellen waarmee
kon worden ingespecld op de behoeftcn van
de groeiende onderneming, werd hij be-
noemd tot Adviserend Directeur voor dc
Vormgeving met zeer rujme bevoegdheden.
Hij voerde het model in van een eigen af-
deling voor de vormgeving in het bcdrijf ten
behocve van de continu'itcit en de elememai-
rc standaarden, met daamaast externe ad vi-
cur voor nicuwe ideeen, allcs onder zijn al-
gemenc leiding. Hij verwierp jaarlijkse wij-
zigingen van het model en concessies aan
marketing, die hij gerillgschattend afdccd al
'al die hocus-pocus' . IBM trachtte zich cen e1i-
tair imago te schcppen. Zoals van de werk-
nemer werd verwacht dat zij de bcdrij(, nor-
men nalcefden, met ook de vormgeving
voldoen aan normen, die door Noye wer-
den va tgc1egd. 'Kleur, detail en vonn moe-
ten consequent worden toegepast - rechte
hoeken en tandaardhoogten, tootstrip, on-
derstellen en bovenbouwcn', vcrklaarde hij .
Er werd een reeks 18M-standaarden gcpubli-
ceerd waannee pecificaties voor de vorm-
geving van aile produkten werden vastge-
legd.
Dc vormgeving bij IBM hing nauw samen
155
Copy rgnted IT' Q
115. Typcstocl van . i lema
45', olltworpcn door Ettorc
omass, J 969.
Copy r ~ t o o IT' r 31
116. IBM-Gomputcr' ystcm
360' , onrworpcn door ecn
groep onder leiding van Eliot
Noyes, 19<'4.
COPY'lghted r" age
te in dit innovatieve model visucel dat type-
armen en een bcwccgbarc wagen ontbraken
en dat het mechanismc daardoor vercenvou-
digd was.
Orie jaar later introduceerde IBM een nicu-
we gencratie computers, het 'System 360', 116
•• •
waann mlcrotranslstoren waren tocgcpast,
dat klein en compact was en zich voor velcr-
lei toepassing lecnde. Het bestond uir cen
reeks rcchthoekige clementen op een modu-
laire basis, waarbij sommige werkcnde del en
c.,oPyngnted mL nal
17
zichtbaar waren gelateD om een tegenwicht
te vormen tegen het strakke uiterlijk. Het be-
dieningspancel was ontworpen in nauwe sa-
men werking mct de afdeling Arbeidsanalyse.
zodat het overzichtelijk en gemakkelijk te
bedienen was. Zoals gewoonlijk het geval
was bij IBM- omwerpen. was het gchcel cen
toonbceld van technische dodmatighcid. Of
IBM-omwerpen nu werkclijk altijd superieur
waren, is aanvcchtbaar. maar, zoals Wally
Olios opmerkte in zijn bock The Corporatf'
Personality: 'IBM- produkten, of het nu gaar
om kantoorapparatuur of computers, hebben
allure.' Olivetti was voor Noyes het inspire-
rende voorbeeld gewccst. maar bij 111M speel-
de esthetica een tota21 andcre ro1. Terwijl
Olivetti individU2litcit aallmoedigde, lag bij
IBM de nadruk op de onderwerping aan het
imago. Op het niveau van de vorm was dit
cen voortzening van de idealistische opvat-
tingen van het Bauhaus die Noyes zich in
Harvard cigen had gemaakt.
Ook het Duitsc bcdrijf Braun, product:m
van dcktrische apparaten. nam dc vormge-
ving als uitgangspum voor een bedrijfi iden-
titcit - al was het veel kleiner dan IBM. Toen
Arthur en Erwin Braun na de dood vall hun
vader in 1950 het bedrijf ovcrnamen, maakte
het tcchnisch degdijkc, maar weinig in het
oog springende produkten. Dc gebroeders
waren gelntercsseerd in modeme vormge-
ving en besloten tot een nicuwe aanpak. Met
Fritz Eichler als hoofd van de ontwerpafde-
ling ging Braun cen beleid volgt-"Tl waarin ar-
tikelen die op de bovenste nurktsegmenten
waren gericht et."Tl radicaal moderne VOl 111-
geving kregen. In 1955 kwam Dieter Rams
bij het bedrijf werken. Samen met Eichler en
Hans Gugelot droeg hij de ccrste vcram-
woordclijkbeid voor de Braun-omwerpen.
Dele trokken voor het cerst in brede kring
de aandacht met de 'Keukenmachine KM 321'
wt 1957, ccn compositic van et"Tlvoudige vo-
lumes met heldere lijnen en een tevig en sta-
biel uitcrlijk. Door een reeks aanlijningen en
paralleUen straaJde het apparaat een sterke lin
voor ordc Wt. Zo vOllnde de lijn van de rand
van de kom eell voortzetting van de naad
157
van hct omhulsel, en de rondingen van het
omhulsel lijnden aan die van de kom. Elk
element van de Braun-ontwerpen werd op
soortgclijke wijzc in evcnwicht gehouden en
opgenomen in een gebeel, al leidde dat niet
altijd tot symmetric londer meer. Het was
cen reductionistischc benadering, waarin allc
overbodige details werden weggelaten en
men zich concennccrde op de ordcning van
de essentiele elementen. Oit kw:am eveneens
tot uitdrukking in de afwerking van het op-
pervlak: bijna onveranderlijk wit met grijze
en zwarte details.
In veel ondememingen was de vormge-
ving nct als bij IBM nauw vcrbonden met de
grote afde1ingcn 'onderzoek cn
ling'. Vormgeving moest de produktie van
deze afddingen in cen vonn gieten die toe-
gankelijk was en door het publiek werd ge-
acceptecrd. Hoe dit in het geval van
produktie in zijn werk ging bat het voor-
bOOd zien van de Amcrikaanse firma
ning Glas.\. Tot haar bekendstc produktcn
hoorde het ovenvastc glaswerk 'Pyrcx', dat
voor het cent op de markt werd gebracht in
1913. De vormgeving was afgdcid van tradi-
tionde modellen, aangepast aan modeme
persprocroes, en omd2t de serie functiont-'CI
en goedkoop was wcrd zij gocd verkocht.
Toen n3 de Tweedc Were1doorlog cchtcr
Comings patentetJ begonnen te vcrlopcn,
besloot de onderncming cen
ling op te zetten om de concurrentie het
hoofd te kunnen birdcn. De direcreur, Ar-
thur A. Houghton, was van mening dat eL"Tl
produkt twee cigenschappen had: 'gebruiks-
waarde', voortgebracht door wetenschap en
technologic, en 'satisfacticwaarde', geCfciicrd
door kunst en vormgeving. De ontwerpaf-
dcling moesl dL'2e twcede waude rcaliscren
door de produkten mooier tc maken en han-
diger in het gebruik. In de nieuwc VOilll-
geving van de Pyre -coUectie lwakte de af-
deJing bet s[rikt utilitaire uiterlijk af door
middel van ronde zijkantcn en randen, waar-
bij de laatste op cen vloeiende wijze werden
verlcngd tOt handvaten die integraal ondcr-
deeJ wtrnaaktcn van dc pannell. Dit maakte
Gopyngnted matenal
117. Braun 'Koukenmachino
KM 321', 1957.
de serie nog meeT gcschih om direct uit de
oven op Tafel gezet te worden, tcrwijl het
imago van hogc technische kwaliteit be-
waard bleef. In 1953 ontwikkelde de onder-
zoeksafdeling van Corning een keramiekach-
tig soon glas, Pyroceram gcnaamd. Het was
glanzend wit. had een fijne textuur en was
bestand tegcn grote temperatuurverschillen.
In 1958 werd een serie uiter t succesvollc
avcnvaste prod uk ten van dit materiaal op de
Copyngh eo 1 ag
markt gebracht onder de naam orning Wa- 118
rc, een naam die latcr ook gebruikt zou wor-
den voor lichte elchrische toe tellen zoal
koffiezctapparatcn. Hoewcl de ontwerpen
qua omvang en model zeer vcr chillend wa-
ren, werden zc aile gekcnmerkt door cen-
voud van vorm, waardaar hct materiaal vol-
Icdig tot zijn recht kon komen, en waren ze,
vaar de hcrkenbaarheid, enkcl vcr ierd met
cell blauw korenblocmmoriefjc.
Dc verpakking varmt gewoonlijk slechts
cell onderdeel van de tOtale grafischc pre-
gramma's voor een bedrijCi idenriteit. Vaak
Copyr IT r I
Hidden page

preteerd en beoordeeld in he.! kader van de
bedrijfsdoelstcllingcn die de ontwerpers die-
nen en de bedrijfswaarden die zij tot uitdruk-
king brengen.
160

C )OYflght8d ma flal
HOOFDSTUK 9
Technologische vernieuwing

en vormgevmg
voor het huishouden
Doord:1t men massaprodukticccchnickC'n
ging we.passen op de fabricage van huishoud-
apparatcn en werktuigen, en mechanisering
op grote chaal haar intrcdc deed in het huis-
houden, wl.'rden traditionclc vormcn aange-
past en vele nicuwe bedacht. Door het [oene-
mend helang van een aantrekkclijke vorm-
gcving werden ontwerpcrs teed meer bij de
produktie herTokkcn. Als gevolg van dit aJlcs
zijn de wcrkzaamhedcn en taken die amen-
hangen met het gczinsleven en het bosticr
van het huishouden aanzicnlijk vC'randerd.
Een van de mecst ingrijpcnde vcrandcrin-
gen van de afgelopen twee ccuwen betrof de
brandstof- en energievoorziening. Eeuwen-
lang gebruiktc men cen open vuur voor
voedselbereiding en verwarming en vaak
ook voor verlichting. Door de invoering van
stadsgas in het bcgin van de neg<.-nciende
ccuw kwam het energiegebruik los te taan
van de opwekkiog bron, waardoor de wijzc
en de plaats van encrgiegebruik minder va. t-
lagen. Koken ging niet langer automaci.sch
amen met verwarmen, en er ontwikkelden
zich voor elk van beide pecifieke vormen,
eell tendens die in het begin van de twintigste
ccuw werd versneld door de verbreiding van
dektricitcit .
Het g:lSfortluis van het c.ind V2Jl de Ilegen-
tiende ceuw stond model voor de modernc
kooktocstellen: cen 10 t3ande vorm met een
doosvormige oven, gewoonlijk op pooges
geplaacst wdat men er gemakkelijk bij kon,
met daarop cen kook tel met cwee tot vier
branden. Fomuizen waren gewoonlijk van
gierijzer, vaak met mecgegoten ierwerk. In
de jaren twintig kwam geemailleerd plaat-
161
Copy gnled 'l1 ler al
staal op de marh, waardoor ccn liehterc eon-
s[TUetie mogclijk wa met effen oppervlak-
ken en sierlijke lijnen, vaak nog geaccen-
tuecrd doordat dc fomuizcn afgewerkt wa-
rcn in wit email. In 1932 nam de Standard
Gas Equipment Corporation uit New York
cen nieuw ontwerp van Norman Bel Geddes 119
in produktic, dat qua vorm en fabrieage zeer
vemieuwend was. Een SCE-catalogus uit 1931
bevattc al techn; eh tamelijk geavanceerde
119. G.sfornuis uil 1932, door
Norman Bel Geddes
onrworpen voor de tandard
Gas Equipment Corporation.
modellen, met cen ingebouwde opbergTUim-
te voor kcukcngerei en een opklapbare plaat
waarmee de oven en de brander konden
worden afgedekt, zodat er een 'tafelblad'
ontstond. In Bel Geddes' ontwerp werd op
deze idccen voortgeborduurd, maar in plaats
van de gebogen steunpootje en het stofile t
onder het fomui. werd een gesloten voetstuk
aangcbraeht, waardoor meer opbergruimte
ontstond. Hij probcerdc in zij n ontwerpen
ook het uiterlijk van d fomuizen te verbetc-
ren met bebulp van een heldere lijnvoering,
geaccentueerd door hittcbcstcndigc handgrc-
pen, en afgeronde bocken. Geemailleerde
platen werden niet beve tigd met boutcn
Copv'lgnted 'TIL rral
Hidden page
Copyngrtc 1m gc
120. In de de.klrische h.arden
• Magicoa\' van Berry Uil de
jaren [winog werd lechnische
vooruitgang onderg chikl
gema.kt aan tij lf.nta ittn.
heid ten van de vorm waarin inno-
vatie m e ten worden gegoten.
In feite hieJd men bij elektrische fornuizcn
vast aan de vormcn en produktiemethoden
van rcgcn de jarcn dcrrig werd
een grorere aandacht voor tyHng cn pre co-
tacie Dat arcikclcn in Amerika
rna saal geproduceerd werden, had gevolgcn
die kcnmcrkend warcn v or de waar-
op men in dir land de vormgeving van Gon-
sumpriegocderen aanpakte. In 1954 bezochr
een raf van het Bureau voor Produktiviteir
van de Organi acie voor Europe e Econorni-
che amcnwcrking de Vercnigde tarcn en
merkrc op dar appararen daar vee! goedkoper
waren dan in Europa, en dar men m er waar
krecg voor zijn geld. Een Amcrikaans
daardroesrcl mer vier kookplarcn had vol-
gen hcn de kwalitcir van een Duir ' luxe'-
model. De staf wees ook op her niveau van
srandaardi ering in Amerika: het bcdrijfHor-
point bijvoorbeeld maakte zeven modellen
van cen zelfde type die slechrs van elkaar vcr-
childen in klcinc verfijningcn en
waarvoor de lopende band nel kon worden
aangepa t. Daardoor konden de standaard-
matrijzen en -persen volledig worden benur
en de kosrcn worden gcdrukr.
Elektrische lampen wareo veel gemakke-
lijker en doelmatiger dan gas- of perrolcum-
lampen en overal waar c\cktri che uoom
bcschikbaar was, sehakeldc men over op
clekrrische verHchting. Ook clckrrischc ver-
warrningsrocsrcllen werden teed populair-
der, zij hcr in veel mindere mare. Bij beide
nam de omvang van de funcrionele ondcr-
delcn af, waardoor ze uir vormgeving oog-
punt interessanter werden. Doordar men
minder gebondcn was aan funcrionc\e ciscn
kon mcn deze apparaten in een verbluffendc
varictcir :Ian onrwerpen vcrvaardi gen, in clke
door de amemer gewen re rijl of maak.
Daarbij werd algcmeen voorbij gegaan aan
hct puri tischc argument dar ccnvoudigc, 0-
bere vormen pasren bij de moderne rechno-
logic. Ecn roeste! dar de vo r tander van
'goede' vormgeving toen, en ook nu nog, tor
grote verontwaardi gi ng kon brengen, wa de
'11 n II
IZO c1ektrische open haard 'Magicoal' van Berry,
die in 1920 op de markt kwam. [n dit ont-
werp werd de nieuwe technologic aangepa t
aan de Britsc voorliefde voor ecn open
haardvuur. De haard was zo omworpen dat
hij in cen rradirioncle schoomeen kon wor-
den geplaatst, (,on had horizontale c1ektrischc
srralingsclementen met daarop gcklcurde na-
maakkolcn van ecn half transparant mate-
riaal. Langs de onderkant bootste een
rend licht een ceht vuur na. De omlijsring
van dcze haard werd vervaardigd in t'Cn hele
reeks srijlen; in sommigc werden onbekom-
mcrd vcrschillende periodes lukraak door cl-
kaar gcmcngd. Dc haard is nog steeds cnorm
populair en wordt op grote schaal gci"l1li-
tccrd, cen bewijs voor de hardnekkighcid
waarmcc sociale gcbruiken rich ten ovc:r-
suan van verandering handhaven.
Bovcnst".lande voorbeelden hadden alit:
betrekking op eeuwenoude funcries die door
de e1ektrificaric werden aangepast en
vormd. Dc koclkast als onontbecrlijk huis-
houdapparaat had geen precedent. De snel-
heid waarmcc zij zich desondanks in Amcri-
ka verbreidde, laat zien hoe grerig nieuwe
apparaten daar werden opgenomen. In de
negcnriende ecuw was de koclka.\t ontwik-
kcld voor het bewaren en vervocrell van
vices door bcdrijven. Tegen 1920 Wart'll er
koclapparaten voor het huishouden vcrkrijg-
baar in de vorm van grote houten kasten.
waar het kodmechanisme vaak onhandig ver
uitstak. In de jaren derrig werden gocdkope
methoden voor het vervaardigen van de kast
geperfect ioneerd, waarbij gebruik werd ge-
maakt van proccdl:$ ontwil<.kdd in de auto-
mobielindustrie. In 1941 had lesrig procent
van de Amerikaanse bevolkipg cen koclkast.
De prodllktiemcchode bcpaalde in h<'gc
mate de vorm van de Met de des-
tijds beschikbarc PCTS- en stamptechnjeken
konden slecbts mct.alen platen wordell ge-
vormd met cen brede ronding en lichte wcl-
ving - kcnmerkcn die men bijvoorbccld aan-
treft in Loewy's ontwcrp 'Colds pot ' en die
ook opvallcn in de C3rrosscric-ontwcrpcn uit
die tijd. Het verband tussen de vorm van
16
5
koclkastcn en ontwikkclingen in de fabrica-
getechniek werd in 1949 door Harold van
Doren besproken in rijn artikcl ' trc3mli-
ning: Fad or Function" in het rijdschrift De-
sign. In eeo reeks illustratie5 til.'! hij zien dat cr
een tendcns was naar bcpc:rking van het un-
tal samenstellendc delcn, uitmondend in cen
in 1939 door de firma Westinghouse inge-
vocrde techniek om de gchcle omkasting uit
cen enkcle plaat metaal te halcn in een peTS
dje bekend stond als 'bulldozer'. Een dragend
gcraamte werd daardoor overbodig. De ge-
bogcn omtreklijnen die dcze produkticmc-
thode mct zich ml.'Cbracht werden, aldus Van
Doren, 'de ontwerper voorgescbrcvcn van-
we'!f de noodzaak de kosren Ie dmkkw do"r md-
Ie prodl/klie' . Dc gevolgen waren rweevou-
dig: kodkasten werden goedkoper l.'fl kwa-
men binnen het bcreik van cen groot dce1
van de bcvolking; maar doordat men aileen
maar conclITTercnd kon produceren als men
gelijksoortige technic:ken tocpaste, ontstond
allcrwegen dczdfde vorm en werd de vin-
dingrijkhcid van ontwerpers 'tot het uitente
op de procf gestcld om binnen de gcgevcn
grenzen voor hUll clicntell icts karaktcristicks
te vervaardigcn' . Pas in de jaren vijftig wer-
den door verbetcring van matcrialen en pro-
duktiemethoden scllcrpe kantl.'tl en pllnrige
hocken mogelijk, maar ook dczc werden al-
gcmccn overgenOl11en, en het probleem van
de gclijk vormighcid verplaatstc zich gewoon
naar cen andere stijl.
Oat uitbrciding van l11assaproduktie ge-
pa;lrd ging met steeds grotcre gcJijkvormig-
hcid ziet men bij aile consul11ptieartikclen.
Dc problernl.'I1 die dit opleverde voor ont-
werpen en consumeoten zuBen worden be-
sproken in cen volgend hoofdstuk.
Een gas- of e1ektrisch fornuis. en andere
apparaten met c1ektrische verwarmingscle-
menten zoals waterketcls, percolators.
brood roosters en braadpannen. maaktcn het
koken gemakkelijkcr, minder tijdrovend en
schoner. Zij vcrandcrdcll echtcr niets aan de
aard van het wcrk. Dat was wei het gcval bij
cen tweede categorie clektrischc appanten,
waarin motorcn de cnergie leverden. Tegen
121
C )oYflght8d ma f1al
Hidden page
Hidden page
Hidden page
Hidden page
125-126. Het dektrisme
strijkijzer 'Xed' van Siemens
uit 1926 (boven) was cen van
de eerste waarbij de
vormgeving werd gebruikt al
vcrkoopmiddcl. Bij het
SlOom trijkijzcr van GeneraJ
Electric uil 1957 (onder) moel
de pl •• tic handgreep meer
functies vcrvull n. hetgeen de
vorm bc'invloedt.

was ergonomisch gevolllld naar de hand en
de uitloper aan de voorkant was de exacte
spicgeling van de achterkant van de afdek-
kap. De totale lijnvoering vormde een even-
wichtig gehcc!.
Maat chappelijke veranderingen gaan
hand in hand met ontwikkclingen in de
vormgeving. Een kenmerk van de boeren-
kookkunst over de hele wereld is, dat zij wei-
nig kookgerei vraagt; niet zelden is ceo grote
pan toereikend voor het bereiden van samen-
gestelde maaltijden. De groeiende ver chei-
denheid in voeding en kookmethoden is een
onder werp op zich. We kijken hier s!echt
naar de groeiende varicteit in pannen en keu-
kengerei, en hun vervaardiging in steeds
weer nieuwe materialen.
In de negentiende eeuw gebruikte men op
grote schaal gictijzer en verund plaatstaal
v ~ ~ r potten, pannen en bakvormen. De ont-
wikke1ing van technieken om gietijzer Ie be-
kleden met een laag email Icidde rond 1850
tot het ontstaan van een omvangrijke indus-
trie in Duitsland en Oostenrijk, Geemailleer-
de voorwerpen waren gemakkelijker in het
gebruik en beter schoon te maken dan on-
behandcld metaa!' Ze waren echter maar in
een beperkt aantal klcurcn vcrkrijgbaar,
voornamclijk in het donkerb!auw. In de ja-
ren twintig van deze eeuw nam het gebruik
ervan af. Toen in dejaren vijftig de fijne keu-
ken in zwang raakte, kreeg men opnieuw be-
langstelling voor artikelen van hoge kwali-
teit, zoals de Franse pannenserie van Le Creu-
set. De oliditeit die de pannen door hun
vormgeving uitstraalden, werd nog versterkt
door een reeks heldere kJeuren die met be-
hu!p van de modeme chemie waren vervaar-
digd. Plaat taa! is nooit hclemaal wegge-
weest. Het wordt nog steeds in aUer!ei deco-
raneve vormen gestampt, die worden ge-
bruikt bij het koken en bakken.
Aluminium was al lang bekend, maar ge-
bruiksvoorwcrpen van dit materiaal werden
pas vanafongevcer 1910 op grote schaal ver-
vaardigd. In 1934 ontwierp Lurelle Guild
voor de firma Wear Ever een succesvolle e-
rie aluminium kookgerei , die een
/27
bood voor het probleem van warmtegclci-
ding bij gebruik van elcktrische kookplatcn.
De hittebestendige pia tic handvaten vorm-
den een gehccl met de eenvoudige, fraai ge-
proportionccrde pannen. Dc zorg die tOt in
de kleinste was be teed aan de vorm-
geving en het prakti che gcbruik, drocg er in
belangrijke mate toe bij dat het publiek on-
gebruikelijke materialen voor dergelijke
geproduccerde artikclen aanvaardde.
Cony I<J 1 ;d rr
Nog meer effect kon worden bereikt door
toepa ing van materialcn al roc tvrij staal,
verchroomd staal en hittebestcndig glas, die
mede het accent naar
aspecten. Het louter . beeld dat men
had van keukengcrei veranderde daudoor
ingrijpend. In Amerika ontwikkclde de Re-
vere Copper and Brass ompany een me-
thode om de onderkant van roestvrijstalen
pannen te bekleden met koper, wat voor cen
uitstekende warmteverdcling zorgde. De se-
ric pannen van hoge kwalireit die in 1939
onder de naam 'Revere Ware' op de markt
kwam, wa qua doelmacigheid een stap
vooruit en tevens, uitgevoerd in roc tvrij
taal met roodkoper, aantrekkclijk om te
zien. Het ecnvoudige, maar aparte ontwerp
van de panncn wa van W.A.Welden, hoofd
vormgeving van het bedrijf.
17
1
127 . 'Revere Ware' ,
ontworpcn door W. Archibald
Welden en geproducccrd v.naf
1939,
Copy r ~ t o o rT" r 31
Hidden page
128

plastics, omwikkclde van dit matcriaal cen
rt'Cks voorrnadbak jes voor mecrdere doclein-
den. Ze waren erg functiont.'c1, haddcn cen
vcrnuflig luchtdicht deksel. t'11 wt.-rdcn vcr-
vaardigd in een scala van vormell cn door-
. chijncndc klcurell. In 1947 wijdde het Ame-
rikaanse tijdschrift HOllSe Beall/iful or cen arti-
kcl aan onder dc titcl 'Fine Art for 39 cents'.
Sinds de Tweede Wercldoorlog zijn
op mecr terrcinen ccn
groten: rol gaan spelen, en zijn hel aantal
SOOTten en de tocpassingen ervan voortdu-
relld locgt'110mcn. Vanwcgc de Rexibiliteil
die bij het gieten mogelij k i., en het bredc
spectrum van kleurcn z.ijn ze gebruikt voor
cen verblutfende recks produktl'n. KUllSmof-
fen zijn daardoor ecn van de machtigstc
middelen geworden voor het verandercn van
de visucle omgeving.
Niel aileen nam in de rwintigste eeuw dc
hygienc in de woon- cn wcrkomgeving tOC,
men bt:stccddc ook meer aandacht aan per-
soonlijkc verzorging, zoals is af te lezen uit de
ontwikkeling en produktic van grote aamal-
len uiteenlopende apparaten voor dit docl.
Het bock van Maud Lancaster uit 1914 laat
173
vcel arlikclen in deze categoric zien, zoals ccn
haardrogcr in ccn omgekccrdc L-vorm, waar
onze haardrogers oncianks lallozc wijzigin-
gt.'11 in de kastcn en kleurvariaties in wczcn
nict van afwijkcn. Dc manndijke markt
wcrd aangcboord toen koloncl Jacob Schick
een klcine maar krachtigc c1cktromotor ont-
wikkeldc om cen scheerkop aan tc drijven.
Het c1ektrisch schcerappanat van chick
kwam in 1931 op de markt. Het had ccn plas.-
tic huis mCI gladde rondingcn, cn was 20 ge-
vormd cial het gemakkclijk in de hand lag.
Dc massaprodukrie van conslI mpti<' artike-
len brcidde z.ich in Amerika gedurclldc: de
jart.'Il derrig en vccrrig zozeer lIit, dar cell vol-
ledig overzicht van de olltwikkdingen ill de
vormgeving gcdurendc dczc periode cncy-
dopedische a fmcrin gc,n zou aannc IIICII. Ze
haddcn cen Cllormc invlocd op her huisclijk
Icven van miljocncn, en crcccrden te zamcn
her beeld van ccn hoge Icvensstandaard waar
de mccstc andere sa mcnlcvill gen naar st:recf-
den. Of en in welke mate dergelijke aspiratics
te vcrwczcnlijhn waren, was echter sterk af-
hallkclijk van economische cn maatschappc-
omst.1ndighcdcn.
Gopyngnted matenal
HOOFDSTUK 10
Spelen, leren, werken
en vrije tijd
Vormgeving wordt in de modcme tijd gc-
kcnmc.-rkt door ceo ongckcnde vcrscheidcn-
heid en specialisatie. Niet aileen wordt zij in
de mcest wteenlopende economische verban-
den bcoefcnd en kent zij vele specialismen.
ook in de manier waarop zij zich opstelt ten
aanzien van de verschillende levt'tlsfasCD va-
zij sterk. In onze ogen verloopt het le-
yen niet meer in cen ononderbrokcn lijo.
Dlaar als een opeenvolging van afzonderlijkc
fasen, zoals jeugd. volwassenbc:id. oudcr-
dom; en binncn elke fase zijn de accivi teiten
duidelijk afgcbakend. 20m leren en spelen.
werkcn en vrije tijd. Voor de vormgeving
betekendc deze ontwikkeling dat men de
mogelijkheid kreeg zich te concentreren op
spccifieke grocpcn en activiteiten.
De gedachte bijvoorbeeld dat de kindc:r-
juen een aparte levensfase vormen wa2rin
men bcwust Dloet worden voorbereid op
volwassenbeid CD arbeid. is betrckkclijk
nicuw: in feite geldt zij nog altijd niet voor
bcpaaldc maatschappclijke lagen in grote de-
len van de wereld. Dergelijke denkbeelden
van spclen en leren, die verbonden zijn met
cen beschermde en voorbereidende kinder-
cijd. Jagen echter ten grondslag aan l."en grotc
hocveelheid ontwerpen. met name voor de
speclgoedindustrie die is tOt cen
belangJijke bedrijfstak.
Qua om vang en vt.-rschc:idt:nbeid zien we
in de gcschiedcni van het speelgoed de ont-
wikkeling van de industriCle vormgeving in
bet kJein wcerspiegeld. Ook hier werden
voortdurcnd nicuwe technologieen en mate-
rialen gcintroduceerd die de oude vormen
niettemin nooit geheel verdrongen. zodat
174
Gopyngnted matenal
men het traditionc1e ambachtc1ijke houten
speelgoed uit Oost-Europa en Azi;: nog
steeds aantreft naast uiterst geavanceerd clek-
tronisch speclgoed.
Het is moeilijk om precics aan tc geven
waar de oorsprong van de spcdgocdindu.nric
ligt, llIaar in de ncgcnticnde ceuw deden zich
twee belangrijkc ontwikkclingen voor. In
Duitsland ging de aldaar sterk gewortelde
geleide1ijk over in grotere ate-
liers, die uiteindelijk uitgroeiden tot een fa-
briebmatig georgaruseerde bcdrijfstak.
Rond 1900 ging deze zich op grote schaal op
de internationale handel en de export ricbten.
In het Amerikaanse New EngJand daarente-
gen ging men rond bet midden van de ne-
gentiende eeuw speelgoed vervaardigcn met
behulp van dezclfde gemeehaniscerdc en op
massale prod uk tie geriehte tccbnieken die
ook in andere bcdrijfstakken werden toege-
past. Blik, gictijzer t'tl vemuftige opwindme-
chanickcn werden op grote schaal en vaak
zeer fantasierijk benu!.
In het begin van de twintigste ecuw had-
den speclgoedinduS[riccn in veellanden vaste
voet gekrcgen. Zij vervaardigden ecn vcr-
bazingwekkende scala van artikclen. Op ge-
vaar af deze overvloed aJ te zeer te reduecrcn,
bn men globaal toch twee categorieen on-
derseheiden. Het eerste type spcelgocd is ccn
miniatuurversie van de eigentijdse volwassc-
nenwercld en biedt mogelijkheden voor fan-
tasierijk roUenspel, zoal poppen en fornuis-
jcs, en treinen. Het tweede type
biedt kinderen mogelijkhedcn voor cen meer
vrije exploratie van hun fantasie; het speel-
goed kan aanleiding geven tot roUenspcl,
maar is niet specifiek ontworpen voor rut
docl. Een belangrijk vernieuwer op rut ge-
bied was de Duitsc architect dr.Ern t Frobel.
Dc ' Kindergarten' die hij oprichtte en de
theorieen die hij op zijn ervaringcn basecrde,
haddcn een diepgaande invloed op opvoe-
ding en onderwijs. Frobel koppelde de op-
vatting dat (:en stabicle sociaJe omgeving eeo
essentiele voorwaarde L< voor de ontwikke-
ling van kleine kinderen aan de overtuiging
dat kinderen het best leren door vcrkenning
175
en onderzoek. Ten behoeve van dit laatste
ontwierp hij vecl speelgoed, waarondcr de
Frobclblokken, cen reeks gcomcrrische hou-
ten vormen die in eindcloze variaties konden
worden geeombilleerd. De blokken werden
bCTocmd door Frank Lloyd Wright, die be-
weerde dat vecl van zijn theoricCll over ar-
chitectuur en vormgeving waren ontlecnd
aan cen stel blokken dat hij gckregcll had van
zijn moeder, een toegewijd volgelingc van
Frobel.
Een modernc variant van dit type specl-
goed is het 'Lego'-systcem, aan het eind van
de jaren dertig ill rudimentaire vorm Ont-
wikkcld door een Ocen3 3peclgcx."CImaker,
Ole Kirk Christiansen, en na de oorlog door
zijn zoon Godrfred verder uitgewerkt tot een
modulair systecm van op elkaar passendc gc-
kleurde plastic stecntjes. Door hun ecnvoud
zijn de onderdclen vol komcn Rexibel te gc-
bruiken. waardoor ze cen klassick voorbecld
vormen van de crcatievc mogelijkhcdcn van
een modulair systeem.
Het werk van Frank Hornby paste in bei-
de categorieen. Hij gaf zijn naam aan modc1-
trein-systemen, aanvankelijk met opwind-
mcchanickcn en later clcktrisdl aangcdrevell .
'Hornby'-treinen werden in Groot-Brittan-
nie de gangbare bClJaming voor dit type
spt:dgoed, zoals de benaming 'Oinkytoys'
gemeengoed werd voor gegotell model-au-
In 190 I vcrkrecg Horn by eehtcr cen
oelrooi op een technisch cOllstrueticsysteem
op kleine schaal, dat later bekend werd als
'Meccano' . Het bestond uit standaardondcr-
delen zoals metalcn pennen, balkjes en pla-
ten, die aan elkaar bevcstigd werden met
mocrtjes en Het syst(.'Cm was ge-
schi kt voor verscbillcnde leeftijdcn en ni-
veaus. Men kon cr clcmcnt.'lirc moddlen mel'
maken, maar ook, met toepassing van trans-
missics en tcchnisch reer ingcwik-
kelde construe ties.
In veellandcn werden aan het eind van de
negentiende ceuw de ollderwijsvoorzienin-
gen aanzienlij k uitgebreid. Oaardoor krceg
het begrip jeugd duidelijker gestaltc en
ontstonden er industrieiin die schoolrneubds
12
9
Gopyngnted matenal
Hidden page
Hidden page
Hidden page
bcdrijf kreeg de taak om bij de
van de werksituatie rckening re houden met
zowel csthetische als functioneJc aspcctcn . Er
kwamen gericflij ke standaardmeubcls, helde-
re warme kJeuren, functionele verlich tin g,
gel ujddempende voorzieningcn en bctcrc
ventilatie, en daarbij vcrbctcrdc klccdkamcr
en kan tines, en daktuincn waar de werkne-
mer cen luchtjc konden chcppcn en zich
kondcn onrspannen.
Copyr rIc Im< bC
179
13 1. Experimented
• •
vormgcvmg pr ~ C C I TEll
(Teacher-aiding Electroni c
Learning Link) van Philips,
ontworpen onder Iciding van
Knut Y ran en voor hc: t eerst
gepre cnlccrd in 1970.
c.,opyngnled mL nal
Ill. Machinist en stoker aan
het werk op de locomotief
FIY;IIg Seo!!"'.11 van de London
and North Eastern Railway.
Foto uit 1932 van James
Jarche.
In de ector verkeer en vervoer kunnen we
wijzen op enige voorbeelden van zeer ver
strekkende veranderingen in de
standigheden. Hierbij g at het niet meer lou-
tcr om de aank\eding van de werkplek. maar
wordt ook aandacbt gesebonkcn aan de fy-
sicke en psychi che rcactie van men en in
rclarie [Ot prestarie en vciligheid. III de ne-
gcntiende eeuw haddcn bijvoorbeeld de
tuurcabines van stoomlocomotieven een
(' lOY Illn! 1ll
rommclige indeling die reeht treeks voOrt-
vloeide uit de mcchanisehe con truerie.
waarbij geen enkele conce ie was gedaan aan
het bcdi Zclt! in de twintigste
ccuw moesten machinist en stoker rich nog
aanpa en aan de machine. wat een grote 11-
chamclijkc behenrugheid en aangelcerde '33
vaardigheid vereiste. De inricbring van mo-
derne tuurcabines in diesel- en elektrische
180
(' lPY'llll1 j '11< n II
locomotieven daarentegen i bci'nvloed door
verbcteringcn in de vormgeving van vlicg-
tuigcockpits die terug Ie voeren zijn tOt de
Tweedc Wereldoorlog. De noodzaak van
zcer snellc reacoes bij luchtgevechtcn was
[Oen ecn snl11ulans voor crgonomisch onder-
zoek n3ar cen betere coord ina tic van de be-
diening insrrum.cntcn. Dc invloed van vlieg-
ruigontwcrpcn is duidclijk te z.icn in de
lJ4 sruurcabines van de ul treincn die een
imagC'
onderzockstcam van de Japan e taatsspoor-
wegcn vanaf 1963 ontwierp voor de Tokkai-
do-lijn. Met hun gecapitonncerde [Oclcn.
verecl1voudigdc en gemakkelijk bercikbare
bedieningspanelen en vrij uitzicht. luiddcl1 zij
een nicuwe visie op rreinbcsruring in.
De betekenis van de aard van het arbeids-
proce • al iets dat duideLijk onder cheiden i
van de fysiekc om tandighcden waarin het
wordt verricht. werd ecbtcr in de jarcn zcstig
18 I
1)4. BcsHlUrderscabinc van de
expcrimentelc recincl1 'Type
962' . door Hitachi geb uwd
voor de Tokkaido-lijn van de
Japanse taatsspoorwegen.
COPYrighted IT'aterial
aangclOond door de reactics van BriLSc tTein-
bcstuurders die van smel ig en zwaar werk op
werden overgeplaatst naar die-
sel- of clektrischc locomotievcn. V clen had-
den daar moeite mee omdat ze de tuurcabi-
ne en bcdicning van de nieuwc voertuigen te
eenvoudig vonden - omdat dezc. mel andere
woordcn. weinig vrocgen van hun inteUi-
gentie en bekwaamheden. waardoor het
werk wnder bevrcdiging oplevcrde.
Bussen en zwarc vrachtwagens ondergin-
gen ewneens ingrijpende veranderingen. Dc
grotc licbamclijke inspanning die het bcstu-
ren van dergelijkc voertuigcn vcrgt en de af-
m3ttendc: gcvolgcn van lawaai en trilling zijn
verminderd, en ook cen vercenvoudigdc be-
krachtigde bedicning. geriefiijke stoclen. be-
terc vc:ring en isolatie droegen bij tot betere
arbeidsom.standigheden voor chauffeurs. In
de jarcn zcstig namt."I1 zowcl de om vang van
zware vTachtauto's als de a('tanden die ze af-
legden sterk toe. Efficientie en veilighcid
maaktcn ingrijpende veranderingen noodza-
kclijk in de vcrhouding tusscn chauffeur en
machine. Dc in Nederland gebouwde zware
D A F-truck 'F2600' uit J 964 hetekende op vecl
punten t'Cn belangrijkc verbetcring. De rui-
me cabinc sprong het mecst in het oog, wat
nog vcr terkt we,rd door de lichte k]euren die
waren gcbmikt voor de binnenbekleding
van dak en zijwanden. ieuwe eisen ten aan-
rien van comfort kregen gcstalte in 10$ van
dkaar staande stodcn van el"l1 soort die men
voorhccn cnkcl zag als kantoormcubiJair
voor leidinggevend penonce!. Dc stoclen
waren omworpen met het oog op ecn ont-
spanncn werkhouding, ruim, met een goede
beklcding en brede aTlllsteunen. De bedie-
ningsknoppen en instrumenten waren 20
vormgegcven en gegroepeerd dat ze direct
herkenbaar en gemakkclijk te bedienen wa-
ren, en de miten 1.0 geplaatst dat het zicht
nergens belemmerd werd. Een gocde isolatie
verminderde het la waai en er was CCi1 docl-
mang vcrwarmings- en veotilatiesysteem,
Op twee slaapbanken achterin kon tijdens
lange ritten gerust worden.
Ondanks grote ovcreenkomsten in uitcr-
lijke vOllllgeving en ideecn die eraan ten
grondslag liggcn is het werk in cen vracht-
wagen heel anders van aard dan het be. turen
van een trc:in of eL'tl vliegtuig. Het werk ver-
eist nog steeds beoordelingvcrmogen en ecn
ollollderbroken beheersing van het voertuig.
Hulpmiddek-n als automatischc ueinbci"n-
vloeding en bij vlicgtuigen de automatische
piloot en automatischc landingsapparatuuT
rijn bier nog niet voorhandcn. Dc tendcos
tot automatisering vt:rhoogt echter de vcilig-
heid en in de toekomst za] het wegvcrvocr
wellicht dezelfde richting inslaan ais trein- en
v liegverkecr.
Paradoxaal genoeg houdt men bij verbe-
teringen aan zware vrachtwageru weliswaar
het fysiek en psychisch wcl2ijll van de meu-
sen in hel oog, maar vormcn de coorme
voertuigen zclf een steeds emstiger bedrei-
ging voor het milieu.
In kantoren L"I1 fabrieken is het probleem
dat de steeds mccr gemechaniseerde en geau-
tomatist-erde arbcidsprocessen de werknemer
geen bevrediging of voldoening schenken
het nijpendst. Hier zijn c:r grenzen aan de
verbetcringen die ontwerpers tot stand Kun-
nen brengcn. Dc uitvoering van taken kan er
gemakkelijker en vciliger door worden,
maar cen betere vormgeving kan een

baan niet be\11 edigend maken of fundarnen-
teel van karakter dOt."I1 veranderen. Daarvoor
zijn veranderingen in maalSchappelijke en
economische opvattingcn en Structwcn
noodzakclijk.
Allerwegen heeft de zware belasting van
de industriClc arbeid gelcid tot ecn roep om
arbeidstijdverkorting en meeT vakantie. In de
meeste industrielanden had dit tot gevolg dat
men in het a]gcmcen over meer vrijc tijd
ging beschikken en dat het begrip vrije tijd
een ruimere invulling kreeg. Deze tendens
ging gcpaard met een aanzicnlijke toename
van Ontwl-rpcn op het gebied van de vrije-
tijdsbcsleding. Op amusementsgebied VCT-
schoof door technische innovatie en massa-
produktie het accent van het openbarc cn ge-
zamenlijke - voorbeclden rijn theater. varic-
tC cn sportevenemcnten, waar de locschou-
Gopyngnted matenal
wers door hun aanwezighcid dcclncmcr zijn
- naar amu cmcntsvormcn binnen huis, zo-
radio cn tel
Tocn mcn in de jaren twinog met radio-
uitzendingen begon, waren dc ver chillcndc
onderdel n van radio' - ontvangcr, ali tem-
mer en luid preker - verkrijgbaar 21 .parte
onderdclcn, vaak in bouwpakketten die van
de gebruiker cnige technischc inspanning
vrocgcn. Do r uitbreiding van de radiouit-
zcndingcn en do r verregaande tcchni che
verfijningen verandcrde dit volledig. Rond
1930 raakte bij vcle fabrikantcn de gedachte
in zwang dat een radio acccptabel dicnde te
zijn als mcubcl ruk. Vanda.r dat men de on-
derdclen in een ka t topte die van het geheel
een cenheid maakte, met eenvoudige knop-
pen voor gelu te, toon en frequentie.
Deze ontwikkcling kan men allezen aan een
eric ontwerpen v ~ ~ r dc Duitse ondcme-
ming Telefunken die zich uit trckt over cen
1]5 pcri de van tienjaar. Dc 'Alpha' uit 1927 had
het voorkomcn van een ruk techniek waarin
mcn nauwclijks enigc poging tot vcrfijning
had gedaan. Het meest opvaUend warcn twCC
grotc c1ektroncnbuizcn die uit cen eenvoudig
ka tjc van onbcwcrkt hoUl omho g takcn,
en cr hoorde ccn aparte luidsprcker bij . Mct
1]6 ecn van gcgoten bakelict in cen trap-
vonnige art-deco- tijl m.rkccrt de 'Wiking
125 WL' uit 1933 de overgang n3ar moddlen
wa.rin aile ondcrdelen in de ka t zijn opgc-
nomen. Een ingebouwde luid preker die bo-
ven de weggcwcrktc ontvang- cn a
mclltcn was gcplaa t, gaf het toeste! cen uit-
ge proken venicaal accent. Met het vcr chij-
1]7 nen van de 'T644 w' uit 1936-1937, die een
gefincerde notchoutcn kast hecft, bereikt dc
radio al meub lsruk zijn ho gtcpunt : de
1)5-137. Oric radio' van
T dcfunken die laten lien Wot
cen vooruitgang er binnen een
decennium werd gem .. kt in
de vormgeving van
radiok:mcn: (van hoven naar
bcneden) Alpha, 1927: Wiking
125 WL, 1933: T6« W, 1936-
1937·
I 3
Copyrrgh cd Imag
COPY'lgnled r" g
Copyr pled I, age
GoPy Ighled llale 1;]1
Hidden page
cell gcringcrc omvang mogclijk maakten.
Het bccld cherm werd groter en dc kast
compactcr, wat ontwcrpers milldcr peel-
ruimtc lict voor stilisti che hoog tandjc . Oit
vcranderdc tocn cr draagbare modellen op
baltcrijen op de markt kwamen, wat cen tc-
rugkccr naar klcinere OOcld chcrmcn inluid-
dc. ok hier licp Sony voorop, met her 139
piepkleine tv-toe tel 'Micro', dat CCIl scherm
had van 12,5 cm. Het tocstcl kwam in 1962
Copyr rl d :nag
op de markt en was van eCIl ecnvoudige
tcchnische precisic die h't kenmerk zou wor-
den van ony's belladering van vormgevillg.
communicatiemiddclen in
de huiselijke sfeer :djn gewoon gcworden.
Mogclijk chuilen er gevaren in de van dircc-
tC pcrsoonlijke ervaring 10 gekoppclde in-
drukken die het gebruik crvan met :r.id, mcc-
brengt. Het zou Iliettcmin volkomcll mi lci-
delld Zijll cen OOeld op te roepen van cell pas-
ieve rna sa die :r.ich in haar vrije tijd Jaat ma-
nipuleren door dcze mcdia. Andcre Oortcn
vrijctijdsbcsteding die in d (Wintig tc CCU\
cell enormc vlucht hebben genomen, :r.ijn
hobby's, sport cn opcnluchtrccreatie, die een
139. ony 'Micro-tv 5-303' .
19<>3. met een scherm van
nog geen 12,5 em.
Copyr ~ eo rP r I
140-14) . Toe" bleek dOl de
luchtdrukb or RAB 300 van
Ad. opco ui, 194 niet
prctti g in de hand lag en Ie
veel lawa.i produceerde,
maakte Rune Zemell gebruik
van erg nontische modellen en
tudies van prof. Fritiof
bij zijn oO[wikkcling
van cen 'acbt-uur-handgrecp' .
In hel opnieuw vormgcgevcn
model LOB II Uil 1955 werd de
handgrccp gcconstruccrd
rondom gcluiddempendc
kamer .
grote ac[ieve betrokkcnheid vragen. aar-
mate duidclijker werd dat er voor dcrgclijke
acnviteiten potentieel een grote markt be-
tend, nam de aandacht voor prescntade en
vormgeving vanzclfsprckend t e. Oat was
bijvoorbecld het geval bij de doe-het-zclf-ar-
tikclcn: gCTccdschap cn allerlei acccssoires cn
hulpmiddclcn voor het uirvoeren van kar-
wcitjc en repararies in huis.
De kleinc clehromotor, die het huishou-
Copyngnted ,.. age
dclijk wcrk ingrijpcnd vcrandcrde, wa ook
een bclangrijke fa ctor in de groci van de doe-
het-zdf beweging. In de jarcn twintig en
derri g werd hij toegepast in zwaar industriecl
gercedschap 31 boor-, zaag-, chaaf- en
chuurmachine , maar na 1945 kwam hij te-
gen lage prijzcn op de markt in een bde reck
lichtgcwicht uitvoeringen, waardoor de
Idu nicuwc mogclijkhcdcn kreeg.
Vlak n3 de oorlog bijvoorbeeld bracht de
Amerikaan e ondcrneming Black and Dec-
ker voor nog geen zcvcntien dollar ccn spc-
186
Copv'lgnted 'TIL rial
I
ciaaJ voor doc-hct-zclvcrs ontwiJdcclde
boormachine op de marh. Vol gens Reyner
Hanham was de vorm ervan gei"rupircerd op
de ruimtegewcren uit de cigenrijdsc science-
fiction. een invloed die ook te hcrkelUlen is in
Ameriban e auto-ontwerpcn uit dczc perio-
dc. In beide gevaUcn ging deze inspiratie ver-
gezdd van grote tekortkomingcn op het vlak
V,lO bcdien en doclmatigheid.
Plastischc vormgeving was echeer niet per
definitie dis functioned . Et."I1 soortgclijkc
140 boor. in het begin van de jan."I1 vijftig in
141 Zwedcn door Rune ZcmeU voor Atlas Cop-
142 co ontworpcn. was gcbasccrd op gedetail-
14] lecrde StU die van de punten wa:uop de hand
grijpt en druk uitoefcnt; en dit onderzock -
n.ict cen opgc\egde tijltruc - was bepaJend
voor de vorm.
Vecl handgcrecdschappcn. wals chrocvc-
draaiers en beitcls. kregcn cen Ilieuwe vorm-
geving. waarbij gcbruik werd gemaakt van
nieuwe matcriaJen. Vooral de vorm van
handvattcn en gTepcn onderging grote. VCT-
andcringen. Van oudsher waren ze van hout
en gedraaid op een draaibank. wat ronde
doorlopcnde lijncn gaf. Door de introductie
van kunststoffen werd bee rnogelijk nicuwe.
ergonomisch verantwoorde vormcn te ont-
wcrpen die. bcter aangcpa t aan de band. go-
ricflijker en vciliger waren in het gebruik.
Tuiniercn was vanouds voor ved menscn
cen manier om hun vocdsclvoouaden aan te
vullcn. cn is dar vaak nog. maar door de
grociendc welvaart in de indwtrielanden
werd hct ecn van de populairste cn meest be-
vrcdigcnde vormen v:m vrijctijdsbcstcding.
Ved aJ lang bcstaand gereedscbap wordt nog
'44 steeds gcbruilct: t."t."I1 cataloglls van de Ten-
toonstelling van TlIrijn in 1858 Iaat een reeks
snocischarcn. hcggcscbarcn. mocizagcn en
-messen zien in uitvoeringcn die men nog
nceds vccl aantreft. Er is ccbteT vt.-cl mccha-
niscb gerecdscbap op de markt gekomcn dat
is ontlccnd a4n commerciClc hoveniersbcdrij-
yen. zoals gemotori ccrdc grasmaaicrs en ro-
tcrcnde schoffels. Bovendien is bet tr.Iditio-
ncle gcrccdschap vaak ingrijpelld verand.erd
en vcmicuwd.. In dit opzicht voerde de Brit c
144. Tuingerccdschap.
afgcbcdd in de Cltalogus van
de TcrHoolutcLiing van TunJn.
1858.
Copyr ~ t e d IT' r al
Hidden page
Hidden page
nenruimre. Vooral door het gebruik van alu-
minium, en daarnaast door flexibcle, opklap-
bare meubcls en bergruimre zijn de modellle
ontwerpcn licht, compact en gemakkelijk te
trekken. In het a1gcmccn is hun vormgeving
echter uiterst nietszeggend, hocwel de zigeu-
ners die hUll mooerne voerruigen nog steeds
op besteUing laten maken. bun oude traditie
van luistcrrijke nog enigszins in
stand houden.
Kampeeruitrusnngcn werdt."I1 door ber ge-
broik van aluminium boizen en van syntheti-
schc stoff en lichter van gewicht en klcurrij-
ker. rerwijl ze nietremin duurzaam en water-
bcsrendig zijn. De bijbehorcndc accessoires
en hulpstllkken hcbbe.n een enorme oitbrei-
ding ondergaan, waardoor kampt.'Tcn niets
meer heeft van de asccnsche strengheid en
het spartaansc ongemak waarmee het vroe-
ger werd geassociccrd.
Het tocgenomen autobezit en de daaruit
rcsulterende files brachtcn vclen ertoe hun
vrijc tijd op bet water door te brengen. In
1959 had den in Amerika zeven miljoen men-
sen een boot . Twec jaar eerder was dat nog
zes miljoeu, waarmee de sterh groei doide-
lijk wordt aangcgeven. Met materialen a.ls
aluminium en fibcrg.las werden schokbesten-
dige lichtgewicht schccpsrompen vervaar-
digd die niet konden rotten of kromtrekken;
ook multiplex, versterkt doordar de lagen
met kunsthars aan dkaar waren gehecht,
werd weer populair. pro cent van de
boten had een buitenboordmotor, cell markt
die in Amerika werd behcer5t door de Out-
board Marine Corporation, die twee divisies
had, Evinrude cn Johnson Motors. Elke divi-
ic maakte een motor waarvan de ondcrdclen
en de identiek waren aan die van de
andere, maar die zich onderscheidde door de
vorDlgeving en de grafische afwerking.
Brooks Stevens oit Milwaukee maakte de
ontwerpen Evinrude en Dave Chap-
man die voor Jobnson. De vOll1lgeving had
voor OMC dan ook vooraJ produktdiffercn-
tiatie dod. 'ConcurrentiestimuleeTt de
verkoop', verklaarde de direcreuT, ook wan-
nccr deze: zdf werd opgeroepen.
De in de negentiende eeuw door George
Eastman op gang gcbrachtc onrwikkcling
dar de amateurfotografie steeds meer voor
crcatieve en recrcatievc doelen werd ge-
bruikt, zette door. Camera' werden steeds
compacrer en her bedieningsgemak nam roe.
Een mijlpaal in de trend naar steed.s kleincre
camera's was de Minox. ontworpen door
Walter Zapp en in 1937 geproduceerd door
de firma YEP in Letland. Het was een zeer
klein toestel, met grote precisic vervaardigd
en zeer doelmatig. Deze camera zou later
worden gei'rnitcerd in ontelbare gocdkope
plastic pocketcamera's, die om her bedic>-
ning gelllak te vergrotcn werden gcJadcn
met een cassetrefilm. Na de oorlog werd ook
de produktie van filmcamera's voor het gro-
te publiek sterk oitgebrcid. De apparatuur
werd kldner en betet draagbaar, en vaak wa-
ren er uitem verfijnde technischc verbererin-
gen in verwerkt, zoals automatische IichtlUt. ...
ters en zoomacccssoires. De 8 mm camera
'Cine Canonet', die in 1962 onder lciding
van Hiroshi Shinihara door een tt.'am van de
onderneming Canon werd ontworpen, was
een typisch voorbecld van de k waliteitspro-
dukten waal mee Japan vanaf de jaren vijftig
op dit rcrrem a"l1 ovcrheencndc positie ging
innemen. Deze camera paardc tal van rech-
nische vcmieuwingen aan et."I1 vorm die haar
een voud en hclderheid dankre aan een grore
3andacht "oor de behoc:ften van de gebrui-
ker.
De vormgeving van motorfietsell werd
eveneens aangepast aan het toenemend ge-
broik voor rccreaticve (,"11 spoTtievc doelein-
den. Ook op dit terre in was vanaf de jaren
vijftig de invloed van Japansc ontwerpen
zecr sterk en werd de overru,ersende po irie
van Groot-Brittannic (."11 Italic binnt'll een
riental jareD afgebroken, dankzij intensieve
technische research en vcrbereringen, hoge
kwalireit normen en cen aantrekkelijke
vormgeving. Hoe mel men zicb in Japan
wust wcrd van het belang van vormgcving
wordt duiddijk door cen vergelijking van de
125 cc 88 van Kawasaki uit 1962. die Cr
plomp en zwaar uirzag, mer de 120 cc C2TR
149
Gopyngnted matenal
Hidden page
I SO-I S I. Motor6ctscn horcn
qua vorm tot de mce I biz.ure
produkrcn van dc modeme
indwrrie. al wordl dil mcest.)
over bet hoofd gc:ticn onldal
zc zo wijd vcrbrcid en
vemouwd zijn: (hoven) 12S cc
Kawuaki 8 • '962;
(p. 193) .20 cc Kawasaki C2TR.
1967·
neer men ze afzet tegen de duizelingwekkend
toegcnomen hocveelheid indu trieIe prod uk-
tcn voor een teeds grotere en teeds verder
gespccialiseerde reeks doeleindcn. AangC2ien
ontwerpen worden vervaardigd om te wor-
den teegepast. moet mcn, om ze te kunncn
begrijpen en beoordelen. rekening houden
met de context waarvoor ze bedoeld zijn en
waarin ze gebrujkt worden. De context kan
- fcitclijk of bedoeld - sti mulerend of be per-
Copyngrtc 1m gc
kend zijn: ruj kan men en in staat tcUen in
hun eigen tempo te doen wat zc willen, of
van hen ciscn vo raf va rgclcgdc docl tellin-
gen binnen een zckerc cijd limiet te bcrciken.
Het csthetisch effect van cen ontwerp zaJ
grotcndeels worden bepaald door de wijze
waarop de gcbruikers zich tot d3t ontwerp
verhouden.
Dit chept duidelijk problemcn bij de bc-
oordel ing. Niet ail een ziet men zich geplaaut
tegcnover cen uitecnJopendc reck vormen,
ook de reacti es daarop zijn zeer verschillcnd.
(" lPY'llll1 j '11< n II
Daarom moeten ontwcrpen worden gczicn
in het licht van cen wissclwerking tussen hun
inherente eigcnschappen. zoals die zijn V3St-
gelcgd door hun ontwerpers, en de specifiekc
omsundigheden waarin zc worden gcbruikt.
Zoals in hoofdstuk vijf bescbreven is. beb-
ben veel ontwerpers en critici op de uiteen-
lopende en door omstandighcden bcpaalde
reacties op vormgcving gcrcageerd door cen
uniforme esthetica voor tc stell en van ccn
universele gcldigheid. onalhankelijk van de
omseandighcden waarin zjj worde toegcpast.
Toch kan ecn voorwerp. zelfs wanneer het
eCIJVoudig en monofunctionccl is, heel ver-
schillend worden waargenomen. Le Corbu-
sier bijvoorbecld bcsloot zijn boek V ~ r j u , , ~
architecture met de i11ustratie van een bruyere-
pijp die zijn idcalistische, functionele l'sthc-
tick moest toclichten. In het gebruik ecbter
heeft cen pijp cen minder vcrhevcn en ab-
193
Gopyngnted matenal
stracte waardc. Voor een roker kan zij vleug-
de en vcrtroosting betekenen. terwijl zij in
advertencies vaak wordt gebruikt a1s sym-
bool van mannelijkhcid. Anderzijds kan de
pijp voor ecn niet-roker een wecrzinwek-
kend draagbaar verbrandingsapparaat voor
de produktie van kankerverwekkende dam-
..
pen ZlJn.
Hoewcl ontwerpers bij het bcdenken van
vormen derhalve een bepaald docl en effect
voor ogcn kunnen hebben. zijn dc wijzc
waarop deze vormen worden waargcnomen
en de functionelc of symbolische waarde die
gebruikers en waamemcrs eraan tocschrijven
voorwaardelijk en worden z.ij Ix:i'nvloed
door de hooding die men inneemt tcn aan-
zien van het doel van de prodokten en het
kader waarbilmcn ze worden gebruikt. Door
deze accentvcrschuiving van abstractc. aoto-
nome waarden naar cen rclaricve intcrprcta-
tie necmt de esthetische waarde van ontwor-
pen voorwerpen nict af, maar wordt de bc-
oordcling ervan stevig geplaat'St in het com-
plexe en gevarieerde kader van de aUedaagse
mensclijke ervaring.
194
Gopyngnted matenal
HOOFDSTUK I I
Massaproduktie en
individuele keuze
In de ogen van ontwerpers en bun opdracbt-
gevers beeft de vormgeving betrekking op
afzonderlijke artikelen of een bij elkaar pas-
scnde serie produktcn. Dc eonsumcnt daar-
entegen ziet vormgeving niet als het werk
van een ontwerper of als de produkten van
ccn ondemcming. nuar als ccn breed gamma
van vcrschillende categoricen produkten met
een vergclijkbare funetie en prijs. met binDen
c1ke categoric de mogdijkbcid om te kiczcn.
De keuzemogelijkheden van consumenten
zijn aanzicnlijk toegenomen door twee met
dkaar samenhangende ontwikkelingcn: ten
eeme zijn er - zoals in de vorige boofdstuk-
ken is geschetst - steeds meer produkten ver-
krijgbaar die voorzien in een groeiend aantal
behoeften; en ten twcede kunnen door de
verbreiding van de welvaart steeds mrer
mensen dcze anikc1cn kopen.
In de Vererugde Staten was massaproduk-
tic gcba ccrd op bet principe dat cen zo groot
mogclijk aantaJ mensen reeht had op de
voortbrengsclen van de economie. Econo-
misch cigenbelang was bierbij stellig ecn bc-
langrijke drijfveeT. maar ging vaak gepaard
met cen dcmocratisch idealisme dat - al be-
trof het soms cen ideosyncrasie - ruet mag
worden onderschat. Het effect van deze door
en door Amerikaanse eigenscbap - en niet
bet fcit dat zij is ingebcd in cen maatschap-
pelijk waardenpatroon - werd opgemerkt in
eeD rapport over de produktie van huishou-
delijke apparaten in Groot-Brittannic. in
1945 opgesteld door de onderzoeksorgarusa-
tie 'Political and Economic Planning' . De au-
teurs merkten op: 'Wanneer men kijkt naa!
een apparaat waar in de vs veel vraag naar is,
195
Gopyngnted matenal
152-153. Orhet nu gaat om
cen organische of geometrische
vorm. bij de vormgcving van
elektrischc artikclen
ovcrheersen ecrder
overwegingen met betrekking
lOt de vorm dan tOt de funetie.
zoal in rwee moddlen van
dezclfde firma uit het midden
van de jarcn zeventig: (boven)
radiale ventilator ·PolivaJemc·.
Copyngnled rr age
Copyr rIc Im< c
ontworpen door Mario
Zanu 0; (ondcr) een
bcdrijfsonrwerp. de
muurvcntilator ·Vott-Mcc' .
beide van Vordee
Elcttrosociale.
maar dat hier geen aftrek vindt, dan ziet men
dat het in de vs gewoonlijk gekoeht wordt
door veel lagere inkomensgroepen dan hier.
De toepassing van tcehniekcn voor massa-
produkrie in de Verenigde Staten om cen po-
tenticel verkoopbaar prodllkt tegen cen lase
prijs op de markt te brcngen, is daarom uit-
drukking van een fWldamenteel andere ceo-
nomi ehc hOllding, die men aantreft in bijna
aile belangrijke bedrijfstakken.' In contrast
hiermee werd verwczen naar de situarie in
Groot-Brittannie, waar de prodllktie werd
geconcentreerd op duurdere apparaten voor
hogcre inkomensgroepen. In de rest van Eu-
ropa was het niet anders.
Huishoudelijke apparaten waren aanvan-
kelijk vooral beschollwd als een oplossing
voor het • dienstboden vraagsfilk' . Ais gevolg
van toenemende berocpsmogelijkheden,
vooral voor vrouwen, en cen grotere mobili-
teit waren na de Eerste Wereldoorlog nog
maar weinigen bereid om als bediende in de
huishouding tc werken. Het ontwerpen en
produeeren van hllishoudapparaten werd
dan ook gestimuleerd door de noodzaak de
werkbcla ting van vrOllwen in de midden-
klassc te vcrminderen. In plaats van het werk
van hun dienstboden te organiseren. zagen
dezen zieh gedwongen het zelf te doen. De
spanningen als gevolg van dit tatus- en rol-
vcrlies chiepen cen voedingsbodcm voor de
latere vrollwenbeweging, en het wekt nall-
wclijk verbazing dat huishoudelijke appara-
ten in deze bewcging cen belangrijk sym bool
zijn van de ondcrge chiktc posirie van de
vrouw. Vrollwen uit lagere inkomen groe-
pen konden dcze apparaten over het alge-
meen pas later, vanaf de jaren vijftig, kopen;
voor ben betekenden ze cen verliehring van
het werk dat zij altijd aJ hadden moeten
docn.
Nadat massaproduktic op grote ehaal tOt
ontwikkeling was gekomen. werden de zui-
ver visllele aspccten van de vormgcving het
belangrijkste middel om de aandacht van de
eonsumem te rrekken, te meer daar de om-
vang van functionclc onderdelen zo sterk
wcrd teruggcbracht dat ze in de con trucae
Copv'lgnled 'l1 nal
'52
'5]
een ondergeschikte plaats gingcn innemen.
Het argument dat de vorrn ecn wcerspicge-
Hng dicnde te zijn van de functie, wcrd daar-
door ondermijnd, en de vorm kon gebruikt
worden voor expressieve doeleinden - cen
tendens die krachtig werd veTStcrk t door de
csthetischc mogelijkheden van nieuwc mate-
rialcn en door de nieuwc kJcuren en afwt:r-
ungen die dlemisch en met.lUurgisch ondcr-
zoek had opgclcvL-rd.
Het grolC aantal machinc, en apparaten
waarmL'C de consument wcrd
vergrootte daadwerkdijk de kcuzemogclijk-
heden, maar het fcit dat hun gcbruiksmoge-
Lijkhcden moeilijk te herkennen waren, be-
mocilijkte de keuze voor de COllsument. Dit
verklaart ten dele waarom consumenten,
zelfs in Amerika, terugschrokken voor een
radicaal nieuw ontwerp. Ontwerpen moes-
ten daarom strcven naar Cc.'n subtiel even-
wicht tussen innovatic om de aandacht tc
trek ken en geruststeUcnde herkenbare e1e-
menten. Raymond Locwy bracht dcze bena-
dering onder woorden in zijn MAYA-principe
(most advanced yet acceptable - zo geavan-
cccrd mogcHjk maar toch acceptabcl), en
Dreyfuss nam in zijn ontwerpen cen element
op dat hij 'ovcrlevingsvorm' nocmde. 'Door
een vertrouwd patroon op te nemen in een
overigens totaal nieuwe en radicale vorm',
schrcef hij. 'kunnen we het ongcwonc aan-
vaardbaar maken voor veel mensen die het
anders zouden vt-rwcrpen.' Nict allcen bij
huishoudelijke artikelen had men te maken
met weerstand regen radicalc vcrnieuwing,
maar ook bij technische ontwerpen die jui!t
inspeelden op de vluchtigc smaak van de
consument . Bij de motorfiets ' Leader' van
Ariel, in 1957 vervaardigd in Groot-Brittan-
oie, zat de benzinetank bijvoorbceld "an de
achterkant , maar hij had tevens een conven-
tioneel geplaatste DamaaktaDk. Hetzclfde
foefje werd latcr hcrhaaJd bij dc JapansI.'
Honda 'Gold Wing 1000', waarvan dc na-
maaktaok halfkoD wordt. .... geopend zodat de
clektrischc innallatie zichtbaar wcrd. In beidc
gevaUt. .... durfdc de produeent het niet aan om
de consument cen altematicf te biedcn voor
197
het krachtigc convcntioneIc becld van cen
motor, .11 was de vorm daarvJ.n functioneeI
overbodig gcworden.
Voor produeenten was het rijdsvcrscllil
tussen de voorbcreiding van ccn ontwcrp ell
het moment dolt hct op de markt werd ge-
bracht enigszins riSkallt. Ontwcrpen van
massaprodukten waren gecn rcactic op cen
vTaag van het publiek, mur vcclcer CCIl gok:
men probecrde op de vraag te anticipercn.
De jaarlijksc verandcring van model moest
de verkoop stimult-rcn, maar bood ontwer-
pers ook cen vciligheidsmarge die hen in
staat steldc veranderingen gcleidclijk in te
voercn en zich in te dckkcn tegen misrcke-
ningen. Het uitcindclijke resultaat was echter
dolt , naarmatc concurrcrcnde ondcmemillgcn
naar ceo zo hoog mogcJijke afzet strccfden en
radicale vemicuwing meden, de produktcn
in bepaaldc catcgoricen stCc.'ds gdijkvormi-
gcr werden.
In de jaren vijftig gingeD de Amerika:llue
auto's bijvoorbecld steeds meer op dkaar lij-
ken, en ook hier hicld de vorm wcinig vcr-
band met de functie. De fabrikanten Icgdcn
zich coUcctief toe op pure stij locfeningcn,
waar de cOllSumenten enthousiast op rca-
gcerden. Po,",.ingen om naar Europccs voor-
becld praktischer t. .... ct. .... voudigcr moddlen
in te vot.-reD, zoals Loewy' s ontwerpen voor
Studcbaker, cn kleine auto's zoals de ' Me-
tropolitan' van Nash, hadden weiDig nlcces;
men overtrof clkaar in pogingen om de
Amerikaanse auto nog gt oter, krachtigcr,
pompcuzer en bonter tc maken. De Cadillac
Coupe uit 1948, ontworpen door ecn st y-
ling- team onder leiding van Harley Earl, was
de cerstc auto waaruit staartvinncn sproten -
wat het mce5t omstreden kcnmerk werd van
de vormgeving uit dcze periode - en tegeD
1955, in de CadiUac 'Eldorado' , warcn lC
volgrocid. Dczc vinnen warcn echler slechts
cen onderdecl van de trcnd. Hct hele ont-
werp ademde de snellicid van hct straaJtijd-
perk: hct vouwdak dat glooiend vanuit de
motorkap naar achteren week, en de staart
die vanuit de bag opgehangen carrosserie
uitwaaierde om te eindigcn in de uitstoot uit
154
Gopyrrgnted materral
154. Cadil!.c 'Eldondo'
Brougham van Gencr:tl
MOlors, 1955, aangeprezen .Is
cell auto 'met de styling van
een straaljager' . Een critiros gaf
al comment .. r: 'Nog Ilooit
was het zo moeiljjk de esnrie
. ,
V:ln ecn :lU(O tc uen.
de bewerkte stTaaJuitlaten. De functioncle te-
kortkomingen van deze brand tofverslinden-
de monster waren berucht, maar als we zo
over dezc auto' sprcken gaan we voorbij aan
de kern van de zaak. Zij waren cen toonbecld
van de rijkdom en de macht die in de naoor-
logse we.lvaartspcriodc plotseling bimlcn het
bercik van de Amerikanen kwamcn. ofleken
te komen. De dromen werden gedemocrari-
eerd en kwamen binnen icders bereik.
Copyr ric Im<
Het einde van de droom en de terugkeer
tot de maatschappelijke realiteit kwamen
met de eeonomi chc reecs ie van 1958. pre-
cies het tijdstip waarop Ford, voortgestuwd
door de golf van de voorafgaande jaren, de
'Edsel' producecrde. cen ontwerp wurin de
trend uit het midden van de jaren vijftig wa-
ren samengevat. De ontwikkelingskosten be-
droegen 250 miljocn dollar en Ford Iced er
duizelingwekkende verliezen op. Ook de an-
dere autoproduceluen werden zwaar getrof-
fen, omdat ze zich aUemaal hadden geeon-
centreerd op hetzdfde type produkt in de-
zclfd algcmene stijl. Als gevolg van de ceo-
nomische recessie en doordat grote, dure wa-
gen uit de mode raakten, veroverden kleine-
reo uit Europa en later uit Japan ingevoerde
auto' , die andere opvattingen over vorm en
functie bdichaamden. cen groter dee!
van de mark!.
AI was de golf van exotisme die in dejaren
(' OY'Illn '11
de vormgeving van Amerikaanse au-
to van voorbijgaande aard, uj
bracht fundamentele problemen aan het licht
die indsdien in mccrdere of rninderc mate in
de hcle con umptiemaarsehappij aan de op-
pcrvlakte lijn gckomcn. Dc vormgeving van
produktcn richr uch op bewu re en onbc-
157 wuste verlangens van de consument, maar
uggcrcerr revens wcrkelijk bestaandc voor-
delen of funetie. Her lcven waarvan men
droomt wordr nu ged · finieerd in materiCle
tcrmen, en de daarbij horcnde produkrcn
worden beschouwd als een Icvensbehoefre.
Wie dir wensr, bn mer behulp van dele arti-
kelen een fantasiewereld crceren, maar dele
wercld blijkt vcrgankclijk en onbcstendig en
de huidjge droom wordr achrerhaald door
het model van volgend jaar. Naarmarc de
m . werd geeoncentrecrd in cen
klein aantal grore ondcmemingen, ging de
kwantitaticve groei van de produkrie nood-
zakelijkerwijs verge:zcld van, en wa hij
slcchts mogelijk door cen vermindering van
155
15
6
de scala van produkten. Tegclijkertijd gingen
concurrcrendc modclJcn teeds meer op el-
bar lijken. De:ze vermindcring van het aan-
tal werkelijke kcuzcmogclijkheden, men
met de druk die er op con umenten werd
uitgeoefend om toch te blijven kopen, bracht
de Amerikaan e onrwcrpcr Don Wallanec
crtoe tc sprckcn van dc 'cllcnde van dc kcu-
zcvrijhcid' .
Al rcactic ontstondcn allerwcgen con u-
mentenorgani aties zoal de in 1935 opge-
richte Union in A mcrika, die al
tcchnieken v ~ ~ r vcrgclijkende warcn-
tcstcn ontwikkelde. Ralph Nader, rs-
lid van de Consumers' Union, gafin 1965 de
stOOt tot een meuwe militante houding van
de con ument met zijn bock IlSafe 01 allY
Spud, een grootscheepsc aanval op de Ame-
rikaansc automobielindustric. ndcr de druk
van dergelijkc organisaties lijn cr gun tigc
resultatcn gcboekt, voomamelijk met be-
trekung tot de wcnclijkc bcscherming van
de con ument in zaken al veiligheid en ga-
nntie. De warenonderzoeken van con u-
mentenorganisaties zijn gebascerd op ratio-
199
Copyngr.,·n
Imag
C lDY Igh 'XI I'" g
155-156. Oat produktcn teeds
meer op elkaar gaan lijkcn,
laten twee coneurrcrendc
)""Iia.nse wasmachine. Uil hct
midden van dc jarcn zcventig
zicn: (boven) angi rgio
'Tema '64' en (onder)
Zcrowan '955' .
~ u J ) y Igh xl n Ie 1;]1
Copyrighted image
200
Copyrighted material
nele analyses van de kwalitcit van de artike-
len. iettemin is de kcuzc van de con umcnc
zdden eeo kwestic van logica. en bLijft de
vormgeving, die v;uk instinctief wordt
waargcnomen. besli end bij het bepalen van 157
l'Cn voorkcur. Oat er gccn vcrband be taat
russen cen aanttckkclijkc vormgeving en
functionaliteit blijft ccn problcem.
201
Copyr ~ t e d IT' r al
Hidden page
de Gn:at Westem Railway om de spoor-
breedte op 2134 mm te bepalen. Deze laatste
breedte had vcle voorddcn: men kon grotere
locomoticven gebruiken die hogere snelhe-
den haalden, de rijtuigen voor de passagiers
waren ruimer en het rijdcn was stabicler en
gerieflijker. Doordat het aantal kilometers
sma Is poor echter vecl groter was en het par-
lement ralloze voorstanders van smalspoor
telde, behaalde het smalspoor onvermijdelijk
de overwinning; voonaan moesten ontwer-
pers werken binnen de beperkingen van cen
kleint.'Te spoorbR'Cdte. Modeme wetgeving
met betrekking tot standaardcn en veilighcid
heeft vaak even illgrijpende gevolgen gelud
voor het kader waarbinnen ontwerpers moe-
tell werkclI.
Een tweede indirecre invloed is gclcgen in
de groci van de bureaucratic in overhcids- en
semi-overheidsinstellingen. Door dc groci
van de overheid en haar bereik in de moder-
lie samenlevingcn - ongeacht de plaats die
deze in het ideologisch spectrum inncmcn -
namen ook de bestuurlijke midde1en toe
waal mee zij baar uitgebreide bevoegdheden
kon uitoefenen. Het gevolg was dat over-
heidsinstanties op zo'n grote schaal appara-
lUur gingen aanschaffcn, dat hierdoor vaak
het lot van produktcn wordt bcpaald. Een
grote beste11ing van schrijfmachines of voer-
tuigen kan een basis vormen voor massapro-
duktie.
De omvang van overheidsbestcllingen
heeft ook gdeid tot specifieke ontwerpen
voor dc overheid. In ranties als bet ministerie
van Openbare Werken in Groot-Brittannie
en het Inkoopbureau van de Federalc Rcge-
ring in de vs ricbtten in de jaren vijftig clgen
ontwerpafdelingen op. Deze leverden vaak
cell cnorme hocvcelhcid wcrk af voor over-
beidsafdelingen en voor militaire en diplo-
maticke diensten, maar hun ontwerpcn wa-
ren over het algemecn aan de beboudt.'Dde
kant, het produkt moest in de eerstc plaats
functioneel aanvaardbaar zijn v ~ ~ r de gc-
bruikcr. Kenmerkend voor deze ontwerpcn
is dat ze vaak afspiegcling vormen van
hierarchiscbe verhoudingcn. Ecn hogcre po-
203
sitie of rang wordt bij meubds bijvoorbecld
aangeduid door middcl van het formaat van
het bureau, het typc en de g.rootte van de
stoelcn en variaties in materiaal, kleur en af-
werking.
Ook kwam in vecllandcn de overheid to[
hct inzicht dat cconomisch succcs niet allecn
a£hankclijk was van materiele en fmancicle
factoren, maar evcnzeer v:1n de kwaliteit en
de vormgeving van produkten. Dit Icidde
tot initiatieven om de industrie te voorzien
van een stroom goed opgeleidc oDtwcrpers.
Frankrijk narn hierin het VOOrlOuw. Aan het
clnd van de achttiende ccuw werd in de grote
sreden een nctwerk van scholeo opgericht
waar onderwijs werd gegcvcn in vormge-
ving. In 1771 werden aileen aI in Parijs zo'n
vijftienhonderd leerlingen spcciaal opgc1eid
v ~ ~ r de industric, en in de ceuw daama Ie-
verden de 'Ecoles des Arts et Metiers' nog
steeds een kader van geschoolde stijlootwer-
pers af, die in hoofdzaak veranrwoordelijk
waren voor de faam die de Franse vormge-
ving verwierf op het gebied van de arti tieke
smaak.
In Groot-Britrannic wcrd onutrecks de ja-
ren denig van de vorige eeuw d.uidelijk dat
de technische en economischc uperioritcit -
hoc aanzicnlijk ook - onvoldocndc was om
het overwicht in de handel te behouden. In
cen rede in het Lagcrhuis vcrklaardc Sir Ro-
bert Peel in 1832: 'Het is bekend dat ODZe
fabrikanteo in a1lcs wat met tc(hniek te ma-
ken heeft aI hun buitenlandse concurrenten
ovcrtroffcn; maar in de decoratieve voml-
geving, zo belangrijk am indu trieproduktcn
bij de consument in de smaak te laten vallen,
waren zij helaas niet zo succesvol; cn daarom
waren zij niet opgcwassen tegen hun rivalcn. '
De bczorgdheid was zo aISCmL".,n, dar het
parlemenr eeo bijzondere commissie instcldc
om 'te ondcrzocken met welke rniddelcn de
kennis van de kunsten en van de principes
van vormgeving het beSt ondc-r de bcvolk:ing
van dit land (met nante hen die wcrkzaam
zijn in de industrie) kan worden verbrcid .. .'
De ioformatie die de commissie verzamelde
wecs op cen duide_lijk tekort aan gcschoolde
Gopyngnted matenal
COPY'lghted r" age
1 5 -159. Zowcl in hct Duitsc
(boven) als het Ru ischc
paviljocn (p. 205) werden op
de Wcrcldlcntoon tclling vall
Parijs industriclc produklcn
geexpo=rd als symbolen van
nation .. 1 prestige. oj
contra [corden dete in bcidc
gev.llen sterk mel de
pompeuzc dccoracie van het
• •
mterJcur.
ontwerpers. waardoor men vaak tegen hoge
ko ten ontwerpen uit het buitenland moest
betrekken. De com schrecf dit toe aan
de ontoereikende onderwijsfaciliteiten voor
ku en handwerk lieden, en beval de
tichong aan van naar
Fran model. Pogingen om voorstel ten
uitvoer te brcngen werden cchter bclem-
merd door uitgcbrcide en vaak felle di cus ies
over de vraag of academisch kun tondcrwij
wei het geijktc middel wa om aan de be-
hocften van de industrie tegemoet te komen,
cen kwcstie die in Engeland gedurende meer
dan een ceuw onbe lecht bleef. AI kon de
overheid beleid bcslissingen nemen en mo-
len opri chten, zij was njet in t.at de maat-
schappelijke en csthetische opvatringen te
wijzigen die de uirvocring van haar beleid in
de weg tonden.
[n andere landen was de maatschappelijke
vooringenomenheid ten aanzien van de in-
dustrie echter minder invloedrijk. en om-
het begin van de twintigste ceuw had-
den onder meer 00 tenrijk, Duitsland. Zwe-
den cn Zwit erland een door de overbeid ge-
ub idieerd stel eI van klm tonderwij . Hier
werden opvattingen ontwikkeld waadn
vormgeving meer was dan omamentont-
werpen, omdat ook aandacht besteed werd
aan materialen. con truccies en specifieke
olltwerpproblemen. Ook het hoger tech-
ni ch was een belangrijke bron van
talent voor de industriCle vormgeving.
No de Twecdc Wercldoorlog kwam cr in
de mee te landen wetgeving tot rand die het
onderwij in indu triele vormgeving
fjek toesneed op de behoeften van de indus-
tric. [n de mce tc gevallen werd dit gerecht-
vaardi gd door het belang dat de vormgeving
had voor het behoud van exportmarkten die
in toenemende mate te kampcn kregen met
concurrentie ell cruciaal waren voor het op
peil houden van het naoonaal inkomen.
Om dezelfde reden organi eerden over-
tentoonstellingen waarop
de nation ale produkten werden
gepropageerd. Niet allcen verschaften deze
evenementen werk aan ontwerpers, ook kon
104
Copv'lgnted 'l1 rial
Hidden page
1.58
1.59
tentoonstelling om Franse fabrikaten aan de
wercld te tonen, waama om de zoved tijd
'Tentoonstdlingen van de Produktcn van de
Nationale Industric' werden gehouden; van-
af 1839 werden ze om de vijf jaar gcorga-
niseerd. Vele landen probeerden het onbe-
twistbare succes van deze tentoonstellingen
a1s door de overheid gesubsidieerde uitstal-
lingen van nationale produkten te evenaren.
Op de Great Exhibition van 1851 werd ook
aandacht gcschonken aan intemationale pro-
dukten, en daarna volgden soortgclijke eve-
nementcn in alle uithocken van de wcrcld
cJkaar op.
Het element van nationale wedijver was
op intcmationalc tentoonstcllingen a1tijd
sterk. De neiging om vormgeving te gebrui-
kcn a!s een middcl om zowel de handel te
stimulercn als het nationaal prestige op te vij-
zden, tTad in de twintigste eeow meer op de
voorgrond. In het lntcrbellom kregen over-
heidssteun en -interventie een meer politiek
karakter, met als hoogrepunt de Wercldten-
toonstelling van Parijs in 1937. Deze werd
vollcdig bcheerst door de twee reusachtige
paviljoens van Duitsland en de Sovjet-Unie,
die recht tegenover elkaar lagen aan weerszij-
den van de hoof din gang. Beide landcn prc-
senteerden een groot aanta! industriCle pro-
dukten in een poging om ccn breed intellla-
tionaal publiek van de superioriteit van hun
respeetievelijke stelsels te ovt:rtuigen, en het
aantal toegekcode prijzen werd uitgebazuind
a!s ecn teken van nationalc superioriteit.
Tentoonstcllingen konden ook worden
gebruikt a!s instrumellt voor politicke scho-
ling co propaganda in eigeo land. Tijdens en
na de Twcede Wereldooriog organiscerde de
BrilSe regering vele tentoonstcllingen over
eell uitgcbreidc reeks onderwcrpcn. Een van
de bclangrijkste yond plaats in 1946 onder de
titel 'Britain Can Make It'. Zij was vorm-
gegeven door James Gardner. Het thenu was
'Smeed zwaarden om tot ploegijzers'; er
werd getoond hoe oorlogsindustriei:1I kon-
den worden omgebogen lIaar vrccdz.ame
toepaumgen. In een stand was te zico hoe
van aluminium vliegtuigspanten stcclpannen
konden worden gemaakt. Het was CCIl spran-
kelende, kleurrijke tentoonsteUing met op-
vallend veel nadruk op de rol van de vorm-
geving bij het ereeren van een hoopvol toe-
komstbeeld. In dat opzicht was ze ongetwij-
feld sueeesvoi. Hclaas was het grootste dccl
van de tentoongestelde artikclen ofwcl be-
sttmd voor de uitvoer of nog s l e c h ~ cen pro-
totype en niet algemeen verkrijgbaar. Dcze
duidelijke ineongruentie had tot gevolg dat
er een tegententoonstelling op touw werd
gezer. 'Britain Can't Have It' , wat laat zicn
hoe cen propagandistische opzet :deh tegen
cen regering kan kercn als zij gewektc vcr-
waehtingen niet waarmaakt.
In het Interbellum werden allerlei soorten
wedstrijden aangegrepen 001 het nationaa!
prestige te verhogen. Regeringen vcrleenden
op grote schaal steun en subsidies aan races en
pogingen tOt het breken van records voor
vliegtuigen en auto's. De tlIssen1919 en 1931
gehouden races voor drijvervliegruigen om
de Sehneidertrofcc hoorden tot de bclang-
rijkste luchrwedstrijden uit die cijd en trok-
ken enorm vecl publick. Aanvankelijk was
de race een sportieve kraehuneting en wcrd
de trofee tocgckcnd aan het cerste land dat in
totaa! drie races zou winnen. Maar nadat de
ltaliaanse faseisti ehe partij in 1923 aan de
maebt was gekomen, trachtte haar leider,
Mussolini, mer aile bcsehikbarc middc1en te
bewijzen dat zijn land er weer bovcnop was
en bcva! hij de vliegruigfabriek Macchi de
trofee ' tegen elke prijs' tc vcrovercn. Deze
uitdaging weTd door andere landen aangcno-
men. ln1926 won de Macchi ,\139, een laag-
dckker met eeo zeer slanke aerodynamj che
Iijnvoering, een race die vooral opviel door-
dat a!lc strijdende teams finaneied door hun
rcgcring werden gcsteund ell aile piloten mi-
litairen waren. In de daaropvolgende jaren
blccf de riva!iteit zeer sterk, en de technjsche
ontwikkcling verlicp steeds sneller onder de
druk van de deelnemende landen die aile na3.r
het overwicht strecfden. Ongetwijfcld kon
dit sOOr! wcdstrijden, waarbij aile aandaeht
en finaneiCle middelen werden samengebald,
het tempo van de technisehe ontwikkcling
206
Gopyngnted matenal
vcr nellen. In 1931 werd de trofee tcn lottc
eens en voor aI Groot-Brinannii:' vcr-
overd door dc Supcrmarinc 68, ontworpen 160
door RJ.Mitchell, die later cen be lisscnde
rol :tou spclcn in de ontwikkeling van Britse
gevechtsvliegtuigen tusscn de twee wereld-
oorlogen.
In de race om de chneidcrrrofee werden
de ecr te, enig un onbeholpcn walervlieg-
tuigen vervangen door gcstroomlijnde cen-
Copyr r cd
160. Drijvervliegruig van
upermarinc 'S68', mel
h.ndlckcningcn van hel leam
dat de chncidcrtrofee

207
(.0 Y ghted llate 1;]1
Hidden page
Hidden page
162. Dc upcrmarine ' pitfirc·.
onrworpcn door R.J. Mitchell.
op zijn centc vlucht in 1936.
vlicgmig, door R.J.Mitchell ontworpen op
basis van zijn crvaringcn in de wedsrrijdcn
om de Schneidertrofec. Mitchells tcchnischc
bekwaamheid en zjjn gevocl voor cen schit-
terende ierlijke lijnvoering staan bujten kijf,
maar de popul.ire interpretatie van zijn pres-
tatie als zou ze de overwinning behelzen van
cen bezicld individu op de smmeljge bemoei-
zueht van ambtenaren, werd later gecorri-
geerd door Jeffrey Quill, de belangrijksre
Copyngnted ,.. age
testpiloor van upermarine in de ontwikke-
Hngsfase van de pitfire. In 1974 c1uccf deze
in een brief aan her tijdschrifr Flight: 'Er be-
stonden zeer nauwe pcrsoonlijke banden ms-
en de onrwerpers in de indusrrie, de taf van
de luchtmacht en de .'
Op cen in 1976 gehouden ' Mirchell Memo-
rial Sympo ium' ging hij nadcr in op djr on-
dcrwerp. 'Her prototype was volgcns specifi-
carie F.37/ 34 van her minisrerie van Lucht-
vaart ontworpen als een gevechrsvlicgtujg
dar geschikt was om ovcrdag en's nachts re
worden ingezer. Her was geen private onder-
neming. zoal soms wordt bcweerd; voor
onrwerp en constrllctie was een comract af-
gesloten met het ministeric van Luchtvaart.
210
Copv'lgnted 'ilL rial
Bij de eerste ontwcrpfasen van het project
waren cchter ook private: onderncmingen
betrokken.' Quills uitspraken en persoonlijke
ervaring geven grond aan de veronder tel-
ling dat het succcs v:m het project was tcrug
tc vocren op een o.auwe sameowerking rus-
sen overheidsambtcnaren en het ontwerp-
tC<lm van Superm.arine, en op het respect d.at
men voor clkaar had.
Het voorbecld van de Spitfire belicht wat
op politick nivcao ongetwijfeld de primaire
funene is van industriclc vormgcving: het
bchalcn van een militair ovcrwicht. 10 onze
tijd hebben - belaas, maar on -
oorlog en bewapeningswedloop als bclang-
rijke katalysatorcn gewerkt op zowd matc-
riele al5 maatsehappelijke veranderingcn:
door het tempo en de rcikwijdte van de ont-
wikkelingen waren de effecten ook buiten de
militaire sfeer voc1baar.
Of schoon oorlog de ontwikkeling van de
vormgeving stimulecrt, is de effectivitcit van
de innovatie sterk afhankclijk van de hou-
ding aan militaire zijde. Het uitbreken van de
Eeme Wereldoorlog bijvoorbeeld stdde mi-
litaire leiders voor problemcn die zij mocilijk
doorzagen. Het belangrijkste antwoord op
de stagnerende loopgravcnoorlog aan het
westclijk front was met behulp van grote
concentrarics gcschut en in golven aanvallen-
de trocpcn cen doorbraak te forceren en het
tradirionele patroon van cell door de cavaJe-
ric aangevoerde bewegingsoorlog te herstel-
len. De ontwikkeling van tanks door de Brit-
ten in 1917 bad beslisscnd kunnen zijn. De
machines werden echter vcrkeerd gebruikt;
zij werden ingezet in een gcbicd met dikke
modderlagcn dat bovendicn vol kuilen zat aIs
gevolg van kanonvuur, zodat er van bun
mclheid en weodbaarheid weinig overblecf.
Dc cerste tanks hadden een log, ruitvor-
mig voorkomen. Naarmate er in bet Intcr-
bellum teeds meer ontwerpen voor tank en
pantservocTtuigen werden gemaakt, werd de
nadruk op doclmarighcid van militaire zijde
steeds groter, waardoor simpelc, geometri-
sche vonnen gingen overheerscn - vormen
die ironiscb gcnocg vaak als sym bool golden
211
voor bumanisriscbc waardcn. Dc zware ge-
pam crde metaalplaat, die niet zo gcmakke-
lijk in een bepaalde vorm te buigen was,
werd in platte segmenum gebruikt, zodat
vcel van dcze vocrmigcn een gefacetteerde
hoekighcid hadden. Een voorbec.ld was de
Duitse unk M<lrk Ive, die tijdens de hele
Twecde Wcrcldoorlog in produkric blccf en
cen afscbrikwekkende indruk gaC van ver-
woestende kracbt en gcnadclou.' dficientie.
De esthetiek van de ang t wordt zclden be-
sprokcn of zelfs maar opgemcrkt. Toch be-
horen de kraehnge, onpersoonlijke vormen
van militaiT wapentuig tot de mccst wijdvcr-
breide en suggestieve becJden van onze tijd.
Ook het streven naat de hcerschappij ter
:tee heen vclc vemicuwingcn in de VOl mge-
ving teweeggebracht. Dc ceuw ving aan met
cen wcdJoop russen Groot-Britullllic en
Duitsland om het numeriek overwicht op
het gcbicd van verbcterdc typen cOllvcntio-
nde vaartuigen zoals zwarc slagschcpcn. Dc
ontwikkeling van duikbotcn als docltrcffcn-
de wapens in de strijd. en de inlet cryan op
grote schaal in beidc wercldoorlogen door dc
Duitsc marine voor aanvallen op over zee
aangevoerde voorraden, brachtcn Groot-
Brittannie twee maal op de rand van de ne-
derJaag. De hydrodynamische vorm van de
u-boten uit de Eerste Wercldoorlog had Cl"1l
grote invloed op opvattingcn over stroom-
Lijning, en de nicuwc wijzen van voortstu-
wing - zware e1ektromotoren onder water,
dieselmotoren a.an de oppcrvlakte - werden
na de oorlog op grote schaal toegcpast voor
civicJe doeJcinden. Sindsdicn zijn onder-
zecefS ceo ccntraal clement in de strategic op
zee. Dc gcstroomlijndc, zuivcre vorm van
vaartuigen als de Amerikaansc atoomonder-
zcccr Skipjack uit 1958 ell zijn opvolgers,
staat in schril contrast met ht't vcrwocstcnd
vcrmogcn van hun kcmrakcttcn. Gcziell zijn
vernietigingskracht lijkt het misschien onge-
past om over dit vaartuig in esthctische [cr-
men te sprcken, niettemill is het op zee, om
met W.B.Ycats te spreken, 'van cell scbrik-
wekkende schoonhcid' .
Vormgcvingswaardcn in vcrband bren-
Copyr ~ t e d IT' r al
c 10Y'lght'ld 'lgfl
Copyr grtc Im< gc
163- 164. Dc afschrikwekkende
boekigheid van p3l1tSCr-
voertuigen \lit d Tweedc
Wereldoorlog: de Duitsc tank
M:a.rk Ive (boven), en de Britse
pantscrwagcn Humber (onder).
212
165. De organischc vorm van
de Amerikaanse 3toom-
onderzc";;r Ray drukt een
funcrioncle hal lllonie met zijn
omgeving uit die in chril
• •
contrast t331 met zlJn
• • • • •
vemtcngmgscap.otelt.
c.,opyngnted mL nal
Hidden page
Copyr grt( 1m gc
166. Elc:ktrische instrumentcn
van iemen die in het
tijdschrift Dt utsclrt r . cI",ik uit
1939 werden .angchaald .Is
voorbeeld van de 'sehoonheid
van dc technologic' .
gen mer militairc en polirieke doclen i een
problcmatische zaak. Ncrgcns rreedr dir zo
duidclijk aan her Iichr als in her gcval van
Duitsland in de periode van het Derde Rijk.
De hcrinnerillg aan een regime dat de prin-
cipes van industriele rationalisatic toepaste
voor de vernietiging van miljoenen mensen
laat ons nog steeds Diet los; en om begrijpelij-
ke redenen zijn hi torici cr vaak voor tcrug-
gcschrokkcn om vormgeving in dit verband
te bekijken. Niettemin gebruikte het natio-
naal- ciali tisch regime op grote chaal
vormgevingswaarden rer bevordcring van
zijn politiek en ten behoeve van ideologi che
rechrvaardiging en propaganda.
Vormgeving werd in Duirsland op uiteen-
lopendc manicren gcbruikt; aan de ba is lag
echter steeds het gegeven dat de nationale en
economi che middelcn in tocncmcndc mate
werden aangewend voor cen offensieve, ex-
pansionisri che buitcnlandsc politick. Vanaf
1935 kwam de nadruk reeds meer te liggen
op een autarkische politiek, op verhoging
van het niveau van de nationale economische
onafhankelijkheid. Daarom moe r men ter
vervanging van ingevoerde marcrialcn steeds
meer gebruik maken van materialeD die gc-
makkelijk in het land zelf te vcrvaardigcll
waren, vooral lichrc meralen als aluminium
en magnesium. kunsrstoffen en inheellue
houtprodukten. Het effect op de vormge-
vmg was zichtbaar in twee globale tendcnsell
die op het niveau van de vorm misschicn
strijdig lijken. maar beide voortvloeidcn uit
de zojuist be chreven politick. De eerste wa
cen tendens ror technische verfijning en mo-
dernireir, noodzakclijk voor het bereiken van
her vereiste marerieJe overwicht in wapens
en uirrusting. zonder welke Hiders expamio-
nisOscbc plarmen niet uitgcvoerd kondcn
worden. Op innovatic en kwaliteit van
vormgeving en produktie werd onafgebro-
ken gchamerd, en meo benadrukte de esthe-
rick van goedcren cn apparaten 31 her zicht-
barc bewijs van de Duirse superioritcir. Her-
haaldeLijk werden cr tcntoonsrellingen ge-
houden over 'kunsr en tcchnologic' en in een
officiecl tijdschrift voor ingenieurs en rcch-
214
(" lPY'llll1 j rTk n II
166
nologen, Delllsc!J( Tec/milt, kwam regelmatig
al thema 'de eho nheid van d technologic'
aan de orde, met uitstekende [oto' van bij-
v orbecld de nieuw te e1ektrische apparatuur
van iemell , of details van een Mcsscrsch-
mitt 109, die de vaak fa cincrendc, voortrcf-
[e)jjke visucle vorm gocd dedcn uitkomen.
In 1938 werd de Duie e Hitler ant-
woord op de obelprijs, roegekcnd aan vier
ingenieur-ontwerpers: Ferdinand Por ch ,
bekend vanwege de Volkswagen: Fritz Todt,
hoofd van de organisatie die de aueobancn
aanJegde; en dc vliegtuigonrwerpers Em t
Heinkel en Wilhelm Mes cr chmitt, vanwc-
ge hun 'culturelc arbeid' en 'ani tiekc crea-
ties'. De nadruk op de vi ucle vorm diende
een algemeen propagandi tisch docl, maar
opmerkclijk genocg werden de milieairc toe-
gen en mogc)jjkbeden van ontwcrpen
zelden gcnocmd. De cstheriek werd gcbruikt
om de werkclijke doclen te verhullen, en
moe t tegelijkertijd de lof zi ngen van de
middelen om deze doelen tc bereiken.
In de rwcede, heel andere tenden lag de
n3druk op traditionelc waarden en vormen.
Dc Duit c p ndant van de Arts-3nd- raft-
beweging werd hier verbonden mct een
'Blut und Boden '-ideologic, en de deugdcn
van eeuwenoude vormen en Duitse maeeria-
Icn werden afgezct tegen het 'ontworteld
ko mopolitisme' van de functionele vorm-
geving ujt de jaren twin rig. Vele traditionele
typen meub Is, zoals toelcn van het Anglo-
Amerikaanse Windsorrypc, wcrden in grotc
aantallcn en in tandaardformaten geprodu-
ccerd voor gebrui k in opcnbarc ruimten al
ne!wegrestaurants en fabriekskantines. In
gestandaardi eerde on twerpen zoa I die voor
dc organisatic • chonhcit der Arbeit', be-
doeld voor fabrieken, kantorcn en arbciders-
, iedlungen', combinccrd men cconomi h
voordcel en nationali ti che styling, in het
treven naar een politick dic de onvrcde van
arbeider moc t u en do r middel van vcr-
beteringcn in hun omgeving.
In fcite werd de esthetiek door het n3rio-
naaJ- ocialisrischc regime bij e1kc dcnkbarc
gelegenheid en op aile niveau van het be-
2 1
5
Copyngrlc 1m gc
Copyr rIc Im< c
167-16 . Tradi[ione1e
volgen
s[;1l1du rdspecificacie ,
onrworpen voor dc organi acie
, dcr Arbeit'. 1937.
Copv'lgnled 'l1 nal
man gebruikt om zijn cigen culturcle be-
staansrecht te propageren en om crvoor te
zorgen dat een rationele beoordeling werd
opgeschort. Er is hier sprake van cen para-
dox. Vccl indu tric!c vormgcving in dcze pe-
node was van een ujtermatc hoog ruveau,
gemeten naar gangbare cri teria als de relatie
tu en de materialen en het produktieproces,
de kwaIiteit van de produkrie en de estheri-
schc vorm. Tegelijkertijd tOnd zij in dien t
Copyngnted rr age
(' lOY Illnt r 1llrl
169-170. Hawker Hurricane
(hoven), omworpen door
Sidney Camm, en Me 109
(onder), ontworpen door
Wilhelm Messcrschmilt .
216
Copv'lgnted 'TIL nal
van een weerzinwekkende politick. Dit
maakr de genoemde bcoordclingscriteria nier
noodzakelijk ongeldig. Her berekenr cchter
wei dar 'goede vonngeving', al wordr zij ge-
ddinieerd in rermen die pecifiek zijn voor
cen kun tv Twerp of apparaat, nict .moma-
tisch verbonden is mer heilzame cthi che of
politicke idealen; bcide worden weliswaar
v •• k mer elka.r gcassocieerd, maar zjjn daar-
am nag niet betzelfde.
CopYrighted Image
Wanneer men de Duit c en Brit e vorm-
geving in deze periode vergelijkt en daarbij
gevoelen van nationali me pzij zet, i dui-
delijk dat er op belangrijkc teTreinen, ZOWei
technisch als wat vormaspccten betreft, aan-
zienlijke overeenkomsten bestonden. Oat is
bijvoorbeeld her gcval .. de H.wkcr Hurri-
cane en de tt Me 109. Er zijn
zeker vcr chiIJcn !'Us CIl de twee vlicgruigcn,
maar deze hcbben cerder bctrckking op de-
tail dan op pumen. Heide landen
had den zware goederen locom orieven nodig
voor het nanspon van militaire voorradcn.
en heten 'soberhcids'-ontwerpcn makcn die
ecnvoudig van constructie moesten zijn en
217
17 1. Woonkalller
gemcubileerd met 'Utility'-
m.ubels tijd.ns de
opening tentoon (clling. 1942.
COPYrighted IT'aterial
Hidden page
Hidden page
Hidden page
dc .. Het 'wegwerp '-idee i.\ - deds terccht -
vaak bekritiseerd, maar het valt moeilijk te
ontkennen dat het in
den zijn verdiensten had. In feite l4at dit weer
zien hoc veranderde politieke of maatschap-
pelijke omstandighcden het bccld dat men
van ontwerpen heeft, en de wanden die men
eraan toeschrijft, kunnen wijrigen.
Sinds het eind van de Twecde Wcrcldoor-
log is de bemoeienis van regeringen met on-
derzoek en vormgcving van wapens on ver-
minderd voortgegaan. Met name in de vs en
de Sovjet- Unie heen dt'Ze betrokkenheid
zich uitgebrcid tot ruimteonderzoek, het-
geen aan het eind van de jaren lCSrig Iddde
lot een nieuwe reeks stijlclementen, geba-
seerd op de vorm van rakctten, ruimteapsu-
les en de uitrusting die da;trbij hoort . Zc wer-
den op grotc schaal tocgcpast op statische,
ondcrmaansc objectcn, op dezclfdc wijzc als
stroomlijning in de jaren derrig als zuiver
stijlmiddel wcrd overgenomcn.
De rcgeringspolitick richt rich c.chtcr in
hoofdzaak op mcer aardse aangelegcnheden,
met name op het bevorderen van de vorm-
geving als verkoopmiddcl. Organisaties a1s
de Council of Industrial Design, in 1944 in
Groot- Britt.annie opgcricht, wcrden inge-
stcld om de belangstelling voor vormgcving
te stimuleren en de industriele vormgcving,
vooral in expongerichte bedrijfstakken, te
verbetercn. Zclfs in de Sovjet- Unie, waar
commercieIe concurrentie en consumcnt-gt'-
richtheid ontbraken als prikkels voor de in-
dustricle vormgeving, kidde de noodzaak
om te exporteren en te kunnen concurreren
op internationale markten in 1962 lot de op-
rich ring van de Alnlssische Raad voor We-
tensehappelijk Onderzock naar Industricle
Vormgeving, onder lciding van Joeri Solof-
jcf. In Japan beheert het ministcric van Han-
del en een Il15tituut voor IndustrieIe
Kunst, dat op het terrein van de vormgcving
22 1
diensten vcrleent aan kleine produccntcn en
bcschikt over een onderzoekslaboratorium
voor industricle produkten waJr aile cxport-
produkrcn worden ondcrworpen aan testen
en proeven.
Politickc illvloed op de vormgcving
openbaart zicb op diverse manicrcn, sOlllmi-
gc openlijk en duidelijk zichtbaar, andere
minder direct. Nicttemin is vormgeving zcl-
dt:n aIlCt'1l maar cen weerspicgeling of uit-
drukking van een specifiekc politick of ideo-
logic. Vormgeving kan gemakkclijkcr poli-
tick bdnvloed worden doordat het ontwer-
pen lich ontwikkclde tot een activiteit waar-
in slcchtS met cen bepcrkt lantal ovcrwe-
gingen rekening wordt gchoudcn. en waarin
ontwerpers gcen zeggenschap hcbbcn over
de voorwaarden waaronder hun specialisti-
sehe arbeid plaatSvindt of over de tocpassing
ervan. Binncn deze beperkingen bchoudcn
de ontwerpers cen zekere autonomie: hun
werk wordt niet aileen bcpaald door 1113at-
schappclijke en eeonomische verhoudingcn
en politicke beslissingcn, maar ook door per-
soonlijkc faelOrcn als het talent waarovcr ie-
mand beschikt en pcrsoonlijkc rclaties. Daar- .
om kan llitstekende en funetione-
Ie vormgeving lOt stand komcn onder de
meest ongunstigc omstandigheden, en wan-
neer men olllwerpen bcoordcclt in ht,t Heht
van het dod waartoe ze dienen, verwerpt of
ontkent men daarmec niet het crcaticvc ta-
lent waaraan xc ontspruiten. Of her natuur-
lijk vermogcn van de mcnsclijke creativitcit,
belichaamd in het uitcenlopend wcrk van
ontwerpers, cehter wordt ingczet voor heil-
zame docleinden die de waardc van ons be-
sta<1n vcrgrotcn, of voor reprcssic en vernieti-
ging, is steeds stefker aflJankclijk gcwordcn
van overhcidsbeslissingcn. Het ziet cr niet
naar ui t dat poli ticke instcUingcn ccn mindcr
cruciale rol zullen gaan spelen.
Gopyngnted matenal
Besluit
In de loop van Iuar hiswrische ontwikkcling
i., het de bc1angrijkste functic van de indus-
tricle vormgeving geweest, de technologie in
cell bruikbare vorm te gieten, die voor zo-
vee! moge!ijk menscn tocgankclijk cn begrij-
pdijk is. Vormgcving werd in de industricle
arbeidsdeling een specialismc, cen van de velc
wcrkzaamhcdcn die worden gcvat onder de
algemene nocmer 'ondcrzoek cn ontwikkc--
ling' . Het creaticve proces van het bedenken
en omlijncn van vormcn is hierbij gcschciden
van het arbt'idsproccs waarin die vormen
worden vcrvaarrugd.
Ln de meestc gcvaUcn hebbcn OnlWCrpCTS
de hun webedachte rol van specialisten in or-
ganisatics geacceptcerd en zich craan llnge-
past, cn zien zij hun werk als een op zichzclf
staandc bezighcid, die berrekking becft op
het verfunen en vcrbeteren van vormen en
gcbruiksmogclijkhcden die al va.\tliggcn. Het
zou cehtcr volkomcn onjuist zijn ontwcrpers
af te schildercn als louter radei tjcs in ecn gc--
heel. In hun gcledercn treft men vele maat-
schappelijk bcwmtc en verantwoordelijke
mannen CD VTO\lWCD aan, rue niet aIleen ge-
vodig zijn voor de bchoeftcn van hun op-
drachtgeveTS, maar ook van degcnen die de
door hen olltworpen prod uk ten gcbruiken
en wier leven erdoor wordt belnvloed. Hun
werk hceft in belangrijkc mate bijgedragcn
tot het grotere wclzijn, comfort
en gemak dat steeds meer mensen ah nor-
maal beschouwen. Degenen voor wie deze
zaken niet zijn weggdegd, zien ze als cen
Dorm om naar te strcveD.
T och is het zich uitbreidende beroep van
industriecl ontwerper gevangen in cen inge-
222
Gopyngnted matenal
Hidden page
Hidden page
Hidden page
Hidden page
Hidden page
Hidden page
C pyr reo
• ....... tz l "I-Pia. 01. Md! &ph, lA tn. ral dcl" .. ...... , I
. Ju.aJ .. m .... .. "'"01111 111 ..u.d ... 6.hH' up,u wa ..... UIlMi
..,. ..... • eMrI . . .. allnr lift cmd • • taMPY oUo,. n..
11''' •• 01 .... fi e!' ..... ttl' . :!MII .... .... , • flo'
11"" ,oil
n.. la n.t, Ih .... " re",iAlac:I . 1 ... 111... '4 bockycu'lI ... ...,., •••
tutty .... ..,... 1M _I h ,.. -...4 , • •• u.. ., c: 7 ' tt ..... '
...... , .... n.. U .... ' .. UrI .. . . tcmdstd ' .. ........ I I+.' ,t.
"rem. .t II:,." Oft . ! .. o-..a ia.bt.

r ...... c.:a ...... .. UI . .. n. un ... ,.. .... ,. . .., an
........ IM • ...,i ... omi lloAI ., (' 7 uct. ___ r\aJ la ..
.. .,reJ . Ida .. waiL .. .,.. .loKt"r to' 'nlClllrv .... ...
.... r,. "r \8; tiro .. Iry • MOP , . .......... .
U," , . ... . , ,, • • ' .,.. ..b.,..,.r ClrCVID

ed bathroom
NEAREST
"' .. duJ hlu ........ ,d .. 1 .f a MW phu .. "
..... o ny .. ,.ta .......... , pl .. mbe,
.... r .. ,t.lwiIt, ...... koalftna ••
,."_ H__ 0,.11-" ' .. CO, II au: ..
c: .. n. • r_pw. kt '11£ I ...... hi" •
... be ru_' IaM"O •• duo r, ... b"
V\" ............ L_ .ow Th# I
... Ds d, .. • .... , .,1.. ''''''' ..,
t Iifc1 r", t ........... .. flMI Ill ......... tI_
... .. " ... ..,-t .. , ... ae.; _""'lra ... ..
.. ........ tOf dHo ....... II1II r ... ll" .. ..
,. la r r...u.... hfo.-. L ,tt
""""'" .. '-M :l ( •• _ "'" .. 't .. n
Ut .1 .. h .... I..c-. ,n "'Hl,. f'4 .pr ....
• • 0 .r.lIably , ......... Iorw .. , .,cf.oo ... ''''.

.. t .... ." .. tk. I ..... ttw
_..., ........ ,n .. , a' ....
rat.4 too,,..... aH ... ..
t o,"""ft. l O! h"Q . ty 'ho'l aftT
It.. P' ..............
ttu. 1"' ..... ·0 ...... Iou" .... , _
... , •• a"4"" a' ,w •• tolo,ul we
I.", 11'101 to"" 0 II01I.t,on """,0-
,."., ' 2,. wl'l. " .. ".'10 ... 1.. ,"'"
ol"j 21 or ...... ,.0 .. ' ... 1 01
_",1. ,'0"" ... 11'1... ..... ,"i:h"
I
:N · .. 11............ t,,'.... A . .. ·,. . _ V· ..... , 011 101, .. , q ••
pn9G Y .. til. 11'1. .. , .·d .h," P"'"" t:hlW" tn" "10('0" oJ ..... '"
IIhI • .-.cape of .... , Thfo d ... . to"'f' hot. .... " II .. tW2
..... t.oa • "', .. tbw" .. r"'"1'! It,,,., ..... ......, Cc> ..... h-...
, ..... """ •• t 'lOt; ..... ",I., Oil"""" .... pot ..... ",,, ..... d.
., 1'4 ... wUh • lora' pt" .. bf.r 'OJ> ,
.... ..... II ..... lot _0'''' .. P ... 'k .... ' •• r ...... ....... ,. ... ....
" .. rt 7 U· .... P II .... ". ( ... .. , • .,0" Th ..
..t'lt .......... Q a. •• f1 •• f1OCfi IIjllurO"Ut!' •• tI ..... , rht> .. ...
.. brl.a4 t"-" ..... hI., ..... dw ,.".",," .!.a.... U .. d .. , 0'"
hi • at ....... .w'''' .,Ih ..... ,,"" .... onI4
4 ........... A" ..... 1," .... '..., .. "" 1ft , .. t ....... f!. , • •
.JUt. ... ,. .... ,. ... 1 .... 11 , ... .at ... Iwot " .. .. III" 111
fliT ••• h.· ........ k' I ........ I'" til" lIa.,.. ....
• ".,"" .. a., OM ........ "


1 o. Buckmin fer Fuller
Dym.xion-b dkamer, zoals
aangcprcz,cn in ecn 2dvcrtcntic
in Tho Lad/t , 1937.
c: pyr ad rT' _-"r .11
Hidden page
Een keuze uit de
literatuur
De enige, ,peci.al op vormgcving gcrichtc biblio-
grafie in het Engels t.aJgebied is A.J. Coulson, A
Bibliography of D<Sign ill Britain, '979. Oa.e bev.t
verwijziIlgcn n.M bockerl en utikdell over de
ontwikJceling van de industride vonngeving. niet
aileen in Groot-Britt.nIlie. ma.r bchandeh ook de
voomaam.ste invloeden uit Mldere landen. hoewcl
wat dit Ia.t.\tc betreft gecn aanspra.k wordt g l ~
maakt op vollcdighcid.
Amban, E., Italy: Th. Ntw Domtsri( ulPIdSlill".
New York 1972. Catalogus van ccn breed op-
gezctte tcntoonstelling in het Museum of Mo-
dem Art over de modernc ltali.ame vormge-
v'ing, met utikdcll over de gc:.,chicdcni, en
theorie van de ltalia.me vonngcving ell vele
schittercndc ilIustraties.
Ames. K.L., 'Grand Rapids Fumimrc at the Time
of the Centeunial', in: I.M.G. Quimby. Winttt-
I/un Porifolio 10. Charlottesville 1975. Eell uit-
stckcndc. gedctaillccrde case-study.
Architcktenkammer HesseJl . CataJo\,,,IS: F.,djlllvIlI
K,am,r, Wtrkkalalog 192)-74. Fr.ukfurt 1975.
Bcvat cen uitgcbrcidc collectic wC'rk v3n cen
voor.anstaa.nd lid van de beweging '0 .. Neue
Frankfurt' .
Arts ouneil of Great Britain. Catalogus: Arr ill
R,,' ollll;,," (Sovjcrunic). 197 1, behandelt de
.vantgardistische experimentcn.
- , Catalogus: The Thirtits, 1979, bevat ook in-
dusrriCie onrwerpcn, .1 is de keus niet rcprc..cn-
tatiec.
Atterbury. P .• en L. Irvine, Tnt Doullo" Story.
Landen 1979. Een uitstekende kleinc eatalog"$
over de gc" chicdenis en de pro<luktcn van deze
ondcmcming.
Banham, P. ReYllef, Thtory and Design in lit, Fiw
Machint Agt. London I¢<>. Ec.n bclangrijk
werk over de avanrgardistischc bewegingcn in
archil'cctUl1Ur en VOl mgcving in het begin van
de rwinrigscc eeuw.
231
Gopyngnted matenal
BUOlli, P., Rielvdd FurnilUrt. Londen 1978. Ben
gcdclaiUecrde bcschrijving met 121101C tekenin-
gen en i! lu.nrati(.'S.
Bayley, S., In Good Londen '979. Bcv",
c(."It inten ..... me sdcetie tehlen OVCT modemc
vormgeving en a rijk gcillustreerd. Dc vaie
van de au leur op vormgcving als de 'cigclllijke
kun.st' van dczc ccuw is echter tcndc:ntieus.
Baynes. K., 1",/uSI,;.1 Derign and ,'', Communily.
Londell 1967. Ern Korte uilcenzctring van cen
praktizen"ltd onlwcrpcr.
BeCT, E.H., Scandinavian Dt1ign: ObjtCIJ of a Lift
Slyit. N(. .. v York '975. He.1 beste boc.k tOI nu
loe over de kwmcnaar-ontwerpers. Stimulc-
rend geJChreven en prachtig geillumeerd.
Bell, Q., Tht ehools of Dtsig1l . Londen 1963. Ecn
wctenscbappclijk overziebt van de pogingen
om in Enge1and in de ncgenriende ceuw cen
.ystcem vall vormgevingsondcrwijs op te zel-
ten.
Benton, T .. Tht t1/! Objtctivily; T. en C. Benton,
Design 19Z01; T. Benton e.a., E",opt '900" 9' 4.
Mihon Keynes 1975. Ern reck. Open Universi-
ry-uitg.1ven over architcctuur en vormgc:ving
die veel hebbbcn bijgcdragell 101 de onrwikkc-
ling van de gcschicdcni. van de vormgeving al.
v.k.
- , en C. Benton, in samcnwerkillg mel Dennis
Sharp, Forr" a"d Function. 1975. Ecn uilgebrcidc
bloemlczing van Icksten.
Bewam. A., Dtsigll . Humondsworth 1938. Ecn
overzieht van de hcrvormingsgczinde Opval-
tingell van de jaren dertig, die het publiek pro-
bccrden op Ie voeden 101 de normen van de
'goede' vormgeving.
Bicknell, j., en L. McQuisten (red.), Dtsign for
.,d. Oxford '977. Ern rceks voordnchtcn
gehoudcn op her gelijlm.mige congres van hel
R.oyal College of Art.
Bahop, T. (red.). Dtsig" Hutory: Fad or FUllflioll?
Landen 197 . V oordracbtcn op de j aarvergade-
ring vall 1977 vall de Design History Soc.iety
mel enkete goede bijdragen oVer verschillellde
a pecten van de industriCie vormgeving.
B0e, A .. From COlhie Rt vivall. FUflCtional Forrn: A
Sludy of Vietori"" Tlltories of Design. Oslo '957.
Ecn spccialistiscb en wetcnscbappelijk werk.
Buddcnsicg, T .. en H. R.ogge, InduItritl."ltur: Pt-
t" lknrtns und dit AEG. Berlijn 1979. De «me
gcdetaiUecrde bescluijving van Behrens' werk
voor dczc ondememing mel «11 uitgebrcide
catalogus Van ontwcrpen.
Bush. 0 .. Tltt Strtamlined Dreadt. New York
1975. Een fraa; gcillustrccrde stu die die voor
cen grool ded de verwaarlozing van dczc pe-
riode van de Amerikaansc vormgeving gocd
lIlaakt.
Campbell. j.. Tht Crrmall Wtrkbund: Tltt Politics
of Riform in tnt Applitd Arts. Princeton 197 .
Ofi<:hoon meer geconcentrccrd op politicke
dan op visucle aspecten, lOeb een waardcvolle
>ludic over dil ondcrwerp.
Carrington, ., Industrial ill B,it.in. Lon-
den '976. Ern pcrsoonlijk relaas, mindcr breed
van opzet dan de [itd doel vellll oeden.
CelanI, G., Marcello inoli. Milaan 1968. Een
Iraliaamc studie, imercssam vanwcgc de iIIu-
stratie>, die rowel voorbcrcidende scherscn als
vollooid werk omvatten.
Dickinson. H.W .. MaltiIe", BouIIO". Cambridge
1936. Ecn vefoudcrde, maar nog steeds bruik-
bue srudie.
Dickson. D., AllmUllive Technology and Iltt PoliliCJ
of Ttrllllital Change. Landen '974. Ecn over-
ricin van modemc allernalicven voor de indus-
Iriele samenleving met c.:n bcsprcking van de
itnplicatie< voor de vormgeving.
Doblin. J., Ont Hundred Grt.t {>roduct Drs.gns.
Nt'w York 1970. Ben 1nrcrcsunte selectic met
commenlaren n n cen bckcnde Amerikaanse
ontwerper.
Dorfles. G., /I Distgll o Industrial. t I. sua F-Ilt lita.
Bologna 1963. Ecn inlciding in de Ihetick van
de vormgeving door cen vooraanslaand !Ia-
liaans theoreti cm.
Drexler, A .. Charks Eam .. : Fumi"'rt from Ilt t De-
sign tol/tetion, tltt MUS<'llm of Modml Arr. ew
York 1973. Ern gcilluslreerde venameling van
Eame<' mooine werk.
Dreyfuss. H., Designing for Ptoplt . cw York
1955. Ecn symplutick en koslelijk rdaas van
een van de grooute moderne ontwerpers.
Dubois,j.. Pfostics Hislory USA. Boston '971. Ecn
studic Over de onlwikkding en vcrbreiding van
kun<tstolfcn.
Ellis. C. H .. Tiu Lort of Ihe Train . Londen 1971.
Ern dikke pi! over de ontwikkeling van loco-
motieven en rijdend lIlatericcl in vde landen.
Ern goede algc:mcne ink-iding, overv!o"dig
gollu tret:rd.
Farr, M., Dmgn in Brilish Indu<lrY - A Mid-Ctntu-
ry Survey. Cambridge '955. Een lIilgebreid
overzicbl. waarin cehlcr cen moralitcrcndc
toon wordt a""gcsl'gen tegen de vormgeving.
Copyr t>ted rrater ell
F. ulkner, T. (red.), Design 19°0-1960: Sludits ill
Desigll alld Popular Cullure oj III< zOlh Cenlll ry.
NewClstie ' 976. Ecn bundel voordnchten van
het eerste congrc over de ge chiedeni s van de
vormgeving dat in Groot-Brirtannie gehouden
\verd.
Forry, A., en G. Newman, Brilish DtsiJlII . MiJron
Keynes ' 975. Nog een O pen Uni versiry- uit-
gave, mer cen geede bcschrij ving van de <l ek-
trifi cati e van het hui houden en de invloed die
dele had op de vormgeving in Groot- Brittan-
...
me.
F05sati , P .. II Design ill Ilalia: 1945-1972. Miban
' 973. Be chrij ft en iIIustreert de uitmuntende
prest3ties van de n300rl ogse Irali a. nse ontwer-
pen.
Geffr ye Museum, Londen. . talogu5: lilil y Fllr-
lI illlrt alld FasiJioll 1941 -1951, ' 974. Ecn beknop-
te, maa r uit tcke'nde calalogus over de be-
mocieni sen van de Britse regering met de
vormgeving in de Tweede Werd doorlog.
Gemcelllemuscum, Dcn Haag. Catalogus: Pin
Z wart . Den Haag z.j. (ca. 1976). Beschrij fl de
ont wikkcling in het werk van Zw. rt op hel
lerrein van de gnJi che en indu triele vorm-

gevmg.
Giedion, ., Mtdlauizalioll lolln COllllllalld. New
York 1948. Eon soms persoonlijke gerinte,
ma. r onontbeerlijkc uitgave, met een over-
vloed aan voorbeelden va n gemech:miseerde
produklen uit ail e a peClen van hel dagclijk
leven.
Goodi on, N., Orlllo/u : Iht work oj Matthew Bou/-
1011 . Londen 1974. Of schoon dit bock hoofd-
zakclij k i geri cht op cen speci fi ek aspecl van de
produktie van Boull on, bevat het uitstekende
hoofdstukken over de vormgeving en fa brica-
ge in oho.
Greif, M., Dt prtssioll Modt ", : Tilt TI, irl its Sl yit ill
Amtrica. New York ' 975. Meet cen produkl
van per oonlijk enchousi. me dan ecn wet en-
chappelijk werk, maar het bock is fraai genIus-
trcerd en geef! cen goed tijdsbeeld.
Hald, A., en . E. Skawoniou ,ColI l<mporary (an-
dinaviall Dtsigll . Leigh-on- ea 1951. Ecn wat
droog ovcrzich! van hel werk van de kunste-
naar-ontwerpers.
Hard af egerstad, U., Modern Fi/Jll isiJ Duigll .
Londen ' 968. Ecn kort overzicht van de Ont-
wikkcling en de belangrijkste ontwcrpers.
Haresnape, B., Railway Dulg/J sillu 1830 (Iwee de-
len). Londen ' 96 ; en Brilish Rail: A ) ollmt y by
Desig". Londen ' 980. amen geven deze boc-
233
ken ui rgebreid overzichl van de verande-
ringen in de vormgeving v.n d Britse poor-
wegen.
Holm, B. (red.), Fli llJzig ) ahrt DtlllS(iJtr ormcII -
al/ssdlllSS. Berlijn 1967. Ecn offi ci.cl vcr lag va n
de onc-wikkeLillg van de sttlll daa rdiscring in
Dui tsland.
Hutching , R. ., ovitt tiell(e, Tee/molagy, Dtsigll :
IlIIer.ctio" a"d (Oll Vttl/trltt. Londen ' 976. Be-
schrij er de opkomende rol van de vormgcving
in de ovjct- Uni e.
Katz, ., Plastics: all d Maltti.ls. Landen
197 . Een uilgebrcid overzichl van de onlwik-
kcling, eigenschappen en IOCP' ingen v.n dil
meest verbrcide modeme materiaa!' Fraai gci1-
lusrreerd.
Kell y, A., TIl e lory oj Wtdgwood. Londen ' 930.
Verouderd, maar veelonw.ttender dan vele la-
tere sfUdi es.
Kouwenhoven, J., Madt i" Alll ttir • . New York
1975· Uit gebreid overzicht v.n de opkomst en
invloed v.n het ' Amerikaansc systccm' .
Lancaster, M., Elm,ic Cooltillg,
elr.. Londen 19 '4. Ecn eigen •• rdi g ma. r on-
ont beerLij k overziehl van de vormgevi ng van
produkten .an het begin van deze eeuw .
Le orbu ier, Ve,s l/Iltarcl, iltclll rt. r . rijs 1923; En-
gel evert. Towa,ds a I ew Ar(lIiltrlllrt. Londen
' 9l7 (pockelcdiri c (970) . Een onmi bare uit-
gave voor een beter begri p van de in vloed die
indus!rieproduklen uitoefendcn op een van de
mees! voon. nsra. nde architecten en architec-
ruurtheoret.ici van deze eeuw.
Li fshey, E., TIlt HOl/uwares lory. hie.go ' 973.
Ui tgcgeven door cen vcrcniging v. n produ-
Ce'nlen, met sterke nadruk op commerciele
groei, maar uilgebrcid geillustreerd en zeer
bruikb.ar.
Lincoln, E., Tilt Eltel, ic HOllie. New York '936.
Seh t r cen beeld van de peri ode waarin elekrri-
schc arrikelcn Amerika in mel tempo verover-
den.
Loewy. R. .. Ti,e Loromolivt: Its ESII, elics. Londen
en New York '937; e/le, Ltove Well E"ol/g"
Alo"t. Parijs 1963; en IlIdllSI,ial Desigll . New
York ' 979. Samen vormen deze bock en cen
fasci nerend ovcrzicht v.n het werk en de denk-
bcclden van een v.n de klcurrij k te en ucces-
vol, !e modeme ont\ erper .
MacCarthy, F., All Tllings BrlglII Qlld Bealllif" l.
Londen 1971, heruitgegeven aJ A His/ory oj
Brilish Dtsigll , 183°-Today, 1979. Een gekl eurde
visic, hoofdza kclij k gcricht op de ontwikkelin-
C )I)Y'lght ld nc n II
gen die leidden eO[ de imtcUing van de Council
for Industrial Design.
Man., J., EI Dist;/O illdlutrial. Barcelona 1973. Een
voortrcffelijk boekje dae een globaal overziche
biedt van de historiscbe ontwikkeling van de
vormgeving en waaru, deze wordt beschou wd
als een creatievc: activiteit.
Meikle, J.. T.v,,,,i,,,, Ce"tury Lilllit.d. Philadelphia
1979. Een gedet.illeerde beschrijving van de
theorie en praktijk van de indunriele vormge-
ving tUSSen de twee wereldoorlogen.
Meller, J.. Th. BlIlk",i,..,.r Fllller JUader. Har-
mondsworth 1972. Fuller hoefe ZL"Cr vee! ge-
schreven over de mccst uieccnlopende onder-
werpen. Deze bloemlezing biedt cchrer een
goede introducoe tot zijn werk.
Mercer. r- ,A., Tile l"d'lJtrial Design Co/w.l,mll.
Londen en New York '974. Een beknopte
weergave van de nand van z.ken op het mo-
ment dot in Groot-Brittannie adviesbure-aus
voor de vormgeving begonnen op te komen.
Middleton, M .• Group Practiu ill Desigll. Londen
1967· Een bespreking van groepswerk met en-
kde goede case-studies.
Munari, B.. Dtsigll as Arl. Harmondsworth 1971,
Persoonlijk verslag van zijn ontwikkeling van
kunS[ena2.t tot ol1twcr-per. ECI1 SOJns bizar maar
rascinerend boek.
Neue Sammlung, Miinchcn. Caralogus: Z'Vi'liltll
KulIS' ulld II/dustrit: der Deutsche Werkbund.
Munchen T975. Een uirgebreide keuze tcksten
en illu,rraries die de gcschiedcnis van de Wcrk-
bund documemeert.
- . Catalogus: WilI,elm Wage.ifdd: )0 Jahre k,lnj/-
I .. isl il. Mitarbeil in d .. IlIdllstrie. Miinchen 1961.
Een fraai gci1lustreerde keu. uit het werk van
een van Duitslands mccst vooraaustaande ont-
we'rpers.
Noblet, J. de, Dtsigll. Parijs 1974. Bruikbaar van-
wege de nadruk op de Frame vormgeving, als
is de keuze van teksten en illustraties veel bre-
deT.
Olim, W., Tire Corporalt Persollality. Landen
1978. Een leuk verslag van iemond uit de prak-
tijk die weet waarover hij het heeft en de pro-
blemen van binnen uit kent.
Papanek, V .• Desigllfor tile Real World. New York
1971 en Landen 1972. Legt de nadruk op de
mord. rol van de ontwerpers in een 'blauw-
druk voor het overlcvCIl van de mens' .
Perry, J., Tilt Story of S,alld.rd •. New York 1955.
Eon bcschrijving V:lJl de onfwikkcling V:lJl stan-
daarden in de Amerikaame industrie.
Pevsner, N., Pioneers of tilt Mod .. " Movement.
Londen 1936; hcruitgegeven als Piollurs of Mo-
dern Desigll . Harmondsworth 1960. Zclf een
baanbrekend werk, hoewel het :tich uit luiu:od
bezighoudt met de Modeme Beweging en haar
waardcn.
- " All Ellqlliry iltlo I"dustrial Art ill Englmltl. Cam-
bridge 1937. In deze studie werd negentig pro-
cent van de in Enge.land vcrvaardigdc jndu -
trieproduktcil gellekcld op grond van etbische
en smaaknormen die alles bij e1k.ar veel te ver-
heven waren en van weilug inzicht getuigden.
- " Sludies in Art, ArchilLl/ure alld Design. Twce
delen, Londen 1968. Bevae enkele waardevollc
opstellen over voora.ns'taande onrwerpers.
Pica, A" e.;)., Formt l'lUOllt in Iialia. Rome 1957.
Een gei11usrreerd overzicht van stromingen i.n
de Itali.anse vormgeving van de jaren vij ftig.
Phillips. R.R., TIl< tr"att/lw HOllse. Londen
1920. Propageerc mechanische apparaten en di-
verse arbeidsbesparende toestdlen als oplo ing
voor bee 'dienstbodenvraagstuk· .
Polak, A .• GlaS5, its lIIakers alld its publil. Londen
1975. Een uitstekende beschrijving van procc-
de's in de fubricage van glas ell de invloed die
deze hebben op de VOTm,
Rae, J.. The AIII"rle ... AIIIOlllobil" Chicago 1965.
Een standaardoverzicht vall de onfwi.kkeJing
van de automobid ell de plaalS die hij in ber
Amerikaan", leven inneemt.
Read, H., Art and Industry. Londen 1934. Een
hoogst invloedrijk werk dar cell pleidooi houdr
voor de vortngeving aJs abstracte kunst.
Royal Academy, Londen. Catalogus: 50 Years
Bau/,am, 1968. Een goed overzicht vall de in-
stdling. de medewerkers en bet werk.
Schaefer. H., TIl< Roots of Modern Desigll. Londen
1970. Eell fraai gei1lustreerd boek, waarin sterk
de nadruk ligt op de funcrionalistische tro-
ming in de geschicdcnis van de vormgeving.
elle, G., Ideologie ,/lid U,opie deJ DesigJlJ. Keuleo
1968. Een poging om een theorie van de vorm-
geving op te stellcn als uitdrukking van maar-
schappdijke verhoudingcn.
- , Di. Gf$lltid,te d" Desiglls ill D",tslllla"d vall
IS70 bis "elll •. Keulcn 1978. Een uitstekeode be-
schrijvi.ng van de m3.tschappdijke rol van de
vonngeving in Duitsland.
St.vcnov, A., en A. Huldr. Dtsigll in Sw.d ....
Stockholm 1961. Eell beschrijving van de ont-
wikkeling in Zwcdcl1, \Vaaronder de industrie..
Ie vormgeving.
234
Copyrighted material
Hidden page
Herkomst van de
illustraties
Afbeeldingcn zjjn ovcrgcnomcn mct toe tcm-
ming van: Firmenarchiv AEG-Telefunken.
Braunschweig 49- 52; The American Museum in
Britain. Bath 2&; Archives Photographiqucs. Pa-
rijS/SPADEM 158; Armories. Her Majesty's Tower
of London ll; Atlas Copco 140-143; AT '" T Co.
Photo Center ~ Bauhaus-Arehiv. Berlijn 8ll: DDC
Hulton Picture Library 17 '; Norman BcI Geddes
Collection in de Hoblitzelle Theatre Arts Library.
Humanities Research Center. University of Texas
in Austin. met toestemming van dc beheer ter van
de nalatcnschap van Norman Bel Gedd s. Edith
Luytens Bel Geddes 86. 112; Berry Magicoal Ltd
120; Birmingham Museum and Art Gallery L A.-
li (Museum of cicncc and I_ndustry); Br;aun AC
"7; Briti h Airway !.l1i Briti h Rail/ Oxford
Publishing Co. ~ Thc Budd Co. 104; Bundcsar-
chiv. Koblenz 170; Canon Inc. 149; Tijdschrift
Ca,avan 146; hrysler Corporation 2l!; CoUectie
Michael Collins 2; Irving Cooperman ollection
1.1; Coming Museum ofGla .. 28; Design Council
of Great Britain !\Q. 132; Deutsches Museum.
Munchen 22; Deutsches Rundfunk-Mu cum.
Berlijn '35-'37; Electrolux Ltd 124; Erbe Elck-
tromcdizin GmbH & Co. 178; Fial 176; Fi cher
Fine Art. Londen 66; Ford Archives. Henry Ford
Museum. Dearborn. Michigan 46-47. Sl-55;
Buckmin ter Fuller Archive 22, General
Motors Ltd 48. 154; Pictorial Coil .• Grand Rapids
Public Library !.!.; Haags Gemeentemuseum, Den
Haag lli Hoover LId 123; IBM UK Ltd lI S; Idcal-
tandard Ltd 2Q, 2!; Imperial War Museum. Lon-
den 163-164. '72-'74; 011 ctie John Je C IQ; Ka-
wasaki Heavy Induseri Ltd 150-151; Kodak Mu-
scum 39-40. !U. 130; Koninklijke Bibliotheek.
Brusscl ~ La Vit du Rail, Foto Grandgcrard 103;
Besruur London Tr .. nsport 10<)-110; Uit de Bert
Love Collection 122; McDonnell Douglas Corpo-
ration 2!l; Minox GmbH 148; Montgomery Ward
ffi Museum of Briti h Road Tran port, Coven-
try 23; Museum voor Finse Archirccruur. Helsinki
!!2; Museum of Modem Art, New York 7!b 111-
Ill; National Portrait Gall ery, Londen '33; Na-
tional Railway Museum. York 15-16. 106; Neue
Galerie der Stadt Aachen, Sammlung Ludwig
147; Neue Sammlung, Munchen ~ Nottingham
astlc Mu unl !.i IdsmobiJc D i v i ~ i o l l , Lansing,
Michigan !j! Olivetti 114, 11 s; Orrefors Gla bruk
2li Philip. Eindhoven 131; Arcbief Pininfarina
100; RAF Museum. Hendon 160. 162. 169; Revere
Ware 127; Roneo Vickers Ltd ill; Royal Doulton
Tablewarc Ltd ;u, 68; Gordon Russell Ltd ~
Science Museum. Londen 12-14.20. B-3; ear.
Roebuck and Co. 42. !!L ony orporation of
America 132; uddeutscher Verlag 161 ; Stedelijk
Museum. Am terdam z.s.; Gebriider Thonet
GmbH 24. ;li; Tupperware Home Parties 128; us
Navy 165; Univer itaubibliothck und tcchnische
Inform.tion bibljothe.k. Hannover N; Verkehrs-
museum. Neurenberg 101- 102; Victoria and Al-
bert Museum, Londcn Z, ~ TTl! tees of the Wedg-
wood Museum. BarlaSlon, talli. li Wc t Point
Museum. U Mil itary Academy l.!.; Wilkinson
Match Ltd 14S; F. Wrightoll & Son Ltd 157.
236
I
I
Dc cunieve cijfen verwiju:n nnr
de l1ummers van de iUuunties.
Aaho. Alvar 1l2. 127; 89
Adam, Robert en Jama Lf>
Adler Cabriolet I I I
AEC ll. , 6), 16<); IO- 1l
'Aga'-kachels .6)
Agnew. Kenneth !.Z2
'Airstream' kampecrwagen 188:
'47
Alben , J"",f !l!2
'Am.rion Beamy' clek,risch
lrijkijur ,6<)
American Horologe o. II
American Postu.re League ft5
American Sala Book Co. 1 11
American Sundards A IOda-
tion
Ames, Kcnn«h !!J
'Angl'pois<' lamp !!!; 6a
An bia stecngoed !.ll
Arch ... l. Brut< llS, 128
Arens, Egmont L 19
Art Nouveau 91:9]
Artek IlZ
Aru-.nd-Crafu-bew.ging U.
2.L 126, l. J 5. ll8
Arvato", B. 106-l qz
Atlas Copco 187: 140--.4 1
Avenarius. Fcrdin.md 22
8.A / SAC' oncorde' 224; !.Zl
B .. kdmd, dr. L<O ' 72
Banharn. P. R. eyna I 7
Damnn, Christian IJ8
Barnes, Jim 11 8
Bauhaus I()()... ', .l. 124
Beecher, Cuherin. 86. /U
Behrcn ,Pe«r I.\.,!U. 08-99. I Ul:
4G=SZ
Bel Geddes, Norman 110::111.
I ] 0. I 55 . 86. Ui
BeU Telephones II 1-117, 1)8;
.BcUini. Mario ill
Belter, John Henry z./l
Register
Benth:un. Sir S .. rnud .Y.
Berliner Mobelfabrik 2!!
Bemadone, Sigvard u8
Berry, A.F. 16)
Bertone 137
Bill. Max I I I
Birntingh.m School of Art .nd
Design
Bind. Mdvill. R. 167
Bjorn, Acton
BI.ck and Deck.. 1.&6
Bla .k, Misha 2. 12S
Blackett, Cbristoph.. l.!.,; U
1locing: '829' lUi '247' 1]2: '7fY1'
l '747' 209
Bomieppc, Gui 225-226
Boom, Henry I J
Boul..angcr, Pierre t.l§.
Boulton, Mattbew 14-1 6,
Brandt. Marianne I t 80
Braquc, Georges UIJ
B .... un. Ar(hur en Edwin U1
Br:aun 'Keukenmachine J21' 1S7;
u.6
Br«r, Carl . ))
Breuer, Marcel I J L 1l4. 1 S5: Ii
Ilricdendick. Hcin 80
British Engineering tandards
A>sociation I.l
British Prometheu.s 163
British Standards JnsntU(e 1.S
Brownell. Frank (u;
Bruckmann. Peter
Brunei, bam bard Kingdom 202
Brunet, Marc y.
BnuUW1Ck Co. 176
Bruynu:d keuken 8.-lI2; 17
Buckminster Fuller, "",-, zit Fuller
Budd M.nunc,uring Co. W
Bug:.tti, Etrore 141 ; 101
Burling(on upl,yr 141-141:
Codilbe: 'La S.IIe' I]]; Cou-
!X 197;' Eldorado' '97;
CoUot. Jocqu.. !J
Co.,i"a, Fig!i di Amadeo Il)
237
C;a,sugna W
Cowordinc, George 00
Chadwick, Hulm. , 88; ill
hapmlll. Dave I 17. 176. !.2Q
Cherm.yeff, Serg. ,,6
.hrisri:mKTl. Ole Kirk !.1.1
Chry'!" ' Airfl ow' I)] . , 8 ; 98
lough, Jeffenon M. 6a
Coa, .. , Wells 126
Colburn, urab 1.8
'Cold,pot' koelka" . , I: St
Col., Hmry ;u.!1,!2
Col " .mue! 1.1. E... 11
2.!.:. Ul6
Coruum.n' Union (V5) !!12
.. n "U(omane Cooker 163
Corning GI.... I 17-' ill; 118
Council of Industri.1 Daig11
(CD) ' 21
Cromp,on .nd Co. 16)
OAF .ruck "2600' L1U
D'AvCzc. markiC1 105
De H.villand 'DH8 Come" I)]
Ddmrnhorstcr Linoleum F ...
brik gg
DenniJOn, Aaron L. 11
DcPrcc, D.J. 15().1 5J
o.,igll for N .. d-<onferentie 226
Dakoy, Don.ld WI
De S,jjl '0'- '04
Deutsche Normrn Ausschuss 7S-
2!!
Dt utJcltt Ttch"ilt 214: 166
DtutJth,. I¥ almioul.J,. 99- J 00
DC'Uuche Wcrkbund 9]- 10 1
Deutscbe Werksunell, Helle-
nu 2!; Zl
DIN '(ormaat A' tt
Di xon, James l,i; 1.0
Doeshurg, Thco 10 1. 1 LO
Doren, Harold van 165; UJ
Douglas: 'DC I' l 12i ' Del' 133;
'DC! I)), '4! , 11
Doulton, Hmry U. U
Doulton ne.,ngoed a!U; u. M
I
Drn5CT, .hristophcr li.=. 2
Dreyfws, Henry "1 . • • 7- •• 8.
'J8, 146, ISO, '67, '97:
Duchamp, Mated ' 0 1. 124
Diircrbund 22
Dyee, Willi.m
Dymaxion aUlO
Dym:ltxion huis

'JJ; 2Z
218; ,&J
Eames, Charles '5'-'n; ,/1- /1,1
Earl. H2rley T. u!. . n, !.22
Eastman, George !ll. '90: .12
&cIa: 'Liberty H.II' car>-
van .88; !.£
Ecole. des Am et Metiers 203
Eichler, Fritz ill
Ekholm, Kurt !.12
Ekcuolux 129. 167: 'Z4
ElIc.ingtom, Birmingham ll.!l
El Li.sitzky ' 07. ' LQ
Enddl, Augu t 22
Erbe, Tiibingen 215, ' 77- ' 78
Ericson 138
'Euc' kaeheb .6J
Evinrude !.!lQ
Exposition Intemationalc.: des Arts
Decoratif. ('925) ,02
Fiat 'Topolino' • 36; 'Ri,-
mo' 115: ill
FI.xm.n, John tJI
Flitgmdt Hamburgtr 140: uu
Ford, Edsel 11
Ford, Henry 69-70, TJ... • • •
Ford Motor Co. 'J5, .0R, tL
'Edsel' '98; 'Modd T' 69-72,
1L tt 'Model A' TJ... 'Z2;.!L
'v8' TJ... 'Z2; .!i
Frankfurter .und • .,dcn !!2; 61-6\
Frederick, hri,tine d.l.
FriedbndCT, Margueriu • • •
Frigidaire uB
FrObel. dr. Ernst ill
Fuller, R. Buckminster • B, 2.8;
IlL1.&!
futurisme 101_ 1 02
G.n, Alexej UlZ
Gardner, James 2.D6
Gate. Simon !.ll
General Electric (vs) '6Q; 126
Gen.,.l Moton u!!. 120 . • B,
'15, '41, '49
Gau:mcr. igmund ill
Ghi> 'J7
Gilbreth, Frank en Lili.n
Glidden, C. !jQ; lL
Gobelins ' }
Grand Rapids meubels !ll. W!.
Great Exhibition (.85' ) 2'-22,
12-Sl, 57-S8. 206; 8,
Grec:nough. Horatio 40-4 I
Gren.nder, Alfred 22. 11.
Gresley, Sir Nigel '45- .46: 1M
Gropius. W:Jltcr 22s 109= ' 12·
124, !..ll. '11; Zl
Gugelot, Hans • 57, ' 78: '.1.
Guild, Lurelle '70; I.lJ
Hold, Edvard 127-128
H.lI, John Hancock 54-I \; E
H.nsen, Thcophil 42
Hawker Hurricane 117j 161}
Hedley, Willi.m l '
Hciberg, Je.n 'J8
Hcinkel, Ermt 2 • 5
Heller, Orlo ' 10: 2.1
Herm.n MiII.r Co. • 1<>-' 11:
111·111
Hilldtt.bllrg luchtschip 109
Hitchcock, L.mbert
Hochschule fiir Gesulrung,
Ulm 112. 2.26. 22
Hoff. Robert van '( !.Q.l
Hoffmann, Josef 92-93, 2!!;
Holl.nd, John II
Honda 'Gold Wing 1000' motor-
fieu !.22
Hoole and Co. 22-2}: z." 8
Hoover sto&.uigcn 167: IlZ·Ut
Hoover. Willi:aOl 167
Horizol1J T 2 0
Hornby, Frank !2b!.l9.
Hotchkiss nic-tmachinc 130; 2l
Houghton, Arthur ill
HOUM &autifol 171: u&
Howe, Eli.. i!!
Hukin & Heath !l; 2
Humber pantscrwagen
Husqvama !Ml
Hu scy, Obed 11
Ide.l- tand.,d Co. uJ; 20-2'
IUinon Institute of Technol<>-
gy l !l
Impnalor lijnboot 4.!.i 1I -11
Industrial Fatigue Board (co) !U
Intcmariol12i Bwmm Machines
( •• .,) • «-1<7: u.6
Irminger, Joh.nn Jakob t}
Illen. Johannes !.Q2
lZO ........ Leningnd UlZ
Jaray, P.ul 1) 1,'35
Jenne, WiUi.m K. 60
jmny Lind locomoticf 1..L li;
Jerome, Chauncey 11; 11
Johnson Moton !.!lQ
Johnson, Samuel li;!.1
Jones, Christopher 228
Jones, Owen !l
Journal of IAsign ' 1- 1 '
238
Joy. David
Jugendstil
Kigc, Wilhelm .26- "7
Kmdinsky. V. iii • LQ
Kawasaki : locomocief 147: l Ot;
'IS' motor 190=191; 15cr. 'ClTR'
motor IC)O=121 ; Ijl
Kelvinator u8
Kersting. WaJter Ma,ria 122; M
Kodak: 'Growe!' di.projec-
tor 17; I}O; (amen's: '8:10-
tam Special' 11 s; 81: 'Brow-
ni. 6.: tl!; tichtgewicht 61:
'Folding Pocket' ,12;
'Vanity' ill
Kohn, J.kob c:n Josef
Korting & Mathicscn It 1; 12-
Zi. 8.
Kramer, Ferdinlnd !!2; 6J-64
Kruckenberg. graaf
kubismc UlJ
'Kubus' gl:uwerk 11;:
Kuhler. Otto t44; '01
L.mbeth Studio !L!1.2
Lancaster, M.ud 1f!!!.!1l
Land, .dmira.1 218
L.ndberg, Nils 128;!1.l
L:tndmann. Ludwig B!l
' Land-Rover' 21
La Pavoni apressom.chine IlJ
'La Supcrleggera' Sloel "J
Lausitzer Glasvucin .22:
Le Bbnc 1A
Le Brun, Charles l.l
Lc Corbusie:r 4.L 110, I l.4o
'93; ZJ
Lc Crcusc. ' 70
Ledwinka, Hans 'J5; !12
'Lego' ill
Leslie, Frank
L'Espril Nouvtau TO?
' Liberty'schepcn , . 8
Lincoln 'Zephyr' 'Z2; 11
Lindig, Otto • I .
Lindncr vc.rlichting 127
tirde.Jack I I"
Lobmeyr, Ludwig 42
Lock.heed: ·Constell.tion' en
'Electra '35
Loewy, Raymond J I <. I I .,. 110,
'46, '49, ' 59, .61, ' 97;
M.cArthur, dr. John ' 78; !.1!.
Macchi 'M39' vtiegtuig ,nil
' Magicoal' e1ektrische open
hurd J64; '20
MaJdonado, Tomas 112, 22 S.
22-8; '77-178
Maleviuj, Kazimir
Malia,' locomotief
Mann, Sam 118
.os-un; Z1
14\ : U!i!
Marcks, Gerhard L • •
Marinctti, Filippo 10 1, IlJ
Mark IYG tank 2 • • ;
Maxim Corky lijnvliegruig 209
May. Em.
McCormi ck. Cyrus 11
'Mcccano' '.TI
Medical Research Council
(co) !!.l
Mcissen ' J
Mes.scnchm_iu: Me ' 109' 21 S.
2 12: tZf
Messenchmitt. Wilhelm 21S: !.Z!.
Meyer, Adolf
Michelotti 'l8
Midland Rail wa Y 1J. 1L !Q; !..L
!.2
Mia van der Rohe, Ludwig .//
'M' , 8
max camera 190;
Mitchell R.J. 207. 209; W
Mitrop •• Lnpeoupe 22, l.l
Moholy-Nagy, L:iSl16 !.22, .11
Mondriaan. Piet tQJ
Montgomery Ward il
Morris. William U, 2..!..,
2.1
Moser. Koloman 21
Mullcr-Munk. Pe"tcr U1
Murphy ltd '26;
' Mwte.rring' meubets 80,
Muthcsiw. Hermann 2..L 22.: 1 10;
69
Nader, Ralph !..22
Nash Motors 118,!07
Naumann. Friedrich III
Nelson. George 'S', ' S3
New Bauhaus. Chicago
New England Cia .. Co.
Nies. Cui J!a
, ighringaU' fomuis .63
Marcello ill
North, Simeon .1!
Noyes, Eliot !..ll.!JL ill
Nufficld Trust II S
Ohrist. He! mann 2!
Olds, Ransome E. §cl
'Oldsmobile'
OMs. Wally !..l1
O liyetti. Adriano • 13. ill
Camillo ill
Oliveco 153- 15$; "4· 11,
Onderzec:en: Skipjalk 211:
Ray
Open Univenity-mkro-
scoop '78: !.E.
Omfon glaswerk '27-11
Osnm (ORO) '78
Oud, JJ. P. !Ql
Outboard Marine Corpon-

[Jon L2Q
Ozcnf2nt, Amedee 102
Papanek. Victor 228
Parker. Kenneth 22S
Peel, ir Roben 2<13
Philips, Eindhoven '78,. 4: IJ.!.
Phoenix Furniture Co. 63: 4..!
Picasso, Pablo 101
Pick. Frank ' 47
Pininfarina 137. 138; LQQ:
Pohlem, Christopher 1A
Ponti. Gio 123; 90=91
Ponche. Ferdinand '37,
Pritchard, Jack "4
Probs" Robert ill
Prolctkult !.07
'Proserpinc' open haard 21: Z
Pnyembel, Hans I II
Pugin, A.N. W. ;HI
Pullman: City oj Sali". !.£

punsmc 2.!
Puy, Roland G. de
'Q 'W' uccn s are
Quill, Jeffrey
21a...11 I
!tams, Dieter ill
Rtbt/locomoticf ' 44; !.!!.1
Redgnve, Ri chard :u
Reichskuratorium fur Wirt-
schaftlichkeit
Reinecke. Jean ul!
Remington schrijfmachine 'Nr . • '
en 'Nr. ui 60: 17-J8
Remington. Philo 6a
'Revere Ware' pannen 17 ': IZZ
R.ichards, Irving ul!
R iemenchmid, Richard 2b
ZtJ- Z'
Rictvdd, Cern, '0., 11-16
RDclttl locomo6ef l.!,;!l
Rodtsjenko, Alexander ,00-' 07:
78
Rohde. Gilbert 11 8,' so-. S •
Ronro kantoormeubden ftl, 102:
J8
Root, Elisha K. \j
Royal College of Art llS. 226
Rumplcr, Edmund !.l.!
Ruskin, John U, 2..!.., 2.l
Russcll. Gordon 126. 2. 1 8; 2!
Ru sell. R.D. 116
AAB !oC'dan
Sadler & Green
239
Sarpancva, Timo ill
awn. 128- 129:
Scharfenberg. Rudolf 12S
Schi k. koloneJ Jacob !1J
hmidt. Karl
hneidertrofcc 206-208; WI
hocnmackcrs. M.H.j. !..Q.l
'Scbonheil der Arbeit' 2. s:
.67-.68
hool of Design, Londen
SchrOderhui ,Uuecht .04: z§.
Schumacher. Eugene .u.8
SchWier, Franz
Schu"o-lihouky. Grete 22
Schwinuer Ill: Graff L . ,
SC<lrS, Roebuck Ill: Co.

Sellars. William 11
Semper, Gottfried 29=3 '
Ycnni, Gino 102
Shinihan, Hiroshi !l!Q
Sboles. .l . 60: ll.
iemens 2.h ,63,2'\: US
Singer, lpac Mcrrit " - 16
Sjosrnnd, F. '40-' 11
SI""n. A.lfred P. '33
Society of Automobile Enginc:cn
(vs)
Solofjef. J oe.ri 22 ,
Sony: 'Micro'-TV • I: 'J9: 'Type
6]' draagbarc radio .8.: IJ8
Somass. Ettore I B-1 114-11 ,
Spangler. Murray .67
taalliche PorzelJanf.brik. Ber-
.11
Stadtbahn, Berlijn '47; II!.!
Stam. Mart
Standard Cal Equipment
Co. .62-.6J: ill
Standard Mabel, Berlijn III
Starley, John Kemp u;!!
Stcy.mova. Va.rv:ua LC6
tcphcD5on, George l..!.;!1
tcphenson, Robe, , !1
SteveD5. Alfred 12-2J: Z:!
St.evens. Brooks 100
Stowe, Hamet Beecher 86; d.t
tubbs. George L6.
Sturges. Birmingham 1.1
ulliv-an. Louis
Supcnnarinc: '568' 20'1: J6o:
'Spitfire' lOC); W

Juprcmatumc !..Qj
Tanboekin, N. !.07
Tatra 'YS' seeLtn I J S; 22
Taylor, F.ederick W.
Walter Dorwin 114-1 !.1.;
1!Z, '46.
Telefunken: 'Alpha', 'Wiking IlS
Wl' en 'T6«w' • J; ')J")7
Terry & Co. !!4;. 6t>
Terry Eli II
Thorn ... Seth 67: !!
Thond meubels )01. 111 ;
14, 1." 'ffi '"
Thonet. M.d •• el
Toot. Fritt ill
Tupper. Eorl C. '71: u&
Tupperw.,.., ill
Tylcn. Londen 11: j
Underground. Landen
'Utility' mcubcls 2.8: ill
Vcbocrcma •• Moskou !Q2,' «"
76
Veld •• Henr), v.n de f.L 2.b 22,
!!21 ill
Venesta 1104
Vcrcinigtc Wcrk.tiittcn, MiiJl..
chen 2l
Viclc.en: ".100' c:n 'RI01' 109
radio 112
Volbwagen • 37. ill
VOl Lice EJetuosocialc
Wag""(c1c1, Wilbclm UJ-Il2; lz
WaUancc. Don !22
Wallis, dr. Barnes lO9
Wallis. George 1!!
W"<Tbury Co. !!1
Warsonjr. Tom ill
Webb. Thorn..
Wcdgwood. j osiab !.4. .6-.8: .l:l
Wclden. W.A. 17': !lZ
.. cl6ng Pari).
( '937)
Wernick.e.
Westinghouse koelk .. ten 165; W
Whitney. Eli ii.
Whitworth. Sir Jo.eph ZJ
Wiener Wcrbtitten 2l
Willy. j eep lI8; 17"'7J
Wilson. E.B. H
Wirkkala, Tapio ill
WiSS<fUL/ •• ft. f,lIiuslri. IIHd
"""II '!2
Wood. Jethro II
Wright. Frank Uoyd 67=!S9. ' 75:

Wright. jnscph t.6
Wright. Ruuel 1!.J!., 2>S:
Wiirtte",bcrgiscbe MwJlf.brik
(WMf) !th .22
Wyact, Jama t.6
Wyatt. Ma.thow Digby g
Wy'''''' Dilly locoOlooe( 1!.i 12.
Yran, Knut 111
-
unuso, Mario ill
:lapP. Walter '90
Zcppdin, Friedri c:h1hafcn Ijl-
III
Zcmc:U.Runc I 14D·14J
Z",an, Pi.. R.-R]:.11
Copynghted rT'atenal
Hidden page

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->