You are on page 1of 1

eu sunt cele înfăţişate în fig. 11-3. Acestea se formează atunci când un individ se simte ameninţat de ceva.

Tipul arici- de obicei alb-cenuşiu - este cel în care aura unei persoane devine ţepoasa şi dureroasă la atingcre. e multe ori când am atins o persoanâ ce nu dorea asta am simţit ţepii pătrunzându-mi în palme. !a"oritatea oamenilor răspund la aceastâ apărare înde-părtându-se. #n forma de apărare prin retragere^ porţiunea conştiinţei sau a aurei care a fost ameninţată părâseşte corpul într-un nor de energie albas-tru-desc$is. %c$ii vor avea o privire ştearsâ& deşi individul pretinde că te ascultâ. Acelaşi lucru este valabil şi pentru persoana care este 'pe din afară(. #n acest caz& starea aurei este de mai lungâ durată decât în cazul 'retragerii( - de la câteva zile la câţiva ani. Am întâlnit oameni care erau parţial 'pe din afara( lor .înşile din cauza unui traumatism sau a unei operaţii. #ntr-un caz& o tânără fusese operatâ pe cord desc$is la vârsta de doi ani. )ând am lucrat cu ea pentru a o a"uta sâ-şi recapete sis-temul energetic normal avea douăzeci şi unu *de ani. )âmpurile ei superioare erau parţial desprinse& plutind deasupra şi dincolo de ea. Această rupere a avut ca rezultat deplasarea sentimentelor ei. Refuzul verbal este adesea asociat unei aglomerări de energie& de obicei galbenă& la nivelul capului& un bloca" puternic la gât şi energie risipitâ în partea de "os - pală şi stag-nantâ. )a sâ menţină aparenţele& persoana continuă să vorbeascâ& pentru a avea senti-mentul că este în viaţă. Acest sc$imb verbal păstrează flu+ul energetic la nivelul capului. A.bsorbţia oralâ este strâns legatâ de refuzul verbal prin aceea că individul în cauzâ absoarbe energia celor din "urul său pentru a-şi )ompleta propriul sistem energetic& pe care de obicei nu e în stare să şi-1 creeze singur doar din energia mediului încon"urător. )u alte cuvinte& ceva nu e-n regulâ cu capacitatea per-soanei de a metaboliza orgonii din atmosfera încon"urătoare& ceea ce duce la preluarea unei energii gata digerate de alţii. Aceastâ forma de energie se poate simţi sub forma vorbăriei& care este obositoare şi epuizantă pentru recep-tor& sau a persoanelor 'numai oc$i şi urec$i(. ,nora dintre aceşti indivizi le face plăcere sâ se afle în societate. Altora - din contrâ - le face 104

placere sâ se descarce de e+cesul de energie -tipul masoc$ist.& şi aceştia îşi aleg perteneri de tipul 'bureţilor orali(. #mpreunâ îşi com-pletează foarte bine carenţele energetice -vezi capitolul 13.. Cârlîgele pe care le-am vâzut pe capul unor oameni denotâ de obicei oameni care au o structură caracterială psi$opatologică şi sunt puşi în situaţia de a fi confundaţi să zicem -cu un grup de oameni. /i se simt atât de ameninţaţi în astfel de cazuri& încât pe creşte-tul capului li se formează un cârlig. acâ 'spiritele se încing(& aceştia îşi vor arunca cârligul spre oricine consideră a fi agresor. e cele mai multe ori& 'cârligul( este însoţit şi de invective. 0e de altă parte& dacă doreşte să se confrunte cu cineva& acest tip de persoană va încerca să prindă capul interlocutorului cu energie mentală. /fectul posibil asupra per-soanei cu care se confruntâ este menpnut până ce 'agresorul( e sigur că punctul sâu de vedere a fost acceptat aşa cum a dorit. Acest mod de apărare1atac este foarte nociv pentru receptor& fiindcâ - dupâ toate aparenţele - este abordat locig& pas cu pas& şi condus către concluzia 'corectă(& mesa"ul 'dintre rânduri( stabilind câ ar fi mai bine sâ fie de acord. Acest sc$imb este însoţit îndeobşte de implicaţia că inter-locutorul e 'prost( şi nu are dreptate& iar 'agresorul( e 'deştept( şi are dreptate. Tentaculele sunt lunecoase& tăcute şi grele. /le se întind către ple+ul solar în încercarea de a captura esenţialul şi a1 scoate pentru a fi devorat de 'căutâtorul de siguranţâ(. Această persoană este plină cu esenţâ proprie& dar nu ştie ce să facă cu ea& căci simte câ dacâ i-ar per-mite să circule s-ar umili. Astfel& intră în panică şi îşi pierde legâtura cu propria esenţâ. )âteo-dată poate fi tăcută şi ursuză. Atunci& 'tentacu-lele( acţionează asupra individului însuşi& 'dărâmându-r. 2iniştea şi posomoreala sunt foarte gălâgioase la nivel energetic. 3tă în picioare într-o cameră plinâ cu oameni care se distreazâ. )urând& este încon"urat de către cei care doresc sâ-1 facă să se simtă bine& iar el va mulţumi fiecăruia pentru a"utor& spunându-le însă că ceva nu merge şi cerând alte sugestii. 0ersoana tentaculară crede că are nevoie de ceva din afara sa& când de fapt ceea ce îi tre-buie este& din contră& să se e+teriorizeze. )âteodatâ îi poate provoca pe ceilalţi cu săgeţi verbale. Aceste săgeţi sunt dureroase nu