You are on page 1of 48

Libro de los Engaos

Annimo

[Nota preliminar: edicin digital a partir de la de ngel Gonzlez Palencia, Versiones castellanas del Sendebar, Madrid, C. S. . C., !"#$.%

Prlogo &l in'ante don (adri)*e, 'i+o del m*, noble a-ent*rado e m*, noble re, don (ernando e de la m*, santa reina, conplida de todo bien, do.a /eatriz, por )*anto n*nca se perdiese el s* b*en nonbre, o,endo las razones de los sabios, )*e )*ien bien 'aze n*nca se le m*ere el saber, )*e ning*na cosa non es por a-er ganar la -ida perd*rable sinon pro'e01a, p*es tom 2l la enten0in en 'in de los saberes. 3om *na na-e enderes0ada por la mar en tal )*e non tom peligro en pasar por la -ida perd*rable. & el omne, por)*e es de poca -ida e la 0ien0ia es '*erte e l*enga, non p*ede aprender nin saber, mas cada *no aprende )*al le es dada e enbiada por la gra0ia )*e le es dada e enbiada de s*so, de amor, pro'e01a e 'azer bien e mer0ed a los )*e l4aman. Plogo e to-o por bien )*e a)*este libro '*ese trasladado de ar-igo en castellano para aper0ebir a los enga.ados e los asa,amientos de las m*geres. &ste libro '*e trasladado en no-enta e *n a.os.

Enxenplo del consejo de su muger A-1a *n re, en 5*dea )*e a-1a nonbre Alcos. & este re, era se.or de gran poder, e ama-a m*c6o a los omnes de s* tierra e de s* regno e manten1alos en +*sti0ia. & este re, a-1a no-enta m*geres. &stando con todas seg7n era le,, non pod1a a-er de ning*na dellas 'i+o. & do +az1a *na noc6e en s* cama con *na dellas, comen0 de c*idar )*e )*i2n 6eredar1a s* regno desp*2s de s* m*erte. & des1 c*id en esto e '*e m*, triste e comen0 de rebol-erse en la cama con m*, mal c*idado )*e a-1a.

& a esto lleg *na de s*s m*geres, a)*ella )*42l ms )*er1a, e era c*erda e entendida, e a-1ala 2l pro-ado en alg*nas cosas. & llegse a 2l por)*e l4 -ei2 estar triste, e d18ol4 )*e era onrado e amado de los de s* regno e de los de s* p*eblo: 9:Por )*2 te -eo estar triste e c*idado; Si es por miedo o si te 'ize alg7n pesar, 'zmelo saber e a-er2 dolor contigo. & si es otra cosa, non de-es a-er pesar tan grande, ca, gra0ias a <ios, amado eres de t*s p*eblos e todos dizen bien de ti por el gran amor )*e te an. & <ios n*nca te 'aga a-er pesar e a,ades la s* bendi0in. &ston0e di8o el =e, a s* m*ger: 9Piadosa, biena-ent*rada, n*nca )*esiste nin )*edeste de me conortar e me toller todo c*idado )*ando lo a-1a, mas esto 9di8o el =e,9 ,o, ni )*anto poder 6e, ni )*antos a, en mi regno, non podr1an poner cobro en esto )*e ,o est triste. >o )*err1a de8ar para )*ando m*riese 6eredero para )*e 6eredase el regno. Por esto est triste. & la m*ger le di8o: 9>o te dar2 conse+o b*eno a esto. =*ega a <ios, )*4?l )*e de todos bienes es conplido, ca poderoso es de te 'azer e de te dar 'i+o, si le pl*g*iere, ca ?l n*nca cans de 'azer mer0ed e n*nca le demandeste cosa )*e la non diese. & desp*2s )*4?l sopiere )*e tan de cora0n le r*egas, darte 'i+o. Mas tengo por bien, si t7 )*esieres, )*e nos le-antemos e rog*emos a <ios de todo cora0n e )*e l4 pidamos mer0ed )*e nos d2 *n 'i+o con )*e 'olg*emos e 'in)*e 6eredero desp*2s de nos. Ca bien '1o, por la s* mer0ed, )*e, si gelo rogamos, )*e nos lo dar. & si nos lo diere, de-2mosnos pagar e 'azer el s* mandado e ser pagados del s* +*izio e entender la s* mer0ed e saber )*4el poder todo es de <ios e en s* mano, e a )*ien )*ier4 toller e a )*ien )*ier4 matar. & desp*2s )*e o-o dic6o esto, pagse 2l dello e sopo )*e lo )*e ella di8o )*e era -erdat, e le-antronse amos e 'izi2ronlo as1@ e tornronse a s* cama e ,azi con ella el =e,. & empre.se l*ego, e desp*2s )*e lo sopieron por -erdat, loaron a <ios la mer0ed )*e les 'iziera. & )*ando '*eron conplidos los n*e-e meses, encae0i de *n 'i+o sano. & el =e, o-o gran gozo e alegr1a, e '*e m*c6o pagado d42l. & la m*ger lo a <ios por ende. <es1 enbi el =e, por )*antos sabios a-1a en todo s* regno, )*e -iniesen a 2l e )*e catasen la ora e el p*nto en )*e nas0iera s* 'i+o. & desp*2s )*e '*eron llegados, plgole m*c6o con ellos e mandles entrar ant42l, e d18oles: 9A/ien seades -enidosB & est*do con ellos *na gran pie0a, alegrndose e solazndose. & di8o: 9Vosotros, sabios, 'go-os saber: <ios, c*,o nonbre sea loado, me 'izo mer0ed de *n 'i+o )*e me dio con )*e me es'or0ase mi bra0o e con )*e a,a alegr1a. &

gra0ias sean dadas a ?l por sienpre 9e d18oles9: catad s* estrella del mi 'i+o e -et )*2 -ern s* 'azienda. & ellos catronle e 'izi2ronle saber )*e era de l*enga -ida e )*e ser1a de gran poder, mas a cabo de -einte a.os )*e l4a-1a de conte0er con s* padre por )*e ser1a el peligro de m*erte. C*ando o, dezir esto, 'inc m*, espantado. D-o gran pesar e tornsele en alegr1a, e di8o: 9A3odo es en poder de <iosB AC*e 'aga lo )*4?l to-iere por bienB & el n'ante cre0i e '1zose grande e 'ermoso e diole <ios m*, b*en entendimiento. &n s* tienpo non '*e omne nas0ido tal commo 2l '*e. & desp*2s )*e 2l lleg a edat de n*e-e a.os, p7solo el =e, aprender )*e l4mostrasen escre-ir, 'asta )*e lleg a 6edat de )*inze a.os, e non aprendi2 ning*na cosa. & )*ando el =e, lo o,, o-o m*, gran pesar e demand por )*antos sabios a-1a en s* tierra e -inieron todos a 2l. & d18oles: 9:C*2 -os seme+a de 'azienda de mi 'i+o; :Eon a, alg*no de -os )*e le p*eda ense.ar, e dalle 6e )*anto 2l demandase, e a-r sienpre mi amor; &ston0e se le-antaron )*atro dellos )*e F esta-an, )*e eran n*e-e 0ientos omnes. & di8o *no dellos: 9>o le ense.ar2 de g*isa )*e ning*no non sea ms sabidor )*42l. & di8o el =e, eston0es a *n sabio )*e le dez1an Gend*bete: 9:Por )*2 non le mostraste t7; <i8o Gend*bete: 9<iga cada *no lo )*e sabe. & des1 'ablaron en esto. & desp*2s d18oles Gend*bete: 9:Sabedes l sinon esto;, ca todo lo conos0er2 ,o e non c*ro ende nada, ca ning*no non a, ms sabidor )*e ,o, e ,o le )*iero mostrar. & di8o al =e,: 9<adme lo )*e ,o pidiere, )*e ,o le mostrar2 en seis meses )*e ning*no non sea ms sabidor )*42l. & eston0e di8o *no de los )*atro sabios:

9Atal es el )*e dize e non 'aze commo el relnpago )*e non ll*e-e. & p*es, :por )*2 non le ense.aste t7 ning*na cosa en estos a.os )*e est*-o contigo, 'azi2ndote el =e, m*c6o bien; ?l respondi: 9Por la gran piedat )*e a-1a d42l non le p*d4 ense.ar, )*e a-1a gran d*elo d42l a lo apremiar por)*e c*ida-a b*scar otro ms sabio )*e ,o, p*es )*e -eo )*e ning*no non sabe ms )*e ,o mostrase. & eston0e se le-ant el seg*ndo maestro. <i8o: 9C*atro cosas son )*e omne entendido non de-e loar 'asta )*e -ea el cabo dellas: lo primero, el comer 'asta )*e -ea el cabo dello )*e lo a,a espendido el estmago@ e el )*e -a a lidiar 'asta )*e torne de la lidia@ la mies 'asta )*e sea segada e la m*ger 'asta )*e sea pre.ada@ por ende, non te de-emos loar 'asta )*e -eamos por )*2: mostrar t*s manos, 'azer algo de t* boca e dezir algo por )*e 'ars de s* conse+o e s* cora0n. & di8o Gend*bete: 9C*e en poder las manos con los pies e el o1r e el -eer, e todo el c*erpo, tal es el saber con el cora0n commo el m*sgano e el ag*a, )*e salle de b*ena olor@ otros1 el saber, )*ando es en el cora0n, 'aze b*eno todo el c*erpo. <i8o el ter0ero de los )*atro sabios: 9Ha cosa )*e non le t*elle el estmago desp*2s come con s*s manos, )*e non aprende en ni.ez saberes@ e la m*ger, )*ando a s* marido non miedo nin teme, n*nca p*ede seer b*ena@ el )*e dize la razn, si non la entiende nin la sabe )*2 es, n*nca tiene seso al )*e la o,e nin la p*ede desp*2s entender. & t7, Gend*bete, p*es )*e non podiste ense.ar al ni.o en s* ni.ez, :cmmo le p*edes ense.ar en s* grandeza; <i8o Gend*bete: 937 -ers, si <ios )*esiere e ,o bi-o, )*e le ense.ar2 en seis meses lo )*e non le ense.ar1a otrie en sesenta a.os. & di8o el )*arto de los maestros: 9Sepades )*e los maestros, )*ando se +*ntan, conos0en los *nos a los otros e desp7tanse los *nos a los otros, e las sabid*r1as )*e an non conos0e *no a otro lo )*e dize. & di8o:

9:(ars lo )*e t7 dizes; C*iero )*e me em*estres razn cmmo p*ede seer )*e lo as1 p*edes 'azer. <i8o Gend*bete: 9>o te lo mostrar2 9di8o9. Mostrarle 2 en seis meses lo )*e non le emostrara otro en sesenta a.os, por g*isa )*e ning*no non sepa ms )*4 2l. & ,o non lo tardar2 ms de *na ora, ca me 'izieron entender )*e en )*al)*ier tierra )*4el regno '*ese derec6ero )*4el )*e non +*dg*e los omnes, )*e los libre por derec6o, gelo 'aga entender, e non a,a conse+o )*e emiende a lo )*e el re, 'iziere@ si lo pro-are la ri)*eza '*e por *n eg*aldat e el '1sico '*ere lo0ano con s* 'iesta, )*e non la em*estres a los en'ermos bien commo tienen@ si estas cosas '*eren en la tierra, non de-emos a1 morar@ p*es todo esto te 6e castigado ,o otrie@ e te 'iz4 saber )*e los re,es tales son commo el '*ego: si te llegares a 2l, )*emarte as, e si te arredrares, es'riarte as. C*iero ,o, se.or, )*e si te ,o mostrare t* 'i+o, )*e me des lo )*e te ,o demandare. & el =e, di8o: 9<emanda lo )*e )*isieres, e si lo p*diere, 'azerlo 6e, )*e non cosa peor )*e mentir, ms )*e ms a los re,es 9e el =e, di8o9: dime )*2 )*ieres. & di8o Gend*bete: 937 non )*ieras 'azer a otrie lo )*e non )*eri2s )*e 'iziesen. & el =e, di8o: 9>o te lo otorgo. & 'izieron carta del pleito. & amos p*sieron en )*l mes e )*l ora del d1a se a-1a de acabar e metieron en la carta )*anto a-1a menester del d1a. &ran pasadas dos oras del d1a, Gend*bete tom este d1a el ni.o por la mano e '*ese con 2l para s* posada e 'iz4 'azer *n gran pala0io 'ermoso de m*, gran g*isa e escri-i por las paredes todos los saberes )*e l4a-1a de mostrar e de aprender: todas las estrellas e todas las 'eg*ras e todas las cosas. <es1 d18ole: 9&sta es mi silla e 2sta es la t*,a 'asta )*e aprendas los saberes todos )*e ,o aprend1 en este pala0io. & desenbarga t* cora0n e abi-a t* enge.o e t* o1r e t* -eer. & asentse con 2l a mostralle. & tra1anles all1 )*e comiesen e )*e be-iesen. & ellos non sal1an '*era e ning*no otro non les entra-a all. & el ni.o era de b*en enge.o e de b*en entendimiento, de g*isa )*e, ante )*e llegase el plazo, aprendi todos los saberes )*e Gend*bete, s* maestro, a-1a escripto del saber de los omnes.

&l =e, demand por 2l dos d1as del plazo. C*ando lleg el mandadero del =e,, d18ole: 9&l =e, te )*iere tanto )*e -a,as ant42l. <18ole: 9Gend*bete, :)*2 as 'ec6o;, :)*2 tienes; & Gend*bete le di8o: 9Se.or, tengo lo )*e te plazer, )*e t* 'i+o ser cras, dos oras pasadas del d1a, contigo. & el =e, le di8o: 9Gend*bete, n*nca 'alles0i tal omne commo t7 de lo )*e prometiste. P*es -ete onrado, ca meres0es a-er g*alardn de nos. & tornse Gend*bete al ni.o, e d18ole: 9>o )*iero catar t* estrella. & catla e -io )*4el ni.o ser1a en gran c*eita de m*erte si 'ablase ante )*e pasasen los siete d1as. & '*e Gend*bete en gran c*eita e di8o al mo0o: 9>o 6e m*, gran pesar por el pleito )*e con el =e, p*se. & el mo0o di8o: 9:Por )*2 as t7 m*, gran pesar; Ca si me mandas )*e n*nca 'able, n*nca 'ablar2. & mndame lo )*e t7 )*esieres, ca ,o todo lo 'ar2. <i8o Gend*bete: 9>o 'iz4 pleito a t* padre )*e te -a,as cras a 2l, e ,o non lo 6e de 'alles0er del pleito )*e p*se con 2l. C*ando '*eren pasadas dos oras del d1a, -ete para t* padre, mas non 'ables 'asta )*e sean pasados los siete d1as. & ,o esconderme 6e en este comedio. & )*ando amanes0i otro d1a, mand el =e, g*isar de comer a todos los de s* regno e '1zoles 'azer estrados do est*diesen e menestriles )*e les ta.,iesen delante. & comen0 el ni.o a -enir 'asta )*e lleg a s* padre, e el padre lleglo a s1 e 'ablle e el mo0o non le 'abl. & el =e, to-o por gran cosa. <i8o al ni.o: 9:< es t* maestro;

& el =e, mand b*scar a Gend*bete e sallieron los mandaderos por lo b*scar e catronlo a todas partes e non lo p*dieron 'allar. & di8o el =e, a los )*e esta-an con 2l: 9C*i0 por a-ent*ra 6a de m1 miedo e non osa 'ablar. & 'ablronle los conse+eros del =e, e el ni.o non 'abl. & el =e, di8o a los )*e esta-an con 2l: 9:C*2 -os seme+a de 'azienda de este mo0o; & ellos di8ieron: 9Sem2+anos )*e Gend*bete, s* maestro, le dio alg*na cosa, alg*na melezina por )*e aprendiese alg7n saber, e a)*ella melezina le 'izo perder la 'abla. & el =e, lo to-o por gran cosa e pesl4 m*c6o de cora0n.

Enxenplo de la muger, en cmmo apart al Infante en el palaio e cmmo, por lo que ella le dixo, olvid lo que le castigara su maestro &l =e, a-1a *na m*ger, la )*al ms ama-a e onr-ala ms )*e a todas las otras m*geres )*4 2l a-1a. & )*ando le di8ieran cmmo le acaes0iera al ni.o, '*ese para el =e, e di8o: 9Se.or, di8i2ronme lo )*e a-1a acaes0ido a t* 'i+o. Por a-ent*ra, con gran -ergIen0a )*e de ti o-o, non te osa 'ablar. Mas si )*esieses, d28ame con 2l aparte. C*i0 2l me dir s* 'azienda, )*e sol1a 'ablar s*s poridades comigo, lo )*e non 'az1a con ning*na de las t*s m*geres. & el =e, le di8o: 9Hi2-alo a t* pala0io e 'abla con 2l. & ella '1zolo as1. Mas el n'ante non le respondi2 ning*na cosa )*e l4 di8iese. & ella sig*ilo ms e d18o4l: 9Eon te 'agas ne0io, ca ,o bien s2 )*e non saldrs de mi mandado. Matemos a t* padre e sers t7 re, e ser2 ,o t* m*ger, ca t* padre es ,a de m*, gran 6edat e 'laco, e t7 eres man0ebo e comi2n0ase agora el t* bien@ e t7 de-es a-er esperan0a en todos bienes ms )*e 2l.

& )*ando ella o-o dic6o, tom el mo0o gran sa.a e eston0es se ol-id lo )*e le castigara s* maestro e todo lo )*e l4 mandara. & di8o: 9AA,, enemiga de <iosB ASi '*esen pasados los siete d1as, ,o te responder1a a esto )*e t7 dizesB <esp*2s )*e esto o-o dic6o, entendi ella )*e ser1a en peligro de m*erte e dio bozes e garpis4 e comen0 de mesar s*s cabellos. & el =e,, )*ando esto o,, mandla llamar e preg*ntle )*e )*2 o-iera. & ella di8o: 9&ste )*e dezides )*e non 'abla me )*iso 'or0ar de todo en todo, e ,o non lo ten1a a 2l por tal. & el =e,, )*ando esto o,, cre0il4 gran sa.a por matar s* 'i+o, e '*e m*, bra-o e mandlo matar. & este re, a-1a siete pri-ados m*c6o s*s conse+eros, de g*isa )*e ning*na cosa non 'az1a menos de se conse+ar con ellos. <esp*2s )*e -ieron )*4 el =e, manda-a matar s* 'i+o, a menos de s* conse+o, entendieron )*e lo 'az1a con sa.a por)*e cre,era s* m*ger. <i8ieron los *nos a los otros: 9Si a s* 'i+o mata, m*c6o le pesar e desp*2s non se tornar sinon a nos todos, p*es )*e tenemos alg*na razn atal por )*e este in'ante non m*era. & eston0e respondi *no de los )*atro: 9Maestros 9di8o9, ,o -os esc*sar2, si <ios )*isiere, de 'ablar con el =e,. &ste pri-ado primero '*ese para el =e, e 'inc los ino+os ante 2l, e di8o: 9Se.or, non de-e 'azer ning*na cosa el omne 'asta )*e sea 0ierto d4ella, e si lo ante 'izieres, errallo as mal e dezirte 6e *n en8enplo de *n re, e de *na s* m*ger. & el =e, di8o: 9P*es di agora e o1rtelo 6e.

uento !" Leo &l pri-ado di8o: 9D1 dezir )*e *n re, )*e ama-a m*c6o las m*geres, e non a-1a otra mala manera sinon esta. & sei2 el =e, *n d1a en0ima de *n soberado m*, alto e mir a,*so e -ido *na m*ger m*, 'ermosa e pagse m*c6o d4ella. & enbi a demandar s* amor e ella di8o )*e non lo podr1a 'azer se,endo s* marido en la -illa. & )*ando el =e, o, esto,

enbi a s* marido a *na 6*este. & la m*ger era m*, casta e m*, b*ena e m*, entendida e di8o: J9Se.or, t7 eres mi se.or e ,o s t* sier-a e lo )*e t7 )*esieres, )*i2rolo ,o, mas irme 6e a los -a.os a'eitar. J& )*ando torn, diol4 *n libro de s* marido en )*e a-1a le,es e +*izios de los re,es, de cmmo escarmenta-an a las m*geres )*e 'az1an ad*lterio. & di8o: J9Se.or, le, por ese libro 'asta )*e me a'einte. J& el =e, abri el libro e 'all en el primer cap1t*lo cmmo de-1a el ad*lterio ser de'endido, e o-o gran -ergIen0a e pesl4 m*c6o de lo )*4 2l )*isiera 'azer. & p*so el libro en tierra e sallse por la p*erta de la cmara, e de8 los arcorcoles so el lec6o en )*e esta-a asentado. & en esto lleg s* marido de la 6*este, e )*ando se asent 2l en s* casa, sospec6 )*e F d*rmiera el =e, con s* m*ger, e o-o miedo e non os dezir nada por miedo del =e, e non os entrar do ella esta-a, e d*r esto gran sazn. & la m*ger d18olo a s*s parientes )*e s* marido )*e la a-1a de8ado e non sab1a por )*l razn. & ellos di8i2ronlo a s* marido: J9:Por )*2 non te llegas a t* m*ger; J& 2l di8o: J9>o 'all2 los arcorcoles del =e, en mi casa e 6e miedo, e por eso non me oso llegar a ella. J& ellos di8ieron: J9Va,amos al =e, e agora d2mosle en8enplo de a)*este 'ec6o de la m*ger, e non le declaremos el 'ec6o de la m*ger e, si 2l entendido '*ere, l*ego lo entender. J& eston0es entraron al =e, e di8i2ronle: J9Se.or, ns a-iemos *na tierra e di2mosla a este omne b*eno a labrar, )*e la labrase e la des'r*tase del 'r*to d4ella. & 2l '1zolo as1 *na gran sazn e de8la *na gran pie0a por labrar. J& el =e, di8o: J9:C*2 dizes t7 a esto; J& el omne b*eno respondi e di8o:

J9Verdat dizen, )*e me dieron *na tierra as1 commo ellos dizen e )*ando '*i *n d1a por la tierra, 'all2 rastro del len e o-e miedo )*e me conbri2. Por ende de82 la tierra por labrar. J& di8o el =e,: J9Verdat es )*e entr el len en ella, mas no te 'izo cosa )*e non te o-iese de 'azer nin te torn mal dello. Por ende, toma t* tierra e lbrala. J& el omne b*eno torn a s* m*ger e preg*ntle por )*2 'ec6o '*era a)*ello. & ella contgelo todo e d18ole la -erdat commo le conte0iera con 2l, e 2l cre,la por las se.ales )*el4 di8iera el =e,, e desp*2s se 'ia-a en ella ms )*e non d4ante.

uento #" $vis &n8enplo del omne e de la m*ger e del papaga,o e de s* mo0a

J9Se.or, o1 dezir )*e *n omne )*e era 0eloso de s* m*ger, e conpr *n papaga,o e metilo en *na +abla e p7solo en s* casa, e mandle )*e le di8iese todo )*anto -iese 'azer a s* m*ger e )*e non le enc*briese ende nada, e desp*2s '*e s* -1a a recabdar s* mandado, e entr s* amigo d4ella en s* casa do esta-a, e el papaga,o -io )*anto ellos 'izieron. & )*ando el omne b*eno -ino de s* mandado, asentse en s* casa en g*isa )*e non lo -iese la m*ger. & mand traer el papaga,o e preg*ntle todo lo )*e -iera, e el papaga,o contgelo todo lo )*e -iera 'azer a la m*ger con s* amigo. & el omne b*eno '*e m*, sa.*do contra s* m*ger e non entr ms do ella esta-a. & la m*ger c*id -erdaderamente )*e la mo0a la desc*briera e llamla eston0es e di8o: J9:37 de8iste a mi marido todo )*anto ,o 'ize; J& la mo0a +*r )*e non lo di8iera: J9Mas sabed )*e lo di8o el papaga,o. J& )*ando -ino la noc6e, '*e la m*ger al papaga,o e des0endilo a tierra e comen0le a ec6ar ag*a de s*so como )*e era l*-ia e tom *n espe+o en la mano e pargelo sobre la +abla, e en la otra mano *na candela, e par-agela de s*so, e c*id el papaga,o )*e era relnpago@ e la m*ger comen0 a mo-er *na m*ela, e el papaga,o c*id )*e eran tr*enos@ e ella est*-o as1 toda la noc6e, 'aziendo as1 'asta )*e amanes0i. & desp*2s )*e '*e la ma.ana, -ino el marido e preg*nt al papaga,o:

J9:Viste esta noc6e alg*na cosa; J& el papaga,o di8o: J9Eon p*d4 -er ning*na cosa con la gran l*-ia e tr*enos e relnpagos )*e esta noc6e 'izo. J& el omne di8o: J9&n )*anto me as dic6o es -erdat de mi m*ger as1 commo esto. Eon cosa ms mintrosa )*e t7, e mandarte 2 matar. J& enbi por s* m*ger e perdonla e 'izieron paz. J& ,o, se.or, non te di este en8enplo sinon por )*e sepas el enga.o de las m*geres, )*e son m*, '*ertes s*s artes e son m*c6os, )*e non an cabo4 nin 'in.J & mand el =e, )*e non matasen s* 'i+o.

uento %" Lavator &n8enplo de cmmo -ino la m*ger al seg*ndo d1a ante el =e, llorando e di8o )*e matase s* 'i+o

& di8o: 9Se.or, non de-es t7 perdonar t* 'i+o, p*es 'izo cosa por )*e m*era@ e si t7 non lo matas e lo de8as a -ida, a-iendo 'ec6o tal enemiga, ca si t7 non lo matas, non escarmentar1a ning*no de 'azer otro tal. & ,o, se.or, contarte 2 el en8enplo del c*rador de los pa.os e de s* 'i+o. <i8o el =e,: 9:Cmmo '*e eso; & ella di8o: 9&ra *n c*rador de pa.os e a-1a *n 'i+o pe)*e.o. &ste c*rador, )*ando a-1a de c*rar s*s pa.os, le-a-a consigo s* 'i+o, e el ni.o comen0a-a a +*gar con el ag*a. & el padre non gelo )*iso castigar e -ino *n d1a )*4el ni.o se a'og. & el padre, por sacar el 'i+o, a'ogse el padre en el pi2lago e a'ogronse amos a dos.

J&, se.or, si t7 non te ant*-ias a castigar t* 'i+o ante )*e ms enemiga te 'aga, matarte .J & el =e, mand matar s* 'i+o.

uento &" Panes <e cmmo -ino el seg*ndo pri-ado ante el =e, por esc*sar al n'ante de m*erte

& -ino el seg*ndo pri-ado e 'inc los ino+os ante el =e, e di8o: 9Se.or, si t7 o-ieses 'i+os, non de-i2s )*erer mal a ning*no dellos. <ems )*e non as ms de *no se.ero e mndaslo matar apriesa ante )*e sepas la -erdat, e desp*2s )*e lo o-ieres 'ec6o, arrepentirte as e non lo podrs cobrar e ser el t* en8enplo tal commo del mercador e de la m*ger e de la mo0a. <i8o el =e,: 9:Cmmo '*e eso; 9<1gote, se.or, )*e era *n mercador m*, rico e era se.erigo e apartado en s* comer e en s* be-er, e '*e en s* mercad*r1a, e le- *n mo0o con 2l, e posaron en *na 0ibdat m*, b*ena e el mercador enbi s* mo0o a mercar de comer e 'all *na mo0a en el mercado )*e teni2 dos panes de adrgama, e pagse del pan, e conprlo para s* se.or. & le-lo e pagse s* se.or de a)*el pan. & di8o el mercador a s* mo0o: J9S1 te -ala <ios, )*e me conpres de a)*el pan cada d1a si lo 'allares. J& el mo0o i-a cada d1a a la mo0a, e conpr-ale a)*el pan e le--alo a s* se.or. & *n d1a 'all la mo0a )*e non ten1a pan, e tornse a s* se.or e di8o )*e non 'alla-a de a)*el pan. & di8o el mercador )*e demandase a la mo0a cmmo lo 'az1a a)*el pan. & el mo0o '*e a b*scar a la mo0a e 'allla, e di8o: J9Amiga, mi se.or te )*iere alg*na cosa )*e )*iere 'azer. J& ella '*e e di8o: J9:C*2 -os plaze; J& el mercador le preg*nt:

J9Se.ora, :cmmo 'azedes a)*el pan;, e ,o 'ar2 'azer otro tal. J& ella di8o: J9Amigo, se.or, salieron *nas anpollas a mi padre en las espaldas e el '2sigo nos di8o )*e tomsemos 'arina de adrgama e )*e la amassemos con manteca e con miel e )*e gela p*si2semos en a)*ellas anpollas, e )*ando *-i2semos la-ado e en8*gado toda la podre, )*e gela tirsemos. & ,o toma-a a)*ella masa en esc*so e 'az1ala pan, e le--alo a)*el mercado a -ender e -end1alo. &, loado E*estro Se.or, es ,a sano e de8moslo de 'azer. J& el mercador dio grandes bozes del gran asco )*e a-1a de a)*el pan )*e a-1a comido e )*ando -ido )*e pro-ec6o ning*no non ten1a, di8o contra s* mo0o: J9Mez)*ino, :)*2 'ar2 )*e b*s)*emos con )*e la-emos n*estras manos e n*estros pies e n*estras bocas e n*estros c*erpos; :Cmmo los la-aremos; J&, se.or, si t7 matas t* 'i+o, miedo 6e )*e te arrepentirs commo el mercador. &, se.or, non 'agas cosa por )*e te arrepientas 'asta )*e seas 0ierto della.J

uento '" (ladius &n8enplo del se.or, e del omne, e de la m*ger, e el marido de la m*ger, cmmo se a,*ntaron todos

9Se.or, 'izi2ronme entender de los enga.os de las m*geres. <ize )*e era *na m*ger )*e a-1a *n amigo )*e era pri-ado del re,, e a-1a a)*ella 0ibdat de mano del re, en poder, e el amigo enbi a *n s* omne a casa de s* amiga )*e s*pies4 si era F s* marido. & entr a)*el omne e pagse d42l e 2l d4ella por)*e era 'ermoso@ e ella llamlo )*e +aziese con ella, e 2l '1zolo as1 e -io )*e tarda-a s* se.or el man0ebo, e '*e a casa del entendedera, e llam e di8o el man0ebo: J9:C*2 'ar2 de m1; J& ella di8o: J9Ve, e escndete a)*el rincn. J& el se.or d42l entr a ella, e non )*iso )*4el amigo entrase en el rincn con el man0ebo. & en esto -ino el marido, e llam a la p*erta e di8o al amigo:

J93oma t* espada en la mano e prate a la p*erta del pala0io e amenzame e -e t* carrera e non 'ables ning*na cosa. J& 2l '1zolo as1 e '*e e abri la p*erta a s* marido, e )*ando -io s* marido estar el espada sacada al otro en la mano, 'abl e di8o: J9:C*4 es esto; J& 2l non respondi nada, e '*e s* carrera. & el marido entr al pala0io a s* m*ger e di8o: J9AA,, maldita de tiB :C*2 o-o este omne contigo )*e te salle denostando e amenazando; J& ella di8o: J9Vino ese omne '*,endo con gran miedo d42l e 'all la p*erta abierta, e entr s* se.or en pos d42l por lo matar, e 2l dando bozes )*e l4 acorriese. & desp*2s )*42l se arrim a m1, par2me ante 2l, e apart2lo d42l )*e non lo matase, e por esto -a de a)*1 denostando e amenazndome. Mas, s1 me -ala <ios, non me inc6al. J&l marido di8o: J9:< est este man0ebo; J9&n a)*el rincn est. J& el marido sali a la p*erta por -er si esta-a el se.or del man0ebo o si era ido. & )*ando -io )*e non esta-a all1, llam al man0ebo e di8o: J9Sal ac, )*e t* se.or ido es s* carrera. J& el marido se torn a ella bien pagado, e di8o: J9(eziste a g*isa de b*ena m*ger, e 'eziste bien, e grad2scotelo m*c6o. J9&, se.or, non te di este en8enplo sinon )*e non mates t* 'i+o por dic6o de *na m*ger, ca las m*geres, a,*ntadas en s1, an m*c6os enga.os. & mand el =e, )*e non matasen s* 'i+o.

uento )" *triges

&n8enplo de cmmo -ino la m*ger al =e, al ter0ero d1a, dizi2ndole )*e matase s* 'i+o

& -ino la m*ger al ter0ero d1a e llor e dio bozes ante el =e,, e di8o: 9Se.or, estos t*s pri-ados son malos e matarte an, as1 commo mat *n pri-ado a *n re, *na -ez. & el =e, di8o: 9:Cmmo '*e eso; & ella di8o: 9&ra *n re, e a-1a *n 'i+o )*e ama-a m*c6o ca0ar, e el pri-ado 'izo en g*isa )*e '*ese a s* padre e pidiese li0en0ia )*e les de8ase ir a ca0a@ e ellos idos amos a dos, tra-es *n -enado delante, e d18ole el pri-ado al ni.o: J9Ve en pos de a)*el -enado 'asta )*e lo alcan0es e lo mates, e le-arlo as a t* padre. J& el ni.o '*e en pos del -enado, atanto )*e se perdi de s* conpa.a, e ,endo as1, 'all *na senda e en0ima de la senda 'all *na mo0a )*e llora-a e el ni.o di8o: 9:C*i2n eres t7; K& la mo0a di8o: J9>o s 'i+a de *n re, de '*lana tierra, e -en1a ca-allera en *n mar'il con mis parientes, e tomme s*e.o e ca1 d42l, e mis parientes non me -ieron, e ,o despert2 e non sope por d ir. & madr*gando en pos dellos 'asta )*e perd1 las pies. J& el ni.o o-o d*elo d4ella e le-la en pos de s1. & ellos ,endo as1, entraron en *n aldea despoblada, e di8o la mo0a: J9<es02ndeme a)*1 )*e lo 6e menester, e -enirme 6e l*ego para ti. J& el ni.o '1zolo as1. & ella entr en el casar e est*-o *na gran pie0a. & )*ando -io el ni.o )*e tarda-a, des0endi de s* ca-allo e s*bi en *na pared e par mientes e -io )*e era diabla )*e esta-a con s*s parientes, e dez1ales: J9Ln mo0o me tra8o en s* ca-allo e 'elo a)*1 do lo traigo. J& ellos di8ieron:

J9Vete adelante con 2l a otro casar 'asta )*e te alcan0emos. J& )*ando el mo0o esto o,, o-o gran miedo, e des0endi de la pared e salt en s* ca-allo. & la mo0a -1nose a 2l e ca-algla en pos d42l, e comen0 a tremer con el miedo della. & ella di8o: J9:C*2 as )*e tremes; J& 2l le di8o: J9&spntome de mi conpa.ero, )*e 6e miedo )*e me -ern d42l mal. J& ella di8o: J9:Eon lo p*edes t7 adobar con t* a-er, )*e t7 te alabaste )*e eras 'i+o de re, e )*e ten1a gran a-er t* padre; J?l le di8o: J9Eon tiene a-er. J9& ms te alabaste )*e eras re, e gran pr1n0ipe9 e el diablo le di8o9. =*ega a <ios )*e te a,*de contra 2l e sers librado. J& di8o 2l: J9Verdat dizes, e 'azerlo 6e. J& al0 s*s manos contra <ios, e di8o: J9AA,, se.or <ios, r*2gote e p1dote por mer0ed )*e me libres deste diablo e de s*s conpa.erosB J& ca, el diablo detrs, e comen0 enbard*.ar en tierra, e )*eri2se le-antar e non podi2. & eston0e comen0 el mo0o a correr )*anto podi2, 'asta )*e lleg al padre m*erto de sed, e era m*c6o espantado de lo )*e -iera. J&, se.or, non te di este en8enplo sinon )*e non te es'*er0es en t*s malos pri-ados. Si no me dieres derec6o de )*ien mal me 'izo, ,o me matar2 con mis manos.J & el =e, mand matar s* 'i+o.

uento +" ,el

&n8enplo del ter0ero pri-ado, del ca0ador e de las aldeas

& -ino el ter0ero pri-ado ante el =e, e 'inc los ino+os ant4 2l e di8o: 9Se.or, de las cosas, )*ando el omne non para mientes en ellas, -iene ende grande da.o@ e es atal commo el en8enplo del ca0ador e de las aldeas. & di8o el =e,: 9:Cmmo '*e eso; <i8o 2l: 9D1 dezir )*e *n ca0ador )*e anda-a ca0ando por el monte, e 'all en *n rbol *n en8anbre, e tomla e metila en *n odre )*e ten1a para traer s* ag*a. & este ca0ador ten1a *n perro, e tra1alo consigo. & tra8o la miel a *n mercador de *n aldea )*e era a0erca de a)*el monte para la -ender. & )*ando el ca0ador abri el odre para lo mostrar al tendero, e ca, d42l *na gota, e posse en 2l *na abe+a. & a)*el tendero ten1a *n gato, e dio *n salto en el abe+a, e matla@ e el perro del ca0ador dio salto en el gato e matlo@ e -ino el d*e.o del gato e mat al perro@ e eston0es le-antse el d*e.o del perro e mat al tendero por)*e l4 matara al perro@ e eston0es -inieron los del aldea del tendero e mataron al ca0ador, d*e.o del perro@ e -inieron los del aldea del ca0ador a los del tendero, e tomronse *nos con otros e matronse todos )*e non 'inc F ning*no@ e as1 se mataron *nos con otros por *na gota de miel. J&, se.or, non te di este en8enplo sinon )*e non mates t* 'i+o 'asta )*e sepas la -erdat por )*e non te arrepientas.

uento -" .ontes &n8enplo de cmmo -ino la m*ger e di8o )*e matase el =e, a s* 'i+o, e diole en8enplo de *n 'i+o de *n re,, e de *n s* pri-ado cmmo lo enga.

& d18ole la m*ger: 9&ra *n re, e a-1a *n pri-ado e a-1a *n 'i+o, e caslo con 'i+a de otro re,. & el =e,, padre de la n'ante, enbi dezir al otro re,: 9&nb1ame t* 'i+o e 'aremos bodas con mi 'i+a, e desp*2s enbiarte mandado.

& el =e, mand g*isar s* 'i+o m*, bien e )*e '*ese 'azer s*s bodas e )*e est*diese con ella )*anto )*isiese. & des1 enbi el =e, a)*el pri-ado con s* 'i+o, e as1 'ablando *no con otro alongronse m*c6o de s* conpa.a e 'allaron *na '*ente, e a-1a tal -irt*d )*e )*al)*ier omne )*e be-iese d4ella )*e l*ego se torna-a m*ger@ e el pri-ado sab1a la -irt*d )*e ten1a la '*ente, e non lo )*iso dezir al n'ante. & di8o: J9&st a)*1 agora 'asta )*e -a,a a b*scar carrera. J& 'all 2l la carrera andndola a b*scar, e '*ese por ella e 'all al padre del n'ante. & el =e, '*e m*, mal espantado, e di8o: J9:Cmmo -ienes as1, sin mi 'i+o o )*2 '*e d42l; J& el pri-ado di8o: J9Creo )*e lo comieron las bestias 'ieras. J& )*ando -io el n'ante )*e tarda-a el pri-ado e )*e non torna-a por 2l, des0endi a la '*ente a la-ar las manos e la cara, e be-i del ag*a, e '1zose m*ger. & est*-o en g*isa )*e non sab1a )*2 'azer nin )*2 dezir nin d ir. & a esto lleg a 2l *n diablo e di8o )*e )*i2n era 2l, e 2l le di8o: J9(i+o de *n re, de '*lana tierra. J& d18ole el nonbre derec6o e contl4 la 'alsedat )*e le 'iziera el pri-ado de s* padre. & el diablo o-o piedat d42l por)*e era tan 'ermoso, e d18ole: J93ornarme 6e ,o d*e.a, commo t7 eres, e a cabo de )*atro meses tornarme 6e commo dantes era. J& el n'ante lo o,, e 'izieron pleito, e '*e F el diablo. JDtros1 -ino en l*gar de m*ger pre.ada, e di8o el diablo: J9Amigo, trnate commo dante, e ,o tornarme 6e commo ante era. J& di8o el n'ante: J9:Cmmo me tornar2 ,o as1, )*e )*ando ,o te 'iz4 pleito e omena+e ,o era donzella e -irgen, e t7 eres agora m*ger pre.ada; J& eston0es se razon el n'ante con el diablo ante s*s alcalles, e 'allaron por derec6o )*e -en0iera el n'ante al diablo. &ston0es se torn el n'ante omne, e '*ese para s* m*ger e le-la para casa de s* padre, e contgelo todo commo le acaes0iera. & el =e, mand matar al pri-ado por)*e de8ara al n'ante en la '*ente.

J& por ende ,o 6e 'i*za )*e me a,*dar <ios contra t*s malos pri-ados.J & el =e, mand matar s* 'i+o.

uento /" *enescalcus &n8enplo del )*arto pri-ado, e del ba.ador e de s* m*ger

& -ino el )*arto pri-ado, e entr al =e, e 'inc los ino+os ante el =e,, e di8o: 9Se.or, non de-e 'azer omne en ning*na cosa 'asta )*e sea bien 0ierto de la -erdat, ca )*ien lo 'aze ante )*e sepa la -erdat, ,erra e 'aze m*, mal, commo acaes0i a *n ba.ador )*e se arrepinti )*ando non le to-o pro. &l =e, le preg*nt: 9:Cmmo '*e eso; <i8o: 9Se.or, '*e *n in'ante *n d1a por entrar en el ba.o, e era man0ebo, e era tan gr*eso )*e non pod1a -er s*s mienbros por d eran. & )*ando se desc*bri, -iolo el -a.ador, e comen0 a llorar. J& d18ole el n'ante: J9:Por )*2 lloras; J& di8o: J9Por t7 ser 'i+o de re,, commo lo eres, e non a-iendo otro 'i+o sinon a ti, e non ser se.or de t*s mienbros, as1 commo son otros -arones@ ca ,o bien creo )*e non p*edes +azer con m*ger. J& el n'ante le di8o: J9:C*2 'ar2 ,o )*e mi padre me )*iere casar; Eon s2 si podr2 'azimiento con m*ger. & el n'ante di8o: J93oma agora diez mara-ed1s, e -eme a b*scar *na m*ger 'ermosa.

J& el -a.ador di8o en s* cora0n: 43ern2 estos diez mara-ed1s, e entre mi m*ger con 2l, ca bien s2 )*e non podr dormir con ella.4 J& eston0es '*e por ella. & el n'ante d*rmi con ella, e el -a.ador comen0 de atalear cmmo ,az1a con ella con s* m*ger. & el n'ante rise. & el -a.ador 'allse ende mal, e di8o: J9A>o mesmo me lo 'izeB J& eston0es llam s* m*ger e di8o: J9Vete para casa. J& ella di8o: J9:Cmmo ir2, ca le 'iz4 pleito )*e dormir1a con 2l toda esta noc6e; J& )*ando 2l esto o,, con c*eita e con pesar, '*ese a en'orcar, e as1 se mat. J&, se.or, non te di este en8enplo sinon )*e non mates t* 'i+o.J

uento !0"

anicula

&n8enplo del omne e de la m*ger e de la -ie+a e de la perrilla

K9Se.or, o1 dezir )*e *n omne a s* m*ger 'izieron pleito e omena+e )*e se to-iesen 'ieldat. & el marido p*so plazo a )*e -iniese, e non -ino a 2l. & eston0es sali a la carrera, e estando as1, -ino *n omne de s* carrera, e -iola e pagse d4ella, e demandle s* amor. & ella di8o )*e en ning*na g*isa )*e lo non 'ar1a. &ston0es '*e a *na -ie+a )*e mora-a 0erca d4ella, e contgelo todo cmmo le conte0iera con a)*ella m*ger, e rogle )*e gela 'iziese a-er, e )*e le dar1a )*anto )*isiese. & la -ie+a di8o )*e le plazi2, e )*e gela 'ar1a a-er. J& la -ie+a '*ese a s* casa, e tom miel e masa e pimienta, e amasla toda en *no, e 'izo d4ella panes. &ston0es '*ese para s* casa de a)*ella m*ger, e llam *na perrilla )*e teni2 e ec6le de a)*el pan, en g*isa )*e non lo -iese la m*ger. & desp*2s )*e la perrilla lo comi, enpe0 de ir tras la -ie+a, 'alagndosele )*e le diese ms e llorndole los o+os con la pimienta )*e a-i2 en el pan. & )*ando la m*ger la -io as1, mara-illse, e di8o a la -ie+a: J9Amiga, :-iestes llorar as1 a otras perras, as1 commo a 2sta;

J<i8o la -ie+a: J9(aze derec6o, )*e esta perra '*e m*ger, e m*, 'ermosa, e mora-a a)*1 cabo m1, e enamorse *n omne d4ella, e ella non se pag d42l, e eston0es mald18ola a)*el omne )*e la ama-a, e tornse l*ego perra. & agora, )*ando me -io, menbrsele d4ella, e comen0se de llorar. J& eston0es di8o la m*ger: J9AA,, mez)*inaB :C*2 'ar2 ,o, )*e el otro d1a me -io *n omne en la carrera e demandme mi amor e ,o non )*is4; & agora 6e miedo )*e me tornar2 perra, si me maldi8o. & agora -e, e r*egal4 por m1, )*e le dar2 )*anto 2l )*esiere. J&ston0es di8o la -ie+a: J9>o te lo traer2. J& eston0es se le-ant la -ie+a, e '*e por el omne. & le-antse la m*ger e a'eitse@ e eston0es se asom a casa de la -ie+a, a -er si a-1a 'allado a)*el omne )*e '*era a b*scar. & la -ie+a di8o: J9Eon lo p*edo 'allar. J& eston0es di8o la m*ger: J9P*es, :)*2 'ar2 ,o; J&ston0es '*e la -ie+a, e 'all al omne, e di8o: J9Anda ac, )*e ,a 'ar la m*ger todo, todo )*anto ,o )*isiere. J& era el omne s* marido e non lo conos01a la -ie+a, )*e -en1a eston0es de s* camino. & la -ie+a di8o: J9:C*2 dars a )*ien b*ena posada te diere e m*ger mo0a e 'ermosa, e b*en comer e b*en be-er, si )*ieres t7; J& 2l di8o: J9APar <ios, si )*err1aB J(*ese ella delante, e 2l en pos d4ella, e -io )*e lo le-a-a a s* casa, e sospec6 )*e lo le-a-a a s* casa e para s* m*ger mesma, e sospec6 )*e lo 'az1a as1 toda -1a, )*ando 2l saliera de s* casa. & la -ie+a mala entr en s* casa e di8o: J9&ntrad.

J<esp*2s )*4el omne entr, di8o: J9Asentad-os a)*1. J& catla al rostro. & )*ando -io )*e s* marido era, non sopo l )*2 'azer, sinon dar salto en s*s cabellos. & di8o: J9AA,, don p*tero maloB, :esto es lo )*e ,o e -s p*siemos, e el pleito e omena+e )*e 'iziemos; Agora -eo )*e g*ardades las malas m*geres, e las malas alca*etas. J& 2l di8o: J9AG*a, de tiB, :)*2 o-iste comigo; J& di8o s* m*ger: J9<i8i2ronme agora )*e -ini2s4, e a'eit2me, e di8e a esta -ie+a )*e saliese a ti, por tal )*e te pro-ase si *sa-as las malas m*geres, e -eo )*e a1na seg*iste la alca*eter1a. AMas +ams n*nca nos a,*ntaremos, nin llegars ms a m1B J& di8o 2l: J9AAs1 me d2 <ios s* gra0ia e a,a la t*,a, commo non c*id2 )*e me tra1a a otra casa sinon la t*,a e m1a, si non non '*era con ella, e a*n pesme m*c6o )*ando me meti en t* casa, )*e c*id2 )*e esto mesmo 'ars con los otrosB J& )*ando o-o dic6o, rascs4 en s* rostro, e ronpilo todo con s*s manos, e di8o: J9A/ien s2 )*e esto c*idari2s t7 de m1B J& ensa.se contra 2l. & )*ando -io )*e era sa.osa, comen0la de 'alagar e de rogar )*e l4 perdonase, e ella non lo )*iso perdonar 'asta )*e l4 diese gran algo. & 2l mandle en arras *n aldea )*e a-1a. J& se.or, non te di este en8enplo, sinon a )*4el enga.o de las m*geres )*e non an cabo nin 'in. & mand el =e, )*e non matasen s* 'i+o

uento !!" $per &n8enplo de cmmo -ino al )*into d1a la m*ger, e dio en8enplo del p*erco e del 8imio

& -ino la m*ger al )*into d1a, e di8o al =e,: 9Si me non das derec6o de a)*el in'ante e -ers )*2 pro te ternn estos t*s malos pri-ados. <esp*2s )*e ,o sea m*erta, -eremos )*2 'ars con estos t*s conse+eros e, )*ando ante <ios '*eres, :)*2 dirs, 'aziendo atan gran t*erto en de8ar a t* 'i+o a -ida e non )*erer 'azer d42l +*sti0ia;, :e cmmo lo de8as a -ida por t*s malos conse+eros e por t*s malos pri-ados, e de8as de 'azer lo )*e tiene pro en este siglo; Mas ,o s2 )*e te ser demandado ante <ios, e dezirte lo )*e acaes0i a *n p*erco *na -ez. <i8o el =e,: 9:Cmmo '*e eso; 9<1gote, se.or, )*e era *n p*erco, e ,az1a sienpre so *na 'ig*era e com1a sienpre de a)*ellos 'igos )*e cai2n d4ella. & -ino *n d1a a comer e 'all en0ima a *n 8imio comiendo 'igos. & el 8imio, )*ando -ido estar al p*erco en 'ondn de la 'ig*era, ec6l4 *n 'igo, e comilo e spole me+or )*e los )*42l 'alla-a en tierra. & al0a-a la cabe0a a -er si le ec6ar1a ms@ e el p*erco, estando as1 atendiendo al 8imio, 'asta )*e se le secaron las -enas del pesc*e0o e m*ri de a)*ello. & )*ando esto o-o dic6o, o-o miedo el =e, )*e se matar1a con el tsigo )*e ten1a en la mano, e mand matar s* 'i+o.

uento !#"

anis

&n8enplo del )*into pri-ado, e del perro e de la c*lebra e del ni.o

& -ino el )*into pri-ado ante el =e, e di8o: 9AHoado sea <iosB 37 eres entendido e mes*rado, e t7 sabes )*e ning*na cosa de-e 'azerse apres*radamente ante )*e sepa la -erdat e, si lo 'iziere, 'ar loc*ra e, )*ando lo )*isiere emendar, non podr, e conte0erle as1 commo a *n d*e.o de *n perro *na -ez. & di8o el =e,: 9:Cmmo '*e eso; & 2l di8o:

9Se.or, o1 dezir )*e *n omne )*e era criado de *n re,, e a)*el omne a-1a *n perro de ca0a m*, b*eno e m*c6o entendido, e n*nca le manda-a 'azer cosa )*e la non 'iziese. & -ino *n d1a )*e s* m*ger '*e -eer s*s parientes, e '*e con ella toda s* conpa.a, e di8o ella a s* marido: J9Se, con t* 'i+o )*e ,aze d*rmiendo en la cama, ca non tardar2 all, ca l*ego ser2 a)*1. J&l omne asentse cabo s* 'i+o. ?l se,endo all1, lleg *n omne de casa del re, )*e l4 manda-a llamar a gran priesa. & el omne b*eno di8o al perro: J9G*arda bien este ni.o, e non te partas d42l 'asta )*e ,o -enga. J& el omne 0err s* p*erta e '*ese para el =e,. J& el perro ,aziendo 0erca del ni.o, -ino a 2l *na c*lebra m*, grande, e )*1solo matar por el olor de la lec6e de la madre. & )*ando la -io el perro, dio salto en ella e despeda0la toda. & el omne torn a1na por amor de s* 'i+o )*e de8a-a solo. & )*ando abri la p*erta, abri2ndola, sali el perro a 'alagarse a s* se.or por lo )*e a-1a 'ec6o, e tra1a la boca e los pec6os sangrientos. & )*ando lo -io tal, c*idse )*e a-1a matado s* 'i+o e meti mano a *n espada, e dio *n gran golpe al perro, e matlo. & '*e ms adelante a la cama, e 'all s* 'i+o d*rmiendo, e la c*lebra despeda0ada a s*s pies. & )*ando esto -io, dio palmadas en s* rostro e ronpiselo, e non p*do l 'azer, e t-ose por malandante )*e lo a-1a errado. J&, se.or, non te conteza atal en t*s 'ec6os, ca desp*2s non te podrs arrepentir. Eon mates t* 'i+o, )*e los enga.os de las m*geres non an cabo nin 'in.J

uento !%" Pallium &n8enplo de la m*ger, e del alca*eta, del omne e del mercador, e de la m*ger )*e -endi el pa.o

9Se.or, o1 dezir )*e a-1a *n omne )*e, )*ando o1a 'ablar de m*geres, )*e se perd1a por ellas con c*eita de las a-er. & o, dezir de *na m*ger 'ermosa, e '*ela b*scar, e 'all el l*gar donde era. & eston0es '*e a *n alca*eta, e d18ole )*e mor1a por a)*ella m*ger. J& di8o la -ie+a alca*eta:

J9Eon 'iziestes nada en -enir ac, )*e es b*ena m*ger, e non a,as 'i*za ning*na en ella, s1 te -ala <ios. J& 2l le di8o: J9(az en g*isa )*e la a,a, e ,o te dar2 )*anto t7 )*isieres. J& la -ie+a di8o )*e lo 'ar1a si p*diese: J9Mas 9di8o9, -e a s* marido, )*e es mercador, si le p*edes conprar de *n pa.o )*e trae c*bierto. J& 2l '*e al mercador e roggelo )*e gelo -endiese, e 2l -ogelo m*c6o a d*ro de -ender. & ad78olo a la -ie+a, e tom el pa.o e )*emlo en tres l*gares, e di8o: J9&stte a)*1 agora en esta mi casa, )*e non te -ea a)*1 ning*no. J& ella tom el pa.o e dobllo e metilo so s1. & '*e all1 do sei2 la m*ger del mercador e, 'ablando con ella, meti el pa.o so el cabe0al, e '*ese. & )*ando -ino el mercador, tom el cabe0al para se asentar, e 'all el pa.o, e tomlo e c*id )*e el )*e lo mercara )*e era amigo de s* m*ger, e )*e se le ol-idara all1 el pa.o@ e le-antse el mercador e 'iri a s* m*ger m*, mal, e non le di8o por )*2 ni por )*2 non. & le- el pa.o en s* mano e c*bri s* cabe0a la m*ger, e '*e para casa de s*s parientes, e spolo la -ie+a alca*eta, e '*ela -er, e di8o: J9:Por )*2 te 'iri t* marido de balde; J& di8o la b*ena m*ger: J9Eon s2, a b*ena 'e. J<i8o la -ie+a: J9Alg*nos 'ec6izos te dieron malos, mas, amiga, :)*ieres )*e te diga -erdat; <arte 2 b*en conse+o. &n mi casa a, *n omne de los sabios del m*ndo, e si )*esi2redes ir a ora de bi2speras comigo a 2l, 2l te dar conse+o. J& la b*ena m*ger di8o )*e le plaz1a. & -enida '*e ora de bi2speras, e -ino la -ie+a por ella, e le-la consigo para s* casa. & metila en la cmara adonde esta-a a)*el omne, e le-antse a ella e ,azi con ella. & la m*ger, con miedo e con -ergIen0a, e callse@ e desp*2s )*4el omne ,azi con ella, '*ese para s*s parientes. & el omne di8o a la -ie+a: J9Grad2scotelo m*c6o e darte 2 algo. J& di8o ella:

J9Eon a,as t7 c*idado )*e lo )*e t7 'eziste ,o lo ad*r2 a bien, mas -e t* -1a e 'azte pasadizo por s* casa, do est s* marido. & )*ando 2l te -iere, llamarte , e preg*ntarte por el pa.o )*e )*2 lo 'eziste. & t7 dile )*e te poseste cabo el '*ego e )*e se te )*em en tres l*gares, e )*e lo diste a *na -ie+a )*e lo le-ase a sorzir e )*e lo non -iste ms nin sabes d42l. & 'azerme 2 ,o pasadiza por a1, e di t7: 4A)*ella di ,o el pa.o4, e llmame, ca ,o te esc*sar2 de todo. J& eston0es '*e e 'all al mercador e di8o: J9:C*2 'eziste el pa.o )*e te ,o -end1; J& di8o 2l: J9Asent2me al '*ego e non par2 mientes e )*emseme en tres l*gares, e dilo a *na -ie+a mi -ezina )*e lo le-ase a sorzir, e non lo -i desp*2s. J& ellos estando en esto, lleg la -ie+a e llamla e di8o al mercador: J9&sta es la -ie+a a )*ien ,o di el pa.o. J& llamla, e di8o )*e )*2 'iziera el pa.o. & di8o ella: J9A b*ena 'e, s1 me -ala <ios, este man0ebo me dio *n pa.o a sorzir, e entr2 con ello so mi manto en t* casa, e en -erdat non s2 si se me ca, en t* casa o por la carrera. J& di8o: J9>o lo 'all2. 3oma t* pa.o e -ete en b*ena -ent*ra. J&ston0es '*e el mercador a s* casa e enbi por s* m*ger a casa de s*s parientes, e rogla )*e l4 perdonase, e ella '1zolo as1. J&, se.or, non te di este en8enplo sinon )*e sepas )*4el enga.o de las m*geres )*4es m*, grande e sin 'in.J & el =e, mand )*e non matasen s* 'i+o.

uento !&" *imia &n8enplo de cmmo -ino la m*ger al sescito d1a, e diol4 en8enplo del ladrn e del len, en cmmo ca-alg en 2l

& -ino la m*ger al sesto d1a, e di8o al =e,: 9>o '1o en <ios )*e me anparar de t*s malos pri-ados commo anpar *na -ez *n omne de *n len. & el =e, di8o: 9:Cmmo '*e eso; & ella di8o: 9Pasa-a *n gran rec*ero por cabo de *n aldea, e entr en ella *n gran ladrn e m*, mal'ec6or@ e ellos, ,endo as1, tomles la noc6e, e llo-i sobre ellos m*, gran l*-ia, e di8o el rec*ero: J9Paremos mientes en n*estras cosas non nos 'aga alg*nd mal el ladrn. J& a esto -ino *n ladrn, e entr entre las bestias, e ellos non lo -ieron con la gran esc*redat, e comen0 de apalpar )*l era la ms gr*esa para le-arla@ e p*so la mano sobre *n len, e non 'all ning*na ms gr*esa nin de ms gordo pesc*e0o )*e 2l, e ca-alg en 2l, e di8o el len: J9&sta es la tenpestad )*e dizen los omnes. J& corri con 2l toda la noc6e 'asta la ma.ana. & )*ando se conos0ieron el *no al otro, a-1anse miedo. & el len lleg a *n rbol m*, cansado, e el ladrn tra-se a *na rama, e s*bise al rbol con gran miedo del len. & el len '*ese m*, espantado, e 'allse con *n 8imio, e d18ol4: J9:C*2 as, len, o cmmo -ienes as1; J& el len di8o: J9&sta noc6e me tom la tenpestad, e ca-alg en m1@ 'asta en la ma.ana n*nca cans de me correr. J&l 8imio le di8o: J9:< es a)*ella tenpestad; J& el len le mostr el omne en0ima del rbol. & el 8imio s*bi en0ima del rbol, e el len atendi por o1r a -eer )*2 'ar1a, e el 8imio -io )*e era omne, 'izo se.al al len )*e -iniese, e el len -ino corriendo. & eston0es aba8se *n poco el omne, e ec6l4 mano de los co+ones del 8imio e apretgelos tanto 'asta )*e lo mat, e ec6lo al len. & des1 )*ando el len esto -ido, ec6 a 'o1r e di8o: J9AHoado sea <ios, )*e me escap desta tenpestadB

J& di8o la m*ger: J9(1o por <ios )*e me a,*dar contra t*s malos pri-ados, as1 commo a,*d al ladrn contra el len.J & el =e, mand matar s* 'i+o.

uento !'" 1urtures &n8enplo del seseno pri-ado, del palomo e de la paloma, )*e a,*ntaron en *no el trigo en s* nido

& -ino el seseno pri-ado, e 'inc los ino+os ante el =e,, e di8o: 9Si 'i+o non o-ieses, de-i2s rogar a <ios )*e te lo diese. P*es, :cmmo p*edes matar este 'i+o )*e <ios te dio, e non a-iendo ms deste; Ca, si lo matas, 'allarte as ende mal, commo se 'all *na -ez *n palomo. <i8o el =e,: 9:Cmmo '*e eso; <i8o: 9Se.or, era *n palomo e *na paloma e mora-an en *n monte e a-1an F s* nido, e en el tienpo del agosto cogieron s* trigo e g*ardronlo en s* nido, e '*ese el palomo en s* mandado, e di8o a la paloma )*e non comiese del trigo grano mientra )*e d*rase el -erano. 4Mas 9d18ole9 -ete a esos canpos e come deso )*e 'allares, e )*ando -iniere el i-ierno, comers del trigo, e 'olgars.4 J& desp*2s -inieron las grandes calores, e secronse los granos, e encogi2ronse e pegronse. & )*ando -ino el palomo, di8o: J9:Eon te di8e )*e non comieses grano, )*e lo g*ardases para el i-ierno; J& ella +*rle )*e non comiera grano nin lo comen0ara poco nin m*c6o. & el palomo non lo )*iso creer. & comen0la de picar e de 'erirla de los onbros e de las alas, atanto )*e la mat. & par mientes el palomo al trigo e -io )*e cre01a con el relente, e )*e non a-1a menos ni ms. & 2l 'allse mal por)*e mat a la paloma. J&, se.or, 6e miedo )*e te 'allars ende mal, as1 commo se 'all este palomo, si matas t* 'i+o, )*4el enga.o de las m*geres es la ma,or cosa del m*ndo.J

uento !)" Elep2antinus

Enxenplo del marido, e del segador e de la muger e de los ladrones que la tomaron a traiin 9Se.or, o1 dezir *n en8enplo de *n omne e de *na m*ger, e mora-an en *n aldea, e el omne '*e arar e la m*ger '1zole de comer de panizo *n pan, e le-gelo a do ara-a. & ,endo por gelo dar, dieron salto en ella los ladrones, e tomronle el panizo. & *no de los ladrones 'izo *na imagen de mar'il por escarnio, e metila en la 0esta, e ella non lo -io. & de8ronla ir, e '*ese para s* marido, e )*ando abri el marido la 0esta, -io a)*ello: J9:C*2 a)*1 traes; J& ella cat e -io )*e los ladrones lo a-1an 'ec6o, e ella di8o: J9&nsona-a esta noc6e entre s*e.os )*e esta-as ante *n al'a,ate, e )*e te pesa-a m*, mal. & eston0e '*i a *nos omnes )*e me lo ensol-iesen este ens*e.o, e ellos me di8ieron )*e 'iziese *na imagen de panizo, e )*e la comieses e )*e ser1as librado de )*anto te podr1a -enir. J& este ens*e.o di8o el marido )*e podr1a ser -erdat. J& tal es el enga.o e las artes de las m*geres, )*e non an cabo nin 'in.J & el =e, mand )*e non matasen s* 'i+o.

Enxenplo de cmmo vino la muger al seteno d3a ant4el 5e6 quex7ndose, e dixo que se quer3a quemar, e el 5e6 mand matar su fijo apriesa, antes qu4ella se quemase & )*ando -ino al seteno d1a, di8o: 9Si este man0ebo o, non es m*erto, o, ser2 desc*bierta. & esto di8o la m*ger: 9Eon a, l sinon la m*erte.

3odo )*anto a-er p*do diolo por <ios a pobres, e mand traer m*c6a le.a e asentse sobre ella. & mand dar '*ego enderredor, e dezir )*e se )*er1a )*emar ella. & el =e,, )*ando esto o,, ante )*e se )*emase, mand matar al mo0o. Hleg el seteno pri-ado e metise delante del mo0o e de a)*el )*e l4 )*er1a matar, e omillsele al =e,, e di8o: 9Se.or, non mates t* 'i+o por dic6o de *na m*ger, )*e non sabes si miente o si dize -erdat. & t7 a-1as atanta cobdi0ia de a-er 'i+o, commo t7 sabes, e p*es )*e te 'izo <ios plazer, non le 'agas t7 pesar.

uento !+" Nomina <el en8enplo de la diableza e del omne e de la m*ger, e de cmmo el omne demand los tres dones

J9& se.or, o1 dezir )*e era *n omne )*e n*nca se part1a de *na diableza e o-o d4ella *n 'i+o, e '*e as1 *n d1a )*e ella )*e se )*er1a ir, e di8o: J9Miedo 6e )*e n*nca me -er2 contigo, mas ante )*iero )*e sepas tres ora0iones de m1, )*e )*ando pidieres a <ios tres cosas, a-erlas as. J& mostrl4 las ora0iones, e '*ese la diableza e 2l '*ese m*, triste, por)*e se le '*e la diableza, para s* m*ger, e d18ol4: J9Sepas )*e la diableza )*e me ten1a, )*e se me '*e, e pesme ende m*c6o del bien )*e sab1a por ella, e emostrme tres ora0iones con )*e demandase tres cosas a <ios )*e las a-er1a, e agora cons2+ame )*2 pida a <ios e a-erlo 6e. J& la m*ger le di8o: J9/ien sabes -erdaderamente )*e p*ramente ams los omnes a las m*geres, e pganse m*c6o de s* solaz. Por ende r*ega a <ios )*e te otorg*e d4ellas. J& )*ando se -ido cargado d4ellas, di8o a la m*ger: J9ACon'ndate <ios )*e esto por el t* conse+o se 'izoB J& di8o ella:

J9:A7n non te )*edan dos ora0iones; & agora r*ega a <ios )*e te las t*elga, p*es tanto pasas con ellas. J& 2l 'izo ora0in e tolli2ronse l*ego todas, e non 'inc F ning*na. & 2l, )*ando esto -io comen0 de dezir mal a s* m*ger, e di8o ella: J9Eon me maldigas )*e a7n tienes *na ora0in, e r*ega a <ios )*e te torne commo de primero. J& rog a <ios )*e lo tornase commo de primero, e tornl4 commo de primero. & as1 se perdieron las ora0iones todas. JPor ende te d por conse+o sinon )*e non mates t* 'i+o, )*e las maldades de las m*geres non an cabo nin 'in@ e desto darte 2 *n en8enplo.J & di8o el =e,: 9:Cmmo '*e eso;

uento !-" Ingenia

Enxenplo del manebo que non quer3a casar fasta que sopiese las maldades de las mugeres 9& se.or, di8i2ronme )*e *n omne )*e non )*er1a casar 'asta )*e sopiese e aprendiese las maldades de las m*geres e los s*s enga.os. & and*-o tanto 'asta )*e lleg a *n aldea e di8i2ronle )*e a-i2 b*enos sabios del enga.o de las m*geres, e costl4 m*c6o aprender las artes. <18ol4 a)*el )*e era ms sabidor: J9:C*ieres )*e te diga; 5ams n*nca sabrs nin aprenders acabadamente los enga.os de las m*geres 'asta )*e te asientes tres d1as sobre la 0eniza, e non comas sinon *n poco de ordio, pan de ordio e sal, e aprenders. J& 2l le di8o )*e le plaz1a, e '1zolo as1. &ston0es posse sobre la 0eniza, e 'izo m*c6os libros de las artes de las m*geres. & desp*2s )*e esto o-o 'ec6o, di8o )*e se )*er1a tornar para s* tierra e pos en casa de *n omne b*eno. & el 6*2sped le preg*nt de todo a)*ello )*e le-a-a, e 2l le di8o dnde era e cmmo se a-1a asentado sobre la 0eniza de mientra trasladara a)*ellos libros, e cmmo comiera el pan de ordio, e cmmo pasara m*c6a c*eita e m*c6a lazeria, e traslad a)*ellas artes. & desp*2s )*4esto le o-o contado, tomlo el 6*2sped por la mano, e le-lo a s* m*ger, e d18ol4:

J9Ln omne b*eno 2 'allado )*e -iene cansado de s* camino. J& contl4 toda s* 'azienda e rogle )*e l4 'iziese algo 'asta )*e se '*ese es'or0ando, ca eston0es era 'laco. & desp*2s )*4esto o-o dic6o, '*ese a s* mandado, e la m*ger 'izo bien lo )*e l4 castigara. &ston0es comen0 ella de preg*ntalle )*2 omne era e cmmo anda-a. & 2l contgelo todo, e ella )*ando lo -io, t-olo por omne de poco seso e de poco recabdo por)*e entendi )*e n*nca pod1a acabar a)*ello )*e comen0ara, e di8o: J9/ien creo -erdaderamente )*e n*nca m*ger del m*ndo te p*eda enga.ar nin es a enpare+ar con a)*estos libros )*e as adobado. J& di8o ella en s* cora0n: 4Sea agora )*am sabidor )*isiere )*e ,o le 'ar2 conos0er el s* poco seso, en )*e anda enga.ado. A>o s a)*ella )*e lo sabr2 'azerB4 J&ston0es lo llam e di8o: J9Amigo, ,o s m*ger man0eba e 'ermosa e en b*ena sazn, e mi marido es m*, -ie+o e cansado e de m*, gran tienpo pasado )*e non ,azi comigo. Por ende, si t7 )*isieses e ,azieses comigo, )*e eres omne c*erdo e entendido, e non lo digas a nadie. J& )*ando ella o-o dic6o, c*id )*e le dez1a -erdat e le-antse e )*iso tra-ar d4ella, e di8o: J9&spera *n poco, e desn*d2monos. J& 2l desn*dse, e ella dio grandes bozes e garpis4 e rec*dieron l*ego los -ezinos, e ella di8o ante )*e ellos entrasen: J9A3i2ndete en tierra@ si non, m*erto eresB J& 2l '1zolo as1, e ella metil4 *n gran bocado de pan en la boca, e )*ando los omnes entraron, pesc*daron )*e )*2 o-iera. & ella di8o: J9&ste omne es n*estro 6*2sped e )*1sose a'ogar con *n bocado de pan e bol-i2nsele los o+os. J&ston0es desc*brilo e ec6l4 del ag*a por )*e acordase. ?l non acorda-a en todo esto, ec6ndol4 ag*a 'r1a, e alinpindole el rostro con *n pa.o blanco. &ston0es sali2ronse los omnes e '*2ronse s* carrera, e ella di8o: J9Amigo, :en t*s libros a, alg*na tal arte commo 2sta; J& di8o 2l:

J9&n b*ena 'e, n*nca la -i nin la 'all2 tal commo 2sta. J& di8o ella: J937 gasteste F m*c6a lazeria e m*c6o mal d1a, e n*nca esperes ende l, )*e esto )*e t7 demandas n*nca lo acabars t7 nin omne de )*antos son nas0idos. J& 2l, )*ando esto -io, tom todos s*s libros, e metilos en el '*ego, e di8o )*e de ms a-1a despendido s*s d1as. J& ,o, se.or, non te di este en8enplo sinon )*e non mates t* 'i+o por palabras de *na m*ger.J & el =e, mand )*e non matasen s* 'i+o.

8e cmmo al otavo d3a fabl el Infante e fue ant4el 5e6 & )*ando -ino el ota-o d1a en la ma.ana ante )*e saliese el sol, llam el n'ante a la m*ger )*e lo ser-1a en a)*ellos d1as )*e non 'abla-a, e di8o: 9Ve, e llama a '*lano )*4es ms pri-ado del =e, e dile )*e -enga )*anto p*diere. & la m*ger, en )*e -ido )*e 'abla-a el n'ante, '*e m*, corriendo e llam al pri-ado. & 2l le-antse e -ino m*, a1na al n'ante, e 2l llor con 2l e contl4 por )*2 non 'ablara a)*ellos d1as, e todo )*anto le conte0iera con s* madrastra: 9& non g*ares01 de m*erte sinon por <ios e por ti, e por t*s conpa.eros )*e me c*raron de a,*dar bien e lealmente a derec6o. A<ios -os d2 b*en g*alardn por ello, e ,o -os lo dar2 si bi-o e -eo lo )*e cobdi0ioB & )*iero )*e -a,as corriendo a mi padre e )*e le digas mis n*e-as ante )*e lleg*e la p*ta 'alsa de mi madrastra, ca ,o s2 )*e madr*gar. &l pri-ado '*e m*, rezio corriendo des)*e lo -ido as1 'ablar, e '*e al =e, e di8o: 9Se.or, dame albri0ias por el bien e mer0ed )*e te <ios 'ec6o, )*e non )*iso )*e matases t* 'i+o, ca ,a 'abla@ e 2l me enbi a ti. & non le di8o todo lo )*4el n'ante le di8iera, e di8o el =e,: 9Ve m*, a1na e dil4 )*e se -enga para m1 el n'ante. & 2l -ino, e omillsele e di8o el =e,: 9:C*2 '*e )*e estos d1as non 'ablaste, )*e -iste t* m*erte a o+o;

& di8o el n'ante: 9>o -os lo dir2. & contle todo commo le acaes0iera, e cmmo le de'endiera s* maestro Gend*bete )*e non 'ablase siete d1as: 9Mas de la m*ger te digo de )*ando me apart, )*e me )*er1a castigar, e ,o d18ele )*e ,o non pod1a responder 'asta )*e '*esen pasados los siete d1as. & )*ando esto o,, non sopo otro conse+o sinon )*e me 'izi2sedes matar ante )*e ,o 'ablase. &npero, se.or, p1do-os por mer0ed, si -os )*isi2redes, e lo to-i2redes por bien, )*e mandsedes a,*ntar todos los sabios de -*estro regno e de -*estros p*eblos, ca )*err1a dezir mi razn entre ellos. & )*ando el n'ante esto di8o, el =e, '*e m*, alegre, e di8o: 9AHoado sea <ios, por )*anto bien me 'izo, )*e me non de8 'azer tan gran ,erro )*e matase mi 'i+oB & el =e, mand llegar s* gente e s* corte. & desp*2s )*e '*eron llegados, lleg Gend*bete e entr al =e,, e di8o: 9Dm1llome, se.or. & di8o el =e,: 9:C*2 '*e de ti, mal Gend*bete, estos d1as; Ca poco 'inc )*e non mat2 mi 'i+o por lo )*e le t7 castigaste. & di8o Gend*bete: 93anto te dio <ios de mer0ed, e de entendimiento, e de ense.amiento, por )*e t7 de-es 'azer la cosa )*ando sopieres la -erdat, ms )*e ms los re,es se.aladamente por derec6o de-2s seer seg*ros de la -erdat, e ms )*e los otros@ e 2l non de8 de 'azer lo )*e le ,o castig*2. & t7, se.or, non de-ieras mandar matar t* 'i+o por dic6o de *na m*ger. & di8o el =e,: 9AHoado sea <ios )*e non mat2 mi 'i+o, )*e perdiera este siglo e el otroB & -osotros, sabios, si matara mi 'i+o, :c7,a ser1a la c*lpa; :Si ser1a m1a, o de mi 'i+o, o de mi m*ger, o del maestro; He-antronse )*atro sabios, e di8o el *no:

9C*ando Gend*bete -ido el estrella del mo0o en cmmo a-1a de ser s* 'azienda, no se de-iera esconder. & di8o otro: 9Eon es as1 commo t7 dizes, )*e Gend*bete non a-1a F c*lpa, )*e ten1a p*esto tal pleito con el =e, )*e non a-1a de 'alles0er. <e-iera ser la c*lpa del =e,, )*e manda-a matar s* 'i+o por dic6o de *na m*ger, e non sabiendo si era -erdat o si era mentira. <i8o el ter0ero sabio: 9Eon es as1 commo -osotros dezides, )*e el =e, non a-1a F c*lpa, )*e non a, en el m*ndo '*ste ms 'r1o )*e el sndalo, nin cosa ms 'r1a )*e la caro'o+a, e )*ando los b*el-en *no con otro, anse de escalentar tanto )*e salle dellos '*ego. & si 2l '*ese 'irme en s* seso, non se bol-eri2 por seso de *na m*ger, mas p*es era m*ger )*4el =e, ama-a, non podi2 estar )*e non la o,ese. Mas la c*lpa era de la m*ger, por)*e con s*s palabras lo enga.a-a e 'az1a dezir )*e matasen s* 'i+o. & el )*arto di8o )*e la c*lpa non era de la m*ger, mas )*e era del n'ante )*e non )*iso g*ardar lo )*e l4 mandara s* maestro, )*e la m*ger, )*ando -ido al ni.o tan 'ermoso e ap*esto, o-o sabor d42l, mas )*ando se apart con 2l, e ella )*ando entendi )*e 'abla-a el n'ante, entendi )*e ser1a desc*bierta a cabo de los siete d1as de lo )*4el n'ante dez1a, e o-o miedo )*e la matar1a@ por ello, c*r de lo 'azer matar ante )*e 'ablase. & Gend*bete di8o: 9Eon es as1 commo -os dezides, )*4el ma,or saber )*e en el m*ndo a, es dezir. & el n'ante di8o: 9(ablar2, si me -os mandredes. & el =e, le di8o )*e di8iese lo )*e )*isiese. &l n'ante se le-ant e di8o: 9<ios loado, )*e me 'eziste -er este d1a e esta ora, )*e me de8este mostrar mi 'azienda e mi razn. Menester es de entender la mi razn, )*e )*iero dezir el mi saber, e ,o )*i2ro-os dezir el en8enplo desto.

uento !/" Lac venenatum &n8enplo del omne e de los )*e conbid, e de la man0eba )*e enbi por la lec6e, e de la c*lebra )*e ca, la pon0o.a

& los maestros le di8ieron )*e di8iese, e 2l di8o: 9<izen )*e *n omne )*e adob s* ,antar e conbid s*s 6*2spedes e s*s amigos e enbi s* mo0a al mercado por lec6e )*e comiesen, e ella conprla e le-la sobre la cabe0a@ e pas *n milano por sobre ella, e le-a-a entre s*s manos *na c*lebra e apretla tanto de rezio con las manos, )*e sali el -enino della e ca, en la lec6e, e comi2ronla, e m*rieron todos con ella. & agora me dezid: :c7,a '*e la c*lpa por)*e m*rieron todos a)*ellos omnes; & di8o *no de los )*atro sabios: 9Ha c*lpa '*e en a)*el )*e los conbid )*e non cat la lec6e )*e les da-a a comer. & el otro maestro di8o: 9Eon es as1 commo -s dezides, )*4 el )*e los 6*2spedes conbida non p*ede todo catar nin gostar de )*anto les da-a a comer, mas la c*lpa '*e en el milano )*e apret tanto la c*lebra con las manos, )*e o-o de caer a)*ella pon0o.a. &l otro respondi: 9Eon es as1 commo -osotros dezides, ca el milano non a-1a F c*lpa, por)*e com1a lo )*e sol1a comer, dems non 'aziendo a s* nes0esidat. Mas la c*lebra 6a la c*lpa, )*e ec6 de s1 la pon0o.a. & el )*arto di8o: 9Eon es as1 commo -osotros dezides, )*e la c*lebra non c*lpa, mas a-1a la c*lpa la mo0a, )*e no c*bri la lec6e )*ando la tra8o del mercado. <i8o Gend*bete: 9Eon es as1 commo -osotros dezides, )*e la mo0a non a-1a F c*lpa, ca non le mandaron cobrir la lec6e@ nin el milano non a-1a F c*lpa, ca com1a lo )*e a-1a de comer@ nin la c*lebra non a-1a F c*lpa, )*e i-a en poder ageno@ nin el 6*2sped non o-o F c*lpa, )*4 el omne non p*ede gostar tantos comeres )*antos manda g*isar. &ston0es di8o el =e, a s* 'i+o: 93odos estos dizen nada, mas dime t7 c7,a es la c*lpa.

&l n'ante di8o: 9Eing*no destos non o-o c*lpa, mas a0ertseles la ora en )*e a-i2n a morir todos. & )*ando el =e, o, esto, di8o: 9AHoado sea <ios, )*e non me de8 matar mi 'i+oB &ston0es di8o a Gend*bete el =e,: 937 as 'ec6o m*c6o bien, e nos as 'ec6o para 'azerte m*c6a mer0ed, pero t7 sabes si el mo0o ms de aprender, em*2stragelo e a-rs b*en g*alardn. &ston0es di8o Gend*bete: 9Se.or, ,o non s2 cosa en el m*ndo )*e ,o non le mostr2, e bien creo )*e non la a, en el m*ndo, e non a, ms sabio )*42l. &ston0es di8o el =e, a los sabios )*e esta-an enderredor: 9:&s -erdat lo )*e dize Gend*bete; &ston0es di8ieron )*e non de-1a omne dezir mal de lo )*e bien pares0e. & di8o el n'ante: 9&l )*e bien 'aze b*en g*alardn meres0e. &l n'ante di8o: 9>o te dir2 )*i2n sabe ms )*e ,o. <i8o el =e,: 9:C*i2n;

uento #0" Puer & annorum &n8enplo de los dos ni.os sabios e de s* madre e del man0ebo

9Se.or, dizen )*e dos mo0os, el *no de )*atro a.os e el otro de 0inco a.os, 0iegos e contrec6os, e todos dizen )*e eran ms sabios )*e ,o. & di8o s* padre: 9:Cmmo '*eron estos ms sabios )*e t7; 9D1 dezir )*e *n omne )*e n*nca oi2 dezir de m*ger 'ermosa )*e non se perd1a por ella, e o, dezir de *na m*ger 'ermosa, e enbi s* omne a dezir )*e la )*er1a m*, gran bien a)*ella m*ger@ e a-1a *n 'i+o de )*atro a.os. & desp*2s )*4el mandadero se torn con la resp*esta M)*e )*er1a 'azer lo )*42l to-iese por bienN, e '*ese para ella el se.or, e di8o ella: J9&spera *n poco, e 'ar2 a mi 'i+o )*e coma, e l*ego me -ern2 para ti. J9Mas 9di8o el omne9, 'az lo )*e ,o )*isiere, e desp*2s )*e ,o '*ere ido, dalle as a comer. J& di8o la m*ger: J9ASi t7 sopieses )*n sabio es, non diri2s esoB J& le-antse ella e p*so *na caldera sobre el '*ego e meti arroz, e c8olo, e tom *n poco en la c*c6ara, e p7sogelo delante@ e llor e di8o: J9<ame ms, )*e esto poco es. J& ella di8o: J9:Ms )*ieres; J& d18ol4: J9Ms. J& di8o )*e l4ec6ase azeite del alc*0a. ?l llor ms e por todo esto non calla-a. & di8o el mo0o: J9AG*a, de tiB E*nca -i ms loco )*e t7 nin de poco seso. J<i8o el omne: J9:&n )*2 te seme+o loco e de poco seso; J& di8o el mo0o:

J9>o non lloro sinon por mi pro@ :)*2 te d*elen mis lgremas de mis o+os; &s sana mi cabe0a, e ms mandme mi padre por el mi llorar, arroz )*e coma )*anto )*isiere. Mas, A)*l es loco e de poco seso e de mal entendimiento el )*e salle de s* tierra e de8a s*s 'i+os e s* a-er e s*s parientes por 'ornicar por las tierras, b*scando de lo )*e 'aze da.o, e en'la)*e0iendo s* c*erpo, e ca,endo en ira de <iosB J& )*ando esto o-o dic6o el mo0o, entendiendo )*e era ms c*erdo )*4el -ie+o, e 2l llegse a 2l, e abra0l4 e 'alagl4, e di8o: J9Por b*ena 'e, -erdat dizes. Eon c*id2 )*e tan ses*do eras, e tan sabidor eras, e s m*c6o mara-illado de )*anto as dic6o. J& arrepintise e 'izo peniten0ia. J&, se.or 9di8o el n'ante9, esta es la estoria del ni.o de los )*atro a.os.

uento #!" Puer ' annorum &n8enplo del ni.o de los 0inco a.os, e de los conpa.eros )*e l4 dieron el a-er a la -ie+a

J&, se.or, dezirte 2 del ni.o de los 0inco a.os.J <i8o el =e,: 9P*es, di. <i8o: 9D1 dezir )*e eran tres conpa.eros en *na mercad*r1a, e salieron con gran a-er, e todos tres and*-ieron en el camino@ e acaes0i )*e posaron con *na -ie+a e di2ronle s*s a-eres a g*ardar, e di8ieron: J9Eon lo dedes a ning*no en s* cabo 'asta )*e seamos todos a,*ntados en *no. J& d18oles ella: J9Plzeme. J& des1 entraron ellos en *na 6*erta de la -ie+a por ba.arse en *n al-erca )*e a-1a, e di8ieron los dos al *no:

J9Ve a la -ie+a e dile )*e te d2 *n peine con )*e nos peinemos. J& 2l '1zolo as1, e '*ese para la -ie+a e di8o: J9Mandronme mis conpa.eros )*e me di2sedes el a-er )*e lo )*eremos contar. J<i8o: J9Eon te lo dar2 'asta )*e todos -os a,*ntedes en *no, as1 commo lo p*siestes comigo. J<i8o 2l: J9Hl2gate 'asta la p*erta 9e di8o9. Catad la -ie+a, )*e dize si me lo mandades -os. J& di8ieron ellos: J9/*scad e dtgelo. J& ella '*e e diole el a-er, e 2l tomlo e '*e s* carrera, e desta g*isa enga. a s*s conpa.eros. & )*ando ellos -ieron )*e tarda-a, '*eron a la -ie+a e di8ieron: J9:Por )*2 'azes de tardar a n*estro conpa.ero; J& di8o ella: J9<ado le 6e el a-er )*e me mandastes. J<i8ieron ellos: J9AG*a, de tiB AC*e ns non te mandamos dar el a-er, sinon *n peineB J& ella di8o: J9He-ado el a-er )*e me diestes. J& p*sieron la se.al delante el alcalde, e '*eron ant42l, e o-ieron s*s razones, e +*dg el alcalde )*e pagase el a-er la -ie+a, p*es )*e as1 lo conos0iera. & la -ie+a llorando encontr con el ni.o de los 0inco a.os. & di8o el ni.o: J9:Por )*2 lloras; J& di8o ella: J9Hloro por mi mala -ent*ra, e por mi gran mal )*e me -ino, e, por <ios, d28ame estar.

J& '*e el ni.o en pos della 'asta )*e l4 di8o por )*2 llora-a, e di8o: J9>o te dar2 conse+o a esta c*eita )*e as, si me dieres *n dinero con )*e conpre dtiles. & di8o el ni.o: J93rnate al alcalde, e di )*e el a-er t7 lo tienes, e di: 4Alcalde, mandat )*e tra,an s* conpa.ero, e si non, non les dar2 nada 'asta )*e se a,*nten todos tres en *no, commo p*sieron comigo4. J& ella torns4 para el alcalde, e d18ole lo )*e le conse+ara el ni.o, e entendi el alcalde )*e otrie gelo a-1a aconse+ado, e di8o el alcalde: J9=*2gote, por <ios, -ie+a, )*e me digas )*i2n '*e a)*el )*e te conse+. J& di8o ella: J9Ln ni.o )*e me 'all2 en la carrera. J& enbi el alcalde a b*scar al ni.o e d*8i2ronle ante el alcalde: J9:37 conse+este a esta -ie+a; J& di8o el ni.o: J9>o gelo mostr2. J& el alcalde '*e F m*, pagado del ni.o, e tomlo para s1 e g*ardse m*c6o por s* conse+o. & '*e pagado de s* estoria del ni.o de los 0inco a.os.J

uento ##" *enex caecus &n8enplo del mercador del sndalo, e del otro mercador

& di8o el =e,: 9:Cmmo '*e eso; 9Se.or, dizen de la estoria del -ie+o. D1 dezir *na -egada )*e era *n mercador m*, rico )*e merca-a sndalo, e preg*nt en a)*ella tierra d era el sndalo ms caro, e '*ese para all, e carg s*s bestias de sndalo para a)*ella tierra, e pas por 0erca de *na 0ibdat m*, b*ena, e di8o entre s* cora0n: Knon entrar2 en esta 0ibdat 'asta )*e amanescaJ. & 2l se,endo en a)*el l*gar pas *na man0eba )*e

trai2 s* ganado de pa0er, e )*ando ella -io la rec*a, preg*nt )*e )*2 trai2, o dnde era. & '*e la man0eba para s* se.or e di8o cmmo esta-an mercadores a la p*erta de la -illa )*e trai2n sndalo m*c6o. & '*e a)*el omne e lo )*e ten1a ec6lo en el '*ego, e el mercador sintilo )*e era '*mo de sndalo, e o-o gran miedo, e di8o a s*s omnes: 9Catad -*estras cargas )*e non lleg*e '*ego a ellas, ca ,o 6*elo '*mo de sndalo. & ellos cataron las cargas, e non 'allaron nada, e le-antse el mercador, e '*e a los pastores a -er si eran le-antados, e a)*el )*e )*ema-a el sndalo -ino al mercador, e di8o: 9:C*i2n sodes, o cmo andades, e )*2 mercad*r1a tra2s; & di8o 2l: 9Somos mercadores )*e traemos sndalo. & di8o el omne: 9AA,, b*en omneB &sta tierra non )*emamos l sinon sndalo. <i8o el mercador: 9:Cmmo p*ede ser, )*e ,o preg*nt2 e di8i2ronme )*e non a-1a tierra ms cara )*e 2sta, nin )*e tanto -aliese el sndalo; <i8o el omne: 9C*ien te lo di8o enga.arte )*iso. & comen0 el mercador de )*e8arse e de maldezirse. (izo gran d*elo, e di8o el omne: 9Por b*ena 'e, ,o 6e gran d*elo de ti, mas 9di8o9 ,a )*e as1 es, conprrtelo 6e, e darte 2 lo )*e )*isieres, e li2-ate e otrgamelo. & otorggelo el mercador, e tom el omne el sndalo e le-lo a s* casa. & )*ando amanes0i, entr el mercador a la -illa, e pos en casa de *na m*ger -ie+a e preg*ntle cmmo -al1a el sndalo en esta 0ibdat. <i8o ella: 9Vale a peso de oro. & arrepintise el mercador m*c6o )*ando lo o,, e di8o la -ie+a: 9>a omne b*eno, los de esta -illa son enga.adores, e malos baratadores e n*nca -iene omne estra.o )*e ellos non lo escarnescan. & g*ardat-os dellos.

& '*ese el mercador 'aza el mercado, e 'all *nos )*e +*ga-an los dados, e parse all1, e mirlos, e di8o el *no: 9:Sabes +*gar este +*ego; <i8o 2l: 9S1, s2. <i8o: 9P*es, psate. Mas 9di8o9 cata )*e sea tal condi0in )*4el )*e ganare, )*4el otro sea ten*do de 'azer lo )*4el otro )*isiere e mandare. <i8o 2l: 9S1, otorgo. <es1 asentse 2l, e perdi el mercador. & di8o a)*el )*e gan: 937 as de 'azer lo )*e ,o te mandare. <18ol4 2l: 9Dtorgo )*4es -erdat. <18ol4: 9P*es mndote )*e be-as toda el ag*a de la mar, e non de8es cosa ning*na nin destello. & di8o el mercador: 9Plzeme. <i8o 2l: 9<ame 'iadores )*e lo 'agas. & '*ese el mercador por la calle, e 'alls4 con *n omne )*e non a-1a sinon *n o+o, e tra- del mercador, e di8o: 937 me '*rteste mi o+o@ anda ac comigo ante el alcalde. & di8o s* 6*2speda, la -ie+a: 9>o s s* 'iador de la 'az )*42l traiga cras ante -os.

& le-lo consigo a s* posada, e d18ole la -ie+a: 9:Eon te di8e e te castig*2 )*e los omnes desta -illa )*e eran omnes malos, e de mala rep*elta; Mas, p*es, non me )*esiste creer en lo primero )*e te ,o de'end1, non seas t7 agora torpe de lo )*e te agora dir2. & di8o el mercador: 9A b*ena 'e, n*nca te saldr2 de mandado de lo )*e t7 mandares, e me aconse+ares. <i8o la -ie+a: 9Sepas )*e ellos an por maestro *n -ie+o 0iego, e es m*, sabidor, e a,7ntanse con 2l todos cada noc6e, e dize cada *no )*anto 'ec6o de d1a, mas si t7 p*dieses entrar con ellos a b*eltas e asentarte con ellos, e dirn lo )*e 'izieron a ti cada *no dellos, e oirs lo )*e les dize el -ie+o por lo )*e a ti 'izieron, ca non p*ede seer )*e ellos non lo digan todo al -ie+o. J& des1 '*e el omne para all, e entr a b*eltas dellos, e posse e o, )*anto dez1an al -ie+o. & di8o el primero )*e a-1a conprado el sndalo al mercador de )*2 g*isa lo conprara, e )*e l4 dar1a )*anto 2l )*isiese. & di8o el -ie+o: J9Mal 'eziste, a g*isa de omne torpe@ :)*2 te seme+a si 2l te demanda p*lgas, las medias 'enbras e los medios mac6os, e las *nas 0iegas e las otras co8as, e las otras -erdes e las otras crdenas, e las otras berme+as e blancas, e )*e non a,a ms de *na sana; :C*idas si lo podrs esto conplir; J<i8o el omne: J9Eon se le menbrar a 2l deso )*e non demandar sinon dineros. J& le-antse a)*el )*e +*gara a los dados con el mercador, e di8o: J9>o +*g*2 con ese mercador, e di8e as1: )*e si ,o ganase a los dados, )*e 'iziese lo )*e l4 ,o mandase 'azer, e ,o mand2le )*e be-iese toda el ag*a de la mar. J& di8o el -ie+o: J93an mal as 'ec6o commo el otro@ :)*2 te seme+a si el otro dize: 4>o te 'iz4 pleito de be-er toda el ag*a de la mar, mas -ieda t7 )*e non entre en ella r1o nin '*ente )*e no caiga en la mar, eston0es la be-er24; ACata, si lo podrs t7 'azer todo estoB JHe-antse el del o+o, e di8o:

J9>o me encontr2 con ese mesmo mercador, e -i )*e a-1a los o+os tales commo ,o, e d18ele: 437, )*e me '*rtaste mi o+o, non te partas de m1 'asta )*e me des mi o+o o lo )*e -ale4. J& di8o el -ie+o: J9Eon '*ste maestro nin sopiste )*2 te 'eziste@ :)*2 te seme+a si te di8iera: 4Saca el t*,o )*e te 'inc e sacar2 ,o el m1o, e -eremos si se seme+an, e pes2moslos e, si '*eren eg*ales, es t*,o, e si non, non4; & si t7 esto 'izieres, sers 0iego, e el otro 'incar con *n o+o, e t7 non, con ning*no, e 'ar1as ma,or p2rdida )*e non 2l. J& )*ando el mercador o, esto, plgole m*c6o, e aprendilo todo, e '*ese para la posada, e d18ole todo lo )*e le conte0iera, e t-ose por bien aconse+ado d4ella, e 'olg esa noc6e en s* casa. & )*ando amanes0i, -io a)*el )*e l4 conprara el sndalo, e di8o: J9<ame mi sndalo, o dame lo )*e posiste comigo. J& di8o: J9&scoge lo )*e )*isieres. J& di8o el mercador: J9<ame *na 'anega de p*lgas llena, la meitad 'enbras e la meitad mac6os, e la meitad berme+as e la meitad -erdes, e la meitad crdenas, e la meitad amarillas, e la meitad blancas. J& di8o el omne: J9<arte 2 dineros. J<i8o el mercador: J9Eon )*iero sinon las p*lgas. J& enplaz el mercador al omne, e '*eron ant4el alcalde, e mand el alcalde )*e le diese las p*lgas, e di8o el omne )*e tomase s* sndalo. & as1 cobr el mercador s* sndalo por conse+o del -ie+o. J& -ino el otro )*e a-1a +*gado a los dados, e di8o: J9C*nple el pleito )*e posiste comigo, )*e be-as toda el ag*a de la mar. J& di8o 2l:

J9Plzeme, con condi0in )*e t7 )*e -iedes todas las '*entes e r1os )*e entran en la mar. J& di8o: J9Va,amos ant4el alcalde. J& di8o el alcalde: J9:&s as1 esto; J& di8ieron ellos )*e s1. J& di8o: J9P*es -ieda t7 )*e non entre ms ag*a, e dize )*e la be-er. J<i8o 2l: J9Eon p*ede ser. J& el alcalde mand dar por )*ito al mercador. & l*ego -ino el del o+o, e di8o: J9<ame mi o+o. J& di8o 2l: J9Plzeme. Saca t7 ese t*,o e sacar2 ,o este m1o e -eremos si se seme+an. & pes2moslos e, si '*eren eg*ales, es t*,o, e si non es t*,o, pgame lo )*e manda el derec6o. J& di8o el alcalde: J9:C*2 dizes t7; J<i8o: J9:Cmo sacar2 ,o el mi o+o, )*e l*ego non tern2 ning*no; J<i8o el alcalde: J9P*es derec6o te pide. J& di8o el omne )*e lo non )*er1a sacar. & dio al mercador por )*ito@ e as1 acaes0i al mercador con los omnes de a)*el l*gar.J & di8o el n'ante:

9Se.or, non te di este en8enplo sinon por )*e sepas las artes del m*ndo.

uento #%" $bbas &n8enplo de la m*ger e del cl2rigo e del 'raile

& di8o el =e,: 9:Cmmo '*e eso; & di8o el n'ante: 9D1 dezir de *na m*ger, e '*e s* marido '*era a librar s* 'azienda. & ella enbi al abad a dezir )*4el marido non era en la -illa, e )*e -iniese para la noc6e a s* posada. &l abad -ino e entr en casa. & )*ando -ino 'aza la media noc6e, -ino el marido e llam a la p*erta@ e di8o 2l: J9:C*2 ser; J& di8o ella: J9Vete, e escndete en a)*el pala0io 'asta de d1a. J&ntr el marido e ec6se en s* cama@ e )*ando -ino el d1a, le-antse la m*ger e '*e a *n 'raile s* amigo e d18ole todo commo le acaes0iera, e rogle )*e le-ase *n bito )*e sacase al abad )*e esta-a en s* casa. & '*e el 'raile e di8o: J9:C*4 es de '*lano; J& di8o ella: J9Eon es le-antado. J&ntr e preg*ntle por n*e-as onde -en1a. & esto-o all1 'asta )*e '*e -estido, e di8o el 'raile: J9Perdname )*e me )*iero acoger. J<i8o 2l: J9Va,ades en ora b*ena.

J& en eg*alando con el pala0io, sali el abad -estido commo 'raile. & '*ese con 2l 'asta s* orden, e '*ese. J&, se.or, non te di este en8enplo sinon )*e non creas a las m*geres )*e son malas, )*e dize el sabio )*e Ka*n)*e se tornase la tierra papel, e la mar tinta e los pe0es d4ella p2ndolas, )*e non podr1an escre-ir las maldades de las m*geres4.J & el =e, mandla )*emar en *n caldera en seco.