You are on page 1of 9

PROIECT DE LECTIE: Psihologie

Personalitatea. Aptitudinile: definiie, caracteristici, tipologie

Clasa: a I a, Postliceala asistenti medicali generalisti Data: Tema: Temperamentul. Definitie, caracteristici, tipologie Durata: 50 de min. Obiective generale:
O1: Dobndirea cunotin elor referitoare la aptitudini! 0": #$ stabileasc$ raporturi %ntre aptitudini i procesele psi&ice! 0': (mbun$t$ irea strategiilor de educare a aptitudinilor prin cunoaterea mecanismelor de formare i de)*oltare a acestora.

Obiective operationale:

a) Cognitive:
#$ #$ #$ #$ #$ defineasc$ aptitudinile! e+plice rolul eredit$ ii i al %n*$ $rii %n manifest$rile aptitudinale! anali)e)e componentele aptitudinii pedagogice! reali)e)e caracteri)$ri i autocarateri)$ri din punct de *edere aptitudinal! e+emplifice tipuri de aptitudini necesare reuitei colare.

b) Afective:
#$,i autoe*alue)e aptitudinile! #$ anali)e)e aptitudinile ecesare in diferite profesii.

Metode:
con*ersa ia euristic$ e+erci iul brainstorming e+plica ia didactic$ e+punerea i problemati)area.

Tipul leciei:

lec ie mi+ta -predare . %n*$ are . e*aluare/ !

Materiale:

a) ibliografie: Psi&ologie. 0anual clasa a 1a, Ion Dafinoiu, 0inel 0arcu, Tiberiu 2udica, Institutul 3uropean, Iasi, "000. Psi&osociologie. Teorie si aplicatii, #. 4&elcea, 3d. 3conomica, "005, 6ucuresti.
b/

Alte materiale:
Ob*. oper.

fie psi&ograme, *ideoproiectorul i calculatorul. Coninutul informaional-formativ 7cti*itatea profesorului 7cti*itatea ele*ilor Do)ar e 10 min. Resurse

0omentele lec iei Captarea ateniei

3+erci iul 89O4:; <I=:2I;O2 Participa acti* la e+ercitiu =3O03T2I43>, se urm$rete e*iden ierea indi*idualit$ ii fiec$rui ele*. #e finali)ea)$ cu o discu ie scurt$ pe seama indi*idualit$ ii, c$utndu,se s$ se e*iden ie)e ideile ancor$ pri*ind no iunea de personalitate. O1 a/ ?om studia ast$)i o prim$ latur$ a personalit$ ii i anume: 7PTIT:DI@I;3 . latura instrumental,opera ional$ a personalit$ ii. ?e i %n*$ a: s$ defini i aptitudinile! s$ e+plica i rolul eredit$ ii i al %n*$ $rii %n manifest$rile aptitudinale! s$ anali)a i componentele aptitudinii pedagogice! s$ reali)a i

Comunicare a subiectului !i a obiectivelor leciei

' min. 0anualul

Pre"entare a materialulu i stimul !i diri#area $nv%%rii

caracteri)$ri i autocarcateri)$ri din punct de *edere aptitudinal! s$ e+emplifica i tipuri de aptitudini necesare reuitei colare. Planul temei de ast$)i este: 1. Definirea aptitudinilor! ". 4racteristici ale aptitudinilor! '. 4lasificarea aptitudinilor. #e *a folosi *ideproiectorul %n diriAarea permanent$ a parcurgerii materialului de %n*$ at. 7nsamblul de %nsuiri de ordin instrumental,opera ional care diferen ia)$ oamenii %ntre ei %n ceea ce pri*ete maniera de desf$urare a diferitelor acti*it$ i i, mai ales, %n ceea ce pri*ete randamentul cantitati* i calitati* al acestora.

" min.

3+plica ia 0anualul ?ideoproiector ul

Transmiterea i asimilarea noilor informa ii

O1

, &.

Pre)int$ informa iile noi: Caracteristici aptitudinilor

OB '.

Preiau informa iile! particip$ acti* la sec*en a de predare ale prin r$spunsuri la %ntreb$rile adresate de profesor @otea)$ %n caiete sc&ema lec iei

"5 min

3+punerea 3+plica ia Problemati)ar ea 4on*ersa ia

(olul eredit%ii !i mediului $n !i de"voltarea

formarea

O" O'

aptitudinilor ). Clasificarea aptitudinilor

Dup% structura !i gradul lor de comple*itate: Dup% specificul activit%ii solicitante B. Aptitudinea !i succesul profesional Obinerea performan ei Asigurarea feed+bac,+ ului O' 3le*ii *or r$spunde la aplica iile din manual sau e+puse de profesor

:rm$resc e+punerea profesorului! inter*in din proprie ini iati*$ sau la solicitarea profesorului

euristic$ 0anualul ?ideproiectoru l

#e implic$ acti* %n proces, C min r$spun)nd la %ntreb$rile propuse de profesor.

4on*ersa ia de fi+are

O'

2$spunsul ele*ilor la aceste %ntreb$ri *or indica gradul de %n elegere a noilor cunotin e. (n ca)ul %n care *om constata anumite dificult$ i, erori sau lacune, *om re*eni cu e+plica ii suplimentare pe m$sura problemelor respecti*e din lec ie. Discu ii pe seama lectiei. "

Asigurarea 0' reteniei !i transferului

A-./A &: 0c1ema lectiei


Planul temei de ast$)i este: B. Definirea aptitudinilor! 5. 4aracteristici ale aptitudinilor! 5. 4lasificarea aptitudinilor. #e *a folosi *ideproiectorul %n diriAarea permanent$ a parcurgerii materialului de %n*$ at.

7nsamblul de %nsuiri de ordin instrumental,opera ional care diferen ia)$ oamenii %ntre ei %n ceea ce pri*ete maniera de desf$urare a diferitelor acti*it$ i i, mai ales, %n ceea ce pri*ete randamentul cantitati* i calitati* al acestora.

Caracteristici ale aptitudinilor @u orice %nsuire psi&ic$ este aptitudine, ci numai aceea care fa*ori)ea)$ desf$urarrea unei acti*it$ i cu re)ultate supramedii! 7ptitudinea diferen ia)$ indi*i)ii %ntre ei, elementul principal constituindu,l randamentul cantitati* i calitati*! @i*elul de de)*oltare i func ionare a aptitudinilor poate fi anali)at i e*aluat dup$ urm$torii indicatori ai comportamentului ac ional: rapiditate, *olum, preci)ie, originalitate, eficien $! 7ptitudinile conduc la de)*oltarea eficient$ a deprinderilor, priceperilor i cunotin elor. D4apacitatea este aptitudinea plus ctigul ei %n calitate, *enit prin e+erci iu> -<l. Etef$nescu =oang$/! Talentul este forma superioar$ de de)*oltare a aptitudinilor, precum i combinarea lor original$ care asigur$ crea ia de *alori noi i originale! =eniul . genialitate este ni*elul cel mai %nalt de de)*oltare a aptitudinilor manifestate %ntr,o acti*itate creatoare de importan $ istoric$ pentru *ia a societ$ ii i procesului cunoaterii.

(olul eredit%ii !i mediului $n formarea !i de"voltarea aptitudinilor 1. ". '. B. 7ptitudinile sunt %n$scute . <. =alton . D4aracterul ereditar al geniului> . prin metoda genealogiilor! 7ptitudinile sunt dobndite . prin acti*itatea de %n*$ are . metoda gemenilor! 7ptitudinile, dei depind i de ereditate, sunt influen ate %n mare m$sur$ de factorii de mediu i de educa ie! Interac iunea factorilor ereditari i a factorilor de mediu . <actorii ereditari nu au rol de determinare, ci de condi ionare a aptitudinilor, iar acestea se refer$ la ansamblul de dispo)i ii sau predispo)i ii, cum ar fi: particularit$ i morfofunc ionale ale organelor de sim , tipul de sistem ner*os, particularit$ i ale aparatului fonator, particularit$ i ale sistemului osteomuscular, etc. <actorii de mediu . educa ionali sunt factorii de determinare a aptitudinilor. :n rol important %l are acti*itatea sus inut$, al angaA$rii personalit$ ii pe linia acti*it$ ii creatoare.

Clasificarea aptitudinilor

Dup% structura !i gradul lor de comple*itate: 1. 7ptitudini simple . se refer$ la o serie de %nsuiri de)*oltate peste medie, care permit desf$urarea cu un randament sporit a unor acti*it$ i. 3+emplu: sensibilitate Fineste)ic$, acuitate *i)ual$, distribu ia aten iei, discriminarea culorilor etc. ". 7ptitudini comple+e . re)ult$ din %mbinarea i organi)area specific$ a unor aptitudini simple i nu doar din %nsumarea acestora. Dup% specificul activit%ii solicitante: 1. 7ptitudini speciale . sunt necesare pentru desf$urarea anumitor acti*it$ i cu a&itectonic$ opera ional,func ional$ specific$. 3+emplu: aptitudini te&nice, tiin ifice, matematice, artistice, sporti*e, literare etc. ". 7ptitudini generale . sunt cele care particip$ i aAut$ la desf$urarea cu succes a mai multor forme de acti*itate. 3+emplu: inteligen a, spiritul de obser*a ie etc.

Aptitudinea !i succesul profesional Psi&ograma . este un document care cuprinde aptitudinile pe care trebuie s$ le de in$ cel ce *rea s$ %mbr$ ie)e o anumit$ profesie. 3a face parte din profesiogram$ i este utili)at$ %n acti*it$ i precum: Orientarea i consilierea colar$! Orientarea i consilierea *oca ional$! #elec ia profesional$! <ormarea profesional$. (n ca)ul %n care %n cadrul unei profesiograme nu e+ist$ psi&ogram$, atunci *or fi pre)entate o serie de inaptitudini . ce constituie piedici serioase pentru practicarea profesiei. 7cestea pot fi: 1. absolute . pre)en a lor %mpiedic$ fundamental buna desf$urare a acti*it$ ii! ". 2elati*e

A-./A ':
- 4are sunt ansele de)*olt$rii aptitudinilor %n cele patru ca)uri e*iden iate:! a/. 3 -,/! 0 -,/! c/. 3 -,/! 0 -G/! b/. 3 -G/! 0-G/! d/. 3 -G/! 0-,/.

:nde: 3 H ereditate! 0 H mediu. (nceca i s$ reali)a i portretul aptitudunial propriu.