You are on page 1of 14

PORTFOLIO STUDENTA

ekt"# konference# pu%likace# =čast na se$in!-íc&# na 'koleníc&# SV1># po$ocný v decký pracovník apod. Strukturovaný životopis (+ členství v profesní organizaci) 2.8 Sezna$ výkon9 od%orn.) (. 3al'í aktivit" (společensk! angažovanost# pro.OBSAH 1. )-ílo&" (kopie s$luv na od%orn. )ra*e (a%solvovan! pra*e + za$ stn!ní ve zdravotnick.: . <ktivit" ve výuce (edukační list"# se$in!rní pr!ce# prezentace apod. 1d%orn! pra*e 1.5 6!pl7 a činnosti pra*e 1. pra*e 1.) 0. Vzd l!v!ní ( kopie v"sv dčení# diplo$" a%solvovanýc& 'kol) (.inde/) 0.0 4odnocení pra*e 1.ontakt" 2.( 3oc&!zkový list 1. pra*i) . pra*e 1.$ za-ízení a .2 )-e&led pracovi'2 od%orn.1 )ovinnosti studenta na pra*i 1.

$ odd lení J reagovat na zvukovou signalizaci pacient9# $o$ent!lní nep-íto$nost vžd" na&l!sit $entoroviI staniční sest-e . V p-ípad ne$ocG ne%o . . )-i neo$luven. pra*i na&radit a .e nutn.e nutno o'et-it po$ocí s$louv" (v"stavu.&o akade$ick.e Bstav o'et-ovatelství a porodní asistence CS@ 1D). Povinno !i !"#$n!% & 1.ednotliv. na&l!sit do 15. )-i ukončení od%orn. situace .e nutn.1. .ení$ od%orn. situaci .8. 4.koliv z$ n" odd lení v pr9% &u individu!lní pra*e . pra*e .ovat do pracovníc& činností na dan. )-íc&od" a odc&od" (včetn p-est!vek .in.iž p-ede$ v"%ran. 2. odd lení# kde %"la d-íve studentka zaps!na a garantovi od%orn.eden den . . zapsat do se'itu k to$uto určen. 3. pra*e @6 a CS@ 1D.e nutn. Gndividu!lní pra*i .e uložena výstra&a.ící se napl!nov!ní pracovníc& s$ n.e student povinen p-edat infor$ace o p-id lenýc& pacientec& $entoroviIstaniční sest-e.&o roku garantovi od%orn.$u). odd lení za vrc&ní sestrou a staniční sestrou k =stní do$luv týka.1 OSOBNÍ DATA VZDĚLÁVÁNÍ PRAXE ODBORNÁ PRAXE POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI ?ízen! od%orn! pra*e v'ec& ročník9 (zi$ní# letní se$estr) pro%í&! vžd" ve @akultní ne$ocnici 1strava.e povinen a%solvovat tuto pra*i v 1EEF =časti. tuto z$ nu dop-edu &l!sit na . V p-ípad ne$oci ne%o . 4. V p-ípad p-íto$nosti $entora na odd lení dostavit se p-í$o za ní$. Auto situaci . )-i nedodržení t.ak. V p-ípad . Hini$!ln 21 dní p-ed za&!. v!žn. )-i neo$luven. (. pra*e se dostavit na p-íslu'n.e nutno si tuto pra*i po do&od s garante$ pra*e na&radit.e nutn.e nutno neprodlen infor$ovat $entoraI vrc&ní sestru ne%o staniční sestru a n!sledn tuto pra*i po do$luv na&radit. a%senci . v!žn.aždý student . 0.to povinnosti ne%ude od%orn! pra*e uzn!na. <ktivn se zapo. a%senci 2 a více dn9 ne%ude od%orn! pra*e uzn!na. pra*e CS@ 1D a $entoroviIstaniční sest-e na klinick.in.$ pracovi't . )ouze individu!lní pra*e (pr!zdninov!) $9že %ýt uskutečn na v $íst %"dli't . 2.

EE + 2E $inut p-est!vka + 21. v"kon!v!ní od%ornýc& výkon9 %ez v do$í $entora či staniční sestr"). )oužívat oc&ranný od v a oc&rann. 3održovat z!sad" zdravotnick. 1 t. )očet odpracovanýc& &odin (týdn 5E v"učovacíc& &odin). v do$osti získan. .to skutečnosti . )racovní =raz i&ned s p-íto$ností sv dk9 na&l!sit $entoroviI staniční sest-e ne%o vrc&ní sest-e. )okud pracu.(E J 21. )racovní s$ n" . nor$" a princip").e ste.55 + 15 v"učovacíc& &odin 11.í od 8 J 1K. 1E.e tak.EE $a.(E + 2E $inut p-est!vka + 1(. po$9ck". N &e$ každ.i týden po skončení od%orn. v"$ 7ovat pouze se sou&lase$ $entoraI vrc&ní či staniční sestr". pra*e poru'it vlastní ko$petence (nap-. V"užívat ve'ker. p-i studiu (viz studi.ný postup. 8.í M 1 3 8.$9 se doporuču.pozd .5. sa$ostatn. nutn. V p-ípad zdravotníc& pro%l. portfolio týka. od%orn.ní pl!n). K. pra*e ve @6.ící se od%ornýc& výkon9.$koliv poc&"%ení nap-.e $ožn. L. etik" (identifikační vizitka# $lčenlivost# e$patii# profesion!lní c&ov!ní J etick.2E + 1E v"učovacíc& &odin 8. pra*e Bstavu o'et-ovatelství a porodní asistence CS@ 1D ne. 12.5E + 1E v"učovacíc& &odin 1(. )-i .EE J 1(. :. 3održovat z!sad" %ezpečnosti p-i pr!ci (asepse# z!kaz no'ení &odinek na z!p stí# 'perk9 a dlou&ýc& nalakovanýc& ne&t9# nutn! =prava vlas9).&o %loku pra*e v"pracovat 1 o'et-ovatelský pl!n a společn s potvrzenou doc&!zkou a &odnocení$ odevzdat garantovi od%orn. poru'ení sterilit" neodkladn na&l!sit $entoroviIstaniční sest-e ne%o vrc&ní sest-e. pra*e.EE J 1:. infor$ovat garanta od%orn.ak. Student nes$í % &e$ sv.15 + 2* 2E $inut p-est!vk" + 1:. Hít u se%e k dispozici sv.í n!rok na 2* 2E $inut p-est!vk" J p-est!vk" se na&razu.

0. letní individu!l ní Po-$! !1#n2 3$4/$0 ( 8 Po-$! 5o#in 15E (EE P.%3ovi6!7 C!kladní klinick! pracovi't J interní a c&irurgick.ka-e pro d ti# dorost a dosp l.2 )'EHLED PRA(OVI)* ODBORN+ PRAXE . odd lení Gnterní klinika P&irurgick! klinika . O.ardioc&irurgie 6eurologick! klinika . <$%ulance priv!tní&o l.o-n.če%na dlou&odo% ne$ocnýc& C!kladní klinick! pracovi't J interní a c&irurgick.ožní# oční# 1MO# sto$atoc&irurgie 6euroc&irurgick! klinika 1nkologick! klinika )op!leninov./ 1 $0$ !. Gnterní klinika P&irurgick! klinika Arau$atologick! klinika Drologick. centru$ )lastick! c&irurgie Po-$! !1#n2 ( 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 zi$ní letní 0 0 2EE 2EE individu!l ní 8 (EE ( zi$ní letní 0 8 2EE (EE 3$4/$0 33 !1#n2 1 89: 5o#in .ka-ství# d tsk! neurologie# 1)6 .linika d tsk.&o l.

!"#$n!%& Ro-n.%3ovi6!7 P.%C Do#?ov7#n>5o ?.4.A0$n.%3ovn.%3ovn.%3ovEno F 5o#in .OV< LIST =0>no % ?@.3 DO(HÁZ./% ($4/$0 o#?./& D%!"0 P. #oB% Po#?i 0$n!o.

3./& OBo.ic& uložení$ • s v"%avení$ p-íslu'n.& KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ?.vn. v ?. #$n ?.& P. $DnE0.&o odd lení 3neQ P.$e$ o'et-ovatelsk.&o odd lení • s doku$entací • &"gienický$i na-ízení$i a platný$i p-edpis" N1C) • standard" a .$ odd lení • zvl!'tnost$i p-íslu'n.0.42 M?o5ovo.2B75" ?. p.2B7Ln> ?4n7n.če na p-íslu'n.%I$ 0$n!o.e.%I$N& 3atu$Q )odpisQ . !"#$n!% & • pracovník" na odd lení • pracovní$ &ar$onogra$e$ • s"st.& G$n!o.0 HODNO(ENÍ ODBORN+ PRAXE HODNO(ENÍ PRAXE VSTUPNÍ INFORGA(E A STANOVENÍ (ÍLH =0>no !"#$n!%& Ro-n.%I$& o# J #o& O##74$n.

ak se cítí$ v tý$u pracovník9 na pracovi'tiQ G$n!o.no studentaQ 1%orQ MočníkQ )ra*eQ od S doQ 1dd leníQ HentorQ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ S!"#$n!& • • • • • co c&ci z$ nitQ co &odnotí$ na pracovi'ti pozitivn Q co &odnotí$ na pracovi'ti negativn Q co se $i lí%í na pracovi'tiQ .N !%nov$n135 3.& • • • co kladn &odnotí$ u studentaQ co z!porn &odnotí$ u studentaQ co doporuču.i ke zlep'ení u studentaQ S?4n7n.HentorQ StudentQ V<STUPNÍ INFORGA(E A DOSAOENÍ (ÍLH R$. M#o %L$n.42 3atu$Q )odpisQ HentorQ StudentQ .

o0"ni/%3$ ?%3i$n!$0 .n> Dn%4o !i ZEA$0 o ?. 0 do%r. DE %# $!i/Q A/!ivi!% O#Bo. . !"#$n!% BODOVÁ ).o0"ni/%3$ ?$.%I$PPPPPPPPPPPP Ho#no3$n. 6/E4% : 8 vý%orn vý%orn s $alý$i vý&rada$i 5 vel$i do%r.n> ?.LovEn.%v% Zo#?ov7#no ! Do#. onE4$0 Z. o#Bo.oT$ i ($4/$0 Bo#2 PoDnE0/Q Ho#no!. ( 2 1 $írn podpr9$ rn nedostatečn podpr9$ rn . .ÁLA M1 K RN ."-no ! Do35ED/% S?. ./ !"#i%PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP D%!"0 vQ/onEvEn.HODNOCENÍ STUDENTA NA ODBORNÉ PRAXI MENTOREM =0>no % ?@. !"#$n!%PPPPPPPPPPPPPPP. Ro-n.3.A0$n.

zevní zdravotní pro&lídk" V"'et-ení $oče na %ílkovinu# cukr a aceton 1d% r" krve na krevní test" Sledov!ní otok9 Tdukace paciet9Iklient9 <sistence u v"'et-ení l.c. ROVNÍ. &$otnosti a t lesn.A'E PRO DĚTIC DOROST A DOSPĚL+             Sc&opnost z.ekcí S i.U V AGBULAN(I PRIVÁTNÍHO L+.ící zdravotní pro%l.z" Vedení doku$entace Honitorov!ní t lesn.ící ana$n.4 NÁPLU A VINNOSTI PRAXE NÁPLU A VINNOSTI STUDENTA 1.# s.istit e*istu.ka-e <sistence u a$%ulantníc& výkon .$.$" prost-ednictví$ v"povída.4. vý'k" Honitorov!ní f"ziologickýc& funkcí <plikace in.# )rovedení celkov.

z" Vedení doku$entace# v"&led!v!ní pot-e% pacientaIklienta Honitorov!ní f"ziologickýc& funkcí Ca. ana$n.NÁPLU A VINNOSTI STUDENTA 1C 2.o$ple*ní p-íprava k operaci )ooperační p.&o $ateri!lu )rov!d ní činností p-i za. p-ed!v!ní infor$ací  ).če o $rtv.LINI(.i't ní pot-e%" dýc&!ní J o*"genoterapie 1d% r" %iologick. A 3. t lo# doku$entace                   .U NA .<(H PRA(OVI)TÍ(H )-í.če o pacientaIklienta v r!$ci &ospitalizace S% r o'et-ovatelsk.e$ a p.i'2ov!ní p-í.$u potrav" <sistence u vizit" <plikace in.n9  ).&o stavu# %olesti# operační r!n"# sekrece z dr.če J $onitorov!ní f"ziologickýc& funkcí# v do$í# ps"c&ick.ekcí# inf=zí a transf9zí Hanipulace s opi!t"# vedení doku$entace )-íprava sterilní&o stolku k p-evaz9$ a $alý$ c&irurgický$ z!krok9$ <sistence u p-evazu Tdukace pacient9Iklient9 <sistence u od%ornýc& v"'et-ení a z!krok9 .ekcí (sc# i$) )-íprava a asistence u intravenUzníc& in.če o po$9ck"# p-íprava po$9cek k výkon9$  Bstní a píse$n. ROVNÍ.i't ní &"gien" a v"prazd7ov!ní pacientaIklienta <sistence p-i za.

4./& )olo&ov!ní ne$ocnýc& . orientační v"'et-ení a posouzení zdrav#stavu klientk" .A0$n. saturace Pelkov.r$ení ne$ocnýc& Sledov!ní %ilance tekutin Cav!d ní nasogastrick.vkov!ní $uže H -ení specifick.čí Pelkov! koupel na l9žku Speci!lní p. H -ení k"slíkov.8 SEZNAG V<.ondiční cvičení 6!cvik c&9ze Bprava l9žka %ez ne$ocn.&o Bprava l9žka s ne$ocný$ 3opo$oc s &"gienickou p.& Ro-n.če o dutinu =stní . &$otnosti $oče <plikace kl"z$atu <plikace k"slíku 1ds!v!ní z 3P H -ení AA H -ení a &odnocení pulsu H -ení a &odnocení dec&u H -ení A.ONH ODBORN+ PRAXE =0>no % ?@.vkov!ní žen" <sistence p-i c.če o koloIileosto$ii ( výplac&# dilatace) P. sond" )od!v!ní strav"# l.k9 do sond" )-ikl!d!ní o%klad9 1%vazov! tec&nika <sistence u p-evazu operační r!n" ).če o inkontinentní&o klienta ).

e$# PAV u t &otnýc& klientek 3al'í výkon" dle specifik" odd lení .e&o edukace )r!ce s T.k9 na k9ži <plikace l.$.k9 per os )od!v!ní l.k9 do spo.ivkov.k9 do poc&v"# výplac& poc&v" <plikace l.&o vaku# zevní&o zvukovodu# na nosní sliznici )od!v!ní l.&o k lu$%!lní (.če o ze$-el. )-íprava a aplikace in.) punkci V"tvo-ení a udržení sterilní&o pole# p-íprava sterilní stolku ?ed ní dezinfekce <sistence p-i $alýc& g"nekologickýc& výkonec& 1dstran ní ste&9 )reventivní opat-ení vzniku deku%it9 ).c. )-íprava a asistence I aplikace inf=ze )-íprava a asistence p-i transf=zi 1d% r" krve z venozní&o -eči't 1d% r" krve z kapil!rní&o -eči't 1d% r" $oče k v"'et-ení$ 1d% r" stolice k v"'et-ení Výt r"# st r" ( z 3P# konečníku#poc&v"# ran/) )-íprava ne$ocn.)od!v!ní l.k9 per rectu$ Gn&alace )-íprava a aplikace in.če o klienta s deku%it" )-íprava klienta k operaci ).ekcí s.e$ klienta )ropu't ní klienta# .V p-ístro.ekcí i.ekcí i.&o <sistence p-i vizit )-í.v. )-íprava a asistence p-i aplikaci in.in.če o klienta po operaci Sledov!ní a $ -ení o%sa&u dren!žní&o za-ízení ).

ONTA.4.R .TW 9 8 R A.TIVITW VE V<U(E DAL)Í A.TIVITW P'ÍLOHW .