You are on page 1of 1

MATEMÀTIQUES 2n BATXILLERAT COL·LECCIÓ D’EXERCICIS

1. Considereu el sistema d’equacions següent:

REOPAS BLOC 1

a) Digueu per a quins valors del paràmetre a el sistema és incompatible b) Resoleu el sistema per al valor de a per al qual el sistema és compatible. I trobeu-ne una solució entera.

2. Considereu el sistema d’equacions següent:

a) Discutiu el sistema segons els valors del paràmetre b) Resoleu-lo per a

3. [PAU] Considereu el sistema d’equacions lineals següent:

a) Discutiu el sistema en funció del paràmetre k. b) Determineu la solució del sistema pels valors de k que fa que el sistema sigui indeterminat. c) Doneu la solució per a k=1

1