You are on page 1of 1

RL54 priprema za pismeni zadatak 1.

Reši grafi kom , metodom zamene i metodom suprotnih koeficijenata: A) x − y = 5  x + y = 7 B) x − 2 y = −5  x + y = 13  ∧ C) 3x − 2 y = 5   −2 x + y = −3

2.Odredi a i b ako je : 6 −

1 3 ( 2a − b ) = − 2 4

1 1 a − b =1 2 2

3.Ako bi se brzina voza pove#ala za 30 brzina smanjila za 20

km , on bi stigao dva sata ranije, a ako bi njegova h

km , on bi u stanicu došao tri sata ranije. Kolika je brzina voza , a koliki h je put koji voz treba da pre%e? 4.Reši grafi kom , metodom zamene i metodom suprotnih koeficijenata: A) x − 2 y = 5 ∧ x + y = 14 B) 3x − 2 y = 5 ∧ −2 x + y = −3 3 1 5.Reši sistem jedna ina: A) 2 x = −4 ∧ −3 x + 4 y = 2 B) 0, 2 y = 0,1x − 2 ∧ − y = 2 4 2 6. Ako bi majka svakom detetu dala po 9 oraha, ostao bi joj jedan orah. Ako bi svakom detetu dala po 10 oraha, nedostajao bi joj dva oraha. Koliko majka ima dece, a koliko oraha? 7.Cena kilograma jabuka je dva puta manja od cene jednog kilograma grož%a. Ako 4,5kg jabuka i 1,5kg grož% a koštaju 300dinara, koliko košta 1kg jabuka a koliko 1kg grož%a?