You are on page 1of 4

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

HP NG THU NH
Hm nay, ngy
thng nm 200 (Ngy
thng nm 200 ), ti
Phng T php ............................................... . Chng ti gm c:
BN CHO THU NH (gi tt l bn A) :
ng : .........................................................., sinh nm : ..........
CMND s : ................. do Cng an An Giang cp ngy : ..............
Cng v l B : ........................................, sinh nm : .........
CMND s : ................. do Cng an An Giang cp ngy : ............
a ch thng tr: .......................................................................
L ch s hu cn nh s ................. theo Giy chng nhn quyn s
dng t s ......... ngy .......... v h s k thut khu t s ......... ngy .......
ca .................. v Giy chng nhn quyn s hu nh s .............
ngy .............. ca UBND ........................... cp.
BN THU NH (gi tt l bn B) :
ng: ......................, sinh nm: ...........
CMND s : ................... do Cng an ............... cp: ................
B: ......................, sinh nm: ...........
CMND s : ................... do Cng an ............... cp: ................
a ch thng tr: .................................
Hai bn cng t nguyn tha thun k kt hp ng thu nh v t
vi cc iu khon v cam kt nh sau :
iu 1. Nh t cho thu, mc ch thu
1. Nh t cho thu : Bn A ng cho bn B thu cn nh c xc
nh bi cc giy t nu trn.
2. Mc ch thu nh : Kinh doanh mua bn
iu 2. Thi hn cho thu v thi gian giao nh
1. Thi hn cho thu l : ......... nm k t ngy: .......... n ngy ..........
(bng ch: ...........).
2. Thi gian giao nh cho thu : ...........

iu 3. Gi cho thu, phng thc v a im thanh ton


1. Gi cho thu nh :
-Hai bn thng nht gi thu l ............./thng (............................).
-Gi cho thu ny l c nh v s khng thay i trong sut thi gian
hp ng c hiu lc
2. Phng thc thanh ton : Bn B thanh ton tin thu nh cho bn A
bng tin mt, ......... thng giao tin mt ln, t ngy ...... n ngy ........ ca thng
u tin theo Hp ng. Nu chm np tin thu theo tha thun th phi tr li
sut theo mc li sut quy nh ca Ngn hng Nh nc Vit Nam trn s tin
thu phi tr theo tng thi im.
3. a im thanh ton tin thu nh : ..........
iu 4. Quyn v ngha v ca bn A
1. Bn A c quyn ly li din tch nh cho thu trc thi hn hp ng khi:
- Bn B s dng din tch nh thu tri mc ch nu ti khon 2 iu
1 ca hp ng ny hoc trong thi gian s dng din tch nh thu bn B c lm
h hi nghim trng n kt cu v hin trng ca nh ang thu.
- Cho thu li mt phn hoc ton b din tch nh ang thu m khng
c s ng ca bn A.
- Khi bn B thanh ton tin thu nh tr mt k so vi thi gian ghi trong
hp ng m khng c s ng ca bn A.
2. Bo m quyn s dng trn vn v ring bit ca bn B trong sut
thi hn hp ng, chu trch nhim trc php lut nu c bt k bn th ba no
tranh chp, khiu kin v a im cho thu.
3. H tr bn B trong cc trng hp xin php ci to, sa cha, xin lp
t cc thit b , hay cc cng vic khc i hi phi c s gip ca bn A.
4. C ngha v bn giao din tch nh cho thu ng hin trng, thi gian
nu ti iu 1 v iu 2 ca hp ng ny, ng thi bo m cho bn B c
trn quyn s dng din tch nh thu trong sut thi gian thu.
5. Np thu s dng nh , t hng nm theo quy nh ca php lut.
iu 5. Quyn v ngha v ca bn B
1. c trc tip ng k kinh doanh v t chc kinh doanh theo ng
php lut.
2. Thanh ton tin thu nh v k qu ng hn cho bn A.
3. c trn quyn s dng din tch nh thu v cc cng trnh sn c
gn lin trong sut thi gian thu.
4. c sa cha, trang tr ni tht bn trong din tch nh thu ph hp
vi mc ch thu nh nhng khng c lm nh hng kt cu, hin trng nh
thu, trng hp bn B sa cha nh thu lm thay i kt cu hin trng th phi
c s ng bng vn bn ca bn A v c php ca c quan c thm quyn
theo quy nh ca php lut.
5. c gn bng hiu ti khu vc nh ta lc, cc biu tng khc mang
tnh qung co v phi c cc ngnh chc nng cho php.
2

6. c yu cu bn A bi thng nhng thit hi thc t xy ra khi c


pht sinh tranh chp v quyn s hu nh v quyn s dng t ang thu lm nh
hng n vic kinh doanh ca bn B.
7. Tr tin thu nh y v ng thi hn, a im ghi nhn trong
hp ng ny.
8. Phi s dng din tch nh thu ng mc ch ghi nhn khon 2
iu 1 ca hp ng ny.
9. Chp hnh tt cc quy nh v gi gn v sinh mi trng, phng
chng chy n v trt t an ninh trong khu vc.
10. T chu trch nhim v mi hot ng kinh doanh ca mnh trong
sut thi gian thu nh.
iu 6. Chm dt hp ng thu nh
Hp ng thu nh chm dt trong cc trng hp sau y :
1. Thi hn thu ht.
2. Nh cho thu phi tho d do b h hng nng c nguy c sp hoc
thc hin quy hoch xy dng ca Nh nc.
3. Bn B b rt giy php hot ng kinh doanh ti
............................................... hoc trn phm vi ton quc.
4. Bn A c quyn chm dt hp ng thu nh trc thi hn bng
cch gi thng bo bng vn bn cho bn B trc thi hn l 6 thng trong cc
trng hp sau :
- Bn B khng thanh ton tin thu nh 01 k.
- Bn B s dng nh sai mc ch ti khon 2 iu 1 ca hp ng ny.
iu 7. Cc cam kt v tha thun khc
1. V iu kin khch quan, nu bn A mun ly li din tch nh cho
thu hoc bn B mun tr li din tch nh thu trc thi hn hp ng th hai bn
phi thng bo cho nhau l 03 thng trc khi chm dt hp ng.
2. Nu khi ht hn hp ng m bn A tip tc cho thu th bn B c
quyn u tin tip tc thu, gi cho thu s do hai bn thng lng.
3. Cc hng mc xy dng gn lin vi kt cu xy dng khng th di
chuyn thuc v bn A khi chm dt hp ng. Tuy nhin bn B s bn giao li
cho bn A m khng phi hon tr li hin trng ban u.
4. Bn B phi thanh ton y tin thu nh, tin in, nc v cc chi
ph khc s dng (bn A c quyn truy i nu nhn c cc ha n sau khi
chm dt hp ng).
5. Nu trong thi gian thu nh c pht sinh vic nh, t cho thu b gii
ta, di di th bn A phi thng bo trc cho bn B trc 03 thng.

6. Hai bn cam kt thc hin ng v y cc iu khon ghi trong


hp ng, trng hp pht sinh tranh chp, hai bn cng nhau thng lng gii
quyt, nu hai bn khng t gii quyt c th c quyn khi kin n Ta n
nhn dn cc cp yu cu gii quyt theo quy nh ca php lut.
Mi sa i, b sung hoc hy b hp ng ny ch c gi tr khi c
lp thnh vn bn do hai bn cng k tn v c c quan c thm quyn chng
nhn.
BN THU NH
(K tn, ng du)

BN CHO THU NH
(K tn, ng du)