You are on page 1of 42

36

BAZELE CERCET RII CREATIVE

2. SURSE DE FINAN ARE A CERCET RILOR.
În func ie de ordonan atorul de credite, sursele de finan are pot fi: na ionale !i interna ionale. Sursele na ionale pot fi: - guvernamentale; - agen i economici; - asocia ii profesionale; - sponsoriz*ri; - interne – ale unit* ii care efectueaz* cercetarea. Guvernul României finan eaz* activitatea de cercetare pe trei direc ii care sunt accesibile tuturor organiza iilor sau persoanelor eligibile: - Programele na ionale de cercetare dezvoltare; - Programele de cercetare universitar*; - Programele de cercetare ale Academiei. 2.1.Programele na ionale de cercetare dezvoltare Programele de cercetare dezvoltare cuprind ansamblul direc iilor de cercetare !i dezvoltare considerate priorit* i imediate !i de perspectiv* în plan na ional sau sectorial !i sus inute prin politica guvernamental*. Modul de structurare !i definire al programelor reflect* tipul de politic* în domeniul cercet*rii adoptat pentru programul respectiv. Sunt cunoscute mai multe tipuri de modele de dezvoltare macroeconomic* !i social* dar care pot fi grupate în urm*toarele tipuri: - modele de dezvoltare bazate pe resurse, care sunt viabile numai pe termen scurt; - modele de dezvoltare bazate pe investi ii, pot fi aplicate cu un efort financiar considerabil !i presupun selectarea, asimilarea !i dezvoltarea de tehnologii importate; - modele de dezvoltare bazate pe inovare presupun orientarea investi iilor spre factorii imateriali, intangibili ai activit* ii, adic* cercetare !tiin ific*, informa ie, management activ !i adaptiv în corelare cu realizarea unor fluxuri !i structuri de produc ie flexibile, cu performan e ridicate concentrate în întreprinderi mici. De!i aceste Programe au cunoscut diverse denumiri !i au avut obiective specifice, în func ie de perioada func ion*rii lor, ele sunt surse de finan are public*, destinate unit* ilor specializate în activitatea de cercetare

Capitolul 2

Surse de finan are a cercet*rilor

37

(institute de cercetare, universit* i, agen i economici priva i) sau chiar !i persoanelor fizice. Astfel, în perioada 1996-2000 acesta s-a numit ORIZONT 2000, iar în perioada 2000-2005 PNCDI –Programul Na ional de Cercetare Dezvoltare !i Inovare. Începând cu anul 2005 s-a lansat Programul Cercetare de Excelen *. Pentru a avea o imagine asupra evolu iei activit* ii de cercetare, prin prisma finan *rii guvernamentale, consider oportun* o scurt* prezentare a acestora. 2.1.1.ORIZONT 2000 Programul denumit generic ORIZONT 2000[ 4] a avut la baz* o abordare matriceal*, care combin* stabilirea direc iilor de cercetaredezvoltare prioritare cu focalizarea spre obiective clar definite. În acest context Programul ORIZONT 2000 a abordat urm*toarele 20 de direc ii tematice !i 80 de subprograme specifice: - Comunica ii: compatibilizarea func ional* !i calitativ* a Sistemului Na ional de Comunica ii cu cel Interna ional; cre!terea interoperabilit* ii serviciilor; telecomunica ii; comunica ii po!tale. - Tehnologia informa iei: instrumente !i tehnologii informatice avansate; re ele informatice na ionale. - Componente ale societ+ ii informa ional-cultural intensive: sisteme suport pentru realizarea de componente ale Societ* ii Informa ional –Cultural Intensive. - Transporturi: integrarea sistemului na ional de transport în sistemele regionale, european !i interna ional; modernizarea !i dezvoltarea infrastructurii din transporturi; managementul activit* ilor din transporturi; dezvoltarea sistemelor logistice; securitatea în transporturi !i siguran a circula iei. - Agricultur+, Silvicultur+, Alimenta ie: protec ia, conservarea, managementul resurselor naturale; ameliorarea plantelor de cultur*, tehnici !i tehnologii performante, competitive de cultivare a acestora; ameliorarea genetic*, tehnici !i tehnologii performante, competitive !i specifice produc iei animale; procese, procedee !i tehnologii performante specifice pentru conservarea, industrializarea !i valorificarea resurselor alimentare, protec ia alimentului !i a alimenta iei umane; conservarea, regenerarea !i dezvoltarea durabil* a resurselor silvice, tehnologii !i

38

BAZELE CERCET RII CREATIVE

managementul forestier; sisteme informatice, module, sta ii, utilaje !i echipamente destinate func ion*rii ecologice !i economice a agrosistemelor. - Mediu /i tehnologii de mediu: mediul înconjur*tor, calitatea mediului !i schimb*ri globale; tehnologii de mediu !i ingineria mediului; cercet*ri polare, protec ia stratului de ozon. - Multipol tehnologic regional „MAREA NEAGR ” : ecosistemul M*rii Negre, mediul marin !i Delta, tehnologii specifice, sistem de comunica ii între *rile limitrofe, sistem informatic pentru cooperare regional*, conservarea !i protejarea specificului zonal. - Prevenire, protec ie, reabilitare în situa ii de pericol cu risc ridicat: tehnici, metode !i echipamente specifice; m*suri educa ionale !i de protec ie. - Energie: folosirea ra ion* a surselor energetice; surse de energie neconven ional*; energie nuclear*. - Resurse naturale: metode moderne de exploatare a resurselor naturale; suport tehnologic pentru restructurarea !i dezvoltarea sistemului de exploatare al resurselor naturale; suport tehnologic pentru restructurarea !i dezvoltarea sistemului de exploatare al resurselor naturale; securitatea muncii. - Produse /i tehnologii industriale: produse !i tehnologii noi, produse noi competitive, tehnologii generice competitive pe plan interna ional; noi tehnologii în procesele existente de fabrica ie; microtehnologii; tehnologii pentru recuperarea-reciclarea materiilor prime !i a produselor la sfâr!itul ciclului lor de via *; alinierea produselor !i tehnologiilor la nivelul standardelor europene. - Standarde, M+sur+, Testare: metode !i tehnici de m*sur* pentru calitatea produselor !i a vie ii; dezvoltarea sistemului de standarde, m*sur* !i testare. -Materiale noi: materiale noi. - Biotehnologii: procese biochimice, biofizice, biologice, substan e !i preparate enzimatice în biotehnologii; microbiologie în biotehnologii; tehnici de imunologie în biotehnologii; biologia vegetal*, animal* !i uman* în biotehnologii; echipamente, senzori !i informatic* în biotehnologii; biotehnologii pentru producerea de alimente !i alimenta ie; biotehnologii în aquacultur* !i mediu înconjur*or; biotehnologii în patologia animal*; etic*, securitate, impact social. -Biomedicin+ /i s+n+tate: prevenire !i control a bolilor cu frecven * !i grad ridicat de periculozitate; imunologie; SIDA; cercetare oncologic* ;

Capitolul 2

Surse de finan are a cercet*rilor

39

”Deceniul Creierului”; tehnologii medicale „clasice”; tehnologii medicale „neconven ionale”; s*n*tate, factori de influen * !i impact social; farmacologie. - Urbanism, construc ii, noi materiale de construc ii: amenajarea teritoriului la nivel na ional !i local; dezvoltarea durabil* a localit* ilor; siguran a, func ionalitatea !i confortul construc iilor; noi tehnologii !i materiale pentru construc ii. - 6tiin e de baz+: fizica; matematica; biologia genetic*; chimie; !tiin ele spa iale; geologia !i geofizica. - Aeronautic+ /i spa iu: aeronautic*, tehnologii de exploatarea a spa iului cosmic; medicin* !i biologie aerospa ial*. -Cercetarea socio-economic+ orientat+: economia managementul, politica !i istoria !tiin ei; integrarea României în Europa; efecte sociale ale procesului de restructurare în economie; cercet*ri socio-economice de interes general. - Dezvoltarea zonal+: reabilitarea zonal*; monitorizarea dezvolt*rii satului românesc; dezvoltarea zonelor balneo-climaterice; dezvoltarea zonei montante. 2.1.2.Programul na ional de cercetare dezvoltare /i inovare PNCDI Acest Program[4] a fost lansat de Agen ia Na ional* pentru Gtiin * !i Tehnologie ANSTI în anul 2000 ( http://www.mct.ro) !i a cuprins mai multe Programe, lansate imediat dup* anul 2000. Ele au reprezentat o abordare diferit* fa * de ORIZONT 2000 în special prin modul de coordonare a Programelor (fiecare Program a fost coordonat de câte o institu ie – Universitate sau Institut de cercet*ri – desemnat* în urma unei competi ii) !i prin modul de selectare a propunerilor finan ate: evaluarea fiec*rei aplica ii independent de mai mul i evaluatori (de regul* trei) !i realizarea unui consens prin evaluarea în panel (to i cei care au evaluat o aplica ie analizeaz* !i î!i sus in punctajele astfel încât, în final, diferen a dintre note s* se încadreze într-un ecart stabilit de coordonatorul Programului). Aceast* metod*, inclusiv structura aplica iei, este similar* evalu*rii Proiectelor europene, fiind un bun exerci iu pentru cercet*torii români în vederea aplic*rii la sursele de finan are european*. Iat* o scurt* prezentare a acestora. RELANSIN- Relansare economic+ prin cercetare /i inovare[5]

RELANSIN – Biotehnologii. Obiectivele generale ale programului: • Cre!terea competitivit* ii unit* ilor economice . RELANSIN – MEDIU.40 BAZELE CERCET RII CREATIVE Programul.RELANSIN – MODERNIZARE.Stimularea aplic+rii inven iilor. Relansarea economic prin integrare de tehnologii. RELANSIN . • Eficientizarea utiliz*rii resurselor de c*tre unit* ile economice. . Dezvoltarea serviciilor de utilitate public –RELANSIN – SERVICII PUBLICE Ridicarea calit ii vie ii – RELANSIN – CALITATEA VIE3II. RELANSIN – Microinginerie. are ca scop stimularea valorific*rii rapide în economie a inven iilor. Structura programului. precum !i între acestea !i unit* i de cercetare-dezvoltare. Relansare economic prin tehnologizare sau/ i modernizare . RELANSIN – Inovare tehnologic . • Adaptarea activit* ii unit* ilor economice la cerin ele !i exigen ele pie ei !i penetrarea lor pe noi segmente de pia *. RELANSIN – Tehnologii medicale. Relansarea economic prin Cercetare i Inovare Întreprinderi Mici i Mijlocii RELANSIN – IMM. RELANSIN – Cercetare de firm .Tehnologii informa ionale. prin valorificarea direct* la agen ii economici beneficiari a capitalului tehnologic de care dispun unit* ile de cercetaredezvoltare. • Dezvoltarea parteneriatului între unit* i economice. în special a celor din domeniile tehnice avansate[6]. inclusiv prin stimularea inov*rii !i transfer tehnologic. INVENT . produse i servicii RELANSIN – INTEGRARE –PROIECTE COMPLEXE. • Cre!terea capacit* ii unit* ilor economice de a absorbi !i asimila rezultatele activit* ii de cercetare-dezvoltare. Centre de excelen . RELANSIN – AP4RARE. a urm*rit cre!terea relevan ei !i impactului activit* ilor de cercetare-dezvoltare !i de inovare în asigurarea relans*rii !i a dezvolt*rii durabile a economiei. • Stimularea dezvolt*rii economice regionale !i locale.

Dezvoltarea de noi materiale !i tehnologii pentru realizarea de micro !i nanostructuri. sisteme. cât !i exploatarea poten ialului existent la materialele cunoscute . produse. în special din domenii tehnice avansate.Îmbun*t* irea cuno!tin elor !tiin ifice. .Realizarea de tehnologii de fabrica ie. bazate pe brevete ale inventatorilor români. . microsisteme integrate. . de înalt* precizie.Materiale noi. • Realizarea !i aducerea pân* la faza de produc ie a produselor. cu implica ii în dezvoltarea durabil* a României: în plan economic. . • Dezvoltarea de noi tehnologii !i materiale avansate. MATNANTECH.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 41 Obiectivele generale ale programului: • Realizarea !i testarea modelelor demonstrative (func ionale. Obiectivele generale ale programului: • Dezvoltarea cunoa!terii !tiin ifice în domeniul !tiin ei !i ingineriei materialelor noi. micro /i nanotehnologii [7] Scopul programului .Dezvoltarea de noi materiale. . în special din domenii tehnice avansate. de înalt* precizie. micro !i nanotehnologiilor. tehnologiilor sau serviciilor noi sau cu îmbun*t* iri semnificative. caracteristice dezvolt*rii competitive !i durabile. în vederea cre!terii competitivit* ii industriei române!ti !i aprecierii ei la nivelul *rilor Uniunii Europene. care s* conduc* la cre!terea competitivit* ii produc iei autohtone de materiale noi. tehnologiile sau serviciile noi sau cu îmbun*t* iri semnificative. pentru produsele. instrumente !i aparatur* miniaturizate. a competen ei !i capacit* ii tehnologice în domeniul materialelor. de mediu.Cercetarea !i dezvoltarea de noi materiale !i tehnologii (inclusiv metode !i tehnici de simulare !i caracterizare microfizic* !i func ional*) pentru realizarea de micro !i nanostructuri (inclusiv materiale nanostructurate). microsisteme integrate !i instrumente miniaturizate. bazate pe brevete ale inventatorilor români. valorificate prin proiecte dezvoltate de agen ii economici interesa i în aplicarea acestora. social. experimentale) sau a prototipurilor.

• Dezvoltarea facilit* ilor !i serviciilor CDI în domeniul materiale noi. • Programe prioritare. Obiectivele generale ale programului: • . centre de servicii etc. optice. AGRAL – Agricultur+ /i alimenta ie a avut scopul de a fundamenta !iin ific !i de a elabora solu ii. micro !i nanotehnologii. • Dezvoltarea de facilit* i !i servicii în sprijinul cercet*rii din domeniu (re ele. • Centre de excelen *. micro !i nanotehnologii în domeniile de vârf ale !tiin ei contemporane. metode. magnetice. • Materiale avansate cu propriet* i electrice. realizarea securit* ii alimentare. • Sinteza !i procesarea pulberilor. • Promovarea excelen ei !tiin ifice în domeniul materiale noi. aplica ii chimice !i de mediu. precum !i promovarea !i diseminarea cuno!tin elor !i rezultatelor C-D ob inute în cadrul programului. traductori !i microsisteme. Structura programului • Materiale compozite. tehnologii !i echipamente pentru dezvoltarea durabil* a produc iei agroalimentare.42 BAZELE CERCET RII CREATIVE Promovarea cooper*rii !tiin ifice interna ionale în vederea integr*rii cercet*rii române!ti de materiale noi. termomecanice. • Cre!terea capacit* ii !i performan elor în produc ia de materiale. • Micro !i nanotehnologii pentru interfe e. • Biosubstan e !i biomateriale. îmbun* irea calit* ii vie ii !i dezvoltarea rural* durabil* în România [8]. • Micro !i nanoelectronica !i optoelectronica. micro !i nanotehnologii. • Materiale nanostructurate. • Materiale inteligente. micro !i nanostructuri. • Materiale pentru inginerii de proces. stimularea dezvolt*rii economice regionale !i locale. centre.).

Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 43 Evaluarea. în cantit* i ridicate. sisteme integrate de asigurare a activit* ilor agricole. • Dezvoltarea de facilit* i !i servicii în sprijinul cercet*rii din domeniu (re ele. marketingul produselor agroalimentare în concordan * cu principiile dezvolt*rii durabile. tehnici !i tehnologii fundamentate !tiin ific pentru cre!terea produc iei animale !i asigurarea protec iei sanitarveterinare. Structura programului • . organizarea !i managementul produc iei agricole. rentabile !i competitive pe pia a intern* !i interna ional*. dimensiunea optim* a exploata iilor agricole. • Tehnologii. cre!terea volumului !i a calit* ii produc iei agricole !i a celei alimentare. • Metode. procedee !i metodologii pentru modernizarea produc iei alimentare în contextul cerin elor diversific*rii func ionale !i comerciale a produselor alimentare pentru asigurarea securit* ii alimentului-nutri iei popula iei. • Solu ii !i concepte !tiin ifice pentru realizarea unui progres semnificativ în ob inerea de produse agricole la culturile de câmp. • Solu ii !tiin ifice pentru cre!terea competitivit* ii tehnicoeconomice. corespunz*toare principiilor agriculturii durabile !i asigur*rii s*n*t* ii consumatorilor. utilizarea. • Evaluarea !i valorificarea poten ialului turistic în vederea dezvolt*rii agroturismului. de calitate superioar*. a produselor hortiviticole !i perfec ionarea serviciilor adaptate cerin elor pie ei interne !i externe corespunz*tor cu cerin ele dezvolt*rii durabile. • Tehnici. utilaje !i echipamente pentru diversificarea. centre. centre de servicii etc.) precum !i promovarea !i diseminarea cuno!tin elor !i rezultatelor C-D ob inute în cadrul programului. • Solu ii !tiin ifice privind economia. protec ia !i ameliorarea resurselor naturale în scopul cre!terii cantitative !i calitative a produc iei agricole. sisteme.

Evaluarea. . -POLEVIT. . . • Elaborarea de documente !i reglement*ri armonizate cu tendin ele pe plan european !i mondial referitoare la organizarea !i desf*!urarea activit* ilor de standardizare. marketing !i management în agricultur* !i industria alimentar*.Sisteme moderne.Resurse. eficiente de organizare. care s* permit* evaluarea precis* a caracteristicilor produselor. -GESICA. tehnologii !i produse alimentare. securitatea alimenta iei !i a alimentului. certificare !i acreditare. ma!ini. ameliorarea !i valorificarea resurselor naturale în concordan * cu principiile dezvolt*rii agriculturii durabile. • Realizarea de sisteme performante de verificare reglare si control. precum !i dezvoltarea !i certificarea sistemelor de asigurare a calit* ii !i încadrarea activit* ii acestora în tendin ele existente pe plan european. utilaje !i echipamente pentru agricultur* !i industrie alimentar*.Sisteme.Produse hortiviticole competitive !i dezvoltarea durabil* a agrosistemelor hortiviticole.Evaluarea !i valorificarea poten ialului turistic !i dezvoltarea agroturismului.INDAL.44 BAZELE CERCET RII CREATIVE -RESNAT.SIMAGRO.ECOMA. în condi iile unui pre competitiv !i ale respect*rii standardelor de siguran * !i a altor reglement*ri. care s* permit* corelarea ac iunilor !i politicilor în domeniul calit* ii pe plan na ional. CALIST -Calitate /i standardizare[9] Scopul programului: • Crearea !i dezvoltarea procedurilor/mijloacelor de încercare.AGROTURISM .Genotipuri !i sisteme tehnologice performante pentru plantele de câmp. a productivit* ii !i care permit un • retur rapid al informa iei c*tre produc*tor. care s* asigure cre!terea preciziei.Sisteme de produc ie zootehnic* !i de protec ie sanitar veterinar*. pe tipuri de produse !i procese de fabrica ie. protec ia. -ZOOMED . . . • crearea bazei tehnico-!tiin ifice necesare.

. MENER. urbanism. lucr*ri editilitare. AMTRANS . politici macroeconomice în transporturi.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 45 asigurarea bazei !tiin ifice pentru elaborarea standardelor române!ti !i adoptarea prin acestea a standardelor europene !i interna ionale. introducerea metrologiei legale progresiv în domeniile legate de siguran a !i calitatea vie ii. mediului. resurse [11]. Sisteme !i mijloace de m*surare/ încercare !i control al calit* ii produselor/proceselor. alinierea sistemului na ional de transport la sistemul european. economia construc iilor !i managementul în construc ii.Transporturi: reabilitarea modernizarea !i dezvoltarea infrastructurilor din transporturi. Dezvoltarea !i sus inerea sistemului de standarde na ionale. asigurarea recunoa!terii mutuale a etaloanelor !i verific*rilor metrologice. . • aducerea etaloanelor na ionale !i de referin * ale României la performan ele metrologice cerute de Uniunea European*. mijloace !i echipamente moderne de transport.Amenajarea teritoriului /i transporturi a avut trei subprograme !i treisprezece module [10]: . 3. dezvoltarea !i evaluarea sistemului de management al calit* ii. 4. Scopul programului: • Sus inerea cre!terii competitivit* ii economiei !i a unei cre!teri economice durabile prin: Protejarea. energie. Structura programului: 1. management !i marketing urban. Metode !i instrumente pentru îmbun*t* irea managementului calit* ii. locuire.Construc ii /i Lucr+ri Publice: construc ii. dezvoltarea durabil* în transporturi.Mediu. în scopul înl*tur*rii barierelor tehnice din comer precum !i dezvoltarea parteneriatului interna ional !i • participarea la procesul de elaborare a standardelor europene !i interna ionale. Metode !i tehnici de m*surare/încercare !i control al calit* ii produselor/proceselor. îmbun*t* irea confortului c*l*torilor. cre!terea securit* ii !i siguran ei în transporturi. punerea în valoare !i • . 2.Amenajarea Teritoriului /i Urbanism: amenajarea teritorului. protec iei mediului !i s*n*t* ii. siguran ei vie ii.

• Asigurarea suportului !tiin ific !i tehnologic necesar derul*rii activita ilor specifice energeticii nucleare. protec ie !i interven ie în cazul situa iilor de risc sau de dezastre naturale sau antropice.46 BAZELE CERCET RII CREATIVE exploatarea ra ional* a mediului înconjur*tor !i a capitalului natural ale României. 2. Obiectivele programului: 1 Mediu : • Evaluarea structurii. tehnologii. • Metode. instrumente !i sisteme de previziune !i monitorizare a factorilor de risc natural sau antropic !i a situa iilor de risc sau a dezastrelor naturale sau antropice. agrosisteme !i p*!uni. Cre!terea eficien ei întregului lan de producere !i exploatare a energiei !i integrarea sectorului energetic în standardele UE. instrumente. Energie /i resurse • Tehnologii. reabilitarea !i monitorizarea mediului înconjur*tor !i a capitalului natural. a calit* ii !i a capacit* ii de regenerare a mediului înconjur*tor !i a capitalului natural ale României: resurse de ap*. transportul. • Tehnologii noi !i neconven ionale de ob inere. . sisteme ecologice. sisteme !i echipamente pentru protejarea. • Metode. sisteme. • Tehnologii curate de producere a energiei . instrumente !i echipamente pentru modernizarea !i cre!terea eficien ei în producerea. cu respectarea cerin elor de securitate nuclear* !i dezvoltarea tehnicilor nucleare în România. tehnologii. aer !i sol. instrumente !i sisteme de prevenire. resurse datorate biodiversit* ii. • Identificarea !i caracterizarea proceselor fundamentale !i a variabilita ii în sistemul climatic. • Conversia !i integrarea aplicativ* a surselor regenerabile de energie. acvatice !i marine etc. . ecosisteme forestiere. distribu ia !i consumul de energie. • Metode. producere !i stocare a energiei . Protec ia mediului geologic !i valorificarea ra ional* a resurselor minerale. tehnologii.

fisiune. în tratarea afec iunilor patologice !i în prevenirea bolilor cu impact mare în popula ie. • Procese nucleare !i termohidraulice în centrale nucleare . • Managementul sistemelor !i proceselor energiei . • Estimarea impactului radiologic al activit* ilor nucleare asupra popula iei !i mediului. • Asigurarea func ion*rii economice !i în condi ii de securitate a instala iilor nucleare . Terapeutica medical*. . mediu !i lung . • Elaborarea. precum !i dezafectarea instala iilor nucleare. • Modelarea proceselor de distribu ie !i acumulare a substan elor minerale utile. • posibilit* i de prevenire. • Stabilirea !i reevaluarea poten ialului na ional de resurse energetice !i minerale. • Patologia cronic* degenerativ*: mecanisme celulare de producere. dezvoltarea !i folosirea tehnologiilor avansate în domeniul nuclear: fuziune. • Gestionarea de!eurilor radioactive !i a combustibilului iradiat. Energetica nuclear+ • Elaborarea Programului nuclear na ional pe termen scurt. • • • Patologia copilului !i adolescentului. strategice !i aplicate în vederea în elegerii mecanismelor îmboln*virii la om. • VIASAN – via + /i s+n+tate[12] Scopul programului: Promovarea !i sus inerea cercet*rilor medicale de baz*. caracterizarea !i controlul medicamentului. Patologia infec ioas*. • Dezvoltarea bazei materiale cuprinzând instala iile nucleare experimentale necesare asigur*rii suportului !tiin ific !i tehnologic na ional al energeticii nucleare. • Valorificarea durabil* !i competitiv* a resurselor naturale energetice !i minerale. 3.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 47 Tehnologii noi !i neconven ionale de mentenan * specifice instala iilor energetice . Obiectivele programului: • Procese celulare în biologie !i patologie.

instrumente !i echipamente pentru servicii electronice evoluate de comunicare. modelelor. • Tehnologii. scheme !i ac iuni pentru diseminarea !i asimilarea la nivelul societ* ii !i economiei a conceptelor. modele !i aplica ii pentru formarea mentalit* ii. • Tehnologii.48 BAZELE CERCET RII CREATIVE • • • • • S*n*tate public* !i epidemiologie. dorin ei !i abilit* ii de utilizare a instrumentelor informatice !i de comunica ii în via a !i activitatea curent*. Obiective privind tehnologii ale Societ+ ii informa ionale: • Tehnologii. instrumente !i echipamente pentru noi tipuri de activit* i la distan * !i în re ea. • Studii !i analize privind poten ialul specific na ional de elaborare. precum !i în corelare atât cu Strategia na ional* de dezvoltare economic* a României pe termen mediu. metodelor. în cadrul tendin ei generale de evolu ie c*tre Societatea bazat* pe cunoa!tere !i comunicare. Tehnici neconven ionale în patologia solicit*rilor de mare performan * uman*.Societatea informa ional+ [7] Scopul programului: Analiza sistemic*. în sprijinul agen ilor economici !i al cet* enilor. studii de prognoz* !i de foresight. stimularea !i favorizarea dezvolt*rii Societ* ii informa ionale în România. INFOSOC . cercetarea !i practica medical*. • Metode. întreprinderii !i societ* ii. asimilare !i aplicare a instrumentelor informatice de înalt* performan * !i studiul impactului acestora asupra cet* eanului. informare !i comerciale. . Solu ii informatice noi pentru managementul. • Proceduri. Obiective cu caracter strategic /i de preg+tire a societ+ ii: • Concepte !i structuri economice !i sociale adecvate Societ* ii informa ionale. Tehnologii medicale avansate în vederea introducerii în practica medical*. specifice lucrului în spa iul virtual. tehnicilor !i tehnologiilor informatice !i de comunica ii. cât !i cu Strategia na ional* de informatizare !i cu prevederile documentelor UE privind "e-Europe". instrumente !i echipamente multimedia. Diagnoza !i controlul proceselor metabolice !i adaptative în sportul de mare performan *.

inclusiv metode !i instrumente pentru ingineria lingvistic*. gestionarea. • Modele. în vederea ob inerii de produse noi !i servicii.Biotehnologii [7] Scopul programului: Modificarea. • Sisteme informa ionale avansate care s* sus in* economia bazat* pe cuno!tin e. • managementul mediului !i al sistemelor inteligente de transport. echipamente !i servicii avansate de comunica ii radio !i optoelectronice. modele.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 49 Tehnologii pentru interfe e extinse om-ma!in*. • !tiin * !i tehnologie. • Centru de calcul de înalt* performan *. • Metode. • comunicarea între persoane inclusiv din medii greu accesibile. în instruire !i educa ieinclusiv educa ie continu*). • Re ea na ional* de mare vitez* pentru Cercetare-Dezvoltare !i Transfer Tehnologic. • Metode. • Tehnologii. administra ia public*. Obiective privind sisteme /i aplica ii pentru Societatea informa ional+: . instrumente !i arhitecturi noi pentru implementarea sistemelor deschise interoperabile !i tehnologii ale bazelor de date pentru gestiunea informa iei distribuite !i eterogene. modele !i instrumente pentru dezvoltarea sistemelor software. • Metode. instrumente. manipularea !i interoperarea diverselor categorii de cuno!tin e. • . sisteme !i echipamente evoluate pentru automatizarea !i informatizarea proceselor industriale !i pentru cre!terea gradului de inteligen * al proceselor !i produselor industriale. sisteme. precum !i sisteme de calcul de înalt* performan *.Sisteme telematice evoluate pentru: • servicii publice (în îngrijirea s*n*t* ii. • Modele !i structuri de re ele de comunica ii. • Tehnologii. BIOTECH. instrumente !i echipamente pentru securizarea sistemelor de comunica ii !i asigurarea calit* ii serviciilor. dezvoltarea si valorificarea socioeconomic* a poten ialului sistemelor vii prin tehnologii moderne specifice. instrumente !i standarde pentru reprezentarea. • Sisteme de comunica ii mobile !i personale.

AEROSPA IAL . protec ia mediului) a rezultatelor teoretice si experimentale ob inute • Dezvoltarea si integrarea bioingineriei în procesul de retehnologizare a industriei române!ti cu scopul moderniz*rii !i gener*rii unei baze tehnice si tehnologice proprii . • Ob inerea de principii active naturale !i diversificarea pe aceast* baz* a produselor destinate industriilor chimico-farmaceutic*. dezvoltarea !i valorificarea în condi ii superioare a resurselor biologice datorate diversit* ii genetice a plantelor !i animalelor. substan elor !i proceselor biotehnologice. • Ob inerea de principii active naturale destinate sus inerii efortului !i refacerii post efort la sportivii de performan *. farmacie. animal !i vegetal. medicin*. • Studierea genomului uman. sisteme. aquacultur*. • Tehnologii. • Identificarea !i valorificarea resurselor biologice regenerabile !i a de!eurilor prin biotehnologii specifice.50 BAZELE CERCET RII CREATIVE Obiective : • Continuarea !i dezvoltarea cercet*rii !tiin ifice destinat* fundament*rii biotehnologiilor moderne !i realiz*rii de bioproduse. alimentar*. industrie alimentar*. • Elaborarea de metode si tehnici noi destinate controlului !i asigur*rii calit* ii produselor. medicofarmaceutic* etc. . în vederea cunoa!terii !i în elegerii informa iei con inute !i a manipul*rii genetice cu efecte benefice în procesele de dezvoltare !i metabolice de interes . s*n*tate etc. • Folosirea tehnicilor de AND recombinat în vederea ob inerii de noi bioproduse cu relevan * pentru industria agroalimentar*. zootehnie. prin promovarea în diverse sectoare de activitate (agricultur*.Tehnologii în domeniul aeronautic /i spa ial [13]. cosmetic*. • Identificarea. • Utilizarea tehnologiilor informa ionale moderne în ameliorarea poten ialului uman !i cre!terea standardului de s*n*tate . instrumente !i echipamente bazate pe procese !i resurse biologice.

Cercetarea !i dezvoltarea de senzori. agricultur*. Cercetarea comport*rii materialelor !i a unor sisteme biologice în condi ii spa iale !i de microgravita ie. aerospa ial !i spa ial. Metode !i tehnici avansate de simulare. experimentale !i computa ionale ale fenomenelor specifice mediului circumterestru. sisteme. geologie. pe baza rezultatelor experimentale si observa ionale ale misiunilor spa iale. pozi ionare global* !i comunica ie cu aplica ii în telemedicin*. sisteme. agricultura de precizie. Universului !i a interac iunilor dintre acestea. Dezvoltarea !i integrarea sistemelor de observare a Terei din satelit. sisteme de informa ie global*. Aparate de zbor teleghidate. naviga ie. echipamente de bord !i la sol. medicin*. Studii privind strategia. dezvoltarea spin-off a rezultatelor spa iale. meteorologie. comand* !i control.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 51 Scopul programului. Cercetarea !i ob inerea de modele teoretice. alte domenii socio-economice. monitorizarea dezastrelor naturale. Obiective: • • • • • • • • • • Tehnologii !i sisteme avansate. Tehnologii. • • Dezvoltarea cercet*rilor de baz* !i aplicative în domeniul aeronautic !i spa ial. • • . Participare la misiuni spa iale interna ionale privind explorarea !i utilizarea spa iului extraatmosferic. de proiectare !i fabrica ie a aparatelor de zbor. sistemului solar. protec ia mediului. managementul !i infrastructura spa ial*. silvicultur*. Dezvoltarea aplica iilor în activit* i socio-economice din telecomunica ii. Elaborarea misiunii unui microsatelit stiin ific !i opera ional. Dezvoltarea !i diversificarea produselor !i aplica iilor tehnologiilor din domeniile aeronautic. instrumente !i echipamente aerospa iale !i spa iale . instrumente !i aparatur* modern* pentru aparatele de zbor.

precum !i utilizarea metodei încerc*rilor interlaboratoare. evalu*rii !i certific*rii conformit* ii !i al supravegherii pie ei. dezvoltarea !i aplicarea principiilor !i practicilor comunitare în domeniul standardiz*rii. • Elaborarea !i implementarea de strategii !i politici în domeniu. menite s* promoveze libera circula ie !i recunoa!terea interna ional* a produselor. armonizarea. în concordan * cu principiile !i practicile interna ionale destinate elimin*rii barierelor tehnice în calea comer ului. evalu*rii !i certific*rii conformit* ii !i al supravegherii pie ei. • Promovarea culturii calit* ii !i consolidarea conducerii schimb*rii. • Certificarea integrat* a sistemelor de asigurare a calit* ii !i de managementul mediului. a sistemelor calit* ii !i a celor de management al mediului. evalu*rii !i certific*rii conformit* ii. • Crearea premizelor pentru recunoa!terea !i integrarea interna ional*. INFRAS -Consolidarea infrastructurilor calit+ ii /i standardiz+rii. • transpunerea. a organismelor na ionale din domeniul standardiz*rii. în mod special cu cele din UE. • Sprijin pentru construc ie institu ional* în domeniul standardiz*rii. . Dezvoltarea activit* ilor din domeniul evalu*rii conformit* ii !i standardiz*rii. în special în structurile europene. Scopul programului [14]. evalu*rii !i certific*rii conformit* ii. • Cre!terea capacit* ii sistemului na ional de acreditare !i evaluare a conformit* ii. în vederea acceler*rii integr*rii în sistemul european specific .52 BAZELE CERCET RII CREATIVE • Activit* i specifice în baza acordurilor încheiate la nivel guvernamental cu Agen ia Spa ial* European*. • Consolidarea structurilor de certificare a conformit* ii produselor !i serviciilor cu standardele na ionale. NASA !i cu alte organisme interguvernamentale !i interna ionale din domeniu. Obiective: • Reorganizarea !i consolidarea activit* ilor !i organismelor de nivel na ional în domeniul standardiz*rii.

Fizica atomic*. la nivel genetic. • . care s* constituie suportul !tiin ific pentru cercet*ri cu caracter aplicativ în diferite domenii ale !tiin ei !i tehnologiei. în perspectiva integr*rii într-o Europ* multicultural* !i multina ional*. • Cercet*ri aprofundate în domeniile !tiin elor exacte. Obiective: 1 Cercetare fundamental+ /i precompetitiv+. • Fizica fasciculelor accelerate. evalu*rii !i certific*rii conformit* ii !i al supravegherii pie ei. • Dezvoltarea. • L*rgirea capacit* ii de cunoa!tere si de generare de noi cuno!tin e !tiin ifice !i tehnice (în diferite domenii ale !tiin ei !i tehnologiei). • Cercet*ri avansate în domeniul !tiin elor vie ii: investigarea aprofundat* a structurilor !i proceselor biologice fundamentale. CERES. precum !i aplica ii cu caracter de inovare tehnic*. celular !i molecular. • Studii aprofundate pentru o mai bun* cunoa!tere a evolu iei !i fenomenelor de baz* specifice mediului terestru. inclusiv a structurii geofizice !i a fenomenelor seismice. • Cercet*ri aprofundate în domenii ale !tiin elor tehnice: dezvoltarea de noi concepte despre procese !i fenomene. • Fundamentarea !i sus inerea politicilor !i strategiilor de dezvoltare durabil* a *rii. Scopul programului [15]. • Cercet*ri avansate în cadrul disciplinelor de baz* din domeniul fizicii fundamentale !i aplicate: • Fizica teoretic*. • Parteneriat interna ional !i activit* i în re ea specifice domeniului. Fizica materiei condensate. pentru asigurarea unui rol de avangard* a !tiin ei române!ti.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 53 Con!tientizarea public* a rolului !i avantajelor activit* ilor !i a politicilor de nivel na ional în domeniul standardiz*rii. în plan economic !i social !i de integrare în UE. protejarea !i punerea în valoare a patrimoniului cultural. molecular* !i nuclear*. de interes socio-economic /i cultural. în vederea deschiderii de noi direc ii de cercetare sau de continuare !i de aprofundare a celor existente.Cercetarea fundamental+. • Diseminarea de informa ii.

rela iilor si institu iilor. inclusiv prin tehnologii multimedia. restaurarea !i punerea în valoare. • Repatrierea. în cre!terea num*rului !i abilit* ii cercet*torilor de a fi implica i în proiecte de înalt nivel. modele alternative !i metodologii pentru sus inerea politicilor de dezvoltare durabil* a *rii !i de integrare în UE. .EC COM (2004) 353). • Aprofundarea cunoa!terii !tiin ifice !i dezvoltarea direc iilor de cercetare în domenii ale !tiin elor socio-umane. conform c*rora !tiin a !i tehnologia sunt considerate adev*ratele instrumente cheie pentru viitorul european (Comunicarea CE „Science and technology.atingerea nivelului de compatibilitate !i competitivitate necesar pentru integrarea deplin* în aria european* de cercetare. elaborarea de strategii.54 BAZELE CERCET RII CREATIVE Fizica laserilor !i Fizica plasmei. 2. Fizica P*mântului. programul sus ine procesul de concentrare !i de cre!tere a calit* ii !i performan elor în activit* ile de cercetare-dezvoltare. urm*rind: . Biofizica.3.Programul Cercetare de Excelen + [4] Programul „Cercetare de Excelen *” a fost lansat în anul 2005. Proiectul viitorului PC7 reflect* cu claritate op iunile majore ale politicii europene în domeniul CDI.1. studierea !i evaluarea mecanismelor. Rolul esen ial al cercet*rii !tiin ifice !i dezvolt*rii tehnologice pentru cre!terea competitivit* ii economice europene a fost recunoscut !i afirmat prin strategia stabilit* la Consiliul European de la Lisabona din anul 2000.preg*tirea particip*rii la viitorul Program CDT Cadru 7 al Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013 (PC7). Pentru a r*spunde acestor exigen e sporite sunt necesare: • . the key to Europe's future Guidelines for future European Union policy to support research” . • Identificarea tendin elor noi !i domeniilor critice în transformarea !i modernizarea economiei. În acest sens. Fizica spa ial* !i raze cosmice. a patrimoniului cultural. în diseminarea cuno!tin elor !i rezultatelor. Scopul Programului de cercetare de excelen + este de a sprijini colaborarea între unit* ile !i institu iile de cercetare. pentru a determina un impact vizibil în calitatea cercet*rii în România. universit* i !i întreprinderi. 2 Cercetare de interes socio-economic /i cultural.

manifestat* printr-o serie de evolu ii !i transform*ri la nivelul institu iilor !i organiza iilor din România care desf*!oar* activitate de cercetare.cre!terea capacit* ii sistemului CDI din România de a acumula cuno!tin e.concentrarea !i valorificarea optim* a poten ialului !tiin ific !i tehnologic de înalt nivel existent în România. în contextul economiei globalizate. aplicare !i dezvoltare a tehnologiilor avansate în mediul economic.cre!terea calit* ii activit* ii unit* ilor !i institu iilor de CD din România care s* asigure atragerea. . dezvoltarea !i concentrarea de resurse umane !i materiale.accelerarea procesului de aliniere !i integrare tehnologic* a agen ilor economici conform cerin elor !i reglement*rilor Uniunii Europene.sprijinirea form*rii. . Necesitatea îndeplinirii acestor cerin e rezult* cu atât mai clar.structurarea ariei române!ti a cercet*rii în vederea integr*rii în aria european* de cercetare. con inutul tematic /i structura programului: Obiective generale: . . rezultate !i experien * de prim rang în domenii !tiin ifice !i tehnologice de vârf !i de a le difuza !i transfera c*tre mediul economic !i social intern pentru cre!terea competitivit* ii acestuia.dezvoltarea unui mediu economic dinamic !i competitiv. a re elelor de institu ii !i organisme care pot deveni surse interne de competen * !tiin ific* !i tehnic* de referin * în domenii de înalt* tehnologie. dezvoltarea. . orientat spre domeniile de înalt* tehnologie !i capabil de a r*spunde cerin elor strategice de dezvoltare pe termen lung.cre!terea capacit* ii României de a asigura parteneri performan i în programele de colaborare !tiin ific* !i tehnic* !i în alian ele tehnologice interna ionale. . . Obiective specifice: .cre!terea gradului de asimilare. . . pentru a face fa * evolu iei !i concuren ei tehnologice europene !i interna ionale. urm*rind dezvoltarea !i îmbun*t* irea activit* ii. recunoscut conform normelor interna ionale.integrarea !i consolidarea re elelor de institu ii CD în domeniile vizate. în perspectiva de ansamblu privind aderarea la Uniunea European*.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 55 . care impune simultan: . integrarea !i consolidarea în domeniile vizate a unor re ele de cercetare a c*ror activitate atinge nivelul de excelen *.asigurarea !i dezvoltarea pe plan intern. Obiectivele. a resurselor umane !i a celor materiale existente.

care s* permit* integrarea în platformele tehnologice corespunz*toare la nivel european.promovarea particip*rii unit* ilor !i institu iilor de cercetare-dezvoltare din România la programele europene !i interna ionale de cercetare !i racordarea la aria european* de cercetare. . prin care sunt sus inute: .dezvoltarea laboratoarelor de experimentare !i testare !i a organismelor de certificare. . a poten ialului uman !i infrastructurilor de cercetare realizate în parteneriat na ional. prin care sunt sus inute proiecte de anvergur* pentru dezvoltarea activit* ii de cercetare. mobilitatea cercet+torilor /i cre/terea atractivit+ ii carierei în cercetare. inclusiv integrarea în platformele tehnologice la nivel european. acreditate !i recunoscute interna ional. organisme pentru etalonare !i certificare.cre!terea competitivit* i economiei na ionale.sus inerea dezvolt*rii resurselor umane !i materiale a re elelor integrate de institu ii !i organisme specializate.dezvoltarea de activit* i !i infrastructuri de cercetare-dezvoltare la nivel regional cu impact social !i economic. Structura programului. care s* asigure competen a !tiin ific* !i tehnic* !i dot*rile tehnice necesare dezvolt*rii unui sector/ domeniu tehnologic !i care s* cuprind*: institute na ionale CD. Modulul de dezvoltare a resurselor umane pentru formare. .56 BAZELE CERCET RII CREATIVE . .proiecte pentru atragerea !i dezvoltarea poten ialului uman pentru cercetare.proiecte de cercetare care vizeaz* programe de preg*tire la nivel doctorat !i post-doctorat. regional !i interna ional !i care urm*resc: . laboratoare de experimentare !i testare. în scopul racord*rii la priorit* ile !i obiectivele specifice ariei europene de cercetare. conform cerin elor Uniunii Europene privind evaluarea conformit* ii cu reglement*rile tehnice. .atingerea unor obiective strategice în dezvoltarea tehnologiilor !i aplica iilor de vârf. .realizarea unor re ele tehnologice integrate în domenii specifice. centre/ departamente de profil din universit* i. instruire. . Programul cuprinde urm*toarele module: Modulul proiecte de cercetare-dezvoltare complexe.

. s-au definit ariile tematice de mai jos. reacreditare sau acreditate. standardiz rii. . Urm rind stimularea progresului experimental în cercetarea biomedical .organizarea de manifest*ri !tiin ifice sau promo ionale cu participare interna ional* reprezentativ*.organizare/participare la activit* i suport în vederea integr*rii în proiecte de corelare a programelor na ionale la nivel european de tip ERANet sau în platforme tehnologice europene. . Detec ie. Modulul de promovare a particip+rii la programele europene /i interna ionale de cercetare.1. prin care sunt sus inute: . Cu accent pe tehnicile neinvazive sau minim invazive. identice cu cele din Programul Cadru 7.2. Codificarea ariilor tematice S&T abordate în cadrul programului Cercetare de excelen + Cod 1 1. prin care sunt sus inute proiecte de cre!tere a vizibilit* ii interna ionale: . .laboratoare de experimentare !i testare. în scopul promov*rii particip*rii României la cercetarea european*.1 1.proiecte de cre!tere !i sus inere a mobilit* ii intrasectoriale !i a cercet*torilor !i speciali!tilor pe plan na ional.vizite de lucru !i stagii de lung* durat* ale unor personalit* i !tiin ifice din str*in*tate. achizi iei i analizei datelor. atât între institu ii cu profil CD !i universit* i cât !i între sectorul de cercetare !i cel productiv. laboratoare de etalonare. Modulul de dezvoltare a infrastructurii pentru evaluarea /i certificarea conformit+ ii.proiecte de extindere !i îmbun*t* ire a infrastructurii precum !i a serviciilor oferite de organisme aflate în curs de acreditare. .proiecte de formare !i perfec ionare a managerilor de cercetare. Arii tematice S&T (conform PC7) S+n+tate Procese si biotehnologii pentru sanatate Cercetare complet .proiecte de formare !i perfec ionare în managementul de program / proiect.1.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 57 . .1. 1. organisme de certificare. prin imbun t irea gener rii.diagnoz i monitorare . De remarcat c*.

s+n+tate /i bun+ stare: Aspecte ale hranei i alimenta iei din punctul de vedere al consumatorului.2 Alimenta ie. boli rare i alte afec iuni cronice (ex: osteoartritele).4.3. eficien a i solidaritatea sistemelor de s n tate. 1.2.4. p+durilor /i mediilor acvatice Alimenta ie. boli legate de nutri ie i diet . Transferarea rezultatelor cercet rii în tratarea bolilor infec ioase.2.1 2. 2 2. îmbun t irea calit ii i siguran ei. inclusiv sistemele de s n tate aflate în tranzi ie. Cercetarea privind bolile cerebrale i conexe.3. tehnologii inovative privind hrana i prelucrarea alimentelor (inclusiv hran func ional ). farmagenomica i tratarea planificat .1. securit ii i eficien ei terapiilor.3. biomas (inclusiv resurse marine) 2.3.3 .2. Transferarea rezultatelor cercet+rii pentru asigurarea s+n+t+ ii umane Integrarea informa iilor i proceselor biologice: Colectarea de informa ii ample. inclusiv simularea. chimice i microbilologice a alimentelor i b uturilor. 6tiin ele vie ii /i biotehnologii pentru produse /i procese ne-alinentare durabile. 1. femeilor i popula iei îmb trânite.1. Urm rind explorarea proceselor de îmb trânire normal i a modului în care activitatea cranian interac ioneaz cu sistemul genetic i mediul ambiant. inclusiv trasabilitatea acestuia.1. BAZELE CERCET RII CREATIVE Arii tematice S&T (conform PC7) Predic ia oportunit ii. Urm rind monitorizarea pe termen lung a aspectelor de securitate privind utilizarea noilor tehnologii medicale. Calitatea. Tranferarea rezultatelor cercet rii în tratarea afec iunilor majore: cancer.3.2. pentru a asigura resursele umane i a analiza factorii care influen eaz echitatea accesului la serviciile de s n tate. 1. boli cardiovasculare. Utilizarea adecvat a noilor terapii i tehnologii medicale. 1. 1. Imbun t irea prevenirii îmboln virilor i utilizarea mai bun a medicamentelor. impactul mediului asupra alimentelor i lan ului alimentar.58 Cod 1. inclusiv cercetarea clinic .2. Urm rind transpunerea interven iilor efective în decizii de management. i tuberculoza cât i urgen ele epidemice(de ex: SARS). Transpunerea rezultatelor clinice în practica medical . stocuri de alimente. dezvoltarea uman i îmb trânirea. inclusiv obezitatea. lan ul alimentar total. Urm rind dezvoltarea strategiei de orientare spre pacient de la prevenire pân la diagnosticare i tratament. a metodelor i modelelor.2. inclusiv legate de tiin ele comportamentale i cognitive.3 Optimizarea asigur+rii serviciilor de s+n+tate pentru cet+ enii europeni 1. 1. Recolte îmbun t ite.3. diabet/obezitate. Urm rind generarea i analiza unui num r masiv de informa ii cu scopul de a în elege mai bine re elele complexe de mii de gene i produse genetice care controleaz procesele biologice importante. atât în condi ii normale cât i în cazul bolilor creierului. malaria.2 1. Biologia sistemelor. integritatea lan ului alimentar. al societ ii i al protej rii s n t ii.Urm rind abordarea rezisten ei la medicamente antimicrobiene. amenin rile globale ale HIV/AIDS . 1. 1. Urm rind dezvoltarea i validarea markerilor biologici. Urm rind în elegerea procesului de decizie clinic i modul de a tranfera rezultatele cercet rii clinice în practica medical în mod deosebit în cazul specific al copiilor. agricultur+ /i biotehnologii Produc ia /i managementul durabil al resurselor biologice ale solului.3.

Cunoa tere. sprijin pentru democra ie. prevenirea diviz*rii digitale. de diagniostic precoce !i personalizat. explorarea unor noi posibilit* i în itinerariile de cercetare TIC. de calcul i control. Func ionarea firmelor i industria Mediul de lucru în cadrul firmelor: procese cooperative în re ea.1.1. fotonice i micronanosisteme integrate.2.3. Re ele de comunicare. competen .1. abilit i.2. control. vizualizare.3. 3. proiectare-pentru-to i Mobilitate: sisteme de transport !i vehicule inteligente. Soft. bio-procese i bio-rafinare. autentificare !i autorizare. Tehnologii viitoare /i în curs de apari ie: Cercetare de frontier* în TIC de baz*. Dispozitive de simulare.2. mai robuste în utilizarea cotidian i mai rezistente la defectare. 3.2 3.2. transportul sigur.5. Sisteme înglobate.3. materiale i substan e chimice. interac ii naturale.3. instrumente de modelare.4 3.3. îmbun*t* irea condi iilor de protec ie a regimului privat. mediu. comfortabil !i eficient al personelor !i bunurilor Pentru mediu i dezvoltare durabil : reducerea vulnerabilit* ii !i combaterea consecin elor dezastrelor naturale !i accidentelor industriale.2 3. 3.2. accesorii. autonomia. 3. miniaturizare. Infrastructuri inteligente urm rind realizarea unor infrastructuri mai eficiente.6.1 3. combinare cu alte arii !i discipline relevante.3. reabilitarea mediului i procese de prelucrare nepoluante 59 3 3. a drepturilor !i bunurilor. Integrarea tehnologiilor Medii individuale: dispozitive individuale de calcul i comunicare. realizarea spa iului informa ional al s*n*t* ii Pentru incluziune: participarea egal* la societatea informa ional*.1. control. Asigurarea climatului de încredere /i a confiden ialit+ ii: managemntul identit* ii. Resurse i valori ale culturii digitale.3 3. 3. produse i procese legate de p duri. produc ia !i livrarea bunurilor cu grad ridicat de adaptare la cerin ele clien ilor. produse miniaturizate !i integrate.1. produc ie digital* !i virtual*. tehnologie de asistare. 3.4.4 .1 Tehnologii informa ionale /i de comunica ii Pilonii tehnologici ai ICT Sisteme nanoelectronice.1. interac ie i medii combinate: dispozitive.1. protec ie contra amenin *rilor cibernetice. Aplica ii ale cercet+rii Tehnologii informatice ca r spuns la provoc rile societ ii Pentru s n tate: îmbun*t* irea capacit* ii de prevenire a bolilor. Medii de familie: comunicare.3 3. Tehnologii avansate pentru instruire. Con inut digital. Robotic . 3.4. cu capacitate nelimitat . înv are i sisteme cognitive. simulare. mediu de lucru colaborativ. Re ele securitate i interdependen . Fabrica ie: proiectare rapid* !i adaptabil*. implanturi. ac iuni. 3. creativitate i dezvoltarea personal Noi paradigme media. monitorizare.Capitolul 2 Cod Surse de finan are a cercet*rilor Arii tematice S&T (conform PC7) utilizat pentru energie. interfe e i interconect ri la servicii i resurse. prezentare.1. Pentru guvernare: func ionarea optim* a administra iei publice !i a leg*turilor administra ie-firme-cet* ean. 3.2. bio-cataliz . 3. sisteme autonome avansate. 3. mobilitatea !i siguran a pacien ilor. noi sisteme de între inere a fermelor. asisten . idei radical noi.

materiale /i noi procese de produc ie. Materiale.60 Cod 4 BAZELE CERCET RII CREATIVE Arii tematice S&T (conform PC7) Nano/tiin e /i nanotehnologii. poluare /i risc.6 5.2 4. 5. Producerea de electricitate din surse regenerabile. Mijloace de prognoz* !i evaluare.3 6. Evaluarea.4 5.8 5. Mediul !i s*n*tatea. Cunoa/tere pentru procesul de elaborare a politicilor energetice.1 Transporturi.1 Energie Hidrogen /i celule de combustie. Eficien a costurilor. Încurajarea transportului modal i decongestionarea coridoarelor de transport.3 5. 4.5 5. Asigurarea confortului i siguran ei pasagerilor. Sisteme energetice inteligente. Mediul ambiant (inclusiv schimb+rile climatice) Schimb+ri climatice. Catastrofe naturale. urm+rind dezvoltarea unei industrii bazate pe cunoa/tere Nano/tiin e. Constrângeri asupra mediului !i climatului. 6. Mijloace de observare /i evaluare a P+mântului Observarea P*mântului (Terra).4 7 7. Tehnologii curate pentru c+rbune.9 6. Nanotehnologii.2 6. Cre terea eficien ei utiliz rii timpului.4 5. Transport de suprafa + Ecologizarea transportului de suprafa . Tehnologii de Mediu Tehnologii de mediu pentru observarea. Protec ia navelor i pasagerilor.2 5. atenuarea. Captarea CO2 /i tehnologii de stocare pentru produc ia de energie f+r+ emisii de noxe (emisii zero).2 . (inclusiv domeniul aeronautic) Aeronautic+ /i transport aerian Ecologizarea transportului aerian. Transportul viitorului. 7. prevenirea. verificarea si testarea tehnologiilor. nanomaterialelor /i proceselor de produc ie în aplica ii sectoriale /i intersectoriale. Tehnologii integrate pentru aplica ii industriale urm+rind integrarea cuno/tin elor /i tehnologiilor noi. Produc ii noi. adaptarea !i restaurarea factorilor de mediu naturali !i artificiali.1 4. Produc ia de combustibili regenerabili. Energie regenerabil+ pentru înc+lzire /i r+cire. Managementul durabil al resurselor Conservarea !i managementul durabil al resurselor naturale !i artificiale.3 4. Evolu ia mediului acvatic marin.7 5.1 5. Eficien a energetic+ /i economia de energie. 6.

participarea activ* a popoarelor din Europa.7 . munca. Europa în context mondial: in elegerea schimb+rilor: interac ii !i interdependen e între regiunile lumii !i implica iile lor pentru regiunile respective.3 8. probleme privind rasismul !i intoleran a. în elegere !i respect pentru diversitate !i pentru aspectele comune din Europa. prevederi asupra protec iei intimit* ii !i protec iei sociale.7 9. ca !i managementului !i evalu*rii impactului generat de posibilele consecin e. 8.6 8.2 9. Suport pentru sistemul european de navigare prin satelit (Galileo) 61 7.5 8. implementarea !i monitorizarea lor. pentru trenuri i vehicule).1 6tiin e socio-economice /i umaniste Cre/terea economic+.Capitolul 2 Cod Surse de finan are a cercet*rilor Arii tematice S&T (conform PC7) Mobilitatea urban durabil . Activit+ i de prognoz+ pivind problemele majore ale !tiin ei. Tendin e majore în societate si implica iile lor: Schimb*rile demografice. Cet+ eanul în Uniunea European+ Probleme în contextul viitoarei dezvolt*ri a UE: sim ul de „proprietate” democratic*.6 Securitate /i spa iu Securitate Protec ia împotriva terorismului /i crimei Securitatea infrastructurilor /i utilit+ ilor Securitatea grani elor Restaurarea securit+ ii în caz de criz+ Integrarea sistemelor de securitate /i inter-operabilitatea Securitatea /i societatea: focalizat* pe analizele socio-economice. inclusiv pentru evaluarea programelor de cercetare.3 9. 9. tehnologii care garanteaz* mai bine intimitatea !i libert* ile !i se adreseaz* punctelor slabe !i noilor abord*ri. construirea scenariilor !i a altor activit* i legate de: crim*. sociale /i de dezvoltare durabil+ în perspectiva european+. locurile de munc+ /i competitivitatea într-o societate bazat+ pe cunoa/tere: dezvoltarea !i integrarea cercet*rii în solu iile care afectez* cre!terea economic*. prin prisma celor dou* abord*ri interdependente. etic*. Combinarea obiectivelor economice. Cre terea competitivit ii (tehnologii energetice avansate.1 9.1. dezvoltarea de noi indicatori. tehnologiei !i problemelor socio-economice cum ar fi tendin ele demografice !i globalizarea cunoa!terii. inovative i rentabile.3 8 8. ca !i dezvolt*rile viitoare în !i între domeniile majore de cercetare !i disciplinele !tiin ifice. evolu ia sistemelor de cercetare. Abordarea urgen elor !i riscurilor f*r* subminarea Drepturilor omului. de la inovare.1. libert* ii !i bun*st*rii. Coordonarea /i structurarea cercet+rii în domeniul securit+ ii: coordonarea 9. Indicatori socio-economici /i /tiin ifici:Utilizarea lor în politic*. Siguran a i securitatea în transport. de evolu ie continu* a modelelor socio-economice europene !i de coeziune economic* !i social* în Europa largit*. familia.1.4 9. în mod deosebit pentru Europa. guvernare democratic* !i eficient*. inclusiv migrarea !i îmb*trânirea.1.1.2 8. rolul cunoa!terii !tiin ifice !i ne!tiin ifice. percep ia securit* ii de c*tre cet* eni. limb* !i valori.1.4 8. pân* la contextul institu ional na ional. locurile de munc* !i competitivitatea.5 9. educare. stilul de via *. legate de cultur*.1 9. bunastarea !i interac iile culturale.1. institu ii.

a capacit* ii de identificare a surselor interne !i externe de finan are a cercet*rii !i. îmbun*t* irea condi iilor legale. -dezvoltarea noii genera ii de cercet*tori din înv* *mântul superior românesc !i de profesioni!ti cu preg*tire avansat* pentru noile domenii cerute de economia de pia * . CDT pentru înt+rirea prezen ei în spa iu. inclusiv via a în spa iu.1.2 9. stabilirea unui cadru institu ional eficient !i încurajarea utiliz*rii optime a infrastructurilor existente. .consolidarea !i dezvoltarea activit* ilor de cercetare !tiin ific* din înv* *mântul superior românesc. .Programele de cercetare universitar+ [ 16] Finan area cercet*rii !tiin ifice universitare din România se realizeaz* prin Consiliul Na ional al Cercet*rii Gtiin ifice din Înv* *mântul Superior. cercetarea în domeniul securit* ii !i ap*r*rii. . Fizica nuclear+ (fusiune. fisiune.[3].2.3. urm+rind dobândirea de cuno/tin e avansate 2. 9. Servicii inovative de comunicare prin satelit.1. .3.2.1 9. 11.2 9.1 9.2. Atiin e spa iale. Tehnologii de transport spa ial.2 9.dezvoltarea capacit* ilor manageriale ale re elei universitare în domeniul cercet*rii !tiin ifice.2.2. Dezvoltarea tehnologiilor pentru reducerea vulnerabilit ii serviciilor spa iale. altele) 6tiin e de baz+: matematica.3 9. fizica. GMES.2.1.2. biologie. chimie. în mod special.1.2 10.1 9.62 Cod BAZELE CERCET RII CREATIVE Arii tematice S&T (conform PC7) eforturilor cercet*rilor europene !i interna ionale în domeniul securit* ii !i dezvoltarea sinergiilor dintre societatea civil*.4.crearea de centre regionale de excelen * cu facilit* i avansate pentru cercetare.[2]. Misiunea programelor de cercetare universitar vizeaz mai multe valen e: . a capacit* ii de a atrage aceste resurse în re eaua universitar*. .2. CNCSIS este interfa a dintre comunitatea !tiin ific* universitar* !i Ministerul Educa iei !i Cercet*rii în procesul de alocare a fondurilor pentru cercetare în universit* i !i evaluare a performan ei în domeniul cercet*rii !tiin ifice [ 1]. Explorarea spa iilor: ini iative interna ionale de explorare a spa iului.3 9. Spa iu Aplica ii spa iale în serviciul societ+ ii europene.

• încurajarea valorilor tinere autentice din cercetarea !tiin ific*. cât !i baza de cercetare. •dezvoltarea capacit* ii manageriale a tinerilor cercet*tori. doctori în !tiin e. inclusiv pentru continuarea în ar* a unor lucr*ri de cercetare efectuate în universit* i !i institute de cercetare de peste hotare. • cre!terea vizibilit* ii cercet*rii !tiin ifice române!ti. pentru realizarea cercet*rilor !tiin ifice de nivel ridicat cu prec*dere prin utilizarea infrastructurii performante de cercetare existente în ar*. prin oferirea de alternative reale de lucru în cadrul colectivelor de cercetare din ar*. • cre!terea capacit* ii tinerilor de a atrage fonduri pentru cercetare. care dezvolt* concomitent atât resursa uman*. • sprijinirea procesului de integrare a echipelor.multianual individual de cercetare !tiin ific* pentru tineri doctoranzi . centrelor !i institu iilor de cercetare române!ti în re ele interna ionale.tipTD .Program pentru proiecte multianuale de cercetare /tiin ific+– tip A – Programul urm*re!te stimularea activit* ii de cercetare !tiin ific* de înalt* performan *. în conformitate cu strategia na ional* de dezvoltare a cercet*rii !tiin ifice. Obiective specifice: • s* ofere tinerilor cercet*tori un suport eficient pentru efectuarea în ar* a cercet*rii !tiin ifice post-doctorale. cu contribu ii !tiin ifice asumate !i bine delimitate. Obiective specifice: • dezvoltarea de cercet*ri !tiin ifice fundamentale. • stimularea form*rii echipelor de cercetare prin implicarea studen ilor admi!i în programe de master !i doctorat.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 63 . facând totodat* cunoscute în lume rezultatele comunit* ii !tiin ifice române!ti. • formarea resursei umane prin dezvoltarea de activit* i de cercetare !tiin ific*. •sprijinirea form*rii resursei umane performante pentru cercetare. Program . Program pentru proiecte -multianuale de cercetare !tiin ific*– tip AT– Programul urm*re!te s* încurajeze tinerii cercet*tori de valoare.

Gtiin e Biologice. .Gtiin a !i Tehnologia Informa iei. Teologie. .Gtiin e Medicale. Unul dintre obiectivele Academiei României se refer* la „organizarea !i efectuarea de cercet*ri .Gtiin e Fizice. . .5. .Programele de cercetare ale Academiei [18] Academia Român*.2. • dezvoltarea capacit* ii de atragere !i administrare de fonduri de cercetare. Obiective specifice: • s* ofere tinerilor cercet*tori suportul necesar pentru efectuarea. este o institu ie de interes public na ional de cercetare în domeniile fundamentale ale !tiin ei !i de calificare profesional* superioar*. cel mai înalt for na ional de consacrare !tiin ific* !i cultural* al *rii.Gtiin e Agricole !i Silvice.Programe europene [4] .Gtiin e Chimice. .1. cu prioritate în ar*. Arhitectur* !i Audiovizual. • s* ofere resursele financiare pentru accesul la infrastructura de cercetare. 2. . pentru a-!i putea realiza cercet*rile prev*zute în cadrul programului de doctorat cu prec*dere prin utilizarea infrastructurii performante de cercetare existente în ar*. .Gtiin e Economice. . .Gtiin e Geonomice. Psihologie !i Pedagogie.Filologie !i Literatur*.Arte.sprijinind informarea !i documentarea !tiin ific* necesare membrilor s*i !i unit* ilor proprii”.fundamentale !i avansate . . Cercet*rile cu caracter fundamental sunt efectuate în urm*toarele sec iuni: .Gtiin e Tehnice. Aceste granturi sunt fonduri suplimentare în bugetul de cercetare al tân*rului cercet*tor. .Gtiin e Istorice !i Arheologie.64 BAZELE CERCET RII CREATIVE Programul urm*re!te s* încurajeze tinerii cercet*tori de valoare. Juridice !i Sociologie.Gtiin e Matematice. doctoranzi cu frecven * sau doctoranzi far* frecven * angaja i în institu ii de înv* *mânt superior sau de cercetare.Filozofie. 2. . a cercetarilor cuprinse în programul de doctorat.

unit* ilor de cercetare-dezvoltare. tehnologii !i servicii de nivel european prin colaborarea întreprinderilor industriale. EUREKA are o structur* nebirocrat* !i relativ simpl*.Puncte Na ionale de Informare (NIP). Pe lâng* organismele interna ionale. EUREKA este unul din cele mai importante programe europene de cercetare aplicativ* !i func ioneaz* dup* principiul “de jos în sus”. Coordonatorul Na ional de Proiecte reprezint* punctul na ional de contact EUREKA pentru participan ii la proiecte din *rile membre EUREKA. . . care au rol de a superviza activit* iile care se desf*!oar* în cadrul ini iativei. Prin tematica abordat* în cadrul EUREKA se urm*re!te cre!terea productivit* ii !i a capacit* ii de concuren * a industriilor !i economiilor europene printr-o strâns* colaborare între industrie. EUREKA constituie unul din instrumentele de baz* cu care se ac ioneaz* pentru urgentarea cre*rii unei comunit* i tehnologice europene. se urm*re!te cre!terea competitivit* ii europene !i realizarea de produse !i tehnologii competitive. Principalele structuri organizatorice ale ini iativei EUREKA sunt: . exist*. cercetare !i înv* *mânt. . Prin realizarea proiectelor EUREKA. utilizând o birocra ie redus*. structura organizatoric* flexibil* !i un circuit informa ional la un nivel de eficien * acceptabil.Secretariatul EUREKA. întreprinderilor mici !i mijlocii.Coordonatori Na ionali de Proiecte (NPC). care î!i propune s* realizeze prin proiectele sale. cu cele realizate în cadrul NAFTA (Acordul NordAmerican de Comer Liber) !i ASEAN (Asocia ia Statelor din Asia de Sud-Est). produse. Participan ii la proiecte sau poten ialii participan i pot ob ine orice informa ii referitoare la ini iativa EUREKA direct de la aceste Secretariate na ionale. universit* ilor din *rile europene. la nivel na ional.Grupul la Nivel Înalt (HLG). pe pia a mondial*. Secretariate na ionale EUREKA al c*ror scop este s* ofere asisten * participan ilor la proiecte EUREKA.Conferin a Ministerial (CM).Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 65 Programul EUREKA EUREKA este o ini iativ* deschis*. Scopul s*u este de a furniza informa ii necesare !i de a ajuta . .

care permite o coordonare la nivel european a cercet*rilor finan ate din surse na ionale. corespunz*toare fiec*reia din Ac iunile COST. Germania. Islanda. Belgia. Fran a. Croa ia. Elve ia. Italia. Bulgaria. Lituania. Pe parcursul celor 34 de ani de func ionare. Republica Cehia. Finlanda. de a decide asupra noilor cereri de a deveni membri !i de a aproba noile proiecte EUREKA. Grecia. exist* constituite în jur de 10 mii de echipe de cercetare care î!i desf*!oar* activitatea în acest cadru de cercetare. Ungaria. Norvegia. Comisia European* a avut un rol aparte în dezvoltarea !i coordonarea acestui cadru de lucru european. Programul COST COST este un cadru european de cooperare în !tiin * !i tehnologie. Turcia. Serbia !i Muntenegru !i fosta Republic* Iugoslav* Macedonia. . Letonia. Irlanda. asigur* contactul între re eaua EUREKA !i pre!edin ia acesteia !i ofer* orice informa ii necesare referitoare la proiectele EUREKA.66 BAZELE CERCET RII CREATIVE companiile !i institutele de cercetare care doresc s* propun* sau s* lanseze proiecte EUREKA. Grupul se întâlne!te de patru ori pe an !i are rolul de a defini strategia EUREKA. Suedia. Slovenia. Spania. Marea Britanie. În prezent. Danemarca. Portugalia. Grupul la Nivel Înalt (HLG) este constituit din câte un reprezentant la Nivel Înalt din fiecare ar* membr*. Cipru. Polonia. de a implementa deciziile Conferin ei Ministeriale !i de a supune spre aprobare urm*toarei Conferin e Ministeriale noile propuneri de proiecte. Olanda. de a prezenta noile ini iative din cadrul EUREKA. În prezent sunt 34 de *ri membre COST: Austria. COST a fost înfiin at în anul 1971 la Conferin a Ministerial* de la Bruxelles. Luxemburg. Estonia. cercet*torii !tiin ifici au ini iat peste 400 de re ele de cercetare pan-europene. Republica Slovac*. Conferin a Ministerial* este constituit* din câte un ministru din fiecare ar* membr* !i Comisia European* !i se întâlne!te o dat* pe an în luna iunie. Secretariatul EUREKA de la Bruxelles este organismul care asigur* comunicarea interna ional*. iar România a devenit membr* în anul 1997 în urma deciziei Conferin ei Ministeriale de la Praga. Conferin a Ministerial* are rolul de a transfera pre!edin ia EUREKA. Înc* de la începutul func ion*rii COST. Malta. între ine baza de date EUREKA. România.

3. dar con inutul este asem*n*tor.poten area rezultatelor de cercetare proprii.Partea tehnic+ a Proiectului de cercetare În func ie de sursa de finan are. Descrierea Proiectului trebuie s* aib* urm*torul con inut: 1.financiar*.unit* i de cercetare-dezvoltare cu preocup*ri în domeniu.3. Se exemplific* pentru A.participarea la Ac iuni se face pe baza voluntar* !i “a la carte”. 2. TITLU 2. OBIECTIVE (pe fiecare an/perioad* a proiectului. structura p*r ii tehnice poate s* difere ca form* de prezentare. . direc ii.Formularea unei cereri de finan are Cererea pentru finan area unei cercet*ri con ine: .Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 67 Prin participarea la Ac iuni COST se asigur*:contactul cu cercetarea la nivel European.3. Programele na ionale de cercetare. obiective cunoscute.1. . inclusiv Programul Cercetare de excelen . asociindu-se numai *rile interesate. . Principiile de func ionare toate *rile membre COST !i Comisia European* pot propune Ac iuni COST.rezultate semnificative ob inute !i modalit* i de aplicare. . .poten iali utilizatori. .anexe explicative !i justificative. O Ac iune COST are ca scop coordonare la nivel european a cercet*rilor realizate pe plan na ional. SITUAUIA PE PLAN NATIONAL GI INTERNAUIONAL LA NIVELUL DOMENIULUI/ TEMATICII PROPUSE: -oient*ri. 2.o parte administrativ.o parte tehnic*.posibilitatea ini ierii de parteneriate europene. Se prezint*: . stadiul existent. în conexiune cu situa ia actual* pe plan na ional !i interna ional în cadrul domeniului !i tematicii abordate).

SCHEMA DE REALIZARE A PROIECTULUI: . partenerii vor fi identifica i prin tipul organiza iei !i codul utilizat în formularele notate cu litera A. . software-ul. .explicarea conformit* ii obiectivelor propuse cu obiectivele !i priorit* ile programului.modalit* ile prin care rezultatele vor fi diseminate !i poten ialii beneficiari (în cazul proiectelor cu parteneri industriali.probleme propuse spre rezolvare legate de situa ia actual* a domeniului/tematicii proiectului. 4.metodologia !i tehnicile care vor fi utilizate. ci numai în unit* i fizice).schema de realizare a obiectivelor proiectului.rolul !i responsabilit* ile fiec*rui partener în fiecare etap*/faz*. REZULTATELE / BENEFICII GI SCHEMA / PLANUL DE VALORIFICARE / DISEMINARE: . JUSTIFICAREA PROIECTULUI: . PREZENTAREA GTIINUIFIC GI TEHNIC A PROIECTULUI: . prin obiectivele fiec*rei etape/faze propuse. contribu ia fiec*rui partener . . participan i. . activit* ile trebuie defalcate pentru a permite identificarea categoriilor de cheltuieli necesare pentru realizarea lor (cheltuielile necesare nu se exprim* valoric.rezultatele/ beneficiile preconizate/ profit estimat. instrumentele. . rezultate pe perioade de timp).gradul de noutate !i de complexitate. 7. în conformitate cu legisla ia în vigoare). IMPACTUL ECONOMIC GI SOCIAL .calendarul activit* ilor (se prezint* o diagram*/matrice cu activit* i. se precizeaz* planurile lor de expoloatare a rezultatelor !i se fac referiri la repartizarea drepturilor de proprietate intelectual*. industrial* !i comercial* între partenerii la proiect.relevan a proiectului pentru sectorul/domeniul respectiv !i modul în care se încadreaz* în politica na ional* în domeniu. . rentabilitate. 6.obiective m*surabile.viabilitatea !i !ansele de succes ale proiectului (ipotezele !i riscurile).68 BAZELE CERCET RII CREATIVE . 8. echipamentele. . 5.

volumele conferin elor interna ionale.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 69 . 4.se identific* !i se cuantific* (dac* este posibil) impactul economic. CONDUCEREA PROIECTULUI . reflectat+ prin gradul de originalitate/inovatie (raportat la cele mai recente realiz+ri citate în fluxul principal de publica ii) .Contribu iile anterioare (ultimii 5 ani) ale echipei de cercetare în ariile tematice convergente temei propuse /i pozi ionarea acestor contribu ii fa + de stadiul actual al cunoa/terii prezentat la punctul 2 .). c*r i (D). bazat* pe referiri concrete la publica ii din ultimii 5 ani (reviste cotate ISI. . 9. reviste recunoscute CNCSIS etc) !i cu specificarea bibliografiei de referin *. Prezentarea proiectului cuprinde: 1.1. Relevan a ariei tematice în care se încadreaz* tema propus*. Stadiul actual al cunoa/terii în aria în care se încadreaza tema: Descrierea stadiului actual al cunoa!terii în aria aferent* temei propuse.2. alte reviste interna ionale de larg* circula ie. în raport cu dinamica cercet*rii !tiin ifice la nivel interna ional. de corelare a acestora cu aloc*rile bugetare !i cu pl* ile efectuate). 1. Se vor men iona contribu iile !i elementele care atest* finalizarea cercet*rilor anterioare. reviste recunoscute CNCSIS necotate ISI (C). alte conferin e internationale (F) sau na ionale(G). valorific*ri prin publicare. a rezultatelor ob inute. coordonare !i comunicare pentru realizarea proiectului (prin Pachetul de informa ii al programului se stabilesc cerin ele de planificare. pe categorii de publica ii: reviste cotate ISI (A). Contribu ia poten ial+ la tematica /tiin ific+ vizat+ în proiect. 3. alte reviste interna ionale de larg* circula ie inclusiv cele indexate în baze de date (B). în special în regiuni mai putin dezvoltate !i/sau dezvoltare regional* !i rural* etc.Importan a / tiin ific + a temei propuse. Importan a !tiin ific* a temei propuse !i caracterul de cercetare fundamental*. 2. volumele conferin elor interna ionale organizate de forurile !tiin ifice interna ionale recunoscute în domeniu (E). 1.ac iunile-suport care vor fi ini iate pentru conducerea proiectului !i categoriile de cheltuieli necesare pentru derularea lor. . social !i asupra mediului a rezultatelor proiectului (impactul se poate definii prin condi ii mai bune de munc*.metodele/modalit* ile de conducere. oportunit* i de transfer tehnologic. conservarea mediului !i a resurselor naturale pe cale de dispari ie. monitorizare !i evaluare a activit* ilor proiectelor. Un exemplu de Cerere de finan are completat* este indicat în Anexa I B)Programele de cercetare universitar .

. rolul membrilor echipei. 6. al costurilor !i al duratei cercet*rii (iar acolo unde este cazul.2.specificarea contribu iilor propuse. prin audit în echip*. 6.. prin analiza critic* a stadiului actual. Implicarea membrilor echipei. • alte ac iuni specifice. Fluxul de activit* i desf*!urate pe intervalul de realizare a proiectului: • corelarea resurselor umane cu activit* ile proiectului .1.prezentarea tipului de elemente originale vizate. Realismul solu iilor propuse. Prezentarea va fi structurata pe urmatoarele aspecte: 6. Fezabilitatea contribu iilor poten iale propuse. prin încadrarea acestora în una din urmatoarele categorii: • elaborarea de noi abord*ri *i teorii în aria aferent* temei.relevarea. . 6. la care se vor detalia: • articole vizate pentru publicare. Obiectivele / i activit + ile din cadrul proiectului. cu activit* ile de execu ie !i de valorificare . • corelarea planific*rii cheltuielilor din buget pentru asigurarea infrastructurii. . cu nominalizarea revistei unde se inten ioneaz* publicarea: reviste cotate ISI (A). raportate la analiza critic* anterioar* !i la elementele prezentate la punctul 3. cu men ionarea de solu ii alternative). Publica ii.70 BAZELE CERCET RII CREATIVE Prezentarea va con ine: . • lucr+ri vizate pentru comunicare !i publicare în volumele conferin elor de specialitate. Modul de organizare a proiectului. din punctele de vedere: conceptual. • dezvoltarea unor abord*ri/teorii/metode existente. • ac iuni de autoevaluare intern*.1. Modul de valorificare a rezultatelor. cu nominalizarea conferin ei vizate !i a nivelului acesteia (conferin e internationale organizate de . 5. Prezentarea va avea în vedere urm*toarele posibilit* i de valorificare: I. reviste recunoscute CNCSIS necotate ISI (C). 6. Managementul proiectului. consemnat în procese verbale care se predau ata!at la procesul verbal de audit intern aferent raportului final.2. alte reviste interna ionale de larg* circula ie (B).evaluarea impactului contribu iilor vizate. • adaptarea unor abord*ri/teorii/metode existente. a faptului c* tema propus* poate avea un aport semnificativ la dezvoltarea cunoa!terii în domeniu. a mobilit* ilor etc. 7.2.2. pentru a fi utilizate în noi aplica ii. • elaborarea de noi metode experimentale. autoevaluarea gradului de risc al cercet*rii.

. 2.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 71 • forurile !tiin ifice interna ionale recunoscute în domeniu. M+sura în care proiectul contribuie la dezvoltarea resursei umane. antrenarea tinerilor etc. lucr*ri de dizerta ie etc. responsabilul din partea fiec*rui partener.eligibilitatea partenerilor. III. Prezentarea va con ine: responsabilit* i !i contribu ii efective vizate de doctoranzi. alte lucr*ri individuale vizate de tinerii cercet*tori din echip*. M + surile prevazute pentru respectarea normelor deontologice ale cercet + rii 2. Brevete.Partea administrativ – financiar+ În func ie de sursa de finan are. c+r i vizate (monografi/tratate/alte c*r i) publicate în edituri recunoscute na ional/interna ional.mai jos . baza material* de care dispun partenerii.3.financiare pot s* difere ca form* de prezentare dar. masteranzi: capitole din teze de doctorat. informa iile administrativ. conferin e na ionale). Se exemplific* . finan atorul indic* !i formatul CV-ului . referate de doctorat. Transfer tehnologic 8.3. directorul de proiect. II. 9. Având în vedere importan a unui curriculum vitae în evolu ia profesional* se va insista asupra acestui subiect. partenerii. resursa uman* (personalul antrenat în rezolvarea proiectului. în esen *. conferin e interna ionale sau cu participare interna ional* organizate în ar*.identificarea participan ilor – coordonatorul. Întocmirea unui curriculum vitae Cererile de finan are a cercet*rilor sunt înso ite de o list* a persoanelor care particip* la realizarea proiectului !i CV-urile acestora. alte conferin e interna ionale din str*in*tate. competen a acestuia. Func ia in cadrul Programului: 1. se refer* la: . Nume: .3. cu formatul cerut de Programul Na ional de Cercetare Dezvoltare .inclusiv Preogramul „ Cercetare de excelen *” .2.De regul* .) ..

relevante pentru activit* ile care urmeaz* a fi desf*!urate in cadrul proiectului): 13. pana la. 18. Limbi str+ine cunoscute: 15. Lucr+ri elaborate si / sau publicate (se anexeaz* lista lucr*rilor publicate in domeniile Programului. Vechime la locul de munca actual: 11. anul) Locul: Institu ia: Func ia: Descriere: BAZELE CERCET RII CREATIVE 9. anul) pana la (luna... Prenume: 3. Memoriu ata/at . Alte competente: 16.. pana la ….. Specializ+ri si calific+ri: 17. Fotografia. Stare civila: 6.72 2. Membru al asocia iilor profesionale: 14. (luna. cuprinzând activit+ ile /i experien a relevante pentru sarcinile care urmeaz+ a fi asumate în cadrul proiectului Schema CV-ului profesionist. Data si locul na/terii: 4. anul) Grade sau diplome ob inute 7. Alte men iuni: 19. Experien a acumulata in alte programe : Programul/Proiectul Func ia Perioada:de la.. Studii: Institu ia Perioada: de la (luna. Cet+ enie: 5. Experien a profesionala: Perioada: de la …. Locul de munca actual si func ia: 10 . Brevete de inven ii: 12. Titlul !tiin ific: 8.. .

Este foarte important s* se releve ceea ce s-a f*cut în postul respectiv !i rezultatele ob inute. facultativ. Sexul. Adres* de e-mail. facultativ. Fotografia poate influen a decizia angajatorilor. Nr. Experien a profesional . Dac*. este mai apreciat* decât studiile f*cute în domeniul respectiv. angajatorul decide dac* persoana respectiv* este omul potrivit pentru postul respectiv. Dac* ave i mai multe diplome din domenii diferite este mai bine s* le aminti i doar pe cele care sunt relevante pentru postul respectiv. Se vor enumera doar acele stagii care sunt relevante pentru postul respectiv. în partea dreapt* sus. . acest lucru ajutându-l s*-!i aminteasc* de respectivul candidat dup* ce s-a încheiat interviul. de cele mai multe ori. Na ionalitatea. al*turi de numele institu iei. universitare !i liceale. cu specificarea intervalului de timp aferent studiilor respective. îns*. care trebuie s* eviden ieze cuno!tin ele dobândite prin experien e practice. Cu ajutorul s*u angajatorul poate asocia numele cu figura unui candidat. de telefon.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 73 Element facultativ. Stagiul militar. Statutul civil. Date personale. de aceea ar trebui lipit*. Informa iile trebuie s* fie complete !i concise. este indicat s* se scoat* în eviden * toate studiile !i diplomele ob inute. În cazul în care nu ave i prea mult* experien *. Acest capitol este un rezumat al evolu iei profesionale. localitatea în care se afl* !i specializarea ob inut*. uneori solicitat în mod expres. cu prefixul necesar (de preferat mobil). Ele sunt apreciate în general deoarece permit o completare !i aprofundare a cuno!tin elor teoretice !i permit acumularea unor deprinderi practice utile pentru candidat. Studii. în cazul în care se solicit*. Acest capitol este de regul* punctul forte al CV-ului. ave i o experien * profesional* bogat* într-un anumit domeniu. Adresa exact i complet . Numele !i prenumele scris cu majuscule !i cât mai complete. Stagii practice. Trebuie precizat intervalul de timp. Data i locul na terii. Se vor specifica studiile începând cu cele postuniversitare. în func ie de care.

citit. rezultatele deosebite ob inute. Cuno tin ele i abilit ile. postul ocupat. acestea trebuie men ionate. Activit i extraprofesionale. preten ii salariale (care pot fi riscante deoarece candidatul se poate sub ori supra-aprecia).74 BAZELE CERCET RII CREATIVE compania/institu ia. func ia !i responsabilit* ile avute. dac* au fost solicitate în mod expres. Rezultatele ob inute reprezint* o demonstra ie a competen ei !i capacit* ilor. Pentru limbi str*ine ar fi bine de precizat nivelul la care se cunoa!te limba respectiv*: încep*tor. cum ar fi stagiul militar. precum !i alte aspecte în care se exceleaz* !i ar putea fi utile pentru postul dorit. ceea ce denot* implicare !i interes. excelent. . În func ie de specificul postului acestea ar putea fi trecute chiar la începutul CV-ului datorit* importan ei tot mai mare a acestora. precum !i scris. Lucr ri publicate. na ionalitatea etc. Se amintesc doar acele hobby-uri care pot ajuta la ob inerea postului respectiv. Se trece în CV numai ce se poate demonstra. telefonul la care poate fi contactat pentru a confirma cele sus inute. mediu. limbajele de programare. cu excep ia cazului în care se solicit* un post la o institu ie cu profil !tiin ific/de cercetare. A devenit o obi!nuin * verificarea cuno!tintelor de operare calculator cu o prob* practic*. Este un element facultativ !i limitat. care pentru a putea fi apreciate trebuie cât mai precis cuantificate. De asemenea se pot preciza: disponibilitatea pentru a fi angajat într-un timp cât mai scurt. Aici pot fi trecute acele aspecte ce sunt în avantajul candidatului. În acest caz trebuie men ionate numele persoanei. Este recomandat s* se treac* în CV doar acele activit* i extra!colare care au dezvoltat anumite abilit* i !i care au leg*tur* cu postul solicitat. sexul. Se pot enumera aici referin ele primite de la fo!tii angajatori. Diverse. Aici trebuie men ionate limbile str*ine !i cuno!tin ele de operare pe calculator. orice cunoa!tere software !i hardware cunoscute. Este indicat s* se spun* adev*rul. vorbit. permisul auto. avansat. La cuno!tin e operare calculator trebuie precizate f*r* a exagera sistemele de operare. relevând o anumit* latur* a personalit* ii candidatului. Dac* se posed* atestate ori certificate pentru limbile cunoscute. vârsta. deoarece nivelul de cunoa!tere al acestor limbi ar putea fi verificat în cadrul interviului. pozi ia pe care o ocup*. firma.

abilit* i de: • Comunicare. Se identific* abilit* ile de baz* care au fost ob inute prin educa ie !i/sau experien a în activitate.dezorganizat. . Aspect neîngrijit al tip*riri sau al fotocopierii – nu numai c* arat* ne profesional dar este !i greu de citit.nu ofer* nici un fel de detalii despre date !i pozi ii ocupate. . . . nu este orientat spre rezultate. nu arat* ceea ce s-a realizat în cadrul slujbei. .prea lung. iat* !i un Ghid de întocmire a unui CV.informa iile nu sunt prezentate într-o manier* logic*. . fiind greu de urm*rit. Exemplu: • elaborarea de rapoarte !tiin ifice.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 75 Gre/elile cele mai r+spândite în elaborare un CV. • eseuri creative.lungimea optim* este de una-dou* pagini format A4. • Utilizare PC. abilit* i ob inute prin interese auxiliare: • conducerea unei echipe. • Inovare.cu toate acestea. • fluen a în dou* limbi. . -prea vag.un CV trebuie recitit cu aten ie înainte de a fi tip*rit sau trimis. Se identific* abilit* ile „transferabile”: ex.gre!eli de ortografie !i exprimare.fonturile elegante. Sunt multe de spus dar . Se selecteaz* activit* ile de interes. -neadaptat postului.prea înc*rcat grafic.prea multe detalii irelevante. • analiza datelor . • Analiza. Se identific* abilit* ile specifice postului care se solicit*. • Organizare. • munca voluntar*. • utilizarea de programe specifice. • discurs public.propozi ii !i paragrafe prea lungi care ofer* prea pu ine informa ii. fotografiile distrag aten ia de la claritatea prezent*rii. • instruirea la nivel post universitar.

. se rezum* cu aten ie fiecare list* facut*. Se face o list* cu rezultatele ob inute: Rezultate ale preg*tirii sau ale implic*rii în comunitate: • scrierea unui raport de . • motivarea celorlal i. • proiectarea. Se descriu calit* ile personale fundamentale care vor demonstra aptitudinile de desf*!urare a activit* ii: • calitate de lider. • creativitate.... Crînga!u Magda. Analiza procesului de evaluare a granturilor de . t*ind din fiecare sec iune pân* când r*mân maximum trei sau patru caracteristici. • viziune... pagini pe tema… • procesare de texte !i tabele pentru… • voluntariat la centrul de .76 BAZELE CERCET RII CREATIVE • ajutarea oamenilor. ONG. • perseveren *.. • rezolvarea problemelor.. • cercetarea. Bibliografie 1. • lucru individual.. • inovare.. • utilizarea computerului. f*r* ca ele s* se repete. organizarea de tabere pentru tineri • fluen * în… Rezultate ale experien ei în activitate… • introducerea cu succes a unui nou sistem pentru… • munca în echip* pentru… • îmbun*t* irea unei politici locale pentru… • crearea de economii prin… Apoi. • lucrul în echip*. • vânzarea .

2003 18 xxx http://www. xxx http://www.ro 17 xxx Ordinul Nr.rosa. xxx http://www. Cercetarea tiin ific din România oglindit într-un recent raport american. xxx http://agral. Manolea Gh.ro 13.infim.ipa. xxx http://www.ro 9. 1. 2005.ro 8.competi ia CNCSIS 2005 . xxx http://www. nr. Haiduc.Editura MEDIAMIRA Cluj-Napoca.forme de valorificare a cercet rii i poten ialului creativ din universit i. 2.ase.mct.amcsit. xxx http://www. 3.calist. Revista de Politica Gtiin ei !i Scientometrie .nr. Revista de Politica Gtiin ei !i Scientometrie .hydrop.Editura MEDIAMIRA Cluj-Napoca.ro/ifa 16 xxx http://cncsis. xxx http://www.ro/MENER/mener 12.acad. xxx http://www.usamv. 1. xxx http://www.06.ro 5.ro 7. xxx http:// web.cnmp. 3.pub. 4. Inovarea i transferul tehnologic.ro 15. Revista de Politica Gtiin ei !i Scientometrie .inma.viasan.I.ro 10. 4217 din 13.Capitolul 2 Surse de finan are a cercet*rilor 77 cercetare . 2003. 2003.ro . nr. xxx http://www.renar.Editura MEDIAMIRA Cluj-Napoca.ro 6. xxx http://www.ro 14.ro/AMTRANS 11.